Đồ án Thiết kế hệ thống phanh cho xe minibus 12-15 chỗ có trang bị hệ thống ABS + Traction

Lời nói đầu Sau 5 năm học tập đó là cả một quá trình rèn luyện và nghiên cứu mang tính chất phục vụ cho chuyên môn. Đề tài tốt nghiệp sẽ là cơ sở để đánh giá một cách tổng quan về những kiến thức mà chúng ta đã thu nhận được nó giúp cho sinh viên chúng ta hiểu một cách cặn kẽ và sâu rộng về chuyên nghành của mình. Việc nắm bắt những tiến bộ về khoa học và kĩ thuật không chỉ bó gọn trong chuyên nghành đã học mà yêu cầu thực tế là chúng ta phải tìm hiểu cả những lĩnh vực có liên quan. Hiện nay nhu cầu đi lại, tham quan du lịch của các co quan và nhân dân là rất lớn. Nên trong hệ thống giao thông đường bộ đã phát triển một loại hình vận tải hành khách với tong nhóm nhỏ 10 đến 20 người trên các loại xe minibus chất lượng cao. Để nâng cao tính năng an toàn của loại hình xe này chúng em đã được giao nhiệm vụ “Thiết kế hệ thống phanh cho xe minibus 12 đến 15 chỗ có trang bị hệ thống ABS và Traction.” Sau 12 tuần nghiên cứu dưới sự hướng dẫn,chỉ bảo nhiệt tình của thầy Đinh Ngọc Ân và toàn thể các thầy trong bộ môn ô tô đã giúp em hoàn chỉnh đồ án của mình. Mặc dù vậy cũng không tránh khỏi những thiếu sót em mong các thầy cô giúp em tìm ra những sai sót để đồ án tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy Đinh Ngọc Ân cùng toàn thể các thầy trong bộ môn đã giúp em hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình. PHỤ LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU Phần I : tính toán thiết kế cơ cấu phanh 1.1 Chọn phương án cho cơ cấu phanh 1.2 Xác định mômen phanh cần thiết sinh ra ở các cơ cấu phanh 1.3 Thiết kế tính toán cơ cấu phanh sau 1.4 Thiết kế tính toán cơ cấu phanh trước 1.5 Kiểm tra hiện tượng tự xiết cho cơ cấu phanh sau 1.6 Kiểm bền cơ cấu phanh 1.6.1 Xác định chiều rộng má phanh theo điều kiện áp suất 1.6.2 Kiểm bền theo kích thước má phanh 1.7 Tính bền một số chi tiết của cơ cấu phanh 1.7.1 Tính bền trống phanh 1.7.2 Tính bền xilanh bánh xe 1.7.3 Tính bền guốc phanh Phần II: Thiết kế tính toán dẫn động phanh 2.1 Chọn phương án dẫn động phanh 2.2 Tính toán dẫn độn phanh 2.2.1 Xác định đường kính làm việc của xi lanh bánh xe 2.2.2 Chọn đường kính xi lanh chính D, kích thước đòn bàn đạp l,l 2.2.3 Thiết kế tính toán bộ trợ lực 2.3 Thiết kế tính toán bộ điều hoà lực phanh 2.3.1 Chọn phương án thiết kế 2.3.2 Tính toán thiết kế bộ điều hoà lực phanh theo gia tốc Phần III: Tổng quan về hệ thống ABS + Traction 3.1 Hệ thống ABS 3.1.1 Chức năng của hệ thống ABS 3.1.2 Cơ sở lý thuyết của hệ thống phanh ABS 3.1.3 ý nghĩa của hệ thống ABS 3.1.4 Nguyên lý hoạt động cơ bản của hệ thống ABS 3.1.5 Một số phương án điều khiển của hệ thống ABS 3.1.6 Giải pháp kết cấu và điều khiển hệ thống ABS 3.2 Hệ thống Traction 3.2.1 Chức năng của hệ thống TRC 3.2.2 Cơ sở lý thuyết của hệ thống TRC 3.2.3 ý nghĩa của hệ thống TRC 3.2.4 Nguyên lý hoạt động cơ bản của hệ thống TRC 3.2.5 Các bộ phận chủ yếu của hệ thống TRC 3.3 Kết hợp hệ thống ABS và TRC 3.3.1 ABS và TRC ECU và choc năng của nó Phần IV:Kiểm tra, bảo dưỡng, chẩn đoán hư hang và cách khắc phục 4.1 Một số tiêu chuẩn cơ bản trong kiểm tra hiệu quả phanh 4.1.1 Các yêu cầu cơ bản của hệ thống phanh 4.1.2 Một số tiêu chuẩn cơ bản trong kiểm tra 4.2 Phương pháp và thiết bị kiểm tra 4.2.1 xác định hiệu quả phanh 4.3 Những hư hỏng chính của hệ thống phanh và cách khắc phục 4.4 Kiểm tra hoạt động của hệ thống phanh 4.5 Kiểm tra hệ thống ABS Phần V: Công nghệ gia công chi tiết 5.1 Gia công xilanh bánh xe sau 5.1.1 Phân tích choc năng và điều kiện làm việc của xi lanh 5.1.2 Chi tiết gia công 5.1.3 phương pháp chế tạo phôi 5.1.4 Tính toán chế độ cắt tong nguyên công 5.2 Gia công pittông thứ cấp trong bộ điều hoà lực phanh 5.2.1 Phân tích kết cấu và chọn rạng sản xuất 5.2.2 Lập quy trình công nghệ.

doc181 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1534 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống phanh cho xe minibus 12-15 chỗ có trang bị hệ thống ABS + Traction, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng vÞ trÝ gi÷a nhê lùc cña lß xo håi vÞ lµm cöa "B" ®ãng. ChÕ ®é t¨ng ¸p Tªn chi tiÕt Ho¹t ®éng Van ®iÖn 3 vÞ trÝ Cöa "A" më Cöa "B" ®ãng M« t¬ b¬m Ho¹t ®éng Khi th«ng tin ®­îc ®­a vÒ ABS ECU tõ c¸c c¶m biÕn b¸nh xe nÕu ABS ECU nhËn thÊy tåc ®é b¸nh xe t¨ng lªn th× ABS ECU sÏ quyÕt ®Þnh t¨ng ¸p suÊt trong xi lanh b¸nh xe ®Ó t¹o lùc phanh lín ABS ECU sÏ ng¾t dßng ®iÖn cÊp cho cuén d©y van ®iÖn. V× vËy cöa "A" cña van ®iÖn 3 vÞ trÝ sÏ më cßn cöa "B" cña van ®iÖn 3 vÞ trÝ ®ãng. Nã cho phÐp dÇu trong xi lanh phanh chÝnh ch¶y qua cöa "A" ®Õn cöa "C" trong van ®iÖn 3 vÞ trÝ ®Õn xi lanh b¸nh xe, møc ®é t¨ng ¸p suÊt cÇn ®­îc ®iÒu khiÓn nhê lÆp l¹i c¸c chÕ ®é t¨ng ¸p vµ gi÷. 1.2 HÖ thèng TRACTION Chøc n¨ng cña hÖ thèng TRACTION: ë ®­êng cã hÖ sè ma s¸t thÊp nh­ ®­êng tuyÕt hoÆc ®­êng tr¬n, b¸nh xe chñ ®éng sÏ bÞ quay t¹i chç nÕu xe khëi hµnh hoÆc t¨ng tèc nhanh. §iÒu nµy lµm xe bÞ tæn thÊt m« men vµ cã thÓ bÞ tr­ît. M« men cùc ®¹i cã thÓ truyÒn ®Õn c¸c b¸nh xe ®­îc quyÕt ®Þnh bëi hÖ sè ma s¸t gi÷a lèp xe vµ mÆt ®­êng. NÕu cè truyÒn m«men ®Õn c¸c b¸nh qu¸ møc nµy sÏ lµm b¸nh xe bÞ tr­ît quay. ViÖc ®¶m b¶o m«men phï hîp víi hÖ sè ma s¸t lµ hoµn toµn kh«ng dÔ dµng ®èi víi ng­êi l¸i. ë phÇn lín c¸c tr­êng hîp, khi khëi hµnh ®ét ngét, ng­êi l¸i ®¹p ch©n ga qu¸ m¹nh lµm xe bÞ tr­ît quay. HÖ thèng TRACTION (hay ®­îc viÕt t¾t lµ TRC trong c¸c tµi liÖu cña c¸c n­íc ë ch©u ¢u) cã nhiÖm vô chÝnh lµ gi¶m m« men xo¾n khi xe b¾t ®Çu tr­ît quay mµ kh«ng phô thuéc vµo ý ®Þnh cña ng­êi l¸i. Cïng lóc ®ã nã ®iÒu khiÓn hÖ thèng phanh sao cho gi¶m m«men truyÒn xuèng mÆt ®­êng ®Õn mét gi¸ trÞ phï hîp. V× vËy, TRC cã chøc n¨ng chñ yÕu gióp xe cã thÓ khëi hµnh hoÆc t¨ng tèc ®é mét c¸ch nhanh chãng vµ æn ®Þnh. C¬ së lÝ thuyÕt cña hÖ thèng TRC: Gi¸ trÞ m« men gióp xe ch¹y trªn ®­êng chÝnh lµ m«men kÐo (Mk) ®­îc ph¸t sinh tõ lùc b¸m cña b¸nh xe víi mÆt ®­êng. Khi m«men ph¸t ra cña ®éng c¬ (Me) nhá h¬n Mk th× ®éng c¬ sÏ ph¸t huy ®­îc hÕt l­îng c«ng suÊt ph¸t ra. NÕu ®éng c¬ ph¸t ra c«ng suÊt Me lín h¬n Mk th× c«ng suÊt cña ®éng c¬ sÏ thõa ra mét l­îng Me -Mk . L­îng c«ng suÊt thõa nµy sÏ lµm b¸nh xe bÞ tr­ît quay trªn mÆt ®­êng lµm cho xe mÊt ®i tÝnh æn ®Þnh trong chuyÓn ®éng. Do vËy, cÇn cã mét hÖ thèng ®Ó ®¶m b¶o cho xe cã nh÷ng ®iÒu kiÖn khëi hµnh tèt nhÊt. HÖ thèng TRC lu«n ®iÒu khiÓn sao cho tèc ®é cña c¸c b¸nh chñ ®éng gÇn víi tèc ®é tiªu chuÈn Nh»m thùc hiÖn môc ®Ých nµy, dùa vµo nh÷ng lÝ thuyÕt vµ thùc tÕ vÒ ®iÒu kiÖn b¸m cña b¸nh xe víi mÆt ®­êng mµ hÖ thèng TRC sÏ ®­a ra nh÷ng tÝnh to¸n vµ ®iÒu khiÓn c¸c bé chÊp hµnh TRC ®Ó ®iÒu khiÓn tèc ®é cña c¸c b¸nh xe phï hîp nhÊt v¬Ý ®iÒu kiÖn thùc tÕ, gióp xe khëi ®éng nhanh chãng vµ æn ®Þnh. ý nghÜa cña hÖ thèng TRC: HÖ thèng TRC cã kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm nhiªn liÖu cho xe do: (hÖ thèng TRC lu«n ®iÒu khiÓn sao cho c«ng suÊt ®éng c¬ ph¸t ra phï hîp nhÊt víi ®iÒu kiÖn b¸m gi÷a b¸nh xe vµ mÆt ®­êng do ®ã h¹n chÕ ®­îc l­îng c«ng suÊt thõa, dÉn ®Õn tiÕt kiÖm ®­îc nhiªn liÖu. HÖ thèng TRC gióp cho xe kh«ng bÞ tr­ît quay khi khëi ®éng hoÆc khi xe t¨ng tèc ®ét ngét. §iÒu nµy cã nghÜa lµ hÖ thèng TRC ®¶m b¶o cho lùc b¸m däc vµ lùc b¸m ngang cña xe lu«n ë gi¸ trÞ cao khi xe khëi ®éng hoÆc t¨ng tèc. Do ®ã, nã ®¶m b¶o cho xe gi÷ ®­îc tÝnh æn ®Þnh dÉn h­íng khi khëi ®éng hoÆc t¨ng tèc. Nguyªn lÝ c¬ b¶n : - C¸c c¶m biÕn tèc ®é ë c¸c b¸nh xe göi tÝn hiÖu cña tõng b¸nh xe ®Õn ABS+TRC ECU - ABS+TRC ECU theo dâi t×nh tr¹ng cña c¸c b¸nh xe b»ng c¸ch tÝnh tèc ®é cña b¸nh xe vµ sù thay ®æi tèc ®é cña c¸c b¸nh xe so víi tèc ®é tiªu chuÈn. - ABS+TRC ECU sÏ dùa vµo ®ã ®Ó ®iÒu khiÓn vÞ trÝ cña b­ím ga phô - §ång thêi, côm ®iÒu khiÓn thuû lùc ®iÒu khiÓn hÖ thèng phanh TRC theo mÖnh lÖnh tõ ECU b»ng c¸ch: T¨ng, gi¶m hay gi÷ nguyªn ¸p suÊt dÇu trong hÖ thèng phanh TRC ®Ó cho c¸c b¸nh xe kh«ng bÞ tr­ît quay. Tæng quan vÒ mét sè chi tiÕt vµ chøc n¨ng cña chóng trong hÖ thèng TRC: Chi tiÕt Chøc n¨ng ABS vµ TRC ECU §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn chuyÓn ®éng dùa trªn tÝn hiÖu tõ c¶m biÕn tèc ®é tr­íc vµ sau vµ dùa vµo tÝn hiÖu vÞ trÝ b­ím ga tõ ECU råi göi tÝn hiÖu ®iÒu háng, nã bËt ®Ìn TRC ®Ó b¸o cho ng­êi l¸i biÕt Khi ®iÒu khiÓn ®Õn bé chÊp hµnh b­ím ga phô vµ bé chÊp hµnh phanh TRC NÕu TRC ®Æt ë chÕ ®é chÈn ®o¸n, nã hiÓn thÞ mçi h­ háng b»ng m· C¶m biÕn b¸nh xe tr­íc vµ sau Ph¸t hiÖn tèc ®é b¸nh xe vµ göi tÝn hiÖu ®Õn ABS vµ TRC ECU C«ng t¾c khëi ®éng sè trung gian Göi tÝn hiÖu vÞ trÝ cÇn sè ®Õn ABS vµ TRC ECU C«ng t¾c ®Ìn phanh Ph¸t hiÖn tÝn hiÖu phanh vµ göi ®Õn ABS vµ TRC ECU C«ng t¾c b¸o møc dÇu phanh Ph¸t hiÖn møc dÇu trong b×nh dÇu tæng phanh vµ göi tÝn hiÖu ®Õn ABS vµ TRC ECU C«ng t¾c c¾t TRC Cho phÐp ng­êi l¸i ngõng hÖ thèng TRC ECU ®éng c¬ vµ hép sè tù ®éng NhËn tÝn hiÖu vÞ trÝ b­ím ga phô vµ chÝnh råi göi chóng ®Õn ECU ABS vµ TRC C¶m biÕn vÞ trÝ b­ím ga chÝnh Ph¸t tÝn hiÖu gãc më b­ím ga chÝnh vµ göi tÝn hiÖu ®Õn ABS vµ TRC ECU C¶m biÕn vÞ trÝ b­ím ga phô Ph¸t tÝn hiÖu gãc më b­ím ga phô vµ göi tÝn hiÖu ®Õn ABS vµ TRC ECU Bé chÊp hµnh phanh TRC T¹o, tÝch vµ cung cÊp ¸p suÊt dÇu ®Õn bé chÊp hµnh phanh ABS theo tÝn hiÖu tõ ABS vµ TRC ECU Bé chÊp hµnh b­ím ga phô §iÒu khiÓn gãc më b­ím ga phô theo tÝn hiÖu tõ ABS vµ TRC ECU Bé chÊp hµnh ABS §iÒu khiÓn ¸p suÊt dÇu ®Õn c¸c xi lanh b¸nh xe theo tÝn hiÖu tõ ABS vµ TRC ECU §Ìn b¸o TRC B¸o cho ng­êi l¸i biÕt hÖ thèng TRC ®ang ho¹t ®éng vµ TRC háng §Ìn b¸o TRC OFF B¸o cho ng­êi l¸i biÕt TRC kh«ng ho¹t ®éng do h­ háng ABS hay hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®éng c¬ hay c«ng t¾c c¾t TRC R¬le chÝnh phanh TRC CÊp ®iÖn ®Õn bé chÊp hµnh phanh TRC vµ R¬le m«t¬ TRC R¬le m«t¬ TRC CÊp ®iÖn ®Õn m«t¬ b¬m TRC R¬ le b­ím ga TRC CÊp ®iÖn ®Õn bé chÊp hµnh b­ím ga phô qua ABS vµ TRC ECU B¶ng thèng kª ë trªn cho biÕt nh÷ng chi tiÕt vµ chøc n¨ng nãi chung cña chóng trong hÖ thèng TRC; cßn ®èi víi tõng lo¹i xe kh¸c nhau th× l¹i cã nh÷ng c¸ch l¾p ®Æt, bè trÝ c¸c côm chi tiÕt kh¸c nhau. HÖ thèng TRC cã hai lo¹i chÝnh: Mét lo¹i cã b×nh tÝch n¨ng trong hÖ thèng cßn mét lo¹i kh«ng cã b×nh tÝch n¨ng( b×nh tÝch n¨ng ®­îc ®Æt trong côm b¬m TRC) . §èi víi nh÷ng xe cã b×nh tÝch n¨ng, trong bé chÊp hµnh phanh TRC cã thªm c¬ cÊu "van ®iÖn c¾t b×nh tÝch n¨ng". H×nh 1 - 1 Côm b¬m cña lo¹i cã b×nh tÝch ¸p H×nh 1 - 2: Côm b¬m cña lo¹i kh«ng cã b×nh tÝch ¸p §èi víi nh÷ng kiÓu xe cã tay l¸i bªn tr¸i th× trong bé chÊp hµnh phanh TRC cã sö dông c«ng t¾c ¸p suÊt; cßn ®èi víi nh÷ng xe cã tay l¸i bªn ph¶i th× trong bé chÊp hµnh phanh TRC cã sö dông c¶m biÕn ¸p suÊt thay cho nhiÖm vô cña c«ng t¾c ¸p suÊt. KÕt hîp hÖ thèng ABS vµ TRC Hai hÖ thèng ABS vµ TRC cã nhiÒu ®iÓm t­¬ng ®ång : - Hai hÖ thèng cïng tÝnh to¸n tèc ®é cña b¸nh xe vµ xem xÐt ®é b¸m cña b¸nh xe so víi mÆt ®­êng ®Ó ®iÒu khiÓn tèc ®é b¸nh xe mét c¸ch tèi ­u. - Hai hÖ thèng cïng cã chung nh÷ng nguyªn lÝ lµm viÖc c¬ b¶n; chung môc ®Ých lµm t¨ng tÝnh æn ®Þnh cña xe khi chuyÓn ®éng. - Ngoµi ra, hai hÖ thèng cßn bæ sung cho nhau rÊt tèt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng do chóng cã thÓ sö dông lÉn mét sè côm cña hÖ thèng cßn l¹i. VÝ dô: HÖ thèng TRC cã thÓ sö dông van ®iÖn 3 vÞ trÝ cña hÖ thèng ABS ®Ó ®iÒu khiÓn viÖc phanh c¸c b¸nh xe. Hai hÖ thèng cã thÓ dïng chung c¸c c¶m biÕn tèc ®é cña c¸c b¸nh xe... Do vËy, ng­êi ta th­êng kÕt hîp chung c¶ hai hÖ thèng trªn mét xe hiÖn ®¹i. PhÇn ®iÒu khiÓn th× ë mét vµi kiÓu xe cã ABS ECU vµ TRC ECU cã thÓ t¸ch rêi nhau; còng cã c¸c xe ABS ECU vµ TRC ECU ®­îc tÝch hîp trong mét khèi vµ cã m«t¬ dÉn ®éng b­ím ga phô riªng ®Ó ®iÒu khiÓn. ABS ECU -§iÒu khiÓn ABS -§iÒu khiÓn phanh TRC Bé chÊp hµnh b­ím ga phô TRC ECU - §iÒu khiÓn b­ím ga TRC Engine vµ ECT ECU ABS vµ TRC ECU M«t¬ dÉn ®éng b­ím ga Bé chÊp hµnh b­ím ga phô Engine vµ ECT ECU S¬ ®å hÖ thèng TRC: H×nh 1 - 4 S¬ ®å tæng quan cña hÖ thèng TRC hÖ thèng ABS + TRC vµ c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n C¸c bé phËn chñ yÕu cña hÖ thèng TRC C¸c ®­êng tÝn hiÖu vµ ®­êng dÇu chÝnh cña hÖ thèng TRC H×nh 2 - 1 S¬ ®å m¹ch ®iÖn cña hÖ thèng TRC H×nh 2 - 2 M¹ch dÇu cho xe cã b×nh tÝch n¨ng H×nh 2 - 3 M¹ch dÇu cho xe kh«ng cã b×nh tÝch n¨ng Bé chÊp hµnh b­ím ga phô Bé chÊp hµnh nµy ®­îc g¾n ë häng giã. Nã ®iÒu khiÓn gãc më b­í Bé chÊp hµnh b­ím ga phô: Bé chÊp hµnh nµy ®­îc g¸n víi häng giã.Nã ®iÒu khiÓn gãc më b­ím ga phô theo tÝn hiÖu tõ ECU ABS vµ TRC, v× vËy còng ®iÒu khiÓn c«ng suÊt cña ®éng c¬. CÊu t¹o: Bé chÊp hµnh b­ím ga phô bao gåm mét nam ch©m vÜnh cöu, mét cuén d©y vµ mét trôc r« ro . Bé chÊp hµnh nµy lµ mét m«t¬ b­íc, nã quay bëi tÝn hiÖu ABS vµ TRC. Mét b¸nh r¨ng chñ ®éng ®­îc g¾n ë ®Çu trôc r«to ®Ó dÉn ®éng b¸nh r¨ng cam (g¾n ë ®Çu trôc b­ím ga phô), v× vËy ®iÒu khiÓn ®­îc gãc më b­ím ga phô H×nh 2 - 4 Bé chÊp hµnh b­ím ga phô Ho¹t ®éng: - Khi TRC ch­a lµm viÖc th× b¸nh r¨ng dÉn ®éng ®­a ®Õn vÞ trÝ lµm b­ím ga phô më hoµn toµn. Lóc nµy ®éng c¬ lµm viÖc nh­ khi kh«ng cã hÖ thèng TRC. - Khi TRC ho¹t ®éng côc bé, b­ím ga phô sÏ më mét gãc nµo ®ã theo tÝn hiÖu më b­ím ga phô tõ ECU. Lóc nµy, l­îng khÝ vµo häng hót ë mäi chÕ ®é cña b­ím ga chÝnh bÞ c¶n l¹i mét phÇn. Khi TRC ho¹t ®éng hoµn toµn th× ECU ®iÒu khiÓn b¸nh r¨ng dÉn ®éng ®iÒu khiÓn ®ãng hoµn toµn b­ím ga phô. lóc nµy kh«ng cã kh«ng khÝ lät vµo bªn trong häng hót. Lóc nµy ®éng c¬ coi nh­ ®ang ch¹y ë chÕ ®é kh«ng t¶i. H×nh 2 - 5 Nguyªn lý ho¹t ®éng C¶m biÕn vÞ trÝ b­ím ga phô C¶m biÕn nµy ®­îc g¾n ë ®Çu trôc b­ím ga phô. Nã biÕn ®æi gãc më b­ím ga phô thµnh tÝn hiÖu ®iÖn ¸p vµ göi tÝn hiÖu nµy ®Õn ABS ECU vµ TRC qua ECU ECT vµ ®éng c¬ H×nh 2 - 6 VÞ trÝ bé chÊp hµnh b­ím ga phô Bé chÊp hµnh phanh TRC CÊu t¹o: Bé chÊp hµnh phanh TRC bao gåm mét côm b¬m ®Ó t¹o ra ¸p suÊt dÇu vµ mét bé chÊp hµnh phanh ®Ó truyÒn ¸p suÊt dÇu tíi vµ x¶ ra khái c¸c xi lanh phanh ®Üa. ¸p suÊt dÇu trong c¸c xi lanh phanh cña b¸nh sau bªn ph¶i vµ bªn tr¸i ®­îc ®iÒu khiÓn riªng - Côm b¬m Chi tiÕt Chøc n¨ng B¬m Hót dÇu phanh tõ b×nh dÇu xi lanh chÝnh. t¨ng ¸p suÊt cña nã vµ ®­a ®Õn b×nh tÝch n¨ng. §©y lµ kiÓu pistong dÉn ®éng b»ng m«t¬ B×nh tÝch n¨ng TÝch dÇu phanh bÞ nÐn bëi b¬m vµ cung cÊp ®Õn c¸c xi lanh phanh b¸nh xe trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng TRC. B×nh tÝch ¸p còng ®­îc ®iÒn khÝ N2 cao ¸p ®Ó bï l¹i sù thay ®æi thÓ tÝch dÇu phanh B¶ng 2 - 1 H×nh 2 - 7 Côm b¬m trong hÖ thèng TRC - Bé chÊp hµnh phanh Bé chÊp hµnh phanh bao gåm 4 chi tiÕt sau: Chi tiÕt Chøc n¨ng Van ®iÖn c¾t b×nh tÝch n¨ng TruyÒn ¸p suÊt tõ b×nh tÝch n¨ng ®Õn c¸c xi lanh phanh b¸nh xe trong qu¸ tr×nh TRC ho¹t ®éng Van ®iÖn c¾t xi lanh phanh chÝnh Khi ¸p suÊt dÇu trong b×nh tÝch n¨ng ®­îc truyÒn tíi c¸c xi lanh phanh, van ®iÖn nµy ng¨n kh«ng cho dÇu phanh håi vÒ xilanh phanh chÝnh Van ®iÖn c¾t b×nh dÇu Trong qu¸ tr×nh hÖ thèng TRC ho¹t ®éng, van ®iÖn nµy håi dÇu phanh tõ c¸c xi lanh phanh b¸nh xe vÒ c¸c xi lanh phanh chÝnh C«ng t¾c ¸p suÊt hay c¶m biÕn ¸p suÊt Theo dâi ¸p suÊt trong b×nh tÝch n¨ng vµ göi tÝn hiÖu nµy ®Õn ABS vµ TRC ECU. ECU sÏ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña b¬m trªn c¬ së cña nh÷ng tÝn hiÖu nµy B¶ng 2 - 2 H×nh 2 - 8 Bé chÊp hµnh phanh trªn c¸c xe cã b×nh tÝch n¨ng H×nh 2 - 9 Bé chÊp hµnh phanh trªn c¸c xe kh«ng cã b×nh tÝch n¨ng Ho¹t ®éng a) Trong qu¸ tr×nh phanh b×nh th­êng (TRC kh«ng ho¹t ®éng) TÊt c¶ c¸c van ®iÖn trong bé chÊp hµnh phanh TRC ®Òu t¾t khi ®¹p phanh. Khi ®¹p phanh trong ®iÒu kiÖn nµy, ¸p suÊt dÇu sinh ra trong c¸c xi lanh chÝnh t¸c dông lªn xi lanh phanh b¸nh xe qua van ®iÖn 3 vÞ trÝ cña bé chÊp hµnh phanh ABS. Khi nh¶ phanh, dÇu phanh håi tõ xi lanh phanh b¸nh xe vÒ xi lanh phanh chÝnh (H×nh 2 - 10) Tªn chi tiÕt Van ®iÖn Van Van ®iÖn c¾t xi lanh phanh chÝnh T¾t Më Van ®iÖn c¾t b×nh tÝch n¨ng T¾t §ãng Van ®iÖn c¾t b×nh dÇu phanh T¾t §ãng Van ®iÖn 3 vÞ trÝ ABS T¾t (0A) Cöa A më Cöa B ®ãng B¶ng 2 - 3 H×nh 2 - 10 M¹ch dÇu cña hÖ thèng khi TRC kh«ng ho¹t ®éng b) Trong qu¸ tr×nh t¨ng tèc (TRC ho¹t ®éng) NÕu b¸nh bÞ tr­ît quay trong qu¸ tr×nh t¨ng tèc, ECU ABS vµ TRC ®iÒu khiÓn m« men xo¾n cña ®éng c¬ vµ phanh c¸c b¸nh sau ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng nµy. ¸p suÊt dÇu trong xi lanh phanh b¸nh sau bªn ph¶i vµ bªn tr¸i ®­îc ®iÒu khiÓn riªng rÏ theo 3 chÕ ®é: (T¨ng ¸p; gi÷; gi¶m ¸p) nh­ m« t¶ sau ®©y ChÕ ®é t¨ng ¸p: Khi ®¹p ga vµ mét b¸nh sau b¾t ®Çu tr­ît, ECU ph¸t tÝn hiÖu ®Ó bËt tÊt c¶ c¸c van ®iÖn cña bé chÊp hµnh TRC. Cïng lóc ®ã, van ®iÖn 3 vÞ trÝ cña bé chÊp hµnh ABS còng chuyÓn sang chÕ ®é t¨ng ¸p. ë chÕ ®é nµy, van ®iÖn c¾t xi lanh phanh chÝnh bËt (®ãng) vµ van ®iÖn c¾t b×nh tÝch n¨ng bËt (më). Nã lµm cho dÇu cao ¸p trong b×nh tÝch n¨ng t¸c dông lªn xi lanh phanh b¸nh xe qua van ®iÖn c¾t b×nh tÝch n¨ng vµ van ®iÖn 3 vÞ trÝ trong ABS. Khi c«ng t¾c ¸p suÊt ph¸t hiÖn cã sù gi¶m ¸p b×nh tÝch n¨ng (kh«ng phô thuéc vµo ho¹t ®éng cña TRC ), ECU bËt b¬m TRC ®Ó t¨ng ¸p suÊt dÇu.(H×nh 2 - 11) Tªn chi tiÕt Van ®iÖn Van Van ®iÖn c¾t xi lanh phanh chÝnh bËt §ãng Van ®iÖn c¾t b×nh tÝch n¨ng BËt Më Van ®iÖn c¾t b×nh dÇu phanh BËt Më Van ®iÖn 3 vÞ trÝ ABS T¾t (0A) Cöa A më Cöa B ®ãng B¶ng 2 - 4 H×nh 2 - 11 M¹ch dÇu cña hÖ thèng TRC ë chÕ ®é t¨ng ¸p ChÕ ®é gi÷: Khi ¸p suÊt dÇu trong c¸c xi lanh phanh b¸nh xe sau t¨ng hay gi¶m ®Õn mét gi¸ trÞ yªu cÇu , hÖ thèng ®­îc chuyÓn ®Õn chÕ ®é gi÷ . Sù thay ®æi chÕ ®é ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch thay ®æi tr¹ng th¸i cña van ®iÖn 3 vÞ trÝ cña bé chÊp hµnh ABS. KÕt qu¶ lµ ¸p suÊt trong b×nh tÝch n¨ng bÞ ng¨n kh«ng cho x¶ ra ngoµi vµ ¸p suÊt dÇu trong xi lanh phanh b¸nh xe ®­îc gi÷ nguyªn. (H×nh 2 - 12) Tªn chi tiÕt Van ®iÖn Van Van ®iÖn c¾t xi lanh phanh chÝnh bËt §ãng Van ®iÖn c¾t b×nh tÝch n¨ng BËt Më Van ®iÖn c¾t b×nh dÇu phanh BËt Më Van ®iÖn 3 vÞ trÝ ABS BËt (2A) Cöa A ®ãng Cöa B ®ãng B¶ng 2 - 5 H×nh 2 - 12 M¹ch dÇu cña hÖ thèng TRC ë chÕ ®é gi÷ ChÕ ®é gi¶m ¸p: Khi cÇn gi¶m ¸p suÊt dÇu trong c¸c xi lanh phanh b¸nh sau, ECU ABS vµ TRC chuyÓn van ®iÖn 3 vÞ trÝ cña bé chÊp hµnh ABS ®Õn chÕ ®é gi¶m ¸p. Nã lµm cho ¸p suÊt dÇu trong xi lanh phanh b¸nh xe håi vÒ b×nh dÇu cña xi lanh phanh chÝnh qua van ®iÖn 3 vÞ trÝ vµ van ®iÖn c¾t b×nh dÇu. KÕt qu¶ lµ ¸p suÊt dÇu gi¶m . Lóc nµy, b¬m bé chÊp hµnh ABS vÉn kh«ng ho¹t ®éng. (H×nh 2 - 13) Tªn chi tiÕt Van ®iÖn Van Van ®iÖn c¾t xi lanh phanh chÝnh bËt §ãng Van ®iÖn c¾t b×nh tÝch n¨ng BËt Më Van ®iÖn c¾t b×nh dÇu phanh BËt Më Van ®iÖn 3 vÞ trÝ ABS BËt (5A) Cöa A ®ãng Cöa B më B¶ng 2 - 6 H×nh 2 - 13 M¹ch dÇu cña hÖ thèng TRC ë chÕ ®é gi¶m ¸p ABS vµ TRC ECU vµ c¸c chøc n¨ng cña nã: ABS vµ TRC ECU kÕt hîp 2 chøc n¨ng cña 2 ECU riªng rÏ. Nã sö dông tÝn hiÖu tèc ®é tõ c¶m biÕn tèc ®é ë b¸nh xe vµ tÝnh to¸n møc ®é tr­ît gi÷a c¸c b¸nh xe víi mÆt ®­êng råi gi¶m m« men xo¾n cña ®éng c¬ vµ tèc ®é gãc b¸nh xe mét c¸ch t­¬ng øng, v× vËy ®iÒu khiÓn ®­îc tèc ®é cña b¸nh xe.§©y lµ chøc n¨ng ®iÒu khiÓn tèc ®é b¸nh xe cña ECU. Bªn c¹nh ®ã, ABS vµ TRC ECU cã mét sè chøc n¨ng nh­ kiÓm tra ban ®Çu, chÈn ®o¸n vµ dù phßng. C¸c chøc n¨ng chÝnh cña ABS vµ TRC ECU a) §iÒu khiÓn tèc ®é b¸nh xe ECU liªn tôc nhËn ®­îc tÝn hiÖu tõ 4 c¶m biÕn tèc ®é b¸nh xe vµ tÝnh to¸n tèc ®é cña c¸c b¸nh xe. Cïng lóc, nã ­íc l­îng tèc ®é xe trªn c¬ së tèc ®é cña 2 b¸nh tr­íc vµ ®Æt ra mét tèc ®é tiªu chuÈn. NÕu ®¹p ga ®ét ngét vµ c¸c b¸nh sau b¾t ®Çu tr­ît quay, tèc ®é b¸nh sau sÏ v­ît qu¸ tèc ®é tiªu chuÈn. V× vËy, ECU göi tÝn hiÖu ®ãng b­ím ga phô ®Õn bé chÊp hµnh b­ím ga phô. Cïng kóc ®ã, nã göi mét tÝn hiÖu ®Õn bé chÊp hµnh TRC ®Ó cÊp dÇu phanh cao ¸p ®Õn c¸c xi lanh phanh b¸nh sau. Van ®iÖn 3 vÞ trÝ cña bé chÊp hµnh ABS ®­îc chuyÓn chÕ ®é ®Ó ®iÒu khiÓn ¸p suÊt dÇu phanh b¸nh sau vµ v× vËy tr¸nh cho b¸nh sau kh«ng bÞ tr­ît quay. Khi b¸nh xe ®· cã dÊu hiÖu bÞ tr­ît quay, ABS vµ TRC ECU sÏ ®iÒu khiÓn bé chÊp hµnh theo nh÷ng b­íc sau: - ABS vµ TRC ECU ®ãng b­ím ga phô, gi¶m l­îng khÝ n¹p vµ v× vËy gi¶m m« men xo¾n cña ®éng c¬. - Cïng lóc, nã ®iÒu khiÓn c¸c van ®iÖn bé chÊp hµnh TRC vµ ®Æt bé chÊp hµnh ABS ë chÕ ®é t¨ng ¸p. ¸p suÊt phanh trong b×nh tÝch n¨ng TRC tíi lóc nµy (còng nh­ ¸p suÊt t¹o bëi b¬m TRC) cung cÊp ¸p suÊt thÝch hîp lªn c¸c xi lanh phanh b¸nh xe ®Ó t¹o hiÖu qu¶ phanh. - Khi phanh b¾t ®Çu t¸c dông, sù t¨ng tèc cña c¸c b¸nh sau b¾t ®Çu gi¶m vµ ABS vµ TRC ECU chuyÓn van ®iÖn 3 vÞ trÝ vÒ chÕ ®é gi÷. - NÕu sù t¨ng tèc cña c¸c b¸nh sau gi¶m qu¸ nhiÒu, nã chuyÓn van ®Õn chÕ ®é gi¶m ¸p lµm gi¶m ¸p suÊt dÇu trong xi lanh phanh b¸nh xe vµ kh«i phôc l¹i sù t¨ng tèc cña c¸c b¸nh xe. Nhê lÆp l¹i c¸c qu¸ tr×nh nh­ trªn mµ ABS vµ TRC ECU ®¶m b¶o ®­îc tèc ®é ®iÒu khiÓn tiªu chuÈn. H×nh 2 - 14 §å thÞ xö lÝ tÝn hiÖu C¸c ®iÒu kiÖn kÝch ho¹t ®iÒu khiÓn tèc ®é b¸nh xe §iÒu khiÓn tèc ®é b¸nh xe sÏ ho¹t ®éng nÕu tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®­îc tho¶ m·n: + B­ím ga chÝnh kh«ng ®­îc ®ãng hoµn toµn (tÝn hiÖu IDL1 ph¶i t¾t) + Hép sè ph¶i ë c¸c tay sè L,2,D hay R(tÝn hiÖu ë tay sè P,N ph¶i t¾t) + Xe ph¶i ch¹y > 9 km/h vµ c«ng t¾c ®Ìn phanh ph¶i t¾t + C«ng t¾c c¾t TRC ph¶i t¾t vµ ABS kh«ng ho¹t ®éng + HÖ thèng kh«ng ®­îc ë chÕ ®é kiÓm tra c¶m biÕn hoÆc ph¸t m· chÈn ®o¸n. b) §iÒu khiÓn c¸c R¬le - R¬le chÝnh phanh TRC vµ r¬le b­ím ga TRC Khi kh«ng cã h­ háng trong hÖ thèng ABS hoÆc TRC hay hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn tö ®éng c¬, ECU sÏ bËt r¬le chÝnh phanh TRC vµ r¬le b­ím ga TRC khi kho¸ ®iÖn bËt ON. Nh÷ng r¬le nµy t¾t khi kho¸ ®iÖn t¾t off. NÕu ECU ph¸t hiÖn cã h­ háng, nã sÏ t¾t c¸c r¬le nµy. H×nh 2 - 15 S¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn r¬le chÝnh phanh TRC H×nh 2 - 16 S¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn r¬le b­ím ga TRC - R¬le m«t¬ b¬m TRC ECU sÏ bËt r¬le m«t¬ b¬m khi tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®­îc tho¶ m·n + R¬ le chÝnh TRC bËt + Tèc ®é ®éng c¬ lín h¬n 500 v/p + CÇn sè ë nh÷ng vÞ trÝ kh¸c P vµ N + TÝn hiÖu IDL1 t¾t + TÝn hiÖu c«ng t¾c ¸p suÊt bËt H×nh 2 - 17 S¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn r¬le m« t¬ b¬m TRC c) Chøc n¨ng kiÓm tra ban ®Çu - Bé chÊp hµnh b­ím ga Khi nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®­îc tho¶ m·n, ECU ®iÒu khiÓn bé chÊp hµnh b­ím ga phô ®Ó ®ãng hoµn toµn sau ®ã më hoµn toµn bø¬m ga phô. Nã tiÕn hµnh kiÓm tra m¹ch ®iÖn cña bé chÊp hµnh b­ím ga phô vµ c¶m biÕn vÞ trÝ b­ím ga, còng nh­ ho¹t ®éng cña b­ím ga phô ngau sau khi kho¸ ®iÖn bËt ON. Cïng lóc ®ã, gãc më cña b­ím ga phô khi nã ®ãng hoµn toµn ®­îc ghi l¹i trong bé nhí cña ECU . §iÒu kiÖn: CÇn sè ë vÞ trÝ N hoÆc P B­ím ga chÝnh ®ãng hoµn toµn vµ vËn tèc = 0 km/h - Van ®iÖn bé chÊp hµnh phanh TRC Khi c¸c ®iÒu kiÖn sau ®­îc tho¶ m·n ECU sÏ ®iÒu khiÓn van ®iÖn bé chÊp hµnh phanh TRC vµ tiÕn hµnh kiÓm tra ban ®Çu ngay sau khi kho¸ ®iÖn bËt ON. §iÒu kiÖn: CÇn sè dõng ë vÞ tri P hoÆc N Xe dõng (0 km/h) M¸y ®ang næ d) Chøc n¨ng tù chÈn ®o¸n NÕu ECU ph¸t hiÖn thÊy h­ háng trong hÖ thèng TRC, nã bËt s¸ng ®Ìn b¸o TRC ë b¶ng ®ång hå ®Ó b¸o cho ng­êi l¸i biÕt cã h­ háng x¶y ra, ®ång thêi nã còng l­u l¹i m· cña h­ háng. M· cña sù cè ®­îc hiÓn thÞ th«ng qua viÖc nh¸y ®Ìn TRC khi c¸c ®iÒu kiÖn sau ®­îc tho¶ m·n: - Kho¸ ®iÖn bËt ON - Nèi gi÷a ch©n TC vµ E1 cña gi¾c kiÓm tra hay TDLC - Xe dõng (0 km/h) Cùc TC trong gi¾c kiÓm tra chØ cã ë nh÷ng xe cã trang bÞ tói khÝ H×nh 2 - 20 VÞ trÝ ®Ìn TRC trªn xe e) Chøc n¨ng dù phßng NÕu ECU ph¸t hiÖn thÊy cã h­ háng trong khi TRC kh«ng ho¹t ®éng, nã sÏ ngay lËp tøc ng¾t r¬le b­ím ga TRC, r¬le m«t¬ TRC vµ r¬le chÝnh phanh TRC v× vËy ng¨n kh«ng cho TRC ho¹t ®éng. NÕu ECU ph¸t hiÖn thÊy cã h­ háng trong khi TRC ho¹t ®éng, nã sÏ dõng viÖc ®iÒu khiÓn vµ t¾t r¬le m«t¬ TRC vµ r¬le chÝnh phanh TRC Khi ECU ng¨n kh«ng cho TRC ho¹t ®éng, ®éng c¬ vµ hÖ thèng phanh vÉn ho¹t ®éng b×nh th­êng nh­ c¸c lo¹i xe kh«ng cã hÖ thèng TRC. PhÇn 4 KiÓm tra, B¶o d­ìng, chÈn ®o¸n h­ háng vµ c¸ch kh¾c phôc 4.1 Mét sè tiªu chuÈn c¬ b¶n trong kiÓm tra hiÖu qu¶ phanh 4.1.1 C¸c yªu cÇu c¬ b¶n cña hÖ thèng phanh HÖ thèng phanh lµ mét hÖ thèng ®¶m b¶o an toµn chuyÓn ®éng cho «t«. Do vËy ph¶i chÊp nhËn nh÷ng yªu cÇu kiÓm tra kh¾t khe, nhÊt lµ ®èi víi « t« th­êng xuyªn ho¹t ®éng ë tèc ®é cao. C¸c yªu cÇu cña nã nh­ sau: Ph¶i ®¶m b¶o nhanh chãng dõng xe khÈn cÊp trong bÊt kú t×nh huèng nµo. Khi phanh ®ét ngét, xe ph¶i ®­îc dõng sau qu·ng ®­êng phanh ng¾n nhÊt, tøc lµ cã gia tèc phanh cùc ®¹i. Ph¶i ®¶m b¶o phanh gi¶m tèc ®é « t« trong mäi ®iÒu kiÖn sö dông, lùc phanh trªn bµn ®¹p ph¶i tû lÖ víi hµnh tr×nh bµn ®¹p, cã kh¶ n¨ng rµ phanh khi cÇn thiÕt. HiÖu qu¶ phanh cao ph¶i kÌm theo sù phanh ªm dÞu ®Ó ®¶m b¶o phanh chuyÓn ®éng víi gia tèc chËm dÇn biÕn ®æi ®Òu ®Æn gi÷ æn ®Þnh chuyÓn ®éng cña xe. Tèi thiÓu trªn « t« ph¶i cã hai hÖ thèng phanh lµ: phanh chÝnh vµ phanh dù phßng (phanh ch©n vµ phanh tay). Hai hÖ thèng ®Òu ph¶i s½n sµng lµm viÖc khi cÇn thiÕt. DÉn ®éng phanh ch©n vµ phanh tay lµm viÖc ®éc lËp kh«ng ¶nh h­ëng lÉn nhau. Phanh tay cã thÓ thay thÕ phanh ch©n khi phanh ch©n cã sù cè. Phanh tay dïng ®Ó gi÷ nguyªn vÞ trÝ xe trªn ®­êng b»ng còng nh­ trªn dèc nghiªng theo thiÕt kÕ ban ®Çu. Lùc ®iÒu khiÓn kh«ng qu¸ lín vµ ®iÒu khiÓn nhÑ nhµng, dÔ dµng kÓ c¶ ®iÒu khiÓn b»ng ch©n hoÆc b»ng tay. Hµnh tr×nh bµn ®¹p phanh hoÆc tay phanh ph¶i thÝch hîp vµ n»m trong ph¹m vi ®iÒu khiÓn cã thÓ cña ng­êi sö dông. HÖ thèng phanh cÇn cã ®é nh¹y cao hiÖu qu¶ phanh kh«ng thay ®æi nhiÒu lÇn gi÷a c¸c lÇn phanh. §é chËm chÔ trong t¸c ®éng ph¶i nhá, vµ ph¶i cã thÓ lµm viÖc nhanh chãng t¹o hiÖu qu¶ phanh « t« ngay sau khi võa míi th«i phanh. khi phanh lùc phanh sinh ra gi÷a c¸c b¸nh xe trªn mét cÇu ph¶i b»ng nhau, nÕu cã sai lÖch th× ph¶i nhá trong ph¹m vi cho phÐp, khi thö phanh trªn ®­êng ph¶i gi÷ ®óng ®­îc quü ®¹o chuyÓn ®éng mong muèn theo ®iÒu khiÓn. C¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn cã trî lùc phanh, khi bÞ h­ háng hÖ trî lùc, hÖ thèng phanh vÉn ®­îc ®iÒu khiÓn vµ cã t¸c dông lªn « t«. §¶m b¶o ®é tin cËy sö dông cña « t« trong c¶ hÖ thèng vµ c¸c chi tiÕt trong hÖ thèng, nhÊt lµ c¸c chi tiÕt bao kÝn b»ng vËt liÖu cao su, nhùa tæng hîp. C¸c c¬ cÊu phanh ph¶i tho¸t nhiÖt tèt, kh«ng truyÒn nhiÖt ra c¸c khu vùc lµm ¶nh h­ëng tíi sù lµm viÖc cña c¸c c¬ cÊu xung quanh (lèp xe, moay ¬...) ph¶i dÔ dµng ®iÒu chØnh, thay thÕ c¸c chi tiÕt h­ háng. 4.1.2 Mét sè tiªu chuÈn c¬ b¶n trong kiÓm tra - Khi phanh xe trªn ®­êng quü ®¹o chuyÓn ®éng cña « t« kh«ng lÖch qu¸ 8o so víi ph­¬ng chuyÓn ®éng th¼ng vµ kh«ng bÞ lÖch bªn 3,50 m. - Tiªu chuÈn kiÓm tra chÊt l­îng phanh ch©n dïng trong kiÓm ®Þnh l­u hµnh cña ViÖt Nam do Bé GTVT ban hµnh cho trong b¶ng 5.2. tiªu chuÈn ngµnh 22-TCN 224-2000. Còng trong tiªu chuÈn nµy yªu cÇu cho phanh tay: khi phanh tay (phanh dõng xe) xe ®­îc dõng trªn dèc (®é dèc 20%), hay lùc phanh trªn b¸nh xe kiÓm tra trªn bÖ thö kh«ng nhá h¬n 16% träng l­îng « t«. tiªu chuÈn ngµnh 22-TCN 224-2000 22-TCN 224:2000 Träng l­îng lín nhÊt ¤ t« chë ng­êi ¤ t« chë hµng ¤ t« con ¤ t« buýt ¤ t« t¶i £8,0 TÊn > 8,0 TÊn £8,0 TÊn > 8,0 TÊn Phanh ch©n Tèc ®é ban ®Çu phanh (v)km/h 30 30 30 30 30 Qu·ng ®­êng phanh £ m 7,2 9,5 11,0 9,5 11,0 Gia tèc chËm dÇn lín nhÊt ³ m/s2 5,8 5,0 5,0 4,2 4.2. Ph­¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ kiÓm tra 4.2.1 X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ phanh a) §o qu·ng ®­êng phanh Sp trªn ®­êng Chän ®äan ®­êng ph¼ng dµi, mÆt ®­êng kh« cã hÖ sè b¸m cao, kh«ng cã ch­íng ng¹i vËt. T¹i 1/3 qu·ng ®­êng c¾m cäc tiªu chØ thÞ ®iÓm b¾t ®Çu ®Æt ch©n lªn bµn ®¹p phanh. Cho «t« kh«ng t¶i gia tèc ®Õn tèc ®é quy ®Þnh (v), duy tr× tèc ®é nµy cho tíi vÞ trÝ cäc tiªu phanh. T¹i vÞ trÝ cäc tiªu c¾t ly hîp vµ ®Æt ch©n lªn bµn ®¹p vµ phanh ngÆt. Khi phanh ®¹p nhanh vµ liªn tôc, gi÷ vµnh l¸i ë tr¹ng th¸i ®i th¼ng. chê cho « t« dõng l¹i. §o kho¶ng c¸ch tõ cäc tiªu tíi vÞ trÝ dõng « t«, chóng ta gäi kho¶ng c¸ch nµy lµ qu·ng ®­êng phanh. So s¸nh víi chØ tiªu, ®¸nh gi¸. Ph­¬ng ph¸p nµy kh¸ thuËn lîi, kh«ng ®ßi hái nhiÒu thiÕt bÞ, nh­ng nh­îc ®iÓm lµ ®é chÝnh x¸c kh«ng cao, qu¸ tr×nh ®o phô thuéc vµo mÆt ®­êng vµ tr¹ng th¸i ®¹p phanh. b) §o gia tèc chËm dÇn, thêi gian phanh trªn ®­êng Ph­¬ng ph¸p t­¬ng tù nh­ trªn, nh­ng cÇn cã dông cô ®o gia tèc víi ®é chÝnh x¸c ±0,1m/s2 vµ x¸c ®Þnh b»ng gi¸ trÞ gia tèc phanh lín nhÊt trªn dông cô ®o. §o gia tèc chËm dÇn lín nhÊt lµ ph­¬ng ph¸p cho ®é chÝnh x¸c tèt cã thÓ dïng ®¸nh gi¸ chÊt l­îng hÖ thèng phanh v× dông cô ®o nhá, gän (g¾n trªn kÝnh «t«) ViÖc tiÕn hµnh ®o thêi gian phanh cÇn ®ång hå ®o thêi gian theo kiÓu bÊm gi©y víi ®é chÝnh x¸c 1/10 gi©y. Thêi ®iÓm b¾t ®Çu bÊm gi©y lµ lóc ®Æt ch©n lªn bµn ®¹p phanh, thêi ®iÓm kÕt thóc lµ lóc « t« dõng h¼n. c) §o lùc phanh hoÆc m«men phanh trªn bÖ thö: D¹ng c¬ b¶n cña thiÕt bÞ ®o hiÖu qu¶ phanh th«ng qua viÖc ®o lùc phanh ë b¸nh xe lµ bÖ thö con l¨n. §ång hå ®o lùc §ång hå tèc ®é Tang trèng chñ ®éng B¸nh xe bÞ phanh C¶m biÕn tèc ®é Startor Rotor Bé truyÒn thñy ®éng §­êng èng thñy lùc H×nh 5.6. BÖ thö phanh « t« kiÓu thñy lùc BÖ thö phanh bao gåm ba bé phËn chÝnh: bÖ ®o, tñ ®iÒu khiÓn vµ ®ång hå chØ thÞ. H×nh5.7. S¬ ®å nguyªn lý bÖ thö phanh «t« Tang trèng bÞ ®éng §éng c¬ ®iÖn Tang trèng chñ ®éng §o tèc ®é b¸nh xe Hép gi¶m tèc C¶m biÕn lùc phanh Bµn ®o träng l­îng ChiÒu « t« ®i kÕt qu¶ ®o ®­îc bao gåm: träng l­îng cña «t« ®Æt trªn c¸c b¸nh xe, lùc phanh t¹i c¸c bÒ mÆt tiÕp xóc cña b¸nh xe t¹i b¸nh xe theo thêi gian, tèc ®é dµi cña b¸nh xe theo thêi gian. kÕt qu¶ tÝnh to¸n vµ hiÓn thÞ bao gåm: träng l­îng cña «t« ®Æt trªn c¸c b¸nh xe, sai lÖch tuyÖt ®èi vµ t­¬ng ®èi gi÷a hai bªn, lùc phanh t¹i c¸c bÒ mÆt tiÕp xóc cña b¸nh xe trªn cïng mét cÇu, sai lÖch tuyÖt ®èi vµ t­¬ng ®èi gi÷a hai bªn, qu¸ tr×nh phanh (lùc phanh) theo thêi gian, ®é kh«ng ®ång ®Òu cña lùc phanh sinh ra trong mét vßng quay b¸nh xe tÝnh b¼ng % (®é mÐo cña tang trèng). gi¸ trÞ lùc c¶n cña b¸nh xe khi kh«ng phanh (®é kh«ng l¨n tr¬n) ®ång thêi chØ ra hiÖn t­îng b¸nh xe bÞ bã cøng khi phanh. lùc phanh trªn c¸c b¸nh xe cÇu sau khi phanh b¨ng phanh tay tû lÖ gi÷a lùc phanh vµ träng l­îng trªn mét b¸nh xe (%), gi¸ trÞ sai lÖch cña lùc phanh gi÷a hai b¸nh xe trªn cïng mét cÇu, kh¶ n¨ng æn ®Þnh h­íng chuyÓn ®éng khi phanh. Qua c¸c th«ng sè nµy cho thÊy: chÊt l­îng tæng thÓ cña hÖ thèng phanh tíi gi¸ trÞ lùc phanh hay m«men phanh cña tõng b¸nh xe. Khi gi¸ trÞ lùc phanh nµy nhá h¬n tiªu chuÈn ban ®Çu th× c¬ cÊu phanh cã thÓ bÞ mßn, hÖ thèng dÉn ®éng ®iÒu khiÓn cã sù cè, hay c¬ cÊu phanh bÞ bã cøng (kÑt). Tuy nhiªn kÕt qu¶ kh«ng chØ râ h­ háng hay sù cè x¶y ra ë khu vùc nµo, ®iÒu nµy phï hîp víi viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng tæng thÓ cña hÖ thèng phanh, th«ng qua th«ng sè hiÖu qu¶. d) §o lùc phanh vµ hµnh tr×nh bµn ®¹p phanh ViÖc ®o lùc phanh vµ hµnh tr×nh bµn ®¹p phanh cã thÓ tiÕn hµnh th«ng qua c¶m nhËn cña ng­êi ®iÒu khiÓn, song ®Ó chÝnh x¸c c¸c gi¸ trÞ nµy cã thÓ dïng lùc kÕ ®o lùc vµ th­íc ®o chiÒu dµi, khi xe ®øng yªn trªn nÒn ®­êng. Khi ®o cÇn x¸c ®Þnh: lùc phanh lín nhÊt ®Æt trªn bµn ®¹p phanh, hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p phanh, kho¶ng c¸ch tíi sµn khi kh«ng phanh hay hµnh tr×nh toµn bé bµn ®¹p phanh, kho¶ng c¸ch cßn l¹i tíi sµn (xem h×nh 5.9) . hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p phanh ®­îc ®o víi lùc bµn ®¹p nhá kho¶ng tõ 20¸50 N, gi¸ trÞ nhá víi « t« con, gi¸ trÞ lín víi « t« t¶i. hµnh tr×nh toµn bé ®­îc ®o khi ®¹p víi lùc bµn ®¹p kho¶ng tõ 500 ¸ 700 N. lùc phanh lín nhÊt trªn bµn ®¹p ®­îc ®o b»ng lùc kÕ ®Æt trªn bµn ®¹p phanh, øng víi khi ®¹p víi hÕt hµnh tr×nh toµn bé. c¸c gi¸ trÞ ®o ®­îc ph¶i so s¸nh víi tiªu chuÈn kü thuËt cña nhµ s¶n xuÊt. Mét sè sè liÖu cho trong b¶ng 5.3. D b) bµn ®¹p « t« con D a)bµn ®¹p « t« t¶i C C B A H×nh 5.9. §o hµnh tr×nh bµn ®¹p phanh hµnh tr×nh tù do, B. Kho¶ng c¸ch tíi sµn, c. Hµnh tr×nh toµn bé, D. Kho¶ng c¸ch cßn l¹i tíi sµn Khi hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p phanh qu¸ lín hoÆc qu¸ nhá vµ hµnh tr×nh toµn bé bµn ®¹p phanh thay ®æi chøng tá c¬ cÊu phanh bÞ mßn, cã sai lÖch vÞ trÝ ®ßn dÉn ®éng. Khi lùc phanh lín nhÊt trªn bµn ®¹p qu¸ lín chøng tá c¬ cÊu phanh bÞ kÑt, hoÆc cã h­ háng trong phÇn dÉn ®éng. e) X¸c ®Þnh sù kh«ng ®ång ®Òu cña lùc hay m«men phanh B»ng c¸ch ®o trªn bÖ thö (chÈn ®o¸n) phanh. Sù kh«ng ®ång ®Òu nµy cã thÓ x¸c ®Þnh ®éc lËp cña tõng lùc phanh sinh ra trªn c¸c b¸nh xe (nh­ ®· nªu ë trªn nhê kÕt qu¶ ®o ghi) B»ng c¸ch thö xe trªn ®­êng C¸c c«ng viÖc chÝnh tiÕn hµnh nh­ sau: chän mÆt ®­êng tèt kh«, cã ®é nh½n vµ ®é b¸m gÇn ®ång ®Òu, chiÒu dµi kho¶ng 150m, chiÒu réng mÆt ®­êng lín tõ 4 ®Õn 6 lÇn chiÒu réng th©n xe. kÎ s½n trªn nÒn ®­êng v¹ch chuÈn tim ®­êng, c¾m mèc tiªu vÞ trÝ b¾t ®Çu phanh. cho xe chuyÓn ®éng th¼ng víi vËn tèc quy ®Þnh vµ phanh ngÆt, gi÷ chÆt vµnh l¸i. Th«ng qua tr¹ng th¸i dõng xe x¸c ®Þnh ®é lÖch h­íng chuyÓn ®éng cña «t«, ®o chiÒu dµi qu·ng ®­êng phanh AB, vµ ®é lÖch quü ®¹o BC (xem h×nh 5.11). B C A H×nh 5.11. x¸c ®Þnh ®é lÖch h­íng chuyÓn ®éng cña «t« khi phanh TrÞ sè lÖch h­íng nµy cã thÓ lÊy b»ng gi¸ trÞ trung b×nh cña ®é lÖch ngang th©n xe trªn chiÒu dµi qu·ng ®­êng phanh, vµ nã biÓu thÞ sù kh«ng ®ång ®Òu cña m« men phanh trªn c¸c c¬ cÊu phanh do mßn hoÆc do h­ háng trong c¸c ®­êng dÉn ®éng (dßng dÉn ®éng phanh). §iÒu kiÖn thö nh­ vËy cã ý nghÜa khi xem xÐt an toµn chuyÓn ®éng mµ kh«ng chØ râ sù kh«ng ®ång ®Òu cho c¸c b¸nh xe. Theo TCN224-95 ®é lÑch quü ®ao khi phanh ë vËn tèc quy ®Þnh (30km/h víi « t« buýt, 40km/h víi « t« con) kh«ng qu¸ 8 ®é hay 3,5m Tr­íc khi thö cÇn chó ý mÊy vÊn ®Ò sau: xe kh«ng t¶i hay cã t¶i ®­îc ph©n bè ®èi xøng qua mÆt c¾t däc ®èi xøng cña xe, kiÓm tra chÊt l­îng b¸nh xe, ¸p suÊt lèp, ®iÒu chØnh ®óng gãc kÕt cÊu b¸nh xe Trªn c¸c « t« kh«ng cã bé ®iÒu chØnh lùc phanh, b¸nh xe vµ mÆt ®­êng cã chÊt l­îng tèt ®ång ®Òu cã thÓ x¸c ®Þnh qua vÕt lÕt cña c¸c b¸nh xe ®Ó x¸c ®Þnh sù kh«ng ®Òu nµ 4.3 Nh÷ng h­ háng chÝnh cña hÖ thèng phanh vµ c¸ch kh¾c phôc HiÖn t­îng Nguyªn nh©n Kh¾c phôc Ch©n phanh thÊp §é cao bµn ®¹p qu¸ nhá §iÒu chØnh l¹i (khi ®¹p phanh ®é cao bµn ®¹p ®é cao cùc tiÓu hµnh tr×nh tù do bµn ®¹p qu¸ lín §iÒu chØnh l¹i cña bµn ®¹p qu¸ hµnh tr×nh tù nhá vµ bµn ®¹p do bµn ®¹p ch¹m vµo sµn ha Khe hë gi÷a m¸ phanh víi trèng bµn ®¹p c¶m thÊy trèng phanh qu¸ lín do: "hÉng" vµ lùc -M¸ phanh qu¸ mßn Thay m¸ phanh phanh kh«ng ®ñ -§iÒu chØnh kh«ng ®óng §iÒu chØnh l¹i ®Ó dõng xe. Rß dÇu tõ m¹ch dÇu Söa rß dÇu Xi lanh chÝnh háng do tiÕp xóc gi÷a cópben vµ thµnh xilanh chÝnh kh«ng tèt -cupben bÞ thñng, r¸ch mÐp Thay cupben -thµnh xilanh bÞ rç, x­íc Mµi l¹i hoÆc thay xilanh Cã khÝ trong hÖ thèng dÇu phanh lóc X¶ khÝ ra khái nµy ®¹p phanh sÏ cã c¶m gi¸c "hÉng" hÖ thèng HiÖn t­îng Nguyªn nh©n Kh¾c phôc §Üa phanh ®¶o hay tang trèng phanh TiÖn ®Üa phanh mÐo(nÕu ®é ®¶o cña ®Üa phanh hay ®é hay tang trèng mÐo cña tang trèng phanh qu¸ lín, m¸ hoÆc thay míi phanh sÏ bÞ ®Èy ra mét kho¶ng b»ng ®é ®¶o hay ®é mÐo vµ sinh ra mét khe hë lín gi÷a m¸ phanh víi ®Üa hay tang trèng v× vËy hµnh tr×nh bµn ®¹p t¨ng mét l­îng t­¬ng øng Kho¸ h¬i(Khi phanh liªn tôc lµm trèng Dïng phanh phanh trë nªn qu¸ nãng vµ nhiÖt ®­îc b»ng ®éng c¬ truyÒn ®Õn dÇu phanh. V× vËy dÇu bÞ s«i KiÓm tra chÊt vµ bay h¬i t¹o bät trong ®­êng èng dÉn l­îng dÇu ®Õn lµm gi¶m lùc phanh) Bã phanh Hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p kh«ng §iÒu chØnh l¹i C¶m thÊy cã cã søc c¶n lín khi - CÇn ®Èy xilanh chÝnh ®iÒu chØnh §iÒu chØnh l¹i xe ®ang ch¹y. kh«ng ®óng B¸nh xe kh«ng - Lß xo håi vÞ bµn ®¹p bÞ tuét, r·o L¾p l¹i hoÆc thay l¨n tr¬n, nhiÖt - Bµn ®¹p phanh bÞ kÑt b¶o d­ìng ®é c¬ cÊu phanh cao khi xe ch¹y Phanh tay kh«ng nh¶ hÕt §iÒu chØnh l¹i mét ®o¹n mµ - Phanh tay ®iÒu chØnh kh«ng ®óng HiÖn t­îng Nguyªn nh©n Kh¾c phôc kh«ng dïng - C¸c thanh dÉn ®éng phanh tay bÞ kÑt phanh ¸p suÊt d­ trong m¹ch dÇu qu¸ lín - Van mét chiÒu ë cöa ra cña xi lanh Thay thÕ chÝnh háng. - Xilanh chÝnh háng kÑt Thay thÕ,söa ch÷a Lß xo håi vÞ guèc phanh tuét, r·o,gÉy Thay thÕ víi panh tang trèng Phít piston (cao su)bÞ háng Thay thÕ C¸c thanh dÉn ®éng bÞ cong hay guèc Thay thÕ,söa ch÷a phanh bÞ biÕn d¹ng, m¸ phanh gÉy kÑt Piston ë xi lanh b¸nh xe bÞ kÑt Söa ch÷a Cã lùc c¶n gi÷a guèc phanh vµ m©m Söa ch÷a phanh. Chèt tr­ît cña phanh ®Üa bÞ kÑt Söa ch÷a æ bi b¸nh xe bÞ háng Thay thÕ Tang trèng bÞ mÐo TiÖn l¹i hay thay thÕ Phanh lÖch ¸p suÊt hay ®é mßn cña b¸nh ph¶i vµ §iÒu chØnh hay (Khi ®¹p phanh b¸nh tr¸i kh«ng gièng nhau thay thÕ xe bÞ kÐo lªch gãc ®Æt b¸nh tr­íc vµ b¸nh sau kh«ng §iÒu chØnh l¹i xang mét bªn ®óng hay bÞ l¾c ®u«i.) c¬ cÊu phanh gi÷a c¸c bªn mßn kh«ng Thay thÕ ®Òu, mét bªn nµo ®ã bÞ háng van ®iÒu hoµ lùc phanh háng Thay thÕ HiÖn t­îng Nguyªn nh©n Kh¾c phôc Phanh qu¸ ¨n Cã n­íc trong tang trèng (Khi chØ ®¹p Trèng phanh bÞ mÐo hay ®Üa phanh bÞ TiÖn l¹i hay thay phanh nhÑ, nã ®¶o thÕ t¹o ra lùc phanh DÝnh m¸ phanh Söa ch÷a l¹i m¸ lín h¬n dù tÝnh) Phanh nÆng M¸ phanh dÝnh dÇu, mì Dïng x¨ng röa nh­ng phanh M¸ phanh qu¸ mßn hay bÞ trai cøng Thay míi hay t¹o kh«ng ¨n l¹i bÒ mÆt C¸c chi tiÕt chuyÓn ®éng cña c¬ cÊu B¶o d­ìng phanh bÞ kÑt C¸c ®­êng dÇu bÞ t¾c,bÑp. Van ®iÒu hoµSöa ch÷a,thay thÕ háng Trî lùc phanh háng. M¹ch ch©n kh«ng Söa ch÷a hë, nguån ch©n kh«ng háng Phanh qu¸ nhiÒu vµ liªn tôc lµm c¬ cÊu Dïng nhiÒuphanh phanh qu¸ nãng b»ng ®éng c¬ Phanh kªu C¸c chi tiÕt cè ®Þnh trong c¬ cÊu phanh kh¸c th­êng b¾t kh«ng chÆt, XiÕt chÆt c¸c chi tiÕt Chèt tr­ît cña cµng phanh Thay míi chèt ®Üa qu¸ r¬ láng MiÕng chèng ån m¸ phanh cña phanh L¾p míi 4.4 KiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c hÖ thèng a)KiÓm tra bé ®iÒu hoµ lùc phanh TiÕn hµnh kiÓm tra ¸p suÊt chÊt láng sau bé ®iÒu hoµ nh­ trªn h×nh 5.14. ViÖc ®o ®­îc tiÕn hµnh nh»m x¸c ®Þnh ¸p suÊt ®­êng dÇu sau xy lanh chÝnh vµ ra cÇu sau trªn bé ®iÒu chØnh lùc phanh ë hai tr¹ng th¸i: t­¬ng øng møc ®é bµn ®¹p ch©n phanh nhá, khi bé ®iÒu hoµ ch­a thùc hiÖn ®iÒu chØnh (víi ¸p suÊt nhá), ¸p suÊt dÉn ra cÇu sau vµ tr­íc lµ nh­ nhau, t­¬ng øng møc ®é bµn ®¹p ch©n phanh lín, khi bé ®iÒu hoµ thùc hiÖn ®iÒu chØnh (víi ¸p suÊt cao), ¸p suÊt dÉn ra cÇu sau thÊp h¬n ¸p suÊt dÉn ra cÇu tr­íc. ViÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tuú thuéc vµo th«ng sè chuÈn do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh vµ b¶ng sè liÖu dïng ®Ó ®èi chiÕu cho trong b¶ng (®èi víi mét « t« con). Nhê viÖc ®o ¸p suÊt cã thÓ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng lµm viÖc cña bé ®iÒu hoµ trªn «t«. C¸c th«ng sè kiÓm tra ¸p suÊt cña bé ®iÒu hßa trªn c¸c xe cïng lo¹i cã thÓ kh«ng gièng nhau, v× vËy c«ng viÖc nµy cÇn cã tµi liÖu cô thÓ. mét bé sè liÖu cña xe sö dông t¹i óc cua h·ng TOYOTA cho trong b¶ng 5.4. §o ¸p suÊt dÇu cho hai b¸nh sau §o ¸p suÊt dÇu cho b¸nh tr­íc Côm ®iÒu hßa H×nh 5.14. ChÈn ®o¸n sù lµm viÖc cña bé ®iÒu hoµ lùc phanh Sè liÖu kiÓm tra sù lµm viÖc cña bé ®iÒu hßa lùc phanh ¸p suÊt sau xylanh chÝnh ¸p suÊt ra cÇu sau 15 KG/cm2 (213 psi = 1,471 kPa) 15 KG/cm2(213 psi = 1,471 kPa) 80 KG/cm2(1138 psi = 7,845kPa) 39 KG/cm2(555 psi = 3,825 kPa) Khi bé ®iÒu hßa cã mét ®­êng dÉn dÇu ra cÇu sau cã thÓ chØ dïng mét ®ång hå ®o ¸p suÊt ra cÇu sau. b) KiÓm tra trî lùc ch©n kh«ng cña phanh C¸c h­ háng xuÊt hiÖn trong hÖ thèng trî lùc th­êng lµ: háng van mét chiÒu nèi gi÷a nguån ch©n kh«ng vµ xy lanh trî lùc, van më trî lùc bÞ mßn, n¸t, hë, mµng cao su bÞ thñng, hÖ thèng bÞ hë, dÇu phanh lät vµo xy lanh, t¾c, do bÑp sù cè bÊt th­êng, nguån ch©n kh«ng bÞ háng (trªn ®éng c¬ phun x¨ng, hay ®iªzel), C¸c biÓu hiÖn xuÊt hiÖn nh­ sau: Dß rØ dÇu phanh ra khu vùc bé c­êng ho¸, Lùc trªn bµn ®¹p t¨ng cao, Hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p bÞ gi¶m nhá, HiÖu qu¶ c­êng ho¸ kh«ng cßn. Ph­¬ng ph¸p chÈn ®o¸n (h×nh 5.15): ¤ng ch©n kh«ng Nèi víi cæ hót Côm trî lùc van mét chiÒu kh«ng phanh phanh H×nh 5.15. ChÈn ®o¸n sù lµm viÖc cña bé trî lùc ch©n kh«ng Næ m¸y ®¹p ph¹nh 3 lÇn ®¹t ®­îc hµnh tr×nh ®ång nhÊt. Khi ®éng c¬ kh«ng lµm viÖc, ®o hµnh tr×nh tù do, ®Æt ch©n lªn bµn ®¹p phanh, gi÷ nguyªn ch©n phanh trªn bµn ®¹p, næ m¸y, bµn ®¹p phanh cã xu thÕ thôt xuèng mét ®o¹n nhá n÷a chøng tá hÖ thèng c­êng ho¸ lµm viÖc tèt, nÕu kh«ng hÖ thèng cã h­ háng. §o lùc ®Æt trªn bµn ®¹p tíi khi ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt, so víi gi¸ trÞ tiªu chuÈn, khi lùc bµn ®¹p lín chøng tá hÖ thèng cã h­ háng ë phÇn nguån ch©n kh«ng (m¸y hót ch©n kh«ng háng, hë ®­êng èng ch©n kh«ng tíi xy lanh c­êng ho¸) hay van mét chiÒu. Khi lùc bµn ®¹p t¨ng qu¸ cao chøng tá hÖ c­êng ho¸ bÞ mÊt hiÖu qu¶. Khi lµm viÖc cã hiÖn t­îng mÊt c¶m gi¸c t¹i bµn ®¹p phanh (cã giai ®äan bÞ hÉng ch©n phanh) chøng tá van c­êng ho¸ háng (mßn, në, n¸t). Khi phanh mÊt hÕt c¶m gi¸c ®¹p phanh, muèn rµ phanh mµ kh«ng ®­îc, chøng tá van mét chiÒu bÞ kÑt, vÞ trÝ van c­êng ho¸ bÞ sai lÖch, Trªn ®éng c¬ x¨ng cã chÕ hoµ khÝ khi bÞ hë ®­êng ch©n kh«ng, cã thÓ dÉn tíi kh«ng næ m¸y ®­îc, hay ®éng c¬ kh«ng cã kh¶ n¨ng ch¹y chËm. HÖ c­êng ho¸ lµm viÖc tèt khi dõng xe, t¾t m¸y hiÖu qu¶ c­êng ho¸ cßn duy tr× ®­îc trong 2,3 lÇn ®¹p phanh tiÕp theo. 4.5 KiÓm tra hÖ thèng ABS a) ChÈn ®o¸n chung HÖ thèng phanh cã ABS ®­îc chÈn ®o¸n b»ng c¸c ph­¬ng thøc sau ®©y: Dïng bÖ chÈn ®o¸n hÖ thèng phanh th«ng qua c¸c th«ng sè hiÖu qu¶ ®· tr×nh bµy ë trªn. hÖ thèng ABS chØ lµm viÖc ë tèc ®é b¸nh xe t­¬ng øng víi tèc ®é « t« tõ 10km/h trë lªn, v× vËy khi kiÓm tra trªn bÖ thö phanh vÉn x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè nh­ hÖ thèng kh«ng ABS. Dïng tù chÈn ®o¸n cã s½n trªn xe. Quy luËt kiÓm tra chung cña chóng nh­ sau: §­a kho¸ ®iÖn vÒ vÞ trÝ ON, khëi ®éng ®éng c¬, ®Ìn BRAKE hay ANTILOCK s¸ng, sau ®ã ®Ìn t¾t, chøng tá hÖ thèng lµm viÖc b×nh th­êng, ng­îc lai, hÖ thèng cã sù cè cÇn xem xÐt s©u h¬n. ViÖc tiÕn hµnh chÈn ®o¸n s©u h¬n theo ph­¬ng thøc ®µ tr×nh bµy ë phÇn tù chÈn ®o¸n cña c¸c hÖ thèng cã tù ®éng ®iÒu chØnh. C¸c quy tr×nh chÈn ®o¸n phÇn ®iÒu khiÓn thuû lùc ®iÖn tõ tuú thuéc vµo kÕt cÊu cña c¸c nhµ s¶n xuÊt (theo c¸c tµi liÖu riªng). Sù biÕn ®éng cña ¸p suÊt thuû lùc cã thÓ x¸c ®Þnh th«ng qua lç chuyªn dïng trªn khèi (blok) ®iÒu chØnh ¸p suÊt dÇu nh­ vÝ dô trªn h×nh 5.16. B×nh chøa dÇu §ång hå ®o ¸p B×nh tÝch n¨ng Côm van dÇu M« t¬ vµ b¬m dÇu B×nh cao ¸p ECU cña ABS Côm ABS C¶m biÕn truíc §Ìn c¶nh b¸o ABS C¶m biÕn truíc C¶m biÕn sau H×nh 5.16. KiÓm tra ¸p suÊt trªn b×nh tÝch n¨ng cña ABS b) ChÈn ®o¸n hÖ thèng phanh abs cho « t« TOYOTA CROWN + KiÓm tra: BËt khãa ®iÖn vÒ ON, ®Ìn ABS s¸ng, nhÞp sang ®Òu ®Æn, trong vßng 3 gi©y råi t¾t, b¸o hiÖu hÖ thèng ®· ®­îc kiÓm so¸t vµ tèt. NÕu ®Ìn nh¸y liªn tôc kh«ng t¾t, chøng tá hÖ thèng cã sù cè. T×m m· b¸o háng: Më hép ®Êu d©y nèi E1 víi Tc, rót PIN ra khái hép nèi d©y, Cho mét l¸t x¸c ®Þnh m· h­ háng qua ®Ìn ABS, §äc m· h­ háng vµ tra sæ tay söa ch÷a, so m· t×m h­ háng. H×nh 5.17. T×m m· b¸o háng §äc m·: M· b¸o háng gåm hai sè ®Çu - chØ sè thø tù lçi, hai sè sau - chØ sè m· lçi, mçi lèi b¸o 3 lÇn, sau ®ã chuyÓn sang lçi kh¸c, lçi n¨ng b¸o tr­íc, lçi nhÑ b¸o sau. M· b¸o b×nh th­êng lµ ®Ìn nh¸y liªn tôc, H×nh 5.18. §äc m· Sè m· Thø tù B¸o b×nh th­êng B¸olçi Xãa m·: BËt khãa ®iÖn vÒ ON, nèi E1 víi Tc §¹p phanh vµ gi÷ chõng 3 gi©y kiÓm tra l¹i tr¹ng th¸i bao m· ®· vÒ m· b×nh th­êng ch­a. hÖ thèng ABS lµ hÖ thèng quan träng do ®ã kh«ng thÓ lµm theo kinh nghiÖm, cÇn thiÕt cã tµi liÖu h­íng dÉn chi tiÕt vµ kiÓm tra tr­íc hÕt lµ tr¹ng th¸i chÊt l­îng b×nh ®iÖn. PhÇn V c«ng nghÖ gia c«ng chi tiÕt xilanh phanh sau Ph©n tÝch chøc n¨ng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña chi tiÕt: Xilanh phanh b¸nh xe lµ mét chi tiÕt quan träng cña hÖ thèng phanh. Khi lµm viÖc mÆt trong xilanh chÞu sù di tr­ît cña piston. Xilanh cã t¸c dông dÉn h­íng cho piston, ®ång thêi cïng víi piston t¹o thµnh buång ¸p suÊt, do vËy khi gia c«ng ®ßi hái chñ yÕu mÆt trong lßng xilanh ph¶i cã ®é chÝnh x¸c cao.Cßn c¸c bÒ mÆt kh¸c kh«ng yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cao. Chi tiÕt ra c«ng: Ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i: Do chi tiÕt ®­îc s¶n suÊt hµng lo¹t víi sè l­îng lín nªn cã thÓ chän ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i lµ ®óc trong khu«n c¸t. C«ng nghÖ gia c«ng xilanh bao gåm mét sè nguyªn c«ng chÝnh sau: Nguyªn c«ng 1: TiÖn phÇn trô ®Çu dÇu vµo Nguyªn c«ng 2: TiÖn hai ®Çu xilanh Nguyªn c«ng 3: KhoÐt lßng xilanh Nguyªn c«ng 4: Doa lßng xi lanh Nguyªn c«ng 5: Khoan, tar« ®­êng dÇu vµo, lç x¶ khÝ, lç b¾t vÝt Nguyªn c«ng 6: KiÓm tra ®é c«n, « van lßng xilanh TÝnh to¸n c¸c chÕ ®é c¾t cña tõng nguyªn c«ng Nguyªn c«ng 1: TiÖn phÇn trô ®Çu dÇu vµo (Nguyªn c«ng t¹o mÆt ph¼ng tinh ®Ó gia c«ng c¸c mÆt kh¸c) · §Þnh vÞ vµ kÑp chÆt. Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ trªn mÆt ph¼ng vµ kÑp chÆt b»ng hai ®ßn kÑp. Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ 6 bËc tù do. Nguyªn c«ng ®­îc thùc hiÖn trªn doa ngang nh­ vËy chi tiÕt sÏ cè ®Þnh, dao sÏ thùc hiÖn dÞch chuyÓn ®Ó lÊy kÝch th­íc. · Tra l­îng d­ gia c«ng. - KÝch th­íc cÇn ®¹t ë nguyªn c«ng nµy: Ø30±0,1 , Rz = 80mm. Tra theo b¶ng 5 TK§ACNCTM, t­¬ng øng víi cÊp chÝnh x¸c 3. Nguyªn c«ng nµy ®­îc thùc hiÖn b»ng 1b­íc tiÖn th«. TiÖn víi l­îng d­ lµ Z = 2 (mm). · Tra chÕ ®é c¾t. - Chän m¸y : Chän m¸y doa ngang v¹n n¨ng 262. + C«ng suÊt m¸y : N = 7 (KW). + HiÖu suÊt m¸y : h = 0,75. - Chän dao. Ta chän dao tiÖn mÆt ®Çu(16*20*25*150*90) cã g¾n m¶nh hîp kim cøng BK6. + Chän chiÒu s©u c¾t t = 2(mm) + L­îng ch¹y dao : Tra theo b¶ng (5-12) STCNCTM T2; S = 0,2 (mm/vßng). + Tèc ®é c¾t V : V=95(mm/p) Tèc ®é c¾t theo tÝnh to¸n lµ Vt = 95 (mm / phót ) Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : Theo c«ng thøc Chän sè vßng quay theo tiªu chuÈn cña m¸y lµ nm = 200 (v/p). VËy tèc ®é thùc tÕ lµ : Vt = Nguyªn c«ng 2: TiÖn hai ®Çu xilanh. · §Þnh vÞ vµ kÑp chÆt. Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ trªn mÆt ph¼ng cã lç ®ång thêi cã chèt t× chèng soay.chi tiÕt ®­îc kÑp chÆt b»ng ®ßn kÑp. Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ 6 bËc tù do. Nguyªn c«ng ®­îc thùc hiÖn trªn doa ngang nh­ vËy chi tiÕt sÏ cè ®Þnh, dao sÏ thùc hiÖn dÞch chuyÓn ®Ó lÊy kÝch th­íc + Chän dao : Dao tiÖn r·nh ®Þnh h×nh cã g¾n m¶nh hîp kim cøng ChÕ ®é c¾t ChiÒu s©u c¾t : t = 2 mm L­îng ch¹y dao S0 = 0,25 (mm/vßng) VËn tèc c¾t Vb = 70 (m/ph) Þ VËn tèc c¾t tÝnh to¸n Vtt = Vb * k1*k2*k3 (m/ph) Trong ®ã : k1, k2, k3 lµ c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh vËn tèc c¾t k1 = 1 k2 = 0,85 k3 = 1 Vtt = 70*1*0,85*1 = 59,5 (m/ph) TÝnh tèc ®é quay trôc chÝnh : nt = nt = = 331 (v/ph) Chän sè vßng quay theo m¸y nm = 350 (v/ph) TÝnh l¹i vËn tèc c¾t V = = (m/ph) Nguyªn c«ng 3: KhoÐt lç F 20. · §Þnh vÞ vµ kÑp chÆt. Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ trªn mÆt ph¼ng cã lç ®ång thêi cã chèt t× chèng soay.chi tiÕt ®­îc kÑp chÆt b»ng ®ßn kÑp. Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ 6 bËc tù do. Nguyªn c«ng ®­îc thùc hiÖn trªn doa ngang nh­ vËy chi tiÕt sÏ cè ®Þnh, dao sÏ thùc hiÖn dÞch chuyÓn ®Ó lÊy kÝch th­íc · Tra chÕ ®é c¾t. - Chän m¸y. Chän m¸y doa ngang 262. + C«ng suÊt m¸y N = 7 (KW). - Chän dao khoÐt. Chän mòi khoÐt liÒn khèi thÐp giã, theo b¶ng (4-47) STCNCTM T1, chän dao cã c¸c th«ng sè : D = 19,8(mm); L = 180 (mm); l = 100 (mm). ChiÒu s©u c¾t t = 4,8/2 = 2,04mm) l­îng ch¹y dao vßng S = 0,7 (mm/vßng), (b¶ng 5-107) Tèc ®é c¾t lµ V = 26 (m/phót) . (Theo b¶ng 5-106 Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y tËp II ) Theo c«ng thøc tÝnh to¸n ta cã . Vt = Vb.k1.k2. Trong ®ã : Theo b¶ng 5-109 Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y tËp II ta cã . k1 lµ hÖ sè phô thuéc vµo chu kú tuæi bÒn cña dao k1 = 1,19. k2 lµ hÖ sè phô thuéc vµp tr¹ng th¸i bÒ mÆt gia c«ng k2 = 1. vËy Vt = 26.1,19.1 = 30,94 (m/phót) X¸c ®Þnh sè vßng quay theo tÝnh to¸n cña trôc chÝnh theo c«ng thøc sau : nt = Ta chän theo tiªu chuÈn cña m¸y n = 480 (v/phót). Vt = Nguyªn c«ng 4: Doa lßng xilanh F 20. · §Þnh vÞ vµ kÑp chÆt. Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ trªn mÆt ph¼ng cã lç ®ång thêi cã chèt t× chèng soay.chi tiÕt ®­îc kÑp chÆt b»ng ®ßn kÑp. Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ 6 bËc tù do. Nguyªn c«ng ®­îc thùc hiÖn trªn doa ngang nh­ vËy chi tiÕt sÏ cè ®Þnh, dao sÏ thùc hiÖn dÞch chuyÓn ®Ó lÊy kÝch th­íc Ta tiÕn hµnh doa trªn m¸y doa ngang262. C¸c th«ng sè khi doa sÏ lµ : - Chän dao : Chän dao liÒn khèi ®u«i c«n (theo b¶ng 4-47 STCNCTM T1 chän ) d = 20; L = 138 (mm); l = 40 (mm). ChiÒu s©u c¾t t = 0,2/2 = 0,1 (mm) L­îng ch¹y dao theo b¶ng (5-112) STCNCTM T2 lµ S = 2 (mm/vßng). Theo b¶ng (5-114) ta cã Vb = 7,3 (m/p) Tèc ®é c¾t : Theo c«ng thøc tÝnh to¸n tèc ®é c¾t ta cã : Vt = Vb.k1 k1 lµ hÖ sè ®iÒu chØnh tèc ®é c¾t theo chu kú bÒn cña mòi khoan k1 = 0,85 VËy ta cã Vt = 7,3.0,81 = 5,913 (m/p). Tèc ®é trôc quay sÏ lµ : nt = Chän theo tiªu chuÈn cña m¸y lµ n = 120 (v/p). Vt = Nguyªn c«ng 5: gia c«ng lç dÇu,x¶ khÝ vµ lç b¾t vÝt. · §Þnh vÞ vµ kÑp chÆt. Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ b»ng chèt kiÓu bul«ng ®ång thêi cã chèt t× chèng soay.chi tiÕt ®­îc kÑp chÆt b»ng ®ai èc. Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ 6 bËc tù do. Nguyªn c«ng ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y khoan cÇn Khoan - Chän m¸y khoan 2A135. + C«ng suÊt m¸y : N = 6 kW. + HiÖu suÊt : h = 0,8. Gia c«ng lç dÇu Ø 10. · Tra l­îng d­. + Khoan:víi l­îng d­ 1,5(mm) mçi bªn ·chän mòi khoant. Chän mòi khoan ruét gµ, ®u«i c«n víi ®­êng kÝnh D = 8,5 (mm). ChiÒu dµi mòi khoan : L = 225 (mm). ChiÒu dµi lµm viÖc cña mòi khoan : L = 175 (mm). VËt liÖu mòi khoan lµ : ThÐp giã P18. · Tra chÕ ®é c¾t. ChiÒu s©u c¾t : t = 8,5/2 = 4,25 (mm). Theo b¶ng (5-89) STCNCTM T2 cã l­îng ch¹y dao S = 0,26 (mm/vßng). Theo b¶ng (5-90) STCNCTM T2 cã tèc ®é c¾t : Vb = 35,5 (m/vßng). Tèc ®é c¾t : Theo c«ng thøc tÝnh to¸n tèc ®é c¾t ta cã : Vt = Vb.k1 k1 lµ hÖ sè ®iÒu chØnh tèc ®é c¾t theo chu kú bÒn cña mòi khoan k1 = 1. VËy ta cã Vt = 35,5.1 = 35,5 (m/phót). X¸c ®Þnh sè vßng quay cña trôc chÝnh. Theo c«ng thøc nt = Chän tèc ®é theo m¸y tiªu chuÈn n = 995(v/p). Vt = Khoan lç Ø 2 Khoan lçØ 7 · Chän mòi khoan Chän mòi khoan ruét gµ, ®u«i c«n víi ®­êng kÝnh D = 6 (mm). ChiÒu dµi mòi khoan : L = 225 (mm). ChiÒu dµi lµm viÖc cña mòi khoan : L = 175 (mm). VËt liÖu mòi khoan lµ : ThÐp giã P18. · Tra chÕ ®é c¾t. ChiÒu s©u c¾t : t = 6/2 =3 (mm). Theo b¶ng (5-89) STCNCTM T2 cã l­îng ch¹y dao S = 0,26 (mm/vßng). Theo b¶ng (5-90) STCNCTM T2 cã tèc ®é c¾t : Vb = 35,5 (m/vßng). Tèc ®é c¾t : Theo c«ng thøc tÝnh to¸n tèc ®é c¾t ta cã : Vt = Vb.k1 k1 lµ hÖ sè ®iÒu chØnh tèc ®é c¾t theo chu kú bÒn cña mòi khoan k1 = 1. VËy ta cã Vt = 35,5.1 = 35,5 (m/phót). X¸c ®Þnh sè vßng quay cña trôc chÝnh. Theo c«ng thøc nt = Chän tèc ®é theo m¸y tiªu chuÈn n = 995(v/p). Vt = Khoan F6 · chän mòi khoan. + Chän mòi khoan ruét gµ, ®u«i trô, theo b¶ng (4-2) STCNCTM T1 ®­êng kÝnh mòi khoan lµ : d = 4 ; L = 85 (mm); l = 30 (m m) . Chän vËt liÖu cho mòi khoan lµ thÐp giã P18. · Tra chÕ ®é c¾t. ChiÒu s©u c¾t : t = 4/2 = 2 (mm). L­îng ch¹y dao tra theo b¶ng (5-89) STCNCTM T2lµ S = 0,13 (mm/vßng). Theo b¶ng (5-90) tra ®­îc Vb = 48 (mm/phót) Tèc ®é c¾t : Theo c«ng thøc tÝnh to¸n tèc ®é c¾t ta cã : Vt = Vb.kx VËy ta cã Vt = 48.1,19 = 51,17 (m/phót). X¸c ®Þnh sè vßng quay cña trôc chÝnh. Theo c«ng thøc nt = Chän tèc ®é theo m¸y tiªu chuÈn n = 1360(v/p). Vt = Nguyªn c«ng 6: kiÓm tra KiÓm tra ®é c«n, ®é «van cña lßng xilanh. Yªu cÇu ®é c«n kh«ng qu¸ 0,1 mm. ®é «van kh«ng qu¸ 0,1 mm. c«ng nghÖ gia c«ng piston thø cÊp trong bé ®iÒu hoµ lùc phanh Ph©n tÝch kÕt cÊu vµ chän d¹ng s¶n xuÊt : Chøc n¨ng cña piston: Piston cã nhiÖm vô cïng víi b¸t cao su di chuyÓn däc xi lanh t¹o ra lùc chiÒu trôc trong xi lanh ®Î th¾ng lùc lß xo ®Ó t¹o ra ¸p suÊt dÇu cao ®Ó ®­a ®Õn c¸c xi lanh lµm viÖc cña c¬ cÊu phanh.V× piston chØ lµm viÖc dÉn h­íng b¸t cao su, ®Ó piston di chuyÓn dÔ dµng trong xi lanh ta chän mèi l¾p ghÐp vµo trong xi lanh lµ mèi ghÐp láng f 32. Ph©n tÝch kÕt cÊu chi tiÕt vµ yªu cÇu kü thuËt Chi tiÕt piston trong xilanh chÝnh cña xe cã d¹ng h×nh trô bËc víi chøc n¨ng dÉn h­íng cho b¸t cao su nªn yªu cÇu cña chi tiÕt lµ : - §é kh«ng vu«ng gãc cña c¸c bÒ mÆt A, B so víi ®­êng t©m kh«ng qu¸ 0,05 mm. - §é kh«ng song song cña bÒ mÆt f 32 so víi ®­êng t©m kh«ng qu¸ 0,05 mm. - §é c«n , ®é « van cña bÒ mÆt trô f 32 kh«ng qu¸ 0,04 mm. - C¸c kÝch th­íc kh¸c ph¶i ®¶m b¶o chÝnh x¸c gia c«ng cao vÒ kÝch th­íc vÞ trÝ , h×nh d¸ng h×nh häc vµ c¸c bÒ mÆt t­¬ng quan. - BÒ mÆt f 32 ph¶i cã ®é bãng cao ®Ó piston di chuyÓn dÔ dµng trong xi lanh. - C¸c bÒ mÆt kh¸c cã ®é nh¸m Rz = 80mm. Chän d¹ng s¶n xuÊt : Do tÝnh chÊt sö dông mang tÝnh chÊt söa ch÷a vµ c¶i tiÕn nªn sè l­îng kh«ng nhiÒu , ta chän d¹ng s¶n xuÊt lµ s¶n xuÊt nhá ®on chiÕc. LËp quy tr×nh c«ng nghÖ : - Do yªu cÇu vµ tÝnh chÊt cña piston ta chän vËt liÖu lµ hîp kim nh«m AL-10 . - V× chi tiÕt d¹ng bËc vµ s¶n xuÊt ®¬n chiÕc ta chän ph«i thanh cã f 34 mm. ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ: a. Nguyªn c«ng 1: - Kho¶ mÆt ®Çu TiÖn th« kÝch th­íc f 33 mm Suèt chiÒu dµi chi tiÕt, tæng chiÒu dµi lµ 60 mm. Sau ®ã quay ®Çu chi tiÕt tiÖn th« ®µu cßn l¹i. + §Þnh vÞ chi tiÕt b»ng bÒ mÆt trô cña ph«i, kÑp ph«i lªn m¸y tiÖn T616 b»ng m©m cÆp 3 chÊu . + Dông cô : Dïng dao kho¶ mÆt ®Çu, dao tiÖn th« b»ng thÐp P9 ChÕ ®é c¾t : Kho¶ mÆt ®Çu víi vËn tèc v = 145m/p, chiÒu s©u c¾t t= 1mm TiÖn th« f 33 víi vËn tèc v= 145m/p , chiÒu s©u c¾t t = 1mm L­îng ch¹y dao däc s= 0,08 mm/vßng + Dông cô ®o dïng th­íc cÆp. b. Nguyªn c«ng 2 vµ nguyªn c«ng 3 - TiÖn mÆt ®Çu: Víi chÕ ®é c¾t : t= 1mm L­îng ch¹y dao däc : v= 62mm/vßng Víi sè vßng quay n= 145vßng/phót - TiÖn bËc f 10 + ChÕ ®é c¾t t= 1,5 mm s= 0,3mm/vßng v= 62 mm/phót n = 145 vßng /phót - TiÖn bËc f 15 + ChÕ ®é c¾t : t= 1,5 mm s= 0,4 mm/ vßng v= 62 mm/phót n= 145 vßng /phót - TiÖn bËc f 26 + ChÕ ®é c¾t : t= 1,5 mm s= 0,4 mm/ vßng v= 62 mm/phót n= 145 vßng /phót - TiÖn b¹c f 10 - TiÖn b¹c f 16: + ChÕ ®é c¾t : t= 1,5 mm s= 0,4 mm/ vßng v= 62 mm/phót n= 145 vßng /phót - TiÖn tÝnh tõ f 334f 32 + ChÕ ®é c¾t : t= 1 mm s= 0,4 mm/ vßng v= 62 mm/phót n= 145 vßng /phót - Khoan t©m f 15 s©u 1,5 mm + ChÕ ®é c¾t t= 0,75 mm s= 0,02mm /vßng v= 15 mm/ phót - C¾t ®øt chi tiÕt víi chÕ ®é c¾t : t= 3mm s= 0,06 mm/ vßng v = 145 mm/phót + Dông cô dïng dao tiÖn chÕ t¹o tõ thÐp P9 c. Nguyªn c«ng 4 - Khoan 6 lç f 1,8 trªn vai cña piston - Dông cô dïng mòi khoan f 1,8 , ®­îc chÕ t¹o tõ thÐp P9. Sö dông m¸y khoan ®øng 2A125 - ChÕ ®é c¾t : v= 70mm/phót n = 1200vßng /phót d. Nguyªn c«ng 5 - Mµi c¸c mÆt trô cã kÝch th­íc f 32 ®¹t Rz = 0,63mm trªn m¸y mµi - §Þnh vÞ : Mét ®Çu kÑp trªn m©m kÑp 3 chÊu , mét ®Çu dïng mòi chèng t©m - Dông cô dïng dao c¾t ®¸ mµi - ChÕ ®é c¾t + Sè vßng quay cña ®¸ mµi n= 2200vßng / phót + Sè vßng quay cña chi tiÕt n = 275 vßng /phót - Dôngcô kiÓm tra dïng panme e. Nguyªn c«ng 6: KiÓm tra . - KiÓm tra chi tiÕt kh«ng yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cao dïng th­íc cÆp cã ®é chÝnh x¸c 1/50 - §­êng kÝnh f 32 - KiÓm tra b»ng panme - KiÓm tra ®é «van, ®é trô bÒ mÆt f 32, ®é kh«ng song song cña bÒ mÆt f 32 so víi ®­êng t©m b»ng ®å g¸, ®é vu«ng gãc bÒ mÆt A b»ng ®ång hå so nh­ h×nh vÏ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCOPY CD.doc
  • dwg3 A0.dwg
  • dwgA0 so do khoi.dwg
  • dwgA0nguyen cong.dwg
  • dwgA0nguyen ly.dwg
  • dwgA0phuong an.dwg
  • dwgBV CHI TIET.dwg
  • inidesktop.ini