Đồ án Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho công ty may 10 - Phân xưởng III

Mở đầu Công ty may 10 là một trong những doanh nghiệp lớn thuộc Tổng Công Ty dệt may Việt Nam, đã hai lần vinh dự được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang và được cấp 2 chứng chỉ ISO 9001:2000 và ISO 14.000. Trụ sở chính nằm tại Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội. Sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu may mặc trong nướcmà còn xuất khấu. Sản phẩm của công được xuất khẩu chủ yếu sang 3 thị trường lớn là Mỹ, EU và Nhật Bản, trong đó, hàng Mỹ chiếm 37%, EU 37%, Nhật Bản 10 – 15%. Từ năm 1992 đến nay, công ty đạt tốc độ tăng trưởng 20-30%/năm. Năm 2002 doanh thu của Công ty là 254 tỉ đồng, năm 2003 tăng lên 350 tỉ, năm 2004 là 457 tỉ. Doanh thu nội địa của Công ty chiếm 20-25% tổng doanh thu toàn nhgành. Từ chỗ chỉ nổi tiếng trên thị trường may mặc với áo sơmi nam được may bằng những chất liệu đặc biệt, gần đây công ty đã phát triển các loại veston cao cấp (2 cúc, 3 cúc, vạt vuông, vạt tròn, xẻ tà giữa, xẻ hai bên ) và tung ra một loạt sản phẩm thời trang cho giới trẻ với nhiều kiểu dáng đẹp, độc đáo như các loại áo boding, quần âu Công Ty đã và đang là địa chỉ hấp dẫn tin cậy của nhiều khách hàng trong nước và quốc tế. Để sản phẩm có chất lượng tốt không bị khô giòn, ẩm mốc đồng thời để sản phẩm có thị hiếu cao không bị nhăn co đường chỉ và công nhân làm việc trong môi trường có nhiệt độ và độ ẩm là: Nhiệt độ t = 250C, Độ ẩm = 70%. Từ yêu cầu đó để đảm bảo sự hoạt động, doanh thu của công ty thì hệ thống điều hoà không khí là điều kiện thiết yếu. Ngày nay có rất nhiều loại điều hoà không khí như một cục, hai cục, hay các hệ thống trung tâm. Mỗi loại có những ưu điểm riêng thích hợp cho từng loại công trình từ đó người sử dung có thể chọn lựa theo yêu cầu của mình. Loại cục bộ thích hợp cho các phòng nhỏ, cá nhân hộ gia đình. Loại trung tâm thích hợp cho công trình lớn xưởng sản xuất, hay trung tâm thương mại

doc117 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 2364 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho công ty may 10 - Phân xưởng III, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gåm 2 líp v¶i b¹t sÏ ®­îc cung cÊp cho ®o¹n nèi cña èng hót vµ x¶ cña mçi miªng giã, vµ mäi mèi nèi co gi·n trong cÊu tróc cña tßa nhµ. C¸c mèi nèi nµy ph¶i ®­îc bè trÝ ®Ó cã thÓ thay v¶i b¹t míi mµ kh«ng ph¶i th¸o èng dÉn. T¹i nh÷ng vÞ trÝ cã nguy c¬ háa ho¹n th× cÇn ph¶i sö dông Ami¨ng hoÆc sîi thñy tinh. V.1.1.4. Liªn kÕt ®­êng èng C¸c ®o¹n èng vµ c¸c phô tïng cã kÝch th­íc c¹nh dµi < 600 m ®­îc liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c thanh nÑp ghÐp mÝ. C¸c ®o¹n èng vµ c¸c phô tïng cã kÝch th­íc c¹nh dµi > 600 m liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c cÆp bÝch. BÝch ®­îc chÕ t¹o b»ng thÐp gãc L30x30x3, liªn kÕt hµn. KÝch th­íc l¾p ®Æt cña bÝch lín h¬n kÝch th­íc cña èng hoÆc phô tïng t­¬ng øng 2 mm. C¸c c¹nh cña bÝch ®­îc c¾t ra theo b¶n vÏ chi tiÕt, ®­îc khoan c¸c lç F5 c¸ch nhau 150 mm cho ®inh t¸n nh«m tr­íc khi ®­îc hµn víi nhau b»ng hµn ®iÖn. Mèi hµn ®iÖn ph¶i bÒn, ch¾c, ®Ñp. C¸c chiÕc bÝch ®¬n cïng kÝch th­íc ®­îc hµn ®Ýnh víi nhau thµnh cÆp sau ®ã tiÕn hµnh khoan lç F8 c¸ch nhau 150 mm cho bulon bÝch M 8x30. T¶y s¹ch ba via, s¬n chèng gØ 3 n­íc vµ ®¸nh sè tõng cÆp bÝch. Mçi nöa cÆp bÝch ®­îc l¾p vµo 2 ®Çu chi tiÕt liÒn kÒ vµ ®­îc liªn kÕt víi nhau b»ng bu lon M8x30, cã gio¨ng cao su ®Öm gi÷a dµy 4 mm. §¶m b¶o ®é kÝn mèi ghÐp nèi b»ng keo vµ silicon V.1.1.5. C¸c bé phËn chia ( tª, ch¹c ba, ch¹c t­ ) C¸c bé phËn chia dïng ®Ó ®iÒu chØnh viÖc ph©n phèi kh«ng khÝ vµo c¸c nh¸nh t­¬ng øng sÏ ®­îc l¾p theo b¶n vÏ. C¸c bé phËn chia cã thÓ lµ lo¹i cè ®Þnh nÕu èng nh¸nh chØ sö dông mét bé khuyÕch t¸n ë ®Çu ra, nh­ng ph¶i lµ lo¹i cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc nÕu cã h¬n mét cöa ra ë trªn cïng nh¸nh ®ã. V.1.1.6. C¸c miÖng ph©n phèi kh«ng khÝ C¸c miÖng ph©n phèi kh«ng khÝ cã h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc theo tiªu chuÈn chÕ t¹o vµ ®­îc chÕ t¹o b»ng nh«m ®Þnh h×nh, s¬n tÜnh ®iÖn. C¸c miÖng ph©n phèi kh«ng khÝ ph¶i ®¶m b¶o ph©n phèi ®Òu kh«ng khÝ tr¸nh hiªn t­îng thæi côc bé g©y sèc nhiÖt C¸c miÖng ph©n phèi kh«ng khÝ ®­îc l¾p cïng víi bé van ®iÒu chØnh l­u l­îng giã thuéc lo¹i cã nhiÒu c¸nh ®èi nhau ®Ó ®iÒu chØnh khèi l­îng kh«ng khÝ cung cÊp (nÕu cÇn) . C¸c tèc ®é lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 3 m/s vµ møc tiÕng ån lín nhÊt trong ph¹m vi 1.8 m ë c¸c cöa ra kh«ng v­ît qu¸ chØ tiªu tiÕng ån ®­îc ¸p dông theo qui ®Þnh trong Ên phÈm míi nhÊt vÒ ASHRAE. V.1.1.7.C¸c l­íi ch¾n s©u bä C¸c l­íi ch¾n s©u bä ph¶i lµ lo¹i kh«ng bÞ ¨n mßn ph¶i ®­îc cung cÊp vµ g¾n chÆt ë phÝa sau tÊt c¶ cöa hót vµ x¶, c¸c l­íi vµ c¸c cöa ë bªn ngoµi vµo nhµ . C¸c l­íi ch¾n nµy ph¶i ®­îc l¾p ®Ó dÔ dµng th¸o lµm s¹ch ®Þnh kú. TÊt c¶ c¸c cöa ®Ó cung cÊp vµ x¶ kh«ng khÝ bªn ngoµi ph¶i cã kÝch th­íc theo b¶n vÏ. V.1.1.8.B¶o «n ®­êng èng. §é dµy cña líp c¸ch nhiÖt ph¶i ®ñ ®Ó kh«ng x¶y ra hiÖn t­îng ng­ng Èm ë bÒ mÆt vá bäc bªn ngoµi trong c¸c ®iÒu kiÖn d­íi ®©y. NhiÖt ®é trung b×nh ngoµi trêi: tn = 30 ¸ 360C. §é Èm t­¬ng ®èi trung b×nh: jn = 80% . NhiÖt ®é cña kh«ng khÝ l¹nh trong èng: t = 15 ¸190C. V.1.1.9.PhÇn tiªu ©m. §é ån cña c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi c¸c quy ph¹m vÒ tiÕng ån ®èi víi c«ng tr×nh. C¸c gi¶i ph¸p chèng ån theo thiÕt kÕ lµ c¸c bÖ “b¬i”, bÖ lß xo gi¶m chÊn cho c¸c thiÕt bÞ. C¸c thiÕt bÞ g©y ån ®­îc l¾p ®Æt t¹i c¸c vÞ trÝ sao cho kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn sù ho¹t ®éng cña c«ng tr×nh (cã thÓ trong buång m¸y kÝn hoÆc trªn m¸i). C¸c thiÕt bÞ ®éng ®­îc nèi víi hÖ thèng b»ng c¸c chi tiÕt mÒm. V.1.1.10.KÕt cÊu treo èng dÉn kh«ng khÝ Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gi¸ ®ì èng trôc ®øng lµ 3000 mm Sè l­îng vµ kÝch th­íc quang treo hoÆc gi¸ ®ì ®­îc x¸c ®Þnh tõ b¶n vÏ theo ®Æc tÝnh kü thuËt tiªu chuÈn. Mét bé quang treo gåm 1 thanh xµ ®ì L40x40x4, 2 suèt ren, vµ 2 bé bu lon në t­¬ng øng ( ®èi víi quang treo treo vµo trÇn hoÆc dÇm bª t«ng ). NÕu ®­êng èng ®­îc ®ì b»ng gi¸ ®ì th× gi¸ ®ì ®­îc gia c«ng tõ thÐp gãc L50x50x5 cã chÎ ch©n ®Ó ch«n vµo t­êng. Mäi chi tiÕt ®­îc gia c«ng tõ thÐp gãc L50x50x5 ®Òu ph¶i ®­îc s¬n chèng gØ 3 n­íc trõ phÇn ch«n vµo t­êng.. B¶ng V.2 - Kho¶ng c¸ch quang treo nh­ sau ( ®¬n vÞ mm ) : KÝch cì èng K/c gi¸ treo Suèt ren W> 1200 1500 M12 600 < W < 1200 2000 M10 W < 600 2000 M10 V.1.1.11.VËt liÖu c¸ch nhiÖt cho ®­êng èng. §­êng èng dÉn kh«ng khÝ ®­îc b¶o «n b»ng b«ng thñy tinh tÊm tû träng 64 kg/m3 dµy 50 mm, ngoµi cuèn b¨ng ny lon vµ giÊy b¹c chèng Èm. V.2. TÝnh thiÕt kÕ ®­êng èng dÉn kh«ng khÝ ViÖc tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®­êng èng dÉn khÝ th­êng ®­îc b¾t ®Çu tõ viÖc lËp s¬ ®å mÆt b»ng vµ s¬ ®å kh«ng gian m¹ng ®­êng èng, trong ®ã ®é dµi, h×nh d¸ng, kÝch th­íc tiÕt diÖn ngang cña ®o¹n èng èng øng v¬i c¸c trÞ sè l­u l­îng thÓ tÝch cña kh«ng khÝ qua ®ã ®­îc tÝnh theo kinh nghiÖm. V.2.1 Chän vµ bè trÝ miÖng thæi: V.2.1.1. Chän miÖng thæi: ViÖc lùa chän miÖng thæi vµ h×nh thøc thæi giã ta c¨n cø vµo chiÒu cao, diÖn tÝch sµn vµ l­u l­îng kh«ng khÝ mµ mçi miÖng thæi quÐt qua sµn. Do chiÒu cao tõ trÇn nhµ xuèng tíi nÒn lµ 4,5m nªn ta chän miÖng thæi g¾n trÇn kiÓu vu«ng , víi kÝch th­íc nh­ sau theo catalog h·ng Retech: TiÕt diÖn miÖng thæi f = 522x522 (mm x mm). TiÕt diÖn cæ : fh= 375x375 (mm x mm). kÝch th­íc lç trÇn 450x450 (mm x mm). §é ån 30 dB. Tèc ®é giã t¹i miÖng 2 (m/s). §é ®i xa cña giã t­¬ng øng víi n¬i ®Õn 4 (m). L­u l­îng giã cÊp 1080 (m3/h). Tæn thÊt ¸p suÊt 2,5 (Pa). §­êng kÝh èng mÒm 300 (mm). V.2.1.2. Bè trÝ miÖng thæi: Chän sè miÖng vµ bè trÝ miÖng thæi ta c¨n cø vµo kiÕn tróc c«ng tr×nh, kiÓu miÖng thæi ®ång thêi ph¶i tho¶ m·n viÖc ph©n phèi kh«ng khÝ ®­îc ®Òu vµ tèc ®é giã trong vïng lµm viÖc cña phßng nhá h¬n møc cho phÐp. §Ó ®¶m b¶o vËn tèc trong vïng lµm viÖc 0,5(m/s) (theo tcvn – 5687). ë ®©y víi phßng ta chän n = 99 miÖng thæi , däc theo 3 ®­êng èng , mçi mét ®­êng èng bè trÝ 33 miÖng thæi. V.2.2. Chän vµ bè trÝ miÖng hót: V× miÖng hót chØ lµm nhiÖm vô hót l­îng giã tõ phßng ®iÒu hoµ vµ Ýt tham gia vµo qu¸ tr×nh trao ®æi kh«ng khÝ trong phßng, nªn ta bè trÝ miÖng hót ë trÇn gi¶, víi viÖc bè trÝ 6 miÖng èng hót cho mçi tÇng, miÖng hót kiÓu l¸ s¸ch kÝch th­íc 1200x1500 (mm). V.3. TÝnh to¸n thiÕt kÕ ®­êng èng dÉn kh«ng khÝ: HÖ thèng èng dÉn kh«ng khÝ bao gåm c¸c èng dÉn l¹nh cung cÊp cho kh«ng gian cÇn ®iÒu hoµ, c¸c èng dÉn kh«ng khÝ håi tõ kh«ng gian ®iÒu hoµ vÒ buång hoµ chén (thiÕt bÞ xö lý kh«ng khÝ) vµ èng lÊy giã ngoµi trêi. Cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng èng dÉn kh«ng khÝ cã thÓ theo ph­¬ng ph¸p ma s¸t ®ång ®Òu (equal friction) hoÆc theo ph­¬ng ph¸p gi¶m tèc ®é dßng khÝ (velocity reduction). Nh­ng viÖc tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®­êng èng dÉn kh«ng khÝ th­êng ®­îc b¾t ®Çu b»ng viÖc lËp s¬ ®å mÆt b»ng vµ s¬ ®å kh«ng gian cña m¹ng ®­êng èng, trong ®ã ®é dµi, h×nh d¸ng, kÝch th­íc tiÕt diÖn ngang cña c¸c ®o¹n èng øng víi c¸c l­u l­îng thÓ tÝch cña kh«ng khÝ ®i qua ®o¹n èng nhê biÕt tèc ®é (ph­¬ng ph¸p gi¶m tèc ®é) hoÆc cã thÓ chän mét ®o¹n èng lµm tiªu chuÈn, x¸c ®Þnh ®­îc tæn thÊt ¸p suÊt cña ®o¹n èng ®ã, kÝch th­íc c¸c ®o¹n èng kh¸c ®­îc x¸c ®Þnh nhê tæn thÊt ¸p suÊt cña ®o¹n èng tiªu chuÈn (ph­¬ng ph¸p ma s¸t ®ång ®Òu). ë ®©y ta thiÕt kÕ èng dÉn kh«ng khÝ theo kinh nghiÖm b»ng ph­¬ng ph¸p ma s¸t ®ång ®Òu. Néi dung c¬ b¶n cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ tæn thÊt ¸p suÊt tÝnh trªn mét ®¬n vÞ chiÒu dµi èng ®Òu nh­ nhau trong toµn bé hÖ thèng. Ph­¬ng ph¸p ma s¸t ®ång ®Òu ®Æc biÖt thÝch hîp cho c¸c lo¹i hÖ thèng thuéc lo¹i tèc ®é thÊp, ®­îc dïng phæ biÕn ®Ó thiÕt kÕ c¸c ®­êng èng ®i, èng vÒ vµ èng th¶i. Th«ng th­êng, ng­êi ta kh«ng dïng ph­¬ng ph¸p nµy ®Ó thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng cã ¸p suÊt cao. §èi víi c¸c èng ®i, ph­¬ng ph¸p nµy ®ång thêi gi¶m lu«n tèc ®é di chuyÓn cña dßng, ®iÒu nµy gióp gi¶m bít ®é ån cña hÖ thèng. VÒ mÆt tin cËy, ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ®¸nh gi¸ cao h¬n ph­¬ng ph¸p gi¶m tèc ®é. Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ hÖ thèng èng dÉn theo ph­¬ng ph¸p ma s¸t ®ång ®Òu cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh theo mét trong hai h­íng sau. - Lùa chän tiÕt diÖn ®iÓn h×nh trong hÖ thèng èng dÉn vµ chän tèc ®é kh«ng khÝ thÝch hîp øng víi tiÕt diÖn ®ã. Tõ gi¸ trÞ l­u l­îng ®· biÕt, x¸c ®Þnh cô thÓ c¸c kÝch th­íc cña tiÕt diÖn nµy vµ trªn c¬ së ®ã tÝnh to¸n tæn thÊt ¸p suÊt. Gi¸ trÞ tæn thÊt ¸p suÊt ®· ®­îc x¸c ®Þnh ë tiÕt diÖn ®iÓn h×nh ®­îc xem nh­ lµ yÕu tè chuÈn (gi÷ kh«ng ®æi) ®Ó tÝnh tiÕp kÝch th­íc cña c¸c ®o¹n èng cßn l¹i. - Chän gi¸ trÞ tæn thÊt ¸p suÊt hîp lý vµ gi÷ nguyªn gi¸ trÞ nµy cho toµn bé hÖ thèng. Trªn c¬ së l­u l­îng ®· biÕt, cã thÓ kÝch th­íc cña èng dÉn ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau. C¸c nhµ nghiªn cøu ®Ò nghÞ chØ nªn chän tæn thÊt ¸p suÊt cho 1m d¸i èng tõ 0,8 N/m3 ®Õn 1 N/m3. [4]. V.3.1. TÝnh ®­êng èng cÊp: Toµn bé mÆt b»ng vµ s¬ ®å kh«ng gian cña m¹ng ®­êng èng ,trong ®ã cã ®é dµi, h×nh d¸ng vµ kÝch th­íc mÆt c¾t ngang ®­êng èng . H×nh V.2 – S¬ ®å ngyuªn lý ®­êng ph©n phèi giã khu s¶n xuÊt ë ®©y ta chØ minh ho¹ viÖc tÝnh to¸n cho ®­êng èng chÝnh mµ cã trë kh¸ng thuû lùc lµ lín nhÊt cßn c¸c ®o¹n èng rÏ nh¸nh cÊp kh«ng khÝ l¹nh vµo tõng phßng ®­îc tÝnh hoµn toµn t­¬ng tù. KÕt qu¶ kÝch th­íc tiÕt diÖn ngang vµ tèc ®é cña tõng ®o¹n èng chÝnh ®­îc cho d­íi d¹ng b¶ng V.1 TÝnh ®o¹n èng chÝnh: · Cã ba ®o¹n ®­êng èng chÝnh vai trß kÝch th­íc nh­ nhau v× vËy ta tÝnh chung cho c¶ ba èng: §o¹n èng AA1: + Tæng l­u l­îng kh«ng khÝ l¹nh qua ®o¹n èng chÝnh : L1 = 10000 ( l/s). + Chän tæn thÊt ¸p suÊt cho mét mÐt chiÒu dµi èng lµ Dp = 0,9 (Pa/m). Tõ ®å thÞ h×nh 3-9 [3] Ta t×m ®­îc ®­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng dt® = 1100 (mm). w = 11(m/s). Tõ b¶ng 3-20 [4], ta chän kªnh èng ch÷ nhËt: a x b = 1500 x 700 (mm). T­¬ng tù ta tÝnh ®­îc kÝch th­íc vµ vËn tèc cña c¸c ®o¹n èng tiÕp theo. KÕt qu¶ trong b¶ng B¶ng V.3 – KÝch th­íc ®­ßng èng §o¹n èng L­u l­îng (m/s) Tæn thÊt ¸p suÊt/m Dp (Pa/m) ®­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng dt® (mm) VËn tèc w (m/s) KÝch th­íc axb (mm) AA1 10000 0,9 1100 11 1500x700 A1A2 8800 0,9 1030 10,2 1300x700 A2A3 7600 0,9 980 9,8 1200x700 A3A4 5800 0,9 890 9,2 900x700 A4A5 4300 0,9 800 8,5 900x600 A5A6 2500 0,9 650 7,5 800x400 A6A7 1000 0,9 470 5,9 450x400 A1B1 1200 0,9 480 6 500x400 B1B2 600 0,9 370 5,4 400x300 B2B3 300 0,9 290 4,5 300x250 A2C1 1200 0,9 480 6 500x400 C1C2 900 0,9 450 5,7 500x300 C2C3 600 0,9 370 5,4 400x300 A3D1 1800 0,9 570 7 700x400 D1D2 1200 0,9 480 6 500x400 D2D3 600 0,9 370 5,4 400x300 A4E1 1500 0,9 540 6,5 600x400 E1E2 900 0,9 450 5,7 500x300 A7A8 600 0,9 370 5,4 400x300 I1I2 7900 0,9 990 10 1200x700 I2I3 5800 0,9 890 9,2 900x700 I3I4 3400 0,9 720 8 900x500 NN1 5400 0,9 880 9 1100x600 N1N2 2700 0,9 670 7,6 1000x400 NK 4500 0,9 830 8,5 1000x600 KK1 2100 0,9 610 7,2 800x400 KM 2400 0,9 645 7,5 800x400 V.3.1.1. TÝnh to¸n thuû lùc ®­êng èng: Trë kh¸ng thuû lùc cña ®­êng èng dÉn kh«ng khÝ cã tèc ®é w (m/s) bao gåm hai thµnh phÇn lµ trë lùc côc bé Dpcb vµ trë lùc ma s¸t Dpms: Dp = Dpcb + Dpms (Pa); V× c«ng tr×nh sö dông m¸y ®iÒu hoµ nguyªn côm cÊp giã theo m¹ng ®­êng èng nªn tæng trë kh¸ng thuû c¨n cø vµo tæng trë kh¸ng thuû lùc m¹ng ®uêng èng ®Ó chän ®­îc qu¹t giã hoÆc ®Ó so s¸nh víi cét ¸p qu¹t cã s½n trong m¸y ®iÒu hoµ xem qu¹t cã lµm viÖc ®­îc nh­ yªu cÇu kh«ng. a. TÝnh to¸n trë lùc ma s¸t: Trë lùc ma s¸t ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (10.5)[1]: Dpms = l. Dpl. Trong ®ã : l : lµ chiÒu dµi èng giã ,(m); Dpl : lµ trë kh¸ng ma s¸t trªn mét mÐt chiÒu dµi (Pa/m). Ta thiÕt kÕ èng giã theo ph­¬ng ph¸p ma s¸t ®ång ®Òu theo trªn ta cã Dp = 0,9 (Pa/m). b. TÝnh trë kh¸ng côc bé: Trë kh¸ng bao gåm trë kh¸ng rÏ nh¸nh vµ trë kh¸ng thu tõ tõ c. Trë kh¸ng rÏ nh¸nh: X¸c ®Þnh theo c«ng thøc (10.8) [4]: Dpcb = b .p® (Pa); §o¹n rÏ nh¸nh A1; Tæn thÊt trªn ®­êng èng chÝnh. w1 = 11 (m/s), S1 = 1500x700 (mm2), Q1 = 10000 (l/s), w2 = 10,2 (m/s), S = 1300x700 (mm2), w3 = 6 (m/s), S3= 500x400 (mm2), Q3 = 1200 (l/s), = = 0,92 Tra b¶ng 10.34a tr 369 [3]. b12 = 0,01 Tõ w2 = 10,2 m/s) tra b¶ng 3-27 [4]. Ta ®­îc p® = 63 (Pa). Dp12 = 0,01. 63 = 0,63 (Pa). T­¬ng tù ta tÝnh cho c¸c rÏ nh¸nh kh¸c kÕt qu¶ cho trong b¶ng B¶ng V.4 – Trë lùc rÏ nh¸nh trªn ®­êng èng chÝnh §o¹n èng w1 (m/s) w2 (m/s) b12 p® (Pa) Dp12 (Pa) A1 11 10,2 0,927 0,01 63 0,63 A3 9,8 9,2 0,939 0,01 57,8 0,578 A4 9,2 8,5 0,924 0,01 43,5 0,435 A5 8,5 7,5 0,882 0,02 33,9 0,678 A6 7,5 5,9 0,787 0,02 21 0,42 A7 5,9 5,4 0,915 0,01 17,6 0,176 A8 5,4 4,5 0,833 0,02 12,2 0244 VËy tæng tæn thÊt: Dpcb = S b .p® (Pa) = 3,616 (Pa); Tæn thÊt trªn ®­êng èng nh¸nh. = = 0,54. = = 0,12 Tra b¶ng 10.41 tr 367 [3] Ta ®­îc b13 = 0,8 Tõ w3 = 6 (m/s) tra b¶ng 3-27 [4]. Ta ®­îc p® = 21,7 (Pa). Dp13 = 0,8. 21,7 = 17,36 (Pa). T­¬ng tù ta tÝnh cho c¸c rÏ nh¸nh kh¸c kÕt qu¶ cho trong b¶ng B¶ng V.5– Trë lùc rÏ nh¸nh trªn nh¸nh ®­êng èng cÊp - §o¹n èng w1 (m/s) w3 (m/s) Q1 (l/s) Q3 (l/s) b12 p® (Pa) Dp12 (Pa) A1 11 6 0,545 10000 1200 0,12 0,8 21,7 17,36 A3 9,8 7 0,714 7600 1800 0,237 0,72 29,5 21,24 A4 9,2 6,5 0,707 5800 1500 0,259 0,72 25,45 18,324 A5 8,5 7 0,824 4300 1800 0,419 0,66 29,5 19,47 A6 7,5 6,5 0,867 2500 1500 0,6 0,66 25,45 16,797 A7 5,9 4,5 0,763 900 300 0,333 0,69 12,2 8,418 A8 5,4 4,5 0,833 600 300 0,5 0,74 12,2 9,028 VËy tæng tæn thÊt: Dpcb = S b .p® (Pa) = 110,637 (Pa); d. Trë kh¸ng thu tõ tõ Theo [1] ta cã Dpcb = x .p® (Pa); §o¹n A1 S1 = 1500x700 (mm2), w1 = 11 (m/s). S2 = 1300x700 (mm2), w2 = 10,2 (m/s). = = 0,86 theo phô luc 3 tr 427 [1] ta ®­îc x = 0,1 Tõ w2 = 10,2 (m/s), tra 3-27 [4] ta ®­îc p® = 63 (Pa). Dp12 = 0,1. 63 = 6,3 (Pa). T­¬ng tù ta tÝnh cho c¸c ®o¹n thu kh¸c kÕt qu¶ cho trong b¶ng B¶ng V.6– Trë lùc côc bé thu tõ tõ ®­êng èng cÊp §o¹n èng S1 (mm2) S2 (mm2) x w2 (m/s) p® (Pa) Dp12 (Pa) A1 1500x700 1300x700 0,867 0,1 10,2 63 6,3 A3 1200x700 900x700 0,75 0,1 9,2 57,8 5,78 A4 900x700 900x600 0,857 0,1 8,5 43,5 4,35 A5 900x600 800x400 0,593 0,15 7,5 33,9 5,085 A6 800x400 450x400 0,563 0,15 5,9 21 3,15 A7 450x400 400x300 0,667 0,1 5,4 17,6 1,76 A8 400x300 300x250 0,625 0,1 4,5 12,2 1,22 VËy tæng tæn thÊt: Dpcb = S x.p® (Pa) = 27,645 (Pa); Ta thÊy tæn thÊt ¸p suÊt trong phËm vi qu¹t cña may ho¹t ®éng. V.3.2. TÝnh ®­êng håi TÇng 1 ta cho giã håi trÇn. TÇng 2 do trÇn m¸i t«n nªn ta cho giã ®i trong èng L­u l­îng giã håi G = 26000 (l/s). Ta chän 3 ®­êng giã håi mçi ®­êng l­u l­îng G = 8670 (l/s). Tæn thÊt ¸p suÊt trªn m«t mÐt dµi èng Dp = 0,9 (Pa/m) Tõ ®å thÞ h×nh 3-9 [4] Ta t×m ®­îc ®­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng dt® = 1000 (mm). w = 10,1 (m/s). Tõ b¶ng 3-20 [4], ta chän kªnh èng ch÷ nhËt: a x b = 1300 x 700 (mm). Chän vËn tèc t¹i miÖng håi V = 6 (/s). Theo catalog cña h·ng REETECH Víi l­u l­îng G = 8760 (l/s) ta chän 6 miÖng mçi miÖng l­u l­îng G = 4,335(m3/s), ta cã kÝch th­íc miÖng håi l¸ s¸ch HxW = 1200x1500 (mm), §­êng èng tíi c¸c miÖng G = 4,335(m3/s), Tæn thÊt ¸p suÊt trªn m«t mÐt dµi èng Dp = 0,9 (Pa/m) Tõ ®å thÞ h×nh 3-9 [4] Ta t×m ®­îc ®­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng dt® = 850 (mm). w = 8 (m/s). Tõ b¶ng 3-20 [4], ta chän kªnh èng ch÷ nhËt: a x b = 900 x 700 (mm). Chän qu¹t h·ng Fantech: Model AP1008BP7 C«ng suÊt 1,1 (kW); Dßng ®iÖn 3 pha, tÇn sè 50 Hz; §é ån 61dB V.3.3. TÝnh ®­êng èng th¶i cho khu vÖ sinh. Khu vÖ sinh cÇn ®Æt qu¹t hót th¶i ®Ó kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn c¸c phßng xung quanh theo [6]. Mçi toilet vµ mét chËu röa l­u l­îng cÇn th¶i lµ 50 m3/h theo [5]. Chän miÖng hót MHS Cã: hiÒu dµi cña cæ miÖng giã H = 150 (mm). ChiÒu réng cña cæ miÖng giã W = 150 (mm). ChiÒu dµi mÆt H = 206 (mm). ChiÒu réng mÆt W = 206 (mm). Tæn th©t ¸p suÊt Dp = 4 (Pa). A B B1 V.3.3.1. Khu vÖ sinh I, vµ khu vÖ sinh II. H×nh V.3 – S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng hót giã khu vÖ sinh 1,2 Cã hai miÖng hót mçi miÖng l­îng L = 50 m3/h. Ta tÝnh theo ph­¬ng ph¸p ma s¸t ®ång ®Òu theo [3] tæn thÊt cho mçi mÐt èng lµ Dp = 0,8 (Pa). §o¹n AB : cã l­u l­îng 100 (m3/h). Dp = 0,8 (Pa). Tõ ®å thÞ h×nh 3-9 [4]. Ta t×m ®­îc ®­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng dt® = 125 (mm). w = 2,4(m/s). Tõ b¶ng 3-20 [4], ta chän kªnh èng ch÷ nhËt: a x b = 125x100 (mm). §o¹n B1B vµ BC cã kÝch th­íc vµ l­îng gièng nhau L = 50 (m3/h). Dp = 0,8 (Pa). Tõ ®å thÞ h×nh 3-9 [4]. Ta tra ®­îc dt® = 95 (mm). v = 2 (m/s). Tõ b¶ng 3-20 [4], kÝch th­íc axb = 100x100 (mm). Chän qu¹t h·ng Fantech: Model AP0316AP5 C«ng suÊt 0,37 (kW); Dßng ®iÖn 220V, 1 pha, tÇn sè 50Hz; §é ån 41dB. V.3.3.2. Khu vÖ sinh III. a. TÝnh kÝch th­íc ®­êng èng. B2 D C B B1 A H×nh V.4 – S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng hót giã khu vÖ sinh 3 B¶ng V.7– KÝch th­íc ®­êng èng khu vÖ sinh 3 §o¹n èng L­u l­îng (m3/h) Tæn thÊt ¸p suÊt/m Dp (Pa/m) ®­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng dt® (mm) VËn tèc w (m/s) KÝch th­íc axb (mm) AB 450 0,8 210 3,85 250x150 BC 250 0,8 150 3,8 150x125 DC 150 0,8 135 2,5 150x100 DE 50 0,8 95 2 100x100 BB1 200 0,8 145 2,75 150x100 B1B2 100 0,8 125 2,4 125x100 b. TÝnh trë lùc. Ta thÊy ®o¹n AK cã trë lùc lín nhÊt ta tÝnh trë lùc trªn ®o¹n AK va chän qu¹t. Trë lùc héi tô trªn ®­êng èng chÝnh. Tai diÓm B cã h«i tô ch÷ T. S1 = 250x150, S2 = 150x125, S1/ S2 = 2 tra b¶ng 134a [3] ta b = 0,3 víi w1 = 3,85(m/s) tra b¶ng 3-27 [3] ta ®­îc P® = 9 (Pa/m). Þ Tæn thÊt Dp = 0,3. 9 = 2,7 (Pa). Tæn thÊt t¹i èng héi tô th¼ng gãc C, D. t¹i ®©y cã tæn thÊt héi tô cña hai nh¸nh vµ më réng tõ tõ. B¶ng V.8– Trë lùc héi tô trªn èng chÝnh §iÓm w1(m/s) w2(m/s) w1/w2 b12 P®(Pa) Dp(Pa) C 2,5 3,8 0,65 0,06 8,7 0,522 D 2 2,5 0,8 0,02 3,8 0,152 Tæn thÊt trªn nh¸nh B¶ng V.9– Trë lùc héi tô trªn nh¸nh §iÓm P® S2(mm) S3(mm) S3/ S2 L2(m3/h) L3(m3/h) L3/ L2 b32 Dp(Pa) C 8,7 150x125 100x100 0,53 50 250 0,2 1 8,7 D 3,8 150x100 100x100 0,66 50 150 0,33 1 3,8 Tæn thÊt më réng. B¶ng V.10 – Trë lùc më réng trªn èng chÝnh §iÓm S2(mm) S3(mm) S3/ S2 b32 P®(Pa) Dp(Pa) C 150x125 150x100 0,53 0,12 3,8 0,456 D 150x100 100x100 0,66 0,15 2,4 0,36 Tæn thÊt qua miÖng hót Dp = 4 (Pa). VËy tæng tæn thÊt DPS = 20,69 (Pa). Chän qu¹t hót cña h·ng Fantech: Model AP0316AP5 C«ng suÊt 0,37 (kW); Dßng ®iÖn 220V, 1 pha, tÇn sè 50Hz; §é ån 41dB. V.3.3.2. Khu vÖ sinh IV a. TÝnh kÝch th­íc ®­êng èng. B A F G H I C H×nh V.5 – S¬ ®å bè trÝ ®­êng èng hót th¶i khu vÖ sinh IV B¶ng V.11– KÝch th­íc ®­êng èng §o¹n èng L­u l­îng (m3/h) Tæn thÊt ¸p suÊt/m Dp (Pa/m) ®­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng dt® (mm) VËn tèc w (m/s) KÝch th­íc axb (mm) KI 700 0,8 275 4 250x250 DI 400 0,8 185 3,4 200x150 DC 300 0,8 164 3,1 150x150 CB 200 0,8 145 2,75 150x100 AB 100 0,8 125 2,4 125x100 AH 50 0,8 95 2 100x100 IE 300 0,8 164 3,1 150x150 EF 250 0,8 150 3,8 150x125 FG 150 0,8 135 2,5 150x100 b. TÝnh trë lùc. Ta thÊy ®o¹n KH cã trë lùc lín nhÊt ta tÝnh trë lùc trªn ®o¹n KH va chän qu¹t. Trë lùc héi tô trªn ®­êng èng chÝnh. Tai diÓm I cã h«i tô ch÷ T. S1 = 250x250, S2 = 200x150, S1/ S2 = 0,6 tra b¶ng 134a [3] ta b = 0,3 víi w1 = 4(m/s) tra b¶ng 3-27 [4] ta ®­îc P® = 9,6 (Pa/m). Þ Tæn thÊt Dp = 0,3. 9,6 = 2,88 (Pa). Tai diÓm A cã h«i tô ch÷ T. S1 = 100x100, S2 = 125x100, S1/ S2 = 0,8 tra b¶ng 134a [3] ta b = 0,27 víi w1 = 2,4(m/s) tra b¶ng 3-27 [4] ta ®­îc P® = 3,5 (Pa/m). Þ Tæn thÊt Dp = 0,27. 3,5 = 0,945 (Pa). Tæn thÊt t¹i èng héi tô th¼ng gãc C, D. t¹i ®©y cã tæn thÊt héi tô cña hai nh¸nh vµ më réng tõ tõ. B¶ng V.12– Trë lùc héi tô trªn èng chÝnh §iÓm w1(m/s) w2(m/s) w1/w2 b12 P®(Pa) Dp(Pa) D 3,1 3,4 0,9 0,02 7 0,17 C 2,75 3,1 0,88 0,02 5,8 0,116 B 2,4 2,75 0,87 0,02 4,4 0,088 Tæn thÊt trªn nh¸nh B¶ng V.13– Trë lùc héi tô trªn èng nh¸nh §iÓm P® S2(mm) S3(mm) S3/ S2 L2(m3/h) L3(m3/h) L3/ L2 b32 Dp(Pa) D 7 200x150 100x100 0,33 50 400 0,125 1,1 15,4 C 5,8 150x150 100x100 0,3 50 300 0,16 1,4 16,24 B 4,4 150x125 100x100 0,53 50 200 0,2 1 8,8 Tæn thÊt më réng. B¶ng V.14– Trë lùc më réng trªn èng chÝnh §iÓm S2(mm) S3(mm) S3/ S2 b32 P®(Pa) Dp(Pa) D 200x150 150x150 0,75 0,13 5,8 0,754 C 150x150 150x125 0,83 0,12 4,5 0,54 B 150x125 125x100 0,66 0,15 3,5 0,525 Tæn thÊt qua miÖng hót Dp = 4 (Pa). VËy tæng tæn thÊt DPS = 50,458 (Pa). Chän qu¹t h·ng phan Fantech: Model AP0404AP5; Dßng ®iÖn 1 pha, 220V, tÇn sè 50Hz; §é ån 51dB Ch­¬ng VI TÝnh chän thiÕt bÞ phô VI.1. TÝnh chän th¸p gi¶i nhiÖt (cooling tower): VI.1.1. TÝnh l­u l­îng kh«ng khÝ qua th¸p. Tõ l­u l­îng n­íc b×nh ng­ng cÇn gi¶ nhiÖt Gn = 9,13 (l/s). Th«ng sè kh«ng khÝ vµo th¸p (theo th«ng sè ngoµi trêi hi tÝnh ®iÒu hoµ) t’ = 32,80C, j = 88%, Tra ®å thÞ i-d ta ®­îc t­ = 300C, I’ = 100,15 (kj/kg),d’ = 0,0278 (kg/kg). t’n = 400C, t”n = t­ + (3 ¸ 5) (0C) Theo phÇn chän m¸y ta cã ®é chªnh nhiÖt ®é ®Çu vµo vµ ra b×nh ng­ng Dt = 70C,ta chän ®é chªnh nhiÖt ®é n­íc vµo vµ ra khái th¸p gi¶i nhiÖt Dt = 70C,vËy nhiÖt ®é n­íc ra khái th¸p t’n = 330C, NhiÖt ®é kh«ng khÝ ra khái th¸p t”k = t’n – 1,50C theo [4]. VËy nhiÖt ®é kh«ng khÝ ra khái th¸p t”k = 40 – 1,5 = 38,50C, j = 90%. Tra ®å thÞ i-d ta cã I” = 134 (kj/kg), d”= 0,0398(kg/kg). NhiÖt ng­ng tô Qk = Gn. Cn.( t’n – t”n). (W) [7] L­u l­îng kh«ng khÝ Gkk = Chon nhiÖt ®é n­íc bæ sung t0 = 300C (do nhiÖt ®é ngoµi trêi cao bÓ n­íc ®Æt trªn tÇng m¸i) . Gkk = = 8,25(kg/s). VI.1.2. TÝnh c«ng suÊt cña qu¹t. C«ng suÊt cña b¬m ®­îc x¸c ®Þnh: N = [1] ë ®©y Gkk = 8,25(kg/s). r = 1,2 (kg/m3) khèi l­îng l­¬ng riªng cña kh«ng khÝ. h = 0,6 hiÖu suÊt cña qu¹t. Dp tæn thÊt ¸p suÊt cña kh«ng khÝ qua th¸p. Dp = 2. Dp1 (Dp1 =f(w),w tèc ®é kh«ng khÝ qua khe cña tÊm ch¾n). Tèc ®é kh«ng khÝ qua khe cña tÊm ch¾n w = (2 ¸ 4), chän w = 2 (m/s). Tra ®å thÞ [3] ta ®­îc b¶ng Dp1 = 45 (Pa). Dp = 2. 45 = 90 (Pa). Thay sè N = = 1,032 (kW). VI.1.3. Chän th¸p. C¨n cø vµo l­u l­îng kh«ng khÝ, l­u l­îng n­íc vµ c«ng suÊt cña qu¹t ta chän th¸p gi¶i nhiÖt cña h·ng carrier model 25ST040 víi c¸c th«ng sè: L­u l­îng 8,67 (l/s). KÝch th­íc: ChiÒu cao th¸p c¶ moto H = 2035 (mm). §­êng kÝnh ngoµi th¸p D = 1660 (mm). KÝch th­íc èng nèi: §­êng kÝnh èng n­íc vµo 80 (mm). §­êng kÝnh èng n­íc ra 80 (mm). §­êng kÝnh èng n­íc x¶ trµn 25 (mm). §­êng kÝnh èng n­íc x¶ 25 (mm). §­êng kÝnh van phao 15 (mm). Qu¹t giã. C«ng suÊt ®éng c¬ 1,5 (kw). §­êng kÝnh ®«ng c¬ 930 (mm). Khèi l­îng kh« 150 (kg). Khèi l­îng ­ít 390 (kg). §é ån 58 (dBA). VI.2. TÝnh chän b¬m lµm m¸t b×nh ng­ng: HÖ thèng th¸p gi¶i nhiÖt lµm m¸t cho b×nh ng­ng tñ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®­îc l¾p ®Æt trªn nãc cña c«ng tr×nh. ë ®©y ta bè trÝ 6 th¸p model 25ST100 lµm m¸t cho tñ ®iÒu hoµ 50BP680 vµ viÖc chän b¬m ®Ó tuÇn hoµn n­íc gi¶i nhiÖt qua th¸p ta dùa vµo cét ¸p mµ b¬m cÇn t¹o ra. Th«ng sè vµ l­u l­îng n­íc tuÇn hoµn lÊy theo th«ng sè l­u l­îng n­íc qua b×nh ng­ng. NhiÖt ®é n­íc vµo b×nh ng­ng tn1 = t¢T = 30oC, NhiÖt ®é n­íc ra khái b×nh ng­ng tn2 = t¢T = 40oC). L­u l­ông n­íc cÇn lµm m¸t G = 9,13 (l/s). VI.2.1. TÝnh ®­êng kÝnh èng n­íc. Còng nh­ thiÕt kÕ ®­êng «ng giã ta thiÕt kÕ ®­êng èng n­íc theo ph­¬ng ph¸p ma s¸t ®ång ®Òu. Chän tæn thÊt ¸p suÊt cho mét mÐt èng n­íc Dp = 900 (Pa/m) [4]. Tõ l­u l­îng G = 9,13 (l/s) theo h×nh 3-13 [4] Tra ®­îc dtd = 65 (mm). v = 2,4 (m/s). Tõ b¶ng 3.30 thÐp S40 [4] ta tra ®­îc ®­êng èng n­íc víi c¸c th«ng sè: §­êng kÝnh trong d1 = 62,71 (mm). §­êng kÝnh ngoµi d2 = 73,028 (mm). §­êng kÝnh danh nghÜa dy = 63,5 (mm). Ta tÝnh l¹i vËn tèc n­íc ®i trong èng. Víi ®­êng kÝnh trong d1 = 62,71 (mm), G = 9,13 (l/s). S = p. = p. = 0,003 (m2). v = = = 3,04 (m/s). VI.2.2. Cét ¸p cña b¬m cÇn ph¶i t¹o ra: HÖ thèng n­íc tuÇn hoµn qua th¸p gi¶i nhiÖt lµm m¸t b×nh ng­ng lµ hÖ thèng hë vµ cã vßi phun n­íc nªn cét ¸p cña b¬m cÇn ph¶i t¹o ra: H = Hhót + H®Èy + hhót + h®Èy + hf +hbn (theo [1]) Hhót - ®é cao èng hót tõ th¸p tíi b¬m; H®Èy - ®é cao èng ®Èy tõ b¬m ®Õn vßi phun; hhót –tæn thÊt ¸p suÊt trªn ®­êng èng hót. h®Èy – tæn thÊt ¸p suÊt trªn ®­êng èng ®Èy. hf – trë lùc cña vßi phun(¸p suÊt d­ tr­íc mòi phun); hf = 5 ¸ 8 (m) Ta chän hf = 7 (mH2O). Do b¬m vµ th¸p gi¶i nhiÖt ®Æt ë tÇng m¸i nªn chiÒu cao èng hót vµ ®Èy ¶nh h­ëng kh«ng ®¸ng kÓ ta bá qua. X¸c ®Þnh trë lùc thuû lùc cña ®­êng èng dÉn n­íc: Trë kh¸ng thuû lùc cña ®­êng èng dÉn n­íc bao gåm trë kh¸ng ma s¸t trªn ®­êng èng hót Dpm,h, èng ®Èy Dpm,®, vµ trë kh¸ng côc bé trªn ®­êng èng hót Dpc,h, èng ®Èy Dpc,® ChiÒu dµi ®­êng èng n­íc tõ th¸p gi¶i nhiÖt ®Õn b×nh ng­ng l = 34,45 (m), cã 2 van cæng vµ 15 cót. ChiÒu dµi ®­êng èng n­íc tõ b×nh ng­ng tíi b¬m l = 17,2 (m), cã 2 van cæng vµ 8 cót. ChiÒu dµi ®­êng èng n­íc tõ b¬m tíi b×nh th¸p l = 17,15 (m).cã cã 7 cót vµ 2 van cæng. Theo b¶ng 3.31 [4] ta tra chiÒu dµi t­¬ng ®­¬ng cña van cæng dy = 63,5 (mm),lt® = 0,853 (m). Theo b¶ng 3.32 [4] ta tra chiÒu dµi t­¬ng ®­¬ng cña cót 900 cã: dy = 63,5 (mm). lt® = 1,249 (m). Cã 4 vÞ trÝ ®ét më VÞ trÝ vµo vµ ra b×nh ng­ng d/D = 38,1/63,5 = 0,6 chiÒu dµi t­¬ng ®­¬ng lt® = 0,609 (m) VÞ trÝ vµo ra th¸p d/D = 63,5/80 = 0,7 chiÒu dµi t­¬ng ®­¬ng = 0,609 (m) Theo trªn ta cã tæn thÊt ¸p suÊt cho mét mÐt èng Dp = 900 (Pa/m). Tæng trë lùc ®­êng èng lµ: Dp®« = (34,45 + 17,2 + 0,853. 6 + 1,249. 30 + 0,609. 2 + 0,609. 2 ). 900 = 87 (Pa). Trë lùc b×nh ng­ng Dpbn = 25 (kPa). VËy tæng trë lùc lµ Dp = 112 (kPa). Cét ¸p b¬m cÇn t¹o lµ H = 18,4 (mH2O) VI.3. Chän b¬m: Ta cÇn chän b¬m nh­ sau: V = 547,8 (l/ph); H = 18,4 (mH2O). Theo b¶ng 11-2[1] ta chän b¬m ly t©m kÝ hiÖu CM 40 - 400 cã th«ng sè kü thuËt nh­ sau: + n¨ng suÊt b¬m: V = 550 [lÝt/ph]; + cét ¸p b¬m: HB = 22,5 [mH2O]; + c«ng suÊt trªn trôc: N = 3 [kW]; ë ®©y mçi b¬m sö dông cho mét th¸p gi¶i nhiÖt b×nh ng­ng, ho¹t ®éng chÝnh Þ sè l­îng b¬m n = 6 chiÕc. Ch­¬ngVII tÝnh to¸n thiÕt bÞ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ b»ng ph­¬ng ph¸p bay h¬i khuÕch t¸n sö dông mµng VII.1. C¬ së lý thuyÕt Khi kh«ng khÝ tiÕp xóc trùc tiÕp víi n­íc sÏ xÈy ra qu¸ tr×nh bèc h¬i hoÆc ng­ng tô. Hai qu¸ tr×nh nµy chØ kh¸c nhau vÒ h­íng cßn c¬ cÊu qu¸ tr×nh lµ hoµn toµn gièng nhau. Trong khèi n­íc mµ néi n¨ng cña nã ®­îc thÓ hiÖn b»ng nhiÖt ®é lu«n lu«n cã chuyÓn ®éng hçn lo¹n cña c¸c ph©n tö n­íc (chuyÓn ®éng Brow). ë gÇn mÆt tho¸ng mét sè ph©n tö n­íc trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng cña m×nh cã thÓ th¾ng ®­îc søc liªn kÕt ph©n tö gi÷a chóng víi nhau vµ tho¸t ra khái khèi n­íc ®Ó ®i vµo kh«ng khÝ t¹o thµnh líp biªn máng bªn trªn mÆt tho¸ng ®Ëm ®Æc cña c¸c ph©n tö n­íc. Tõ líp biªn máng ®ã mét sè ph©n tö n­íc cã thÓ th©m nhËp s©u vµo khèi kh«ng khÝ, mét sè kh¸c l¹i chuyÓn ®éng ng­îc trë l¹i vµo khèi n­íc. Hai hiÖn t­îng ng­îc chiÒu nhau ®ã s¶y ra mét c¸ch ®ång thêi. HiÖn t­îng thø nhÊt lµ bay h¬i, hiÖn t­îng thø hai lµ ng­ng tô. Tuy nhiªn, d­íi ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh, mét trong hai qu¸ tr×nh chiÕm ­u thÕ vÒ c­êng ®é vµ khèi l­îng vµ lóc ®ã toµn bé qu¸ tr×nh sÏ ®­îc gäi hoÆc lµ bay h¬i hoÆc lµ ng­ng tô. Sù th©m nhËp cña h¬i n­íc vµo kh«ng khÝ do kÕt qu¶ cña chuyÓn ®éng ph©n tö ®­îc gäi lµ qu¸ tr×nh khuyÕch t¸n. Còng nh­ bÊt kú chÊt khÝ nµo, h¬i n­íc khuÕch t¸n tõ n¬i cã nång ®é hoÆc mËt ®é cao ®Õn n¬i cã n«ng ®é hoÆc mËt ®é thÊp. Râ rµng nång ®é hoÆc mËt ®é cña h¬i n­íc trong kh«ng khÝ cã liªn quan chÆt chÏ víi khèi l­îng ®¬n vÞ cña nã. Qu¸ tr×ng bay h¬i vµ ng­ng tô ®­îc gäi chung lµ qu¸ tr×nh trao ®æi Èm gi÷a n­íc vµ kh«ng khÝ. Vµ nh­ vËy ®éng lùc cña qu¸ tr×nh trao ®æi Èm lµ ®é chªnh lÖch néng ®é hoÆc mËt ®é cña h¬i n­íc trong kh«ng khÝ vµ trong líp biªn bªn trªn bÒ mÆt tho¸ng cña n­íc dï nhiÖt ®é cña chóng cã thÓ c©n b»ng nhau. Song song víi qu¸ tr×nh trao ®æi Èm lµ qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt. Qu¸ tr×nh nµy phô thuéc vµo chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a bÒ mÆt n­íc (còng tøc lµ nhiÖt ®é cña líp biªn) víi khèi kh«ng khÝ. Khi cã chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a vËt r¾n vµ chÊt khÝ (hoÆc chÊt láng nãi chung), ta chØ cã qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt ®¬n thuÇn gi÷a hai vËt thÓ nãi trªn. Nh­ng gi÷a n­íc vµ kh«ng khÝ cã chªnh lÖch nhiÖt ®é th× ngoµi qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt cßn s¶y ra qu¸ tr×nh trao ®æi Èm n÷a vµ qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt cã thÓ ®­îc t¨ng c­êng hay bÞ h¹n chÕ bëi qu¸ tr×nh trao ®æi Èm v× r»ng b¶n th©n dßng Èm còng mang theo mét l­îng nhiÖt cña chÝnh m×nh tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kia. Tãm l¹i, dßng nhiÖt ®èi l­u cã thÓ m¹nh lªn hoÆc yÕu ®i bëi sù suÊt hiÖn cña dßng h¬i n­íc bay h¬i hoÆc ng­ng tô. [13] VII. 2. TÝnh to¸n thiÕt bÞ mµng. VII. 2.1 S¬ ®å vµ nguyªn lý ho¹t ®éng. H×nh VII.1- S¬ ®å nguyªn lý l¾p ®Æt mµng 1 – Qu¹t hót 3 – BÓ n­íc 2 – TÊm ®Öm 4 – B¬m Nguyªn lý lµm viÖc: Kh«ng khÝ trong phßng ®­îc qu¹t 1 hót ra ngoµi lµm cho ¸p suÊt trong phßng nhá h¬n ¸p suÊt ngoµi trêi, kh«ng khÝ bªn ngoµi sÏ di chuyÓn vµo phßng qua mµng. N­íc l¹nh trong bÓ chøa n­íc l¹nh ®­îc b¬m 4 hót lªn vµ t­íi ®Òu trªn mµng vµ trao ®æi nhiÖt Èm víi kh«ng khÝ. Kh«ng khÝ sau khi ®­îc xö lý nhiÖt Èm di chuyÓn vµo phßng sÏ nhËn nhiÖt thõa vµ Èm thõa, ®­a kh«ng khÝ vÒ tr¹ng th¸i yªu cÇu. VII.2.2. TÝnh to¸n thiÕt bÞ mµng. Ngµy nay muèn lµm l¹nh kh«ng khÝ ngoµi viÖc sö dông èng cã c¸nh cßn sö dông ph­¬ng ph¸p lµm l¹nh b»ng n­íc ®· qua xö lý, hoÆc ch­a xö lý nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. §Ó so s¸nh gi÷ hai hÖ thèng ta ®i tÝnh to¸n thiÕt bÞ mµng n­íc víi n­íc ®· qua xö lý. Theo tÝnh to¸n phÇn tr­íc ®Ó nhiÖt ®é trong phßng ®¹t t = 25 0C, vµ ®é Èm j = 70% th× cÇn l­u l­îng giã Gkk = 36 (kg/s) cã nhiÖt ®é t = 18,80C, vµ j = 95% thæi vµo phßng. Víi nhiÖt ®é ngoµi trêi t = 32,8 0C, vµ ®é Èm j = 88%. H×nh VII. 2 – CÊu t¹o mµng Theo catalog cña h·ng KERUILAI khi sö dông khèi mµng cã: ChiÒu cao H = 2000 (mm). ChiÒu réng W = 900 (mm). ChiÒu dÇy D = 300 (mm). ChiÒu cao 1 l¸ h = 7 (mm). ThÓ tÝch tù do cña mµng v = 0,8577 (m3/m3). DiÖn tÝch bÒ mÆt mµng trong 1 m3 thÓ tÝch khèi mµng f = 417,137 (m2/m3). Ta sÏ ®i tÝnh khèi l­îng n­íc t­íi lªn mµng, nhiÖt ®é cña n­íc vµo vµ ra ®ång thêi ®¶m b¶o mËt ®é t­íi ­ít H (Hmin < H < Hmax) cña mµng. NhiÖt ®é kh«ng khÝ ra khái mµng = 18,80C. NhiÖt ®é kh«ng khÝ tr­íc khi vµo mµng = 32,80C. NhiÖt ®é trung b×nh cña kh«ng khÝ = = = 25,8 0C. Tra b¶ng th«ng sè cña kh«ng khÝ kh« [1] ta cã. r = 1,185 (kg/m3), m = 18,3. 10-6 (NS/m2) , rn = 1000(kg/m3), Cp = 1005 (J/kg.K), g = 9,81 (m/s2). a. X¸c ®Þnh l­u l­îng n­íc ch¶y qua mµng Tõ ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt: Q = Gkk. (-) = Gn. Cn. (-).[7] Gkk. (-) = Gn. Cn. (-) = 36.(100,15 – 51,5) Gn. 4,184. (-) = 1751,4 (kW). víi lµ Entanpi cña kh«ng khÝ vµo; lµ Entanpi cña kh«ng khÝ ra; Gn lµ l­u l­îng n­íc ch¶y qua mµng; Gkk lµ l­u l­îng giã qua mµng; Cn lµ nhiÖt dung riªng cña n­íc. Gn = = b. X¸c ®Þnh vËn tèc c¶ kh«ng khÝ dt® = = = 0,0082 (m).[7] víi dt® lµ ®­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng cña lç trång trong mµng; v lµ thÓ tÝch tù do cña mµng; f lµ diÖn tÝch bÒ mÆt mµng trong 1 m3 thÓ tÝch khèi mµng. Ar = = = 19,1310 [7] Gn l­u l­îng n­íc cÇn lµm l¹nh (kg/s). Gkk = 36 (kg/s) lµ cÇn l­u l­îng giã Re = 0,045. Ar0,57.( )0,43 [8] VËn tèc kh«ng khÝ trong mµng: = = (m/s).[7] V©n tèc kh«ng khÝ tr­íc khi vµo mµng theo [8] wk = 0,5. (m/s). c. X¸c ®Þnh mËt ®é t­íi ­ít H lµ mËt ®é t­íi ­ít x¸c ®Þnh theo: H = , m3/m2.h. [7] H = Trong ®ã: F = n. 0,3. 0,9 lµ diÖn tÝch ®¸y cña mµng; F1 = 0,3. 0,9 diÖn tÝch ®¸y mét tÊm. n sè tÊm mµng kÝch th­íc 2000x900x300 §é t­íi ­ít Hmin = 0,12. f = 0,12. 417,137 = 50 [7] d. TÝnh ®é chªnh nhiÖt ®é trung b×nh gi÷a n­íc vµ kh«ng khÝ §é chªnh nhiÖt ®é trung b×nh gi÷a n­íc vµ kh«ng khÝ ®­îc tÝnh theo : Dt = [7] NhiÖt trao ®æi b»ng ®èi l­u ®­îc tÝnh b»ng: Qd = Gkk. Cp. (-) , (W). Cp lµ nhiÖt dung riªng cña kh«ng khÝ kh«. Qd = Gkk. Cp. (-) = 36. 1005. (32,8 – 18,8) = 506520 (W). a lµ hÖ sè to¶ nhiÖt ®èi l­u. §­îc x¸c ®Þnh theo Luic: a = Cp. b, (W/m2. K). víi Cp lµ nhiÖt dung riªng cña kh«ng khÝ b lµ hÖ sè truyÒn chÊt, kg/m2.s. §­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: b = 0,0047. ()0,8. = 0,0047. ()0,8. 0,0082-0,2 (kg/m2.s). Dt = = 0C Víi 225,254 diÖn tÝch lç trèng cña mét tÊm ®Öm cã kÝch th­íc 2000x900x300 e. X¸c ®Þnh nhiÖt ®é gi÷a n­íc vµo vµ n­íc ra khái mµng §©y lµ bµi to¸n chuyÓn ®éng chÐo nhau viÖc tÝnh to¸n lµ rÊt phøc t¹p ë ®©y ta dïng ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh b»ng sè häc. Theo [8]. Ta cã Dt = , 0C. (1) víi lµ nhiÖt ®é n­íc tr­íc khi vµo mµng; lµ nhiÖt ®é n­íc ra khái mµng. Tõ ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt: Q = Gkk. (-) = Wn. () = 1751,4 (kW). víi Wn = Gn. Cn Þ = - thay vµo (1) ta ®­îc. = () + - Dt. Víi Wn = Gn. Cn = 4180. Gn Tr×nh tù gi¶i Ta gi¶ thiÕt ®é chªnh nhiÖt ®é gi÷a n­íc vµ kh«ng khÝ tr­íc khi ®ã ta tÝnh ®­îc l­u l­îng n­íc ch¶y qua m¹ng (Gn). Tõ Gn ta tÝnh ®­îc hÖ sè trao ®æi nhiÖt ®èi l­u khi ®ã ta cã H = Dt = = 0C (a ®· biÕt) Ta tiÕp tôc gi¶ thiÕt sè tÊm (n) khi ®ã ta t×m ®­îc H vµ Dt Tõ Dt, Gn ta tÝnh ®­îc nhiÖt ®é n­íc vµo vµ ra khái mµng ,tõ c¸c kÕt qu¶ b»ng ph­¬ng ph¸p tÝnh lÆp ta x¸c ®Þnh ®­îc: l­u l­îng n­íc (Gn), sè tÊm mµng (n), nhiÖt ®é n­íc vµo vµ ra mµng. B¶ng VII.1 – Quan hÖ gi÷a sè mµng, chiÕu cao t­íi ­ít vµ ®é chªnh nhiÖt ®é trung b×nh kh«ng khÝ vµ n­íc. Gn n H Dt wkk 13 32,1996 10 42,933 13,79058 1,024867 25,00942 12,00942 13 32,1996 9 47,703 15,32287 1,024867 23,47713 10,47713 13 32,1996 8 53,666 17,23823 1,024867 21,56177 8,561769 12 34,8829 11 42,282 12,88689 0,990193 24,91311 12,91311 12 34,8829 10 46,511 14,17558 0,990193 23,62442 11,62442 12 34,8829 9 51,678 15,75064 0,990193 22,04936 10,04936 12 34,8829 8 58,138 17,71948 0,990193 20,08052 8,080525 11 38,0541 12 42,282 12,17191 0,953829 24,62809 13,62809 11 38,0541 11 46,126 13,27845 0,953829 23,52155 12,52155 11 38,0541 10 50,739 14,6063 0,953829 22,1937 11,1937 11 38,0541 8 63,423 18,25787 0,953829 18,54213 7,54213 10 41,8595 13 42,933 11,6101 0,915528 24,1899 14,1899 10 41,8595 12 46,511 12,5776 0,915528 23,2224 13,2224 10 41,8595 11 50,739 13,72102 0,915528 22,07898 12,07898 10 41,8595 10 55,813 15,09313 0,915528 20,70687 10,70687 10 41,8595 8 69,766 18,86641 0,915528 16,93359 6,933593 9 46,5105 13 47,703 12,03861 0,874976 22,76139 13,76139 9 46,5105 12 51,678 13,04183 0,874976 21,75817 12,75817 9 46,5105 11 56,376 14,22745 0,874976 20,57255 11,57255 8 52,3243 13 53,666 12,5364 0,831765 21,2636 13,2636 8 52,3243 12 58,138 13,5811 0,831765 20,2189 12,2189 8 52,3243 14 49,833 11,64094 0,831765 22,15906 14,15906 7 59,7992 15 53,155 11,3756 0,785351 21,4244 14,4244 7 59,7992 14 56,952 12,18814 0,785351 20,61186 13,61186 7,4 56,5668 15 50,282 11,16021 0,804343 22,03979 14,63979 7,4 56,5668 14 53,873 11,95736 0,804343 21,24264 13,84264 6 69,7658 18 51,678 9,995917 0,734982 21,80408 15,80408 5 83,7189 20 55,813 9,578633 0,679562 21,22137 16,22137 5 83,7189 18 62,014 10,64293 0,679562 20,15707 15,15707 5 83,7189 21 53,155 9,122507 0,679562 21,67749 16,67749 5 83,7189 22 50,739 8,707848 0,679562 22,09215 17,09215 5,5 76,1081 20 50,739 9,269673 0,707991 22,03033 16,53033 6,5 64,3992 15 57,244 11,66932 0,760719 20,63068 14,13068 6,5 64,3992 16 53,666 10,93999 0,760719 21,36001 14,86001 Ta ph¶i chän sao cho l­u l­îng n­íc, nhiÖt ®é n­íc vµo vµ ra khái mµng hîp lý, ®ång thêi vÉn ®¶m b¶o ®é t­íi ­ít, còng nh­ sè mµng ë ®©y ta chän nh­ sau: §é chªnh nhiÖt ®é n­íc vµo vµ ra lµ Dtn = 130C; Sè mµng 8 tÊm; L­u l­îng n­íc 32,2 (kg/s); NhiÖt ®é n­íc vµo 8,,560C; NhiÖt ®é n­íc ra 21,560C; VËn tèc kh«ng khÝ tr­íc khi vµo mµng wkk = 1 (m/s). Víi l­u l­îng n­íc vµ nhiÖt ®é cÇn lµm l¹nh ta chän 2 m¸y lµm l¹nh n­íc (WC) cña h·ng CARRIER gi¶i nhiÖt giã l¾p nèi tiÕp: Chän m¸y Model 30SHB500 M«i chÊt l¹nh R134a NhiÖt ®é n­íc ra khái dµn l¹nh 15,50C; NhiÖt ®é n­íc vµo dµn l¹nh 21,560C; L­u l­îng n­íc lµm l¹nh 32,2 (kg/s); NhiÖt ®é kh«ng khÝ vµo dµn ng­ng tô 300C; Tæn thÊt ¸p suÊt qua dµn l¹nh 90 kPa; C«ng suÊt l¹nh 639 (kW). C«ng suÊt m¸y nÐn 172 (kW). Qu¹t lµm m¸t dµn ng­ng 400V – 3ph – 50Hz - Chän m¸y Model 30SHB500 M«i chÊt l¹nh R134a NhiÖt ®é n­íc ra khái dµn l¹nh 8,50C; NhiÖt ®é n­íc vµo dµn l¹nh 15,50C; L­u l­îng n­íc lµm l¹nh 32,2 (kg/s); NhiÖt ®é kh«ng khÝ vµo dµn ng­ng tô 300C; Tæn thÊt ¸p suÊt qua dµn l¹nh 90 kPa; C«ng suÊt l¹nh 558 (kW). C«ng suÊt m¸y nÐn 160 (kW). Qu¹t lµm m¸t dµn ng­ng 400V – 3ph – 50Hz NhËn xÐt: Sau khi tÝnh to¸n c¸c ph­¬ng ¸n ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cho c«ng tr×nh cô thÓ ph­¬ng ¸n dïng ®iÒu hoµ kiÒu kh« vµ ph­¬ng ¸n bay h¬i khuyÕch t¸n sö dông mµng ta rót ra nhËn xÐt sau: - XÐt hai hÖ thèng lµm viÖc cïng ®iÒu kiÖn ngoµi trêi vµ trong nhµ ta thÊy: Khi sö dông ®iÒu hoµ kiÒu kh« c«ng suÊt l¹nh nhá h¬n khi dïng ®iÒu hoµ kiÓu ­ít (mµng). Do hÖ thèng ®iÒu hoµ kiÒu kh« sö dông l­îng giã tuÇn hoµn nªn chØ ph¶i xö lý kh«ng khÝ tõ ®iÓm hoµ trén tíi ®iÓm thæi vµo, cßn khi sö dông thiÕt bÞ mµng kh«ng khÝ tõ ®iÓm ngoµi trêi xö lý tíi ®iÓm thæi vµo ®é chªnh Entanpi trong tr­êng hîp sö dông m¸ng lín h¬n rÊt nhiÒu xem h×nh VII.3. H×nh VII.3 – BiÓu diÔn qu¸ tr×nh xö lý kh«ng khÝ trªn ®å thÞ i - d - Khi l¾p ®Æt vµ vËn hµnh tr­êng hîp sö dông mµng l¾p ®Æt ®¬n gi¶n chØ ph¶i vËn hµnh m¸y lµm l¹nh n­íc, vµ sö lý n­íc håi. Khi sö dông hÖ th«ng ®iÒu hoµ kiÓu kh« ph¶i thiÕt kÕ ®­êng giã t­¬i vµ giã håi thi c«ng l¾p ®Æt phøc t¹p thêi gian dµi. - Ta thÊy trong thùc tÕ thiÕt bÞ bay h¬i khuyÕch t¸n sö dông mµng thÝch hîp cho nh÷ng c«ng tr×nh kh«ng ®ßi hái kh¾t khe vÒ ®é Èm vµ nhiÖt ®é ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh nh­: Nhµ m¸y kÐo sîi khi sö dông cã thÓ sö dung thiÕt bÞ mµng mµ kh«ng cÇn lµm l¹nh n­íc. Khi ®ã ®é Èm sÏ lµm cho sîi kh«ng bi kh« ®øt trong qu¸ tr×nh kÐo mµ m«i tr­êng còng kh«ng bÞ « nhiÔm bëi bôi tõ sîi bay ra ®¶m b¶o m«i tr­êng lµm viÖc ®Æc biÖt vÒ mïa kh« hanh. C¸c x­ëng s¶n xuÊt s¶n phÈm kh«ng bÞ ¶nh h­ëng bëi ®é Èm nh­: x­ëng c¬ khÝ… C«ng nghiÖp trång rau s¹ch H×nh VII.4 – S¬ ®å bè trÝ mµng khu nhµ Ch­¬ng VIII VËt t­ thiÕt bÞ I. VËt t­ thiÕt bÞ I. 1. §­êng èng giã Bao gåm tÊt c¶ vËt t­ dïng cho hÖ thèng ®iÒu hoµ vµ hÖ thèng hót th¶i khu vÖ sÞnh. 99x2 miÖng thæi cì 522x522 (mm). 99x2 èng mÒm tiÕt diÖn 300x250 (mm). 27x2 miÖng hót 206x206 (mm). 27x2 èng mÒm tiÕt diÖn 100x100 (mm). - Khíp nèi ngoÆt 900 2 khíp nèi ngoÆt 900 tiÕt diÖn 450x400 (mm). 2 khíp nèi ngoÆt 900 tiÕt diÖn 400x300 (mm). 2 khíp nèi ngoÆt 900 tiÕt diÖn 500x400(mm). 2 khíp nèi ngoÆt 900 tiÕt diÖn 700x400 (mm). 2 khíp nèi ngoÆt 900 tiÕt diÖn 800x400 (mm). 16 khíp nèi ngoÆt 900 tiÕt diÖn 300x250 (mm). 2 khíp nèi ngoÆt 900 tiÕt diÖn 1000x600 (mm). 2 khíp nèi ngoÆt 900 tiÕt diÖn 1300x700 (mm). 2 khíp nèi ngoÆt 900 tiÕt diÖn 1500x700 (mm). 4 khíp nèi ngoÆt 900 tiÕt diÖn 100x100 (mm). - RÏ nh¸nh ch÷ T 2 nh¸nh nèi ch÷ T tiÕt diÖn tr­íc/sau: 800x400/450x400 (mm). 2 nh¸nh nèi ch÷ T tiÕt diÖn tr­íc/sau: 900x600/800x400 (mm). 2 nh¸nh nèi ch÷ T tiÕt diÖn tr­íc/sau: 900x700/900x500 (mm). 2 nh¸nh nèi ch÷ T tiÕt diÖn tr­íc/sau: 1200x700/900x700 (mm). 2 nh¸nh nèi ch÷ T tiÕt diÖn tr­íc/sau: 1300x700/1200x700 (mm). 2 nh¸nh nèi ch÷ T tiÕt diÖn tr­íc/sau: 1000x600/800x400 (mm). 2 nh¸nh nèi ch÷ T tiÕt diÖn tr­íc/sau: 500x400/500x300 (mm). 20 nh¸nh nèi ch÷ T tiÕt diÖn tr­íc/sau: 400x300/300x250 (mm). 4 nh¸nh nèi ch÷ T tiÕt diÖn tr­íc/sau: 500x300/400x300 (mm). 2 nh¸nh nèi ch÷ T tiÕt diÖn tr­íc/sau: 500x300/400x300 (mm). 6 nh¸nh nèi ch÷ T tiÕt diÖn tr­íc/sau: 125x100/100x100 (mm). 2 nh¸nh nèi ch÷ T tiÕt diÖn tr­íc/sau: 250x250/250x150 (mm). 2 nh¸nh nèi ch÷ T tiÕt diÖn tr­íc/sau: 250x150/150x125 (mm). - RÏ nh¸nh th¼ng gãc 12 rÏ nh¸nh th¼ng gãc kÝch th­íc 500x300 (mm). 20 rÏ nh¸nh th¼ng gãc kÝch th­íc 500x400 (mm). 8 rÏ nh¸nh th¼ng gãc kÝch th­íc 700x400 (mm). 4 rÏ nh¸nh th¼ng gãc kÝch th­íc 800x400 (mm). 2 rÏ nh¸nh th¼ng gãc kÝch th­íc 900x500 (mm). 2 rÏ nh¸nh th¼ng gãc kÝch th­íc 900x700 (mm). 2 rÏ nh¸nh th¼ng gãc kÝch th­íc 1200x700 (mm). 2 rÏ nh¸nh th¼ng gãc kÝch th­íc 1500x700 (mm). 2 rÏ nh¸nh th¼ng gãc kÝch th­íc 1100x600 (mm). 2 rÏ nh¸nh th¼ng gãc kÝch th­íc 1000x400 (mm). 8 rÏ nh¸nh th¼ng gãc kÝch th­íc 150x100 (mm). 2 rÏ nh¸nh th¼ng gãc kÝch th­íc 150x150 (mm). 4 rÏ nh¸nh th¼ng gãc kÝch th­íc 150x125 (mm). 2 rÏ nh¸nh th¼ng gãc kÝch th­íc 200x150 (mm). 8 rÏ nh¸nh th¼ng gãc kÝch th­íc 150x100 (mm). 2 rÏ nh¸nh th¼ng gãc kÝch th­íc 150x150 (mm). 4 rÏ nh¸nh th¼ng gãc kÝch th­íc 150x125 (mm). 2 rÏ nh¸nh th¼ng gãc kÝch th­íc 200x150 (mm). - ChiÒu dµi c¸c ®o¹n èng 110 (m) èng kÝch th­íc 300x250 (mm). 36 (m) èng kÝch th­íc 400x300 (mm). 42 (m) èng kÝch th­íc 500x300 (mm). 42 (m) èng kÝch th­íc 500x400 (mm). 13 (m) èng kÝch th­íc 600x400 (mm). 22 (m) èng kÝch th­íc 700x400 (mm). 16 (m) èng kÝch th­íc 800x400 (mm). 16 (m) èng kÝch th­íc 900x500 (mm). 16 (m) èng kÝch th­íc 900x600 (mm). 32 (m) èng kÝch th­íc 900x700 (mm). 22 (m) èng kÝch th­íc 1200x700 (mm). 12 (m) èng kÝch th­íc 1300x700 (mm). 11 (m) èng kÝch th­íc 1000x600 (mm). 10 (m) èng kÝch th­íc 1000x400 (mm). 7 (m) èng kÝch th­íc 1100x600 (mm). 51 (m) èng kÝch th­íc 1500x700 (mm). 7 (m) èng kÝch th­íc 150x125 (mm). 7 (m) èng kÝch th­íc 150x150 (mm). 2 (m) èng kÝch th­íc 200x150 (mm). 1,5 (m) èng kÝch th­íc 250x250 (mm). 3 (m) èng kÝch th­íc 250x150 (mm). 10 (m) èng kÝch th­íc 150x100 (mm). 9,2 (m) èng kÝch th­íc 125x100 (mm). 12 (m) èng kÝch th­íc 100x100 (mm). - 245 chiÕc gi¸ treo ®­êng èng. §­êng håi 54 (m) èng kÝch th­íc 1300x700 (mm); 4,2 (m) èng kÝch th­íc 900x700 (mm); 9 cót kÝch th­íc 1300x700 (mm); 3 rÏ nh¸nh kÝch th­íc 1300x700 (mm); 6 èng mÒm cì 900x700 (mm); 3 èng mÒm cì 1300x700 (mm); 12 miªng håi l¸ s¸ch 1200x1500 (mm); I. 2. §­êng èng n­íc - 413 (m) èng n­íc thÐp S40 [3]. §­êng kÝnh trong d1 = 62,71 (mm). §­êng kÝnh ngoµi d2 = 73,028 (mm). §­êng kÝnh danh nghÜa dy = 63,5 (mm). 180 cót 900 ®­êng kÝnh trong d1 = 62,71 (mm). 36 van cæng ®­êng kÝnh trong d1 = 62,71 (mm). 18 van 1 chiÒu ®­êng kÝnh trong d1 = 62,71 (mm). I. 3. Sè m¸y mãc sö dông 6 m¸y ®iÒu hoµ nguyªn côm model 50BP-680 h·ng carrier. 6 m¸y b¬m model CM 40 - 400. 6 th¸p trao ®æi nhiÖt model 25ST040 h·ng carrier . Sè qu¹t (h·ng Fantech) 4 qu¹t AP0316AP5; 2 qu¹t AP0404AP5; 6 qu¹t AP1008BP7; M¸y multy split: 1 m¸y MCD518BD; 2 m¸y MCD524BD; 2 m¸y MCD542BD; 3m¸y TTD548A10E; 1 m¸y MCD527BD; Ch­¬ng IX B¶o hµnh, b¶o tr× hÖ thèng IX.1. B¶o d­ìng hÖ multi – split IX.1.1. B¶o d­ìng outdoor cña hÖ multi - split (§Þnh kú : 2 lÇn/n¨m) - KiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c bé c¶m biÕn nhiÖt ®é vµ c¸c bé c¶m biÕn ¸p suÊt. - KiÓm tra ¸p suÊt hót vµ ¸p suÊt ®Èy, ph©n tÝch c¸c th«ng sè nµy. - KiÓm tra t×nh tr¹ng ga l¹nh vµ dÇu l¹nh cña hÖ thèng. - KiÓm tra t×nh tr¹ng c¸c khíp nèi èng. - Thùc hiÖn c¸c b­íc kiÓm tra chÕ ®é ®iÒu khiÓn. - §o c­êng ®é dßng ®iÖn cña m«t¬ vµ so s¸nh víi tiªu chuÈn. - KiÓm tra møc dÇu trong m¸y nÐn. - KiÓm tra tÊt c¶ c¸c chÕ ®é vËn hµnh ®iÒu khiÓn vµ an toµn cho hÖ thèng l¹nh. - KiÓm tra bÊt cø sù rung ®éng vµ tiÕng ån kh¸c l¹ nµo ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh vËn hµnh. - §o ®é c¸ch ®iÖn cña m¸y nÐn, cña qu¹t dµn ng­ng vµ so s¸nh víi ®Þnh møc. - VÖ sinh bé ng­ng tô (Outdoor) b»ng dông cô chuyªn dông. IX.1.2. B¶o d­ìng c¸c dµn l¹nh (Indoor unit) (§Þnh kú : 2 lÇn/n¨m) - KiÓm tra vµ vÖ sinh m¸ng høng n­íc ng­ng còng nh­ th«ng t¾c cho ®­êng èng tho¸t n­íc ng­ng cña bé trao ®æi nhiÖt. - §o c­êng ®é dßng diÖn trong tr­êng hîp m«t¬ ë tr¹ng th¸i nÆng t¶i nhÊt vµ so s¸nh víi tiªu chuÈn cña h·ng. - KiÓm tra t×nh tr¹ng cña c¸c æ trôc. - KiÓm tra t×nh tr¹ng cña c¸nh qu¹t lång sãc. - KiÓm tra vµ vÖ sinh tÊm l­íi läc giã. - KiÓm tra vµ xiÕt chÆt tÊt c¶ c¸c mèi nèi ®iÖn t¹i cÇu ®Êu. - KiÓm tra chÕ ®é ho¹t ®éng cña c¸c bé ®iÒu khiÓn . - Tra dÇu mì cho c¸c æ trôc nÕu cÇn thiÕt. - KiÓm tra, lµm s¹ch c¸c c¸nh t¶n nhiÖt b»ng dông cô chuyªn dông. IX.2. B¶o d­ìng hÖ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ läc khÝ trung t©m (1 lÇn/n¨m) IX.2.1. HÖ thèng èng dÉn m«i chÊt l¹nh - KiÓm tra c¸ch nhiÖt toµn bé ®­êng èng dÉn m«i chÊt xem cã bÞ biÕn d¹ng hoÆc háng hãc kh«ng, nÕu cã sÏ tiÕn hµnh söa ch÷a vµ thay thÕ. - KiÓm tra c¸c chi tiÕt ®Þnh vÞ ®­êng èng nh­ gi¸ ®ì, gi¸ treo. IX.2.2. HÖ thèng èng tho¸t n­íc ng­ng tô - KiÓm tra c¸ch nhiÖt toµn bé ®­êng èng tho¸t n­íc ng­ng xem cã bÞ biÕn d¹ng hoÆc háng hãc kh«ng, nÕu cã sÏ tiÕn hµnh söa ch÷a vµ thay thÕ. - KiÓm tra c¸c chi tiÕt ®Þnh vÞ ®­êng èng nh­ gi¸ ®ì, gi¸ treo. IX.2.3. C¸c qu¹t th«ng giã - §o kiÓm dßng ®iÖn m«t¬ cña c¸c qu¹t giã. - KiÓm tra, b¶o d­ìng æ trôc cña c¸c qu¹t giã. IX.2.4. PhÇn ®iÖn cña hÖ thèng ®iÒu hoµ - KiÓm tra c¸c Apt«m¸t, c¸c c«ng t¾c chuyÓn m¹ch, c¸c r¬le, c¸c khëi ®éng tõ... - KiÓm tra c¸c ®Çu cèt ®Êu ®iÖn. - KiÓm tra c¸c ®ång hå v«n kÕ, ampe kÕ, ®Ìn tÝn hiÖu. IX.2.5. c¸c bé läc bôi vµ c¸c bé ®Ìn cùc tÝm khö bôi hÖ thèng. - KiÓm tra c¸c tÊm l­íi läc. - KiÓm tra c¸c ®Çu cèt ®Êu ®iÖn. - KiÓm tra ho¹t ®éng cña ®Ìn cùc tÝm. KÕt luËn 1. KÕt luËn §iÒu hßa kh«ng khÝ t¹o ra m«i tr­êng ®¸p øng yªu cÇu cña con ng­êi lµ mét ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu trong thêi ®¹i ngµy nay ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghÖ nh­: c¸c phßng s¶n suÊt vacxin, c¸c phßng thÝ nghiªm... Tuy nhiªn do ®êi sèng cña con ng­êi ngµy cµng cao cïng theo ®ã nhu cÇu còng t¨ng theo v× vËy nhu ®iÒu hßa kh«ng khÝ kh«ng chØ ¸p dông cho c¸c phßng ®Æc biÖt n÷a mµ ®¸p øng cho nhu cÇu sinh ho¹t hµng ngµy cña con ng­êi nh­ nhµ ë, ph­¬ng tiÖn giao th«ng tõ ®ã ta cã thÓ kÕt luËn r»ng ®iÒu hßa kh«ng khÝ lµ mét phÇn thiÕt yÕu cña cuéc sèng. Trong b¶n ®å ¸n nµy tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt tØ mØ vÒ qu¸ tr×nh thiÕt kÕ còng nh­ l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÒu hßa trung t©m giã cho ph©n x­ëng may comple cña c«ng ty cæ phÇn may 10. Tõ yªu cÇu vÒ ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ cña ph©n x­ëng may comple vµ sù ph©n tÝch ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh cïng víi ­u nh­îc ®iÓm cña tõng lo¹i m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ sö dông nay ta ®i ®Õn chän m¸y ®iÒu hßa trung t©m giã (nguyªn côm) cho c«ng tr×nh. §Ó x¸c ®Þnh m¸y thÝch hîp ®¶m b¶o yªu cÇu n¨ng suÊt l¹nh vµ kinh tÕ nhµ ®Çu t­ ta ph¶i x¸c ®Þnh nhiÖt thõa cña c«ng tr×nh nh»m x¸c ®Þnh c«ng suÊt m¸y mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt qu¸ tr×nh tÝnh nhiÖt thõa bao gåm: nhiÖt táa tõ m¸y mãc. NhiÖt táa ra tõ ®Ìn chiÕu s¸ng. NhiÖt táa ra tõ ng­êi. NhiÖt táa ra tõ b¸n thµnh phÈm. NhiÖt táa tõ thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt. NhiÖt táa do bøc x¹ qua kÝnh. NhiÖt truyÒn qua trÇn do bøc x¹ vµ thÈm thÊu. NhiÖt do rß lät kh«ng khÝ qua cöa. NhiÖt thÈn thÊu qua v¸ch. NhiÖt thÈm thÊu qua nÒn. TrÇn cña ph©n x­ëng lµ trÇn t«n cã trÇn gi¶ lµ th¹ch cao viÖc x¸c ®Þnh nhiÖt truyÒn qua trÇn do bøc x¹ vµ thÈm thÊu qua v¸ch lµ c«ng viÖc kh¸ phøc t¹p do trong trÇn cã tÇng kh«ng khÝ ®Öm cã t¸c dông ban ngµy c¸ch nhiÖt bøc x¹ tèt ban ®ªm l¹i nguéi nhanh tõ ®ã chóng t«i ®i x¸c ®Þnh t¸c dông cña trÇn cã tÇng kh«ng khÝ ®Öm trong hai tr­êng hîp líp kh«ng khÝ tÜnh vµ kh«ng khÝ ®éng ®Ó ®­a ra ph­¬ng ¸n tèi ­u víi lo¹i trÇn nµy. Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n ta thÊy trong tr­êng hîp kh«ng khÝ tÜnh tæn thÊt qua 1m2 trÇn lín h¬n so víi trong tr­êng hîp kh«ng khÝ ®éng. Tuy nhiªn do qu¸ tr×nh tÝnh c¸c th«ng sè ngoµi trêi ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é trung b×nh lín nhÊt trong n¨m cã c¸c thêi ®iÓm nhiÖt ®é vµ ®é Èm cßn cao h¬n nªn chóng t«i vÉn chän kÕt qu¶ tÝnh cho tr­êng hîp kh«ng khÝ tÜnh (chó ý nÕu vËn tèc kh«ng khÝ l­u th«ng trong trÇn lín dÉn ®Õn c«ng suÊt qu¹t lín ®ång thêi qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt gi÷a mÆt trªn cña trÇn th¹ch cao vµ kh«ng khÝ t¨ng lµm t¨ng qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt dÉn ®Õn tæn thÊt nhiÖt t¨ng) v× vËy viÖc x¸c ®inh vËn tèc tèi ­u lµ bµi to¸n phøc t¹p ë ®©y kh«ng tr×nh bµy). Tõ kÕt qu¶ tÝnh nhiÖt ta x¸c ®Þnh tia qu¸ tr×nh trªn ®å thÞ i-d x¸c dÞnh ®iÓm thæi vµo V, ®iÓm hßa trén H, ®iÓm ngoµi trêi. Khi ®ã ta x¸c ®Þnh n¨ng suÊt l¹nh m¸y vµ l­u l­îng giã cÇn cÊp cho c«ng tr×nh. HÖ thèng ®iÒu hßa sö dông lµ hÖ thèng trung t©m giã (nguyªn côm) ta ph¶i tÝnh to¸n ®­êng cÊp giã dùa vµo l­u l­îng giã cÊp ta x¸c ®Þnh ®­îc c«ng suÊt qu¹t cÊp giã, ®­êng èng giã. C¨n cø vµo mÆt b»ng ta bè trÝ ®­êng ®Ý èng giã vµ sè miÖng thæi giã ®¶m b¶o ph©n phèi giã ®Òu trong phßng vµ tèc ®é giã thÝch hîp tr¸nh hiÖn t­îng thæi cuc bé. Còng tõ c«ng suÊt m¸y ta chän mµ ta x¸c ®Þnh th¸p gi¶i nhiÖt. Ta ph¶i tÝnh l­u l­îng n­íc tuÇn hoµn qua th¸p vµ l­u l­îng giã sao cho ®¶m b¶o lµm m¸t m«i chÊt ®Õn nhiÖt ®é ng­ng tô. TiÕp ®ã ta x¸c ®Þnh ®­êng kÝnh èng n­íc vµ c«ng su¸t b¬m. Ngoµi ph­¬ng ¸n lµm l¹nh kiÓu kh« cßn ph­¬ng ¸n lµm l¹nh kiÓu ­ít (sö dông ph­¬ng ph¸p bay h¬i khuÕch t¸n). Qua kÕt qu¶ tÝnh to¸n sö dung ph­¬ng ph¸p bay h¬i khuÕch t¸n ¸p dung víi c«ng tr×nh ta thÊy ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng thÝch hîp víi nh÷ng c«ng tr×nh ®ßi hái kh¾t khe vÒ nhiÖt ®é v× khi sö dông ph­¬ng ph¸p nµy ta kh«ng tËn dông ®­îc l­îng giã håi do ®ã c«ng suÊt yªu cÇu cao h¬n so víi ph­¬ng ph¸p ®iÒu hßa kiÓu kh«. Nã chØ thÝch hîp cho c¸c c«ng tr×nh nh­: nhµ m¸y kÐo sîi, x­ëng s¶n xuÊt kh«ng cã yªu cÇu cao vÒ nhiÖt ®é vµ ®é Èm (x­ëng c¬ khÝ), c¸c khu trång rau trong nhµ kÝnh (rau s¹ch). Sau khi thiÕt kÕ vµ bè trÝ thiÕt bÞ ta x¸c ®Þnh l­îng vËt t­ cÇn cho c«ng tr×nh. B¶o d­ìng söa ch÷a ph­¬ng ph¸p l¾p ®Æt thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh. 2. H­íng ph¸t triÓn ®Ò tµi - CÇn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c tèc ®é tèi ­u giã trong trÇn. - TÝnh tr­êng hîp bay h¬i khuÕch t¸n trong ®iÒu kiÖn kh«ng yªu cÇu ®ßi hái kh¾t khe vÒ nhiÖt ®é ¸p dung cho c¸c tr­êng hîp trong thùc tÕ. Tµi liÖu tham kh¶o [1] H­íng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ – NguyÔn §øc Lîi – NXB khoa häc vµ kü thuËt [2] C¬ së kü thuËt ®iÒu hoµ kh«ng khÝ – Hµ §¨ng Trung – NXB khoa häc kü thuËt [3] Kü thuËt ®iÒu hoµ kh«ng khÝ – Lª ChÝ HiÖp NXB Khoa häc vµ kü thuËt [4] TÝnh to¸n thiÕt kÕ thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt – Bïi H¶i – NXB giao th«ng vËn t¶i [5] TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ - Vâ ChÝ ChÝnh – NXB khoa häc kü thuËt [6] C¬ së ®iÒu hoµ kh«ng khÝ - Vâ ChÝ ChÝnh– NXB khoa häc kü thuËt [7] ThiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt – Vò Duy Tr­êng [8] TruyÒn nhiÖt – Vò Duy Tr­êng [9] C¬ së khÝ hËu häc cña thiÕt kÕ kiÕn tróc – Ph¹m Näc §¨ng – NXBKHKT 1981 [10] LuËn v¨n th¹c sÜ – Hµ ®¨ng S¬n [11] HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ th«ng giã – Bïi H¶i, Hµ M¹nh Th­, Vò Xu©n Hïng – NXB Khoa häc vµ kü thuËt [12] TruyÒn nhiÖt - §Æng Quèc Phó – NXB gi¸o dôc [13] §iÒu hoµ kh«ng khÝ – TrÇn Ngäc TrÊn – NXB x©y dùng Môc Lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDo an tot nghiep - Thang.doc
  • dwgban ve A3 + A0 - thang.dwg
  • dwgbo tri thap giai nhiet.dwg