Đồ án Thiết Kế cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Lời mở đầu Hiện nay với chính sách đổi mới, mở cửa của Đảng và Chính phủ đã mang lại những kết quả to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh. Song song với các ngành kinh tế trọng điểm đã được Chính phủ ưu tiên phát triển là các chương trình nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng cho các khu vực đô thị và nông thôn trong toàn quốc như giao thông, điện cấp thoát nước nhằm nâng cao điều kiện sống của nhân dân và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1948 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết Kế cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng vi CÊp tho¸t n­íc c«ng tr×nh VI.1-C¸c sè liÖu thiÕt kÕ ThiÕt kÕ hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc cho Tßa nhµ JAC (Nhµ v¨n phßng). VI.1.1- §Æc ®iÓm c«ng tr×nh Tßa nhµ JAC víi chøc n¨ng lµ n¬i lµm viÖc hµnh chÝnh ®­îc x©y dùng víi 7 tÇng , bao gåm tõ tÇng 16,1 tÇng hÇm . Tßa nhµ cã 2 khu vÖ sinh WC1 vµ WC2,cô thÓ: -Tõ tÇng 1-3:Mçi tÇng ®Òu cã mét khu vÖ sinh WC1 HÖ thèng trang thiÕt bÞ vÖ sinh cña WC1 : +) 5 XÝ bÖt (XI). +) 5 Lavab« (LA). +) 4 TiÓu nam(TN) +) 2 PhÔu thu (PT) -Tõ tÇng 4-6:Mçi tÇng ®Òu cã mét khu vÖ sinh WC2 - Khu vÖ sinh WC2: +) 4 XÝ bÖt (XI). +) 2 Lavab« (LA). +) 2 TiÓu nam(TN) +) 2 PhÔu thu (PT) VI.1.2- C¸c sè liÖu cÇn thiÕt khi tÝnh to¸n 1.VÞ trÝ ®­êng èng cÊp n­íc ngoµi phè §­êng èng cÊp n­íc bªn ngoµi : -VËt liÖu èng b»ng gang - Cã ®­êng kÝnh D = 100 (mm). - §Æt c¸ch t­êng nhµ lµ B = 3,6 (m). - §é s©u ch«n èng ngoµi phè lµ H = 0,8 (m). - ¸p lùc lín nhÊt ngoµi ®­êng phè Hma x= 19,50 m,giêi cao ®iÓm ¸p lùc gi¶m xuèng cßn Hmin= 16 m 2.VÞ trÝ ®­êng èng tho¸t n­íc ngoµi phè §­êng èng tho¸t n­íc ngoµi phè : -Lo¹i cèng tho¸t n­íc riªng -VËt liÖu èng b»ng bª t«ng - Cã ®­êng kÝnh D = 300 (mm). - §Æt c¸ch t­êng nhµ lµ B = 4.3 (m). - §é s©u ch«n cèng ngoµi phè lµ H = 1.8 (m). 3.VÞ trÝ c«ng tr×nh thiÕt kÕ - Cèt mÆt ®Êt vÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh: + 3,0 m - Cao ®é sµn nhµ cña c¸c tÇng : +) Cèt tÇng hÇm : -3.00(m). +) Cèt tÇng 1 : +0.00 (m). +) Cèt tÇng 2 : +3.60 (m). +) Cèt tÇng 3 : +7,20 (m). +) Cèt tÇng 4 : +10,80(m). +) Cèt tÇng 5 : +14,40 (m). +) Cèt tÇng 6 : +18,00(m). +) Cèt tÇng m¸i : +21,60 (m). 4.§­êng èng cÊp, tho¸t n­íc trong nhµ - èng cÊp n­íc trong nhµ dïng lo¹i èng thÐp tr¸ng kÏm. - èng tho¸t n­íc trong nhµ dïng lo¹i èng nhùa PVC. VI.2-Ph©n tÝch sè liÖu tÝnh to¸n Tõ c¸c sè liÖu ®· x¸c ®Þnh ®­îc, cÇn ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n­íc ®¶m b¶o l­u l­îng vµ ¸p lùc cho c«ng tr×nh, võa cã tÝnh chÊt mü quan vµ kinh tÕ. Ta tÝnh s¬ bé ®­îc ¸p lùc cÇn thiÕt cña nhµ cã 6 tÇng: HCTnhµ= 28 (m) Theo Môc 1.5 " Tiªu chuÈn thiÕt kÕ thi c«ng vµ nghiÖm thu hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc bªn trong nhµ vµ c«ng tr×nh "" th× c¸c c¬ quan hµnh chÝnh cã sè tÇng tõ 6 tÇng trë lªn th× ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n­íc ch÷a ch¸y. VI.3-V¹ch tuyÕn hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc trong nhµ VI.3.1-V¹ch tuyÕn hÖ thèng cÊp n­íc trong nhµ 1.Lùa chän s¬ ®å cÊp n­íc ¸p lùc cña ®­êng èng cÊp n­íc ngoµi nhµ:Hmax=19,50 m,Hmin= 16 m. Trong khi ®ã,¸p lùc cÇn thiÕt cña nhµ cã 6 tÇng: HCTnhµ= 28 (m) ¸p lùc nh­ vËy lµ hoµn toµn kh«ng ®¶m b¶o nªn ta lùa chän s¬ ®å cÊp n­íc ph©n vïng: -Vïng 1:TËn dông ¸p lùc cña ®­êng èng cÊp n­íc ngoµi nhµ HMin=16 (m) ®Ó cÊp th¼ng n­íc ®Õn c¸c khu vÖ sinh WC1 ë c¸c tÇng 1,2,3 b»ng ®­êng èng ®øng CN1. -Vïng 2:CÊp n­íc cho c¸c khu vÖ sinh ë c¸c tÇng 4,5,6 tõ kÐt n­íc ®Æt ë tÇng m¸i xuèng theo ®­êng èng ®øng CN2.KÐt n­íc ®­îc b¬m cÊp n­íc tõ bÓ chøa ®Æt ë tÇng hÇm theo ®­êng èng ®øng CK1. 2.Nguyªn lý cÊp n­íc sinh ho¹t èng cÊp vµo nhµ ®­îc l¾p vµo hÖ thèng cÊp n­íc ngoµi phè b»ng c¸ch nèi T ®· ®­îc nèi s½n. §ång hå ®Æt ngoµi nhµ cã x©y hép b¶o vÖ tr­íc sau ®ång hå cã n¾p van ®ãng më vµ van x¶ n­íc khi cÇn thiÕt. ¤ng cÊp n­íc trùc tiÕp tõ ®ång hå lªn khu vÖ sinh WC1 ë c¸c tÇng 1,2,3 b»ng ®­êng èng CN1. B¬m cÊp n­íc tõ bÓ chøa lªn kÐt n­íc ®Æt ë tÇng th­îng b»ng ®­êng èng CK1. HÖ thèng cÊp n­íc tõ kÐt n­íc xuèng khu vÖ sinh c¸c tÇng 4,5,6 b»ng ®­êng èng ®øng CN2. TÊt c¶ c¸c èng ®øng ®Òu ®­îc ®Æt trong hép kü thuËt cßn c¸c èng nh¸nh ®­îc ®Æt Èn trong t­êng. Trªn èng ®øng, èng nh¸nh cã bè trÝ c¸c van kho¸. 3.Nguyªn lý cÊp n­íc ch÷a ch¸y §­êng èng cÊp n­íc ch÷a ch¸y ®­îc thiÕt kÕ riªng, trÝch tõ ®­êng èng cÊp n­íc ngoµi phè dÉn vµo bÓ chøa dù tr÷ ch÷a ch¸y ®Æt ngoµi nhµ. ThiÕt kÕ 2 ®­êng èng ®øng cÊp n­íc cho c¸c häng ch÷a ch¸y ®­îc ®Æt c¸ch sµn nhµ 1,25 (m). L¾p ®Æt b¬m ch÷a ch¸y khi cã sù cè x¶y ra ¸p lùc bªn ngoµi kh«ng ®¶m b¶o ¸p lùc ch÷a ch¸y, vµ cÇn ph¶i x©y dùng kÐt n­íc ë trªn m¸i ®Ó cung cÊp n­íc cho c¸c häng ch÷a ch¸y trong 10 phót ®Çu. VI.3.2-V¹ch tuyÕn hÖ thèng tho¸t n­íc trong nhµ Do yªu cÇu thiÕt kÕ cña ng«i nhµ vµ gi¶ thiÕt hÖ thèng tho¸t n­íc ngoµi phè lµ hÖ thèng tho¸t n­íc riªng thiÕt kÕ : - 1 ®­êng èng ®øng TX tho¸t xÝ,tiÓu xuèng 1bÓ tù ho¹i cho 2 khu vÖ sinh WC1 vµ WC2. - 1®­êng èng ®øng TS tho¸t n­íc sµn vµ lavab« cho 2 khu vÖ sinh WC1 vµ WC2, ®­êng èng TS ®­îc dÉn th¼ng ra m¹ng l­íi tho¸t n­íc ngoµi nhµ. - BÓ tù ho¹i 3 ng¨n cã èng th«ng h¬i. BÓ tù ho¹i cã nhiÖm vô xö lý s¬ bé n­íc th¶i xÝ vµ tiÓu tr­íc khi th¶i ra m¹ng l­íi tho¸t n­íc ngoµi phè. - C¸c èng nh¸nh cã nhiÖm vô dÉn n­íc th¶i tõ c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh tíi èng ®øng tho¸t n­íc. - VËt liÖu sö dông lµ èng nhùa PVC. TÊt c¶ c¸c èng ®øng tho¸t n­íc vµ èng th«ng h¬i ®Òu ®­¬c ®Æt trong hép kü thuËt. VI.4-ThiÕt lËp mÆt b»ng vµ s¬ ®å kh«ng gian cÊp tho¸t n­íc (Xem c¸c b¶n vÏ). VI.5-TÝnh to¸n hÖ thèng cÊp n­íc trong nhµ Do chøc n¨ng cña ng«i nhµ lµ c¬ quan hµnh chÝnh nªn ta cã l­u l­îng tÝnh to¸n cho tõng ®o¹n èng : Trong ®ã: +) q : L­u l­îng n­íc tÝnh to¸n (l/s). +) : HÖ sè phô thuéc vµo chøc n¨ng cña ng«i nhµ, víi c¬ quan hµnh chÝnh, tr­êng häc ta lÊy = 1,5 +) N :Tæng ®­¬ng l­îng cña c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh trªn ®o¹n èng tÝnh to¸n. Theo b¶ng 2" Tiªu chuÈn thiÕt kÕ thi c«ng vµ nghiÖm thu hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc bªn trong nhµ vµ c«ng tr×nh " cã nh­ sau: Lavabo : N = 0,33 XÝ bÖt : N = 0,5 TiÓu treo nam : N = 0,17 VI.5.1-TÝnh to¸n l­u l­îng vµ thuû lùc cho trôc èng ®øng cÊp n­íc CN1 cho khu vÖ sinh WC1 1.TÝnh to¸n l­u l­îng cho c¸c ®o¹n èng nh¸nh cña khu vÖ sinh WC1(TÇng 1,2,3) S¬ ®å cÊp n­íc khu vÖ sinh WC1(tÇng 1,2,3) - §o¹n 1 – 2: Cã 1 Lavabo. - §o¹n 2-3 : Cã 2 Lavabo. - §o¹n 6-5 : Cã 2 XÝ. - §o¹n 5-4 : Cã 4 XÝ. - §o¹n 4-3 : Cã 5 XÝ. - §o¹n 3-7 : Cã 5 XÝ+2 Lavabo - §o¹n 14-13: 2 Lavabo - §o¹n 13-12:3 Lavabo - §o¹n 12-11: 3Lavabo +1TiÓu nam - §o¹n 11-10 : 3Lavabo +2TiÓu nam - §o¹n 10-9: 3Lavabo +3TiÓu nam - §o¹n 9-7: 3Lavabo +4TiÓu nam - §o¹n 7-F1: Gåm cã 5 Lavabo+5 XÝ +4 TiÓu nam 2.TÝnh to¸n l­u l­îng cho c¸c ®o¹n èng ®øng cÊp n­íc trôc CN1 S¬ ®å cÊp n­íc cho c¸c ®o¹n èng ®øng trôc CN1 - §o¹n 4-3: Gåm cã 5Lavabo +4TiÓu nam + 5 XÝ - §o¹n 3 – 2 : Gåm cã10Lavabo +8TiÓu nam +10 XÝ. - §o¹n 2-1 : Gåm cã15Lavabo +12TiÓu nam +15 XÝ 3.B¶ng tÝnh to¸n thuû lùc trôc cÊp n­íc CN1 a.Cho c¸c ®o¹n èng nh¸nh cña khu vÖ sinh WC1 ë tÇng 1,2,3. ĐOẠN ỐNG THIẾT BỊ VỆ SINH TỔNG ĐƯƠNG LƯỢNG(N) LƯU LƯỢNG Q(L/S) ĐƯỜNG KÍNH D(MM) VẬN TỐC V(M/S) TỔN THẤT 1000I CHIỀU DÀI L(M) TỔN THẤT H=L×1000I 1-2 1 Lavabo 0.33 0.1720 15 1.010 272 0.8 0.218 2-3 2 Lavabo 0.66 0.2440 20 0.760 106 8.8 0.933 6-5 2 Xí 1 0.3000 20 0.940 155 0.52 0.081 5-4 4 Xí 2 0.4243 25 0.794 82 1.1 0.090 4-3 5 Xí 2.5 0.4743 25 0.884 100 0.55 0.055 3-7 5 Xí + 2 Lavabo 3.16 0.5333 25 0.997 125 3.5 0.438 14-13 2 Lavabo 0.66 0.2440 20 0.760 106 0.85 0.090 13-12 3 Lavabo 0.99 0.2890 20 0.900 145 0.93 0.135 12-11 3 Lavabo +1 Tiểu nam 1.16 0.3231 20 1.010 179 0.7 0.125 11-10 3 Lavabo +2 Tiểu nam 1.33 0.3460 20 1.078 202 0.7 0.141 10-9 3 Lavabo +3 Tiểu nam 1.5 0.3674 20 1.146 228 0.7 0.160 9-8 3 Lavabo +4 Tiểu nam 1.67 0.3877 20 1.211 251 0.3 0.0753 7-F1 5 Lavabo+5 Xí +4 Tiểu nam 4.83 0.6593 25 1.229 186 0 b.Cho c¸c ®o¹n èng ®øng cÊp n­íc trôc CN1: ĐOẠN ỐNG THIẾT BỊ VỆ SINH TỔNG ĐƯƠNG LƯỢNG(N) LƯU LƯỢNG Q(L/S) ĐƯỜNG KÍNH D(MM) VẬN TỐC V(M/S) TỔN THẤT 1000I CHIỀU DÀI L(M) TỔN THẤT H=L×1000I 4-3 5 Lavabo+5 Xí +4 Tiểu nam 4.83 0.6593 25 1.229 186 3.6 0.670 3-2 10 Lavabo+10 Xí +8 Tiểu nam 9.66 0.9324 32 0.972 82 3.6 0.295 2-1 15 Lavabo+15 Xí +12Tiểu nam 14.49 1.142 32 1.192 120 3.6 0.432 VI.5.2-TÝnh to¸n l­u l­îng vµ thuû lùc cho trôc èng ®øng cÊp n­íc CN2 cho khu vÖ sinh WC2. 1.TÝnh to¸n l­u l­îng cho c¸c ®o¹n èng nh¸nh cña khu vÖ sinh WC2 thuéc tÇng 4,5,6 S¬ ®å cÊp n­íc khu vÖ sinh WC2 (tÇng 4,5,6) - §o¹n 1-2 : Cã 1 XÝ. - §o¹n 2-3 : Cã 2 XÝ. - §o¹n 6-5 : Cã 2 Lavabo. - §o¹n 5-4 : Cã 1 XÝ + 2Lavabo. - §o¹n 4-3 : Cã 2 XÝ + 2Lavabo. - §o¹n 3-7 : Cã 4 XÝ + 2Lavabo. - §o¹n 8-7 : Cã 2 TiÓu nam. - §o¹n 7-F4 : Cã 2 lavabo+ 4XÝ+2 TiÓu nam. 2.TÝnh to¸n l­u l­îng cho trôc èng ®øng CN2 S¬ ®å cÊp n­íc trôc èng ®øng cn2 - §o¹n 4-3: Gåm cã 2Lavabo +2TiÓu nam + 4XÝ - §o¹n 3 – 2 : Gåm cã 4Lavabo +4TiÓu nam +8 XÝ. - §o¹n 2-1 : Gåm cã6Lavabo +6TiÓu nam +12 XÝ 3.B¶ng tÝnh to¸n thuû lùc trôc cÊp n­íc CN2. a.Cho c¸c ®o¹n èng nh¸nh cña khu vÖ sinh WC2 ë tÇng 4,5,6 ĐOẠN ỐNG THIẾT BỊ VỆ SINH TỔNG ĐƯƠNG LƯỢNG(N) LƯU LƯỢNG Q(L/S) ĐƯỜNG KÍNH D(MM) VẬN TỐC V(M/S) TỔN THẤT 1000I CHIỀU DÀI L(M) TỔN THẤT H=L×1000I 1-2 1 Xí 0.5 0.2120 20 0.658 82 1.24 0.102 2-3 2 Xí 1 0.3000 20 0.940 155 0.6 0.093 6-5 2 Lavabo 0.66 0.2440 20 0.760 106 2 0.212 5-4 2 Lavabo +1 Xí 1.16 0.3230 20 1.010 179 1.1 0.197 4-3 2 Lavabo +2 Xí 1.66 0.3685 20 1.149 228 0.6 0.137 3-7 2 Lavabo +4 Xí 2.66 0.4893 25 0.911 107 3.5 0.375 8-7 2 Tiểu nam 0.34 0.1749 15 1.030 281 0.5 0.141 7-F4 2 Lavabo +4 Xí +2 Tiểu nam 3 0.5196 25 0.969 119 1  0.119 b.Cho c¸c ®o¹n èng ®øng cÊp n­íc trôc CN2 ĐOẠN ỐNG THIẾT BỊ VỆ SINH TỔNG ĐƯƠNG LƯỢNG(N) LƯU LƯỢNG Q(L/S) ĐƯỜNG KÍNH D(MM) VẬN TỐC V(M/S) TỔN THẤT 1000I CHIỀU DÀI L(M) TỔN THẤT H=L×1000I 4-3 2 Lavabo+4 Xí +2Tiểu nam 3,00 0,5196 25 0,93 111 3,6 0,396 3-2 4Lavabo+8 Xí +4 Tiểu nam 6,00 0,7348 32 0,76 50 3,6 0,180 2-1 6 Lavabo+12 Xí +6 Tiểu nam 9,00 0,900 32 0,94 77 3,6 0,277 VI.5.3-TÝnh to¸n l­u l­îng vµ thuû lùc cho tuyÕn èng chÝnh cÊp n­íc 1.TÝnh to¸n l­u l­îng cho c¸c ®o¹n èng chÝnh cÊp n­íc trªn mÆt b»ng tÇng hÇm C¸c ®iÓm tÝnh to¸n 1,2,3 ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ :MÆt b»ng cÊp n­íc tÇng hÇm. - §o¹n 1-2: §o¹n èng dÉn n­íc tõ §ång hå ®o n­íc tíi vÞ trÝ 2,®o¹n èng cÊp n­íc toµn bé c¸c khu vÖ sinh WC1(TÇng 1,2,3) vµ WC2 (TÇng 4,5,6) Khu WC1 gåm cã: 5 XÝ bÖt+5 Lavab«+4 TiÓu nam Khu WC2 gåm cã: 4XÝ bÖt+2 Lavab«+2 TiÓu nam Tæng sè ®­¬ng l­îng trªn ®o¹n 1-2 : N1-2=3(50,5+50,33+40,17)+ 3(40,5+20,33+20,17)=23,49 L­u l­îng trªn ®o¹n 1-2 : -§o¹n 2-WC1: §o¹n èng dÉn n­íc trùc tiÕp tõ vÞ trÝ 2 lªn th¼ng c¸c khu vÖ sinh WC1 (tÇng 1,2,3) theo ®­êng èng trôc ®øng CN1. Khu WC1 gåm cã: 5 XÝ bÖt+5 Lavab«+4 TiÓu nam Tæng sè ®­¬ng l­îng trªn ®­êng èng CN1 : N=3(50,5+50,33+40,17)=14,49 L­u l­îng trªn CN1 : 2.B¶ng tÝnh to¸n thuû lùc tuyÕn èng chÝnh cÊp n­íc ĐOẠN ỐNG TỔNG ĐƯƠNG LƯỢNG(N) LƯU LƯỢNG Q(L/S) ĐƯỜNG KÍNH D(MM) VẬN TỐC V(M/S) TỔN THẤT 1000I CHIỀU DÀI L(M) TỔN THẤT H=L.1000I 1-2 23,49 1,454 40 1,15 94 10 0,90 2-CN1 14,49 1,142 32 1,192 100 12 1,20 VI.5.4-TÝnh to¸n c¸c yÕu tè cÊp n­íc kh¸c 1.TÝnh to¸n chän §ång Hå ®o n­íc Tõ b¶ng tÝnh to¸n thuû lùc , l­u l­îng tÝnh to¸n ®o¹n èng 1-2 chÝnh lµ l­u l­îng tÝnh to¸n cña ng«i nhµ (cung cÊp cho tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh) . Qtt = 1,454 (l/s) Gi¶ sö nhµ khi cã ch¸y, theo quy ph¹m sè ®¸m ch¸y x¶y ra ®ång thêi, chän n = 1. L­u l­îng n­íc cung cÊp Qcc = 2,5 (l/s). Qttcc = Qtt + Qcc = (l/s) Tra b¶ng (1-1) Gi¸o tr×nh CÊp tho¸t n­íc trong nhµ-Nhµ xuÊt b¶n x©y dùng, tõ Qtt = 1,454(l/s) chän §ång Hå ®o n­íc lo¹i c¸nh qu¹t víi c¸c th«ng sè : D = 40(mm) ; Qmax = 2,80(l/s) ; Qmin = 0,14(l/s) ; hÖ sè kh¸ng S = 0,32 - Tæn thÊt ¸p lùc qua §ång Hå: VËy h§H = 0,68(m) < 1-1,5(m) tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. - Tæn thÊt ¸p lùc qua §ång Hå khi cã ch¸y: tháa m·n ®iÒu kiÖn 2.TÝnh to¸n tæn thÊt ¸p lùc theo tuyÕn bÊt lîi nhÊt Dùa vµo s¬ ®å kh«ng gian cÊp n­íc ta thÊy tuyÕn bÊt lîi nhÊt gåm cã 2 tuyÕn: -TuyÕn 1:Tõ kÐt n­íc ®Õn thiÕt bÞ vÖ sinh (Lavabo)xa nhÊt ë tÇng 4 Ta cã b¶ng tÝnh to¸n tæn thÊt : §o¹n èng Tæn thÊt §o¹n èng ®øng 1-2 0,396 2-3 0,180 3-4 0,360 §o¹n èng nh¸nh trong WC2 4-7 0,119 7-3 0,375 3-4 0,137 4-5 0,197 5-6 0,212 Tæng tæn thÊt 1,976 -KiÓm tra ¸p lùc tù do t¹i thiÕt bÞ vÖ sinh xa nhÊt vµ cao nhÊt cã ®¶m b¶o hay kh«ng: Trong ®ã: +:¸p lùc tù do tÝnh to¸n t¹i thiÕt bÞ vÖ sinh xa nhÊt vµ cao nhÊt +:Lµ chiÒu cao h×nh häc tÝnh tõ mùc nø¬c trªn kÐt n­íc ®Õn thiÕt bÞ vÖ sinh xa nhÊt vµ cao nhÊt, +:tæng tæn thÊt tõ kÐt n­íc 1 tíi thiÕt bÞ vÖ sinh xa nhÊt vµ cao nhÊt, +hcb: Lµ tæn thÊt ¸p lùc côc bé theo tuyÕn tÝnh to¸n: hcb = (20 I30) %(m) hcb=30%htt=0,03 1,976 = 0,60( m) =12,55-1,976- 0,60= 9,974 (m). VËy :> nh­ vËy lµ ®¶m b¶o. -TuyÕn 2:Tõ §ång hå ®Õn thiÕt bÞ vÖ sinh (Lavabo) xa nhÊt ë tÇng 3. -KiÓm tra ¸p lùc tù do t¹i thiÕt bÞ vÖ sinh xa nhÊt vµ cao nhÊt cã ®¶m b¶o hay kh«ng: = HMin - (hhh + h®h + + hcb) (m) Trong ®ã: +) HMin:Ap lùc Min cña ®­êng èng cÊp n­íc t¹i ng«i nhµ tÝnh to¸n, m. HM in=16 (m) +) hhh: ChiÒu cao h×nh häc tÝnh tõ ®­êng èng ngoµi phè ®Õn mùc n­íc MAX trong kÐt n­íc 1: hhh= +h«ng:§é s©u ch«n èng cÊp n­íc ngoµi nhµ,m, h«ng = 0,8 (m) +hnha:ChiÒu cao h×nh häc cña 3 tÇng nhµ,m,hhh = 7,20 (m) +:ChiÒu cao tÝnh tõ sµn tÇng 3 ®Õn thiÕt bÞ vÖ sinh cao nhÊt,m, = 0,9(m) +) h®h: Lµ tæn thÊt ¸p lùc qua ®ång hå: h®h = 0,68(m). +) : Tæng tæn thÊt theo tuyÕn bÊt lîi nhÊt tõ §iÓm tÝnh 1 ®Õn §iÓm tÝnh 2(§iÓm tÝnh 1,2 ®­îc bè trÝ trªn MÆt b»ng cÊp tho¸t n­íc tÇng hÇm): ĐOẠN ỐNG TỔNG ĐƯƠNG LƯỢNG(N) LƯU LƯỢNG Q(L/S) ĐƯỜNG KÍNH D(MM) VẬN TỐC V(M/S) TỔN THẤT 1000I CHIỀU DÀI L(M) TỔN THẤT H=L.1000I 1-2 23,49 1,454 40 1,15 94 10 0,90 2- WC1 (TÇng3) 14,49 1,142 32 1,192 100 23,4 2,34 +) hcb: Lµ tæn thÊt ¸p lùc côc bé theo tuyÕn tÝnh to¸n: hcb = (20 I30) %(m) (m) = 16-(8,9+0,68+3,24+0,648)=2,5(m)>hyc=2 (m) Nh­ vËy lùa chän s¬ ®å cÊp n­íc ®¬n gi¶n ®Ó cÊp n­íc cho 3 tÇng(1,2,3) cña ng«i nhµ nh­ vËy lµ hîp lý. 3.TÝnh to¸n bÓ chøa n­íc BÓ chøa lµm nhiÖm vô dù tr÷ ®iÒu hßa n­íc ®Ó b¬m cÊp n­íc lªn kÐt n­íc trªn tÇng th­îng cña khèi nhµ II Dung tÝch cña bÓ chøa (m3) ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : (m3) Trong ®ã: +) WDH:Dung tÝch ®iÒu hßa cña bÓ chøa,WDH=(0,5-2) QNGD(m3) QNGD= q2-Ketnuuoc =1,142 (l/s)=98,67 (m/ngd) WBC= 0,5 98,67 = 50 (m) +) Wcc: Dung tÝch n­íc ch÷a ch¸y trong 3 giê Wcc = (m3). V©y: = 50+27= 77(m3). -X©y bÓ chøa ngÇm d­íi tÇng hÇm b»ng bª t«ng cèt thÐp,x©y 2 bÓ:1 bÓ chøa n­íc sinh ho¹t +1 bÓ chøa n­íc phôc vô ch÷a ch¸y. +X©y 1 bÓ dù tr÷ n­íc ch÷a ch¸y víi dung tÝch Wcc=27 (m3). KÝch th­íc bÓ dù tr÷ n­íc ch÷a ch¸y: abhxd=3,63,03,0 (m) Trong ®ã:hxd=hct+hbv=2,5+0,5 = 3 (m) +BÓ chøa n­íc sinh ho¹t,x©y 1 bÓ ,Wb= 50 (m3). ChiÒu cao c«ng t¸c cña bÓ chøa ,hct=2,0 m ChiÒu cao b¶o vÖ cña bÓ chøa ,hct=0,5 m VËy chiÒu cao x©y dùng bÓ chøa:hxd= 2,0+0,5 =2,5 (m) KÝch th­íc 1 bÓ chøa: abh= 5,05,02,5 (m) 4.TÝnh to¸n kÐt n­íc Dung tÝch cña bÓ chøa ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : (m3) Trong ®ã: + WDH:Dung tÝch ®iÒu hßa cña kÐt n­íc ,m3 Do m¸y b¬m më tù ®éng nªn: WDH>5%QNGD LÊy WDH=10%QNGD= 0,1098,67 = 9,867 (m3). + Wcc: Dung tÝch n­íc ch÷a ch¸y trong 10 phót Wcc = (m3) V©y: = 9,867+1,5 = 12 (m3). X©y kÐt n­íc trªn tÇng th­îng cña nhµ b»ng bª t«ng cèt thÐp. +§¸y kÐt n­íc c¸ch sµn: 0,6 m +ChiÒu cao c«ng t¸c cña kÐt n­íc ,hct=2,0 m +ChiÒu cao b¶o vÖ cña bÓ chøa ,hct=0,5 m VËy chiÒu cao x©y dùng kÐt n­íc:hxd= 2,0+0,5 = 2,50 (m) KÝch th­íc kÐt n­íc : abh=2,52,52,60 (m) VI.5.5-TÝnh to¸n b¬m sinh ho¹t 1.TÝnh to¸n l­u l­îng b¬m sinh ho¹t B¬m sinh ho¹t lµm nhiªm vô cÊp n­íc tõ bÓ chøa n­íc sinh ho¹t(§iÓm tÝnh to¸n 3)lªn kÐt n­íc(KN) ®Æt trªn tÇng th­îng cña nhµ ®Ó cÊp xuèng cho WC2(TÇng 4,5,6) -WC2 gåm:4 XÝ+2Lavabo+2 TiÓu nam Tæng sè ®­¬ng l­îng trªn ®o¹n 3-KÐt n­íc : N3-KÐtn­íc=3(40,5+20,33+20,17)=9 L­u l­îng trªn ®o¹n 2-3 : Nh­ vËy l­u l­îng b¬m chÝnh b»ng l­u l­îng cña ®o¹n 3-KÐt n­íc. 2.TÝnh to¸n ¸p lùc b¬m sinh ho¹t hb = hhh + + hcb (m) +) hhh: Lµ chiÒu cao h×nh häc tÝnh tõ mùc n­íc thÊp nhÊt trong bÓ chøa ®Õn mùc n­íc cao nhÊt trong kÐt n­íc: hhh= 2+24+2,6 = 28,60 (m) +) : Tæn thÊt ¸p lùc trªn ®­êng èng hót vµ èng ®Èy cña m¸y b¬m +) hcb: Tæn thÊt ¸p lùc côc bé theo tuyÕn tÝnh to¸n: hcb = (20 I30) % Víi: qb=0,90 (l/s). Chän ®­êng kÝnh èng ®Èy cña m¸y b¬m ,D1= 40 mm. Tra b¶ng :V= 1,08 (m/s),1000i = 52 Chän ®­êng kÝnh èng hót cña m¸y b¬m ,D2= 40 mm.Tra b¶ng :V=1,08 (m/s), 1000i= 50 å h =hh+h®(m) + hh:Tæn thÊt trªn ®­êng èng hót : hh= +h®:Tæn thÊt trªn ®­êng èng ®Èy: h®= å h = hh+h®= 0,21+1,82= 2,0 (m) +hcb= 30 %= 0,32,0= 0,6 (m) hb = 28,60 + 2,0 + 0,6 = 31,2 (m) Chän b¬m sinh ho¹t víi: +qb= 3,24 (m/h) +hb= 32 (m) Vi.5.6-TÝnh to¸n b¬m ch÷a ch¸y Ta sö dông hÖ thèng cÊp n­íc ch÷a ch¸y riªng,dïng b¬m ®Ó cÊp n­íc tõ bÓ chøa lªn c¸c häng ch÷a ch¸y ®­îc bè trÝ t¹i hµnh lang c¸c tÇng . C¸c hép ch÷a ch¸y ®­îc bè trÝ lÈn trong t­êng c¸ch mÆt sµn nhµ 1,25 m. Bªn trong hép cøu ho¶ cã bè trÝ van cøu ho¶ nèi víi èng ®øng, cã khíp nèi ®Æc biÖt ®Ó kÕt nèi víi èng v¶i gai vµ vßi phun víi van cøu ho¶.. Víi khèi tÝch ng«i nhµ ta chän sè ®¸m ch¸y ®ång thêi x¶y ra lµ 1, q = 2,5 (l/s) 1.L­u lùîng b¬m ch÷a ch¸y Ta cã l­u l­îng ch÷a ch¸y qcc=2,5 (l/s) Chän ®­êng kÝnh èng ®Èy cña m¸y b¬m ,D®=50mm.Tra b¶ng :V=1,18 (m/s),1000i= 70 Chän ®­êng kÝnh èng hót cña m¸y b¬m ,Dh=70mm.Tra b¶ng :V=0,72 (m/s), 1000i=20 2.TÝnh to¸n ¸p lùc b¬m ch÷a ch¸y Hccct = hcchh + hccct + åhcc + hcccb + hccct (m). Trong ®ã : +) hcchh : ChiÒu cao h×nh häc tõ mùc n­íc thÊp nhÊt trong bÓ chøa ®Õn van ch÷a ch¸y ë vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt. hCChh = 2 + 20,4 + 1,25 = 23,65 (m). +) hccc t: Lµ ¸p lùc cÊn thiÕt ë van ch÷a ch¸y. hccct = 10,0 (m). +) å hcc : Tæn thÊt ¸p lùc cña m¹ng l­íi khi cã ch¸y tÝnh tõ mùc n­íc thÊp nhÊt trong bÓ ®Õn hang ch÷a ch¸y cao vµ xa nhÊt . å hcc =hh+h®(m) + hh:Tæn thÊt trªn ®­êng èng hót : hh= +h®:Tæn thÊt trªn ®­êng èng ®Èy: h®= å hcc = 0,08+2,1= 2,18 (m) +) hcccb: Tæn thÊt ¸p lùc côc bé khi cã ch¸y, +) hccct : Lµ ¸p lùc cÇn thiÕt ë van ch÷a ch¸y , hccct  = hv + ho +) ho : Tæn thÊt ¸p lùc theo chiÒu dµi qua èng v¶i gai, ®­îc tÝnh, +) qcc : L­u l­îng cña vßi phun ch÷a ch¸y, qcc = 2,5(l/s). +) l : ChiÒu dµi èng v¶i gai cã tr¸ng cao su , chän l = 20 (m). +) A : Søc kh¸ng ®¬n vÞ cña èng v¶i gai, chän ®­êng kÝnh èng v¶i gai D = 50 (mm), th× A = 0,012 h0 = 0,012 20 2,52 = 1,5(m). +) hv : ¸p cÇn thiÕt ë cÇn thiÕt ë miÖng vßi phun ®Ó t¹o ra mét cét n­íc ®Æc hv > 6m, phô thuéc vµo ®­êng kÝnh vßi phun. (m) +C® : PhÇn cét n­íc ®Æc, LÊy C® = 8 (m) tra b¶ng = 1,19 + : HÖ sè phô thuéc vµo ®­êng kÝnh miÖng phun. Chän d = 16(mm); g = 0,0124 hccct = 9,1 + 1,5 = 10,6 (m) VËy: Hccct = 23,65+10+2,18+ 0,654 +10,6= 47 (m). Chän b¬m ch÷a ch¸y: qcc = 2,5 (l/s) vµ = 47 (m) VI.6-TÝnh to¸n hÖ thèng tho¸t n­íc trong nhµ Do hÖ thèng tho¸t n­íc ngoµi phè lµ hÖ thèng tho¸t n­íc chung nªn khi thiÕt kÕ th×: - N­íc tho¸t Lavabo vµ n­íc tho¸t sµn ta thu vµo chung mét hÖ thèng, sau ®ã dÉn trùc tiÕp ra ngoai m¹ng l­íi tho¸t n­íc ®­êng phè. - N­íc tho¸t xÝ vµ tiÓu ta thu chung vµo mét hÖ thèng, sau ®ã dÉn xuèng bÓ tù ho¹i . T¹i ®©y bÓ tù ho¹i cã nhiÖm vô xö lý s¬ bé n­íc th¶i , råi tho¶i ra m¹ng l­íi tho¸t n­íc ngoµi phè. Trªn c¸c èng tho¸t ®øng cã bè trÝ c¸c lç kiÓm tra vµ th«ng t¾c. C¸c èng nh¸nh cã bè trÝ c¸c phÔu thu, xi ph«ng, l­íi thu, c¸c èng nh¸nh ®­îc ®Æt d­íi sµn nhµ. Trªn hÖ thèng èng tho¸t ngoµi nhµ t¹i c¸c n¬i ®æi h­íng giao nhau ®Òu cã x©y hè ga vµ n¾p b¶o vÖ. L­u l­îng n­íc th¶i tÝnh to¸n cho hÖ thèng tho¸t n­íc trong nhµ ë gia ®×nh vµ nhµ c«ng céng ®­îc ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc theo c«ng thøc: qth = qc + qdcmax (l/s). Trong ®ã: +) qdcmax : Lµ l­u l­îng n­íc tho¸t cña mçi dông cô vÖ sinh cã l­u l­îng th¶i lín nhÊt n»m trªn ®o¹n èng tÝnh to¸n lÊy theo b¶ng 4.1 s¸ch CTNCT. +) qc : L­u l­îng n­íc cÊp tÝnh to¸n ®­îc x¸c ®Þnh: §Ó ®¶m b¶o kh«ng l¾ng cÆn bÈn tèc ®é n­íc ch¶y trong èng v > 0,7 (m/s). VI.6.1-TÝnh to¸n hÖ thèng tho¸t xÝ vµ tiÓu. HÖ thèng tho¸t n­íc xÝ vµ tiÓu gåm cã 1èng ®øng TX vµ c¸c èng nh¸nh t¹i c¸c tÇng nhµ. Do c¸c tÇng nhµ vµ c¸c trôc ®øng gièng nhau nªn ta chØ tÝnh cho tÇng vµ trôc ®iÓn h×nh. 1.TÝnh to¸n l­u l­îng vµ thuû lùc cho trôc èng tho¸t TX a.TÝnh to¸n c¸c tuyÕn èng nh¸nh ë WC1: S¬ ®å tho¸t n­íc wc1 - §o¹n 1-2:cã 2 xÝ bÖt +) TÝnh qc : +) TÝnh qdcmax: ThiÕt bÞ lµ xÝ bÖt cã b×nh x¶ n­íc , qdcmax=1,55(l/s) Chän s¬ bé D = 100,i=2% Víi qth = 1,8 l/s ,D=100,i=2% i = 10% Tra b¶ng III (phÇn phô lôc s¸ch CTNCT)cã : ,V=0,736 (m/s) Nh­ vËy ta chän ®­êng kÝnh D = 100(mm) lµ ®¹t yªu cÇu. - §o¹n3- 2:cã 3 xÝ bÖt +) TÝnh qc : +) TÝnh qdcmax: ThiÕt bÞ lµ xÝ bÖt cã b×nh x¶ n­íc , qdcmax=1,55(l/s) Chän s¬ bé D = 100,i=2% Víi qth = 1,917(l/s),D=100,i=2% Tra b¶ng III (phÇn phô lôc s¸ch CTNCT) cã : , V=0,744 (m/s) Nh­ vËy ta chän ®­êng kÝnh D = 100(mm) lµ ®¹t yªu cÇu. - §o¹n 5-4 : Cã 4 TiÓu nam. +) TÝnh qc : +) TÝnh qdcmax: ThiÕt bÞ lµ tiÓu nam tra b¶ng 1 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ –Tho¸t n­íc bªn trong, qdcmax=0,3 l/s. Chän s¬ bé D =75 (mm) vµ i = 3,5% Víi qth = 0,547 (l/s) ; D =75 (mm) ; i = 3,5% Tra b¶ng III (phÇn phô lôc s¸ch CTNCT) ta cã : , V=0,71 (m/s) Nh­ vËy ta chän ®­êng kÝnh D = 75 (mm) lµ ®¹t yªu cÇu -§o¹n 4-F1:Cã 5 xÝ vµ 4 tiÓu nam +) TÝnh qc : +) TÝnh qdcmax: ThiÕt bÞ lµ xÝ (tra b¶ngTCN) Chän s¬ bé D = 100 (mm) vµ i = 2% Víi qth = 2,085 (l/s) ; D = 100 (mm) ; i = 2% Tra b¶ng III (phÇn phô lôc s¸ch CTNCT) ta cã : , V=0,7635 (m/s) Nh­ vËy ta chän ®­êng kÝnh D = 100 (mm) lµ ®¹t yªu cÇu. b.TÝnh to¸n c¸c tuyÕn èng nh¸nh ë WC2: S¬ ®å tho¸t n­íc WC2 - §o¹n 1-2 :cã 1 xÝ bÖt +) TÝnh qc : +) TÝnh qdcmax: thiÕt bÞ lµ xÝ bÖt cã b×nh x¶ n­íc , qdcmax=1,55 (l/s) Chän s¬ bé D = 100,i=2% Víi qth = 1,762 l/s ,D=100,i=2% Tra b¶ng III (phÇn phô lôc s¸ch CTNCT) cã : ,V= 0,726 >0,7 (m/s) Nh­ vËy,chän ®­êng kÝnh D = 100(mm) lµ ®¹t yªu cÇu. - §o¹n 2-3:cã 2 xÝ bÖt +) TÝnh qc : +) TÝnh qdcmax: xÝ bÖt cã b×nh x¶ n­íc , qdcmax=1,55l/s Chän s¬ bé :D = 100,i=2% Víi qth = 1,8 l/s ,D=100,i=2% Tra b¶ng III (phÇn phô lôc s¸ch CTNCT) cã: ,V= 0,736 > 0,7 (m/s) Nh­ vËy,chän ®­êng kÝnh D = 100(mm) lµ ®¹t yªu cÇu. - §o¹n 5-4: Cã 2 TiÓu nam. +) TÝnh qc : +) TÝnh qdcmax: ThiÕt bÞ lµ tiÓu nam ,tra b¶ng 1 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ –Tho¸t n­íc bªn trong, qdcmax=0,3 l/s Chän s¬ bé :D =75 (mm) vµ i = 3,5% Víi qth = 0,475 (l/s) ; D =75 (mm) ; i = 3,5% Tra b¶ng III (phÇn phô lôc s¸ch CTNCT) ta cã : ,V= 0,70 (m/s) Nh­ vËy ta chän ®­êng kÝnh D = 75 (mm) lµ ®¹t yªu cÇu. -§o¹n 4-F4:Cã 4 xÝ vµ 2 tiÓu nam +) TÝnh qc : +) TÝnh qdcmax: ThiÕt bÞ lµ xÝ (tra b¶ngTCN) Chän s¬ bé D = 100 (mm) vµ i = 2% Víi qth = 2 (l/s) ; D = 100 (mm) ; i = 2% Tra b¶ng III (phÇn phô lôc s¸ch CTNCT) cã : ,V=0,755 (m/s) Nh­ vËy ta chän ®­êng kÝnh D = 100 (mm) lµ ®¹t yªu cÇu. c.TÝnh to¸n tuyÕn èng ®øng TX. §Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c thi c«ng vµ t¨ng kh¶ n¨ng vËn chuyÓn cña èng ta nªn chän ®­êng kÝnh èng ®øng cïng 1 lo¹i, khi ®ã ®­êng kÝnh èng ®øng sÏ chän theo l­u l­îng th¶i lín nhÊt cña tuyÕn èng. Trôc ®øng TX: TÝnh cho c¶ 6 tÇng tõ tÇng gåm : 27 xÝ bÖt vµ 18 tiÓu nam +) TÝnh qc : +) TÝnh qdcmax: ta tÝnh cho thiÕt bÞ lµ xÝ (tra b¶ngTCN) . Chän : D = 100 (mm) vµ gãc nèi gi÷a c¸c èng nh¸nh víi èng ®øng lµ 450. Tra b¶ng (4.5 S¸ch CTNCT) vÒ kh¶ n¨ng tho¸t n­íc cña èng ®øng : Khi D = 100 (mm); gãc nèi 450 th× kh¶ n¨ng tho¸t lµ 7,5(l/s) > 2,77(l/s). §­êng kÝnh èng ®øng TX chän ®¹t yªu cÇu. d.TÝnh to¸n tuyÕn èng x¶ tõ èng ®øng TX ®Õn bÓ tù ho¹i. L­u l­îng cña tuyÕn èng tho¸t tõ èng ®øng TX ®Õn bÓ tù ho¹i:qth = 2,77 (l/s) Chän s¬ bé D=100 (mm)vµ i=2%. Víi qth=2,77 (l/s), D=100 (mm)vµ i=2%, Tra b¶ng III (phÇn phô lôc s¸ch CTNCT) cã : vµ v = 0,82 (m/s) > 0,7 (m/s) Nh­ vËy : D = 100 (mm) vµ i = 2% cña èng trªn lµ ®¹t yªu cÇu. VI.6.2-TÝnh to¸n hÖ thèng tho¸t Lavabo vµ sµn HÖ thèng tho¸t n­íc Lavabo vµ sµn gåm cã 1 èng ®øng TS vµ c¸c èng nh¸nh t¹i c¸c tÇng nhµ. Do c¸c tÇng nhµ vµ c¸c trôc ®øng gièng nhau nªn ta chØ tÝnh cho tÇng vµ trôc ®iÓn h×nh. 1. TÝnh to¸n l­u l­îng vµ thuû lùc cho trôc èng tho¸t TS a.TÝnh to¸n c¸c tuyÕn èng nh¸nh tho¸t Lavabo vµ sµn cho khu vÖ sinhWC1(TÇng 1-3) -§o¹n 1-2 gåm cã: Cã 2 Lavabo. +) TÝnh qc : . +) TÝnh qdcmax:TÝnh cho thiÕt bÞ lµ Lavabo theo b¶ngTCN Chän s¬ bé D =50 (mm) vµ i = 3,5% . Víi qth = 0,354(l/s) ; D = 50 (mm) ; i = 3,5% Tra b¶ng III (phÇn phô lôc s¸ch CTNCT) ta cã : vµ v = 0,68 (m/s) 0,7 (m/s) Nh­ vËy ta chän ®­êng kÝnh D = 50 (mm) lµ ®¹t yªu cÇu. - §o¹n 2-3 : Cã 5 Lavabo vµ 1 tho¸t sµn. +) TÝnh qc : . +) TÝnh qdcmax:TÝnh cho thiÕt bÞ lµ Lavabo tra b¶ngTCN Chän s¬ bé D = 50 (mm) vµ i = 3,5% . Víi qth = 0,532(l/s) ; D = 50 (mm) ; i = 3,5% Tra b¶ng III (phÇn phô lôc s¸ch CTNCT) ta cã : vµ v = 0,71 (m/s) > 0,7 (m/s) Nh­ vËy ta chän ®­êng kÝnh D = 50 (mm) lµ ®¹t yªu cÇu. - §o¹n 4-3 : Cã 1 tho¸t sµn . Chän s¬ bé D = 50 (mm) vµ i = 3,5% . b.TÝnh to¸n tuyÕn èng nh¸nh tho¸t sµn vµ Lavabo cho khu vÖ sinh WC2(TÇng 4-6). S¬ ®å tho¸t n­íc lavabo vµ sµn -¤ng nh¸nh gåm cã: Cã 2 Lavabo vµ 2 tho¸t sµn . +) TÝnh qc : +) TÝnh qdcmax:ThiÕt bÞ lµ Lavabo theo b¶ngTCN Chän s¬ bé D =50 (mm) vµ i = 3,5% . Víi qth = 0,455(l/s) ; D = 50 (mm) ; i = 3,5% Tra b¶ng III (phÇn phô lôc s¸ch CTNCT) ta cã : vµ v = 0,70 (m/s) Nh­ vËy ta chän ®­êng kÝnh D = 50 (mm) lµ ®¹t yªu cÇu. c,TÝnh to¸n tuyÕn èng ®øng TS §Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c thi c«ng vµ t¨ng kh¶ n¨ng vËn chuyÓn cña èng ta nªn chän ®­êng kÝnh èng ®øng cïng 1 lo¹i, khi ®ã ®­êng kÝnh èng ®øng sÏ chän theo l­u l­îng th¶i lín nhÊt cña tuyÕn èng. Trôc ®øngTS: TÝnh cho c¶ 6 tÇng gåm :21 Lavabo vµ 12 tho¸t sµn +) TÝnh qc : +) TÝnh qdcmax: TÝnh cho thiÕt bÞ Lavabo tra b¶ngTCN . Chän : D = 100 (mm) vµ gãc nèi gi÷a c¸c èng nh¸nh víi èng ®øng lµ 450. Tra b¶ng (4.5 S¸ch CTNCT) vÒ kh¶ n¨ng tho¸t n­íc cña èng ®øng : Khi D = 100 (mm); gãc nèi 450 th× kh¶ n¨ng tho¸t lµ 7,5(l/s) > 1,11(l/s) §­êng kÝnh èng ®øng TS chän lµ ®¹t yªu cÇu. c.TÝnh to¸n tuyÕn èng x¶ tõ èng ®øng TS ra ®­êng èng tho¸t n­íc ngoµi ®­êng phè. Theo TCN ®­êng kÝnh èng x¶ , ë ®©y ta chän D = 100 (mm). Ta cã l­u l­îng cña èng x¶ chÝnh b»ng l­u l­îng cña èng ®øng TS, qth = 1,1(l/s) LÊy ®é dèc i = 2,5% Tra b¶ng III (phÇn phô lôc s¸ch CTNCT) ta cã : vµ v = 0,70 (m/s) Nh­ vËy : D = 100 (mm) vµ i = 2,5 % cña èng x¶ lµ ®¹t yªu cÇu. VI.6.3-TÝnh to¸n èng th«ng h¬i Theo b¶ng 2 TCN th× khi ®­êng kÝnh èng ®øng tho¸t n­íc lµ D = 100 (mm) ta ph¶i chän ®­êng kÝnh èng th«ng h¬i ≥ 75 (mm). ë ®©y khi ta thiÕt kÕ ta chän ®­êng kÝnh èng th«ng h¬i D = 75 (mm). VI.6.4-TÝnh to¸n c«ng tr×nh xö lý côc bé : BÖ tù ho¹i kh«ng cã ng¨n läc. BÓ ®ù¬c thiÕt kÕ 3 ng¨n , 2 ng¨n ë 2 ®Çu lµ ng¨n tiÕp nhËn n­íc, ng¨n cuèi lµ ng¨n lÊy n­íc ra. C«ng thøc x¸c ®Þnh dung tÝch cña bÓ tù ho¹i(Ap dông khi l­u l­îng n­íc th¶i qth >5,5 m3/ng.®): W=0,75Q+4,25 (m3)=0,750,6185+4,25=87 (m3) Do bÓ tù ho¹i chØ tiÕp nhËn n­íc th¶i tõ c¸c xÝ,tiÓu nam,do vËy lÊy : Q=65%(m3/ng®) =1,454(l/s)=126 (m3/ng®)(Theo kÐt qu¶ tÝnh to¸n ë Môc IV5.2) W = 0,750,6126+4,25= 60 (m3) KÝch th­íc bÓ tù ho¹i: B ´L´H = 5,0´6,0´2,0 (m) Hxd=H+0,5 =2,5(m)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThuyet minh Phan Cap thoat nuoc cong trinh.doc
  • docBia ngoai.doc
  • rarCad.rar
  • rarEpanet.rar
  • jpglogo.jpg
  • docThuyet minh Phan Cong trinh thu - Tram bom.doc
  • docThuyet minh Phan Dien.doc
  • docThuyet minh Phan Mang luoi cap nuoc.doc
  • docThuyet minh Phan Xu ly nuoc.doc