Đồ án Tốt nghiệp ngành cầu hầm - Phương án dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng, nhịp chính 150m

3.2. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG CẦU Mặt cắt ngang sông cho thấy độ sâu của lòng sông gần như đối xứng, có độ lệch chút ít. Điều kiện địa chất tại vị trí cầu nếu dùng móng cọc khoan nhồi có thể đặt cọc vào lớp cát kết. Điều đó cho phép có thể sử dụng nhịp liên tục để tránh quá nhiều trụ và xe chạy êm thuận hơn. Căn cứ vào tính chất của nền đất đắp tại 2 đầu cầu cho phép chiều cao đắp tối đa là 6.5m. Căn cứ vào các yêu cầu của khổ thông thuyền. Căn cứ vào điều kiện thi công có thể đáp ứng được. Căn cứ vào yêu cầu về mỹ quan và cảnh quan xung quanh. Sau khi xem xét và lựa chọn kiến nghị 3 phương án xây dựng cầu Hàm Luông như sau: Ø Phương án 1: Cầu chính dầm khung liên tục BTCT DƯL 5 nhịp + cầu dẫn dầm Super T Sơ đồ nhịp: 8´40+90+3´150+90+8´40 m Cầu chính dầm khung liên tục BTCT DƯL 5 nhịp (90+3´150+90), tiết diện hộp thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng, chiều cao dầm thay đổi từ 8.2m trên đỉnh trụ cho tới 3.0m ở giữa nhịp. Cầu dẫn là cầu nhịp đơn giản dầm Super T, bên trái 8´40m, bên phải 8´40m, chiều cao dầm là 1.75m. Tổng chiều dài nhịp là 1280.60 m Ưu, nhược điểm của phương án 1 - Ưu điểm: + Sơ đồ cầu đối xứng hình dáng đẹp hợp với cảnh quan + Cầu thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng đối với nhịp liên tục, và phương pháp lao lắp với nhịp dẫn là phương pháp quen thuộc với các nhà thầu trong nước. Quá trình thi công kết cấu nhịp không gây cản trở thông thương + Cầu bằng BTCT nên chi phí cho công tác duy tu bảo dưỡng trong giai đoạn khai thác thấp + Cầu làm việc với biểu đồ mô men hai dấu, tận dụng được khả năng làm việc của vật liệu - Nhược điểm: + Số lượng trụ nhiều (20 trụ), làm ảnh hưởng đến dòng chảy + Kích thước kết cấu nhịp liên tục lớn lại bằng BTCT do đó khối lượng vật liệu lớn, kết cấu nặng nề + Thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng đổ bê tông tại chỗ do đó việc kiểm soát chất lượng bê tông khó khăn Ø Phương án 2: Cầu chính là cầu dây văng + cầu dẫn dầm Super T Sơ đồ nhịp: 8´40+(154+314+154)+8´40 m Cầu chính là cầu dây văng 3 nhịp đối xứng (154+314+154), dầm cứng BTCT với chiều cao không đổi 2.2 m Cầu dẫn là cầu nhịp đơn giản dầm Super T, bên trái 8´40m, bên phải 8´40m, chiều cao dầm là 1.75m Tổng chiều dài nhịp là 1272.60 m Ưu, nhược điểm của phương án 2 - Ưu điểm: + Số trụ trên dòng chủ ít do đó ít ảnh hưởng đến dòng chảy, thuận lợi cho giao thông đường thuỷ + Hình dạng kiến trúc đẹp, phù hợp với cảnh quan thiên nhiên + Khi phải vượt qua các nhịp khẩu độ lớn, cầu treo dây văng với kết cấu nhịp dầm BTCT có ưu điểm hơn hẳn các loại cầu khác ở chỗ trọng lượng kết cấu dầm nhẹ, mômen trong dầm nhỏ và có thể điều chỉnh để phân bố đều trên chiều dài dầm do đó chiều cao dầm có thể giảm đáng kể so với các kết cấu dầm khác + Kết cấu cầu và công nghệ hiện đại phù hợp với khuynh hướng phát triển của nghành công nghiệp xây dựng cầu đường Việt Nam. - Nhược điểm: +Tháp cầu có kích thước và khối lượng lớn + Khi thi công phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, đòi hỏi phải có trình độ kỹ thuật cao, thiết bị tiên tiến + Cáp dây văng dùng trong điều kiện thời tiết ở Việt Nam cần phải có biện pháp bảo vệ gây tốn kém Ø Phương án 3: Cầu chính là cầu Extradosed + cầu dẫn dầm Super T Sơ đồ nhịp: 7´40+(100+3´170+100)+7´40 m Cầu chính là cầu Extradosed 5 nhịp (100+3´170+100), tiết diện hộp thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng, chiều cao dầm thay đổi từ 5.2m trên trụ cho tới 3.0m ở giữa nhịp Cầu dẫn là cầu nhịp đơn giản dầm Super T, nhịp 7´40m mỗi bên, chiều cao dầm là 1.75m Tổng chiều dài nhịp là 1280.60m Ưu, nhược điểm của phương án 3 - Ưu điểm: + Ưu điểm nổi bật của cầu Extradosed là về mặt kết cấu: kết hợp giữa kết cấu của cầu dầm cứng và cầu dây văng do vậy đã phát huy được ưu điểm của hai loại kết cấu trên. Kích thước dầm nhỏ hơn phương án 1 do đó kết cấu đỡ nặng nề hơn; chiều cao cột tháp thấp hơn cột tháp của cầu dây văng do đó dễ dàng lắp đặt cáp văng, số lượng dây văng cũng ít hơn phương án 2 do đó chi phí bảo dưỡng cáp văng trong giai đoạn khai thác nhỏ hơn phương án 2 mà vẫn đảm bảo về mặt chịu lực. Chiều dài của cáp văng ngắn, giảm được sự dao động của cáp văng do tải trọng gió do đó giảm ứng suất mỏi trong cáp văng. + Đoạn dầm có chiều cao thay đổi chỉ ở trong phạm vi từ tim trụ đến điểm neo dây đầu tiên, phần dầm còn lại có chiều cao không đổi do vậy thi công sẽ đơn giản hơn so với dầm cứng có chiều cao thay đổi liên tục khi sử dụng công nghệ đúc hẫng cân bằng. + Hình dạng cầu đẹp, phù hợp với cảnh quan thiên nhiên + Số trụ ít do đó ít ảnh hưởng đến dòng chảy - Nhược điểm: + Công nghệ thi công đòi hỏi nhiều kinh nghiệm với độ phức tạp cao + Thi công đốt đúc trên đà giáo phức tạp hơn so với phương án 1 và 2 do đó việc kiểm tra chất lượng bê tông khó khăn hơn.

doc115 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 3954 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tốt nghiệp ngành cầu hầm - Phương án dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng, nhịp chính 150m, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tÝnh cïng c¸c mÆt c¾t tÝnh (Mpa). Trong ®ã : Mds - M«men do tÜnh t¶i 2 t¸c dông gåm cã líp mÆt cÇu vµ lan can. MÊt m¸t do chïng d·o thÐp (®iÒu 5.9.5.4.4) Trong ®ã : - MÊt m¸t do d·o lóc truyÒn lùc - MÊt m¸t sau khi truyÒn. MÊt m¸t do d·o lóc truyÒn lùc : Víi tao thÐp ®­îc khö øng suÊt tÝnh theo c«ng thøc 5.9.5.4.4b-1 : Trong ®ã : t - lµ thêi gian tõ lóc t¹o øng suÊt ®Õn lóc truyÒn (ngµy). Do ta c¨ng sau khi ®óc (t=0) nªn DfpR1 = 0 MÊt m¸t sau khi truyÒn: Víi thÐp khö øng suÊt cho cÊu kiÖn kÐo sau tÝnh theo c«ng thøc 5.9.5.4.4c-2 : Víi : - MÊt m¸t do ma s¸t d­íi møc 0.7fpy ë ®iÓm xem xÐt (Mpa).  - MÊt m¸t do co ng¾n ®µn håi (Mpa). - MÊt m¸t do co ngãt (Mpa). - MÊt m¸t do tõ biÕn cña bª t«ng (Mpa). C¸c mÊt m¸t nµy ®· ®­îc tÝnh ë trªn. Tæng hîp mÊt m¸t øng suÊt : Sau khi tÝnh to¸n xong c¸c lo¹i mÊt m¸t cho tõng bã cèt thÐp, ta tÝnh tæng c¸c mÊt m¸t cña c¸c bã thÐp theo 2 tæ hîp sau: C¸c mÊt m¸t tøc thêi : Tæng c¸c mÊt m¸t : C¸c mÊt m¸t øng suÊt ®­îc MIDAS tÝnh theo quy tr×nh ®· ®­îc m« t¶ nh­ trªn do ng­êi dïng ®Þnh nghÜa c¸c d÷ liÖu ®Çu vµo vµ kÕt qu¶ xuÊt ra ®­îc thÓ hiÖn theo d¹ng biÓu ®å cã ®i kÌm víi b¶ng gi¸ trÞ lµ c¸c gi¸ trÞ lùc c¨ng øng suÊt tr­íc t¹i thêi ®iÓm ngay sau khi c¨ng vµ sau thêi ®iÓm 10000 ngµy (qu¸ tr×nh sö dông). Sau khi ®· tÝnh ®­îc c¸c mÊt m¸t tøc thêi vµ toµn bé mÊt m¸t ta sÏ tÝnh ®­îc øng suÊt thùc tÕ trong c¸c bã c¸p sau khi c¨ng ®· trõ ®i mÊt m¸t vµ t­¬ng øng víi chóng lµ c¸c gi¸ trÞ lùc c¨ng kh¸c nhau theo chiÒu dµi c¸p (v× c¸c gi¸ trÞ mÊt m¸t còng kh¸c nhau däc theo c¸p ®­îc c¨ng). D­íi ®©y tr×nh bµy kÕt qu¶ gi¸ trÞ lùc c¨ng sau mÊt m¸t tøc thêi vµ mÊt m¸t theo thêi gian cña mét sè bã c¸p d­¬ng vµ c¸p ©m nöa tr¸i cÇu vµ ë bªn ph¶i tim cÇu (cÇu cã 2 trôc ®èi xøng). Trong ®ã c¸c ký hiÖu lÇn l­ît lµ : Tendon : tªn bã c¸p ®ang xÐt Stage : giai ®o¹n x©y dùng ®ang xÐt Step : b­íc lùa chän Tendon force : lùc c¨ng bã c¸p theo kho¶ng c¸ch lùa chän Distance : kho¶ng c¸ch, ë ®©y ®iÓm gèc lµ ®iÓm ®Çu bã c¸p H×nh 2.32: Lùc c¨ng trong c¸p ©m C1-1 nhãm 1 Tendon:C1-1 Stage: CS1 Tendon:C1-1 Stage: CS15-GD su dung Distance(m) Tendon Force (kN) Distance(m) Tendon Force (kN) 0 4197.433 0 3279.436 1.125 4236.338 1.125 3348.823 2.251 4275.279 2.251 3418.526 3.376 4316.587 3.376 3492.094 4.501 4372.182 4.501 3578.749 4.876 4400.970 4.876 3985.846 5.251 4419.332 5.251 4014.587 5.626 4433.521 5.626 4039.609 6.001 4450.052 6.001 4067.003 6.376 4432.951 6.376 4036.996 6.751 4418.761 6.751 4011.971 7.126 4400.398 7.126 3983.229 7.501 4379.008 7.501 3951.818 8.626 4316.012 8.626 3488.816 9.751 4274.710 9.751 3415.215 10.877 4235.774 10.877 3345.489 12.002 4196.86225 12.002 3276.013 Max:4450.05171 at 6.001m Max: 4067..00283 kN at 6.001 m Min:4196.86225 kN at 12.002m Min:3276..01254 kN at 12.002 m Trªn ®©y chØ thÓ hiÖn mét bã c¸p ©m, c¸c bã c¸p ©m cßn l¹i trong nhãm c¸p 1 ®­îc thÓ hiÖn trong phÇn phô lôc. KiÓm to¸n tiÕt diÖn: KiÓm to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n sö dông: Néi dung kiÓm tra theo tr¹ng th¸i giíi h¹n sö dông ®­îc quy ®Þnh trong ®iÒu 5.5.2. Trong ®å ¸n kiÓm to¸n c¸c néi dung sau : KiÓm tra øng suÊt trong bªt«ng (®iÒu 5.9.4): C¸c øng suÊt tÝnh ®­îc ë thí chÞu kÐo vµ nÐn cña tiÕt diÖn cÇn tho¶ m·n c¸c kh¶ n¨ng chÞu lùc sau cña bª t«ng: - Tr­íc khi x¶y ra c¸c mÊt m¸t øng suÊt: Kh¶ n¨ng chÞu nÐn: §èi víi cÇu x©y dùng ph©n ®o¹n Kh¶ n¨ng chÞu kÐo: - Sau khi x¶y ra c¸c mÊt m¸t øng suÊt (ë tr¹ng th¸i giíi h¹n sö dông): Kh¶ n¨ng chÞu nÐn: Khi chØ chÞu t¸c dông cña t¶i träng th­êng xuyªn: Khi chÞu t¸c dông cña tÊt c¶ c¸c lo¹i t¶i träng: Kh¶ n¨ng chÞu kÐo: - Qu¸ tr×nh kiÓm to¸n cÇn kiÓm to¸n ë 3 giai ®o¹n sau: +)Giai ®o¹n 1: Qu¸ tr×nh ®óc hÉng c©n b»ng, trong giai ®o¹n nµy c¸c mÊt m¸t lµ tøc thêi gåm mÊt m¸t do ma s¸t, do thiÕt bÞ neo vµ do co ng¾n ®µn håi. Do viÖc thi c«ng c¸c ®èt ®óc vµ c¨ng c¸p ®­îc tiÕn hµnh theo nhiÒu b­íc, khi thi c«ng xong 1 ®èt dÇm sÏ c¨ng c¸p råi phun v÷a lÊp lç c¸p. T­¬ng øng víi mçi giai ®o¹n ®ã ta l¹i ph¶i kiÓm to¸n l¹i c¸c tiÕt diÖn. ViÖc kiÓm to¸n c¸c tiÕt diÖn giai ®o¹n nµy lÊy t¹i giai ®o¹n khi ®· thi c«ng xong c¸c ®èt dÇm tõ trô ra gi÷a nhÞp, ch­a hîp long, ch­a c¨ng c¸p d­¬ng vµ c¸p ©m ë trªn ®èt hîp long. Lùc trong c¸p vµ m« men t¸c dông vµo tiÕt diÖn ë thêi ®iÓm nµo th× lÊy ®Æc tr­ng h×nh häc cña tiÕt diÖn t­¬ng øng ë thêi ®iÓm ®ã: - §èi víi c¸c tiÕt diÖn mÐp trô c¸c b­íc trong giai ®o¹n nµy tÝnh gÇn ®óng víi tiÕt diÖn gi¶m yÕu ®· trõ toµn bé lç t­¬ng øng víi tiÕt diÖn quy ®æi ë giai ®o¹n 1, thùc tÕ cã 1 sè lç ®· b¬m ®Çy v÷a, chØ cßn 1sè ch­a b¬m v÷a. §èi víi c¸c tiÕt diÖn gi÷a nhÞp ch­a cã bã c¸p nµo ®­îc c¨ng. - C­êng ®é giíi h¹n cña bª t«ng khi kiÓm tra: - C«ng thøc kiÓm to¸n cho thí chÞu nÐn cña tiÕt diÖn gi÷a nhÞp cã c¶ c¸p ©m vµ d­¬ng: Víi tiÕt diÖn trªn gèi chØ cã c¸p ©m (thí chÞu nÐn): C«ng thøc kiÓm to¸n cho thí chÞu kÐo t¹i tiÕt diÖn trªn gèi chØ cã c¸p ©m: Víi tiÕt diÖn gi÷a nhÞp cã c¶ c¸p ©m vµ d­¬ng (thí chÞu kÐo): +)Giai ®o¹n 2 : qu¸ tr×nh hoµn thiÖn cÇu, kiÓm tra ë 2 thêi ®iÓm: - Khi ®· thi c«ng xong toµn bé cÇu, c¸p ©m trªn ®èt hîp long thi c«ng xong vµ b¬m v÷a, tiÕn hµnh c¨ng c¸p d­¬ng. TiÕt diÖn lµm viÖc lµ tiÕt diÖn cã c¸p ©m quy ®æi t­¬ng øng víi tiÕt diÖn quy ®æi giai ®o¹n 2a. MÊt m¸t øng suÊt lµ mÊt m¸t tøc thêi (DfPT1). C­êng ®é giíi h¹n cña bª t«ng nh­ giai ®o¹n 1. - C«ng thøc kiÓm to¸n cho thí chÞu nÐn cña tiÕt diÖn trªn gèi chØ cã c¸p ©m: Thí chÞu nÐn cña tiÕt diÖn gi÷a nhÞp cã c¶ c¸p ©m vµ d­¬ng: C«ng thøc kiÓm to¸n cho thí chÞu kÐo t¹i tiÕt diÖn trªn gèi chØ cã c¸p ©m : Víi tiÕt diÖn gi÷a nhÞp cã c¶ c¸p ©m vµ d­¬ng (thí chÞu kÐo): C¸p ©m vµ d­¬ng ®Òu ®· thi c«ng xong, thi c«ng xong líp mÆt cÇu + lan can. TiÕt diÖn lµm viÖc lµ tiÕt diÖn quy ®æi t­¬ng øng víi tiÕt diÖn quy ®æi giai ®o¹n 2b. MÊt m¸t øng suÊt coi nh­ gåm toµn bé mÊt m¸t (DfPT). C­êng ®é giíi h¹n cña bª t«ng dïng ®Ó kiÓm tra: - C«ng thøc kiÓm to¸n cho thí chÞu nÐn cña tiÕt diÖn trªn gèi chØ cã c¸p ©m: Thí chÞu nÐn cña tiÕt diÖn gi÷a nhÞp cã c¶ c¸p ©m vµ d­¬ng: C«ng thøc kiÓm to¸n cho thí chÞu kÐo t¹i tiÕt diÖn trªn gèi chØ cã c¸p ©m: Víi tiÕt diÖn gi÷a nhÞp cã c¶ c¸p ©m vµ d­¬ng (thí chÞu kÐo): +)Giai ®o¹n 3 : qu¸ tr×nh sö dông khi chÞu t¸c dông thªm cña ho¹t t¶i lÊy theo tæ hîp ë TTGHSD. TiÕt diÖn lµm viÖc lµ tiÕt diÖn quy ®æi (giai ®o¹n 2b). C­êng ®é giíi h¹n bª t«ng dïng kiÓm to¸n: Khi kiÓm to¸n øng suÊt bª t«ng chÞu m« men max: lÊy mÊt m¸t cho c¸p d­¬ng lín nhÊt (DfPT), cßn mÊt m¸t cho c¸p ©m lµ nhá nhÊt (mÊt m¸t tøc thêi DfPT1) bëi v× c¸p d­¬ng bè trÝ nh»m g©y ra øng suÊt tr­íc trong bª t«ng ng­îc dÊu víi øng suÊt trong bªt«ng do ngo¹i lùc g©y ra. Khi kiÓm to¸n øng suÊt bª t«ng chÞu m« men min: lÊy mÊt m¸t cho c¸p d­¬ng nhá nhÊt (DfPT1), cßn mÊt m¸t cho c¸p ©m lµ lín nhÊt (toµn bé mÊt m¸t DfPT1) v× c¸p ©m g©y ra øng suÊt tr­íc trong bª t«ng ng­îc dÊu víi øng suÊt trong bª t«ng do ngo¹i lùc g©y ra. - C«ng thøc kiÓm to¸n cho thí chÞu nÐn cña tiÕt diÖn trªn gèi chØ cã c¸p ©m : Thí chÞu nÐn cña tiÕt diÖn gi÷a nhÞp cã c¶ c¸p ©m vµ d­¬ng: C«ng thøc kiÓm to¸n cho thí chÞu kÐo t¹i tiÕt diÖn trªn gèi chØ cã c¸p ©m: Víi tiÕt diÖn gi÷a nhÞp cã c¶ c¸p ©m vµ d­¬ng (thí chÞu kÐo): Trong ®ã : FT, FT’ - Lùc nÐn do c¸p d­¬ng vµ ©m g©y ra cho dÇm, cã tÝnh ®Õn c¸c mÊt m¸t tuú theo tõng giai ®o¹n t­¬ng øng A1, I1 - DiÖn tÝch vµ m«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn gi¶m yÕu. A2a, I2a - DiÖn tÝch vµ m«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn cã c¸p ©m quy ®æi t­¬ng øng víi tiÕt diÖn quy ®æi giai ®o¹n 2a. A2b, I2b - DiÖn tÝch vµ m«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn quy ®æi t­¬ng øng víi tiÕt diÖn quy ®æi giai ®o¹n 2b. e, e’ - §é lÖch t©m cña träng t©m thÐp øng suÊt tr­íc d­¬ng, ©m so víi trôc trung hoµ cña tiÕt diÖn gi¶m yÕu vµ tiÕt diÖn cã c¸p ©m quy ®æi, mang dÊu d­¬ng khi n»m d­íi trôc trung hoµ vµ ng­îc l¹i. y1, y2a,y2b - Kho¶ng c¸ch tõ thí ®ang xÐt ®Õn trôc trung hoµ cña tiÕt diÖn gi¶m yÕu, tiÕt diÖn cã c¸p ©m quy ®æi, tiÕt diÖn quy ®æi t­¬ng øng, mang dÊu d­¬ng khi n»m d­íi trôc trung hoµ vµ ng­îc l¹i. Mbt - M« men do t¶i träng b¶n th©n, xe ®óc, giµn gi¸o trong c¸c giai ®o¹n ®óc hÉng cña tiÕt diÖn kiÓm to¸n (t­¬ng øng víi m«men trong giai ®o¹n 1). Mtt1 - M« men do tÜnh t¶i 1 sau khi ®óc xong toµn bé cÇu (M do thi c«ng tæng céng) Mtt2 - M« men do tÜnh t¶i 2 (t­¬ng øng víi giai ®o¹n 13). M(LL+IM) - M« men do ho¹t t¶i xe (cã xÐt ®Õn hÖ sè xung kÝch) (giai ®o¹n 14) KiÓm to¸n nøt trong bªt«ng (®iÒu 5.7.3.4) §èi víi kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp ¦ST khi ®iÒu kiÖn kiÓm tra øng suÊt ë trªn ®­îc tho¶ m·n th× viÖc kiÓm tra nøt còng ®¶m b¶o. MÆt kh¸c theo quy ®Þnh cña ®iÒu 5.7.3.4 : ‘‘chØ khèng chÕ nøt khi sù kÐo cña mÆt c¾t ngang v­ît qu¸ 80% c­êng ®é chÞu kÐo do uèn nh­ quy ®Þnh cña ®iÒu 5.4.2.6 (lÊy ®èi víi bª t«ng lµ ), ë tæ hîp t¶i träng tr¹ng th¸i giíi h¹n sö dông ®­îc quy ®Þnh ë b¶ng 3.4.1.1’’. BiÓu ®å øng suÊt: ViÖc kiÓm to¸n ®­îc thùc hiÖn víi tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n thi c«ng vµ khai th¸c. Trong mçi giai ®o¹n ta sÏ xem xÐt øng suÊt thí trªn vµ øng suÊt thí d­íi xem chóng cã ®¹t c¸c trÞ riªng cho phÐp hay kh«ng (tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n ®· ®­îc kiÓm tra vµ c¸c gi¸ trÞ ®Òu n»m trong gi¸ trÞ cho phÐp). C¸c ®iÓm trªn mÆt c¾t ®­îc xÐt lµ ®iÓm trªn cïng bªn tr¸i (-y +z), trªn cïng bªn ph¶i (+y +z), d­íi cïng bªn ph¶i (+y -z) vµ d­íi cïng bªn tr¸i (-y -z). C¸c ký hiÖu lÇn l­ît lµ : - CS : Giai ®o¹n x©y dùng ®ang xÐt - CS: Summation, tæng t¶i träng thi c«ng - TONGSD: Tæ hîp ®­îc sö dông ®Ó kiÓm to¸n t¹i thí trªn hay d­íi cña tiÕt diÖn. - Stress : Gi¸ trÞ øng suÊt theo chiÒu dµi - Dist : kho¶ng c¸ch - From node 1 : kho¶ng c¸ch b¾t ®Çu tÝnh tõ nót 1 (t­¬ng øng víi mÆt c¾t 1) - Summary : ghi chó cã tÝnh tæng kÕt vÒ kÕt qu¶ - Max / at : ®­a ra gi¸ trÞ lín nhÊt cña øng suÊt vµ vÞ trÝ cña nã theo chiÒu dµi cÇu - Min / at : ®­a ra gi¸ trÞ nhá nhÊt cña øng suÊt vµ vÞ trÝ cña nã theo chiÒu dµi cÇu. Giai ®o¹n 1: KiÓm tra trong giai ®o¹n thi c«ng, ®óc hÉng c©n b»ng H×nh 2.33: BiÓu ®å øng suÊt thí trªn trong giai ®o¹n ®óc K0 H×nh 2.34: BiÓu ®å øng suÊt thí d­íi trong giai ®o¹n ®óc K0 Gi¸ trÞ øng suÊt thí trªn, d­íi cña dÇm g® ®óc K0 Thí trªn, CS1:®óc K0 Thí díi, CS1: ®óc K0 Dist(m) Stress Values Dist(m) Stress Values 59 0 : -1201.203 59 0 : 128.51772 63.5 -661.650 : -244.2212 63.5 -401.873 : -214.2807 65 -80.170 : -80.16975 65 -430.572 : -430.5717 66.5 -244.203 : -661.6132 66.5 -214.290 : -401.8818 71 -1201.023 : 0 71 128.479 : 0 159 0 : -1201.203 159 0 : 128.51772 163.5 -661.650 : -244.2212 163.5 -401.873 : -214.2807 165 -80.170 : -80.16975 165 -430.572 : -430.5717 166.5 -244.203 : -661.6132 166.5 -214.290 : -401.8818 171 -1201.023 : 0 171 128.479 : 0 Max: 0 at 0 Max: 128.518 at 159 Min: -1201.203 at 159 Min: -430.572 at 65 H×nh 2.35: BiÓu ®å øng suÊt thí trªn trong giai ®o¹n ®óc K10 H×nh 2.36: BiÓu ®å øng suÊt thí d­íi giai ®o¹n ®óc K10 Gi¸ trÞ øng suÊt thí trªn, thí d­íi dÇm g® ®óc K10 Thí trªn, CS11: Hoan thien duc Thí d­íi, CS11: Hoan thien duc Dist(m) Stress Values Dist(m) Stress Values 16 0 : -1522.831 16 0 : 127.51897 20.5 -1182.625 : -2690.675 20.5 -559.122 : -404.2546 25 -2051.801 : -3532.492 25 -1659.933 : -1492.417 29.5 -2500.032 : -5076.827 29.5 -3090.538 : -3234.984 34 -3874.591 : -5296.579 34 -4769.564 : -4570.759 38.5 -3969.296 : -5352.506 38.5 -5907.007 : -5693.314 43 -3922.158 : -6227.382 43 -6731.282 : -6572.029 47 -5074.796 : -6312.712 47 -7171.722 : -6949.306 51 -5137.179 : -6336.277 51 -7415.925 : -7187.623 55 -5142.384 : -6287.206 55 -7505.180 : -7326.493 59 -5040.964 : -6142.458 59 -7567.292 : -7337.278 63.5 -4792.439 : -1410.527 63.5 -7489.735 : -4673.704 65 -913.836 : -1331.128 65 -5296.663 : -4719.679 66.5 -1815.052 : -5379.55 66.5 -4114.351 : -6776.249 71 -6754.978 : -5666.353 71 -6547.696 : -6775.136 75 -6930.515 : -5797.55 75 -6464.641 : -6641.825 79 -7003.412 : -5819.378 79 -6255.456 : -6481.031 83 -6998.164 : -5776.213 83 -5952.580 : -6172.223 87 -6916.846 : -4638.577 87 -5523.881 : -5681.254 91.5 -6031.443 : -4656.766 91.5 -4623.155 : -4835.863 96 -5914.968 : -4500.956 96 -3537.098 : -3735.12 100.5 -5596.905 : -3029.876 100.5 -2320.271 : -2176.166 105 -3930.268 : -2450.266 105 -793.454 : -961.6145 109.5 -2919.238 : -1404.182 109.5 -18.600 : -175.1583 114 -1545.059 : 0 114 150.582 : 0 115 0 : 0 115 0 : 0 116 0 : -1545.241 116 0 : 150.5998 120.5 -1404.159 : -2919.38 120.5 -175.162 : -18.58642 125 -2449.656 : -3929.83 125 -961.735 : -793.5543 129.5 -3029.639 : -5596.899 129.5 -2176.214 : -2320.334 134 -4500.738 : -5914.858 134 -3735.169 : -3537.131 138.5 -4656.417 : -6031.232 138.5 -4835.850 : -4623.12 143 -4638.491 : -6917.037 143 -5681.296 : -5523.908 147 -5775.275 : -6997.354 147 -6172.353 : -5952.686 151 -5819.161 : -7003.306 151 -6481.081 : -6255.484 155 -5797.299 : -6930.265 155 -6641.888 : -6464.704 159 -5666.413 : -6755.205 159 -6775.122 : -6547.647 163.5 -5379.601 : -1815.078 163.5 -6776.237 : -4114.338 165 -1331.128 : -913.8356 165 -4719.679 : -5296.663 166.5 -1410.500 : -4792.388 166.5 -4673.717 : -7489.747 171 -6142.231 : -5040.895 171 -7337.327 : -7567.307 175 -6287.448 : -5142.677 175 -7326.432 : -7505.107 179 -6336.426 : -5137.511 179 -7187.585 : -7415.855 183 -6313.639 : -5075.855 183 -6949.183 : -7171.573 187 -6227.309 : -3922.308 187 -6571.988 : -6731.226 191.5 -5352.780 : -3969.768 191.5 -5693.338 : -5907.007 196 -5296.809 : -3874.965 196 -4570.719 : -4769.504 200.5 -5076.985 : -2500.35 200.5 -3234.917 : -3090.476 205 -3533.006 : -2052.407 205 -1492.306 : -1659.813 209.5 -2690.532 : -1182.654 209.5 -404.268 : -559.1176 214 -1522.657 : 0 214 127.502 : 0 Max:0 at 0 Max:150.60 at 116 Min:-7003.412 at 79 Min:-7567.307 at 171 Giai ®o¹n 2: KiÓm tra trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn cÇu. *)C¸p ©m thi c«ng xong vµ tiÕn hµnh c¨ng c¸p d­¬ng: H×nh 2.37: BiÓu ®å øng suÊt thí trªn trong giai ®o¹n hîp long tr¸i H×nh 2.38: BiÓu ®å øng suÊt thí d­íi trong giai ®o¹n hîp long tr¸i Gi¸ trÞ øng suÊt thí trªn, thí d­íi g® HL tr¸i Thí trªn, CS12: Hop long trai Thí díi, CS12: Hop long trai Dist(m) Stress Values Dist(m) Stress Values 0 0 : -887.1505 0 0 : -887.151 1.5 -786.183 : -2035.54 1.5 -786.183 : -2035.540 5.5 -5008.484 : -5008.273 5.5 -5008.484 : -5008.273 9.5 -7117.585 : -7117.482 9.5 -7117.585 : -7117.482 14 -9145.045 : -9145.01 14 -9145.045 : -9145.010 15 -9415.699 : -9415.699 15 -9415.699 : -9415.699 16 -9508.082 : -9362.421 16 -9508.082 : -9362.421 20.5 -9622.566 : -9472.569 20.5 -9622.566 : -9472.569 25 -10361.814 : -10198.67 25 -10361.814 : -10198.666 29.5 -8971.817 : -9113.855 29.5 -8971.817 : -9113.855 34 -8147.122 : -7952.908 34 -8147.122 : -7952.908 38.5 -7228.659 : -7022.654 38.5 -7228.659 : -7022.654 43 -6325.921 : -6175.412 43 -6325.921 : -6175.412 47 -5616.025 : -5401.508 47 -5616.025 : -5401.508 51 -6132.212 : -5911.678 51 -6132.212 : -5911.678 55 -6446.987 : -6273.92 55 -6446.987 : -6273.920 59 -6691.754 : -6468.432 59 -6691.754 : -6468.432 63.5 -6781.205 : -4110.685 63.5 -6781.205 : -4110.685 65 -4732.046 : -4738.877 65 -4732.046 : -4738.877 66.5 -4135.104 : -6809.683 66.5 -4135.104 : -6809.683 71 -6584.504 : -6808.092 71 -6584.504 : -6808.092 75 -6500.393 : -6674.041 75 -6500.393 : -6674.041 79 -6289.525 : -6510.973 79 -6289.525 : -6510.973 83 -5983.571 : -6199.417 83 -5983.571 : -6199.417 87 -5550.943 : -5701.329 87 -5550.943 : -5701.329 91.5 -4644.452 : -4852.609 91.5 -4644.452 : -4852.609 96 -3554.181 : -3748.045 96 -3554.181 : -3748.045 100.5 -2332.295 : -2185.802 100.5 -2332.295 : -2185.802 105 -802.860 : -967.5961 105 -802.860 : -967.596 109.5 -23.083 : -177.2807 109.5 -23.083 : -177.281 114 149.245 : 0 114 149.245 : 0 115 0 : 0 115 0 : 0 116 0 : 150.5998 116 0 : 150.600 120.5 -175.162 : -18.58642 120.5 -175.162 : -18.586 125 -961.735 : -793.5543 125 -961.735 : -793.554 129.5 -2176.214 : -2320.334 129.5 -2176.214 : -2320.334 134 -3735.169 : -3537.131 134 -3735.169 : -3537.131 138.5 -4835.850 : -4623.121 138.5 -4835.850 : -4623.121 143 -5681.767 : -5524.379 143 -5681.767 : -5524.379 147 -6173.741 : -5954.072 147 -6173.741 : -5954.072 151 -6483.566 : -6257.965 151 -6483.566 : -6257.965 155 -6645.479 : -6468.292 155 -6645.479 : -6468.292 159 -6779.738 : -6552.253 159 -6779.738 : -6552.253 163.5 -6781.840 : -4118.703 163.5 -6781.840 : -4118.703 165 -4724.584 : -5301.568 165 -4724.584 : -5301.568 166.5 -4678.083 : -7495.351 166.5 -4678.083 : -7495.351 171 -7341.932 : -7571.923 171 -7341.932 : -7571.923 175 -7330.019 : -7508.698 175 -7330.019 : -7508.698 179 -7190.067 : -7418.341 179 -7190.067 : -7418.341 183 -6950.569 : -7172.961 183 -6950.569 : -7172.961 187 -6572.459 : -6731.698 187 -6572.459 : -6731.698 191.5 -5693.338 : -5907.007 191.5 -5693.338 : -5907.007 196 -4570.719 : -4769.504 196 -4570.719 : -4769.504 200.5 -3234.917 : -3090.476 200.5 -3234.917 : -3090.476 205 -1492.306 : -1659.813 205 -1492.306 : -1659.813 209.5 -404.268 : -559.1176 209.5 -404.268 : -559.118 214 127.502 : 0 214 127.502 : 0 Max:150.60 at 116 Max: 150.60 at 116 Min:-10361.814 at 25 Min:-10361.814 at 25 H×nh 2.39: BiÓu ®å øng suÊt thí trªn trong giai ®o¹n hîp long ph¶i H×nh 2.40: BiÓu ®å øng suÊt thí d­íi trong giai ®o¹n hîp long ph¶i Gi¸ trÞ øng suÊt thí trªn, thí d­íi g® HL ph¶i Thí trªn, CS13:Hop long phai Thí díi, CS13: Hop long phai Dist(m) Stress Values Dist(m) Stress Values 0 0 : -517.7074 0 0 : -874.777 1.5 -575.65423 : -1087.67 1.5 -822.7864 : -2068.458 5.5 -590.885 : -590.691 5.5 -5069.61 : -5069.422 9.5 -483.213 : -483.1185 9.5 -7195.595 : -7195.504 14 -295.356 : -302.5975 14 -9253.799 : -9195.239 15 -230.980 : -230.9796 15 -9490.966 : -9490.966 16 -160.833 : -1650.283 16 -9628.288 : -9520.548 20.5 -1183.839 : -2644.936 20.5 -10034.62 : -9901.249 25 -1874.039 : -3306.578 25 -10971.06 : -10822.674 29.5 -2433.383 : -4901.302 29.5 -9931.025 : -10078.603 34 -3853.961 : -5231.751 34 -9300.648 : -9112.561 38.5 -4037.549 : -5373.498 38.5 -8447.875 : -8242.949 43 -4068.538 : -6284.588 43 -7522.927 : -7372.829 47 -5222.679 : -6427.813 47 -6740.153 : -6523.955 51 -5188.546 : -6356.553 51 -7145.146 : -6923.102 55 -5118.620 : -6236.176 55 -7354.178 : -7180.529 59 -4962.599 : -6039.939 59 -7502.696 : -7278.016 63.5 -4672.324 : -1386.81 63.5 -7493.998 : -4669.795 65 -886.464 : -882.9862 65 -5303.355 : -5304.941 66.5 -1373.741 : -4650.088 66.5 -4684.811 : -7511.114 71 -5967.047 : -4888.774 71 -7361.544 : -7586.573 75 -6104.268 : -4984.592 75 -7348.074 : -7522.251 79 -6148.297 : -4976.508 79 -7206.064 : -7429.017 83 -6123.150 : -4911.919 83 -6962.991 : -7180.466 87 -6034.806 : -3803.775 87 -6580.802 : -6731.051 91.5 -5200.608 : -3845.793 91.5 -5695.958 : -5905.125 96 -5145.053 : -3760.684 96 -4571.602 : -4765.016 100.5 -4940.748 : -2441.403 100.5 -3233.935 : -3086.508 105 -3471.190 : -2019.997 105 -1493.254 : -1657.092 109.5 -2663.359 : -1173.266 109.5 -408.9772 : -562.286 114 -1514.597 : 0 114 127.16757 : 0 115 0 : 0 115 0 : 0 116 0 : -1525.49 116 0 : 128.229 120.5 -1184.796 : -2691.686 120.5 -560.5667 : -405.355 125 -2047.200 : -3518.829 125 -1652.269 : -1485.713 129.5 -2483.225 : -5028.653 129.5 -3078.594 : -3224.261 134 -3838.034 : -5245.031 134 -4754.534 : -4557.877 138.5 -3930.990 : -5308.031 138.5 -5891.524 : -5678.796 143 -3893.021 : -6168.271 143 -6715.179 : -6559.532 147 -5027.792 : -6255.152 147 -7159.824 : -6939.376 151 -5091.101 : -6279.464 151 -7406.956 : -7180.761 155 -5096.781 : -6231.817 155 -7499.247 : -7322.304 159 -4996.813 : -6089.495 159 -7563.696 : -7335.578 163.5 -4751.020 : -1403.148 163.5 -7488.606 : -4670.750 165 -908.902 : -904.9478 165 -5292.559 : -5294.544 166.5 -1408.821 : -4748.011 166.5 -4659.327 : -7477.210 171 -6133.345 : -5043.531 171 -7258.549 : -7485.902 175 -6334.049 : -5202.584 175 -7161.406 : -7337.619 179 -6456.288 : -5274.039 179 -6904.978 : -7129.814 183 -6529.276 : -5310.727 183 -6507.624 : -6726.290 187 -6386.860 : -4131.809 187 -7360.809 : -7515.571 191.5 -5453.886 : -4098.946 191.5 -8240.374 : -8446.923 196 -5306.602 : -3910.204 196 -9115.948 : -9302.750 200.5 -4967.948 : -2462.175 200.5 -10080.65 : -9928.563 205 -3343.587 : -1896.053 205 -10811.18 : -10943.578 209.5 -2665.235 : -1193.887 209.5 -9889.857 : -9998.511 214 -1663.466 : -184.9712 214 -9456.673 : -9417.868 215 -255.153 : -255.153 215 -9281.235 : -9281.235 216 -326.333 : -296.3986 216 -8990.017 : -9231.736 220.5 -484.452 : -484.5467 220.5 -7175.488 : -7175.578 224.5 -590.739 : -590.9326 224.5 -5060.681 : -5060.868 228.5 -1086.457 : -575.2753 228.5 -2064.294 : -821.699 230 -517.169 : -517.1685 230 -873.7343 : -873.734 Max: 0 at 0 Max: 128.229 at 116 Min:-6529.276 at 183 Min:-10971.062 at 25 H×nh 2.41: BiÓu ®å øng suÊt thí trªn trong giai ®o¹n hîp long gi÷a H×nh 2.42: BiÓu ®å øng suÊt thí d­íi trong giai ®o¹n hîp long gi÷a Gi¸ trÞ øng suÊt thí trªn, thí d­íi g® HL gi÷a Thí trªn, CS14: Hop long giua Thí díi, CS14: Hop long giua Dist(m) Stress Values Dist(m) Stress Values 0 0 : -517.715 0 0 : -874.785 1.5 -640.314 : -1167.020 1.5 -735.874 : -1930.440 5.5 -878.513 : -878.292 5.5 -4582.487 : -4582.274 9.5 -976.533 : -976.424 9.5 -6374.482 : -6374.380 14 -1019.899 : -1026.911 14 -8063.228 : -8006.207 15 -1007.011 : -1007.011 15 -8217.155 : -8217.155 16 -988.589 : -2470.690 16 -8269.651 : -8161.411 20.5 -2219.044 : -3670.835 20.5 -8327.363 : -8194.039 25 -3068.390 : -4490.377 25 -9030.784 : -8882.631 29.5 -3735.542 : -6187.773 29.5 -7858.064 : -8005.041 34 -5205.474 : -6554.423 34 -7212.561 : -7027.911 38.5 -5377.303 : -6685.292 38.5 -6442.591 : -6241.516 43 -5361.412 : -7537.423 43 -5660.516 : -5513.335 47 -6437.648 : -7619.283 47 -5027.745 : -4815.649 51 -6329.627 : -7476.186 51 -5604.836 : -5386.723 55 -6182.375 : -7283.120 55 -5977.227 : -5805.837 59 -5952.468 : -7012.285 59 -6273.824 : -6052.685 63.5 -5579.145 : -2004.348 63.5 -6415.899 : -3823.666 65 -1518.249 : -1514.771 65 -4437.705 : -4439.291 66.5 -1999.607 : -5570.136 66.5 -3827.268 : -6419.664 71 -6996.897 : -5937.075 71 -6066.557 : -6287.714 75 -7260.771 : -6159.547 75 -5832.511 : -6004.054 79 -7443.954 : -6296.852 79 -5431.311 : -5649.553 83 -7575.164 : -6392.433 83 -4884.468 : -5096.772 87 -7473.531 : -5294.834 87 -5619.008 : -5766.932 91.5 -6590.888 : -5271.187 91.5 -6425.973 : -6631.037 96 -6411.799 : -5065.756 96 -7346.766 : -7536.043 100.5 -6006.569 : -3541.475 100.5 -8507.908 : -8365.450 105 -5698.585 : -4297.228 105 -9519.627 : -9678.975 109.5 -6205.856 : -4765.368 109.5 -11312.588 : -11462.646 114 -5213.679 : -3740.893 114 -10946.089 : -11089.434 115 -3767.928 : -3767.928 115 -10997.636 : -10997.636 116 -3740.752 : -5222.813 116 -11088.800 : -10944.551 120.5 -4756.083 : -6212.621 120.5 -11464.535 : -11312.636 125 -4394.840 : -5814.643 125 -9666.384 : -9504.544 129.5 -3579.898 : -6090.671 129.5 -8362.979 : -8503.581 134 -5137.752 : -6506.284 134 -7532.775 : -7340.282 138.5 -5349.556 : -6691.474 138.5 -6626.014 : -6417.392 143 -5376.154 : -7599.067 143 -5761.620 : -5608.269 147 -6500.053 : -7699.053 147 -5085.511 : -4870.214 151 -6403.154 : -7566.987 151 -5636.751 : -5415.238 155 -6263.601 : -7380.342 155 -5989.952 : -5815.613 159 -6037.256 : -7111.639 159 -6273.252 : -6048.976 163.5 -5663.596 : -2024.263 163.5 -6404.953 : -3819.327 165 -1535.760 : -1531.806 165 -4433.266 : -4435.252 166.5 -2021.561 : -5647.294 166.5 -3819.386 : -6406.988 171 -7097.695 : -6025.250 171 -6042.022 : -6265.866 175 -7372.468 : -6257.652 175 -5796.436 : -5970.421 179 -7566.912 : -6405.940 179 -5379.272 : -5600.209 183 -7711.335 : -6516.118 183 -4810.926 : -5025.517 187 -7630.013 : -5414.870 187 -5513.879 : -5665.781 191.5 -6755.981 : -5428.908 191.5 -6252.434 : -6455.236 196 -6619.678 : -5252.085 196 -7045.771 : -7229.336 200.5 -6245.190 : -3755.102 200.5 -8022.337 : -7871.233 205 -4518.932 : -3081.921 205 -8886.498 : -9019.248 209.5 -3683.862 : -2221.833 209.5 -8196.808 : -8306.147 214 -2478.135 : -1006.872 214 -8109.424 : -8073.453 215 -1025.696 : -1025.696 215 -8020.755 : -8020.755 216 -1045.525 : -1016.189 216 -7813.425 : -8050.615 220.5 -974.550 : -974.658 220.5 -6360.638 : -6360.740 224.5 -876.507 : -876.728 224.5 -4577.027 : -4577.238 228.5 -1165.319 : -639.534 228.5 -1927.157 : -735.332 230 -517.177 : -517.177 230 -873.742 : -873.742 Max: 0 at 0 Max: 0 at 0 Min: -7711.335 at 183 Min: -11464.535 at 120 *)C¸p ©m vµ d­¬ng ®Òu ®· thi c«ng xong, tiÕn hµnh thi c«ng xong líp mÆt cÇu vµ lan can. H×nh 2.43: BiÓu ®å øng suÊt thí trªn giai ®o¹n thi c«ng xong líp phñ+lan can H×nh 2.44: BiÓu ®å øng suÊt thí d­íi g® thi c«ng xong líp phñ+lan can Gi¸ trÞ øng suÊt thí trªn, thí d­íi g® thi c«ng xong líp phñ+lan can Thí trªn, CS15: GDSD lan can+lop phu Thí d­íi, CS15: GDSD lan can+lop phu Dist(m) Stress Values Dist(m) Stress Values 0 0 : -493.546 0 0 : -833.788 1.5 -714.126 : -1234.825 1.5 -562.667 : -1596.669 5.5 -1259.469 : -1259.202 5.5 -3514.082 : -3513.847 9.5 -1577.606 : -1577.475 9.5 -4734.396 : -4734.286 14 -1778.342 : -1795.498 14 -5940.543 : -5801.488 15 -1796.051 : -1796.051 15 -5958.395 : -5958.395 16 -1791.430 : -3132.686 16 -5987.261 : -5947.199 20.5 -2887.531 : -4170.160 20.5 -6112.257 : -6032.150 25 -3510.984 : -4741.753 25 -6937.838 : -6872.204 29.5 -3849.835 : -5917.054 29.5 -6400.985 : -6570.351 34 -4797.848 : -5957.801 34 -6367.624 : -6252.346 38.5 -4665.102 : -5785.666 38.5 -6209.974 : -6061.990 43 -4383.834 : -6199.350 43 -5950.356 : -5852.589 47 -5054.203 : -6094.045 47 -5719.533 : -5533.902 51 -4814.232 : -5812.788 51 -6476.818 : -6288.137 55 -4558.310 : -5514.909 55 -6983.915 : -6839.494 59 -4253.266 : -5176.951 59 -7371.070 : -7179.667 63.5 -3839.534 : -1104.965 63.5 -7578.583 : -4737.700 65 -603.843 : -604.275 65 -5400.058 : -5399.766 66.5 -1108.303 : -3846.267 66.5 -4733.170 : -7572.863 71 -5198.552 : -4274.999 71 -7152.738 : -7344.054 75 -5554.119 : -4597.618 75 -6785.644 : -6930.082 79 -5873.857 : -4876.598 79 -6197.522 : -6385.890 83 -6184.503 : -5146.816 83 -5393.114 : -5578.265 87 -6327.188 : -4517.572 87 -5640.422 : -5738.531 91.5 -5969.976 : -4845.329 91.5 -5742.622 : -5893.098 96 -6196.832 : -5049.732 96 -5814.026 : -5931.893 100.5 -6238.651 : -4178.829 100.5 -5986.920 : -5824.765 105 -6323.948 : -5157.536 105 -6067.092 : -6139.268 109.5 -6967.573 : -5787.502 109.5 -6875.428 : -6952.934 114 -6266.664 : -5028.523 114 -6364.395 : -5427.893 115 -5053.002 : -5053.002 115 -5361.528 : -5361.528 116 -5030.930 : -6240.088 116 -5423.675 : -6138.071 120.5 -5762.361 : -6929.025 120.5 -6699.212 : -6655.849 125 -5234.295 : -6391.044 125 -5942.470 : -5894.120 129.5 -4219.501 : -6274.805 129.5 -5678.650 : -5849.415 134 -5090.905 : -6237.209 134 -5813.875 : -5704.548 138.5 -4888.844 : -6012.066 138.5 -5801.406 : -5654.888 143 -4561.225 : -6369.936 143 -5669.261 : -5572.077 147 -5189.222 : -6226.287 147 -5524.101 : -5339.048 151 -4920.468 : -5917.012 151 -6335.255 : -6147.009 155 -4641.323 : -5597.167 155 -6883.256 : -6738.907 159 -4318.220 : -5241.211 159 -7300.892 : -7109.681 163.5 -3887.955 : -1135.972 163.5 -7533.783 : -4701.234 165 -632.688 : -627.793 165 -5366.931 : -5369.368 166.5 -1128.274 : -3864.942 166.5 -4707.783 : -7543.053 171 -5201.158 : -4279.387 171 -7139.964 : -7330.968 175 -5539.783 : -4584.479 175 -6795.228 : -6939.494 179 -5836.895 : -4840.512 179 -6239.236 : -6427.513 183 -6118.410 : -5081.269 183 -5479.753 : -5664.897 187 -6225.556 : -4414.571 187 -5781.409 : -5877.833 191.5 -5815.743 : -4698.725 191.5 -5973.861 : -6116.147 196 -5989.175 : -4833.124 196 -6140.755 : -6243.236 200.5 -5949.646 : -3893.297 200.5 -6421.332 : -6237.672 205 -4784.721 : -3563.901 205 -6674.343 : -6692.778 209.5 -4210.386 : -2941.096 209.5 -5824.385 : -5841.523 214 -3180.299 : -1895.112 214 -5666.864 : -5319.854 215 -1897.579 : -1897.579 215 -5297.788 : -5297.788 216 -1893.523 : -1817.854 216 -5158.556 : -5769.895 220.5 -1604.901 : -1605.033 220.5 -4613.542 : -4613.649 224.5 -1273.208 : -1273.476 224.5 -3447.710 : -3447.941 228.5 -1234.331 : -715.565 228.5 -1578.540 : -555.897 230 -491.931 : -491.931 230 -830.867 : -830.867 Max: 0 at 0 Max: 0 at 0 Min: -6967.573 at 109 Min: -7578.583 at 63.5 Giai ®o¹n 3: KiÓm tra øng suÊt trong giai ®o¹n sö dông. H×nh 2.45: BiÓu ®å øng suÊt thí trªn cña dÇm hép ë tr¹ng th¸i sö dông H×nh 2.46: BiÓu då øng suÊt thí d­íi cña dÇm ë tr¹ng th¸i sö dông Gi¸ trÞ øng suÊt thí trªn, thí ®­íi ë TTGHSD Thí trªn, TTGHSD Thí d­íi, TTGHSD Dist(m) Stress Values Dist(m) Stress Values 0 0.00 : -525.36 0 0.00 : -887.16 1.5 -607.09 : -1135.03 1.5 -804.97 : -2065.57 5.5 -649.63 : -649.41 5.5 -5192.83 : -5192.62 9.5 -497.23 : -497.13 9.5 -7565.51 : -7565.41 14 -197.60 : -197.60 14 -10020.81 : -10020.81 15 -93.25 : -93.25 15 -10404.39 : -10404.39 16 10.87 : -1570.90 16 -10616.37 : -10463.31 20.5 -910.51 : -2504.47 20.5 -11305.03 : -11142.69 25 -1482.90 : -3075.07 25 -12586.78 : -12406.56 29.5 -1929.95 : -4777.44 29.5 -11618.01 : -11772.76 34 -3404.95 : -4858.45 34 -11085.68 : -10881.68 38.5 -3319.41 : -4690.91 38.5 -10311.40 : -10099.71 43 -3037.01 : -5363.14 43 -9453.92 : -9301.80 47 -3999.31 : -5253.30 47 -8713.27 : -8487.47 51 -3731.12 : -4966.97 51 -9160.05 : -8925.32 55 -3475.93 : -4686.97 55 -9376.36 : -9193.12 59 -3190.90 : -4371.94 59 -9512.96 : -9266.51 63.5 -2793.59 : -196.21 63.5 -9457.67 : -6206.82 65 406.00 : 402.92 65 -6942.09 : -6940.54 66.5 -172.79 : -2757.97 66.5 -6239.81 : -9496.00 71 -4187.27 : -3005.07 71 -9474.46 : -9721.55 75 -4330.31 : -3116.61 75 -9614.22 : -9798.26 79 -4392.12 : -3150.98 79 -9637.37 : -9873.56 83 -4406.48 : -3144.24 83 -9590.81 : -9818.55 87 -4180.31 : -1835.24 87 -10918.09 : -11072.34 91.5 -3046.54 : -1646.49 91.5 -12460.71 : -12677.53 96 -2667.78 : -1203.65 96 -14199.72 : -14405.91 100.5 -2006.18 : 829.14 100.5 -16204.78 : -16050.43 105 -1237.06 : 336.87 105 -17916.48 : -18095.96 109.5 -1493.53 : 112.11 109.5 -20229.10 : -20396.47 114 -320.49 : 1271.34 114 -19977.42 : -20132.33 115 1242.26 : 1242.26 115 -20036.85 : -20036.85 116 1271.14 : -320.88 116 -20131.09 : -19976.15 120.5 129.84 : -1475.92 120.5 -20396.59 : -20229.20 125 260.07 : -1313.38 125 -18082.10 : -17902.69 129.5 827.57 : -2008.01 129.5 -16048.68 : -16203.04 134 -1204.38 : -2668.63 134 -14405.14 : -14198.94 138.5 -1646.11 : -3046.43 138.5 -12677.78 : -12460.92 143 -1834.34 : -4179.86 143 -11074.79 : -10920.51 147 -3142.23 : -4404.66 147 -9820.29 : -9592.52 151 -3149.41 : -4390.71 151 -9875.59 : -9639.36 155 -3114.76 : -4328.49 155 -9800.50 : -9616.46 159 -3003.37 : -4185.77 159 -9723.79 : -9476.67 163.5 -2756.14 : -171.52 163.5 -9498.25 : -6241.57 165 404.30 : 407.52 165 -6942.42 : -6944.04 166.5 -194.67 : -2791.08 166.5 -6208.78 : -9460.17 171 -4368.87 : -3187.98 171 -9269.56 : -9515.97 175 -4683.99 : -3472.93 175 -9196.61 : -9379.85 179 -4963.39 : -3727.64 179 -8929.51 : -9164.22 183 -5250.00 : -3996.15 183 -8492.37 : -8718.14 187 -5358.47 : -3032.72 187 -9306.17 : -9458.27 191.5 -4686.07 : -3314.83 191.5 -10106.46 : -10318.10 196 -4853.08 : -3399.73 196 -10889.63 : -11093.61 200.5 -4771.88 : -1924.66 200.5 -11780.76 : -11626.02 205 -3070.28 : -1478.30 205 -12415.24 : -12595.43 209.5 -2497.37 : -903.59 209.5 -11169.79 : -11332.11 214 -1567.20 : 14.36 214 -10468.93 : -10621.97 215 -89.85 : -89.85 215 -10410.67 : -10410.67 216 -194.37 : -194.37 216 -10027.12 : -10027.12 220.5 -495.01 : -495.12 220.5 -7569.05 : -7569.15 224.5 -647.60 : -647.81 224.5 -5199.78 : -5199.99 228.5 -1134.55 : -606.79 228.5 -2065.30 : -804.94 230 -525.22 : -525.22 230 -886.82 : -886.82 Max: 1271.33671 at 114 Max: 0.0 at 0 Min: -5363.14302 at Min: -20396.59 at 120.5 KiÓm to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n c­êng ®é 1 (®iÒu 5.5.4 QT 22TCN 272-05) C¸c néi dung cÇn kiÓm to¸n: KiÓm tra søc kh¸ng uèn tÝnh to¸n. KiÓm tra giíi h¹n cèt thÐp. KiÓm tra søc kh¸ng c¾t tÝnh to¸n. §Ó tiÖn cho viÖc kiÓm to¸n néi lùc cña dÇm, quy ®æi tiÕt diÖn hép vÒ d¹ng tiÕt diÖn ch÷ T, theo c¸c c«ng thøc trong quy tr×nh. Nguyªn t¾c quy ®æi nh­ sau: ChiÒu cao tiÕt diÖn quy ®æi b»ng chiÒu cao tiÕt diÖn hép. BÒ réng c¸nh tiÕt diÖn quy ®æi b»ng bÒ réng ®¸y hoÆc bÒ réng b¶n cña tiÕt diÖn hép. ChiÒu dµy s­ên dÇm tiÕt diÖn quy ®æi b»ng chiÒu dµy hai s­ên dÇm cña tiÕt diÖn hép. ChiÒu dµy c¸nh tiÕt diÖn quy ®æi ®­îc x¸c ®Þnh t­¬ng ®­¬ng vÒ diÖn tÝch víi tiÕt diÖn hép. H×nh 2.47: Quy ®æi tiÕt diÖn hép thµnh tiÕt diÖn T MÆt c¾t A (m2) H (m) bd (m) hd (m) t (m) bt (m) ht (m) 20 17.33 5.5 5.6 1.2 1.2 12.7 0.47 26 11.13 3.17 6.56 0.50 1.04 12.70 0.43 32 9.2 2.5 6.8 0.3 0.9 12.7 0.44 KiÓm to¸n søc kh¸ng uèn tÝnh to¸n (®iÒu 5.7.3.2) Ta kiÓm tra theo c«ng thøc: Mu : M« men uèn t¹i tiÕt diÖn kiÓm to¸n lÊy theo TTGHC§1. TiÕt diÖn 20, Mu = -489460.7 KNm TiÕt diÖn 26, Mu = -106215.2 KNm TiÕt diÖn 32, Mu = -7636.2KNm, (42971.8KNm) f : HÖ sè søc kh¸ng, quy ®Þnh ë ®iÒu 5.5.4.2 f = 1.0 dïng cho uèn vµ kÐo bª t«ng cèt thÐp D¦L. Mn : Søc kh¸ng uèn danh ®Þnh cña tiÕt diÖn cã thÐp D¦L dÝnh b¸m, tuú thuéc vµo trôc trung hoµ ®i qua s­ên (tiÕt diÖn ch÷ T) hoÆc c¸nh cña tiÕt diÖn (tiÕt diÖn ch÷ nhËt) (bá qua sù tham gia chÞu lùc cña cèt thÐp th­êng): TiÕt diÖn ch÷ T : TiÕt diÖn ch÷ nhËt : - Tæng diÖn tÝch c¸c bã thÐp øng suÊt tr­íc t¹i tõng tiÕt diÖn (mm2). - DiÖn tÝch cèt thÐp øng suÊt tr­íc phÝa chÞu nÐn (mm2). f - C­êng ®é tÝnh to¸n qui ­íc cña cèt thÐp (A) khi chÞu nÐn f’Y = 0,002.197000 = 394 Mpa. dS - Kho¶ng c¸ch träng t©m c¸c bã c¸p ¦ST chÞu nÐn ®Õn mÐp chÞu nÐn ngoµi cïng - ®­a vµo chÞu nÐn khi a > 2p (khi a < 2p kh«ng ®­a vµo tÝnh to¸n, coi bªt«ng tham gia chÞu nÐn toµn bé) - øng suÊt trung b×nh trong thÐp øng suÊt tr­íc ë søc kh¸ng danh ®Þnh, tÝnh theo c«ng thøc 5.7.3.1.1-1: (5.7.3.1.1-2) c - Kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn mÆt chÞu nÐn (mm). (víi tiÕt diÖn ch÷ T). (víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt). - Kho¶ng c¸ch tõ thí ngoµi cïng chÞu nÐn ®Õn träng t©m c¸c bã thÐp D¦L(mm). b - ChiÒu réng c¸nh chÞu nÐn(mm). bw - ChiÒu réng b¶n bông(mm). b1 - HÖ sè quy ®æi khèi øng suÊt, b1 = 0.7643. - ChiÒu dÇy c¸nh chÞu nÐn cña cÊu kiÖn (mm). a - ChiÒu dÇy khèi øng suÊt t­¬ng ®­¬ng, a = c.b1. Tr­êng hîp trôc trung hoµ ®i qua s­ên (chiÒu dµy c¸nh chÞu nÐn hf < c) Khi ®ã tÝnh to¸n tiÕt diÖn lµ tiÕt diÖn ch÷ T cã bÒ réng s­ên lµ bw vµ bÒ réng c¸nh lµ b. Tr­êng hîp trôc trung hoµ ®i qua c¸nh (c < hf) Khi ®ã tÝnh to¸n nh­ tiÕt diÖn ch÷ nhËt víi bÒ réng lµ b - TÝnh cô thÓ víi tiÕt diÖn mÐp trô T5 (20): chØ cÇn kiÓm to¸n víi M«men Min v× m«men max cïng cã gi¸ trÞ ©m nh­ m«men min nh­ng cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi lín h¬n. Tæng diÖn tÝch c¸p D¦L trong miÒn chÞu kÐo cña bª t«ng (thí trªn): ApS = nbã.Astr = 26.(27140) = 98280 mm2 Kho¶ng c¸ch tõ thí ngoµi cïng chÞu nÐn ®Õn träng t©m thÐp UST miÒn chÞu kÐo dp = h- abv - = 5500 - 120 - = 5322 mm. h - chiÒu cao tiÕt diÖn (mm). abv hiÒu dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp D¦L(mm) d - ®­êng kÝnh èng gen bäc c¸p D¦L(mm). BÒ réng c¸nh chÞu nÐn(thí d­íi) : b = 5600 mm (b¶ng trªn). ChiÒu dÇy c¸nh dÇm chÞu nÐn : hf = 1200 mm (b¶ng trªn). X¸c ®Þnh vÞ trÝ trôc trung hoµ : Gi¶ thiÕt trôc trung hoµ ®i qua mÐp c¸nh dÇm chÞu nÐn, so s¸nh : f’c.b.hf = 4056001200 = 2688E+5 Aps.fpu = 982801860 = 1828.008E+5 Ta thÊy f’c.b.hf > Aps.fpu => trôc trung hoµ ®i qua c¸nh. TÝnh to¸n víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt cã bÒ réng lµ b, bw = b =5600mm. Kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn thí ngoµi cïng chÞu nÐn : øng suÊt trung b×nh trong thÐp øng suÊt tr­íc ë søc kh¸ng danh ®Þnh : ChiÒu dÇy khèi øng suÊt t­¬ng ®­¬ng : a = c.b1 = 1178.29x 0.7643 =900.57mm Søc kh¸ng uèn danh ®Þnh cña tiÕt diÖn : So s¸nh: Mu = 489460.7 KNm < fMn= 835348.7 KNm. VËy tiÕt diÖn mÐp trô T5 ®¶m b¶o kh¶ n¨ng kh¸ng uèn. - TÝnh t­¬ng tù cho tiÕt diÖn 1/4 nhÞp gi÷a (26) chØ cÇn kiÓm to¸n víi m«men min. Tæng diÖn tÝch c¸p D¦L trong miÒn chÞu kÐo cña bª t«ng (thí trªn): ApS = nbã.Astr = 12.(27x140) = 45360 mm2 Tæng diÖn tÝch c¸p D¦L trong miÒn chÞu nÐn cña bª t«ng : A*pS = nbã.Astr = 4.(22x140) = 12320 mm2 Kho¶ng c¸ch tõ thí ngoµi cïng chÞu nÐn ®Õn träng t©m thÐp UST miÒn chÞu kÐo dp = h- abv - = 3170 - 120 - = 2991.5 mm. h - chiÒu cao tiÕt diÖn (mm). abv - chiÒu dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp D¦L(mm) d - ®­êng kÝnh èng gen bäc c¸p D¦L(mm). Kho¶ng c¸ch tõ thí ngoµi cïng chÞu nÐn ®Õn träng t©m thÐp UST miÒn chÞu nÐn p = a’ + = 150 + = 203.5 mm. a’ - chiÒu dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp D¦L chÞu nÐn(mm) d’ - ®­êng kÝnh èng gen bäc c¸p D¦L(mm). BÒ réng s­ên dÇm : bw = 1040 mm (®· tÝnh ë b¶ng trªn) BÒ réng c¸nh chÞu nÐn(thí d­íi) : b = 6560 mm (b¶ng trªn). ChiÒu dÇy c¸nh dÇm chÞu nÐn : hf = 500 mm (b¶ng trªn). X¸c ®Þnh vÞ trÝ trôc trung hoµ : Gi¶ thiÕt trôc trung hoµ ®i qua mÐp c¸nh dÇm chÞu nÐn, so s¸nh : f’c.b.hf = 40x6560x500 = 1312E+5 ApS.fpu - A*pSf*pu = 453601860- 12320394 = 795.1552E+5 Ta thÊy f’c.b.hf >Aps.fpu => trôc trung hoµ ®i qua c¸nh. TÝnh to¸n víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt: Do ®ã : Kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn thí ngoµi cïng chÞu nÐn : øng suÊt trung b×nh trong thÐp øng suÊt tr­íc ë søc kh¸ng danh ®Þnh : ChiÒu dÇy khèi øng suÊt t­¬ng ®­¬ng : a = c.b1 = 445.80.7643 = 340.7 mm Do a = 340.7mm < 2p = 2(203.5) = 407 (mm) do vËy kh«ng ®­a cèt thÐp D¦L vïng bªt«ng chÞu nÐn vµo tÝnh to¸n, do ®ã søc kh¸ng uèn danh ®Þnh cña tiÕt diÖn ®­îc tÝnh to¸n nh­ sau: So s¸nh: Mu = 106180.6 KNm < fMn= 228081.4 KNm. VËy tiÕt diÖn 1/4 nhÞp gi÷a 26 ®¶m b¶o kh¶ n¨ng kh¸ng uèn. - Víi tiÕt diÖn gi÷a nhÞp gi÷a (32) cÇn kiÓm to¸n víi c¶ m«men min vµ max v× 2 gi¸ trÞ nµy tr¸i dÊu nhau. a) M«men max Mmax=43017.9 KNm Tæng diÖn tÝch c¸p D¦L trong miÒn chÞu kÐo cña bª t«ng (thí d­íi): ApS = nbã.Astr = 12(22140)= 36960 mm2 Tæng diÖn tÝch c¸p D¦L trong miÒn chÞu nÐn cña bª t«ng (thí trªn): A*pS = nbã.Astr = 4(27140) = 15120 mm2 Kho¶ng c¸ch tõ thí ngoµi cïng chÞu nÐn ®Õn träng t©m thÐp UST miÒn chÞu kÐo dp = h- abv - = 2500-100- = 2346.5 mm. h - ChiÒu cao tiÕt diÖn (mm). abv - ChiÒu dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp D¦L(mm) d - §­êng kÝnh èng gen bäc c¸p D¦L(mm). Kho¶ng c¸ch tõ thí ngoµi cïng chÞu nÐn ®Õn träng t©m thÐp UST miÒn chÞu nÐn p = a’ + = 170 + =228.5 mm. a’ - ChiÒu dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp D¦L chÞu nÐn(mm) d’ - §­êng kÝnh èng gen bäc c¸p D¦L(mm). BÒ réng c¸nh chÞu nÐn(thí trªn) : b = 12700 mm (b¶ng trªn). ChiÒu dÇy c¸nh dÇm chÞu nÐn : hf = 440 mm (b¶ng trªn). X¸c ®Þnh vÞ trÝ trôc trung hoµ : Gi¶ thiÕt trôc trung hoµ ®i qua mÐp c¸nh dÇm chÞu nÐn, so s¸nh : f’c.b.hf = 4012700440 = 22352E+4 ApS.fpu -A*pSf*pu = 369601860- 15120394 = 6278.832E+4 Ta thÊy f’c.b.hf > Aps.fpu -A*pSf*pu => trôc trung hoµ ®i qua c¸nh, tÝnh víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt cã bÒ réng b = 12700 mm, hw= 440 mm Do ®ã : Kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn thí ngoµi cïng chÞu nÐn : øng suÊt trung b×nh trong thÐp øng suÊt tr­íc ë søc kh¸ng danh ®Þnh : ChiÒu dÇy khèi øng suÊt t­¬ng ®­¬ng : a = c.b1 = 185.6 0,7643 = 141.9 mm Nh­ trªn ®· nãi do a =141.9 mm < 2p = 2228.5=457 mm do ®ã kh«ng ®­a A vµo chÞu nÐn. Do ®ã søc kh¸ng uèn danh ®Þnh cña tiÕt diÖn tÝnh theo c«ng thøc : So s¸nh: Mu = 43017.9 KNm < fMn= 152969 KNm. b) M«men min Mmin=-7590.1 KNm Tæng diÖn tÝch c¸p D¦L trong miÒn chÞu nÐn cña bª t«ng (thí d­íi): A*pS= nbã.Astr = 12(22140)= 36960 mm2 Tæng diÖn tÝch c¸p D¦L trong miÒn chÞu kÐo cña bª t«ng (thí trªn): ApS = nbã.Astr = 4(27140) = 15120 mm2 Kho¶ng c¸ch tõ thí ngoµi cïng chÞu nÐn ®Õn träng t©m thÐp UST miÒn chÞu kÐo: dp = h- abv - = 2500-170- = 2271.5 mm. h - ChiÒu cao tiÕt diÖn (mm). abv - ChiÒu dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp D¦L(mm) d - §­êng kÝnh èng gen bäc c¸p D¦L(mm). Kho¶ng c¸ch tõ thí ngoµi cïng chÞu nÐn ®Õn träng t©m thÐp UST miÒn bªt«ng chÞu nÐn: p = a’ + = 100 + = 153.5 mm. a’ - chiÒu dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp D¦L chÞu nÐn(mm) d’ - ®­êng kÝnh èng gen bäc c¸p D¦L(mm). BÒ réng c¸nh chÞu nÐn(thí d­íi) : b = 6830 mm (b¶ng trªn). ChiÒu dÇy c¸nh dÇm chÞu nÐn : hf = 300 mm (b¶ng trªn). X¸c ®Þnh vÞ trÝ trôc trung hoµ : Gi¶ thiÕt trôc trung hoµ ®i qua mÐp c¸nh dÇm chÞu nÐn, so s¸nh : f’c.b.hf = 406830300 = 8196 E+4 ApS.fpu - A*pSf*pu = 151201860 - 36960394 = 1356.096 E+4 Ta thÊy f’c.b.hf > Aps.fpu –A*pSf*pu => trôc trung hoµ ®i qua c¸nh, tÝnh víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt cã bÒ réng b = 6830 mm , bw= 300 mm. Do ®ã : Kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn thí ngoµi cïng chÞu nÐn : øng suÊt trung b×nh trong thÐp øng suÊt tr­íc ë søc kh¸ng danh ®Þnh : ChiÒu dÇy khèi øng suÊt t­¬ng ®­¬ng : a = c.b1 = 74.90.7643 = 57.25 mm. Ta cã: a =57.25 mm < 2p = 2153.5 = 307mm nªn ta kh«ng ®­a A vµo chÞu nÐn. Do ®ã søc kh¸ng uèn danh ®Þnh cña tiÕt diÖn tÝnh theo c«ng thøc : So s¸nh: Mu = 7590.1 KNm < fMn= 62247.6 KNm. VËy tiÕt diÖn gi÷a nhÞp gi÷a (32) ®¶m b¶o kh¶ n¨ng kh¸ng uèn c¶ Mmax vµ Mmin. KiÓm tra l­îng cèt thÐp: KiÓm tra l­îng cèt thÐp tèi ®a (®iÒu 5.7.3.3.1) Hµm l­îng thÐp D¦L vµ kh«ng D¦L tèi ®a ph¶i ®­îc giíi h¹n sao cho : (5.7.3.3.1-1) Trong ®ã : c - Kho¶ng c¸ch tõ thí chÞu nÐn ngoµi cïng ®Õn trôc trung hoµ (mm). de - Kho¶ng c¸ch cã hiÖu t­¬ng øng tõ thí nÐn ngoµi cïng ®Õn träng t©m lùc kÐo cña cèt thÐp chÞu kÐo (mm) : (5.7.3.3.1-2) As - DiÖn tÝch cèt thÐp chÞu kÐo kh«ng dù øng lùc fy - Giíi h¹n ch¶y quy ®Þnh cña cèt thÐp ds - Kho¶ng c¸ch tõ thí nÐn ngoµi cïng ®Õn träng t©m cèt thÐp chÞu kÐo kh«ng dù øng lùc TÝnh to¸n bá qua cèt thÐp th­êng, do vËy de = dp MÆt c¾t Aps (mm2) dp (mm c de (mm) c/de KÕt luËn 20 98280 5322 1178.3 5322 0.2214 §¹t 26 45360 2991.5 445.8 2991.5 0.149 §¹t 32(Mmax) 36960 2346.5 185.6 2346.5 0.0791 §¹t 32(Mmin) 15120 2271.5 74.9 2271.5 0.033 §¹t KiÓm tra l­îng cèt thÐp tèi thiÓu (®iÒu 5.7.3.3.2) BÊt kú mét mÆt c¾t nµo cña cÊu kiÖn chÞu uèn, l­îng cèt thÐp th­êng vµ cèt thÐp øng suÊt tr­íc chÞu kÐo ph¶i ®ñ ®Ó ph¸t triÓn søc kh¸ng uèn tÝnh to¸n Mr. LÊy gi¸ trÞ nhá h¬n trong 2 gi¸ trÞ sau: + 1,2 lÇn søc kh¸ng nøt Mcr x¸c ®Þnh trªn c¬ së ph©n bè øng suÊt ®µn håi vµ c­êng ®é chÞu kÐo khi uèn fr cña bª t«ng theo quy ®Þnh ë ®iÒu 5.4.2.6 : §èi víi bª t«ng cã tû träng th«ng th­êng : Trong ®ã: Mcr tÝnh theo c«ng thøc 5.7.3.6.2-2 cña quy tr×nh 22TCN 272- 05 : Mcr = fr Mcr - Søc kh¸ng nøt (N.mm). Ig - M«men qu¸n tÝnh t¹i tiÕt diÖn tÝnh to¸n (mm4) fr - C­êng ®é chÞu kÐo khi uèn (Mpa). yt - Kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ tíi thí chÞu kÐo ngoµi cïng (mm). + 1,33 lÇn momen tÝnh to¸n cÇn thiÕt d­íi tæ hîp t¶i träng - c­êng ®é thÝch hîp quy ®Þnh trong b¶ng 3.4.1.1 (tæ hîp t¶i träng c­êng ®é 1). MÆt c¾t Ig (m4) fr (Mpa) yt (m) 1.2Mcr (KNm) 1.33Mu (KNm) Mn (KNm) KÕt luËn 20 75.942 3.984 2.398 151384 651117 830525.6 §¹t 26 16.952 3.984 1.303 62208 141220 183552.1 §¹t 32(Mmax) 8.371 3.984 0.906 44196.1 10094.8 62084.4 §¹t 32(Mmin) 8.371 3.984 1.595 25098.5 57213.8 152634.2 §¹t KiÓm to¸n søc kh¸ng c¾t cho tiÕt diÖn: KiÓm to¸n theo c«ng thøc : Trong ®ã: Vu - Lùc c¾t t¹i tiÕt diÖn kiÓm to¸n, lÊy theo TTGHC§1. f - HÖ sè søc kh¸ng c¾t ®­îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu 5.5.4.2.1, f= 0.9 Vn - Søc kh¸ng c¾t danh ®Þnh ®­îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh (®iÒu 5.8.3.3): Víi : ( TÝnh theo lý thuyÕt tr­êng nÐn c¶i tiÕn ) dv - ChiÒu cao chÞu c¾t h÷u hiÖu ®­îc x¸c ®Þnh trong ®iÒu 5.8.2.7(mm) bv - BÒ réng bông cã hiÖu, lÊy b»ng bÒ réng nhá nhÊt trong chiÒu cao dv (mm) s - Cù ly cèt thÐp ®ai (mm), ®­îc chän dùa trªn tÝnh to¸n chÞu lùc c¾t vµ yªu cÇu vÒ cÊu t¹o (min(h/3=5500/3=18333mm; 300mm) ®èi víi ®o¹n gÇn gèi cã lùc c¾t lín) = 300 mm. b - HÖ sè chØ kh¶ n¨ng bªt«ng bÞ nøt chÐo truyÒn lùc kÐo ®­îc quy ®Þnh trong ®iÒu 5.8.3.4. q - Gãc nghiªng cña øng suÊt nÐn chÐo ®­îc x¸c ®Þnh trong ®iÒu 5.8.3.4. (®é). a - Gãc nghiªng cña cèt thÐp ®ai ®èi víi trôc däc (®é), a = 900. Av- DiÖn tÝch cèt thÐp chÞu c¾t trong cù ly s (mm2). VP- Thµnh phÇn lùc øng suÊt tr­íc cã hiÖu trªn h­íng lùc c¾t t¸c dông, lµ d­¬ng nÕu ng­îc chiÒu lùc c¾t (N). TiÕt diÖn mÐp trô lµ tiÕt diÖn cã lùc c¾t lín nhÊt, do vËy ë ®©y ta chØ kiÓm to¸n søc kh¸ng c¾t cho tiÕt diÖn (20) t¹i mÐp trô T5. Lùc c¾t vµ m«men theo TTGHC§I t¹i tiÕt diÖn (20): Vu = -23127.8 (KN); Mu = -489460.7(KNm). TÝnh VP: - DiÖn tÝch thÐp øng suÊt tr­íc trªn mÆt c¾t ngang cña tiÕt diÖn tÝnh to¸n. - øng suÊt trong c¸p sau mÊt m¸t, gi¸ trÞ øng víi mçi mÆt c¾t. gi - Gãc lÖch cña c¸p i so víi ph­¬ng ngang, b»ng ®é dèc mÆt cÇu vµ cã gi¸ trÞ rÊt nhá nªn trong tÝnh to¸n coi nh­ =0. VËy Vp = 0 X¸c ®Þnh dv vµ bv: ChiÒu cao chÞu c¾t dv: ChiÒu cao chÞu c¾t cã hiÖu lÊy b»ng cù ly ®o th¼ng gãc víi trôc trung hoµ gi÷a hiÖu øng lùc do kÐo vµ nÐn do uèn, tøc lµ: víi a = b1.c VËy dv = 4871.7 (mm). b ®· tÝnh ë phÇn tÝnh chÊt vËt liÖu, b = 0.7643. BÒ réng chÞu c¾t cã hiÖu cña tiÕt diÖn bv LÊy b»ng bÒ réng b¶n bông nhá nhÊt trong chiÒu cao dv ®­îc x¸c ®Þnh trong ®iÒu 5.8.2.7 , bv = 1200 mm DiÖn tÝch cèt thÐp chÞu c¾t trong cù ly s lµ: Avmin = X¸c ®Þnh q vµ b. §­îc tra tõ b¶ng §Ó x¸c ®Þnh ®­îc q vµ b ta ph¶i th«ng qua c¸c gi¸ trÞ sau v/f’c vµ ex. Trong ®ã: v - øng suÊt c¾t trong bªt«ng , ex Trong ®ã: - øng suÊt trong thÐp øng suÊt tr­íc khi øng suÊt trong bªt«ng xung quanh nã b»ng 0. fpe - øng suÊt cã hiÖu trong thÐp øng suÊt tr­íc sau mÊt m¸t. - øng suÊt nÐn t¹i träng t©m bã c¸p Aps- Lµ diÖn tÝch thÐp D¦L t¹i mÆt c¾t tÝnh to¸n. Ep = 197000Mpa, Ec = 35750Mpa Trong ®ã : Ac - DiÖn tÝch cña bª t«ng ë phÝa chÞu kÐo uèn cña cÊu kiÖn, b»ng diÖn tÝch b¶n c¸nh chÞu kÐo céng víi diÖn tÝch b¶n s­ên chÞu kÐo cña tiÕt diÖn quy ®æi. Ac = bt x ht + t x hk bt - ChiÒu réng b¶n chÞu kÐo sau qui ®æi tiÕt diÖn (m) ht - ChiÒu cao b¶n chÞu kÐo sau quy ®æi (m) t - ChiÒu réng s­ên dÇm quy ®æi (m) hk- ChiÒu cao s­ên dÇm chÞu kÐo (m) Víi c lµ kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ tíi thí chÞu nÐn ngoµi cïng. Tra b¶ng 5.8.3.4.2-1 ta ®­îc q vµ b T¹i mÆt c¾t (20) cã nhiÒu bã c¸p vµ mÊt m¸t ®èi víi mçi bã c¸p lµ kh¸c nhau nªn ta lÊy mÊt m¸t trung b×nh : Theo gi¸ trÞ lùc c¨ng c¸p sau c¸c mÊt m¸t ®· xuÊt ë trªn, ta cã lùc c¨ng trung b×nh lµ : Tªn bã c¸p C1-1 C1-2 C1-3 C1-4 C1-5-1 C1-5-2 C1-6 Ptb P(KN) 3951.82 4228.45 4216.23 4144.06 4054.68 4028.11 3986.17 Tªn bã c¸p C1-7 C1-8 C1-8 C1-9 C1-10 C1-11 3903.43 P(KN) 3900.2 3798.11 3789.79 3661.15 3548.29 3437.51 øng suÊt cã hiÖu trong thÐp øng suÊt tr­íc sau mÊt m¸t : fpe = P/A = 3903.43/0.00378 = 1032653.4 KN/m2 = 1032.653 MPa øng suÊt nÐn t¹i träng t©m bã c¸p : Ep = 197000Mpa, Ec = 31975Mpa Gi¶ sö q = 240 thay vµo tÝnh ®­îc ex <0 nªn ph¶i gi¶m ®i mét l­îng b»ng c¸ch nh©n víi hÖ sè Fe tÝnh b»ng: hk= H - c - ht = 5.5 - 1.1783 - 0.47 = 3.8517 (m) Ac=12.7 0.47+1.23.8517 = 10.591 m2 => ex = 0.0541(-11.956)10-3= - 0.6510-3 Tra b¶ng 5.8.3.4.2-1 ta ®­îc q = 22.10, vµ b= 6.39 Thay gi¸ trÞ q = 22.30 ng­îc trë l¹i ta tÝnh ®­îc ex = -12.010-3, khi nh©n víi hÖ sè triÕt gi¶m Ft ta cã ex = -0.6510-3 Tra b¶ng 5.8.3.4.2-1 ta ®­îc q = 22.10, vµ b= 6.39 TÝnh Vc vµ Vs : Chän thÐp ngang lµ thanh f20 cã 2 líp trªn mét s­ên, diÖn tÝch Av=2314mm2 DÇm 2 s­ên nªn diÖn tÝch thÐp chÞu c¾t cña dÇm trong cù ly s lµ 2Av= 1256 mm2 Thay c¸c th«ng sè cÇn thiÕt ta tÝnh ®­îc: TÝnh søc kh¸ng danh ®Þnh cña tiÕt diÖn: Theo c«ng thøc ®· nªu ë trªn ®Ó tÝnh Vn. VËy: Vn = 39701.59 KN Vn = 0.9x39701.59 =35731.43 KN > Vu = 23133.7 KN Nh­ vËy tiÕt diÖn ®ñ kh¶ n¨ng chÞu c¾t.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiet ke ky thuat ban_TUANCD2.doc
  • doc1-thuyet minh.doc
  • rarban ve tuanchuan men.rar
  • docPhu luc_tuan.doc
  • docThiet ke thi cong_tuan.doc
  • doctkkt dam chu ok!!!.doc
  • docTKKT tru-tuan.doc