Đồ án Quy hoạch và thiết kế kỹ thuật container 10.000DWT cảng Gò Dầu A

MỤC LỤC PHẦN I : QUY HOẠCH TỔNG THỂ MẶT BẰNG 8. CHƯƠNG I: TÌNH HÍNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 8 I.1 Vị trí địa lý tỉnh Đồng Nai 8 I.2 Đặc điểm khu vực xây dựng 8 I.3 Hướng phát triển của khu vực 9 I.4 Các điều kiện hạ tầng 9 CHƯƠNG II. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 11 II.1 Vị trí xây dựng công trình 11 II.2 Điều kiện tự nhiên 11 II.2.1 Đặc điểm địa hình khu đất 11 II.2.2 Điều kiện khí tượng thủy văn 11 II.2.3 Điều kiện địa chất công trình 13 CHƯƠNG III. DỰ BÁO LƯỢNG HÀNG VÀ ĐỘI TÀU QUA CẢNG 18 III.1 Dự báo lượng hàng qua cảng 18 III.2 Dự báo đội tàu qua cảng 19 CHƯƠNG IV. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ BỐC XẾP TRONG CẢNG 20 IV.1 Giải pháp công nghệ 20 IV.1.1 Các thông số kỹ thuật của container 20 feet và 40 feet 20 IV.1.2 Thiết bị bốc xếp trước bến 20 IV.1.3 Thiết bị bốc xếp trên bãi 21 IV.2 Tính toán số lượng bến 24 IV.2.1 Năng lực thông qua của cảng trong một ngày đêm 24 IV.2.2Xác định năng lực thông qua của cảng trong một tháng 25 IV.2.3 Tính toán số lượng bến 26 IV.3 Tính toán số lượng thiết bị bốc ếp hàng trong cảng 27 IV.3.1 Nhu cầu thiết bị bốc xếp trước bến 27 IV.3.2 Tính toán số lượng cần trục RTG xếp container trên bãi 27 IV.3.3 Tính toán số lượng xe chở Contaner vào bãi 29 IV.3.5 Tính toán số lượng xe chở container đến nơi tiêu thụ 30 IV.3.3 Thiết bị vận chuyển trong kho CFS và trên bãi rỗng 31 CHƯƠNG V. QUY HOẠCH MẶT BẰNG CẢNG 32 V.1. Xác định kích thước cơ bản của bến 32 V.1.1 Xác định mực nước thấp thiết kế 32 V.1.2 Xác định mực nước cao thiết kế 32 V.1.3 Cao trình đỉnh bến 33 V.1.3.1 Theo tiêu chuẩn cơ bản 33 V.1.3.2 Theo tiêu chuẩn kiểm tra 33 V.1.4 Cao trình đáy bến 33 V.1.5 Chiều cao bến 34 V.1.6 Chiều dài bến 34 V.1.7 Chiều rộng bến 35 V.1.8 Xác định chiều dài,chiều rộng cầu dẫn. 36 V.2. Quy hoạch khu đất của cảng 37 V.2.1 Nhu cầu về bãi chứ Container xuất và nhập 37 V.2.2 Nhu cầu về bãi chứa Container rỗng, đảo chồng vàlạnh 38 V.2.3 Nhu cầu kho CFS 39 V.2.4 Diện tích các công trình phụ trợ 40 V.3.Tính toán khu nước của cảng 41 V.3.1 Tính toán chiều rộng luồng tàu 41 V.3.2 Tính toán chiều sâu chạy tàu 42 V.3.3 Vũng quay tàu 43 V.3.4 Vũng đợi tàu 43 CHƯƠNG VI. CÁC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ MẶT BẰNG 46 VI.1. Nguyên tắc bố trí mặt bằng cảng 46 VI.2. Các phương án quy hoạch mặt bằng 46 VI.2.1. Phương án 1 46 VI.2.2. Phương án 2 46 VI.3. So sánh lựa chọn phương án 46 VI.3.1. Phương án 1 46 VI.3.2. Phương án 2 47 VI.3.3. Lựa chọn phương án 47 PHẦN II. THIẾT KẾ KỸ THUẬT BẾN CONTAINER 10.000DWT 48 CHƯƠNG I. SỐ LIỆU ĐẦU VÀO VÀ GIẢI PHÁP KẾT CẤU 48 I.1. Số liệu đầu vào 48 I.1.1. Số liệu tàu tính toán 48 I.1.2. Các kích thước cơ bản của bến 48 I.1.3. Số liệu địa chất 48 I.2. Giải pháp kết cấu 49 I.2.1 Phương án bố trí chung 49 I.2.2 Phương án kết cấu 1 49 I.2.3 Phương án kết cấu 2 50 CHƯƠNG II. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH BẾN 53 II.1 Tải trọng bản thân 53 II.2 Tải trọng do thiết bị và hàng hóa 53 II.2.1 Tải trọng do thiết bị và hàng hóa 53 II.2.3 Tải trọng do cần trục 54 II.3 Tải trọng do tàu tác dụng lên bến 56 II.3.1 Lực va tàu 56 II.3.2 Chọn đệm va tàu 59 II.3.3 Lực neo tàu 60 II.3.3.1 Xác định đặc trưng tính toán của tàu 61 II.3.3.2 Tải trọng do gió 62 II.3.3.3 Tải trọng do dòng chảy 64 II.3.3.4 Tải trọng do lực căng dây neo 64 II.3.3.5 Lựa chọn bích neo công trình 67 II.4 Lực va tàu 67 A. TÍNH TOÁN CHO PHƯƠNG ÁN 1 68 CHƯƠNG III. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG THẲNG ĐỨNG TÁC DỤNG LÊN ĐẦU CỌC 68 III.1 Kết cấu phương án 1 68 III.2 Tải trọng tác dụng lên cọc cầu chính 68 III.2.1 Trường hợp cọc không nằm dưới ray cần trục 68 III.2.2 Trường hợp cọc nằm dưới ray cần trục 69 CHƯƠNG IV. XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI VÀ CHIỀU DÀI TÍNH TOÁN CỦA CỌC 74 IV.1 Xác định sức chịu tải của cọc theo đất nền 74 IV.1.1 Xác định sức chịu tải của cọc cầu chính theo đất nền 74 IV.1.2 Xác định sức chịu tải của cọc cầu dẫn theo đất nền 75 IV.1.1 Xác định sức chịu tải trọng nhổ của cọc 77 IV.2 Xác định chiều dài tính toán của cọc 78 IV.2.1 Xác định chiều dài chịu uốn của cọc 78 IV.2.1 Xác định chiều dài chịu nén của cọc 79 CHƯƠNG V. PHÂN PHỐI TẢI TRỌNG NGANG CHO CỌC TRONG PHÂN ĐOẠN BẾN 81 V.1 Xác định phản lực ngang đơn vị đầu cọc 81 V.1.1 Cọc đơn 81 V.1.2 Cọc chéo 82 V.2 Xác định tọa độ tâm đàn hồi 83 V.3 Xác định chuyển vị và góc xoay của công trình bến 84 V.4 Xác định phản lực ngang đầu cọc 86 V.5 Phân phối lực ngang 87 V.6 Kiểm tra cọc chịu lực ngang 88 CHƯƠNG VI. TÍNH TOÁN NỘI LỰC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 91 VI.1 Tính toán nội lực khung dọc dưới ray cần trục 91 VI.1.1 Sơ đồ tính 91 VI.1.2 Xác định tải trọng tác dụng lên khung 91 VI.1.2.1 Tĩnh tải 91 VI.1.2.2 Hoạt tải 92 VI.1.3 Sơ đồ các trường hợp tải trọng 93 VI.1.4 Tổ hợp tải trọng 95 VI.1.5 Kết quả nội lực 96 VI.2 Tính toán khung dọc nằm ngoài ray cần trục 96 VI.2.1 Sơ đồ tính 96 VI.2.2 Xác định tải trọng tác dụng lên khung 97 VI.2.2.1 Tĩnh tải 97 VI.2.2.2 Hoạt tải 98 VI.2.3 Sơ đồ các trường hợp tải trọng 98 VI.2.4 Tổ hợp tải trọng 100 VI.2.5 Kết quả nội lực 101 VI.3 Tính toán khung ngang 101 VI.3.1 Sơ đồ tính 101 VI.3.2 Xác định tải trọng tác dụng lên khung 102 VI.3.2.1 Tĩnh tải 102 VI.3.2.2 Hoạt tải 104 VI.3.3 Sơ đồ các trường hợp tải trọng 105 VI.3.4 Tổ hợp tải trọng 108 VI.3.5 Kết quả nội lực 108 VI.4 Tính toán khung dọc cầu dẫn 109 VI.4.1 Sơ đồ tính 109 VI.4.2 Xác định tải trọng tác dụng lên khung 109 VI.4.2.1 Tĩnh tải 109 VI.4.2.2 Hoạt tải 110 VI.4.3 Sơ đồ các trường hợp tải trọng 110 VI.4.4 Tổ hợp tải trọng 112 VI.4.5 Kết quả nội lực 113 VI.5 Tính toán khung ngang cầu dẫn 113 VI.5.1 Sơ đồ tính 113 VI.5.2 Xác định tải trọng tác dụng lên khung 113 VI.5.2.1 Tĩnh tải 113 VI.5.2.2 Hoạt tải 114 VI.5.3 Sơ đồ các trường hợp tải trọng 115 VI.5.4 Tổ hợp tải trọng 116 VI.5.5 Kết quả nội lực 117 VI.6 Tính toán nội lực bản sàn 117 VI.6.1 Nội lực cầu chính 117 VI.6.2 Nội lực cầu dẫn 118 VI.6.3 Kiểm tra khả năng chọc thủng của bản 120 CHƯƠNG VII. KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA CỌC VÀ CHUYỂN VỊ CÔNG TRÌNH 121 VII.1 Kiểm tra khả năng chịu lực của cọc 121 VII.2 Kiểm tra khả năng chịu lực cọc trong quá trình thi công 122 VII.3 Kiểm tra chuyển vị công trình 124 B. TÍNH TOÁN CHO PHƯƠNG ÁN 2 125 CHƯƠNG III. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG THẲNG ĐỨNG TÁC DỤNG LÊN ĐẦU CỌC 125 III.1 Kết cấu phương án 2 125 III.2 Tải trọng tác dụng lên cọc cầu chính 125 III.2.1 Trường hợp cọc không nằm dưới ray cần trục 125 III.2.2 Trường hợp cọc nằm dưới ray cần trục 126 CHƯƠNG IV. XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI VÀ CHIỀU DÀI TÍNH TOÁN CỦA CỌC 130 IV.1 Xác định sức chịu tải của cọc theo đất nền 130 IV.1.1 Xác định sức chịu tải của cọc cầu chính theo đất nền 130 IV.1.2 Xác định sức chịu tải của cọc cầu dẫn theo đất nền 131 IV.1.1 Xác định sức chịu tải trọng nhổ của cọc 133 IV.2 Xác định chiều dài tính toán của cọc 134 IV.2.1 Xác định chiều dài chịu uốn của cọc 134 IV.2.1 Xác định chiều dài chịu nén của cọc 135 CHƯƠNG V. PHÂN PHỐI TẢI TRỌNG NGANG CHO CỌC TRONG PHÂN ĐOẠN BẾN 137 V.1 Xác định phản lực ngang đơn vị đầu cọc 137 V.1.1 Cọc đơn 137 V.1.2 Cọc chéo 138 V.2 Xác định tọa độ tâm đàn hồi 139 V.3 Xác định chuyển vị và góc xoay của công trình bến 140 V.4 Xác định phản lực ngang đầu cọc 141 V.5 Phân phối lực ngang 143 V.6 Kiểm tra cọc chịu lực ngang 144 CHƯƠNG VI. TÍNH TOÁN NỘI LỰC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 146 VI.1 Tính toán nội lực khung dọc dưới ray cần trục 146 VI.1.1 Sơ đồ tính 146 VI.1.2 Xác định tải trọng tác dụng lên khung 147 VI.1.2.1 Tĩnh tải 147 VI.1.2.2 Hoạt tải 148 VI.1.3 Sơ đồ các trường hợp tải trọng 148 VI.1.4 Tổ hợp tải trọng 151 VI.1.5 Kết quả nội lực 152 VI.2 Tính toán khung dọc nằm ngoài ray cần trục 152 VI.2.1 Sơ đồ tính 152 VI.2.2 Xác định tải trọng tác dụng lên khung 153 VI.2.2.1 Tĩnh tải 153 VI.2.2.2 Hoạt tải 154 VI.2.3 Sơ đồ các trường hợp tải trọng 154 VI.2.4 Tổ hợp tải trọng 157 VI.2.5 Kết quả nội lực 158 VI.3 Tính toán khung ngang 158 VI.3.1 Sơ đồ tính 158 VI.3.2 Xác định tải trọng tác dụng lên khung 159 VI.3.2.1 Tĩnh tải 159 VI.3.2.2 Hoạt tải 161 VI.3.3 Sơ đồ các trường hợp tải trọng 162 VI.3.4 Tổ hợp tải trọng 166 VI.3.5 Kết quả nội lực 167 VI.4 Tính toán khung dọc cầu dẫn 167 VI.4.1 Sơ đồ tính 167 VI.4.2 Xác định tải trọng tác dụng lên khung 167 VI.4.2.1 Tĩnh tải 167 VI.4.2.2 Hoạt tải 168 VI.4.3 Sơ đồ các trường hợp tải trọng 169 VI.4.4 Tổ hợp tải trọng 171 VI.4.5 Kết quả nội lực 171 VI.5 Tính toán khung ngang cầu dẫn 172 VI.5.1 Sơ đồ tính 172 VI.5.2 Xác định tải trọng tác dụng lên khung 172 VI.5.2.1 Tĩnh tải 172 VI.5.2.2 Hoạt tải 173 VI.5.3 Sơ đồ các trường hợp tải trọng 173 VI.5.4 Tổ hợp tải trọng 175 VI.5.5 Kết quả nội lực 175 VI.6 Tính toán nội lực bản sàn 176 VI.6.1 Nội lực cầu chính 176 VI.6.2 Nội lực cầu dẫn 177 CHƯƠNG VII. KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA CỌC VÀ CHUYỂN VỊ CÔNG TRÌNH 178 VII.1 Kiểm tra khả năng chịu lực của cọc 178 VII.2 Kiểm tra khả năng cọc chịu lực ngang và moment 179 VII.3 Kiểm tra chuyển vị công trình 180 CHƯƠNG VIII. TÍNH TOÁN CỐT THÉP THEO CÁC TRẠNG THÁI GIỚI HẠN 181 VIII.1 Tính toán BTCT theo cường độ.(TTGHI) 181 VIII.1.1 Các thông số tính toán của bê tông và cốt thép 181 VIII.1.2 Tính toán cốt dọc cho cấu kiện chịu uốn 181 VIII.1.3 Kiểm tra điều kiện 182 VIII.1.4 Kiểm tra hàm lượng cốt thép 182 VIII.1.5 Kiểm tra cường độ tiết diện chữ nhật cốt đơn 185 VIII.2 Tính toán BTCT theo điều kiện mở rộng vết nứt.(TTGHII) 189 VIII.2.1 Các thông số tính toán của bê tông và cốt thép 189 VIII.2.2 Ứng suất trong cốt thép chịu kéo 189 VIII.2.3 Độ mở rộng khe nứt 159 VIII.2.4 Chiều rộng vế nứt 191 VIII.3 Tính toán khả năng chịu lực cắt của dầm 198 VIII.3.1 Điều kiện 1 198 VIII.3.2 Điều kiện 2 198 VIII.3.3 Tính cốt ngang 202 VIII.4 Tổng hợp tính toán,,bố trí cốt thép 203 CHƯƠNG IX. SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU 204 IX.1 Phuong án 1 204 IX.2 Phương án 2 204 IX.3 Lựa chọn phương án kết cấu 204 PHẦN III. THI CÔNG BẾN 10.000DWT 205 I.1 TRÌNH TỰ THI CÔNG 205 I.2 NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý KHI THI CÔNG 205 Tài liệu gồm có Bản thuyết minh Word + Bản vẽ AutoCAD 2009 + Bản thuyết trình Power point + Sap .

doc208 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 1908 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Quy hoạch và thiết kế kỹ thuật container 10.000DWT cảng Gò Dầu A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
øng hoùa vaø thieát bò: P2=P3=…P9= qhhx4xS = 4x4x2,531 = 40,496 Taûi di ñoäng do caàn truïc: Pct = 31,2 (T) Sô ñoà caùc tröôøng hôïp taûi troïng: TÓNH TAÛI HOAÏT TAÛI 1 HOAÏT TAÛI 2 HOAÏT TAÛI 3 HOAÏT TAÛI 4 HOAÏT TAÛI 5 HOAÏT TAÛI 6 HOAÏT TAÛI 7 HOAÏT TAÛI 8 HOAÏT TAÛI 9 VA NEO Toå hôïp taûi troïng: Baûng VI.1 .Baûng toå hôïp taûi troïng khung doïc döôùi ray caàn truïc STT TH TAÛI TROÏNG TT CT VA NEO HT1 HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 HT7 HT8 HT9 1 TH1 x x x 2 TH2 x x x 3 TH3 x x x 4 TH4 x x x 5 TH5 x x x 6 TH6 x x x 7 TH7 x x x 8 TH8 x x x 9 TH9 x x x 10 TH10 x x x x 11 TH11 x x x x 12 TH12 x x x x 13 TH13 x x x x 14 TH14 x x x x 15 TH15 x x x x 16 TH16 x x x x 17 TH17 x x x x 18 TH18 x x x x 19 TH19 x x 20 TH20 x x 21 TH21 x x x Keát quaû noäi löïc tính toaùn cuûa daàm döôùi ray caàn truïc: Baûng VI.2. Baûng keát quaû noäi löïc khung doïc döôùi ray Momen (T.m) Löïc caét (T) M(+) M(-) Q(+) Q(-) 167,166 -129,24 156,31 -161,11 TÍNH TOAÙN KHUNG DOÏC NAÈM NGOAØI RAY CAÀN TRUÏC: Sô ñoà tính: Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân khung doïc khoâng döôùi ray: Tónh taûi: Tónh taûi bao goàm troïng löôïng baûn thaân daàm doïc phaân boá ñeàu ,troïng löôïng baûn saøn vaø lôùp phuû phaân boá hình thang cuøng vôùi taûi do troïng löôïng baûn thaân saøn vaø daàm ngang truyeàn leân daàm doïc döôùi daïng löïc taäp trung. Taûi phaân boá: Taûi troïng baûn thaân daàm doïc khoâng döôùi ray: qd = = 2,50,8(1,0-0,3) = 1,4 (T/m) Troïng löôïng baûn saøn vaø lôùp phuû döôùi daïng hình thang: qs = hs+ hl = 0,32,5+0,12,2 = 0,97 (T/m2) => qht =2( qs4,5/2) = 0,974,5/2 = 4,365 (T/m2) Taûi phaân boá ôû hai ñaàu consol: qcx = qsl = 0,974,5 = 4,365 (T/m) Taûi taäp trung: Goïi S laø phaàn dieän tích truyeàn taûi nhö hình veõ: Löïc taäp trung taïi caùc nuùt vôùi soá nuùt töông öùng vôùi soá khung ngang ñöôïc tính theo coâng thöùc sau : Pi=qs x S + Pdn Löïc taäp trung do baûn troïng löôïng baûn thaân daàm ngang : Taûi taäp trung taïi caùc nuùt: Nuùt 1 = nuùt 9: P1=P9=qs x S + Pdn = 0,97x2x2,531 + 9,113 = 14,023 (T) Nuùt 2 =nuùt 3 = ….= nuùt 8: P2=P3=…=P8 = qs x4x S + Pdn=0,97x4x2,531 + 9,113 =18,933 (T) Hoaït taûi: Hoaït taûi do haøng hoùa treân beán,ngöôøi, trang thieát bò treân beán laáy giaù trò trung bình laø qhh=4 (T/m2). Taûi phaân boá: Taûi phaân boá daïng hình thang truyeàn leâ daàm töø hai beân: Hoaït taûi hai ñaàu consol: Taûi taäp trung: Taûi taäp trung taïi caùc nuùt : Nuùt 1 = nuùt 9: Taûi haøng hoùa vaø thieát bò treân beán qhh=4T/m2: P1 = P9 = qhhx4xS = 4x2x2,531 = 20,248 (T) Nuùt 2 = nuùt 3 =…nuùt 8: Taûi do haøng hoùa vaø thieát bò: P2=P3=…=P8= qhhx4xS = 4x4x2,531 = 40,496 Sô ñoà caùc tröôøng hôïp taûi troïng: TÓNH TAÛI HOAÏT TAÛI 1 HOAÏT TAÛI 2 HOAÏT TAÛI 3 HOAÏT TAÛI 4 HOAÏT TAÛI 5 HOAÏT TAÛI 6 HOAÏT TAÛI 7 HOAÏT TAÛI 8 HOAÏT TAÛI 9 VA NEO Toå hôïp taûi troïng: Baûng VI.3 .Baûng toå hôïp taûi troïng khung doïc khoâng döôùi ray caàn truïc STT TH TAÛI TROÏNG TT VA NEO HT1 HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 HT7 HT8 HT9 1 TH1 x x x 2 TH2 x x x 3 TH3 x x x 4 TH4 x x x 5 TH5 x x x 6 TH6 x x x 7 TH7 x x x 8 TH8 x x x 9 TH9 x x x 10 TH10 x x x 11 TH11 x x x 12 TH12 x x x 13 TH13 x x x 14 TH14 x x x 15 TH15 x x x 16 TH16 x x x 17 TH17 x x x 18 TH18 x x x 19 TH19 x x 20 TH20 x x Keát quaû noäi löïc tính toaùn cuûa daàm khoâng döôùi ray caàn truïc: Baûng VI.4. Baûng keát quaû noäi löïc khung doïc khoâng döôùi ray Momen Löïc caét M(+) M(-) Q(+) Q(-) 62,97 -61,18 54,69 -55,16 TÍNH TOAÙN KHUNG NGANG: Sô ñoà tính: Xaùc dònh taûi troïng taùc duïng leân khung ngang: Tónh taûi: Taûi phaân boá: Troïng löôïng baûn thaân saøn vaø lôùp phuû: qs = hs+ hl = 0,32,5+0,12,2 = 0,97 (T/m2) Troïng löôïng baûn thaân saøn truyeàn vaøo daàm ngang daïng tam giaùc ñoaïn A-B (töø 2 phía) (T/m2) Troïng löôïng baûn saøn truyeàn vaøo daàm ngang daïng tam giaùc ñoaïn töø B-G (töø 2 phía) : (T/m2) Troïng löôïng baûn thaân daàm ngang töø B-G: (T/m) Troïng löôïng baûn thaân phaàn daàm ngang ñoaïn A-B : (T/m) Taûi phaân boá ôû ñaàu daàm conxol tröôùc beán, sau beán : qcx = qs4,5 = 0,974,5 = 4,365(T/m) Taûi taäp trung: Taûi taâp trung do baûn saøn truyeàn leân daàm doïc,töø daàm doïc truyeàn leân daàm ngang : Goïi S1, S2 laø dieän tích truyeàn taûi nhö hình veõ ta coù : S1= (2,35+1,35) 1 =1,85 (m2) S2 = (0,1+2,35) 2,25 = 2,756 (m2) => P’B = qs2(S1+S2 ) = 0,972(1,85 + 2,756) =8,936 (T) Taûi taäp trung do troïng löôïng baûn thaân daàm doïc truyeàn leân daàm ngang : Daàm khoâng döôùi ray caàn truïc : Pkr = = 0,8(1,0 - 0,3) 2,54,7 = 6,58(T) Daàm döôùi ray caàn truïc : Pdr = =0,9(1,2-0,3) 2,54,7 = 9,518(T) Toång taûi taäp trung taùc duïng leân nuùt B laø : PB = P’B + Pdr = 8,936 + 9,518 = 18,454(T) Toång taûi taäp trung taùc duïng leân nuùt C : PC = P’C + Pkr = qs4S2 + 6,58 = 0,9742,756 + 6,58 = 17,273(T) Toång taûi troïng taäp trung taùc duïng leân nuùt D,E : PD = PE = PC = 17,273(T) Toång taûi troïng taäp trung taùc duïng leân nuùt F : PF = P’F + Pdr = qs4S2 + 9,518 PF= 0,9742,756 + 9,518 =20,211 (T) Toång taûi troïng taäp trung taùc duïng leân nuùt G : PG = P’G + Pkr = qs2S2 + 7,42 = 0,9722,756 + 6,58 = 11,927 (T) Toång taûi troïng taäp trung taùc duïng leân nuùt A : PA = P’A + Pkr = 0,972S1 + 6,58 PA= 0,9721,85 +6,58 = 10,169(T) Taûi taäp trung do baûn töïa taøu truyeàn leân daàm ngang caû 2 beân truyeàn vaøo : Pbt = 2( )= 2(2,50,34) = 14,1(T) Taûi taäp trung cuûa gôø chaén xe treân beà maët : Pg = 2() = 2() = 0,881(T) Toång taûi taäp trung do baûn töïa taøu vaø gôø chaén xe : P1 = Pbt + Pg = 14,1 + 0,881 = 14,981(T) Hoaït taûi: Hoaït taûi do haøng hoùa treân beán cuõng nhö ngöôøi vaø trang thieát bò hoaït ñoäng treân beán,qhh=4 T/m2. Taûi phaân boá : Bao goàm : Taûi phaân boá daïng hình tam giaùc Taûi phaân boá daïng hình thang taùc duïng leân daàm doïc quy veà löïc taäp trung ñaët taïi giao ñieåm cuûa daàm ngang vaø daàm doïc Taûi phaân boá daïng hình tam giaùc : Ñoaïn A-B taûi phaân boá daïng hình tam giaùc töø 2 phía coù giaù trò la :ø Ñoaïn B-G taûi phaân boá daïng hình tam giaùc töø 2 phía coù giaù trò laø : Taûi phaân boá cuûa ñoaïn conxol ôû phaàn sau beán (1,25m) qcx = qhhl = 44,7 = 18,8 (T/m) Taûi phaân boá cuûa ñoaïn conxol phaàn tröôùc beán (0,75m) qcx = qhhx l = 4x 4,7 = 18,8(T/m) Taûi taäp trung : Taûi taäp trung do haøng hoaù truyeàn leân daàm ngang taïi A : PhhA = qhh2S1 = 421,85 = 14,8(T) Taûi taäp trung do haøng hoùa truyeàn leân daàm ngang taïi B : PhhB = qhh2(S1+S2 ) = 42(1,85+2,756) = 36,848(T) Taûi taäp trung do haøng hoùa truyeàn vaøo daàm ngang taïi C, D, E, F : PhhC= PhhD= PhhE= qhh 4 S2 ’= 442,756 = 44,096 (T) Taûi taäp trung do haøng hoùa truyeàn vaøo daàm taïi nuùt G : PhhG =qhh2S2 = 422,756 = 22,048 (T) Taûi caàn truïc : Coù hai tröôøng hôïp: Tröôøng hôïp 1: luùc vò trí trolley ôû phía soâng thì Pmax = 31.2T vaø Ptö = 5.98T Tröôøng hôïp 2: luùc vò trí trolley ôû phí bôø thì Pmax = 24.446T vaø Ptö = 12.73T Söû duïng phöông phaùp ñöôøng aûnh höôûng xaùc ñònh taûi caàn truïc lôùn nhaát leân daàm ngang : Tröôøng hôïp caàn truïc ôû vò trí trolley phía soâng  : Pctmax = 31,2x (0,43 + 0,60 + 0,83 + 1,0 + 0,77 + 0,60 + 0,37 + 0,20) =149,76(T) Taûi troïng caàn truïc töông öùng : Pcttöôngöùng=5,98x(0,43 + 0,60 + 0,83 + 1,0 + 0,77 + 0,60 + 0,37 + 0,20)=28,704(T) Tröôøng hôïp caàn truïc ôû vò trí trolley phía bôø  : Pctmax=24,45x(0,43 + 0,60 + 0,83 + 1,0 + 0,77 + 0,60 + 0,37+0,20)=117,36(T) Taûi troïng caàn truïc töông öùng Pcttöôngöùng=12,73x(0,43 + 0,60 + 0,83 + 1,0 + 0,77 + 0,60 +0,37+0,20)=61,104(T) Sô ñoà caùc tröôøng hôïp chaát taûi: TÓNH TAÛI HOAÏT TAÛI 1 HOAÏT TAÛI 2 HOAÏT TAÛI 3 HOAÏT TAÛI 4 HOAÏT TAÛI 5 HOAÏT TAÛI 6 HOAÏT TAÛI 7 CAÀN TRUÏC 1 CAÀN TRUÏC 2 VA NEO Toå hôïp taûi troïng: Baûng VI.5. Baûng toå hôïp taûi troïng khung ngang STT TH TAÛI TROÏNG TT VA NEO CT1 CT2 HT1 HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 HT7 1 TH1 x x x 2 TH2 x x x 3 TH3 x x x 4 TH4 x x x 5 TH5 x x x 6 TH6 x x x 7 TH7 x x x 8 TH8 x x x x 9 TH9 x x x x 10 TH10 x x x x 11 TH11 x x x x 12 TH12 x x x x 13 TH13 x x x x 14 TH14 x x x x 15 TH15 x x x x 16 TH16 x x x x 17 TH17 x x x x 18 TH18 x x x x 19 TH19 x x x x 20 TH20 x x x x 21 TH21 x x x x 22 TH22 x x 23 TH23 x x 24 TH24 x x x 25 TH25 x x x Keát quaû tính noäi löïc daàm ngang: Baûng VI.6. Baûng keát quaû noäi löïc khung ngang Momen ((T.m) Löïc caét(T) M(+) M(-) Q(+) Q(-) 77,45 -88,67 51,80 -47,59 TÍNH TOAÙN NOÄI LÖÏC KHUNG DOÏC CAÀU DAÃN: Sô ñoà tính: Taûi troïng taùc duïng leân khung : Tónh taûi: Taûi phaân boá : Taûi troïng baûn thaân daàm doïc : qd = = 2,50,8(1,0-0,3) = 1,4 (T/m) Taûi troïng do oâ baûn truyeàn vaøo tö ø2 phía daïng tam giaùc : qs = hs+hl = 0,32,5+0,12,2 = 0,97 (T/m2) =>qht =2( qs) =2 (0,97) = 4,365 (T/m2) Taûi phaân boá ñeàu ôû 2 ñaàu daàm conxol : qcx = qsl = 0,974,7 = 4,559 (T/m) Taûi taäp trung : Goïi S laø phaàn ñieän tích truyeàn taûi nhö hình veõ : S = = 2,756( m2 ) Pi laø löïc taäp trung taïi taát caû caùc nuùt , vôùi i laø soá thöù töï cuûa caùc khung ngang. Pi = qsS + Pdng Trong ño : Pdng : Troïng löôïng baûn thaân daàm ngang quy veà taûo taäp trung daët taïi nuùt. Pdng = = 2,50,8(1,0-0,3) 4,7 = 6,58(T) Taûi taäp trung taïi caùc nuùt Nuùt 1, 13 : P1 = P13 = qsx2xS+Pdng = 0,9722,756 + 6,58 = 11,927(T) Nuùt 210 : P2=P3=P4=P5 … P12 = qsx4xS+Pdng = 0,9742,756+ 6,58 = 17,273(T) Hoaït taûi : Hoaït taûi do haøng hoùa ñeå treân beán, ngöôøi vaø xe coä ñi laïi laáy giaù trò trung bình laø qhh = 2 (T/m2). Taûi phaân boá : Taûi phaân boá daïng tam giaùc ñöôïc truyeàn leân töø 2 beân : Qhh =2( qhh) = 2(2) = 9(T/m) Hoaït taûi ôû 2 ñaàu conxol laø : qcxh = 24,7 = 9,4(T/m) Taûi taäp trung : Giaù trò taûi taäp trung taïi caùc nuùt nhö sau : Nuùt 1= nuùt13 : P1 = P13 = qhhx2xS = 222,756 = 11,024(T). Nuùt 212 : P2 =…= P12 = qhhx4xS = 242,756 = 22,048(T). Caùc tröôøng hôïp chaát taûi: TÓNH TAÛI HOAÏT TAÛI 1 HOAÏT TAÛI 2 HOAÏT TAÛI 3 HOAÏT TAÛI 4 HOAÏT TAÛI 5 HOAÏT TAÛI 6 HOAÏT TAÛI 7 HOAÏT TAÛI 8 HOAÏT TAÛI 9 Caùc toå hôïp taûi troïng: Baûng VI.7 Baûng toå hôïp taûi troïng khung doc caàu daãn STT TH TAÛI TROÏNG TT HT1 HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 HT7 HT8 HT9 1 TH1 x x 2 TH2 x x 3 TH3 x x 4 TH4 x x 5 TH5 x x 6 TH6 x x 7 TH7 x x 8 TH8 x x 9 TH9 x x Keát quaû noäi löïc: Baûng VI.8. Baûng keát quaû noäi löïc khung doïc caàu daãn Momen ((T.m) Löïc caét(T) M(+) M(-) Q(+) Q(-) 48,38 -41,13 37,88 -38,37 TÍNH TOAÙN KHUNG NGANG CAÀU DAÃN: Sô ñoà tính: Taûi troïng taùc duïng leân khung: Tónh taûi: Taûi phaân boá : Taûi troïng baûn thaân daàm ngang : qd = = 2,50,8(1,0-0,3) = 1,4 (T/m) Taûi troïng do oâ baûn truyeàn vaøo tö ø2 phía daïng hình thang : qs = hs+hl = 0,32,5+0,12,2 = 0,97 (T/m2) =>qht = =20,97) = 4,365 (T/m) Taûi phaân boá ñeàu ôû 2 ñaàu daàm conxol : qcx = qsl = 0,974,5 = 4,365 (T/m) Taûi taäp trung : Goïi S laø phaàn ñieän tích truyeàn taûi nhö hình veõ : S = = 2,351( m2 ) Pi laø löïc taäp trung taïi taát caû caùc nuùt , vôùi i laø soá thöù töï cuûa caùc khung ngang. Pi = qsS + Pdng Trong ño : Pdng : Troïng löôïng baûn thaân daàm doïc quy veà taûi taäp trung ñaët taïi nuùt. Pdng = = 2,50,8(1,0-0,3) 4,5 = 6,3(T) Taûi taäp trung taïi caùc nuùt : Nuùt A, C. PA = PC = qsx2xS+Pdd = 0,9722,351 + 6,3 = 10,861(T) Nuùt B PB= qsx4xS+Pdng = 0,9742,351+ 6,3 = 15,422(T) Hoaït taûi: Hoaït taûi do haøng hoùa ñeå treân beán, ngöôøi vaø xe coä ñi laïi laáy giaù trò trung bình laø qhh = 2 (T/m2). Taûi phaân boá : Taûi phaân boá daïng hình thang ñöôïc truyeàn leân töø 2 beân : Qhh =2( qhh) = 2(4) = 9(T/m) Hoaït taûi ôû 2 ñaàu conxol laø : qcxh = 44,5 = 9(T/m) Taûi taäp trung : Giaù trò taûi taäp trung taïi caùc nuùt nhö sau : Nuùt A= nuùt C : PA = PC = qhhx2xS = 222,351 = 9,404(T). Nuùt B : PB= qhhx4xS = 242,351 = 18,808(T). Caùc tröôøng hôïp chaát taûi: TÓNH TAÛI HOAÏT TAÛI 1 HOAÏT TAÛI 2 HOAÏT TAÛI 3 HOAÏT TAÛI 4 HOAÏT TAÛI 5 Caùc toå hôïp chaát taûi: Baûng VI.9. Baûng toå hôïp taûi troïng khung ngang caàu daãn STT TH TAÛI TROÏNG TT HT1 HT2 HT3 HT4 HT5 1 TH1 x x 2 TH2 x x 3 TH3 x x 4 TH4 x x 5 TH5 x x Keát quaû noäi löïc: Baûng VI.10. Baûng keát quaû noäi löïc khung ngang caàu daãn Momen ((T.m) Löïc caét(T) M(+) M(-) Q(+) Q(-) 25,50 -15,27 22,67 -22,67 TÍNH TOAÙN NOÄI LÖÏC BAÛN SAØN: Baûn saøn caàu chính: Keát caáu baûn caàu chính goàm 4 loaïi oâ baûn chính sau: Baûng VI.11. Baûng toång hôïp kích thöôùc oâ baûn Loaïi oâ baûn Chieàu daøi L Chieàu roäng B chieàu cao hb (m) (m) (m) Loaïi 1 4,7 4,5 0,3 Loaïi 2 4,7 2,0 0,3 Loaïi 3 4,7 1,25 0,3 Loaïi 4 4,5 1,35 0,3 Choïn oâ baûn loaïi 1 ñeå tính noäi löïc vaø boá trí theùp cho toaøn beán: Xeùt oâ baûn baát kyø ta coù: => Baûn thuoäc loaïi baûn keâ boán caïnh neân noäi löïc baûn tính theo hai phöông. Sô ñoà tính: Taûi troïng taùc duïng leân baûn : Troïng löôïng baûn thaân saøn vaø lôùp beâ toâng nhöïa phuû maët caàu: qs= 0,3x2,5 + 0,1x2,2=0,97T/m2 Taûi troïng haøng hoùa : qhh= 4T/m2 Toång taûi troïng taùc duïng leân saøn : P = (qs+qhh)x4,5 x4,7 =105,116 (T) Noäi löïc oâ baûn: Tra baûng 9/trang 34 – “ Soå tay thöïc haønh keát caáu coâng trình “ Vôùi ta ñöôïc : m91=0,0185 m92=0,0173 k91 =0,0433 k92 =0,0399 Noäi löïc trong baûn : Momen döông lôùn nhaát giöõa baûn: M1 = m91.P = 0,0185x105,116 = 1,945 Tm M2 = m92.P = 0,0173 x105,116= 1,819Tm Momen aâm lôùn nhaát ôû goái: MI = k91.P = 0,0433 x105,116= 4,552Tm MII = k92.P= 0,0399 x105,116= 4,194Tm Trong ñoù M1 , MI :Moâmen nhòp vaø moâmen goái theo phöông 1 (phöông caïnh ngaén ) M2 , MII : Moâmen nhòp vaø moâmen goái theo phöông 2 ( phöông caïnh daøi ) Baûng VI.12. Baûng toång hôïp noäi löïc oâ baûn saøn caàu chính Noäi löïc Phöông caïnh ngaén Phöông caïnh daøi M+max(T.m) 1,945 1,819 M-max(T.m) 4,552 4,194 Baûn saøn caàu daãn: Vì caàu daãn coù kích thöôùc töông töï caàu chính neân ta coù tæ soá chieàu daøi hai caïnh oâ baûn caàu daãn nhö sau: => baûn loaïi ngaøm. Töông töï oâ baûn caàu chính ta coù : Taûi troïng taùc duïng leân baûn : Troïng löôïng baûn thaân saøn vaø lôùp beâ toâng nhöïa phuû maët caàu: qs= 0,3x2,5 + 0,1x2,2=0,97T/m2 Taûi troïng haøng hoùa : qhh= 2T/m2 Toång taûi troïng taùc duïng leân saøn : P = (qs+qhh)x4,5 x4,7 =62,816 (T) Noäi löïc oâ baûn: Tra baûng 9/trang 34 – “ Soå tay thöïc haønh keát caáu coâng trình “ Vôùi ta ñöôïc : m91=0,0185 m92=0,0173 k91 =0,0433 k92 =0,0399 Noäi löïc trong baûn : Momen döông lôùn nhaát giöõa baûn: M1 = m91.P = 0,0185x62,816 = 1,162 (Tm) M2 = m92.P = 0,0173 x62,816= 1,087 (Tm ) Momen aâm lôùn nhaát ôû goái: MI = k91.P = 0,0433 x62,816= 2,720 (Tm) MII = k92.P= 0,0399 x62,816= 2,506 (Tm ) Trong ñoù M1 , MI :Moâmen nhòp vaø moâmen goái theo phöông 1 (phöông caïnh ngaén ) M2 , MII : Moâmen nhòp vaø moâmen goái theo phöông 2 ( phöông caïnh daøi ) Baûng VI.13. Baûng toång hôïp noäi löïc oâ baûn saøn caàu daãn Noäi löïc Phöông caïnh ngaén Phöông caïnh daøi M+max(T.m) 1,162 1,087 M-max(T.m) 2,720 2,506 CHÖÔNG VII: KIEÅM TRA KHAÛ NAÊNG CHÒU LÖÏC CUÛA COÏC VAØ CHUYEÅN VÒ CUÛA COÂNG TRÌNH KIEÅM TRA KHAÛ NAÊNG CHÒU LÖÏC CUÛA COÏC: Theo ñieàu 13.11 cuûa tieâu chuaån 22TCN207-92,ta coù: SI £ F F: khaû naêng chòu taûi tính toaùn cuûa caáu kieän, phuï thuoäc vaøo vaät lieäu, tính chaát cuûa taûi troïng (neùn, keùo, uoán, neùn vaø keùo leäch taâm vôùi caùc ñoä leäch taâm lôùn hoaëc beù) vaø hình daïng tieát dieän cuûa caáu kieän. SI : noäi löïc tính toaùn trong caáu kieän SI = kn x nc x n x md x S kn : heä soá ñaûm baûo, xeùt ñeán taàm quan troïng vaø caáp coâng trình, phuï thuoäc vaøo chieàu cao H cuûa beán, xaùc ñònh theo Ñieàu 2.3 Tieâu chuaån ngaønh 22 TCN 207-92. Coâng trình coù cao trình ñænh : +3,0m vaø cao trình ñaùy : -12,34m Þ Chieàu cao cuûa beán H = 15,34 m Vaäy H20m laø coâng trình caáp III => kn = 1,15 nc : heä soá toå hôïp taûi troïng, laáy nc = 1,0 (ñoái vôùi toå hôïp cô baûn). n : heä soá vöôït taûi, laáy n = 1,25 ñoái vôùi caùc coâng trình beán caûng bieån. md : heä soá ñieàu kieän laøm vieäc, xeùt ñeán ñaëc ñieåm chòu löïc thöïc teá cuûa caáu kieän vaù moät soá giaû thieát cuûa sô ñoà tính toaùn,laáy mñ=1,0 S : noäi löïc (M, Q , N), xaùc ñònh qua tính toaùn keát caáu. Þ SI = 1,15 x 1,0 x 1,25 x 1,0 x S = 1,44 x S Vaäy noäi löïc trong keát caáu giaûi ra phaûi thoaû maõn ñieàu kieän : 1,44 x S £ F Baûng VII.1. Baûng kieåm tra khaû naêng chòu löïc cuûa coïc Caáu kieän S SI SI Caàu chính Mmax ( T.m) 9,0 12,60 61,02 Thoûa Nneùn (T) 147,37 206,32 241,51 Thoûa Nnhoå (T) 10,83 15,162 116,73 Thoûa Caàu daãn Mmax ( T.m) 1,39 1,95 61,02 Thoûa Nneùn (T) 83,5 116,9 175,12 Thoûa Nnhoå (T) 0,07 0,098 71,058 Thoûa KIEÅM TRA COÏC CHÒU LÖÏC NGANG VAØ MOMEN: Chuyeån vò ngang yo vaø goùc xoay Yo taïi maët ñaát ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : Trong ñoù : + + : ñöôïc tính toaùn taïi muïc kieåm tra khaû naêng chòu löïc ngang cuûa coïc sau khi phaân phoái. Chuyeån vò ngang cuûa coïc ôû cao trình ñaët löïc ngang Töø 03 sô ñoà khung ta thaáy khung doïc – coïc thaúng ñöùng soá 10 coù löïc ngang lôùn nhaát : H = 0,99T vaø Mtö = - 8,82 T.m. + + Chuyeån vò ngang yo vaø goùc xoay Yo taïi maët ñaát : Ta thaáy : Vaäy ñieàu kieän chuyeån vò taïi maët ñaát ñöôïc ñaûm baûo Chuyeån vò cuûa coïc ôû cao trình ñaët löïc ngang: Ta thaáy Ñieàu kieän chuyeån vò ñaàu coïc ñöôïc ñaûm baûo. KIEÅM TRA CHUYEÅN VÒ COÂNG TRÌNH: Ta coù baûng keát quaû chuyeån vò thaúng ñaàu coïc töø keát quaû SAP 2000 v.10.1 sau: Baûng VII.2. Baûng kieåm tra chuyeån vò ñaàu coïc Chuyeån vò ñaàu coïc (m) Giaù trò Khung ngang U1 0,0153 U2 0 U3 -0,0075 Khung doïc döôùi ray U1 -0,0186 U2 0 U3 -0,008 Khung doïc U1 -0,021 U2 0 U3 -0,0078 Khung ngang caàu daãn U1 -0,0023 U2 0 U3 -0,0057 Khung doïc caàu daãn U1 -0,00046 U2 0 U3 -0,0053 Chuyeån vò thaúng giôùi haïn cuûa ñaàu coïc Ugh (cm) 10 Kieåm tra ñieàu kieän Utt < Ugh Thoûa CHÖÔNG VIII. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP THEO CAÙC TRAÏNG THAÙI GIÔÙI HAÏN Tính theo Tieâu chuaån beâ toâng thuûy coâng TCVN 4116-85 TÍNH TOAÙN BTCT THEO CÖÔØNG ÑOÄ (TRAÏNG THAÙI GIÔÙI HAÏN I) Caùc thoâng soá tính toaùn cuûa beâ toâng vaø coát theùp daàm: Beâ toâng daàm Mac300 coù caùc ñaëc tröng: Rn = 135 Kg/cm2 Rk = 10 Kg/cm2 Eb = 2,9.105 Kg/cm2 Coát theùp AII coù ñaëc tröng: Ra = 2700 Kg/cm2 Ea = 2,1.106 Kg/cm2 Tính toaùn coát doïc cho caáu kieän chòu uoán coù tieát dieän hình chöõ nhaät: Trong ñoù: kn: heä tin caäy phuï thuoäc caáp coâng trình. Coâng trình caáp III : kn = 1,15 nc : heä soá toå hôïp taûi troïng, laáy nc = 1,0 (ñoái vôùi toå hôïp cô baûn). mb: heä soá ñieàu kieän laøm vieäc, laáy mb = 1,0 Rn: cöôøng ñoä chòu neùn cuûa beâ toâng, Rn = 135 Kg/cm2 b, h: chieàu roäng vaø chieàu cao cuûa tieát dieän ngang daàm ho : chieàu cao laøm vieäc cuûa coát theùp ho = h – a a : chieàu daøy lôùp baûo veä,laø khoaûng caùch töø meùp tieát dieän ñeán troïng taâm coát theùp chòu löïc. M : momen tính toaùn cho tieát dieän Kieåm tra ñieàu kieän : Neáu Ao £ Ar = xr x (1-0.5xr) : Khoâng phaûi tính F’a Vôùi xr laø trò soá giôùi haïn cuûa chieàu cao töông ñoái cuûa vuøng chòu neùn. Tra baûng 17/397 Tieâu chuaån TCVN 4116-1985 vôùi theùp AII, beâ toâng #300 => xr = 0,6 Þ Ar = 0,6 x (1 – 0,5 x 0,6) = 0,42 Khi ñoù ta coù g : Dieän tích coát theùp Fa xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Vôùi : ma : heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa coát theùp,Tra baûng 9/391 cuûa Tieâu chuaån TCVN 4116-1985 vôùi soá thanh theùp chòu löïc ôû maët caét ngang nhoû hôn 10 : ma = 1,1 Ra : Cöôøng ñoä chòu keùo cuûa coát theùp. Theùp AII coù Ra = 2700 Kg/cm2 Neáu Ao > Ar : neân taêng tieát dieän hoaëc ñaët coát F’a. Ôû ñaây chæ tính toaùn ñieàu kieän ñaët coát ñôn. Kieåm tra haøm löôïng coát theùp: Töø dieän tích coát theùp Fa tính ñöôïc, choïn coát theùp hôïp lyù cho tieát dieän. Töø ñoù tính ñöôïc Fa thöïc. Theo Tieâu chuaån TCVN 4116-1985 : mmax = 2% ; mmin = 0,05% Theo taøi lieäu “Saøn beâ toâng coát theùp toaøn khoái” : Ñoái vôùi daàm : m hôïp lyù : 0,8% < m < 1,5% mmin thöôøng laáy baèng 0,05%, nhöng ñoái vôùi daàm laáy baèng 0,15%. Ñoái vôùi baûn : m hôïp lyù : 0,3% < m < 0,9% mmin = 0,05%, thoâng thöôøng vôùi baûn laáy baèng 0,1%. Baûng VIII.1a. Baûng tính toaùn coát theùp theo traïng thaùi giôùi haïn I phöông aùn 1 Caáu kieän Mtc (T.m) Mtt (KG.cm) b (cm) h (cm) ao (cm) ho (cm) Ao Kieåm tra ñieàu kieän Fa (cm2) Choïn theùp Fa thöïc (cm2) (%) Ñieàu kieän DN M+ 77,01 1E+07 90 120 6 114 0,090 Thoûa 0,95 39,53 10Þ25 49,1 0,48% Thoûa M- 89,74 1E+07 90 120 6 114 0,105 Thoûa 0,94 46,46 10Þ25 49,1 0,48% Thoûa DD M+ 67,70 1E+07 80 100 6 94 0,131 Thoûa 0,93 43,19 8Þ25 39,2 0,52% Thoûa M- 54,53 8E+06 80 100 6 94 0,105 Thoûa 0,94 34,25 8Þ25 39,2 0,52% Thoûa DCT M+ 188,49 3E+07 90 120 6 114 0,220 Thoûa 0,87 105,43 18Þ28 110,7 1,08% Thoûa M- 124,93 2E+07 90 120 6 114 0,146 Thoûa 0,92 66,35 12Þ28 73,8 0,72% Thoûa Baûng VIII.2a. Baûng tính theùp chòu löïc baûn maët caàu phöông aùn 1 Mtc (T.m) Mtt (KG.cm) b (cm) h (cm) ao (cm) ho (cm) Ao Kieåm tra ñieàu kieän Fa (cm2) Choïn theùp Fa thöïc (cm2) (%) Ñieàu kieän M11 M+ 2,406 346464 100 30 5 25 0,047 Thoûa 0,98 5,50 Þ14a200 7,7 0,31% Thoûa M- 5,512 793728 100 30 5 25 0,108 Thoûa 0,94 13,04 Þ16a150 13,4 0,54% Thoûa M22 M+ 1,719 247536 100 30 5 25 0,034 Thoûa 0,98 3,90 Þ14a200 7,7 0,31% Thoûa M- 3,971 571824 100 30 5 25 0,078 Thoûa 0,96 9,23 Þ16a200 10,05 0,40% Thoûa Baûng VIII.1b. Baûng tính toaùn coát theùp theo traïng thaùi giôùi haïn I phöông aùn 2 Caáu kieän Mtc (T.m) Mtt (KG.cm) b (cm) h (cm) ao (cm) ho (cm) Ao Kieåm tra ñieàu kieän Fa (cm2) Choïn theùp Fa thöïc (cm2) (%) Ñieàu kieän DN M+ 77,45 1,1E+07 90 120 6 114 0,090 Thoûa 0,95 39,76 10Þ25 49,1 0,48% Thoûa M- 88,67 1,3E+07 90 120 6 114 0,103 Thoûa 0,95 46,88 10Þ25 49,1 0,48% Thoûa DD M+ 62,97 9067680 80 100 6 94 0,121 Thoûa 0,94 39,94 8Þ25 39,2 0,52% Thoûa M- 61,18 8809920 80 100 6 94 0,118 Thoûa 0,94 38,73 8Þ25 39,2 0,52% Thoûa DCT M+ 167,17 2,4E+07 90 120 6 114 0,195 Thoûa 0,89 91,80 18Þ28 110,7 1,08% Thoûa M- 129,24 1,9E+07 90 120 6 114 0,151 Thoûa 0,92 68,86 18Þ28 110,7 1,08% Thoûa Baûng VIII.2b. Baûng tính theùp chòu löïc baûn maët caàu phöông aùn 2 Mtc (T.m) Mtt (KG.cm) b (cm) h (cm) ao (cm) ho (cm) Ao Kieåm tra ñieàu kieän Fa (cm2) Choïn theùp Fa thöïc (cm2) (%) Ñieàu kieän M11 M+ 1,945 280080 100 30 5 25 0,038 Thoûa 0,98 4,42 Þ14a200 7,7 0,31% Thoûa M- 4,552 655488 100 30 5 25 0,089 Thoûa 0,95 10,65 Þ16a150 13,4 0,54% Thoûa M22 M+ 1,819 261936 100 30 5 25 0,036 Thoûa 0,98 4,13 Þ14a200 7,7 0,31% Thoûa M- 4,194 603936 100 30 5 25 0,082 Thoûa 0,96 9,77 Þ16a200 10,05 0,40% Thoûa Baûng VIII.3a. Baûng tính toaùn coát theùp caàu daãn theo traïng thaùi giôùi haïn I Caáu kieän Mtc (T.m) Mtt (KG.cm) b (cm) h (cm) ao (cm) ho (cm) Ao Kieåm tra ñieàu kieän Fa (cm2) Choïn theùp Fa thöïc (cm2) (%) Ñieàu kieän DN M+ 25,5 3672000 80 100 6 94 0,049 Thoûa 0,97 15,52 5Þ22 19,01 0,25% Thoûa M- 15,28 2200320 80 100 6 94 0,029 Thoûa 0,99 9,20 4Þ22 15,20 0,20% Thoûa DD M+ 48,38 6966720 80 100 6 94 0,093 Thoûa 0,95 30,18 8Þ22 30,41 0,40% Thoûa M- 41,13 5922720 80 100 6 94 0,079 Thoûa 0,96 25,45 8Þ22 30,41 0,40% Thoûa Baûng VIII.3b. Baûng tính theùp chòu löïc baûn maët caàu caàu daãn Mtc (T.m) Mtt (KG.cm) b (cm) h (cm) ao (cm) ho (cm) Ao Kieåm tra ñieàu kieän Fa (cm2) Choïn theùp Fa thöïc (cm2) (%) Ñieàu kieän M11 M+ 1,162 167328 100 30 5 25 0,023 Thoûa 0,99 2,62 Þ12a200 5,66 0,23% Thoûa M- 2,720 391680 100 30 5 25 0,053 Thoûa 0,97 6,24 Þ14a200 7,7 0,31% Thoûa M22 M+ 1,087 156528 100 30 5 25 0,021 Thoûa 0,99 2,45 Þ12a200 5,66 0,23% Thoûa M- 2,506 360864 100 30 5 25 0,049 Thoûa 0,97 5,73 Þ14a200 7,7 0,31% Thoûa Kieåm tra cöôøng ñoä tieát dieän chöõ nhaät coát ñôn: Neáu x £ xr x ho thì phaûi thoaû maõn ñieàu kieän : kn x nc x M £ mb x Rn x bx x x (ho – 0,5x) (1) Neáu x > xr x ho thì phaûi thoaû maõn ñieàu kieän : kn x nc x M £ mb x Rn x xr x(1-0,5xr)x b x (2) Khi ñieàu kieän (2) khoâng thoaû thì neân taêng tieát dieän hoaëc taêng maùc beâtoâng hoaëc ñaët coát chòu neùn. Baûng VIII.4a. Baûng kieåm tra cöôøng ñoä tieát dieän daàm phöông aùn 1 Caáu kieän Mtt (KG.cm) b (cm) h (cm) x (cm) ÑK phaûi thoûa Veá traùi cuûa ÑK Veá phaûi cuûa ÑK Kieåm tra ÑK cöôøng ñoä DN M+ 11089440 90 114 13,34 68,4 ÑK1 12752856 15651917 Thoûa M- 12922560 90 114 13,34 68,4 ÑK1 14860944 1565197 Thoûa DD M+ 9748800 80 94 11,98 56,4 ÑK1 11211120 12575085 Thoûa M- 7852320 80 94 11,98 56,4 ÑK1 9030168 125785085 Thoûa DCT M+ 27142560 90 114 30,07 68,4 ÑK1 31213944 32538161 Thoûa M- 17989920 90 114 20,04 68,4 ÑK1 20688408 22790473 Thoûa Baûng VIII.5a. Baûng kieåm tra cöôøng ñoä tieát dieän baûn maët caàu phöông aùn 1 Caáu kieän Mtt (KG.cm) b (cm) h (cm) x (cm) ÑK phaûi thoûa Veá traùi cuûa ÑK Veá phaûi cuûa ÑK Kieåm tra ÑK cöôøng ñoä DN M+ 346464 100 30 1,69 15 ÑK1 398433 552355 Thoûa M- 793728 100 30 2,95 15 ÑK1 912787 936288 Thoûa DD M+ 247536 100 30 1,69 15 ÑK1 284666 552355 Thoûa M- 571824 100 30 2,21 15 ÑK1 657597 713553 Thoûa Baûng VIII.4b. Baûng kieåm tra cöôøng ñoä tieát dieän daàm phöông aùn 2 Caáu kieän Mtt (KG.cm) b (cm) h (cm) x (cm) ÑK phaûi thoûa Veá traùi cuûa ÑK Veá phaûi cuûa ÑK Kieåm tra ÑK cöôøng ñoä DN M+ 11152800 90 114 13,34 68,4 ÑK1 12825720 15651917 Thoûa M- 12768480 90 114 13,34 68,4 ÑK1 14683752 1565197 Thoûa DD M+ 9067680 80 94 11,98 56,4 ÑK1 10427832 12575085 Thoûa M- 8809920 80 94 11,98 56,4 ÑK1 10131408 12575085 Thoûa DCT M+ 24071904 90 114 30,07 68,4 ÑK1 27682689 32538161 Thoûa M- 18610560 90 114 20,04 68,4 ÑK1 21402144 3253816 Thoûa Baûng VIII.5b. Baûng kieåm tra cöôøng ñoä tieát dieän baûn maët caàu phöông aùn 2 Caáu kieän Mtt (KG.cm) b (cm) h (cm) x (cm) ÑK phaûi thoûa Veá traùi cuûa ÑK Veá phaûi cuûa ÑK Kieåm tra ÑK cöôøng ñoä DN M+ 280080 100 30 1,69 15 ÑK1 322092 552355 Thoûa M- 655488 100 30 2,95 15 ÑK1 753811 936288 Thoûa DD M+ 261936 100 30 1,69 15 ÑK1 301226 552355 Thoûa M- 603936 100 30 2,21 15 ÑK1 694526 713553 Thoûa Baûng VIII.4b. Baûng kieåm tra cöôøng ñoä tieát dieän daàm caàu daãn Caáu kieän Mtt (KG.cm) b (cm) ho (cm) x (cm) ÑK phaûi thoûa Veá traùi cuûa ÑK Veá phaûi cuûa ÑK Kieåm tra ÑK cöôøng ñoä DN M+ 3672000 80 94 5,81 56,4 ÑK1 4222800 5143235,58 Thoûa M- 2200320 80 94 4,65 56,4 ÑK1 2530368 4139763,14 Thoûa DD M+ 6966720 80 94 9,29 56,4 ÑK1 8011728 8069747,11 Thoûa M- 5922720 80 94 9,29 56,4 ÑK1 6811128 8069747,11 Thoûa Baûng VIII.5b. Baûng kieåm tra cöôøng ñoä tieát dieän baûn maët caàu caàu daãn Caáu kieän Mtt (KG.cm) b (cm) h (cm) x (cm) ÑK phaûi thoûa Veá traùi cuûa ÑK Veá phaûi cuûa ÑK Kieåm tra ÑK cöôøng ñoä DN M+ 167328 100 30 1,25 15 ÑK1 192427,2 409789 Thoûa M- 391680 100 30 1,69 15 ÑK1 450432 552355 Thoûa DD M+ 156528 100 30 1,25 15 ÑK1 18007,2 409789 Thoûa M- 360864 100 30 1,69 15 ÑK1 414993,6 552355 Thoûa Tính toaùn BTCT theo ñieàu kieän môû roäng veát nöùt (traïng thaùi giôùi haïn II): Caùc thoâng soá tính toaùn cuûa beâ toâng vaø coát theùp daàm: Theùp AII: Ratc = 3000 Kg/cm2 E = 2,1.106 Kg/cm2 Beâ toâng maùc 300: E = 2,9.105 Kg/cm2 Rn = 170 Kg/cm2 Rk = 15 Kg/cm2 ÖÙng suaát trong coát theùp chòu keùo: ÖÙng suaát trong coát theùp chòu keùo : Trong ñoù: Fa : dieän tích coát theùp chòu keùo, (cm2) Z : caùnh tay ñoøn ngaãu löïc, (cm) Z = h0 – 0,5x x : chieàu cao mieàn beâtoâng chòu neùn, (cm) 2a ma : heä soá laøm vieäc cuûa coát theùp, ma = 1,0 mb : heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa beâtoâng, mb = 1,0 Ñoä môû roäng khe nöùt : Theo coâng thöùc 58,ñieàu 4.4 cuûa Tieâu chuaån beâ toâng thuyû coâng TCVN 4116 – 85. Coâng thöùc tính môû roäng veát nöùt cuûa caùc caáu kieän beâ toâng thuyû coâng : Trong ñoù: k : heä soá ñoái vôùi caáu kieän chòu uoán vaø neùn leäch taâm k = 1,0. Cg : heä soá khi tính vôùi taûi troïng ngaén haïn laáy Cg = 1,0 vaø taûi troïng thöôøng xuyeân vaø taûi taïm thôøi daøi haïn laáy Cg = 1,3 h : heä soá öùng vôùi coát theùp thanh coù gôø laáy h = 1,theùp trôn laáy h =1,4 s0 : öùng suaát keùo ban ñaàu trong coát theùp do söï tröông nôû cuûa beâ toâng Ñoái vôùi keát caáu bò phôi khoâ laâu keå caû thôøi gian thi coâng, s0 = 0 d : ñöôøng kính coát theùp chòu löïc, (mm) Ea : moñun ñaøn hoài cuûa theùp AII. sa : öùùng suaát trong coát theùp chòu keùo, (Kg/cm2) m: haøm löôïng coát theùp cuûa maët caét. Chieàu roäng khe nöùt cho pheùp: [at] = K x an Vôùi: [at] : beà roäng khe nöùt cho pheùp, (mm) an : beà roäng khe nöùt giôùi haïn, (mm). Theo ñieàu 4 Tieâu chuaån beâ toâng thuyû coâng TCVN 4116 – 85 , an = 0,05 mm k : heä soá laáy phuï thuoäc vaøo caáp coâng trình. Ñoái vôùi coâng trình caáp III : k = 1,6 Vaäy ñoä môû roäng veát nöùt cho pheùp : [at] = 0,05 x 1,6 = 0,08 mm Baûng VIII.6a. Baûng tính coát theùp chòu löïc cho baûn caàu chính phöông aùn 1 (theo traïng thaùi giôùi haïn 2) Caáu kieän b (cm) h (cm) n1 n2 a1 a2 Φ M11 Löôùi döôùi 100 30 6 0 5,70 0 14 Löôùi treân 100 30 7 0 5,90 0 16 M22 Löôùi döôùi 100 30 6 0 5,70 0 14 Löôùi treân 100 30 6 0 5,90 0 16 Caáu kieän Mtc (Tm) Mtt (Kg.cm) fa (cm2) Fa (cm2) ao (cm) ho (cm) x Z η σ [at] Ñieàu kieän M11 M+ 2,394 239400 1,539 9,24 5,70 24,30 1,63 23,49 0,38% 1103,66 0,05 Thoûa M- 5,512 551200 2,011 14,07 5,90 24,10 2,48 22,86 0,58% 1713,33 0,078 Thoûa M22 M+ 1,791 171900 1,539 9,24 5,70 24,30 1,63 23,49 0,38% 792,48 0,036 Thoûa M- 3,971 397100 2,011 12,06 5,90 24,10 2,13 23,04 0,50% 1428,96 0,067 Thoûa Baûng VIII.6b. Baûng tính coát theùp chòu löïc cho baûn caàu chính phöông aùn 2 (theo traïng thaùi giôùi haïn 2) Caáu kieän b (cm) h (cm) n1 n2 a1 a2 Φ M11 Löôùi döôùi 100 30 6 0 5,70 0 14 Löôùi treân 100 30 7 0 5,90 0 16 M22 Löôùi döôùi 100 30 6 0 5,70 0 14 Löôùi treân 100 30 6 0 5,90 0 16 Caáu kieän Mtc (Tm) Mtt (Kg.cm) fa (cm2) Fa (cm2) ao (cm) ho (cm) x Z η σ [at] Ñieàu kieän M11 M+ 1,945 194500 1,539 9,24 5,70 24,30 1,63 23,49 0,38% 896,67 0,04 Thoûa M- 4,552 455200 2,011 14,07 5,90 24,10 2,48 22,86 0,58% 1414,92 0,064 Thoûa M22 M+ 1,819 181900 1,539 9,24 5,70 24,30 1,63 23,49 0,38% 838,58 0,038 Thoûa M- 4,194 419400 2,011 12,06 5,90 24,10 2,13 23,04 0,50% 1509,21 0,070 Thoûa Baûng VIII.7. Baûng tính coát theùp chòu löïc cho baûn caàu caàu daãn (theo traïng thaùi giôùi haïn 2) Caáu kieän b (cm) h (cm) n1 n2 a1 a2 Φ M11 Löôùi döôùi 100 30 6 0 5,70 0 12 Löôùi treân 100 30 6 0 5,90 0 12 M22 Löôùi döôùi 100 30 6 0 5,70 0 12 Löôùi treân 100 30 6 0 5,90 0 12 Caáu kieän Mtc (Tm) Mtt (Kg.cm) fa (cm2) Fa (cm2) ao (cm) ho (cm) x Z η σ [at] Ñieàu kieän M11 M+ 1,162 116200 1,131 6,79 5,70 24,30 1,20 23,70 0,28% 722,49 0,031 Thoûa M- 2,72 272000 1,131 6,79 5,90 24,10 1,20 23,50 0,28% 1705,59 0,073 Thoûa M22 M+ 1,087 108700 1,131 6,79 5,70 24,30 1,20 23,70 0,28% 675,86 0,029 Thoûa M- 2,506 250600 1,131 6,79 5,90 24,10 1,20 23,50 0,28% 1571,40 0,067 Thoûa Baûng VIII.8a. Baûng tính coát theùp chòu löïc cho daàm phöông aùn 1 (theo traïng thaùi giôùi haïn 2) Caáu kieän b (cm) h (cm) n1 n2 a1 a2 Φ DN Löôùi döôùi 90 120 9 9 7,25 17,25 25 Löôùi treân 90 120 9 9 7,25 17,25 25 DD Löôùi döôùi 80 100 7 7 7,25 17,25 22 Löôùi treân 80 100 7 7 7,25 17,25 22 DCT Löôùi döôùi 90 120 10 10 7,25 17,25 28 Löôùi treân 90 120 10 10 7,25 17,25 25 Caáu kieän Mtc (Tm) Mtt (Kg.cm) fa (cm2) Fa (cm2) ao (cm) ho (cm) x Z η σ [at] Ñieàu kieän DN M+ 77,01 7701000 4,91 88,36 12,25 107,75 17,32 99,09 0,91% 879,6 0,045 Thoûa M- 89,74 8974000 4,91 88,36 12,25 107,75 17,32 99,09 0,91% 1025 0.053 Thoûa DD M+ 67,70 6770000 3,80 53,22 12,25 87,75 11,74 81,88 0,76% 1553,62 0.079 Thoûa M- 54,53 5453000 3,80 53,22 12,25 87,75 11,74 81,88 0,76% 1251,39 0.063 Thoûa DCT M+ 188,49 18849000 6,16 123,15 12,25 107,75 24,15 95,68 1.27% 1599,73 0.077 Thoûa M- 124,93 12493000 4.91 98,17 12,25 107,75 19,25 98,13 1.01% 1296,84 0.065 Thoûa Baûng VIII.8b. Baûng tính coát theùp chòu löïc cho daàm phöông aùn 2 (theo traïng thaùi giôùi haïn 2) Caáu kieän b (cm) h (cm) n1 n2 a1 a2 Φ DN Löôùi döôùi 90 120 9 9 7,25 17,25 25 Löôùi treân 90 120 9 9 7,25 17,25 25 DD Löôùi döôùi 80 100 7 7 7,25 17,25 22 Löôùi treân 80 100 7 7 7,25 17,25 22 DCT Löôùi döôùi 90 120 10 10 7,25 17,25 28 Löôùi treân 90 120 10 10 7,25 17,25 25 Caáu kieän Mtc (Tm) Mtt (Kg.cm) fa (cm2) Fa (cm2) ao (cm) ho (cm) x Z η σ [at] Ñieàu kieän DN M+ 77,45 7745000 4,91 88,36 12,25 107,75 17,32 99,09 0,91% 884,63 0,046 Thoûa M- 88,67 8867000 4,91 88,36 12,25 107,75 17,32 99,09 0,91% 1012,78 0.052 Thoûa DD M+ 62,97 6297000 3,80 53,22 12,25 87,75 11,74 81,88 0,76% 1445,08 0.073 Thoûa M- 61,18 6118000 3,80 53,22 12,25 87,75 11,74 81,88 0,76% 1404 0.071 Thoûa DCT M+ 167,16 16716600 6,16 123,15 12,25 107,75 24,15 95,68 1.27% 1418,75 0.068 Thoûa M- 129,24 12924000 4.91 98,17 12,25 107,75 19.25 98,13 1.01% 1341,58 0.067 Thoûa Baûng VIII.9. Baûng tính coát theùp chòu löïc cho daàm caàu daãn (theo traïng thaùi giôùi haïn 2) Caáu kieän b (cm) h (cm) n1 n2 a1 a2 Φ DN Löôùi döôùi 90 120 9 9 7,25 17,25 25 Löôùi treân 90 120 9 9 7,25 17,25 25 DD Löôùi döôùi 80 100 7 7 7,25 17,25 22 Löôùi treân 80 100 7 7 7,25 17,25 22 DCT Löôùi döôùi 90 120 10 10 7,25 17,25 28 Löôùi treân 90 120 10 10 7,25 17,25 25 Caáu kieän Mtc (Tm) Mtt (Kg.cm) fa (cm2) Fa (cm2) ao (cm) ho (cm) x Z η σ [at] Ñieàu kieän DN M+ 77,45 7745000 4,91 88,36 12,25 107,75 17,32 99,09 0,91% 884,63 0,046 Thoûa M- 88,67 8867000 4,91 88,36 12,25 107,75 17,32 99,09 0,91% 1012,78 0.052 Thoûa DD M+ 62,97 6297000 3,80 53,22 12,25 87,75 11,74 81,88 0,76% 1445,08 0.073 Thoûa M- 61,18 6118000 3,80 53,22 12,25 87,75 11,74 81,88 0,76% 1404 0.071 Thoûa DCT M+ 167,16 16716600 6,16 123,15 12,25 107,75 24,15 95,68 1.27% 1418,75 0.068 Thoûa M- 129,24 12924000 4.91 98,17 12,25 107,75 19.25 98,13 1.01% 1341,58 0.067 Thoûa TÍNH TOAÙN KHAÛ NAÊNG CHÒU LÖÏC CAÉT CUÛA DAÀM: Treân cô sôû tính toaùn coát theùp daàm töø ñieàu kieän hình thaønh veát nöùt, kieåm tra laïi khaû naêng chòu löïc cuûa daàm vôùi haøm löôïng coát theùp ñaõ tính toaùn ñöôïc ôû hai ñieàu kieän : Ñieàu kieän 1 : knx nc x Q £ 0,25x mb3 x Rn x b x ho Vôùi : kn : heä soá caáp coâng trình. Ñoái vôùi coâng trình caáp III : kn = 1,15 nc : heä soá toå hôïp taûi troïng, laáy nc = 1,0 Q : löïc caét treân daàm mb3 : heä soá ñieàu kieän laøm vieäc. Daàm coù h > 60 cm, mb3 = 1,15 Rn : cöôøng ñoä chòu neùn cuûa beâ toâng.Beâtoâng maùc 300 :Rn= 170Kg/cm2 b : beà roäng daàm ho : chieàu cao vuøng laøm vieäc cuûa coát theùp Khoâng phaûi tính coát theùp ngang khi thoaû maõn ñieàu kieän Ñieàu kieän 2 : knx nc x Q £ mb3 x Qb Vôùi: Qb : löïc caét cuûa beâ toâng ôû vuøng chòu neùn trong maët caét nghieâng Qb = k x Rk x b x ho x tgb K : heä soá, laáy k = 0,5 + 2x : chieàu cao töông ñoái cuûa vuøng beâ toâng chòu neùn trong maët caét Ñoái vôùi caáu kieän chòu uoán : : goùc giöõa maét caét nghieâng vaø truïc doïc cuûa caáu kieän 0,5 £ tgb £ 1,5 M , Q : momen vaø löïc caét ôû maët caét thaúng goùc ñi qua ñieåm cuoái maët caét nghieâng ôû vuøng chòu neùn Khoâng phaûi tính coát theùp xieân khi thoaû maõn ñieàu kieän 2. Baûng VIII.10 Kieåm tra khaû naêng chòu caét cuûa caáu kieän phöông aùn 1 Haïng muïc Noäi löïc Noäi löïc tt b (cm) h (cm) a (cm) ho (cm) ÑK1 Q Mtu Qtt Mtt Veá traùi ÑK1 Veá phaûi ÑK1 Kieåm tra DN Löôùi döôùi 48.91 77.01 70.31 110.70 90 120 12.25 107.75 80.85 473.97 Thoûa Löôùi treân 53.33 89.74 76.66 129.00 90 120 12.25 107.75 88.16 473.97 Thoûa DD Löôùi döôùi 57.10 67.7 82.08 97.32 80 100 12.25 87.75 94.39 343.10 Thoûa Löôùi treân 56.98 54.53 81.91 78.39 80 100 12.25 87.75 94.20 343.10 Thoûa DDR Löôùi döôùi 169.850 188.49 244.16 270.95 90 120 12.25 107.75 280.78 473.97 Thoûa Löôùi treân 167.590 124.93 240.91 179.59 90 120 12.25 107.75 277.05 473.97 Thoûa Haïng muïc Noäi löïc tt b (cm) ho (cm) Fa (cm2) x K tgB Qb (T) ÑK2 Qtt Mtt Veá traùi ÑK2 Veá phaûi ÑK2 Kieåm tra DN Löôùi döôùi 70.31 110.70 90 107.75 68.42 0.11 0.724 0.81 85.59 80.85 98.43 Coát ñai caáu taïo Löôùi treân 76.66 129.00 90 107.75 88.36 0.14 0.789 0.78 89.65 88.16 103.10 Coát ñai caáu taïo DD Löôùi döôùi 82.08 97.32 80 87.75 53.22 0.12 0.741 0.85 66.36 94.39 76.31 Tính coát ñai Löôùi treân 81.91 78.39 80 87.75 53.22 0.12 0.741 0.96 74.63 94.20 85.82 Tính coát ñai DDR Löôùi döôùi 244.16 270.95 90 107.75 123.15 0.20 0.903 0.99 129.47 280.78 148.89 Tính coát ñai Löôùi treân 240.91 179.59 90 107.75 98.17 0.16 0.822 1.18 141.27 277.05 162.47 Tính coát ñai Baûng VIII.11 Kieåm tra khaû naêng chòu caét cuûa caáu kieän phöông aùn 2 Haïng muïc Noäi löïc Noäi löïc tt b (cm) h (cm) a (cm) ho (cm) ÑK1 Q Mtu Qtt Mtt Veá traùi ÑK1 Veá phaûi ÑK1 Kieåm tra DN Löôùi döôùi 47.59 77.45 68.41 111.33 90 120 12.25 107.75 78.67 473.97 Thoûa Löôùi treân 51.80 88.67 74.46 127.46 90 120 12.25 107.75 85.63 473.97 Thoûa DD Löôùi döôùi 55.16 62.97 79.29 90.52 80 100 12.25 87.75 91.19 343.10 Thoûa Löôùi treân 54.69 61.18 78.62 87.95 80 100 12.25 87.75 90.41 343.10 Thoûa DDR Löôùi döôùi 161.110 167.166 231.60 240.30 90 120 12.25 107.75 266.33 473.97 Thoûa Löôùi treân 156.310 129.24 224.70 185.78 90 120 12.25 107.75 258.40 473.97 Thoûa Haïng muïc Noäi löïc tt b (cm) ho (cm) Fa (cm2) x K tgB Qb (T) ÑK2 Qtt Mtt Veá traùi ÑK2 Veá phaûi ÑK2 Kieåm tra DN Löôùi döôùi 68.41 111.33 90 107.75 39.272 0.06 0.629 0.80 72.85 78.67 83.78 Coát ñai caáu taïo Löôùi treân 74.46 127.46 90 107.75 58.9 0.10 0.693 0.77 77.87 85.63 89.56 Coát ñai caáu taïo DD Löôùi döôùi 79.29 90.52 80 87.75 60.82 0.14 0.775 0.87 70.95 91.19 81.60 Tính coát ñai Löôùi treân 78.62 87.95 80 87.75 50.27 0.11 0.727 0.88 67.35 90.41 77.45 Tính coát ñai DDR Löôùi döôùi 231.60 240.30 90 107.75 147.78 0.24 0.984 1.02 145.85 266.33 167.72 Tính coát ñai Löôùi treân 224.70 185.78 90 107.75 88.36 0.14 0.789 1.13 129.95 258.40 149.44 Tính coát ñai Baûng VIII.11 Kieåm tra khaû naêng chòu caét cuûa caáu kieän caàu daãn Haïng muïc Noäi löïc Noäi löïc tt b (cm) h (cm) a (cm) ho (cm) ÑK1 Q Mtu Qtt Mtt Veá traùi ÑK1 Veá phaûi ÑK1 Kieåm tra DN Löôùi döôùi 25.50 77.01 22.67 110.70 90 120 12.25 107.75 26.07 473.97 Thoûa Löôùi treân 15.28 89.74 22.67 129.00 90 120 12.25 107.75 26.07 473.97 Thoûa DD Löôùi döôùi 48.38 67.7 37.38 97.32 80 100 12.25 87.75 42.99 343.10 Thoûa Löôùi treân 41.13 54.53 38.37 78.39 80 100 12.25 87.75 44.13 343.10 Thoûa Haïng muïc Noäi löïc tt b (cm) ho (cm) Fa (cm2) x K tgB Qb (T) ÑK2 Qtt Mtt Veá traùi ÑK2 Veá phaûi ÑK2 Kieåm tra DN Löôùi döôùi 22.67 110.70 90 107.75 68.42 0.11 0.724 0.36 38.08 26.07 43.79 Coát ñai caáu taïo Löôùi treân 22.67 129.00 90 107.75 88.36 0.14 0.789 0.32 36.56 26.07 42.05 Coát ñai caáu taïo DD Löôùi döôùi 37.38 97.32 80 87.75 53.22 0.12 0.741 0.50 39.33 42.99 45.23 Coát ñai caáu taïo Löôùi treân 38.37 78.39 80 87.75 53.22 0.12 0.741 0.60 46.88 44.13 53.91 Coát ñai caáu taïo Tính coát ngang: Khoaûng caùch tính toaùn giöõa 2 coát ñai : Khoaûng caùch lôùn nhaát giöõa 2 coát ñai : Ñoái vôùi ñoaïn gaàn goái (1/4 nhòp) : Khi h £ 45cm thì uct £ vaø uct £ 50 cm Khi 45cm < h £ 200cm thì uct £ vaø uct £ 50 cm Ñoái vôùi ñoaïn coøn laïi cuûa nhòp: Khi 30cm < h < 200cm thì uct £ vaø uct £ 50 cm Khi h ³ 200cm thì uct < Giaû thieát duøng theùp ñai f12 (fñ = 1,131cm2 ) , 4 nhaùnh (n = 4). Khi ñoù ta co ù baûng tính sau: Baûng VIII.1 Coát theùp baûn maët caàu chính phöông aùn 1 Haïng muïc Qmax Qtt Khoaûng caùch giöõa caùc coát ñai Keát luaän Utt Umax Uct goái Uct nhòp Uct goái Uct nhòp DN 53,33 76,66 115,83 204,46 40 50 10 20 DR 169,8 244,16 11,42 69,92 40 50 10 20 DD 57,10 82,08 89,81 173,98 33,3 50 10 20 Baûng VIII.2 Coát theùp baûn maët caàu daãn phöông aùn 1 Haïng muïc Qmax Qtt Khoaûng caùch giöõa caùc coát ñai Keát luaän Utt Umax Uct goái Uct nhòp Uct goái Uct nhòp DN 23.25 33.422 378.34 291.151 30 50 15 25 DD 31.90 45.856 189.97 200.583 30 50 15 25 TOÅNG HÔÏP TÍNH TOAÙN,BOÁ TRÍ COÁT THEÙP. Phöông aùn 1 : Tính toaùn boá trí coát theùp cho baûn maët caàu chính vaø caàu daãn. Caáu kieän Baûn maët caàu chính Baûn maët caàu daãn M11 M22 M11 M22 Coát theùp döôùi f14a200 f14a200 f12a200 f12a200 Coát theùp treân f16a150 f16a200 f12a200 f12a200 Tính toaùn boá trí coát theùp cho daàm – Phöông aùn 1 Caáu kieän Daàm ngang Daàm ray Daàm doïc Kích thöôùc (cm) 90x120 90x120 80x100 Coát theùp döôùi 18 f 25 20 f28 14 f 22 Coát theùp treân 18 f 25 20 f25 16 f 22 Phöông aùn 2 : Tính toaùn boá trí coát theùp cho baûn maët caàu chính vaø caàu daãn. Caáu kieän Baûn maët caàu chính Baûn maët caàu daãn M11 M22 M11 M22 Coát theùp döôùi f14a200 f14a200 f12a200 f12a200 Coát theùp treân f186a150 f16a200 f12a200 f12a200 Tính toaùn boá trí coát theùp cho daàm – Phöông aùn 2 Caáu kieän Daàm ngang Daàm ray Daàm doïc Kích thöôùc (cm) 90x120 90x120 80x100 Coát theùp döôùi 18 f 25 20 f 28 14f 22 Coát theùp treân 18 f 25 20 f 25 14 f 22 Daàm caàu daãn : Tính toaùn boá trí coát theùp cho daàm caàu daãn Caáu kieän Daàm ngang Daàm doïc Kích thöôùc (cm) 80x100 80x100 Coát theùp döôùi 10 f 22 10 f 18 Coát theùp treân 10 f 22 10 f 18 CHÖÔNG IX. SO SAÙNH VAØ LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN KEÁT CAÁU PHÖÔNG AÙN 1: Söû duïng coïc BT DÖL D600-380 cho caàu chính vaø coïc D500-320 ho caàu daãn. Öu ñieåm: Coïc BT DÖL ñöôïc söû duïng khaù phoå bieán hieän nay vôùi chi phí cho coïc kinh teá hôn vôùi caùc loaïi coïc khaùc . Ñoàng thôøi coïc BT DÖL ñöôïc caùc coâng ty saûn xuaát nhieàu trong nöôùc. Phuø hôïp vôùi caùc phöông tieän vaø thieát bò thi coâng hieän nay. Nhöôïc ñieåm: Vieäc xöû lyù coïc gaëp khoù khaên khi coïc ñoùng khoâng ñuùng cao trình thieát keá. Phaûi löu yù tôùi moái noái coïc vì trong quaù trình ñoùng coù coïc coù theå bi phaù vôõ hay cong taïi vò trí naøy. PHÖÔNG AÙN 2: Söû duïng coïc theùp D508 cho caàu chính vaø caàu daãn. Öu ñieåm: Troïng löôïng coïc nhoû hôn coïc BT DÖL neân coâng taùc caåu laép,naâng haï nhanh choùng vaø truyeàn taûi troïng lôùn xuoáng neàn. Tieát kieäm thôøi gian thi coâng khi boû qua giai ñoaïn noái coïc,nhôø ñoù ruùt ngaén ñöôïc tieán ñoä thi coâng. Nhöôïc ñieåm: Coïc oáng theùp hieän nay trong nöôùc chöa saûn xuaát ñöôïc neân phaûi nhaäp khaåu töø nöôùc ngoaøi,do ñoù laøm haïn cheá nhaø cung caáp cuõng nhö laøm taêng giaù thaønh coïc. Phaûi thöôøng xuyeân xöû lyù choáng aên moøn cho phaàn coïc töø möïc nöôùc thaáp thieát keá trôû leân baèng sôn phuû hoaëc taïo dieän cöïc anot,catot,.. LÖÏA CHOÏN PHÖÔN AÙN KEÁT CAÁU: Töø vieäc phaân tích caùc chæ tieâu kinh teá kyõ thuaät ôû treân ta thaáy caùc phöông aùn ñeàu ñaùp öùng ñöôïc caùc chæ tieâu kyõ thuaät khi xaây döïng caûng. Tuy nhieân,tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän kinh teá cuûa coâng ty coù theå löïa choïn phöông aùn thích hôïp. Khuyeán nhò neân choïn phöông aùn 1 ñeå xaây döïng caûng. PHAÀN III THI COÂNG BEÁN 10.000DWT I.1 : TRÌNH TÖÏ THI COÂNG Khi tieán haønh thi coâng coâng trình beán caàn phaûi tuaân theo caùc trình töï vaø bieän phaùp sau: Böôùc 1: Coâng taùc chuaån bò nhö chuaån bò coâng tröôøng,thanh thaûi caùc chöôùng ngaïi vaät trong khu vöïc xaây döïng. Ñònh vò tuyeán beán vaø tieán haønh naïo veùt khu nöôùc ñeán cao ñoä naïo veùt vaø cao ñoä thieát keá. Sau khi naïo veùt xong caàn phaûi ño ñaïc kieåm tra vaø nghieäm thu tröôùc khi tieán haønh coâng taùc tieáp theo. Böôùc 2: Ñoùng coïc thöû. Sau khi ñoùng coïc thöû vaø quyeát ñònh chieàu daøi coïc thì tieán haønh ñoùng coïc ñaïi traø.Thieát bò ñoùng coïc duøng buùa K45, coù theå söû duïng saøn ñaïo ñeå ñònh vò coïc hay duøng taøu ñoùng coïc. Trong quaù trình ñoùng coïc caàn phaûi coù 02 maùy kinh vó ñeå xaùc ñònh chính xaùc toïa ñoä ñaàu coïc . Ñoàng thôøi caùc coïc caàn phaûi kieåm tra nghieäm thu tröôùc khi ñoùng. Caùc coïc ñoùng vaøo coâng trình phaûi ñaûm baûo ñuùng toïa ñoä,cao ñoä vaø ñoä xieân theo yeâu caàu thieát keá. Böôùc 3: Sau khi ñoùng coïc xong cho töøng boä phaän coâng trình, giaèng lieân keát caùc ñaàu coïc ngay baèng heä xaø keïp cheá taïo töø theùp hình I hoaëc U vaø buloâng töông öùng.Trong tröôøng hôïp neáu cao trình ñænh coïc cao hôn cao trính thieát keá phaûi tieán haønh caét ñaàu coïc ñeán cao ñoä thieát keá (coù söï ñoàng yù cuûa cô quan thieát keá). Böôùc 4: Laép döïng vaùn khuoân, laép ñaët coát theùp tieán haønh ñoå beâtoâng daàm ngang,daàm doïc caàu chính vaø caàu daãn. Söû duïng caàn caåu vaø traïm troän treân saø lan ñeå ñoå beâ toâng qua heä thoáng pheãu hoaëc söû duïng maùy bôm beâ toâng treân bôø. Böôùc 6: Laép ñaët ñeäm taøu,bích neo,caàu thang,heä thoáng ñieän nöôùc… Böôùc 5: Laép döïng coát pha,laép ñaët coát theùp baûn maët caàu vaø tieán haønh ñoå beâ toâng maët caàu ôû caàu chính vaø caàu daãn. Thi coâng lôùp phuû beâ-toâng maët caàu. Böôùc 7: Hoaøn thieän nghieäm thu baøn giao ñöa coâng trình vaøo söû duïng. I.2 NHÖÕNG ÑIEÅM LÖU YÙ KHI THI COÂNG: Trong quaù trình thi coâng, phaûi tuaân thuû theo caùc quy ñònh trong caùc tieâu chuaån, qui trình, qui phaïm thi coâng do Nhaø nöôùc ban haønh. Caùc qui ñònh ñoù ñöôïc neâu trong caùc taøi lieäu sau : + Nghò ñònh cuûa Chính phuû soá 209/2004/NÑ-CP ngaøy 16/12/2004 veà quaûn lyù chaát löôïng coâng trình xaây döïng. + Tuyeån taäp Tieâu chuaån xaây döïng Vieät Nam – Taäp VII : Quaûn lyù chaát löôïng – Thi coâng vaø nghieäm thu. + Tuyeån taäp Tieâu chuaån xaây döïng Vieät Nam – Taäp VIII : Vaät lieäu xaây döïng vaø saûn phaåm cô khí xaây döïng. + Tuyeån taäp Tieâu chuaån xaây döïng Vieät Nam – Taäp X : Phöông phaùp thöû vaät lieäu . + Tieâu chuaån Xaây döïng Vieät Nam TCVN 4453 :1995 : Keát caáu Beâ toâng vaø BTCT toaøn khoái. Quy phaïm thi coâng vaø nghieäm thu. + Tieâu chuaån Xaây döïng TCXD 79 : 1980 : Thi coâng vaø nghieäm thu coâng taùc neàn moùng. + Tieâu chuaån Xaây döïng Vieät Nam TCXDVN 286 : 2006 : Ñoùng vaø eùp coïc – Tieâu chuaån thi coâng vaø nghieäm thu. + Tieâu chuaån Vieät Nam TCVN 4447 : 1987 : Coâng taùc ñaát – Quy phaïm thi coâng vaø nghieäm thu. + Tieâu chuaån Vieät Nam TCVN 170 : 1989 : Keát caáu theùp – Gia coâng, laép raùp vaø nghieäm thu – Yeâu caàu nghieäm thu . + Quy trình : 924/QÑ - KT ngaøy 21 thaùng 4 naêm 1975 cuûa Boä giao thoâng vaän taû veà nghieäm thu coâng taùc naïo veùt vaø boài laáp caùc coâng trình vaän taûi soâng bieån ñöôïc thöïc hieän baèng phöông phaùp cô giôùi . + Tieâu chuaån Vieät Nam TCVN 4091 – 1985 : Nghieäm thu caùc coâng trình xaây döïng . + Tieâu chuaån kyõ thuaät Nhaät Baûn veà coïc BTCT döï öùng löïc : “Pretensioned spun concrete Piles” JIS 5335 – 1987 . + Caùc qui ñònh veà an toaøn lao ñoäng vaø caùc tieâu chuaån hieän haønh khaùc coù lieân quan … TAØI LIỆU THAM KHẢO Quy trình thieát keá caûng bieån Quy trình thieát keá caûng soâng Tieâu chuaån ngaønh coâng trình beán caûng bieån “22 TCN 222-95” Taûi troïng do taøu (coâng trình noåi) taùc duïng leân coâng trình beán Taûi troïng taùc ñoäng do soùng vaø do taøu leân coâng trình thuûy “22 TCN 222-95” Taøi lieäu Quy hoaïch caûng Quy trình thieát keá keânh bieån Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc “20TCN 21_86” Tieâu chuaån beâ toâng thuûy coâng “TCVN 4116-1985” Taøi lieäu Cô hoïc ñaát Keát caáu theùp Saøn beâ toâng coát theùp toaøn khoái Soå tay keát caáu coâng trình Giaùo trình thi coâng coâng trình caûng Kyõ thuaät thi coâng COÂNG TRÌNH CAÛNG – ÑÖÔØNG THUÛYCaùc catalogue veà coïc, ñeäm, bích neo, taøu vaø buùa ñoùng coïc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTHUYET MINH.doc
 • dwg1-quy hoach GDA pa 1&2.dwg
 • dwg2- so do cong nghe pa&2.dwg
 • dwg3-mat bang pa1&2.dwg
 • dwg4-ban ve thep pa1&2.dwg
 • dwg5-thep san pa1&2.dwg
 • dwg6-trinh tu thi cong.dwg
 • dwg7-coc D600.dwg
 • docBIA THUYETMINH.doc
 • doccauhoiluanvan.doc
 • docLOI CAM ON.doc
 • docNHAN XET.doc
 • docPHU LUC THUYET MINH.doc