Đồ án Tốt nghiệp mô hình phủ sóng và giao thoa

Đề tài: Đồ án tốt nghiệp mô hình phủ sóng và giao thoa Mục lục 1 Mục lục hình vẽ 5 Lời mở đầu . 9 Phần I Cơ sở lý thuyết Chương I Hệ thống Inbuilding. 1.1. Giới thiệu về hệ thống inbuilding. . 11 1.1.1. Nguồn tín hiệu . 12 1.1.2. Hệ thống phân phối tín hiệu . 14 1.1.3. Phần tử bức xạ. 16 1.2. Mô hình truyền sóng và tính toán quỹ đường truyền. 17 1.2.1. Mô hình truyền sóng. 18 1.2.2. Tính toán quỹ đường truyền . 20 Chương II. Anten và các hệ thống anten 2.1. Nguyên lý làm việc của anten. 24 2.2. Các thuộc tính quan trọng của anten. 26 2.2.1. Hệ số tăng ích và hệ số định hướng của anten 27 2.2.2. Công suất bức xạ hiệu dụng ERP và EIRP . 30 2.2.3. Hình dạng búp sóng . 32 2.2.4. Trở kháng và hệ số sóng đứng. 35 2.2.5. Các tham số khác. . 36 2.3. Kỹ thuật hạn chế phading 38 2.3.1. Thu phân tập theo không gian 38 2.3.2. Phân tập theo cực tính 40 Phần II Các mô hình truyền sóng Chương III Một số mô hình truyền sóng 3.1. Mô hình Okumura. . 43 3.2. Mô hình SAKAGAMIKUBOL 46 3.3. Mô hình Hata. . 47 3.4. Mô hình COST231 – Walfish – Ikegami. 48 Chương IV Mô hình truyền sóng trong nhà 4.1. Các mô hình thực nghiệm. 52 4.1.1. Truyền sóng bên ngoài vào bên trong tòa nhà. 52 4.1.2. Truyền sóng bên trong tòa nhà 60 4.2. Mô hình giải tích truyền sóng trong nhà ( Ray tracing). 72 Phần III Chương trình mô phỏng Chương V Tổng quan về visual basic 6.0 5.1. Giới thiệu về Visual Basic 6.0 . 79 5.2. Cài đặt Visual Basic 6.0 79 5.3. Làm quen với VB6. . 80 5.3.1. Bắt đầu một dự án mới với VB6 . 80 5.3.2. Tìm hiểu các thành phần của IDE 81 5.3.3. Sử dụng thanh công cụtrong IDE của VB . 82 5.3.4. Quản lý ứng dụng với Project Explorer 84 5.3.5. Cửa sổForm Layout . 85 5.3.6. Biên dịch đề án thành tập tin thực thi . 85 5.4. Biểu mẫu và một số điều khiển thông dụng . 86 5.4.1. Các khái niệm 86 Chương VI Chương trình mô phỏng 6.1. Giới thiệu. . 88 6.2. Chương trình mô phỏng xác định vị trí trạm BTS và khoảng cách từ BTS đến MS. 89 6.2.1. Các bước thực hiện. . 89 6.2.2. Mã nguồn chương trình mô phỏng xác định vị trí trạm BTS và khoảng cách từ BTS đến MS. 92 6.3. Chương trình mô phỏng xác định giá trị suy hao khoảng cách từ BTS đến MS. 114 6.3.1. Các bước thực hiện. . 114 6.3.2. Mã nguồn chương trình mô phỏng xác định giá trị suy hao khoảng cách từ BTS đến MS. 117 6.4. Chương trình mô phỏng, xác định góc ngẩng. . 135 6.4.1. Các bước thực hiện. . 135 6.4.2. Mã nguồn chương trình mô phỏng và xác định giá trị góc ngẩng . 136 Kết luận - 139 - Tài liệu tham khảo 141

pdf142 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 1588 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tốt nghiệp mô hình phủ sóng và giao thoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mµ ta ®ang xÐt. H×nh 4.11 (a) thÓ hiÖn tr­êng hîp ®¬n gi¶n víi 2 bøc t­êng. I1(w1) lµ ¶nh lÇn ph¶n x¹ 1 cña Tx lªn bøc t­êng 1 vµ I2(w2) lµ ¶nh lÇn ph¶n x¹ 2, nghÜa lµ ¶nh cña I1(w1) lªn bøc t­êng 2. Chóng ta vÏ mét ®­êng th¼ng nèi gi÷a I2(w2) víi m¸y thu ®Ó t¹o nªn ®iÓm ph¶n x¹ thÝch hîp trªn bøc t­êng 2. Râ rµng ®iÓm P2 kh«ng n»m trung víi bÊt cø mét ®iÓm vËt lý nµo trªn bøc t­êng thø hai, do vËy ®­êng ph¶n x¹ kÐp Tx-w1- PhÇn iI: c¸c m« h×nh truyÒn sãng ch­¬ng IV: m« h×nh truyÒn sãng trong nhµ Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 76 w2-Rx kh«ng tån t¹i trong thùc tÕ. Tõ h×nh 4.11 (a) chóng ta thÊy ®iÒu kiÖn cho mét ®­êng truyÒn tån t¹i lµ ®iÓm ph¶n x¹ P2 ph¶i cã vÞ trÝ vËt lý trªn bøc t­êng 2. §©y chØ lµ mét kh¶ n¨ng khi mµ Rx n»m trong miÒn ®­îc minh ho¹ ®­îc x¸c ®Þnh bëi I2(w2) vµ bøc t­êng 2. Nh­ng víi ®iÒu kiÖn nµy, lµ cÇn nh­ng ch­a ®ñ. H×nh 4.11 (b) minh häa ®iÓm Rx n»m trong khu vùc m« pháng, nªn ®¶m b¶o r»ng ®iÓm ph¶n x¹ n»m trªn bøc t­êng thø 2. Trong tr­êng hîp nµy, ®iÓm ph¶n x¹ n»m trªn bøc t­êng 1 l¹i n»m ngoµi vïng vËt lý cña t­êng, do vËy mét lÇn n÷a ®­êng truyÒn sÏ kh«ng tån t¹i. Tuy nhiªn, ta còng thÊy râ ®­îc ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt. Chóng ta sÏ thiÕt lËp ®iÓm ph¶n x¹ P2 n»m trong miÒn vËt lý cña bøc t­êng 2, cã ®iÓm thu Rx n»m trong miÒn ®­îc m« pháng. §iÓm ph¶n x¹ P1 cÇn thiÕt trªn bøc t­êng 1 ph¶i tån t¹i ®Ó cung cÊp ®iÓm P2 n»m trong miÒn m« pháng ®­îc x¸c ®Þnh bëi I1(w1) vµ bøc t­êng 1. H×nh 4.11 (c) minh ho¹ tr­êng hîp nµy. §iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó tån t¹i mét ®­êng truyÒn lµ ®iÓm P2 ph¶i n»m trªn phÇn cña bøc t­êng 2, phÇn n»m trong miÒn ®­îc x¸c ®Þnh bëi I2(w2) víi bøc t­êng 2 vµ miÒn ®­îc x¸c ®Þnh bëi I1(w1) vµ bøc t­êng 1. §©y lµ phÇn t« ®Ëm trong h×nh 4.11 (c). NÕu kh«ng cã phÇn bøc t­êng 2 r¬i vµo trong miÒn ®­îc x¸c ®Þnh bëi I1(w1) vµ bøc t­êng 1 th× ®­êng truyÒn sÏ ®­îc xem nh­ lµ kh«ng tån t¹i cho bÊt cø vÞ trÝ nµo cña Rx trong miÒn ®­îc m« pháng. Nãi chung, qu¸ tr×nh trªn ®­îc ¸p dông mét c¸ch ®Ö quy, b¾t ®Çu tõ Rx, ®­îc tÝnh to¸n ng­îc l¹i Tx ®Ó x¸c ®Þnh xem liÖu mçi ®iÓm ph¶n x¹ cÇn thiÕt cã tån t¹i thùc tÕ víi bÊt kú ®­êng truyÒn ph¶n x¹ nhiÒu lÇn nµo kh«ng. PhÇn iI: c¸c m« h×nh truyÒn sãng ch­¬ng IV: m« h×nh truyÒn sãng trong nhµ Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 77 H×nh 4.11 (c) Tån t¹i c¶ hai ®iÓm ph¶n x¹, v× vËy ®­êng truyÒn ®­îc x¸c ®Þnh. (d) M¸y thu kh«ng n»m trong miÒn m« pháng. PhÇn iI: c¸c m« h×nh truyÒn sãng ch­¬ng IV: m« h×nh truyÒn sãng trong nhµ Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 78 Mét h×nh ¶nh minh häa s©u thªm trong h×nh 4.11 (c). Trong tr­êng hîp nµy, c¶ hai ®iÓm ph¶n x¹ ®Òu tån t¹i vµ ®¸p øng c¸c yªu cÇu trªn. Nh­ng ®iÓm thu Rx l¹i n»m sai phÝa cña bøc t­êng 2. §©y lµ mét ®iÓm chó ý lµ c¸c ¶nh nµy lµ cña nguån ph¸t ¶o ®­îc sö dông ®Ó m« pháng ®­êng truyÒn bÞ ph¶n x¹, nh­ng c¸c khu vùc ®­îc x¸c ®Þnh m« pháng chØ tån t¹i ë phÝa bªn kia so víi ¶nh (vïng mê). Tuy nhiªn h×nh 4.11 (d) chØ miªu t¶ mét ®­êng truyÒn ph¶n x¹ ®¬n lÎ tõ Tx ®Õn Rx th«ng qua t­êng 1. §èi víi c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau cña Rx, rÊt cã thÓ sÏ cã c¸c ®­êng ph¶n x¹ kh¸c. Mét vÝ dô kh¸c, chóng ta quay trë l¹i h×nh 4.10. Trong tr­êng hîp nµy c¸c bøc t­êng 1 vµ 2 ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt. Bøc t­êng 3 kh«ng t¹o ra ®­êng truyÒn. Nh­ng v× bøc t­êng 3 l¹i n»m trong miÒn x¸c ®Þnh cña I1(w1), ®­êng th¼ng nèi I2(w2) vµ Rx sÏ kh«ng n»m trong miÒn x¸c ®Þnh cña I2(w3). §Ó n©ng cao hiÖu suÊt tÝnh to¸n trong thùc tÕ, c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ ®­îc ®­a vµo. VÝ dô, sÏ kh«ng cã ®­êng truyÒn tr¶i qua qu¸ n lÇn ph¶n x¹ hoÆc cã c­êng ®é nhá h¬n X dB so víi c­êng ®é m¹nh nhÊt. Tãm l¹i, h¬n mét thËp kû qua chóng ta cã rÊt nhiÒu nghiªn cøu quan träng cho viÖc m« h×nh hãa lan truyÒn tÝn hiÖu macrocell vµ picrocell indoor. §é chÝnh x¸c phô thuéc chñ yÕu vµo tÝnh s½n sµng cña c¬ së d÷ liÖu cËp nhËt th­êng xuyªn vµ kü thuËt tÝnh to¸n. C¸c thuéc tÝnh ®iÖn cña vËt liÖu tù nhiªn vµ nh©n t¹o ®­îc sö dông ®Ó x©y dùng t­êng, cöa ra vµo, cöa sæ… còng ®­îc xem xÐt chÝnh x¸c. PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng V: tæng quan vÒ visual basic 6.0 Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 79 PhÇn III Ch­¬ng tr×nh m« pháng Ch­¬ng V Tæng quan vÒ visual basic 6.0 5.1. Giíi thiÖu vÒ Visual Basic 6.0. Visual Basic 6.0 (VB6) lµ mét phiªn b¶n cña bé c«ng cô lËp tr×nh Visual Basic (VB), cho phÐp ng­êi dïng tiÕp cËn nhanh c¸ch thøc lËp tr×nh trªn m«i tr­êng Windows. Nh÷ng ai ®· tõng quen thuéc víi VB th× t×m thÊy ë VB6 nh÷ng tÝnh n¨ng trî gióp míi vµ c¸c c«ng cô lËp tr×nh hiÖu qu¶. Ng­êi dïng míi lµm quen víi VB còng cã thÓ lµm chñ VB6 mét c¸ch dÔ dµng. Víi VB6, chóng ta cã thÓ : - Khai th¸c thÕ m¹nh cña c¸c ®iÒu khiÓn më réng. - Lµm viÖc víi c¸c ®iÒu khiÓn míi (ngµy th¸ng víi ®iÒu khiÓn MonthView vµ DataTimePicker, c¸c thanh c«ng cô cã thÓ di chuyÓn ®­îc CoolBar, sö dông ®å häa víi ImageCombo, thanh cuén FlatScrollBar,…). - Lµm viÖc víi c¸c tÝnh n¨ng ng«n ng÷ míi. - Lµm viÖc víi DHTML. - Lµm viÖc víi c¬ së d÷ liÖu. - C¸c bæ sung vÒ lËp tr×nh h­íng ®èi t­îng. 5.2. Cµi ®Æt Visual Basic 6.0 Sö dông ch­¬ng tr×nh Setup, ng­êi dïng cã thÓ cµi ®Æt VB6 lªn m¸y tÝnh cña m×nh. Ch­¬ng tr×nh Setup nµy cßn cµi ®Æt c¸c tËp tin cÇn thiÕt ®Ó xem tµi liÖu trªn ®Üa CD MSDN (Microsoft Developer Network). NÕu cÇn, ng­êi dïng cã thÓ cµi ®Æt riªng phÇn tµi liÖu vµ vÝ dô mÉu cña Visual Basic lªn m¸y tÝnh. PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng V: tæng quan vÒ visual basic 6.0 Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 80 §Ó cµi ®Æt VB6, ng­êi dïng nªn kiÓm tra m¸y tÝnh cña m×nh ®¶m b¶o ®­îc cÊu h×nh tèi thiÓu. C¸c yªu cÇu hÖ thèng tèi thiÓu : - Microsoft Windows 95 trë lªn hoÆc lµ Microsoft Windows NT Workstation 4.0 trë lªn. - Tèc ®é CPU 66 MHz trë lªn. - Mµn h×nh VGA hoÆc mµn h×nh cã ®é ph©n gi¶i cao ®­îc hç trî bëi Microsoft Windows. - 16 MB RAM cho Microsoft Windows 95 hoÆc 32MB RAM cho Microsoft Windows NT Workstation. 5.3. Lµm quen víi VB6. 5.3.1. B¾t ®Çu mét dù ¸n míi víi VB6 - Tõ menu Start chän Programs, Microsoft Visual Basic 6.0. Khi ®ã b¹n sÏ thÊy mµn h×nh ®Çu tiªn nh­ h×nh 1.1 d­íi ®©y. H×nh 5.1: Cöa sæ khi kÝch ho¹t VB6 ë ®©y, ng­êi dïng cã thÓ chän t¹o míi Chän PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng V: tæng quan vÒ visual basic 6.0 Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 81 mét dù ¸n thùc thi ®­îc b»ng c¸ch chän Standard EXE råi nhÊp Open (H×nh 5.2). 5.3.2. T×m hiÓu c¸c thµnh phÇn cña IDE IDE lµ tªn t¾t cña m«i tr­êng ph¸t triÓn tÝch hîp (Integrated Development Environment), ®©y lµ n¬i t¹o ra c¸c ch­¬ng tr×nh Visual Basic. IDE cña Visual Basic lµ n¬i tËp trung c¸c menu, thanh c«ng cô vµ cöa sæ ®Ó t¹o ra ch­¬ng tr×nh. Mçi mét thµnh phÇn cña IDE cã c¸c tÝnh n¨ng ¶nh h­ëng ®Õn c¸c ho¹t ®éng lËp tr×nh kh¸c nhau. H×nh 5.3: Cöa sæ IDE cña VB6 Thanh menu cho phÐp b¹n t¸c ®éng còng nh­ qu¶n lý trùc tiÕp trªn toµn PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng V: tæng quan vÒ visual basic 6.0 Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 82 bé øng dông. Bªn c¹nh ®ã thanh c«ng cô cho phÐp truy cËp c¸c chøc n¨ng cña thanh menu th«ng qua c¸c nót trªn thanh c«ng cô. C¸c biÓu mÉu (Form) - khèi x©y dùng ch­¬ng tr×nh chÝnh cña VB - xuÊt hiÖn trong cöa sæ Form. Hép c«ng cô ®Ó thªm c¸c ®iÒu khiÓn vµo c¸c biÓu mÉu cña ®Ò ¸n. Cöa sæ Project Explorer hiÓn thÞ c¸c ®Ò ¸n kh¸c nhau mµ ng­êi dïng ®ang lµm còng nh­ c¸c phÇn cña ®Ò ¸n. Ng­êi dïng duyÖt vµ cµi ®Æt c¸c thuéc tÝnh cña ®iÒu khiÓn, biÓu mÉu vµ module trong cöa sæ Properties. Sau cïng, ng­êi dïng sÏ xem xÐt vµ bè trÝ mét hoÆc nhiÒu biÓu mÉu trªn mµn h×nh th«ng qua cöa sæ Form Layout. 5.3.3. Sö dông thanh c«ng côtrong IDE cña VB Thanh c«ng cô lµ tËp hîp c¸c nót bÊm mang biÓu t­îng th­êng ®Æt d­íi thanh menu. C¸c nót nµy ®¶m nhËn c¸c chøc n¨ng th«ng dông cña thanh menu (New, Open, Save ...). H×nh 5.4: Thanh c«ng cô ë d¹ng standard H¬n n÷a, ng­êi dïng cã thÓ kÐo rª thanh c«ng cô trªn IDE ®Õn vÞ trÝ bÊt kú nµo ®ã thuËn tiÖn cho viÖc sö dông. Ng­êi dïng cã thÓ thªm hay xãa thanh c«ng cô trªn IDE: ü Chän Toolbars tõ menu View hoÆc Ên chuét ph¶i vµo ®iÓm bÊt kúnµo trªn thanh menu, mét popup menu bËt ra. ü Chän lo¹i thanh c«ng cô mµ ta muèn thªm vµo hoÆc xãa ®i. NÕu cã ®¸nh dÊu check ë bªn tr¸i th× lo¹i c«ng cô ®ã ®ang ®­îc chän. H×nh 5.5 Popup menu thªm, xãa c«ng cô Popup menu thªm, xãa c«ng cô PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng V: tæng quan vÒ visual basic 6.0 Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 83 Sö dông thanh c«ng cô gì rèi (debug) H×nh 5.6: Thanh c«ng cô gì rèi Víi thanh c«ng cô gì rèi, ng­êi dïng cã thÓ thùc thi, t¹m ng­ng hoÆc dõng mét ®Ò ¸n. Víi thanh c«ng cô Debug, ng­êi dïng cã thÓ kiÓm tra ch­¬ng tr×nh vµ gi¶i quyÕt c¸c lçi cã thÓ x¶y ra. Khi gì rèi ch­¬ng tr×nh, ng­êi dïng cã thÓ ch¹y tõng dßng lÖnh, kiÓm tra gi¸ trÞ c¸c biÕn, dõng ch­¬ng tr×nh t¹i mét ®iÓm nµo ®ã hoÆc víi mét ®iÒu kiÖn nµo ®ã Sö dông thanh c«ng cô Edit H×nh 5.7: Thanh c«ng cô Edit Thanh c«ng cô Edit ®­îc dïng ®Ó viÕt ch­¬ng tr×nh trong cöa sæ Code, thanh c«ng cô Edit cã ®Çy ®ñ c¸c tÝnh n¨ng cña menu Edit. Ngoµi ra ng­êi sö dông cã thÓ sö dông chøc n¨ng viÕt ch­¬ng tr×nh tù ®éng nh­ lµ Quick Info. Thanh c«ng cô Edit cña VB6 cã tÝnh n¨ng lý thó ®ã lµ tù hoµn tÊt c¸c tõ khãa. TÝnh n¨ng nµy rÊt h÷u dông gióp cho ng­êi dïng tr¸nh c¸c lçi m¾c ph¶i do gâ sai tõ khãa. Sö dông thanh c«ng cô Form Editor H×nh 5.8: Thanh c«ng cô thiÕt kÕ biÓu mÉu Thanh c«ng cô Form Editor cã chøc n¨ng gièng nh­ menu Format dïng ®Ó di chuyÓn vµ s¾p xÕp c¸c ®iÒu khiÓn trªn biÓu mÉu. Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ biÓu mÉu, ®«i khi chóng ta ph¶i sö dông thuéc PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng V: tæng quan vÒ visual basic 6.0 Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 84 tÝnh ZOrder ®Ó cho phÐp mét ®iÒu khiÓn cã thÓ thay thÕ mét ®iÒu khiÓn kh¸c hay kh«ng hoÆc lµ xuÊt hiÖn bªn trªn mét ®iÒu khiÓn kh¸c hay kh«ng. Södông hép c«ng cô(Toolbox) Hép c«ng cô lµ n¬i chøa c¸c ®iÒu khiÓn ®­îc dïng trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ biÓu mÉu. C¸c ®iÒu khiÓn ®­îc chia lµm hai lo¹i: §iÒu khiÓn cã s½n trong VB vµ c¸c ®iÒu khiÓn ®­îc chøa trong tËp tin víi phÇn më réng lµ .OCX. §èi víi c¸c ®iÒu khiÓn cã s½n trong VB th× ta kh«ng thÓ gì bá khái hép c«ng cô, trong khi ®ã ®èi víi ®iÒu khiÓn n»m ngoµi ta cã thªm hoÆc xãa bá khái hép c«ng cô. Mét ®iÒu khiÓn cã thÓ ®­îc ®­a vµo biÓu mÉu b»ng c¸ch chän ®iÒu khiÓn ®ã vµ ®­a vµo biÓu mÉu. Chóng ta sÏ trë l¹i phÇn nµy trong ch­¬ng tiÕp theo khi thiÕt kÕ c¸c biÓu mÉu. H×nh 5.9: Hép c«ng cô cña VB 5.3.4. Qu¶n lý øng dông víi Project Explorer Project Explorer trong VB6 gióp qu¶n lý vµ ®Þnh h­íng nhiÒu ®Ò ¸n.VB cho phÐp nhãm nhiÒu ®Ò ¸n trong cïng mét nhãm. Ng­êi dïng cã thÓ l­u tËp hîp c¸c ®Ò ¸n trong VB thµnh mét tËp tin nhãm ®Ò ¸n víi phÇn më réng .vbp. Project Explorer cã cÊu tróc c©y ph©n cÊp nh­ c©y th­ môc trong cöa sæ Explorer cña hÖ ®iÒu hµnh. C¸c ®Ò ¸n cã thÓ ®­îc coi lµ gèc cña c©y, c¸c thµnh phÇn cña ®Ò ¸n nh­ biÓu mÉu, module ... lµ c¸c nót cña c©y. Khi muèn lµm viÖc víi thµnh phÇn nµo th× ta cã thÓ nhÊn ®óp lªn thµnh phÇn ®ã trªn cöa sæ Project Explorer ®Ó vµo cöa sæ viÕt code cho thµnh phÇn ®ã. H×nh 5.10: Cöa sæProject PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng V: tæng quan vÒ visual basic 6.0 Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 85 Khi lµm viÖc víi mét dù ¸n lín, chóng ta sÏ thÊy Project Explorer cùc kú h÷u Ých cho viÖc tæ chøc vµ qu¶n lý mét dù ¸n lín. Cöa sæProperties Mçi mét thµnh phÇn, ®iÒu khiÓn ®iÒu cã nhiÒu thuéc tÝnh. Mçi mét thuéc tÝnh l¹i cã mét hoÆc nhiÒu gi¸ trÞ. Cöa sæ Properties cho phÐp ng­êi dïng xem, söa ®æi gi¸ trÞ c¸c thuéc tÝnh cña ®iÒu khiÓn nh»m gióp ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng theo ®óng ý ®å cña ng­êi sö dông 5.3.5. Cöa sæForm Layout §©y chÝnh lµ cöa sæ tr×nh bµy biÓu mÉu cho phÐp ®Þnh vÞ trÝ cña mét hoÆc nhiÒu biÓu mÉu trªn mµn h×nh khi ch­¬ng tr×nh øng dông ®­îc thi hµnh. Sö dông cöa sæ Form Layout kh«ng ®¬n gi¶n nh­ c¸c cöa sæ kh¸c v× nã kh«ng ®­îc kÝch ho¹t s½n, ng­êi dïng cÇn ph¶i ch¹y øng dông sau ®ã míi cã thÓ bè trÝ ®­îc c¸c biÓu mÉu th«ng qua Form Layout. NÕu ta kh«ng ®Þnh vÞ c¸c biÓu mÉu th× vÞ trÝ cña biÓu mÉu trªn mµn h×nh lóc thiÕt kÕ còng lµ vÞ trÝ khëi ®éng cña biÓu mÉu khi thùc thi. 5.3.6. Biªn dÞch ®Ò ¸n thµnh tËp tin thùc thi Sau khi ®Ò ¸n ®· hoµn thµnh, ng­êi dïng cã thÓ biªn dÞch thµnh tËp tin thùc thi ®­îc. C¸ch tiÕn hµnh nh­ sau: ü Tr­íc tiªn ta cÇn chØ cho VB6 biÕt phÇn ch­¬ng tr×nh nµo sÏ ®­îc thùc thi H×nh 5.11: Cöa sæ Properties H×nh 5.12: Cöa sæ Form Layout PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng V: tæng quan vÒ visual basic 6.0 Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 86 tr­íc b»ng c¸ch chän Project Properties tõ menu Project. Chän tab General, chó ý phÇn Startup Object, ®©y lµ n¬i quy ®Þnh ®iÓm khëi ®Çu cña ch­¬ng tr×nh sau khi biªn dÞch kÕt thóc. Ch¼ng h¹n, trong øng dông Paint cña Windows; khi ng­êi sö dông nhÊp chuét vµo nót vÏ h×nh elip sau ®ã dïng chuét vÏ nã trªn cöa sæ vÏ, mét h×nh elip ®­îc vÏ ra ü Tõ menu File, chän Make ... EXE... Mét hép tho¹i xuÊt hiÖn cho phÐp b¹n nhËp vµo tªn cña tËp tin thùc thi. B¹n chØ cÇn gâ tªn tËp tin, VB sÏ tù ®éng thªm phÇn më réng .EXE ü NhÊn vµo nót Options ®Ó më hép tho¹i Project Properties vµ ®iÒn tªn cña øng dông vµo « Title, ta cã thÓ ghi chó th«ng tin cho tõng phiªn b¶n trong phÇn Version Information. Ta cã thÓ chän Auto Increment ®Ó VB tù ®éng t¨ng sè Revision mçi lÇn ta t¹o l¹i tËp tin EXE cho dù ¸n. ü Cuèi cïng, nhÊn OK ®Ó trë vÒ hép tho¹i Make Project. 5.4. BiÓu mÉu vµ mét sè ®iÒu khiÓn th«ng dông 5.4.1. C¸c kh¸i niÖm §iÒu khiÓn: C¸c thµnh phÇn cã s½n ®Ó ng­êi lËp tr×nh t¹o giao diÖn t­¬ng t¸c víi ng­êi dïng. Mçi ®iÒu khiÓn thùc chÊt lµ mét ®èi t­îng, do vËy nã sÏ cã mét sè ®iÓm ®Æc tr­ng cho ®èi t­îng, ch¼ng h¹n nh­ c¸c thuéc tÝnh, c¸c ph­¬ng thøc & c¸c sù kiÖn. Thuéc tÝnh: C¸c ®Æc tr­ng cña mét ®iÒu khiÓn t¹o nªn d¸ng vÎ cña ®iÒu khiÓn ®ã. Ph­¬ng thøc: C¸c ®iÒu khiÓn cã thÓ thùc thi mét sè t¸c vô nµo ®ã, c¸c t¸c vô nµy ®­îc ®Þnh nghÜa s½n bªn trong c¸c ph­¬ng thøc (cßn gäi lµ ch­¬ng tr×nh con: hµm & thñ tôc), ng­êi lËp tr×nh cã thÓ gäi thùc thi c¸c ph­¬ng thøc nµy nÕu cÇn. Sù kiÖn: lµ hµnh ®éng cña ng­êi dïng t¸c ®éng lªn øng dông ®ang thùc thi. PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng V: tæng quan vÒ visual basic 6.0 Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 87 ThÝ dô: - NhÊn phÝm bÊt kú trªn bµn phÝm. - NhÊp chuét. C¸c thµnh phÇn giao diÖn cã kh¶ n¨ng ®¸p øng l¹i sù kiÖn. Ch¼ng h¹n khi chóng ta nhÊp chuét vµo button, lóc ®ã button nhËn biÕt ®­îc sù kiÖn nµy; hay nh­ textbox nhËn biÕt ®­îc sù kiÖn bµn phÝm t¸c ®éng lªn nã. Mét øng dông trªn Windows th­êng ®­îc thùc hiÖn nhê vµo viÖc ®¸p øng l¹i c¸c sù kiÖn cña ng­êi dïng. LËp tr×nh sùkiÖn: C¸c thµnh phÇn giao diÖn cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt ®­îc c¸c sù kiÖn tõ phÝa ng­êi dïng. Tuy nhiªn kh¶ n¨ng ®¸p øng l¹i c¸c sù kiÖn ®­îc thùc hiÖn bëi ng­êi lËp tr×nh. Khi mét thµnh phÇn giao diÖn ®­îc sö dông, ng­êi lËp tr×nh ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c hµnh ®éng cña thµnh phÇn giao diÖn ®ã ®Ó ®¸p øng l¹i mét sù kiÖn cô thÓ. Lóc ®ã ng­êi lËp tr×nh ph¶i viÕt ®o¹n m· lÖnh mµ ®o¹n m· lÖnh nµy sÏ ®­îc thùc thi khi sù kiÖn x¶y ra. Trong lËp tr×nh sù kiÖn, mét øng dông ®­îc x©y dùng lµ mét chuçi c¸c ®¸p øng l¹i sù kiÖn. TÊt c¶ c¸c hµnh ®éng cña øng dông lµ ®¸p øng l¹i c¸c sù kiÖn. Do vËy ng­êi lËp tr×nh cÇn ph¶i x¸c ®Þnh c¸c hµnh ®éng cÇn thiÕt cña øng dông; ph©n lo¹i chóng; sau ®ã viÕt c¸c ®o¹n m· lÖnh t­¬ng øng PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 88 Ch­¬ng VI Ch­¬ng tr×nh m« pháng 6.1. Giíi thiÖu. Ch­¬ng tr×nh m« pháng ®­îc viÕt trªn ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual Basic 6.0. Ch­¬ng tr×nh gåm cã 3 modul chÝnh: + Modul 1: Ch­¬ng tr×nh m« pháng x¸c ®Þnh vÝ trÝ tr¹m BTS vµ kho¶ng c¸ch tõ BTS ®Õn MS. + Modul 2: Ch­¬ng tr×nh m« pháng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ suy hao kho¶ng c¸ch tõ BTS ®Õn MS. + Modul 3: Ch­¬ng tr×nh m« pháng vµ x¸c ®Þnh gãc ngÈng. H×nh 6.1. Giao diÖn chÝnh cña ch­¬ng tr×nh PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 89 6.2. Ch­¬ng tr×nh m« pháng x¸c ®Þnh vÞ trÝ tr¹m BTS vµ kho¶ng c¸ch tõ BTS ®Õn MS. 6.2.1. C¸c b­íc thùc hiÖn. B­íc 1: X¸c ®Þnh tÇn sè lµm viÖc cña MS ( 900 Mhz, 1800 Mhz, 2400 Mhz). H×nh 6.2. X¸c ®Þnh tÇn sè lµm viÖc. PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 90 B­íc 2: X¸c ®Þnh sè tÇng cña tßa nhµ ( trong ph¹m vi 6) H×nh 6.3. X¸c ®Þnh sè tÇng cña tßa nhµ. B­íc 3: NhËp gi¸ trÞ suy hao L cña tÇng. H×nh 6.4. NhËp gi¸ trÞ suy hao. PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 91 H×nh 6.4 ( b). NhËp gi¸ trÞ suy hao phÝa bªn tr¸i. H×nh 6.4 ( c). NhËp gi¸ trÞ suy hao bªn ph¶i PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 92 B­íc 4: M« pháng ch­¬ng tr×nh x¸c ®Þnh tr¹m BTS vµ kho¶ng c¸ch tõ BTS ®Õn MS. H×nh 6.5. M« pháng ch­¬ng tr×nh. 6.2.2. M· nguån ch­¬ng tr×nh m« pháng x¸c ®Þnh vÞ trÝ tr¹m BTS vµ kho¶ng c¸ch tõ BTS ®Õn MS. Dim l, l1 As Integer Dim d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6 As Long Dim d0_0, d1_1, d2_2, d3_3, d4_4, d5_5, d6_6 As Long Private Sub cbof_click() Select Case cbof.Text Case "900 Mhz": lbls.Caption = "32" Command2.Enabled = True Case "1800 Mhz": lbls.Caption = "38" PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 93 Command2.Enabled = True Case "2400 Mhz": lbls.Caption = "42" Command2.Enabled = True End Select End Sub Private Sub Command1_Click() Command2.Enabled = True yeucau = InputBox(" So tang cua toa nha(trong pham vi 6):", "yeu cau!", 1) Dim line As Integer line = Val(yeucau) If (line = 1) Then d2 = d3 = d4 = d5 = d6 = 0 d2_2 = d3_3 = d_4 = d_5 = d_6 = 0 img1.Visible = True img2.Visible = False img3.Visible = False img4.Visible = False img5.Visible = False img6.Visible = False db2.Visible = False db2_2.Visible = False db3.Visible = False db3_3.Visible = False PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 94 db4.Visible = False db4_4.Visible = False db5.Visible = False db5_5.Visible = False db6.Visible = False db6_6.Visible = False MsgBox (" Nhap gia tri suy hao L cua tang 1 ! ") End If If (line = 2) Then d3 = d4 = d5 = d6 = 0 d3_3 = d_4 = d_5 = d_6 = 0 img2.Visible = True img3.Visible = False img4.Visible = False img5.Visible = False img6.Visible = False db3.Visible = False db3_3.Visible = False db4.Visible = False db4_4.Visible = False db5.Visible = False db5_5.Visible = False db6.Visible = False db6_6.Visible = False PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 95 MsgBox (" Nhap gia tri suy hao L cua tang 2 ! ") End If If (line = 3) Then d4 = d5 = d6 = 0 d_4 = d_5 = d_6 = 0 img3.Visible = True img4.Visible = False img5.Visible = False img6.Visible = False db4.Visible = False db4_4.Visible = False db5.Visible = False db5_5.Visible = False db6.Visible = False db6_6.Visible = False MsgBox (" Nhap gia tri suy hao L cua tang 3 ! ") End If If (line = 4) Then d5 = d6 = 0 d_5 = d_6 = 0 img3.Visible = True img4.Visible = True img5.Visible = False img6.Visible = False PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 96 db4.Visible = True db4_4.Visible = True db5.Visible = False db5_5.Visible = False db6.Visible = False db6_6.Visible = False MsgBox (" Nhap gia tri suy hao L cua tang 4 ! ") End If If (line = 5) Then d6 = 0 d_6 = 0 img3.Visible = True img4.Visible = True img5.Visible = True img6.Visible = False db4.Visible = True db4_4.Visible = True db5.Visible = True db5_5.Visible = True db6.Visible = False db6_6.Visible = False MsgBox (" Nhap gia tri suy hao L cua tang 5 ! ") End If If (line = 6) Then PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 97 img3.Visible = True img4.Visible = True img5.Visible = True img6.Visible = True db4.Visible = True db5.Visible = True db6.Visible = True MsgBox (" Nhap gia tri suy hao L cua tang 6 ! ") End If End Sub Private Sub Command2_Click() Dim max max = d0 l = 0 If max < d1 Then max = d1 l = 1 End If If max < d2 Then max = d2 l = 2 End If If max < d3 Then max = d3 PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 98 l = 3 End If If max < d4 Then max = d4 l = 4 End If If max < d5 Then max = d5 l = 5 End If If max < d6 Then max = d6 l = 6 End If Dim max1 max1 = d0_0 l1 = 0 If max1 < d1_1 Then max1 = d1_1 l1 = 1 End If If max1 < d2_2 Then max1 = d2_2 l1 = 2 PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 99 End If If max1 < d3_3 Then max1 = d3_3 l1 = 3 End If If max1 < d4_4 Then max1 = d4_4 l1 = 4 End If If max1 < d5_5 Then max1 = d5_5 l1 = 5 End If If max1 < d6_6 Then max1 = d6_6 l1 = 6 End If 'hien thi Select Case l Case 0: n = 2.5 lbld.Top = 8200 lbld.Visible = True lbld_1.Top = 8200 PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 100 lbld_1.Visible = True Image8.Top = 8500 Image8.Visible = True Image8_8.Top = 8500 Image8_8.Visible = True i0.Visible = True i0_0.Visible = True i1.Visible = False i1_1.Visible = False i2.Visible = False i2_2.Visible = False i3.Visible = False i3_3.Visible = False i4.Visible = False i4_4.Visible = False i5.Visible = False i5_5.Visible = False i6.Visible = False i6_6.Visible = False Case 1: n = 3.9 lbld.Top = 7000 lbld.Visible = True lbld_1.Top = 7000 PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 101 lbld_1.Visible = True Image8.Top = 7200 Image8.Visible = True Image8_8.Top = 7200 Image8_8.Visible = True i0.Visible = False i0_0.Visible = False i1.Visible = True i1_1.Visible = True i2.Visible = False i2_2.Visible = False i3.Visible = False i3_3.Visible = False i4.Visible = False i4_4.Visible = False i5.Visible = False i5_5.Visible = False i6.Visible = False i6_6.Visible = False Case 2: n = 3 lbld.Top = 5700 lbld.Visible = True lbld_1.Top = 5700 PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 102 lbld_1.Visible = True Image8.Top = 5900 Image8.Visible = True Image8_8.Top = 5900 Image8_8.Visible = True i0.Visible = False i0_0.Visible = False i1.Visible = False i1_1.Visible = False i2.Visible = True i2_2.Visible = True i3.Visible = False i3_3.Visible = False i4.Visible = False i4_4.Visible = False i5.Visible = False i5_5.Visible = False i6.Visible = False i6_6.Visible = False Case 3: n = 2.9 lbld.Top = 4500 lbld.Visible = True lbld_1.Top = 4500 PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 103 lbld_1.Visible = True Image8.Top = 4700 Image8.Visible = True Image8_8.Top = 4700 Image8_8.Visible = True i0.Visible = False i0_0.Visible = False i1.Visible = False i1_1.Visible = False i2.Visible = False i2_2.Visible = False i3.Visible = True i3_3.Visible = True i4.Visible = False i4_4.Visible = False i5.Visible = False i5_5.Visible = False i6.Visible = False i6_6.Visible = False Case 4: n = 2.8 lbld.Top = 3200 lbld.Visible = True lbld_1.Top = 3200 PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 104 lbld_1.Visible = True Image8.Top = 3400 Image8.Visible = True Image8_8.Top = 3400 Image8_8.Visible = True i0.Visible = False i0_0.Visible = False i1.Visible = False i1_1.Visible = False i2.Visible = False i2_2.Visible = False i3.Visible = False i3_3.Visible = False i4.Visible = True i4_4.Visible = True i5.Visible = False i5_5.Visible = False i6.Visible = False i6_6.Visible = False Case 5: n = 2.6 lbld.Top = 1900 lbld.Visible = True lbld_1.Top = 1900 PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 105 lbld_1.Visible = True Image8.Top = 2100 Image8.Visible = True Image8_8.Top = 1800 Image8_8.Visible = True i0.Visible = False i0_0.Visible = False i1.Visible = False i1_1.Visible = False i2.Visible = False i2_2.Visible = False i3.Visible = False i3_3.Visible = False i4.Visible = False i4_4.Visible = False i5.Visible = True i5_5.Visible = True i6.Visible = False i6_6.Visible = False Case 6: n = 2.4 lbld.Top = 650 lbld.Visible = True lbld_1.Top = 650 PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 106 lbld_1.Visible = True Image8.Top = 850 Image8.Visible = True Image8_8.Top = 850 Image8_8.Visible = True i0.Visible = False i0_0.Visible = False i1.Visible = False i1_1.Visible = False i2.Visible = False i2_2.Visible = False i3.Visible = False i3_3.Visible = False i4.Visible = False i4_4.Visible = False i5.Visible = False i5_5.Visible = False i6.Visible = True i6_6.Visible = True End Select 'tinh toan s = Val(lbls.Caption) lbld.Caption = Round(Exp(10 * n * Log(10) / (max - s)) * 1000, 2) & " (m)" PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 107 lbld_1.Caption = Round(Exp(10 * n * Log(10) / (max1 - s)) * 1000, 2) & " (m)" khoang_cach1 = Val(lbld.Caption) khoang_cach2 = Val(lbld_1.Caption) delta = Round(Abs(khoang_cach1 - khoang_cach2), 2) & " (m)" End Sub Private Sub Command3_Click() Khoang_Cach.Hide End Sub Private Sub db1_1_Click() yeucau2 = InputBox("Nhap vao gia tri suy hao ben phai L cua Tang 1:", "yeu cau !", 0) Dim line As Integer If (Val(yeucau2) 0) Then db1_1.Caption = yeucau2 & " dB" d1_1 = Val(yeucau2) Else db1_1.Caption = "0 dB" End If End Sub Private Sub db1_Click() yeucau1 = InputBox("Nhap vao gia tri suy hao ben trai L cua Tang 1:", "yeu cau !", 0) Dim line As Integer If (Val(yeucau1) 0) Then PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 108 db1.Caption = yeucau1 & " dB" d1 = Val(yeucau1) Else db1.Caption = "0 dB" End If End Sub Private Sub db2_2_Click() yeucau2 = InputBox("Nhap vao gia tri suy hao ben phai L cua Tang 2:", "yeu cau !", 0) Dim line As Integer If (Val(yeucau2) 0) Then db2_2.Caption = yeucau2 & " dB" d2_2 = Val(yeucau2) Else db2_2.Caption = "0 dB" End If End Sub Private Sub db2_Click() yeucau1 = InputBox("Nhap vao gia tri suy hao ben trai L cua Tang 2:", "yeu cau !", 0) Dim line As Integer If (Val(yeucau1) 0) Then db2.Caption = yeucau1 & " dB" d2 = Val(yeucau1) PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 109 Else db2.Caption = "0 dB" End If End Sub Private Sub db3_3_Click() yeucau2 = InputBox("Nhap vao gia tri suy hao ben phai L cua Tang 3:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau2) 0) Then db3_3.Caption = yeucau2 & " dB" d3_3 = Val(yeucau2) Else db3_3.Caption = "0 dB" End If End Sub Private Sub db3_Click() yeucau1 = InputBox("Nhap vao gia tri suy hao ben trai L cua Tang 3:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau1) 0) Then db3.Caption = yeucau1 & " dB" d3 = Val(yeucau1) Else db3.Caption = "0 dB" End If PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 110 End Sub Private Sub db4_4_Click() yeucau2 = InputBox("Nhap vao gia tri suy hao ben phai L cua Tang 4:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau2) 0) Then db4_4.Caption = yeucau2 & " dB" d4_4 = Val(yeucau2) Else db4_4.Caption = "0 dB" End If End Sub Private Sub db4_Click() yeucau1 = InputBox("Nhap vao gia tri suy hao ben trai L cua Tang 4:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau1) 0) Then db4.Caption = yeucau1 & " dB" d4 = Val(yeucau1) Else db4.Caption = "0 dB" End If End Sub Private Sub db5_5_Click() yeucau2 = InputBox("Nhap vao gia tri suy hao ben phai L cua Tang 5:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau2) 0) Then PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 111 db5_5.Caption = yeucau2 & " dB" d5_5 = Val(yeucau2) Else db5_5.Caption = "0 dB" End If End Sub Private Sub db5_Click() yeucau1 = InputBox("Nhap vao gia tri suy hao ben trai L cua Tang 5:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau1) 0) Then db5.Caption = yeucau1 & " dB" d5 = Val(yeucau1) Else db5.Caption = "0 dB" End If End Sub Private Sub db6_6_Click() yeucau2 = InputBox("Nhap vao gia tri suy hao ben phai L cua Tang 6:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau2) 0) Then db6_6.Caption = yeucau2 & " dB" d6_6 = Val(yeucau2) Else db6_6.Caption = "0 dB" PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 112 End If End Sub Private Sub db6_Click() yeucau1 = InputBox("Nhap vao gia tri suy hao ben trai L cua Tang 6:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau1) 0) Then db6.Caption = yeucau1 & " dB" d6 = Val(yeucau1) Else db6.Caption = "0 dB" End If End Sub Private Sub Form_Load() d6 = 11.6 d5 = 10.3 d4 = 12.5 d3 = 11.8 d2 = 8.95 d1 = 5.3 d0 = 5 d6_6 = 11.6 d5_5 = 10.3 d4_4 = 12.5 d3_3 = 11.8 PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 113 d2_2 = 8.95 d1_1 = 5.3 d0_0 = 5 db6 = d6 & " dB" db5 = d5 & " dB" db4 = d4 & " dB" db3 = d3 & " dB" db2 = d2 & " dB" db1 = d1 & " dB" db0 = d0 & " dB" db6_6 = d6_6 & " dB" db5_5 = d5_5 & " dB" db4_4 = d4_4 & " dB" db3_3 = d3_3 & " dB" db2_2 = d2_2 & " dB" db1_1 = d1_1 & " dB" db0_0 = d0_0 & " dB" i0_0.Visible = False i1_1.Visible = False i2_2.Visible = False i3_3.Visible = False i4_4.Visible = False i5_5.Visible = False i6_6.Visible = False End Sub PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 114 6.3. Ch­¬ng tr×nh m« pháng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ suy hao kho¶ng c¸ch tõ BTS ®Õn MS. 6.3.1. C¸c b­íc thùc hiÖn. B­íc 1: X¸c ®Þnh tÇn sè lµm viÖc H×nh 6.6. X¸c ®Þnh tÇn sè lµm viÖc. PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 115 B­íc 2: NhËp sè tÇng cña tßa nhµ. H×nh 6.7. X¸c ®Þnh sè tÇng cña tßa nhµ. B­íc 3 : X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch tõ BTS ®Õn MS H×nh 6.8 (a). NhËp kho¶ng c¸ch tõ BTS ®Õn MS. PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 116 H×nh 6.8 ( b). NhËp kho¶ng c¸ch tõ BTS ®Õn MS phÝa bªn tr¸i. H×nh 6.8 (c). NhËp kho¶ng c¸ch tõ BTS ®Õn MS phÝa bªn ph¶i. PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 117 B­íc 4 : M« pháng ch­¬ng tr×nh x¸c ®Þnh gi¸ trÞ suy hao H×nh 6.9. Ch­¬ng tr×nh m« pháng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ suy hao 6.3.2. M· nguån ch­¬ng tr×nh m« pháng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ suy hao kho¶ng c¸ch tõ BTS ®Õn MS. Dim l As Integer Dim d1, d2, d3, d4, d5, d6, d0 As Integer Private Sub cbof_click() Select Case cbof.Text Case "900 Mhz": lbls.Caption = "32" Command2.Enabled = True Case "1800 Mhz": lbls.Caption = "38" PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 118 Command2.Enabled = True Case "2400 Mhz": lbls.Caption = "42" Command2.Enabled = True End Select End Sub Private Sub Command1_Click() Command2.Enabled = True yeucau = InputBox(" So tang cua toa nha(trong pham vi 6):", "yeu cau!", 1) Dim line As Integer line = Val(yeucau) If (line = 1) Then d2 = d3 = d4 = d5 = d6 = 0 img1.Visible = True img2.Visible = False img3.Visible = False img4.Visible = False img5.Visible = False img6.Visible = False MsgBox (" Nhap khoang cach tu BTS den MS o Tang 1 ! ") yeucau1 = InputBox("Nhap khoang cach tu BTS --> MS o Tang 1 phia ben trai:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau1) 0) Then lbld.Caption = yeucau1 & " m" PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 119 d1 = Val(yeucau1) Else lbld.Caption = "0 m" End If yeucau2 = InputBox("Nhap khoang cach tu BTS --> MS o Tang 1 phia ben phai:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau2) 0) Then lbldp.Caption = yeucau2 & " m" d1 = Val(yeucau1) Else lbldp.Caption = "0 m" End If End If If (line = 2) Then d3 = d4 = d5 = d6 = 0 img2.Visible = True img3.Visible = False img4.Visible = False img5.Visible = False img6.Visible = False MsgBox (" Nhap khoang cach tu BTS den MS o Tang 2 ! ") yeucau1 = InputBox("Nhap khoang cach tu BTS --> MS o Tang 2 phia ben trai:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau1) 0) Then PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 120 lbld.Caption = yeucau1 & " m" d2 = Val(yeucau1) Else lbld.Caption = "0 m" End If yeucau2 = InputBox("Nhap khoang cach tu BTS --> MS o Tang 2 phia ben phai:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau2) 0) Then lbldp.Caption = yeucau2 & " m" d2 = Val(yeucau1) Else lbldp.Caption = "0 m" End If End If If (line = 3) Then d4 = d5 = d6 = 0 img3.Visible = True img4.Visible = False img5.Visible = False img6.Visible = False MsgBox (" Nhap khoang cach tu BTS den MS o Tang 3 ! ") yeucau1 = InputBox("Nhap khoang cach tu BTS --> MS o Tang 3 phia ben trai:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau1) 0) Then PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 121 lbld.Caption = yeucau1 & " m" d3 = Val(yeucau1) Else lbld.Caption = "0 m" End If yeucau2 = InputBox("Nhap khoang cach tu BTS --> MS o Tang 3 phia ben phai:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau2) 0) Then lbldp.Caption = yeucau2 & " m" d3 = Val(yeucau1) Else lbldp.Caption = "0 m" End If End If If (line = 4) Then d5 = d6 = 0 img3.Visible = True img4.Visible = True img5.Visible = False img6.Visible = False MsgBox (" Nhap khoang cach tu BTS den MS o Tang 4 ! ") yeucau1 = InputBox("Nhap khoang cach tu BTS --> MS o Tang 4 phia ben trai:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau1) 0) Then PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 122 lbld.Caption = yeucau1 & " m" d4 = Val(yeucau1) Else lbld.Caption = "0 m" End If yeucau2 = InputBox("Nhap khoang cach tu BTS --> MS o Tang 4 phia ben phai:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau2) 0) Then lbldp.Caption = yeucau2 & " m" d4 = Val(yeucau1) Else lbldp.Caption = "0 m" End If End If If (line = 5) Then d6 = 0 img3.Visible = True img4.Visible = True img5.Visible = True img6.Visible = False MsgBox (" Nhap khoang cach tu BTS den MS o Tang 5 ! ") yeucau1 = InputBox("Nhap khoang cach tu BTS -->MS o Tang 5 phai ben trai:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau1) 0) Then PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 123 lbld.Caption = yeucau1 & " m" d5 = Val(yeucau1) Else lbld.Caption = "0 m" End If yeucau2 = InputBox("Nhap khoang cach tu BTS --> MS o Tang 5 phia ben phai:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau2) 0) Then lbldp.Caption = yeucau2 & " m" d5 = Val(yeucau1) Else lbldp.Caption = "0 m" End If End If If (line = 6) Then img3.Visible = True img4.Visible = True img5.Visible = True img6.Visible = True MsgBox (" Nhap khoang cach tu BTS den MS o Tang 6 ! ") yeucau1 = InputBox("Nhap khoang cach tu BTS -->MS o Tang 6 phia ben trai:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau1) 0) Then lbld.Caption = yeucau1 & " m" PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 124 d6 = Val(yeucau1) Else lbld.Caption = "0 m" End If yeucau2 = InputBox("Nhap khoang cach tu BTS --> MS o Tang 6 phia ben phai:", "yeu cau !", 0) If (Val(yeucau2) 0) Then lbldp.Caption = yeucau2 & " m" d6 = Val(yeucau1) Else lbldp.Caption = "0 m" End If End If End Sub Private Sub Command2_Click() Dim max max = d0 l = 0 If max < d1 Then max = d1 l = 1 End If If max < d2 Then max = d2 PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 125 l = 2 End If If max < d3 Then max = d3 l = 3 End If If max < d4 Then max = d4 l = 4 End If If max < d5 Then max = d5 l = 5 End If If max < d6 Then max = d6 l = 6 End If 'hien thi Select Case l Case 0: n = 2.5 lbld.Top = 8000 lbld.Visible = True PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 126 lbldp.Top = 8000 lbldp.Visible = True db.Top = 8000 db.Visible = True db1.Top = 8000 db1.Visible = True Image8.Top = 8200 Image8.Visible = True BTS.Top = 8200 BTS.Visible = True i0.Visible = True i0_0.Visible = True i1.Visible = False i1_1.Visible = False i2.Visible = False i2_2.Visible = False i3.Visible = False i3_3.Visible = False i4.Visible = False i4_4.Visible = False i5.Visible = False i5_5.Visible = False i6.Visible = False i6_6.Visible = False PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 127 Case 1: n = 3.9 lbld.Top = 7200 lbld.Visible = True lbldp.Top = 7200 lbldp.Visible = True db.Top = 7200 db.Visible = True db1.Top = 7200 db1.Visible = True Image8.Top = 7400 Image8.Visible = True BTS.Top = 7400 BTS.Visible = True i0.Visible = False i0_0.Visible = False i1.Visible = True i1_1.Visible = True i2.Visible = False i2_2.Visible = False i3.Visible = False i3_3.Visible = False i4.Visible = False i4_4.Visible = False PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 128 i5.Visible = False i5_5.Visible = False i6.Visible = False i6_6.Visible = False Case 2: n = 3 lbld.Top = 5800 lbld.Visible = True lbldp.Top = 5800 lbldp.Visible = True db.Top = 5800 db.Visible = True db1.Top = 5800 db1.Visible = True Image8.Top = 6000 Image8.Visible = True BTS.Top = 6000 BTS.Visible = True i0.Visible = False i0_0.Visible = False i1.Visible = False i1_1.Visible = False i2.Visible = True i2_2.Visible = True PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 129 i3.Visible = False i3_3.Visible = False i4.Visible = False i4_4.Visible = False i5.Visible = False i5_5.Visible = False i6.Visible = False i6_6.Visible = False Case 3: n = 2.9 lbld.Top = 4600 lbld.Visible = True lbldp.Top = 4600 lbldp.Visible = True db.Top = 4600 db.Visible = True db1.Top = 4600 db1.Visible = True Image8.Top = 4800 Image8.Visible = True BTS.Top = 4800 BTS.Visible = True i0.Visible = False PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 130 i0_0.Visible = False i1.Visible = False i1_1.Visible = False i2.Visible = False i2_2.Visible = False i3.Visible = True i3_3.Visible = True i4.Visible = False i4_4.Visible = False i5.Visible = False i5_5.Visible = False i6.Visible = False i6_6.Visible = False Case 4: n = 2.8 lbld.Top = 3300 lbld.Visible = True lbldp.Top = 3300 lbldp.Visible = True db.Top = 3300 db.Visible = True db1.Top = 3300 db1.Visible = True Image8.Top = 3500 PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 131 Image8.Visible = True BTS.Top = 3500 BTS.Visible = True i0.Visible = False i0_0.Visible = False i1.Visible = False i1_1.Visible = False i2.Visible = False i2_2.Visible = False i3.Visible = False i3_3.Visible = False i4.Visible = True i4_4.Visible = True i5.Visible = False i5_5.Visible = False i6.Visible = False i6_6.Visible = False Case 5: n = 2.6 lbld.Top = 2100 lbld.Visible = True lbldp.Top = 2100 lbldp.Visible = True db.Top = 2100 PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 132 db.Visible = True db1.Top = 2100 db1.Visible = True Image8.Top = 2300 Image8.Visible = True BTS.Top = 2300 BTS.Visible = True i0.Visible = False i0_0.Visible = False i1.Visible = False i1_1.Visible = False i2.Visible = False i2_2.Visible = False i3.Visible = False i3_3.Visible = False i4.Visible = False i4_4.Visible = False i5.Visible = True i5_5.Visible = True i6.Visible = False i6_6.Visible = False Case 6: n = 2.4 lbld.Top = 830 PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 133 lbld.Visible = True lbldp.Top = 830 lbldp.Visible = True db.Top = 830 db.Visible = True db1.Top = 830 db1.Visible = True Image8.Top = 850 Image8.Visible = True BTS.Top = 850 BTS.Visible = True i0.Visible = False i0_0.Visible = False i1.Visible = False i1_1.Visible = False i2.Visible = False i2_2.Visible = False i3.Visible = False i3_3.Visible = False i4.Visible = False i4_4.Visible = False i5.Visible = False i5_5.Visible = False i6.Visible = True PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 134 i6_6.Visible = True End Select 'tinh toan s = Val(lbls.Caption) d = Val(lbld.Caption) h = Val(lbldp.Caption) db.Caption = Round((s + 10 * n * Log(d) / Log(10)), 2) & " (dB)" db1.Caption = Round((s + 10 * n * Log(h) / Log(10)), 2) & " (dB)" l1 = Val(db.Caption) l2 = Val(db1.Caption) delta = Round(Abs(l1 - l2), 2) & " (dB)" End Sub Private Sub Command3_Click() Suy_hao.Hide End Sub Private Sub Form_Load() lbldp.Visible = False i0_0.Visible = False i1_1.Visible = False i2_2.Visible = False i3_3.Visible = False i4_4.Visible = False i5_5.Visible = False i6_6.Visible = False End Sub PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 135 6.4. Ch­¬ng tr×nh m« pháng, x¸c ®Þnh gãc ngÈng. 6.4.1. C¸c b­íc thùc hiÖn. B­íc 1: X¸c ®Þnh tÇn sè lµm viÖc H×nh 6.10 : X¸c ®Þnh tÇn sè lµm viÖc. B­íc 2: NhËp gi¸ trÞ n. B­íc 3: NhËp chiÒu cao cña BTS. B­íc 4: NhËp kho¶ng c¸ch tõ BTS ®Õn MS. B­íc 5: M« pháng vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ gãc ngÈng. PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 136 H×nh 6.11. M« pháng vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ gãc ngÈng. 6.4.2. M· nguån ch­¬ng tr×nh m« pháng vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ gãc ngÈng. Private Sub cbof_click() Select Case cbof.Text Case "900 Mhz": lbls.Caption = "32" Command2.Enabled = True Case "1800 Mhz": lbls.Caption = "38" Command2.Enabled = True Case "2400 Mhz": lbls.Caption = "42" Command2.Enabled = True PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 137 End Select End Sub Private Sub Command1_Click() i0.Visible = True End Sub Private Sub Command2_Click() s = Val(lbls.Caption) d = Val(d.Text) n = Val(n.Text) h = Val(h.Text) db1.Caption = Round((s + 10 * n * Log(d) / Log(10)), 2) & " (dB)" db2.Caption = Round((s + 10 * n * Log(d) / Log(10)), 2) & " (dB)" db3.Caption = Round(((s + 10 * n * Log(d) / Log(10)) - 3), 2) & " (dB)" a.Caption = Round((180 / 3.14) * Atn(d / h), 2) & " ®é" a.Visible = True End Sub Private Sub Command3_Click() Goc_Ngang.Hide End Sub Private Sub Command4_Click() h.Text = "0" d.Text = "0" n.Text = "0" cbof = "MHz" PhÇn iII: ch­¬ng tr×nh m« pháng ch­¬ng VI: ch­¬ng tr×nh m« pháng Ph¹m Träng §¹i - 505102009 Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng 138 a.Visible = False db1.Caption = " 0 dB" db2.Caption = " 0 dB" db3.Caption = " 0 dB" lbls.Caption = "" End Sub Private Sub Form_Load() i0.Visible = False a.Visible = False End Sub §å ¸n tèt nghiÖp M« h×nh phñ sãng vµ giao thoa Ph¹m Träng §¹i Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng - 139 - KÕt luËn Qu¸ tr×nh truyÒn sãng trong m«i tr­êng trong nhµ rÊt ph­c t¹p vµ khã dù ®o¸n chÝnh x¸c do cÊu tróc, kÕt cÊu, vËt liÖu x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh kh¸c nhau, môc ®Ých sö dông còng kh¸c nhau: S©n bay, ga ®iÖn ngÇm, v¨n phßng cao tÇng, khu vùc kinh doanh hµng hãa réng lín… V× vËy ph¶i c©n nh¾c khi chän gi¶i ph¸p thiÕt kÕ sao co phï hîp nhÊt víi tõng c«ng tr×nh b»ng c¸ch kÕt linh ho¹t c¸c lùa chän trong 3 khèi hµnh phÇn chÝnh cña hÖ thèng trong nhµ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c gi¶i ph¸p inbuilding ngµy cµng triÓn khai nhiÒu vµ ®­îc c¸c m¹ng di ®éng quan t©m nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi sö dông “vïng phñ mäi n¬i”. §ång thêi ®©y còng lµ c¬ héi ®Ó c¸c nhµ khai th¸c më réng vïng phñ, c¶i thiÖn dÞch vô, gia t¨ng l­u l­îng míi cho nh÷ng vïng mµ tr­íc ®©y gäi lµ “hè ®en” do m¹ng macro kh«ng cã kh¶ n¨ng phôc vô ®­îc. Víi vïng phñ trong nhµ chång lªn vµ cïng víi vïng phñ m¹ng macro sÏ lµm t¨ng tæng dung l­îng vµ vïng phñ cña toµn m¹ng di ®éng. §å ¸n ®· tiÕn hµnh ®­a ra c¸c m« h×nh lý thuyÕt ®Ó tÝnh to¸n, thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh m« pháng. Ch­¬ng tr×nh m« pháng gåm 3 modul: + Modul 1: Ch­¬ng tr×nh m« pháng x¸c ®Þnh vÝ trÝ tr¹m BTS vµ kho¶ng c¸ch tõ BTS ®Õn MS. + Modul 2: Ch­¬ng tr×nh m« pháng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ suy hao kho¶ng c¸ch tõ BTS ®Õn MS. + Modul 3: Ch­¬ng tr×nh m« pháng vµ x¸c ®Þnh gãc ngÈng. H¹n chÕ lín nhÊt cña ®Ò tµi lµ trong tÝnh to¸n thùc tÕ, ngoµi viÖc lÊy mét sè tham sè cña nhµ cung cÊp thiÕt bÞ, mét sè phÇn lín c¸c tham sè kh¸c cßn lÊy theo c¸c gi¸ trÞ ®iÓn h×nh. §iÒu nµy dÉn ®Õn kÕt qu¶ thiÕt kÕ dõng ë møc ®Þnh cì m¹ng s¬ bé. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ viÖc triÓn khai mét hÖ thèng th«ng tin lu«n cÇn thªm b­íc hiÖu chØnh, tèi ­u m¹ng sau khi l¾p ®Æt, ch¹y thö dùa trªn kÕt qu¶ ®o thùc tÕ. §å ¸n tèt nghiÖp M« h×nh phñ sãng vµ giao thoa Ph¹m Träng §¹i Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng - 140 - Ngoµi ra, v× h¹n chÕ vÒ ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual Basic 6.0 nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc sù phª b×nh, h­íng dÉn vµ sù gióp ®ì cña ThÇy c«, b¹n bÌ. Mét lÇn n÷a, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña TS. Lª ChÝ Quúnh cïng c¸c ThÇy c« trong khoa C«ng nghÖ Th«ng tin, chuyªn ngµnh §iÖn tö ViÔn th«ng ®· gióp em hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp. §å ¸n tèt nghiÖp M« h×nh phñ sãng vµ giao thoa Ph¹m Träng §¹i Khoa CNTT - §H ph­¬ng ®«ng - 141 - Tµi liÖu tham kh¶o [ 1 ]. KS. §inh ThÞ Minh NguyÖt: Gi¶i ph¸p phñ sãng di ®éng GSM trong c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt, T¹p chÝ c«ng nghÖ th«ng tin & truyÒn th«ng. [ 2 ]. Phan Anh: Lý thuyÕt vµ kü thuËt anten, b¶n in lÇn 4, Nhµ xuÊt b¶n vµ Khoa häc vµ Kü thuËt, Hµ Néi 2002. [ 3 ]. Th«ng tin di ®éng GSM, Häc viÖn c«ng nghÖ b­u chÝnh viÔn th«ng. [ 4 ]. NguyÔn Song Tïng: Indoor coverage, §å ¸n tèt nghiÖp cao häc, Tr­êng ®¹i häc B¸ch Khoa, Hµ Néi, 2004. [ 5 ]. Visual Basic cho sinh viªn & kü thuËt viªn khoa c«ng nghÖ th«ng tin, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, Hµ Néi, 2003.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐồ án tốt nghiệp mô hình phủ sóng và giao thoa.pdf