Đồ án Điều khiển logic thiết kế theo yêu cầu thiết kế hệ thống điều chỉnh tự động co cần trục dải liệu

Trong nội dung nghiên cứu của bản đồ án này, em đã thực hiện được các nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu công nghệ và yêu cầu đối với hệ thống cần trục rải liệu - Dùng phương pháp Hàm tác động để tổng hợp và hiệu chỉnh mạch điều khiển - Thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch động lực và mạch điều khiển hệ thống - Lựa chọn các thiết bị chấp hành, các thiết bị điều khiển và bảo vệ hệ thống - Xây dựng sơ đồ lắp ráp và bảng nối dây. Trong quá trình thực hiện, do kinh nghiệm thực tế còn hạn chế chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy và các bạn để bản đồ án này hoàn thiện hơn. Mục lục Lời nói đầu 3 Chương 1 Giới thiệu về công nghệ I. Giới thiệu về công nghệ và chức năng của cần trục 4 II. Lựa chọn công nghệ 5 Chương 2 Thiết kế hệ thống điều khiển I. Sơ đồ công nghệ 6 II. Tổng hợp công nghệ tạo hàm điều khiển 6 Chương 3 Tính chọn các thiết bị trong hệ thống I. Thiết bị chấp hành 17 II. Thiết bị điều khiển 17 III. Thiết bị bảo vệ 18 Chương 4 Thiết kế sơ đồ lắp ráp I. Lựa chọn vị trí lắp đặt thiết bị 19 II. Sơ đồ lắp ráp của mạch điều khiển hệ thống 20 Kết luận 23 Lời nói đầu Hiện nay, các công nghệ tiên tiến, các dây chuyền và thiết bị hiện đại đang từng ngày, từng giờ được ứng dụng vào sản xuất. Với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước ta, chắc chắn các công nghệ tiên tiến và hiện đại của thế giới sẽ ngày càng được áp dụng hiệu quả vào Việt Nam với quy mô, số lượng, chất lượng một cách nhanh chóng. Tác dụng của các công nghệ mới và dây chuyền sản xuất hiện đại đã góp phần thúc đẩy sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Với vai trò là mũi nhọn của kỹ thuật hiện đại, lĩnh vực tự động hoá đang phát triển với tốc độ ngày càng cao. Trong quá trình sản xuất, việc tự động hoá một dây chuyền sản xuất đóng vai trò rất quan trọng. Nó là cầu nối giữa các hạng mục sản xuất, giữa các phân xưởng trong nhà máy, giữa các máy công tác trong một dây chuyền. Việc điều khiển hoạt động của các dây chuyền hiện đại, tiên tiến cũng ngày càng đa dạng và phức tạp. Một trong những hoạt động không thể thiếu của một nhà máy công nghiệp hiện đại là hệ thống cần trục rải liệu. Cần trục là một thiết bị vận chuyển và nâng hạ trong nhà máy, năng suất của cần trục ảnh hưởng rất lớn đến đến năng suất chung của nhà máy. Vì vậy, các thiết bị điện và hệ thống điều khiển của cần trục phải đảm bảo việc tiện lợi, có năng suất cao, vận hành an toàn và thao tác đơn giản, cũng như đáp ứng đầy đủ các đặc điểm, yêu cầu công nghệ của hệ thống. Đồ án “Thiết kế hệ thống điều khiển công nghệ rải liệu” nhắm mục đích cho sinh viên tiếp xúc làm quen với các hệ thống cần trục rải liệu. Sử dụng những phương pháp tổng hợp hệ thống đã học vào thực nghiệm, làm quen với các thiết bị điều khiển truyền động, ghép nối mạch điều khiển. Trang bị cho chúng ta những kiến thức cơ bản trước khi ra trường. Trong quá trình thiết kế, với sự giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo trong Bộ môn và ý kiến của các bạn, em đã hoàn thành được bản đồ án này. Nhưng do thời gian tương đối ngắn và kinh nghiệm còn hạn chế nên bản đồ án không tránh khỏi thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo và các bạn Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Lưu Đức Dũng và sự góp ý của các bạn sinh viên.

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1225 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Điều khiển logic thiết kế theo yêu cầu thiết kế hệ thống điều chỉnh tự động co cần trục dải liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§å ¸n m«n häc: §iÒu khiÓn logic NhiÖm vô: “ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn c«ng nghÖ ë h×nh vÏ sau” Trong ®ã: M – TÝn hiÖu khëi ®éng. X – ChuyÓn ®éng ®i xuèng. L – ChuyÓn ®éng ®i lªn. P – ChuyÓn ®éng sang ph¶i. T – ChuyÓn ®éng sang tr¸i. Néi dung: ThiÕt kÕ s¬ ®å nguyªn lý. TÝnh chän thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn. ThiÕt kÕ s¬ ®å l¾p r¸p. Ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ: Hµm t¸c ®éng. Ph­¬ng ph¸p m¹ch lùc vµ ®iÒu khiÓn: §iÖn (c«ng suÊt ®éng c¬ P=10kW). Môc lôc Lêi nãi ®Çu 3 Ch­¬ng 1 Giíi thiÖu vÒ c«ng nghÖ Giíi thiÖu vÒ c«ng nghÖ vµ chøc n¨ng cña cÇn trôc 4 Lùa chän c«ng nghÖ 5 Ch­¬ng 2 ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn S¬ ®å c«ng nghÖ 6 Tæng hîp c«ng nghÖ t¹o hµm ®iÒu khiÓn 6 Ch­¬ng 3 TÝnh chän c¸c thiÕt bÞ trong hÖ thèng ThiÕt bÞ chÊp hµnh 17 ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn 17 ThiÕt bÞ b¶o vÖ 18 Ch­¬ng 4 ThiÕt kÕ s¬ ®å l¾p r¸p Lùa chän vÞ trÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ 19 S¬ ®å l¾p r¸p cña m¹ch ®iÒu khiÓn hÖ thèng 20 KÕt luËn 23 Lêi nãi ®Çu HiÖn nay, c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn, c¸c d©y chuyÒn vµ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®ang tõng ngµy, tõng giê ®­îc øng dông vµo s¶n xuÊt. Víi chÝnh s¸ch më cöa cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta, ch¾c ch¾n c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ hiÖn ®¹i cña thÕ giíi sÏ ngµy cµng ®­îc ¸p dông hiÖu qu¶ vµo ViÖt Nam víi quy m«, sè l­îng, chÊt l­îng mét c¸ch nhanh chãng. T¸c dông cña c¸c c«ng nghÖ míi vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ®· gãp phÇn thóc ®Èy sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Víi vai trß lµ mòi nhän cña kü thuËt hiÖn ®¹i, lÜnh vùc tù ®éng ho¸ ®ang ph¸t triÓn víi tèc ®é ngµy cµng cao. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, viÖc tù ®éng ho¸ mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®ãng vai trß rÊt quan träng. Nã lµ cÇu nèi gi÷a c¸c h¹ng môc s¶n xuÊt, gi÷a c¸c ph©n x­ëng trong nhµ m¸y, gi÷a c¸c m¸y c«ng t¸c trong mét d©y chuyÒn. ViÖc ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña c¸c d©y chuyÒn hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn còng ngµy cµng ®a d¹ng vµ phøc t¹p. Mét trong nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu cña mét nhµ m¸y c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i lµ hÖ thèng cÇn trôc r¶i liÖu. CÇn trôc lµ mét thiÕt bÞ vËn chuyÓn vµ n©ng h¹ trong nhµ m¸y, n¨ng suÊt cña cÇn trôc ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ®Õn n¨ng suÊt chung cña nhµ m¸y. V× vËy, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn cña cÇn trôc ph¶i ®¶m b¶o viÖc tiÖn lîi, cã n¨ng suÊt cao, vËn hµnh an toµn vµ thao t¸c ®¬n gi¶n, còng nh­ ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®Æc ®iÓm, yªu cÇu c«ng nghÖ cña hÖ thèng. §å ¸n “ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn c«ng nghÖ r¶i liÖu” nh¾m môc ®Ých cho sinh viªn tiÕp xóc lµm quen víi c¸c hÖ thèng cÇn trôc r¶i liÖu. Sö dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p tæng hîp hÖ thèng ®· häc vµo thùc nghiÖm, lµm quen víi c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn truyÒn ®éng, ghÐp nèi m¹ch ®iÒu khiÓn. Trang bÞ cho chóng ta nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n tr­íc khi ra tr­êng. Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, víi sù gióp ®ì cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong Bé m«n vµ ý kiÕn cña c¸c b¹n, em ®· hoµn thµnh ®­îc b¶n ®å ¸n nµy. Nh­ng do thêi gian t­¬ng ®èi ng¾n vµ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ nªn b¶n ®å ¸n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n Cuèi cïng, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o L­u §øc Dòng vµ sù gãp ý cña c¸c b¹n sinh viªn. Hµ Néi ngµy 30 th¸ng 05 n¨m 2003 Sinh viªn Lª V¨n ViÖt ch­¬ng 1 Giíi thiÖu vÒ c«ng nghÖ I. Giíi thiÖu vÒ c«ng nghÖ vµ chøc n¨ng cña cÇn trôc. CÇn trôc lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó n©ng bèc vËn chuyÓn hµng ho¸ thiÕt bÞ dïng trªn c«ng tr­êng x©y dùng, trong nhµ m¸y c«ng nghiÖp luyÖn kim, c¬ khÝ l¾p r¸p, trong h¶i c¶ng... Theo chøc n¨ng, cÇn trôc ®­îc chia ra lµm hai lo¹i: CÇn trôc vËn chuyÓn ®­îc dïng réng r·i víi yªu cÇu chÝnh x¸c kh«ng cao. CÇn trôc l¾p r¸p dïng nhiÒu trong c¸c nhµ m¸y c¬ khÝ ®Ó l¾p ghÐp c¸c chi tiÕt m¸y mãc víi yªu cÇu chÝnh x¸c cao. CÇn trôc r¶i liÖu ®­îc xÕp vµo lo¹i cÇn trôc vËn chuyÓn. Nã cã thÓ di chuyÓn phô t¶i theo hai ph­¬ng: ph­¬ng n»m ngang vµ ph­¬ng th¼ng ®øng nhê vµo hÖ thèng truyÒn ®éng ®Æt trªn cÇn trôc. ChÕ ®é lµm viÖc cña c¸c c¬ cÊu cÇn trôc ®­îc x¸c ®Þnh tõ c¸c yªu cÇu cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, chøc n¨ng cña cÇn trôc trong d©y truyÒn s¶n xuÊt. Nh×n chung, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cÇn trôc lµm viÖc trong chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i, dÔ bÞ qu¸ t¶i nhiÒu, tÇn sè ®ãng c¾t lín, chÕ ®é qu¸ ®é x¶y ra nhanh khi më m¸y, h·m vµ ®¶o chiÒu... Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña hÖ thèng cÇn trôc nãi chung, cã thÓ ®­a ra c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ c¬ b¶n cña hÖ thèng cÇn trôc r¶i liÖu: S¬ ®å cÊu tróc cña hÖ ®iÒu khiÓn tù ®éng ph¶i ®¬n gi¶n. C¸c phÇn tö cÊu thµnh cã ®é tin cËy cao, ®¬n gi¶n vÒ cÊu t¹o vµ thay thÕ dÔ dµng. §iÖn ¸p cung cÊp cho l­íi ®iÖn cÇn trôc kh«ng ®­îc qu¸ 500V xoay chiÒu (th­êng dïng m¹ng ®iÖn ~380V hoÆc ~ 220V). CÇn trôc ph¶i ®­îc b¶o vÖ chèng qu¸ t¶i vµ chèng ng¾n m¹ch b»ng r¬le dßng ®iÖn cùc ®¹i, kh«ng ®­îc dïng r¬le nhiÖt vµ cÇu ch× trong m¹ch ®éng lùc. MÆt kh¸c, ®Ó tr¸nh ®éng c¬ tù më m¸y sau khi ®iÖn ¸p ®­îc phôc håi, ta cßn ph¶i dïng thiÕt bÞ b¶o vÖ ®iÖn ¸p cùc tiÓu – b¶o vÖ kh«ng. Qu¸ tr×nh më m¸y diÔn ra theo mét luËt ®· ®­îc ®Þnh s½n. S¬ ®å ®iÒu khiÓn chung cho c¶ hai ®éng c¬. §¶m b¶o r¶i liÖu ë tèc ®é thÊp vµ dõng chÝnh x¸c ë n¬i r¶i liÖu vµ n¹p liÖu. §Ó b¶o vÖ an toµn cho ng­êi vµ thiÕt bÞ khi vËn hµnh, trong s¬ ®å ®iÒu khiÓn nhÊt thiÕt ph¶i dïng c¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh ®Ó h¹n chÕ sù chuyÓn ®éng cña c¬ cÊu khi chóng v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp. Khi cã sù cè, ph¶i cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh hÖ thèng vÒ vÞ trÝ ban ®Çu ®Ó chuÈn bÞ tiÕn hµnh mét chu tr×nh lµm viÖc míi. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng cña cÇn trôc ph¶i cã phanh h·m ®iÖn tõ ®Ó gi÷ chÆt c¬ cÊu chuyÓn ®éng khi dõng ®éng c¬ hoÆc khi mÊt ®iÖn. MÆt kh¸c, ph¶i ®¶m b¶o mèi liªn hÖ chÆt chÏ gi÷a ®éng c¬ vµ phanh h·m. Khi mÊt ®iÖn, phanh h·m ph¶i dõng truyÒn ®éng ë hiÖn tr¹ng vÞ trÝ lµm viÖc. C¸c khÝ cô, thiÕt bÞ ®iÖn trong hÖ thèng truyÒn ®éng vµ ®iÒu khiÓn ph¶i lµm viÖc tin cËy trong c¸c ®iÒu kiÖn cña m«i tr­êng nh»m n©ng cao n¨ng suÊt, an toµn trong vËn hµnh. S¬ ®å c«ng nghÖ cña hÖ thèng cÇn trôc r¶i liÖu II. Lùa chän c«ng nghÖ. Nguån cung cÊp: 3 x 380V + d©y trung tÝnh. Bé truyÒn ®éng: Toµn bé chuyÓn ®éng do hai ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to lång sãc kÐo. Mét ®éng c¬ cho phÐp chuyÓn ®éng theo ph­¬ng n»m ngang: sang ph¶i hoÆc sang tr¸i. §éng c¬ cßn l¹i cho phÐp chuyÓn ®éng theo ph­¬ng th¼ng ®øng: xuèng d­íi vµ lªn trªn. Bé c¶m biÕn vÞ trÝ: c¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh tù phôc håi a, b, c, d vµ e trong ®ã ba c¶m biÕn b, c, e ®Þnh vÞ chuyÓn ®éng theo ph­¬ng n»m ngang cßn 2 c¶m biÕn a, b ®Þnh vÞ chuyÓn ®éng theo ph­¬ng th¼ng ®øng. M¹ch ®iÒu khiÓn: c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t cã tiÕp ®iÓm. Ch­¬ng 2 thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn S¬ ®å c«ng nghÖ: §©y lµ c«ng nghÖ r¶i liÖu t¹i 3 vÞ trÝ. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña c«ng nghÖ: Khi cã tÝn hiÖu khëi ®éng m, tÝn hiÖu A,C xuÊt hiÖn lµm cho c¬ cÊu ®i xuèng. §Õn cuèi hµnh tr×nh ®i xuèng, B xuÊt hiÖn vµ c¬ cÊu ®i lªn. Khi A xuÊt hiÖn th× c¬ cÊu thùc hiÖn sang ph¶i ®Õn D th× c¬ cÊu l¹i ®i xuèng t¹i D. Khi B xuÊt hiÖn ë cuèi hµnh tr×nh xuèng th× c¬ cÊu l¹i thùc hiÖn ®i lªn vµ A xuÊt hiÖn, lóc nµy c¬ cÊu thùc hiÖn sang ph¶i. Khi E xuÊt hiÖn kÕt thóc sang ph¶i vµ thùc hiÖn ®i xuèng, khi B xuÊt hiÖn c¬ cÊu l¹i ®i lªn t¹i E. Khi A xuÊt hiÖn, c¬ cÊu thùc hiÖn sang tr¸i, khi cã D xuÊt hiÖn th× c¬ cÊu vÉn tiÕp tôc sang ph¶i ®Õn C, c¬ cÊu l¹i ®i xuèng vµ tiÕp tôc mét chu tr×nh kh¸c. T¹i vÞ trÝ C, D, E sau khi thùc hiÖn ®i xuèng th× c¬ cÊu ph¶i dõng l¹i ®Ó r¶i liÖu mét thêi gian råi míi ®i lªn. Tæng hîp c«ng nghÖ t¹o hµm ®iÒu khiÓn. Khi tiÕn hµnh tæng hîp mét hÖ ®iÒu khiÓn theo quy tr×nh c«ng nghÖ ®· cho, ta biÓu diÔn sù ho¹t ®éng cña c«ng nghÖ theo ®óng tuÇn tù thêi gian t¸c ®éng cña c¸c biÕn vµo vµ ¶nh h­ëng cña nã tíi c¸c biÕn ra. Tõ ®ã ta ®­a ra mét quy luËt ®iÒu khiÓn cho hÖ thèng. Ta cã c¸c ph­¬ng ph¸p sau ®©y ®Ó tæng hîp m¹ch ®iÒu khiÓn: Ph­¬ng ph¸p Ma trËn tr¹ng th¸i. Ph­¬ng ph¸p Hµm t¸c ®éng. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÇng. Ph­¬ng ph¸p Grafcet. * Mach ®iÒu khiÓn sau khi ta tæng hîp ®­îc ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau ®©y: Thùc hiÖn ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ ®· ®Æt ra. Cã ®é tin cËy ®iÒu khiÓn cao. §¶m b¶o gän nhÑ, ®¬n gi¶n vµ thuËn tiÖn cho viÖc vËn hµnh. Cã tÝnh kinh tÕ vµ ®¸p øng vÒ mÆt kü thuËt vµ mü thuËt. * Theo yªu cÇu, c«ng nghÖ nµy ta tæng hîp theo ph­¬ng ph¸p hµm t¸c ®éng. 1. Giíi thiÖu vÇ ph­¬ng ph¸p hµm t¸c ®éng. Th«ng th­êng c¸c biÕn cè trong s¬ ®å kÐp x¶y ra theo dßng thêi gian lµ c¸c kho¶ng nèi tiÕp nhau. Do ®ã d·y sù kiÖn cã thÓ ®­îc m« t¶ d­íi d¹ng mét hµm kiÓu: F = + A + X – N + T + Z + C – X + Y + A + X .... Hµm nµy gäi lµ hµm t¸c ®éng m« t¶ c«ng nghÖ. Trong ®ã: A, B, C ... (c¸c ch÷ c¸i ®Çu b¶ng) lµ c¸c tÝn hiÖu ®Çu vµo. X, Y, Z ... (c¸c chø c¸i cuèi b¶ng) lµ c¸c tÝn hiÖu ra. §èi víi c¸c biÕn vµo A, B, C... C¸c dÊu céng (+) vµ dÊu trõ (-) ®øng tr­íc ký hiÖu chØ râ tÝn hiÖu ®ã xuÊt hiÖn hay biÕn mÊt do c¸c yÕu tè ®iÒu kiÖn tõ ngoµi (do yªu cÇu cña c«ng nghÖ). Nh÷ng tÝn hiÖu vµo chØ xuÊt hiÖn víi dÊu céng (+) mµ kh«ng cã dÊu trõ (-) gäi lµ nh÷ng tÝn hiÖu xung, nã chØ xuÊt hiÖn hiÖn trong mét giai ®o¹n ng¾n råi mÊt ®i. Nh÷ng tÝn hiÖu nµo xuÊt hiÖn víi c¶ dÊu céng (+) vµ dÊu trõ (-) gäi lµ nh÷ng tÝn hiÖu thÕ, sù xuÊt hiÖn cña nã phô thuéc chÆt chÏ vµo yÕu tè ®iÒu khiÓn bªn ngoµi. §èi víi c¸c biÕn ra X, Y, Z... c¸c dÊu céng (+) ®øng tr­íc chØ râ phÇn tö ®ã ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng nhê sù ho¹t ®éng hay ngõng ho¹t ®éng cña c¸c tÝn hiÖu ®øng tr­íc nã. DÊu trõ (-) ®øng tr­íc phÇn tö nµo th× phÇn tö ®ã bÞ ngõng ho¹t ®éng g©y nªn do phÇn tö ®øng s¸t tr­íc nã. Cã thÓ mét biÕn g©y nªn sù chuyÓn ®ång thêi tr¹ng th¸i cña mét sè phÇn tö. NhiÖm vô cña ng­êi thiÕt kÕ lµ ph¶i t×m ra hµm ®iÒu khiÓn cña c¸c biÕn ra. Hµm logic nªu mèi quan hÖ c¸c biÕn víi ®èi t­îng ®iÒu khiÓn ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: §èi víi mçi phÇn tö lµ ®èi t­îng ®iÒu khiÓn, hµm lo gÝc cña nã thÓ hiÖn ë mèi quan hÖ gi÷a hµm ®ãng f® ®Ó ®­a phÇn tö ®ã vµo ho¹t ®éng vµ hµm c¾t fc ®Ó buéc phÇn tö ®ã ngõng lµm viÖc. Nh­ vËy ®Ó hµm cã thÓ nhËn mét gi¸ trÞ 1, nã cÇn ph¶i tho¶ m·n hai ®iÒu kiÖn: hµm ®ãng f® (f®=1) tån t¹i vµ hµm c¾t fc kh«ng tån t¹i (fc=0). Lóc nµy hµm ®iÒu khiÓn cña biÕn ra nµy cã d¹ng: NÕu phÇn tö cã nhiÒu chu kú ®ãng c¾t, mçi chu kú t­¬ng øng víi mét hµm logic f1, f2, ...fn th× hµm ®iÒu khiÓn chung cña phÇn tö ®ã sÏ lµ: f = f1 + f2 + ... +fn = Sau khi ®· thµnh lËp hµm logic cho tõng ®èi t­îng vµ tõng phÇn tö, cÇn tiÕn hµnh kiÓm tra ®Ó khi cÇn ph¶i bæ sung thªm biÕn trung gian. Sù thiÕt lËp hµm logic cho biÕn trung gian còng tiÕn hµnh nh­ biÕn ra cña c«ng nghÖ. * C«ng viÖc kiÓm tra ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: NÕu f® kh«ng thay ®æi gi¸ trÞ trong giai ®o¹n ®ãng cña phÇn tö th× biÓu thøc f® ®­îc tho¶ m·n yªu cÇu. NÕu f® thay ®æi gi¸ trÞ trong giai ®o¹n ®ãng cña phÇn tö th× cÇn ph¶i thªm mét biÕn phô, khi ®ã hµm ®ãng míi cã t¸c dông. f’® = f® + p1. Trong tr­êng hîp xÐt thÊy hµnh vi ®iÒu khiÓn vµ tr¹ng th¸i cña hÖ gièng nh­ hµnh vi cña to¸n tö x¶y ra th× cã thÓ dïng biÕn ra lµm biÕn phô. NÕu hµm c¾t kh«ng thay ®æi gi¸ trÞ trong giai ®o¹n c¾t cña phÇn tö th× fc thu ®­îc tho¶ m·n yªu cÇu. NÕu fc thay ®æi gi¸ trÞ trong giai ®o¹n c¾t cña phÇn tö th× cÇn ph¶i thªm biÕn phô p2 th× hµm c¾t míi tho¶ m·n. f’c = fc.p2 Lóc nµy hµm ®iÒu khiÓn cñ phÇn tö cã d¹ng: KiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña hµm thu ®­îc trong mçi chu kú ho¹t ®éng cña phÇn tö b»ng c¸ch khai triÓn c¸c biÓu thøc logic thu ®­îc thµnh c¸c d¹ng biÓu diÔn tuyÓn chuÈn. NÕu trong tr­êng hîp thÊy sè h¹ng nµo (héi c¬ b¶n) cã gi¸ trÞ 1 khi ch­a ®­a tÝn hiÖu vµo vµ tr¸i víi c«ng nghÖ th× khi ®ã ph¶i ®­a thªm biÕn phô vµo ®Ó hiÖu chØnh sè h¹ng ®ã. TÝnh ®óng ®¾n cña hµm ph¶i tho¶ m·n víi mäi chu kú cña phÇn tö. ViÖc kiÓm tra ph¶i ®­îc tiÕn hµnh cho mäi hµm logic cña c¸c biÕn ®Çu ra còng nh­ lµ c¸c biÕn trung gian. 2. Tæng hîp hµm ®iÒu khiÓn vµ x¸c ®Þnh c¸c biÕn cña c«ng nghÖ. Ta chän c¸c c¶m biÕn vÞ trÝ A, B cho vÞ trÝ cña cÇn trôc khi ë trªn vµ ë d­íi, c¸c c¶m biÕn vÞ trÝ C, D, E cho c¸c vÞ trÝ trªn chuyÓn ®éng ngang cña cÇn trôc (x¸c ®Þnh nh­ trªn h×nh vÏ). C¸c c¶m biÕn nµy cho tÝn hiÖu lµ c¸c tÝn hiÖu xung, c¸c tÝn hiÖu nµy chØ tån t¹i khi cÇn trôc cßn ë vÞ trÝ ®ã (cã gi¸ trÞ 1). Khi cÇn trôc ®i ra khái vÞ trÝ nµy th× c¸c tÝn hiÖu còng mÊt lu«n (cã gi¸ trÞ 0). C¸c biÕn ra X, L, P, T biÓu thÞ cho c¸c c«ng viÖc: + X: thùc hiÖn nguyªn c«ng ®i xuèng cña cÇn trôc. + L: thùc hiÖn nguyªn c«ng ®i lªn cña cÇn trôc. + P: thùc hiÖn nguyªn c«ng sang ph¶i cña cÇn trôc. + T: thùc hiÖn nguyªn c«ng sang tr¸i cña cÇn trôc. Khi tæng hîp s¬ ®å, ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng yªu cÇu c«ng nghÖ ta cÇn ph¶i thªm c¸c biÕn phô vµo. C¸c biÕn phô nµy cã thÓ lµ chÝnh c¸c biÕn ra. Tæng hîp hµm: Dùa vµo c«ng nghÖ ®· cho vµ c¸c biÕn ®· chän nh­ trªn ta viÕt ®­îc hµm t¸c ®éng cña c«ng nghÖ nh­ sau: F = C + X + B – X + L + A – L + P + D – P + X + B – X - L + A – L + P + E – P + X + B – X + L + A – L + T + D + C – T + X . . . Sau khi viÕt ®­îc hµm t¸c ®éng cña c«ng nghÖ, ta cÇn x¸c ®Þnh chu kú ho¹t ®éng cña c¸c biÕn ®Çu ra. Trong mét chu kú ho¹t ®éng, biÕn xuèng X cã 3 chu kú ho¹t ®éng, biÕn lªn L cã 3 chu kú ho¹t ®éng, biÕn sang ph¶i P cã 2 chu kú ho¹t ®éng vµ biÕn sang tr¸i T cã 1 chu kú ho¹t ®éng. Hµm ®iÒu khiÓn cña biÕn xuèng X. Chu kú 1 ta cã: Hµm ®ãng: Hµm c¾t: KiÓm tra giai ®o¹n ®ãng: Khi c xuÊt hiÖn th× cã X nh­ng do c lµ tÝn hiÖu xung nªn sÏ mÊt ngay, kh«ng duy tr× ®­îc trong thêi gian X lµm viÖc. V× vËy ta ph¶i thªm biÕn phô ®Ó duy tr× hµm ®ãng. Tuy nhiªn, v× hµnh vi ®iÒu khiÓn vµ tr¹ng th¸i cña hÖ thèng gièng nh­ hµnh vi cña to¸n tö x¶y ra nªn ta cã thÓ lÊy ngay biÕn ra lµm biÕn phô Hµm c¾t th× hoµn toµn tho¶ m·n v× khi b xuÊt hiÖn th× X còng mÊt lu«n VËy hµm ®iÒu khiÓn cña chu kú 1 lµ Chu kú 2 ta cã: Hµm ®ãng: Hµm c¾t: KiÓm tra giai ®o¹n ®ãng: Khi d xuÊt hiÖn víi ®iÒu kiÖn kh«ng cã T th× cã X nh­ng do d lµ tÝn hiÖu xung nªn sÏ mÊt ngay, kh«ng duy tr× ®­îc trong thêi gian X lµm viÖc. V× vËy ta ph¶i thªm biÕn phô ®Ó duy tr× hµm ®ãng, ta cã thÓ lÊy ngay biÕn ra lµm biÕn phô Hµm c¾t th× hoµn toµn tho¶ m·n v× khi b xuÊt hiÖn th× X còng mÊt lu«n VËy hµm ®iÒu khiÓn cña chu kú 1 lµ Chu kú 3 cña X hoµn toµn gièng nh­ chu kú 1 (víi c lóc nµy lµ e) ta cã Hµm ®iÒu khiÓn cña biÕn lªn L. Chu kú 1 ta cã: Hµm ®ãng: Hµm c¾t: KiÓm tra giai ®o¹n ®ãng: Khi b xuÊt hiÖn th× cã L nh­ng do b lµ tÝn hiÖu xung nªn sÏ mÊt ngay, kh«ng duy tr× ®­îc trong thêi gian L lµm viÖc. V× vËy ta ph¶i thªm biÕn phô ®Ó duy tr× hµm ®ãng, ta cã thÓ lÊy ngay biÕn ra lµm biÕn phô Hµm c¾t th× hoµn toµn tho¶ m·n v× khi a xuÊt hiÖn th× L còng mÊt ngay VËy hµm ®iÒu khiÓn cña chu kú 1 lµ Chu kú 2 gièng chu kú 1 nªn Chu kú 3: Hµm ®ãng: Hµm c¾t: KiÓm tra giai ®o¹n ®ãng: Khi b xuÊt hiÖn th× cã L nh­ng do b lµ tÝn hiÖu xung nªn sÏ mÊt ngay, kh«ng duy tr× ®­îc trong thêi gian L lµm viÖc. V× vËy ta ph¶i thªm biÕn phô ®Ó duy tr× hµm ®ãng, ta cã thÓ lÊy ngay biÕn ra lµm biÕn phô Hµm c¾t th× hoµn toµn tho¶ m·n v× khi a xuÊt hiÖn th× L còng mÊt ngay VËy hµm ®iÒu khiÓn cña chu kú 3 lµ Hµm ®iÒu khiÓn cña biÕn sang ph¶i P. Chu kú 1 ta cã: Hµm ®ãng: Hµm c¾t: KiÓm tra giai ®o¹n ®ãng: Khi a xuÊt hiÖn víi c vµ L ®ang cã th× cã P nh­ng do c lµ tÝn hiÖu xung nªn sÏ mÊt ngay, kh«ng duy tr× ®­îc trong thêi gian P lµm viÖc. V× vËy ta ph¶i thªm biÕn phô ®Ó duy tr× hµm ®ãng, ta cã thÓ lÊy ngay biÕn ra lµm biÕn phô Hµm c¾t tho¶ m·n v× d xuÊt hiÖn th× P mÊt ngay Chu kú 2 ta cã: Hµm ®ãng: Hµm c¾t: KiÓm tra giai ®o¹n ®ãng: Hµm ®ãng kh«ng tho¶ m·n v× trong chu kú ho¹t ®éng th× a.d = 1 ba lÇn. MÆt kh¸c, do d lµ tÝn hiÖu xung nªn sÏ mÊt ngay, kh«ng duy tr× ®­îc trong thêi gian P lµm viÖc. V× vËy ta ph¶i thªm biÕn phô ®Ó duy tr× hµm ®ãng, ta cã thÓ lÊy ngay biÕn ra lµm biÕn phô Hµm c¾t tho¶ m·n v× e xuÊt hiÖn th× P mÊt ngay Hµm ®iÒu khiÓn cña biÕn sang tr¸i T. Hµm ®ãng: Hµm c¾t: Hµm ®ãng kh«ng tho¶ m·n v× e lµ tÝn hiÖu xung, nã sÏ mÊt ngay khi cÇn trôc rêi vÞ trÝ E, v× vËy ta cÇn thªm biÕn phô lµ ngay biÕn ra. Hµm c¾t hoµn toµn tho¶ m·n v× khi c xuÊt hiÖn th× T còng kÕt thóc. VËy hµm ®iÒu khiÓn lµ: Nh­ vËy, hµm ®iÒu khiÓn cña c¸c biÕn ra lµ: X©y dông s¬ ®å nguyªn lý cña hÖ thèng. S¬ ®å cÊu tróc cña hÖ thèng theo hµm cña c¸c biÕn ®Çu ra: Do yªu cÇu c«ng nghÖ, ta cÇn ph¶i hiÖu chØnh ®Ó cho s¬ ®å ho¹t ®éng ®óng c«ng nghÖ yªu cÇu. Víi m¹ch ®éng lùc nh­ h×nh vÏ. ThuyÕt minh sù ho¹t ®éng cña s¬ ®å nguyªn lý: ë tr¹ng th¸i ban ®Çu sau khi ®ãng cÇu dao CD, ng­êi vËn hµnh ph¶i Ên nót m ®Ó kiÓm tra. R¬le ®iÖn ¸p RA kiÓm tra ®iÖn ¸p nguån, nÕu ®ñ trÞ sè cho phÐp th× tiÕp ®iÓm RA(1-2) trªn m¹ch ®iÒu khiÓn cho phÐp hÖ thèng lµm viÖc. §ång thêi, tiÕp ®iÓm Ra(3-4) ®ãng l¹i duy tr× nguån cÊp cho RA khi m mÊt. Khi c¶m biÕn vÞ trÝ C ®­îc cÇn trôc t¸c ®éng th× c(2-6) ®ãng cuén hót cña c«ngt¨ct¬ X cã ®iÖn, tiÕp ®iÓm X(2-12)®ãng l¹i cÊp nguån cho 1H, tiÕp ®iÓm 1H(2-31) ®ãng l¹i cÊp ®iÖn cho cuén d©y nam ch©m phanh h·m FH1 lµm nh· phanh ë roto §1. §ång thêi tiÕp ®iÓm X trªn m¹ch ®éng lùc ®ßng l¹i cÊp nguån cho ®éng c¬ §1 thùc hiÖn ®i xuèng. Khi ®Õn cuèi hµnh tr×nh xuèng th× xuÊt hiÖn b lµm mÊt nguån cña X, tiÕp ®iÓm X(10-11) ®ãng, RTh cã ®iÖn vµ tiÕp ®iÓm RTh(2-14) b¾t ®Çu tÝnh thêi gian ®ãng chËm, lóc ®ã X(2-12) më lµm cho phanh PH1 t¸c ®éng h·m ®éng c¬ §1. C¬ cÊu lóc nµy thùc hiÖn c«ng viÖc r¶i liÖu. Sau kho¶ng thêi gian ®· ®Þnh trªn RTh th× RTh(2-14) ®ãng cÊp nguån cho c«ngt¨ct¬ L cã ®iÖn, L(2-12) ®ãng nªn 1H cã ®iÖn lµm phanh PH1 nh· ra. §ång thêi tiÕp ®iÓm cña L trªn m¹ch ®éng lùc ®ãng l¹i ®¶o trng 3 pha lµm cho ®éng c¬ §1 quay theo chiÒu ng­îc l¹i thùc hiÖn hµnh tr×nh ®i lªn. Khi lªn ®Õn A th× a xuÊt hiÖn víi c lµm P cã ®iÖn, tiÕp ®iÓm P(25-22) ®ãng duy tr× P vµ L(2-12) më, 1H mÊt ®iÖn nªn phanh PH1 t¸c ®éng. P(2-13) ®ãng 2H cã ®iÖn lµm PH2 nh·, c¸c tiÕp ®iÓm trªn m¹ch ®éng lùc ®ãng cÊp nguån cho ®éng c¬ §2 thùc hiÖn chuyÓn ®éng sang ph¶i. Khi ®Õn D th× tÝn hiÖu d xuÊt hiÖn, d(2-9) ®ãng cïng víi P ®ang cã lµm X cã ®iÖn, qu¸ tr×nh X lµm viÖc l¹i x¶y ra. Lóc nµy, X(22-23) më ra lµm mÊt ®iÖn P nªn P(2-13) më lµm 2H mÊt ®iÖn, PH2 t¸c ®éng h·m §2. Qu¸ tr×nh lµm viÖc cña §1 l¹i lÆp l¹i víi hµnh tr×nh lªn xuèng nh­ tr­íc. Khi lªn ®Õn D lµm d(2-24) ®ãng, P xuÊt hiÖn lµm mÊt ®iÖn L. Lóc nµy 1H mÊt ®iÖn vµ 2H co¸ ®iÖn nªn PH1 t¸c ®éng cßn PH2 nh·, tiÕp ®iÓm P trªn m¹ch ®éng lùc ®ãng §2 thùc hiÖn hµnh tr×nh sang ph¶i. Khi ®Õn E th× e(2-6) ®ãng lµm X cã ®iÖn, lóc nµy qu¸ tr×nh ®i xuèng r¶i liÖu vµ ®i lªn l¹i thùc hiÖn nh­ cò. Khi lªn ®Õn E th× e(26-27) ®ãng lµm T cã ®iÖn, T(2-28) ®ãng duy tr× khi L,e mÊt vµ L(17-18) më lµm mÊt ®iÖn c«ngt¨ct¬ L. 1H mÊt ®iÖn vµ 2H co¸ ®iÖn nªn PH1 t¸c ®éng cßn PH2 nh·, tiÕp ®iÓm T trªn m¹ch ®éng lùc ®ãng lµm ®éng c¬ §2 thùc hiÖn hµnh tr×nh sang tr¸i. Khi ®Õn C th× chu tr×nh l¹i lÆp l¹i nh­ cò. C¸c kh¶ n¨ng sù cè vµ viÖc b¶o vÖ hÖ thèng Trong suèt thêi gian vËn hµnh hÖ thèng, cã thÓ x¶y ra c¸c sù cè ng¾n m¹ch, qu¸ t¶i, mÊt ®iÖn l­íi hoÆc gi¶m ®iÖn ¸p xuèng d­íi trÞ sè cho phÐp. Ta cÇn ph¶i ®Ò ra c¸c tr­êng hîp dù phßng: §Ó b¶o vÖ ng¾n m¹ch vµ b¶o vÖ qu¸ t¶i ng¾n h¹n xung kÝch, do ®éng c¬ lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i nªn ta kh«ng thÓ sö dông ®­îc cÇu ch× vµ r¬le nhiÖt, ta sö dông c¸c r¬le dßng ®iÖn cùc ®¹i 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM t¸c ®éng nhanh víi viÖc chØnh ®Þnh kh¸c nhau. Trong s¬ ®å, c¸c r¬le dßng ®iÖn cùc ®¹i 1RM, 2RM, 4RM, 5RM dïng ®Ó b¶o vÖ qu¸ t¶i ng¾n h¹n xung kÝch vµ chÕ ®é lµm viÖc hai pha nªn dßng chØnh ®Þnh cña nã nhá h¬n dßng ®iÖn lµm viÖc hai pha (vµ dßng ®iÖn nµy nhá h¬n dßng khëi ®éng). Do chØnh ®Þnh nh­ vËy nªn khi khëi ®éng, c¸c r¬le nµy sÏ t¸c ®éng ngay. V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o khëi ®éng, ta dïng r¬le thêi gian RTh1 ®Ó ph©n m¹ch chóng. Thêi gian chØnh ®Þnh cña RTh ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng thêi gian khëi ®éng ®éng c¬ vµ ®¶m b¶o cho ®éng c¬ cã thÓ qu¸ t¶i trong mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã. TiÕp ®iÓm cña c¸c r¬le nµy ®Òu lµ lo¹i tù phôc håi cßn r¬le 3RM vµ 6RM dïng ®Ó b¶o vÖ ng¾n m¹ch, khi c¸c r¬le nµy t¸c ®éng th× m¹ch sÏ ng¾t ngay. Khi ®iÖn ¸p l­íi bÞ mÊt hoÆc gi¶m thÊp d­íi trÞ sè cho phÐp th× ph¶i c¾t mèi liªn hÖ gi÷a nguån ®iÖn vµ ®éng c¬. §Ó tr¸nh ®éng c¬ tù khëi ®éng khi ®iÖn ¸p l­íi phôc håi. Kh©u b¶o vÖ ®iÖn ¸p thÊp vµ b¶o vÖ ®iÓm kh«ng ®­îc phèi hîp víi m¹ch b¶o vÖ qu¸ t¶i ng¾n h¹n xung kÝch vµ ng¾n m¹ch nh­ s¬ ®å. Khi ®ang lµm viÖc, nÕu ®iÖn ¸p l­íi gi¶m thÊp qu¸ quy ®Þnh hoÆc mÊt ®iÖn th× r¬le ®iÖn ¸p RA nh¶ c¾t ®iÖn m¹ch ®iÒu khiÓn, c¸c phanh h·m sÏ lµm viÖc ngay lËp tøc ®Ó h·m c¸c ®éng c¬ nªn vÞ trÝ lµm viÖc cña cÇn trôc ®­îc gi÷ nguyªn. Khi ®iÖn ¸p l­íi ®­îc phôc håi trë l¹i th× m¹ch ®iÒu khiÓn vÉn kh«ng cã ®iÖn l¹i ®­îc. §Ó tiÕp tôc lµm viÖc, ng­êi vËn hµnh ph¶i Ên nót më m¸y m ®Ó cÊp ®iÖn cho m¹ch ®iÒu khiÓn. ch­¬ng 3 tÝnh chän c¸c thiÕt bÞ trong hÖ thèng I. ThiÕt bÞ chÊp hµnh. Trong c¬ cÊu truyÒn ®éng, ta sÏ sö dông 2 ®éng c¬ kh«ng ®ång bé r«to lång sãc cïng lo¹i 3K160 S4 cña C«ng ty chÕ t¹o §iÖn c¬ Hµ Néi (CTAMAD) víi c¸c th«ng sè kü thuËt nh­ sau: C«ng suÊt ®Þnh møc 10 kW. §iÖn ¸p ®Þnh møc 220/380 V. Tèc ®é ®Þnh møc 1450 (vßng/phót) HÖ sè c«ng suÊt cosj = 0,85. M«men khëi ®éng Mmm = 2M®m . M«men cùc ®¹i Mmax = 2,2M®m II. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn: 1. C«ngt¾ct¬ X, L, P, T: §Ó thuËn tiÖn trong sö dông, khi l¾p ®Æt vµ thay thÕ, ta sö dông c¸c c«ngt¾ct¬ ®iÖn tõ xoay chiÒu X, L, P, T cïng lo¹i LC1 D25-AC3 cña h·ng Telemecanique (Ph¸p) Sè tiÕp ®iÓm chÝnh Sè tiÕp ®iÓm phô §éng lùc §iÒu khiÓn Th­êng ®ãng Th­êng më I®m(A) U®m(V) U®k(V) P®k(VA) 3 4 4 25 380 220 60 KÝch th­íc 90 x 120 x 120 mm 2. R¬le thêi gian RTh, RTh1: Trong s¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn, ta sö dông mét lo¹i r¬le thêi gian: R¬le thêi gian RTh cã tiÕp ®iÓm th­êng më ®ãng chËm víi thêi gian chØnh ®Þnh lín phô thuéc vµo thêi gian n¹p liÖu vµ r¶i liÖu vµ ®Þnh thêi gian khëi ®éng còng nh­ qu¸ t¶i cho phÐp cña hai ®éng c¬ (5 ¸ 30 phót). Chän r¬le thêi gian kiÓu SDDR cña h·ng SAMWHA. KÝch th­íc cña hai lo¹i r¬le thêi gian 44 x 54 x 54 mm Thêi gian chØnh ®Þnh Sè tiÕp ®iÓm §iÖn ¸p C«ng suÊt 1 ¸ 30 phót 4 220 V 250 VA 3. CÇu dao CD Chän cÇu dao lo¹i 4 cùc cã thiÕt bÞ dËp hå quang víi ®iÖn ¸p 500V vµ dßng 150A. KÝch th­íc 100 x 140 mm Nót Ên m, D Chän c¸c nót Ên lo¹i tù phôc håi SB220V cña h·ng Telemecanique 5. C¶m biÕn vÞ trÝ a, b, c, d vµ e. Chän c¸c c¶m biÕn lo¹i tù phôc håi PMA3 cña h·ng Telemecanique. C¸c r¬le 1H,2 H Chän r¬le lo¹i PMR cña h·ng SAMWHA Sè tiÕp ®iÓm §iÖn ¸p C«ng suÊt §ãng Më 3 3 220 V 250 VA KÝch th­íc 50 x 80 x 60 mm thiÕt bÞ b¶o vÖ. 1. R¬le dßng ®iÖn cùc ®¹i b¶o vÖ qu¸ t¶i ng¾n h¹n xung kÝch 1RM, 2RM, 4RM, 5RM Dßng ®iÖn chØnh ®Þnh cña c¸c r¬le I = 0,85.Ik® = 0,85 x 5,5 I®m = 88 A Chän thiÕt bÞ EOCR-SS1 90 cña h·ng SAMWHA víi c¸c th«ng sè Sè tiÕp ®iÓm Dßng chØnh ®Þnh §iÖn ¸p Réng Dµi 2 90A 380 V 54 mm 60 mm 2. R¬le dßng ®iÖn cùc ®¹i b¶o vÖ ng¾n m¹ch 3RM, 6RM Dßng ®iÖn chØnh ®Þnh cña c¸c r¬le I = 1,25.Ik® = 1,25 x 5,5 I®m = 137 A Chän thiÕt bÞ EOCR-FDZ 140 cña h·ng SAMWHA víi c¸c th«ng sè Sè tiÕp ®iÓm Dßng chØnh ®Þnh §iÖn ¸p Réng Dµi 2 140A 380 V 50 mm 70 mm 3. R¬le b¶o vÖ ®iÖn ¸p RA Chän r¬le ®iÖn ¸p EVR-220 cña h·ng SAMWHA cã kh¶ n¨ng b¶o vÖ ®iÖn ¸p thÊp hoÆc qu¸ ®iÖn ¸p. Sè tiÕp ®iÓm §iÖn ¸p b¶o vÖ C«ng suÊt Réng Dµi 2 160 ¸ 280 V 250 VA 50 mm 70 mm Ch­¬ng 4 thiÕt kÕ S¥ §å L¾P R¸P ThiÕt kÕ l¾p r¸p lµ c«ng viÖc cuèi cïng khi thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn. Khi thiÕt kÕ l¾p r¸p cÇn ph¶i ®¶m b¶o n©ng cao c¸c yªu cÇu vÒ chØ tiªu chÊt l­îng vµ ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c tiªu chuÈn, c¸c quy ph¹m kü thuËt hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn. I. Lùa chän vÞ trÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. C¸c thiÕt bÞ ®éng lùc ®Ó truyÒn ®éng c¬ cÊu s¶n xuÊt cïng víi c¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh, c¸c nót Ên ®iÒu khiÓn ph¶i ®­îc bè trÝ trùc tiÕp trªn c¬ cÊu s¶n xuÊt. ViÖc bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn trªn tñ ®iÖn dùa vµo c¸c nguyªn t¾c sau: Nguyªn t¾c nhiÖt ®é: C¸c thiÕt bÞ to¶ nhiÖt lín khi lµm viÖc ph¶i ®Ó ë phÝa trªn, c¸c thiÕt bÞ cã chÞu ¶nh h­ëng lín vÒ nhiÖt ®é cÇn ph¶i ®Æt xa c¸c nguån sinh nhiÖt Nguyªn t¾c träng l­îng: C¸c thiÕt bÞ nÆng ph¶i ®Æt d­íi thÊp ®Ó t¨ng c­êng ®é v÷ng ch¾c cña b¶ng ®iÖn, gi¶m nhÑ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó cè ®Þnh chóng. Nguyªn t¾c nèi d©y tiÖn lîi: §­êng nèi d©y ng¾n nhÊt vµ Ýt chång chÐo nhau. Dùa vµo c¸c nguyªn t¾c trªn, kÕt hîp víi nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt trong tõng tr­êng hîp cô thÓ, tiÕn hµnh bè trÝ thiÕt bÞ trªn panel. Khi bè trÝ thiÕt bÞ cÇn bè trÝ thµnh tõng nhãm riªng biÖt ®Ó tiÖn viÖc kiÓm tra, söa ch÷a... C¸c phÇn tö trong mét nhãm ph¶i bè trÝ gÇn nhau nhÊt sao cho d©y nèi gi÷a chóng lµ ng¾n nhÊt. Gi÷a c¸c nhãm kh¸c nhau ph¶i bè trÝ sao cho thuËn tiÖn cho viÖc tiÕn hµnh l¾p ®Æt, söa ch÷a, hiÖu chØnh. C¸c thiÕt bÞ dÔ háng, c¸c thiÕt bÞ cÇn ®iÒu chØnh ph¶i ®Ó n¬i dÔ dµng thay thÕ, ®iÒu chØnh, söa ch÷a. Khi nèi ph¶i qua ®Çu nèi trung gian, ®Çu nèi trung gian ph¶i nèi ë mÐp, cÇu dao ë phÝa trªn bªn tay ph¶i. B¶ng vÏ bè trÝ ph¶i vÏ theo mét tû lÖ xÝch tiªu chuÈn trong ®ã ph¶i ghi râ c¸c kÝch th­íc h×nh chiÕu cña thiÕt bÞ, c¸c kÝch th­íc lç ®Þnh vÞ trªn tÊm l¾p, c¸c kÝch th­íc t­¬ng quan gi÷a chóng còng nh­ kÝch th­íc ngoµi cña tÊm l¾p. C¸c phÇn tö tiÕp ®iÓm r¬le, c«ngt¾ct¬... ®­îc vÏ trªn s¬ ®å l¾p r¸p thµnh nh÷ng h×nh ch÷ nhËt víi tû lÖ xÝch ®· chän trªn ®ã thÓ hiÖn c¸c cuén d©y, c¸c tiÕp ®iÓm chÝnh, tiÕp ®iÓm phô kÌm theo sè c¸c cùc nèi cña chóng trïng víi sè trªn s¬ ®å nguyªn lý. B¶ng ®Êu d©y STT ThiÕt bÞ Nèi d©y §Çu §­îc nèi víi… 1 §Çu nèi ®éng lùc 1 A(CD),1(1RM),1(4RM) 2 B(CD),2(2RM),2(5RM) 3 C(CD),3(3RM),3(6RM) 4 4(1RM),4(X),4(L) 5 5(2RM),5(X),5(L) 6 6(3RM),6(X),6(L) 7 7(4RM),7(P),7(T) 8 8(5RM),8(P),8(T) 9 9(6RM),9(P),9(T) 10 10(X),10(L),A(§1) 11 11(X),11(L),B(§1) 12 12(X),12(L),C(§1) 13 13(P),13(T),A(§2) 14 14(P),14(T),B(§2) 15 15(P),15(T),C(§2) 2 §Çu nèi ®iÒu khiÓn 1 2CC 2 2(RA),c(2-6),d(2-9),e(2-9) 3 TT(CD) 4 6(P),c(6-2),e(6-2) 5 7(L),b(7-8) 6 8(X),b(8-7) 7 9(P),d(7-2) 8 2(RTh), 2§K,c,d,e 9 10(X),b(11-10) 10 14(RTh),b(14-15) 11 15(L),a(15-16),b(15-14) 12 16(P),a(16-15) 13 8§K,a(2-26) 14 21(L),a(21-20) 2 §Çu nèi ®iªu khiÓn 15 25(P),cd(25-2) 16 27(L),e(6-26) 17 28(L),c(28-29) 18 29(X),c(29-28) 3 CÇu dao tæng 1CD A 1§L B 2§L C 3§L TT 3§K 4 CÇu ch× 1CC A(1CD) 2CC 1§K 5 R¬le dßng cùc ®¹i 1 RM 2 2§K 33 33RA 1RM>> >>2RM 1RM> >2RM 6 R¬le dßng cùc ®¹i 2 RM 2RM>> >>4RM 2RM> >4RM 7 R¬le dßng cùc ®¹i 3 RM 34 34(RTh1) 3rm 6rm 8 R¬le dßng cùc ®¹i 4 RM 4RM>> >>5RM 4RM> >5RM 9 R¬le dßng cùc ®¹i 5 RM 35 35(RTh1) 34 35(3RM) 10 R¬le dßng cùc ®¹i 6 RM 5 3§K 6rm 3rm(3RM) 11 R¬le ®iÖn ¸p RA 4 4(m) 33 33(RTh1) 3 3(D) 1 1§K 2 2§K 12 R¬le thêi gian RTh 5 3§K 11 11(X) 13 Nót Ên D 1 1§K 14 Nót Ên m 3 3(RA) 15 C«ngt¾ct¬ X 6 6(P) 11 11(RTh) 12 12(1H) 22 22(L) 23 23(P) 30 30(T) 16 C«ngt¾ct¬ L 6 6(P) 18 18(T) 28 28(T) 7 5§L 17 C«ngt¾ct¬ P 13 13(2H) 22 22(X) 17 17(T) 18 C«ngt¾ct¬ T 30 30X 5 5§K 13 13(2H) 28 28(L) 19 R¬le thêi gian RTh 5 3§K 11 11(X) 20 R¬le thêi gian RTh1 35 35(5RM) 34 34(3RM) 33 33(RA) 21 R¬le trung gian 1H 5 5(RTh) 2 13§K 31 29§K 22 R¬le trung gian 2H 5 5(1H) 2 13§K 32 20§K KÕT LUËN Sau mét qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu, cïng víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o L­u §øc Dòng vµ gãp ý cña c¸c b¹n cïng líp, em ®· hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®­îc giao cña b¶n ®å ¸n: “ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng cho cÇn trôc r¶i liÖu”. Trong néi dung nghiªn cøu cña b¶n ®å ¸n nµy, em ®· thùc hiÖn ®­îc c¸c nhiÖm vô sau: T×m hiÓu c«ng nghÖ vµ yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng cÇn trôc r¶i liÖu Dïng ph­¬ng ph¸p Hµm t¸c ®éng ®Ó tæng hîp vµ hiÖu chØnh m¹ch ®iÒu khiÓn ThiÕt kÕ s¬ ®å nguyªn lý m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn hÖ thèng Lùa chän c¸c thiÕt bÞ chÊp hµnh, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ hÖ thèng X©y dùng s¬ ®å l¾p r¸p vµ b¶ng nèi d©y. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, do kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ ch¾c ch¾n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy vµ c¸c b¹n ®Ó b¶n ®å ¸n nµy hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi ngµy 31 th¸ng 05 n¨m 2003 Sinh viªn Lª V¨n ViÖt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doccan trucham tac dong.doc
  • rarh.rar
  • docSo do nguyen ly.doc