Đồ án Thiết kế phần điện trong nhà máy điện kiểu nhiệt điện ngưng hơi gồm 4 tổ máy, công suất mỗi tổ là 100 MW cấp điện cho phụ tải địa phương 10,5KV và phát vào hệ thống 220KV

Mục lục Chương I. Tính toán phụ tải và cân bằng công suất 3 I.1.Chọn máy phát điện. 3 I.2.Tính toán phụ tải ở các cấp điện áp. 3 I.3.Cân bằng công suất toàn nhà máy 7 I.4.Các nhận xét. 8 Chương II. Nêu các phương án và chọn MBA. 9 II.1.Nêu các phương án. 9 II.2.Chọn máy biến áp cho các phương án. 10 II.3.Tính tổn thất điện năng trong máy biến áp. 13 Chương III.So sánh kinh tế, kỹ thuật chọn các phương án tối ưu. 15 III.1.Chọn sơ bộ các khí cụ điện. 15 III.2.Chọn sơ đồ thanh góp các cấp điện áp máy phát . 22 III.3.So sánh kinh tế-kỹ thuật chọn phương án tối ưu. 23 Chương IV.Tính toán dòng ngắn mạch. 26 IV.1.Chọn dạng và điểm ngắn mạch. 26 IV.2.Xác định dòng điện ngắn mạch và xung lượng nhiệt. 27 Chương V.Chọn khí cụ điện và dây dẫn. 38 V.1.Chọn máy cắt điện. 38 V.2.Chọn dao cách ly. 38 V.3.Chọn thanh dẫn thanh góp. 39 V.4.Chọn kháng điện và cáp cho phụ tải địa phương. 43 V.5.Chọn máy biến áp đo lường và máy biến dòng. 47 Chương VI.Sơ đồ tự dùng và chọn thiết bị tự dùng. 50 VI.1.Sơ đồ nối điện tự dùng. 50 VI.2.Chọn máy biến áp tự dùng. 51 VI.3.Chọn khí cụ điện tự dùng. 51

doc55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1911 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế phần điện trong nhà máy điện kiểu nhiệt điện ngưng hơi gồm 4 tổ máy, công suất mỗi tổ là 100 MW cấp điện cho phụ tải địa phương 10,5KV và phát vào hệ thống 220KV, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc Lôc. Lêi nãi ®Çu. §Êt n­íc ta ®ang b­íc vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ngµnh ®iÖn gi÷ mét vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong cuéc sèng ®iÖn rÊt cÇn cho sinh ho¹t vµ phôc vô s¶n xuÊt. Víi sù ph¸t triÓn cña x· héi do vËy ®ßi hái ph¶i cã thªm nhiÒu nhµ m¸y ®iÖn míi ®ñ ®Ó cung cÊp ®iÖn n¨ng cho phô t¶i. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ vµ sau khi häc xong ch­¬ng tr×nh cña ngµnh ph¸t dÉn ®iÖn em ®­îc nhµ tr­êng vµ hé m«n HÖ thèng ®iÖn giao nhiÖm vô thiÕt kÕ gåm néi dung sau: ThiÕt kÕ phÇn ®iÖn trong nhµ m¸y ®iÖn kiÓu nhiÖt ®iÖn ng­ng h¬i gåm 4 tæ m¸y, c«ng suÊt mçi tæ lµ 100 MW cÊp ®iÖn cho phô t¶i ®Þa ph­¬ng 10,5KV vµ ph¸t vµo hÖ thèng 220KV. Sau thêi gian lµm ®å ¸n víi sù lç lùc cña b¶n th©n, ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa, c¸c b¹n cïng líp. §Æc biÖt lµ sù gióp ®ì vµ h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o TS TrÇn B¸ch ®Õn nay em ®· hoµn thµnh b¶n ®å ¸n. V× thêi gian cã h¹n, víi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn b¶n ®å ¸n cña em kh«ng tr¸nh nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý bæ xung cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®«ng nghiÖp ®Ó ®å ¸n cña em ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Em xin göi tíi thÇy gi¸o h­íng dÉn cïng toµn thÓ thÇy c« gi¸o trong bé m«n lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt! Sinh Viªn: TÝnh to¸n phô t¶i vµ c©n b»ng c«ng suÊt T¹i mæi thêi ®iÓm ®iÖn n¨ng do nhµ m¸y ph¸t ra ph¶i c©n b»ng víi ®iÖn n¨ng tiªu thô cña phô t¶i kÓ c¶ c¸c tæn thÊt cña phô t¶i.Trong thùc tÕ ®iÖn n¨ng tiªu thô t¹i c¸c hé dïng ®iÖn lu«n thay ®æi, v× thÕ viÖc t×m ®­îc ®å thÞ phô t¶i lµ rÊt quan träng ®èi víi viÖc thiÕt kÕ vµ vËn hµnh. Dùa vµo ®å thÞ phô t¶i ta cã thÓ chän ®­îc ph­¬ng ¸n nèi ®iÖn hîp lý, ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt. §å thÞ phô t¶i cßn cho ta chän ®óng c«ng suÊt cña c¸c m¸y biÕn ¸p (MBA) vµ ph©n bè tèi ­u c«ng suÊt gi÷a c¸c tæ m¸y víi nhau vµ gi÷a c¸c nhµ m¸y ®iÖn víi nhau. Chän m¸y ph¸t ®iÖn. Theo yªu cÇu thiÕt kÕ nhµ m¸y cã tæng c«ng suÊt 4´100 MW = 400 MW. Chän 4 m¸y ph¸t ®iÖn kiÓu TBF-100-2 cã c¸c th«ng sè nh­ b¶ng 1-1 sau: B¶ng 1-1 P®m(MW) U®m(KV) I®m(KA) COSj®m Xd” Xd’ 100 10,5 6,475 0,85 0,183 0,263 TÝnh to¸n phô t¶i ë c¸c cÊp ®iÖn ¸p. Tõ ®å thÞ phô t¶i nhµ m¸y vµ ®å thÞ phô t¶i c¸c cÊp ®iÖn ¸p d­íi d¹ng b¶ng theo % c«ng suÊt t¸c dông vµ hÖ sè cosj. Tõ ®ã ta tÝnh ®­îc phô t¶i ë c¸c cÊp ®iÖn ¸p theo c«ng suÊt biÓu kiÕn tõ c«ng thøc sau: víi : . Trong ®ã: S(t) lµ c«ng suÊt biÓu kiÕn cña phô t¶i t¹i thêi ®iÓm t (MVA). CosjTB lµ hÖ sè c«ng suÊt trung b×nh cña tõng phô t¶i. §å thÞ phô t¶i toµn nhµ m¸y. Nhµ m¸y gåm 4 tæ m¸y cã: PG®m = 100 MW, Cosj®m = 0,85 do ®ã Tæng c«ng suÊt ®Æt cña toµn nhµ m¸y lµ: PNM®m =4´PG®m = 4´100 = 400 MW Þ SNM®m = 470,4 MW. Tõ ®å thÞ phô t¶i nhµ m¸y vµ c«ng thøc: víi : . Ta tÝnh ®­îc ®å thÞ phô t¶i cña nhµ m¸y theo thêi gian .KÕt qu¶ ghi trong b¶ng 1-2 vµ ®å thÞ phô t¶i nhµ m¸y h×nh 1-1. B¶ng 1-2 T(giê) 0-5 5-8 8-11 11-14 14-17 17-20 20-22 22-24 P% 90 100 100 100 90 90 90 80 PNM(t) MVA 360 400 400 400 360 360 360 320 SNM(t) MVA 423,5 470,4 470,4 470,4 423,5 423,5 423,5 376,5 SNM(t) MVA T (h) 0 470.4 423.5 376.5 423.5 5 13 22 24 500 400 300 200 100 H×nh 1-1:§å thÞ phô t¶i toµn nhµ m¸y. §å thÞ phô t¶i tù dïng toµn nhµ m¸y: Tù dïng max cña toµn nhµ m¸y b»ng 6% c«ng suÊt ®Þnh møc cña nhµ m¸y víi cosj = 0,85 ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Trong ®ã : Std(t): Phô t¶i tù dïng nhµ m¸y t¹i thêi ®iÓm t. SNM®m: Tæng c«ng suÊt cña nhµ m¸y MVA. SNM(t): C«ng suÊt nhµ m¸y ph¸t ra t¹i thêi ®iÓm t theo b¶ng 1-2. a: HÖ sè % l­îng ®iÖn tù dïng. Tõ ®å thÞ phô t¶i nhµ m¸y (phÇn 1) vµ c«ng thøc trªn ta cã phô t¶i tù dïng nhµ m¸y theo thêi gian nh­ b¶ng 1-3 vµ ®å thÞ phô t¶i h×nh 1-1. B¶ng 1-3 T(h) 0-5 5-8 8-11 11-14 14-17 17-20 20-22 22-24 SNM(t) MVA 423,5 470,4 470,4 470,4 425,5 423,5 423,5 376,5 Std(t) MVA T(h) 26.5 16.5 28.2 24.2 5 13 22 24 10 20 30 Std(t) MVA 26,5 28,2 28,2 28,2 26,5 26,5 26,5 24,8 H×nh 1-2: §å thÞ phô t¶i tù dïng toµn nhµ m¸y. Phô t¶i ®Þa ph­¬ng: Nh­ nhiÖm vô thiÕt kÕ ®· cho Pmax = 38 MW, Cosj = 0,85 víi c«ng thøc sau: víi: Ta cã kÕt qu¶ cho ë b¶ng 1-4 vµ ®å thÞ phô t¶i h×nh 1-3. B¶ng 1-4 T(h) 0-5 5-8 8-11 11-14 14-17 17-20 20-22 22-24 P®p% 70 80 80 80 90 100 90 70 P®p(t)MW 26,6 30,4 30,4 30,4 34,2 38 34,2 26,6 S®p(t)MVA 31,3 35,8 35,8 35,8 40,2 44,7 40,2 31,3 T(h) S®p(t)MVA 44.7 40.2 31.3 40.2 35.8 31.3 0 10 20 30 40 50 5 14 17 20 22 24 H×nh 1-3: §å thÞ phô t¶i ®Þa ph­¬ng. §å thÞ phô t¶i ®iÖn ¸p cao (220kv). Phô t¶i ®iÖn ¸p cao Pmax = 220 MW, Cosj = 0,87 víi c«ng thøc sau: víi: Ta cã kÕt qu¶ ë b¶ng 1-5 vµ ®å thÞ phô t¶i cho ë h×nh 1-4. B¶ng 1-5 T(h) 0-5 5-8 8-11 11-14 14-17 17-20 20-22 22-24 P% 90 100 100 90 90 90 90 80 Pc(t)MW 198 220 220 198 198 198 198 176 Sc(t)MVA 227,6 252,9 252,9 227,6 227,6 227,6 227,6 202,3 T(h) Sc(t) 0 100 200 300 5 13 22 24 252.9 227.6 202.3 227.6 H×nh 1-4: §å thÞ phô t¶i ®iÖn ¸p cao. C©n b»ng c«ng suÊt toµn nhµ m¸y vµ x¸c ®Þnh c«ng suÊt ph¸t vµo hÖ thèng . Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng c«ng suÊt toµn nhµ m¸y: SNM(t) = Std(t) + S®p(t) +Sc(t) +SHT(t). Ta bá qua tæn thÊt DS(t) trong m¸y biÕn ¸p. Þ SHT(t) = SNM(t) - [Std(t) + S®p(t) +Sc(t) ]. Tõ ®ã ta lËp ®­îc kÕt qu¶ tÝnh to¸n phô t¶i vµ c©n b»ng c«ng suÊt toµn nhµ m¸y nh­ b¶ng 1-6 vµ ®å thÞ phô t¶i h×nh 1-5. B¶ng 1-6 MVA t(h) 0-5 5-8 8-11 11-14 14-17 17-20 20-22 22-24 SNM(t) 423,5 470,4 470,4 470,4 423,5 423,5 423,5 376,5 Sdp(t) 31,3 35,8 35,8 35,8 40,2 44,7 40,2 31,3 Std(t) 26,5 28,2 28,2 28,2 26,5 26,5 26,5 24,8 Sc(t) 227,6 252,9 252,9 227,6 227,6 227,6 227,6 202,3 SHT(t) 138,1 153,5 153,5 153,5 129,2 124,7 129,2 118,1 T(h) SHT(t)MVA 0 200 150 100 5 14 17 20 22 24 153.5 138.1 129.2 124.7 118.1 H×nh 1-5: §å thÞ phô t¶i hÖ thèng. C¸c nhËn xÐt. T×nh tr¹ng phô t¶i ë c¸c cÊp ®iÖn ¸p. Ta thÊy phô t¶i ph©n bè kh«ng ®Òu ë c¸c cÊp ®iÖn ¸p. ë cÊp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t phô t¶i Pmax= 38MW, nhá so víi c«ng suÊt mét m¸y ph¸t P = 100 MW vµ toµn nhµ m¸y thiÕt kÕ. Phô t¶i cÊp ®iÖn ¸p trung kh«ng cã. Phô t¶i ®iÖn ¸p cao Pmax= 220MW, t­¬ng ®èi lín. Dù tr÷ cña hÖ thèng. Ta cã dù tr÷ cña hÖ thèng S = 200MVA, lín h¬n so víi c«ng suÊt mét m¸y ph¸t. C«ng suÊt cña hÖ th«ng còng t­¬ng ®èi lín SHT= 300MVA. §iÖn ¸p. Nhµ m¸y thiÕt kÕ chØ cã hai cÊp ®iÖn ¸p lµ: CÊp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t U®m= 10KV. CÊp ®iÖn ¸p cao cã U®m= 220KV. Kh«ng cã cÊp ®iÖn ¸p trung. Nªu c¸c ph­¬ng ¸n vµ chän MBA. Nªu c¸c ph­¬ng ¸n. Mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng thiÕt kÕ nhµ m¸y ®iÖn lµ chän s¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh. V× khi chän ®­îc s¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh hîp lý, kh«ng nh÷ng ®¶m bo¶ vÒ mÆt kü thuËt mµ cßn ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. G1 G2 G3 G4 B1 B2 B3 TD TD TD S®p Sc 220kv · Ph­¬ng ¸n I: H×nh 2-1: S¬ ®å nèi ®iÖn cña ph­¬ng ¸n 1. G2 G3 G4 B1 B2 B4 TD TD TD S®p Sc 220kv B3 G1 · Ph­¬ng ¸n II: H×nh 2-2: S¬ ®å nèi ®iÖn ph­¬ng ¸n II. Chän m¸y biÕn ¸p cho c¸c ph­¬ng ¸n. Chän c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p. · Ph­¬ng ¸n I: * M¸y biÕn ¸p bé. §­îc chän theo c«ng suÊt ph¸t cña m¸y ph¸t S®mB1 ³ SG®m = 117,6 MVA. Do ®ã ta chän m¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p ba pha hai d©y quÊn cã c¸c th«ng sè ë b¶ng 2-1 sau: Lo¹i TдЦ125/10,5 B¶ng 2-1 S®m MVA UC®m (Kv) UH®m (Kv) DPO (Kw) DPN (Kw) UN% IO% Gi¸ 125 242 10,5 115 380 11 0,5 *M¸y biÕn ¸p liªn l¹c: M¸y biÕn ¸p liªn l¹c B2, B3 ®­îc chän lµ m¸y biÕn ¸p ®iÒu ¸p d­íi t¶i víi ®iÒu kiÖn: S®mB = 1/2 Sth. Víi: Sth lµ c«ng suÊt cßn l¹i ®­a lªn hÖ thèng. = 3´11,7 - (35,8 +3/4.18,8) = 298,2 MVA. S®mB = 298,2/2 =149,4 MVA. VËy ta cã thÓ chän lo¹i m¸y biÕn ¸p TPдЦH 160/10,5 cã c¸c th«ng sè nh­ b¶ng 2-2 sau: B¶ng 2-2 S®m MVA UC®m (Kv) UH®m (Kv) DPO (Kw) DPN (Kw) UN% IO% Gi¸ 160 230 10,5 140 525 12 0,6 · Ph­¬ng ¸n II: * M¸y biÕn ¸p bé B1,B2 ®­îc chän nh­ bé m¸y biÕn ¸p bé B1 cña ph­¬ng ¸n I. * M¸y biÕn ¸p liªn l¹c: §­îc chän lµ lo¹i m¸y biÕn ¸p ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d­íi t¶i cã c«ng suÊt ®Þnh møc ®­îc chän theo c«ng thøc d­íi ®©y: = = Þ Chän m¸y biÕn ¸p B3,B4 lµ lo¹i TPдЦH 100/10,5 cã c¸c th«ng sè cho ë b¶ng 2-3 sau: B¶ng 2-3 S®m MVA UC®m (Kv) UH®m (Kv) DPO (Kw) DPN (Kw) UN% IO% Gi¸ 100 230 10,5 94 360 12 0,7 Ph©n bè phô t¶i cho c¸c m¸y biÕn ¸p: · Ph­¬ng ¸n I: * §èi víi m¸y ph¸t – m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y G1- B1 ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc vËn hµnh. cho t¶i víi ®é thÞ b»ng ph¼ngtrong suèt qu¸ tr×nh lµm viÖc c¶ n¨m. SB1= SG®m – Std = 117.6 – 0.06´117.6 = 110.5 MVA Phô t¶i qua 2 m¸y biÕn ¸p B2, B3 ®­îc tÝnh nh­ sau : Phô t¶i truyÒn lªn cao : SC-B2,B3 = ´( Sc(t) – SB1) Dùa vµo b¶ng 1-6 vµ c«ng thøc trªn tÝnh ®­îc phô t¶i cho tõng thêi ®iÓm ®­îc ghi ë b¶ng 2-4 sau: B¶ng 2-4 MVA\ t(h) 0-5 5-8 8-11 11-14 14-17 17-20 20-22 22-24 SB1 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 SC B2-B3 127.6 147.5 147.5 127.6 127.6 127.6 127.6 105 Tõ b¶ng kÕt qu¶ b¶ng 2- 4 ta thÊy. SH B2-B3max = 147.5 < 1.3´160 = 208 MVA Nh­ vËy c¸c m¸y biÕn ¸p ®· chän kh«ng bÞ qu¸ t¶i khi lµm viÖc b×nh th­êng. · Ph­¬ng ¸n II: C¸c bé G1-B1;G2-B2 ®­îc ph©n bè phô t¶i nh­ bé G1-B1 nh­ ë ph­¬ng ¸n 1. * phô t¶i qua 2 m¸y biÕn ¸p B3, B4 : C«ng suÊt t¶i lªn cao : SC B3–B4 = ´(Sc(t) – SB1 – SB2) Dùa vµo b¶ng 1-6 vµ c«ng thøc tÝnh trªn ta cã phô t¶i tõng thêi ®iÓm cho ë b¶ng 2-5 sau: b¶ng 2-5 : MVA\ t(h) 0-5 5-8 8-11 11-14 14-17 17-20 20-22 22-24 SB1 = SB2 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 SC(t) 57.4 92.7 92.7 57.4 57.4 57.4 57.4 49.7 KiÓm tra c¸c m¸y biÕn ¸p khi sù cè Ph­¬ng ¸n I: Sù cè 1 m¸y biÕn ¸p liªn l¹c: C«ng suÊt thiÕu cña phÝa cao ¸p khi sù cè m¸y biÕn ¸p B2lµ: Sth = STGC - SBb – 1.4´S®mB. Trong ®ã: STGC = SPTCmax + SHT = 252.9 + 153.5 =406.4MVA SBb: c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p bé SBb= 125MVA S®mB: c«ng suÊt ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p liªn l¹c. Þ Sth = 406.4 – 125 – 1.4´160 = 57.4MVA . Ta thÊy Sth = 57.4 < Sdt =200MVA . VËy m¸y biÕn ¸p chän kh«ng bÞ qu¸ t¶i khi sù cè mét m¸y biÕn ¸p liªn l¹c. Ph­¬ng ¸n II: Sù cè 1 m¸y biÕn ¸p liªn l¹c: C«ng suÊt thiÕu phÝa cao ¸p khi sù cè m¸y biÕn ¸p B3lµ: Sth = STGC – 2´SBb – 1.4´S®mB= = 406.4 – 2´125 –1.4´100 = 16.4MVA . Ta thÊy Sth = 16.4 < Sdt= 200MVA . VËy m¸y biÕn ¸p kh«ng bÞ qu¸ t¶i khi sù cè m¸y biÕn ¸p liªn l¹c. · Sù cè mét m¸y ph¸t kh«ng cÇn kiÓm tra v× dù tr÷ cña hÖ thèng ®iÖn ®ñ cung cÊp cho phô t¶i khi sù cè mét m¸y ph¸t. TÝnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¸y biÕn ¸p. Ph­¬ng ¸n I: Sai ·§èi víi m¸y biÕn ¸p bé B1, tæn thÊt ®iÖn n¨ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc. . Trong ®ã: T: Thêi gian lµm viÖc cña m¸y biÕn ¸p T = 8760 h. Sb: Phô t¶i cña m¸y biÕn ¸p trong thêi gian T. M¸y biÕn ¸p B1cã c¸c sè liÖu sau: DPO = 115 KW. DPN = 380KW. Sb = 110,5MVA. Tõ c¸c sè liÖu ®ã ta tÝnh ®­îc tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m cña m¸y biÕn ¸p B1. · Tæn thÊt ®iÖn n¨ng cña m¸y biÕn ¸p B2vµ B3 ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: Si cña m¸y biÕn ¸p trong thêi gian ti ®­îc lÊy tõ b¶ng 2-4. DPO = 140 KW. DPN = 525 KW. Tæn thÊt ®iÖn n¨ng cña m¸y biÕn ¸p B2,B3 lµ: =8637.13Mwh. VËy tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m cña ph­¬ng ¸n I lµ: DAå = DAB1 +DAB2,B3 = 3608.71 +8637.13 = 12245.23 Mwh. Ph­¬ng ¸n II: ·§èi víi m¸y biÕn ¸p B1,B2,tæn thÊt ®iÖn n¨ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: = ·Tæn thÊt ®iÖn n¨ng cña m¸y biÕn ¸p B3,B4®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: Si cña m¸y biÕn ¸p trong thêi gian ti ®­îc lÊy tõ b¶ng 2-5. DPO = 94 KW. DPN = 360 KW. Tæn thÊt ®iÖn n¨ng cña m¸y biÕn ¸p B3,B4 lµ: =4517.1Mwh. VËy tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m cña ph­¬ng ¸n II lµ: DAå = DAB1,B2 +DAB3,B4 = 7214.42 +4517.1 = 11735.52 Mwh. Ta cã b¶ng tãm t¾t kªt qu¶ tæn thÊt ®iÖn n¨ng cña c¸c ph­¬ng ¸n nh­ b¶ng 2-6 sau: B¶ng 2-6 DA\ Ph­¬ng ¸n Ph­¬ng ¸n I Ph­¬ng ¸n II DA, Kwh 12245.23 11731.52 So s¸nh kinh tÕ, kü thuËt chän c¸c ph­¬ng ¸n tèi ­u. Chän s¬ bé c¸c khÝ cô ®iÖn. X¸c ®Þnh dßng c­ìng bøc c¸c m¹ch. Ph­¬ng ¸n I: h×nh 3-1. G1 G2 G3 G4 B1 B2 B3 TD TD TD S®p Sc 220kv H×nh 3-1: S¬ ®å nèi ®iÖn ph­¬ng ¸n I. · Dßng c­ìng bøc phÝa cao ¸p: * M¹ch ®­êng d©y vÒ hÖ thèng. Dßng lµm viÖc c­ëng bøc ®­îc tÝnh víi ®iÒu kiÖn mét ®­êng d©y bÞ ®øt. Víi: SHtmax lµ c«ng suÊt t¶i vÒ hÖ thèng qua ®­êng d©y kÐp, SHtmax= 153.5MVA . * M¹ch phô t¶i phÝa ®iÖn ¸p cao. víi: Scmax lµ c«ng suÊt ë phô t¶i cao, Scmax = 252.9 MVA. * M¹ch m¸y biÕn ¸p B1: Dßng ®iÖn c­ëng bøc ®­îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc c­ëng bøc cña m¸y ph¸t G1. * M¹ch m¸y biÕn ¸p liªn l¹c. Khi sù cè mét m¸y biÕn ¸p, kh¶ n¨ng t¶i cña m¸y biÕn ¸p cßn l¹i lµ: Kqtsc´S®mB = 1.4´160 =224 MVA . Dßng c­ëng bøc qua m¸y biÕn ¸p VËy dßng ®iÖn lµm viÖc c­ëng bøc lín nhÊt ë phÝa ®iÖn ¸p cao lµ: Icb1 = 0.664 kA. · Dßng c­ëng bøc ë cÊp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t: * M¹ch m¸y biÕn ¸p phÝa h¹ ¸p. * M¹ch m¸y ph¸t phÝa h¹ ¸p. * Dßng c­ëng bøc qua kh¸ng khi sù cè mét m¸y ph¸t G2. XÐt hai tr­êng hîp: phô t¶i max vµ phô t¶i min. + Phô t¶i max: Dßng c«ng suÊt c­ëng bøc qua kh¸ng khi phô t¶i max lµ: +Khi phô t¶i min: Dßng c«ng suÊt c­ëng bøc qua kh¸ng khi phô t¶i min lµ: Þ Dßng c­ëng bøc qua kh¸ng khi sù cè mét m¸y ph¸t G2lµ: * Dßng c­ëng bøc qua kh¸ng khi sù cè mét m¸y biÕn ¸p liªn l¹c lµ: +Khi phô t¶i max: L­îng c«ng suÊt thõa t¶i lªn hÖ thèng lµ. + Khi phô t¶i min: L­îng c«ng suÊt thõa t¶i lªn hÖ thèng lµ. Kh¶ n¨ng t¶i cña m¸y biÕn ¸p khi sù cè mét m¸y biÕn ¸p . Kqtsc´S®mB = 1.4´160 =224 MVA . Dßng c«ng suÊt c­ëng bøc qua kh¸ng khi phô t¶i max lµ: Dßng c«ng suÊt c­ëng bøc qua kh¸ng khi phô t¶i min lµ: Þ Dßng c«ng suÊt c­ëng bøc qua kh¸ng khi sù cè mét m¸y biÕn ¸p lµ. VËy dßng c­ëng bøc qua kh¸ng lín nhÊt lµ: Icb4 = 7.057 KA. Ph­¬ng ¸n II: h×nh 3-2. G2 G3 G4 B1 B2 B4 TD TD TD S®p Sc 220kv B3 G1 H×nh 3-2: S¬ ®å nèi ®iÖn ph­¬ng ¸n II. · Dßng c­ìng bøc phÝa cao ¸p: * M¹ch ®­êng d©y vÒ hÖ thèng. Dßng lµm viÖc c­ëng bøc ®­îc tÝnh víi ®iÒu kiÖn mét ®­êng d©y bÞ ®øt. Víi: SHtmaxc«ng suÊt vÒ hÖ thèng qua ®­êng d©y kÐp, SHtmax= 153.5MVA . * M¹ch phô t¶i phÝa ®iÖn ¸p cao. víi: Scmax lµ c«ng suÊt ë phô t¶i cao, Scmax = 252.9 MVA. * M¹ch m¸y biÕn ¸p B1,B2: Dßng ®iÖn c­ëng bøc ®­îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc c­ëng bøc cña m¸y ph¸t G1,G2: * M¹ch m¸y biÕn ¸p liªn l¹c. Khi sù cè mét m¸y biÕn ¸p, kh¶ n¨ng t¶i cña m¸y biÕn ¸p cßn l¹i lµ: Kqtsc´S®mB = 1.4´100 =140 MVA . Dßng c­ëng bøc qua m¸y biÕn ¸p VËy dßng ®iÖn lµm viÖc c­ëng bøc lín nhÊt ë phÝa ®iÖn ¸p cao lµ: Icb1 = 0.664 kA. · Dßng c­ëng bøc ë cÊp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t: * M¹ch m¸y biÕn ¸p phÝa h¹ ¸p: * M¹ch m¸y ph¸t phÝa h¹ ¸p. * Dßng c­ëng bøc qua kh¸ng khi sù cè mét m¸y ph¸t G3. XÐt hai tr­êng hîp: phô t¶i max vµ phô t¶i min. + Phô t¶i max: Dßng c«ng suÊt c­ëng bøc qua kh¸ng khi phô t¶i max lµ: +Khi phô t¶i min: Dßng c«ng suÊt c­ëng bøc qua kh¸ng khi phô t¶i min lµ: Þ Dßng c­ëng bøc qua kh¸ng khi sù cè mét m¸y ph¸t G3lµ: * Dßng c­ëng bøc qua kh¸ng khi sù cè mét m¸y biÕn ¸p liªn l¹c lµ: +Khi phô t¶i max: L­îng c«ng suÊt thõa t¶i lªn hÖ thèng lµ. + Khi phô t¶i min: L­îng c«ng suÊt thõa t¶i lªn hÖ thèng lµ. Kh¶ n¨ng t¶i cña m¸y biÕn ¸p khi sù cè mét m¸y biÕn ¸p . Kqtsc´S®mB = 1.4´100 =140 MVA . Dßng c«ng suÊt c­ëng bøc qua kh¸ng khi phô t¶i max lµ: Dßng c«ng suÊt c­ëng bøc qua kh¸ng khi phô t¶i min lµ: Þ Dßng c«ng suÊt c­ëng bøc qua kh¸ng khi sù cè mét m¸y biÕn ¸p lµ. VËy dßng c­ëng bøc qua kh¸ng lín nhÊt lµ: Icb4 = 2.848 KA. Tõ c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n trªn ta cã b¶ng tãm t¾t kÕt qu¶ dßng c­ëng bøc sau: b¶ng 3-1 B¶ng 3-1 Ph­¬ng ¸n\ Icb( kA) Icb1 Icb2 Icb3 Icb4 Ph­¬ng ¸n I 0.664 12.317 6.789 7.057 Ph­¬ng ¸n II 0.664 7.698 6.789 2.848 Chän sè bé m¸y c¾t vµ kh¸ng ph©n ®o¹n. Ph­¬ng ¸n I: · Chän lo¹i m¸y c¾t. * PhÝa ®iÖn ¸p cao. Tõ dßng ®iÖn c­ëng bøc ë phÝa cao ¸p Icb1max= 664 kA, ta chän m¸y c¾t lo¹i SF-6 cña h¶ng Merlin cã kÝ hiÖu FA- 245- 40 cã c¸c th«ng sè ë b¶ng 3-2 sau: B¶ng3-2 U®m(kv) I®m(kA) U(f=50Hz) Uxk(kv) Ic¾t®m(kA) I«®(kA) 245 3150 460 1050 40 102 * PhÝa ®iÖn ¸p thÊp. Tõ c¸c dßng c­ëng bøc phÝa ®iÖn ¸p thÊp Icb2=12.317kA, Icb3= 6.789kA, Icb4 = 7.057kA, ta chän lo¹i m¸y c¾t ®iÖn kh«ng khÝ cña h·ng Simen lo¹i 8FG10- 12- 80 cã c¸c th«ng sè ë b¶ng 3-3 sau: B¶ng 3-3 U®m(kv) I®m(kA) U(f=50Hz) Uxk(kv) Ic¾t®m(kA) I«®(kA) 12 12500 - 75 80 225 · Chän kh¸ng ®iÖn ph©n ®o¹n. V× dßng c­ëng bøc qua kh¸ng Icb= 7.057kA nªn ta ph¶i chän kh¸ng cã dßng c­ëng lín nhÊt Icb= 4000A lµ kh¸ng ®iÖn bª t«ng cã cuén d©y b»ng nh«m víi ®iÖn ¸p 10kv lo¹i PbA-10-4000-12 cã c¸c th«ng sè cho ë b¶ng 3-4 sau:­ B¶ng3-4 U®m(kv) I®m(A) X®m(W) DP(kw) I«dd(kA) I«nh(kA) 10 4000 0.23 25.7 53 42 b. Ph­¬ng ¸n II: · Chän lo¹i m¸y c¾t. * PhÝa ®iÖn ¸p cao. Tõ dßng ®iÖn c­ëng bøc ë phÝa cao ¸p Icb1max= 664 kA, ta chän m¸y c¾t lo¹i SF-6 cña h¶ng Merlin cã kÝ hiÖu FA- 245- 40 cã c¸c th«ng sè ë b¶ng 3-2. * PhÝa ®iÖn ¸p thÊp. Tõ c¸c dßng c­ëng bøc phÝa ®iÖn ¸p thÊp Icb2=7.698kA, Icb3= 6.789kA, Icb4 = 2.848kA, ta chän lo¹i m¸y c¾t ®iÖn kh«ng khÝ cña h·ng Simen lo¹i 8FG10- 12- 80 cã c¸c th«ng sè ë b¶ng 3-3. · Chän kh¸ng ®iÖn ph©n ®o¹n. V× dßng c­ëng bøc qua kh¸ng Icb= 2.848kA nªn ta chän kh¸ng cã dßng c­ëng Icb= 3000A lµ kh¸ng ®iÖn lo¹i PbA-10-3000-12 cã c¸c th«ng sè cho ë b¶ng 3-5 sau: B¶ng3-5 U®m(kv) I®m(A) X®m(W) DP(kw) I«dd(kA) I«nh(kA) 10 3000 0.23 25.7 53 42 Chän s¬ ®å thanh gãp c¸c cÊp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t . Thanh gãp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t. Ping ¸n I: S¬ ®å thanh gãp m¸y ph¸t ®­îc chän nh­ h×nh 3-3 sau: H×nh 3-3: S¬ ®å thanh gãp m¸y ph¸t ph­¬ng ¸n I . Ping ¸n II: S¬ ®å thanh gãp m¸y ph¸t ®­îc chän nh­ h×nh 3-4 sau: H×nh 3-4: S¬ ®å thanh gãp ph¸t ph­¬ng ¸n II S¬ ®å thanh gãp ®iÖn ¸p cao ¸p. C¶ hai ph­¬ng ¸n ta ®Òu chän mét lo¹i thanh gãp lµ s¬ ®å hai thanh gãp cã m¸y c¾t liªn l¹c nhw h×nh 3-5 sau: H×nh 3-5: S¬ ®å thanh gãp phÝa cao ¸p. So s¸nh kinh tÕ-kü thuËt chän ph­¬ng ¸n tèi ­u. Vèn ®Çu t­. a. Ping ¸n I: * Vèn ®Çu t­ m¸y biÕn ¸p . §­îc tÝnh theo c«ng thøc: VB = åKB1´vB1 Trong ®ã: vBi lµ tiÒn mua m¸y biÕn ¸p. kBi lµ hÖ sè chuyªn chë l¾p ®Æt. Lo¹i m¸y biÕn ¸p T 125/10.5 cã gi¸ lµ: vB= 162´103´40´103 VN§, hÖ sè chuyªn chë kB1=1.1. Lo¹i m¸y biÕn ¸p TP 160/10.5 cã gi¸ lµ: vB= 276´103´40´103 VN§, hÖ sè chuyªn chë kB1=1.3. Þ VB= 1.1´ 162´103´40´103 + 1.3´2´276´103´40´103 =35832´106 VN§ * Vèn ®Çu t­ m¸y c¾t. Vèn ®Çu t­ m¸y c¾t ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: VTB=ån1´v1. Trong ®ã: vTB lµ tiÒn mua m¸y c¾t. n1 lµ sè l­îng m¸y c¾t. PhÝa ®iÖn ¸p cao cã 4 bé m¸y c¾t lo¹i FA-245-40 gi¸71´103´40´103VN§ PhÝa h¹ ¸p 5 bé m¸y c¾t lo¹i 8FGB-12-80 gi¸ 15´103´40´103VN§. 2 bé m¸y c¾t lo¹i 8FGB-12-80 gi¸ 21´103´40´103VN§. Þ VTB= 4´71´103´40´103 + 5´15´103´40´103 + +2´21´103´40´103=16040´106VN§. VËy tiÒn vèn mua m¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ lµ: V1= VB1+ VTB = 35832´106 +16040´106= 51872´106 VN§. * Chi phÝ vËn hµnh hµng n¨m. Chi phÝ vËn hµnh hµng n¨m cña thiÕt bÞ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: P1= PV1+ PDA1. Trong ®ã: PV1= avh´V1 = 0.15´51872´106 = 7780.8´106VN§. PDA1 = b´DA = 0.07´12.24523´15´103= 12.86´106VN§. Þ Chi phÝ vËn hµnh hµng n¨m lµ: P1= PV1+ PDA1 = 7780.8´106 +12.86´106 = 7793.66´106VN§. b. Ping ¸n II: * Vèn ®Çu t­ m¸y biÕn ¸p . §­îc tÝnh theo c«ng thøc: VB = åKB2´vB2 Trong ®ã: vBi lµ tiÒn mua m¸y biÕn ¸p. kBi lµ hÖ sè chuyªn chë l¾p ®Æt. Lo¹i m¸y biÕn ¸p T 125/10.5 cã gi¸ lµ: vB= 162´103´40´103 VN§, hÖ sè chuyªn chë kB1=1.1. Lo¹i m¸y biÕn ¸p TP 100/10.5 cã gi¸ lµ: vB= 173´103´40´103 VN§, hÖ sè chuyªn chë kB1=1.4. Þ VB= 2´1.1´ 162´103´40´103 + 2´1.4´173´103´40´103 =33632´106 VN§ * Vèn ®Çu t­ m¸y c¾t. Vèn ®Çu t­ m¸y c¾t ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: VTB=ån2´v2. Trong ®ã: vTB lµ tiÒn mua m¸y c¾t. n2 lµ sè l­îng m¸y c¾t. PhÝa ®iÖn ¸p cao cã 5 bé m¸y c¾t lo¹i FA-245-40 gi¸71´103´40´103VN§ PhÝa h¹ ¸p 4 bé m¸y c¾t lo¹i 8FGB-12-80 gi¸ 15´103´40´103VN§. 1 bé m¸y c¾t lo¹i 8FGB-12-80 gi¸ 21´103´40´103VN§. Þ VTB= 5´71´103´40´103 +4´15´103´40´103 + +1´21´103´40´103=17440´106VN§. VËy tiÒn vèn mua m¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ lµ: V2= VB2+ VTB = 33632´106 +17440´106= 51072´106 VN§. * Chi phÝ vËn hµnh hµng n¨m. Chi phÝ vËn hµnh hµng n¨m cña thiÕt bÞ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: P2= PV2+ PDA2. Trong ®ã: PV2= avh´V2 = 0.15´51072´106 = 7660.8´106VN§. PDA1 = b´DA = 0.07´11.73152´15´103= 12.32´106VN§. Þ Chi phÝ vËn hµnh hµng n¨m lµ: P1= PV1+ PDA1 = 7660.8´106 +12.32´106 = 7783.98´106VN§. Tõ c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n trªn ta cã b¶ng 3-6 so s¸nh kinh tÕ c¸c ph­¬ng ¸n sau: B¶ng 3-6 Ping ¸n\ ®¹i l­îng Vèn ®Çu t­(VN§) Chi phÝ(VN§) Ping ¸n I 51872´106 7793.66´106 Ping ¸n II 51072´106 7783.98´106 Tõ b¶ng trªn ta thÊy c¸c ph­¬ng ¸n cã vèn ®Çu t­ vµ chi phÝ vËn hµnh gÇn b»ng nhau nh­ng ta chän ph­¬ng ¸n II lµm ph­¬ng ¸n tÝnh to¸n cho thiÕt kÕ. V× ph­¬ng ¸n II l¾p ®Æt vµ vËn hµnh dÔ dµng h¬n. TÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch. Ng¾n m¹ch lµ t×nh tr¹ng sù cè nghiªm träng vµ th­êng x¶y ra trong hÖ thèng ®iÖn. Môc ®Ých cña viÖc tÝnh to¸n dßng ®iÖn ng¾n m¹ch lµ ®Ó chän khÝ cô ®iÖn vµ c¸c phÇn tö cã dßng ®iÖn ch¹y quay cña nhµ m¸y theo ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ æn ®Þnh ®éng vµ æn ®Þnh nhiÖt khi cã dßng ng¾n m¹ch (dßng tÝnh to¸n ng¾n m¹ch lµ dßng 3 pha). §Ó ®¬n gi¶n tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ ta ®Òu tÝnh trong hÖ ®¬n vÞ t­¬ng ®èi. Chän c¸c ®¹i l­îng c¬ b¶n nh­ c«ng suÊt c¬ b¶n vµ ®iÖ ¸p c¬ b¶n. Ta dïng ph­¬ng ph¸p gÇn ®óng víi kh¸i niÖm ®iÖn ¸p trung b×nh vµ chän ®iÖn ¸p c¬ b¶n b»ng ®iÖn ¸p ®Þnh møc trung b×nh (Ucb= Utb), c«ng suÊt c¬ b¶n chän lµ Scb= 1000MVA. §· cho XHT= 1.25 vµ S®mHT = 3000 MVA . Ta cã ®iÖn kh¸ng t­¬ng ®èi c¬ b¶n cña hÖ thèng lµ: Chän d¹ng vµ ®iÓm ng¾n m¹ch. Ta tÝnh cho tr­êng hîp nÆng nÒ nhÊt lµ ng¾n m¹ch 3 pha t¹i c¸c ®iÓm N1,N2,N3,N3’,N4 nh­ h×nh 4-1 sau: G2 G3 G4 B1 B2 B4 TD TD TD S®p Sc 220kv B3 G1 N1 H×nh 4-1: chän ®iÓm ng¾n m¹ch. X¸c ®Þnh dßng ®iÖn ng¾n m¹ch vµ xung l­îng nhiÖt. S¬ ®å thay thÕ. Tõ s¬ ®å nèi ®iÖn cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn trªn ta cã s¬ ®å thay thÕ tÝnh ng¾n m¹ch nh­ sau: H×nh 4-2: S¬ ®å thay thÕ tÝnh ng¾n m¹ch. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®iÖn kh¸ng. · §iÖn kh¸ng cña ®­êng d©y. · §iÖn kh¸ng m¸y biÕn ¸p . * ®èi víi m¸y biÕn ¸p bé B1, B2: * ®èi víi m¸y biÕn ¸p liªn l¹c: · §iÖn kh¸ng cña m¸y ph¸t. · §iÖn kh¸ng cña kh¸ng ®iÖn. TÝnh dßng ng¾n m¹ch vµ xung l­îng nhiÖt khi ng¾n m¹ch. Dßng ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N1 ë phÝa cao ¸p: H×nh 4-3a: s¬ ®å thay thÕ khi NM ë N1 Ta cã s¬ ®å thay thÕ tÝnh Dßng ng¾n m¹ch nh­ h×nh 4-3a. Trong ®ã: X1=XH+Xd=0.4167+0.4132 = 0.8299. H×nh 4-4a. X2 = X3 = XB1 + XG = 0.88 + 1.5561 = 2.4361. X4 = X5 = XB3 = 1.2. X6 = XK = 2.31. X7 = X8 = XG = 1.5561. BiÕn ®æi s¬ ®å h×nh 4-3a ta cã s¬ ®å h×nh4-4a. Gép 2 nguån m¸y ph¸t G1,G2 l¹i ta cã X9, biÕn ®æi sao-tam gi¸c X4, X5, X5 ta cã X10, X11, X12 cã c¸c gi¸ trÞ sau: Gép 2 m¸y ph¸t G3, G4 l¹i ta cã s¬ ®å h×nh 4-5a. H×nh 4-5a Gép 4 m¸y ph¸t lµm mét biÕn ®æi ta ®­îc s¬ ®å h×nh 4-6a. Víi c¸c ®iÖn kh¸ng X1å. X2å cã c¸c gi¸ trÞ sau: X1å = X1 = 0.8299. H×nh 4-6a. TÝnh ®æi sang c¸c ®iÖn kh¸ng tÝnh to¸n ta cã: Tra ®­êng cong tÝnh to¸n (cña nhµ m¸y tuabin h¬i) ta sÏ nhËn d­îc gi¸ trÞ dßng ng¾n m¹ch nh­ b¶ng 4-1. Víi c«ng suÊt cña m¸y ph¸t PG®m= 100 MW, t­¬ng ®èi lín nªn ta tÝnh dßng ng¾n m¹ch vµ tÝnh xung l­îng nhiÖt BN cña Dßng ng¾n m¹ch theo ph­¬ng ph¸p tÝch ph©n ®å thÞ. LÊy thêi gian ng¾n m¹ch t = 0 ¸ 1s. B¶ng 4-1 T(s) 0 0.1 0.2 0.5 1 Itt1 0.42 0.385 0.4 0.38 0.45 Itt2 3.35 2.8 2.55 2.35 2.2 IN(kA) 7.441 6.486 6.296 5.892 6.258 §Ó chuyÓn sang hÖ ®¬n vÞ cã tªn ta cÇn tÝnh c¸c dßng ®iÖn c¬ b¶n tÝnh to¸n. IN = Itt1(ti)´I®må1 + Itt2(ti)´I®må2. Tõ ®ã ta cã gi¸ trÞ dßng ng¾n m¹ch nh­ b¶ng 4-1 trªn. * TrÞ sè dßng xung kÝch khi ng¾n m¹ch. Víi kxk lµ hÖ sè xung kÝch, kxk= 1.8. * Xung l­îng nhiÖt cña dßng ng¾n m¹ch. Dßng ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch N2. Ta cã s¬ ®å thay thÕ khi ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N2 víi c¸c ®iÖn kh¸ng cã gi¸ trÞ nh­ h×nh 4-1b. BiÕn ®æi sao tam gi¸c X1, X9, X5 ta cã s¬ ®å h×nh 4-2b víi ®iÖn kh¸ng gi÷a nót HT vµ nót G1,2 cho gi¸ trÞ kh«ng. H×nh 4-1b. NhËp nh¸nh G1,2, G4 l¹i víi nhau ta cã s¬ ®å h×nh 4-3b. H×nh 4-2b BiÕn ®æi sao tam gi¸c x6, X10, X12 ta cã s¬ ®å h×nh 4-4b víi chó ý lµ ®iÖn kh¸ng gi÷a nót HT vµ nót G1,2,4 bá qua. H×nh4-3b H×nh 4-4b ChuyÓn sang ®iÖn kh¸ng tÝnh to¸n. Tra ®­êng cong tÝnh to¸n ta cã gi¸ trÞ dßng ng¾n t¹i c¸c thêi ®iÓm nh­ b¶ng 4-2 sau: HÖ thèng cã Xtt1 > 3 suy ra ta cã. B¶ng 4-2 T(s) 0 0.1 0.2 0.5 1 Itt1 0.0279 0.0279 0.0279 0.0279 0.0279 Itt2 0.7 0.62 0.61 0.6 0.61 Itt3 5.4 4.3 3.7 3.1 2.8 IN(KA) 53.098 44.433 40.359 36.286 34.540 C¸c dßng ®Þnh møc tÝnh to¸n. IN = Itt1(ti)´I®må1 + Itt2(ti)´I®må2 + Itt3(ti)´I®må3. Tõ ®ã ta cã gi¸ trÞ dßng ng¾n m¹ch nh­ b¶ng 4-2 trªn. * TrÞ sè dßng xung kÝch khi ng¾n m¹ch. Víi kxk lµ hÖ sè xung kÝch, kxk= 1.8. * Xung l­îng nhiÖt cña dßng ng¾n m¹ch. Dßng ng¾n m¹ch t¹i N3 khi m¸y ph¸t G3 nghØ. Ta cã s¬ ®å thay thÕ khi ng¾n m¹ch t¹i N3 nh­ h×nh 4-1c. H×nh 4-1c H×nh 4-2c BiÕn ®æi tam gi¸c- sao x4, X5, X6 ta cã s¬ ®å h×nh 4-2c. H×nh 4-3c H×nh 4-4c BiÕn ®æi sao – tam gi¸c X1, X9, X10 ta cã s¬ ®å h×nh 4-3c. Gép nh¸nh G1,2, G4 l¹i víi nhau ta cã s¬ ®å h×nh 4-4c. BiÕn ®æi sao – tam gi¸c X11, X13, x16 ta cã s¬ ®å h×nh 4-5c. H×nh 4-5c ChuyÓn sang ®iÖn kh¸ng tÝnh to¸n. Tra ®­êng cong tÝnh to¸n ta cã kÕt qu¶ dßng ng¾n m¹ch ë b¶ng 4-3 sau: §èi víi nh¸nh hÖ thèng cã Xtt1 > 3 suy ra B¶ng4-3 T(s) 0 0.1 0.2 0.5 1 Itt1 0.1209 0.1209 0.1209 0.1209 0.1209 Itt2 1.5 1.3 1.25 1.25 1.25 IN(KA) 49.042 45.132 44.192 44.192 44.192 C¸c dßng ®Þnh møc tÝnh to¸n. IN = Itt1(ti)´I®må1 + Itt2(ti)´I®må2. Tõ ®ã ta cã gi¸ trÞ dßng ng¾n m¹ch nh­ b¶ng 4-3trªn. * TrÞ sè dßng xung kÝch khi ng¾n m¹ch. Víi kxk lµ hÖ sè xung kÝch, kxk= 1.8. * Xung l­îng nhiÖt cña dßng ng¾n m¹ch. H×nh 4-1d Dßng ng¾n m¹ch t¹i N3’ chØ cã m¸y ph¸t G3 lµm viÖc. Ta cã X1å = 1.5561. §æi sang ®iÖn kh¸ng tÝnh to¸n . Tra d­êng cong tÝnh to¸n ta cã kÕt qu¶ dßng ng¾n m¹ch nh­ b¶ng sau B¶ng4-4 T(s) 0 0.1 0.2 0.5 1 Itt1 5.2 4.1 3.55 3.1 2.7 IN(KA) 33.623 26.511 22.954 20.045 17.458 C¸c dßng ®Þnh møc tÝnh to¸n. IN = Itt1(ti)´I®må1. Tõ ®ã ta cã gi¸ trÞ dßng ng¾n m¹ch nh­ b¶ng 4-4 trªn. * TrÞ sè dßng xung kÝch khi ng¾n m¹ch. Víi kxk lµ hÖ sè xung kÝch, kxk= 1.8. * Xung l­îng nhiÖt cña dßng ng¾n m¹ch. Ng¾n m¹ch t¹i N4 trªn thanh gãp ph©n ®o¹n. Ta cã: Tõ ®ã ta cã gi¸ trÞ dßng ng¾n m¹ch t¹i c¸c thêi ®iÓm nh­ b¶ng 4-5. B¶ng4-5 T(s) 0 0.1 0.2 0.5 1 IN(KA) 19.475 17.922 17.405 16.241 17.082 * TrÞ sè dßng xung kÝch khi ng¾n m¹ch. Víi kxk lµ hÖ sè xung kÝch, kxk= 1.8. * Xung l­îng nhiÖt cña dßng ng¾n m¹ch. Tõ c¸c kÕt qu¶ dßng ng¾n m¹ch, dßng xung kÝch, xung l­îng nhiÖt cña dßng ng¾n m¹ch, ta cã kÕt qu¶ tãm t¾t ë b¶ng 4-6. B¶ng 4-6 N1 N2 N3 N4 N5 IN(KA) 7.441 53.098 49.042 33.623 19.475 BN(KA2s) 38.580 1489.091 1984.209 938.204 290.127 ixk(KA) 18.942 135.165 124.841 85.590 49.575 Chän khÝ cô ®iÖn vµ d©y dÉn. Chän m¸y c¾t ®iÖn. Dùa vµo cÊp ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn lµm viÖc c­ìng bøc cña c¸c m¹ch ®· x¸c ®Þnh ë ch­¬ng II, kÕt hîp víi c¸c gi¸ trÞ dßng ng¾n m¹ch ®· tÝnh ë ch­¬ng IV ta chän m¸y c¾t cña c¸c m¹ch nh­ b¶ng 5-1. B¶ng 5-1 CÊp §/¸p (KV) §¹i l­îng tÝnh to¸n Lo¹i m¸y c¾t §¹i l­îng ®Þnh møc Icb KA IN KA ixk KA Ic¾t®m KA U®m KV IMC A I«.® KA I«.nh/tn KA 220 0.664 7.441 18.942 FA-245-40 40 245 3150 102 31.5/3 10 7.698 53.098 135.165 8FG10-12-80 80 12 12500 225 105/7 Chän dao c¸ch ly. Dao c¸ch ly ®­îc chän theo c¸c ®iÒu sau: + §iÖn ¸p: U®m ³ U®m.m. + Dßng ®iÖn: I®m ³ Icb. I®m.m ³ ixk. I2nh®m´tnh®m ³ BN. Dao c¸ch ly ®­îc chän ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn vÒ æn ®Þnh ®éng vµ æn ®Þnh nhiÖt. §èi víi dao c¸ch ly cã I®m > 1000 A th× kh«ng cÇn kiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt khi ng¾n m¹ch. Dao c¸ch ly ®­îc chän nh­ b¶ng 5-2: (trang bªn) B¶ng 5-2 CÊp §/¸p (KV) §¹i l­îng tÝnh to¸n Lo¹i dao c¸ch ly §¹i l­îng ®Þnh møc Icb KA IN KA Ixk KA U KV I®m KA I®.®m KA Inh/tnh 220 0.664 7.441 18.942 PH 3-1-220T/ 800 220 8.8 80 19.6/ 10 10 7.698 53.098 135.165 PBP-20/8000 20 8 300 112/ 4 Chän thanh dÉn thanh gãp. §Ó nèi tõ cùc m¸y ph¸t lªn m¸y biÕn ¸p ta dïng thanh dÉn cøng, phÝa h¹ ¸p ta ïng thanh dÉn mÒm. Chän thanh dÉn cøng. Chän tiÕt diÖn thanh dÉn. Nh­ ®· x¸c ®Þnh ë phÇn tÝnh to¸n dßnh ®iÖn c­ìng bøc ta ®· x¸c ®Þnh ®­îc dßng ®iÖn lµm viÖc c­ìng bøc cña m¹ch m¸y ph¸t lµ: Icb = 7.698 KA. Víi gi· thiÕt nhiÖt ®é l©u dµi cho phÐp cña thanh dÉn b»ng ®ång lµ qcp = 75oc, nhiÖt ®é m«i tr­êng xung quanh lµ qo= 35oc, vµ nhiÖt ®é khi tÝnh to¸n lµ 25oc. Tõ ®ã ta cã hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é lµ: Khc = TiÕt diÖn cña thanh dÉn cøng ®­îc chon theo dßng ®iÖn l©u dµi cho phÐp. Icb < Icp´khc. Do ®ã: VËy ta chän thanh dÉn b»ng ®ång, cã tiÕt diÖn h×nh m¸ng nh­ h×nh 5-1 quÐt s¬n vµ cã c¸c th«ng sè nh­ b¶ng 5-3. B¶ng5-3 KÝch th­íc (mm) TiÕt diÖn mét cùc (mm2) M«men trë kh¸ng cm3 Dßng ®iÖn cp c¶ hai thanh h b c r Mét thanh Hai thanh 200 90 12 16 2´4040 Wx-x Wy-y wyo –yo 10500 225 46.5 490 H×nh 5-1: TiÕt diÖn h×nh m¸ng vµ sø ®ì. KiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt khi ng¾n m¹ch. §èi víi thanh dÉn cã dßng cho phÐp Icp = 10.5 kA > 1000 A nªn kh«ng cÇn kiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt n÷a. KiÓm tra æn ®Þnh ®éng. LÊy kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha lµ a = 60 cm, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 sø L = 200 cm. X¸c ®Þnh lùc t¸c dông lªn mét nhÞp th¹nh dÉn. M«men uèn t¸c dông lªn mét nhÞp thanh dÉn. øng suÊt t¸c dông xuÊt hiÖn trªn tiÕt diÖn thanh dÉn. X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c miÕng ®Öm . Mét c¸ch gÇn ®óng coi b = h/2; khd= 1. Lùc ®iÖn ®éng trong cïng mét pha trªn ®¬n vÞ dµi 1cm nh­ sau: Ta cã: Víi: dcp cña ®ång lµ: 1400 KG/cm2. Þ VËy thanh dÉn chän hoµn toµn tháa m·n ®iÒu kiÖn. Chän sø ®ì cho thanh dÉn cøng. Sø ®­îc chän cÇn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: Víi: F lµ lùc t­¬ng t¸c gi÷a c¸c pha khi ng¾n m¹ch. H: chiÒu cao sø. H’: chiÒu cao tõ ®¸y sø ®Õn träng t©m cña thanh dÉn, H’= H +h/2. h: chiÒu cao thanh dÉn. Fph: lùc ph¸ ho¹i cho phÐp cña sø. VËy ®iÒu kiÖn sø ®ì ph¶i tho¶ m·n lµ: . Víi sø trong nhµ ta chän lo¹i 0f-10-4250KBY3 cã c¸c th«ng sè cho ë b¶ng 5-4. B¶ng: 5-4 Lo¹i sø U®m, KV H, mm Fph, KG 0f-10-4250KBY3 10 230 4250 VíÝ thanh dÉn ®· chän h = 200 mm ta cã : VËy sø ®· chän hoµn toµn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. Chän d©y dÉn mÒm. D©y dÉn mÒm ®­îc chän dùa vµo dßng ®iÖn lµm viÖc l©u dµi cho phÐp. D©y dÉn tõ m¸y biÕn ¸p lªn thanh gãp cao ¸p U = 220 kv. Ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc dßng ®iÖn lµm viÖc c­ìng bøc cña d©y dÉn trong tr­êng hîp nµy lµ Icb = 0.664 kA. Nh­ trªn ®· nãi: Víi Icp= 746 A ta chän lo¹i d©y AC- 400 cã Icp = 835 A, ®­êng kÝnh d©y dÉn b»ng 26.6 mm ®Æt trªn ba ®Ønh cña mét tam gi¸c ®Òu víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai pha lµ D = 5 m. · KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt. TiÕt diÖn nhá nhÊt ®¶m b¶o æn ®Þnh nhiÖt cña cÊp ®iÖn ¸p 220kv. Víi BN: lµ xung l­îng nhiÖt khi ng¾n m¹ch, BN = 38.580.106 A2.s. C: h»ng sè phô thuéc vµo nhiÖt ®é d©y dÉn, víi d©y dÉn AC cã C = =90 . · KiÓm tra ®iÒu kiÖn vÇng quang. TiÕt diÖn chän ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: Trong ®ã: m: hÖ sè xÐt ®Õn ®é xï x× cña bÒ mÆt d©y dÉn, m = 0.85. r: b¸n kÝnh ngoµi cña d©y dÉn. D: kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha cña d©y dÉn. VËy tiÕt diÖn ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn vÇng quang. Chän thanh gãp cao ¸p: Thanh gãp cÊp 220kv ®­îc chän gièng nh­ d©y dÉn mÒm nèi tõ m¸y biÕn ¸p ®Õn thanh gãp cao cã tiÕt diÖn AC-400. Chän kh¸ng ®iÖn vµ c¸p cho phô t¶i ®Þa ph­¬ng. Chän c¸p ®iÖn lùc. C¸p ®¬n: Phô t¶i ®Þa ph­¬ng gåm 10 ®¬n, mçi hé 2MW cung cÊp bëi ®­êng d©y c¸c dµi 2.5 km. Víi cosj = 0.85.Do vËy dßng ®iÖn lµm viÖc b×nh th­êng qua c¸p lµ: Ta cã: Icb = Ilvbt = 129.4 A. Tõ ®å thÞ phô t¶i ®Þa ph­¬ng B¶ng 1-4 ta cã thêi gian sö dông c«ng suÊt cùc ®¹i nh­ sau: Dïng c¸p lâi nh«m th× mËt ®é dßng ®iÖn thiÕt kÕ sÏ lµ: Jkt = 1.2 A/mm2 . TiÕt diÖn cña c¸p ®­îc chän theo mËt ®é dßng kinh tÕ. . Nh­ vËy ta cã thÓ chän c¸p 3 pha b»ng nh«m ®Æt trong ®Êt cã tiÕt diÖn lµ 95 mm2 vµ cã Icp = 205 A. · KiÓm tra ph¸t nãng l©u dµi cña c¸p. Khi nhiÖt ®é trong ®Êt b»ng 25oc th× hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é cña c¸p lµ: Nh­ vËy dßng ®iÖn cho phÐp l©u dµi cña c¸p khi nhiÖt ®é trong ®Êt lµ 25oc lµ: Icp’= K1´Icp = 0.88´205 =180.4 A. C¸p kÐp: Phô t¶i ®Þa ph­¬ng gåm 6 hé kÐp, mçi hé 3MW cung cÊp bëi ®­êng d©y c¸p kÐp dµi 3 km. Víi cosj = 0.85.Do vËy dßng ®iÖn lµm viÖc b×nh th­êng qua c¸p lµ: Ta cã: Icb = 2´Ilvbt = 194.06A. Tõ ®å thÞ phô t¶i ®Þa ph­¬ng B¶ng 1-4 ta cã thêi gian sö dông c«ng suÊt cùc ®¹i nh­ sau: Dïng c¸p lâi nh«m th× mËt ®é dßng ®iÖn thiÕt kÕ sÏ lµ: Jkt = 1.2 A/mm2 . TiÕt diÖn cña c¸p ®­îc chän theo mËt ®é dßng kinh tÕ. . Nh­ vËy ta cã thÓ chän c¸p 3 pha b»ng nh«m ®Æt trong ®Êt cã tiÕt diÖn lµ 95 mm2 vµ cã Icp = 205 A. · KiÓm tra ph¸t nãng l©u dµi cña c¸p. Khi nhiÖt ®é trong ®Êt b»ng 25oc th× hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é cña c¸p lµ: HÖ sè hiÖu chØnh theo sè c¸p ®Æt song song. LÊy c¸p ®Æt c¸ch nhau 300 mm. K2= 0.93. Nh­ vËy dßng ®iÖn cho phÐp l©u dµi cña c¸p khi nhiÖt ®é trong ®Êt lµ 25oc lµ: Icp’= K1´K2´Icp = 0.88´0.93´205 =167.77 A. Gi· thiÕt c¸p qu¸ t¶i 30% khi ®ã. Kqt ´ Icp’= 1.3´167.77 = 218.1 A > Icb = 194.06 A. VËy c¸p ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. Chän kh¸ng ®iÖn. §iÖn kh¸ng cña ®iÖn kh¸ng ®­êng d©y ®­îc chän xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn h¹n chÕ dßng ng¾n m¹ch t¹i c¸c hé tiªu thô ®iÖn vµ ®Ó chän ®­îc m¸y c¾t hîp lý, c¸p cã tiÕt diÖn thÝch hîp vµ æn ®Þnh nhiÖt. B¶ng ph©n bè phô t¶i( b¶ng 5-5): B¶ng:5-5 B×nh th­êng Sù cè K1 Sù cè K2 Kh¸ng K1 Nh¸nh 1 8.5 0 13 Nh¸nh 2 8.5 0 13 Kh¸ng K2 Nh¸nh 1 10.5 15 0 Nh¸nh 2 10.5 15 0 Tõ b¶ng trªn ta cã dßng c­ìng bøc qua kh¸ng lµ: chän kh¸ng kÐp lo¹i PbAC -2´1000 cã I®mk = 1000A. S¬ ®å ph©n bè phô t¶i cho kh¸ng. Ta cã s¬ ®å ph©n bè phô t¶i cho kh¸ng nh­ h×nh 5-1 sau: H×nh 5-1: S¬ ®å ph©n bè phô t¶i cho kh¸ng. X¸c ®Þnh Xk%. Xk% ®­îc chän xuÊt ph¸t tõ hai ®iÒu kiÖn sau: Xk% ph¶i ®ñ h¹n chÕ dßng ng¾n m¹ch t¹i N5 ®Ó chän m¸y c¾t 1 vµ ®¶m b¶o æn ®Þnh nhiÖt cho c¸p 1 tøc lµ: IN5 £ min{ Ic1®m, Inhc1}. Xk% ph¶i ®ñ h¹n chÕ dßng ng¾n m¹ch t¹i N6 ®Ó chän m¸y c¾t 2 vµ ®¶m b¶o æn ®Þnh nhiÖt cho c¸p 2 tøc lµ: IN6 £ min{ Ic2®m, Inhc2}. Trong ®ã dßng ®iÖn æn ®Þnh nhiÖt ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc. F: TiÕt diÖn c¸p, CAl= 90A2s. Trong nhiÖm vô thiÕt kÕ cho F2= 70 mm2, tc2= 0.7s. Ic2®m= 20KA. LËp s¬ ®å thay thÕ tÝnh to¸n ng¾n m¹ch h×nh 5-3: chän Scb= 1000MVA vµ ng¾n m¹ch t¹i N4 cã dßng ng¾n m¹ch lµ: IN4= IN3 +IN3’ = 124.841 + 85.590 = 210.431KA. H×nh 5-3: S¬ ®å thay thÕ ng¾n m¹ch. Ta cã: Dßng ®iÖn æn ®Þnh nhiÖt cña c¸p 1 sÏ lµ: §iÖn kh¸ng tæng lµ: XK= Xå - XHT - XC1 = 7.303 – 0.2613 – 2.177 = 4.8647. §iÖn kh¸ng XK% lµ: VËy ta chän kh¸ng kÐp lo¹i PbAc -10-2´1000-12 cã XK% = 12%, I®mK = 1000A. Chän m¸y c¾t hîp bé cña phô t¶i ®Þa ph­¬ng. §Ó chän m¸y c¾t hîp bé cña phô t¶i ®Þa ph­¬ng ta tÝnh dßng ng¾n m¹ch t¹i N5. XHT= 0.2613. §iÖn kh¸ng tÝnh to¸n: Dßng ng¾n m¹ch t¹i N5: Dßng xung kÝch t¹i N4: Dùa vµo dßng ®iÖn lµm viÖc c­ìng bøc khi sù cè mét kh¸ng ®iÖn 825A, vµ IN4= 8.016KA, ixk= 20.406KA ta chän m¸y c¾t kh«ng khÝ cã c¸c th«ng sè nh­ b¶ng 5-6: B¶ng5-6 Lo¹i MC U®m,KV I®m,A Ic®m,KA I®.®m,KA BMP$ 10 3200 31.5 80 Kh«ng cÇn kiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt ®èi víi m¸y c¾t cã dßng ®Þnh møc > 1000A. KiÓm tra kh¸ng ®iÖn. Dßng ng¾n m¹ch t¹i N5: IN5= 8.016KA tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. Dßng ng¾n m¹ch t¹i N6: Tháa m·n ®iÒu kiÖn. VËy kh¸ng ®· chän tho¶ m·n. Chän m¸y biÕn ¸p ®o l­êng vµ m¸y biÕn dßng. S¬ ®å nèi BU vµ BI víi dông cô ®o. S¬ ®å nèi BU,BI víi dông cô ®o ®­îc vÏ nh­ hinh 5-3 H×nh5-3 : S¬ ®å nèi BU,BI víi dông cô ®o. - Chän m¸y biÕn ®iÖn ¸p (BU) * §iÒu kiÖn chän Dông cô phÝa thø cÊp lµ c«ng t¬ nªn dïng 2 biÕn ®iÖn ¸p nèi d©y theo h×nh trªn 2xHOM-10 - §iÖn ¸p :U®mBU = Um¹ng=10 kV - C«ng suÊt : Icb = 4330 A - CÊp chÝnh x¸c: 0,5 Phô t¶i cña biÕn ®iÖn ¸p:lµ tæng c«ng suÊt cña c¸c ®ång hå ®o l­êng nèi vµo m¹ch thø cÊp BU, c¸c lo¹i ®ång hå ®o l­êng ghi trong b¶ng 5-7 sau: B¶ng 5-7 Tªn dông cô m¾c vµo BU KiÓu Phô t¶i AB Phô t¶i BC P(W) Q(VAR) P(W) Q(VAR V«n mÐt O¸t mÐt O mÐt p kh¸ng O¸t mÐt tù ghi TÇn sè kÕ C«ng t¬ Ct¬ ph¶n kh¸ng B-2 Д-341 Д-342/1 H-348 H-348 Д-670 WT-672 7,2 1,8 1,8 8,3 8,3 0,66 0,66 1,62 1,62 1,8 1,8 8,3 6,5 0,66 0,66 1,62 1,62 Tæng 20,4 3,24 19,72 3,24 BiÕn ®iÖn ¸p AB. S2 ==20,7 VA =0,98 BiÕn ®iÖn ¸p BC. S2 ==19,9 VA =0,99 VËy chän 2 BU lo¹i 1 pha HOM-10 mçi c¸i cã c«ng suÊt ®Þnh møc=50 VA. Chän d©y dÉn nèi tõ BU ®Õn c¸c ®ång hå ®o. X¸c ®Þnh dßng trong c¸c d©y dÉn a,b,c Ia ===0,207 A Ic ===0,199 A Coi Ia = Ic =0,2 A vµ cosjab= cosjbc =1 => Ib = =0,34. §iÖn ¸p gi¸ng trong d©y a vµ b. DU = (Ia + Ib).r = (Ia + Ib). Gi¶ sö kho¶ng c¸ch ®Æt c¸c ®ång hå ®o tíi BU lµ 50m vµ dïng d©y dÉn ®ång hå cã r = 0,0175 Wmm2/m; DU = 0,5%. VËy tiÕt diÖn d©y dÉn lµ: S ≥ = =0,945 mm2 Ta chän d©y dÉn ruét ®ång bäc c¸ch ®iÖn b»ng PVC cã tiÕt diÖn lµ 1,5 mm2. . Chän m¸y biÕn dßng ®iÖn (BI) * §iÒu kiÖn chän: - S¬ ®å nèi d©y: M¾c h×nh sao ®Æt trªn c¶ 3 pha - §iÖn ¸p ®Þnh møc U®mBI ³ U®m m¹ng=10 kV - Dßng ®iÖn ®Þnh møc s¬ cÊp I®mBI ³ Icb = 4330 - CÊp chÝnh x¸c BI: 0,5 Phô t¶i thø cÊp: T­¬ng øng víi mçi cÊp chÝnh x¸c, biÕn dßng cã mét phô t¶i ®Þnh møc Z®mBI=1,2 §Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c yªu cÇu, tæng phô t¶i thø cÊp Z2 cña nã (kÓ c¶ d©y dÉn). Kh«ng ®­îc v­ît qu¸ phô t¶i ®Þnh møc. Z2 = Zådc + Zdd £ Z®mBI Trong ®ã: Zådc Tæng phô t¶i c¸c dông cô ®o Zdd Tæng trë cña d©y dÉn C«ng suÊt tiªu thô cña c¸c cuén d©y trong dông cô ®o l­êng ®­îc ghi trong b¶ng b¶ng 5-8 sau: Pha A vµ pha C mang t¶i nhiÒu nhÊt S = 26 VA B¶ng 5-8 T T 1 2 3 4 5 6 Tªn dông cô ®o Ký hiÖu Phô t¶i (VA) Pha A Pha B Pha C Am pe mÐt O¸t kÕ t¸c dông O¸t kÕ ph¶n kh¸ng O¸t kÕ tù ghi C«ng t¬ t¸c dông C«ng t¬ ph¶n kh¸ng '-302 Д-341 Д-342/1 Д -33 Д-670 Иг-672 0,1 5 5 10 2,5 2,5 1 0 0 0 0 5 1 5 5 10 2,5 2,5 Tæng 26,1 5,1 22,1 Zådc = = =1,04 W. Chän d©y dÉn b»ng ®ång vµ gi¶ thiÕt chiÒu dµi d©y dÉn lµ l = ltt = 30 m TiÕt diÖn d©y dÉn lµ. S = = =3,27 mm2 Chän d©y dÉn ruét ®ång c¸ch ®iÖn b»ng PVC cã S = 4mm2 S¥ §å Tù DïNG Vµ C¸C THIÕT BÞ Tù DïNG S¬ ®å nèi ®iÖn tù dïng. §iÖn tù dïng lµ mét phÇn ®iÖn n¨ng kh«ng lín nh­ng l¹i d÷ mét phÇn quan träng trong qu¸ tr×nh vËn hµnh nhµ m¸y ®iÖn. §iÖn tù dïng nhµ m¸y ®iÖn cã thÓ chia lµm hai phÇn: * mét phÇn cung cÊp cho c¸c m¸y c«ng t¸c ®¶m b¶o cña c¸c lß vµ c¸c tuabin cña c¸c tæ m¸y. * phÇn kia cung cÊp cho c¸c m¸y c«ng t¸c phôc vô chung, kh«ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn lß h¬i vµ c¸c tuabin nh­ng l¹i cÇn thiÕt cho sù lµm viÖc cña nhµ m¸y. Ta chän s¬ ®å tù dïng theo nguyªn t¾c kinh tÕ vµ ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn liªn tôc. §èi víi nhµ m¸y ®iÖn thiÕt kÕ dïng hai cÊp ®iÖn ¸p tù dïng 6kv vµ 0.4kv nèi theo s¬ ®å biÕn ¸p nèi tiÕp, víi mét biÕn ¸p dù tr÷ lÊy ®iÖn tõ phÝa cuén h¹ vµ phÝa trªn m¸y ph¸t. Chän m¸y biÕn ¸p tù dïng. Chän m¸y biÕn ¸p cÊp 1. Chän 4 m¸y c«ng t¸c cã c«ng suÊt tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau: VËy ta chän m¸y biÕn ¸p T Д HC-1000/10.5 cã c¸c th«ng sè ë b¶ng 6-1: B¶ng:6-1 S®m,KVA ®iÖn ¸p Tæn thÊt,KW UN% IO% 10000 Cao H¹ DPO DPN 14 0.8 10.5 6.3 12.3 85 M¸y biÕn ¸p dù tr÷ bËc mét kh«ng chØ dïng thay thÕ m¸y biÕn ¸p c«ng t¸c khi söa ch÷a mµ cßn cung cÊp cho hÖ thèng tù dïng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ dõng lß. Do ®ã c«ng suÊt cÇn chän lµ: V× vËy ta còng chän lo¹i m¸y biÕn ¸p nh­ b¶ng trªn. Chän m¸y biÕn ¸p cÊp 2. M¸y biÕn ¸p cÊp 2 cung cÊp cho ®éng c¬ 380/220V vµ chiÕu s¸ng. Gi· thiÕt c¸c phô t¶i nµy chiÕm 10% c«ng suÊt phô t¶i cÊp 1. Khi ®ã ta chän c«ng suÊt mçi m¸y lµ: Ta chän lo¹i m¸y biÕn ¸p TM-1000/6 cã c¸c th«ng sè nh­ b¶ng 6-2: B¶ng6-2 S®m,KVA ®iÖn ¸p Tæn thÊt,KW UN% IO% 1000 Cao H¹ DPO DPN 5.5 1.4 6 0.4 2.1 12.2 Chän khÝ cô ®iÖn tù dïng. Chän m¸y c¾t phÝa h¹ ¸p m¸y biÕn ¸p tù dïng cÊp 1. §Ó chän m¸y c¾t hîp bé ta tÝnh dßng ®iÖn ng¾n m¹ch t¹i N7 d­íi m¸y biÕn ¸p tù dïng cÊp 1, víi nguån cung cÊp lµ c¶ HT vµ NM. Ta cã s¬ ®å tÝnh ng¾n m¹ch nh­ h×nh 6-1. H×nh 6-1: S¬ ®å thay thÕ ng¾n m¹ch. §iÖn kh¸ng tÝnh to¸n: Dßng ng¾n m¹ch t¹i N7: Dßng xung kÝch t¹i N7: Dßng ®iÖn lµm viÖc c­ìng bøc. VËy ta chän lo¹i m¸y c¾t ®iÖn Ýt dÇu cã th«ng sè nh­ b¶ng 6-3 sau: B¶ng 6-3 Lo¹i MC U®m,KV I®m,A Ic®m,KA I®.®m,KA BMP-10-1000-20 10 1000 20 64 Chän m¸y c¾t phÝa cao ¸p m¸y biÕn ¸p tù dïng cÊp 1. Ta chän m¸y c¾t cã c¸c th«ng sè ë b¶ng 6-4 sau: B¶ng 6-4 Lo¹i MC U®m,KV I®m,A Ic®m,KA I®.®m,KA MG 20 9500 100 300 S¬ ®å tù dïng cña nhµ m¸y. S¬ ®å tù dïng cña nhµ m¸y ®iÖn ®­îc bè trÝ nh­ h×nh 6-2: H×nh 6-2: S¬ ®å tù dïng toµn nhµ m¸y.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế phần điện trong nhà máy điện kiểu nhiệt điện ngưng hơi gồm 4 tổ máy, công suất mỗi tổ là 100 MW cấp điện cho phụ tải địa phương 10,5KV và phá.DOC