Đồ án Quy hoạch mạng lưới giao thông - Mạng lưới cấp nước khu thị trấn Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên

QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG – MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC KHU TRUNG TÂM THỊ TRẤN HOÀ VINH HUYỆN ĐÔNG HOÀ – TỈNH PHÚ YỄN 1. Vị trí địa lý Đông Hoà có vị trí địa lý đặc biệt trong tỉnh. Nằm ngay sát Thành phố Tuy Hoà - Trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Yên (về phía Nam); Trong vùng phát triển kinh tế động lực của tỉnh Phú Yên và trục phát triển kinh tế trọng điểm Nam Trung Bộ làø TP Tuy Hoà – Đông Tác – Vũng Rô – Vịnh Vân Phong (Khánh Hoà), Nhiều dự án phát triển kinh tế đặc biệt quan trọng của tỉnh đã và đang được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Là nơi có hệ thống giao thông đặc biệt thuận lợi, có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú tạo động lực thúc đẩy kinh tế toàn tỉnh Phú Yên nói chung và kinh tế huyện Đông Hoà nói riêng phát triển với những buớc nhảy vọt. 2. Giao thông bộ a. Đường đối ngoại: Xã Hoà Vinh có các tuyến giao thông đối ngoại chính : - Quốc lộ 1A: tổng chiều dài 4,2km. - Đường nối từ Quốc lộ 1A tới khu công nghiệp Hoà Hiệp, chiều dài khoảng 1,7 km, mặt đường trải nhựa rộng 7m. - Đường liên huyện: nối từ xã Hoà Vinh (Huyện Đông Hoà) đi Trung tâm thị trấn Phú Thứ (huyện Tây Hoà)(nối vào TL 645), mặt cắt lòng 7m. b. Đường đối nội: - Đường giao thông chính liên hệ trong xã chủ yếu là đường bê tông, đường đất, lòng đường từ 3-5m, tổng chiều dài khoảng 5,2 km. Ngoài ra còn có các đường nhánh tới các cụm dân cư, mặt cắt từ 1,5-3m. Trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay của Đất nước-,thu hút được sự đầu tư mạnh mẽ từ nước ngoài. Nên việc cải tạo, nâng cấp mở rộng các tuyến đường có sẵn và việc xây dựng mới các tuyến đường ôtô đã trở thành nhu cầu thiết yếu và ngày càng trở nên bức thiết để làm tiền đề cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục và quốc phòng, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. 3. Giao thông thuỷ Trên địa bàn xã có 2 tuyến mương thuỷ lợi chính: + Tuyến thứ nhất chạy dọc Quốc lộ 1A và Tỉnh lộ 625, chiều dài khoảng 3,6km, rộng 4m, kết cầu BTCT. + Tuyến thứ hai chạy dọc đường liên huyện qua thôn Nhất, chiều dài khoảng 1,2km, rộng 3m, đã được kiên cố hoá. B. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG 1. Giao thông đối ngoại: a) Trục đường D1 ( Quốc Lộ 1A cũ ): Đi qua đô thị hướng Bắc Nam đoạn qua đô thị có mặt cắt (1-1); lộ giới 53m.Thiết kế 8 làn xe với 2 gải phân cách 3m và 1 giải phân cách 5m để làm trục cảnh quan đô thị b) Trục đường Quốc lộ 1A vành đai (Quốc lộ 1A mới ): Đoạn 1A-1A, có chiều dài 2620m, lộ giới 40m (5mx2 vỉa hè + (7,5mx4) lòng đừơng.Thiết kế 8 làn xe có giải phân cách cứng di động hoặc cố định để phân cách các làn xe c) Trục đường vành đai (VD) : Đường Đông Tây nối Trục ven biển và đường 645, tổng chiều dài 4829m mặt cắt (4-4) lộ giới 25m: mặt đường 7,5m x2,vỉa hè 2x5m, giải phân cách cứng , kết cấu mặt đường bê tông nhựa, đường cấp III. d) Bến xe đối ngoại: Bố trí 1 bến xe chính thị trấn, diện tích 1,5 ha. 2. Giao thông đô thị : a) Tổ chức thành nhiều cấp đường dạng ô cờ và đường vành đai. b) Đường trục chính đô thị N3, hướng Đông Tây xuyên qua trung tâm đô thị tạo trục hành lang chính đô thị, điểm nút giao cắt đường D1 (quốc lộ 1A) tạo nút quãng trường giao thông vòng xuyến c) Các đường trục chính liên khu vực (mặt cắt 4 - 4) tổng chiều dài 13274m: lộ giới 25m, lòng đường 15m, vỉa hè 2 x 5m, mặt đường bê tông nhựa, đường cấp III. d) Các đường giao thông chính khu dân cư (mắt cắt 5-5), lộ giới 15,5m, mặt đường 7,5m, vỉa hè 4mx2. Công trình giao thông đô thị a) Bãi đỗ xe: xây dựng các bãi đỗ xe tại khu vực gần các trung tâm công cộng, thương mại dịch vụ đô thị, tổng diện tích 3,7 ha. b) Cầu : xây dựng 2 cây cầu bắc qua sông Bàn Thạch: Cầu Bàn Thạch 3: tại vị trí khớp nối từ trục giao thông chính đường N3. Mang tính chất là cầu trong đô thị, cầu dài khoảng 250m, tĩnh không đảm bảo thuyền bè qua lại dễ dàng. Cầu Bàn Thạch 4: tại vị trí khớp nối giữa trục vành đai phía Tây đô thị (xã Hoà Xuân Tây hiện hữu) với trục đường Hoà Hiệp – Phú Thứ (khu vực xã Hoà Tân Đông). cầu dài khoảng 250- 300m tĩnh không đảm bảo thuyền bè qua lại dễ dàng. Bến thuyền: Bố trí 1 bến thuyền chính phía Tây khu dân cư số 4 (thôn Tư hiện hữu). Ngoài ra bố trí 1 số bến thuyền nhỏ dọc 2 bên sông Bàn Thạch, phục vụ vận tải nhẹ đường thuỷ. Các chỉ tiêu KT-KT đạt được ( năm 2025). - Đất giao thông đối ngoại : 29.60ha. - Đất giao thông đô thị : 42.05ha. Tỷ lệ đất giao thông : 19,90% . Giao thông đối ngoại : 7.81% - Giao thông chính đô thị : 11,09% - Tổng chiều dài đường chính : 30,72km. - Mật độ mạng lưới đường đô thị: 4,2 km/km2. Quy hoạch giao thông thị trấn nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân, nhu cầu vận chuyển hàng hóa. PHẦN 1 : THUYẾT MINH ĐỒ ÁN QUY HỌACH MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG KHU TRUNG TÂM THỊ TRẤN HOÀ VINH HUYỆN ĐÔNG HOÀ – TỈNH PHÚ YÊN PHẦN 2 : THUYẾT MINH ĐỒ ÁN QUY HỌACH MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ

doc58 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1642 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Quy hoạch mạng lưới giao thông - Mạng lưới cấp nước khu thị trấn Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN KYÕ THUAÄT HAÏ TAÀNG 2 QUY HOAÏCH MAÏNG LÖÔÙI GIAO THOÂNG – MAÏNG LÖÔÙI CAÁP NÖÔÙC KHU TRUNG TAÂM THÒ TRAÁN HOAØ VINH HUYEÄN ÑOÂNG HOAØ – TÆNH PHUÙ YEÂN PHAÀN 1 : THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN QUY HOÏACH MAÏNG LÖÔÙI GIAO THOÂNG KHU TRUNG TAÂM THÒ TRAÁN HOAØ VINH HUYEÄN ÑOÂNG HOAØ – TÆNH PHUÙ YEÂN QUY CHUAÅN VAØ TIEÂU CHUAÅN AÙP DUÏNG THIEÁT KEÁ Tieâu chuaån thieát keá ñöôøng ñoâ thò 104:2007 Quy chuaån xaây döïng Vieät Nam 01:2008/BXD HIEÄN TRAÏNG GIAO THOÂNG Vò trí ñòa lyù Ñoâng Hoaø coù vò trí ñòa lyù ñaëc bieät trong tænh. Naèm ngay saùt Thaønh phoá Tuy Hoaø - Trung taâm haønh chính, chính trò, kinh teá – xaõ hoäi cuûa tænh Phuù Yeân (veà phía Nam); Trong vuøng phaùt trieån kinh teá ñoäng löïc cuûa tænh Phuù Yeân vaø truïc phaùt trieån kinh teá troïng ñieåm Nam Trung Boä laøø TP Tuy Hoaø – Ñoâng Taùc – Vuõng Roâ – Vònh Vaân Phong (Khaùnh Hoaø), Nhieàu döï aùn phaùt trieån kinh teá ñaëc bieät quan troïng cuûa tænh ñaõ vaø ñang ñöôïc ñaàu tö xaây döïng treân ñòa baøn huyeän. Laø nôi coù heä thoáng giao thoâng ñaëc bieät thuaän lôïi, coù nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân phong phuù taïo ñoäng löïc thuùc ñaåy kinh teá toaøn tænh Phuù Yeân noùi chung vaø kinh teá huyeän Ñoâng Hoaø noùi rieâng phaùt trieån vôùi nhöõng buôùc nhaûy voït. Giao thoâng boä Ñöôøng ñoái ngoaïi: Xaõ Hoaø Vinh coù caùc tuyeán giao thoâng ñoái ngoaïi chính : Quoác loä 1A: toång chieàu daøi 4,2km. Ñöôøng noái töø Quoác loä 1A tôùi khu coâng nghieäp Hoaø Hieäp, chieàu daøi khoaûng 1,7 km, maët ñöôøng traûi nhöïa roäng 7m. Ñöôøng lieân huyeän: noái töø xaõ Hoaø Vinh (Huyeän Ñoâng Hoaø) ñi Trung taâm thò traán Phuù Thöù (huyeän Taây Hoaø)(noái vaøo TL 645), maët caét loøng 7m. Ñöôøng ñoái noäi: Ñöôøng giao thoâng chính lieân heä trong xaõ chuû yeáu laø ñöôøng beâ toâng, ñöôøng ñaát, loøng ñöôøng töø 3-5m, toång chieàu daøi khoaûng 5,2 km. Ngoaøi ra coøn coù caùc ñöôøng nhaùnh tôùi caùc cuïm daân cö, maët caét töø 1,5-3m. Trong giai ñoaïn phaùt trieån kinh teá hieän nay cuûa Ñaát nöôùc-,thu huùt ñöôïc söï ñaàu tö maïnh meõ töø nöôùc ngoaøi. Neân vieäc caûi taïo, naâng caáp môû roäng caùc tuyeán ñöôøng coù saün vaø vieäc xaây döïng môùi caùc tuyeán ñöôøng oâtoâ ñaõ trôû thaønh nhu caàu thieát yeáu vaø ngaøy caøng trôû neân böùc thieát ñeå laøm tieàn ñeà cho söï phaùt trieån kinh teá, vaên hoaù, giaùo duïc vaø quoác phoøng, ñaåy nhanh quaù trình coâng nghieäp hoaù vaø hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. Giao thoâng thuyû Treân ñòa baøn xaõ coù 2 tuyeán möông thuyû lôïi chính: + Tuyeán thöù nhaát chaïy doïc Quoác loä 1A vaø Tænh loä 625, chieàu daøi khoaûng 3,6km, roäng 4m, keát caàu BTCT. + Tuyeán thöù hai chaïy doïc ñöôøng lieân huyeän qua thoân Nhaát, chieàu daøi khoaûng 1,2km, roäng 3m, ñaõ ñöôïc kieân coá hoaù. QUY HOAÏCH MAÏNG LÖÔÙI GIAO THOÂNG Giao thoâng ñoái ngoaïi: Truïc ñöôøng D1 ( Quoác Loä 1A cuõ ): Ñi qua ñoâ thò höôùng Baéc Nam ñoaïn qua ñoâ thò coù maët caét (1-1); loä giôùi 53m.Thieát keá 8 laøn xe vôùi 2 gaûi phaân caùch 3m vaø 1 giaûi phaân caùch 5m ñeå laøm truïc caûnh quan ñoâ thò Truïc ñöôøng Quoác loä 1A vaønh ñai (Quoác loä 1A môùi ): Ñoaïn 1A-1A, coù chieàu daøi 2620m, loä giôùi 40m (5mx2 væa heø + (7,5mx4) loøng ñöøông.Thieát keá 8 laøn xe coù giaûi phaân caùch cöùng di ñoäng hoaëc coá ñònh ñeå phaân caùch caùc laøn xe Truïc ñöôøng vaønh ñai (VD) : Ñöôøng Ñoâng Taây noái Truïc ven bieån vaø ñöôøng 645, toång chieàu daøi 4829m maët caét (4-4) loä giôùi 25m: maët ñöôøng 7,5m x2,væa heø 2x5m, giaûi phaân caùch cöùng , keát caáu maët ñöôøng beâ toâng nhöïa, ñöôøng caáp III. Beán xe ñoái ngoaïi: Boá trí 1 beán xe chính thò traán, dieän tích 1,5 ha. Giao thoâng ñoâ thò : Toå chöùc thaønh nhieàu caáp ñöôøng daïng oâ côø vaø ñöôøng vaønh ñai. Ñöôøng truïc chính ñoâ thò N3, höôùng Ñoâng Taây xuyeân qua trung taâm ñoâ thò taïo truïc haønh lang chính ñoâ thò, ñieåm nuùt giao caét ñöôøng D1 (quoác loä 1A) taïo nuùt quaõng tröôøng giao thoâng voøng xuyeán Caùc ñöôøng truïc chính lieân khu vöïc (maët caét 4 - 4) toång chieàu daøi 13274m: loä giôùi 25m, loøng ñöôøng 15m, væa heø 2 x 5m, maët ñöôøng beâ toâng nhöïa, ñöôøng caáp III. Caùc ñöôøng giao thoâng chính khu daân cö (maét caét 5-5), loä giôùi 15,5m, maët ñöôøng 7,5m, væa heø 4mx2. Coâng trình giao thoâng ñoâ thò Baõi ñoã xe: xaây döïng caùc baõi ñoã xe taïi khu vöïc gaàn caùc trung taâm coâng coäng, thöông maïi dòch vuï ñoâ thò, toång dieän tích 3,7 ha. Caàu : xaây döïng 2 caây caàu baéc qua soâng Baøn Thaïch: Caàu Baøn Thaïch 3: taïi vò trí khôùp noái töø truïc giao thoâng chính ñöôøng N3. Mang tính chaát laø caàu trong ñoâ thò, caàu daøi khoaûng 250m, tónh khoâng ñaûm baûo thuyeàn beø qua laïi deã daøng. Caàu Baøn Thaïch 4: taïi vò trí khôùp noái giöõa truïc vaønh ñai phía Taây ñoâ thò (xaõ Hoaø Xuaân Taây hieän höõu) vôùi truïc ñöôøng Hoaø Hieäp – Phuù Thöù (khu vöïc xaõ Hoaø Taân Ñoâng). caàu daøi khoaûng 250- 300m tónh khoâng ñaûm baûo thuyeàn beø qua laïi deã daøng. Beán thuyeàn: Boá trí 1 beán thuyeàn chính phía Taây khu daân cö soá 4 (thoân Tö hieän höõu). Ngoaøi ra boá trí 1 soá beán thuyeàn nhoû doïc 2 beân soâng Baøn Thaïch, phuïc vuï vaän taûi nheï ñöôøng thuyû. Caùc chæ tieâu KT-KT ñaït ñöôïc ( naêm 2025). Ñaát giao thoâng ñoái ngoaïi : 29.60ha. Ñaát giao thoâng ñoâ thò : 42.05ha. Tyû leä ñaát giao thoâng : 19,90% . Giao thoâng ñoái ngoaïi : 7.81% Giao thoâng chính ñoâ thò : 11,09% Toång chieàu daøi ñöôøng chính : 30,72km. Maät ñoä maïng löôùi ñöôøng ñoâ thò: 4,2 km/km2. Quy hoaïch giao thoâng thò traán nhaèm ñaùp öùng nhu caàu di chuyeån cuûa ngöôøi daân, nhu caàu vaän chuyeån haøng hoùa. TÍNH TOAÙN NHU CAÀU VAØ QUY MOÂ GIAO THOÂNG _ Khu trung taâm thò traán Hoaø Vinh – Huyeän Ñoâng Hoaø – Tænh Phuù Yeân laø 1 ñoâ thò loaïi V vôùi daân soá tính toaùn laø 19.972 daân vaø chæ tieâu trung bình laø 42m/ngöøôi.Rieâng daân cö khu trung taâm laø 40m/ngöôøi.Khu ñoâ thò coù 7 ñôn vò ô,û 2 khu caây xanh – TDTT vaø 1 trung taâm chính bao goàm : + Haønh chính söï nghieäp + Giaùo duïc + Giaûi trí – Caây xanh - TDTT _ Giaû söû nhu caàu ñöôïc phaân boá nhö sau : + Daân soá ñi laøm chieám 50% vôùi taàn suaát laø P = 4 laàn/ngaøy.Trong ñoù : . 40% ñi laøm trong trung taâm . 10% ñi laøm ôû caùc khu coâng nghieäp ngoaøi ñoâ thò + Daân soá ñi hoïc chieám 30% vôùi taàn suaát laø P = 4 laàn/ngaøy + Daân soá ñi thaêm vieáng laø 100% số người tham gia giao thông tức là 80% dân số (50% daân soá ñi laøm vaø 30% daân soá ñi hoïc) chia ñeàu cho caùc ñôn vò ôû vôùi taàn suaát laø P = 2 laàn/tuaàn + Hoïc sinh tieåu hoïc,ngöôøi giaø,treû em chieám 20% nhöng khoâng tham gia giao thoâng + 100% daân cö giaûi trí vôùi taàn suaát P = 2 laàn/tuaàn trong ñoù : . 70% tôùi trung taâm . 30% tôùi caùc khu caây xanh vaø chia ñeàu cho 2 khu CX1 vaø CX2 BAÛNG DAÂN SOÁ TÖØNG KHU Daân soá Ñi laøm TT Ñi laøm CN Đi học Phụ thuộc Thăm viếng Daân cö 1 2435 974 244 731 487 1948 Daân cö 2 4663 1865 466 1399 933 3730 Daân cö 3 2431 972 243 729 486 1945 Daân cö 4 1473 589 147 442 295 1178 Daân cö 5 2300 920 230 690 460 1840 Daân cö 6 3166 1266 317 950 633 2533 Daân cö 7 1419 568 142 426 284 1135 Daân TT 2085 834 209 626 417 1668 Tổng cộng 19972 7989 1997 5993 3995 15977 NHU CAÀU DI CHUYEÅN DAÂN CÖ CUÛA TÖØNG KHU Nhu caàu phaùt sinh khu daân cö 1 với dân số là S = 2.435 người _ Ñi laøm : (löôït/ngaøy) Trong ñoù : 40% ñeán trung taâm chieám : 3896 (löôït/ngaøy) 10% ñeán khu coâng nghieäp ngoaøi ñoâ thò chieám : 974 (löôït/ngaøy) _ Ñi hoïc : (löôït/ngaøy) _ Giaûi trí : (löôït/ngaøy) Trong ñoù : 70% ñeán trung taâm chieám : 487 (löôït/ngaøy) 30% ñeán caây xanh chieám : 209 (löôït/ngaøy) _ Thaêm vieáng : (löôït/ngaøy) Vaäy toång nhu caàu ñi laïi cuûa daân cö 1 laø : 9047 (löôït/ngaøy) Nhu caàu phaùt sinh khu daân cö 2 với dân số là S = 4663 người _ Ñi laøm : (löôït/ngaøy) Trong ñoù : 40% ñeán trung taâm chieám : 7460 (löôït/ngaøy) 10% ñeán khu coâng nghieäp ngoaøi ñoâ thò chieám : 1866 (löôït/ngaøy) _ Ñi hoïc : (löôït/ngaøy) _ Giaûi trí : (löôït/ngaøy) Trong ñoù : 70% ñeán trung taâm chieám : 933 (löôït/ngaøy) 30% ñeán caây xanh chieám : 400 (löôït/ngaøy) _ Thaêm vieáng : (löôït/ngaøy) Vaäy toång nhu caàu ñi laïi cuûa daân cö 2 laø : 17321 (löôït/ngaøy) Nhu caàu phaùt sinh khu daân cö 3 với dân số là S = 2431 người _ Ñi laøm : (löôït/ngaøy) Trong ñoù : 40% ñeán trung taâm chieám : 3888 (löôït/ngaøy) 10% ñeán khu coâng nghieäp ngoaøi ñoâ thò chieám : 974 (löôït/ngaøy) _ Ñi hoïc : (löôït/ngaøy) _ Giaûi trí : (löôït/ngaøy) Trong ñoù : 70% ñeán trung taâm chieám : 486 (löôït/ngaøy) 30% ñeán caây xanh chieám : 208 (löôït/ngaøy) _ Thaêm vieáng : (löôït/ngaøy) Vaäy toång nhu caàu ñi laïi cuûa daân cö 3 laø : 9028 (löôït/ngaøy) Nhu caàu phaùt sinh khu daân cö 4 với dân số là S = 1473 người _ Ñi laøm : (löôït/ngaøy) Trong ñoù : 40% ñeán trung taâm chieám : 2356 (löôït/ngaøy) 10% ñeán khu coâng nghieäp ngoaøi ñoâ thò chieám : 590 (löôït/ngaøy) _ Ñi hoïc : (löôït/ngaøy) _ Giaûi trí : (löôït/ngaøy) Trong ñoù : 70% ñeán trung taâm chieám : 295 (löôït/ngaøy) 30% ñeán caây xanh chieám : 126 (löôït/ngaøy) _ Thaêm vieáng : (löôït/ngaøy) Vaäy toång nhu caàu ñi laïi cuûa daân cö 4 laø : 5472 (löôït/ngaøy) Nhu caàu phaùt sinh khu daân cö 5 với dân số là S = 2300 người _ Ñi laøm : (löôït/ngaøy) Trong ñoù : 40% ñeán trung taâm chieám : 3680 (löôït/ngaøy) 10% ñeán khu coâng nghieäp ngoaøi ñoâ thò chieám : 920 (löôït/ngaøy) _ Ñi hoïc : (löôït/ngaøy) _ Giaûi trí : (löôït/ngaøy) Trong ñoù : 70% ñeán trung taâm chieám : 460 (löôït/ngaøy) 30% ñeán caây xanh chieám : 197 (löôït/ngaøy) _ Thaêm vieáng : (löôït/ngaøy) Vaäy toång nhu caàu ñi laïi cuûa daân cö 5 laø : 8543 (löôït/ngaøy) Nhu caàu phaùt sinh khu daân cö 6 với dân số là S = 3166 người _ Ñi laøm : (löôït/ngaøy) Trong ñoù : 40% ñeán trung taâm chieám : 5064 (löôït/ngaøy) 10% ñeán khu coâng nghieäp ngoaøi ñoâ thò chieám : 1268 (löôït/ngaøy) _ Ñi hoïc : (löôït/ngaøy) _ Giaûi trí : (löôït/ngaøy) Trong ñoù : 70% ñeán trung taâm chieám : 633 (löôït/ngaøy) 30% ñeán caây xanh chieám : 272 (löôït/ngaøy) _ Thaêm vieáng : (löôït/ngaøy) Vaäy toång nhu caàu ñi laïi cuûa daân cö 6 laø : 11761 (löôït/ngaøy) Nhu caàu phaùt sinh khu daân cö 7 với dân số là S = 1419 người _ Ñi laøm : (löôït/ngaøy) Trong ñoù : 40% ñeán trung taâm chieám : 2272 (löôït/ngaøy) 10% ñeán khu coâng nghieäp ngoaøi ñoâ thò chieám : 566 (löôït/ngaøy) _ Ñi hoïc : (löôït/ngaøy) _ Giaûi trí : (löôït/ngaøy) Trong ñoù : 70% ñeán trung taâm chieám : 284 (löôït/ngaøy) 30% ñeán caây xanh chieám : 121 (löôït/ngaøy) _ Thaêm vieáng : (löôït/ngaøy) Vaäy toång nhu caàu ñi laïi cuûa daân cö 7 laø : 5271 (löôït/ngaøy) Nhu caàu phaùt sinh khu daân cö TT với dân số là S = 2085 người _ Do laø daân cö cuûa trung taâm neân ta khoâng xeùt löu löôïng tham gia giao thoâng cho vieäc ñi laøm vaø ñi hoïc cuûa khu naøy ( cho toaøn boä 50% daân soá ñi laøm seõ laøm vieäc ngay trung taâm ) _ Ta chæ xeùt tôùi löu löôïng tham gia giao thoâng cho vieäc giaûi trí ôû caùc khu caây xanh – TDTT vaø nhu caàu thaêm vieáng. _ Giaûi trí : (löôït/ngaøy) Trong ñoù: 30% ñeán caây xanh chieám : 179 (löôït/ngaøy) _ Thaêm vieáng : (löôït/ngaøy) Vaäy toång nhu caàu ñi laïi cuûa daân cö 5 laø : 656 (löôït/ngaøy) TOÅNG NHU CAÀU GIAO THOÂNG CUÛA TOAØN ÑOÂ THÒ LAØ : 67.099 (löôït/ngaøy) BAÛNG MA TRAÄN NHU CAÀU CUÛA TOAØN ÑOÂ THÒ NHU CẦU THĂM VIẾNG NHU CẦU TRUNG TAÂM COÂNG NGHIỆP CAÂY XANH 1 CAÂY XANH 2 TỔNG NHU CẦU Daân cö 1 Daân cö 2 Daân cö 3 Daân cö 4 Daân cö 5 Daân cö 6 Daân cö 7 Daân TT Ñi laøm Đi học Giải trí Ñi laøm Giải trí Daân cö 1 0 80 80 79 79 79 80 80 3896 2924 487 974 104 105 9047 Daân cö 2 152 0 152 153 153 152 152 152 7460 5596 933 1866 200 200 17321 Daân cö 3 79 80 0 80 80 79 79 79 3888 2916 486 974 104 104 9028 Daân cö 4 48 48 49 0 48 48 48 48 2356 1768 295 590 63 63 5472 Daân cö 5 75 75 75 75 0 76 75 75 3680 2760 460 920 98 99 8543 Daân cö 6 103 103 103 104 104 0 104 103 5064 3800 633 1268 136 136 11761 Daân cö 7 47 46 46 46 46 47 0 46 2272 1704 284 566 60 61 5271 Daân TT 69 68 68 68 68 68 68 0 0 0 0 0 89 90 656 TỔNG NHU CẦU TRONG ĐOÂ THỊ 67099 LAÄP BAÛNG MA TRAÄN PHAÂN BOÁ LÖU LÖÔÏNG GIAO THOÂNG TREÂN TÖØNG TUYEÁN ÑÖÔØNG XAÙC ÑÒNH MAËT CAÉT NGANG CAÙC TUYEÁN ÑÖÔØNG, TÍNH TOAÙN CAÙC CHÆ TIEÂU MAÏNG LÖÔÙI GIAO THOÂNG. Xaùc ñònh maët ngang caùc tuyeán ñöôøng Ta xeùt ñieån hình cho truïc ñöôøng caûnh quan cuûa ñoâ thò laø tuyeán D1 (Quoác loä 1A cuõ ) _ Tuyeán ñöôøng D1 coù nhu caàu giao thoâng daønh rieâng cho nhu caàu baûn thaân ñoâ thò ( bao goàm caùc hoaït ñoäng Ñi laøm,ñi hoïc,thaêm vieáng vaø giaûi trí trong ñoâ thò ) laø 18555 (löôït/ngaøy) _ Ngoaøi ra tuyeán ñöôøng D1 coøn coù theâm nhu caàu cho giao thoâng ñoái ngoaïi laø ñi laøm ôû khu coâng nghieäp Hoaø Hieäp 2 laø 1323 (löôït/ngaøy) _ Theâm vaøo ñoù laø 1 giaû thieát raèng coù 1 löôïng nhoû khaùch vaõng lai ñi qua ñoâ thò vaø coù döøng laïi seõ ñi heát theo tuyeán ñöôøng D1. Vaø ta giaû thieát löu löôïng khaùch vaõng lai ñi qua ñoâ thò vaø coù döøng laïi laø Nvl = 3% x Ndt = 3% x 67099 = 2013 (löôït/ngaøy) Toång nhu caàu cuûa tuyeán ñöôøng D1 : 21891löôït, vaøo giôø cao ñieåm laáy 20% toång soá löôït, töùc laø (löôït/ngaøy) Naêng löïc cuûa moät laøn xe chuaån (3.75 m) laø 1600, soá maët caét cuûa tuyeán ñöôøng D1 laø : laøn xe Soá laøn xe tính toaùn 2.74 nhoû hôn soá laøn xe theo tieâu chuaån soá laøn xe cuûa ñöôøng khu vöïc, vì vaäy döïa vaøo tieâu chuaån,yù nghóa cuûa tuyeán ñöôøng laø truïc caûnh quan ñoâ thò vaø hieän traïng ñaõ coù cuûa tuyeán ñöôøng laø 51m neân laáy soá laøn xe cho tuyeán D1 laø 8 laøn vôùi moãi laøn 3,75m væa heø 5m vaø 2 giaûi phaân caùch 3m,1 giaûi phaân caùch 5m Ghi chuù : Vôùi tuyeán ñöôøng Quoác loä 1A vaønh ñai (Quoác loä 1A môùi) ta giaû thieát tröôøng hôïp lyù töôûng laø khaùch vaõng lai chæ ñi qua ñoâ thò vaø khoâng döøng laïi neân seõ ñi heát 100% treân tuyeán ñöôøùng Quoác loä 1A vaønh ñai ñeå qua nôi khaùc Vaø ta giaû thieát löu löôïng khaùch vaõng lai ñi qua ñoâ thò laø Nvl = 20% x Ndt = 20% x 67099 = 13420 (löôït/ngaøy) Töông töï cho caùc tuyeán ñöôøng coøn laïi, ta coù baûng thoáng keâ soá laøn xe thieát keá cuûa caùc tuyeán ñöôøng nhö sau: BAÛNG TOÅNG HÔÏP SOÁ LAØN XE THIEÁT KEÁ CUÛA CAÙC TUYEÁN ÑÖÔØNG STT Teân ñöôøng Toång nhu caàu Giôø cao ñieåm Laøn xe tính toaùn Laøn xe thieát keá 1 Ñöôøng N3 12811 2562 1.6 6 2 Ñöôøng N6 9208 1842 1.15 4 3 Ñöôøng D2 11048 2210 1.38 4 4 Ñöôøng VD 7157 1431 0.89 4 5 Ñöôøng D5 3147 629 0.39 4 6 Ñöôøng D1 21891 4378 2.74 8 7 Ñöôøng D3 6192 1238 0.77 4 8 Ñöôøng N2 375 75 0.05 4 9 Quoác loä 1A 13420 2684 1.68 8 Baûng thoáng keá maët caét ngang caùc tuyeán ñöôøng: BAÛNG THOÁNG KEÂ MAÏNG LÖÔÙI ÑÖÔØNG GIAO THOÂNG STT Teân ñöôøng Maët caét Thoâng soá maët caét ngang (m) Loä giôùi (m) Chieàu daøi (m) Dieän tích (ha) Leà traùi Loøng ñöôøng Leà phaûi 1 Ñöôøng N3 3-3 5 5.5+3+11+3+5.5 5 38 1498.36 5.69 2 Ñöôøng N6 4-4 5 7.5+7.5 5 25 392.21 0.98 3 Ñöôøng D2 4-4 5 7.5+7.5 5 25 1547.84 3.87 4 Ñöôøng VD 4-4 5 7.5+7.5 5 25 4829.52 12.07 5 Ñöôøng D5 4-4 5 7.5+7.5 5 25 652.13 1.63 6 Ñöôøng D1 1-1 6 7.5+3+7.5+5+7.5+3+7.5 6 53 2435.99 12.91 7 Ñöôøng D3 4-4 5 7.5+7.5 5 25 482.68 1.21 8 Ñöôøng N2 4-4 5 7.5+7.5 5 25 1498.49 3.75 9 Quoác loä 1A 1A-1A 5 15+15 5 40 2620.83 10.48 TOÅNG 15958.04 52.59 Vaäy ta coù 52.59ha ñaát giao thoâng chính treân toång soá 73.85ha ñaát giao thoâng caùc loaïi P/s : Tuyeán D1 ôû ñoaïn cuoái ñöôïc chia laøm ñoâi nhöng vaãn tính goïi 2 ñoaïn ñöôøng ñoù laø ñöôøng D1 vaø coù maët caét laø 4-4 Tính toaùn caùc chæ tieâu maïng löôùi ñöôøng a.Maät ñoä maïng löôùi ñöôøng d (km/km2): AÙp duïng coâng thöùc: (km/km2) Trong ñoù: d : maät ñoä maïng löôùi ñöôøng phoá (km/km2) : Toång chieàu daøi ñöôøng cuûa caáp ñöôøng tính toaùn maät ñoä (km) F : Toång dieän tích xaây döïng ñoâ thò(khoâng tính dieän tích maët nöôùc, ñaàm laày) km2 (km/km2) b.Maät ñoä maïng löôùi ñöôøng theo dieän tích xaây döïng ñöôøng(%) (%). Trong ñoù: L: Chieàu daøi caùc tuyeán ñöôøng (km) B: Beà roäng ñöôøng (km) F: Dieän tích thaønh phoá do maïng löôùi ñöôøng phuï vuï (km2) Theo baûng 4-2, toång dieän tích ñöôøng khu vöïc: c.Maät ñoä dieän tích treân moät ngöôøi daân ñoâ thò (m2/ ngöôøi) Trong ñoù: : Maät ñoä dieän tích ñöôøng tính treân ñaàu ngöôøi (m2/ngöôøi) L: Chieàu daøi caùc tuyeán ñöôøng (km) B: Beà roäng ñöôøng (km) N :Toång daân soá cuûa ñoâ thò (ngöôøi) Toång soá daân cuûa ñoâ thò laø N = 18500 ngöôøi. (m2/ngöôøi) Qua caùc chæ tieâu tính toaùn treân, maïng löôùi giao thoâng nhö vaäy laø ñaûm baûo. PHAÀN 2 : THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN QUY HOÏACH MAÏNG LÖÔÙI CAÁP NÖÔÙC ÑOÂ THÒ QUY CHUAÅN VAØ TIEÂU CHUAÅN AÙP DUÏNG THIEÁT KEÁ TCXDVN 33 : 2006 Boä xaây döïng ban haønh ngaøy 17 thaùng 3 naêm 2006 veà “ Caáp nöôùc – Maïng löôùi ñöôøng oáng vaø coâng trình " HIEÄN TRAÏNG CAÁP NÖÔÙC: _ Hieän taïi khoâng coù heä thoáng caáp nöôùc ôû khu vöïc naøy, maø chuû yeáu söû duïng nöôùc gieáng ñaøo (chieám 85 - 90%), gieáng khoan (chieám 5 - 10%), chaát löôïng töông ñoái toát. _ Döï aùn Ñaàu tö Xaây döïng nhaø maùy caáp nöôùc thò traán Hoaø Vinh taïi xaõ Hoaø Xuaân Taây, coâng suaát 3000m3/ngaøy ñeâm. XAÙC ÑÒNH COÂNG SUAÁT CAÁP NÖÔÙC CHO ÑOÂ THÒ THEO GIAI ÑOÏAN THIEÁT KEÁ ÑEÁN NAÊM 2020 Xaùc ñònh caùc ñoái töôïng söû duïng nöôùc a) Nước sinh hoạt: b) Nước coâng trình coâng coäng,dịch vụ c) Nước thất thoaùt d) Nước cho yeâu caàu rieâng cuûa traïm xöû lyù e) Nöôùc döï phoøng Xaùc ñònh löu löôïng ngaøy tính toaùn ( trung bình trong naêm ) cho heä thoáng cung caáp nöôùc : Theo coâng thöùc 3-1 trang 6 TCXD 33-2006 ta coù : QngTB = Trong đó: qi: Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt Ni: Số dân tính toán ứng với tiêu chuẩn cấp nước qi. fi: Tỷ lệ dân được cấp nước D:Löôïng nöôùc töôùi caây, röûa ñöôøng, dòch vụ đoâ thị, khu coâng nghiệp, thất thoaùt, nước cho bản thaân nhaø maùy xöû lyù nước được tính theo bảng 3.1 vaø lượng nước dự phoøng.Löôïng nöôùc döï phoøng cho phaùt trieån coâng nghieäp,daân cö vaø caùc löôïng nöôùc khaùc chöa tính ñöôïc cho pheùp laáy theâm 5-10% toång löu löôïng nöôùc cho aên uoáng sinh hoaït cuûa ñieåm daân cö.Khi coù lyù do xaùc ñaùng cho pheùp laáy theâm nhöng khoâng quaù 15% Vì khu ñoâ thò tính toaùn laø khu ñoâ thò loaïi V neân D bao goàm : Dòch vụ đoâ thị, khu coâng nghiệp, thất thoaùt, nước cho bản thaân nhaø maùy xöû lyù nước được tính theo bảng 3.1 vaø lượng nước dự phoøng. Nhö vaäy ta ta caàn tính : a) Löu löôïng nöôùc cho nhu caàu sinh hoaït cuûa caùc khu daân cö Döïa theo baûng 3.1 cuûa TCXD 33 – 2006, ñoái vôùi nöôùc sinh hoaït cho ñoâ thò loaïi V thieát keá cho ñeán giai ñoaïn naêm 2020 ta coù löu löôïng nöôùc cho nhu caàu sinh hoaït ngaøy trung bình cuûa khu daân cö laø:i2 Tieâu chuaån (ngöôøi) (m3/ngñ) Tieâu chuaån caáp nöôùc qi (l/ngöôøi.ngaøy) Tyû leä daân soá ñöôïc caáp nöôùc fi (%) 100 90 19972 1797.5 b) Löu löôïng caáp nöôùc cho coâng trình coâng coäng,dòch vuï : Vì caùc coâng trình coâng coäng,dòch vuï naèm raûi raùc chöa coù soá lieäu cuï theå neân theo baûng 3.1 TCXD 33-2006 ta laáy : QCTCC = 10%= (m3/ngñ) c) Löu löôïng nöôùc cho thaát thoaùt (roø ræ): Theo baûng 3.1 TCXD 33-2006,ñeán naêm 2020 löôïng nöôùc thaát thoaùt < 15% cuûa (a + b) neân choïn löôïng nöôùc thaát thoaùt laø 12%(a + b) Qthaát thoaùt = = (m3/ngñ) d) Löu löôïng nöôùc cho yeâu caàu rieâng cuûa nhaø maùy xöû lyù nöôùc: Theo baûng 3.1 TCXD 33-2006,ñeán naêm 2020 löôïng nöôùc cho yeâu caàu rieâng cuûa traïm xöû lyù laø 10% cuûa (a + b + c) = (m3/ngñ) e) Löu löôïng nöôùc cho döï phoøng: Theo tieâu chuaån laáy 5% (m3/ngñ) (m3/ngñ) Xaùc ñònh löu löôïng tính toaùn trong ngaøy duøng nöôùc nhieàu nhaát : Qngmax = Kngmax x QngTB Choïn Kngmax = 1.2 Qngmax = 1.2 x 2526 = 3031.2 (m3/ngñ) Coâng suaát cuûa traïm bôm caáp II phaùt vaøo maïng löôùi caáp nöôùc : = 1.2 x ( 1797.5 + 179.8 + 237.3 + 89.9 ) = 2765.4 (m3/ngñ) Coâng suaát cuûa nhaø maùy xöû lyù vaøo ngaøy duøng nöôùc lôùn nhaát : (m3/ngñ) WCC = (m3) Vaäy coâng suaát caáp nöôùc cho ñoâ thò theo giai ñoïan thieát keá ñeán naêm 2020 laø : QNMXL = 3031.2 (m3/ngñ) Döïa vaøo coâng suaát caáp nöôùc cuûa nhaø maùy ta coù theå xaùc ñònh sô boä dieän tích nhaø maùy nöôùc döïa vaøo baûng sau: coâng suaát nhaø maùy nöôùc (1000m3/ngaøy) dieän tích khu ñaát (ha) 1 0.5 1-5 0.5-1 5-10 1-2 10-30 2-3 30-60 3-4 60-120 4-5 120-250 5-7 250-400 7-9 Döïa vaøo coâng suaát caáp nöôùc QXL = 3031.2 (m3/ngñ) ñaõ tính ôû treân, ta choïn khu ñaát xaây döïng nhaø maùy caáp nöôùc laø khoaûng 1ha. P/S : Theo baûng 3.1 TCXD 33-2006 ñoâ thò loaïi V khoâng coù nhu caàu caáp nöôùc cho coâng nghieäp taäp trung QCNTT = 0,coâng nghieäp ñòa phöông QCNÑP = 0,töôùi ñöôøng vaø caây xanh Qtöôùi = 0. Theo yù kieán cuûa sinh vieân neáu trong töông lai xa hôn ñoâ thò coù caàn tôùi nöôùc ñeå töôùi caây xanh vaø ñöôøng thì hoaøn toaøn coù theå söû duïng tröïc tieáp nöôùc töø soâng Baøn Thaïch khoâng caàn qua xöû lyù ñeå ñaøm traùch nhieäm vuï naøy. LAÄP BAÛNG THOÁNG KEÂ LÖU LÖÔÏNG NÖÔÙC TIEÂU THUÏ THEO TÖØNG GIÔØ TRONG NGAØY VAØ VEÕ BIEÅU ÑOÀ TIEÂU THUÏ NÖÔÙc,choïn cheá ñoä bôm Laäp baûng thoáng keâ Döïa vaøo ñieàu 3.3 trang 10 vaø baûng 3.2 cuûa TCXD 33 – 2006, ta coù caùc heä soá sau: = Löôïng nöôùc roø ræ vaø döï phoøng ngaøy lôùn nhaát laø : = 1.2 x (237.3 + 89.9) = 392.6 (m3/ngñ) Löôïng nöôùc cho nhu caàu sinh hoaït ngaøy lôùn nhaát : = 1.2 x 1797.5 = 2157 (m3/ngñ) Löôïng nöôùc cho coâng trình coâng coäng,dòch vuï ngaøy lôùn nhaát : = 1.2 x 179.8 = 215.7 (m3/ngñ) THOÁNG KEÂ LÖU LÖÔÏNG NÖÔÙC TIEÂU THUÏ THEO TÖØNG GIÔØ TRONG NGAØY DUØNG NÖÔÙC LÔÙN NHAÁT Giôø trong ngaøy Löu löôïng nöôùc SH Nöôùc cho coâng trình coâng coäng m3 Nöôùc roø ræ vaø döï phoøng m3 Löu löôïng nöôùc toång coäng caáp cho ML ñoâ thò Kg=1.7 %Q m3 m3 %Qngñ 0-1 1 21.57 2.16 16.36 40.09 1.45 1-2 1 21.57 2.16 16.36 40.09 1.45 2-3 1 21.57 2.16 16.36 40.09 1.45 3-4 1 21.57 2.16 16.36 40.09 1.45 4-5 2 43.14 4.31 16.36 63.81 2.41 5-6 3 64.71 6.47 16.36 87.54 3.17 6-7 5 107.85 10.79 16.36 135 4.88 7-8 6.5 140.21 14.02 16.36 170.59 6.17 8-9 6.5 140.21 14.02 16.36 170.59 6.17 9-10 5.5 118.64 11.86 16.36 146.86 5.24 10-11 4.5 97.07 9.71 16.36 123.14 4.45 11-12 5.5 118.64 11.86 16.36 146.86 5.24 12-13 7 150.99 15.1 16.36 182.45 6.6 13-14 7 150.99 15.1 16.36 182.45 6.6 14-15 5.5 118.64 11.86 16.36 146.86 5.24 15-16 4.5 97.07 9.71 16.36 123.14 4.45 16-17 5 107.85 10.79 16.36 135 4.88 17-18 6.5 140.21 14.02 16.36 170.59 6.17 18-19 6.5 140.21 14.02 16.36 170.59 6.17 19-20 5 107.85 10.79 16.36 135 4.88 20-21 4.5 97.07 9.71 16.36 123.14 4.45 21-22 3 64.71 6.47 16.36 87.54 3.17 22-23 2 43.14 4.31 16.36 63.81 2.41 23-24 1 21.57 2.16 16.36 40.09 1.45 Toång 100 2157 215.7 392.6 2765.4 100 Veõ bieåu ñoàù vaø xaùc ñònh cheá ñoä bôm cuûa traïm bôm caáp II Vì traïm bôm caáp I hoaït ñoäng ñieàu hoøa caáp nöôùc vaøo coâng trình xöû lyù neân coâng suaát cuûa traïm bôm caáp I laø : . Traïm bôm caáp II hoaït ñoäng khoâng ñeàu hoøa do nhu caàu duøng nöôùc trong caùc giôø cuûa ñoâ thò khaùc nhau. Cheá ñoä laøm vieäc cuûa traïm bôm caáp II phaûi baùm saùt bieåu ñoà tieâu thuï nöôùc cuûa ñoâ thò. Vì vaäy döïa vaøo bieåu ñoà duøng nöôùc cuûa ñoâ thò. Ta chia cheá ñoä bôm cuûa traïm bôm caáp II thaønh 2 baäc. Baäc I: thôøi gian hoaït ñoäng töø 0h – 5h vaø 21h – 24h vôùi 1 bôm coâng taùc. Baäc II: thôøi gian hoaït ñoäng töø 5h – 21h vôùi 4 bôm coâng taùc. Heä soá giaûm löu löôïng a khi caùc bôm laøm vieäc ñoàng thôøi: 2 bôm laøm vieäc song song a = 0.90 3 bôm laøm vieäc song song a = 0.88 4 bôm laøm vieäc song song a = 0.85 Goïi coâng suaát cuûa moät bôm laø x (%Qngñ) Ta coù phöông trình: (%Qngñ) x = 1.603 (%Qngñ) Vaäy: + Baäc I: 1 bôm coâng taùc, vôùi coâng suaát 1.603(%Qngñ) + Baäc II: 2 bôm coâng taùc, vôùi coâng suaát 4 x 0.85 x 1.603 = 5.449 (%Qngñ) XAÙC ÑÒNH DUNG TÍCH ÑAØI NÖÔÙC VAØ BEÅ CHÖÙA Xaùc ñònh dung tích ñaøi nöôùc : Giôø trong ngaøy ñeâm Löu löôïng nöôùc tieâu thuï theo giôø trong ngaøy (%Qngđ) Cheá ñoä bôm cuûa traïm bôm caáp II (%Qngđ) Löôïng nöôùc vaøo ñaøi (%Qngđ) Löôïng nöôùc ra ñaøi (%Qngđ) Löôïng nöôùc coøn laïi trong ñaøi (%Qngđ) 1 2 3 4 5 6 0-1 1.45 1.603 0.153 0.248 1-2 1.45 1.603 0.153 0.401 2-3 1.45 1.603 0.153 0.554 3-4 1.45 1.603 0.153 0.707 4-5 2.31 1.603 0.707 0 5-6 3.17 5.449 2.279 2.279 6-7 4.88 5.449 0.569 2.848 7-8 6.17 5.449 0.721 2.127 8-9 6.17 5.449 0.721 1.406 9-10 5.31 5.449 0.139 1.545 10-11 4.45 5.449 0.999 2.544 11-12 5.31 5.449 0.139 2.683 12-13 6.6 5.449 1.151 1.532 13-14 6.6 5.449 1.151 0.381 14-15 5.31 5.449 0.139 0.52 1 2 3 4 5 6 15-16 4.45 5.449 0.999 1.519 16-17 4.88 5.449 0.569 2.088 17-18 6.17 5.449 0.721 1.367 18-19 6.17 5.449 0.721 0.646 19-20 4.88 5.449 0.569 1.215 20-21 4.45 5.449 0.999 2.214 21-22 3.17 1.603 1.567 0.647 22-23 2.31 1.603 0.707 -0.06 23-24 1.45 1.603 0.153 0.093 Dung tích ñieàu hoøa cuûa ñaøi ñöôïc tính theo coâng thöùc: Wñ = Wñh + Wcc Trong ñoù: Wñh: dung tích ñieàu hoøa cuûa ñaøi nöôùc. Theo baûng treân tính ñöôïc dung tích ñieàu hoøa lôùn nhaát cuûa ñaøi laø: 2.848 + 0.06 = 2.908%Qngñ Wñh = 2.908% Qngñ = (m3) Wcc: Löôïng nöôùc döï tröõ cho chöõa chaùy trong 10 phuùt ñaàu. Choïn n = 2, qcc = 15 (l/s), k = 1, öùng vôùi ñoâ thò loïai V coù gaàn 20.000 daân, nhaø xaây hoãn hôïp caùc taàng khoâng phuï thuoäc vaøo baäc chòu löûa. Wcc = (m3) Vaäy dung tích ñaøi nöôùc : Wñ = Wcc + Wñh = 80.4 + 18 = 98.4 (m3) Laáy troøn laø 100m3 Thieát keá ñaøi hình truï troøn vôùi ñöôøng kính D = 6m, h= 3.5m. Xaùc ñònh dung tích beå chöùa Giôø trong ngaøy ñeâm Cheá ñoä bôm cuûa traïm bôm caáp I (%Qngđ) Cheá ñoä bôm cuûa traïm bôm caáp II (%Qngđ) Löôïng nöôùc vaøo beå (%Qngđ) Löôïng nöôùc ra beå (%Qngđ) Löôïng nöôùc coøn laïi trong beå (%Qngđ) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0-1 4.16 1.603 2.557 10.236 1-2 4.16 1.603 2.557 12.793 2-3 4.16 1.603 2.557 15.35 3-4 4.16 1.603 2.557 17.907 4-5 4.17 1.603 2.567 20.474 5-6 4.17 5.449 1.279 19.195 6-7 4.17 5.449 1.279 17.916 7-8 4.17 5.449 1.279 16.637 8-9 4.17 5.449 1.279 15.358 9-10 4.17 5.449 1.279 14.079 10-11 4.17 5.449 1.279 12.8 11-12 4.17 5.449 1.279 11.521 12-13 4.17 5.449 1.279 10.242 13-14 4.17 5.449 1.279 8.963 14-15 4.17 5.449 1.279 7.684 15-16 4.17 5.449 1.279 6.405 16-17 4.17 5.449 1.279 5.126 17-18 4.17 5.449 1.279 3.847 18-19 4.17 5.449 1.279 2.568 19-20 4.17 5.449 1.279 1.289 20-21 4.16 5.449 1.289 0 21-22 4.16 1.603 2.557 2.557 22-23 4.16 1.603 2.557 5.114 23-24 4.16 1.603 2.557 7.671 Theo baûng thoáng keâ, dung tích ñieàu hoøa lôùn nhaát cuûa beå chöùa laø 20.474% Qngñ. Wñh = 20.474% Qngñ = (m3) Dung tích nöôùc döï tröõ chöõa chaùy trong 3 giôø lieàn : WCC = (m3) Dung tích nöôùc caàn thieát cho baûn thaân traïm xöû lyù : Wbt =5% Qngñ = (m3) Dung tích beå chöùa : Wbc = Wñh + WCC + Wbt (m3) = 566.2 + 324 + 138.3 = 1028.5 (m3) Laáy troøn laø1050 (m3). Vaäy thieát keá 1 beå chöùa coù kích thöôùc laø : h x L x B = 5 x 14 x 15 (m). LÖÏA CHOÏN NGUOÀN CUNG CAÁP NÖÔÙC. Giôùi thieäu soâng Baøn Thaïch Soâng Baøn Thaïch coøn goïi laø soâng Baùnh Laùi ôû ñoaïn phía treân vaø soâng Ñaø Noâng ôû phía gaàn bieån. Nhö ñaõ noùi 1 soá taøi lieäu coi soâng Baøn Thaïch laø 1 boä phaän cuûa Soâng Ba .Ño ñöôøng phaàn nöôùc giöõa soâng Ba vaø soâng Baøn Thaïch khoâng roõ reät , raát khoù xaùc ñònh neân keát quaû ño dieän tích cuûa caùc taùc giaû coù khaùc nhau.Theo ñöôøng phaân nöôùc xaùc ñònh ôû ñaây,dieän tích löu vöïc soâng Baøn Thaïch laø 590km2 ,chieàu daøi soâng laø 68km,ñöùng thöù ba trong tænh sau soâng Ba vaø soâng Kyø Loä.Soâng goàm 3 nhaùnh hôïp thaønh laø suoái Ñaù Ñen, soâng Trong(suoái Thoaïi) vaø soâng Môùi.Soâng baèt nguoàn töø daõy nuùi cao aùn ngöõ phía Nam tænh , phaàn thöôïng nguoàn chaûy theo höôùng Nam,Baéc,gaàn nhö vuoâng goùc vôùi daõy nuùi Hoøn Giöõ-Ñeøo Caû.Sau ñoù chuyeån höôùng Taây Nam-Ñoâng Baéc ,ñeán Ñoâng Myõ laïi chuyeån höôùng Taây Baéc-Ñoâng Nam ,ñoå xuoáng cöûa Ñaø Noâng ra bieån trong muøa luõ nhöng trong muaø caïn doøng chaûy chuyeån höôùng Ñoâng Nam-Taây Baéc ñoå nöôùc ra bieån ôû cöûa Phuù Hieäp.Höôùng chaûy cuûa soâng naøy khaùc ñaëc bieät so vôùi caùc soâng khaùc. Ñoä doác soâng ôû thöôïng nguoàn raát lôùn 75%o ,sau ñoù chaûy ra vuøng ñoàng baèng ñoä doác chæ khoaûng 2 %o Soâng Baùnh Laùi coù dieän tích löu vöïc khoâng lôùn,nhöng vuøng thöôïng nguoàn cuõng laø vuøng möa nhieàu nhaát trong tænh , neân gaây ra luõ luït nghieâm troïng cho vuøng Nam Tuy Hoaø. Toång löôïng doøng chaûy laø 0.8 tæ m3 ,tröõ löôïng ñieän naêng lyù thuyeát treân toaøn löu vöïc laø khoaûng 30860 KW ,trong ñoù chuû yeáu laø nhaùnh Ñaù Ñen 7700KW (12). Treân soâng ñaõ coù caùc coâng trình thuyû lôïi.Traïm bôm Nam Bình ,ñaäp Phuù Höõu ,ñaäp An Sang,hoàà Ñoàng Khoân,hoà Hoøn Ñinh vaø coøn caùc vò trí qui hoaïch khaùc nhö ñaäp Nöôùc Noùng, ñaäp Ñaù Ñen ,hoà Myõ Laâm, hoà Phöôùc Giang. Moät vaøi hình aûnh cuûa soâng Baøn Thaïch Phöông höôùng löïa choïn Caên cöù theo hieän traïng ñòa chaát thuûy vaên, thò traán Hoaø Vinh coù soâng Baøn Thaïch chaûy qua, vaø nhö ñaõ giôùi thieäu phía treân soâng Baøn Thaïch coù dieän tích löu vöïc khoâng lôùn,nhöng vuøng thöôïng nguoàn cuõng laø vuøng möa nhieàu nhaát trong tænh coù toång löôïng doøng chaûy laø 0.8 tæ m3.Vaø nhö hình aûnh cuûa soâng cho thaáy nöôùc soâng khaù toát Hieän taïi khoâng coù heä thoáng caáp nöôùc ôû khu vöïc naøy, maø chuû yeáu söû duïng nöôùc gieáng ñaøo (chieám 85 - 90%), gieáng khoan (chieám 5 - 10%), chaát löôïng töông ñoái toát. Döï aùn Ñaàu tö Xaây döïng nhaø maùy caáp nöôùc thò traán Hoaø Vinh taïi xaõ Hoaø Xuaân Taây, coâng suaát 3000m3/ngaøy ñeâm Löïa choïn soâng Baøn Thaïch laøm nguoàn cung caáp nöôùc chính cho toaøn ñoâ thò laø hôïp lyù. P/s : Theo soá lieäu tính toaùn cuûa muïc B thì xaây döïng nhaø maùy coù coâng suaát 3000m3/ngaøy ñeâm laø hoaøn toaøn chính xaùc tính toaùn vaø thieát keá maïng löôùi caáp nöôùc Choïn vò trí traïm xöû lyù Nhaø maùy xöû lyù nöôùc ñöôïc choïn xaây döïng saùt soâng Baøn Thaïch ñeå cho kinh teá trong vieäc laáy nöôùc.Vaø theo tính toaùn nhaø maùy xaây döng vôùi dieän tích khoaûng 1ha neân choïn ôû khu ñaát troàng caây xanh phoøng hoä ( gaàn baõi ñoã xe P2 1ha) Vò trí naøy coù ñòa hình töông ñoái cao, ñieàu kieän ñòa chaát thuyû vaên cuûa khu vöïc töông ñoái toát, moâi tröôøng töông ñoái trong saïch khoâng coù hieän töôïng oâ nhieãm maïch nöôùc ngaàm, theâm vaøo ñoù noù coøn coù khoaûng caùch caùch ly vôùi khu daân cö . Ñaûm baûo caùc ñieàu kieän veà nguoàn nöôùc nhö ñaõ noùi treân phaàn ñaùnh giaù Ñöôøng oáng daãn veà nhaø maùy xöû lyù nöôùc qua traïm bôm caáp I ñöôïc ñöa ngay xuoáng soâng Baøn Thaïch Choïn vò trí ñaøi nöôùc Nhìn chung ñòa hình cuûa khu vöïc thieát keá töông ñoái baèng phaúng, neân choïn vò trí ñaøi nöôùc ôû ñaàu maïng löôùi, ñaët trong ñaát haï taàng kyõ thuaät, gaàn ngaõ tö cuûa ñöôøng vaønh ñai (ñöôøng VD) vaø ñöôøng N3 .Taïi ñaây coù cao ñoä töông ñoái cao hôn so vôùi caùc vò trí khaùc ( nhö treân baûn veõ). Tính toaùn maïng löôùi caáp nöôùc ñoâ thò theo phöông aùn choïn ñaøi nöôùc naèm ôû ñaàu maïng löôùi Coù 2 tröôøng hôïp Thöù 1 : Tính toaùn maïng löôùi caáp nöôùc cho giôø duøng nöôùc lôùn nhaát (giôø duøng nöôùc max) khoâng coù chaùy xaûy ra Böôùc 1 : Vaïch tuyeán maïng löôùi caáp nöôùc theo kích thöôùc quy ñònh, ñaùnh soá nuùt vaø xaùc ñònh chieàu daøi töøng ñoaïn oáng. Sô boä vaïch höôùng nöôùc chaûy.Maïng löôùi caáp nöôùc ñöôïc vaïch tuyeán nhö hình veõ, coù 9 voøng vaø 17 nuùt vaø chieàu doøng chaûy nhö hình veõ Böôùc 2 : Tính toaùn löu löôïng doïc ñöôøng ñôn vò (qñv), löu löôïng doïc ñöôøng cuûa töøng ñoaïn oáng(qdñ) vaø quy löu löôïng doïc ñöôøng veà caùc nuùt (qnuùt). Xaùc ñònh chieàu daøi tính toaùn caùc ñoaïn oáng Moãi ñoaïn oáng laøm nhieäm vuï phaân phoái nöôùc theo yeâu caàu cuûa caùc ñoái töôïng duøng nöôùc khaùc nhau ñoøi hoûi khaû naêng phuïc vuï khaùc nhau. Ñeå keå ñeán khaû naêng phuïc vuï cuûa caùc ñoaïn oáng ta aùp duïng coâng thöùc sau ñeå tính toaùn chieàu tính toaùn cuûa caùc ñoaïn oáng: Trong ñoù: m : heä soá phuïc vuï cuûa ñoaïn oáng m = 1, ñoaïn oáng phuï vuï hai beân m = 0.5, ñoaïn oáng phuï vuï moät beân LTính toaùn : Chieàu daøi tính toaùn cuûa ñoaïn oáng (m) LThöïc : Chieàu daøi thöïc teá cuûa ñoaïn oáng (m) Döïa vaøo baûn ñoà quy hoaïch maïng löôùi vaø phaân khu chöùc naêng cuûa ñoâ thò, xaùc ñònh ñöôïc tính chaát caùc ñoaïn oáng. Chieàu daøi tính toaùn caùc ñoaïn oáng ñöôïc thoáng keâ ôû baûng sau: STT Ñoaïn oáng Lthöïc(m) m Ltt(m) 1 1-2 392.23 0.5 196.115 2 2-3 441.93 1 441.93 3 3-4 403.62 1 403.62 4 4-5 260.58 1 260.58 5 6-7 392.21 1 392.21 6 7-8 479.92 1 479.92 7 8-9 407.41 1 407.41 8 9-10 260.58 1 260.58 9 11-12 425.22 1 425.22 10 12-13 706.01 1 706.01 11 1-6 345.1 0.5 172.55 12 6-11 969.25 0.5 484.625 13 11-14 652.13 0.5 326.065 14 2-17 353.67 0.5 176.835 15 2-7 346.26 1 346.26 16 3-16 354.1 1 354.1 17 3-8 482.5 1 482.5 18 8-12 358.67 1 358.67 19 12-14 658.17 0.5 329.085 20 4-9 482.68 1 482.68 21 5-15 354.12 0.5 177.06 22 5-10 482.8 0.5 241.4 23 10-13 195.51 0.5 97.755 24 15-16 662.89 0.5 331.445 25 16-17 443.22 0.5 221.61 Toång 11310.78 8556.235 Xaùc ñònh löu löôïng doïc ñöôøng ñôn vò (vaøo giôø duøng nöôùc lôùn nhaát): Caên cöù vaøo baûng ñoà tieâu thuï nöôùc caùc giôø trong ngaøy duøng nöôùc lôùn nhaát, ta coù giôø duøng nöôùc nhieàu nhaát vaøo luùc: 12h-13h vaø 13h-14h, chieám 6.6%töùc laø 182.45m3/h Ñoåi ra l/s : Vaøo giôø naøy traïm bôm caáp vaøo maïng löôùi 5.449%: Ñaøi nöôùc caáp vaøo maïng löôùi 1.151%: Xaùc ñònh qñv : aùp duïng coâng thöùc qñv = ( l/s-m) Trong ñoù: Qd,ñ = Qvaøo – Qtr (l/s) Do khoâng coù caùc ñieåm laáy nöôùc taäp trung nhö CN,töôùi caây neân Qtr = 0 Qd,ñ = 50.68 - 0 = 50.68 l/s ( l/s-m) Xaùc ñònh löu löôïng doïc ñöôøng caùc ñoaïn oáng (vaøo giôø duøng nöôùc lôùn nhaát): Vôùi coâng thöùc : . Ta coù: Ñeå tieän cho vieäc theo doõi , coù theå bieãu dieãn caùc thoâng soá tính ñöôïc döôùi daïng laäp baûng nhö sau : STT Soá ñoaïn L (m) m Ltt (m) qñv (l/s-m) qdñ (l/s) 1 1-2 392.23 0.5 196.115 0.006178 1.212 2 2-3 441.93 1 441.93 0.006178 2.73 3 3-4 403.62 1 403.62 0.006178 2.494 4 4-5 260.58 1 260.58 0.006178 1.61 5 6-7 392.21 1 392.21 0.006178 2.423 6 7-8 479.92 1 479.92 0.006178 2.965 7 8-9 407.41 1 407.41 0.006178 2.517 8 9-10 260.58 1 260.58 0.006178 1.61 9 11-12 425.22 1 425.22 0.006178 2.627 10 12-13 706.01 0.5 353.005 0.006178 2.181 11 1-6 345.1 0.5 172.55 0.006178 1.066 12 6-11 969.25 0.5 484.625 0.006178 2.994 13 11-14 652.13 0.5 326.065 0.006178 2.014 14 2-17 353.67 0.5 176.835 0.006178 1.092 15 2-7 346.26 1 346.26 0.006178 2.139 16 3-16 354.1 1 354.1 0.006178 2.188 17 3-8 482.5 1 482.5 0.006178 2.981 18 8-12 358.67 1 358.67 0.006178 2.216 19 12-14 658.17 0.5 329.085 0.006178 2.033 20 4-9 482.68 1 482.68 0.006178 2.982 21 5-15 354.12 0.5 177.06 0.006178 1.094 22 5-10 482.8 0.5 241.4 0.006178 1.491 23 10-13 195.51 0.5 97.755 0.006178 0.604 24 15-16 662.89 0.5 331.445 0.006178 2.048 25 16-17 443.22 0.5 221.61 0.006178 1.369 Toång 11310.78 8203.23 50.68 Ñöa löu löôïng doïc ñöôøng veà caùc nuùt : Aùp duïng coâng thöùc :qnuùt = ( l/s) qnuùt 1 = ( l/s) qnuùt 2 = ( l/s) qnuùt 3 = ( l/s) qnuùt 4 = ( l/s) qnuùt 5 = ( l/s) qnuùt 6 = ( l/s) qnuùt 7 = ( l/s) qnuùt 8 = ( l/s) qnuùt 9 = ( l/s) qnuùt 10 = ( l/s) qnuùt 11 = ( l/s) qnuùt 12 = ( l/s) qnuùt 13 = ( l/s) qnuùt 14 = ( l/s) qnuùt 15 = ( l/s) qnuùt 16 = ( l/s) qnuùt 17 = ( l/s) Ñeå tieän cho vieäc theo doõi , coù theå bieãu dieãn caùc thoâng soá tính ñöôïc döôùi daïng laäp baûng nhö sau : Teân nuùt q nuùt (l/s) q tr (l/s) Toång 1 1.139 - 1.139 2 3.587 - 3.586 3 5.197 - 5.197 4 3.543 - 3.543 5 2.098 - 2.098 6 3.242 - 3.241 7 3.764 - 3.764 8 5.340 - 5.339 9 3.555 - 3.555 10 1.852 - 1.852 11 3.818 - 3.817 12 4.529 - 4.528 13 1.393 - 1.393 14 2.024 - 2.024 15 1.571 - 1.571 16 2.803 - 2.803 17 1.231 - 1.230 Toång 50.680 - 50.680 Böôùc 3 : Sô boä vaïch tuyeán nöôùc chaûy vaø phaân boá löu löôïng thoaû maõn phöông trình åqnuùt =0 Vaïch tuyeán nöôùc chaûy nhö treân sô ñoà.Sô boä phaân boá löu löôïng nöôùc chaûy cho töøng ñoaïn oáng nhö sau: Trong giôø duøng nöôùc toái ña: Qvaøo = 50.68 l/s Q1-6 = 23.50 l/s q1-2 = 50.68 – 23.50 – 1.139 = 26.041 l/s q 2-17= 4.45 l/s q2-7 = 3.4 l/s q2-3 = 26.041 – 3.4 – 4.45 – 3.586 = 14.605 l/s q3-8 = 0.65 l/s q3-16 = 1.4 l/s q3-4 = 14.605 – 1.4 – 0.65 – 5.197 = 7.358 l/s q4-9 = 1.1 l/s q4-5 = 7.358 – 1.1 – 3.543 = 2.715 l/s q6-11 = 9 l/s q6-7 = 23.5 – 9 – 3.241 = 11.259 l/s q7-8 = 3.4 + 11.259 – 3.764 = 10.895 l/s q8-12 = 3.3 l/s q8-9 = 0.65 + 10.895 -3.3 – 5.339 = 2.906 l/s q9-10 = 2.906 + 1.1 - 3.555 = 0.451 l/s q11-12 = 2.9 l/s q11-14 = 9 – 2.9 – 3.817 = 2.283 l/s q12-14 = 2.283 – 2.024 = 0.259 l/s q12-13 = 3.3 + 2.9 +0.25 – 4.528 = 1.931 l/s q16-17 = 4.45 – 1.230 = 3.22 l/s q15-16 = 3.22 + 1.4 – 2.803 = 1.817 l/s q5-15 = 1.817 – 1.571 = 0.246 l/s q5-10 = 0.246 + 2.715 – 2.098 = 0.863 l/s q10-13 = 1.922 -1.393 = 0.538 l/s Kieåm tra taïi nuùt 14 : ∑qnuùt 14 = 2.283 – 0.259 – 2.024 = 0 Vaäy phaân boá löu löôïng nhö vaäy laø ñaûm baûo theo ñieàu kieän åqnuùt =0 Böôùc 4,5,6 : Tìm D,v,h vaø ñieàu chænh löu löôïng laïi sao cho thoaû maõn ñieàu kieän åh = 0.Böôùc 4,5,6 seõ thöïc hieän baèng caùch laäp baûng tính toaùn thuyû löïc nhö döôùi ñaây : Baûng toång hôïp keát quaû sau khi tính toaùn thuûy löïc vaøo giôø duøng nöôùc max STT Soá ñoaïn L (m) D (mm) Q (l/s) V (m/s) h(m) 1 1-2 392.23 250 26.0153 0.52 2.28 2 2-3 441.93 200 14.8367 0.47 3.83 3 3-4 403.62 150 7.5128 0.4 1.01 4 4-5 260.58 100 2.8296 0.34 0.12 5 6-7 392.21 150 11.3419 0.62 2.08 6 7-8 479.92 150 10.8985 0.6 2.35 7 8-9 407.41 100 2.8315 0.35 1.26 8 9-10 260.58 100 0.4167 0.06 0.03 9 11-12 425.22 100 2.8511 0.35 1.34 10 12-13 706.01 100 1.948 0.24 1.13 11 1-6 345.1 250 23.5257 0.47 1.67 12 6-11 969.25 150 8.9428 0.49 3.34 13 11-14 652.13 100 2.2747 0.28 1.36 14 2-17 353.67 100 4.272 0.55 2.27 15 2-7 346.26 100 3.3206 0.43 1.42 16 3-16 354.1 100 1.4807 0.18 0.35 17 3-8 482.5 150 0.6462 0.04 0.02 18 8-12 358.67 150 3.3742 0.19 0.22 19 12-14 658.17 100 0.2507 0.03 0.03 20 4-9 482.68 100 1.1402 0.14 0.3 21 5-15 354.12 100 0.1487 0.03 0.01 22 5-10 482.8 100 0.8803 0.11 0.19 23 10-13 195.51 100 0.555 0.07 0.01 24 15-16 662.89 100 1.7197 0.22 0.84 25 16-17 443.22 100 3.0420 0.4 1.53 Kieåm tra aùp löïc treân voøng bao chu vi Ta coù:(h1-2 + h2-17 + h17-16 + h16-15 + h15-5 + h5-10) - (h1-6 + h6-11 + h11-14 + h14-12 + h12-13 + h13-10) = (2.28 + 2.27 + 1.53 + 0.84 + 0.01 + 0.19) - (1.67 + 3.34 + 1.36 + 0.03 + 1.13 + 0.01) = - 0.42 m. Vaäy - 0.42 m < 1.50 m ñaûm baûo. Tính toaùn hñaøi, hbôm Choïn ñieåm baát lôïi nhaát _ Vôùi giaû thieát coát ñòa hình cuûa thò traán töông ñoái baèng phaúng, neân ñieåm naøo ôû vò trí xa nhaát cuûa maïng löôùi vaø coù soá taàng nhaø cao nhaát seõ laø ñieåm baát lôïi nhaát. _ Ta nhaän thaáy raèng ñieåm 10 ,điểm 13, ñieåm 14 vaø điểm 15 laø xa nhaát cuûa maïng löôùi neân coù khaû naêng laø baát lôïi nhaát. Vì vaäy, ta vaãn xeùt toån thaát aùp löïc caùc tuyeán oáng töø 1-10 vaø caùc tuyeán oáng töø 1-13 vaø caùc tuyeán oáng 1-14 vaø caùc tuyeán oáng 1-15 Tuyeán 1-6-7-8-9-10 h1-6-7-8-9-10 = h1-6 + h6-7 + h7-8 + h8-9 + h9-10 = 1.67 + 2.08 + 2.35 + 1.26 +0.03 = 7.39m Tuyeán 1-6-11-12-13 h1-6-11-12-13 = h1-6 + h6-11 + h11-12 + h12-13 = 1.67 + 3.34 + 1.34 + 1.13 = 7.48m Tuyeán 1-6-11-14 h1-6-11-14 = h1-6 + h6-11 + h11-14 = 1.67 + 3.34 + 1.36 = 6.37m Tuyeán 1-2-17-16-15 h1-2-17-16-15 = h1-2 + h2-17 + h17-16 + h16-15 = 2.28 + 2.27 + 1.53 + 0.84 = 6.92m Vaäy ñieåm 13 vôùi tuyeán oáng 1-6-11-12-13 chính laø ñieåm baát lôïi nhaát Xaùc ñònh chieàu cao ñaøi nöôùc Z13, Zñ laø coát maët ñaát xaây ngoâi nhaø taïi ñieåm 13 vaø coát maët ñaát nôi ñaët ñaøi. Vì ñòa hình baèng phaúng, neân Z13 – Zñ gaàn baèng 0. Cho ñieåm 13 coù nhaø cao 3 taàng, vaäy aùp löïc caàn thieát cho coâng trình cao 3 taàng laø: Caên cöù vaøo baûng ñoà tieâu thuï nöôùc caùc giôø trong ngaøy duøng nöôùc lôùn nhaát, ta coù giôø duøng nöôùc nhieàu nhaát vaøo luùc: 12h-13h vaø 13h-14h, chieám 6.6%töùc laø 182.45m3/h Ñoåi ra l/s : Vaøo giôø naøy traïm bôm caáp vaøo maïng löôùi 5.449%: Ñaøi nöôùc caáp vaøo maïng löôùi 1.151%: ∑hñ : Toång toån thaát aùp löïc treân ñöôøng oáng töø ñaøi nöôùc ñieåm 1, keå caû toån thaát trong ñöôøng oáng leân xuoáng ñaøi Qñ = 8.83 l/s Toång toån thaát aùp löïc treân ñöôøng oáng töø ñaøi nöôùc ñeán ñieåm 1: L(M) Q(m³/s) D (m) V (m/s) 1000i h=ixl 100 0.00883 0.15 0.48 3.33 0.333 ∑hñ = 0.33 Hñ = 0 + 18 + 7.48 + 0.33 = 25.81 m Choïn Hñ = 26m Aùp löïc ñaåy cuûa maùy bôm : Ta xaây döïng traïm bôm caáp II noåi treân maët ñaát neân hñ = 3.5m Toång toån thaát aùp löïc treân ñöôøng oáng töø traïm bôm ra ñaøi nöôùc: L(M) Q(m³/s) D (m) V (m/s) 1000i h=ixl 26 0.00883 0.15 0.48 3.33 0.08658 100 0.04185 0.30 0.58 1.88 0.188 Toång toån thaát aùp löïc 0.27458 Vaäy Choïn = 29m Thöù 2 : Tính toaùn maïng löôùi caáp nöôùc cho giôø duøng nöôùc lôùn nhaát (giôø duøng nöôùc max) coù chaùy xaûy ra ÔÛ ñaây ta coi 2 ñieåm 14 vaø 13 laø 2 ñieåm baát lôïi nhaát : Tuyeán 1-6-11-12-13 ( Ñieåm 13 ) h1-6-11-12-13 = h1-6 + h6-11 + h11-12 + h12-13 = 1.67 + 3.34 + 1.34 + 1.13 = 7.48m Tuyeán 1-6-11-14 ( Ñieåm 14 ) h1-6-11-14 = h1-6 + h6-11 + h11-14 = 1.67 + 3.34 + 1.36 = 6.37m Vaäy ta seõ boá trí nöôùc chöõa chaùy taäp trung taïi hai ñieåm naøy, moãi ñieåm coù qcc = 15 l/s Luùc naøy Qvaøo = 50.68 + 30 = 80.68 l/s Giaû thieát löu löôïng chöõa chaùy treân caùc ñoaïn oáng: Giaû thieát löu löôïng chöõa chaùy treân caùc ñoaïn oáng, theo baûng sau: STT Ñoaïn oáng qcc giaû thieát (l/s) q giôø max (l/s) qcc tính toaùn (l/s) 1 1-2 15 26.0153 41.0153 2 2-3 10.3 14.8367 25.1367 3 3-4 5.8 7.5128 13.3128 4 4-5 3.3 2.8296 6.1296 5 6-7 6.5 11.3419 17.8419 6 7-8 8.8 10.8985 19.6985 7 8-9 2.8 2.8315 5.6315 8 9-10 5.3 0.4167 5.7167 9 11-12 1.8 2.8511 4.6511 10 12-13 4 1.948 5.948 11 1-6 15 23.5257 38.5257 12 6-11 8.5 8.9428 17.4428 13 11-14 6.7 2.2747 8.9747 14 2-17 2.4 4.272 6.672 15 2-7 2.3 3.3206 5.6206 16 3-16 0 1.4807 1.4807 17 3-8 4.5 0.6462 5.1462 18 8-12 10.5 3.3742 13.8742 19 12-14 8.3 0.2507 8.5507 20 4-9 2.5 1.1402 3.6402 21 5-15 2.4 0.1487 2.5487 22 5-10 5.7 0.8803 6.5803 23 10-13 11 0.555 11.555 24 15-16 2.4 1.7197 4.1197 25 16-17 2.4 3.042 5.442 Tính toaùn thuûy löïc maïng löôùi vaøo giôø duøng nöôùc max khi coù chaùy xaûy ra: Ta tính toaùn thuyû löïc maïng löôùi caáp nöôùc trong tröôøng hôïp naøy treân cô sôû vaãn giöõ nguyeân ñöôøng kính coâng taùc cuûa oáng vaø luoân ñaûm baûo vaän toác nöôùc chaûy trong oáng vôùi v ≤ 2.5 ÷ 3m/s ñoái vôùi oáng gang laø ñöôïc Do soá laàn hieäu chænh nhieàu leân ñeán 3 laàn.Neân ñeå tieän cho vieäc theo doõi sinh vieân khoâng ñöa heát baûng hieäu chænh vaøo baøi thuyeát minh maø laäp baûng toång hôïp löu löôïng qua 2 laàn hieäu chænh ñaàu tieân nhö sau : Voøng Ñoaïn oáng Lần 1 Lần 2 I 1-2 40.951 40.9167 2-7 5.624 5.5671 1-6 38.59 38.6243 6-7 17.8877 17.7867 II 6-7 17.8877 17.7867 7-8 19.7477 19.5898 8-12 14.4486 14.4268 6-11 17.4613 17.5966 11-12 4.4417 4.5712 III 11-12 4.4417 4.5712 11-14 9.2026 9.2084 12-14 8.3228 8.317 IV 8-9 5.0982 5.4464 9-10 5.5895 5.664 10-13 10.9621 10.8486 8-12 14.4486 14.4268 12-13 6.5409 6.6544 V 4-5 6.1932 6.111 5-10 6.1146 5.9266 4-9 4.0463 3.7726 9-10 5.5895 5.664 VI 3-16 0.7274 0.6466 16-15 3.5904 3.4846 15-5 2.0194 1.9136 3-4 13.7825 13.4266 4-5 6.1932 6.111 VII 2-17 6.896 6.871 17-16 5.666 5.641 2-3 24.845 24.8926 3-16 0.7274 0.6466 VIII 2-3 24.845 24.8926 3-8 5.1381 5.6224 2-7 5.624 5.5671 7-8 19.7477 19.5898 IX 3-4 13.7825 13.4266 4-9 4.0463 3.7726 3-8 5.1381 5.6224 8-9 5.0982 5.4464 Sau ñoù ta coù baûng hieäu chænh chi tieát cho laàn thöù 3 nhö baûng sau : Baûng toång hôïp keát quaû sau khi tính toaùn thuûy löïc vaøo giôø duøng nöôùc max coù chaùy STT Soá ñoaïn D (mm) L (m) Q (l/s) V (m/s) h(m) 1 1-2 250 392.23 40.8951 0.82 5.31 2 2-3 200 441.93 24.8109 0.77 10.1 3 3-4 150 403.62 13.3456 0.74 2.88 4 4-5 100 260.58 6.0071 0.73 0.44 5 6-7 150 392.21 17.7967 0.96 4.75 6 7-8 150 479.92 19.6622 1.08 7.02 7 8-9 100 407.41 5.4906 0.66 4.21 8 9-10 100 260.58 5.7311 0.7 2.91 9 11-12 100 425.22 5.0622 0.56 3.12 10 12-13 100 706.01 6.7712 0.82 10.07 11 1-6 250 345.1 38.6459 0.77 4.17 12 6-11 150 969.25 17.6082 0.96 11.49 13 11-14 100 652.13 8.729 1.13 17.49 14 2-17 100 353.67 6.8687 0.84 5.46 15 2-7 100 346.26 5.6295 0.68 3.73 16 3-16 100 354.1 0.5689 0.08 0.06 17 3-8 150 482.5 5.6994 0.31 0.74 18 8-12 150 358.67 14.532 0.78 3.01 19 12-14 100 658.17 8.295 1.02 14.4 20 4-9 100 482.68 3.7955 0.47 2.54 21 5-15 100 354.12 1.8336 0.23 0.5 22 5-10 100 482.8 5.7427 0.72 5.36 23 10-13 100 195.51 9.6218 1.34 7.02 24 15-16 100 662.89 3.4046 0.43 2.85 25 16-17 100 443.22 5.6387 0.69 4.79 Sau khi tính toaùn thuyû löïc maïng löôùi, caàn phaûi xaùc ñònh aùp löïc coâng taùc cuûa maùy bôm chöõa chaùy theo coâng thöùc : Trong ñoù : vaø : Coát maët ñaát cuûa ngoâi nhaø xaûy ra chaùy vaø coát truïc maùy bôm chöõa chaùy (m) : AÙp löïc töï do caàn thieát taïi ngoâi nhaø xa nhaát treân maïng löôùi khi xaûy ra ñaùm chaùy ≥ 10m : Toång toån thaát aùp löïc treân ñöôøng oáng töø traïm bôm ñeán ngoâi nhaø xaûy ra chaùy ôû vò trí xa nhaát cuûa maïng löôùi Vì ñòa hình baèng phaúng, neân gaàn baèng 0. Ta chọn = 15m Ta coù cuûa tuyeán oáng 1-6-11-12-13 ( Ñieåm 13 ) h1-6-11-12-13 = h1-6 + h6-11 + h11-12 + h12-13 = 1.67 + 3.34 + 1.34 + 1.13 = 7.48m So saùnh với ta thaáy neân ta choïn = 29m

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThuyet minh do an 2.doc
  • dwgHa-CAPNUOC-06062008-in.dwg
  • dwgHa-GT-06062008-in.dwg