Đồ án Nhân giống in vitro cây cỏ ngọt (stevia rebaudiana)

Rễ là một bộ phận quan trọng của cây. Nó có tác dụng hút nước, muối khoáng và chất dinh dưỡng cung cấp cho cây sinh trưởng và phát triển. Do đó, trong việc tạo cây in vitro hoàn chỉnh ta phải quan tâm đến bộ rễ của cây, tìm môi trường thật sự thích hợp cho sự tạo và phát triển của rễ. Cây in vitro có bộ rễ khỏe thì mới có khả năng sống trong điều kiện vườn ươm do khi chuyển từ điều kiện in vitro ra vườn ươm có sự tác động mạnh mẽ đến cây con in vitro như: ẩm độ, ánh sáng, nhiệt độ, môi trường thuần hóa không thích hợp, cây rất dễ bị chết.

pdf143 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 2424 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Nhân giống in vitro cây cỏ ngọt (stevia rebaudiana), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
00 .0000 .00 .00 Total 18 3.4667 5.13500 1.21033 .9131 6.0202 .00 13.00 Test of Homogeneity of Variances So_dot_than Levene Statistic df1 df2 Sig. 5.496 5 12 .007 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 83 ANOVA So_dot_than Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 444.967 5 88.993 324.267 .000 Within Groups 3.293 12 .274 Total 448.260 17 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable:So_dot_than (I) Nghiem_thuc (J) Nghiem_thuc Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound LSD 0.0 Ki + 0.0 NAA 0.1 Ki + 0.2 NAA -2.86667* .42774 .000 -3.7986 -1.9347 0.5 Ki + 0.2 NAA 8.96667* .42774 .000 8.0347 9.8986 1.0 Ki + 0.2 NAA 8.96667* .42774 .000 8.0347 9.8986 2.0 Ki + 0.2 NAA 8.96667* .42774 .000 8.0347 9.8986 3.0 Ki + 0.2 NAA 8.96667* .42774 .000 8.0347 9.8986 0.1 Ki + 0.2 NAA 0.0 Ki + 0.0 NAA 2.86667* .42774 .000 1.9347 3.7986 0.5 Ki + 0.2 NAA 11.83333* .42774 .000 10.9014 12.7653 1.0 Ki + 0.2 NAA 11.83333* .42774 .000 10.9014 12.7653 2.0 Ki + 0.2 NAA 11.83333* .42774 .000 10.9014 12.7653 3.0 Ki + 0.2 NAA 11.83333* .42774 .000 10.9014 12.7653 0.5 Ki + 0.2 NAA 0.0 Ki + 0.0 NAA -8.96667* .42774 .000 -9.8986 -8.0347 0.1 Ki + 0.2 NAA -11.83333* .42774 .000 -12.7653 -10.9014 1.0 Ki + 0.2 NAA .00000 .42774 1.000 -.9320 .9320 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 84 2.0 Ki + 0.2 NAA .00000 .42774 1.000 -.9320 .9320 3.0 Ki + 0.2 NAA .00000 .42774 1.000 -.9320 .9320 1.0 Ki + 0.2 NAA 0.0 Ki + 0.0 NAA -8.96667* .42774 .000 -9.8986 -8.0347 0.1 Ki + 0.2 NAA -11.83333* .42774 .000 -12.7653 -10.9014 0.5 Ki + 0.2 NAA .00000 .42774 1.000 -.9320 .9320 2.0 Ki + 0.2 NAA .00000 .42774 1.000 -.9320 .9320 3.0 Ki + 0.2 NAA .00000 .42774 1.000 -.9320 .9320 2.0 Ki + 0.2 NAA 0.0 Ki + 0.0 NAA -8.96667* .42774 .000 -9.8986 -8.0347 0.1 Ki + 0.2 NAA -11.83333* .42774 .000 -12.7653 -10.9014 0.5 Ki + 0.2 NAA .00000 .42774 1.000 -.9320 .9320 1.0 Ki + 0.2 NAA .00000 .42774 1.000 -.9320 .9320 3.0 Ki + 0.2 NAA .00000 .42774 1.000 -.9320 .9320 3.0 Ki + 0.2 NAA 0.0 Ki + 0.0 NAA -8.96667* .42774 .000 -9.8986 -8.0347 0.1 Ki + 0.2 NAA -11.83333* .42774 .000 -12.7653 -10.9014 0.5 Ki + 0.2 NAA .00000 .42774 1.000 -.9320 .9320 1.0 Ki + 0.2 NAA .00000 .42774 1.000 -.9320 .9320 2.0 Ki + 0.2 NAA .00000 .42774 1.000 -.9320 .9320 Dunn ett t (2- sided) a 0.1 Ki + 0.2 NAA 0.0 Ki + 0.0 NAA 2.86667* .42774 .000 1.6257 4.1077 0.5 Ki + 0.2 NAA 0.0 Ki + 0.0 NAA -8.96667* .42774 .000 -10.2077 -7.7257 1.0 Ki + 0.2 NAA 0.0 Ki + 0.0 NAA -8.96667* .42774 .000 -10.2077 -7.7257 2.0 Ki + 0.2 NAA 0.0 Ki + 0.0 NAA -8.96667* .42774 .000 -10.2077 -7.7257 3.0 Ki + 0.2 NAA 0.0 Ki + 0.0 NAA -8.96667* .42774 .000 -10.2077 -7.7257 *. The mean difference is significant at the 0.05 level. a. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 85 Homogeneous Subsets So_dot_than Nghiem_thuc N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 Duncana 0.5 Ki + 0.2 NAA 3 .0000 1.0 Ki + 0.2 NAA 3 .0000 2.0 Ki + 0.2 NAA 3 .0000 3.0 Ki + 0.2 NAA 3 .0000 0.0 Ki + 0.0 NAA 3 8.9667 0.1 Ki + 0.2 NAA 3 11.8333 Sig. 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 86 ONEWAY so_choi BY Nghiem_thuc /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN LSD DUNNETT (1) ALPHA(0.05). Oneway Descriptives so_choi N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 0.0 BA + 0.0 IBA 3 1.9333 .11547 .06667 1.6465 2.2202 1.80 2.00 0.1 BA + 0.2 IBA 3 2.1000 .10000 .05774 1.8516 2.3484 2.00 2.20 0.5 BA + 0.2 IBA 3 2.4667 .15275 .08819 2.0872 2.8461 2.30 2.60 1.0 BA + 0.2 IBA 3 3.6467 .15011 .08667 3.2738 4.0196 3.50 3.80 2.0 BA + 0.2 IBA 3 4.0567 .12503 .07219 3.7461 4.3673 3.97 4.20 3.0 BA + 0.2 IBA 3 2.3867 .18037 .10414 1.9386 2.8347 2.20 2.56 Total 18 2.7650 .82854 .19529 2.3530 3.1770 1.80 4.20 Test of Homogeneity of Variances so_choi Levene Statistic df1 df2 Sig. .254 5 12 .929 ANOVA Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 87 so_choi Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 11.435 5 2.287 116.919 .000 Within Groups .235 12 .020 Total 11.670 17 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable:so_choi (I) Nghiem_thuc (J) Nghiem_thuc Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound LSD 0.0 BA + 0.0 IBA 0.1 BA + 0.2 IBA -.16667 .11420 .170 -.4155 .0821 0.5 BA + 0.2 IBA -.53333* .11420 .001 -.7821 -.2845 1.0 BA + 0.2 IBA -1.71333* .11420 .000 -1.9621 -1.4645 2.0 BA + 0.2 IBA -2.12333* .11420 .000 -2.3721 -1.8745 3.0 BA + 0.2 IBA -.45333* .11420 .002 -.7021 -.2045 0.1 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA .16667 .11420 .170 -.0821 .4155 0.5 BA + 0.2 IBA -.36667* .11420 .007 -.6155 -.1179 1.0 BA + 0.2 IBA -1.54667* .11420 .000 -1.7955 -1.2979 2.0 BA + 0.2 IBA -1.95667* .11420 .000 -2.2055 -1.7079 3.0 BA + 0.2 IBA -.28667* .11420 .027 -.5355 -.0379 0.5 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA .53333* .11420 .001 .2845 .7821 0.1 BA + 0.2 IBA .36667* .11420 .007 .1179 .6155 1.0 BA + 0.2 IBA -1.18000* .11420 .000 -1.4288 -.9312 2.0 BA + 0.2 IBA -1.59000* .11420 .000 -1.8388 -1.3412 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 88 3.0 BA + 0.2 IBA .08000 .11420 .497 -.1688 .3288 1.0 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA 1.71333* .11420 .000 1.4645 1.9621 0.1 BA + 0.2 IBA 1.54667* .11420 .000 1.2979 1.7955 0.5 BA + 0.2 IBA 1.18000* .11420 .000 .9312 1.4288 2.0 BA + 0.2 IBA -.41000* .11420 .004 -.6588 -.1612 3.0 BA + 0.2 IBA 1.26000* .11420 .000 1.0112 1.5088 2.0 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA 2.12333* .11420 .000 1.8745 2.3721 0.1 BA + 0.2 IBA 1.95667* .11420 .000 1.7079 2.2055 0.5 BA + 0.2 IBA 1.59000* .11420 .000 1.3412 1.8388 1.0 BA + 0.2 IBA .41000* .11420 .004 .1612 .6588 3.0 BA + 0.2 IBA 1.67000* .11420 .000 1.4212 1.9188 3.0 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA .45333* .11420 .002 .2045 .7021 0.1 BA + 0.2 IBA .28667* .11420 .027 .0379 .5355 0.5 BA + 0.2 IBA -.08000 .11420 .497 -.3288 .1688 1.0 BA + 0.2 IBA -1.26000* .11420 .000 -1.5088 -1.0112 2.0 BA + 0.2 IBA -1.67000* .11420 .000 -1.9188 -1.4212 Dunn ett t (2- sided) a 0.1 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA .16667 .11420 .482 -.1646 .4980 0.5 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA .53333* .11420 .002 .2020 .8646 1.0 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA 1.71333* .11420 .000 1.3820 2.0446 2.0 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA 2.12333* .11420 .000 1.7920 2.4546 3.0 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA .45333* .11420 .008 .1220 .7846 *. The mean difference is significant at the 0.05 level. a. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 89 Homogeneous Subsets so_choi Nghiem_thuc N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 Duncana 0.0 BA + 0.0 IBA 3 1.9333 0.1 BA + 0.2 IBA 3 2.1000 3.0 BA + 0.2 IBA 3 2.3867 0.5 BA + 0.2 IBA 3 2.4667 1.0 BA + 0.2 IBA 3 3.6467 2.0 BA + 0.2 IBA 3 4.0567 Sig. .170 .497 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 90 ONEWAY Chieu_cao_choi BY Nghiem_thuc /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN LSD DUNNETT (1) ALPHA(0.05). Oneway Descriptives Chieu_cao_choi N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 0.0 BA + 0.0 IBA 3 5.1667 .15275 .08819 4.7872 5.5461 5.00 5.30 0.1 BA + 0.2 IBA 3 4.4333 .15275 .08819 4.0539 4.8128 4.30 4.60 0.5 BA + 0.2 IBA 3 2.6000 .17321 .10000 2.1697 3.0303 2.50 2.80 1.0 BA + 0.2 IBA 3 1.7667 .20817 .12019 1.2496 2.2838 1.60 2.00 2.0 BA + 0.2 IBA 3 1.1333 .05774 .03333 .9899 1.2768 1.10 1.20 3.0 BA + 0.2 IBA 3 1.0000 .20000 .11547 .5032 1.4968 .80 1.20 Total 18 2.6833 1.64969 .38884 1.8630 3.5037 .80 5.30 Test of Homogeneity of Variances Chieu_cao_choi Levene Statistic df1 df2 Sig. .782 5 12 .581 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 91 ANOVA Chieu_cao_choi Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 45.938 5 9.188 337.506 .000 Within Groups .327 12 .027 Total 46.265 17 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable:Chieu_cao_choi (I) Nghiem_thuc (J) Nghiem_thuc Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound LSD 0.0 BA + 0.0 IBA 0.1 BA + 0.2 IBA .73333* .13472 .000 .4398 1.0269 0.5 BA + 0.2 IBA 2.56667* .13472 .000 2.2731 2.8602 1.0 BA + 0.2 IBA 3.40000* .13472 .000 3.1065 3.6935 2.0 BA + 0.2 IBA 4.03333* .13472 .000 3.7398 4.3269 3.0 BA + 0.2 IBA 4.16667* .13472 .000 3.8731 4.4602 0.1 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -.73333* .13472 .000 -1.0269 -.4398 0.5 BA + 0.2 IBA 1.83333* .13472 .000 1.5398 2.1269 1.0 BA + 0.2 IBA 2.66667* .13472 .000 2.3731 2.9602 2.0 BA + 0.2 IBA 3.30000* .13472 .000 3.0065 3.5935 3.0 BA + 0.2 IBA 3.43333* .13472 .000 3.1398 3.7269 0.5 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -2.56667* .13472 .000 -2.8602 -2.2731 0.1 BA + 0.2 IBA -1.83333* .13472 .000 -2.1269 -1.5398 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 92 1.0 BA + 0.2 IBA .83333* .13472 .000 .5398 1.1269 2.0 BA + 0.2 IBA 1.46667* .13472 .000 1.1731 1.7602 3.0 BA + 0.2 IBA 1.60000* .13472 .000 1.3065 1.8935 1.0 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -3.40000* .13472 .000 -3.6935 -3.1065 0.1 BA + 0.2 IBA -2.66667* .13472 .000 -2.9602 -2.3731 0.5 BA + 0.2 IBA -.83333* .13472 .000 -1.1269 -.5398 2.0 BA + 0.2 IBA .63333* .13472 .001 .3398 .9269 3.0 BA + 0.2 IBA .76667* .13472 .000 .4731 1.0602 2.0 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -4.03333* .13472 .000 -4.3269 -3.7398 0.1 BA + 0.2 IBA -3.30000* .13472 .000 -3.5935 -3.0065 0.5 BA + 0.2 IBA -1.46667* .13472 .000 -1.7602 -1.1731 1.0 BA + 0.2 IBA -.63333* .13472 .001 -.9269 -.3398 3.0 BA + 0.2 IBA .13333 .13472 .342 -.1602 .4269 3.0 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -4.16667* .13472 .000 -4.4602 -3.8731 0.1 BA + 0.2 IBA -3.43333* .13472 .000 -3.7269 -3.1398 0.5 BA + 0.2 IBA -1.60000* .13472 .000 -1.8935 -1.3065 1.0 BA + 0.2 IBA -.76667* .13472 .000 -1.0602 -.4731 2.0 BA + 0.2 IBA -.13333 .13472 .342 -.4269 .1602 Dunn ett t (2- sided) a 0.1 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -.73333* .13472 .001 -1.1242 -.3425 0.5 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -2.56667* .13472 .000 -2.9575 -2.1758 1.0 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -3.40000* .13472 .000 -3.7908 -3.0092 2.0 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -4.03333* .13472 .000 -4.4242 -3.6425 3.0 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -4.16667* .13472 .000 -4.5575 -3.7758 *. The mean difference is significant at the 0.05 level. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 93 a. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it. Homogeneous Subsets Chieu_cao_choi Nghiem_thuc N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 Duncana 3.0 BA + 0.2 IBA 3 1.0000 2.0 BA + 0.2 IBA 3 1.1333 1.0 BA + 0.2 IBA 3 1.7667 0.5 BA + 0.2 IBA 3 2.6000 0.1 BA + 0.2 IBA 3 4.4333 0.0 BA + 0.0 IBA 3 5.1667 Sig. .342 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 94 ONEWAY So_dot_than BY Nghiem_thuc /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN LSD DUNNETT (1) ALPHA(0.05). Oneway Descriptives So_dot_than N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 0.0 BA + 0.0 IBA 3 8.9667 .25166 .14530 8.3415 9.5918 8.70 9.20 0.1 BA + 0.2 IBA 3 7.5667 .40415 .23333 6.5627 8.5706 7.20 8.00 0.5 BA + 0.2 IBA 3 5.9333 .05774 .03333 5.7899 6.0768 5.90 6.00 1.0 BA + 0.2 IBA 3 8.1000 .20000 .11547 7.6032 8.5968 7.90 8.30 2.0 BA + 0.2 IBA 3 7.8000 .20000 .11547 7.3032 8.2968 7.60 8.00 3.0 BA + 0.2 IBA 3 4.2333 .25166 .14530 3.6082 4.8585 4.00 4.50 Total 18 7.1000 1.62806 .38374 6.2904 7.9096 4.00 9.20 Test of Homogeneity of Variances So_dot_than Levene Statistic df1 df2 Sig. 1.188 5 12 .371 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 95 ANOVA So_dot_than Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 44.313 5 8.863 142.436 .000 Within Groups .747 12 .062 Total 45.060 17 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable:So_dot_than (I) Nghiem_thuc (J) Nghiem_thuc Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound LSD 0.0 BA + 0.0 IBA 0.1 BA + 0.2 IBA 1.40000* .20367 .000 .9562 1.8438 0.5 BA + 0.2 IBA 3.03333* .20367 .000 2.5896 3.4771 1.0 BA + 0.2 IBA .86667* .20367 .001 .4229 1.3104 2.0 BA + 0.2 IBA 1.16667* .20367 .000 .7229 1.6104 3.0 BA + 0.2 IBA 4.73333* .20367 .000 4.2896 5.1771 0.1 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -1.40000* .20367 .000 -1.8438 -.9562 0.5 BA + 0.2 IBA 1.63333* .20367 .000 1.1896 2.0771 1.0 BA + 0.2 IBA -.53333* .20367 .022 -.9771 -.0896 2.0 BA + 0.2 IBA -.23333 .20367 .274 -.6771 .2104 3.0 BA + 0.2 IBA 3.33333* .20367 .000 2.8896 3.7771 0.5 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -3.03333* .20367 .000 -3.4771 -2.5896 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 96 0.1 BA + 0.2 IBA -1.63333* .20367 .000 -2.0771 -1.1896 1.0 BA + 0.2 IBA -2.16667* .20367 .000 -2.6104 -1.7229 2.0 BA + 0.2 IBA -1.86667* .20367 .000 -2.3104 -1.4229 3.0 BA + 0.2 IBA 1.70000* .20367 .000 1.2562 2.1438 1.0 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -.86667* .20367 .001 -1.3104 -.4229 0.1 BA + 0.2 IBA .53333* .20367 .022 .0896 .9771 0.5 BA + 0.2 IBA 2.16667* .20367 .000 1.7229 2.6104 2.0 BA + 0.2 IBA .30000 .20367 .166 -.1438 .7438 3.0 BA + 0.2 IBA 3.86667* .20367 .000 3.4229 4.3104 2.0 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -1.16667* .20367 .000 -1.6104 -.7229 0.1 BA + 0.2 IBA .23333 .20367 .274 -.2104 .6771 0.5 BA + 0.2 IBA 1.86667* .20367 .000 1.4229 2.3104 1.0 BA + 0.2 IBA -.30000 .20367 .166 -.7438 .1438 3.0 BA + 0.2 IBA 3.56667* .20367 .000 3.1229 4.0104 3.0 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -4.73333* .20367 .000 -5.1771 -4.2896 0.1 BA + 0.2 IBA -3.33333* .20367 .000 -3.7771 -2.8896 0.5 BA + 0.2 IBA -1.70000* .20367 .000 -2.1438 -1.2562 1.0 BA + 0.2 IBA -3.86667* .20367 .000 -4.3104 -3.4229 2.0 BA + 0.2 IBA -3.56667* .20367 .000 -4.0104 -3.1229 Dunn ett t (2- sided) a 0.1 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -1.40000* .20367 .000 -1.9909 -.8091 0.5 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -3.03333* .20367 .000 -3.6242 -2.4424 1.0 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -.86667* .20367 .005 -1.4576 -.2758 2.0 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -1.16667* .20367 .000 -1.7576 -.5758 3.0 BA + 0.2 IBA 0.0 BA + 0.0 IBA -4.73333* .20367 .000 -5.3242 -4.1424 *. The mean difference is significant at the 0.05 level. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 97 a. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it. Homogeneous Subsets So_dot_than Nghiem_thuc N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 Duncana 3.0 BA + 0.2 IBA 3 4.2333 0.5 BA + 0.2 IBA 3 5.9333 0.1 BA + 0.2 IBA 3 7.5667 2.0 BA + 0.2 IBA 3 7.8000 7.8000 1.0 BA + 0.2 IBA 3 8.1000 0.0 BA + 0.0 IBA 3 8.9667 Sig. 1.000 1.000 .274 .166 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 98 ONEWAY So_choi BY Nghiem_thuc /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN LSD DUNNETT (1) ALPHA(0.05). Oneway Descriptives So_choi N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 0.0 BA + 0.0 NAA 3 1.9333 .11547 .06667 1.6465 2.2202 1.80 2.00 0.1 BA + 0.2 NAA 3 6.2067 .20033 .11566 5.7090 6.7043 6.00 6.40 0.5 BA + 0.2 NAA 3 4.7367 .05508 .03180 4.5999 4.8735 4.70 4.80 1.0 BA + 0.2 NAA 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 2.0 BA + 0.2 NAA 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 3.0 BA + 0.2 NAA 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 Total 18 2.1461 2.55870 .60309 .8737 3.4185 .00 6.40 Test of Homogeneity of Variances So_choi Levene Statistic df1 df2 Sig. 4.431 5 12 .016 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 99 ANOVA So_choi Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 111.185 5 22.237 2.361E3 .000 Within Groups .113 12 .009 Total 111.298 17 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable:So_choi (I) Nghiem_thuc (J) Nghiem_thuc Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound LSD 0.0 BA + 0.0 NAA 0.1 BA + 0.2 NAA -4.27333* .07923 .000 -4.4460 -4.1007 0.5 BA + 0.2 NAA -2.80333* .07923 .000 -2.9760 -2.6307 1.0 BA + 0.2 NAA 1.93333* .07923 .000 1.7607 2.1060 2.0 BA + 0.2 NAA 1.93333* .07923 .000 1.7607 2.1060 3.0 BA + 0.2 NAA 1.93333* .07923 .000 1.7607 2.1060 0.1 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA 4.27333* .07923 .000 4.1007 4.4460 0.5 BA + 0.2 NAA 1.47000* .07923 .000 1.2974 1.6426 1.0 BA + 0.2 NAA 6.20667* .07923 .000 6.0340 6.3793 2.0 BA + 0.2 NAA 6.20667* .07923 .000 6.0340 6.3793 3.0 BA + 0.2 NAA 6.20667* .07923 .000 6.0340 6.3793 0.5 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA 2.80333* .07923 .000 2.6307 2.9760 0.1 BA + 0.2 NAA -1.47000* .07923 .000 -1.6426 -1.2974 1.0 BA + 0.2 NAA 4.73667* .07923 .000 4.5640 4.9093 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 100 2.0 BA + 0.2 NAA 4.73667* .07923 .000 4.5640 4.9093 3.0 BA + 0.2 NAA 4.73667* .07923 .000 4.5640 4.9093 1.0 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -1.93333* .07923 .000 -2.1060 -1.7607 0.1 BA + 0.2 NAA -6.20667* .07923 .000 -6.3793 -6.0340 0.5 BA + 0.2 NAA -4.73667* .07923 .000 -4.9093 -4.5640 2.0 BA + 0.2 NAA .00000 .07923 1.000 -.1726 .1726 3.0 BA + 0.2 NAA .00000 .07923 1.000 -.1726 .1726 2.0 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -1.93333* .07923 .000 -2.1060 -1.7607 0.1 BA + 0.2 NAA -6.20667* .07923 .000 -6.3793 -6.0340 0.5 BA + 0.2 NAA -4.73667* .07923 .000 -4.9093 -4.5640 1.0 BA + 0.2 NAA .00000 .07923 1.000 -.1726 .1726 3.0 BA + 0.2 NAA .00000 .07923 1.000 -.1726 .1726 3.0 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -1.93333* .07923 .000 -2.1060 -1.7607 0.1 BA + 0.2 NAA -6.20667* .07923 .000 -6.3793 -6.0340 0.5 BA + 0.2 NAA -4.73667* .07923 .000 -4.9093 -4.5640 1.0 BA + 0.2 NAA .00000 .07923 1.000 -.1726 .1726 2.0 BA + 0.2 NAA .00000 .07923 1.000 -.1726 .1726 Dunnett t (2- sided)a 0.1 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA 4.27333* .07923 .000 4.0435 4.5032 0.5 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA 2.80333* .07923 .000 2.5735 3.0332 1.0 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -1.93333* .07923 .000 -2.1632 -1.7035 2.0 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -1.93333* .07923 .000 -2.1632 -1.7035 3.0 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -1.93333* .07923 .000 -2.1632 -1.7035 *. The mean difference is significant at the 0.05 level. a. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 101 Homogeneous Subsets So_choi Nghiem_thuc N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 Duncana 1.0 BA + 0.2 NAA 3 .0000 2.0 BA + 0.2 NAA 3 .0000 3.0 BA + 0.2 NAA 3 .0000 0.0 BA + 0.0 NAA 3 1.9333 0.5 BA + 0.2 NAA 3 4.7367 0.1 BA + 0.2 NAA 3 6.2067 Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 102 ONEWAY Chieu_cao_choi BY Nghiem_thuc /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN LSD DUNNETT (1) ALPHA(0.05). Oneway Descriptives Chieu_cao_choi N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 0.0 BA + 0.0 NAA 3 5.1667 .15275 .08819 4.7872 5.5461 5.00 5.30 0.1 BA + 0.2 NAA 3 2.5333 .05774 .03333 2.3899 2.6768 2.50 2.60 0.5 BA + 0.2 NAA 3 1.6000 .20000 .11547 1.1032 2.0968 1.40 1.80 1.0 BA + 0.2 NAA 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 2.0 BA + 0.2 NAA 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 3.0 BA + 0.2 NAA 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 Total 18 1.5500 1.93884 .45699 .5858 2.5142 .00 5.30 Test of Homogeneity of Variances Chieu_cao_choi Levene Statistic df1 df2 Sig. 3.536 5 12 .034 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 103 ANOVA Chieu_cao_choi Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 63.772 5 12.754 1.148E3 .000 Within Groups .133 12 .011 Total 63.905 17 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable:Chieu_cao_choi (I) Nghiem_thuc (J) Nghiem_thuc Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound LSD 0.0 BA + 0.0 NAA 0.1 BA + 0.2 NAA 2.63333* .08607 .000 2.4458 2.8209 0.5 BA + 0.2 NAA 3.56667* .08607 .000 3.3791 3.7542 1.0 BA + 0.2 NAA 5.16667* .08607 .000 4.9791 5.3542 2.0 BA + 0.2 NAA 5.16667* .08607 .000 4.9791 5.3542 3.0 BA + 0.2 NAA 5.16667* .08607 .000 4.9791 5.3542 0.1 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -2.63333* .08607 .000 -2.8209 -2.4458 0.5 BA + 0.2 NAA .93333* .08607 .000 .7458 1.1209 1.0 BA + 0.2 NAA 2.53333* .08607 .000 2.3458 2.7209 2.0 BA + 0.2 NAA 2.53333* .08607 .000 2.3458 2.7209 3.0 BA + 0.2 NAA 2.53333* .08607 .000 2.3458 2.7209 0.5 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -3.56667* .08607 .000 -3.7542 -3.3791 0.1 BA + 0.2 NAA -.93333* .08607 .000 -1.1209 -.7458 1.0 BA + 0.2 NAA 1.60000* .08607 .000 1.4125 1.7875 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 104 2.0 BA + 0.2 NAA 1.60000* .08607 .000 1.4125 1.7875 3.0 BA + 0.2 NAA 1.60000* .08607 .000 1.4125 1.7875 1.0 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -5.16667* .08607 .000 -5.3542 -4.9791 0.1 BA + 0.2 NAA -2.53333* .08607 .000 -2.7209 -2.3458 0.5 BA + 0.2 NAA -1.60000* .08607 .000 -1.7875 -1.4125 2.0 BA + 0.2 NAA .00000 .08607 1.000 -.1875 .1875 3.0 BA + 0.2 NAA .00000 .08607 1.000 -.1875 .1875 2.0 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -5.16667* .08607 .000 -5.3542 -4.9791 0.1 BA + 0.2 NAA -2.53333* .08607 .000 -2.7209 -2.3458 0.5 BA + 0.2 NAA -1.60000* .08607 .000 -1.7875 -1.4125 1.0 BA + 0.2 NAA .00000 .08607 1.000 -.1875 .1875 3.0 BA + 0.2 NAA .00000 .08607 1.000 -.1875 .1875 3.0 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -5.16667* .08607 .000 -5.3542 -4.9791 0.1 BA + 0.2 NAA -2.53333* .08607 .000 -2.7209 -2.3458 0.5 BA + 0.2 NAA -1.60000* .08607 .000 -1.7875 -1.4125 1.0 BA + 0.2 NAA .00000 .08607 1.000 -.1875 .1875 2.0 BA + 0.2 NAA .00000 .08607 1.000 -.1875 .1875 Dunnett t (2- sided)a 0.1 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -2.63333* .08607 .000 -2.8830 -2.3836 0.5 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -3.56667* .08607 .000 -3.8164 -3.3170 1.0 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -5.16667* .08607 .000 -5.4164 -4.9170 2.0 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -5.16667* .08607 .000 -5.4164 -4.9170 3.0 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -5.16667* .08607 .000 -5.4164 -4.9170 *. The mean difference is significant at the 0.05 level. a. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 105 Homogeneous Subsets Chieu_cao_choi Nghiem_thuc N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 Duncana 1.0 BA + 0.2 NAA 3 .0000 2.0 BA + 0.2 NAA 3 .0000 3.0 BA + 0.2 NAA 3 .0000 0.5 BA + 0.2 NAA 3 1.6000 0.1 BA + 0.2 NAA 3 2.5333 0.0 BA + 0.0 NAA 3 5.1667 Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 106 ONEWAY So_dot_than BY Nghiem_thuc /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN LSD DUNNETT (1) ALPHA(0.05). Oneway Descriptives So_dot_than N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 0.0 BA + 0.0 NAA 3 8.9667 .25166 .14530 8.3415 9.5918 8.70 9.20 0.1 BA + 0.2 NAA 3 15.666 7 1.13725 .65659 12.8416 18.491 7 14.40 16.60 0.5 BA + 0.2 NAA 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 1.0 BA + 0.2 NAA 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 2.0 BA + 0.2 NAA 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 3.0 BA + 0.2 NAA 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 Total 18 4.1056 6.30989 1.4872 5 .9677 7.2434 .00 16.60 Test of Homogeneity of Variances So_dot_than Levene Statistic df1 df2 Sig. 8.571 5 12 .001 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 107 ANOVA So_dot_than Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 674.136 5 134.827 596.287 .000 Within Groups 2.713 12 .226 Total 676.849 17 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable:So_dot_than (I) Nghiem_thuc (J) Nghiem_thuc Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound LSD 0.0 BA + 0.0 NAA 0.1 BA + 0.2 NAA -6.70000* .38825 .000 -7.5459 -5.8541 0.5 BA + 0.2 NAA 8.96667* .38825 .000 8.1207 9.8126 1.0 BA + 0.2 NAA 8.96667* .38825 .000 8.1207 9.8126 2.0 BA + 0.2 NAA 8.96667* .38825 .000 8.1207 9.8126 3.0 BA + 0.2 NAA 8.96667* .38825 .000 8.1207 9.8126 0.1 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA 6.70000* .38825 .000 5.8541 7.5459 0.5 BA + 0.2 NAA 15.66667* .38825 .000 14.8207 16.5126 1.0 BA + 0.2 NAA 15.66667* .38825 .000 14.8207 16.5126 2.0 BA + 0.2 NAA 15.66667* .38825 .000 14.8207 16.5126 3.0 BA + 0.2 NAA 15.66667* .38825 .000 14.8207 16.5126 0.5 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -8.96667* .38825 .000 -9.8126 -8.1207 0.1 BA + 0.2 NAA -15.66667* .38825 .000 -16.5126 -14.8207 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 108 1.0 BA + 0.2 NAA .00000 .38825 1.000 -.8459 .8459 2.0 BA + 0.2 NAA .00000 .38825 1.000 -.8459 .8459 3.0 BA + 0.2 NAA .00000 .38825 1.000 -.8459 .8459 1.0 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -8.96667* .38825 .000 -9.8126 -8.1207 0.1 BA + 0.2 NAA -15.66667* .38825 .000 -16.5126 -14.8207 0.5 BA + 0.2 NAA .00000 .38825 1.000 -.8459 .8459 2.0 BA + 0.2 NAA .00000 .38825 1.000 -.8459 .8459 3.0 BA + 0.2 NAA .00000 .38825 1.000 -.8459 .8459 2.0 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -8.96667* .38825 .000 -9.8126 -8.1207 0.1 BA + 0.2 NAA -15.66667* .38825 .000 -16.5126 -14.8207 0.5 BA + 0.2 NAA .00000 .38825 1.000 -.8459 .8459 1.0 BA + 0.2 NAA .00000 .38825 1.000 -.8459 .8459 3.0 BA + 0.2 NAA .00000 .38825 1.000 -.8459 .8459 3.0 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -8.96667* .38825 .000 -9.8126 -8.1207 0.1 BA + 0.2 NAA -15.66667* .38825 .000 -16.5126 -14.8207 0.5 BA + 0.2 NAA .00000 .38825 1.000 -.8459 .8459 1.0 BA + 0.2 NAA .00000 .38825 1.000 -.8459 .8459 2.0 BA + 0.2 NAA .00000 .38825 1.000 -.8459 .8459 Dunn ett t (2- sided) a 0.1 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA 6.70000* .38825 .000 5.5736 7.8264 0.5 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -8.96667* .38825 .000 -10.0931 -7.8402 1.0 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -8.96667* .38825 .000 -10.0931 -7.8402 2.0 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -8.96667* .38825 .000 -10.0931 -7.8402 3.0 BA + 0.2 NAA 0.0 BA + 0.0 NAA -8.96667* .38825 .000 -10.0931 -7.8402 *. The mean difference is significant at the 0.05 level. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 109 a. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it. Homogeneous Subsets So_dot_than Nghiem_thuc N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 Duncana 0.5 BA + 0.2 NAA 3 .0000 1.0 BA + 0.2 NAA 3 .0000 2.0 BA + 0.2 NAA 3 .0000 3.0 BA + 0.2 NAA 3 .0000 0.0 BA + 0.0 NAA 3 8.9667 0.1 BA + 0.2 NAA 3 15.6667 Sig. 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 110 ONEWAY Chieu_dai_re BY Nghiem_thuc /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN LSD DUNNETT (1) ALPHA(0.05). Oneway Descriptives Chieu_dai_re N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 0.0 IBA 3 .3333 .28868 .16667 -.3838 1.0504 .00 .50 0.2 IBA 3 1.6333 .15275 .08819 1.2539 2.0128 1.50 1.80 0.5 IBA 3 2.4333 .20817 .12019 1.9162 2.9504 2.20 2.60 1.0 IBA 3 1.7333 .15275 .08819 1.3539 2.1128 1.60 1.90 3.0 IBA 3 .4667 .05774 .03333 .3232 .6101 .40 .50 5.0 IBA 3 .1667 .15275 .08819 -.2128 .5461 .00 .30 Total 18 1.1278 .88637 .20892 .6870 1.5686 .00 2.60 Test of Homogeneity of Variances Chieu_dai_re Levene Statistic df1 df2 Sig. 2.019 5 12 .148 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 111 ANOVA Chieu_dai_re Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 12.956 5 2.591 77.737 .000 Within Groups .400 12 .033 Total 13.356 17 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable:Chieu_dai_re (I) Nghiem_thuc (J) Nghiem_thuc Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound LSD 0.0 IBA 0.2 IBA -1.30000* .14907 .000 -1.6248 -.9752 0.5 IBA -2.10000* .14907 .000 -2.4248 -1.7752 1.0 IBA -1.40000* .14907 .000 -1.7248 -1.0752 3.0 IBA -.13333 .14907 .389 -.4581 .1915 5.0 IBA .16667 .14907 .285 -.1581 .4915 0.2 IBA 0.0 IBA 1.30000* .14907 .000 .9752 1.6248 0.5 IBA -.80000* .14907 .000 -1.1248 -.4752 1.0 IBA -.10000 .14907 .515 -.4248 .2248 3.0 IBA 1.16667* .14907 .000 .8419 1.4915 5.0 IBA 1.46667* .14907 .000 1.1419 1.7915 0.5 IBA 0.0 IBA 2.10000* .14907 .000 1.7752 2.4248 0.2 IBA .80000* .14907 .000 .4752 1.1248 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 112 1.0 IBA .70000* .14907 .001 .3752 1.0248 3.0 IBA 1.96667* .14907 .000 1.6419 2.2915 5.0 IBA 2.26667* .14907 .000 1.9419 2.5915 1.0 IBA 0.0 IBA 1.40000* .14907 .000 1.0752 1.7248 0.2 IBA .10000 .14907 .515 -.2248 .4248 0.5 IBA -.70000* .14907 .001 -1.0248 -.3752 3.0 IBA 1.26667* .14907 .000 .9419 1.5915 5.0 IBA 1.56667* .14907 .000 1.2419 1.8915 3.0 IBA 0.0 IBA .13333 .14907 .389 -.1915 .4581 0.2 IBA -1.16667* .14907 .000 -1.4915 -.8419 0.5 IBA -1.96667* .14907 .000 -2.2915 -1.6419 1.0 IBA -1.26667* .14907 .000 -1.5915 -.9419 5.0 IBA .30000 .14907 .067 -.0248 .6248 5.0 IBA 0.0 IBA -.16667 .14907 .285 -.4915 .1581 0.2 IBA -1.46667* .14907 .000 -1.7915 -1.1419 0.5 IBA -2.26667* .14907 .000 -2.5915 -1.9419 1.0 IBA -1.56667* .14907 .000 -1.8915 -1.2419 3.0 IBA -.30000 .14907 .067 -.6248 .0248 Dunn ett t (2- sided) a 0.2 IBA 0.0 IBA 1.30000* .14907 .000 .8675 1.7325 0.5 IBA 0.0 IBA 2.10000* .14907 .000 1.6675 2.5325 1.0 IBA 0.0 IBA 1.40000* .14907 .000 .9675 1.8325 3.0 IBA 0.0 IBA .13333 .14907 .836 -.2992 .5658 5.0 IBA 0.0 IBA -.16667 .14907 .700 -.5992 .2658 *. The mean difference is significant at the 0.05 level. a. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 113 Homogeneous Subsets Chieu_dai_re Nghiem_t huc N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 Duncana 5.0 IBA 3 .1667 0.0 IBA 3 .3333 3.0 IBA 3 .4667 0.2 IBA 3 1.6333 1.0 IBA 3 1.7333 0.5 IBA 3 2.4333 Sig. .079 .515 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 114 ONEWAY So_re BY Nghiem_thuc /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN LSD DUNNETT (1) ALPHA(0.05). Oneway Descriptives So_re N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 0.0 IBA 3 .2667 .25166 .14530 -.3585 .8918 .00 .50 0.2 IBA 3 3.8333 .25166 .14530 3.2082 4.4585 3.60 4.10 0.5 IBA 3 5.3000 .26458 .15275 4.6428 5.9572 5.10 5.60 1.0 IBA 3 6.6333 .15275 .08819 6.2539 7.0128 6.50 6.80 3.0 IBA 3 3.5667 .25166 .14530 2.9415 4.1918 3.30 3.80 5.0 IBA 3 .1667 .15275 .08819 -.2128 .5461 .00 .30 Total 18 3.2944 2.47421 .58318 2.0640 4.5248 .00 6.80 Test of Homogeneity of Variances So_re Levene Statistic df1 df2 Sig. .391 5 12 .846 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 115 ANOVA So_re Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 103.456 5 20.691 404.828 .000 Within Groups .613 12 .051 Total 104.069 17 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable:So_re (I) Nghiem_thuc (J) Nghiem_thuc Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound LSD 0.0 IBA 0.2 IBA -3.56667* .18459 .000 -3.9689 -3.1645 0.5 IBA -5.03333* .18459 .000 -5.4355 -4.6311 1.0 IBA -6.36667* .18459 .000 -6.7689 -5.9645 3.0 IBA -3.30000* .18459 .000 -3.7022 -2.8978 5.0 IBA .10000 .18459 .598 -.3022 .5022 0.2 IBA 0.0 IBA 3.56667* .18459 .000 3.1645 3.9689 0.5 IBA -1.46667* .18459 .000 -1.8689 -1.0645 1.0 IBA -2.80000* .18459 .000 -3.2022 -2.3978 3.0 IBA .26667 .18459 .174 -.1355 .6689 5.0 IBA 3.66667* .18459 .000 3.2645 4.0689 0.5 IBA 0.0 IBA 5.03333* .18459 .000 4.6311 5.4355 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 116 0.2 IBA 1.46667* .18459 .000 1.0645 1.8689 1.0 IBA -1.33333* .18459 .000 -1.7355 -.9311 3.0 IBA 1.73333* .18459 .000 1.3311 2.1355 5.0 IBA 5.13333* .18459 .000 4.7311 5.5355 1.0 IBA 0.0 IBA 6.36667* .18459 .000 5.9645 6.7689 0.2 IBA 2.80000* .18459 .000 2.3978 3.2022 0.5 IBA 1.33333* .18459 .000 .9311 1.7355 3.0 IBA 3.06667* .18459 .000 2.6645 3.4689 5.0 IBA 6.46667* .18459 .000 6.0645 6.8689 3.0 IBA 0.0 IBA 3.30000* .18459 .000 2.8978 3.7022 0.2 IBA -.26667 .18459 .174 -.6689 .1355 0.5 IBA -1.73333* .18459 .000 -2.1355 -1.3311 1.0 IBA -3.06667* .18459 .000 -3.4689 -2.6645 5.0 IBA 3.40000* .18459 .000 2.9978 3.8022 5.0 IBA 0.0 IBA -.10000 .18459 .598 -.5022 .3022 0.2 IBA -3.66667* .18459 .000 -4.0689 -3.2645 0.5 IBA -5.13333* .18459 .000 -5.5355 -4.7311 1.0 IBA -6.46667* .18459 .000 -6.8689 -6.0645 3.0 IBA -3.40000* .18459 .000 -3.8022 -2.9978 Dunnett t (2- sided)a 0.2 IBA 0.0 IBA 3.56667* .18459 .000 3.0311 4.1022 0.5 IBA 0.0 IBA 5.03333* .18459 .000 4.4978 5.5689 1.0 IBA 0.0 IBA 6.36667* .18459 .000 5.8311 6.9022 3.0 IBA 0.0 IBA 3.30000* .18459 .000 2.7645 3.8355 5.0 IBA 0.0 IBA -.10000 .18459 .973 -.6355 .4355 *. The mean difference is significant at the 0.05 level. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 117 a. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it. Homogeneous Subsets So_re Nghiem_t huc N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 Duncana 5.0 IBA 3 .1667 0.0 IBA 3 .2667 3.0 IBA 3 3.5667 0.2 IBA 3 3.8333 0.5 IBA 3 5.3000 1.0 IBA 3 6.6333 Sig. .598 .174 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 118 ONEWAY Chieu_dai_re BY Nghiem_thuc /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN LSD DUNNETT (1) ALPHA(0.05). Oneway Descriptives Chieu_dai_re N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 0.0 NAA 3 .3333 .28868 .16667 -.3838 1.0504 .00 .50 0.2 NAA 3 1.3000 .17321 .10000 .8697 1.7303 1.20 1.50 0.5 NAA 3 4.9333 .05774 .03333 4.7899 5.0768 4.90 5.00 1.0 NAA 3 4.4667 .15275 .08819 4.0872 4.8461 4.30 4.60 3.0 NAA 3 .8333 .15275 .08819 .4539 1.2128 .70 1.00 5.0 NAA 3 .2667 .11547 .06667 -.0202 .5535 .20 .40 Total 18 2.0222 1.98984 .46901 1.0327 3.0117 .00 5.00 Test of Homogeneity of Variances Chieu_dai_re Levene Statistic df1 df2 Sig. 2.609 5 12 .081 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 119 ANOVA Chieu_dai_re Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 66.958 5 13.392 454.808 .000 Within Groups .353 12 .029 Total 67.311 17 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable:Chieu_dai_re (I) Nghiem_th uc (J) Nghiem_th uc Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound LSD 0.0 NAA 0.2 NAA -.96667* .14011 .000 -1.2719 -.6614 0.5 NAA -4.60000* .14011 .000 -4.9053 -4.2947 1.0 NAA -4.13333* .14011 .000 -4.4386 -3.8281 3.0 NAA -.50000* .14011 .004 -.8053 -.1947 5.0 NAA .06667 .14011 .643 -.2386 .3719 0.2 NAA 0.0 NAA .96667* .14011 .000 .6614 1.2719 0.5 NAA -3.63333* .14011 .000 -3.9386 -3.3281 1.0 NAA -3.16667* .14011 .000 -3.4719 -2.8614 3.0 NAA .46667* .14011 .006 .1614 .7719 5.0 NAA 1.03333* .14011 .000 .7281 1.3386 0.5 NAA 0.0 NAA 4.60000* .14011 .000 4.2947 4.9053 0.2 NAA 3.63333* .14011 .000 3.3281 3.9386 1.0 NAA .46667* .14011 .006 .1614 .7719 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 120 3.0 NAA 4.10000* .14011 .000 3.7947 4.4053 5.0 NAA 4.66667* .14011 .000 4.3614 4.9719 1.0 NAA 0.0 NAA 4.13333* .14011 .000 3.8281 4.4386 0.2 NAA 3.16667* .14011 .000 2.8614 3.4719 0.5 NAA -.46667* .14011 .006 -.7719 -.1614 3.0 NAA 3.63333* .14011 .000 3.3281 3.9386 5.0 NAA 4.20000* .14011 .000 3.8947 4.5053 3.0 NAA 0.0 NAA .50000* .14011 .004 .1947 .8053 0.2 NAA -.46667* .14011 .006 -.7719 -.1614 0.5 NAA -4.10000* .14011 .000 -4.4053 -3.7947 1.0 NAA -3.63333* .14011 .000 -3.9386 -3.3281 5.0 NAA .56667* .14011 .002 .2614 .8719 5.0 NAA 0.0 NAA -.06667 .14011 .643 -.3719 .2386 0.2 NAA -1.03333* .14011 .000 -1.3386 -.7281 0.5 NAA -4.66667* .14011 .000 -4.9719 -4.3614 1.0 NAA -4.20000* .14011 .000 -4.5053 -3.8947 3.0 NAA -.56667* .14011 .002 -.8719 -.2614 Dunnett t (2- sided)a 0.2 NAA 0.0 NAA .96667* .14011 .000 .5602 1.3731 0.5 NAA 0.0 NAA 4.60000* .14011 .000 4.1935 5.0065 1.0 NAA 0.0 NAA 4.13333* .14011 .000 3.7269 4.5398 3.0 NAA 0.0 NAA .50000* .14011 .015 .0935 .9065 5.0 NAA 0.0 NAA -.06667 .14011 .984 -.4731 .3398 *. The mean difference is significant at the 0.05 level. a. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 121 Homogeneous Subsets Chieu_dai_re Nghiem_th uc N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 Duncana 5.0 NAA 3 .2667 0.0 NAA 3 .3333 3.0 NAA 3 .8333 0.2 NAA 3 1.3000 1.0 NAA 3 4.4667 0.5 NAA 3 4.9333 Sig. .643 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 122 ONEWAY So_re BY Nghiem_thuc /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN LSD DUNNETT (1) ALPHA(0.05). Oneway Descriptives So_re N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 0.0 NAA 3 .2667 .25166 .14530 -.3585 .8918 .00 .50 0.2 NAA 3 5.2667 .25166 .14530 4.6415 5.8918 5.00 5.50 0.5 NAA 3 10.633 3 .32146 .18559 9.8348 11.4319 10.40 11.00 1.0 NAA 3 9.2333 .25166 .14530 8.6082 9.8585 9.00 9.50 3.0 NAA 3 5.1333 .32146 .18559 4.3348 5.9319 4.90 5.50 5.0 NAA 3 3.7333 .25166 .14530 3.1082 4.3585 3.50 4.00 Total 18 5.7111 3.54034 .83447 3.9505 7.4717 .00 11.00 Test of Homogeneity of Variances So_re Levene Statistic df1 df2 Sig. .234 5 12 .940 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 123 ANOVA So_re Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 212.158 5 42.432 553.455 .000 Within Groups .920 12 .077 Total 213.078 17 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable:So_re (I) Nghiem_thuc (J) Nghiem_thuc Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound LSD 0.0 NAA 0.2 NAA -5.00000* .22608 .000 -5.4926 -4.5074 0.5 NAA -10.36667* .22608 .000 -10.8592 -9.8741 1.0 NAA -8.96667* .22608 .000 -9.4592 -8.4741 3.0 NAA -4.86667* .22608 .000 -5.3592 -4.3741 5.0 NAA -3.46667* .22608 .000 -3.9592 -2.9741 0.2 NAA 0.0 NAA 5.00000* .22608 .000 4.5074 5.4926 0.5 NAA -5.36667* .22608 .000 -5.8592 -4.8741 1.0 NAA -3.96667* .22608 .000 -4.4592 -3.4741 3.0 NAA .13333 .22608 .566 -.3592 .6259 5.0 NAA 1.53333* .22608 .000 1.0408 2.0259 0.5 NAA 0.0 NAA 10.36667* .22608 .000 9.8741 10.8592 0.2 NAA 5.36667* .22608 .000 4.8741 5.8592 1.0 NAA 1.40000* .22608 .000 .9074 1.8926 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 124 3.0 NAA 5.50000* .22608 .000 5.0074 5.9926 5.0 NAA 6.90000* .22608 .000 6.4074 7.3926 1.0 NAA 0.0 NAA 8.96667* .22608 .000 8.4741 9.4592 0.2 NAA 3.96667* .22608 .000 3.4741 4.4592 0.5 NAA -1.40000* .22608 .000 -1.8926 -.9074 3.0 NAA 4.10000* .22608 .000 3.6074 4.5926 5.0 NAA 5.50000* .22608 .000 5.0074 5.9926 3.0 NAA 0.0 NAA 4.86667* .22608 .000 4.3741 5.3592 0.2 NAA -.13333 .22608 .566 -.6259 .3592 0.5 NAA -5.50000* .22608 .000 -5.9926 -5.0074 1.0 NAA -4.10000* .22608 .000 -4.5926 -3.6074 5.0 NAA 1.40000* .22608 .000 .9074 1.8926 5.0 NAA 0.0 NAA 3.46667* .22608 .000 2.9741 3.9592 0.2 NAA -1.53333* .22608 .000 -2.0259 -1.0408 0.5 NAA -6.90000* .22608 .000 -7.3926 -6.4074 1.0 NAA -5.50000* .22608 .000 -5.9926 -5.0074 3.0 NAA -1.40000* .22608 .000 -1.8926 -.9074 Dunnett t (2- sided)a 0.2 NAA 0.0 NAA 5.00000* .22608 .000 4.3441 5.6559 0.5 NAA 0.0 NAA 10.36667* .22608 .000 9.7108 11.0226 1.0 NAA 0.0 NAA 8.96667* .22608 .000 8.3108 9.6226 3.0 NAA 0.0 NAA 4.86667* .22608 .000 4.2108 5.5226 5.0 NAA 0.0 NAA 3.46667* .22608 .000 2.8108 4.1226 *. The mean difference is significant at the 0.05 level. a. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 125 Homogeneous Subsets So_re Nghiem_th uc N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 Duncana 0.0 NAA 3 .2667 5.0 NAA 3 3.7333 3.0 NAA 3 5.1333 0.2 NAA 3 5.2667 1.0 NAA 3 9.2333 0.5 NAA 3 10.6333 Sig. 1.000 1.000 .566 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 126 ONEWAY Chieu_dai_re BY Nghiem_thuc /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN LSD DUNNETT (1) ALPHA(0.05). Oneway Descriptives Chieu_dai_re N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 0.0 IAA 3 .3333 .28868 .16667 -.3838 1.0504 .00 .50 0.2 IAA 3 1.0000 .26458 .15275 .3428 1.6572 .80 1.30 0.5 IAA 3 2.2667 .20817 .12019 1.7496 2.7838 2.10 2.50 1.0 IAA 3 2.4667 .15275 .08819 2.0872 2.8461 2.30 2.60 3.0 IAA 3 .9667 .15275 .08819 .5872 1.3461 .80 1.10 5.0 IAA 3 .3667 .11547 .06667 .0798 .6535 .30 .50 Total 18 1.2333 .88584 .20879 .7928 1.6738 .00 2.60 Test of Homogeneity of Variances Chieu_dai_re Levene Statistic df1 df2 Sig. 1.394 5 12 .294 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 127 ANOVA Chieu_dai_re Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 12.827 5 2.565 59.969 .000 Within Groups .513 12 .043 Total 13.340 17 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable:Chieu_dai_re (I) Nghiem_thuc (J) Nghiem_thuc Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound LSD 0.0 IAA 0.2 IAA -.66667* .16887 .002 -1.0346 -.2987 0.5 IAA -1.93333* .16887 .000 -2.3013 -1.5654 1.0 IAA -2.13333* .16887 .000 -2.5013 -1.7654 3.0 IAA -.63333* .16887 .003 -1.0013 -.2654 5.0 IAA -.03333 .16887 .847 -.4013 .3346 0.2 IAA 0.0 IAA .66667* .16887 .002 .2987 1.0346 0.5 IAA -1.26667* .16887 .000 -1.6346 -.8987 1.0 IAA -1.46667* .16887 .000 -1.8346 -1.0987 3.0 IAA .03333 .16887 .847 -.3346 .4013 5.0 IAA .63333* .16887 .003 .2654 1.0013 0.5 IAA 0.0 IAA 1.93333* .16887 .000 1.5654 2.3013 0.2 IAA 1.26667* .16887 .000 .8987 1.6346 1.0 IAA -.20000 .16887 .259 -.5679 .1679 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 128 3.0 IAA 1.30000* .16887 .000 .9321 1.6679 5.0 IAA 1.90000* .16887 .000 1.5321 2.2679 1.0 IAA 0.0 IAA 2.13333* .16887 .000 1.7654 2.5013 0.2 IAA 1.46667* .16887 .000 1.0987 1.8346 0.5 IAA .20000 .16887 .259 -.1679 .5679 3.0 IAA 1.50000* .16887 .000 1.1321 1.8679 5.0 IAA 2.10000* .16887 .000 1.7321 2.4679 3.0 IAA 0.0 IAA .63333* .16887 .003 .2654 1.0013 0.2 IAA -.03333 .16887 .847 -.4013 .3346 0.5 IAA -1.30000* .16887 .000 -1.6679 -.9321 1.0 IAA -1.50000* .16887 .000 -1.8679 -1.1321 5.0 IAA .60000* .16887 .004 .2321 .9679 5.0 IAA 0.0 IAA .03333 .16887 .847 -.3346 .4013 0.2 IAA -.63333* .16887 .003 -1.0013 -.2654 0.5 IAA -1.90000* .16887 .000 -2.2679 -1.5321 1.0 IAA -2.10000* .16887 .000 -2.4679 -1.7321 3.0 IAA -.60000* .16887 .004 -.9679 -.2321 Dunnett t (2- sided)a 0.2 IAA 0.0 IAA .66667* .16887 .008 .1767 1.1566 0.5 IAA 0.0 IAA 1.93333* .16887 .000 1.4434 2.4233 1.0 IAA 0.0 IAA 2.13333* .16887 .000 1.6434 2.6233 3.0 IAA 0.0 IAA .63333* .16887 .011 .1434 1.1233 5.0 IAA 0.0 IAA .03333 .16887 1.000 -.4566 .5233 *. The mean difference is significant at the 0.05 level. a. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it. Homogeneous Subsets Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 129 Chieu_dai_re Nghiem_t huc N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 Duncana 0.0 IAA 3 .3333 5.0 IAA 3 .3667 3.0 IAA 3 .9667 0.2 IAA 3 1.0000 0.5 IAA 3 2.2667 1.0 IAA 3 2.4667 Sig. .847 .847 .259 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 130 ONEWAY So_re BY Nghiem_thuc /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN LSD DUNNETT (1) ALPHA(0.05). Oneway Descriptives So_re N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 0.0 IAA 3 .2667 .25166 .14530 -.3585 .8918 .00 .50 0.2 IAA 3 2.0000 .26458 .15275 1.3428 2.6572 1.80 2.30 0.5 IAA 3 5.3667 .15275 .08819 4.9872 5.7461 5.20 5.50 1.0 IAA 3 5.8667 .15275 .08819 5.4872 6.2461 5.70 6.00 3.0 IAA 3 4.0667 .15275 .08819 3.6872 4.4461 3.90 4.20 5.0 IAA 3 1.9333 .20817 .12019 1.4162 2.4504 1.70 2.10 Total 18 3.2500 2.07315 .48865 2.2190 4.2810 .00 6.00 Test of Homogeneity of Variances So_re Levene Statistic df1 df2 Sig. .581 5 12 .714 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 131 ANOVA So_re Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 72.572 5 14.514 353.051 .000 Within Groups .493 12 .041 Total 73.065 17 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable:So_re (I) Nghiem_thuc (J) Nghiem_thuc Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound LSD 0.0 IAA 0.2 IAA -1.73333* .16555 .000 -2.0940 -1.3726 0.5 IAA -5.10000* .16555 .000 -5.4607 -4.7393 1.0 IAA -5.60000* .16555 .000 -5.9607 -5.2393 3.0 IAA -3.80000* .16555 .000 -4.1607 -3.4393 5.0 IAA -1.66667* .16555 .000 -2.0274 -1.3060 0.2 IAA 0.0 IAA 1.73333* .16555 .000 1.3726 2.0940 0.5 IAA -3.36667* .16555 .000 -3.7274 -3.0060 1.0 IAA -3.86667* .16555 .000 -4.2274 -3.5060 3.0 IAA -2.06667* .16555 .000 -2.4274 -1.7060 5.0 IAA .06667 .16555 .694 -.2940 .4274 0.5 IAA 0.0 IAA 5.10000* .16555 .000 4.7393 5.4607 0.2 IAA 3.36667* .16555 .000 3.0060 3.7274 1.0 IAA -.50000* .16555 .011 -.8607 -.1393 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 132 3.0 IAA 1.30000* .16555 .000 .9393 1.6607 5.0 IAA 3.43333* .16555 .000 3.0726 3.7940 1.0 IAA 0.0 IAA 5.60000* .16555 .000 5.2393 5.9607 0.2 IAA 3.86667* .16555 .000 3.5060 4.2274 0.5 IAA .50000* .16555 .011 .1393 .8607 3.0 IAA 1.80000* .16555 .000 1.4393 2.1607 5.0 IAA 3.93333* .16555 .000 3.5726 4.2940 3.0 IAA 0.0 IAA 3.80000* .16555 .000 3.4393 4.1607 0.2 IAA 2.06667* .16555 .000 1.7060 2.4274 0.5 IAA -1.30000* .16555 .000 -1.6607 -.9393 1.0 IAA -1.80000* .16555 .000 -2.1607 -1.4393 5.0 IAA 2.13333* .16555 .000 1.7726 2.4940 5.0 IAA 0.0 IAA 1.66667* .16555 .000 1.3060 2.0274 0.2 IAA -.06667 .16555 .694 -.4274 .2940 0.5 IAA -3.43333* .16555 .000 -3.7940 -3.0726 1.0 IAA -3.93333* .16555 .000 -4.2940 -3.5726 3.0 IAA -2.13333* .16555 .000 -2.4940 -1.7726 Dunnett t (2- sided)a 0.2 IAA 0.0 IAA 1.73333* .16555 .000 1.2530 2.2136 0.5 IAA 0.0 IAA 5.10000* .16555 .000 4.6197 5.5803 1.0 IAA 0.0 IAA 5.60000* .16555 .000 5.1197 6.0803 3.0 IAA 0.0 IAA 3.80000* .16555 .000 3.3197 4.2803 5.0 IAA 0.0 IAA 1.66667* .16555 .000 1.1864 2.1470 *. The mean difference is significant at the 0.05 level. a. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it. Homogeneous Subsets Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thành Sum Trang 133 So_re Nghiem_t huc N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 Duncana 0.0 IAA 3 .2667 5.0 IAA 3 1.9333 0.2 IAA 3 2.0000 3.0 IAA 3 4.0667 0.5 IAA 3 5.3667 1.0 IAA 3 5.8667 Sig. 1.000 .694 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdo_an_nhan_giong_in_vi_tro_cay_co_ngot_stevia_4562.pdf