Đồ án Tốt nghiệp chương trình quản lý đào tạo trường đại học thủy sản

Dựa trên sườn đã có, lấy lại toàn bộ cấu trúc dữ liệu DBF và do công việc hằng ngày đòi hỏi, chúng tôi mạnh dạn viết phần mềm “CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN” hoạt động ở môi trường Windows 98, Windows 2000, WindowsXP với ngôn ngữ Visual FoxPro 7.0 for Windows. Chương trình này vẫn đang tiếp tục phát triển và hoàn chỉnh từng phần.

doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/07/2013 | Lượt xem: 1556 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tốt nghiệp chương trình quản lý đào tạo trường đại học thủy sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chöông II BAÛO MAÄT CUÛA HEÄ THOÁNG I/ Phaân quyeàn trong quaûn trò heä thoáng : 1) Quaûn trò vieân : Ngoaøi vai troø ngöôøi quaûn trò maïng (supervisor) cuûa mang noäi boä LAN, caàn coù moät ngöôøi giöõ vai troø quaûn trò vieân. Quaûn trò vieân coù nhieäm vuï theo doõi vaän haønh cuûa chöông trình ôû möùc vó moâ vaø laøm ñaàu moái ñeå quan heä vôùi nhoùm laäp trình trong vieäc phaùt trieån heä thoáng. Caùc coâng vieäc cuûa quaûn trò vieân bao goàm : Phaân coâng, phaân quyeàn heä thoáng. Chænh ñònh caùc thoâng soá chung cuûa heâ thoáng. Baûo trì vaø kieåm soaùt toaøn boä hoaït ñoäng. Ñeà ra caùc phöông höôùng caûi tieán, phaùt trieån heä thoáng. Trong moät cô quan coù qui moâ nhoû: Quaûn trò maïng vaø quaûn trò vieân coù theå laø 1 ngöôøi. Quaûn trò vieân coù toaøn quyeàn treân taát caû caùc phaân heä. 2) Caùc quaûn trò vieân phaân heä : Ngoaøi vai troø quaûn trò vieân (chung), caàn coù caùc nhaân vieân giöõ vai troø quaûn trò vieân phaân heä. Quaûn trò vieân phaân heä coù nhieäm vuï : Quaûn lyù caùc töï ñieån (danh muïc) do phaân heä quaûn lyù. Chænh ñònh caùc thoâng soá chung cuûa heâ thoáng. Baûo trì vaø kieåm soaùt toaøn boä hoaït ñoäng. Ñeà ra caùc phöông höôùng caûi tieán, phaùt trieån phaân heä. Ngoaøi ra coøn coù nhieäm vuï phaân coâng, phaân quyeàn moät vaøi loaïi hình coâng vieäc trong phaân heä (neáu coù). Ví duï: Coù hay khoâng cho pheùp moät nhaäp lieäu vieân quyeàn ñaêng kyù moân hoïc quaù só soá cho pheùp v.v... Moät phaân heä coù theå cöû 1 hoaëc nhieàu quaûn trò vieân tuøy theo qui moâ döõ lieäu. Moät user cuõng coù theå ñöôïc phaân coâng quaûn lyù nhieàu phaân heä khaùc nhau. Phaân heä Thoâng Tin Phuïc Vuï Laõnh Ñaïo khoâng caàn quaûn trò vieân phaân heä. Quaûn trò vieân phaân heä coù toaøn quyeàn treân phaân heä do mình phuï traùch vaø coù quyeàn ghi treân thö muïc DBF\FMEM 3) Caùc user söû duïng caùc phaân heä : Caùc user treân moät phaân heä coù theå chia laøm 3 möùc : Möùc khoâng coù quyeàn khai thaùc. Möùc coù quyeàn khai thaùc ôû cheá ñoä Chæ Ñoïc (Read Only). Möùc coù quyeàn khai thaùc ôû cheá ñoä Ñoïc/Ghi (Read/Write). 4) Phaân quyeàn möùc maïng : Vieäc phaân quyeàn treân caùc thö muïc vaø caùc file cuûa heä thoáng laø raát caàn thieát, noù baûo ñaûm cho vieäc baûo maät vaø an toaøn döõ lieäu cuûa heä thoáng. Moãi moät ngöôøi söû duïng heä thoáng ñöôïc caáp 1 username duy nhaát (thöôøng laø teân thöôøng goïi cuûa ngöôøi ñoù: DUNG, NGA, ...). Quaûn trò vieân coù teân maëc ñònh laø HTQL. Khoâng theå thay ñoåi. Quaûn trò vieân muoán vaän haønh chöông trình bình thöôøng nhö caùc ngöôøi söû duïng khaùc thì caàn coù theâm moät username khaùc. Quaûn trò vieân coù ñaày ñuû caùc quyeàn haïn treân thö muïc cuûa heä thoáng vaø coù quyeàn caáp quyeàn (möùc maïng) cho caùc thaønh vieân trong nhoùm. Ngöôøi quaûn trò maïng (supervisor) taïo moät nhoùm (group) maø thaønh vieân laø caùc ngöôøi söû duïng heä thoáng. Ngöôøi quaûn trò maïng (supervisor) taïo theâm nhieàu nhoùm nhoû theo caùc phaân heä (12 phaân heä), ñaët teân nhoùm naøy truøng teân vôùi caùc phaân heä cho deã nhôù (QLSV, DIEM ...). Theâm thaønh vieân cuûa nhoùm laø taát caû caùc caù nhaân coù quyeàn nhaäp lieäu treân phaân heä töông öùng. Löu yù: Moät caù nhaân coù theå laø thaønh vieân cuûa nhieàu nhoùm. Ngöôøi quaûn trò maïng (supervisor) phaân quyeàn döõ lieäu treân maùy chuû nhö sau : Thö muïc VFW chæ ñöôïc caáp quyeàn chæ ñoïc (Read Only) cho taát caû caùc ngöôøi söû duïng heä thoáng. Thö muïc ...\DBF\ chæ ñöôïc caáp quyeàn ghi/ñoïc (Read & Write) cho caùc thaønh vieân cuûa nhoùm thuoäc phaân heä töông öùng. Caùc users/groups thuoäc nhoùm khaùc chæ ñöôïc caáp quyeàn chæ ñoïc (Read Only) hoaëc thaäm chí coù theå khoâng coù quyeàn ñoïc. Thö muïc ...\DBF\FMEM phaân quyeàn ghi/ñoïc (Read & Write) cho taát caû caùc quaûn trò vieân. Thö muïc ...\DBF\USER phaân quyeàn ghi/ñoïc (Read & Write) cho taát caû caùc ngöôøi söû duïng heä thoáng. Maïng ngang haøng coù cheá ñoä phaân quyeàn raát ñôn giaûn, vì vaäy seõ khoâng baûo ñaûm ñoä tin caäy caàn thieát. Neân duøng maïng Windows 2000, Windows NT . 5) Caùc ngoaïi leä khi phaân quyeàn möùc maïng : 5.1. Ngoaïi leä 1 : Khi phaân quyeàn ñaêng kyù moân hoïc cho nhoùm Ñaêng kyù moân hoïc, ngoaøi thö muïc DBF\DKMH, phaûi phaân quyeàn ghi treân thö muïc goác vaø thö muïc töông öùng cuûa hoïc kyø ñaêng kyù cuûa phaân heä DIEM (DBF\DIEM vaø DBF\DIEM\). Sau khi ñaõ hoaøn thaønh vieäc ñaêng kyù (tröôùc khi nhaäp ñieåm chính thöùc), phaûi thu hoài quyeàn ghi treân phaân heä ñieåm. 5.2. Ngoaïi leä 2 : Neáu söû duïng vieäc nhaäp ñieåm qua file trung gian, ngöôøi nhaäp ñieåm ñöôïc phaân quyeàn ghi treân taát caû caùc file cuûa phaân heä DBF\DIEM, ngoaïi tröø file DBF\DIEM\\DIEM.DBF 5.3. Ngoaïi leä 3 : Caàn caáp quyeàn ghi/ñoïc (Read & Write) cho caùc nhaäp lieäu vieân phaân heä Hoïc phí Taøi Vuï (QLTV) treân file MHOADON.DBF (coù ôû taát caû caùc hoïc kyø, thuoäc phaân heä Ñaêng kyù Moân Hoïc (DKMH)). Löu yù quan troïng : Maëc duø veà nguyeân taéc, user nhaäp lieäu ñöôïc phaân quyeàn ghi treân toaøn boä phaân heä, tuy nhieân do coù chöùc naêng khoùa söï thay ñoåi soá lieäu treân hoïc kyø, vì vaäy ñoái vôùi caùc hoïc kyø ñöôïc khoùa, ngoaøi vieäc khoùa ôû möùc chöông trình, neân keát hôïp khoùa luoân quyeàn ghi (möùc maïng) ôû hoïc kyø bò khoùa töông öùng ñeå baûo ñaûm ñoä tin caäy cuûa vaán ñeà khoùa döõ lieäu. Ví duï: Hoïc kyø 992 ñaõ khoùa soå veà ñieåm, thì thö muïc DBF\DIEM\992 cuõng bò khoùa Ghi (Chæ Ñoïc /Read Only) cho taát caû caùc user khai thaùc, keå caû caùc nhaäp lieäu vieân phaân heä quaûn lyù ñieåm (DIEM). 6) Phaân quyeàn möùc chöông trình : Phaân quyeàn möùc chöông trình caàn tieán haønh trong khi vaän haønh chöông trình. Chöùc naêng naøy daønh rieâng cho quaûn trò vieân. Phaân quyeàn möùc chöông trình cuõng töông töï nhö vôùi phaân quyeàn möùc maïng vaø thöôøng ñöôïc tieán haønh ñoàng thôøi. Hai möùc phaân quyeàn naøy noùi chung phaûi coù quyeàn haïn töông ñöông nhau. II/ Tieän ích quaûn trò heä thoáng (HTQL) : 1) Thuû tuïc hutils : (Xem chöông trình ôû phaàn Phuï luïc) Caùc coâng vieäc cuûa quaûn trò chung taäp trung ôû thuû tuïc HUTILS. Caùc coâng vieäc naøy bao goàm : Theâm bôùt ngöôøi söû duïng. Theâm bôùt nhoùm söû duïng. Caáp quyeàn cho nhoùm/ngöôøi söû duïng. Thay ñoåi thoâng soá chung. Nhaäp ngaøy/tuaàn ñaàu caùc hoïc kyø. Taïo thö muïc hoïc kyø môùi. Reindex caùc taäp tin. Reindex toaøn boä cô sôû döõ lieäu. Baûo trì döõ lieäu. Thay ñoåi chieàu daøi maõ soá. Ñoåi maät khaåu. Boå sung chöông trình taïm thôøi. Khoùa môû quyeàn khai thaùc theo hoïc kyø. Quyeàn quaûn trò phaân heä. Chænh ñònh thoâng soá bieåu in. Ñeå chaïy thuû tuïc HUTILS, thöïc hieän caùc leänh sau : (Hình 5) Hình 6 : Giao dieän Tieän ích quaûn trò heä thoáng. 2) Qui hoaïch Groups : Moãi group coù moät teân daøi toái ña 8 chöõ caùi, con soá hoaëc daáu _ Neân ñaët truøng teân vôùi phaân heä cho deã nhôù. Moãi 1 group coù theå coù 1 hoaëc nhieàu users. 3) Qui hoaïch Users : Moãi ngöôøi söû duïng ñöôïc caáp moät username. Username daøi toái ña 8 chöõ caùi, con soá hoaëc daáu _ Neân ñaët truøng teân vôùi user cho deã nhôù. Ví duï: username DUNG, HUNG, NGA ... Moãi 1 user coù theå tham gia 1 hoaëc nhieàu group tuøy theo phaân coâng. 4) Theâm bôùt ngöôøi (users) söû duïng : Chöùc naêng naøy cho pheùp quaûn trò vieân theâm/bôùt ngöôøi söû duïng. Löu yù quan troïng : Username cuûa quaûn trò vieân laø HTQL (khoâng theå thay ñoåi) Caùc phím chöùc naêng : F2 Söûa thoâng tin user. F5 Theâm moät user môùi. ^T Bôùt moät user cuõ. ^M Ñoåi maät khaåu. ^U Theâm/bôùt nhoùm tham gia cuûa user naøy. Hình 7 : Danh saùch User. Hình 8 : Danh saùch caùc nhoùm maø User tham gia. 5) Theâm bôùt nhoùm söû duïng : Chöùc naêng naøy cho pheùp quaûn trò vieân theâm/bôùt nhoùm söû duïng. Caùc phím chöùc naêng : F2 Söûa thoâng tin group. F5 Theâm moät group môùi. ^T Bôùt moät group cuõ. (khoâng bôùt user trong group) ^M Ñoåi maät khaåu. ^U Theâm/bôùt nhoùm tham gia trong nhoùm. Hình 9 : Danh saùch Group Hình 10 : Danh saùch caùc User tham gia nhoùm. 6) Caáp quyeàn cho nhoùm/ngöôøi söû duïng : Chöùc naêng naøy cho pheùp quaûn trò vieân caáp quyeàn ñeán töøng ngöôøi hoaëc töøng nhoùm söû duïng. Ñoái vôùi moãi user hoaëc group coù baûng phaân quyeàn nhö sau : Möùc khoâng : Khoâng coù quyeàn khai thaùc phaân heä. Möùc chæ ñoïc : Chæ coù quyeàn ñoïc phaân heä. Möùc ñöôïc ghi : Coù quyeàn ñoïc/ghi phaân heä. Hình 11 : Phaân quyeàn cho User. Löu yù : - Quyeàn cuûa moät nhoùm ñöôïc keá thöøa cho toaøn boä thaønh vieân trong nhoùm. - Quyeàn cuûa moät user laø quyeàn toång hôïp cao nhaát cuûa chính user ñoù vaø taát caû caùc nhoùm maø user ñoù tham gia. 7) Thay ñoåi thoâng soá chung cuûa heä thoáng : Chöùc naêng naøy ñöôïc söû duïng khi laàn ñaàu tieân khôûi taïo heä thoáng hoaëc khi quaûn trò vieân coù yù ñònh thay ñoåi tham soá quaûn lyù. Quaûn trò vieân caàn hieåu roõ yù nghóa cuûa töøng bieán ñeå chænh ñònh cho thích hôïp vôùi hoaøn caûnh quaûn lyù rieâng cuûa ñôn vò. Caùc bieán naøy ñöôïc ñieàu chænh baèng caùch chaïy chöông trình hutils, choïn chöùc naêng Thay ñoåi thoâng soá chung. Keát quaû sau khi chænh ñònh seõ ñöôïc löu vaøo file : DBF\CHNG\gcompany.mem Caùc bieán naøy laø bieán chænh ñònh chung, khoâng phuï thuoäc vaøo hoïc kyø. Chæ coù quaûn trò vieân môùi coù thaåm quyeàn chænh ñònh caùc bieán naøy. 7.1. Toång quaùt : Kyù Hieäu Cô Quan q_comp Teân Cô Quan qcompany Teân Phoøng Ban Thöïc Hieän qdivision Hình 12 : Giao dieän Thoâng soá chung cuûa heä thoáng (phaàn Chung). 7.2. Phaân Heä Quaûn Lyù Sinh Vieân (QLSV) : Maõ Qui öôùc Lyù Do Vaøo Tröôøng Do Tuyeån Sinh qmats Maõ Qui öôùc Lyù Do Ra Tröôøng Do Toát Nghieäp qmatn Maõ Qui öôùc Lyù Do Nghæ Hoïc Do Taïm Döøng qmatdung Maõ Qui öôùc Lyù Do Thu Nhaän Taïm Döøng Veà Hoïc Laïi qmatdhl Soá Naêm Hoïc Toái Ña Cuûa (1->10) qnmhcmax Giaûi thích : Soá naêm hoïc toái ña duøng trong thoáng keâ, caùc sinh vieân coøn hoïc coù soá naêm hoïc lôùn hôn qnmhcmax seõ bò loaïi ra trong soá lieäu thoáng keâ. Khi Huûy SV Trong Danh Saùch q_huysv Phaûi Xoùa ÑKMH Tröôùc Khi Huûy SV Cho Pheùp Giöõ Moân Hoïc Ñaõ Ñaêng Kyù Huûy Moân Hoïc Neáu Coù Quyeàn ÑKMH 7.3. Phaân Heä Ñieåm - Chung (DIEM) : Heä Ñieåm Quaûn Lyù qheqly Heä Tín Chæ Heä Nieân Cheá Caû Hai Loaïi Heä Soá Hoïc Kyø Cuûa Naêm Hoïc (2 hoaëc 3 (Neáu Tính HK Heø)) q_sohocky Coù Ñaøo Taïo 2 Giai Ñoaïn q_giaidoan Giaûi thích : Ñaøo taïo ñöôïc xem laø coù ñaøo taïo 2 giai ñoaïn neáu quaù trình ñaøo taïo coù taùch thaønh 2 giai ñoaïn ñoäc laäp, coù ñieåm trung bình moãi giai ñoaïn ñöôïc tính rieâng. Coù Söû Duïng File Ñieåm Trung Gian Khi Nhaäp Ñieåm Thi q_nhdiemtg Giaûi thích: Nhaèm traùnh tình traïng phaân quyeàn roäng raõi vieäc ghi vaøo file ñieåm cho nhieàu ngöôøi cuøng nhaäp ñieåm thi. Giaûi phaùp höõu hieäu laø nhaäp ñieåm treân file trung gian. Tuy nhieân neáu choïn nhieäm yù naøy, caùc thao taùc chuyeån ñieåm vaøo file chính, chuyeån ñieåm ra file trung gian cuõng toán theâm coâng söùc cuûa quaûn trò vieân phaân heä. Coù Söû Duïng File Ñieåm Ñaït Ñaëc Bieät Cho Caùc Khoái Lôùp q_sdddat Giaûi thích: Bình thöôøng moãi heä ñaøo taïo coù moät ñieåm ñaït chung cho caùc moân (Ví duï: 4 hoaëc 5) Tuy nhieân moät soá khoái lôùp cuûa heä ñaøo taïo hoaëc moät soá moân hoïc khoâng tuaân thuû ñieåm ñaït naøy, coù theå löu caùc ngoaïi leä naøy vaøo file ñieåm ñaït ñaëc bieät. Neáu choïn nhieäm yù naøy, haõy nhaäp caùc moân coù ñieåm ñaït ñaëc bieät trong chöùc naêng Xem/Söûa Khoái & MH Coù Ñieåm Ñaït Ñaëc Bieät, phaân heä DIEM. Coäng Ñieåm TB Goäp Hoïc Kyø 2 & 3 Coi Nhö Hoïc Kyø 2 q_gophk23 Giaûi thích: Bình thöôøng moãi hoïc kyø ñöôïc coäng xem nhö hoïc kyø ñoäc laäp. Tuy nhieân ñoái vôùi caùc tröôøng coù ñaøo taïo hoïc kyø heø, neáu choïn nhieäm yù naøy thì coù theå xem hoïc kyø heø nhö hoïc kyø 2 môû roäng. Coù Coäng Ñieåm Trung Bình Hoïc Boång q_conghb Giaûi thích: Ñieåm trung bình hoïc boång chæ tính ñieåm thi laàn ñaàu vaø chæ tính cho caùc SV khoâng coù moân hoïc bò ñieåm rôùt. Soá Tín Chæ Ñaêng Kyù (Hoïc Kyø) Toåi Thieåu Ñeå Xeùt Hoïc Boång q_mintchb Giaûi thích: Sinh vieân ñaêng kyù döôùi soá tín chæ naøy seõ bò loaïi ra khoûi danh saùch xeùt hoïc boång. Coù Laáy Laïi Ñieåm K/Tra Khi Tính Ñieåm Toång Keát Moân Coù Thi Laïi q_lldmkt Giaûi thích: Khi tính ñieåm toång keát moân hoïc (ñoái vôùi moân hoïc coù ñieåm kieåm tra) thì ñieåm kieåm tra coù moät tyû troïng nhaát ñònh. Khi tính ñieåm toång keát moân hoïc (caùc moân coù toå chöùc thi laïi), coù hai caùch xöû lyù : Coi ñieåm thi laïi laø ñieåm toång keát moân hoïc, khoâng phuï thuoäc ñieåm kieåm tra (neáu ñieåm thi laïi > ñieåm toång keát tröôùc khi thi laïi). Tính ñieåm toång keát moân hoïc laàn thi laïi cuõng nhö laàn thi ñi (duøng cuøng ñieåm kieåm tra). Neáu choïn nhieäm yù naøy laø ñoàng yù caùch tính thöù hai. Coù Tính Ñieåm TB Cuûa Caùc Moân Khoâng Nhaäp Ñieåm (Coi Nhö Zero) qthdmblk Giaûi thích: Ñoái vôùi moân hoïc khoâng nhaäp ñieåm, coù theå hieåu laø : Sinh vieân khoâng ñaêng kyù, sinh vieân chöa nhaäp ñieåm hoaëc sinh vieân chöa thi (hoaõn thi) hoaëc Sinh vieân vaéng thi Neáu choïn nhieäm yù naøy laø ñoàng yù caùch hieåu thöù hai (coi nhö vaéng thi). Ñieåm töø 0 ® 10 hoaëc 0 ® 4 (neáu heä ñieåm chöõ) Vaéng thi Mieãn thi Caám thi Hoaõn thi Ruùt moân hoïc Kyù hieäu ñaëc tröng cho caùc moân vaéng thi, mieãn thi... ñöôïc qui ñònh bôûi quaûn trò vieân (cuõng trong chöùc naêng chænh ñònh naøy) . Coù In Ra Caùc Moân Khoâng Nhaäp Ñieåm Treân Baûng Ñieåm qindmblk Giaûi thích: Ñoái vôùi moân hoïc khoâng nhaäp ñieåm, bình thöôøng chöông trình seõ in ra moät kyù hieäu ñieåm traéng treân baûng ñieåm thi. Soá Soá Leû Khi Tính Ñieåm Trung Bình (0/1/2) qsoledtb Soá Löôïng Moân Hoïc Toái Ña Cho 1 SV / Hoïc Kyø q_monmax Ñieåm Trung Bình Hoïc Boång laø q_dtbhb Ñieåm Trung Bình Chung Ñieåm Trung Bình Hoïc Kyø Kyù Hieäu Ñieåm Vaéng Thi q_khdmvg Kyù Hieäu Ñieåm Caám Thi q_khdmct Kyù Hieäu Ñieåm Mieãn Thi q_khdmmt Kyù Hieäu Ñieåm Hoaõn Thi (Chöa Hoaøn Taát) q_khdmht Kyù Hieäu Ñieåm Ruùt Moân Hoïc q_khdmrt 7.4. Phaân Heä Ñieåm - Heä Nieân Cheá (DIEM) : Coù Söû Duïng Heä Ñieåm Chöõ (A, B, C, D, F) qqsddmchu Coù In Ñieåm Toång Keát Heä 10 qqindiem10 Coù In Ñieåm Toång Keát Heä 4 qqindiem4 Töï Ñoäng Theâm SV Chöa Ñaêng Kyù Vaøo File Ñieåm Khi Nhaäp Ñieåm q_tdsvdmnh Coù Nhaäp Ñieåm Baøi Taäp (Heä Nieân Cheá) qqdiembt Coù Nhaäp Ñieåm Kieåm Tra Giöõa Hoïc Kyø (Heä Nieân Cheá) qqdiemkt Coù Nhaäp Ñieåm Thi Laàn 2 (Heä Nieân Cheá) qqdiemtl Coù Nhaäp Ñieåm Thi Laàn 3 (Heä Nieân Cheá) qqdieml3 Coäng Ñieåm Trung Bình 2 Laàn (Laàn 1 & Laàn Cao) qqcg2lan Ñieåm Ñöôïc Xem Laø Quaù Keùm ( <= x.xx ) qqdliet Soá Soá Leû Khi Tính Ñieåm Toång Keát Moân Hoïc (0->2) qqsoleth Ø Ñoái Vôùi Ñieåm Trung Bình 1 Hoïc Kyø : Chæ Coäng Ñieåm Trung Bình Moân Ñaït qqcongtl Chæ Laáy Ñieåm Cao Nhaát Neáu Thi Nhieàu Laàn Cuøng 1 Moân qqcongcao Ø Ñoái Vôùi Ñieåm Trung Bình Chung : Chæ Coäng Ñieåm Trung Bình Moân Ñaït qqcongtlz Chæ Laáy Ñieåm Cao Nhaát Neáu Thi Nhieàu Laàn Cuøng 1 Moân qqcongcaoz 7.5. Phaân Heä Ñieåm - Heä Tín Chæ (DIEM) : Coù Söû Duïng Heä Ñieåm Chöõ (A, B, C, D, F) q_sddmchu Coù In Ñieåm Toång Keát Heä 10 q_indiem10 Coù In Ñieåm Toång Keát Heä 4 q_indiem4 Coù Nhaäp Ñieåm Baøi Taäp (Heä Tín Chæ) q_diembt Coù Nhaäp Ñieåm Kieåm Tra Giöõa Hoïc Kyø (Heä Tín Chæ) q_diemkt Coù Nhaäp Ñieåm Thi Laàn 2 (Heä Tín Chæ) q_diemtl Coù Nhaäp Ñieåm Thi Laàn 3 (Heä Tín Chæ) q_dieml3 Coäng Ñieåm Trung Bình 2 Laàn (Laàn 1 & Laàn Cao) q_cg2lan Ñieåm Ñöôïc Xem Laø Quaù Keùm ( <= x.xx ) q_dliet Soá Soá Leû Khi Tính Ñieåm Toång Keát Moân Hoïc (0->2) q_soleth Ø Ñoái Vôùi Ñieåm Trung Bình 1 Hoïc Kyø : Chæ Coäng Ñieåm Trung Bình Moân Ñaït q_congtl Chæ Laáy Ñieåm Cao Nhaát Neáu Thi Nhieàu Laàn Cuøng 1 Moân q_congcao Ø Ñoái Vôùi Ñieåm Trung Bình Chung : Chæ Coäng Ñieåm Trung Bình Moân Ñaït q_congtlz Chæ Laáy Ñieåm Cao Nhaát Neáu Thi Nhieàu Laàn Cuøng 1 Moân q_congcaoz 7.6. Phaân Heä Quaûn Lyù Ñaêng Kyù Moân Hoïc (ÑKMH) : Mieãn giaûm hoïc phí theo: qkieumghp Tyû leä phaàn traêm. Soá tín chæ mieãn giaûm. Soá tieàn treân hoaù ñôn hoïc phí: q_gethphd Tính laïi khi coù thay ñoåi. Luoân luoân tính laïi. 7.7. Phaân Heä Quaûn Lyù Hoïc Phí Taøi Vuï (QLTV) : Coù theo doõi hoïc phí theo naêm taøi chaùnh qhpnamtc Quyeàn QLTV ñöôïc ghi file toång hôïp nôï hoïc phí qcptvthhp Luoân tính laïi soá hoïc phí ñaõ thu q_passvfla Soá Tieàn Hoïc Phí Khi Nhaäp Hoïc Phí q_gethptv Laáy töø file hoïc phí ñaõ tính. Tính laïi khi coù thay ñoåi. Luoân luoân tính laïi. Tuøy ngöôøi nhaäp lieäu thu hoïc phí. 8) Coâng vieäc ñaàu naêm hoïc (Nhaäp ngaøy ñaàu/tuaàn ñaàu caùc hoïc kyø) : Chöùc naêng naøy thöïc hieän moät laàn moät naêm khi baét ñaàu moät naêm hoïc môùi. Quaûn trò vieân nhaäp ngaøy ñaàu naêm (thöù hai cuûa tuaàn 1 hoïc kyø 1 cuûa naêm hoïc). Ñaây laø lòch hoïc vuï cho toaøn heä thoáng, caàn nhaäp chính xaùc ñeå coù caùc tính toaùn ñuùng veà ngaøy thaùng trong hoïc kyø. Nhaäp tuaàn ñaàu tieân cuûa moãi hoïc kyø. Tuaàn ñaàu tieân cuûa Hoïc kyø 1, luoân laø hoïc kyø 1. Tuaàn ñaàu tieân cuûa Hoïc kyø 2, hoïc kyø 3 (heø) laø tuaàn ñaàu tieân cuûa lôùp baét ñaàu tham gia hoïc kyø sôùm nhaát. Caùc phím chöùc naêng : F2 Söûa moät maãu tin. F5 Theâm moät maãu tin. ^T Huûy moät maãu tin. Hình 11 : Nhaäp ngaøy ñaàu/tuaàn ñaàu caùc hoïc kyø. 9) Coâng vieäc ñaàu hoïc kyø (Taïo thö muïc hoïc kyø môùi) : Chöùc naêng naøy seõ taïo caùc caáu truùc file roãng treân hoïc kyø môùi ñeå chuaån bò löu soá lieäu hoïc kyø môùi. Vôùi moät soá file ñaëc thuø cuûa heä thoáng, chöông trình seõ choïn döõ lieäu thích hôïp töø hoïc kyø cuõ vaø mang sang hoïc kyø môùi. Ví duï: Danh saùch sinh vieân dieän chính saùch (ñang coøn hoïc) seõ ñöôïc töï ñoäng mang sang töø hoïc kyø cuõ sang hoïc kyø môùi ... Neân taïo thö muïc môùi cho taát caû caùc phaân heä moät laàn. Tuy nhieân moät soá phaân heä sau ñaây coù theå khôûi taïo ñôït 1 ñeå thöïc hieän vieäc xeáp thôøi khoùa bieåu: Chöông trình ñaøo taïo (CTDT). Xeáp thôøi khoùa bieåu (XTKB). Quaûn lyù phoøng (QLPH). Caùc phaân heä coøn laïi coù theå khôûi taïo ñôït 2. Phaân heä QLNS khoâng phaûi khôûi taïo file ñaàu hoïc kyø. Trong moät vaøi tröôøng hôïp, neáu leänh taïo thö muïc môùi cho hoïc kyø môùi khoâng thaønh coâng (Ví duï thö muïc \DBF\QLSV\002), quaûn trò vieân coù theå taïo caùc thö muïc naøy töø ngoaøi heä thoáng baèng NC, Exploire hay baèng leänh MD cuûa DOS. 10) Reindex caùc taäp tin : Chöùc naêng naøy thöïc hieän khi phaùt hieän heä thoáng chaïy khoâng ñuùng, daãn ñeán caùc keát quaû sai leäch hoaëc baùo loãi Record is out of range. Vieäc maát index (do hö file cdx) thoâng thöôøng chæ xaûy ra do söï coá maát ñieän ñoät xuaát trong luùc ñang ghi file, do thay ñoåi caáu truùc file ngoaøi chöông trình, do cheùp moät file töø ñóa löu tröõ vaøo ñóa laøm vieäc maø khoâng keøm theo file index CDX, v.v... Trong tröôøng hôïp naøy quaûn trò vieân caàn chaïy chöùc naêng Reindex ñeå khoâi phuïc laïi taäp tin chæ muïc. Caàn noùi roõ vieäc Reindex laø voâ haïi cho heä thoáng nhöng chæ thöïc hieän ñöôïc neáu treân maïng khoâng coù ai ñang söû duïng chöông trình. Khi caàn reindex (hoaëc caàn baûo trì chöông trình), quaûn trò vieân haõy yeâu caàu taát caû ngöôøi söû duïng ngöng söû duïng chöông trình. Sau ñoù chaïy chöùc naêng Khoùa quyeàn khai thaùc taïm thôøi (coù trong taát caû caùc phaân heä), thöïc hieän Reindex (hoaëc baûo trì), sau ñoù chaïy chöùc naêng Môû quyeàn khai thaùc trôû laïi. Trong moïi phaân heä ñeàu coù chöùc naêng Reindex. Caùc quaûn trò vieân phaân heä cuõng coù theå thöïc hieän coâng vieäc naøy cho phaân heä cuûa mình. Chöùc naêng naøy cho pheùp löïa choïn töøng phaân heä vaø töøng hoïc kyø ñeå reindex. Khi index moät hoïc kyø cuûa moät phaân heä, chöông trình cuõng index luoân caùc file naèm ôû thö muïc goác cuûa phaân heä ñoù. 11) Reindex toaøn boä cô sôû döõ lieäu : Chöùc naêng naøy cuõng gioáng nhö chöùc naêng Reindex caùc taäp tin ôû treân, tuy nhieân noù thöïc hieän treân toaøn boä cô sôû döõ lieäu vaø treân taát caû caùc hoïc kyø. Thôøi gian thöïc hieän coù theå maát 15 phuùt ñeán hôn 1 giôø tuøy theo qui moâ döõ lieäu vaø söùc maïnh cuûa maïng maùy tính. 12) Baûo trì döõ lieäu : Chöùc naêng naøy neân thöïc hieän moät caùch ñònh kyø (ít nhaát moät hoïc kyø 1 laàn) ñeå söûa caùc loãi soá lieäu maéc phaûi cuûa heä thoáng. Caùc loãi veà soá lieäu coù theå sinh ra do nhöõng nguyeân nhaân khoâng tieân ñoaùn ñöôïc. Chöùc naêng naøy seõ in ra soá lieäu toång quaùt veà loãi bao goàm loaïi loãi vaø soá loãi. Quaûn trò vieân coù theå duøng keát quaû baûo trì naøy ñeå yeâu caàu quaûn trò vieân phaân heä söûa chöõa loãi döõ lieäu cuûa phaân heä maø hoï phuï traùch. Caùc quaûn trò vieân phaân heä seõ duøng moät chöùc naêng coù trong phaân heä cuûa hoï ñeå in chi tieát caùc loãi naøy (Chöùc naêng: In chi tieát baûo trì phaân heä) vaø seõ coù traùch nhieäm khaéc phuïc. 13) Thay ñoåi chieàu daøi maõ soá : Chöùc naêng naøy thöïc hieän khi coù yù ñònh thay ñoåi chieàu daøi cuûa moät maõ soá baát kyø trong phaân heä. Vieäc thay ñoåi naøy thöôøng seõ toán khaù nhieàu thôøi gian, ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc maõ thoâng duïng (maõ moân hoïc, maõ sinh vieân ...). Thôøi gian coù theå leân ñeán vaøi giôø vaø phaûi thöïc hieän khi khoâng coù ai söû duïng heä thoáng. Ñeå baûo ñaûm an toaøn döõ lieäu caàn thöïc hieän caùc coâng vieäc sau ñaây: Löu toaøn boä nhaùnh caáu truùc DBF. Thöïc hieän khoùa quyeàn khai thaùc heä thoáng (Xem chöùc naêng naøy treân moïi phaân heä). Thöïc hieän thay ñoåi chieàu daøi maõ soá. Reindex toaøn boä cô sôû döõ lieäu. Môû khoùa khai thaùc heä thoáng trôû laïi (Xem chöùc naêng naøy treân moïi phaân heä). 14) Ñoåi maät khaåu quaûn trò vieân : Chöùc naêng naøy thöïc hieän khi coù yù ñònh thay ñoåi maät khaåu cuûa quaûn trò vieân (HTQL). 15) Boå sung chöông trình taïm thôøi : Chöùc naêng naøy thöïc hieän khi ngöôøi phaùt trieån chöông trình coù yù ñònh vieát caùc chöông trình boå sung cho caùc muïc ñích phaùt sinh taïm thôøi. Caùc teân chöông trình vaø chöùc naêng cuûa chöông trình boå sung ñöôïc löu trong caùc file: ...\DBF\CHNG\bar.dbf Trong ñoù laø chöõ vieát taét cuûa caùc phaân heä (Ví duï: Sbar.dbf cho phaân heä QLSV). Sau khi ñaõ ñònh nghóa teân cuûa chöông trình boå sung, haõy taïo file chöông trình naøy vaøo thö muïc ...\DBF\CHNG\, chöông trình seõ theå hieän moät muïc treân menu Boå sung ôû goùc phaûi phía treân maøn hình. Löu yù: Khi coù hai chöông trình truøng teân nhau: Moät cuûa heä thoáng vaø moät cuûa ngöôøi phaùt trieån (löu trong thö muïc ...\DBF\CHNG\), thì chöông trình cuûa ngöôøi phaùt trieån seõ ñöôïc öu tieân thöïc hieän. 16) Khoùa/môû quyeàn khai thaùc theo hoïc kyø : Chöùc naêng naøy thöïc hieän khi quaûn trò vieân coù yù ñònh : Khoùa hoaëc môû khoùa quyeàn khai thaùc caùc phaân heä treân töøng hoïc kyø. Khoùa hoaëc môû khoùa soá lieäu phaùt sinh thu/chi hoïc phí hoïc kyø. Khoùa hoaëc môû khoùa soá lieäu phaùt sinh thu/chi hoïc phí naêm taøi chính. 16.1. Khoùa/môû quyeàn khai thaùc caùc phaân heä treân töøng hoïc kyø : Caùc phím chöùc naêng : ^Q Khoùa/môû khoùa ^A Taïo naêm hoïc HKyø F5 Theâm môùi naêm hoïc HKyø ^T Xoùa 1 hoïc kyø Hình 12 : Khoùa môû quyeàn khai thaùc caùc phaân heä töøng hoïc kyø. Khoùa quyeàn khai thaùc ôû hoïc kyø laøm cho soá lieäu cuûa hoïc kyø ñoù (thuoäc phaân heä qui ñònh) seõ khoâng coù khaû naêng thay ñoåi ñöôïc (möùc chöông trình). Tröôùc khi khoùa neân taïo moät baûn copy soá lieäu ngay thôøi ñieåm khoùa vaø ghi chuù thôøi ñieåm khoùa vaøo boä döõ lieäu löu naøy ñeå khi caàn coù theå so saùnh laïi. Phaûi keát hôïp vôùi phaân quyeàn read-only cho caùc thö muïc bò khoùa ôû möùc maïng, ñeå soá lieäu khoâng coù khaû naêng thay ñoåi möùc file, nhö vaäy döõ lieäu khoùa seõ ñöôïc an toaøn hôn. Vieäc khoùa vaø môû khoùa coù theå choïn hoïc kyø tuøy yù, khoâng theo qui luaät thôøi gian, tuy nhieân cuõng neân khoùa laàn löôït theo hoïc kyø vaø raát haïn cheá vieäc môû khoùa trôû laïi. Khi ñaõ môû khoùa trôû laïi, neân ghi nhaät kyù caùc söûa ñoåi khi môû khoùa vaø khoùa laïi caøng nhanh caøng toát. 16.2. Khoùa/môû quyeàn phaùt sinh thu/chi hoïc phí hoïc kyø : Khoùa quyeàn phaùt sinh thu/chi hoïc phí hoïc kyø laøm cho soá lieäu veà hoïc phí cuûa hoïc kyø ñoù trôû veà tröôùc khoâng ñöôïc pheùp phaùt sinh theâm (vì ñaõ toång keát soá lieäu hoïc phí). Khoùa quyeàn phaùt sinh thu/chi hoïc phí hoïc kyø phaûi khoùa laàn löôït theo trình töï thôøi gian (hoïc kyø). Khi khoùa, chöông trình seõ tính taát caû caùc khoaûn hoïc phí phaùt sinh ñeán thôøi ñieåm ñoù cuûa hoïc kyø khoùa vaø ghi vaøo file toång keát. Khi caàn soá lieäu hoïc phí tröôùc hoïc kyø ñaõ khoùa, chöông trình seõ laáy soá lieäu toång keát maø khoâng caàn tính toaùn laïi. Ñieàu naøy laøm cho vieäc xöû lyù seõ nhanh choùng hôn, Khi caàn môû khoùa ñeå thay ñoåi soá lieäu trong hoïc kyø ñaõ khoùa, phaûi tuaân thuû: nguyeân taéc “khoùa sau môû tröôùc”, neân ghi nhaät kyù caùc söûa ñoåi khi môû khoùa vaø khoùa laïi caøng nhanh caøng toát. 16.3. Khoùa/môû quyeàn phaùt sinh thu/chi hoïc phí theo naêm taøi chính : Khoùa quyeàn phaùt sinh thu/chi hoïc phí theo naêm taøi chính ñeå choïn ra thôøi ñieåm laáy soá dö ñaàu kyø theo naêm taøi chính. Khoùa quyeàn phaùt sinh thu/chi hoïc phí naêm taøi chính phaûi khoùa laàn löôït theo trình töï thôøi gian (quí). Khi khoùa, chöông trình seõ tính taát caû caùc khoaûn hoïc phí phaùt sinh ñeán thôøi ñieåm quí ñoù vaø ghi vaøo file toång keát. Khi caàn môû khoùa ñeå thay ñoåi soá lieäu trong quí ñaõ khoùa, phaûi tuaân thuû: nguyeân taéc “khoùa sau môû tröôùc”, neân ghi nhaät kyù caùc söûa ñoåi khi môû khoùa vaø khoùa laïi caøng nhanh caøng toát. Löu yù: Soá phaûi thu theo naêm taøi chính laø moät soá öôùc leä, tính toaùn ôû thôøi ñieåm khoùa soå, khoâng theå coù moät con soá chính xaùc naøo cho yù nieäm naøy (vì vieäc phaûi thu phaùt sinh vaø bieán ñoäng lieân tuïc khoâng theo trình töï thôøi gian). 17) Phaân quyeàn quaûn trò phaân heä : Chöùc naêng naøy thöïc hieän khi quaûn trò vieân caàn xem/söûa danh saùch caùc quaûn trò vieân phaân heä. Moät phaân heä coù theå coù nhieàu quaûn trò vieân. Moät user cuõng coù theå laøm quaûn trò vieân nhieàu phaân heä. Hình 13 : Quyeàn quaûn lyù phaân heä. 18) Chænh ñònh thoâng soá bieåu in : Chöùc naêng naøy cho pheùp ñònh daïng font chöõ, côõ chöõ, maøu saéc, canh traùi, canh giöõa, canh phaûi cho caùc thoâng tin caàn in, ñieàu chænh caùc giaù trò maëc nhieân (default) cho baùo bieåu. III/ Coâng vieäc cuûa caùc quaûn trò vieân phaân : 1) Baûo trì döõ lieäu : Moãi phaân heä ñeàu coù 2 chöùc naêng : In toång quaùt baûo trì phaân heä. In chi tieát baûo trì phaân heä. Hai chöùc naêng naøy chæ daønh rieâng cho quaûn trò vieân phaân heä. Neân thöïc hieän moät caùch ñònh kyø (ít nhaát moät hoïc kyø 1 laàn) ñeå söûa caùc loãi soá lieäu maéc phaûi cuûa heä thoáng. Caùc loãi veà soá lieäu coù theå sinh ra do nhöõng nguyeân nhaân khoâng tieân ñoaùn ñöôïc. Chöùc naêng In toång quaùt baûo trì phaân heä seõ in ra soá lieäu toång quaùt veà loãi bao goàm loaïi loãi vaø soá loãi. Chöùc naêng In chi tieát baûo trì phaân heä seõ in chi tieát caùc loãi ñaõ neâu treân. Quaûn trò vieân phaân heä coù traùch nhieäm khaéc phuïc caùc soá lieäu coù loãi naøy. 2) Baûo trì caùc töï ñieån phaân heä : Moãi phaân heä ñeàu coù moät soá caùc töï ñieån caàn baûo trì. Caùc coâng taùc baûo trì bao goàm: Thay ñoåi moät soá thuoäc tính töï ñieån (teân goïi v.v...). Theâm maõ töï ñieån. Bôùt maõ töï ñieån. Ñoåi maõ töï ñieån. Goäp maõ töï ñieån. Vieäc bôùt maõ töï ñieån chæ cho pheùp khi maõ naøy chöa töøng söû duïng trong heä thoáng. Vieäc ñoåi maõ töï ñieån cho pheùp ñoåi moät maõ hoaëc nhieàu maõ theo file taïo saún. Töï ñieån ñoùng vai troø quan troïng trong heä thoáng, vì vaäy caàn giöõ caùc töï ñieån cuûa phaân heä luoân luoân ñuùng ñaén. Baûng lieät keâ caùc töï ñieån vaø phaân heä quaûn lyù : Phaân heä Alias Teân file Teân töï ñieån CTDT tdhedt ctdhedt Töï ñieån heä ñaøo taïo CTDT tdkhoi ctdkhoi Töï ñieån khoái lôùp CTDT tdmh ctdmh Töï ñieån moân hoïc CTDT tdqc ctdqc Töï ñieån qui cheá ñaøo taïo CTDT tdng ctdng Töï ñieån ngaønh hoïc CTDT loaikh cloaikh Töï ñieån loaïi kyù hieäu DKMH lophd mlophd Töï ñieån caùc lôùp hôïp ñoàng HBHP qchb btdqchb Töï ñieån qui cheá hoïc boång HBHP tdhb btddhbcs Töï ñieån hoïc boång dieän cs HBHP ctbh btdctbh Töï ñieån coâng ty baûo hieåm HBHP nhvv btdnhvv Töï ñieån ngaân haøng cho vay voán KLGD loaimh kloaimh Töï ñieån loaïi hình moân hoïc KLGD lgch ktdlgc Töï ñieån khoái löôïng giôø chuaån x KLGD lhhm ktdlhh Töï ñieån loaïi hoïc haøm x QLNS tddt ntddt Töï ñieån daân toäc QLNS tdtg ntdtg Töï ñieån toân giaùo QLNS tdtp ntdtp Töï ñieån tænh/thaønh phoá QLNS tdqh ntdqh Töï ñieån quaän huyeän QLNS tdkh ntdkh Töï ñieån khoa QLNS tdnv ntdnv Töï ñieån CBGD QLNS tdnvv ntdldv Töï ñieån lyù do vaøo (CBGD) QLNS tdnvr ntdldr Töï ñieån lyù do ra (CBGD) QLNS tdbm ntdbm Töï ñieån boä moân QLNS tdttgd ntdttgd Töï ñieån tình traïng gia ñình QLNS tdplcb ntddien Töï ñieån phaân loaïi caùn boä QLNS tddien ntdhe Töï ñieån dieän caùn boä QLNS tdcv ntdcv Töï ñieån chöùc vuï QLNS tdhh ntdhh Töï ñieån hoïc haøm QLNS tdhv ntdhv Töï ñieån hoïc vò QLPH tdph ptdph Töï ñieån phoøng x QLSV tdldv stdldv Töï ñieån lyù do vaøo QLSV tdldr stdldr Töï ñieån lyù do ra QLSV tdtd stdtd Töï ñieån heä trung hoïc QLSV stdlp stdlop Töï ñieån lôùp QLSV tdsv stdsv Töï ñieån sinh vieân QLSV tdkt stdkt Töï ñieån khen thöôûng QLSV tdkl stdkl Töï ñieån kyû luaät XTKB tdbg xtdcbban Töï ñieån loaïi baän giôø x XTKB tdlp xtdlop Töï ñieån lôùp xeáp TKB x Ghi chuù: Hoïc kyø = x laø caùc töï ñieån chæ coù hieäu löïc trong hoïc kyø. 3) Thay ñoåi thoâng soá cuûa phaân heä : 3.1. Phaân heä Ñaêng Kyù Moân Hoïc : Caùc bieán naøy ñöôïc ñieàu chænh baèng caùch choïn chöùc naêng Xem/Söûa Thoâng Soá Chung Cuûa Phaân Heä trong phaân heä ñaêng kyù moân hoïc (DKMH). Keát quaû sau khi chænh ñònh seõ ñöôïc löu vaøo file : DBF\FMEM\mmem.mem Caùc bieán naøy laø bieán chænh ñònh theo hoïc kyø, moãi hoïc kyø coù 1 boä thoâng soá rieâng. Chæ coù quaûn trò vieân phaân heä môùi coù thaåm quyeàn chænh ñònh caùc bieán naøy. Ø Khi Xeùt ÑKMH : Coù Xeùt Ñaêng Kyù Moân Hoïc Cho Sinh Vieân m_xetdgky Giaûi thích: Vôùi heä ñaøo taïo tín chæ, sinh vieân coù quyeàn choïn moân hoïc theo nguyeän voïng rieâng. Vì vaäy caàn phaûi choïn nhieäm yù naøy. Coù Nhaäp Soá SV Döï Tröõ m_dutru Giaûi thích: Khi ÑKMH, coù theå caàn döï tröõ moät soá choã ñaêng kyù ñeå söû duïng veà cuoái. Muoán vaäy phaûi choïn nhieäm yù naøy. Soá choã caàn döï tröõ ñöôïc nhaäp töø chöùc naêng “Xem/Söûa Soá Löôïng SV Döï Tröõ Caùc MH” cuûa phaân heä Ñaêng kyù moân hoïc (DKMH). Soá Tín Chæ Cho Pheùp Toái Thieåu m_tcmin Soá Tín Chæ Cho Pheùp Toái Ña m_tcmax Soá Moân Hoïc Cho Pheùp Toái Ña m_monmax Soá moân hoïc toái ña ñöôïc giôùi haïn bôûi heä thoáng laø 22. Söû Duïng Phoøng Hoïc Cuûa Nhöõng Trung Taâm Hoïc ôû Xa Nhau m_khuvucph Filed Khu Vöïc cuûa phoøng hoïc (cuøng ñòa ñieåm phaûi gaùn moät kyù hieäu gioáng nhau) phaûi ñöôïc gaùn trong töï ñieån phoøng baèng chöùc naêng “Söûa Ñoåi Töï Ñieån Phaân Heä” cuûa phaân heä Quaøn lyù phoøng hoïc (QLPH). Ñaêng Kyù Moân Hoïc Chia Nhieàu Ñôït Thôøi Gian m_dotdgky Giaûi thích: Neáu coù ñaêng kyù theo ñôït, ngöôøi söû duïng phaûi chia danh saùch sinh vieân theo nhieàu ñôït. Khi xeùt ñaêng kyù, nhaäp ñôït caàn xeùt ñeå chöông trình choïn löïa ra danh saùch thích hôïp. Coù Caám Ñaêng Kyù Vaøo Moân Cuûa Lôùp Nieân Cheá Khi Xeùt ÑKMH m_camdknc Coù Xeùt Ñieàu Kieän Tieân Quyeát / Song Haønh / Hoïc Tröôùc m_xettq Giaûi thích: Khi choïn nhieäm yù coù moân tieân quyeát/song haønh, chöông trình seõ kieåm tra ñieàu kieän naøy trong khi ñaêng kyù moân hoïc. Ø Khi Xeùt ÑKMH Tröïc Tieáp Töøng SV : Vôùi User Khoâng Coù Quyeàn Nhaäp Truøng Thôøi Khoùa Bieåu m_thdiemxt Xeùt Truøng Khi Baét Ñaàu Nhaäp ÑKMH Tröïc Tieáp. Seõ Xeùt Truøng Khi Löu ÑKMH. Khoâng Cho Pheùp Söûa ÑKMH Cuûa SV Coù TKB Truøng. Ñeå caáp quyeàn naøy, quaûn lyù vieân phaân heä söû duïng chöùc naêng “Quyeàn Ñaêng Kyù Truøng KB SV” cuûa phaân heä Ñaêng Kyù Moân Hoïc (DKMH) Ñoái vôùi ngöôøi khoâng ñöôïc caáp quyeàn haïn (xeùt truøng TKB sinh vieân), thì coù theå coù 3 caùch öùng xöû nhö treân tuøy theo chænh ñònh cuûa quaûn trò vieân phaân heä. Töï Ñoäng KTra ÑKieän Tieân Quyeát v.v Khi Xeùt Tröïc Tieáp ÑKMH m_xettqtd Giaûi thích: Khi choïn nhieäm yù naøy, chöông trình seõ kieåm tra ñieàu kieän moân tieân quyeát/song haønh/hoïc tröôùc khi ñaêng kyù moân hoïc tröïc tieáp moät caùch töï ñoäng tröôùc khi löu keát quaû. Ø Thoâng Soá Hoïc Phí : In Nôï Caùc Hoïc Kyø Tröôùc (Nôï Cuõ) Taát Caû Caùc Lôùp m_tdnocu Giaûi thích: Khi choïn nhieäm yù naøy, chöông trình seõ theo doõi nôï cuõ cuûa taát caû caùc lôùp. Neáu khoâng choïn, chöông trình chæ theo doõi nôï cuõ cuûa caùc lôùp do ngöôøi söû duïng qui ñònh. Ñeå qui ñònh caùc lôùp coù theo doõi nôï cuõ, söû duïng chöùc naêng “Xem Söûa Lôùp Theo Doõi Nôï Cuõ Nhieàu Hoïc Kyø” cuûa phaân heä Ñaêng kyù Moân hoïc (DKMH). Neáu khoâng theo doõi nôï cuõ, chöông trình chæ in ra tieàn hoïc phí cuûa hoïc kyø hieän taïi maø thoâi. Coù Nhaäp Taïm öùng Hoïc Phí m_tamung Giaûi thích: Khi choïn nhieäm yù naøy, chöông trình seõ in treân bieân lai hoïc phí möùc taïm öùng caàn noäp. Coù Chia 2 Ñôït Theo % Toång Hoïc Phí Phaûi Thu m_ptdot1 Möùc % ñôït 1 seõ ñöôïc nhaäp trong chöùc naêng “Xem/Söûa Möùc Hoïc Phí Tín Chæ Caùc Heä ÑT” cuûa phaân heä Ñaêng kyù Moân hoïc (DKMH). Coù Thu Baûo Hieåm Trong Hoïc Phí m_baohiem Möùc baûo hieåm seõ ñöôïc nhaäp trong chöùc naêng “Xem/Söûa Möùc Hoïc Phí Tín Chæ Caùc Heä ÑT” cuûa phaân heä Ñaêng kyù Moân hoïc (DKMH). Coù Thu Leä Phí Thi Laïi m_dgtl Giaûi thích: Khi choïn nhieäm yù naøy, leä phí thi laïi seõ ñöôïc goäp chung vaøo hoïc phí. Möùc leä phí cho 1 laàn thi laïi seõ ñöôïc nhaäp trong chöùc naêng “Xem/Söûa Möùc Hoïc Phí Tín Chæ Caùc Heä ÑT” cuûa phaân heä DKMH. Tính Hoïc Phí Moân Hoïc Laïi (Khoâng Mieãn Giaûm) Cho SV Dieän MG m_tinhhpmg Giaûi thích: Ñoái vôùi SV dieän mieãn giaûm chính saùch, vieäc mieãn giaûm hoïc phí theo moân hoïc ñaõ ñöôïc thöïc hieän trong laàn hoïc ñaàu tieân. Vì vaäy ñoái vôùi laàn hoïc laïi, coù theå seõ khoâng coøn ñöôïc mieãn giaûm nöõa. Neáu choïn nhieäm yù naøy, Caùc moân hoïc laïi seõ ñöôïc tính hoïc phí bình thöôøng nhö nhöõng sinh vieân khoâng thuoäc dieän mieãn giaûm. Laøm troøn möùc thu hoïc phí (-3:Ngaøn -2:Traêm -1:Chuïc 0:Ñôn Vò) m_lamtron SV Nieân Cheá Taïm Döøng Tính Hoïc Phí Nhö Heä Tín Chæ m_tdnhutc Tröø HP SV Nieân Cheá (Neáu Coù) m_giammh Theo Ñôn Giaù Bình Quaân. Theo Ñôn Giaù Moân Tín Chæ. Giaûi thích: SV lôùp nieân cheá khi hoïc theâm moân hoïc vôùi chöông trình ñaøo taïo (hoïc vöôït, hoïc laïi) coù ba caùch tính hoïc phí cho caùc moân hoïc naøy: (1) Tính theo ñôn giaù bình quaân hieän taïi, (2) Tính theo ñôn giaù nhö hoïc phí tín chæ, (3) Khoâng tính. Ñoái vôùi nhieäm yù khoâng tính hoïc phí moân hoïc theâm (nhieäm yù 3), haõy choïn coâng thöùc tính hoïc phí cho lôùp cuûa sinh vieân naøy laø coâng thöùc 4 baèng caùch söû duïng chöùc naêng “Xem/Söûa Möùc Hoïc Phí Caùc Lôùp” cuûa phaân heä DKMH. Möùc Nôï Toái Ña Cho Pheùp Khi Taïo Danh Saùch Thi m_tiennogh Giaûi thích: Ñoái vôùi sinh vieân coøn nôï hoïc phí tính ñeán thôøi ñieåm xeùt tuøy theo giaù trò naøy ñeå chöông trình xem xeùt laø coù coøn nôï hay khoâng Neáu chænh ñònh soá tieàn laø 0, taát caû sinh vieân coøn nôï (duø 1 ñoàng) cuõng xem laø ñang coøn nôï. Neáu soá tieàn laø ñoàng, chæ caùc sinh vieân coøn nôï lôùn hôn ñoàng môùi ñöôïc xem laø ñang coøn nôï (Nôï ñuùng a ñoàng ñöôïc boû qua, khoâng xem laø nôï). Chuù yù: Chæ boû qua (khoâng coi laø nôï) khi taïo danh saùch thi. Khoâng boû qua soá tieàn ñang nôï. 3.2. Phaân heä Quaûn Lyù Ñieåm : Caùc bieán naøy ñöôïc ñieàu chænh baèng caùch choïn chöùc naêng Xem/Choïn Teân Tieâu Chuaån Caáp Chöùng Chæ trong phaân heä quaûn lyù ñieåm (DIEM). Keát quaû sau khi chænh ñònh seõ ñöôïc löu vaøo file : DBF\FMEM\dmem.mem Caùc bieán naøy laø bieán chænh ñònh theo hoïc kyø, moãi hoïc kyø coù 1 boä thoâng soá rieâng. Chæ coù quaûn trò vieân phaân heä môùi coù thaåm quyeàn chænh ñònh caùc bieán naøy. Teân tieâu chuaån xeùt chöùng chæ theå duïc d_tccctd Giaûi thích: Tieâu chuaån naøy ñöôïc taïo vaø löu trong phaân heä CTDT. Teân tieâu chuaån xeùt chöùng chæ quaân söï d_tcccqs Giaûi thích: Tieâu chuaån naøy ñöôïc taïo vaø löu trong phaân heä CTDT. 3.3. Phaân Heä Hoïc Boång & Mieãn Giaûm Hoïc Phí : Caùc bieán naøy ñöôïc ñieàu chænh baèng caùch choïn chöùc naêng Söûa thoâng soá chung cuûa phaân heä trong phaân heä hoïc boång & Mieãn Giaûm Hoïc Phí (HBHP). Keát quaû sau khi chænh ñònh seõ ñöôïc löu vaøo file : DBF\FMEM\bmem.mem Caùc bieán naøy laø bieán chænh ñònh theo hoïc kyø, moãi hoïc kyø coù 1 boä thoâng soá rieâng Chæ coù quaûn trò vieân phaân heä môùi coù thaåm quyeàn chænh ñònh caùc bieán naøy. Ñieåm Trung Bình Khaù b_dtb1 Ñieåm Trung Bình Gioûi b_dtb2 Ñieåm Trung Bình Xuaát Saéc b_dtb3 Tieàn HB SV Thöôøng Ñaït Khaù (Ñoàng) b_muchb1 Tieàn HB SV Thöôøng Ñaït Gioûi (Ñoàng) b_muchb2 Tieàn HB SV Thöôøng Ñaït Xuaát Saéc (Ñoàng) b_muchb3 % Möùc Khuyeán Khích SV Dieän Chính Saùch Ñaït Khaù b_themcs1 % Möùc Khuyeán Khích SV Dieän Chính Saùch Ñaït Gioûi b_themcs2 % Möùc Khuyeán Khích SV Dieän Chính Saùch Ñaït Xuaát Saéc b_themcs3 % Möùc Khuyeán Khích Dieän Trôï Caáp XH Ñaït Khaù b_themtc1 % Möùc Khuyeán Khích Dieän Trôï Caáp XH Ñaït Gioûi b_themtc2 % Möùc Khuyeán Khích Dieän Trôï Caáp XH Ñaït Xuaát Saéc b_themtc3 % Möùc Khuyeán Khích Dieän Öu Ñaõi Ñaït Khaù b_themud1 % Möùc Khuyeán Khích Dieän Öu Ñaõi Ñaït Gioûi b_themud2 % Möùc Khuyeán Khích Dieän Öu Ñaõi Ñaït Xuaát Saéc b_themud3 3.4. Phaân Heä Quaûn Lyù Hoïc Phí Taøi Vuï : Caùc bieán naøy ñöôïc ñieàu chænh khi khoaù soå / môû khoaù soå phaùt sinh hoïc phí theo naêm taøi chính. Keát quaû sau khi chænh ñònh seõ ñöôïc löu vaøo file : DBF\FMEM\vmemtc.mem Chæ coù quaûn trò vieân phaân heä môùi coù thaåm quyeàn chænh ñònh caùc bieán naøy. Quí taøi chính hieän taïi vtc_qui Naêm taøi chính hieän taïi vtc_nam IV/ Caùc bieán toaøn cuïc cuûa heä : Ngoaøi caùc bieán toaøn cuïc trong file gcompany.mem do quaûn trò vieân chænh ñònh vaø caùc bieán toaøn cuïc trong caùc file mem*.mem do caùc quaûn trò vieân chænh ñònh, coøn coù 3 loaïi bieán toaøn cuïc khaùc: Bieán toaøn cuïc hoaëc haèng soá ñöôïc ñònh nghóa vaø xaùc ñònh giaù trò trong chöông trình. Bieán toaøn cuïc tuøy vaøo chænh ñònh cuûa töøng user (bieán naøy baét ñaàu baèng chöõ p vaø ñöôïc löu trong file hthtin.mem taïi thö muïc laøm vieäc cuûa töøng user. Bieán toaøn cuïc tuøy vaøo chænh ñònh cuûa töøng user lieân quan ñeán chænh ñònh maùy in (bieán naøy baét ñaàu baèng chöõ z_ vaø ñöôïc löu trong file z_info.mem taïi thö muïc laøm vieäc cuûa töøng user). Ngöôøi phaùt trieån heä thoáng coù theå söû duïng taát caû caùc bieán naøy ñeå laäp trình boå sung. 1) Bieán toaøn cuïc trong chöông trình : Ghi chuù: T = Loaïi bieán . Hs = Haèng soá. Teân bieán T Hs yù nghóa vaø giaù trò haèng soá Ví duï Ñöôøng daãn qpathdef C Ñöôøng daãn thö muïc ..\dbf f:\DHTS\dbf qpathdos C Ñöôøng daãn thö muïc ..\vfw f:\DHTS\vfw qpathprg C Ñöôøng daãn thö muïc prg cuûa phaân heä ñang xöû lyù f:\DHTS\vfw\diem qpathdbf C Ñöôøng daãn thö muïc dbf cuûa phaân heä ñang xöû lyù f:\DHTS\dbf\diem qpathhtql C Ñöôøng daãn VFW\HTQL f:\DHTS\vfw\htql Teân phaân heä qwordrep C x Kyù töï ñaïi dieän taát caû caùc phaân heä “QLSV QLNS DIEM ...” qlettrep C x Chöõ vieát taét taát caû caùc phaân heä “S N D ...” qletter C Chöõ vieát taét cuûa phaân heä ñang xöû lyù D qhethong C Kyù töï ñaïi dieän cuûa phaân heä ñang xöû lyù DIEM qtenht C Teân phaân heä ñang xöû lyù Quaûn lyù ñieåm User quser C Username TRUNG qpass_user C Password cuûa user xxxxxxxx qadmin C Coù phaûi laø user HTQL khoâng .f. qdir C Thö muïc laøm vieäc cuûa User f:\user\trung Ngaøy heä thoáng qngayht D Ngaøy thaùng hieän taïi {01/02/2000} qthang N Thaùng hieän taïi 02 qnam N Naêm hieän taïi 2000 qngay N Ngaøy hieän taïi 01 qnhhk C Chuoãi naêm hoïc hoïc kyø hieän taïi HK 1 - NH 00-01 Khoùa soå qlkhbhp L Khoùa soå phaân heä HBHP (.t.=Ñaõ Khoùa) qlkdiem L Khoùa soå phaân heä DIEM (.t.=Ñaõ Khoùa) qlkdkmh L Khoùa soå phaân heä DKMH (.t.=Ñaõ Khoùa) qlkqlsv L Khoùa soå phaân heä QLSV (.t.=Ñaõ Khoùa) qlkqltv L Khoùa soå phaân heä QLTV (.t.=Ñaõ Khoùa) qlkhphi L Khoùa soå thu/chi hoïc phí (.t.=Ñaõ Khoùa) q_nhhkks C NHHK khoùa soå thu/chi hoïc phí Quyeàn khai thaùc qynhbhp L Quyeàn ghi treân phaân heä HBHP (.t.=Coù) qyndiem L Quyeàn ghi treân phaân heä DIEM (.t.=Coù) qyndkmh L Quyeàn ghi treân phaân heä DKMH (.t.=Coù) qynqlsv L Quyeàn ghi treân phaân heä QLSV (.t.=Coù) qynqltv L Quyeàn ghi treân phaân heä QLTV (.t.=Coù) quyenqlph L Quyeàn quaûn trò phaân heä (.t.=Coù) Phaân heä DIEM qdiembt L Coù quaûn lyù ñieåm baøi taäp (.t.=Neáu coù ít nhaát 1 heä ñaøo taïo coù quaûn lyù ñieåm baøi taäp) qdiemkt L Coù quaûn lyù ñieåm kieåm tra (.t.=Neáu coù ít nhaát 1 heä ÑTaïo coù quaûn lyù ñieåm kieåm tra) qdiemtl L Coù quaûn lyù ñieåm thi laïi (.t.=Neáu coù ít nhaát 1 heä ñaøo taïo coù quaûn lyù ñieåm thi laïi) qdieml3 L Coù quaûn lyù ñieåm thi laàn 3 (.t.=Neáu coù ít nhaát 1 heä ÑTaïo coù quaûn lyù ñieåm thi laàn 3) qsddmchu L Coù quaûn lyù ñieåm heä 4 (.t.=Neáu coù ít nhaát 1 heä ñaøo taïo coù quaûn lyù ñieåm heä 4) qmonmaxth N x Soá moân max khi in ñieåm toång hôïp = 25 qsokhoangm N x Soá khoaûng max khi phaân loaïi = 10 Phaân heä DKMH qsomuchp N x Soá möùc hoïc phí toái ña = 4 2) Bieán toaøn cuïc chænh ñònh bôûi ngöôøi söû duïng : Ghi chuù: T = Loaïi bieán . Hs = Haèng soá. Teân bieán T Hs yù nghóa vaø giaù trò haèng soá Ví duï Chung (HTQL) phocky C Hoïc kyø pnamhoc C Naêm hoïc pnamhoc1 C Naêm hoïc pnhhk C Naêm hoïc Hoïc kyø puser C User name p_indssv N Loaïi DS In p_setbell L Chænh ñònh chuoâng p_setdot N Chænh ñònh daáu ngaên caùch p_tgtre N Thôøi gian treã giöõa 2 laàn goõ (.01s) p_tkdkloc N Tìm kieám 1.Moät phaàn 2.Toaøn töø p_user C Teân user p_version C Teân Phieân baûn löu In & Nhaäp Danh Saùch (DIEM) pingach N In gaïch döôùi pinngaythi L In ngaøy thi treân danh saùch pintatca L In taát caû trang taùch ? pintencb L In teân CB treân danh saùch ? pssvtrang N Soá SV 1 trang ptachkhoa N Coù taùch DSSV ptrgltuc L Ñaùnh soá lieân tuïc caùc DS taùch p_indmct L Coù in/nhaäp SV bò caám thi ? p_indmht L Coù in/nhaäp SV hoaõn thi ? p_indmmt L Coù in/nhaäp SV mieãn thi ? p_indmrt L Coù in/nhaäp SV ruùt MH ? p_indong N In doøng phaân caùch p_skipdiem N Caùch Nhaäp SV caám thi p_thieuhp N Caùch In ds vôùi tình traïng thieáu hoïc phí Quaûn lyù ñieåm (DIEM) pchnhkh N Taïo ds caám thi pchonthik N Choïn kyø thi pdelcamth N Nhaäp Danh Saùch pindexng N Loaïi Index pmorong N Môû roäng heä png1 C Ngaøy kyù png2 C Thaùng kyù png3 C Naêm kyù pthutunt N In thöù töï danh saùch p_chdm_1 L Loaïi ñieåm p_chdm_2 L Loaïi ñieåm p_chdm_4 L Loaïi ñieåm p_chdm_5 L Loaïi ñieåm p_chdm_6 L Loaïi ñieåm p_chidx1 N Index p_chidx2 N Index p_chidx3 N Index p_chinxl1 N Choïn maãu in xöû lyù p_chonkt N Choïn kyø thi p_chthlai N Choïn ñôït thi laïi p_countphg N Soá SV nhoû nhaát thi phoøng rieâng p_dtbxet N Loaïi DTB xeùt hoaøn thaønh Giai Ñoaïn p_filedat N Löu file ñaït/khoâng ñaït p_gcbgd1 C Doøng thoâng baùo ñaàu danh saùch p_gcbgd1b C Doøng thoâng baùo cuoái trang p_gcbgd1c C Doøng thoâng baùo cuoái danh saùch p_gcbgd2 C Doøng thoâng baùo ñaàu danh saùch p_gcbgd2b C Doøng thoâng baùo cuoái trang p_gcbgd2c C Doøng thoâng baùo cuoái danh saùch p_idxsbd N Thöù töï index danh saùch phaùch p_loaicc N Loaïi Chöùng Chæ p_loaidtb N Loaïi ñieåm trung bình p_nguoiky C Teân ngöôøi kyù p_nguoilap C Teân ngöôøi laäp bieåu p_phtrss N % Só soá p_sspt1 N Só soá phoøng trung bình p_sspt2 N Só soá phoøng toái ña p_stiettl N Soá tieát thi laïi thoâng duïng p_svnhtl N Soá SV/nhoùm thi laïi p_thkecn N Caùch Thoáng keâ ñieåm chöa nhaäp p_thkeht N Caùch Thoáng keâ ñieåm hoaõn thi p_thkert N Caùch Thoáng keâ ñieåm ruùt MH p_ttdstl N In chung/In taùch thi laïi Keát quaû DKMH p_ghichuxt L Coù in ghi chuù khoâng xeáp ñöôïc TKB ? p_incbgd L Coù in teân CBGD ? p_inltuan N In thôøi gian hoïc p_inmonhoc L Coù in teân MH khoâng ? p_intkbsv L Coù in TKB sinh vieân ? p_loaihd N Loaïi hoùa ñôn p_luuin L Coù cho chænh ñònh caùc thoâng soá khi in TKB ? p_mauhaft L Coù in treân giaáy khoå 1/2 trang A4 ? p_mauintkb N Maãu TKB ñöôïc in p_monmax N Soá moân max hieän treân maøn hình nhaäp DKMH p_xemlydo N Xem lyù do khoâng xeáp ñöôïc TKB ngay khi xeáp TKB Ñaêng Kyù Moân Hoïc (DKMH) pnguongdem N Ngöôõng soá tieàn ñeå ñeám SV coù hoïc ptranh67sv L Traùnh tieát ñaàu/cuoái giöõa 2 buoåi TKBSV p_dkcodinh N SV ñaêng kyù ngoaøi CT hoïc p_hoichon N Hoûi veà toå p_timegh N Thôøi gian giôùi haïn xeùt veùt DKMH Quaûn lyù Sinh Vieân (QLSV) p_tthssv N Thöù töï nhaäp hoà sô sinh vieân Quaûn lyù hoïc phí taøi vuï (QLTV) p_gethptv N Caùch laáy soá tieàn phaûi thu p_ngaythu N Ngaøy thu p_nguonsl N Nguoàn soá lieäu hoïc phí p_showst N Hieän soá tieàn p_sophthu C Soá phieáu thu hieän taïi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc3_Chuong2_BaoMatHeThong.doc
  • doc1_Bia+LoiNoiDau.doc
  • doc2_Chuong1_MoTaChung.doc
  • doc4_Chuong3_MoTaCoSoDuLieu.doc
  • doc5_Chuong4_HeThongMenu.doc
  • doc6_KetLuan+PhuLuc.doc
  • doc7_MucLuc.doc
  • pptBaoVe.ppt
  • docTomTat_01.doc
  • docTomTat_02.doc
Luận văn liên quan