Đồ án Sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên nhằm nâng cao năng suất cá lăng lai (Mystus sp.) ở giai đoạn bột lên hương

Đây là luận văn khoa học: “Sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên nhằm nâng cao năng suất cá lăng lai (Mystus sp.) ở giai đoạn bột lên hương” Phục cho các bạn học sinh sinh viên làm tài liệu tham khảo. 1/ MỞ ĐẦU Để thành công trong việc nuôi trồng thủy sản và đem lại hiệu quả kinh tế cao cần phải kết hợp nhiều yếu tố, trong đó việc lựa chọn đối tượng nuôi cũng như hiểu rõ các đặc điểm sinh học và tập tính dinh dưỡng của chúng là những yêu cầu đầu tiên cho người nuôi thủy sản. Đối với cá lăng vàng (Mystus nemurus) và cá lăng hầm (Mystus filamentus) là những loài cá có phẩm chất thịt ngon, giá trị kinh tế cao và là đối tượng đang được ưa chuộng trên thị trường. Năm 2002 đề tài nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo cá lăng đã thành công do Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh thực hiện. Hiện nay công trình này đang được Khoa Thủy Sản chuyển giao công nghệ cho bảy tỉnh phía Nam với kinh phí đầu tư của Bộ Thủy Sản. Trong sản xuất nói chung, sản xuất giống cá nói riêng, vấn đề càng hạn chế chi phí đầu tư nhưng đồng thời đảm bảo được chất lượng và số lượng nhằm hạ giá thành một con giống xuống càng dễ dàng được người nuôi chấp nhận. Đây chính là công việc không chỉ đòi hỏi ở người làm công tác sản xuất giống mà những cán bộ kỹ thuật, những nhà chuyên môn phải đặc biệt quan tâm. Do đó, nghiên cứu để nâng cao năng suất cá lăng bằng thức ăn tự nhiên nhất là trong giai đoạn cá bột là việc làm thiết thực. Vì vậy, đề tài:“SỬ DỤNG NGUỒN THỨC ĂN TỰ NHIÊN NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÁ LĂNG LAI (MYSTUS SP.) Ở GIAI ĐOẠN BỘT LÊN HƯƠNG” đã được tiến hành. 2/ MỤC LỤC I GIỚI THIỆU 1 1.1 Đặt Vấn Đề 1 1.2 Mục Tiêu Đề Tài 1 II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Cá Lăng 2 2.1.1 Phân loại 2 2.1.2 Đặc điểm hình thái 2 2.1.3 Phân bố 4 2.1.4 Đặc điểm dinh dưỡng 4 2.1.5 Đặc điểm sinh trưởng 4 2.1.6 Đặc điểm sinh sản 5 2.2 Các Loại Thức Ăn trong Ương Nuôi Cá Lăng 5 2.2.1 Moina 5 2.2.2 Brachionus 7 2.2.3 Artemia 8 2.2.4 Tubifex 10 III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Thời Gian và Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 12 3.2 Đối Tượng Nghiên Cứu 12 3.3 Vật Liệu và Trang Thiết Bị Nghiên Cứu 12 3.4 Phương Pháp Bố Trí Thí Nghiệm 12 3.5 Chăm Sóc và Quản Lý 15 3.5.1 Khảo sát một số yếu tố chất lượng nước 15 3.5.2 Chăm sóc và cho ăn 15 3.6 Các Chỉ Tiêu Theo Dõi 16 3.6.1 Tăng trưởng về chiều dài 16 3.6.2 Tăng trưởng về trọng lượng 16 3.6.3 Tỷ lệ sống 17 3.7 Phương Pháp Xử Lý Thống Kê 17 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 Điều Kiện Môi Trường Thí Nghiệm 18 4.1.1 Nhiệt độ 18 4.1.2 Hàm lượng Amonia 18 4.1.3 pH 19 4.1.4 Hàm lượng Oxy hòa tan (DO) 19 4.2 Sự Tăng Trưởng của Cá Lăng 19 4.2.1 Sự tăng trưởng về chiều dài của cá lăng lai 20 4.2.2 Sự tăng trưởng về trọng lượng của cá lăng lai 36 4.3 Tỷ Lệ Sống của Cá Lăng ở Các Nghiệm Thức 42 4.3.1 Tỷ lệ sống của cá năm ngày tuổi 42 4.3.2 Tỷ lệ sống của cá bảy ngày tuổi 44 4.3.3 Tỷ lệ sống của cá 12 ngày tuổi 46 4.3.4 Tỷ lệ sống của cá trong suốt thời gian ương 47 V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết Luận 49 5.2 Đề Nghị 49

pdf105 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1697 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên nhằm nâng cao năng suất cá lăng lai (Mystus sp.) ở giai đoạn bột lên hương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
27 6,5 4 27 6,5 4 27 6,5 4 27 7 4 10 27 7,5 4 27 7 4 27 7 4 27 7 4 27 7,5 4 11 26 7,5 4,5 26 6,5 4,5 26 7 4 26 7,5 4 26 6,5 4,5 12 25 7 4,5 25 7 4,5 25 7 4,5 25 7 4,5 25 7 4,5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 1.3 Caùc chæ tieâu chaát löôïng nöôùc ôû ñôït öông thöù ba NTI NTII NTIII NTIV NTV Ngaøy tuoåi T0 pH DO T0 pH DO T0 pH DO T0 pH DO T0 pH DO 3 25 6,5 4,5 25 6,5 4,5 25 6,5 4,5 25 6,5 4,5 25 6,5 4,5 4 26 6,5 4 26 6,5 4 26 6,5 4 26 6,5 4 26 6,5 4 5 26 7 4 26 7,5 4 26 7 4 26 7 4 26 7 4 6 27 7 3,5 27 7 3,5 27 7 3,5 27 7,5 3,5 27 7 3,5 7 25 6,5 4,5 25 6,5 4,5 25 6,5 4,5 25 6,5 4,5 25 6,5 4,5 8 25 7,5 4,5 25 7,5 4,5 25 7,5 4,5 25 7,5 4,5 25 7,5 4,5 9 25 6,5 4 25 6,5 4 25 6,5 4,5 25 7,5 4 25 6,5 4 10 28 6,5 3,5 28 6,5 3,5 28 7,5 3,5 28 6,5 3,5 28 7,5 3,5 11 28 6,5 3,5 28 6,5 3,5 28 6,5 3,5 28 6,5 3,5 28 6,5 3,5 12 27 7 4 27 7 3,5 27 7 3,5 27 7 3,5 27 7 3,5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Phuï luïc 2 Caùc Baûng Soá Lieäu veà Chieàu Daøi cuûa Caù Laêng Baûng 2.1 Chieàu daøi cuûa caù laêng ôû laàn kieåm tra ñaàu tröôùc khi thí nghieäm Chieàu daøi (mm) STT Ñôït 1 Ñôït 2 Ñôït 3 1 6 6 6 2 5,5 6 5,5 3 6 5,5 4,5 4 5,5 6 6 5 6 5,5 6 6 5 6 6 7 6 5,5 6 8 5 6 5,5 9 5,5 5,5 5,5 10 5,5 6 5 11 5,5 6 6 12 6 5,5 5,5 13 4,5 6 5,5 14 5,5 6 6 15 6 5,5 5,5 16 6 5 5 17 5,5 5 5 18 5,5 6 6 19 6 5,5 6 20 6 6 5 CDTB 5,63 5,73 5,60 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 2.2 Chieàu daøi cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) L(mm) NT I NT II NT III NT IV NT V STT L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 1 7,5 5 6 7 7 6,5 8 7 7 6,5 8 7,5 7 6,5 7 2 7,5 6 6 7 8 7 8 7,5 6,5 7,5 7 8 7 7 7 3 8 6 8 6,5 6,5 8,5 7 8 7 7 8,5 8 8 6 8 4 7 7 7 8 9 7,5 6,5 7 7,5 8 7,5 8,5 6 7 7 5 7,5 6 7 7 7 6 7,5 7 6,5 9 8 7,5 7,5 7 6 6 7 7 8 9 7 8 9 8 8 8 7 8 7 8 8 7 7,5 6 7,5 8 7,5 7 8,5 7 7 8 9 8 8 7 8 8 7 8 7,5 9 8 7,5 8 8 9 8,5 7,5 8,5 8 7,5 7 9 7,5 7 7 8 8 8 7 8,5 6,5 7 8,5 7 6,5 7 8 10 7 8 7,5 7,5 8 8,5 6,5 7,5 8,5 7,5 8 7,5 7 8 7,5 11 7,5 7 7,5 9 7 8,5 7,5 7 7,5 8 8 9 8 7 7,5 12 7 6 7 8 8,5 8 7 8 8 9 9 7,5 7 8 7 13 8 6,5 7,5 6,5 7 7 8,5 7,5 7 8 7,5 7 7,5 7 8 14 7,5 6 6 7 6,5 6,5 8 7,5 9 7 8,5 8 8 7 8 15 7,5 6 7 9 8 7,5 9 8,5 6,5 8 8 8 7 6,5 6 16 7 8 8,5 9 7,5 7 6,5 7 8,5 6,5 8 9 7 8 7 17 7 5,5 6 8 8,5 8,5 7,5 9,5 7 9 7,5 9 6 7 8 18 7,5 6 7,5 7 7 8,5 8 7,5 7 7,5 7 7,5 7 7,5 7 19 7 8 7 8 7 7,5 7 6,5 6,5 9 7,5 8 7 6 7 20 7,5 7 7,5 7,5 8 7,5 8,5 6,5 7,5 9 8 7 8 7 8 TB 7,35 6,60 7,15 7,80 7,55 7,55 7,68 7,55 7,40 7,90 7,90 7,93 7,23 7,10 7,35 TBNT 7,03 7,63 7,54 7,91 7,23 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 2.2 Chieàu daøi cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) L(mm) NT I NT II NT III NT IV NT V STT L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 1 7,5 5 6 7 7 6,5 8 7 7 6,5 8 7,5 7 6,5 7 2 7,5 6 6 7 8 7 8 7,5 6,5 7,5 7 8 7 7 7 3 8 6 8 6,5 6,5 8,5 7 8 7 7 8,5 8 8 6 8 4 7 7 7 8 9 7,5 6,5 7 7,5 8 7,5 8,5 6 7 7 5 7,5 6 7 7 7 6 7,5 7 6,5 9 8 7,5 7,5 7 6 6 7 7 8 9 7 8 9 8 8 8 7 8 7 8 8 7 7,5 6 7,5 8 7,5 7 8,5 7 7 8 9 8 8 7 8 8 7 8 7,5 9 8 7,5 8 8 9 8,5 7,5 8,5 8 7,5 7 9 7,5 7 7 8 8 8 7 8,5 6,5 7 8,5 7 6,5 7 8 10 7 8 7,5 7,5 8 8,5 6,5 7,5 8,5 7,5 8 7,5 7 8 7,5 11 7,5 7 7,5 9 7 8,5 7,5 7 7,5 8 8 9 8 7 7,5 12 7 6 7 8 8,5 8 7 8 8 9 9 7,5 7 8 7 13 8 6,5 7,5 6,5 7 7 8,5 7,5 7 8 7,5 7 7,5 7 8 14 7,5 6 6 7 6,5 6,5 8 7,5 9 7 8,5 8 8 7 8 15 7,5 6 7 9 8 7,5 9 8,5 6,5 8 8 8 7 6,5 6 16 7 8 8,5 9 7,5 7 6,5 7 8,5 6,5 8 9 7 8 7 17 7 5,5 6 8 8,5 8,5 7,5 9,5 7 9 7,5 9 6 7 8 18 7,5 6 7,5 7 7 8,5 8 7,5 7 7,5 7 7,5 7 7,5 7 19 7 8 7 8 7 7,5 7 6,5 6,5 9 7,5 8 7 6 7 20 7,5 7 7,5 7,5 8 7,5 8,5 6,5 7,5 9 8 7 8 7 8 TB 7,35 6,60 7,15 7,80 7,55 7,55 7,68 7,55 7,40 7,90 7,90 7,93 7,23 7,10 7,35 TBNT 7,03 7,63 7,54 7,91 7,23 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 2.3 Chieàu daøi cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) L(mm) NT I NT II NT III NT IV NT V STT L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 1 12 9 8 8,5 8 7,5 12 9 9,5 9 9 10 9 8,5 9 2 9,5 10 9 11 7,5 8 10 12 8,5 9,5 11 8,5 10 11 8 3 8 9 8 12 7 9,5 8,5 8 8,5 10 8,5 12 10 10 9 4 8 8,5 11 7,5 9,5 10 11 9 11,5 12 9 10 10,5 10 11 5 11 8 8,5 9,5 8,5 8,5 10 10 9 12 11 8,5 8 9 9 6 9 8 8 9 11 9,5 8,5 9,5 8 9,5 9,5 9 10 9,5 8 7 8,5 9 12 7,5 10 15 8 12 9,5 11 12 11 8,5 12 10 8 8 9,5 12 11 9 9,5 10,5 8 10 10 11 9,5 9 10 8,5 9 10 9 9,5 10,5 9 10,5 8 10 12 11 12 10 10 9,5 8,5 10 12 8,5 8 10 8,5 10 10,5 10,5 10 11 9 11 9,5 9,5 9 11 8 9 7,5 12 9 9,5 11 10 12 8,5 9,5 9 9 10 8,5 12 8 8 8 8,5 12 10,5 8,5 9 8,5 8,5 12 9 8 9,5 9 13 7,5 8 11 9,5 12 8 11 9 10 9 8,5 12 9,5 9 11 14 8 8,5 8,5 8,5 9,5 15 8 10 8,5 10 9,5 12 9 10 10 15 9 8 8 11 11 10 10,5 12 11 9,5 11 9,5 8,5 9,5 8,5 16 9,5 9 8 10,5 9 10 10 8 9,5 10 9 11 10 9,5 9 17 12 8,5 9,5 8,5 7,5 12 8 8,5 8 11 10 8,5 10,5 10 9 18 9 8 12 11 10 9,5 10 9 11,5 9 11 10,5 9 9,5 8 19 8 13 12,5 12 11 10 11 10 9,5 9 9,5 9 10 12 10 20 11,5 9 11 9 7,5 8,5 12 11 9 11 9 10 8,5 9 9 TB 9,33 8,88 9,50 9,85 9,33 10,05 9,85 9,73 9,70 10,03 10,05 10,00 9,33 9,85 9,10 TBNT 9,23 9,74 9,76 10,03 9,43 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 2.4 Chieàu daøi cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) L(mm) NT I NT II NT III NT IV NT V STT L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 1 18 10 20 14 17 16 18 25 20 16 14 20 16 19 17 2 15 23 21 20 14 16,5 22 20 19 21 21 20 12 16 18 3 16 19 18 15 18 22 15 20 21 22 20 15 13 22 16 4 16 17,5 17 23 16,5 19 17 21 17 20 19 18 20 15 18 5 19 20 16 19 22 22 15 15 19 18 21 19 19 18 17 6 20 16 24 17 18,5 22 18 16 19 20 18 21 16 16 19 7 16 21 16 18 18 19 19 16 17 21 16,5 19 22 20 19 8 17 16 16 20 22 18 19 21 16 15 23 21 20 19 20 9 16 17 16 22 16 17 18 15 16 21 19 23 21 14 16 10 19 18 15 19 17 23 16 14 20 19,5 18 17 17 20 19 11 16,5 11 18 16,5 19,5 20 16,5 15 20 18 15 18 20 15 17 12 16 21 21 20 18,5 16 17 21 16 20 21 21 19 20 16 13 17 18 16 14 21 23 23 25 20 16 18 19 17 16 16 14 19 16 15 15,5 22 14,5 20 21 17 19,5 19 21 13 20 18 15 18 16 15,5 19 18 19 15 16 23 20 14 18 22 19 17 16 16 17 20 18 18 16,5 20 15 20 21 17 20 15 18 19 17 17,5 20 16 18 17,5 14 18,5 20 21 20 20 18,5 19 17 18 18 16 17 26 15 17 17,5 18 14 17 18 20,5 20 21 14 16 19 22 18,5 16 22 13,5 19 22 16 21 21 20 20 16 20 19,5 20 16 18 15 18 22 18 17 20 16 15 19 21 20 19 20 TB 17,30 17,50 17,88 18,15 18,30 18,60 18,20 18,30 18,75 19,10 18,65 19,48 17,90 17,85 17,78 TBNT 17,56 18,35 18,42 19,08 17,84 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 2.5 Chieàu daøi cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) L(mm) NT I NT II NT III NT IV NT V STT L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 1 8 6 7 7 7,5 7,5 8 7,5 7 8 7 7,5 9 7 8,5 2 8 8 8 8 8 7 7,5 7,5 6,5 7,5 8 7 8 7 7,5 3 8,5 8,5 7 7,5 7 7 7,5 8 7,5 7 7 7,5 7 7,5 7,5 4 7 8 8 8 7,5 7,5 6,5 7,5 7,5 8 8,5 9 6 8 7 5 8 7,5 8,5 8 7 7,5 7,5 7 7,5 7,5 8 7,5 7,5 8 6 6 7 7 8 9 8 7 9 7 8 8 7,5 8 7,5 7 8,5 7 8 8 7 7 7,5 7 8,5 7,5 7 8,5 7 8 8 8 8 8 7 6 7 8 8,5 7,5 8,5 9,5 8 8 7,5 8,5 7,5 7,5 7 9 6 7 6,5 8 8 8 7 8,5 6,5 7 7,5 7 7 7 8 10 7,5 8 6 7 7,5 8,5 7 7,5 8,5 8,5 8,5 7 7,5 8 7 11 8 8,5 7 7,5 8 7 7,5 9,5 7 8 9 8 7,5 7 8,5 12 7,5 7 8 7 7 7,5 6,5 7,5 7 8 8 7,5 7 8 8,5 13 7 8 6,5 8 8,5 8 7 8,5 8 7,5 8 7,5 8 7,5 7 14 8 6,5 8 8 7,5 7 8,5 7 7 7 7,5 7 7,5 7,5 8 15 7 6 8,5 8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8 9 8,5 7 8 7,5 16 6 6 7 9 7,5 7 7 8 6,5 7,5 7 9 8 7 7 17 7 8 8,5 7 8 8 9 7 7 8 7 8 7 8 7 18 8,5 7 7 8 7 7,5 7,5 7,5 8,5 9 7,5 7 7,5 8 8 19 7 7,5 8 7 7,5 8 8,5 8,5 7,5 7 7,5 8 9 7 7,5 20 8 6 6 8 7 7 8 7,5 8 7,5 8 7 6 7,5 8,5 TB 7,45 7,23 7,38 7,75 7,60 7,45 7,70 7,80 7,40 7,78 7,75 7,73 7,48 7,53 7,63 TBNT 7,35 7,60 7,63 7,75 7,54 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 2.6 Chieàu daøi cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) L(mm) NT I NT II NT III NT IV NT V STT L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 1 11 8,5 14 9 8,5 11 10,5 8,5 9,5 10 12 10 10,5 10 9,5 2 11,5 11 9 10,5 10 9,5 12 13 10 8 12 9 8,5 10 9,5 3 9,5 9,5 8 10 9 9 9 8 8 12 11 10 10 8 9,5 4 10,5 10 12 8,5 10 11 10 9 9 8 9 12 8,5 11 9 5 14 10,5 8,5 11 9 9,5 10 12 8 10 13 10 12 10,5 9 6 12 8,5 8 9,5 10 9 8 9 10,5 10 8 8,5 8 10 10 7 9,5 9,5 11 9 9 8 8,5 9 8 11 10 10 10 10 11 8 8 8 9 9,5 8 9 8,5 9,5 8 8 10,5 8 11 11 9,5 9 8,5 11 8,5 12 12 11 10 11 8 10 8,5 10 8 9 12 10 11 14 8 11 8 9 8 10,5 12 9 10 9 13 11 10 11 8,5 8 10 9 10 9,5 11 9 9 12 9 10 10,5 8 9 12 8 9,5 9,5 8 9 11 10 11,5 9 11 11 9 8 10,5 9,5 13 8,5 8 11 8,5 10 9 8 10 10,5 8,5 8,5 9,5 8,5 9 10 14 11 14 9 9,5 9 11 12 8,5 9 8,5 8 10 10 8 11 15 10,5 8,5 8,5 10 9 8,5 8 9 10 10 12 9,5 8 10 8 16 10 10,5 11 9,5 10 10 8 13 9,5 9 9 8,5 11 8,5 9,5 17 13,5 10 11 10 9,5 10 8,5 8 12 10 11 10 10 9 9 18 13 10,5 9 8,5 9 8,5 10 9 8 8 12 12 8,5 10 12 19 10 9,5 14 10,5 11 11 12 9 10 11 10 12 8 8,5 10 20 8 12 9 10 8,5 9,5 8 11 9 12 8 10 12 12 9,5 TB 10,33 10,05 9,85 9,68 9,43 9,70 9,50 9,88 9,35 9,80 10,13 9,85 9,70 9,70 9,83 TBNT 10,08 9,60 9,58 9,93 9,74 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 2.7 Chieàu daøi cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) L(mm) NT I NT II NT III NT IV NT V STT L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 1 18 20 18 17 15 19 17 18 17 17 20 17 18 18 14 2 18 18 20 17 18 16 18 18 18 18 16 16 16 18 17 3 17 18 21 19 18 17 16 15 18 16 18 19 16 17 17 4 19 16 15 19 15 15 15 20 22 17 20 21 18 19 19 5 20 19 16 14 16 16 15 16 18 19 19 16 19 16 18 6 18 17 21 19 20 18 18 15 18 15 18 19 15 21 16 7 21 20 17 17 19 18 19 17 17 21 20 18 15 17 20 8 21 17 18 17 18 19 16 18 16 22 17 19 17 18 19 9 16 16 19 17 20 17 14 16 20 17 18 19 17 15 17 10 18 21 16 19 17 17 18 17 15 19 19 19 21 20 19 11 18 18 15 17 16 18 18 15 20 21 20 16 18 18 15 12 18 17 18 20 19 19 16 18 17 21 19 18 20 16 17 13 23 20 17 17 16 18 19 16 17 17 18 20 16 21 20 14 18 16 19 16 18 20 15 17 18 18 20 17 17 19 23 15 19 15 18 15 17 16 18 15 21 16 18 19 18 17 18 16 17 17 20 19 15 17 18 21 15 20 18 17 15 19 22 17 16 17 16 19 16 19 15 18 18 16 16 20 22 18 17 18 18 20 17 17 17 16 15 16 17 19 14 17 19 15 19 19 20 22 15 17 18 17 18 17 18 19 18 18 16 17 14 20 20 23 16 17 15 17 18 18 16 19 17 16 17 20 15 TB 18,65 18,35 17,60 17,45 17,15 17,45 16,80 17,05 17,80 18,35 18,15 18,05 17,50 17,95 17,80 TBNT 18,20 17,35 17,22 18,18 17,75 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 2.8 Chieàu daøi cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) L(mm) NT I NT II NT III NT IV NT V STT L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 1 7 7,5 7,5 7,5 7,5 7 7 9 7 7 7 10 7 7 7 2 8 8 8 8 7,5 7 9 8 7 7,5 8 7 7,5 6,5 7 3 6 9 8,5 7 7 8 8,5 7 7 7 8,5 7 7 6,5 8 4 7 7 6 7 6 8 7,5 6,5 8,5 7,5 7 7,5 8 6,5 7 5 7,5 6 7 7,5 7,5 7 7,5 7 7 7,5 8 7,5 7 8 7 6 7 6 7,5 7,5 9 7,5 7 7,5 7 7,5 7,5 9 8 7 6,5 7 7 7 7 7,5 8 7 8,5 7 8 6 7,5 7 7 8 6,5 8 8 7,5 7 8,5 8 7,5 7 7 8 9 7,5 9 7 8 8 9 6 6,5 6 8 7 7,5 7 8 7 7 8 8 8 7 7 10 7 7,5 7 7 7,5 8 8 7 7 7 8 7 8 7,5 8 11 7 6 7,5 7 9 7,5 8,5 7 8 7,5 7,5 7 8 8,5 7 12 6 7,5 8 8 7,5 8 7 7,5 7 6 7 7,5 7 8 6,5 13 7 7 6 7,5 8 7 7,5 8 7 7,5 8 7 8 6,5 8 14 7 6,5 7 8 7,5 7,5 8 7 7 7 8 10 7,5 7 7 15 8 8 7 7,5 7 8 7 6,5 7,5 9 7,5 9 7 6,5 8 16 7 6 7,5 7 8 7 9 7 7,5 7 8,5 7 7 8 7 17 7,5 7 6 7,5 6 7 8,5 7 7 7,5 7 7,5 8 7,5 7 18 8 9 7 8 7,5 7,5 7 9 7 7 8 8 7 6,5 6,5 19 7 7,5 8,5 7,5 7,5 7 7,5 8 8,5 7 7,5 7 8 7 8 20 6 7,5 7 7,5 7 8 7 7 7 7,5 8 9 7 8 7 TB 7,05 7,20 7,15 7,55 7,50 7,45 7,70 7,40 7,35 7,30 7,70 7,90 7,45 7,28 7,20 TBNT 7,13 7,50 7,48 7,63 7,31 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 2.9 Chieàu daøi cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) L(mm) NT I NT II NT III NT IV NT V STT L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 1 10 8 10 11 12 10 11 12 9,5 11 12 12 9 8 9 2 10 9 10 9 11 11 12 13 10 10 11 11 12 10 9 3 10 11 11 12 11 11 12 10 10 12 11 12 9 10 8 4 8 10 9 10 12 11 12 10 9 11 12 12 10 9 11 5 10 11 8 12 12 12 10 12 10 11 13 11 9 9 11 6 8 12 10 12 12 11 8 10 10,5 10 11 12 10 10 8 7 10 12 9 10 11 10 11 12 10 11 10 12 11 9,5 11 8 12 10 11 12 10 11 12 12 10 10 10,5 11 10 10,5 9 9 8 9 12 9 9 12 10,5 11 12 12 9 10 10 10 9 10 8 9 9 10 11 10 12 10,5 12 9 8 9 9 8 10 11 10 12 11 9 10 12 8 10 12 10 12 9,5 12 10 9 12 8 11 9 12 11 11 12 11 10 11 8 11 9 8 9 13 10 10 8 10 12 10 11 12 10 12 11 12 10 9 10 14 8 9 10 12 11 11 10 12 9,5 11 10 12 9 10 11 15 10 8 12 10 12 10 12 10 10,5 11 12 9,5 9 10,5 11 16 10 11 9 11 12 11 12 13 10 10 10,5 11 10 8 9 17 12 9 11 12 11 11 12 12 12 9 11 12 11 10 8,5 18 8 12 9 10 9 12 10,5 10 9 11 10 12 9 9,5 8 19 10 9 10 12 11 10 11 12 10 10 11 11 10 10 8,5 20 8 10 10 9 12 11 12 10,5 10 12 12 12 10 9 11 TB 9,40 10,10 9,90 10,70 11,10 10,90 11,05 11,25 10,30 10,70 10,75 11,20 9,90 9,40 9,50 TBNT 9,80 10,90 10,87 10,88 9,60 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 2.10 Chieàu daøi cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) L(mm) NT I NT II NT III NT IV NT V STT L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 1 18 16 19 18 16 19 15 18 19 17 19 16 19 18 15 2 14 19 15 19 19 16 16 19 16 17 18 18 20 18 19 3 20 18 17 17 18 20 16 15 21 22 20 19 18 15 16 4 17 18 19 16 15,5 16 19 23 18 16 19 15 18 15 14 5 16 16 15 20 18 18 17 15 17 19 17 21 15 19 16 6 16 17 15 20 19 21 18 19 20 19 22 16,5 20 15 17 7 19 16 18 15 19 17 15 17 16,5 21 18 18 18 19 18 8 20 20,5 17 18 17 17 21 21 18 19 21 19 17 17 15 9 16 20 17,5 19 19 16 18 16 15 17 20 21 16 17,5 15 10 17 15 20 15 18 19 18 15 17 18 22 19 16 18 15 11 19 16 17 15 20 17 15 19 20 20 19 15 17 19 18 12 17 15 20 17,5 19 18 17 15 16,5 16,5 20 18 20 18 15 13 17 15 18 17 16 16 18 22 16 19 18 19 15 19 17 14 18,5 21 16 18,5 15,5 20 15,5 19 17,5 22 16 22 19 18 16 15 15 17 15,5 20 16 16 19 17 15 16 18 16 17 15 17 16 16 16 17 19 18 19 15 17 17 18 20 19 18 17 21,5 17 20 15 15 17 19 18 21 18 21 20 17 21 19 19 16 18 14 16 18 20 17 21 18 21 19 21 21 18 16 18 15,5 19 15 19 15 18 19 17 16 23 18 18 20 20 16 20 19 20 14 17 19 17 18 20 16 20 15 19 19 21 17 16 16 TB 16,93 17,13 17,15 17,80 17,80 18,05 17,18 18,45 17,63 18,73 19,20 18,58 17,55 17,53 16,55 TBNT 17,07 17,88 17,75 18,83 17,21 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Phuï luïc 3 Caùc Baûng Soá Lieäu veà Troïng Löôïng cuûa Caù Laêng Baûng 3.1 Troïng löôïng cuûa caù laêng ôû laàn kieåm tra ñaàu tröôùc khi thí nghieäm Troïng löôïng Chæ tieâu Ñôït 1 Ñôït 2 Ñôït 3 Toång TL (g/20caù theå) 0,04 0,03 0,03 TLTB(mg/caù theå) 2,00 1,50 1,50 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 3.2 Troïng löôïng cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) NT I NT II NT III NT IV NT V Chæ tieâu L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 Toång TL (g/20caù theå) 0,06 0,04 0,05 0,09 0,07 0,07 0,09 0,06 0,07 0,09 0,08 0,09 0,06 0,06 0,07 TLTB (mg/caù theå) 3,00 2,00 2,50 4,50 3,50 3,50 4,50 3,00 3,50 4,50 4,00 4,50 3,00 3,00 3,50 TLTBNT (mg/caù theå) 2,50 3,83 3,67 4,33 3,17 Baûng 3.3 Troïng löôïng cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) NT I NT II NT III NT IV NT V Chæ tieâu L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 Toång TL (g/20caù theå) 0,18 0,15 0,20 0,19 0,16 0,23 0,22 0,18 0,17 0,28 0,20 0,25 0,17 0,23 0,15 TLTB (mg/caù theå) 9,00 7,50 10,00 9,50 8,00 11,50 11,00 9,00 8,50 14,00 10,00 12,50 8,50 11,50 7,50 TLTBNT (mg/caù theå) 8,83 9,67 9,50 12,17 9,17 Baûng 3.4 Troïng löôïng cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) NT I NT II NT III NT IV NT V Chæ tieâu L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 Toång TL (g/20caù theå) 1,12 1,22 0,97 1,44 1,29 1,77 1,28 1,44 1,49 1,81 1,74 1,46 1,13 1,36 1,24 TLTB (mg/caù theå) 56,00 61,00 48,50 72,00 64,50 88,50 64,00 72,00 74,50 90,50 87,00 73,00 56,50 68,00 62,00 TLTBNT (mg/caù theå) 55,17 75,00 70,17 83,50 62,17 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 3.5 Troïng löôïng cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) NT I NT II NT III NT IV NT V Chæ tieâu L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 Toång TL (g/20caù theå) 0,04 0,06 0,05 0,09 0,07 0,06 0,07 0,08 0,06 0,11 0,10 0,08 0,07 0,05 0,04 TLTB (mg/caù theå) 2,00 3,00 2,50 4,50 3,50 3,00 3,50 4,00 3,00 5,50 5,00 4,00 3,50 2,50 2,00 TLTBNT (mg/caù theå) 2,50 3,67 3,50 4,83 2,67 Baûng 3.6 Taêng tröôûng veà troïng löôïng cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) NT I NT II NT III NT IV NT V Chæ tieâu L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 Toång TL (g/20caù theå) 0,31 0,28 0,21 0,19 0,18 0,24 0,18 0,22 0,20 0,23 0,28 0,26 0,21 0,19 0,18 TLTB (mg/caù theå) 15,50 14,00 10,50 9,50 9,00 12,00 9,00 11,00 10,00 11,50 14,00 13,00 10,50 9,50 9,00 TLTBNT (mg/caù theå) 13,33 10,17 10,00 12,83 9,67 Baûng 3.7 Troïng löôïng cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) NT I NT II NT III NT IV NT V Chæ tieâu L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 Toång TL (g/20caù theå) 1,96 1,92 1,53 1,22 1,68 1,42 1,45 1,18 1,34 1,91 1,87 1,55 1,53 1,77 1,62 TLTB (mg/caù theå) 98,00 96,00 76,50 61,00 84,00 71,00 72,50 59,00 67,00 95,50 93,50 77,50 76,50 88,50 81,00 TLTBNT (mg/caù theå) 90,17 72,00 66,17 88,83 82,00 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 3.8 Troïng löôïng cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) NT I NT II NT III NT IV NT V Chæ tieâu L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 Toång TL (g/20caù theå) 0,04 0,05 0,05 0,08 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,08 0,11 0,08 0,05 0,06 0,05 TLTB (mg/caù theå) 2,00 2,50 2,50 4,00 3,00 3,50 3,50 3,50 3,00 4,00 5,50 4,00 2,50 3,00 2,50 TLTBNT (mg/caù theå) 2,33 3,50 3,33 4,50 2,67 Baûng 3.9 Troïng löôïng cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) NT I NT II NT III NT IV NT V Chæ tieâu L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 Toång TL (g/20caù theå) 0,16 0,19 0,17 0,24 0,30 0,21 0,25 0,28 0,19 0,24 0,23 0,29 0,19 0,16 0,18 TLTB (mg/caù theå) 8,00 9,50 8,50 12,00 15,10 10,50 12,50 14,00 9,50 12,00 11,50 14,50 9,50 8,00 9,00 TLTBNT (mg/caù theå) 8,67 12,53 12,00 12,67 8,83 Baûng 3.10 Troïng löôïng cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) NT I NT II NT III NT IV NT V Chæ tieâu L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 Toång TL (g/20caù theå) 1,31 1,37 1,28 1,25 1,77 1,84 1,67 1,64 1,79 1,82 2,02 1,74 1,53 1,44 1,23 TLTB (mg/caù theå) 65,50 68,50 64,00 62,50 88,50 92,00 83,50 82,00 89,50 91,00 101,00 87,00 76,50 72,00 61,50 TLTBNT (mg/caù theå) 66,00 81,00 85,00 93,00 70,00 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Phuï luïc 4 Caùc Baûng Soá Lieäu veà Tyû Leä Soáng cuûa Caù Laêng Baûng 4.1 Soá caù soáng ñeán ngaøy tuoåi thöù 5 NT I NT II NT III NT IV NT V Ñôït thí nghieäm L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 Ñôït 1 199 218 198 230 239 224 229 234 235 256 289 271 241 231 209 Ñôït 2 174 165 149 244 231 246 257 236 234 242 237 271 208 217 234 Ñôït 3 232 238 228 290 256 269 275 287 272 282 286 277 248 252 251 Baûng 4.2 Soá caù soáng ñeán ngaøy tuoåi thöù 7 NT I NT II NT III NT IV NT V Ñôït thí nghieäm L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 Ñôït 1 141 161 131 181 195 177 180 187 191 237 280 254 196 177 152 Ñôït 2 115 101 93 202 186 198 211 192 193 201 198 228 160 165 209 Ñôït 3 199 211 184 283 232 251 256 278 251 276 278 260 217 236 211 Baûng 4.3 Soá caù soáng ñeán ngaøy tuoåi thöù 12 NT I NT II NT III NT IV NT V Ñôït thí nghieäm L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 Ñôït 1 114 129 103 151 172 155 152 160 168 226 272 245 177 154 120 Ñôït 2 92 81 75 170 169 179 195 173 170 195 187 219 137 142 190 Ñôït 3 186 199 177 271 220 246 245 272 242 270 271 255 209 225 200 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 4.4 Tyû leä soáng cuûa caù 5 ngaøy tuoåi NT I NT II NT III NT IV NT V Ñôït thí nghieäm L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 Ñôït 1 66,33 72,67 66,00 76,67 79,67 74,67 76,33 78,00 78,33 85,33 96,33 90,33 80,33 77,00 69,67 Ñôït 2 58,00 55,00 49,67 81,33 77,00 82,00 85,67 78,67 78,00 80,67 79,00 90,33 69,33 72,33 78,00 Ñôït 3 77,33 79,33 76,00 96,67 85,33 89,67 91,67 95,67 90,67 94,00 95,33 92,33 82,67 84,00 83,67 TB 67,22 69,67 63,89 84,89 80,67 82,11 84,56 84,11 82,33 86,67 90,22 91,00 77,44 77,78 77,11 TBNT 66,93 82,56 83,67 89,30 77,44 Baûng 4.5 Tyû leä soáng cuûa caù 7 ngaøy tuoåi NT I NT II NT III NT IV NT V Ñôït thí nghieäm L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 Ñôït 1 70,85 73,85 66,16 78,70 81,59 79,02 78,60 79,91 81,28 92,58 96,89 93,73 81,33 76,62 72,73 Ñôït 2 66,09 61,21 62,42 82,79 80,52 80,49 82,10 81,36 82,48 83,06 83,54 84,13 76,92 76,04 89,32 Ñôït 3 85,78 88,66 80,70 97,59 90,63 93,31 93,09 96,86 92,28 97,87 97,20 93,86 87,50 93,65 84,06 TB 74,24 73,85 69,76 86,36 84,24 84,27 84,60 86,04 85,34 91,17 92,54 90,57 81,92 82,10 82,04 TBNT 72,62 84,96 85,33 91,43 82,02 Baûng 4.6 Tyû leä soáng cuûa caù 12 ngaøy tuoåi NT I NT II NT III NT IV NT V Ñôït thí nghieäm L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 Ñôït 1 80,85 80,12 78,63 83,43 88,21 87,57 84,44 85,56 87,96 95,36 97,14 96,46 90,31 87,01 78,95 Ñôït 2 80,00 80,20 80,65 84,16 90,86 90,40 92,42 90,10 88,08 97,01 94,44 96,05 85,63 86,06 90,91 Ñôït 3 93,47 94,31 96,20 95,76 94,83 98,01 95,70 97,84 96,41 97,83 97,48 98,08 96,31 95,34 94,79 TB 84,77 84,88 85,16 87,78 91,30 91,99 90,85 91,17 90,82 96,73 96,36 96,86 90,75 89,47 88,21 TBNT 84,94 90,36 90,95 96,65 89,48 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Phuï luïc 5 Caùc Baûng Soá Lieäu veà Xöû Lyù Thoáng Keâ 5.1 Caùc baûng soá lieäu xöû lyù thoáng keâ veà chieàu daøi Baûng 5.1 Anova so saùnh veà chieàu daøi giöõa caùc NT cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà chieàu daøi cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 1,4266267 4 0,3566567 8,605 0,0028 Trong caùc loâ 0,4144667 10 0,0414467 Toång coäng 1,8410933 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng chieàu daøi giöõa caùc NT cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 7,0333333 X V 3 7,2266667 XX III 3 7,5433333 XX II 3 7,6333333 X IV 3 7,9100000 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -0,60000 0,37047 * I - III -0,51000 0,37047 * I - IV -0,87667 0,37047 * I - V -0,19333 0,37047 II - III 0,09000 0,37047 II - IV -0,27667 0,37047 II - V 0,40667 0,37047 * III - IV -0,36667 0,37047 III - V 0,31667 0,37047 IV - V 0,68333 0,37047 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.2 Anova so saùnh veà chieàu daøi giöõa caùc NT cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà chieàu daøi cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 1,1483067 4 0,2870767 3,631 0,0447 Trong caùc loâ 0,7906667 10 0,0790667 Toång coäng 1,9389733 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng chieàu daøi giöõa caùc NT cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 9,236667 X V 3 9,426667 XX II 3 9,743333 XXX III 3 9,760000 XX IV 3 10,026667 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -0,50667 0,51169 I - III -0,52333 0,51169 * I - IV -0,79000 0,51169 * I - V -0,19000 0,51169 II - III -0,01667 0,51169 II - IV -0,28333 0,51169 II - V 0,31667 0,51169 III - IV -0,26667 0,51169 III - V 0,33333 0,51169 IV - V 0,60000 0,51169 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.3 Anova so saùnh veà chieàu daøi giöõa caùc NT cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà chieàu daøi cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 4,0878933 4 1,0219733 12,730 0,0006 Trong caùc loâ 0,8028000 10 0,0802800 Toång coäng 4,8906933 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng chieàu daøi giöõa caùc NT cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 17,560000 X V 3 17,843333 XX II 3 18,350000 XX III 3 18,416667 X IV 3 19,076667 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -0,79000 0,51560 * I - III -0,85667 0,51560 * I - IV -1,51667 0,51560 * I - V -0,28333 0,51560 II - III -0,06667 0,51560 II - IV -0,72667 0,51560 * II - V 0,50667 0,51560 III - IV -0,66000 0,51560 * III - V 0,57333 0,51560 * IV - V 1,23333 0,51560 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.4 Anova so saùnh veà chieàu daøi giöõa caùc NT cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà chieàu daøi cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 0,2572267 4 0,0643067 3,786 0,0399 Trong caùc loâ 0,1698667 10 0,0169867 Toång coäng 0,4270933 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng chieàu daøi giöõa caùc NT cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 7,3533333 X V 3 7,5466667 XX II 3 7,6000000 X III 3 7,6333333 X IV 3 7,7533333 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -0,24667 0,23717 * I - III -0,28000 0,23717 * I - IV -0,40000 0,23717 * I - V -0,19333 0,23717 II - III -0,03333 0,23717 II - IV -0,15333 0,23717 II - V 0,05333 0,23717 III - IV -0,12000 0,23717 III - V 0,08667 0,23717 IV - V 0,20667 0,23717 "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.5 Anova so saùnh veà chieàu daøi giöõa caùc NT cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà chieàu daøi cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 0,5498400 4 0,1374600 3,567 0,0468 Trong caùc loâ 0,3853333 10 0,0385333 Toång coäng 0,9351733 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng chieàu daøi giöõa caùc NT cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng III 3 9,576667 X II 3 9,603333 XX V 3 9,743333 XX IV 3 9,926667 XX I 3 10,076667 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II 0,47333 0,35722 * I - III 0,50000 0,35722 * I - IV 0,15000 0,35722 I - V 0,33333 0,35722 II - III 0,02667 0,35722 II - IV -0,32333 0,35722 II - V -0,14000 0,35722 III - IV -0,35000 0,35722 III - V -0,16667 0,35722 IV - V 0,18333 0,35722 "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.6 Anova so saùnh veà chieàu daøi giöõa caùc NT cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà chieàu daøi cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 2,5026667 4 0,6256667 4,675 0,0219 Trong caùc loâ 1,3383333 10 0,1338333 Toång coäng 3,8410000 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng chieàu daøi giöõa caùc NT cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng III 3 17,216667 X II 3 17,350000 X V 3 17,750000 XX IV 3 18,183333 X I 3 18,200000 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II 0,85000 0,66572 * I - III 0,98333 0,66572 * I - IV 0,01667 0,66572 I - V 0,45000 0,66572 II - III 0,13333 0,66572 II - IV -0,83333 0,66572 * II - V -0,40000 0,66572 III - IV -0,96667 0,66572 * III - V -0,53333 0,66572 IV - V 0,43333 0,66572 "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.7 Anova so saùnh veà chieàu daøi giöõa caùc NT cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà chieàu daøi cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 0,4496400 4 0,1124100 3,654 0,0439 Trong caùc loâ 0,3076000 10 0,0307600 Toång coäng 0,7572400 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng chieàu daøi giöõa caùc NT cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 7,1333333 X V 3 7,3100000 XX III 3 7,4833333 XX II 3 7,5000000 XX IV 3 7,6333333 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -0,36667 0,31916 * I - III -0,35000 0,31916 * I - IV -0,50000 0,31916 * I - V -0,17667 0,31916 II - III 0,01667 0,31916 II - IV -0,13333 0,31916 II - V 0,19000 0,31916 III - IV -0,15000 0,31916 III - V 0,17333 0,31916 IV - V 0,32333 0,31916 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.8 Anova so saùnh veà chieàu daøi giöõa caùc NT cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà chieàu daøi cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 5,1026667 4 1,2756667 11,256 0,0010 Trong caùc loâ 1,1333333 10 0,1133333 Toång coäng 6,2360000 14 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng chieàu daøi giöõa caùc NT cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng V 3 9,600000 X I 3 9,800000 X III 3 10,866667 X IV 3 10,883333 X II 3 10,900000 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -1,10000 0,61262 * I - III -1,06667 0,61262 * I - IV -1,08333 0,61262 * I - V 0,20000 0,61262 II - III 0,03333 0,61262 II - IV 0,01667 0,61262 II - V 1,30000 0,61262 * III - IV -0,01667 0,61262 III - V 1,26667 0,61262 * IV - V 1,28333 0,61262 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.9 Anova so saùnh veà chieàu daøi giöõa caùc NT cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà chieàu daøi cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 5,8578933 4 1,4644733 8,305 0,0032 Trong caùc loâ 1,7634000 10 0,1763400 Toång coäng 7,6212933 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng chieàu daøi giöõa caùc NT cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 17,070000 X V 3 17,210000 XX III 3 17,753333 XX II 3 17,883333 X IV 3 18,836667 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -0,81333 0,76417 * I - III -0,68333 0,76417 I - IV -1,76667 0,76417 * I - V -0,14000 0,76417 II - III 0,13000 0,76417 II - IV -0,95333 0,76417 * II - V 0,67333 0,76417 III - IV -1,08333 0,76417 * III - V 0,54333 0,76417 IV - V 1,62667 0,76417 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 5.2 Caùc baûng soá lieäu xöû lyù thoáng keâ veà troïng löôïng Baûng 5.10 Anova so saùnh veà troïng löôïng giöõa caùc NT cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc NT cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 2,5000000 X V 3 3,1666667 XX III 3 3,6666667 XX II 3 3,8333333 XX IV 3 4,3333333 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -1,33333 0,93972 * I - III -1,16667 0,93972 * I - IV -1,83333 0,93972 * I - V -0,66667 0,93972 II - III 0,16667 0,93972 II - IV -0,50000 0,93972 II - V 0,66667 0,93972 III - IV -0,66667 0,93972 III - V 0,50000 0,93972 IV - V 1,16667 0,93972 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà troïng löôïng cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 5,8333333 4 1,4583333 5,469 0,0135 Trong caùc loâ 2,6666667 10 0,2666667 Toång coäng 8,5000000 14 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.11 Anova so saùnh veà troïng löôïng giöõa caùc NT cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà troïng löôïng cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 21,066667 4 5,2666667 1,775 0,2103 Trong caùc loâ 29,666667 10 2,9666667 Toång coäng 50,733333 14 Baûng 5.12 Anova so saùnh veà troïng löôïng giöõa caùc NT cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà troïng löôïng cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 1456,4000 4 364,10000 5,366 0,0143 Trong caùc loâ 678,5000 10 67,85000 Toång coäng 2134,9000 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc NT ôû caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 55,166667 X V 3 62,166667 XX II 3 70,166667 XX III 3 75,000000 XX IV 3 83,500000 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -15,0000 14,9895 * I - III -19,8333 14,9895 * I - IV -28,3333 14,9895 * I - V -7,00000 14,9895 II - III -4,83333 14,9895 II - IV -13,3333 14,9895 II - V 8,00000 14,9895 III - IV -8,50000 14,9895 III - V 12,8333 14,9895 IV - V 21,3333 14,9895 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.13 Anova so saùnh veà troïng löôïng giöõa caùc NT cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà troïng löôïng cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 10,433333 4 2,6083333 5,796 0,0112 Trong caùc loâ 4,500000 10 0,4500000 Toång coäng 14,933333 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc NT cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 2,5000000 X V 3 2,6666667 X III 3 3,5000000 X II 3 3,6666667 XX IV 3 4,8333333 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -1,16667 1,22073 I - III -1,00000 1,22073 I - IV -2,33333 1,22073 * I - V -0,16667 1,22073 II - III 0,16667 1,22073 II - IV -1,66667 1,22073 II - V 1,00000 1,22073 III - IV -1,33333 1,22073 * III - V 0,83333 1,22073 IV - V 2,16667 1,22073 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.14 Anova so saùnh veà troïng löôïng giöõa caùc NT cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà troïng löôïng cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 36,233333 4 9,0583333 3,672 0,0433 Trong caùc loâ 24,666667 10 2,4666667 Toång coäng 60,900000 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc NT cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng V 3 9,666667 X III 3 10,000000 XX II 3 10,166667 XX IV 3 12,833333 XX I 3 13,333333 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II 3,16667 2,85804 * I - III 3,33333 2,85804 * I - IV 0,50000 2,85804 I - V 3,66667 2,85804 * II - III 0,16667 2,85804 II - IV -2,66667 2,85804 II - V 0,50000 2,85804 III - IV -2,83333 2,85804 III - V 0,33333 2,85804 IV - V 3,16667 2,85804 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.15 Anova so saùnh veà troïng löôïng giöõa caùc NT cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà troïng löôïng cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 1321,8333 4 330,45833 3,637 0,0444 Trong caùc loâ 908,5000 10 90,85000 Toång coäng 2230,3333 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc NT ôû caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng II 3 66,166667 X III 3 72,000000 XX V 3 82,000000 XXX IV 3 88,833333 XX I 3 90,166667 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II 24,0000 17,3450 * I - III 18,1667 17,3450 * I - IV 1,33333 17,3450 I - V 8,16667 17,3450 II - III -5,83333 17,3450 II - IV -22,6667 17,3450 * II - V -15,8333 17,3450 III - IV -16,8333 17,3450 III - V -10,0000 17,3450 IV - V 6,83333 17,3450 "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.16 Anova so saùnh veà troïng löôïng giöõa caùc NT cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà troïng löôïng cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 8,433333 4 2,1083333 8,433 0,0030 Trong caùc loâ 2,500000 10 0,2500000 Toång coäng 10,933333 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc NT cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 2,3333333 X V 3 2,6666667 XX III 3 3,3333333 X II 3 3,5000000 X IV 3 4,5000000 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -1,16667 0,90988 * I - III -1,00000 0,90988 * I - IV -2,16667 0,90988 * I - V -0,33333 0,90988 II - III 0,16667 0,90988 II - IV -1,00000 0,90988 * II - V 0,83333 0,90988 III - IV -1,16667 0,90988 * III - V 0,66667 0,90988 IV - V 1,83333 0,90988 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.17 Anova so saùnh veà troïng löôïng giöõa caùc NT cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà troïng löôïng cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 48,749333 4 12,187333 4,202 0,0299 Trong caùc loâ 29,006667 10 2,900667 Toång coäng 77,756000 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc NT cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 8,666667 X V 3 8,833333 X III 3 12,000000 X II 3 12,533333 X IV 3 12,666667 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -3,86667 3,09928 * I - III -3,33333 3,09928 * I - IV -4,00000 3,09928 * I - V -0,16667 3,09928 II - III 0,53333 3,09928 II - IV -0,13333 3,09928 II - V 3,70000 3,09928 * III - IV -0,66667 3,09928 III - V 3,16667 3,09928 * IV - V 3,83333 3,09928 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.18 Anova so saùnh veà troïng löôïng giöõa caùc NT cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà troïng löôïng cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 1458,0000 4 364,50000 4,649 0,0222 Trong caùc loâ 784,0000 10 78,40000 Toång coäng 2242,0000 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc NT ôû caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 66,000000 X V 3 70,000000 XX III 3 81,000000 XXX II 3 85,000000 XX IV 3 93,000000 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -19,0000 17,3450 * I - III -15,0000 17,3450 I - IV -27,0000 17,3450 * I - V -4,00000 17,3450 II - III 4,00000 17,3450 II - IV -8,00000 17,3450 II - V 15,0000 17,3450 III - IV -12,0000 17,3450 III - V 11,0000 17,3450 IV - V 23,0000 17,3450 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 5.3 Caùc baûng soá lieäu xöû lyù thoáng keâ veà tyû leä soáng Baûng 5.19 Anova so saùnh veà tyû leä soáng giöõa caùc NT cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà tyû leä soáng cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 780,96023 4 195,24006 11,950 0,0008 Trong caùc loâ 163,38153 10 16,33815 Toång coäng 944,34176 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng tyû leä soáng giöõa caùc NT cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 68,333333 X V 3 75,666667 XX II 3 77,003333 X III 3 77,553333 X IV 3 90,663333 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -8,67000 7,35553 * I - III -9,22000 7,35553 * I - IV -22,3300 7,35553 * I - V -7,33333 7,35553 II - III -0,55000 7,35553 II - IV -13,6600 7,35553 * II - V 1,33667 7,35553 III - IV -13,1100 7,35553 * III - V 1,88667 7,35553 IV - V 14,9967 7,35553 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.20 Anova so saùnh veà tyû leä soáng giöõa caùc NT cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà tyû leä soáng cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 933,27103 4 233,31776 27,222 0,0000 Trong caùc loâ 85,70913 10 8,57091 Toång coäng 1018,9802 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng tyû leä soáng giöõa caùc NT cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 70,286667 X V 3 76,893333 X II 3 79,770000 X III 3 79,930000 X IV 3 94,400000 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -9,48333 5,32753 * I - III -9,64333 5,32753 * I - IV -24,1133 5,32753 * I - V -6,60667 5,32753 * II - III -0,16000 5,32753 II - IV -14,6300 5,32753 * II - V 2,87667 5,32753 III - IV -14,4700 5,32753 * III - V 3,03667 5,32753 IV - V 17,5067 5,32753 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.21 Anova so saùnh veà tyû leä soáng giöõa caùc NT cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà tyû leä soáng cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 424,24673 4 106,06168 11,477 0,0009 Trong caùc loâ 92,40927 10 9,24093 Toång coäng 516,65600 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng tyû leä soáng giöõa caùc NT cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 1) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 79,866667 X V 3 85,423333 X III 3 85,986667 X II 3 86,403333 X IV 3 96,320000 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -6,53667 5,53185 * I - III -6,12000 5,53185 * I - IV -16,4533 5,53185 * I - V -5,55667 5,53185 * II - III 0,41667 5,53185 II - IV -9,91667 5,53185 * II - V 0,98000 5,53185 III - IV -10,3333 5,53185 * III - V 0,56333 5,53185 IV - V 10,8967 5,53185 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.22 Anova so saùnh veà tyû leä soáng giöõa caùc NT cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà tyû leä soáng cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 1684,7430 4 421,18575 21,057 0,0001 Trong caùc loâ 200,0215 10 20,00215 Toång coäng 1884,7645 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng tyû leä soáng giöõa caùc NT cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 54,223333 X V 3 73,220000 X II 3 80,110000 XX III 3 80,780000 XX IV 3 83,333333 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -25,8867 7,35553 * I - III -26,5567 7,35553 * I - IV -29,1100 7,35553 * I - V -18,9967 7,35553 * II - III -0,67000 7,35553 II - IV -3,22333 7,35553 II - V 6,89000 7,35553 III - IV -2,55333 7,35553 III - V 7,56000 7,35553 IV - V 10,1133 7,35553 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.23 Anova so saùnh veà tyû leä soáng giöõa caùc NT cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà tyû leä soáng cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 856,74837 4 214,18709 16,626 0,0002 Trong caùc loâ 128,82460 10 12,88246 Toång coäng 985,57297 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng tyû leä soáng giöõa caùc NT cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 63,240000 X V 3 80,760000 X II 3 81,266667 X III 3 82,313333 X IV 3 83,576667 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -18,0267 6,53148 * I - III -19,0733 6,53148 * I - IV -20,3367 6,53148 * I - V -17,5200 6,53148 * II - III -1,04667 6,53148 II - IV -2,31000 6,53148 II - V 0,50667 6,53148 III - IV -1,26333 6,53148 III - V 1,55333 6,53148 IV - V 2,81667 6,53148 "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.24 Anova so saùnh veà tyû leä soáng giöõa caùc NT cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà tyû leä soáng cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 375,33091 4 93,832727 16,113 0,0002 Trong caùc loâ 58,23567 10 5,823567 Toång coäng 433,56657 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng tyû leä soáng giöõa caùc NT cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 2) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 80,283333 X V 3 87,533333 X II 3 88,473333 X III 3 90,200000 X IV 3 95,833333 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -8,19000 4,39144 * I - III -9,91667 4,39144 * I - IV -15,5500 4,39144 * I - V -7,25000 4,39144 * II - III -1,72667 4,39144 II - IV -7,36000 4,39144 * II - V 0,94000 4,39144 III - IV -5,63333 4,39144 * III - V 2,66667 4,39144 IV - V 8,30000 4,39144 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.25 Anova so saùnh veà tyû leä soáng giöõa caùc NT cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà tyû leä soáng cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 576,45623 4 144,11406 15,911 0,0002 Trong caùc loâ 90,57487 10 9,05749 Toång coäng 667,03109 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng tyû leä soáng giöõa caùc NT cuûa caù 5 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 77,553333 X V 3 83,446667 X II 3 90,556667 X III 3 92,670000 X IV 3 93,886667 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -13,0033 5,47667 * I - III -15,1167 5,47667 * I - IV -16,3333 5,47667 * I - V -5,89333 5,47667 * II - III -2,11333 5,47667 II - IV -3,33000 5,47667 II - V 7,11000 5,47667 * III - IV -1,21667 5,47667 III - V 9,22333 5,47667 * IV - V 10,4400 5,47667 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5.26 Anova so saùnh veà tyû leä soáng giöõa caùc NT cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà tyû leä soáng cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 259,48469 4 64,871173 5,168 0,0161 Trong caùc loâ 125,51967 10 12,551967 Toång coäng 385,00436 14 Baûng phaân tích ña phöông dao ñoäng tyû leä soáng giöõa caùc NT cuûa caù 7 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Method: 95 Percent LSD NT Count Trung bình Nhoùm töông ñoàng I 3 85,046667 X V 3 88,403333 XX II 3 93,843333 XX III 3 94,076667 XX IV 3 96,310000 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa caùc NT I - II -8,79667 6,44716 * I - III -9,03000 6,44716 * I - IV -11,2633 6,44716 * I - V -3,35667 6,44716 II - III -0,23333 6,44716 II - IV -2,46667 6,44716 II - V 5,44000 6,44716 III - IV -2,23333 6,44716 III - V 5,67333 6,44716 IV - V 7,90667 6,44716 * "*" Chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Baûng 5.27 Anova so saùnh veà tyû leä soáng giöõa caùc NT cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Baûng phaân tích phöông sai (Anova) veà tyû leä soáng cuûa caù 12 ngaøy tuoåi (Ñôït 3) Nguoàn bieán Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F tính Möùc sai khaùc Giöõa caùc loâ 16,898227 4 4,2245567 3,250 0,0595 Trong caùc loâ 12,999267 10 1,2999267 Toång coäng 29,897493 14 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSử dụng nguồn thức ăn tự nhiên nhằm nâng cao năng suất cá lăng lai (Mystus sp) ở giai đoạn bột lên hương.pdf
Luận văn liên quan