Đồ án Thiết kế lưới điện có hai nguồn cung cấp là hai nhà máy nhiệt điện cách nhau 180 km cung cấp điện cho 9 phụ tải

PHẦN I: THIẾT KẾ LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC CHƯƠNG 1:CÁC LỰA CHỌN KỸ THUẬT CƠ BẢN I. Phân tích nguồn và phụ tải. I.1. Nguồn điện. Khi thiết kế lưới điện, việc đầu tiên là cần phải nắm bắt được thông tin về nguồn và phụ tải. Do vậy, phải tiến hành phân tích những đặc điểm của nguồn cung cấp điện và phụ tải. Trên cơ sở đó xác định công suất phát của các nguồn cung cấp và dự kiến các phương án nối dây sao cho đạt được hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao nhất. Lưới điện cần thiết kế gồm có hai nguồn cung cấp là hai nhà máy nhiệt điện nằm cách xa nhau 180 km cung cấp điện cho 9 phụ tải. Đối với các nhà máy nhiệt điện, các máy phát điện làm việc ổn định khi phụ tảiP 70%Pđm, khi phụ tải P < 30%Pđm thì các máy phát ngừng làm việc. Công suất phát kinh tế của các máy phát nhiệt điện thường nằm trong khoảng (80-85)%Pđm. Trong đó: NĐI: Gồm 4 tổ máy Mỗi tổ máy có công suất Pđm= 50 MW Hệ số công suất cos = 0,85 Tổng công suất của NĐI: PNĐI= 4x50 MW NĐII: Gồm 3 tổ máy Mỗi tổ máy có công suất Pđm= 50 MW Hệ số công suất cos = 0,85 Tổng công suất của NĐI: PNĐII= 3x50 MW Tổng công suất đặt của hai nhà máy: P =PNĐI +PNĐII =200+150 = 350 MW I.2. Phụ tải. Trong hệ thống điện thiết kế có 9 phụ tải, tất cả đều là hộ loại I. Các phụ tải đều yêu cầu điều chỉnh điện áp khác thường và có hệ số cos = 0,85. Thời gian sử dụng phụ tải cực đại Tmax = 5500 h. Điện áp định mức của mạng điện thứ cấp của các trạm hạ áp bằng 10 kV. Phụ tải cực tiểu bằng 50% phụ tải cực đại. Kết quả tính giá trị công suất của các phụ tải trong chế độ cực đại và cực tiểu cho trong bảng sau:

doc130 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1501 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế lưới điện có hai nguồn cung cấp là hai nhà máy nhiệt điện cách nhau 180 km cung cấp điện cho 9 phụ tải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ña phô t¶i 7: S’7= S7 + DS07 +DSB7=29+j17,98 + 0,058 +j 0,4 + 0,122+j2,689 = 29,18+j 21,069 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y II - 7 víi ®Êt sinh ra: QccII7=QcdII7=1/2.U2dm.BII7=1102.149,9.10-6=1,814 MVAr C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y II - 7: S’’II7= S’7 -j QccII7 =29,18+j21,069 –j 1,814=29,18+j 19,255 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y II - 7: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y II - 7: S’II7= S’’II7+DSII7=29,18+ j 19,255 + 0,942+j 1,225 =30,122+j20,48 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn ®­êng d©y II - 7: SII7= S’II7- j QcdII7= 30,122+j 20,48 –j1,814 = 30,122+j18,666 MVA 5.§o¹n N§II– phô t¶i 8 : + Th«ng sè cña ®­êng d©y: ZII8= 16,1 +j 15,4 W BII8/2 =180,6.10-6 S + Th«ng sè cña tr¹m biÕn ¸p: DS08=2(DP08+j DQ08) = 0,042+j 0,272 MVA ZB8=(RB8+jXB8) = 2,19+j 43,35 W + Tæn thÊt c«ng suÊt trong cuén d©y cña tr¹m biÕn ¸p: C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 8: S’8= S8 +DS08+DSB8 =18+j9,749 + 0,042 +j 0,272 + 0,076+j1,501 =18,118+j 11,522 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y II - 8 víi ®Êt sinh ra: QccII8=QcdII8=1/2.U2dm.BII8 =1102.180,6.10-6=2,185 MVAr C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y II - 8: S’’II8= S’II8- j QccII8=18,118+j 11,522-j2,185 =18,118+j 9,337 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y II - 8: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y II - 8: S’II8= S’’II8+DSII8=18,118+j 9,337+ 0,553+j 0,529 =18,671+j9,866 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn ®­êng d©y II - 8: SII8= S’II8- j QcdII8 =18,671+j9,866 - j2,185 =18,671+j 7,681 MVA 6.§o¹n N§II – phô t¶i 9 : + Th«ng sè cña ®­êng d©y: ZII9=10,57 +j 13,73 W BII9/2 =169,7.10-6 S + Th«ng sè cña tr¹m biÕn ¸p: DS09=2(DP09+j DQ09) = 0,058+j 0,4 MVA ZB9=(RB9+jXB9) = 1,27+j 29,95 W + Tæn thÊt c«ng suÊt trong cuén d©y cña tr¹m biÕn ¸p: C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 9: S’9= S9 + DS09 +DSB9 =29+j15,06 + 0,058 +j 0,4 + 0,112+j2,467 = 29,17+j 17,927 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y II - 9 víi ®Êt sinh ra: QccII9=QcdII9=1/2.U2dm.BII9=1102.169,7.10-6=2,053 MVAr C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y II - 9: S’’II9= S’9 -j QccII9=29,17+j 17,927–j 2,053=29,17+j 15,874 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y II - 9: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y II - 9: S’II9= S’’II9+DSII9=29,17+j 15,874+ 0,963 +j 1,251 =30,133+j17,125 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn ®­êng d©y II - 9: SII9= S’II9- j QcdII9= 30,133+j17,125–j 2,053 = 30,133+j15,072 MVA 7.§­êng d©y liªn l¹c gi÷a hai nhµ m¸y N§I – phô t¶i 6 – N§II : + Th«ng sè cña ®­êng d©y: ZI6= 20,7 +j 19,8 W BI6/2 =232,2.10-6 S ZII6=14,85 +j 19,31 W BII6/2 =238,5.10-6 S + Th«ng sè cña tr¹m biÕn ¸p: DS06=2(DP06+j DQ06) = 0,07+j 0,48 MVA ZB6 =(RB6+j XB6) = 0,935+j 21,75 W + Tæn thÊt c«ng suÊt trong cuén d©y cña tr¹m biÕn ¸p: C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 6: S’6= S6+ DS06 +DSB6=38+j19,965 + 0,07+j 0,48+ 0,142+j3,312 = 38,212+j 23,757 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y I - 6 víi ®Êt sinh ra: QccI6=QcdI6=1/2.U2dm.BI6=1102.232,2.10-6 =2,81 MVAr C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y II - 6 víi ®Êt sinh ra: QccII6=QcdII6=1/2.U2dm.BII6=1102.238,5.10-6 =2,886 MVAr Ta cho nhµ m¸y N§I ph¸t 85% c«ng suÊt ®Þnh møc Cosj =0,85.Do ®ã ta cã c«ng suÊt ph¸t lªn thanh c¸i cao ¸p cña nhµ N§I lµ: PI-CA=PI-F - PI-TD- DPI-B QI-CA= QI-F- QI-TD- DQI-B PI-F , QI-F :C«ng suÊt ph¸t cña N§I PI-F =170 MW QI-F=PI-F .tgjF =170.0,62=105,4 MVAr PI-TD , QI-TD :C«ng suÊt tù dïng cña N§I PI-TD =8%. PI-F =8%.170 =13,6 MW QI-TD=PI-TD .tgjTD =13,6.0,75=10,2 MVAr C«ng suÊt ph¸t lªn h¹ ¸p cña c¸c MBA t¨ng ¸p cña N§I: PI-HA=PI-F - PI-TD=170-13,6=156,4 MW QI-A= QI-F- QI-TD=105,4-10,2=95,2 MVAr Þ SI-HA=156,4+j95,2 MVA DPI-B , DQI-B :Tæn thÊt c«ng suÊt trong c¸c MBA t¨ng ¸p cña N§I MVA = 0,785 + 15,608 MVA PI-CA=170-13,6- 0,785 = 155,615 MW QI-CA= 155,615 -10,2 -15,608 = 79,592 MVAr Þ SI-CA=155,615+j 79,592 MVA C«ng suÊt N§I truyÒn vµo ®­êng d©y I-6: SI-6=SI-CA – (SI-12+ SI-35 +SI-4) =155,615 +j 79,592-(48,814+j24,118+58,254+j30,914+30,227+j18,375) =18,32 + j 6,185 MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y I - 6: S’I6= SI6 +j QcdI6 =18,32 + j 6,185 +j 2,81=18,32 + j 8,995 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y I - 6: MVA C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y I - 6: S’’I6= S’I6- DSI6 =18,32 + j 8,995 - 0,712 -j 0,681 =17,608+j 8,314 MVA C«ng suÊt N§I ph¸t lªn ®Çu cao ¸p tr¹m biÕn ¸p B6 : S’’’I6= S’’I6 +j QccI6 =17,608+j 8,314+j 2,81=17,608+j 11,124 MVA C«ng suÊt N§II ph¸t lªn ®Çu cao ¸p tr¹m biÕn ¸p B6 : S’’’II6=S’6- S’’’I6 =38,212+j23,757-(17,608+j11,124)=20,604 +j12,633 MVA C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y II - 6: S’’II6= S’II6- j QccII6 =20,604 +j12,633-j 2,886 =20,604 +j9,748 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y II - 6: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y II - 6: S’II6= S’’II6 +DSII6 =20,604 +j9,748 +0,638+j 0,829=21,242+j10,577 MVA C«ng suÊt N§II truyÒn vµo ®­êng d©y I-6: SII-6=S‘II6 – j QcdII6=21,242+j10,577 -j2,886=21,242+j7,691 MVA Tæng c«ng suÊt yªu cÇu trªn thanh c¸i cao ¸p cña N§II: SII-CA =SII-6+ (SII-7+ SII-8 +SII-9) =21,242+j7,691 +(30,122+j18,666+18,671+j7,681+30,113+j15,072) =100,168+j 49,11 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trong c¸c MBA t¨ng ¸p cña N§II MVA = 0,449 +8,144 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn h¹ ¸p cña c¸c MBA t¨ng ¸p cña N§II: SII-HA = SII-CA + DSII-B=100,168+j 49,11+ 0,449+j 8,144 =100,617+j 57,254 MVA C«ng suÊt tù dïng cña N§II: PII-TD =8%. PII-HA=8%.100,617 =8,05 MW QII-TD=PII-TD .tgjTD =8,05.0,75 =6,037 MVAr L­îng c«ng suÊt cña N§II cÇn ph¸t lµ: SII-F = SII-HA + SII-TD=100,617+j 57,254+ 8,05 +j 6,037 =108,667 +j 63,291 MVA iV.tÝnh CHÝNH X¸C chÕ ®é mIN Trong chÕ ®é nµy ta bá qua tÊt c¶ c¸c c«ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ bï tèi ­u ®· tÝnh trong chÕ ®é max. §Ó gi¶m tæn thÊt kh«ng t¶i trong m¸y biÕn ¸p ®èi víi tõng phô t¶i ta kiªmtra xem cã thÓ c¾t bít mét m¸y biÕn ¸p hay kh«ng. §iÒu kiÖn c¾t mét m¸y biÕn ¸p vËn hµnh song song: Si < Sghi =Sdm Trong ®ã: Si :C«ng suÊt phô t¶i thø i Sdmi :C«ng suÊt ®Þnh møc cña MBA tr¹m thø i DP0i ,DPni :tæn thÊt kh«ng t¶i vµ ng¾n m¹ch cña MBA tr¹m i B¶ng vËn hµnh m¸y biÕn ¸p trong chÕ ®é min Phô t¶i SMin(MVA) SMin(MVA) Sgh(MVA) SMin<Sgh Sè MBA 1 14,5+j8,99 17,06 17,38 §¹t 1 2 9+j 5,58 10,59 11,25 §¹t 1 3 19+j11,78 22,35 22,23 Kh«ng ®¹t 2 4 14,5+j8,99 17,06 17,38 §¹t 1 5 9+j 5,58 10,59 11,25 §¹t 1 6 19+j11,78 22,35 22,23 Kh«ng ®¹t 2 7 14,5+j8,99 17,06 17,38 §¹t 1 8 9+j 5,58 10,59 11,23 §¹t 1 9 14,5+j8,99 17,06 17,38 §¹t 1 1.§o¹n N§I – phô t¶i 1 – phô t¶i 2 : + Th«ng sè cña ®­êng d©y: ZI1=4,7 +j 9,3 W BI1/2 =163,2.10-6 S Z12=14,55 +j 13,92 W B12/2 =122,5.10-6 S + Th«ng sè cña tr¹m biÕn ¸p: DS01= DP01+j DQ01 = 0,029+j 0,2 MVA DS02= DP02+j DQ02 = 0,021+j 0,136 MVA ZB1= RB1+jXB1 = 2,54 +j 55,9 W ZB2= RB2+jXB2 = 4,38+j 86,7 W + Tæn thÊt c«ng suÊt trong cuén d©y cña tr¹m biÕn ¸p: C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 2: S’2= S2+ DS02 +DSB2 =9 +j 5,58 + 0,021 +j 0,136 + 0,04+j 0,803 = 9,061 +j 6,519 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y 1- 2 víi ®Êt sinh ra: Qcc12=Qcd12=1/2.U2dm.B12=1102.163,2.10-6=1,975 MVAr C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y 1-2: S’’12= S’2- j Qcc12= 9,061 +j 6,519 -j1,975 =9,061 +j 4,544 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y 1-2: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y 1-2: S’12= S’’12+DS12=9,061 +j 4,544+ 0,124+j 0,118 = 9,185+j4,662 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn ®­êng d©y 1-2: S12= S’12- j Qcd12=9,185+j4,662 -j1,975 = 9,185 +j 2,687 MVA C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 1: S’1= S1 + DS01 +DSB1=14,5 +j8,99 + 0,029 +j 0,2 + 0,061+j1,345 =14,59+j10,535 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y I - 1 víi ®Êt sinh ra: QccI1=QcdI1=1/2.U2dm.BI1=1102.122,5.10-6=1,482 MVAr C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y I - 1: S’’I1= S’1+S12 -j QccI1 =14,59+j10,535+9,185 +j 2,687 -j1,482=23,775 +j11,74 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y I -1: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y I - 1: S’I1= S’’I1+DSI1=23,775 +j11,74+ 0,273+j 0,54 =24,048+j12,28 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn ®­êng d©y I - 1: SI1= S’I1- j QcdI1= 24,048+j12,28-j1,482 = 24,048+j10,798 MVA 2.§o¹n N§I – phô t¶i 3 – phô t¶i 5 : + Th«ng sè cña ®­êng d©y: ZI3= 4,58 +j 11,01 W BI3/2 =152,9.10-6 S Z35=13,41 +j 12,83 W B35/2 =150,4.10-6 S + Th«ng sè cña tr¹m biÕn ¸p: DS03=2(DP03+j DQ03) = 0,07+j 0,48 MVA DS05= DP05+j DQ05 = 0,021+j 0,136 MVA ZB3=(RB3+jXB3) = 0,935+j 21,75 W ZB5= RB5+jXB5 = 4,38+j 86,8 W + Tæn thÊt c«ng suÊt trong cuén d©y cña tr¹m biÕn ¸p: C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 5: S’5= S5 +DS05+DSB5 =9 +j 5,58 + 0,021 +j 0,136 + 0,04+j 0,803 = 9,061 +j 6,519 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y 3- 5 víi ®Êt sinh ra: Qcc35=Qcd35=1/2.U2dm.B35 =1102.150,4.10-6=1,82 MVAr C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y 3- 5: S’’35= S’5- j Qcc35=9,061 +j 6,519 -j1,82 =9,061 +j 4,699 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y 3- 5: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y 3- 5: S’35= S’’35+DS35=9,061 +j 4,699+ 0,115+j 0,11 =9,176 +j 4,809 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn ®­êng d©y 3- 5: S35= S’35- j Qcd35=9,176 +j 4,809-j1,82 = 9,176 +j 2,989 MVA C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 3: S’3= S3 + DS03 +DSB3=19+j11,78 + 0,07+j 0,48+ 0,039+j 0,898 =19,109+j 13,558 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y I - 3 víi ®Êt sinh ra: QccI3=QcdI3=1/2.U2dm.BI3=1102.152,9.10-6=1,85 MVAr C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y I - 3: S’’I3= S’3+S35 -j QccI3 =19,109+j 13,558+9,176 +j 2,989-j1,85 =28,285 +j14,297 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y I - 3: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y I - 3: S’I3= S’’I3+DSI3=28,285 +j14,297+ 0,38+j 0,914 =28,665 +j15,211 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn ®­êng d©y I - 3: SI3= S’I3- j QcdI3= 28,665 +j15,211 -j1,85 = 28,665 +j13,361 MVA 3.§o¹n N§I – phô t¶i 4 : + Th«ng sè cña ®­êng d©y: ZI4=10,44 +j 13,57 W BI4/2 =167,6.10-6 S + Th«ng sè cña tr¹m biÕn ¸p: DS04= DP04+j DQ04 = 0,029+j 0,2 MVA ZB4= RB4+jXB4 = 2,54 +j 55,9 W + Tæn thÊt c«ng suÊt trong cuén d©y cña tr¹m biÕn ¸p: C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 4: S’4= S4 + DS04 +DSB4=14,5 +j8,99 + 0,029 +j 0,2 + 0,061+j1,345 =14,59+j10,535 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y I - 4 víi ®Êt sinh ra: QccI4=QcdI4=1/2.U2dm.BI4=1102.167,6.10-6=2,028 MVAr C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y I - 4: S’’I4= S’4 -j QccI4=14,59+j10,535–j 2,028=14,59+j 8,507 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y I - 4: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y I - 4: S’I4= S’’I4+DSI4=14,59+j 8,507+ 0,246+j 0,32 =14,836+j8,827 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn ®­êng d©y I - 4: SI4= S’I4- j QcdI4= 14,836+j 8,827 -j2,028 = 14,836+j6,799 MVA 4.§o¹n N§II – phô t¶i 7 : + Th«ng sè cña ®­êng d©y: ZII7=9,33 +j 12,13 W BII7/2 =149,9.10-6 S + Th«ng sè cña tr¹m biÕn ¸p: DS07= DP07+j DQ07 = 0,029+j 0,2 MVA ZB7= RB7+jXB7 = 2,54 +j 55,9 W + Tæn thÊt c«ng suÊt trong cuén d©y cña tr¹m biÕn ¸p: C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 7: S’7= S7 + DS07 +DSB7=14,5 +j8,99 + 0,029 +j 0,2 + 0,061+j1,345 =14,59+j10,535 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y II - 7 víi ®Êt sinh ra: QccII7=QcdII7=1/2.U2dm.BII7=1102.149,9.10-6=1,814 MVAr C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y II - 7: S’’II7= S’7 -j QccII7 =14,59+j10,535 –j 1,814=14,59+j 8,721 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y II - 7: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y II - 7: S’II7= S’’II7+DSII7=14,59+j 8,721+ 0,223+j 0,29 =14,817+j 9,011 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn ®­êng d©y II - 7: SII7= S’II7- j QcdII7= 14,817+j 9,011 –j1,814 = 14,817+j 7,197 MVA 5.§o¹n N§II– phô t¶i 8 : + Th«ng sè cña ®­êng d©y: ZII8= 16,1 +j 15,4 W BII8/2 =180,6.10-6 S + Th«ng sè cña tr¹m biÕn ¸p: DS08= DP08+j DQ08 = 0,021+j 0,136 MVA ZB8= RB8+jXB8 = 4,38+j 86,8 W + Tæn thÊt c«ng suÊt trong cuén d©y cña tr¹m biÕn ¸p: C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 8: S’8= S8 +DS08+DSB8 =9 +j 5,58 + 0,021 +j 0,136 + 0,04+j 0,803 = 9,061 +j 6,519 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y II - 8 víi ®Êt sinh ra: QccII8=QcdII8=1/2.U2dm.BII8 =1102.180,6.10-6=2,185 MVAr C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y II - 8: S’’II8= S’II8- j QccII8=9,061 +j 6,519-j2,185 =9,061 +j 4,334 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y II - 8: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y II - 8: S’II8= S’’II8+DSII8=9,061 +j 4,334+ 0,134+j 0,128 =9,195 +j 4,462 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn ®­êng d©y II - 8: SII8= S’II8- j QcdII8 =9,195 +j 4,462 - j2,185 =9,195 +j 2,277 MVA 6.§o¹n N§II – phô t¶i 9 : + Th«ng sè cña ®­êng d©y: ZII9=10,57 +j 13,73 W BII9/2 =169,7.10-6 S + Th«ng sè cña tr¹m biÕn ¸p: DS09= DP09+j DQ09 = 0,029+j 0,2 MVA ZB9= RB9+jXB9 = 2,54 +j 55,9 W + Tæn thÊt c«ng suÊt trong cuén d©y cña tr¹m biÕn ¸p: C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 9: S’9= S9 + DS09 +DSB9 =14,5 +j8,99 + 0,029 +j 0,2 + 0,061+j1,345 =14,59+j10,535 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y II - 9 víi ®Êt sinh ra: QccII9=QcdII9=1/2.U2dm.BII9=1102.169,7.10-6=2,053 MVAr C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y II - 9: S’’II9= S’9 -j QccII9=14,59+j10,535 –j 2,053=14,59+j 8,482 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y II - 9: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y II - 9: S’II9= S’’II9+DSII9=14,59+j 8,482 + 0,249 +j 0,323 =14,839+j 8,805 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn ®­êng d©y II - 9: SII9= S’II9- j QcdII9= 14,839+j 8,805 –j 2,053 = 14,839+j 6,752 MVA 7.§­êng d©y liªn l¹c gi÷a hai nhµ m¸y N§I – phô t¶i 6 – N§II : + Th«ng sè cña ®­êng d©y: ZI6= 20,7 +j 19,8 W BI6/2 =232,2.10-6 S ZII6=14,85 +j 19,31 W BII6/2 =238,5.10-6 S + Th«ng sè cña tr¹m biÕn ¸p: DS06=2(DP06+j DQ06) = 0,07+j 0,48 MVA ZB6 =(RB6+j XB6) = 0,935+j 21,75 W + Tæn thÊt c«ng suÊt trong cuén d©y cña tr¹m biÕn ¸p: C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 6: S’6= S6+ DS06 +DSB6=19+j11,78 + 0,07+j 0,48+ 0,039+j 0,898 =19,109+j 13,558 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y I - 6 víi ®Êt sinh ra: QccI6=QcdI6=1/2.U2dm.BI6=1102.232,2.10-6 =2,81 MVAr C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y II - 6 víi ®Êt sinh ra: QccII6=QcdII6=1/2.U2dm.BII6=1102.238,5.10-6 =2,886 MVAr Ta cho nhµ m¸y N§I ph¸t 74% c«ng suÊt ®Þnh møc Cosj =0,85.Do ®ã ta cã c«ng suÊt ph¸t lªn thanh c¸i cao ¸p cña nhµ N§I lµ: PI-CA=PI-F - PI-TD- DPI-B QI-CA= QI-F- QI-TD- DQI-B PI-F , QI-F :C«ng suÊt ph¸t cña N§I PI-F =74 MW QI-F=PI-F .tgjF =74.0,62=45,88 MVAr PI-TD , QI-TD :C«ng suÊt tù dïng cña N§I PI-TD =8%. PI-F =8%.74 =5,92 MW QI-TD=PI-TD .tgjTD =5,92.0,75 = 4,44 MVAr C«ng suÊt ph¸t lªn h¹ ¸p cña c¸c MBA t¨ng ¸p cña N§I: PI-HA=PI-F - PI-TD=74-5,92= 68,08 MW QI-A= QI-F- QI-TD=45,88- 4,44= 41,44 MVAr Þ SI-HA=68,08+j 41,44 MVA DPI-B , DQI-B :Tæn thÊt c«ng suÊt trong c¸c MBA t¨ng ¸p cña N§I MVA = 0,326 + 6,113 MVA PI-CA=74-5,92- 0,326 = 67,754 MW QI-CA= 45,88 –4,44 –6,113 = 35,327 MVAr Þ SI-CA= 67,754 +j 35,327 MVA C«ng suÊt N§I truyÒn vµo ®­êng d©y I-6: SI-6=SI-CA – (SI-12+ SI-35 +SI-4) =67,754 +j 35,327 - (67,549+j30,958) = 0,205 + j 4,369 MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y I - 6: S’I6= SI6 +j QcdI6 = 0,205 +j 4,369 +j 2,81=0,205 + j 7,179 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y I - 6: MVA C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y I - 6: S’’I6= S’I6- DSI6 =0,205 + j 7,179 - 0,088 -j 0,084 =0,117 + j 7,095 MVA C«ng suÊt N§I ph¸t lªn ®Çu cao ¸p tr¹m biÕn ¸p B6 : S’’’I6= S’’I6 +j QccI6 =0,117 + j 7,095+j 2,81=0,117 + j 9,905 MVA C«ng suÊt N§II ph¸t lªn ®Çu cao ¸p tr¹m biÕn ¸p B6 : S’’’II6=S’6- S’’’I6 =19,109+j 13,558-(0,117 + j 9,905)= 18,992+j 3,253 MVA C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y II - 6: S’’II6= S’II6- j QccII6 =18,992+j 3,253-j 2,886 =18,992+j 0,367 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y II - 6: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y II - 6: S’II6= S’’II6 +DSII6 =18,992+j 0,367+0,443+j 0,576=19,435+j0,943 MVA C«ng suÊt N§II truyÒn vµo ®­êng d©y I-6: SII-6=S‘II6 – j QcdII6=19,435+j0,943 -j2,886=19,435-j1,943 MVA Tæng c«ng suÊt yªu cÇu trªn thanh c¸i cao ¸p cña N§II: SII-CA =SII-6+ (SII-7+ SII-8 +SII-9) =19,435-j1,943 +(38,851+j16,226) =58,286 +j 8,695 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trong c¸c MBA t¨ng ¸p cña N§II MVA = 0,232 + j3,714 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn h¹ ¸p cña c¸c MBA t¨ng ¸p cña N§II: SII-HA = SII-CA + DSII-B=58,286 +j 8,695 + 0,232 + j3,714 =58,518 +j 12,409 MVA C«ng suÊt tù dïng cña N§II: PII-TD =8%. PII-HA=8%.58,518 = 4,681 MW QII-TD=PII-TD .tgjTD =4,681.0,75 = 3,511 MVAr L­îng c«ng suÊt cña N§II cÇn ph¸t lµ: SII-F = SII-HA + SII-TD=58,518 +j 12,409+ 4,681+j 3,511 = 63,199 +j 15,92 MVA V.tÝnh chÝnh x¸c chÕ ®é sù cè: 1.§o¹n N§I – phô t¶i 1 – phô t¶i 2 : + Th«ng sè cña ®­êng d©y: ZI1=4,7 +j 9,3 W BI1/2 =163,2.10-6 S Z12=14,55 +j 13,92 W B12/2 =122,5.10-6 S + Th«ng sè cña tr¹m biÕn ¸p: DS01=2(DP01+j DQ01) = 0,058+j 0,4 MVA DS02=2(DP02+j DQ02) = 0,042+j 0,272 MVA ZB1=(RB1+jXB1) = 1,27+j 29,95 W ZB2=(RB2+jXB2) = 2,19+j 43,35 W + Tæn thÊt c«ng suÊt trong cuén d©y cña tr¹m biÕn ¸p: C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 2: S’2= S2+ DS02 +DSB2 =18+j 5,826 + 0,042 +j 0,272 + 0,065+j1,2822 = 18,107 +j 7,38 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y 1- 2 víi ®Êt sinh ra: Qcc12=Qcd12=1/2.U2dm.B12=1102.163,2.10-6=1,975 MVAr C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y 1-2: S’’12= S’2- j Qcc12=18,107 +j 7,38 -j1,975 =18,107+j5,405 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y 1-2: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y 1-2: S’12= S’’12+DS12=18,107+j 5,405 + 0,429+j 0,411 =18,526+j5,816 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn ®­êng d©y 1-2: S12= S’12- j Qcd12=18,526+j 5,816 -j1,975 =18,526+j 3,841 MVA C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 1: S’1= S1 + DS01 +DSB1=29+j17,98 + 0,058 +j 0,4 + 0,122+j2,689 =29,18+j21,069 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y I - 1 víi ®Êt sinh ra: QccI1=QcdI1=1/2.U2dm.BI1=1102.122,5.10-6=1,482 MVAr C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y I - 1: S’’I1= S’1+S12 -j QccI1 =29,18+j21,069 +18,526+j 3,841 -j1,482=47,716 +j23,428 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y I -1: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y I - 1: S’I1= S’’I1+DSI1=47,716 +j23,428 + 1,098+j 2,172 =48,814+j25,6 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn ®­êng d©y I - 1: SI1= S’I1- j QcdI1= 48,814+j25,6 -j1,482 = 48,814 +j24,118 MVA 2.§o¹n N§I – phô t¶i 3 – phô t¶i 5 : + Th«ng sè cña ®­êng d©y: ZI3= 4,58 +j 11,01 W BI3/2 =152,9.10-6 S Z35=13,41 +j 12,83 W B35/2 =150,4.10-6 S + Th«ng sè cña tr¹m biÕn ¸p: DS03=2(DP03+j DQ03) = 0,07+j 0,48 MVA DS05=2(DP05+j DQ05) = 0,042+j 0,272 MVA ZB3=(RB3+jXB3) = 0,935+j 21,75 W ZB5=(RB5+jXB5) = 2,19+j 43,35 W + Tæn thÊt c«ng suÊt trong cuén d©y cña tr¹m biÕn ¸p: C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 5: S’5= S5 +DS05+DSB5 =18+j5,031 + 0,042 +j 0,272 + 0,063+j1,251 =18,105+j 6,554 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y 3- 5 víi ®Êt sinh ra: Qcc35=Qcd35=1/2.U2dm.B35 =1102.150,4.10-6=1,82 MVAr C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y 3- 5: S’’35= S’5- j Qcc35=18,105+j 6,554 -j1,82 =18,105+j 4,734 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y 3- 5: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y 3- 5: S’35= S’’35+DS35=18,105+j 4,734+ 0,388+j 0,371 =18,493+j 5,105 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn ®­êng d©y 3- 5: S35= S’35- j Qcd35=18,493+j 5,105 -j1,82 =18,493+j 3,285 MVA C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 3: S’3= S3 + DS03 +DSB3=38+j23,56 + 0,07+j 0,48+ 0,154+j3,593 =38,224+j 27,633 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y I - 3 víi ®Êt sinh ra: QccI3=QcdI3=1/2.U2dm.BI3=1102.152,9.10-6=1,85 MVAr C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y I - 3: S’’I3= S’3+S35 -j QccI3 =38,224+j27,633+18,493+j 3,285 -j1,85 =56,717 +j29,068 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y I - 3: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y I - 3: S’I3= S’’I3+DSI3=56,717 +j29,068 + 1,537+j3,696 =58,254+j32,764 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn ®­êng d©y I - 3: SI3= S’I3- j QcdI3= 58,254+j 32,764 -j1,85 = 58,254+j30,914 MVA 3.§o¹n N§I – phô t¶i 4 : + Th«ng sè cña ®­êng d©y: ZI4=10,44 +j 13,57 W BI4/2 =167,6.10-6 S + Th«ng sè cña tr¹m biÕn ¸p: DS04=2(DP04+j DQ04) = 0,058+j 0,4 MVA ZB4=(RB4+jXB4) = 1,27+j 29,95 W + Tæn thÊt c«ng suÊt trong cuén d©y cña tr¹m biÕn ¸p: C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 4: S’4= S4 + DS04 +DSB4=29+j17,98 + 0,058 +j 0,4 + 0,122+j2,689 = 29,18+j 21,069 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y I - 4 víi ®Êt sinh ra: QccI4=QcdI4=1/2.U2dm.BI4=1102.167,6.10-6=2,028 MVAr C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y I - 4: S’’I4= S’4 -j QccI4 =29,18+j21,069 –j 2,028=29,18+j 19,041 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y I - 4: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y I - 4: S’I4= S’’I4+DSI4=29,18+j 19,041 + 1,047+j 1,362 =30,227+j20,403 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn ®­êng d©y I - 4: SI4= S’I4- j QcdI4= 30,227+j 20,403 -j2,028 = 30,227+j18,375 MVA 4.§o¹n N§II – phô t¶i 7 : + Th«ng sè cña ®­êng d©y: ZII7=9,33 +j 12,13 W BII7/2 =149,9.10-6 S + Th«ng sè cña tr¹m biÕn ¸p: DS07=2(DP07+j DQ07) = 0,058+j 0,4 MVA ZB7=(RB7+jXB7) = 1,27+j 29,95 W + Tæn thÊt c«ng suÊt trong cuén d©y cña tr¹m biÕn ¸p: C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 7: S’7= S7 + DS07 +DSB7=29+j17,98 + 0,058 +j 0,4 + 0,122+j2,689 = 29,18+j 21,069 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y II - 7 víi ®Êt sinh ra: QccII7=QcdII7=1/2.U2dm.BII7=1102.149,9.10-6=1,814 MVAr C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y II - 7: S’’II7= S’7 -j QccII7 =29,18+j21,069 –j 1,814=29,18+j 19,255 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y II - 7: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y II - 7: S’II7= S’’II7+DSII7=29,18+ j 19,255 + 0,942+j 1,225 =30,122+j20,48 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn ®­êng d©y II - 7: SII7= S’II7- j QcdII7= 30,122+j 20,48 –j1,814 = 30,122+j18,666 MVA 5.§o¹n N§II– phô t¶i 8 : + Th«ng sè cña ®­êng d©y: ZII8= 16,1 +j 15,4 W BII8/2 =180,6.10-6 S + Th«ng sè cña tr¹m biÕn ¸p: DS08=2(DP08+j DQ08) = 0,042+j 0,272 MVA ZB8=(RB8+jXB8) = 2,19+j 43,35 W + Tæn thÊt c«ng suÊt trong cuén d©y cña tr¹m biÕn ¸p: C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 8: S’8= S8 +DS08+DSB8 =18+j9,749 + 0,042 +j 0,272 + 0,076+j1,501 =18,118+j 11,522 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y II - 8 víi ®Êt sinh ra: QccII8=QcdII8=1/2.U2dm.BII8 =1102.180,6.10-6=2,185 MVAr C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y II - 8: S’’II8= S’II8- j QccII8=18,118+j 11,522-j2,185 =18,118+j 9,337 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y II - 8: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y II - 8: S’II8= S’’II8+DSII8=18,118+j 9,337+ 0,553+j 0,529 =18,671+j9,866 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn ®­êng d©y II - 8: SII8= S’II8- j QcdII8 =18,671+j9,866 - j2,185 =18,671+j 7,681 MVA 6.§o¹n N§II – phô t¶i 9 : + Th«ng sè cña ®­êng d©y: ZII9=10,57 +j 13,73 W BII9/2 =169,7.10-6 S + Th«ng sè cña tr¹m biÕn ¸p: DS09=2(DP09+j DQ09) = 0,058+j 0,4 MVA ZB9=(RB9+jXB9) = 1,27+j 29,95 W + Tæn thÊt c«ng suÊt trong cuén d©y cña tr¹m biÕn ¸p: C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 9: S’9= S9 + DS09 +DSB9 =29+j15,06 + 0,058 +j 0,4 + 0,112+j2,467 = 29,17+j 17,927 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y II - 9 víi ®Êt sinh ra: QccII9=QcdII9=1/2.U2dm.BII9=1102.169,7.10-6=2,053 MVAr C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y II - 9: S’’II9= S’9 -j QccII9=29,17+j 17,927–j 2,053=29,17+j 15,874 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y II - 9: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y II - 9: S’II9= S’’II9+DSII9=29,17+j 15,874+ 0,963 +j 1,251 =30,133+j17,125 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn ®­êng d©y II - 9: SII9= S’II9- j QcdII9= 30,133+j17,125–j 2,053 = 30,133+j15,072 MVA 7.§­êng d©y liªn l¹c gi÷a hai nhµ m¸y N§I – phô t¶i 6 – N§II : + Th«ng sè cña ®­êng d©y: ZI6= 20,7 +j 19,8 W BI6/2 =232,2.10-6 S ZII6=14,85 +j 19,31 W BII6/2 =238,5.10-6 S + Th«ng sè cña tr¹m biÕn ¸p: DS06=2(DP06+j DQ06) = 0,07+j 0,48 MVA ZB6 =(RB6+j XB6) = 0,935+j 21,75 W + Tæn thÊt c«ng suÊt trong cuén d©y cña tr¹m biÕn ¸p: C«ng suÊt t¹i thanh c¸i cao ¸p cña phô t¶i 6: S’6= S6+ DS06 +DSB6=38+j19,965 + 0,07+j 0,48+ 0,142+j3,312 = 38,212+j 23,757 MVA C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y I - 6 víi ®Êt sinh ra: QccI6=QcdI6=1/2.U2dm.BI6=1102.232,2.10-6 =2,81 MVAr C«ng suÊt ph¶n kh¸ng do dung dÉn cña ®­êng d©y II - 6 víi ®Êt sinh ra: QccII6=QcdII6=1/2.U2dm.BII6=1102.238,5.10-6 =2,886 MVAr Ta cho nhµ m¸y N§I ph¸t 97,07% c«ng suÊt ®Þnh møc Cosj =0,85.Do ®ã ta cã c«ng suÊt ph¸t lªn thanh c¸i cao ¸p cña nhµ N§I lµ: PI-CA=PI-F - PI-TD- DPI-B QI-CA= QI-F- QI-TD- DQI-B PI-F , QI-F :C«ng suÊt ph¸t cña N§I PI-F =194,13 MW QI-F=PI-F .tgjF =194,13.0,62=120,361 MVAr PI-TD , QI-TD :C«ng suÊt tù dïng cña N§I PI-TD =8%. PI-F =8%.194,13 = 15,53 MW QI-TD=PI-TD .tgjTD =15,53.0,75=11,648 MVAr C«ng suÊt ph¸t lªn h¹ ¸p cña c¸c MBA t¨ng ¸p cña N§I: PI-HA=PI-F - PI-TD=194,13-15,53=178,6 MW QI-A= QI-F- QI-TD=120,361-11,648= 108,713 MVAr Þ SI-HA=178,6 +j108,713MVA DPI-B , DQI-B :Tæn thÊt c«ng suÊt trong c¸c MBA t¨ng ¸p cña N§I MVA = 0,952 + 19,855 MVA PI-CA=194,13-15,53- 0,952 = 177,648 MW QI-CA= 120,361 –11,648 –19,855 = 88,858 MVAr Þ SI-CA=177,648 +j 88,858 MVA C«ng suÊt N§I truyÒn vµo ®­êng d©y I-6: SI-6=SI-CA – (SI-12+ SI-35 +SI-4) =177,648 +j 88,858-(137,297+73,407) = 40,351 + j 15,451 MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y I - 6: S’I6= SI6 +j QcdI6 =40,351 + j15,451+j 2,81= 40,351 +j18,261 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y I - 6: MVA C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y I - 6: S’’I6= S’I6- DSI6 = 40,351 +j18,261- 3,356 –j3,21 =36,995 +j15,051 MVA C«ng suÊt N§I ph¸t lªn ®Çu cao ¸p tr¹m biÕn ¸p B6 : S’’’I6= S’’I6 +j QccI6 =36,995 +j15,051+j 2,81=36,995 +j17,861 MVA C«ng suÊt N§II ph¸t lªn ®Çu cao ¸p tr¹m biÕn ¸p B6 : S’’’II6=S’6- S’’’I6 =38,212+j23,757-(36,995 +j17,861)=1,217 +j5,896 MVA C«ng suÊt sau tæng trë cña ®­êng d©y II - 6: S’’II6= S’II6- j QccII6 =1,217 +j5,896 -j 2,886 =1,217 +j 3,01 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®o¹n ®­êng d©y II - 6: MVA C«ng suÊt tr­íc tæng trë cña ®­êng d©y II - 6: S’II6= S’’II6 +DSII6 =1,217 +j3,01+ 0,013+j 0,019=1,23+j3,029 MVA C«ng suÊt N§II truyÒn vµo ®­êng d©y I-6: SII-6=S‘II6 – j QcdII6 =1,23+j3,029 -j2,886=1,23+j 0,143 MVA Tæng c«ng suÊt yªu cÇu trªn thanh c¸i cao ¸p cña N§II: SII-CA =SII-6+ (SII-7+ SII-8 +SII-9) =1,23+j 0,143 +(78,926+j41,419) =80,156+j 41,562 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trong c¸c MBA t¨ng ¸p cña N§II MVA = 0,355 +j 5,759 MVA C«ng suÊt ph¸t lªn h¹ ¸p cña c¸c MBA t¨ng ¸p cña N§II: SII-HA = SII-CA + DSII-B= 80,156 +j 41,562 + 0,355 +j 5,759 =80,511 +j 47,321 MVA C«ng suÊt tù dïng cña N§II: PII-TD =8%. PII-HA=8%.80,511 = 6,44 MW QII-TD=PII-TD .tgjTD =6,44.0,75 =4,83 MVAr L­îng c«ng suÊt cña N§II cÇn ph¸t lµ: SII-F = SII-HA + SII-TD=80,511 +j 47,321 + 6,44+j 4,83 = 86,951 +j 52,151 MVA Ch­¬ng 7:tÝnh to¸n ®iÖn ¸p vµ ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p I.TÝNH §IÖN ¸P C¸C NóT TRONG CHÕ §é MAX: Trong chÕ ®é nµy ta chän N§I lµ nót c¬ së víi UI=121 kV 1.§o¹n N§I- phô t¶i6-N§II: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 6: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 6 quy vÒ cao ¸p: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña N§II: = 2.§o¹n N§I- phô t¶i1- phô t¶i2: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 1: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 2: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 1 quy vÒ cao ¸p: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 2 quy vÒ cao ¸p: = 3.§o¹n N§I- phô t¶i3- phô t¶i5: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 3: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 5: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 3 quy vÒ cao ¸p: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 5 quy vÒ cao ¸p: = 4.§o¹n N§I- phô t¶i 4: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 4: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 4 quy vÒ cao ¸p: = 5.§o¹n N§II - phô t¶i 7: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 7: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 7 quy vÒ cao ¸p: = 6.§o¹n N§II - phô t¶i 8: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 8: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 8 quy vÒ cao ¸p: = 7.§o¹n N§II - phô t¶i 9: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 9: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 9 quy vÒ cao ¸p: = Ii.TÝNH §IÖN ¸P C¸C NóT TRONG CHÕ §é Min: Trong chÕ ®é nµy ta chän N§I lµ nót c¬ së víi UI=115 kV 1.§o¹n N§I- phô t¶i6-N§II: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 6: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 6 quy vÒ cao ¸p: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña N§II: = 2.§o¹n N§I- phô t¶i1- phô t¶i2: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 1: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 2: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 1 quy vÒ cao ¸p: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 2 quy vÒ cao ¸p: = 3.§o¹n N§I- phô t¶i3- phô t¶i5: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 3: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 5: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 3 quy vÒ cao ¸p: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 5 quy vÒ cao ¸p: = 4.§o¹n N§I- phô t¶i 4: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 4: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 4 quy vÒ cao ¸p: = 5.§o¹n N§II - phô t¶i 7: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 7: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 7 quy vÒ cao ¸p: = 6.§o¹n N§II - phô t¶i 8: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 8: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 8 quy vÒ cao ¸p: = 7.§o¹n N§II - phô t¶i 9: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 9: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 9 quy vÒ cao ¸p: = Iii.TÝNH §IÖN ¸P C¸C NóT TRONG CHÕ §é sù cè: Trong chÕ ®é nµy ta chän N§I lµ nót c¬ së víi UI=121 kV §èi víi c¸c nh¸nh phô t¶i tÝnh cho tr­êng hîp sù cè mét lé ®­êng d©y s¸t nguån, lÊy ®iÖn ¸p nguån theo kÕt qu¶ tÝnh ë chÕ ®é max. §èi víi ®­êng d©y liªn l¹c tÝnh hai lÇn : + Sù cè mét lé ®­êng d©y liªn l¹c, lÊy kÕt qu¶ tÝnh ®iÖn ¸p nguån cña chÕ ®é max. + Sù cè mét tæ m¸y, lÊy kÕt qu¶ tÝnh cña chÕ ®é sù cè. A. TÝnh ®iÖn ¸p cho c¸c nh¸nh phô t¶i: 1. §øt mét m¹ch trªn ®o¹n N§I – phô t¶i 1 – phô t¶i 2: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 1: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 2: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 1 quy vÒ cao ¸p: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 2 quy vÒ cao ¸p: = 2. §øt mét m¹ch trªn ®o¹n N§I - phô t¶i 3 - phô t¶i 5: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 3: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 5: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 3 quy vÒ cao ¸p: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 5 quy vÒ cao ¸p: = 3. §øt mét m¹ch trªn ®o¹n N§I - phô t¶i 4: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 4: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 4 quy vÒ cao ¸p: = 4. §øt mét m¹ch trªn ®o¹n N§II - phô t¶i 7: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 7: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 7 quy vÒ cao ¸p: = 5. §øt mét m¹ch trªn ®o¹n N§II - phô t¶i 8: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 8: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 8 quy vÒ cao ¸p: = 6. §øt mét m¹ch trªn ®o¹n N§II - phô t¶i 9: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 9: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 9 quy vÒ cao ¸p: = B. TÝnh ®iÖn ¸p cho ®­êng d©y liªn l¹c N§1- phô t¶i 6 – N§2: 1. §øt mét m¹ch trªn ®o¹n N§I - phô t¶i 6: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 6: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 6 quy vÒ cao ¸p: = 2. Sù cè mét tæ m¸y cña nhµ m¸y N§II: §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p cña tr¹m 6: = §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m 6 quy vÒ cao ¸p: = Iv. chän ®Çu ph©n ¸p cña c¸c tr¹m h¹ ¸p: B¶ng kÕt qu¶ ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p quy vÒ cao ¸p cña c¸c phô t¶i: Phô t¶i Uqmax(kV) Uqmin(kV) Uqsc(kV) 1 111,792 107,486 107,747 2 110,992 1105,831 106,931 3 110,316 109,696 104,876 4 110,95 107,053 106,056 5 110,245 105,297 104,79 6 111,648 111,058 106,137 7 111,105 108,822 106,514 8 112,513 109,283 108,617 9 111,651 108,55 106,88 TÊt c¶ c¸c phô t¶i trong m¹ng ®iÖn thiÕt kÕ ®Òu lµ hé lo¹i I vµ cã yªu cÇu ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p kh¸c th­êng, tøc lµ c¸c yªu cÇu vÒ ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p cña c¸c phô t¶i nh­ sau: + Trong chÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i dUmax% = +5% + Trong chÕ ®é phô t¶i cùc tiÓu dUmin% = 0% + Trong chÕ ®é sau sù cè dUsc% = 0 ¸ + 5% §iÖn ¸p yªu cÇu trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Uyc = U®m + dU%.U®m Trong ®ã: U®m lµ ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¹ng ®iÖn h¹ ¸p. §èi víi m¹ng ®iÖn thiÕt kÕ U®m =10 kV. V× vËy ®iÖn ¸p yªu cÇu trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m khi phô t¶i cùc ®¹i b»ng: Uycmax = 10 + 5/100.10 = 10,5 kV Khi phô t¶i cùc tiÓu: Uycmin = 10 + 0/100.10 = 10 kV Trong chÕ ®é sau sù cè: Uycsc = 10 + 5/100.10 = 10,5 kV §iÖn ¸p ®Çu ph©n ¸p cña m¸y biÕn ¸p ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Uqi : §iÖn ¸p phÝa h¹ ¸p ®· qui ®æi vÒ cao ¸p Uh®m : §iÖn ¸p ®Þnh møc phÝa h¹ cña m¸y biÕn ¸p U®m = 11 kV Uyci : §iÖn ¸p yªu cÇu trong chÕ ®é i Chän ®Çu ph©n ¸p tiªu chuÈn theo c«ng thøc: Upa = Uc®m = + n.e%.Uc®m Trong ®ã: n lµ thø tù ®Çu ph©n ¸p tiªu chuÈn e% = 1,78 % víi m¸y biÕn ¸p ®iÒu chØnh d­íi t¶i e% = 5 % víi m¸y biÕn ¸p th­êng Uc®m : §iÖn ¸p ®Þnh møc cuén cao m¸y biÕn ¸p Uc®m = 121 kV Sau khi t×m ®­îc ®Çu ph©n ¸p tiªu chuÈn ta tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i c¸c ®Çu ph­¬ng ¸n ®· chän trong c¸c chÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i, cùc tiÓu vµ sau sù cè theo c¸c c«ng thøc: Uti : §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m trong chÕ ®é i Utc : §iÖn ¸p cña ®Çu ph©n ¸p tiªu chuÈn U®m : §iÖn ¸p ®Þn møc cña m¹ng h¹ ¸p U®m = 10 kV §iÖn ¸p t­¬ng øng víi mçi ®Çu ®iÒu chØnh cña m¸y biÕn ¸p ®iÒu chØnh d­íi t¶i cho trong b¶ng sau: B¶ng th«ng sè ®iÒu chØnh cña m¸y biÕn ¸p ®iÒu chØnh d­íi t¶i Thø tù ®Çu ®iÒu chØnh §iÖn ¸p bæ sung % §iÖn ¸p bæ sung kV §iÖn ¸p ®Çu ®iÒu chØnh kV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +16,02 +14,24 +12,46 +10,68 +8,90 +7,12 +5,34 +3,56 +1,78 0 -1,78 -3,56 -5,34 -7,12 -8,90 -10,68 -12,46 -14,24 -16,02 +18,45 +16,04 +14,35 +12,30 +10,25 +8,20 +6,15 +4,10 +2,05 0 -2,05 -4,10 -6,15 -8,20 -10,25 -12,30 -14,35 -16,40 -18,45 133,45 131,40 129,35 127,30 125,25 123,20 121,15 119,10 117,05 115,00 112,95 110,90 108,85 106,80 104,75 102,70 100,65 98,60 96,55 1.Chän ®Çu ph©n ¸p trong tr¹m biÕn ¸p 1: a) ChÕ ®é max: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é max: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 8, víi Utcmax=119,1 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é max: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é max: b) ChÕ ®é min: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é min: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 8, víi Utcmin=119,1 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é min: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é min: c) ChÕ ®é sù cè: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é sù cè: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 11, víi Utcsc=112,95 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é sù cè: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é sù cè: Chän ®Çu ph©n ¸p trong tr¹m biÕn ¸p 2: a) ChÕ ®é max: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é max: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 9, víi Utcmax=117,05 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é max: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é max: b) ChÕ ®é min: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é min: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 9, víi Utcmin=117,05 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é min: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é min: c) ChÕ ®é sù cè: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é sù cè: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 11, víi Utcsc=112,95 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é sù cè: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é sù cè: 3.Chän ®Çu ph©n ¸p trong tr¹m biÕn ¸p 3: a) ChÕ ®é max: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é max: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 9, víi Utcmax=117,05 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é max: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é max: b) ChÕ ®é min: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é min: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 7, víi Utcmin=121,15 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é min: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é min: c) ChÕ ®é sù cè: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é sù cè: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 12, víi Utcsc=110,9 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é sù cè: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é sù cè: Chän ®Çu ph©n ¸p trong tr¹m biÕn ¸p 4: a) ChÕ ®é max: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é max: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 9, víi Utcmax=117,05 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é max: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é max: b) ChÕ ®é min: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é min: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 9, víi Utcmin=117,05 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é min: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é min: c) ChÕ ®é sù cè: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é sù cè: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 11, víi Utcsc=112,95 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é sù cè: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é sù cè: 5. Chän ®Çu ph©n ¸p trong tr¹m biÕn ¸p 5: a) ChÕ ®é max: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é max: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 9, víi Utcmax=117,05 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é max: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é max: b) ChÕ ®é min: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é min: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 10, víi Utcmin=115 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é min: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é min: c) ChÕ ®é sù cè: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é sù cè: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 12, víi Utcsc=110,9 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é sù cè: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é sù cè: Chän ®Çu ph©n ¸p trong tr¹m biÕn ¸p 6: a) ChÕ ®é max: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é max: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 9, víi Utcmax=117,05 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é max: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é max: b) ChÕ ®é min: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é min: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 7, víi Utcmin=121,15 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é min: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é min: c) ChÕ ®é sù cè: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é sù cè: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 11, víi Utcsc=112,95 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é sù cè: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é sù cè: Chän ®Çu ph©n ¸p trong tr¹m biÕn ¸p 7: a) ChÕ ®é max: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é max: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 9, víi Utcmax=117,05 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é max: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é max: b) ChÕ ®é min: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é min: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 8, víi Utcmin=119,1 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é min: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é min: c) ChÕ ®é sù cè: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é sù cè: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 11, víi Utcsc=112,95 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é sù cè: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é sù cè: Chän ®Çu ph©n ¸p trong tr¹m biÕn ¸p 8: a) ChÕ ®é max: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é max: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 8, víi Utcmax=119,1 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é max: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é max: b) ChÕ ®é min: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é min: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 7, víi Utcmin=121,15 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é min: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é min: c) ChÕ ®é sù cè: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é sù cè: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 10, víi Utcsc=115 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é sù cè: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é sù cè: Chän ®Çu ph©n ¸p trong tr¹m biÕn ¸p 9: a) ChÕ ®é max: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é max: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 9, víi Utcmax=117,05 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é max: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é max: b) ChÕ ®é min: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é min: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 8, víi Utcmin=119,1 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é min: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é min: c) ChÕ ®é sù cè: §iÖn ¸p tÝnh to¸n trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m biÕn ¸p trong chÕ ®é sù cè: Þ Chän ®Çu ®iÒu chØnh 11, víi Utcsc=112,95 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é sù cè: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é sù cè: B¶ng tæng kÕt chän ®Çu ph©n ¸p cña c¸c tr¹m h¹ ¸p: Tr¹m §Çu ®iÒu chØnh §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp HA Max Min Sù cè Max Min Sù cè 1 8 8 11 3,25 0,7 4,9 2 9 9 11 4,3 0,46 4,1 3 9 7 12 3,7 0,4 4,0 4 9 9 11 4,3 0,6 3,3 5 9 10 12 3,6 0,7 3,9 6 9 7 11 4,9 0,8 3,4 7 9 8 11 4,4 0,5 3,7 8 8 7 10 3,9 0,8 3,9 9 9 8 11 4,9 0,3 4,1 v. chän ®Çu ph©n ¸p cña c¸c tr¹m t¨ng ¸p: 1. Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn 1: Tr¹m biÕn ¸p nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn 1 sö dông 4 m¸y biÕn ¸p lo¹i: TDH – 6300/110 cã tæng trë ZB= 0,87+j 22 W Tæng trë t­íng ®­¬ng cña c¸c m¸y biÕn ¸p trong c¸c chÕ ®é: ZBImax= ZB/4 = 0,218 +j 5,5 W ZBImin= ZB/2 = 0,436 +j 11 W ZBIsc = ZB/4 = 0,218+j 5,5 W C«ng suÊt trªn thanh c¸i cao ¸p cña tr¹m trong c¸c chÕ ®é: SCImax= 155,615 +j 79,592 MVA SCImin = 67,754 +j 35,327 MVA SCImax= 177,648 +j 88,858 MVA §iÖn ¸p trªn thanh c¸i cao ¸p cña tr¹m trong c¸c chÕ ®é: UCImax=121 kV UCImin=115 kV UCI sc =121 kV Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong tr¹m t¨ng ¸p cña nhµ m¸y N§I ë chÕ ®é max lµ: Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong tr¹m t¨ng ¸p cña nhµ m¸y N§I ë chÕ ®é min lµ: Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong tr¹m t¨ng ¸p cña nhµ m¸y N§I ë chÕ ®é sù cè lµ: §iÖn ¸p phÝa h¹ ¸p quy ®æi vÒ phÝa cao ¸p trong c¸c chÕ ®é: UhImax= UCImax + DUBImax=121+3,898 =124,898 kV UhImin= UCImin + DUBImin=115+3,635 = 118,635 kV UhI sc = UCI sc + DUBI sc = 121+ 4,358 = 125,358 kV §iÖn ¸p trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m trong c¸c chÕ ®é: Do viÖc ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p cña m¸y biÕn ¸p kh«ng ®iÒu chØnh d­íi t¶i phøc t¹p, nªn m¸y biÕn ¸p kh«ng ®iÒu chØnh d­íi t¶i lµm viÖc víi mét ®Çu ®iÒu chØnh chung cho c¶ chÕ ®é lín nhÊt vµ nhá nhÊt. VËy ta chän ®Çu ®iÒu chØnh 3 cã Utc=121 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m trong c¸c chÕ ®é: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m trong c¸c chÕ ®é: 2. Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn 2: Tr¹m biÕn ¸p nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn 2 sö dông 3 m¸y biÕn ¸p lo¹i: TDH – 6300/110 cã tæng trë ZB= 0,87+j 22 W Tæng trë t­íng ®­¬ng cña c¸c m¸y biÕn ¸p trong c¸c chÕ ®é: ZBIImax= ZB/3 = 0,29 +j 7,33 W ZBIImin= ZB/2 = 0,436 +j 11 W ZBII sc = ZB/2 = 0,436 +j 11 W C«ng suÊt trªn thanh c¸i cao ¸p cña tr¹m trong c¸c chÕ ®é: SCIImax= 100,17 +j 49,11 MVA SCIImin = 58,286 +j 8,895 MVA SCIImax= 80,156 +j 41,562 MVA §iÖn ¸p trªn thanh c¸i cao ¸p cña tr¹m trong c¸c chÕ ®é: UCIImax=121 kV UCIImin=115 kV UCII sc =121 kV Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong tr¹m t¨ng ¸p cña nhµ m¸y N§II ë chÕ ®é max lµ: Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong tr¹m t¨ng ¸p cña nhµ m¸y N§II ë chÕ ®é min lµ: Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong tr¹m t¨ng ¸p cña nhµ m¸y N§II ë chÕ ®é sù cè lµ: §iÖn ¸p phÝa h¹ ¸p quy ®æi vÒ phÝa cao ¸p trong c¸c chÕ ®é: UhIImax= UCIImax + DUBIImax=121+3,216 =124,216 kV UhIImin= UCIImin + DUBIImin=115+1,052 = 116,052 kV UhII sc = UCII sc + DUBII sc = 121+ 4,067 = 125,067 kV §iÖn ¸p trªn ®Çu ®iÒu chØnh cña tr¹m trong c¸c chÕ ®é: Do viÖc ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p cña m¸y biÕn ¸p kh«ng ®iÒu chØnh d­íi t¶i phøc t¹p, nªn m¸y biÕn ¸p kh«ng ®iÒu chØnh d­íi t¶i lµm viÖc víi mét ®Çu ®iÒu chØnh chung cho c¶ chÕ ®é lín nhÊt vµ nhá nhÊt. VËy ta chän ®Çu ®iÒu chØnh 3 cã Utc=121 kV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m trong c¸c chÕ ®é: §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m trong c¸c chÕ ®é: Ch­¬ng 8:tÝnh C¸C CHØ TI£U KINH TÕ CñA M¹NG §IÖN I. Vèn ®Çu t­ x©y dùng m¹ng ®iÖn Tæng vèn ®Çu t­ x©y dùng m¹ng ®iÖn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: K = Kd + Kt + KB Trong ®ã: Kd - Vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng d©y Kt - Vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c tr¹m biÕn ¸p KB - Vèn ®Çu t­ cho thiÕt bÞ bï * Theo ch­¬ng 4 ta ®· tÝnh ®­îc vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng d©y cã gi¸ trÞ: Kd = 404,556.109 ® * TÝnh vèn ®Çu t­ x©y dùng cho c¸c tr¹m h¹ ¸p ë c¸c nót phô t¶i. Mçi tr¹m h¹ ¸p cã 2 m¸y biÕn ¸p, tæng céng cã 9 tr¹m, trong ®ã cã 3 tr¹m dïng m¸y TPDH 16000/110, 4 tr¹m dïng m¸y TPDH 25000/110 vµ 2 tr¹m dïng m¸y TPDH 32000/110, gi¸ cña mçi m¸y biÕn ¸p cho trong b¶ng sau: Lo¹i m¸y TPDH 16000/110 TPDH 25000/110 TPDH 32000/110 Gi¸ 106 ® 15000 22000 29000 Do mçi tr¹m cã 2 m¸y biÕn ¸p nªn vèn ®Çu t­ cho tr¹m ®­îc nh©n thªm hÖ sè 1,8. Nh­ vËy, vèn ®Çu t­ cho c¸c tr¹m h¹ ¸p b»ng: Kt = 1,8.(3.15000 + 4.22000 + 2.29000).106 = 343,8.109 ® * TÝnh vèn ®Çu cho thiÕt bÞ bï: KB=K0.SQB K0=150.106 ® : Gi¸ 1MVAr thiÕt bÞ bï SQB=19,389 MVAr :Tæng c«ng suÊt bï Þ KB=150.106.19,389 =2,908.109 ® VËy tæng vèn ®Çu t­ x©y dùng m¹ng ®iÖn: K=(404,556 + 343,8 +2,908).109 =750,454.109 ® II. Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong chÕ ®é max. Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong m¹ng ®iÖn bao gåm tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®­êng d©y, tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong c¸c m¸y biÕn ¸p vµ tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong thiÕt bÞ bï. *Tæng tæn thÊt trªn ®­êng d©y: Trong ch­¬ng 6 ta ®· tÝnh ®­îc tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®­êng d©y: DPd = DPI1 + DP12 + DPI3 + DP35 +DPI4 + DPI6 + DPII6 + DPII7+ DPII8 + DPII9 =1,098+0,429+1,537+0,388+1,047+0,712+0,638+0,942+0,553+0,963 =8,307 MW * Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong c¸c tr¹m biÕn ¸p bao gåm tæn thÊt kh«ng t¶i vµ tæn thÊt cã t¶i (trªn cuén d©y m¸y biÕn ¸p) ®· ®­îc tÝnh trong ch­¬ng 6: + Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn cuén d©y c¸c m¸y h¹ ¸p: DPCu = DPCu1 + DPCu2 + DPCu3 + DPCu4 +DPCu5 + DPCu6 + DPCu7+ DPCu8 + DPCu9 = 0,122+0,065+0,154+0,122+0,063+0,142+0,122+0,076+0,112 = 0,978 MW + Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong lâi thÐp c¸c m¸y h¹ ¸p: DPFe = 2( 3.0,021 + 4.0,029 + 2.0,035) = 0,498 MW * Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong c¸c thiÕt bÞ bï: DPB = DP0 . SQB DP0= 0,005 kW/KVAr :SuÊt tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong thiÕt bÞ bï ÞDPB= 0,005.19,389 = 0,097 MW VËy tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong m¹ng ®iÖn: DP = DPd + DPFe + DPCu + DPB=8,307+0,978+0,498+0,097=9,88 MW III. Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng bao gåm tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn ®­êng d©y, tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¸y biÕn ¸p vµ tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong thiÕt bÞ bï. Ta cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: DA = (DPd + DPCu).t + DPFe.t + DPB.Tmax Trong ®ã: t - Thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt, ®· tÝnh ®­îc t = 3979 h t - Thêi gian c¸c m¸y biÕn ¸p lµm viÖc trong n¨m t = 8760 h Tmax- Thêi gian sö dông c«ng suÊt cùc ®¹i Tmax=5500 h DPd - Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®­êng d©y DPCu - Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong cuén d©y c¸c m¸y biÕn ¸p DPFe - Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong lâi thÐp c¸c m¸y biÕn ¸p DPB - Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong c¸c thiÕt bÞ bï VËy tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn: DA = (8,307 + 0,978).3979 + 0,498.8760 + 0,097.5500 =36945,015 + 4362,48 +533,5 = 41840,995 MWh Tæng ®iÖn n¨ng c¸c phô t¶i nhËn ®­îc trong n¨m: A = SPmax.Tmax = 246.5500 = 1353.103 MWh Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn: IV. TÝnh c¸c chi phÝ vµ gi¸ thµnh 1. Chi phÝ vËn hµnh hµng n¨m Chi phÝ vËn hµnh hµng n¨m cña m¹ng ®iÖn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Y = avhd.Kd + avht.Kt + avhB.KB + DA.C Trong ®ã: avh® = 0,07 : hÖ sè vËn hµnh ®­êng d©y avht = 0,1 : hÖ sè vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ trong tr¹m biÕn ¸p avhB = 0,1 : hÖ sè vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ bï C : Gi¸ thµnh 1 kWh ®iÖn n¨ng tæn thÊt ( C =600 ®/kWh ) Nh­ vËy: Y = (0,07.404,556 + 0,1.343,8+ 0,1.2,908).109 +41840,995.600.103 =88,094.109 ® 2. Gi¸ thµnh truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng Gi¸ thµnh truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: ®/kWh 3. Gi¸ thµnh x©y dùng 1 MW c«ng suÊt phô t¶i trong chÕ ®é cùc ®¹i Gi¸ thµnh x©y dùng 1 MW c«ng suÊt phô t¶i ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: ®/MW B¶ng tæng kÕt c¸c chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt cña m¹ng ®iÖn: STT C¸c chØ tiªu §¬n vÞ Gi¸ trÞ 1 Tæng c«ng suÊt phô t¶i khi cùc ®¹i MW 246 2 Tæng chiÒu dµi ®­êng d©y km 654 3 Tæng c«ng suÊt c¸c MBA h¹ ¸p MVA 448 4 Tæng vèn ®Çu t­ cho m¹ng ®iÖn 109 ® 750,454 5 Tæng vèn ®Çu t­ cho ®­êng d©y 109 ® 404,556 6 Tæng vèn ®Çu t­ cho c¸c tr¹m biÕn ¸p 109 ® 343,8 7 Tæng vèn ®Çu t­ cho c¸c thiÕt bÞ bï 109 ® 2,908 8 DUmaxbt % 7,52 9 DUmaxsc % 12,12 10 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt DP MW 9,88 11 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt DP % 4,02 12 Tæng ®iÖn n¨ng cung cÊp cho phô t¶i MWh 1353000 13 Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng DA MWh 41841 14 Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng DA % 3,09 15 Chi phÝ vËn hµnh hµng n¨m 109 ® 88,094 16 Gi¸ thµnh truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng ®/kW 65,11 17 Gi¸ thµnh x©y dùng 1 MW c«ng suÊt phô t¶i khi cùc ®¹i 109®/MW 3,051

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế lưới điện có hai nguồn cung cấp là hai nhà máy nhiệt điện cách nhau 180 km cung cấp điện cho 9 phụ tải.doc