Đồ án Thiết kế chiếu sáng và cung cấp điện nhà công vụ

Chiếu sáng các nhà cao tầng, chung cư, trung tâm thương mại .là các vấn đề rất được coi trọng hiện nay nhất là trong tình hình đất nước đang phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa, việc xay dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các đô thị , trường học, bệnh xá, giao thông,, . ngày càng được chú trọng. Việc thiết kế chiếu sáng cho nhà công vụ đòi hỏi hải đáp ứng những yêu cầu sau: - kỹ thuật chiếu sáng - tính mỹ quan - tính tiết kiệm điện Nội dung đề án gốm 4 phần: Phần 1: Cơ sở kỹ thuật chiếu sáng Phần 2: Thiết kế chiếu sáng nhà công vụ Phần 3: Tính toán cung cấp điện cho chiếu sáng Phần 4: Tìm hiểu phần mềm chiếu sáng

doc165 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 13/06/2013 | Lượt xem: 2692 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế chiếu sáng và cung cấp điện nhà công vụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ây coù taûi taäp trung, coøn chaïy ngang theo phoøng ñeán caùc cuïm ñeøn laø taûi phaân boá ñeàu do ñoù ñoä suït aùp treân moãi ñoaïn daây ñöôïc tính nhö sau: +laø suït aùp treân ñoaïn daây töø baûn ñieän ñeán cuïm ñeøn xa nhaát tính baèng chieàu daøi đại sảnh l=2.4m + laø suït aùp treân ñoaïn daây tính cuïm ñeøn ñaàu tieân ñeán cuïm ñeøn cuoái cuøng, tính baèng chieàu roäng cuûa đại sảnh l=3,15m Toång suït aùp treân ñoaïn daây laø: -Coøn vôùi ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø daây 1 pha coù 2 loõi, caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo coù thoâng soá kyõ thuaät sau: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 Vì ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø ngaén, daây ñöôïc choïn laø vöôït caáp neân khoâng caàn kieåm tra ñoä suït aùp. Vaäy toång suït aùp töø TBA ñeán cuïm ñeøn cuûa phoøng xa nhaát laø: Ñaït yeâu caàu. III. Cung cấp điệng cho tần 2: III.1. Cung cấp điện cho Sảnh tầng: - Phoøng naøy ñöôïc thieát keá vôùi 10 bóng đèn compacte có công suất 23W. 1. Công suaát chieáu saùng: Pcs=10.23=230 W 2. Döïa vaøo caùch boá trí ñeøn ôû phaàn thieát keá chieáu saùng: ta chia ra laøm 2 nhaùnh caáp ñieän nhö sô ñoà ôû treân, moät nhaùnh caáp ñieän cho 5 boä ñeøn gioáng nhau. 3. Tính choïn daây daãn cho moãi nhaùnh *Doøng ñieän qua moãi nhaùnh laø: In= Choïn aptomat 1 pha cho moãi nhaùnh, loaïi EA53-G do Nhaät Baûn cheá taïo coù Iñm=10A(theo phuï luïc IV.5 trang 284 taøi lieäu 2). *Heä soá hieäu chænh k=k1.k2 Tra phuï luïc VI.10 vaø phuï luïc VI.11 trang 314 taøi lieäu 2 ta ñöôïc: K1=0,9 vôùi nhieät ñoä tieâu chuaån cuûa moâi tröôøng xung quanh laø 25 laáy khi nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh laø +35. K2=0,75 vôùi soá sôïi caùp ñaët song song laø 6 vaø khoaûng caùch giöûa caùc sôïi caùp laø100mm. k=k1.k2=0,9.0,75=0,675 *Khi ñoù doøng ñieän phaùt noùng cho pheùp laø k.Icp > In Tra phuï luïc V.12 trang 301 taøi lieäu 2 choïn daây ñoàng 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cuûa Phaùp cheá taïo vôùi thoâng soá: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 k.Icp > In hay 0,675.37 > 0,615 A ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñieàu kieän choïn daây keát hôïp vôùi aptomat: Ta thaáy :ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñoä suït aùp: Theo sô ñoà ñi daây thì chaïy doïc theo phoøng ñoaïn daây coù taûi taäp trung, coøn chaïy ngang theo phoøng ñeán caùc cuïm ñeøn laø taûi phaân boá ñeàu do ñoù ñoä suït aùp treân moãi ñoaïn daây ñöôïc tính nhö sau: +laø suït aùp treân ñoaïn daây töø baûn ñieän ñeán cuïm ñeøn xa nhaát tính baèng chieàu daøi đại sảnh l=2.16m + laø suït aùp treân ñoaïn daây tính cuïm ñeøn ñaàu tieân ñeán cuïm ñeøn cuoái cuøng, tính baèng chieàu roäng cuûa đại sảnh l=3,5m Toång suït aùp treân ñoaïn daây laø: -Coøn vôùi ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø daây 1 pha coù 2 loõi, caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo coù thoâng soá kyõ thuaät sau: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 Vì ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø ngaén, daây ñöôïc choïn laø vöôït caáp neân khoâng caàn kieåm tra ñoä suït aùp. Vaäy toång suït aùp töø TBA ñeán cuïm ñeøn cuûa phoøng xa nhaát laø: Ñaït yeâu caàu. III.2. Cung cấp điện cho phòng trưng bày triển lãm: - Phoøng naøy ñöôïc thieát keá vôùi 24 bóng đèn compacte có công suất 23W và 2 đèn chiếu có công suất 50W. Coâng suaát chieáu saùng:Pcs=24.23 +100=652W. Döïa vaøo caùch boá trí ñeøn ôû phaàn thieát keá chieáu saùng: ta chia ra laøm 4 nhaùnh caáp ñieän nhö sô ñoà ôû treân, moät nhaùnh caáp ñieän cho 6,6,12,2 boä ñeøn gioáng nhau. Tính choïn daây daãn cho moãi nhaùnh *Doøng ñieän qua moãi nhaùnh laø: I1= I2= I3= Choïn aptomat 1 pha cho moãi nhaùnh, loaïi EA53-G do Nhaät Baûn cheá taïo coù Iñm=10A(theo phuï luïc IV.5 trang 284 taøi lieäu 2). *Heä soá hieäu chænh k=k1.k2 Tra phuï luïc VI.10 vaø phuï luïc VI.11 trang 314 taøi lieäu 2 ta ñöôïc: K1=0,9 vôùi nhieät ñoä tieâu chuaån cuûa moâi tröôøng xung quanh laø 25 laáy khi nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh laø +35. K2=0,8 vôùi soá sôïi caùp ñaët song song laø 6 vaø khoaûng caùch giöûa caùc sôïi caùp laø100mm. k=k1.k2=0,9.0,8=0,72 *Khi ñoù doøng ñieän phaùt noùng cho pheùp laø: k.Icp > In Tra phuï luïc V.12 trang 301 taøi lieäu 2 choïn daây ñoàng 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cuûa Phaùp cheá taïo vôùi thoâng soá: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 k.Icp > In hay 0,72.37 > 1,476A ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñieàu kieän choïn daây keát hôïp vôùi aptomat: Ta thaáy :ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñoä suït aùp: Theo sô ñoà ñi daây thì chaïy doïc theo phoøng ñoaïn daây coù taûi taäp trung, coøn chaïy ngang theo phoøng ñeán caùc cuïm ñeøn laø taûi phaân boá ñeàu do ñoù ñoä suït aùp treân moãi ñoaïn daây ñöôïc tính nhö sau: +laø suït aùp treân ñoaïn daây töø baûn ñieän ñeán cuïm ñeøn xa nhaát tính baèng chieàu daøi phòng truyền thống l=2.9,8m + laø suït aùp treân ñoaïn daây tính cuïm ñeøn ñaàu tieân ñeán cuïm ñeøn cuoái cuøng, tính baèng chieàu roäng cuûa phòng truyền thống l=4,15m Toång suït aùp treân ñoaïn daây laø: -Coøn vôùi ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø daây 1 pha coù 2 loõi, caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo coù thoâng soá kyõ thuaät sau: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 Vì ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø ngaén, daây ñöôïc choïn laø vöôït caáp neân khoâng caàn kieåm tra ñoä suït aùp. Vaäy toång suït aùp töø TBA ñeán cuïm ñeøn cuûa phoøng xa nhaát laø: Ñaït yeâu caàu. III.3 Cung cấp điện cho phòng hành chính: - Phoøng naøy ñöôïc thieát keá vôùi 10 boä ñeøn, moãi boä goàm 2 boùng huyønh quang36W vaø2 chaán löu toån hao 6W. Coâng suaát chieáu saùng:Pcs=10.2.(36+6)=840 W. Döïa vaøo caùch boá trí ñeøn ôû phaàn thieát keá chieáu saùng: ta chia ra laøm 5 nhaùnh caáp ñieän nhö sô ñoà ôû treân, moãi nhaùnh caáp ñieän cho 2 boä ñeøn gioáng nhau. Tính choïn daây daãn cho moãi nhaùnh *Doøng ñieän qua moãi nhaùnh laø: In= Choïn aptomat 1 pha cho moãi nhaùnh, loaïi EA53-G do Nhaät Baûn cheá taïo coù Iñm=10A(theo phuï luïc IV.5 trang 284 taøi lieäu 2). *Heä soá hieäu chænh k=k1.k2 Tra phuï luïc VI.10 vaø phuï luïc VI.11 trang 314 taøi lieäu 2 ta ñöôïc: K1=0,9 vôùi nhieät ñoä tieâu chuaån cuûa moâi tröôøng xung quanh laø 25 laáy khi nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh laø +35. K2=0,9 vôùi soá sôïi caùp ñaët song song laø 2 vaø khoaûng caùch giöûa caùc sôïi caùp laø100mm. k=k1.k2=0,9.0,9=0,81 *Khi ñoù doøng ñieän phaùt noùng cho pheùp laø: k.Icp > In -Tra phuï luïc V.12 trang 301 taøi lieäu 2 choïn daây ñoàng 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cuûa Phaùp cheá taïo vôùi thoâng soá: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 k.Icp > In hay 0,81.37 > 0,9 A ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñieàu kieän choïn daây keát hôïp vôùi aptomat: Ta thaáy : ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñoä suït aùp: Theo sô ñoà ñi daây thì chaïy doïc theo phoøng ñoaïn daây coù taûi taäp trung, coøn chaïy ngang theo phoøng ñeán caùc cuïm ñeøn laø taûi phaân boá ñeàu do ñoù ñoä suït aùp treân moãi ñoaïn daây ñöôïc tính nhö sau: +laø suït aùp treân ñoaïn daây töø baûn ñieän ñeán cuïm ñeøn xa nhaát tính baèng chieàu daøi phoøng l=2.12m + laø suït aùp treân ñoaïn daây tính cuïm ñeøn ñaàu tieân ñeán cuïm ñeøn cuoái cuøng, tính baèng chieàu roäng cuûa phoøng l=9,8m Toång suït aùp treân ñoaïn daây laø: -Coøn vôùi ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø daây 1 pha coù 2 loõi, caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo coù thoâng soá kyõ thuaät sau: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 Vì ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø ngaén, daây ñöôïc choïn laø vöôït caáp neân khoâng caàn kieåm tra ñoä suït aùp. Vaäy toång suït aùp töø TBA ñeán cuïm ñeøn cuûa phoøng xa nhaát laø: Ñaït yeâu caàu. III.4. Cung cấp điện cho Văn phòng: - Phoøng naøy ñöôïc thieát keá vôùi 2 boä ñeøn, moãi boä goàm 2 boùng huyønh quang36W vaø2 chaán löu toån hao 6W. 1. Coâng suaát chieáu saùng:Pcs=2.2.(36+6)=168W. 2. Döïa vaøo caùch boá trí ñeøn ôû phaàn thieát keá chieáu saùng: ta chia ra laøm 1 nhaùnh caáp ñieän nhö sô ñoà ôû treân, moãi nhaùnh caáp ñieän cho 2 boä ñeøn gioáng nhau. 3. Tính choïn daây daãn cho moãi nhaùnh *Doøng ñieän qua moãi nhaùnh laø: In= Choïn aptomat 1 pha cho moãi nhaùnh, loaïi EA53-G do Nhaät Baûn cheá taïo coù Iñm=10A(theo phuï luïc IV.5 trang 284 taøi lieäu 2). *Heä soá hieäu chænh k=k1.k2 Tra phuï luïc VI.10 vaø phuï luïc VI.11 trang 314 taøi lieäu 2 ta ñöôïc: K1=0,9 vôùi nhieät ñoä tieâu chuaån cuûa moâi tröôøng xung quanh laø 25 laáy khi nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh laø +35. K2=0,9 vôùi soá sôïi caùp ñaët song song laø 2 vaø khoaûng caùch giöûa caùc sôïi caùp laø100mm. k=k1.k2=0,9.0,9=0,81 *Khi ñoù doøng ñieän phaùt noùng cho pheùp laø: k.Icp > In -Tra phuï luïc V.12 trang 301 taøi lieäu 2 choïn daây ñoàng 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cuûa Phaùp cheá taïo vôùi thoâng soá: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 k.Icp > In hay 0,81.37 > 0,9 A ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñieàu kieän choïn daây keát hôïp vôùi aptomat: Ta thaáy : ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñoä suït aùp: Theo sô ñoà ñi daây thì chaïy doïc theo phoøng ñoaïn daây coù taûi taäp trung, coøn chaïy ngang theo phoøng ñeán caùc cuïm ñeøn laø taûi phaân boá ñeàu do ñoù ñoä suït aùp treân moãi ñoaïn daây ñöôïc tính nhö sau: +laø suït aùp treân ñoaïn daây töø baûn ñieän ñeán cuïm ñeøn xa nhaát tính baèng chieàu daøi phoøng l=2.4m + laø suït aùp treân ñoaïn daây tính cuïm ñeøn ñaàu tieân ñeán cuïm ñeøn cuoái cuøng, tính baèng chieàu roäng cuûa phoøng l=3,15m Toång suït aùp treân ñoaïn daây laø: -Coøn vôùi ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø daây 1 pha coù 2 loõi, caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo coù thoâng soá kyõ thuaät sau: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 Vì ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø ngaén, daây ñöôïc choïn laø vöôït caáp neân khoâng caàn kieåm tra ñoä suït aùp. Vaäy toång suït aùp töø TBA ñeán cuïm ñeøn cuûa phoøng xa nhaát laø: Ñaït yeâu caàu. IV. Cung cấp điện cho tầng 3: IV.1. Cung cấp điện cho sảnh tầng: Sảnh tầng 3 có thiết kế chiếu sáng giống Sảnh tầng 2 nên phầng cung cấp điện không cần tính lại chỉ lắp giống như Sảnh tầng 2. IV.2 Cung cấp điện cho phòng giao dịch 1: - Phoøng naøy ñöôïc thieát keá vôùi 4 boä ñeøn, moãi boä goàm 2 boùng huyønh quang 36W vaø 2 chaán löu toån hao 6W. 1. Coâng suaát chieáu saùng:Pcs=4.2.(36+6)=336W. 2. Döïa vaøo caùch boá trí ñeøn ôû phaàn thieát keá chieáu saùng: ta chia ra laøm 2 nhaùnh caáp ñieän nhö sô ñoà ôû treân, moãi nhaùnh caáp ñieän cho 2 boä ñeøn gioáng nhau. 3. Tính choïn daây daãn cho moãi nhaùnh *Doøng ñieän qua moãi nhaùnh laø: In= Choïn aptomat 1 pha cho moãi nhaùnh, loaïi EA53-G do Nhaät Baûn cheá taïo coù Iñm=10A(theo phuï luïc IV.5 trang 284 taøi lieäu 2). *Heä soá hieäu chænh k=k1.k2 Tra phuï luïc VI.10 vaø phuï luïc VI.11 trang 314 taøi lieäu 2 ta ñöôïc: K1=0,9 vôùi nhieät ñoä tieâu chuaån cuûa moâi tröôøng xung quanh laø 25 laáy khi nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh laø +35. K2=0,9 vôùi soá sôïi caùp ñaët song song laø 2 vaø khoaûng caùch giöûa caùc sôïi caùp laø100mm. k=k1.k2=0,9.0,9=0,81 *Khi ñoù doøng ñieän phaùt noùng cho pheùp laø: k.Icp > In -Tra phuï luïc V.12 trang 301 taøi lieäu 2 choïn daây ñoàng 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cuûa Phaùp cheá taïo vôùi thoâng soá: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 k.Icp > In hay 0,81.37 > 0,9 A ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñieàu kieän choïn daây keát hôïp vôùi aptomat: Ta thaáy : ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñoä suït aùp: Theo sô ñoà ñi daây thì chaïy doïc theo phoøng ñoaïn daây coù taûi taäp trung, coøn chaïy ngang theo phoøng ñeán caùc cuïm ñeøn laø taûi phaân boá ñeàu do ñoù ñoä suït aùp treân moãi ñoaïn daây ñöôïc tính nhö sau: +laø suït aùp treân ñoaïn daây töø baûn ñieän ñeán cuïm ñeøn xa nhaát tính baèng chieàu daøi phoøng l=2.7,3m + laø suït aùp treân ñoaïn daây tính cuïm ñeøn ñaàu tieân ñeán cuïm ñeøn cuoái cuøng, tính baèng chieàu roäng cuûa phoøng l=5,35m Toång suït aùp treân ñoaïn daây laø: -Coøn vôùi ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø daây 1 pha coù 2 loõi, caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo coù thoâng soá kyõ thuaät sau: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 Vì ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø ngaén, daây ñöôïc choïn laø vöôït caáp neân khoâng caàn kieåm tra ñoä suït aùp. Vaäy toång suït aùp töø TBA ñeán cuïm ñeøn cuûa phoøng xa nhaát laø: Ñaït yeâu caàu. IV.3 Cung cấp điện cho phòng giao dịch 2: - Phoøng naøy ñöôïc thieát keá vôùi 2 boä ñeøn, moãi boä goàm 2 boùng huyønh quang36W vaø2 chaán löu toån hao 6W. 1. Coâng suaát chieáu saùng:Pcs=2.2.(36+6)=168W. 2. Döïa vaøo caùch boá trí ñeøn ôû phaàn thieát keá chieáu saùng: ta chia ra laøm 1 nhaùnh caáp ñieän nhö sô ñoà ôû treân, moãi nhaùnh caáp ñieän cho 2 boä ñeøn gioáng nhau. 3. Tính choïn daây daãn cho moãi nhaùnh *Doøng ñieän qua moãi nhaùnh laø: In= Choïn aptomat 1 pha cho moãi nhaùnh, loaïi EA53-G do Nhaät Baûn cheá taïo coù Iñm=10A(theo phuï luïc IV.5 trang 284 taøi lieäu 2). *Heä soá hieäu chænh k=k1.k2 Tra phuï luïc VI.10 vaø phuï luïc VI.11 trang 314 taøi lieäu 2 ta ñöôïc: K1=0,9 vôùi nhieät ñoä tieâu chuaån cuûa moâi tröôøng xung quanh laø 25 laáy khi nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh laø +35. K2=0,9 vôùi soá sôïi caùp ñaët song song laø 2 vaø khoaûng caùch giöûa caùc sôïi caùp laø100mm. k=k1.k2=0,9.0,9=0,81 *Khi ñoù doøng ñieän phaùt noùng cho pheùp laø: k.Icp > In -Tra phuï luïc V.12 trang 301 taøi lieäu 2 choïn daây ñoàng 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cuûa Phaùp cheá taïo vôùi thoâng soá: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 k.Icp > In hay 0,81.37 > 0,9 A ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñieàu kieän choïn daây keát hôïp vôùi aptomat: Ta thaáy : ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñoä suït aùp: Theo sô ñoà ñi daây thì chaïy doïc theo phoøng ñoaïn daây coù taûi taäp trung, coøn chaïy ngang theo phoøng ñeán caùc cuïm ñeøn laø taûi phaân boá ñeàu do ñoù ñoä suït aùp treân moãi ñoaïn daây ñöôïc tính nhö sau: +laø suït aùp treân ñoaïn daây töø baûn ñieän ñeán cuïm ñeøn xa nhaát tính baèng chieàu daøi phoøng l=2.9,8m + laø suït aùp treân ñoaïn daây tính cuïm ñeøn ñaàu tieân ñeán cuïm ñeøn cuoái cuøng, tính baèng chieàu roäng cuûa phoøng l=5,35m Toång suït aùp treân ñoaïn daây laø: -Coøn vôùi ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø daây 1 pha coù 2 loõi, caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo coù thoâng soá kyõ thuaät sau: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 Vì ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø ngaén, daây ñöôïc choïn laø vöôït caáp neân khoâng caàn kieåm tra ñoä suït aùp. Vaäy toång suït aùp töø TBA ñeán cuïm ñeøn cuûa phoøng xa nhaát laø: Ñaït yeâu caàu. IV.4 Cung cấp điện cho phòng Hội thảo ký kết hợp đồng: - Phoøng naøy ñöôïc thieát keá vôùi 15 boä ñeøn, moãi boä goàm 2 boùng huyønh quang 36W vaø2 chaán löu toån hao 6W. 1. Coâng suaát chieáu saùng: Pcs=15.2.(36+6)=1260W. 2. Döïa vaøo caùch boá trí ñeøn ôû phaàn thieát keá chieáu saùng: ta chia ra laøm 5 nhaùnh caáp ñieän nhö sô ñoà ôû treân, moãi nhaùnh caáp ñieän cho 3 boä ñeøn gioáng nhau. 3.Tính choïn daây daãn cho moãi nhaùnh *Doøng ñieän qua moãi nhaùnh laø: In= Choïn aptomat 1 pha cho moãi nhaùnh, loaïi EA53-G do Nhaät Baûn cheá taïo coù Iñm=10A(theo phuï luïc IV.5 trang 284 taøi lieäu 2). *Heä soá hieäu chænh k=k1.k2 Tra phuï luïc VI.10 vaø phuï luïc VI.11 trang 314 taøi lieäu 2 ta ñöôïc: K1=0,9 vôùi nhieät ñoä tieâu chuaån cuûa moâi tröôøng xung quanh laø 25 laáy khi nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh laø +35. K2=0,78 vôùi soá sôïi caùp ñaët song song laø 5 vaø khoaûng caùch giöûa caùc sôïi caùp laø100mm. k=k1.k2=0,9.0,78=0,702 *Khi ñoù doøng ñieän phaùt noùng cho pheùp laø: k.Icp > In - Tra phuï luïc V.12 trang 301 taøi lieäu 2 choïn daây ñoàng 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cuûa Phaùp cheá taïo vôùi thoâng soá: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 k.Icp > In hay 0,702.37 > 1,347A ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñieàu kieän choïn daây keát hôïp vôùi aptomat: Ta thaáy :ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñoä suït aùp: Theo sô ñoà ñi daây thì chaïy doïc theo phoøng ñoaïn daây coù taûi taäp trung, coøn chaïy ngang theo phoøng ñeán caùc cuïm ñeøn laø taûi phaân boá ñeàu do ñoù ñoä suït aùp treân moãi ñoaïn daây ñöôïc tính nhö sau: +laø suït aùp treân ñoaïn daây töø baûn ñieän ñeán cuïm ñeøn xa nhaát tính baèng chieàu daøi phoøng hội thảo l=2.13m + laø suït aùp treân ñoaïn daây tính cuïm ñeøn ñaàu tieân ñeán cuïm ñeøn cuoái cuøng, tính baèng chieàu roäng cuûa phoøng hội thảo l=8m Toång suït aùp treân ñoaïn daây laø: -Coøn vôùi ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø daây 1 pha coù 2 loõi, caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo coù thoâng soá kyõ thuaät sau: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 Vì ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø ngaén, daây ñöôïc choïn laø vöôït caáp neân khoâng caàn kieåm tra ñoä suït aùp. Vaäy toång suït aùp töø TBA ñeán cuïm ñeøn cuûa phoøng xa nhaát laø: Ñaït yeâu caàu. V. Cung cấp điện cho các tầng 4,5,6,7: Các tầng 4,5,6,7 có bố trí phòng giống nhau nên ta chỉ cần tính cung cấp điện cho tần 4 và bố trí giống như tầng 4 cho các tầng còn lại. V.1. Cung cấp điện cho sảnh tầng 4: Sảnh tầng 4 có đặc điểm giống sảnh tầng 2 nên ta không cần tính toán lại mà bố trí giống sảnh tầng 2. V.2. Cung cấp điện cho văn phòng cho thuê 1: - Phoøng naøy ñöôïc thieát keá vôùi 6 boä ñeøn, moãi boä goàm 2 boùng huyønh quang 36W vaø2 chaán löu toån hao 6W. 1. Coâng suaát chieáu saùng:Pcs=6.2.(36+6)=504W. 2 .Döïa vaøo caùch boá trí ñeøn ôû phaàn thieát keá chieáu saùng: ta chia ra laøm 3 nhaùnh caáp ñieän nhö sô ñoà ôû treân, moãi nhaùnh caáp ñieän cho 2 boä ñeøn gioáng nhau. 3. Tính choïn daây daãn cho moãi nhaùnh *Doøng ñieän qua moãi nhaùnh laø: In= Choïn aptomat 1 pha cho moãi nhaùnh, loaïi EA53-G do Nhaät Baûn cheá taïo coù Iñm=10A(theo phuï luïc IV.5 trang 284 taøi lieäu 2). *Heä soá hieäu chænh k=k1.k2 Tra phuï luïc VI.10 vaø phuï luïc VI.11 trang 314 taøi lieäu 2 ta ñöôïc: K1=0,9 vôùi nhieät ñoä tieâu chuaån cuûa moâi tröôøng xung quanh laø 25 laáy khi nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh laø +35. K2=0,8 vôùi soá sôïi caùp ñaët song song laø 4 vaø khoaûng caùch giöûa caùc sôïi caùp laø100mm. k=k1.k2=0,9.0,8=0,72 *Khi ñoù doøng ñieän phaùt noùng cho pheùp laø: k.Icp > In Tra phuï luïc V.12 trang 301 taøi lieäu 2 choïn daây ñoàng 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cuûa Phaùp cheá taïo vôùi thoâng soá: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 k.Icp > In hay 0,72.37 > 0,9 A ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñieàu kieän choïn daây keát hôïp vôùi aptomat: Ta thaáy :ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñoä suït aùp: Theo sô ñoà ñi daây thì chaïy doïc theo phoøng ñoaïn daây coù taûi taäp trung, coøn chaïy ngang theo phoøng ñeán caùc cuïm ñeøn laø taûi phaân boá ñeàu do ñoù ñoä suït aùp treân moãi ñoaïn daây ñöôïc tính nhö sau: +laø suït aùp treân ñoaïn daây töø baûn ñieän ñeán cuïm ñeøn xa nhaát tính baèng chieàu daøi phoøng l=2.8m + laø suït aùp treân ñoaïn daây tính cuïm ñeøn ñaàu tieân ñeán cuïm ñeøn cuoái cuøng, tính baèng chieàu roäng cuûa phoøng l=6m Toång suït aùp treân ñoaïn daây laø: -Coøn vôùi ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø daây 1 pha coù 2 loõi, caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo coù thoâng soá kyõ thuaät sau: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 Vì ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø ngaén, daây ñöôïc choïn laø vöôït caáp neân khoâng caàn kieåm tra ñoä suït aùp. Vaäy toång suït aùp töø TBA ñeán cuïm ñeøn cuûa phoøng xa nhaát laø: Ñaït yeâu caàu. V.3. Cung cấp điện cho văn phòng cho thuê 2: - Phoøng naøy ñöôïc thieát keá vôùi 8 boä ñeøn, moãi boä goàm 2 boùng huyønh quang 36W vaø2 chaán löu toån hao 6W. 1. Coâng suaát chieáu saùng: Pcs=8.2.(36+6)=672W. 2 . Döïa vaøo caùch boá trí ñeøn ôû phaàn thieát keá chieáu saùng: ta chia ra laøm 4 nhaùnh caáp ñieän nhö sô ñoà ôû treân, moãi nhaùnh caáp ñieän cho 2 boä ñeøn gioáng nhau. 3. Tính choïn daây daãn cho moãi nhaùnh *Doøng ñieän qua moãi nhaùnh laø: In= Choïn aptomat 1 pha cho moãi nhaùnh, loaïi EA53-G do Nhaät Baûn cheá taïo coù Iñm=10A(theo phuï luïc IV.5 trang 284 taøi lieäu 2). *Heä soá hieäu chænh k=k1.k2 Tra phuï luïc VI.10 vaø phuï luïc VI.11 trang 314 taøi lieäu 2 ta ñöôïc: K1=0,9 vôùi nhieät ñoä tieâu chuaån cuûa moâi tröôøng xung quanh laø 25 laáy khi nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh laø +35. K2=0,8 vôùi soá sôïi caùp ñaët song song laø 4 vaø khoaûng caùch giöûa caùc sôïi caùp laø100mm. k=k1.k2=0,9.0,8=0,72 *Khi ñoù doøng ñieän phaùt noùng cho pheùp laø: k.Icp > In - Tra phuï luïc V.12 trang 301 taøi lieäu 2 choïn daây ñoàng 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cuûa Phaùp cheá taïo vôùi thoâng soá: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 k.Icp > In hay 0,72.37 > 0,9 A ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñieàu kieän choïn daây keát hôïp vôùi aptomat: Ta thaáy :ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñoä suït aùp: Theo sô ñoà ñi daây thì chaïy doïc theo phoøng ñoaïn daây coù taûi taäp trung, coøn chaïy ngang theo phoøng ñeán caùc cuïm ñeøn laø taûi phaân boá ñeàu do ñoù ñoä suït aùp treân moãi ñoaïn daây ñöôïc tính nhö sau: +laø suït aùp treân ñoaïn daây töø baûn ñieän ñeán cuïm ñeøn xa nhaát tính baèng chieàu daøi phoøng l=2.8m + laø suït aùp treân ñoaïn daây tính cuïm ñeøn ñaàu tieân ñeán cuïm ñeøn cuoái cuøng, tính baèng chieàu roäng cuûa phoøng l=7,2m Toång suït aùp treân ñoaïn daây laø: -Coøn vôùi ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø daây 1 pha coù 2 loõi, caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo coù thoâng soá kyõ thuaät sau: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 Vì ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø ngaén, daây ñöôïc choïn laø vöôït caáp neân khoâng caàn kieåm tra ñoä suït aùp. Vaäy toång suït aùp töø TBA ñeán cuïm ñeøn cuûa phoøng xa nhaát laø: Ñaït yeâu caàu. V.4. Cung cấp điện cho văn phòng cho thuê 3: Đặc điểm văn phòng cho thuê 3 giống văn phòng cho thuê 1 nên không cần tính toán lại mà bố trí giống văn phòng cho thuê 1. V.5. Cung cấp điện cho văn phòng cho thuê 4: - Phoøng naøy ñöôïc thieát keá vôùi 8 boä ñeøn, moãi boä goàm 2 boùng huyønh quang 36W vaø2 chaán löu toån hao 6W. 1. Coâng suaát chieáu saùng: Pcs=8.2.(36+6)=672W. 2 .Döïa vaøo caùch boá trí ñeøn ôû phaàn thieát keá chieáu saùng: ta chia ra laøm 4 nhaùnh caáp ñieän nhö sô ñoà ôû treân, moãi nhaùnh caáp ñieän cho 2 boä ñeøn gioáng nhau. 3. Tính choïn daây daãn cho moãi nhaùnh *Doøng ñieän qua moãi nhaùnh laø: In= Choïn aptomat 1 pha cho moãi nhaùnh, loaïi EA53-G do Nhaät Baûn cheá taïo coù Iñm=10A(theo phuï luïc IV.5 trang 284 taøi lieäu 2). *Heä soá hieäu chænh k=k1.k2 - Tra phuï luïc VI.10 vaø phuï luïc VI.11 trang 314 taøi lieäu 2 ta ñöôïc: K1=0,9 vôùi nhieät ñoä tieâu chuaån cuûa moâi tröôøng xung quanh laø 25 laáy khi nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh laø +35. K2=0,8 vôùi soá sôïi caùp ñaët song song laø 4 vaø khoaûng caùch giöûa caùc sôïi caùp laø100mm. k=k1.k2=0,9.0,8=0,72 *Khi ñoù doøng ñieän phaùt noùng cho pheùp laø: k.Icp > In Tra phuï luïc V.12 trang 301 taøi lieäu 2 choïn daây ñoàng 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cuûa Phaùp cheá taïo vôùi thoâng soá: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 k.Icp > In hay 0,72.37 > 0,9 A ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñieàu kieän choïn daây keát hôïp vôùi aptomat: Ta thaáy :ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñoä suït aùp: Theo sô ñoà ñi daây thì chaïy doïc theo phoøng ñoaïn daây coù taûi taäp trung, coøn chaïy ngang theo phoøng ñeán caùc cuïm ñeøn laø taûi phaân boá ñeàu do ñoù ñoä suït aùp treân moãi ñoaïn daây ñöôïc tính nhö sau: +laø suït aùp treân ñoaïn daây töø baûn ñieän ñeán cuïm ñeøn xa nhaát tính baèng chieàu daøi phoøng l=2.9,8m + laø suït aùp treân ñoaïn daây tính cuïm ñeøn ñaàu tieân ñeán cuïm ñeøn cuoái cuøng, tính baèng chieàu roäng cuûa phoøng l=5,35m Toång suït aùp treân ñoaïn daây laø: -Coøn vôùi ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø daây 1 pha coù 2 loõi, caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo coù thoâng soá kyõ thuaät sau: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 Vì ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø ngaén, daây ñöôïc choïn laø vöôït caáp neân khoâng caàn kieåm tra ñoä suït aùp. Vaäy toång suït aùp töø TBA ñeán cuïm ñeøn cuûa phoøng xa nhaát laø: Ñaït yeâu caàu. V.6. Cung cấp điện cho phòng đợi: Đặc điểm của phòng đợi giống văn phòng tầng 2 nên không cần tính toán lại mà bố trí giống văn phòng tầng 2. VI. Cung cấp điện cho các tầng 8,9,10,11,12: Các tầng 8,9,10,11,12 có bố trí giống nhau nên ta chỉ tính cung cấp điện cho tầng 8 và bố trí giống tầng 8 cho các tầng còn lại. VI.1. Cung cấp điện cho sảnh tầng: Sảnh tầng 8 có đặc điểm giống sảnh tầng 2 nên ta không cần tính toán lại mà bố trí giống sảnh tầng 2. VI.2. Cung cấp điện cho căn hộ cho thuê: VI.2.1 Cung cấp điện cho phòng khách: - Phoøng naøy ñöôïc thieát keá vôùi 2 boä ñeøn, moãi boä goàm 1 boùng huyønh quang36W vaø2 chaán löu toån hao 6W. 1. Coâng suaát chieáu saùng:Pcs=2.(36+6)=84W. 2. Döïa vaøo caùch boá trí ñeøn ôû phaàn thieát keá chieáu saùng: ta chia ra laøm 1 nhaùnh caáp ñieän nhö sô ñoà ôû treân, moãi nhaùnh caáp ñieän cho 2 boä ñeøn gioáng nhau. 3. Tính choïn daây daãn cho moãi nhaùnh *Doøng ñieän qua moãi nhaùnh laø: In= Choïn aptomat 1 pha cho moãi nhaùnh, loaïi EA53-G do Nhaät Baûn cheá taïo coù Iñm=10A(theo phuï luïc IV.5 trang 284 taøi lieäu 2). *Heä soá hieäu chænh k=k1.k2 Tra phuï luïc VI.10 vaø phuï luïc VI.11 trang 314 taøi lieäu 2 ta ñöôïc: K1=0,9 vôùi nhieät ñoä tieâu chuaån cuûa moâi tröôøng xung quanh laø 25 laáy khi nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh laø +35. K2=0,9 vôùi soá sôïi caùp ñaët song song laø 2 vaø khoaûng caùch giöûa caùc sôïi caùp laø100mm. k=k1.k2=0,9.0,9=0,81 *Khi ñoù doøng ñieän phaùt noùng cho pheùp laø: k.Icp > In -Tra phuï luïc V.12 trang 301 taøi lieäu 2 choïn daây ñoàng 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cuûa Phaùp cheá taïo vôùi thoâng soá: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 k.Icp > In hay 0,81.37 > 0,45 A ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñieàu kieän choïn daây keát hôïp vôùi aptomat: Ta thaáy : ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñoä suït aùp: Theo sô ñoà ñi daây thì chaïy doïc theo phoøng ñoaïn daây coù taûi taäp trung, coøn chaïy ngang theo phoøng ñeán caùc cuïm ñeøn laø taûi phaân boá ñeàu do ñoù ñoä suït aùp treân moãi ñoaïn daây ñöôïc tính nhö sau: +laø suït aùp treân ñoaïn daây töø baûn ñieän ñeán cuïm ñeøn xa nhaát tính baèng chieàu daøi phoøng l=2.4m + laø suït aùp treân ñoaïn daây tính cuïm ñeøn ñaàu tieân ñeán cuïm ñeøn cuoái cuøng, tính baèng chieàu roäng cuûa phoøng l=3,15m Toång suït aùp treân ñoaïn daây laø: -Coøn vôùi ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø daây 1 pha coù 2 loõi, caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo coù thoâng soá kyõ thuaät sau: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 Vì ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø ngaén, daây ñöôïc choïn laø vöôït caáp neân khoâng caàn kieåm tra ñoä suït aùp. Vaäy toång suït aùp töø TBA ñeán cuïm ñeøn cuûa phoøng xa nhaát laø: Ñaït yeâu caàu. VI.2.2. Cung cấp điện cho phòng ngủ: - Phoøng naøy ñöôïc thieát keá vôùi 1 bóng đèn huỳnh quang công suất 36W. 1. Coâng suaát chieáu saùng: Pcs=36W. 2. Tính choïn daây daãn cho phòng: *Doøng ñieän qua phòng laø: In= Choïn aptomat 1 pha cho moãi nhaùnh, loaïi EA53-G do Nhaät Baûn cheá taïo coù Iñm=10A(theo phuï luïc IV.5 trang 284 taøi lieäu 2). *Heä soá hieäu chænh k=k1.k2 Tra phuï luïc VI.10 vaø phuï luïc VI.11 trang 314 taøi lieäu 2 ta ñöôïc: K1=0,9 vôùi nhieät ñoä tieâu chuaån cuûa moâi tröôøng xung quanh laø 25 laáy khi nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh laø +35. K2=0,9 vôùi soá sôïi caùp ñaët song song laø 2 vaø khoaûng caùch giöûa caùc sôïi caùp laø100mm. k=k1.k2=0,9.0,9=0,81 *Khi ñoù doøng ñieän phaùt noùng cho pheùp laø: k.Icp > In -Tra phuï luïc V.12 trang 301 taøi lieäu 2 choïn daây ñoàng 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cuûa Phaùp cheá taïo vôùi thoâng soá: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 k.Icp > In hay 0,81.37 > 0,193 A ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñieàu kieän choïn daây keát hôïp vôùi aptomat: Ta thaáy : ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñoä suït aùp: Theo sô ñoà ñi daây thì chaïy doïc theo phoøng ñoaïn daây coù taûi taäp trung, coøn chaïy ngang theo phoøng ñeán caùc cuïm ñeøn laø taûi phaân boá ñeàu do ñoù ñoä suït aùp treân moãi ñoaïn daây ñöôïc tính nhö sau: +laø suït aùp treân ñoaïn daây töø baûn ñieän ñeán cuïm ñeøn xa nhaát tính baèng chieàu daøi phoøng l=2.4m + laø suït aùp treân ñoaïn daây tính cuïm ñeøn ñaàu tieân ñeán cuïm ñeøn cuoái cuøng, tính baèng chieàu roäng cuûa phoøng l=3m Toång suït aùp treân ñoaïn daây laø: -Coøn vôùi ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø daây 1 pha coù 2 loõi, caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo coù thoâng soá kyõ thuaät sau: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 Vì ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø ngaén, daây ñöôïc choïn laø vöôït caáp neân khoâng caàn kieåm tra ñoä suït aùp. Vaäy toång suït aùp töø TBA ñeán cuïm ñeøn cuûa phoøng xa nhaát laø: Ñaït yeâu caàu. VI.2.3. Cung cấp điện cho phòng bếp: Phòng bếp có đặc điểm giống phòng khách nên ta không cần tính toán lại mà bố trí giống phòng khách. VII. Cung cấp điện cho tầng 13: VII.1. Cung cấp điện cho sảnh tầng: Sảnh tầng 13 có đặc điểm giống sảnh tầng 2 nên ta không cần tính toán lại mà bố trí giống sảnh tầng 2. VII.2. Cung cấp điện cho phòng hop, hội nghị 1: Đặc điểm phòng họp, hội nghị 1 giống phòng hội thảo ký kết hợp đồng ở tầng 3 nên không cần tính toán lại mà bố trí giống phòng hội thảo ký kết hợp đồng ở tấng 3. VII.3. Cung cấp điện cho phòng họp, hội nghị 2: - Phoøng naøy ñöôïc thieát keá vôùi 14 boä ñeøn, moãi boä goàm 2 boùng huyønh quang 36W vaø2 chaán löu toån hao 6W. 1. Coâng suaát chieáu saùng: Pcs=14.2.(36+6)=1204W. 2. Döïa vaøo caùch boá trí ñeøn ôû phaàn thieát keá chieáu saùng: ta chia ra laøm 7 nhaùnh caáp ñieän nhö sô ñoà ôû treân, moãi nhaùnh caáp ñieän cho 2 boä ñeøn gioáng nhau. 3.Tính choïn daây daãn cho moãi nhaùnh *Doøng ñieän qua moãi nhaùnh laø: In= Choïn aptomat 1 pha cho moãi nhaùnh, loaïi EA53-G do Nhaät Baûn cheá taïo coù Iñm=10A(theo phuï luïc IV.5 trang 284 taøi lieäu 2). *Heä soá hieäu chænh k=k1.k2 Tra phuï luïc VI.10 vaø phuï luïc VI.11 trang 314 taøi lieäu 2 ta ñöôïc: K1=0,9 vôùi nhieät ñoä tieâu chuaån cuûa moâi tröôøng xung quanh laø 25 laáy khi nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh laø +35. K2=0,78 vôùi soá sôïi caùp ñaët song song laø 5 vaø khoaûng caùch giöûa caùc sôïi caùp laø100mm. k=k1.k2=0,9.0,78=0,702 *Khi ñoù doøng ñieän phaùt noùng cho pheùp laø: k.Icp > In - Tra phuï luïc V.12 trang 301 taøi lieäu 2 choïn daây ñoàng 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cuûa Phaùp cheá taïo vôùi thoâng soá: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 k.Icp > In hay 0,702.37 > 1,347A ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñieàu kieän choïn daây keát hôïp vôùi aptomat: Ta thaáy :ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñoä suït aùp: Theo sô ñoà ñi daây thì chaïy doïc theo phoøng ñoaïn daây coù taûi taäp trung, coøn chaïy ngang theo phoøng ñeán caùc cuïm ñeøn laø taûi phaân boá ñeàu do ñoù ñoä suït aùp treân moãi ñoaïn daây ñöôïc tính nhö sau: +laø suït aùp treân ñoaïn daây töø baûn ñieän ñeán cuïm ñeøn xa nhaát tính baèng chieàu daøi phoøng hội thảo l=2.17,8m + laø suït aùp treân ñoaïn daây tính cuïm ñeøn ñaàu tieân ñeán cuïm ñeøn cuoái cuøng, tính baèng chieàu roäng cuûa phoøng hội thảo l=5,35m Toång suït aùp treân ñoaïn daây laø: - Coøn vôùi ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø daây 1 pha coù 2 loõi, caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo coù thoâng soá kyõ thuaät sau: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 Vì ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø ngaén, daây ñöôïc choïn laø vöôït caáp neân khoâng caàn kieåm tra ñoä suït aùp. Vaäy toång suït aùp töø TBA ñeán cuïm ñeøn cuûa phoøng xa nhaát laø: Ñaït yeâu caàu. VIII. Cung cấp điện cho tầng 14: VIII.1. Cung cấp điện cho Câu lạc bộ-Bar: - Phoøng naøy ñöôïc thieát keá vôùi 28 bóng đèn compacte có công suất 23W. 1. Công suaát chieáu saùng: Pcs=28.23=644 W 2. Döïa vaøo caùch boá trí ñeøn ôû phaàn thieát keá chieáu saùng: ta chia ra laøm 4 nhaùnh caáp ñieän nhö sô ñoà ôû treân, moät nhaùnh caáp ñieän cho 7 boä ñeøn gioáng nhau. 3. Tính choïn daây daãn cho moãi nhaùnh *Doøng ñieän qua moãi nhaùnh laø: In= Choïn aptomat 1 pha cho moãi nhaùnh, loaïi EA53-G do Nhaät Baûn cheá taïo coù Iñm=10A(theo phuï luïc IV.5 trang 284 taøi lieäu 2). *Heä soá hieäu chænh k=k1.k2 Tra phuï luïc VI.10 vaø phuï luïc VI.11 trang 314 taøi lieäu 2 ta ñöôïc: K1=0,9 vôùi nhieät ñoä tieâu chuaån cuûa moâi tröôøng xung quanh laø 25 laáy khi nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh laø +35. K2=0,75 vôùi soá sôïi caùp ñaët song song laø 6 vaø khoaûng caùch giöûa caùc sôïi caùp laø100mm. k=k1.k2=0,9.0,75=0,675 *Khi ñoù doøng ñieän phaùt noùng cho pheùp laø k.Icp > In Tra phuï luïc V.12 trang 301 taøi lieäu 2 choïn daây ñoàng 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cuûa Phaùp cheá taïo vôùi thoâng soá: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 k.Icp > In hay 0,675.37 > 0,86 A ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñieàu kieän choïn daây keát hôïp vôùi aptomat: Ta thaáy :ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñoä suït aùp: Theo sô ñoà ñi daây thì chaïy doïc theo phoøng ñoaïn daây coù taûi taäp trung, coøn chaïy ngang theo phoøng ñeán caùc cuïm ñeøn laø taûi phaân boá ñeàu do ñoù ñoä suït aùp treân moãi ñoaïn daây ñöôïc tính nhö sau: +laø suït aùp treân ñoaïn daây töø baûn ñieän ñeán cuïm ñeøn xa nhaát tính baèng chieàu daøi đại sảnh l=2.24m + laø suït aùp treân ñoaïn daây tính cuïm ñeøn ñaàu tieân ñeán cuïm ñeøn cuoái cuøng, tính baèng chieàu roäng cuûa đại sảnh l=8m Toång suït aùp treân ñoaïn daây laø: -Coøn vôùi ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø daây 1 pha coù 2 loõi, caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo coù thoâng soá kyõ thuaät sau: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 Vì ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø ngaén, daây ñöôïc choïn laø vöôït caáp neân khoâng caàn kieåm tra ñoä suït aùp. Vaäy toång suït aùp töø TBA ñeán cuïm ñeøn cuûa phoøng xa nhaát laø: Ñaït yeâu caàu. VIII.2. Cung cấp điện cho Quầy phục vụ: - Phoøng naøy ñöôïc thieát keá vôùi 6 bóng đèn compacte có công suất 23W. 1. Công suaát chieáu saùng: Pcs=6.23=138 W 2. Döïa vaøo caùch boá trí ñeøn ôû phaàn thieát keá chieáu saùng: ta chia ra laøm 2 nhaùnh caáp ñieän nhö sô ñoà ôû treân, moät nhaùnh caáp ñieän cho 3 boä ñeøn gioáng nhau. 3. Tính choïn daây daãn cho moãi nhaùnh *Doøng ñieän qua moãi nhaùnh laø: In= Choïn aptomat 1 pha cho moãi nhaùnh, loaïi EA53-G do Nhaät Baûn cheá taïo coù Iñm=10A(theo phuï luïc IV.5 trang 284 taøi lieäu 2). *Heä soá hieäu chænh k=k1.k2 Tra phuï luïc VI.10 vaø phuï luïc VI.11 trang 314 taøi lieäu 2 ta ñöôïc: K1=0,9 vôùi nhieät ñoä tieâu chuaån cuûa moâi tröôøng xung quanh laø 25 laáy khi nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh laø +35. K2=0,75 vôùi soá sôïi caùp ñaët song song laø 6 vaø khoaûng caùch giöûa caùc sôïi caùp laø100mm. k=k1.k2=0,9.0,75=0,675 *Khi ñoù doøng ñieän phaùt noùng cho pheùp laø k.Icp > In Tra phuï luïc V.12 trang 301 taøi lieäu 2 choïn daây ñoàng 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cuûa Phaùp cheá taïo vôùi thoâng soá: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 k.Icp > In hay 0,675.37 > 0,369 A ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñieàu kieän choïn daây keát hôïp vôùi aptomat: Ta thaáy :ñaït yeâu caàu *Kieåm tra ñoä suït aùp: Theo sô ñoà ñi daây thì chaïy doïc theo phoøng ñoaïn daây coù taûi taäp trung, coøn chaïy ngang theo phoøng ñeán caùc cuïm ñeøn laø taûi phaân boá ñeàu do ñoù ñoä suït aùp treân moãi ñoaïn daây ñöôïc tính nhö sau: +laø suït aùp treân ñoaïn daây töø baûn ñieän ñeán cuïm ñeøn xa nhaát tính baèng chieàu daøi đại sảnh l=2.8m + laø suït aùp treân ñoaïn daây tính cuïm ñeøn ñaàu tieân ñeán cuïm ñeøn cuoái cuøng, tính baèng chieàu roäng cuûa đại sảnh l=4m Toång suït aùp treân ñoaïn daây laø: -Coøn vôùi ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø daây 1 pha coù 2 loõi, caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo coù thoâng soá kyõ thuaät sau: F (mm2) dloõi (mm) dvoûmin (mm) dvoûmax (mm) M (kg/km) ro (W/km) Icp (A) 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 Vì ñoaïn daây daãn ñi vaøo ñeøn laø ngaén, daây ñöôïc choïn laø vöôït caáp neân khoâng caàn kieåm tra ñoä suït aùp. Vaäy toång suït aùp töø TBA ñeán cuïm ñeøn cuûa phoøng xa nhaát laø: Ñaït yeâu caàu. IX. Cung cấp điện cho đèn pha: IX.1. Cung cấp điện cho đèn pha chiếu sáng bảng hiệu tòa nhà: Chọn tiết diện dây dẫn đồng nhất, có 4 đèn pha mỗi đèn pha công suất P=2000W+30W chấn lưu. Khoảng cách từ đèn pha đến tủ chiếu sáng l=90m. Tổn thất điện áp cho phép , vậy tổn thất điện áp cho phép từ tủ chiếu sáng đến đèn pha là: Tiết diện tối thiểu của dây dẫn là: Chọn tiết diện dây theo bảng 6.2 cáp đồng chôn trong lòng đất S=10,Dòng điện trên đường dây IX.1. Cung cấp điện cho đèn pha chiếu sáng mặt tiền tòa nhà: Chọn tiết diện dây dẫn đồng nhất, có 2 nhóm đèn pha, mỗi nhóm có 4 đèn pha, công suất mỗi đèn pha P=150W. Khoảng cách từ đèn pha đến tủ chiếu sáng l=35m. Tổn thất điện áp cho phép , vậy tổn thất điện áp cho phép từ tủ chiếu sáng đến đèn pha là: Tiết diện tối thiểu của dây dẫn là: Chọn tiết diện dây theo bảng 6.2 cáp đồng chôn trong lòng đất S=1,5, Dòng điện trên đường dây PHẦN IV TÌM HIỂU CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG Giới thiệu chung Theo đà phát triển của sự nghiệp công hóa hiện và hiện đại hóa đất nước, các đô thị, các khu công nghiệp, xa lộ, công trình văn hóa thể thao đang và sẽ phát triển nhanh chóng. Việc chiếu sáng các công trình này trở thành mối quan tâm hàng đầu của các nhà kỹ thuật và giới mỹ thuật. Để nâng cao hiệu quả trong chiếu sáng việc ứng dụng các phần mềm để thiết kế các hệ thống chiếu sáng là điều cần thiết phải có, để cho các đơn vị thiết kế chiếu sáng, các ban quản lý dự án có liên quan đến hệ thống chiếu sáng nhằm thiết kế kiểm tra và vần hành các hệ thống chiếu sáng có hiệu quả. Qua tham khảo tình hình sử dụng các phần mềm thiết kế chiếu sáng hiện nay tại Việt Nam với tiêu chí là các phần mềm được cấp miễn phí, thông dụng và nếu có thể được xây dựng từ các nhà cung cấp thiết bị chiếu sáng. sau đây là 3 phần mềm tiêu biểu: CALCULUX V6.1.4; DIALUX 4.2; ULYSSES 2.1. A. Phần mềm CALCULUX I. Giới thiệu CALCULUX là phần mềm thiết kế chiếu sáng của tập đoàn Phillips CALCULUX ROAD là một phần trong toàn bộ phần mềm thiết kế chiếu sáng CALCULUX. CALCULUX ROAD bao gồm các ứng dụng chiếu sáng đường giao thông và chiếu sáng các khu vực công cộng liên quan. CALCULUX ROAD đa dụng và có thể thực hiện nhiều tác vụ: Mô phỏng và phân tích nhiều phương án chiếu sáng cho một hệ thống để chọn ra phương án tối ưu CALCULUX dùng dữ liệu phân bố ánh sáng của các bộ đèn do Phillips sản xuất là chính, có phần mở rộng là PHL. Nhưng CALCULUX cũng có thể tính toán với dữ liệu của các nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng có phần mở rộng là IES, CIBSE,LTLI... Giao diện trình bày hệ thống Menu đơn giản, các hộp thoại xuất hiện hợp lý giúp từng bước tìm ra phương án hiệu quả nhất cho các ứng dụng chiếu sáng mà ta đang thiết kế. CALCULUX cho phép chèn file AUTOCAD vào thiết kế cũng như xuất kết quả sau khi tính toán thành file AUTOCAD. 1. Cài đặt và khởi động CALCULUX ROAD . Từ đĩa cài đặt CALCULUX. Chọn thư mục CALCULUX ROAD. . Trong thư mục CALCULUX ROAD, nhấp đôi chuột vào biểu tượng tập tin Setup để cài đặt. . Chọn Next, chọn Typical, chọn Next lần nữa, sau đó xác định thư mục cài đặt CALCULUX. . Chương trình cài đặt mặc định là: C:\Program files\Calculux. Tiếp tục chọn Next. . Chọn ngôn ngữ cho cài đặt mặc định là tiếng Anh. Chọn Next để quá trình cài đặt bắt đầu. . Dữ liệu về đèn của CALCULUX không được cài đặt đồng thời với quá trình cài đặt CALCULUX. Có 3 cách để CALCULUX trích xuất dữ liệu về bộ đèn sử dụng: - Chọn file Setup trong database để cài đặt - Copy thư mục data từ đĩa cài đặt vào một nơi nào đó trên ổ cứng của máy tính. - Nếu không cài đặt hay copy dữ liệu này vào ổ cứng máy tính. Để chòn đèn, phải để CD CALCULUX vào ổ đĩa CD và khai báo để CALCULUX lấy dữ liệu đèn từ CD. 2. Hệ thống Menu Thanh Menu bao gồm các Menu từ trái sang phải trên màn hình của CALCULUX ROAD: . File . Data . Calculation . Report . Finance . View . Option . Window . Help II. Hướng dẫn thiết kế Đây là phần hướng dẫn thiết kế chiếu sáng một dự án giao thông mới, không phải là phần tìm giải pháp tối ưu cho chiếu sáng, điều này có nghĩa là các thông số kỹ thuật về con đường đã có theo thiết kế xây dựng. Các thông số kỹ thuật về lắp đặt và về bộ đèn sử dụng có thể thay đổi trong một phạm vi giới hạn mà thiết kế xây dựng cho phép để hệ thống chiếu sáng đạt hiệu quả nhất. - Khởi động CALCULUX ROAD, từ biểu tượng CALCULUX ROAD trên màn hình Desktop hoặc từ Start /All Program – Road 6.4.1. - Vào Menu file chọn New project, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N Lúc này màn hình CAD của CALCULUX sẽ xuất hiện ở trạng thái 2D Top view sẵn sàng cho việc thiết kế. . Chọn đèn . Phân bố đèn . Lập lưới tính toán . Xác định các đại lượng cần tính toán . Tính toán kết quả . In kết quả . Chèn thêm lưới tính toán B. Phần mềm DIALUX I. Giới thiệu DIALUX là phần mềm thiết kế chiếu sáng độc lập, được tạo lập bởi công ty DIAL GMBH Đức và cung cấp miễn phí có nhu cầu. Phần mềm thiết kế chiếu sáng DIALUX bao gồm 2 phần . Phần DIALUX 4.2 Light Wizard Đây là phần riêng biệt của DIALUX từng bước trợ giúp cho người thiết kế dễ dàng và nhanh chóng thiết lập một dự án chiếu sáng nội thất. Kết quả chiếu sáng nhanh chóng được trình bày và kết quả có thể chuyển thành tập tin PDF hoặc chuyển qua dự án chiếu sáng DIALUX để DIALUX có thể thiết lập thêm các chi tiết cụ thể chính xác với đầy đủ các chức năng trình bày. . Phần DIALUX 4.2 Đây là phần chính và toàn bộ phần mềm thiết kế chiếu sáng DIALUX từ phần DIALUX 4.2 bạn có thể chọn để vào nhiều phòng khác nhau + Phần trợ giúp thiết kế nhanh cho chiếu sáng nội thất, chiếu sáng ngoại thất và chiếu sáng giao thông. + Phần thiết kế mới một dự án chiếu sáng nội thất + Phần thiết kế mới một dự án chiếu sáng ngoại thất + Phần thiết kế mới một dự án chiếu sáng giao thông + Phần mở các dự án đã có hoặc các dự án mới mở gần đây II. Hướng dẫn thiết kế Đây là phần hướng dẫn thiết kế chiếu sáng một dự án giao thông mới, không phải là phần tìm giải pháp tối ưu cho chiếu sáng, điều này có nghĩa là các thông số kỹ thuật về con đường đã có theo thiết kế xây dựng. Các thông số kỹ thuật về lắp đặt và về bộ đèn sử dụng có thể thay đổi trong một phạm vi giới hạn mà thiết kế xây dựng cho phép để hệ thống chiếu sáng đạt hiệu quả nhất. Khởi động DIALUX từ biểu tượng trên màn hình Desktop hoặc từ Start/All Program/DIALUX/DIALUX 4.2 Lúc này cửa sổ Welcome của DIALUX sẽ xuất hiện. Để thiết kế chiếu sáng giao thông, bạn chọn biểu tượng New Street Project. . Chèn đường và các thành phần liên quan. . Chọn đèn và phân bố đèn . Lưu tập tin dự án . Tính toán chiếu sáng C. Phần mềm ULYSSE I. Giới thiệu ULYSSE là phần mềm thiết kế chiếu sáng của tập đoàn SCHREDED. Được xây dựng từ sự hợp tác giữa tập đoàn với công ty URBIS LIGHTING – Anh quốc một thành viên của tập đoàn SCHREDED. Phần mềm thiết kế chiếu sáng ULYSSE có thể tính toán chiếu sáng giao thông theo tiêu chuẩn quốc tế CIE 140, tiêu chuẩn Châu Âu CEN hoặc tiêu chuẩn Anh BS. ULYSSE gồm 3 phần riêng biệt . Phần Solution Finder: Đây là phần tìm giải pháp chiếu sáng tối ưu cho một con đường. Với những thông số được nhập vào, các giới hạn theo tiêu chuẩn, các yêu cầu cần đạt...Chương trình sẽ cho những giải pháp để lựa chọn. . Phần Quick Light: Đây là phần dùng đặc biệt cho tính toán chiếu sáng giao thông. Với những thông số kích thước con đường, về phương án lắp đặt chương trình sẽ nhanh chóng cho kết quả. Việc điều chỉnh dễ dàng, nhanh chóng Quick Light là phần chính sẽ được đề cập đến trong hướng dẫn sử dụng ULYSSE để phục vụ cho yêu cầu chiếu sáng giao thông công cộng. ULYSSE dễ sử dụng và có thể thực hiện nhiều tác vụ. - Tính toán và cung cấp nhiều phương án chiếu sáng cho một hệ thống để người thiết kế chọn ra phương án tối ưu. - ULYSSE dùng dữ liệu phân bố ánh sáng của các bộ đèn do tập đoàn SCHREDED sản xuất là chính, tập tin dữ liệu có phân mở rộng là DAT. ULYSSE cũng có thể tính toán với tập tin dữ liệu của nhiều nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng khác có phần mở rộng là IES, CEN, CIB, PHL. - Giao diện trình bày hệ thống Menu đơn giản. - ULYSSE cho phép chèn tập tin AUTOCAD vào thiết kế cũng như xuất kết quả sau khi tính toán thành tập tin AUTOCAD. - Phần trình bày kết quả của ULYSSE rõ ràng, cụ thể, đầy đủ. - Kết quả có thể chuyển thành tập tin PDF thuận tiện cho việc chuyển đổi qua thư điện tử. II. Hướng dẫn thiết kế Đây là phần hướng dẫn thiết kế chiếu sáng một dự án giao thông mới, không phải là phần tìm giải pháp tối ưu cho chiếu sáng, điều này có nghĩa là các thông số kỹ thuật về con đường đã có theo thiết kế xây dựng. Các thông số kỹ thuật về lắp đặt và về bộ đèn sử dụng có thể thay đổi trong một phạm vi giới hạn mà thiết kế xây dựng cho phép để hệ thống chiếu sáng đạt hiệu quả nhất. - Khởi động ULYSSE từ biểu tượng ULYSSE trên màn hình Desktop hoặc từ Start/All Program/ULYSSE/ULYSSE V.2.2 - Vào Menu file chọn New project Lúc này cửa sổ New project của ULYSSE sẽ xuất hiện. Để thiết kế chiếu sáng giao thông chọn biểu tượng Quick Light C.I.E 140. . Chọn phương án bố trí đèn. . Chọn đèn và thông số đèn. . Xem xét kết quả và lập báo cáo. Muïc Luïc Lôøi noùi ñaàu 1 PHAÀN I : CÔ SÔÛ KYÕ THUAÄT CHIEÁU SAÙNG Chöông I. Caùc ñaïi löôïng ño aùnh saùng 2 I. Khaùi nieäm veà aùnh saùng 2 II. Caùc ñaïi löôïng ño aùnh saùng 3 III. Maøu cuûa aùnh saùng 5 Chöông II. Chieáu saùng trong nhaø 6 I. Thieát keá sô boä chieáu saùng trong nhaø 6 II. Kieåm tra thieát keá 8 PHAÀN II: THIEÁT KEÁ CHIEÁU SAÙNG NHÀ CÔNG VỤ Chöông I. Các yêu cầu thiết kế chiếu sáng…………………………..11 Chöông II. Thieát keá chieáu saùng 12 I . Thieát keá chieáu saùng Tần 1 16 II. Thieát keá chieáu saùng Tầng 2 29 III .Thieát keá chieáu saùng Tầng 3 44 IV. Thieát keá chieáu saùng Tầng 4,5,6,7 64 V. Thieát keá chieáu saùng Tầng 8,9,10,11,12 85 VI. Thieát keá chieáu saùng Tầng 13 91 VII. Thieát keá chieáu saùng Tầng 14 99 VIII.Thieát keá chieáu saùng Ngoại vi 105 PHAÀN III: CUNG CAÁP ÑIEÄN CHIEÁU SAÙNG Chöông I. Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn vaø phöông aùn cung caáp ñieän.107 I. Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn 107 II. Phöông aùn cung caáp ñieän 108 Chöông II. Tính toaùn cung caáp ñieän 109 I. Tính choïn caùc phaàn töû treân sô ñoà 109 II. Cung caáp ñieän Tầng 1 117 III. Cung caáp ñieän Tầng 2 124 IV. Cung caáp ñieän Tầng 3 131 V. Cung caáp ñieän Tầng 4,5,6,7 137 VI. Cung caáp ñieän Tầng 8,9,10,11,12 143 VII. Cung caáp ñieän Tầng 13 147 VIII. Cung caáp ñieän Tầng 14 149 IX. Cung caáp ñieän đèn pha 152 PHAÀN IV: TÌM HIỂU CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG Giới thiệu chung…………………………. 154 A. Phần mềm CALCULUX 154 I. Giới thiệu 155 II. Hướng dẫn thiết kế 155 B. Phần mềm DIALUX 156 I. Giới thiệu 156 II. Hướng dẫn thiết kế 156 C. Phần mềm ULYSE 156 I. Giới thiệu 156 II. Hướng dẫn thiết kế 157 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Kyõ thuaät chieáu saùng cuûa Leâ Vaên Doanh vaø Ñaëng Vaên Ñaøo (dòch). 2. Thiết bị và hệ thống chiếu sáng của Đặng Văn Đào(chủ biên), Lê Văn Doanh và Nguyễn Ngọc Mỹ. 3. Thieát keá caáp ñieän cuûa Ngoâ Hoàng Quang vaø Vuõ Vaên Taåm (dòch) 4. Heä thoáng cung caáp ñieän cuûa Ngueãn Coâng Hieàn vaø Nguyeãn Maïnh Hoaïch. --------------š 0 0 0 › --------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthiết kế chiếu sáng và cung cấp điện nhà công vụ.doc
Luận văn liên quan