Đồ án Thiết kế - Biện pháp kỹ thuật thi công trình Bưu điện Thừa Thiên Huế

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH Trung tâm giao dịch và làm việc bưu điện Thừa Thiên Huế là 1 công trình cao 7 tầng, không có tầng hầm,công trình được xây trên khu đất tương đối bằng phẳng, không có cây cối mọc ở trên đó.Theo tài liệu khảo sát địa chất thi lớp đất dưới đáy hố móng là lớp cát mịn, chặt. Mực nước ngầm ở độ sâu trung bình khoảng 2,0 m so với cốt thiên nhiên. Theo thiết kế thì móng công trình được thiết kế theo kiểu móng cọc đài thấp, số lượng cọc là 216 cọc với chiều dài 1 cọc là 9 m,tiết diện cọc 3030(cm).Đài cọc cao 1,0(m).Kết cấu chịu lực chính của công trình là kết cấu khung bê tông cốt thép đổ toàn khối.

doc44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1814 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế - Biện pháp kỹ thuật thi công trình Bưu điện Thừa Thiên Huế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c. C«ng t¸c khoan : - H¹ mòi khoan: Mòi khoan ®­îc h¹ th¼ng ®øng xuèng t©m hè khoan víi tèc ®é kho¶ng 1,5m/s. - Gãc nghiªng cña cÇn dÉn tõ 78,50¸830, gãc nghiªng gi¸ ®ì æ quay cÇn Kelly còng ph¶i ®¹t 78,50¸830 th× cÇn Kelly míi ®¶m b¶o vu«ng gãc víi mÆt ®Êt. - M¹ch thuû lùc ®iÒu khiÓn ®ång hå ph¶i b¸o tõ 45¸55 (kg/cm2). M¹ch thuû lùc quay m« t¬ thuû lùc ®Ó quay cÇn khoan, ®ång hå b¸o 245 (kg/cm2) th× lóc nµy m« men quay ®· ®¹t ®ñ c«ng suÊt. ViÖc khoan: + Khi mòi khoan ®· ch¹m tíi ®¸y hè m¸y b¾t ®Çu quay. + Tèc ®é quay ban ®Çu cña mòi khoan chËm kho¶ng 14-16 vßng/phót, sau ®ã nhanh dÇn 18-22 vßng/phót. + Trong qu¸ tr×nh khoan, cÇn khoan cã thÓ ®­îc n©ng lªn h¹ xuèng 1-2 lÇn ®Ó gi¶m bít ma s¸t thµnh vµ lÊy ®Êt ®Çy vµo gÇu. + Nªn dïng tèc ®é thÊp khi khoan (14 v/p) ®Ó t¨ng m« men quay. Khi gÆp ®Þa chÊt r¾n khoan kh«ng xuèng nªn dïng cÇn khoan xo¾n ruét gµ (auger flight) cã l¾p mòi dao (auger head) F800 ®Ó tiÕn hµnh khoan ph¸ nh»m b¶o vÖ mòi dao vµ b¶o vÖ gÇu khoan; sau ®ã ph¶i ®æi l¹i gÇu khoan ®Ó lÊy hÕt phÇn ph«i bÞ ph¸. + ChiÒu s©u hè khoan ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua chiÒu dµi cÇn khoan. Rót cÇn khoan: ViÖc rót cÇn khoan ®­îc thùc hiÖn khi ®Êt ®· n¹p ®Çy vµo gÇu khoan; tõ tõ rót cÇn khoan lªn víi tèc ®é kho¶ng 0,3¸0,5 m/s. Tèc ®é rót khoan kh«ng ®­îc qu¸ nhanh sÏ t¹o hiÖu øng pÝt-t«ng trong lßng hè khoan, dÔ g©y sËp thµnh. Cho phÐp dïng 2 xi lanh Ðp cÇn khoan (kelly bar) ®Ó Ðp vµ rót gÇu khoan lÊy ®Êt ra ngoµi. §Êt lÊy lªn ®­îc th¸o dì, ®æ vµo n¬i qui ®Þnh vµ vËn chuyÓn ®i n¬i kh¸c. Yªu cÇu: Trong qu¸ tr×nh khoan ng­êi l¸i m¸y ph¶i ®iÒu chØnh hÖ thèng xi lanh trong m¸y khoan dÓ ®¶m b¶o cÇn khoan lu«n ë vÞ trÝ th¼ng ®øng. §é nghiªng cña hè khoan kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 1% chiÒu dµi cäc . Khi khoan qua chiÒu s©u cña èng v¸ch, viÖc gi÷ thµnh hè ®­îc thùc hiÖn b»ng v÷a bentonite. Trong qu¸ tr×nh khoan, dung dÞch bentonite lu«n ®­îc ®æ ®Çy vµo lç khoan. Sau mçi lÇn lÊy ®Êt ra khái lßng hè khoan, bentonite ph¶i ®­îc ®æ ®Çy vµo trong ®Ó chiÕm chç. Nh­ vËy chÊt l­îng bentonite sÏ gi¶m dÇn theo thêi gian do c¸c thµnh phÇm cña ®Êt bÞ l¾ng ®äng l¹i. Mùc n­íc trong hè khoan ph¶i lu«n cao h¬n mùc n­íc ngÇm tÜnh cao nhÊt cña c¸c tÇng n­íc ngÇm ch¶y qua hoÆc l©n cËn lç khoan ³ 1m Hai hè khoan ë c¹nh nhau ph¶i khoan c¸ch nhau 2¸3 ngµy ®Ó khái ¶nh h­ëng ®Õn bª t«ng cäc. Khoan hè míi ph¶i c¸ch hè khoan tr­íc lµ L >=3d d. KiÓm tra hè khoan: Sau khi xong, dõng kho¶ng 30 phót ®o kiÓm tra chiÓu s©u hè khoan, nÕu líp bïn ®Êt ë ®¸y lín h¬n 1 m th× ph¶i khoan tiÕp nÕu nhá h¬n 1 m th× cã thÓ h¹ lång cèt thÐp. KiÓm tra ®é th¼ng ®øng vµ ®­êng kÝnh lç cäc: Trong qu¸ tr×nh thi c«ng cäc khoan nhåi viÖc b¶o ®¶m ®­êng kÝnh vµ ®é th¼ng ®øng cña cäc lµ ®iÒu then chèt ®Ó ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ cña cäc, do ®ã ta cÇn ®o kiÓm tra cÈn thËn ®é th¼ng ®øng vµ ®­êng kÝnh thùc tÕ cña cäc. §Ó thùc hiÖn c«ng t¸c nµy ta dïng m¸y siªu ©m ®Ó ®o . ThiÕt bÞ ®o nh­ sau: ThiÕt bÞ lµ mét dông cô thu ph¸t l­ìng dông gåm bé ph¸t siªu ©m, bé ghi vµ têi cuèn. Sau khi sãng siªu ©m ph¸t ra vµ ®Ëp vµo thµnh lç c¨n cø vµo thêi gian tiÕp nhËn l¹i ph¶n x¹ cña sãng siªu ©m nµy ®Ó ®o cù ly ®Õn thµnh lç tõ ®ã ph¸n ®o¸n ®é th¼ng ®øng cña lç cäc. Víi thiÕt bÞ ®o nµy ngoµi viÖc ®o ®­êng kÝnh cña lç cäc cßn cã thÓ x¸c nhËn ®­îc lç cäc cã bÞ s¹t lë hay kh«ng, còng nh­ x¸c ®Þnh ®é th¼ng ®øng cña lç cäc. 3.4. C«ng t¸c thæi röa ®¸y lç khoan §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng cña cäc vµ sù tiÕp xóc trùc tiÕp gi÷a cäc vµ nÒn ®Êt, cÇm tiÕn hµnh thæi röa hè khoan tr­íc khi ®æ bª t«ng. Ph­¬ng ph¸p thæi röa lßng hè khoan: Ta dïng ph­¬ng ph¸p thæi khÝ (air-lift). ViÖc thæi röa tiÕn hµnh theo c¸c b­íc sau: + ChuÈn bÞ: TËp kÕt èng thæi röa t¹i vÞ trÝ thuËn tiÖn cho thi c«ng kiÓm tra c¸c ren nèi buéc. + L¾p gi¸ ®ì: Gi¸ ®ì võa dïng lµm hÖ ®ì cña èng thæi röa võa dïng ®Ó ®æ bª t«ng sau nµy. Gi¸ ®ì cã cÊu t¹o ®Æc biÖt b»ng hai nöa vßng trßn cã b¶n lÒ ë hai gãc. Víi chÕ t¹o nh­ vËy cã thÓ dÔ dµng th¸o l¾p èng thæi röa. + Dïng cÈu th¶ èng thæi röa xuèng hè khoan. èng thæi röa cã ®­êng kÝnh F250, chiÒu dµi mçi ®o¹n lµ 3m. C¸c èng ®­îc nèi víi nhau b»ng ren vu«ng. Mét sè èng cã chiÒu dµi thay ®æi 0,5m , 1,5m , 2m ®Ó l¾p linh ®éng, phï hîp víi chiÒu s©u hè khoan. §o¹n d­íi èng cã chÕ t¹o v¸t hai bªn ®Ó lµm cöa trao ®æi gi÷a bªn trong vµ bªn ngoµi. PhÝa trªn cïng cña èng thæi röa cã hai cöa, mét cöa nèi víi èng dÉn F150 ®Ó thu håi dung dÞch bentonite vµ c¸t vÒ m¸y läc, mét cöa dÉn khÝ cã F45, chiÒu dµi b»ng 80% chiÒu dµi cäc. + TiÕn hµnh: B¬m khÝ víi ¸p suÊt 7 at vµ duy tr× trong suèt thêi gian röa ®¸y hè. KhÝ nÐn sÏ ®Èy vËt l¾ng ®äng vµ dung dÞch bentonite bÈn vÒ m¸y läc. L­îng dung dÞch sÐt bentonite trong hè khoan gi¶m xuèng. Qu¸ tr×nh thæi röa ph¶i bæ sung dung dÞch Bentonite liªn tôc. ChiÒu cao cña n­íc bïn trong hè khoan ph¶i cao h¬n mùc n­íc ngÇm t¹i vÞ trÝ hè khoan lµ 1,5m ®Ó thµnh hè khoan míi t¹o ®­îc mµng ng¨n n­íc, t¹o ®­îc ¸p lùc ®ñ lín kh«ng cho n­íc tõ ngoµi hè khoan ch¶y vµo trong hè khoan. Thæi röa kho¶ng 20 ¸ 30 phót th× lÊy mÉu dung dÞch ë ®¸y hè khoan vµ gi÷a hè khoan lªn ®Ó kiÓm tra. NÕu chÊt l­îng dung dÞch ®¹t so víi yªu cÇu cña quy ®Þnh kü thuËt vµ ®o ®é s©u hè khoan thÊy phï hîp víi chiÒu s©u hè khoan th× cã thÓ dõng ®Ó chuÈn bÞ cho c«ng t¸c l¾p dùng cèt thÐp. 3.5. Thi c«ng cèt thÐp: - Tr­íc khi h¹ lång cèt thÐp, ph¶i kiÓm tra chiÒu s©u hè khoan. Sau khi khoan ®ît cuèi cïng th× dõng khoan 30 phót, dïng th­íc d©y th¶ xuèng ®Ó kiÓm tra ®é s©u hè khoan. - NÕu chiÒu cao cña líp bïn ®Êt ë ®¸y cßn l¹i ³1m th× ph¶i khoan tiÕp. NÕu chiÒu s©u cña líp bïn ®Êt £ 1m th× tiÕn hµnh h¹ lång cèt thÐp. H¹ khung cèt thÐp: Lång cèt thÐp sau khi ®­îc buéc cÈn thËn trªn mÆt ®Êt sÏ ®­îc h¹ xuèng hè khoan. - Dïng cÇn cÈu n©ng lång cèt thÐp lªn theo ph­¬ng th¼ng ®øng råi tõ tõ h¹ xuèng trong lßng hè khoan, ®Õn khi ®Çu trªn cña lång cèt thÐp c¸ch miÖng èng v¸ch kho¶ng 120 cm th× dõng l¹i. Dïng hai èng thÐp trßn F60 luång qua lång thÐp vµ g¸c hai ®Çu èng thÐp lªn miÖng èng v¸ch, ®Ó tr¸nh tr­êng hîp èng thÐp bÞ l¨n dïng má hµn chÊm hµn èng thÐp vµo èng v¸ch vµ vµo lång cèt thÐp. - TiÕp tôc cÈu l¾p ®o¹n lång thÐp tiÕp theo nh­ ®· lµm víi ®o¹n tr­íc, ®iÒu chØnh ®Ó c¸c c©y thÐp chñ tiÕp xóc däc víi nhau vµ ®ñ chiÒu dµi nèi th× thùc hiÖn liªn kÕt theo yªu cÇu thiÕt kÕ. - Sau khi kiÓm tra c¸c liªn kÕt th× rót hai èng thÐp ®ì lång thÐp ra vµ cÇn cÈu tiÕp tôc h¹ lång thÐp xuèng theo ph­¬ng th¼ng ®øng. C«ng t¸c h¹ lång thÐp ®ùîc lÆp l¹i cho ®Õn khi h¹ ®ñ chiÒu s©u thiªt kÕ, lång thÐp ®­îc ®Æt c¸ch ®¸y hè ®µo 10 cm ®Ó t¹o líp bª t«ng b¶o vÖ. - Lång thÐp ®­îc ®Æt ®óng cos ®µi mãng nhê 3 thanh thÐp F12 ®Æt c¸ch ®Òu theo chu vi lång thÐp. §Çu d­íi ®­îc liªn kÕt víi thÐp chñ cßn ®Çu trªn ®­îc hµn vµo thµnh èng v¸ch, ba thanh thÐp nµy ®­îc c¾t rêi khái èng v¸ch khi c«ng t¸c ®æ bª t«ng kÕt thóc. - §Ó tr¸nh sù ®Èy næi lång cèt thÐp khi thi c«ng ®æ bª t«ng cÇn ®Æt ba thanh thÐp s¾t h×nh t¹o thµnh mét tam gi¸c ®Òu hµn vµo èng v¸ch ®Ó k×m gi÷ lång thÐp l¹i, ®ång thêi d­íi ®¸y lång thÐp ph¶i cã cÊu t¹o nh­ sau: (H×nh 2.) + Dïng cÈu h¹ ®øng lång cèt thÐp xuèng. Cèt thÐp ®­îc gi÷ ®øng ë vÞ trÝ ®µi mãng nhê 3 thanh thÐp F12. C¸c thanh nµy ®­îc hµn t¹m vµo èng v¸ch vµ cã mÊu ®Ó treo. MÆt kh¸c ®Ó tr¸nh sù ®Èy tråi lång cèt thÐp trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng, ta hµn 3 thanh thÐp kh¸c vµo v¸ch èng ®Ó gi÷ lång cèt thÐp l¹i. + §Ó ®¶m b¶o ®é dµy cña líp bª t«ng b¶o vÖ 8 cm th­êng cã g¾n ë mÆt ngoµi cña cèt thÐp chñ mét dông cô ®Þnh vÞ cèt thÐp. Dông cô ®Þnh vÞ cèt thÐp lµm b»ng bª t«ng m¸c 300 ®­îc g¾n vµo c¸c vÞ trÝ x¸c ®Þnh trªn lång cèt thÐp mçi vÞ trÝ c¸ch nhau 1m vµ cã 3 ®Öm ®Þnh vÞ trªn cïng mét cao ®é. + Ph¶i th¶ tõ tõ vµ ch¾c, chó ý ®iÒu khiÓn cho d©y cÈu ë ®óng trôc kim cña khung tr¸nh lµm khung bÞ vÆn. C«ng t¸c gia c«ng cèt thÐp: - Khi thi c«ng buéc khung cèt thÐp, ph¶i ®Æt chÝnh x¸c vÞ trÝ cèt chñ,cèt ®ai vµ cèt ®øng khung. §Ó lµm cho cèt thÐp kh«ng bÞ lÖch vÞ trÝ trong khi ®æ bª t«ng, b¾t buéc ph¶i buéc cèt thÐp cho thËt ch¾c. Muèn vËy,viÖc bè trÝ cèt chñ, cèt ®ai cèt ®øng khung, ph­¬ng ph¸p buéc vµ thiÕt bÞ buéc, ®é dµi cña khung cèt thÐp, biÖn ph¸p ®Ò phßng khung cèt thÐp bÞ biÕn d¹ng, viÖc thi c«ng ®Çu nèi cèt thÐp, líp b¶o vÖ cèt thÐp...®Òu ph¶i ®­îc cÊu t¹o vµ chuyÓn bÞ chu ®¸o. + ChÕ t¹o khung cèt thÐp : §Þa ®iÓm buéc khung cèt thÐp ph¶i lùa chän sao cho viÖc l¾p dùng khung cèt thÐp ®­îc thuËn tiÖn, tèt nhÊt lµ ®­îc buéc ngay t¹i hiÖn tr­êng. Do nh÷ng thanh cèt thÐp ®Ó buéc khung cèt thÐp t­¬ng ®èi dµi nªn viÖc vËn chuyÓn ph¶i dïng « t« t¶i träng lín, khi bèc xÕp ph¶i dïng cÈn cÈu di ®éng. Ngoµi ra khi cÊt gi÷ cèt thÐp ph¶i ph©n lo¹i nh·n hiÖu, ®­êng kÝnh ®é dµi. Th«ng th­êng buéc cèt thÐp ngay t¹i nh÷ng vÞ trÝ gÇn hiÖn tr­êng thi c«ng sau ®ã khung cèt thÐp ®­¬c s¾p xÕp vµ b¶o qu¶n ë gÇn hiÖn tr­êng, tr­íc khi th¶ khung cèt thÐp vµo lç l¹i ph¶i dïng cÇn cÈu bèc chuyÓn l¹i mét lÇn n÷a. §Ó cho nh÷ng c«ng viÖc nµy ®­îc thuËn tiÖn ta ph¶i cã ®ñ hiÖn tr­êng thi c«ng gåm cã ®­êng ®i kh«ng c¶n trë viÖc vËn chuyÓn cña « t« vµ cÇn cÈu. §¶m b¶o ®­êng vËn chuyÓn ph¶i chÞu ®ñ ¸p lùc cña c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn. Khung cèt thÐp chiÕm mét kh«ng gian kh¸ lín nªn ta khi cÊt gi÷ nhiÒu th× ph¶i xÕp lªn thµnh ®èng, do vËy ta ph¶i buéc thªm cèt thÐp gia c­êng.Nh­ng nh»m tr¸nh c¸c sù cè x¶y ra g©y biÕn d¹ng khung cèt thÐp tèt nhÊt ta ta chØ xÕp lªn lµm 2 tÇng. + BiÖn ph¸p buéc cèt chñ vµ cèt ®ai: Tr×nh tù buéc nh­ sau: Bè trÝ cù ly cèt chñ nh­ thiÕt kÕ cho cäc. Sau khi cè ®Þnh cèt dùng khung, sau ®ã sÏ ®Æt cèt ®ai theo ®óng cù ly quy ®Þnh, cã thÓ gia c«ng tr­íc cèt ®ai vµ cèt dùng khung thµnh h×nh trßn, dïng hµn ®iÖn ®Ó cè ®Þnh cèt ®ai, cèt gi÷ khung vµo cèt chñ, cù ly ®­îc ng­êi thî ®iÒu chØ cho ®óng. §iÒu cÇn chó ý lµ dïng hµn ®iÖn lµm cho chÊt l­îng thÐp yÕu ®i do thay ®æi tÝnh chÊt c¬ lý vµ cÊu tróc thÐp. Gi¸ ®ì buéc cèt chñ: Cèt thÐp cäc nhåi ®­îc gia c«ng s½n thµnh tõng ®o¹n víi ®é dµi ®· cã ë phÇn kÕt cÊu, sau ®ã võa th¶ vµo lç võa nèi ®é dµi. Do vËy viÖc thi c«ng c¸c khung cèt thÐp cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: Ngoµi yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c khi gia c«ng vµ l¾p r¸p cßn ph¶i ®¶m cã ®ñ c­êng ®é ®Ó vËn chuyÓn, bèc xÕp, cÈu l¾p. Do ph¶i buéc rÊt nhiÒu ®o¹n khung cèt thÐp gièng nhau nªn ta cÇn ph¶i cã gi¸ ®ì buéc thÐp ®Ó n©ng cao hiÖu suÊt. + BiÖn ph¸p gia cè ®Ó khung cèt thÐp kh«ng bÞ biÕn d¹ng: Th«ng th­êng dïng d©y thÐp ®Ó buéc cèt ®ai vµo cèt chñ, khi khung thÐp bÞ biÕn d¹ng th× d©y thÐp dÔ bÞ bËt ra. §iÒu nµy cã liªn quan ®Õn viÖc cÈu l¾p do vËy ta ph¶i bè trÝ 2 mãc cÈu trë lªn. Ngoµi ra cßn ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: ë nh÷ng chç cÇn thiÕt ph¶i bè trÝ cèt dùng khung buéc chÆt vµo cèt chñ ®Ó t¨ng ®é cøng cña khung. Cho dÇm chèng vµo trong khung ®Ó gia cè vµ lµm cøng khung, khi l¾p khung cèt thÐp th× th¸o bá dÇm chèng ra. §Æt mét cét ®ì vµo thµnh trong hoÆc thµnh ngoµi cña khung thÐp. 3.6. C«ng t¸c ®æ bª t«ng: a. ChuÈn bÞ : - Thu håi èng thæi khÝ. - Th¸o èng thu håi dung dÞch bentonite, thay vµo ®ã lµ m¸ng ®æ bª t«ng trªn miÖng. - §æi èng cÊp thµnh èng thu dung dÞch bentonite trµo ra do khèi bª t«ng ®æ vµo chiÕm chç. ThiÕt bÞ vµ vËt liÖu sö dông: - HÖ èng ®æ bª t«ng: §©y lµ mét hÖ èng b»ng kim lo¹i (Trime), t¹o bëi nhiÒu phÇn tö. §­îc l¾p phÝa trªn mét m¸ng nghiªng. C¸c mèi nèi cña èng rÊt khÝt nhau. §­êng kÝnh trong ph¶i lín h¬n 4 lÇn ®­êng kÝnh cÊp phèi bª t«ng ®ang sö dông. §­êng kÝnh ngoµi ph¶i nhá h¬n 1/2 lÇn ®­êng kÝnh danh ®Þnh cña cäc. ChiÒu dµi cña èng cã chiÒu dµi b»ng toµn bé chiÒu dµi cña cäc. Tr­íc khi ®æ bª t«ng ng­êi ta rót èng lªn c¸ch ®¸y cäc 25cm. - Bª t«ng sö dông: C«ng t¸c bª t«ng cäc khoan nhåi yªu cÇu ph¶i dïng èng dÉn do vËy tØ lÖ cÊp phèi bª t«ng ®ßi hái ph¶i cã sù phï hîp víi ph­¬ng ph¸p nµy, nghÜa lµ bª t«ng ngoµi viÖc ®ñ c­êng ®é tÝnh to¸n cßn ph¶i cã ®ñ ®é dÎo, ®é linh ®éng dÔ ch¶y trong èng dÉn vµ kh«ng hay bÞ gi¸n ®o¹n, cho nªn th­êng dïng lo¹i bª t«ng cã: + §é sôt 17±2 cm (TCXD197-1997). + C­êng ®é thiÕt kÕ: M¸c 300. T¹i c«ng tr×nh do mÆt b»ng thi c«ng chËt hÑp do vËy c«ng t¸c bª t«ng ta kh«ng trùc tiÕp trén lÊy ®­îc mµ dïng bª t«ng t­¬i. Trong nh÷ng tr­êng hîp thiÕu mét sè l­îng mµ cã thÓ trén t¹i c«ng tr­êng ®­îc ta thùc hiÖn trén t¹i c«ng tr­êng theo cÊp phèi sau ( Thi c«ng cäc khoan nhåi – Pgs.Ts NguyÔn B¸ KÕ): Xi m¨ng (Kg/m3) N­íc (Kg/m3) Cèt liÖu nhá (Kg/m3) Cèt liÖu th« (Kg/m3) TØ lÖ n­íc xim¨ng (%) TØ lÖ c¸t(%) ChÊt l­îng phô gia Tªn L­îng trén (Kg/m3) 326 178 316 992 54 45.6 Hîp chÊt sunfat canxi No.5L 0.815 b. §æ bª t«ng : - Lç khoan sau khi ®­îc vÐt Ýt h¬n 3 giê th× tiÕn hµnh ®æ bª t«ng. NÕu qu¸ tr×nh nµy qu¸ dµi th× ph¶i lÊy mÉu dung dÞch t¹i ®¸y hè khoan. Khi dÆc tÝnh cña dung dÞch kh«ng tèt th× ph¶i thùc hiÖn l­u chuyÓn dung dÞch cho tíi khi ®¹t yªu cÇu. - Víi mÎ bª t«ng ®Çu tiªn ph¶i sö dông nót b»ng bao t¶i chøa v÷a xi m¨ng nh·o, ®¶m b¶o cho bª t«ng kh«ng bÞ tiÕp xóc trùc tiÕp víi n­íc hoÆc dung dich khoan, lo¹i trõ kho¶ng ch©n kh«ng khi ®æ bª t«ng. - Khi dung dÞch Bentonite ®­îc ®Èy trµo ra th× cÇn dïng b¬m c¸t ®Ó thu håi kÞp thêi vÒ m¸y läc, tr¸nh kh«ng ®Ó bª t«ng r¬i vµo Bentonite g©y t¸c h¹i keo ho¸ lµm t¨ng ®é nhít cña Bentonite. - Khi thÊy ®Ønh bª t«ng d©ng lªn gÇn tíi cèt thÐp th× cÇn ®æ tõ tõ tr¸nh lùc ®Èy lµm ®øt mèi hµn r©u cèt thÐp vµo v¸ch. - §Ó tr¸nh hiÖn t­îng t¾c èng cÇn rót lªn h¹ xuèng nhiÒu lÇn, nh­ng èng vÉn ph¶i ngËp trong bª t«ng nh­ yªu cÇu trªn. - èng ®æ th¸o ®Õn ®©u ph¶i röa s¹ch ngay. VÞ trÝ röa èng ph¶i n»m xa cäc tr¸nh n­íc ch¶y vµo hè khoan. §Ó ®o bÒ mÆt bª t«ng ng­êi ta dïng qu¶ däi nÆng cã d©y ®o. Yªu cÇu: - Bª t«ng cung cÊp tíi c«ng tr­êng cÇn cã ®é sôt ®óng qui ®Þnh 17±2 cm, do ®ã cÇn cã ng­êi kiÓm tra liªn tôc c¸c mÎ bª t«ng. §©y lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng bª t«ng. - Thêi gian ®æ bª t«ng kh«ng v­ît qu¸ 5 giê. - èng ®æ bª t«ng ph¶i kÝn, c¸ch n­íc, ®ñ dµi tíi ®¸y hè. - MiÖng d­íi cña èng ®æ bª t«ng c¸ch ®¸y hè khoan 25cm. Trong qu¸ tr×nh ®æ miÖng d­íi cña èng lu«n ngËp s©u trong bª t«ng ®o¹n 2 m. - Kh«ng ®­îc kÐo èng dÉn bª t«ng lªn khái khèi bª t«ng trong lßng cäc. - Bª t«ng ®æ liªn tôc tíi vÞ trÝ ®Çu cäc. c. Xö lý bentonite thu håi: Bentonite sau khi thu håi lÉn rÊt nhiÒu t¹p chÊt, tØ träng vµ ®é nhít lín. Do ®ã Bentonite lÊy tõ d­íi hè khoan lªn ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng ®Ó dïng l¹i th× ph¶i qua t¸i xö lý. Nhê mét sµng läc dïng søc rung ly t©m, hµm l­îng ®Êt vôn trong dung dÞch bentonite sÏ ®­îc gi¶m tíi møc cho phÐp. Bentonite sau khi xö lý ph¶i ®¹t ®­îc c¸c chØ sè sau (Tiªu chuÈn NhËt B¶n): - TØ träng : <1,2. - §é nhít : 35-40 gi©y. - Hµm l­îng c¸t: kho¶ng 5%. - §é t¸ch n­íc : < 40cm3. - C¸c miÕng ®Êt : < 5cm. 3.7. Rót èng v¸ch: - Th¸o dì toµn bé gi¸ ®ì cña èng phÇn trªn. - C¾t 3 thanh thÐp treo lång thÐp. - Dïng m¸y rung ®Ó rót èng lªn tõ tõ. - èng chèng cßn ®Ó l¹i phÇn cuèi c¾m vµo ®Êt kho¶ng 2m ®Ó chèng h­ háng ®Çu cäc. Sau 3¸5 giê míi rót hÕt èng v¸ch. 3.8. KiÓm tra chÊt l­îng cäc khoan nhåi. §©y lµ c«ng t¸c rÊt quan träng, nh»m ph¸t hiÖn c¸c thiÕu sãt cña tõng phÇn tr­íc khi tiÕn hµnh thi c«ng phÇn tiÕp theo. Do ®ã, cã t¸c dông ng¨n chÆn sai sãt ë tõng kh©u tr­íc khi cã thÓ x¶y ra sù cè nghiªm träng. C«ng t¸c kiÓm tra cã trong c¶ 2 giai ®o¹n: + Giai ®o¹n ®ang thi c«ng . + Giai ®o¹n ®· thi c«ng xong. a. KiÓm tra trong giai ®o¹n thi c«ng C«ng t¸c kiÓm tra nµy ®­îc thùc hiÖn ®ång thêi khi mçi mét giai ®o¹n thi c«ng ®­îc tiÕn hµnh, vµ ®· ®­îc nãi trªn s¬ ®å quy tr×nh thi c«ng ë phÇn trªn. Sau ®©y cã thÓ kÓ chi tiÕt ë mét nh­ sau: + §Þnh vÞ hè khoan: KiÓm tra vÞ trÝ cäc c¨n cø vµo trôc t¹o ®é gèc hay hÖ trôc c«ng tr×nh. KiÓm tra cao tr×nh mÆt hè khoan. KiÓm tra ®­êng kÝnh, ®é th¼ng ®øng, chiÒu s©u hè khoan. + §Þa chÊt c«ng tr×nh: KiÓm tra, m« t¶ lo¹i ®Êt gÆp ph¶i trong mçi 2m khoan vµ t¹i ®¸y hè khoan, cÇn cã sù so s¸nh víi sè liÖu kh¶o s¸t ®­îc cung cÊp. + Dung dÞch khoan Bentonite: KiÓm tra c¸c chØ tiªu cña Bentonite nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn: "C«ng t¸c khoan t¹o lç". KiÓm tra líp v¸ch dÎo (Cake). + Cèt thÐp: KiÓm tra chñng lo¹i cèt thÐp. KiÓm tra kÝch th­íc lång thÐp, sè l­îng thÐp, chiÒu dµi nèi chång, sè l­îng c¸c mèi nèi. KiÓm tra vÖ sinh thÐp : gØ, ®Êt c¸t b¸m... KiÓm tra c¸c chi tiÕt ®Æt s½n: thÐp gÊp b¶o vÖ, mãc, khung thÐp chèng ®Èy næi, .. + §¸y hè khoan : §©y lµ c«ng viÖc quan träng v× nã cã thÓ lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn ®é lón nghiªm träng cho c«ng tr×nh . KiÓm tra líp mïn d­íi ®¸y lç khoan tr­íc vµ sau khi ®Æt lång thÐp. §o chiÒu s©u hè khoan sau khi vÐt ®¸y. + Bª t«ng: KiÓm tra ®é sôt . KiÓm tra cèt liÖu lín. b. KiÓm tra chÊt l­îng cäc sau khi ®· thi c«ng xong. C«ng t¸c nµy nh»m ®¸nh gi¸ cäc, ph¸t hiÖn vµ söa ch÷a c¸c khuyÕt tËt ®· x¶y ra. Cã 2 ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: + Ph­¬ng ph¸p tÜnh + Ph­¬ng ph¸p ®éng. b.1. Ph­¬ng ph¸p tÜnh. b.1.1. Gia t¶i träng tÜnh: §©y lµ ph­¬ng ph¸p kinh ®iÓn cho kÕt qu¶ tin cËy nhÊt. §Æt c¸c khèi nÆng th­êng lµ bª t«ng lªn cäc ®Ó ®¸nh gi¸ søc chÞu t¶i hay ®é lón cña nã. Cã 2 quy tr×nh gia t¶i hay ®­îc ¸p dông : - T¶i träng kh«ng ®æi: NÐn chËm víi t¶i träng kh«ng ®æi, quy tr×nh nµy ®¸nh gia søc chÞu t¶i vµ ®é lón cña nã theo thêi gian. §ßi hái thêi gian thö l©u. Néi dung cña ph­¬ng ph¸p: §Æt lªn ®Çu cäc mét søc nÐn; t¨ng chËm t¶i träng lªn cäc theo mét qui tr×nh råi quan s¸t biÕn d¹ng lón cña ®Çu cäc. Khi ®¹t ®Õn l­îng t¶i thiÕt kÕ víi hÖ sè an toµn tõ 2¸3 lÇn so víi søc chÞu tÝnh to¸n cña cäc mµ cäc kh«ng bÞ lón qu¸ trÞ sè ®Þnh tr­íc còng nh­ ®é lón d­ qui ®Þnh th× cäc coi lµ ®¹t yªu cÇu. - Tèc ®é dÞch chuyÓn kh«ng ®æi: Nh»m ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chÞu t¶i giíi h¹n cña cäc, thÝ nghiÖm thùc hiÖn rÊt nhanh chØ vµi giê ®«ng hå. Tuy ­u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nÐn tÜnh lµ ®é tin cËy cao nh­ng gi¸ thµnh cña nã l¹i rÊt ®¾t. ChÝnh v× vËy, víi mét c«ng tr×nh ng­êi ta chØ nÐn tÜnh 1% tæng sè cäc thi c«ng (tèi thiÓu 2 cäc), c¸c cäc cßn l¹i ®­îc thö nghiÖm b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c. b.1.2. Ph­¬ng ph¸p khoan lÊy mÉu. Ng­êi ta khoan lÊy mÉu bª t«ng cã ®­êng kÝnh 50¸150mm tõ c¸c ®é s©u kh¸c nhau. B»ng c¸ch nµy cã thÓ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cäc qua tÝnh liªn tôc cña nã. Còng cã thÓ ®em mÉu ®Ó nÐn ®Ó thö c­êng ®é cña bª t«ng. Tuy ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c chÊt l­îng bª t«ng t¹i vÞ trÝ lÊy mÉu, nh­ng trªn toµn cäc ph¶i khoan sè l­îng kh¸ nhiÒu nªn gi¸ thµnh còng ®½t. b.1.3. Ph­¬ng ph¸p siªu ©m §©y lµ mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông réng r·i nhÊt. Ph­¬ng ph¸p nµy ®¸nh gi¸ chÊt l­îng bª t«ng vµ khuyÕt tËt cña cäc th«ng qua quan hÖ tèc ®é truyÒn sãng vµ c­êng ®é bª t«ng. Nguyªn t¾c lµ ®o tèc ®é vµ c­êng ®é truyÒn sãng siªu ©m qua m«i tr­êng bª t«ng ®Ó t×m khuyÕt tËt cña cäc theo chiÒu s©u. Ph­¬ng ph¸p nµy cã gi¸ thµnh kh«ng cao l¾m trong khi kÕt qu¶ cã tin cËy kh¸ cao, nªn ph­¬ng ph¸p nµy còng hay ®­îc sö dông. b.2. Ph­¬ng ph¸p ®éng Ph­¬ng ph¸p ®éng hay dïng lµ : Ph­¬ng ph¸p rung. Néi dung cña ph­¬ng ph¸p: Cäc thÝ nghiÖm ®­îc rung c­ìng bøc víi biªn ®é kh«ng ®æi trong khi tÇn sè thay ®æi.Khi ®ã vËn tèc dÞch chuyÓn cña cäc ®­îc ®o b»ng c¸c ®Çu ®o chuyªn dông. KhuyÕt tËt cña cäc nh­ sù biÕn ®æi vÒ chÊt l­îng bª t«ng, sù gi¶m yÕu thiÕt diÖn ®­îc ®¸nh gi¸ th«ng qua tÇn sè céng h­ëng. *Nãi chung c¸c ph­¬ng ph¸p ®éng kh¸ phøc t¹p, ®ßi hái cÇn chuyªn gia cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. * Chän ph­¬ng ph¸p siªu ©m ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng cäc sau khi thi c«ng 3.9 Sè l­îng c«ng nh©n thi c«ng cäc trong 1 ca : - §iÒu khiÓn m¸y khoan KH-100 : 1c«ng nh©n. - §iÒu khiÓn cÇn cÈu MKG-16M : 1 c«ng nh©n. - Phôc vô tr¶i t«n, h¹ èng v¸ch, më ®¸y gÇu, phôc vô l¾p cÇn phô.... : 4 c«ng nh©n. - L¾p b¬m, ®æ bª t«ng, èng ®æ bª t«ngh¹ cèt thÐp, khung gi¸ ®æ bª t«ng, ®æi gÇu khoan ... : 5 c«ng nh©n. - Phôc vô trén vµ cung cÊp v÷a sÐt : 2 c«ng nh©n. - Thî hµn: ®Þnh vÞ khung thÐp, hµn, söa ch÷a ... : 1 c«ng nh©n. - Thî ®iÖn : ®­êng ®iÖn m¸y b¬m .....: 1 c«ng nh©n. - C©n chØnh 2 m¸y kinh vÜ : 2 kü s­ vµ 2 c«ng nh©n. Tæng sè c«ng nh©n phôc vô trªn c«ng tr­êng: 20 ng­êi/ca. Ngoµi c¸c m¸y phôc vô trùc tiÕp trªn c«ng tr­êng cßn cã mét sè m¸y mãc kh¸c nh­ xe ®æ bª t«ng, xe t¶i vËn chuyÓn ®Êt khi khoan lç... -Bª t«ng dïng cho cäc nhåi lµ bª t«ng th­¬ng phÈm tõ tr¹m trén vËn chuyÓn ®Õn b»ng xe vËn chuyÓn bª t«ng chuyªn dông mçi cäc cÇn khèi l­îng bªt«ng lµ: Sè TT Lcäc (m) Sè l­îng §. kÝnh cäc (m) V bª t«ng 1cäc (m3) V bª t«ng Tbé(m3) KL CT 1 cäc (Kg) KL CT Tbé (Kg) 1 40 44 0,8 20,096 884,224 1383,992 60895,65 2 40 54 1 31,4 1695,6 2162,156 116756,4 3 40 12 1,2 45,216 542,592 3113,982 37367,78 Tæng céng 110 3162,608 215019,8 Ta tÝnh cho cäc cã tiÕt diÖn lín nhÊt: D =1,2 m. Vc = 45,216 m3. Tuy nhiªn khi thi c«ng t¹o lç khoan, ®­êng kÝnh lç khoan th­êng lín h¬n so víi ®­êng kÝnh thiÕt kÕ (kho¶ng 3-8 cm); v× vËy l­îng bªt«ng cäc thùc tÕ v­ît tréi h¬n 10-20% so víi tÝnh to¸n. LÊy khèi l­îng bªt«ng v­ît tréi lµ 15%, ta cã khèi l­îng mét cäc bªt«ng thùc tÕ lµ: Vctt = = 45,216 ´1,15 = 51,99 m3. Chon m¸y b¬m bª t«ng: [ThiÕt kÕ thi c«ng – Lª V¨n KiÓm – NXB §HQG TP HCM ] Kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m¸y b¬m bª t«ng: Qmax.h > Trong ®ã: Qmax: N¨ng suÊt lín nhÊt cña m¸y b¬m; = 0,4 ¸0,8. HiÖu suÊt lµm viÖc cña m¸y b¬m; : L­îng bª t«ng ph¶i b¬m; Chän = 0,8 Qmax>==m3. V× cäc cã l >30 m nªn thêi gian cho phÐp ®æ lµ 5 giê. L­îng bª t«ng cÇn ®æ trong 1 giê: Vh=(m3) Chän m¸y b¬m m· hiÖu S-284A, n¨ng suÊt kü thuËt 40m3/h, n¨ng suÊt thùc tÕ lµ 15 m3/h. C«ng suÊt ®éng c¬ 55 KW, ®­êng kÝnh èng 283 mm. I.5.2. Sè l­îng xe trén bª t«ng tù hµnh: (n) Bª t«ng ®Ó cung cÊp cho c«ng tr×nh lµ bªt«ng ®­îc vËn chuyÓn tõ tr¹m trén. Kho¶ng c¸ch tõ tr¹m trén bª t«ng ®Õn c«ng tr×nh: L=15 (Km); Chän « t« m· hiÖu SB-92B cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: Dung tÝch thïng trén (m3) ¤t« c¬ së Dung tÝch thïng n­íc (m3) C«ng suÊt ®éng c¬ (KW) Tèc ®é quay thïng trén (V/phót) §é cao ®æ phèi liÖu vµo (m) Thêi gian ®æ Bªt«ng ra (ph) Träng l­îng cã Bªt«ng (TÊn) 6,0 KamAZ -5511 0,75 40 9 ¸ 14,5 3,5 10 21,85 KÝch th­íc giíi h¹n : Dµi: 7,38 m Réng: 2,5 m Cao: 3,4 m VËn tèc di chuyÓn S = 50 km/h; Chän thêi gian gi¸n ®o¹n chê T =10 phót = 0,167 (giê) n = = Chän n = 3 (xe). Trong ®ã: n: sè xe trén bª t«ng tù hµnh cÇn cã; V: ThÓ tÝch bª t«ng mçi xe chë ®­îc ; L: §o¹n ®­êng vËn chuyÓn (Km); T: Thêi gian gi¸n ®o¹n chê ®îi (giê); S: Tèc ®é xe ch¹y (Km/h). Sè ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ ®æ bª t«ng lµ 3 («t«/cäc). C¸c «t« vËn chuyÓn bª t«ng th­¬ng phÈm tõ tr¹m trén nµy kh¸ gÇn vÞ trÝ c«ng tr×nh (qu·ng ®­êng vËn chuyÓn 5 Km) nªn cã thÓ lu©n phiªn cung cÊp bªt«ng cho cäc (thêi gian ®æ Bªt«ng mét cäc theo dù kiÕn trªn lµ 100 phót); Mçi xe cung cÊp bªt«ng ba lÇn cho mçi cäc. V× mÆt b»ng thi c«ng cäc khoan nhåi th­êng rÊt bÈn mµ ®­êng giao th«ng bªn ngoµi c«ng tr­êng lµ ®­êng phè nªn cÇn bè trÝ tr¹m röa xe cho tÊt c¶ c¸c xe ra khái c«ng tr­êng (Xe chë bª t«ng vµ chë ®Êt). C«ng suÊt tr¹m röa xe ph¶i ®¶m b¶o ®Ó c¸c xe ®æ bª t«ng kh«ng ph¶i chê nhau. Ta bè trÝ tr¹m röa xe ë ngay s¸t cæng ra vµo c«ng tr­êng. -Tr×nh tù thi c«ng cäc nhåi tõ xa ®Õn gÇn (TÝnh tõ cæng ra vµo c«ng tr­êng) ®Ó ®¶m b¶o xe chë ®Êt, xe chë bª t«ng kh«ng bÞ v­íng vµo cäc ®· thi c«ng (Xem b¶n vÏ TC01). 3.10 Thêi gian thi c«ng cäc nhåi: C¸c qu¸ tr×nh thi c«ng 1 cäc khoan nhåi: STT Danh môc c«ng viÖc Thêi gian tèi ®a (phót) 1 §Þnh vÞ tim cäc 20 2 §æi gÇu khoan 10 3 Khoan måi 20 4 L¾p ®Æt èng v¸ch 15 5 B¬m dung dÞch Bentonite 15 6 C«ng t¸c khoan 150 7 N¹o vÐt ®¸y hè lÇn 1 30 8 KiÓm tra hè khoan 20 9 §Æt lång thÐp 60 10 L¾p èng ®æ bª t«ng 50 11 Thæi röa ®¸y hè khoan lÇn 2 30 12 §æ bª t«ng 100 13 Rót èng ®æ bª t«ng 20 14 Rót èng v¸ch 20 Do ®ã thêi gian tæng céng cho viÖc thi c«ng 1 cäc lµ : 560 phót Sö dông hai m¸y khoan, trong 1 ngµy thi c«ng ®­îc 2 cäc. VËy thêi gian thi c«ng toµn bé cäc lµ: 55 ngµy/110 cäc. 3.11. C«ng t¸c ph¸ ®Çu cäc: 1. Ph­¬ng ph¸p ph¸ ®Çu cäc: Cäc khoan nhåi sau khi ®æ bª t«ng, trªn ®Çu cäc cã lÉn t¹p chÊt vµ bïn, nªn th­êng ph¶i ®æ cao qu¸ lªn 1 m vµ ®Ëp vì cho lé cèt thÐp ®Ó ngµm vµo ®µi nh­ thiÕt kÕ. C«ng t¸c ®Ëp ®Çu cäc ®­îc tiÕn hµnh song song víi c«ng t¸c ®µo ®Êt b»ng c¬ giíi. PhÇn cäc ®Ëp b¨ng m¸y dµi 1,45m. PhÇn cßn l¹i 1m ®­îc ®Ëp b»ng thñ c«ng sau khi tiÕn hµnh xong c«ng t¸c ®µo mãng b»ng thñ c«ng. Tr­íc khi thùc hiÖn c«ng viÖc th× cÇn ph¶i ®o l¹i chÝnh x¸c cao ®é ®Çu cäc, ®¶m b¶o chiÒu dµi ®o¹n cäc ngµm vµo trong ®µi 30 (cm). Tr­íc khi ®Ëp dïng m¸y nÐn khÝ vµ sóng chuyªn dông ®Ó ph¸ bª t«ng, dïng m¸y c¾t bª t«ng c¾t vßng quanh ch©n cäc t¹i vÞ trÝ cèt ®Çu cäc cÇn ph¸. Lµm nh­ vËy ®Ó c¸c ®Çu cäc sau khi ®Ëp sÏ b»ng ph¼ng vµ phÇn bª t«ng phÝa d­íi kh«ng bÞ ¶nh h­ëng trong qu¸ tr×nh ph¸. Cèt thÐp lé ra sÏ bÞ bÎ ngang vµ ngµm vµo ®µi mãng, ®o¹n thõa ra ph¶i ®¶m b¶o chiÒu dµi neo theo yªu cÇu thiÕt kÕ th­êng ³25d (víi d lµ ®­êng kÝnh cèt thÐp gai ). - Mét sè thiÕt bÞ dïng cho c«ng t¸c ph¸ bª t«ng ®Çu cäc : + Bóa ph¸ bª t«ng TCB - 200. + M¸y c¾t bª t«ng HS - 350T. + Ngoµi ra cÇn dïng kÕt hîp víi mét sè thiÕt bÞ thñ c«ng nh­ bóa tay, choßng, ®ôc. - B¶ng th«ng sè kÜ thuËt cña bóa ph¸ bª t«ng : Th«ng sè kÜ thuËt Bóa TCB - 200 §­êng kÝnh Piston (mm) 40 Hµnh tr×nh Piston (mm) 165 TÇn sè ®Ëp (lÇn/phót) 1100 ChiÒu dµi (mm) 556 L­îng tiªu hao khÝ (m3/phót) 1,4 §­êng kÝnh d©y dÉn h¬i (mm) 19 Träng l­îng (kg) 21 - B¶ng th«ng sè kÜ thuËt cña m¸y c¾t bª t«ng : Th«ng sè kÜ thuËt M¸y HS- 350T §­êng kÝnh l­ìi c¾t (mm) 350 §é c¾t s©u lín nhÊt (mm) 125 Träng l­îng m¸y (kg) 13 §éng c¬ x¨ng (cc) 98 KÝch th­íc ®Õ (mm) 485´440 2. Khèi l­îng ph¸ bª t«ng ®Çu cäc: Cèt ®Çu cäc nh« lªn so víi cao tr×nh ®¸y ®µi lµ 2,15m; phÇn ph¸ ®i ®Ó chõa cèt thÐp ngµm vµo ®µi lµ 0,7 m. Khèi l­îng bªt«ng ®Çu cäc cÇn ph¸: Vph¸ = Sè cäc ´ chiÒu dµi ph¸ ´ diÖn tÝch PhÇn bªt«ng xÊu: 1,45 m. Sau khi ®Ëp cã d¹ng h×nh trô. Khèi l­îng bªt«ng xÊu sÏ ®­îc ®Ëp bá cña 1 cäc. §èi víi cäc cã D = 0,8 m (44 cäc):F1 = 0,5024 m2 ; Vph¸ 1 = 0,728 m3 §èi víi cäc cã D =1 m (54 cäc): F2 = 0,785 m2 ; Vph¸ 2 = 1,138 m3 §èi víi cäc cã D =1,2 m (12 cäc): F3 = 1,1304 m2 ; Vph¸ 3 = 1,639 m3 Tæng khèi l­îng: V= 44. Vph¸ 1+ 54.Vph¸ 2+ 12.Vph¸ 3 = 113,15 m3 PhÇn bªt«ng cã thÐp ngµm vµo ®µi: 0,7 m. Sau khi ®Ëp cã d¹ng nh÷ng viªn nhá. Tæng khèi l­îng: V’= 44.0,7.0,5024+54.0,7.0,785+12.0,7. 1,1304 =54,642 m3 Lùa chän tæ hîp m¸y thi c«ng: PhÇn bª t«ng cã d¹ng h×nh trô cã träng l­îng lín nªn ®­îc ®­a lªn xe b»ng m¸y xóc gµu thuËn sÏ ®­îc chän ë môc nµy, phÇn bª t«ng rêi do n»m ë kho¶ng trèng gi÷a c¸c cäc nªn ®Ó dÔ dµng ®­a gµu vµo ta dïng m¸y xóc gµu ng­îc (Dïng trong thi c«ng ®Êt.) PhÇn bª t«ng cã d¹mg h×nh trô: - Chän m¸y sóc gµu thuËn m· hiÖu EO-5122A, cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: + Dung tÝch gµu : q = 1,6 m3; + B¸n kÝnh ®µo lín nhÊt : R®µo max = 8,9 m; + ChiÒu s©u ®µo lín nhÊt : H®µo max = 9,65 m; + ChiÒu cao ®æ ®Êt lín nhÊt : H®æ max = 5,1 m; + Chu kú kü thuËt : Tck = 30 gi©y; Mçi mét chu kú lµm viÖc, m¸y sÏ xóc ®­îc mét khèi bª t«ng ®Ó ®æ lªn xe. Sè chu kú lµm viÖc trong mét giê: nck ==. N¨ng suÊt ca cña m¸y ®µo: Wca = t. 1. nck. ktg = 7. 1. 60. 0,75 = 315 (Khèi bª t«ng /ca). Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó m¸y hoµn thµnh c«ng viÖc: t = = 0,36 ca, Chän 0,5 ca. PhÇn bª t«ng rêi: - Dïng m¸y xóc gµu ng­îc (SÏ dïng ®Ó thi c«ng phÇn ®Êt), thêi gian cÇn thiÕt ®Ó thi c«ng xong phÇn bª t«ng rêi lµ: t =ca ; Chän 0,5 ca. Chän xe phèi hîp víi m¸y ®Ó vËn chuyÓn phÇn bªt«ng ®Çu cäc sÏ ®­îc vËn chuyÓn ®æ gÇn chç ®· ®æ ®Êt ®µo ( C¸ch c«ng tr×nh 200 m). Mçi khèi bªt«ng lín nhÊt cã träng l­îng: 1,639.2,5 = 4,097 (TÊn) Do ®ã ®Ó n©ng cao hÖ sè sö dông träng t¶i ta xóc thªm phÇn ®Êt ®µo b»ng thñ c«ng ®· ®æ ®èng gÇn ®ã. §iÒu kiÖn ®¶m b¶o m¸y vµ xe lµm viÖc liªn tôc khi toµn bé phÇn bªt«ng nµy ®­îc chuyÓn ®i khái c«ng tr×nh lµ: Trong ®ã: - Nx, Nm: t­¬ng øng lµ sè xe vµ sè m¸y cña tæ hîp, (Nm = 1); - tckx, tckm: t­¬ng øng lµ chu kú lµm viÖc cña xe vµ m¸y. §èi víi phÇn bª t«ng cã d¹ng h×nh trô: tckx = tb +td +t0 = 1 + 2. = 5,8 (Phót.) Víi tb = 0,5 + 0,5 = 1 Phót. tckm = tb = 1 Phót. Þ Nx1 = 1. 5,8/1 = 6 xe. 3.12. C«ng t¸c vËn chuyÓn ®Êt khi thi c«ng khoan cäc: Tæng khèi l­îng ®Êt khoan 110 cäc: SV® = 1,2´ SVctt = 1,2´(1,15x3162,608) = 4364,39 m3. Trong ®ã 1,2 lµ hÖ sè t¬i cña ®Êt. Trung b×nh l­îng ®Êt khoan mçi cäc: V® =4364,39/110 = 39,67 m3 Thêi gian khoan mét hè theo dù kiÕn ë trªn lµ 150 (Phót), ®Êt ®µo xong ®­îc ®æ sang ben ®Ó s½n bªn c¹nh vµ cÈu lªn xe vËn chuyÓn, nh­ vËy ph¶i cÇn sè l­îng m¸y vËn chuyÓn ®ñ ®Ó vËn chuyÓn l­îng ®Êt trªn. Ta chän xe vËn chuyÓn lµ MAZ-205. Dung tÝch thïng lµ 5 m3, ChiÒu cao thïng xe 1,91 m , l­îng ®Êt chë thùc tÕ lµ 0,8´5 = 4,0 m3. Thêi gian cÈu ben chøa ®Êt lªn xe: 5 (Phót) Thêi gian xe ho¹t ®éng ®éc lËp: txe= td +t0 = 2. = 4,8 (Phót); Thêi gian mét chu kú lu©n chuyÓn cña xe lµ: t = 9,6 (Phót) = 0,16 (h). Nh­ vËy trong T=150 (phót) hay T= 2,5 (h) xe cã kh¶ n¨ng vËn chuyÓn khèi l­îng ®Êt lµ: Vxe = = = 61,34 m3 > V® = 39,67 m3. Do ®ã ta chØ cÇn chän mét xe vËn chuyÓn ®Êt cho c«ng t¸c khoan mçi cäc. Theo dù kiÕn chän hai m¸y thi c«ng khoan hai cäc mçi ngµy nªn ph¶i cÇn 2 xe MAZ-205 ®Ó vËn chuyÓn ®Êt. II. Thi c«ng ®µo ®Êt hè mãng: §¸y ®µi ®Æt ë ®é s©u -2,9m so víi cèt +0,00m cña c«ng tr×nh, n»m trong líp ®Êt SÐt pha (®Êt cÊp II), n»m d­íi mùc n­íc ngÇm 0,5m. 1.Lùa chän biÖn ph¸p ®µo ®Êt: Khi thi c«ng ®µo ®Êt cã 2 ph­¬ng ¸n: §µo b»ng thñ c«ng vµ ®µo b»ng m¸y. - NÕu thi c«ng theo ph­¬ng ph¸p ®µo thñ c«ng th× tuy cã ­u ®iÓm lµ dÔ tæ chøc theo d©y chuyÒn, nh­ng víi khèi l­îng ®Êt ®µo lín th× sè l­îng nh©n c«ng còng ph¶i lín míi ®¶m b¶o rót ng¾n thêi gian thi c«ng, do vËy nÕu tæ chøc kh«ng khÐo th× rÊt khã kh¨n g©y trë ng¹i cho nhau dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m, kh«ng ®¶m b¶o kÞp tiÕn ®é. - Khi thi c«ng b»ng m¸y, víi ­u ®iÓm næi bËt lµ rót ng¾n thêi gian thi c«ng, ®¶m b¶o kü thuËt. Tuy nhiªn viÖc sö dông m¸y ®µo ®Ó ®µo hè mãng tíi cao tr×nh thiÕt kÕ lµ kh«ng nªn v× mét mÆt nÕu sö dông m¸y ®Ó ®µo ®Õn cao tr×nh thiÕt kÕ sÏ lµm ph¸ vì kÕt cÊu líp ®Êt ®ã lµm gi¶m kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña ®Êt nÒn, h¬n n÷a sö dông m¸y ®µo khã t¹o ®­îc ®é b»ng ph¼ng ®Ó thi c«ng ®µi mãng. V× vËy ta bít l¹i 20 cm cuèi cïng ®Ó thi c«ng b»ng thñ c«ng. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn, ta chän kÕt hîp c¶ 2 ph­¬ng ph¸p ®µo ®Êt hè mãng. §µo m¸y tõ cao tr×nh thiªn nhiªn –0,45m ®Õn –2,7m (ChiÒu s©u 2,25m) §µo thñ c«ng tõ cao tr×nh –2,7m ®Õn –2,9m (ChiÒu s©u 0,2m) 2.TÝnh khèi l­îng ®Êt ®µo. 2.1.Khèi l­îng ®Êt ®µo b»ng m¸y. Khèi l­îng ®µo b»ng m¸y ®­îc tÝnh trªn diÖn tÝch trong ph¹m vi hè ch¾n b»ng t­êng cõ. Kho¶ng c¸ch tõ mÐp ngoµi ®µi mãng ®Õn t­êng cõ lµ 1,0m. DiÖn tÝch hè mãng lµ: Fhm = (49x49-23x23-1/2x16x16) = 1744 m2. ChiÒu dµy líp ®Êt ®µo lµ: H = 2,25 m (Tõ cao tr×nh thiªn nhiªn –0,45m xuèng cao tr×nh -2,7m). Khèi l­îng ®Êt ®µo b»ng m¸y mãng thang m¸y: Vtm=6,49.11,2.0,8 = 58,15 m3 (Tõ cao tr×nh –2,7m ®Õn-3,5m). VËy khèi l­îng ®Êt ®µo b»ng m¸y toµn c«ng tr×nh lµ: Vm¸y = Fhm ´H+ Vtm = 1744.2,25+58,15 = 3982,15 m3. Khèi l­îng ®Êt ®µo b»ng thñ c«ng toµn c«ng tr×nh lµ: VThñc«ng = Fhm ´h + V’tm = 1744.0,2+6,49.11,2.0,2 = 363,34 m3. Tæng thÓ tÝch ®µi mãng: V®µi = 1231,204 m3. Tæng thÓ tÝch gi»ng mãng, bªt«ng thµnh bÓ ngÇm: Vgi»ng = 449,253 m3. ThÓ tÝch bªt«ng lãt:Vlãt =132,15 m3. ThÓ tÝch bÓ ngÇm (Cao 2,5m, diÖn tÝch mÆt 33m2) (Tõ cao tr×nh –2,8m ®Õn – 0,3m) VbÓ = 82,5 m3. Tæng khèi l­îng ®Êt t­¬ng øng do c¸c cÊu kiÖn phÇn ngÇm chiÕm chç: VngÇm = V®µi+Vgi»ng+ Vlãt+ VbÓ =1231,204 + 449,253 +82,5 +132,15 =1895,11 m3 §Êt t«n nÒn: Tõ cèt –0,45m ®Õn –0,3m gåm: Khu ®Ó xe sè 1vµ 2, phßng kü thuËt, s¶nh vµo khu ®Ó xe víi tæng diÖn tÝch: F=801,4 m2. ChiÒu dµy ®Êt ®¾p h = 0,15 m B¶NG THèNG K£ KHèI lîng v¸n khu«n, CèT THÐP, bªt«ng ®µi cäc stt Lo¹i mãng Sè l­îng KÝch th­íc (m) V bªt«ng lãt V bªt«ng F v¸n khu«n Hµm lîng CT Kl cèt thÐp Dµi Réng Cao m3 m3 m2 Kg/m3 Kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 M1 2 2.00 2 2 0.968 16 32 80 1280 2 M2 4 1.60 3.6 2 2.736 46.08 83.2 80 3686.4 3 M3 2 1.60 3.6 2 1.368 23.04 41.6 80 1843.2 4 M4 6 2.00 4.4 2 6.072 105.6 153.6 80 8448 5 M6 2 2.00 3.9 2 1.804 31.2 47.2 80 2496 6 M7 6 2.40 5.2 2 8.424 149.76 182.4 80 11980.8 7 M8 2 4.20 6.7 2 6.072 112.56 87.2 80 9004.8 8 M9 2 3.60 6.1 2 4.788 87.84 77.6 80 7027.2 9 M10 2 4.40 6.4 2 6.072 112.64 86.4 80 9011.2 10 M11 2 6.60 7.6 2 10.608 200.64 113.6 80 16051.2 11 M12 1 6.90 8.36 2 6.0776 115.368 61.04 80 9229.44 12 M13 1 5.49 10.2 2 5.9176 111.996 62.76 80 8959.68 13 M14 M. B¡NG 106.00 1 0.86 12.744 91.16 184.04 80 7292.8 14 M15 M. B¡NG 23.00 1 0.84 2.784 19.32 40.32 80 1545.6 Tæng 83.435 1231.2 1261.96 97867.32 B¶NG THèNG K£ KHèI lîng v¸n khu«n, CèT THÐP, bªt«ng gi»ng mãng stt Lo¹i mãng Sè l­îng KÝch th­íc (m) V bªt«ng lãt V bªt«ng F v¸n khu«n Hµm lîng CT Klîng cèt thÐp Dµi Réng Cao m3 m3 m2 Kg/m3 Kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 GM1 6 19.52 0.6 1.2 9.4656 84.3264 289.728 80 6746.112 1A GM1A 2 9.62 1 2 2.3568 38.48 84.96 80 3078.4 1B GM1B 2 11.30 0.6 1.2 1.84 16.272 57.12 80 1301.76 2 GM2 2 12.09 0.6 1.2 1.9664 17.4096 60.912 80 1392.768 3 GM3 2 20.58 0.6 1.2 3.3248 29.6352 101.664 80 2370.816 4 GM4 2 20.62 0.6 1.2 3.3312 29.6928 101.856 80 2375.424 5 GM5 1 38.84 0.6 1.2 3.1232 27.9648 94.656 80 2237.184 6 GM6 1 27.95 0.6 1.2 2.252 20.124 68.52 80 1609.92 7 GM7 1 32.29 0.6 1.2 2.5992 23.2488 78.936 80 1859.904 8 GM8 1 8.50 0.6 1.2 0.696 6.12 21.84 80 489.6 8A GM8A 1 20.62 1 2 2.4984 41.24 86.48 80 3299.2 9 GM9 1 27.95 0.6 1.2 2.252 20.124 68.52 80 1609.92 10 GM10 1 43.40 0.6 1.2 3.488 31.248 105.6 80 2499.84 11 GM11 1 14.70 0.6 1.2 1.192 10.584 36.72 80 846.72 12 GM12 1 6.20 0.6 1.2 0.512 4.464 16.32 80 357.12 13 GM13 1 7.10 0.6 1.2 0.584 5.112 18.48 80 408.96 14 GM14 3 8.10 0.25 0.6 1.1205 3.645 30.06 80 291.6 15 GM15 1 6.00 0.25 0.4 0.279 0.6 5 80 48 16 GM16 2 3.50 0.25 0.4 0.333 0.7 6 80 56 17 GM17 2 3.10 0.25 0.4 0.297 0.62 5.36 80 49.6 18 GM18 1 10.50 0.25 0.6 0.4815 1.575 12.9 80 126 19 GM19 1 3.30 0.25 0.4 0.1575 0.33 2.84 80 26.4 20 V¸CH V1 1 25.00 0.25 1.15 7.1875 58.075 220 1581.25 21 THµNH BÓ NGÇM 1 26.40 0.2 2.5 13.2 133 220 2904 22 N¾P BÓ NGÇM 1 5.80 7.4 0.15 6.438 26.4 220 1416.36 23 §¸Y BÓ NGÇM 1 5.8 7.4 0.2 4.56 8.584 220 1888.48 TæNG 48.710 448.92 1571.94 40871.3 Þ Khèi l­îng ®Êt ®¾p: V1=120,21 m3. §Êt t«n nÒn: Tõ cèt –0,45m ®Õn +0,00 m gåm: C¸c KIOT, S¶nh, Phßng phô trî, c¸c bËc tam cÊp.. víi tæng diÖn tÝch: F =832,07 m2. ChiÒu dµy ®Êt ®¾p h= 0,45 m Þ Khèi l­îng ®Êt ®¾p: V2= 374,43 m3. PhÇn ®Êt do ®Çu cäc chiÕm chç víi chiÒu dµi 2,25m Vcäc = (40.0,5024+49.0,785+12.1,1304).2,25 = 162,283 m3 T¹i mãng thang m¸y ®Çu cäc chiÕm chç víi chiÒu dµi: 3,25m Vcäctm = (4.0,5024+5.0,785).3,25 = 19,3m3 VËy tæng khèi l­îng ®Êt ®µo c¬ giíi : Vcg = Vm¸y+ Vtm-Vcäc-Vcäctm =3982,15 + 58,15 -162,283 -19,3 = 3858,7 m3 Tæng khèi l­îng ®Êt ®µo thñ c«ng; Vtc = VThñc«ng-Vctc = 363,34- (44.0,5024+54.0,785+12.1,1304).0,2 = 347,73 m3 Tæng khèi l­îng ®µo: SV®µo= Vcg+ Vtc=3858,7+347,73 = 4206,43 m3 Khèi l­îng ®Êt vËn chuyÓn trë l¹i sau khi thi c«ng xong phÇn ngÇm: V®¾p =SV®µo-VngÇm+Vt«nnÒn=(Vcg+Vtc)-VngÇm+(V1+V2) =(3858,7+347,73)- 1895,11 +(120,21+374,43) =2805,63 m3 Víi phÇn mãng b¨ng : §µo víi hÖ sè m¸i dèc 1:0,5 SVngÇm= 214,48 m3 Khèi l­îng ®Êt ®µo theo m¸i dèc: 2.V=2. = 2.278,65 =557,3 m3. Khèi l­îng ®Êt vËn chuyÓn trë l¹i sau khi thi c«ng xong phÇn ngÇm: V’®¾p = 557,2 –214,48 =342,72 m3. 3. Chän m¸y thi c«ng ®Êt: 3.1 Chän m¸y ®µo ®Êt: M¸y ®µo ®Êt ®­îc chän sao cho ®¶m b¶o kÕt hîp hµi hoµ gi÷a ®Æc ®iÓm sö dông m¸y víi c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña c«ng tr×nh nh­ : - CÊp ®Êt ®µo, mùc n­íc ngÇm. - H×nh d¹ng kÝch th­íc, chiÒu s©u hè ®µo. - §iÒu kiÖn chuyªn chë, ch­íng ng¹i vËt. - Khèi l­îng ®Êt ®µo vµ thêi gian thi c«ng... Dùa vµo nguyªn t¾c ®ã ta chän m¸y ®µo lµ m¸y xóc gÇu nghÞch (mét gÇu), dÉn ®éng thuû lùc, m· hiÖu E70B, cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: Th«ng sè M· hiÖu q (m3) Rmax (m) H®µomax (m) H®æ max (m) Tck (s) Träng l­îng m¸y (T) tck (gi©y) b chiÒu réng (m) Dµi (m) cao (m) E70B 0,34 5,93 3,78 4,46 20 6,9 20 2,26 6,085 2,57 - HÖ sè ®Çy gÇu: K® = 1 - HÖ sè t¬i xèp cña ®Êt: Kt =1,2 K1=K®/Kt=1/1,2 =0,833 Chu kú ®µo thùc Tõ (gãc quay khi ®æ = 900): t®ck = tck .kvt.kj = 20. 1,1.1 = 22 gi©y; Trong ®ã: tck: Chu kú ®µo kü thuËt khi gãc quay j =900 kvt: HÖ sè Î ®iÒu kiÖn ®æ ®Êt. §æ t¹i chç : kvt =1 §æ lªn xe : kvt =1,1 kj: HÖ sè Î gãc quay tay cÇn víi j =900 , kj =1 Sè chu kú ®µo trong 1 giê: nck = N¨ng suÊt ca m¸y ®µo : Wcs = t. q. nck. k1. ktg = 7. 0,34. 163,64. 0,833. 0,75 = 243,3 m3/ca; Thêi gian ®µo ®Êt b»ng m¸y: Víi phÇn mãng cäc: tm = (ca). Chän 18 ca Víi phÇn mãng b¨ng: tm = (ca). Chän 2 ca Chän xe phèi hîp víi m¸y ®Ó vËn chuyÓn ®Êt: Cù ly vËn chuyÓn l = 200 m, vËn tèc trung b×nh Vtb= 30 (km/h). §iÒu kiÖn ®Ó ®¶m b¶o m¸y vµ xe lµm viÖc liªn tôc khi toµn bé ®Êt ®µo lªn ®­îc vËn chuyÓn ®i ®æ ë n¬i kh¸c lµ: Trong ®ã: - Nx, Nm: t­¬ng øng lµ sè xe vµ sè m¸y cña tæ hîp; - tckx, tckm: t­¬ng øng lµ chu kú lµm viÖc cña xe vµ m¸y. Chän xe MAZ-205 cã t¶i träng P = 5 tÊn, chiÒu cao thïng xe 1,91 m tháa m·n yªu cÇu vÒ chiÒu cao ®æ ®Êt cña m¸y ®µo. Sè gµu ®Êt ®æ ®Çy mét chuyÕn xe: n =(gµu). Thêi gian ®æ ®Êt ®Çy mét chuyÕn: tb = n. = 10. 22 = 220 (gi©y) = 3,67 (phót); Thêi gian ®æ ®Êt t¹i b·i vµ ®øng tr¸nh xe kh¸c trªn ®­êng lÊy td = 4 (phót); Thêi gian xe ho¹t ®éng ®éc lËp: txe= td +t0 = 2. = 4,8 (phót); Chu kú ho¹t ®éng cña xe: tckx = 4+ 4,8 = 8,8 (phót); Chu kú ho¹t ®éng cña m¸y ®µo, chÝnh lµ thêi gian ®æ ®Êt ®Çy mét chuyÕn xe: tckm = tb = 3,67 (phót). Chän sè m¸y ®µo lµ: Nm = 1 (m¸y); Sè xe cÇn ph¶i huy ®éng: Nx = 8,8/3,67 = 2,39 (ChiÕc). LÊy ch½n 3 chiÕc. II.4.2. VËn chuyÓn ®Êt ®¾p: Dïng m¸y xóc vµ xe ®· lµm ë c«ng t¸c ®µo ®Êt, ®Ó xóc ®Êt ®­a lªn xe vËn chuyÓn trë vÒ c«ng tr×nh. TÝnh to¸n t­¬ng tù nh­ trªn ta x¸c ®Þnh ®­îc sè ca xe vµ m¸y cÇn ph¶i ho¹t ®éng ®Ó ®­a ®Êt ®¾p vÒ c«ng tr×nh: Víi phÇn mãng cäc : t = 2805,63 /243,3 =11,53 (ca). Chän 12 (ca) Víi phÇn mãng b¨ng: tm = (ca). Chän 2 ca 4. TÝnh to¸n vµ thi c«ng v¸n cõ chèng thµnh hè ®µo: 4.1 TÝnh to¸n: Sö dông v¸n cõ thÐp NKSP. Sè liÖu tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ dùa theo Tµi liÖu ThiÕt kÕ thi c«ng - Lª V¨n KiÓm - §HQG TP HCM - ­u ®iÓm cña cõ thÐp: + T­êng chèng khoÎ + Cã thÓ kh«ng cÇn thanh chèng hoÆc cÇn rÊt h¹n chÕ. + Ng¨n c¶n tèi ®a ¶nh h­ëng cña mùc n­íc ngÇm. + HÖ sè lu©n chuyÓn lín, do ®ã ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. + T­êng cõ cã thÓ sö dông mét hay nhiÒu líp tuú vµo yªu cÇu c«ng tr×nh vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng. KÝ hiÖu Réng Cao Dµy DiÖn tÝch m/c¾t B¸n kÝnh xoay M«men chèng uèn M«men qu¸n tÝnh NKSP- VL (mm) (mm) (mm) cm2 cm cm3 cm4 500 200 24,3 133,8 7,71 520 796.10 Cõ thÐp ®­îc tÝnh to¸n theo s¬ ®å t­êng ch¾n chÞu ¸p lùc ®Êt chñ ®éng. CÊu t¹o ®Þa chÊt trong ph¹m vi c¾m cõ; Líp Tªn ®Êt ChiÒu dµy (m) g (Kg/m3) j (°) r 1 C¸t lÊp 1,2 1800 30 1670 2 SÐt pha cøng 3,8 2150 25 1760 3 SÐt pha dÎo 4,8 2150 25 1760 Sè l­îng cõ: Tæng chiÒu dµi tuyÕn cõ lµ: L =187 m. Sè l­îng cõ Larsen cÇn sö dông lµ: ncõ = 0.5 (m): Lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÐp cña thanh v¸n cõ larsen). X¸c ®Þnh chiÒu dµi mçi tÊm cõ: - X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông lªn tÊm cõ: C­êng ®é ¸p lùc ®Êt chñ ®éng t¸c dông lªn tÊm cõ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Pa =g.H.tg2(450 - +q. tg2(450 - Trong ®ã: + §Êt c¸t nªn lÊy g = 1800 (Kg/m3); j = 350, gãc néi ma s¸t. + q: Ho¹t t¶i xe vµ ng­êi ph©n bè trªn mÆt ®Êt t¹m lÊy 1000 (Kg/m2). T¹i cao tr×nh mÆt ®Êt H = 0 (m): P1 = q . tg2(450 - = 1000. tg2(450 - ) = 270,99 (Kg/m2) T¹i cao tr×nh H = -1,65 (m): P2 = 270,99 +1700.1,2.tg2(450 - = 823,81 (Kg/m2) P3 = 270,99 +1800.1,2.tg2(450 - = 934,67 (Kg/m2) T¹i cao tr×nh H = -3,2 (m): P4 = 934,67 +1800.1,55.tg2(450 - = 1791,92 (Kg/m2) Líp ®Êt 1; Ka = tg2(450 - = tg2(450 - =0,271 Líp ®Êt 2; Ka = tg2(450 - = tg2(450 - =0,307 Kb = tg2(450 + = tg2(450 + = 3,255 K’ = a.Kb/ h-Ka =0,69. 3,255/1,5 – 0,307 = 1,19 X¸c ®Þnh ®é s©u cña ®iÓm kh«ng N, tÝnh tõ ®¸y hè mãng b»ng c«ng thøc: u = Trong ®ã: EH : ¸p lùc ®Êt t¹i ®iÓm ®¸y hè EH = 1791,92 (Kg/m2) rg : Dung träng cña ®Êt rg = 1760 (Kg/m3); - a = 0,69 HÖ sè tra b¶ng phô thuéc vµo j; - h: HÖ sè an toµn vÒ c­êng ®é lÊy b»ng 1,5. jo 10 15 20 25 30 35 40 a 0,94 0,90 0,86 0,8 0,74 0,67 0,59 u = = 0,86 (m). TÝnh trÞ QN =SEai vµ MN = SEai.ai ai : Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm kh«ng ®Õn N ®Õn ®iÓm ®Æt lùc E1 = P1.h1 E2 = (P2 - P1).h1/2 E3 = P3.h2 E4 = (P4 – P3).h2/2 E5 = P4.u/2 Ta lËp b¶ng I Eai(KG/m) ai (m) Eai.ai(KG.m/m) 1 325,19 3,01 977,41 2 331,69 2,81 930,62 3 1448,74 1,631 2362,43 4 664,37 1,372 911,75 5 766,66 0,57 437,34 Tæng QN = 3536,64(Kg) MN = 5619,56(Kg.m/m) TÝnh ®é ngËp trong ®Êt nÒn t0 cña t­êng cõ TÝnh m vµ n. m = ; n = m = = 10,133 n = = 16,101 Tra biÓu ®å (1-16) trang55 Þ t0=3,6 §é s©u ngËp trong ®Êt nÒn cña t­êng cõ tR =u+1,2.t0 = 0,86+3,6.1,2 =5,18m ChiÒu dµi cõ tÝnh to¸n ®Ó ®ãng xuèng L=2,75 + 5,18 =7,93 m Chän cõ: L = 8m X¸c ®Þnh ®iÓm t¹i ®ã lùc c¾t b»ng kh«ng. X === 1,838 M«men cùc ®¹i. Mmax == 9952,75 (Kg.m) Víi a : Träng t©m cña phÇn diÖn tÝch SEai a == 1,589 (m) KiÓm tra vÒ c­êng ®é: = = 1913,98 KG/cm2 < nv.R = 2100 KG/cm2. Nh­ vËy ta chän cõ Larsen NKSP-VL cã chiÒu dµi l =8 m víi tiÕt diÖn nh­ trªn lµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng lµm viÖc Thi c«ng cõ thÐp: Dïng m¸y chuyªn dông (m¸y rung) ®ãng v¸n cõ xuèng nÒn ®Êt theo chu tuyÕn c«ng tr×nh thi c«ng. ChiÒu s©u ®ãng tÝnh tõ cèt thiªn nhiªn lµ 8 m. Sau khi ®ãng cõ xong th× tiÕn hµnh thi c«ng ®µo ®Êt. Do thiÕt kÕ kh«ng cÇn thanh chèng ®ì liªn kÕt t­êng nªn qu¸ tr×nh thi c«ng sÏ tho¶i m¸i, thuËn tiÖn. 5. ThiÕt kÕ tuyÕn di chuyÓn khi thi c«ng ®Êt: 5.1 ThiÕt kÕ tuyÕn di chuyÓn cña m¸y ®µo: Theo trªn chän m¸y ®µo gÇu nghÞch m· hiÖu E70B, do ®ã m¸y di chuyÓn giËt lïi vÒ phÝa sau. T¹i mçi vÞ trÝ ®µo m¸y ®µo xuèng ®Õn cèt ®· ®Þnh, xe chuyÓn ®Êt chê s½n bªn c¹nh, cø mçi lÇn ®Çy gÇu th× m¸y ®µo quay sang ®æ lu«n lªn xe vËn chuyÓn. Chu kú lµm viÖc cña m¸y ®µo vµ hai m¸y vËn chuyÓn ®­îc tÝnh to¸n theo trªn lµ khíp nhau ®Ó tr¸nh l·ng phÝ thêi gian c¸c m¸y ph¶i chê nhau. TuyÕn di chuyÓn cña m¸y ®µo ®­îc thiÕt kÕ ®µo tõng d¶i c¹nh nhau; hÕt d¶i nµy sang d¶i kh¸c, sau khi c¾m cõ xong ®Õn ®©u th× tiÕn hµnh ®µo ®Êt (l­u ý chõa lèi ra vµo 8 m vµ t¹o dèc tho¶i cho xe lªn xuèng). S¬ ®å di chuyÓn cô thÓ cña m¸y ®µo xem B¶n vÏ TC02. 5.2 ThiÕt kÕ tuyÕn di chuyÓn ®µo thñ c«ng: TuyÕn ®µo thñ c«ng trïng víi tuyÕn ®µo cña m¸y b¶o ®¶m cù ly an toµn gi÷a nh©n c«ng vµ m¸y trong qu¸ tr×nh thi c«ng. 5.3. TÝnh to¸n n­íc ngÇm thÊm qua hè mãng vµ chän m¸y b¬m tiªu n­íc: Do chän ph­¬ng ¸n ®µo ®Êt toµn mÆt b»ng bé c«ng tr×nh, h¬n n÷a ®¸y hè ®µo n»m d­íi mùc n­íc ngÇm 0,5 m nªn l­îng n­íc thÊm vµo hè ®µo t­¬ng ®èi lín. MÆt kh¸c quy m« c«ng tr×nh lín qu¸ tr×nh thi c«ng sÏ ph¶i tiÕn hµnh qua nhiÒu th¸ng, chÞu ¶nh h­ëng nhiÒu cña thêi tiÕt nhÊt lµ vÒ mïa m­a. V× vËy cÇn ph¶i tÝnh to¸n lùa chän m¸y b¬m tiªu n­íc ®ñ c«ng suÊt hót n­íc ®¶m b¶o hè mãng lu«n ®­îc gi÷ kh« r¸o trong qu¸ tr×nh thi c«ng. - TÝnh to¸n l­u l­îng n­íc ngÇm thÊm qua hè mãng: + DiÖn tÝch ®¸y hè mãng: F = 1744 m2 + §é s©u ®¸y hè mãng so víi mùc n­íc ngÇm: H = 0,5 m + §é s©u tõ mùc n­íc ngÇm ®Õn líp ®Êt kh«ng thÊm: T = 33 m; + HÖ sè thÊm cña ®Êt nÒn: k = 10 m/ ngµy ®ªm; (Ghi chó: C¸c sè liÖu trªn lÊy theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt nÒn ®Êt thùc tÕ cña c«ng tr×nh). L­u l­îng n­íc thÊm kh«ng ¸p lùc Q0 tÝnh b»ng c«ng thøc: Q0 =; Trong ®ã: - A: lµ b¸n kÝnh biÓu kiÕn cña hè mãng: A = = 23,57 (m) - R: b¸n kÝnh ¶nh h­ëng: R = = 2. 0,5= 2,236 (m) VËy Q0 = = 86,38 (m3/ngµy ®ªm) = 3,6 (m3/h). L­u l­îng n­íc thÊm ¸p lùc Q1 Q1 = k1x F x H. k1 : HÖ sè thÊm ¸p lùc trªn 1 m2 diÖn tÝch ®¸y mãng cho mçi mÐt cét n­íc tïy theo lo¹i ®Êt. Víi c«ng tr×nh nµy nÒn ®Êt lµ c¸t mÞn nªn k1 = 0,16 (m3/h); Þ Q1 = 0,16 x1744 x 0,5 = 139,52 (m3/h). L­u l­îng n­íc m­a: Qm = (m3/h); h: l­îng n­íc m­a trung b×nh h»ng ngµy trong mïa m­a; m: hÖ sè tÝnh thªm l­îng n­íc m­a trªn bÒ mÆt ch¹y quanh hè mãng m = 1,0¸1,5. Þ Qm = = 4,36 (m3/h); ë ®©y chän h = 0,05; m = 1,2. Tæng l­u l­îng n­íc ch¶y vµo hè mãng: Q = Q0 + Q1 + Qm = 3,6 +139,52 + 4,36 = 147,48 (m3/h). - Chän m¸y b¬m tiªu n­íc: C¨n cø vµo l­u l­îng n­íc thÊm qua hè mãng ®· tÝnh, chän m¸y b¬m ch×m SUBMERSIBLE PUMP s¶n xuÊt t¹i NhËt B¶n, cã c¸c th«ng sè kü thuËt: - §­êng kÝnh cæng ra :76 mm; - B¬m cao tèi ®a : 23 m; - C«ng suÊt : 1200 lÝt/phót = 72 m3/h; - ChiÒu dµi d©y : 5,5 m. Sè m¸y cÇn thiÕt lµ : 3 m¸y . III. ThiÕt kÕ tÝnh to¸n cèp pha cho c¸c kÕt cÊu phÇn ngÇm: Nh­ trªn ®· nãi ë trªn, do chiÒu cao c«ng tr×nh lín nªn ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong c«ng t¸c cèp pha, ®ång thêi n©ng cao hiÖu suÊt cÇn trôc ta dïng cèp pha thÐp Hßa Ph¸t ®Ó lµm cèp pha ®æ bª t«ng cho c¸c kÕt cÊu. Bé v¸n khu«n bao gåm : - C¸c tÊm khu«n chÝnh. - C¸c tÊm gãc (trong vµ ngoµi). C¸c tÊm v¸n khu«n nµy ®­îc chÕ t¹o b»ng t«n, cã s­ên däc vµ s­ên ngang dµy 3mm, mÆt khu«n dµy 2mm. - C¸c phô kiÖn liªn kÕt : mãc kÑp ch÷ U, chèt ch÷ L. - Thanh chèng kim lo¹i. ¦u ®iÓm cña bé v¸n khu«n kim lo¹i: Cã tÝnh "v¹n n¨ng" ®­îc l¾p ghÐp cho c¸c ®èi t­îng kÕt cÊu kh¸c nhau: mãng khèi lín, sµn, dÇm, cét, bÓ ... - Träng l­îng c¸c v¸n nhá, tÊm nÆng nhÊt kho¶ng 16 Kg, thÝch hîp cho viÖc vËn chuyÓn l¾p, th¸o b»ng thñ c«ng. C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña tÊm v¸n khu«n ®­îc nªu trong b¶ng sau: Réng (mm) Dµi (mm) Cao (mm) M«men qu¸n TÝnh (cm4) M«men kh¸ng uèn (cm3) 300 200 150 100 1800 1500 1200 1200 900 750 600 55 55 55 55 55 55 55 28,46 28,46 22,58 20,02 17,63 17,63 15,68 6,55 6,55 4,57 4,42 4,3 4,3 4,08 B¶ng ®Æc tÝnh kü thuËt tÊm khu«n gãc trong : KiÓu Réng (mm) Dµi (mm) 700 600 300 1500 1200 900 150´150 1800 1500 100´150 1200 900 750 600 B¶ng ®Æc tÝnh kü thuËt tÊm khu«n gãc ngoµi : KiÓu Réng (mm) Dµi (mm) 100´100 1800 1500 1200 900 750 600 III.1. TÝnh to¸n khèi l­îng bª t«ng- cèt thÐp ®µi cäc: Khèi l­îng bª t«ng- cèt thÐp ®µi cäc ®· ®­îc tÝnh to¸n vµ ghi trong b¶ng thèng kª trong phÇn ®µo ®Êt. III.2. TÝnh to¸n v¸n khu«n ®µi cäc: Sè l­îng ®µi cäc lµ rÊt lín, kÝch th­íc còng kh¸c nhau nªn ë ®©y ta chØ tÝnh to¸n v¸n khu«n cho mét ®µi cäc. Ta chän ®µi M4: H×nh hép ch÷ nhËt,kÝch th­íc 2x4,4 (m); cao 2(m) Ta thèng kª v¸n khu«n cho ®µi M4. Theo c¹nh ng¾n cña ®µi ta sö dông 12 tÊm v¸n khu«n ph¼ng kÝch th­íc 300x900mm( n»m ngang), 2 tÊm 200x900(n»m ngang) - Theo c¹nh dµi cña ®µi ta sö dông 6 tÊm v¸n khu«n ph¼ng kÝch th­íc 300x1500mm(n»m ngang),18 tÊm 300x900mm vµ 3 tÊm 200x900, 1 tÊm 200x1500 - T¹i c¸c gãc ®µi sö dông 4 tÊm 100x1200x55 ; 4 tÊm 100x900x55 - Tæng sè v¸n khu«n ph¼ng 300x900 cho 1 mãng : 60 - Tæng sè v¸n khu«n ph¼ng 300x1500 cho 1 mãng :12 - Tæng sè v¸n khu«n ph¼ng 200x900 cho 1 mãng :10 - Tæng sè v¸n khu«n ph¼ng 200x1500 cho 1 mãng :2 - Tæng sè v¸n khu«n gãc 100x1200x55 cho 1 mãng: 4 - Tæng sè v¸n khu«n gãc 100x900x55 cho 1 mãng: 4 Sö dông cét chèng thÐp cã chiÒu dµi thay ®æi ®­îc do c«ng ty Hßa Ph¸t cung cÊp ®Ó lµm c¸c thanh chèng xiªn, c¸c th«ng sè kü thuËt cña cét chèng ®­îc ghi trong b¶ng 4 III.3. TÝnh to¸n lùc t¸c dông lªn v¸n khu«n ®µi cäc: S¬ ®å tÝnh: *C¸c lùc ngang t¸c dông vµo v¸n khu«n: - ¸p lùc ngang tèi ®a cña v÷a bª t«ng t­¬i: Pbt= g.H = 2500´0,75 = 1875 Kg/m2 (H = 0,75 m lµ chiÒu cao líp bªt«ng sinh ra ¸p lùc khi dïng ®Çm dïi) - T¶i träng khi ®Çm bªt«ng. P®= g.R =2500´0,3 = 750 Kg/m2. (R = 0,3 m lµ b¸n kÝnh ¶nh h­ëng cña ®Çm dïi) - Ho¹t t¶i thi c«ng Pht = 250 Kg/m2. T¶i träng ngang tæng céng t¸c dông vµo v¸n khu«n lµ: P= 1,1.Pbt+ 1,3.(P®+ Pht )= 1,1.1875+1,3.(750+250) = 3362,5 Kg/m2 P= Pbt+P®+ Pht)= 875+750+250 = 2875 Kg/m2 T¶i träng t¸c dông vµo mét tÊm v¸n khu«n theo chiÒu réng (30cm) lµ: qtt = Ptt´0,3 = 3362,5´0,3 = 1008,75 Kg/m qtc = Ptc´0,3 = 2875´0,3 = 862,5 Kg/m Gäi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s­ên ®øng lµ ls, coi v¸n khu«n thµnh mãng nh­ mét dÇm ®¬n gi¶n cã nhÞp ls =0,9 m Ta kiÓm tra ®iÒu kiÖn vÒ c­êng ®é cña v¸n khu«n. = Mmax /W=== 1559,3 Kg/cm2 <=R=2100 Kg/cm2 Trong ®ã: R: c­êng ®é cña v¸n khu«n kim lo¹i R=2100 Kg/cm2 W: m«men kh¸ng uèn cña v¸n khu«n, víi bÒ réng 30 cm ta cã: W = 6,55 cm3 Tháa m·n ®iÒu kiÖn c­êng ®é. KiÓm tra ®é vâng cña v¸n khu«n thµnh mãng: TÝnh ®é vâng cho mét tÊm v¸n khu«n 300´900mm: - T¶i träng dïng ®Ó tÝnh to¸n ®é vâng lµ t¶i träng tiªu chuÈn: - §é vâng cña v¸n khu«n tÝnh theo c«ng thøc: f = Trong ®ã: E: m«dun ®µn håi cña thÐp (E=2,1.106 Kg/cm2) J: m«men qu¸n tÝnh cña 1 tÊm v¸n khu«n (J = 28,46 cm4). ® f = = 0,012 cm [f] = = = 0,35 cm. Ta thÊy: f < [f] VËy kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s­ên ®øng b»ng ls = 90 cm lµ tho¶ m·n. TÝnh kÝch th­íc s­ên ®øng vµ kho¶ng c¸ch c¸c cét chèng xiªn: T¶i träng t¸c dông lªn thanh s­ên ®øng: qtt = Ptt´0,3 = 3362,5´0,3 = 1008,75 Kg/m qtc = Ptc´0,3 = 2875´0,3 = 862,5 Kg/m Chän tiÕt diÖn thanh s­ên ®øng C8: h = 80mm b =40mm Wx =22,4cm3 Jx = 89,4cm4 Coi thanh chèng ®øng ®­îc chèng bëi c¸c c¸c cét chèng xiªn c¸ch nhau 1m. KiÓm tra Ta kiÓm tra ®iÒu kiÖn vÒ c­êng ®é cña s­ên ®øng = Mmax /W=== 840,625 <=R=2100 Kg/cm2 Trong ®ã: R: c­êng ®é cña v¸n khu«n kim lo¹i R=2100 Kg/cm2 W: m«men kh¸ng uèn cña s­ên ®øng:W = 22,4cm3 Tháa m·n ®iÒu kiÖn c­êng ®é. KiÓm tra ®é vâng cña thanh chèng ®øng. - T¶i träng dïng ®Ó tÝnh to¸n ®é vâng lµ t¶i träng tiªu chuÈn: - §é vâng cña s­ên ®øng tÝnh theo c«ng thøc: f = Trong ®ã: E: m«dun ®µn håi cña thÐp (E=2,1.106 Kg/cm2) J: m«men qu¸n tÝnh cña s­ên ®øng. (J = 48,6 cm4). f = = 0,00036 cm [f] = = = 0,4 cm. Ta thÊy: f < [f] VËy bè trÝ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét chèng xiªn b»ng l = 100 cm lµ tho¶ m·n. &

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTHICONGCOC-DAT.doc
 • dwgbanve thuyet minh.dwg
 • rarketcau.rar
 • docKIEN TRUC-Minh.doc
 • dwgMat bang tong the.dwg
 • dwgmat dung.DWG
 • dwgmatcat.dwg
 • dwgMB1&2.dwg
 • dwgMB6&7.dwg
 • docphan ngam .doc
 • dwgTC COC EP VU1.dwg
 • rarThi cong.rar
 • xlsTMKT -Minh.xls