Đồ án Thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu vực đô thị Nam sông Đào - Thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định

Đồ án môn học Mạng lưới cấp nước Phần I: Mục đích và yêu cầu: I. Mục đích: Đồ án cấp nước là một đồ án chuyên ngành của sinh viên khoa Đô thị. Mặc dù đối với sinh viên chuyên ngành Giao thông - San nền, mức độ phức tạp của đồ án yêu cầu không cao như sinh viên chuyên ngành nước, nhưng đồ án cấp nước cũng là một phần trong nội dung môn học cấp nước. Nghiên cứu và làm đồ án giúp sinh viên nắm vững hơn lý thuyết và quan trọng hơn là cách áp dụng lý thuyết vào làm một đồ án mang tính thực tế. Qua đồ án, sinh viên sẽ nâng cao được kiến thức về môn học, phương pháp nghiên cứu, kỹ năng thể hiện đồ án, nhằm tạo những tiền đề cho việc thực hiện các đồ án chuyên ngành cũng như phục vụ cho công việc sau này. II. Yêu cầu: Trước khi làm đồ án, sinh viên cần nghiên cứu kỹ lý thuyết môn học, các bản ghi chép, sổ tay kỹ thuật. Nghiên cứu hiện trạng khu đô thị được thiết kế mạng lưới. áp dụng những kiến thức thu thập được từ các bài giảng, các sách giáo trình, sách tham khảo vào việc thiết kế mạng lưới cấp nước cho đô thị được chọn. Phần II: Những tài liệu thu thập, sưu tầm, đánh giá phục vụ cho công tác thiết kế. Sinh viên được phân công nghiên cứu và thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu vực đô thị Nam sông Đào - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định. 2.1. Điều kiện tự nhiên: 2.1.1. Vị trí địa lý: Thành phố Nam Định nằm ở toạ độ địa lý: 106012’ kinh độ đông, 20024’ vĩ độ Bắc, sát khu vực ngã ba sông Hồng và sông Đào, cách Hà Nội 90km, cách Hải Phòng 80km, cách Ninh Bình 28km và cách bờ biển Đông 45km. Thành phố tiếp cận với tam giác tăng trưởng Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh. Nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ, Thành phố Nam Định có mạng lưới giao thông quốc gia: hệ thống đường sắt, đường bộ và đường thuỷ thuận lợi. Khu vực nghiên cứu là khu đô thị mới theo quy hoạch, được mở rộng sang phía bờ phải (phía Nam sông Đào) 2.1.2. Đặc điểm địa hình: Thành phố Nam Định nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, địa hình thấp và bằng phẳng, cao độ trung bình từ +0,9m đến +1,4m. Trong quá trình hình thành, nền thành phố được tôn đắp. Hướng và độ dốc trung của địa hình như sau: - Khu vực bờ phải sông Đào, hướng dốc địa hình về phía Tây-Nam, độ dốc trung bình 0,001. - Khu vực bờ trái sông Đào (thành phố cũ), hướng dốc về phía cánh đồng, độ dốc trung bình 0,002. - Những khu vực có cao độ nền dưới 2,0m thường ngập lụt do lũ nội đồng khi có mưa to kéo dài. Đê sông Đào bảo vệ thành phố chống lũ sông Đào, cao độ đê +6,4m.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1889 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu vực đô thị Nam sông Đào - Thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn III: TÝnh to¸n thiÕt kÕ m¹ng l­íi cÊp n­íc 3.1. X¸c ®Þnh quy m« dïng n­íc cña tr¹m b¬m cÊp n­íc. LËp b¶ng thèng kª l­u l­îng dïng n­íc cho toµn khu theo tõng giê trong ngµy. 1. X¸c ®Þnh l­u l­îng n­íc cho nhu cÇu sinh ho¹t cña c¸c khu d©n c­: Møc ®é x©y dùng vµ tiÖn nghi sinh ho¹t cña tõng khu ë lµ nh­ nhau trong ®« thÞ, nªn lÊy cïng mét tiªu chuÈn cÊp n­íc sinh ho¹t lµ 135 l/ng n.® (m3/ng.®) (m3/ng.®) 2. L­u l­îng n­íc dïng cho c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, nhµ m¸y: Trªn ®Þa bµn theo quy ho¹ch sÏ cã 3 xÝ nghiÖp n»m tËp trung ë phÝa t©y nam khu ®« thÞ. L­u l­îng n­íc phôc vô s¶n xuÊt, cho nhu cÇu sinh ho¹t vµ t¾m cña c«ng nh©n trong thêi gian lµm viÖc t¹i nhµ m¸y, xÝ nghiÖp: Tªn xn Tæng sè CN (ng­êi) Sè ca Ph©n bè CN trong c¸c ph©n x­ëng (ng­êi) L­u l­îng n­íc sinh ho¹t (m3/ca) L­u l­îng n­íc t¾m (m3/ca) L­u l­îng n­íc s¶n xuÊt (m3/ng.®) Tæng l­u l­îng (m3/ng.®) Nãng L¹nh 1 2100 3 950 1150 71.5 103 2100 2623.5 2 2400 3 900 1500 78 114 1800 2376 3 1500 3 400 900 40.5 60 1200 1501.5 L­u l­îng n­íc sinh ho¹t ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: (m3/ng.®) L­u l­îng n­íc t¾m cho c«ng nh©n tÝnh theo c«ng thøc: (m3/ng.®) Tæng l­u l­îng n­íc dïng cho nhµ m¸y: 5567 m3/ng.® 3. L­u l­îng n­íc cho tr­êng häc: LÊy víi tiªu chuÈn 25l/ng ng.®. Tæng sè häc sinh trªn toµn khu vùc ®« thÞ nghiªn cøu lÊy = 5400 ng­êi. L­u l­îng n­íc cÊp cho tr­êng häc: Qth = (m3/ng.®) 4. L­u l­îng n­íc tÝnh cÊp cho bÖnh viÖn: Tæng sè gi­êng bÖnh: 500 gi­êng, víi tiªu chuÈn cÊp n­íc 350l/gi­êng ng.® L­u l­îng tËp trung cÊp cho bÖnh viÖn: Qbv = (m3/ng.®) 5. L­u l­îng n­íc cho c«ng së, c«ng tr×nh c«ng céng: Khu vùc ®« thÞ phÝa nam s«ng §µo tËp trung t­¬ng ®èi nhiÒu c«ng tr×nh c«ng céng, c¬ quan, c«ng së. LÊy l­îng n­íc cÊp cho ®èi t­îng nµy b»ng 10% Qsinh ho¹t max ® Qcs, cc = (m3/ng.®) 6. L­u l­îng n­íc phôc vô cho t­íi c©y, röa ®­êng: DiÖn tÝch khu ®« thÞ phÝa nam s«ng §µo theo quy ho¹ch lµ 915ha. DiÖn tÝch mÆt ®­êng giao th«ng vµ phÇn c«ng viªn c©y xanh lÊy víi chØ tiªu 20% tæng diÖn tÝch ®Êt toµn khu ® S®­êng, c©y xanh = 915 ´ 20% = 183ha Víi tiªu chuÈn t­íi c©y röa ®­êng (b»ng c¬ giíi ho¸) lµ 1.5l/m2 L­u l­îng n­íc cÇn cÊp lµ: Qt = (m3/ng.®) 7. L­u l­îng cÊp n­íc khi x¶y ra ho¶ ho¹n: D©n sè khu vùc 62000 ng­êi trªn diÖn tÝch 915ha, chän 2 ®¸m ch¸y x¶y ra ®ång thêi, trong thêi gian 3h, l­u l­îng tiªu chuÈn 30l/s Qch = (m3/ng.®) LËp b¶ng thèng kª l­u l­îng tiªu dïng n­íc trong 1 ngµy ®ªm: ® Tæng l­u l­îng cÇn cÊp cho ®« thÞ trong 1 ngµy ®ªm: Qtr = (m3/ng.®) Nh­ vËy c«ng suÊt tr¹m b¬m cÇn thiÕt phôc vô cho nhu cÇu toµn ®« thÞ lµ 26200 (m3/ng.®) 3.2. X¸c ®Þnh dung tÝch ®µi: Giê trong ngµy L­u l­îng n­íc tiªu thô (%Qng®) L­u l­îng tr¹m b¬m II (%Qng®) L­îng n­íc vµo ®µi (%Qng®) L­îng n­íc ra ®µi (%Qng®) L­îng n­íc cßn l¹i trong ®µi (%Qng®) 0-1 2.18 2.7 0.52 0.52 1-2 2.27 2.7 0.43 0.95 2-3 1.04 2.7 1.66 2.61 3-4 1.05 2.7 1.65 4.26 4-5 3.02 2.7  0.32 3.94 5-6 4.58 2.7 1.88 2.06 6-7 6.29 4.9 1.39 0.67 7-8 3.87 4.9 1.03 1.7 8-9 3.46 4.9  1.44 3.14 9-10 3.37 4.9 1.53 4.67 10-11 3.33 4.9  1.56 6.23 11-12 6.63 4.9 1.73 4.5 12-13 3.45 4.9  1.45 5.95 13-14 3.70 4.9 1.2 7.15 14-15 3.33 4.9 1.56 8.71 15-16 3.36 4.9  1.54 10.25 16-17 3.77 4.9  1.13 11.38 17-18 6.44 4.9 1.54  9.84 18-19 5.02 4.9  0.12 9.72 19-20 1.79 4.9 3.11 12.83 20-21 3.38 4.9 1.52 14.35 21-22 3.25 4.9 1.65 16 22-23 1.51 2.7 1.19 17.19 23-24 2.43 2.7 0.27 0 ThÓ tÝch ®µi ®iÒu hoµ: = (3.340 + 2.494)%. Qng® = 1510 m3 ThÓ tÝch thiÕt kÕ cña ®µi n­íc: = = 1510 + =1546 m3 Trong ®ã: 30 lµ tiªu chuÈn ch÷a ch¸y (l/s), 2 lµ sè ®¸m ch¸y ®ång thêi lÊy t­¬ng øng víi d©n sè ®« thÞ, 10 lµ thêi gian dËp t¾t ch¸y (phót). NhËn thÊy, thÓ tÝch ®µi n­íc x©y dùng qu¸ lín, chän l¹i chÕ ®é lµm viÖc cña tr¹m b¬m cÊp II theo 3 cÊp: 2.1%, 5.16%, 3.79% Giê trong ngµy L­u l­îng n­íc tiªu thô (%Qng®) L­u l­îng tr¹m b¬m II (%Qng®) L­îng n­íc vµo ®µi (%Qng®) L­îng n­íc ra ®µi (%Qng®) L­îng n­íc cßn l¹i trong ®µi (%Qng®) 0-1 2.18 2.1 0.08 16.81 1-2 2.27 2.1 0.17 16.89 2-3 1.04 2.1 1.06 17.06 3-4 1.05 2.1 1.05 17 4-5 3.02 2.1 0.92 15.95 5-6 4.58 5.16 0.58 16.87 6-7 6.29 5.16 1.13 16.29 7-8 3.87 5.16 1.29 17.42 8-9 3.46 5.16 1.7 16.13 9-10 3.37 5.16 1.79 14.33 10-11 3.33 5.16 1.83 12.64 11-12 6.63 5.16 1.47 10.81 12-13 3.45 5.16 1.71 12.28 13-14 3.70 5.16 1.46 10.57 14-15 3.33 5.16 1.83 9.11 15-16 3.36 5.16 1.8 7.28 16-17 3.77 5.16 1.39 5.48 17-18 6.44 5.16 1.28 4.09 18-19 5.02 5.16 0.14 5.37 19-20 1.79 3.79 2 5.23 20-21 3.38 3.79 0.41 3.23 21-22 3.25 3.79 0.54 2.82 22-23 1.51 3.79 2.28 2.28 23-24 2.43 2.1 0.33 0 ThÓ tÝch ®µi ®iÒu hoµ: = (1.462+0.732)%. Qng® = 568 m3 ThÓ tÝch thiÕt kÕ cña ®µi n­íc: = = 568 + =604 m3 Trong ®ã: 30 lµ tiªu chuÈn ch÷a ch¸y (l/s), 2 lµ sè ®¸m ch¸y ®ång thêi lÊy t­¬ng øng víi d©n sè ®« thÞ, 10 lµ thêi gian dËp t¾t ch¸y (phót). ThÓ tÝch ®µi n­íc tÝnh to¸n ®· gi¶m ®i ®¸ng kÓ. ® Lùa chän ph­¬ng ¸n chÕ ®é b¬m cña tr¹m II trªn. Khi ®ã chän kÝch th­íc ®µi lµ R = 5 m, h® = 8 m * Chän vÞ trÝ khai th¸c n­íc vµ nguån n­íc khai th¸c: Trong b¶n vÏ c¸c ph­¬ng ¸n m¹ng l­íi cÊp n­íc cã thÓ hiÖn vÞ trÝ ®Æt tr¹m b¬m cÊp I, cÊp II, tr¹m xö lý vµ ®µi n­íc. C¸c c«ng tr×nh nµy ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ ®Çu nguån n­íc (®Çu s«ng §µo - ®o¹n nèi víi s«ng Hång ë phÝa b¾c vïng nghiªn cøu) 3.3. V¹ch m¹ng l­íi cÊp n­íc: Dùa trªn c¸c nguyªn t¾c v¹ch m¹ng l­íi cÊp n­íc, tiÕn hµnh thiÕt kÕ c¸c ph­¬ng ¸n m¹ng l­íi cÊp n­íc. KÕt qu¶ ®­îc thÓ hiÖn ë b¶n vÏ C¸c ph­¬ng ¸n m¹ng l­íi cÊp n­íc (02-PA). §Ò xuÊt 2 ph­¬ng ¸n so s¸nh vµ mét ph­¬ng ¸n chän, víi c¸c th«ng sè nh­ sau: Ph­¬ng ¸n Sè ®o¹n Sè nót Sè vßng Tæng chiÒu dµi L­u l­îng tËp trung t¹i 1 30 23 8 17263 (m) Nót 14-15 2 40 28 11 20249 (m) Nót 19-20 3 38 29 10 18853 (m) Nót 27-28 Víi ph­¬ng ¸n 3 lµ ph­¬ng ¸n chän. Trªn b¶n vÏ thÓ hiÖn m¹ng l­íi cÊp n­íc s¬ bé víi chiÒu dµi, vÞ trÝ nót, vÞ trÝ tr¹m b¬m cÊp I, tr¹m xö lý, bÓ chøa n­íc, tr¹m b¬m cÊp II vµ vÞ trÝ ®µi n­íc. 3.4. TÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l­íi - ph­¬ng ¸n chän: Nh­ ë trªn ®· tÝnh to¸n, giê dïng n­íc nhiÒu nhÊt trong ngµy lµ tõ 15h ®Õn 16h, chiÕm 6.374% l­u l­îng ngµy max. Víi l­u l­îng tÝnh to¸n lµ 1649.5 (m3/h). Coi nh­ trong giê nµy, l­u l­îng ph©n bè ®Òu theo tõng gi©y. §æi sang ®¬n vÞ l/s: (l/s) Do vÞ trÝ ®µi chän ë ®Çu nguån n­íc, tÝnh 2 tr­êng h¬p: - TÝnh to¸n m¹ng l­íi cho giê dïng n­íc lín nhÊt. - TÝnh to¸n kiÓm tra m¹ng l­íi khi cã ch¸y x¶y ra trong giê dïng n­íc lín nhÊt. 3.4.1. TÝnh to¸n m¹ng l­íi cho giê dïng n­íc lín nhÊt. (l/s) Sè ®iÓm lÊy n­íc tËp trung: LÊy tiªu chuÈn q = 3 l/s, xem xÐt c¸c vÞ trÝ cã thÓ lµ ®iÓm lÊy n­íc tËp trung trªn toµn ®« thÞ. NhËn thÊy chØ cã khu c«ng nghiÖp tËp trung gåm 3 xÝ nghiÖp (®Æt ë m¹n t©y nam khu ®« thÞ), ®iÓm lÊy n­íc tËp trung. Thèng kª riªng cho tõng xÝ nghiÖp: XÝ nghiÖp Sè c«ng nh©n Sè ca LV N­íc SX (m3) N­ícSH (m3) N­íc t¾m (m3) 1 2100 3 2100 71.5 103 2 2400 3 1800 78 114 3 1500 3 1200 40.5 60 L­u l­îng (tÝnh theo m3/h) trong giê dïng n­íc lín nhÊt (15h-16h): (m3/h) (m3/h) (m3/h) TÝnh theo l/s: (l/s) (l/s) (l/s) L­u l­îng q1 ®­îc lÊy tõ nót 27 L­u l­îng q2 vµ q3 lÊy tõ nót 28 Tæng chiÒu dµi tÝnh to¸n cña c¸c ®o¹n èng trong m¹ng l­íi: (m) (l/s.m) TÝnh to¸n l­u l­îng däc ®­êng cho tõng ®o¹n: §o¹n èng ChiÒu dµi (m) Qdäc ®­êng (l/s) §o¹n èng ChiÒu dµi (m) Qdäc ®­êng (l/s) 0-1 108 2.2 9-15 677 13.8 0-2 107 2.2 11-16 687 14.0 1-3 630 12.9 14-26 366 7.5 2-5 892 18.2 26-27 341 7.0 3-4 943 19.2 17-26 564 11.5 4-5 459 9.4 17-28 384 7.8 5-6 320 6.5 17-18 297 6.1 6-7 258 5.3 18-19 224 4.6 7-8 403 8.2 19-20 370 7.5 8-9 544 11.1 15-18 589 12.0 9-10 309 6.3 16-20 388 7.9 10-11 303 6.2 17-21 824 16.8 5-10 816 16.6 21-22 309 6.3 4-11 1090 22.2 18-22 829 16.9 8-12 368 7.5 20-22 770 15.7 12-13 244 5.0 21-23 283 5.8 13-14 324 6.6 23-25 482 9.8 14-15 644 13.1 22-24 404 8.2 15-16 650 13.3 24-25 653 13.3 L­u l­îng lÊy ra t¹i c¸c nót: Nót L­u l­îng (l/s) Nót L­u l­îng (l/s) 0 2.2 15 26.1 1 7.5 16 17.6 2 10.2 17 21.1 3 16.0 18 19.8 4 25.4 19 6.1 5 25.4 20 15.6 6 5.9 21 14.4 7 6.7 22 23.6 8 13.4 23 7.8 9 15.6 24 10.8 10 14.6 25 11.6 11 21.2 26 13.0 12 6.2 27 33.5 13 5.8 28 47.9 14 13.6 Tæng 458.6 Sau khi tÝnh to¸n xong l­u l­îng däc ®­êng, quy vÒ l­u l­îng nót. TiÕn hµnh tÝnh to¸n hiÖu chØnh l­u l­îng, ®­êng kÝnh ®Ó ®¹t vËn tèc vµ tæn thÊt hîp lý. Qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh nµy lµ phôc vô cho tÝnh to¸n l­u l­îng cÇn cÊp cho toµn ®« thÞ trong tr­êng hîp giê dïng n­íc lín nhÊt. Chi tiÕt qu¸ tr×nh tÝnh to¸n vµ kÕt qu¶ thÓ hiÖn ë b¶n vÏ 03-TT Trong ®ã - S¬ ®å 1 lµ s¬ ®å l­u l­îng däc ®­êng vµ l­u l­îng nót - S¬ ®å 2: ph©n bè l­u l­îng vµ chän ®­êng kÝnh èng - S¬ ®å 3: kÕt qu¶ tÝnh to¸n giê cao ®iÓm kh«ng cã ch¸y sau khi ph©n bè l¹i l­u l­îng - S¬ ®å 4: kÕt qu¶ tÝnh to¸n lÇn 2 víi giê cao ®iÓm cã ch¸y sau khi thay ®æi ®­êng kÝnh tõ s¬ ®å 3 vµ ph©n bè l¹i l­u l­îng. - S¬ ®å 5: kÕt qu¶ tÝnh to¸n lÇn 3 sau khi kiÓm tra l¹i víi tr­êng hîp giê cao ®iÓm kh«ng ch¸y khi gi÷ nguyªn ®­êng kÝnh ë s¬ ®å 4. 3.4.2. TÝnh to¸n m¹ng l­íi cho giê dïng n­íc lín nhÊtvµ cã ch¸y. Trong b¶n vÏ 03-TT ®· cã ®ñ kÕt qu¶ tÝnh to¸n c¶ cho tr­êng hîp m¹ng l­íi cÊp n­íc giê cao ®iÓm cã ch¸y. C¸c tiªu chuÈn vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh: §« thÞ cã khu c«ng nghiÖp víi diÖn tÝch @ 30 ha 25000 ng­êi. LÊy tiªu chuÈn cã 2 ®¸m ch¸y x¶y ra ®ång thêi, tiªu chuÈn cÊp n­íc ch÷a ch¸y lµ 30 l/s. S¬ ®å tÝnh to¸n ®· chän 2 ®¸m ch¸y x¶y ra ®ång thêi: 1 ®¸m ch¸y ë ®iÓm bÊt lîi nhÊt - nót 25, 1 ®¸m ch¸y ë khu c«ng nghiÖp tËp trung - nót 28. Mçi ®¸m ch¸y cÇn tiªu chuÈn cÊp n­íc ch÷a ch¸y lµ 30 l/s. Khi ®ã l­u l­îng nót 25 thay ®æi thµnh 41.6 l/s, l­u l­îng nót 28 thµnh 77.9 l/s S¬ ®å 4 thÓ hiÖn kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh kiÓm tra hÖ thèng èng chän ë s¬ ®å 3 xem cã kh¶ n¨ng phôc vô tèt cho tr­êng hîp bÊt lîi nhÊt: giê cao ®iÓm vµ cã ch¸y kh«ng. Sau khi kiÓm tra, thÊy nhiÒu ®o¹n tæn thÊt qu¸ lín, thay ®æi ®­êng kÝnh. Víi hÖ ®­êng èng cã ®­êng kÝnh míi ®­îc thay ®æi nµy, tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i cho tr­êng hîp cÊp n­íc vµo giê cao ®iÓm. Khi ®­êng kÝnh èng thay ®æi (ë tr­êng hîp nµy sÏ t¨ng), vËn tèc n­íc vµ tæn thÊt ®Òu gi¶m, dÉn ®Õn ¸p lùc cÇn thiÕt gi¶m - so víi tr­êng hîp tÝnh to¸n ®Çu tiªn. Cô thÓ, ¸p lùc cÇn cung cÊp cho m¹ng l­íi trong giê cao ®iÓm chØ cßn lµ 37.41 m so víi 43.98 m trong tr­êng hîp ®Çu. KÕt qu¶ ®­îc mét m¹ng l­íi cã ®­êng kÝnh èng, chiÒu dµi èng ®¶m b¶o cho c¶ 2 tr­êng hîp: cÊp n­íc giê cao ®iÓm vµ giê cao ®iÓm cã ch¸y. 3.4.3. X¸c ®Þnh chiÒu cao ®µi n­íc vµ ¸p lùc tr¹m b¬m cÊp II: * X¸c ®Þnh chiÒu cao ®µi n­íc: H® = - (Z® - Znh) + Sh®-nh =16 - (3.20 - 2.20) + 21.41 = 36.41 (m) * X¸c ®Þnh ¸p lùc tr¹m b¬m II: Hb = (Z® - Zn-min) + H® + h® + Shb-® Do m¸y b¬m cã kh¶ n¨ng lµm viÖc trong mét kho¶ng ¸p lùc nhÊt ®Þnh phô thuéc vµo l­u l­îng vµ chÕ ®é tiªu thô n­íc cña ®« thÞ, v× thÕ cã thÓ lÊy chiÒu cao líp n­íc trong ®µi n­íc lµ chiÒu cao trung b×nh = h®/2. Khi ®ã cét ¸p cña m¸y b¬m II lµ: Hb = (Z® - Zn-min) + H® + h®/2 + Shb-® = (3.20 - 1.30) + 36.41 + 8/2 + 1.95 = 44.26 (m)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTHUYET MINH.DOC
 • xlsBANGTI~1.XLS
 • dwgBANVE.DWG
 • dwgCAPNUOC.DWG
 • dwgDUNG.DWG
 • docgioi thieu chung.DOC
 • dwgPACHON.DWG
 • dwgPHUONGAN.DWG
 • dwgQUYHOA~1.DWG
 • dwgTINHTOAN.DWG
 • xlsTINHTOAN.XLS