Đồ án Máy cán thép vằn

Đối với máy cán một chiều thì người ta có đặt thêm bánh đà để làm đều chuyển động cho máy. Giữa những lần có cán phôi, nghĩa là bánh đà có tích lũy năng lượng khi phôi đã cán ra hoàn toàn. Và sẽ nhả năng lượng khi một phôi mới bắt đầu vào cán. Như vậy, bánh đà còn làm ổn định tốc độ cho cán khâu và đặc tuyến làm việc của động cơ điện, tăng bền cho các bộ phận đó.

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 1833 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Máy cán thép vằn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
âënh goüi laì phæång màût træåüt. Caïc màût vaì phæång træåüt cå baín : a) Láûp phæång diãûn tám. b) Luûc giaïc xãúp chàût. c) Láûp phæång thãø tám. Maûng tinh thãø cuía kim loaûi bao gäöm vä säú màût vaì phæång tinh thãø nhæng khäng phaíi màût vaì phæång naìo cuîng coï thãø laì màût vaì phæång træåüt. Màût vaì phæång xaíy ra træåüt phaíi coï liãn kãút nguyãn tæí bãön hån caí âãø khi chuyãøn dåìi mäúi liãn kãút giæîa caïc nguyãn tæí trong noï khäng bë phaï huíy. Âäöng thåìi mäúi liãn kãút giæîa caïc màût træåüt våïi nhau phaíi yãúu hån. 1.1.3 Aính hæåíng cuía gia cäng âãún täø chæïc vaì tênh cháút cuía kim loaûi : Khi gia cäng dæåïi taïc duûng cuía ngoaûi læûc, kim loaûi seî biãún daûng theo ba giai âoaûn näúi tiãúp nhau: Biãún daûng âaìn häöi, biãún daûng deío, vaì biãún daûng phaï huíy. Khi gia cäng kim loaûi bàòng phæång phaïp caïn seî laìm thay âäøi hçnh daûng bãö màût kim loaûi liãn tuûc. Do quaï trçnh træåüt taûo nãn caïc âæåìng træåüt vaì giaíi træåüt, maûng tinh thãø åí vuìng xung quanh màût træåüt bë xä lãûch. Do váûy sau khi bë biãún daûng, ngoaìi biãn giåïi haût ra, mäüt pháön khaï låïn maûng tinh thãø cuía kim loaûi khäng sàõp xãúp tráût tæû. Taïc duûng ngoaûi læûc caìng låïn vaì thåìi gian caìng láu thç mæïc âäü xä lãûch maûng tinh thãø caìng cao. Quaï trçnh biãún âäøi nhæ váûy seî laìm thay âäøi caïc thåï cuía kim loaûi taûo cho cå tênh bãö màût täút hån. Tàng âäü bãön cho váût liãûu. 1.2 Biãún daûng deío cuía kim loaûi khi caïn : 1.2.1 Biãún daûng deío trong âån tinh thãø : Biãún daûng coìn laûi khi boí taíi troüng goüi laì biãn daûng deío.Biãún daûng deío coï thæûc hiãûn bàòng træåüt,âäøi tênh hoàûc chuyãøn maxtenxit vaì khuyãún taïn * Cå chãú cuía quaï trçnh træåüt : Khi træåüt táút caí caïc nguyãn tæí åí trãn màût træåüt âãöu dëch chuyãøn âi âäöng thåìi, nghéa laì åí mäùi thåìi âiãøm caïc nguyãn tæí âãöu dëch chuyãøn âi nhæîng âoaûn bàòng nhau. Caïch træåüt nhæ váûy goüi laì træåüt cæïng. Theo caïch træåüt naìy æïng suáút tiãúp taïc duûng phaíi ráút låïn âãø khàõc phuûc âæåüc cuìng mäüt luïc táút caí caïc mäúi liãn kãút giæîa caïc nguyãn tæí åí hai bãn màût træåüt.Nhæng trong thæûc tãú æïng suáút gáy ra træåüt cuía kim loaûi laûi ráút tháúp. Do âoï cå chãú træåüt cæïng åí trãn khäng giaíi thêch âæåüc tênh dãù træåüt cuía kim loaûi. Coï thãø giaíi thêch tênh dãù træåüt cuía kim loaûi nhæ sau: A B A’ B’ t Hçnh 3:Så âäö træåüt cuía maûng tinh thãø khi coï lãûch thàóng Nãúu nhæ trong maûng tinh thãø luän luän coï lãûch thç chuïng luän luän laì nåi xuáút phaït cuía caïc quaï trçnh træåüt, sæû træåüt taïc âäüng âãún caïc nguyãn tæí åí trãn màût træåüt mäüt caïch näúi tiãúp nhæ chaûy tiãúp sæïc. Cho nãn åí mäùi thåìi âiãøm chè coï mäüt säú læåüng haûn chãú caïc nguyãn tæí tham gia quaï trinh træåüt. Do âoï æïng suáút gáy ra træåüt chè cáön tháúp. Hçnh trãn trçnh baìy quaï trçnh træåüt trong maûng tinh thãø coï lãûch thàóng ( lãûch biãn). Sæû coï màût cuía baïn màût AB åí trong maûng tinh thãø gáy ra åí vuìng xung quanh noï sæû xä lãûch âaìn häöi âäúi xæïng. Do âoï æïng suáút ( neïn hay keïo ) åí hai bãn noï cuîng mang tênh cháút âäúi xæïng nãn chuïng seî cán bàòng láùn nhau. Theo sæû trçnh baìy cå chãú træåüt coï lãûch nhæ váûy thç åí mäùi thåìi âiãøm chè coï mäüt säú læåüng haûn chãú caïc nguyãn tæí åí xung quanh baïn màût AB tham gia træåüt vaì coï thãø hçnh dung sæû chuyãøn dëch cuía baïn màût láön læåüt qua tæìng vë trê nhæ laì cuäüc chaûy tiãúp sæïc. 1.2.2 Biãún daûng deío trong âa tinh thãø : Âa tinh thãø laì táûp håüp cuía nhiãöu haût coï phæång maûng âënh hæåïng mäüt caïch ngáøu nhiãn. Vuìng ranh giåïi giæîa caïc haût coï cáúu taûo, tênh cháút khaïc vuìng trung tám. Âáy laì nhæîng yãúu täú cáön phaíi tênh âãún khi nghiãn cæïu biãún daûng cuía âa tinh thãø. Trong thæûc tãú quaï trçnh biãún daûng deío thæåìng xaíy ra trong âa tinh thãø kim loaûi. Quaï trçnh biãún daûng deío cuía âa tinh thãø chëu aính hæåíng roî rãût båíi cáúu truïc cuía âa tinh thãø. Âoï laì táûp håüp cuía caïc haût coï phæång maûng âënh hæåïng mäüt caïch ngáøu nhiãn vaì vuìng biãn giåïi haût coï sàõp xãúp khäng tráût tæû khaïc våïi baín thán haût. Chênh vç váûy quaï trçnh biãún daûng deío âa tinh thãø coï caïc âàût âiãøm sau : + Khi taïc duûng taíi troüng lãn âa tinh thãø, caïc haût seî bë biãún daûng khaïc nhau. Haût naìo coï phæång maûng âënh hæåïng thuáûn låüi cho træåüt seî bë biãún daûng deío træåïc våïi æïng suáút tæång âäúi beï. Ngæåüc laûi haût naìo coï phæång maûng âënh hæåïng khäng låüi cho træåüt thç seî bë biãún daûng deío sau våïi æïng suáút låïn hån. + Sæû biãún daûng deío cuía mäùi haût luän coï aính hæåíng âãún haût bãn caûnh vaì bë chuïng caín tråí. Do váûy caïc haût trong âa tinh thãø coï thãø bë træåüt ngay theo nhiãöu hãû træåüt khaïc nhau. Vaì xaíy ra âäöng thåìi sæû quay cuía caïc màût vaì phæång træåüt. + Vuìng biãn giåïi haût coï sàõp xãúp khäng tráût tæû, do âoï sæû træåüt ráút khoï phaït triãøn åí âáy. Vç khäng hçnh thaình âæåüc caïc màût vaì phæång træåüt. Taïc âäüng cuía biãún daûng deío âãún täø chæïc tãú vi: + Do quaï trçnh træåüt taûo lãn caïc âæåìng træåüt vaì giaíi træåüt, maûng tinh thãø åí vuìng xung quanh màût træåüt bë xä lãûch mæïc âäü biãún daûng caìng låïn, mæïc âäü xä lãûch maûng tinh thãø caìng cao. + Trong quaï trçnh biãún daûng deío, hçnh daûng haût thay âäøi ráút nhiãöu. Nãúu âäü biãún daûng beï (1-5% ) do caïc haût coï phæång maûng âënh hæåïng khaïc nhau. Sæû biãún daûng trãn caïc haût laì khäng âäöng âãöu, coï haût bë biãún daûng nhiãöu, coï haût chæa biãún daûng. Våïi âäü biãún daûng låïn (>40-50%) caïc haût kim loaûi bë chia càõt vaì tråí nãn nhoí hån caïc pha thæï hai hoàûc taûp cháút bë nhoí vuûn ra, räöi keïo daìi ra theo phæång biãún daûng (caïn keïo, eïp) .Täø chæïc thåï laìm cho cå tênh kim loaûi khäng âãöu theo moüi phæång. Keïo kim loaûi theo chiãöu doüc thåï tháúy coï âäü bãön cao hån. + Trong quaï trçnh træåüt coï keìm theo sæû quay cuía caïc màût vaì phæång træåüt våïi xu hæåïng tiãún dáön vãö truûc biãún daûng chênh. Mæïc âäü biãún daûng caìng låïn, mæïc âäü quay caìng nhiãöu vaì âãún mäüt luïc naìo âoï caïc haût âãöu coï phæång maûng âënh hæåïng giäúng nhau. Hiãûn tæåüng naìy goüi laì âënh hæåïng phæång maûng. Aính hæåíng cuía biãún daûng deío âãún tênh cháút : + Sau biãún daûng deío trong kim loaûi coï täön taûi æïng suáút dæ. Chia laìm hai loaûi låïn : æïng suáút dæ tãú vi vaì æïng suáút dæ thä. -ÆÏng suáút dæ tãú vi laì loaûi æïng suáút täön taûi åí trong kim loaûi sau khi boí taíi troüng biãún daûng vaì âæåüc cán bàóng trong phaûm vi tæìng pháön nhoí cuía haût hay trong tæìng haût. - ÆÏng suáút dæ thä täön taûi åí trong caí thãø têch kim loaûi sinh ra do biãún daûng khäng âäöng âãöu trãn toìan tiãút diãûn máùu. + Biãún daûng deío laìm biãún âäøi cå tênh cuía kim loaûi. Kãút quaí coï giaï trë thæûc tiãùn cuía biãún daûng deío laì sæû biãún âäøi maûnh cå tênh cuía kim loaûi theo chiãöu hæåïng tàng bãön hay coìn âæåüc goüi laì hoïa bãön, laìm tàng giåïi haûn bãön, giåïi haûn chaíy, giåïi haûn âaìn häöi, âäü cæïng. + Biãún daûng deío laìm biãún âäøi lyï hoïa tênh cuía kim loaûi. Biãún daûng deío laìm tàng xä lãûch maûng, laìm nhoí haût, caïc yãúu täú naìy laìm giaím tênh dáùn âiãûn. 1.2.3 Traûng thaïi æïng suáút vaì phæång trçnh deío : Giaí sæí trong váût thãø hoìan toìan khäng coï æïng suáút tiãúp thç váût thãø coï ba daûng æïng suáút chênh sau : - ÆÏng suáút âæåìng : - ÆÏng suáút màût : a b c Hçnh 4 d1 d1 d2 d1 d2 d3 - ÆÏng suáút khäúi : Nãúu s1 = s2 = s3 thç t = 0 vaì khäng coï biãún daûng. Æïng suáút chênh âãø kim loaûi biãún daûng deío laì giåïi haûn chaíy sch. Âiãöu kiãûn biãún daûng deío : - Khi kim loaûi chëu æïng suáút âæåìng: Ûtmax= - Khi chëu æïng suáút màût : = - Khi chëu æïng suáút khäúi : Caïc phæång trçnh trãn goüi laì phæång trçnh deío. Biãún daûng deío chè bàõt âáöu sau biãún daûng âaìn häöi. Thãú nàng cuía biãún daûng âaìn häöi åí âáy A0 - thãú nàng âãø thay âäøi thãø têch váût thãø. trong traûng thaïi æïng suáût khäúi, thãú nàng cuía biãún daûng âaìn häöi theo âënh luáût Huïc âæåüc xaïc âënh : A= (s1e1+s2e2+s3e3)/3. (1) Nhæ váûy, biãún daûng tæång âäúi theo âënh luáût Huïc : e1= e2= (2) e3= Theo (1) thãú nàng toaìn bäü cuía biãún daûng âæåüc biãøu thë : A= (3) Læåüng tàng tæång âäúi thãø têch cuía váût trong biãún daûng âaìn häöi bàòng täøng biãún daûng trong ba hæåïng vuäng goïc. (4) ÅÍ âáy m : hãû säú Pyacon tênh âãún váût liãûu biãún daûng. E : Moâun âaìn häöi cuía váût liãûu. Thãú nàng laìm thay âäøi thãø têch bàòng : A0= (5) Thãú nàng âãú thay âäøi hçnh daûng váût thãø : Ah=A-A0=(6) Váûy thãú nàng âån vë âãø biãún hçnh khi biãún daûng âæåìng seî laì : Ah= (7) Tæì (6), (7) suy ra : (8) Âáy goüi laì phæång trçnh nàng læåüng cuía biãún daûng deío. 1.3 Tênh deío : 1.3.1 Âënh nghéa tênh deío : Tênh deío cuía kim loaûi laì khaí nàng biãún daûngdeío cuía kim loaûidæåïi taïc duûng cuía ngoaûi læûc maì khäng bë phaï huíy. Thæûc nghiãûm cho tháúy taïc duûng æïng suáút keïo caìng êt, neïn caìng nhiãöu thç tênh deío kim loaûi caìng cao. Traûng thaïi æïng suáút keïo khäúi laìm kim loaûi keïm deío hån æïng suáút keïo màût vaì âæåìng. Traûng thaïi æïng suáút neïn khäúi laìm kim loaûi coï tênh deío cao hån neïn màût phàóng vaì âæåìng thàóng. Suy ra: Så âäö aính hæåíng cuía traûng thaïi æïng suáút âãún tênh deío vaì biãún daûng deío cuía kim loaûi sàõp xãúp theo thæï tæû tênh deío tàng dáön âæåüc biãøu diãùn nhæ sau: a b c d e Hçnh 5 Theo chiãöu tênh deío tàng dáön. 1.3.2 Caïc yãúu täú aính hæåíng âãún tênh deío : a) Aính hæåíng cuía thaình pháön hoïa hoüc : Thaình pháön hoïa hoüc aính hæåíng tåïi tênh deío vaì biãún daûng cuía kim loaûi vaì håüp kim. Thaình pháön hoïa hoüc håüp kim quyãút âënh båíi nguyãn täú cå baín. Nguyãn täú håüp kim vaì taìp cháút. Nguyãn täú cå baín taûo nãn caïc täø chæïc cå såí, do âoï aính hæåíng quyãút âënh tåïi tênh deío cuía kim loaûi. Nguyãn täú håüp kim: khi håüp kim hoïa, nguyãn täú håüp kim coï thãø taûo våïi kim loaûi cå såí nhæîng liãn kãút kim loaûi. Caïc nguyãn täú håüp kim coìn laìm xä lãûch maûng, laìm caín tråí quïa trçnh træåüt, laìm kim loaûi coï tênh deío tháúp. Nguyãn täú taûp cháút: Taûp cháút trong kim loaûi aính hæåíng âãún tênh deío cuía noï. Taûp cháút dãù chaïy thæåìng táûp trung åí vuìng tinh giåïi haût laìm räúi loaûn maûng tinh thãø taûi âáy do âoï laìm tênh deío kim loaûi keïm âi. b) Aính hæåíng cuía täø chæïc kim loaûi: Trong caïc dung dëch âàûc, caïc nguyãn tæí cuía nguyãn täú håüp kim hay taûp cháút taûo ra nhiãöu sai lãûch laìm räúi loaûn maûng tinh thãø cuía täø chæïc kim loaûi cå såí, do âoï caín tråí sæû træåüt laìm cho kim loaûi khoï biãún daûng. Tuy nhiãn, caïc nguyãn täú håüp kim khaïc nhau thç aính hæåíng âãún cå tênh cuîng nhæ nhau. Trong håüp kim coï täø chæïc laì häùn håüp cå hoüc, nãúu âäü haût khaïc nhau, sæû sàõp xãúp cuía caïc haût läün xäün cuîng laìm caín tråí quaï trçnh træåüt. Hçnh daûng caïc haût cuîng coï aính hæåíng låïn âäúi våïi tênh deío. Täø chæïc kim loaûi thoíi âuïc haût thä, khäng âäöng âãöu keïm deío vaì keïm bãön. Täø chæïc naìy âem uí âãø haût âäng âãöu thç âäü deío tàng, âäü cæïng giaím. Nãúu âem gia cäng aïp læûc thç täø chæïc haût biãún thaình täø chæïc thåï cå tênh cao hån. Täø chæïc kim loaûi caìng nhiãöu pha, maûng tinh thãø caìng phæïc taûp thç tênh deío caìng keïm. Täø chæïc kim loaûi haût nhoí mën vaì âäöng âãöu thç âäü deío tàng, âäü bãön tàng. 1.4.Nhæîng âënh luáût cå baín khi gia cäng kim loaûi bàòng aïp læûc 1.4.1.Âënh luáût biãún daûng âaìn häöi täön taûi khi biãún daûng deío: Biãún daûng deío kim loaûi, âäöng thåìi våïi biãún daûng deío coï xaíy ra biãún daûng âaìn häöi. Quan hãû giæîa læûc vaì biãún daûng khi biãún daûng âaìn häöi tuán theo qui luáût Huc Do âoï kêch thæåïc chi tiãút sau khi gia cäng khaïc våïi kyî thuáût cuía chi tiãút âang gia cäng 1.4.2.Âënh luáût æïng suáút dæ: Trong báút cæï mäüt kim loaûi biãún daûng naìo cuîng âæåüc sinh ra mäüt æïng suáút dæ cán bàòng nhau ÆÏng suáút dæ naìy täön taûi bãn trong váût thãø âau khi biãún daûng laìm giaím tênh deío, âäü bãön vaì âäü dai va chaûm laìm cho váût thãø biãún daûng hoàûc phaï huíy. Khi phán têch æïng suáút chênh cáön tênh âãún æïng suáút dæ vaì khàõc phuûc háûu quía do noï sinh ra 1.4.3.Âënh luáût thãø têch khäng âäøi: Thãí têch cuía váût thãø træåc vaì sau khi caïn khäng biãún daûng Âënh luáût naìy coï yï nghéa thæûc tiãùn noï cho biãút chiãöu daìi sau khi biãún daûng dæåïi taïc duûng cuía ngoaûi læûc Xeït mäüt váût thãø coï kêch thæåïc biãún daûng vaì sau biãún daûng laì: L0, b0, ho, L1, b1, h1 Ta coï: l0.b0.h0=l1.b1.h1 Tæì âáy: ln+ ln+ ln=0 Kyï hiãûu: ln=s1 ln= s2 ln=s3 Suy ra:s1+s2+s3=0 (3) Laì phæång trçnh diãöu kiãûn thãø têch khäng âäøi Khi täön taûi bàòng uïng biãún chênh thç âáöu cuía æïng biãún phaíi traïi dáúu våïi hai æïng biãún kia vaì coï trë säú bàòng täøng hai æïng biãún kia 1.4.4.Âënh luáût tråí læûc beï nháút: Trong quaï trçnh biãún daûng caïc cháút âiãøm cuía váût thãø seî di chuyãøn theo phæång naìo coï tråí læûc beï nháút. Âæåìng âi cuía cháút âiãøm xaïc âënh theo nguyãn tàõc: Hæåïng di chuyãøn cuía mäüt âiãøm báút kyì naìo trãn màût phàóng thàóng goïc våi phæång cuía læûc taïc duûng seî theo hæåïng thàóng goïc våïi chu vi màût phàóng áúy. Vê duû: ta coï så âäö di chuyãøn cuía kim loaûi khi eïp mäüt thanh kim loaûi hçnh làng truû chæî nháût. b a x Hçnh 6 a 1.4.5.Âënh luáût âäöng daûng: Trong âiãöu kiãûn biãún daûng âäöng daûng,hai váût thãø coï hçnh daûng hçnh hoüc âäöng daûng nhau.Nhæng kêch thæåïc khaïc nhau seî coï aïp læûc âån vë biãún daûng nhæ nhau: Nãúu goüi a.1,b1,c1,F1,v1 laì kêch thæåïc diãûn têch vaì thãø têch cuía váût thãø 1,a2,b,c2,F2,v2 laì cuía váût thãø 2. Goüi p1, p2, A1, A2 laì læûc vaì cäng biãún daûng taïc duûng lãn váût thãø 1 vaì 2. ===n =n2 =n3 Theo âënh luáût âäöng daûng thç: =n2 =n3 Âënh luáût naìy ráút quan ttroüng cho pheïp ta thæí máùu coï kêch thæåïc nhoí âãù xaïc âënh caïc aính hæåíng cuía biãún daûng âãún täø chæïc coï tênh vaì tênh lyï kim loaûi. Chæång 2: PHÆÅNG PHAÏP GIA CÄNG KIM LOAÛI BÀÒNG AÏP LÆÛC 2.1 Phæång phaïp gia cäng aïp læûc : Gia cäng kim loaûi bàòng aïp læûclaì mäüt trong nhæîng phæång phaïp cå baín âãø chãú taûo caïc chi tiãút maïy vaì caïc saín pháøm kim loaûi thay thãú cho phæång phaïp âuïc hoàûc gia cäng càõt goüt. Gia cäng kim loaûi bàòng aïp læûc thæûc hiãûn bàòng caïch duìng ngoaûi læûc taïc duûng lãn kim loaûi åí traûng thaïi noïng hoàûc nguäüi laìm cho kim loaûi âaût âãún quaï giåïi haûn âaìn häöi, kãút quaí seî laìm thay âäøi hçnh daûng cuía váût thãø kim loaûi maì khäng phaï huíy tênh liãn tuûc vaì âäü bãön cuía chuïng. a) Âàûc âiãøm: Kim loaûi gia cäng åí thãø ràõn, sau khi gia cäng khäng nhæîng thay âäøi hçnh daûng, kêch thæåïc maì coìn thay âäøi caí cå, lyï, hoïa tênh cuía kim loaûi nhæ kim loaûi mën chàût hån, haût âäöng âãöu, khæí caïc khuyãút táût... do âuïc gáy nãn, náng cao cå tênh vaì tuäøi bãön cuía saín pháøm. b) Caïc phæång phaïp gia cäng kim loaûi bàòng aïp læûc: Coï thãø chia laìm hai ngaình chênh: + Caïn, keïo, eïp thuäüc ngaình luyãûn kim. + Reìn tæû do, reìn khuän, dáûp táúm thuäüc ngaình Cå Khê. Saín pháøm cuía gia cäng aïp læûc âæåüc duìng nhiãöu trong caïc xæåíng Cå Khê, chãú taûo hoàûc sæía chæía chi tiãút maïy, trong caïc ngaình xáy dæûng, kiãún truïc, cáöu âæåìng,âäö duìng haìng ngaìy... c) Caïc hçnh thæïc gia cäng kim loaûi bàòng aïp læûc: Gia cäng noïng: Laì hçnh thæïc gia cäng aïp læûc thæûc hiãûn åí nhiãût âäü låïn hån nhiãût âäü kãút tinh laûi. Thæûc tãú nhiãût âäü gia cäng noïng laì : Tgc noïng=(0.7 0.9)Tchaíy ÅÍ nhiãût âäü gia cäng noïng kim loaûi coï tênh deío cao, tråí læûc biãún daûng giaím, do âoï dãù gia cäng. Gia cäng noïng do coï keìm theo quaï trçnh häöi phuûc vaì kãút tinh laûi nãn sau khi gia cäng kim loaûi âæåüc phuûc häöi tênh deío, khäng bë biãún cæïng, phuûc häöi cå, lyï, hoïa tênh. Tuy nhiãn gia cäng noïng coï nhæåüc âiãøm : ÄØí traûng thaïi noïng khoï gia cäng nhæîng chi tiãút nhoí vaì moíng, vç dãù chaïy hoíng. Kim loaûi nung åí nhiãût âäü cao âãù bë oxy hoïa taûo nãn låïp váøy oxyït phuí trãn bãö màût váût gia cäng laìm cho âäü boïng, âäü chênh xaïc gia cäng tháúp, cháút læåüng låïp bãö màût váût gia cäng tháúp. Khi gia cäng åí traûng thaïi noïng, nãúu ngæìng gia cäng åí nhiãût âäü cao, tæïc âäü laìm nguäüi váût gia cäng qua låïn dãù gáy biãún daûng, cong vãnh hoàûc næït neí. * Gia cäng nguäüi : Gia cäng nguäüi laì hçnh thæïc gia cäng aïp læûc åí nhiãût âäü maì taûi âoï khäng xaíy ra quaï trçnh kãút tinh laûi. Nhiãût âäü gia cäng nguäüi xaïc âënh theo biãøu thæïc : Tg/c nguäüi = Tkãút tinh laûi Âàûc âiãøm: - Gia cäng nguäüi âaût âäü chênh xaïc, âäü boïng vaì cháút læåüng bãö màût cao hån gia cäng noïng. - Gia cäng nguäüi kim loaûi khäng bë oxy hoïa, khäng bë chaïy nãn khäng hao phê kim loaûi, váût gia cäng khäng bë hao huût. 2.2 Phæång phaïp caïn kim loaûi: Caïn laì mäüt phæång phaïp chuí yãúu trong kyî nghãû gia cäng aïp læûc gáön 3/4 khäúi læåüng theïp âæåüc saín xuáút ra tæì caïc nhaì maïy luyãûn kim laì saín pháøm cuía caïn våïi taïc duûng:Táúm, hçnh, äúng, daûng âàûc biãût khaïc våïi caïc phæång phaïp gia cäng aïp læûc khaïc ( keïo, eïp, reìn, dáûp ) quaï trçnh biãún daûng kim loaûi khi caïn âæåüc thæûc hiãûn båíi sæû quay liãn tuûc cuía caïc truûc caïn, vç váûy caïn laì mäüt phæång phaïp coï nàng suáút cao. Caïc maïy caïn hiãûn âaûi coï khaí nàng Cå Khê Hoïa vaì Tæû Âäüng Hoïa ráút cao. Váûn täúc truûc caïn âaût âãún . ÅÍ caïc næåïc phaït triãøn, kyî nghãû caïn âaî âæåüc phaït triãøn ráút cao, dáy chuyãön caïn âaî âæåüc tæû âäüng hoïa toìan bäü våïi sæû tråü giuïp cuía Kyî Thuáût âiãûn tæí vaì vi tênh. Cäng nghãû caïn liãn tuûc âaî âæåüc sæí duûng triãût âãø, cháút læåüng bãö màût cuîng nhæ hçnh daïng saín pháøm âaî dæåüc hoaìn thiãûn. ÅÍ næåïc ta hiãûn nay, âaî coï caïc trung tám luyãûn caïn theïp taûi Thaïi Nguyãn, Biãn Hoìa, Âaì Nàông vaì âang xáy dæûng âãø âæa vaìo saín xuáút caïc nhaì maïy theïp taûi Haíi Phoìng, Quaîng Ngaîi, Thaình phäú Häö Chê Minh. 2.2.1 Nguyãn lyï caïn kim loaûi: Caïn laì phæåüng phaïp gia cäng aïp læûc laìm kim loaûi biãún daûng âãø nháûn âæåüc hçnh daûng vaì kêch thæåïc theo yãu cáöu bàòng caïch cho âi qua khe håí giæîa hai truûc quay. 2.2.1 Quaï trçnh caïn vaì âàûc âiãøm caïn : Quaï trçnh caïn laì cho kim loaûi biãún daûng giæîa hai truûc caïn quay ngæåüc chiãöu nhau coï khe håí nhoí hån chiãöu cao cuía phäi, kãút quía laìm cho chiãöu cao phäi giaím, chiãöu daìi vaì chiãöu räüng tàng. Hçnh daûng cuía khe håí giæîa hai truûc caïn quyãút âënh hçnh daïng cuía saín pháøm. Quaï trçnh phäi chuyãøn âäüng qua khe håí truûc caïn laì nhåì ma saït giæîa hai truûc caïn våïi phäi. Hçnh 7:Så âäö vuìng biãún daûng khi caïn a O' B C J A D g h 2 h 1 a O n n R R 1 3 4 I 2.2.2 Caïc thäng säú âàûc træng cho vuìng biãún daûng: 1 Váût caïn 2.Truûc caïn 3.Vuìng biãún daûng ABCD 4. Tiãút diãûn trung hoìa IJ h1,h2:Chiãöu cao váût caïn træåïc vaì sau khi caïn(h1>h2) b1,b2:Chiãöu räüng cuía váût caïn træåïc vaì sau khi caïn(b1<b2) l1,l2:chiãöu daìi cuía kim loaûi træåïc vaì sau khi caïn R,D:baïn kênh vaì âæåìng kênh cuía truûc caïn Goüi a laì goïc àn kim loaûi hay goïc taûo båíi cung tiãúp xuïc AB giæîa bãö màût truûc caïn vaì kim loaûi. Maïy caïn khaïc nhau, saín pháøm caïn khaïc nhau thç a seî khaïc nhau. - Cung AB = CD = l laì chiãöu daìi cung tiãúp xuïc hay chiãöu daìi cuía vuìng biãún daûng. - Goïc g = IOB laì goïc trung hoìa, taûi âoï váûn täúc caïn kim loaûi bàòng váûn täúc cuía truûc caïn (Vkl=Vt ). - h1, h2 : Chiãöu cao cuía váût caïn træåïc vaì sau khi biãún daûng. Ngoaìi ra coìn coï chiãöu räüng, chiãöu daìi cuía váût caïn træåïc vaì sau khi biãún daûng. * Læåüng eïp cuía kim loaûi : Læåüng eïp tuyãût âäúi (Dh) laì hiãûu säú chiãöu cao cuía váût caïn træåïc vaì sau khi biãún daûng. Læåüng eïp tuyãût âäúi âæåüc biãøu thë bàòng cäng thæïc : Dh = h1-h2 (mm) Læåüng eïp tæång âäúi e laì tè säú giæîa læåüng eïp tuyãût âäúi vaì chiãöu daìy ban âáöu cuía váût caïn tênh theo %. Læåüng eïp tæång âäúi âæåüc biãøu thë bàòng cäng thæïc : (%) Ta coï mäúi quan hãû giæîa Dh, a, vaì l : Tæì hçnh veî : Maì : BE = OB-OE= R-Rcosa = R(1-cosa) =2Rsin2(a/2) Vç a quaï nhoí nãn : (*) Trong âoï : Dh = h1-h2 Qua (*) ta nháûn tháúy: Goïc àn a (rad) tè lãû thuáûn våïi Dh vaì tè lãû nghëch våïi âæåìng kênh truûc caïn D: Ta laûi coï: Hay: Ta nháûn tháúy chiãöu daìi cung tiãúp xuïc tè lãû thuáûn våïi D vaì Dh. 2.3 Caïc âaûi læåüng âàût træng cho biãún daûng kim loaûi khi caïn : 2.3.1 Læåüng giaîn räüng : Laì hiãûu säú chiãöu räüng cuía váût caïn sau khi caïn vaì træåïc khi caïn. (mm) Ta coï thãø duìng cäng thæïc Baxtino âãø tênh læåüng giaîn räüng : (mm) Trong âoï : Dh : Læåüng eïp tuyãût âäúi. R : Baïn kênh truûc caïn. f : Hãû säú ma saït t :Nhiãût âäü váût caïn. h1 : Chiãöu cao ban âáöu cuía váût caïn. 2.3.2 Hãû säú giaîn daìi khi caïn: Hãû säú giaîn daìi hay hãû säú keïo daìi laì tè säú giæîa chiãöu daìi sau khi caïn l2 vaì træåïc khi caïn l1. : Luän luän låïn hån 1 (vç l2 > l1). Thãø têch kim loaûi khäng thay âäøi trong suäút quaï trçnh caïn. Nghéa laì âäúi våïi saín pháøm coï n láön caïn thç thãø têch V cuía kim loaûi luän luän khäng âäøi vaì: V1 = V2 = V3 = Vn-2 = Vn-1 = Vn =const 2.3.3 Säú láön caïn: Theo âënh nghéa cuía hãû säú giaîn daìi ta coï : (1) Trong âoï: : Hãû säú giaîn daìi täøng cäüng cuía váût caïn sau n láön. ln, l0 : Chiãöu daìi cuía váût caïn sau n láön caïn vaì chiãöu daìi phäi ban âáöu. F0, Fn: Diãûn têch tiãút diãûn cuía phäúican ban âáöu vaì thaình pháøm sau n láön caïn. Tæì (1) ta coï thãø viãút : (2) Vç coï trë säú khaïc nhau nãn âãø cho tiãûn tênh toaïn ngæåìi ta âæa ra khaïi niãûm vãö hãû säú giaîn daìi trung bçnh : (3) Tæì (1), (2), (3) ta coï : Logarêt hai vãú : Váûy Fo=40x40=1600(mm2) mtb=1,25 Fn=3,14x49=153,86 ==7,8(láön) Choün säú láön caïn n=9(láön) Qua biãøu thæïc trãn ta tháúy nãúu biãút âæåüc tiãút diãûn ngang ban âáöu cuía phäi caïn, tiãút diãûn saín pháøm vaì biãút âæåüc hãû säú géan daìi trung bçnh thç tênh âæåüc ngay äú láön phaíi caïn. PHÁÖN II THIÃÚT KÃÚ MAÏY Chæång 3: TÊNH TOAÏN CÄNG NGHÃÛ VAÌ THIÃÚT KÃÚ LÄØ HÇNH I) TÊNH TOAÏN CÄNG NGHÃÛ 3.1 Âënh nghéa vaì phán loaûi läø hçnh : 3.1.1 Âënh nghéa : Ngæåìi ta duìng truûc phàóng hoàûc truûc coï raính (läø hçnh) âãø caïn ra caïc loaûi saín pháøm caïn. Läø hçnh truûc caïn laì khoíang träúng hçnh taûo nãn båíi 2 raính caïn cuía truûc caïn. Raính caïn laì pháön bãö màût truûc caïn âæåüc tiãûn vaì khoeït càõt boí theo nhæîng raính taûo hçnh âàût biãût. 3.1.2 Phán loaûi läø hçnh: Coï hai loaûi läø hçnh: Läø hçnh kên vaì läø hçnh håí, läù hçnh næía kên + Läø hçnh kên: Laì loaûi läø hçnh maì khe håí (coìn goüi laì khe saïng) giæîa hai truûc caïn khäng nàòm truìng våïi âæåìng tám cuía läø hçnh. x x Hçnh 8: Läù hinh kên x x + Läø hçnh håí: Laì loaûi läø hçnh maì khe håí giæîa hai truûc caïn nàòm truìng våïi âæåìng tám cuía läø hçnh. Hçnh 9:Läù hçnh håí +Läù hçnh næía kên: ÅÍ loaûi läù hçnh naìy trãn truûc caïn væìa coï pháön läöi væìa coï pháön loîm .Khe håí giæîa hai truûc caïn âæåüc cáúu taûo åí thaình bãn cuía läù x x Hçnh 10: Läù hçnh næía kên x-x Laì âæåìng phán chia khe håí giæîa hai truûc caïn * Vãö màût cäng nghãû ngæåìi ta chia laìm: Läø hçnh caïn thä, läø hçnh træåïc caïn tinh, läø hçnh caïn tinh. Mäüt maïy caïn thæåìng coï hai hãû thäúng läø : - Hãû thäúng läø caïn tinh. - Hãû thäúng läø caïn thä. Läø hçnh caïn thä laì loaûi läø hçnh laìm cho váût caïn bë biãún daûng maînh liãût vãö tiãút diãûn ngang, vãö hçnh daïng vaì kêch thæåïc âãø gáön giäúng saín pháøm âaî âënh. Läø hçnh caïn tinh laì loaûi läø hçnh laìm cho váût caïn âaût tåïi hçnh daïng, vaì kêch thæåïc tháût cuía saín pháøm. Läø hçnh caïn tinh bao giåì cuîng laì läø hçnh cuäúi cuìng. 3.2 Tênh toaïn thiãút kãú hãû thäúng läø hçnh : 3.2.1 Phäi : + Váût liãûu phäi caïn : Theïp CT51. + Kêch thæåïc ban âáöu : 40x40 Theïp CT51 coï sb = 380-490 (N/mm2) Thaình pháön cacbon trong theïp CT51 vç váûy noï thuäüc loaûi theïp cacbon kãút cáúu. Dæûa vaìo caïc vuìng nhiãût âäü gia cäng theïp trãn giaín âäö traûng thaïi Fe-C: Ta coï : Nhiãût âäü nung cuía phäi tæì: Nhiãût âäü caïn âæåüc bàõt âáöu tæì: Nhiãût âäü kãút thuïc caïn nàòm trong khoíang tæì: Nhiãût âäü caïn ráút quan troüng, noï quyãút âënh nàng suáút vaì cháút læåüng cuía saín pháøm caïn. Muûc âêch cuía viãûc nung noïng kim loaûi træåïc khi caïn laì tàng tênh deío. Giaím tråí khaïng biãún daûng, vç váûy maì gia cäng seî dãù daìng. Noï coìn giaím læûc caïn, tàng tuäøi thoü cho truûc caïn, tàng læåüng eïp,..v..v. Dáøn tåïi nàng suáút cao, cháút læåüng saín pháøm täút. - Nãúu nhiãût âäü nung phäi cao quaï thç phäi bë chaïy hoàûc quaï nhiãût dáùn tåïi phãú pháøm nhiãöu. - Nãúu nhiãût âäü nung quaï tháúp thç tênh deío cuía kim loaûi keïm, nàng suáút tháúp, cháút læåüng saín pháøm xáúu. Vç váûy bæåïc âáöu tiãn cuía cäng nghãû caïn theïp laì nhiãût âäü, âiãöu naìy ráút quan troüng. * Phäi åí âáy chè mäüt loaûi coï hçnh daïng vaì kêch thæåïc nháút âënh : phäi coï kêch thæåïc : 40x40(mm) Læåüng phäi åí âáy chuí yãúu âæåüc saín xuáút taûi nhaì maïy, coï thãø mua thãm åí caïc nåi khaïc. 3.2.4 Caïch bäú trê läø hçnh trãn truûc caïn: Trãn maïy caïn phäi ba truûc thæåìng duìng caïc loaûi läø hçnh nhæ sau : + Läø hçnh häüp . + Läø hçnh vuäng + Läø hçnh ävan Vãö viãûc bäú trê läø hçnh trãn truûc caïn thç coï nhiãöu caïch, sau âáy ta xeït hai caïch thäng duûng. a) Bäú trê xen keí: Hçnh 11: Bäú trê xen keí Våïi loaûi bäú trê naìy chè bäú trê âæåüc êt läø hçnh, täún truûc caïn. Thaình thæí ngæåìi ta thæåìng duìng chãú âäü bäún truûc. Nghéa laì mäüt truûc trãn, mäüt truûc dæåïi vaì hai truûc giæîa. Theo caïch naìy khi maì läø hçnh truûc caïn âaî moìn nhiãöu ta chè cáön thay âäøi truûc giæîa. Váûy duìng caïch bäú trê naìy thç khi thiãút läø hçnh seî âån giaín hån. b) Bäú trê lãn xuäúng : Hçnh13:Bäú trê lãn xuäúng Våïi läúi bäú trê naìy raính truûc giæîa âæåüc duìng chung cho truûc trãn vaì truûc dæåïi. Coï thãø bäú trê âæåüc ráút nhiãöu läø hçnh. thæåìng bäú trê læåüc caïn säú leí åí dæåïi vaì säú chàôn åí trãn. Tæì läø hçnh trãn chuyãøn sang läø hçnh dæåïi theïp âæåüc láût âi mäüt goïc a. Coìn chuyãøn tæì läø hçnh dæåïi lãn läø hçnh trãn khäng láût theïp. Nhæ thãú thao taïc dãù daìng, thåìi gian phuûû êt vaì dãù cå khê hoïa. Nhæng duìng läúi bäú trê naìy khi thiãút kãú läø hçnh vaì bäú trê läø hçnh trãn truûc caïn phæïc taûp. Vç váûy ta duìng caïch bäú trê läø hçnh xen keí. 3.2.5 Tênh toaïn thiãút kãú läø hçnh truûc caïn : f13,5 f15 Xuáút phaït tæì thaình pháøm ta âi tênh toaïn, thiãút kãú ngæåüc laûi tæì läø hçnh tinh âãún läø hçnh thä. * Så âäö läø hçnh qua 9 láön caïn nhæ sau: Läø hçnh tinh Hçnh 14:Läù hçnh tinh Theïp vàòn âæåüc caïn theo dung sai ám dd=d Dæåìng kênh cuía theïp vàòn âæåüc tênh theo cäng thæïc dd===14,25(mm) trong âoï :d1 laì âæåìng kênh ngoaìi cuía theïp vàòn (mm) d laì âæåìng kênh trong cuía theïp vàòn(mm) Läø hçnh tinh âãún Läø hçnh ävan træåïng tinh (9-8) 1.Xaïc âënh hãû säú giaín daìi trong läø hçnh troìn: Ta coï :hov=d1+kDb1(bTBov-hTBov) =d1+kDb1(0,74bov-0,8d1) hov=(1+0,8kDb1)-0,74bovkDb tyí säú: a= bov= do- Dbov = do-kDbov (-0,74hov) = do- kDb(0,8do-0,74hov) =(1-0,8kDb)do+0,74kDbhovkDbov Trong âoï: hov= bov=( diãûûn têch tiãút diãûn cuía phäi ä van Fov=0,74bovhov=0,74( Diãûn têch phäi troìn F1=0,785d12=0,785.14,252= 159,4(mm2) Hãû säú giaín daìi trong läø hçnh troìn m1== 0,94 [1]Þa=2 , m=1,15, k=0,3 bov==25(mm) hov==12,5(mm) 3 12 R19,5 25 Hçnh 15:Läù hçnh Ävan 2.Tæì vuäng sang ovan: Dhtb=C1-0,74hov Ta coï:bov=c1+Dbov=c1+kDbov(c1-0,74hov) bov=(1+kDbov)c1-kDbovhov.0,74 =a= hov= bov=a Ta coï Fov=bovhov=0,74.25.12,5=231,2(mm2) Fv=0,98C12 mov=== [2]Þmov=1,57, kDbov=0,8, a=2,5 ÞC1===17,17(mm) a=arcos(1-)=arcos(1-) Þa=15° r=0,15.C=0,15=2,55(r=3) bv’=hv=1,414C-3=1,414.17,17- 3=21.04(mm) 17 3 R4 21 Hçnh16: Läù hçnh vuäng Tæì vuäng sang ä van trãn thæûc tãú hãû säú giaín daìi mov cuîng phuû thuäüc vaìo diãûn têch tiãút diãûn ä van caïn trong läø hçnh vuäng coï nghéa laì phuû thuäüc vaìo tyí säú =a vaì hãû säú haûn chãú giaîn räüng trong läù hçnh vuäng kDpv= hov=bv-kDbv(btb+htbv) =1,29C2-kDbv(0,74bov-0,76C2) =(1,29+0,76kDbv)C2-0,74kDbv.bov a== bov= hov = Diãûn têch phäi ä van caïn trong läø hçnh vuäng Fov=0,74bovhov = Fv=0,98C22 Hãû säú giaín daìi trong läø hçnh vuäng mv mv= = [3]ÞA=3,mv=1,5 ; kDbv=0,5 bov= = =30(mm) hov==10(mm) 3 R39 R4 30 10 Hçnh 17:Läù hçnh ävan 3.Tæì ä van sang vuäng Tæång tæû ta coï hov= bov= Fov=0,74.b0v.hov=0,74. Fv=0,98C12 mov==1,33 Tra baíng ta coï mov=1,38;a=2;kDbov=0,8 ÞC1= = =19,5(mm) 4.Tæì saïu caûnh sang hçnh vuäng 19,5 5 R4 27,5 Ta coï : Hçnh 18:Läù hçnh vuäng bov= hov= = Fov=0,74bovhov= mo== [4]Þ a=2,5;kvDb=0,5;m=1,42 bov==41,8(mm) b’ov=20(mm) hov=41,8/2=20,9(mm) 5 15 R47 R10 48 H.17 5.tæì vuäng sang saïu caûnh Tæång tæû ta coï: Fv=0,98C22 Fov=0,74bovhov bov=a.hov= hov= mov== [5] mov=1,38;a=2;k=0,8 6 29,5 R5 41,7 C1===29,5(mm) Hçnh18:Läù hçnh vuäng 6.Tæì ä van sang vuäng ta coï: bov= hov== Fov=0,74bov.hov= Fv=0,98C2 mov== [6]Þa=2,5;kDbv=0,7;m=1,68 Þbov==59(mmæï R61,5 R10 62 6 hov=23,6(mm) Hçnh19:Läù hçnh ävan 7.Tæång tæû ta coï hov= bov= Fov=0,74hov.bov= Fv=0,98C2 mov== [7] ta coï a=2,5;kDb=0,7;m=1,38 C= = =29,5(mm) 8.Tæong tæû ta coï: hov= b0v=.a F0v =0,74h0v.bov=()() Fv=0,98C12 m0v= [8]Þa=1,5, mov=1,55, kov=o,6 hov=32(mm) bov=48(mm) R7 R7 48 6 32 H.20 Läù hçnh ävan bàòng PHÁÖN III THIÃÚT KÃÚ ÂÄÜNG HOÜC MAÏY Chæång 4 4.1 Giåïi thiãûu caïc loaûi maïy caïn : Maïy caïn laì mäüt loaûi maïy gia cäng kim loaûi bàòng aïp læûc, caïn ra saín pháøm coï hçnh daïng theo yãu cáöu. 4.1.1 Maïy caïn hai truûc : Hçnh 21:Så âäö âäüng maïy caïn hai truûc Coï hai truûc caïn vaì hai truûc quay ngæåüc chiãöu nhau.Nhçn chung loaûi maïy caïn naìy âån giaín. Chè coï hai truûc caïn, dãù chãú taûo vaì sæía chæîa, nhæng coï nàng suáút khäng cao. 4.1.2 Maïy caïn ba truûc : Hçnh 22:Så âäö âäüng maïy caïn ba truûc Phäi ban âáöu vaìo giæîa truûc caïn dæåïi vaì giæîa, láön sau qua hai truûc trãn vaì giæîa. Cæï nhæ váûy, âiãöu chènh dáön khoaíng caïch truûc caïn âãún khi âaût yãu cáöu, maïy naìy coï mäüt truûc quay nhæng caïn âæåüc hai hæåïng. 4.1.3 Maïy caïn truûc keïp: Våïi loaûi maïy caïn naìy mäùi càûp truûc coï mäüt chiãöu quay vaì coï bäü pháûn âiãöu chènh khoaíng caïch riãng. Cäng duûng tæång âæång maïy caïn ba truûc nhæng âäü chênh xaïc cao hån. 4.1.4 Maïy caïn nhiãöu truûc : Coï thãø 4, 6, 12, 20, truûc .. . Loaûi naìy chè coï hai truûc nhoí åí giæîa laì hai truûc laìm viãûc coìn caïc truûc khaïc coï taïc duûng âåí âãø tàng âäü cæïng væîng cuía hai truûc cäng taïc. Maïy thæåìng âãø caïn táúm våïi âäü chênh xaïc cao. Hçnh 24 :Giaï caïn cuía maïy caïn bäún truûc 4.1.5 Maïy caïn vaûn nàng : Coï caí truûc ngang, truûc caïn thàóng âæïng, coï khi coï caí caïc truûc caïn laìm våïi nhau mäüt goïc trong màût phàóng ngang. Loaûi maïy naìy thæåìng duìng caïc loaûi hçnh âàûc biãût. Noïi chung loaûi maïy caïn naìy êt thäng duûng. * Nãúu phán loaûi theo cäng duûng : Ta coï caïc loaûi maïy caïn sau. + Maïy caïn phäi: Chuyãn saín xuáút phäi ban âáöu cho caïc maïy khaïc. + Maïy caïn hçnh: Âãø caïn theïp hçnh, saín pháøm coï nhiãöu loaûi vaì âa daûng. - Maïy caïn hçnh cåî låïn: Âæåìng kênh truûc caïn: Æ > 500mm - Maïy caïn hçnh cåí trung bçnh: Âæåìng kênh truûc caïn: Æ = (500 ÷ 300)mm Maïy caïn hçnh cåí nhoí: Âæåìng kênh truûc caïn: Æ = ( 350 ÷ 250)mm. + Maïy caïn táúm: Âãø caïn caïc táúm moíng, tuìy thuäüc vaìo chiãöu daìy saín pháøm maì phán ra: - Maïy caïn táúm daìy coï: b ³ 4 (mm) - Maïy caïn táúm moíng coï: b = 0,2(mm)¸3,75(mm) + Maïy caïn äúng: Duìng âãø caïn äúng troìn, noï cuîng âæåüc phán theo loaûi hçnh saín pháøm. + Maïy caïn chuyãn duìng: Thæåìng âæåüc goüi theo tãn saín pháøm caïn nhæ: - Maïy caïn bi - Maïy caïn baïnh ràng - Maïy caïn vaình baïnh xe læîa * Phán loaûi theo caïch bäú trê thiãút bë chênh: + Maïy caïn mäüt giaï : ( Coìn goüi laì maïy caïn âån ) thæåìng duìng trong saín xuáút nhoí, chè coï mäüt giaï caïn, theïp âæåüc caïn hai chiãöu. Hçnh 25:Så âäö âäüng maïy caïn ba truûc 1 giaï 1 : Âäüng cå 3 : Häüp baïnh ràng truyãön læûc 2 : Häüp giaím täúc 4 : Giaï caïn + Maïy caïn bäú trê theo haìng: Caïc giaï bäú trê âæïng thaình mäüt hay nhiãöu haìng ngang, tuìy theo cäng nghãû maì noï âæåüc dáùn âäüng tæì mäüt hay nhiãöu âäüng cå. + Maïy caïn bäú trê theo hçnh chæî Z + Maïy caïn liãn tuûc + Maïy caïn baïn liãn tuûc : Thæåìng coï hai nhoïm giaï caïn. Nhoïm 1 laìm nhiãûm vuû caïn thä âæåüc bäú trê liãn tuûc. Nhoïm thæï 2 laìm nhiãûm vuû caïn tinh, bäú trê theo haìng. Theo sæû phán têch åí trãn vaì tênh nàng æu viãût cuía tæìng loaûi maïy. Ta choün loaûi maïy caïn ba truûc âãø saín xuáút theïp hçnh: 40x40 4.2 Cáúu taûo cuía maïy caïn : Gäöm ba bäü pháûn chênh : 1 : Nguäön âäüng læûc 2 : Bäü pháûn truyãön âäüng 3 : Giaï caïn 4.2.1 Så âäö âäüng maïy caïn ba truûc : Hçnh 28 1 : Âäüng cå âiãûn 2.Baïnh âaì 3 : Khåïp näúi 4 : Häüp giaím täúc 5 : Häüp phán læûc 6 : Truûc Cacâàng 7 : Baïnh vêt âiãöu chènh læåüng eïp 8 : Truûc caïn 9 : Vêt âiãöu chènh læåüng eïp 4.2.2 Nguäön âäüng læûc maïy caïn : Ngaìy nay maïy caïn khäng phaíi duìng ngæûa keïo hya maïy håi næåïc næîa hoaìn toaìn duìng caïc loaûi âäüng cå âiãûn. Âäüng cå âæåüc duìng räüng raíi laì âäüng cå âiãûn xoay chiãöu vç dãù chãú taûo, giaï thaình reí vaì thiãút bë âiãöu khiãøn khäng phæïc taûp. Caïc âäüng cå khäng âäöng bäü ba pha, âäöng bäü ba pha coï räto läöng soïc hay dáy quáún âãöu duìng âæåüc trong maïy caïn. Âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu êt sæí duûng hån, thæåìng sæí duûng åí nhæîng nåi chæa coï âiãûn. Âäúi våïi maïy âaío chiãöu ngæåìi ta cuîng thæåìng sæí duûng âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu vç noï coï cäng suáút låïn, coï khaí nàng quaï taíi, dãù âaío chiãöu quay khåíi âäüng vaì haîm ãm, säú voìng quay tháúp. 4.2.3 Baïnh âaì : Âäúi våïi maïy caïn mäüt chiãöu thç ngæåìi ta coï âàût thãm baïnh âaì âãø laìm âãöu chuyãøn âäüng cho maïy. Giæîa nhæîng láön coï caïn phäi, nghéa laì baïnh âaì coï têch luîy nàng læåüng khi phäi âaî caïn ra hoaìn toaìn. Vaì seî nhaí nàng læåüng khi mäüt phäi måïi bàõt âáöu vaìo caïn. Nhæ váûy, baïnh âaì coìn laìm äøn âënh täúc âäü cho caïn kháu vaì âàûc tuyãún laìm viãûc cuía âäüng cå âiãûn, tàng bãön cho caïc bäü pháûn âoï. d= Trong âoï d laì hãû säú khäng âãöu Wmax===97,8(1/s) Wmin===23,3(1/s) ÞWtb==60,55(1/s) Jâ===0,2 Jâ==0,2 Choün âæåìng kênh baïnh âaì R=400(mm)Þm=125(kg) 4.2.4 Häüp giaím täúc : Laì bäü pháûn cáön thiãút trong maïy caïn. Táút caí caïc maïy caïn duìng âäüng cå âiãûn xoay chiãöu âãöu phaíi duìng häüp giaím täúc. Coï thãø duìng mäüt hoàûc hai häüp gheïp laûi hoàûc gheïp thãm bäü pháûn truyãön âai vaìo caïc âáöu ra cuía âäüng cå, âáöu truûc vaìo. Häüp giaím täúc thç coï nhiãöu kiãøu vaì nhiãöu cáúp khaïc nhau. Trong maïy caïn theïp pháön låïn laì duìng kiãøu hai cáúp phán âäi baïnh ràng nghiãng hoàûc duìng mäüt cáúp baïnh ràng chæî V åí âáy ta duìng hai cáúp khai triãøn baïnh ràng thàóng 4.2.5 Häüp phán læûc : Duìng âãø phán phäúi mämen xoàõn vaì truyãön chuyãøn âäüng quay cho caïc truûc caïn cuía maïy caïn tæì hãû thäúng truyãön âäüng. Trong bäü truyãön læûc cuía maïy caïn ngæåìi ta duìng baïnh ràng chæî V âãø truyãön chuyãøn âäüng quay cho ba truûc caïn. So våïi baïnh ràng thàóng vaì ràng nghiãng thç baïnh ràng chæî V coï æu âiãøm sau : - Truyãön læûc täút. - Chëu taíi låïn - Chuyãøn âäüng ãm - Khæí âæåüc læûc doüc truûc Þ Âæåìng kênh voìng làn cuía baïnh ràng chæî V phuû thuäüc vaìo âæåìng kênh truûc caïn vaì giaï trë khoíang caïch låïn nháút cuía chuïng khi caïn. 4.2.6 Truûc näúi vaì khåïp näúi : Trong maïy caïn ngæåìi ta thæåìng duìng ba loaûi truûc, khåïp näúi sau : + Truûc khåïp näúi vaûn nàng + Truûc khåïp näúi hoa mai + Truûc khåïp näúi vuäng +Truûc khåïp näúi vaûn nàng 4.2.7 Giaï caïn : Bao gäöm nhiãöu bäü pháûn sau : + Thán giaï caïn + Truûc caïn + Gäúi âåî vaì äø âåî truûc caïn a) Thán giaï caïn: laì chi tiãút låïn âoïng vai troì quan troüng trong toaìn bäü giaï caïn. Moüi chi tiãút khaïc cuía giaï caïn nhæ: truûc caïn, gäúi âåî, cå cáúu âiãöu chènh læåüng eïp vaì cå cáúu dáùn hæåïng âãöu âæåüc làõp âàût trãn noï. * Thán giaï caïn coï thãø chia thaình hai kiãøu : + Kiãøu kên + Kiãøu håí + Kiãøu næía kên - Kiãøu kên: Laì daûng hçnh khung åí giæîa coï cæía säø âãø âàût gäúi âåî truûc caïn, phêa dæåïi coï váúu, trong váúu coï sàón läø häøng âãø làõp buläng keûp thán maïy våïi nãön. - Kiãøu håí: Âæåüc cáúu taûo gäöm hai pháön . Thán vaì nàõp, nàõp âæåüc gàõn våïi thán bàòng buläng hay chäút vaì âënh vë våïi nhau bàòng caïc thán giàòng. 4.2.8 Vêt neïn vaì cå cáöu âiãöu chènh læåüng eïp : Âãø laìm giaím chiãöu daìy cuía váût caïn ta duìng hai vêt neïn. Vêt âiãöu chènh lãn xuäúng âæåüc tyì vaìo gäúi âåî trãn cuía truûc caïn. Hai vêt neïn vaì mäüt säú thiãút bë dáùn âäüng cuía noï taûo nãn cå cáúu âiãöu chènh læåüng eïp. 4.2.9 Täúc âäü cuía truûc caïn : Trong âoï : D : Âæåìng kênh truûc caïn. n : Säú voìng quay cuía truûc caïn trong mäüt phuït. - Täúc âäü cuía váût caïn khi àn vaìo truûc VH luän nhoí hån V - Täúc âäü cuía váût caïn ra khoíi truûc caïn Hh luän låïn hån täúc âäü cuía truûc caïn. Vh > V Vaì Vh = V + V.Sh = V(1+Sh) Trong âoï : Sh laì læåüng væåüt træåïc. PHÁÖN IV CHÆÅNG 5 THIÃÚT KÃÚ ÂÄÜNG LÆÛC HOÜC MAÏY 5.1 Tênh læûc caïn: Læûc caïn P coìn goüi laì aïp læûc toaìn pháön cuía kim loaûi taïc duûng lãn truûc caïn. P2 P3 P4 P9 D R1 R2 H.29 Så âäö læûc caïn Nhçn trãn hçnh veî ta tháúy: Læûc phán bäú trãn suäút chiãöu daìi caïn cuía kim loaûi phán bäú khäng âäöng âãöu. Ta goüi Ptb laì aïp læûc âån vë hay aïp læûc trung bçnh (N/mm2). - Goüi F laì diãûn têch tiãúp xuïc giæîa kim loaûi vaì truûc caïn (mm2) thç F âæåüc tênh theo cäng thæïc sau : [9] Trong âoï : btb : Chiãöu räüng trung bçnh cuía váût caïn. l : Chiãöu daìi cuía cung tiãúp xuïc. Váûy aïp læûc caïn âæåüc tênh : P = Ptb . F Cho âãún nay chæa coï mäüt cäng thæïc lyï thuyãút naìo hoaìn chènh âãø tênh Ptb. Háöu hãút chè tênh theo thæûc nghiãûm. Trong caïn theïp, ngæåìi ta thæåìng aïp duûng cäng thæïc tênh Ptb thæûc nghiãûm sau: Ptb = P0 . Kf (N/mm2) P0 : AÏp læûc riãng coï låüi. Kf : Hãû säú kãø âãún aính hæåíng cuía tråí khaïng hçnh thæïc bãn ngoaìi. * Khi nhiãût âäü caïn låïn hån nhiãût âäü t0ch -5750C thç : [9] (N/mm2) * Khi nhiãût âäü caïn nhoí hån nhiãût âäü t0ch -5750C thç : (N/mm2) [2] Trong âoï : t0ch : Nhiãût âäü noïng chaíy cuía theïp. t0c : Nhiãût âäü caïn theïp. sB : Âæåüc xaïc âënh theo âäö thë quan hãû giæîa t0ch, sB ; %C d bãön t chaíy dB(kg/mm2) 1400° 1600° 100 1500° 80 90 1300° 70 1200° 60 50 %C 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 30 H.30 * Hãû säú Kf : [9] f : Hãû säú ma saït giæîa bãö màût truûc caïn vaì kim loaûi. h1, h2 : Chiãöu cao træåïc vaì sau khi caïn. : Chiãöu daìi vuìng biãún daûng. Tæì caïc cäng thæïc trãn ta ruït ra âæåüc : * Nãúu nhiãût âäü caïn låïn hån t0ch -5750C thç : [9] * Nãúu nhiãût âäü caïn nhoí hånü t0ch -5750C thç : [9] 5.1.1 Tênh læûc caïn cho läø hçnh thæï nháút : Vç nhiãöt âäü caïn laì 12500C låïn hån t0ch -5750C (t0ch = 14300C) nãn ta choün cäng thæïc tênh Ptb nhæ sau : (*) Ta choün: sb = 45(KG/mm2) Hãû säú ma saït: f = 0,04¸0,01 choün f = 0,35 t0ch =14300C t0c = 12500C R = 150(mm) ( Baïn kênh truûc caïn ) Læåüng eïp : Dh1 = 8 (mm) h1, h2 : Chiãöu cao cuía váût caïn træåïc vaì sau khi caïn. h1 = 40 (mm) ; h2 =32 (mm) Tæì (*) suy ra : Ptb = P0 . Kf + Goüi laì aïp læûc riãng coï låüi + Hãû säú tråí khaïng bãn ngoaìi. Vç täúc âäü caïn: v= 3,5(m/s). Khaï nhanh nãn nhiãût âäü caïn thay âäøi khäng nhiãöu qua 9 láön caïn. Màûc khaïc ta âi thiãút kãú läø hçnh truûc caïn laì dæûa trãn läø hçnh tinh nãn khi tênh læûc caïn cho läø hçnh 1 cuîng chênh laì láön caïn cuäúi cuìng. Nhiãût âäü caïn láön naìy coi nhæ giaím so våïi luïc âáöu mäüt læåüng: Dto = 12500-1000 = 11500C + Aïp læûc riãng coï låüi : 5 =5,145(kg/mm2) + Diãûn têch tiãúp xuïc giæîa kim loaûi vaì truûc caïn : F1 = b1 = 40 (mm) : Chiãöu räüng cuía váût caïn sau khi caïn. b2 = 48 (mm) : Chiãöu räüng cuía váût caïn træåïc khi caïn. ® F1 = = =1489,6(mm2) Váûy aïp læûc trãn läø hçnh caïn thæï nháút laì : P1= F1. Ptb1 =5,145.1489,6=7663,9 (KG) 5.1.2 Tênh læûc caïn cho läø hçnh thæï hai : Ta coï : læåüng eïp Dh2 = 10 (mm) Aïp læûc riãng coï låüi P0 xem nhæ khäng âäøi P0 = 5,25 (KG/mm2) h1 =32 (mm) h2 = 22 (mm) ® kf2 = Aïp læûc âån vë Ptb2 = kf2.P0 = 1,15x5,25 = 6,037(KG/mm2) + Diãûn têch tiãúp xuïc giæîa kim loaûi vaì truûc caïn b1 = 46(mm) : Chiãöu räüng træåïc khi caïn b2 = 65(mm) : Chiãöu räüng sau khi caïn. ® F2 = Váûy aïp læûc caïn trãn läø hçnh thæï hai laì : P2 = Ptb2.F2 = 6,037.2149,5 =12976,5 (KG) 5.1.3 Tênh læûc caïn trãn läø hçnh thæï ba Ta coï : Dh3 = 23,3(mm) Pb = 5,25 (KG/mm2) h1 = 65 (mm) h2 = 41,7 (mm) ® kf3 = - Aïp læûc âån vë : Ptb3 = P0.kf3 = 5,25.1,02 =5,355 (KG/mm2) + Diãûn têch tiãúp xuïc giæîa kim loaûi vaì truûc caïn b1 = 22 (mm) b2 =41,7 (mm) ® F3 = Váûy læûc caïn trãn läø hçnh thæï ba laì : P3 = F3.Ptb3 =1842,07.5,355 =9864,28 (KG) 5.1.4 Tênh læûc caïn cho läø hçnh thæï tæ: Ta coï : Dh4 = 26,7 (mm) P0 = 5,25 (KG/mm2) h1 = 41,7 (mm) h2 = 15 (mm) ® kf4 = -Aïp læûc âån vë : Ptb4 = P0.kf4 = 5,25.1,43 = 7,50(kg/mm2) + Diãûn têch tiãúp xuïc giæîa kim loaûi vaì truûc caïn : b1 = 41,7 (mm) b2 = 48 (mm) ® F4 = =2338,33(mm2) Váûy læûc caïn trãn läø hçnh thæï tæ laì : P4 = F4.Ptb4 = 2338,33.7,5=17537 (KG) 5.1.5 Tênh læûc caïn cho läø hçnh thæï nàm: Tæång tæû trãn ta coï : Dh5 = 20,5 (mm) Læåüng giaím nhiãût âäü: Dt0 =1180 -50 = 1130 (O0C) Váûy læåüng giaím nhiãût âäü laì 500C + P0 = 45 h1 = 48 (mm) h2 = 27,5 (mm) ® kf5 = Aïp læûc âån vë : Ptb5 = kf5.P0 = 1,16.6,75 = 7,83 (KG/mm2) + Diãûn têch tiãúp xuïc F5 : b1 = 27,5(mm) b2 = 48 (mm) ® F5 = Váûy aïp læûc caïn trãn läø hçnh thæï 5 laì : P5 = F5. Ptb5 = 7,83.2093,3= 16390,8(KG) 5.1.6 Tênh læûc caïn cho läø hçnh thæï 6: - Læåüng giaím nhiãût âäü : Dt0c = 20°C Ta coï : Dh6 = 17,5 (mm) h1 = 27,5 (mm) h2 = 10 (mm) + Aïp læûc riãng âån vë : Ptb6 = Kf6. P0 = 7,35.1,60= 11,76(KG/mm2) + Diãûn têch tiãúp xuïc giæîa kim loaûi vaì truûc caïn : Våïi : b1 = 27,5 (mm) b2 = 30 (mm) Váûy =1472,9 (mm) Váûy læûc caïn trãn läø hçnh thæï 6 laì : P6 = F6 . Ptb6 =11,76.1472,9=17322,4 (KG) 5.1.7 Tênh læûc caïn trãn läø hçnh thæï 7 : ÅÍ âáy nhiãût âäü caïn xem nhæ khäng âäøi so våïi ban âáöu. t0C = 11100C vaì P0 = 6,75 (KG/mm2) Dh7 = 9(mm) h1 = 30 (mm) h2 = 21(mm) + Aïp læûc âån vë : Ptb7 = Kf7 . P0 = 1,154.6,75=7,789mm2) + Diãûn têch tiãúp xuïc : b1 = 10 (mm) b2 = 21 (mm) Þ F7 = 753,2 (mm2) Váûy læûc caïn trãn läø hçnh thæï 7 laì : P7 = F7 . Ptb7 =7,789.653,2= 5866,8 (KG) 5.1.8 Tênh læûc caïn cho läø hçnh thæï 8 : Tæång tæû trãn ta coï : Dh8= 9 (mm) P0 =6,75 (KG/mm2) h1 = 21 (mm) h2 = 12 (mm) ® - Diãûn têch tiãúp xuïc : b1 = 21 (mm) b2 =25(mm) Váûy læûc caïn trãn läø hçnh thæï 8 laì : P8 = F8 . Ptb8 = 845,07.1,406=1188,16(KG) 5.1.9 Tênh læûc caïn trãn läø hçnh thæï 9 laì : Ta coï : Dh9 = 11 (mm) h1=25 h2=14 P0 = 6,75 (KG/mm2) Kf9 = + Aïp læûc âån vë : Ptb9 = 6,75.1,37 = 9,24(KG/mm2) + Diãûn têch tiãúp xuïc giæîa kim loaûi vaì truûc caïn : b1 = 12 (mm) b2 = 14 (mm) ® Váûy læûc caïn trãn läø hçnh thæï 9 laì : P9 = F9 . Ptb9 = 528,06.9,24 = 4883,2 (KG) 5.2 Tênh momen læûc caïn vaì cäng suáút cuía âäüng cå : 5.2.1 Momen caïn vaì caïc momen khaïc : a) Momen caïn: Do læûc caïn sinh ra vaì âæåüc tênh theo cäng thæïc : Mc = 2.P.a (Mn.m, T.m ) [2] Våïi P laì læûc caïn; a: Caïnh tay âoìn. a = (0,45¸0,5)l = (0,45¸0,5): Âäúi våïi caïn noïng. a = (0,35¸ 0,45)l = (0,35¸ 0,45) : Âäúi våïi caïn nguäüi. b) Momen ma saït: (Mms) gäöm momen ma saït do læûc caïn sinh ra taûi cäø truûc caïn (Mms1) vaì momen ma saït taûi caïc chi tiãút quay (Mms2) Ta tênh âæåüc: Mms = Mms1 + Mms2 Mms1 = P.f.d [2] P: Læûc caïn (KG) d: Âæåìng kênh cäø truûc caïn (mm) f: Hãû säú ma saït cuía äø âåî truûc caïn. Mms2 = (0,08¸ 0,12)(M0+Mms1) [2] M0: Momen khäng taíi sinh ra âãø thàõng troüng læåüng cuía caïc chi tiãút quay. M0 = (3¸6)%Mc c) Momen âäüng cå: Mâ Khi caïn khäng coï sæû tàng giaím täúc âäü Mâ = 0 Khi caïn coï sæû tàng giaím täúc âäü thç [2] + Láúy dáúu (+) khi coï sæû tàng täúc. + Láúy dáúu (-) khi coï sæû giaím täúc. : Gia täúc goïc cuía truûc caïn. G.D2: Momen cuía táút caí caïc chi tiãút dáùn âäüng cuía maïy caïn sinh ra. 5.2.2 Tênh momen caïn cho läø hçnh 1 : Ta coï: Pc1 = 7663,9(KG) - Caïnh tay âoìn: a1 = 0,5. R = 150 (mm) (Baïn kênh truûc caïn) Dh1 = 8 (mm) (Læåüng eïp) Þ a1= 17,32 (mm) Váûy momen caïn: Mc1 = 2a1.Pc1 =2.7663,9.17,32 = 265477,5(KG.mm) 5.2.3 Tênh momen caïn cho läø hçnh thæï 2: Ta coï: Pc2 = 12976,5(KG) a2 = 0,5. Momen caïn Mc2 = 2Pc2. a2 =12976,5.19,63.2= 502450(KG.mm) 5.2.4 Tinh momen caïn cho läø hçnh thæï 3 : Ta coï: Pc3 = 9864,5(KG) a3 = 0,5. Momen caïn: Mc3 = 2Pc3.a3 = 9864,5.29,55.2= 582991,9(KG.mm) 5.2.5 Tênh momen caïn cho läø hçnh thæï 4 : Ta coï: Pc4 = 17537 (KG) - Caïnh tay âoìn: a4 = 0,5. - Momen caïn: Mc4 = 2Pc4.a4 = 2. 17537.31,6= 1108338,4 (KG.mm) 5.2.6 Tênh momen caïn cho läø hçnh thæï 5 : Ta coï: Pc5 = 16390,8 (KG) - Caïnh tay âoìn: a5 = 0,5. - Momen caïn: Mc5 = 2Pc5.a5 = 2. 16390,8.27,72= 908705,9 (KG.mm) 5.2.7 Tênh momen caïn cho läø hçnh thæï 6 laì : Ta coï: Pc6 = 17322,4 (KG) a6 = 25,6(mm) - Momen caïn: Mc6 = 2Pc6.a6 = 2.17322,4. 25,6=886906,8 (KG.mm) 5.2.8 Tênh momen caïn cho läø hçnh thæï 7 laì : Ta coï: Pc7 = 5866,8(KG) a7 =18,3 (mm) Momen caïn: Mc7 =18,3 .5866,8.2= 214724,8 (KG.mm) 5.2.9 Tênh momen caïn cho läø hçnh thæï 8 laì : Ta coï: Pc8 =1188,16 (mm) a8 =18,3 (mm) Momen caïn: Mc8 = 2Pc8.a8 = 1188,16.18,3.2=43502,7(KG.mm) 5.2.10 Tênh momen caïn cho läø hçnh 9: Ta coï: P9 = 4883,2 (KG) a9 = 20,3(mm) Momen caïn : Mc9 = 2Pc9.a9 = 2. 4883,2.20,3 = 198257,9(KG.mm) 5.3 Tênh momen ma saït cho caïc läø hçnh : 5.3.1 Tênh momen ma saït cho läø hçnh 1 : + Momen ma saït sinh ra taûi caïc cäø truûc caïn. Mms1 = P1.f.d Hãû säú ma saït f = 0,04 ; P1 = 7663,9(KG) ; Âæåìng kênh truûc caïn D = 300 (mm) :. ® Mms1 = 55180,08(KG.mm) ( d = 0,6D : Âæåìng kênh cäø truûc caïn ) + Momen ma saït taûi caïc chi tiãút quay : Mms2 = 0,1 ( Mc1+Mms1) =0,1(265477,5 + 55180,08)=32,065(KG.m) Váûy : Mms = Mms1 + Mms2 = 55,18+32,065=87,24 (KG.m) 5.3.2 Momen ma saït taûi läø hçnh 2 : Ta coï : P2 =12976,5 (KG) f = 0,04 d = 180 (mm) Þ Mms1 = P2.f.d= 93430,8 (KG.m) + Momen ma saït taûi caïc chi tiãút quay: Mms2 = 0,1 (Mms1+Mc2) =0,1.(93,431+502,245)=595,88 (KG.m) Váûy : Mms = Mms1+Mms2 = 93,431+595,88=689,3 (KG.m) 5.3.3 Momen ma saït taûi läø hçnh thæï 3: + Momen ma saït taûi caïc cäø truûc: Ta coï: P3 =582991,9 (KG) f = 0,04 d = 180 (mm) ® Mms1 =.0,04.582991,9.180 = 4197,5(KG.m) + Momen ma saït taûi caïc chi tiãút quay : Mms2 = 0,1(Mms1+Mc3)= 0,1(49,209+275,33)= 32,45 (KG.m) Váûy : Mms = Mms1 +Mms2 = 81,66(KG.m) 5.3.4 Momen ma saït taûi caïc läø hçnh thæï 4: + Momen ma saït taûi cäø truûc: Ta coï: P4 = 17537(KG) f = 0,04 d = 180 (mm) ® Mms= 17537.0,04.180=124970,4 (KG.m) + Momen ma saït taûi caïc chi tiãút quay: Mms2 = 0,1(Mms1+Mc4)= 123,3KG.m) Váûy : Mms = Mms1 + Mms2 = 124,97+123,3=248,27 (KG.m) 5.3.5 momen ma saït taûi läø hçnh thæï 5: + Momen masaït taûi cäø truûc: Ta coï: P5 = 16390,8(kG) d = 180 (mm) f = 0,04 ® Mms1= 16390,8.180.0,04 = 118,013 (kGm) + Momen masaït taûi caïc chi tiãút quay: Mms2 = 0,1(Mms1 + Mc5) = 0,1(118,013+908705,9)= 102,67 (kGm) Váûy Mms = Mms1 + Mms2 = 118,03+102,67 =220,7 (kGm) 5.3.6 Momen ma saït cuía läø hçnh 6: Tæång tæû trãn ta coï: Mms1 = 0,04.180.17322,4=124,72 (kGmm) Mms2 = 0,1(Mms1 + Mc6) = 0,1(124,72+886,90)=101,1 6 (kGmm) Váûy Mms = Mms1 + Mms2 =225,88 (kGm) 5.3.7 Momen ma saït cuía läø hçnh thæï 7: Ta coï: P7 = 5866,8 (kG) f = 0,04 d = 180 (mm) ® Mms1 =5866,8.180.0,04 = 42,2409 (kGm) + Momen ma saït taûi caïc chi tiãút quay: Mms2 = 0,1(Mc7 + Mms1) = 0,1(214724+42240,9) = 25696,49 (kGmm) = 25,69(kGm) Váûy momen ma saït: Mms = Mms1 + Mms2 = 42,241+25,69=67,93 (kGm) + Momen khäng taíi M0: M0 = 4/100.Mc7 = 4/100.283458,98 = 11338,35 (kGmm) = 11,33 (kGm) 5.3.8 Momen ma saït cho läø hçnh 8: Ta coï: P8 = 1188,16 (kG) f = 0,04 d = 180(mm) ® Mms1 =P8.f.d =1188,16.0,04.180 =8554,75 (kGmm) = 8,555 (kGm) + Momen ma saït taûi caïc chi tiãút quay: Mms2 = 0,1(Mc8 + Mms1) = 0,1(43502,7+ 8555) = 5,205(kGm) Váûy momen ma saït: Mms = Mms1 + Mms2 = 8,555+5,205= 13,76 (kGm) 5.3.9 Momen ma saït cuía läø hçnh thæï 9: Tæång tæû trãn ta coï: Pc9=4483,2 f = 0,04 d = 180(mm) ® Mms1 =P8.f.d =4483,2.0,04.180 =32279,04 (kGmm) =32,279 (kGm) + Momen ma saït taûi caïc chi tiãút quay: Mms2 = 0,1(Mc8 + Mms1) = 0,1(198257,9+32279,04)=23053,69(kG/mm) = 23,053(kGm) Váûy momen ma saït: Mms = Mms1 + Mms2 = 23,053+32,279=55,332 (kGm) Mc= 198257,9 5.4 Biãøu âäö læûc caïn vaì momen caïn. P 4max =17537( kg) 291,7 420 1562576,55(KG.mm) R 1 R 2 f300 Hçnh 31:Biãøu âäö momen uäún

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc1.doc
 • doc2.doc
 • doc3.doc
 • dwgCHI TIET.dwg
 • dwgd4.dwg
 • dwgGI.dwg
 • dwgGIA CAN.dwg
 • dwgHCB.dwg
 • dwgHINH CHIEU DUNG.dwg
 • dwgLH.dwg
 • dwglinh.dwg
 • dwgPHAN LUC.dwg
 • dwgS.dwg
 • dwgthach.dwg
Luận văn liên quan