Đồ án Xây dựng mô hình thiết bị sấy bằng bơm nhiệt và nghiên cứu thực nghiệm sấy nông sản ở nhiệt độ thấp

ĐỒ án tốt nghiệp: Việt nam nằm trong vùng nhiệt đới khí hậu nóng ẩm gió mùa với 3000km bờ biển trải dài khắp đất nước. Độ ẩm thường xuyên hơn 70% nhiệt độ cao nhất có thể đạt hơn 38oC. Khí hậu nóng ẩm là điều kiện để vi khuẩn nấm mốc có hại phát triển làm hư hại các lại lương thực, thực phẩm, trái cây, hoa màu .Bên cạnh đó, nước ta là một nước nông nghiệp có kỹ thuật lạc hậu . Bơm nhiệt là thiết bị nhiệt lạnh được xem là có khả năng tiết kiệm năng lượng nhất hiện nay. Qua nhiều năm nghiên cứu và triển khai ứng dụng thấy rằng bơm nhiệt nhiệt độ thấp để hút ẩm và sấy lạnh có nhiều ưu điểm có thể ứng dụng rộng rãi ở việt nam. Mang lại hiệu quả kinh tế cao và có tính thực tiễn lớng. hiện đã có nhiều công trình nghiên cứu và ứng dụng sấy lạnh dùng bơm nhiệt. Tuy nhiên chưa có tài liệu nào nói rõ tính toán thiết kế chế tạo hệ thống lạnh dùng bơm nhiệt cụ thể. Đề tài: Xây dựng mô hình thiết bị sấy bằng bơm nhiệt và nghiên cứu thực nghiệm sấy nông sản ở nhiệt độ thấp Nội dung: - Lý thuyết về kỹ thuật sấy - Lý thuyết về bơm nhiệt - Xây dựng mô hình thực nghiệm về sấy nông sản ở nhiệt độ thấp - Tính toán nhiệt quá trình sấy - Xây dựng các bài thí nghiệm - Kết quả thí nghiêm, kết luận và hướng phát triển của đề tài.

pdf91 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1558 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Xây dựng mô hình thiết bị sấy bằng bơm nhiệt và nghiên cứu thực nghiệm sấy nông sản ở nhiệt độ thấp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t;4 59   ši&0 % %M E+: s o +q "s,""GGzyG" s s G‘! − = − qGsy"y! w š+&0   *5 72 ? 4*:+: s o 7 q G‘! sG  − − q "s,""GGzy" ,yz,(,ˆx − − qyy(z!xŒw š+&0   *54*:sDo a qY.7qsxsy.yy(z!xq(,ˆ"yGsŒ šT 4*   *54*: s 9:o a"q !z"".z Gs("ˆ"ya = τ q!zyY. ši&0 &0h & Ks o 7++q+.l"‹smqGsy"y!.l,zyˆ‹z,,ymq!,sy"xŒw . ši&0  +3 &0o a+qY.7 qsxsy.!,sy"xqy!ˆ,G,GŒ šT 4*+3 +3 *5++3 s 9:o y"G !z"".z ,Gy!ˆ,Ga a ++ == τ = Y.          !" #$% &']d JKL I 2‡Mˆ )‰…ˆJ n})nN† SM‰ Š*n}‹S I%)a.W >4?\ I%%)a.W %? +$%5N HEC4*:4~&04JK 6 E48 `*4 %? \5\ +0 72 ? ' L72 ? 4*: % 48 65V $*5.Zh`9:6 4V% ? 525 9 *+&0 78 72 ? 48 `*6E 4 : %? &0`9:6 ;EC4*: % 48 V $*5V3 H4*: $ EC *5% 72 ? 4*:  % \.S 1 E+&: 5c5:^254*M\M:2: c  1 H*5l8mhd /F $ H4*:8 8 72 ? 4*:3F':'M/A7 *+&0 . k6 %? :E 4*: 2+ 3+2 &o 1VE$4*:l $254*m2 2/ 2 l &&? 3 / `J+_ Mm.Zh*:`2C  4*: h + 3+f &2F'*+&0 Hh + 348 54*: 4 42 E78$415& 5254*:%  4*:+3 2. I%0M?\ WKM' H%? +5KK % 2@5 ' LH23 4 ' ' %? 58  @3  E   /E$ 4*:2 $ 41 +7 E2 . W-8 T /F 2% 41HE$4*:&0d :$ K4JK + 3+4*:.     !" #$% &']h W-2K K 5888 &0$ `2:'M; 58&0 1 @ 3 E441 9: 8 &V H2:E1'  2$ . WI? E$ 053 $+&0 : %  &0 2 / *%? 58 8 T / F &0 $ % 4 +3 . W B 2EC5K \5 32% 41Q `2C $:1H`2C 1+&0 H44*:? `2C E  +3$:'M. I0.4?U,>[X'67 8  I0%.4?U,>67 8 9:; $0%%.4?U, %?  ;EC4*: % 48 V $*54JK  &01 &? !.s. :' +_+o i$EC4*: 8 3 H4*:&  5B . ZH4*:3 ? $5< &× $ × qz,"× z""× yG". > +s2:/ J4^% 4*+3 a"qGx.""">w.#% +3 4 N +3 &0' } +3 *55 &73  . #% +3 $*547  &0 E $ * C l/F $% 4   /F 254*M \M:m&0} H4*:.39:%  48 54*: 2 +4*:.#% 4 NH4*:s5M N&08 % & J8 B s5M + &0;/7' ;.Z3 M H : % ;&0 $ % & 3  % *5*5 +3 .Z39:%*  H% *5  +3 ƒ 25ƒ  8 B ;&7EC ; & V/2: c +&0 +N & K&0+3 1Q     !" #$% &'^# 5& : . s , ˆ ss( x sx sys( szs, z s!sx G ! y s" y sy " sy"sG 8 I%.4?U,67 8 9:;<47<A .C  s‹2: c s"‹a3  G‹ E+&: ss‹k  !‹- 4 sG‹k9: V x‹-16 & s!‹# b y‹E J sx‹#'  z‹-J*5 & sy‹#:4*: (‹k +3 sz‹>; 4*: ,‹a3 +3 s(‹i52 ˆ‹I$ 73 s,‹-J8      !" #$% &'^% I0%0)7 8 5 6 9:;<47<A 5 V6B .C  8 I0)Z&E"X'67 8 9:; W 6<47<AB .C  8 I$)Z<'X'67 8 9:; W 6<47<AB .C      !" #$% &'^0 I0%$.4?U,> &8 U6> :6 64U[ š† ;o  ) ! 7 G ! s ! x 7" 8 $$.4?U, &8 U6> :6 64U[ š :' +_o S %*4 NEC: &0& ? 2+N 2 +N  8 %s.S :&0\/2: c &0 c 3  2: c h254*: 5"+' 254* & K5lGm.S 25G EC & K 8 ƒ 25 2 9 4*: & K +N  25!.†+N 25! E+& 8254*`1 254*: 5" lxm ; EC:  H2 9 4*:h N; 4*: ƒ 25ƒ  8 B ? +3E5K. I00J 7<X'67 8  #&%? oi×>×SqsG"×"("×sx" %*o€GG -% 4*+12: c oqGySqs,zxGyY k +3 o¡+q"z(GG k  o¡ q",!GG #&; 4*:oi×>×Sq".("×"z"×"yG #&:4*:oi×>q"z"× "yx !o>? 2+N oZEC & K )o2: c oZEC: !o E+&     !" #$% &'^$ I$T >. / Œ 67 8 I$%T 67 8 †9:+$41M +&_ %? EC4*: % 48 6 5V $*5. vO< +_:E/4*:V $*52+_:E+' 7 E +4*:. vZ &% O / : M   2VM\M:2: c $VH E+&:n 1& 1  ; GG"% 4* ; 88 %? 3$ l& $B ++q,Šm. v# +&0 4 35l EEE  35 4^4 m $% 4 : & K. # %? 2P L64o v- } ; 4*:Q1HQ L & & 5 & : % O   Q $% 7 8E $ & +3 . v-1C $VH E+&; V \% O  : hE$3:734 E$++3 % . vZP e2 % 41l254* $B % 72; ; m E 1 3$ ^ C . vZ  4*:P e % 41l1+&0 $m7 42 *:} M &3:'M?+*:}E 4*: 2 `2C 2% 41+58 P e 72 ? 4*: &+*:41+~;C 2& 4*:. v#1 h 1 3:+*:}  E /F   3:VE$% . v# H4*:E5K 3$ ?E 2 2 &0+3oI      !" #$% &'^I 1J% O 3:E$++3 P e2% 41. c!E, vZ 72 ? 4*: E3E $:'M}   3$ ? &  88 : ?&0 $ H4*:l E $72 E *5 & 8 872J*58. vI88 &0$:'MH72 ? 4*:M & `:' P e72 ? +H \_88 $ 8 T 2 H' H4*:.IQM \_ 2: c +3 % CE 4M+&0 4 35% &0+ : N 2 C7:C &:4~% 88  $M H +3 .ZP e 46 :^ 2 % 41 25 4* $ 2 `: 461. I$0 / Œ 7< Z:^ $l% 7:^$VH E+&m4*:P + 3 +&? 3 / `J+_ MKo WI/F J*5 H +3 o4JK Jc 3 / F E % *5 +3 +:^ f & 41 ^ L:^+&0 '  ^ <% +3 c P :^2% 412 9 4*:. WI/F ]41 c H2: c +3 o†JK E+&:/ F ]41 c < 25*525 1 +3 +:^  ^ <% +3   ' :^ $$ H2 9 4*:. WI/F +&0 4 35 1 o†JK $ 35!9: 35 ':+&0 %* 1 2:+3 4~2$ E T 4* $ & K: H1 2:+3 +:^ $ $2 9 4*:.      !" #$% &'^] JKL ] 2‡Mˆ JƒJn n})SM* n}‹S (n!F+MNOSM„€+l+Š ]%UEk>/<A V6&'YA -248 5 78V *5 5\3 .ZX h h 72 ? 2...4~ /+ 32 . *+$1 &0 4*: % 48 +*:3 4o vk3 3o+\ %2+ 3+35'... vk3 Ho + 4O 9: 1H8...#4*:2 % 48 + 3 :& E &3 +2 Q40. vk3 78o1 ...#4*: % 48 + 3 : & & 4*: :' 878 QFNl &1m. vk3 +2o4 …1+22+ 3 ...-23 % 48 + 3 :& &04*: :' 3 l1+2m QT NlO58m. vk3 $: f& Q5 '.I9:+ < E5h % 48 .†*:248 5 :& 2+ 34*:5 Q4*:M 4%. •9:F`cE *H+ 3 78 3 Hl 1m. )C<W X'&'YAU ?Y'.9Y&8 <4 Z 72 ? 4*: 78`8: $+ 3E ^4 +_* \ @2E ^* +02 +8 &V * +&0 48 5.< E ^ @ ;46E 3 L 7P E ^$`15...†6: ^P 5 O l5 P $& ..mCE $/ < E ^+_.< E ^4 72 ? 4*:+ < 58 L 3  P+  P < 58 L %`:  5 +:P 2 05 * 5 +„P +59 H: E ^*.     !" #$% &'^^ S +&0    78 4*: & *5   78 & ? \ C52H:$5M  72 ? 4*:`J +_ &4*:.Z 2  ? ` 4 P C ^ * + 72 ? %`:.€ „+ 3:82 42 B C52H:V 464 „. k: ?` 6 ' H+ „++' 7 6E5E 4K8 ; ' 59 J*.Z /  *+46 H% & ` + „+ E  5P 5  4}  * '. # 4*:  CE ^ $4*:  4*: ?4O1 : CE ^3 .Š ` f CE ^ 72 ? 4*:`J+_ †[G? C3.Z 72 ? 4*: 78& C: 4 9 P 58 L <& J2` Q 46J &H& &2K H $ 5 P` C `::C 05. I 2 Q+2E ^%  C*:f &3 /  2 N 78$2d M E$4*:05 h + 348 5. ]0J7 <4&'YA †*: 78 & &0 6 &3 o :' 3 +2N  $ Q f& .ZXP ? L48 5% 4*: 786 P 4 ;4olS? y.sm €78& 4 J43&0+ 3N5M % H' &059 bP &+43OE .† 78&0M l*5m`J+_ 2 *.ZE5 P 2? L 48 52 &0 EE P 2 4 ; 2 . Z  M l*5m  2 K H  '  * 2 +_ H :' +CE ^+0 46 2 &4*:.I; 4 C '1 P œ :' +C* 3 3 E18 T E 4*: 78 \ O  4*:.< 48 5 / $M 4~+; 2 $52b9 ' E } E 46:^* \1 +0 72 ?  ^ +\4*:.      !" #$% &'^b 72 ? M + 8$\H 78%.           8 ]%.7 <4&'YA Z % 54*: 78 &E `J+_ 2* 3 E 515 4 „ .Z A4*: @ * f&  78 :5 'F+"yWs).-*;4~+T 8 T 3 @ N +T *5$/Q ^ } E +T 8 T 1*+&0  M% CE ^*:.-2*4 f& &0 5^E &o W4P H +:`P  H 4 œ H 4 œ.•9:  E C 4*: V $*5?E48 54*:% C2$ 9:E H $ -%Q †*: / N Z 5 3 $ >  ¢52 Z 5 3 :'  >  :' + €J -@ W59 + 3 r@4J -OE lS Q :' m -M l*5m jJ+_ 2* - -W¢5 †*: Z 5 3 8 N >  †*:     !" #$% &'^d +% <&0 M &M:H2 *Q & M ]$J49A EB.9Y&8 <4 ]$% .C<4 —E 18 &V /E * +&0 48 5 78% + $ 4*:. E $48 5 72 ? 4*: z" -?5 %' CE  . E ' ˆ" -?„ P œOMC P 2258 L 3 P œ 5 +P 205* 59 J...`8: 3 V $  < 78 C2:.€78BNE$4*:% l $*5m.E+ 3 78 5M 5 ' ? $1 48 5+' E ,"Wˆ" -. EE5`\   O &4*:5 ? $4*:+' E sy" -.I148 5% M &1H?4*: $  3 Mˆ"Ws"" -4 8M `1 . a2 ? 4*:B 5K $ 1$ T H +4*:.E1$ T  72  ? / Q Q 78 C O +3 T 72 ?  2 . &0+3 E1$T ?& $ 2:E. ]$0CV6_ 7_ W 1 9 8 T \H% ?58 8$& 1 H `1 .-G2+ 8$& 1H% o ZT $% 2 + „P. r8 $% 2 2:\. Z% &  +B 4*: % $ s" W s!).E$ H % 72*54~+ 78 L Q3 +5N% ' /Q+8 &V `*E 72 ? 2 E5P .& E$72 4~+ 1$4*: 8. # N+B4*:% P H 78& ' $T +' l% & 8 x"Wz")m.E% $72*5?4~ 1 T +&0 Ž &0+3 E72 4~C@ 4& +&N 48 5 4*:. & /F $H%  2/F 1$+& % H +&0 78& L +B4*:.      !" #$% &'^h ]$$!E 7X'_ 7_ W Z 72 ? 4*:% +&% 6 ' Q&b L.Z 2+B4*:% +&% 6 ' 1$ Nl N "xw4m :  4*:& c +*+&0 48 54*:% .IO5K &0 : &58 73% &b L1$  8 "xWx"w4 2EC4*:.E1$ 72+ l ' x"w4m4~ 9:^ * +&0 . ]$ICX'U" <4 I$:H+5 784*:f 8 &V E 72 ? 4*:.i5 :' + N ?72 ? 4*:  ; / & E72N 4~+ 8 T 4*H+B4*:. &0+3 E72:?4~+ 846+&% H % E 48 5C£^;%£ @ +3. Z% & ' `E5+5 78 ' 2:4*:1+&0 y‹, wG +505.            !" #$% &'b# (nn nŽnn}+JƒJn n}) ]%)a.W >4?\ vj9:6 2 4*: 78 1 P %? E C 4*:V $*5. j2C  4*: 2 + 3 +4*:Q & : 4*: EC4*:V $*5:^E$4*::^&? 3 / MH+4*:. v†8 54*:583*+&0 3$05K4J K  8 78 8 8 4J K +9  C 2 $ H /  ' . v€\ O &0 4*:4 25& 5254*: % & 25& 5254*:2. ]0aa>>TU U6 W 6 ]0%aa W 6 > ;o v%? 6 4*:V $*5 &U ? :V& ! v-9 | 3 9 oy""" $ `2 G"± . vi&+&0 E. vI; ;  . vE J vE] 9 vS; ; $254*%*VM\M:2: c . ]00 " >TU W 6J&‘ - 1`*4Lh-9–>O-9ž. : :&0 ; /V* 82 &-9–V2 % ' E .- 14 &V      !" #$% &'b% 52  V $ *5  % . - 1 + $ 6 5 * *  &b Q+ Š. Z & Q5 1 V + 3o 1N 1 .- 1 N  +&0 &  C @Ž- 1 +&0 & *5C 3.- 1*+&0 1H +e N. - 1 &0 4J K K  + + `   & + :' + % 5EE 65.- 1T 41 ` * Q4*:%M1*...  1B 2K 3 ^ ++0   C+:' f3 T D.B +L1< E272 :E4LcT =. Z 5M @l)mH 1& V8 4o & P i5 jP ++ œ k} `*55 P # 2  5M ,,y "ˆ "s s" s"ˆ "ˆ ]$&8 5 9  W 6 ]$%J V:;>TU -@ 1+ 3H +e NNP J432+2P /: V9:2”q!. v-9  +*:41 +' M}4~ +  P e72 ?  2 81+&0 H. ]$0&8 5 W 6 # +3$ 46^ C 1 EC %? '  E+&2; ;EC .  O% O ; *5  .     !" #$% &'b0 v- } H4*:Q1 2 % ' +@ 1 . v>% O  3$ Q $:'M% 78 E  & +3 . vZP e72 ? 4*: $ ; 4*:72; ; . vZE  1+&0 } 72 ? 4*:4G ! ...4 OM72 ? 4*:. v#7 42*:4*: M 3:'Ml7 42$%4T +3+2 1N ...Q4: 2  4*:m? h 4*:E +*: } `2C 1+&0 %rH}E  2 `2C $+3h .k6 E78&0h 4*:*:48 53:'M. c!E, vZ 72 ? 4*: E3E $:'M}   3$ ? &  88 : ?&0 $ H4*:l E $72 E *5 & 8 872J*58. vI88 &0$:'MH72 ? 4*:M & `:' P e72 ? +H \_88 $ 8 T 2 H' H4*:.IQM \_ 2: c +3 % CE 4M+&0 4 35% &0+ : N 2 C7:C &:4~% 88  $M H +3 .ZP e 46 :^ 2 % 41 25 4* $ 2 `: 461.       !" #$% &'b$ JKL ^ PNl+Š n}){R2’KŽ ƒ„n“On ^%J:A<U W _9YA W 6 ^%%P9YA [4_ 7A ^%%%&[ _ '4.~ _ UEk'<[ c)a.W j2C 8 &V H1+&0 4  E 2% 41  H%?  .†JK $ 35 4\ 35^4 1 +&0 4  1 +\ :254* & K: / T c P T 4* +3 f & $ & K: /T +:^ % 41 H . cP9YA 5 6 Z & 35' 4 Z l5\m " l"-m " lm l"-m lm s l"-m G l"-m ! l"-m  lŠm r & l m " WG" sx !" s", !"y Gzˆ !!( (x " G" " xsy x! sz !s Gy, xzy ˆ! ˆ" x" " xsy x!y szx !s GzG x(G ˆ! GG" z" " xsy xx szz !sy Gzy x(, ˆG !z" † 35' 4 Z l5\m " l"-m " lm l"-m lm s l"-m G l"-m ! l"-m  lŠm r & l m " Wsy G !xy sG( !" Gy! !(! (x " G" " xsy x( s(, !" GGy x,ˆ ˆy sG" x" " xsy xˆ s,x !"y GGˆ y"x ˆ, !s" z" " xsy xˆ s,x !s G!, yG ˆˆ yG" c Tgz     !" #$% &'bI v#1+&0 4 1  /?8 T 4*:H1  18 T 2H +3  . vZ: ' E+&0 472 /?2: c &0 728. ^%%0&[ _ '4.~ ”<z c)a.W j2C 8 &V H]41 c E 2% 41 H .†J 4K E+&:/F ]41 c +:^254* & K 254*: ' +:^ $  +3 f &% 4* +3 H2: c H 4~+8 &V E 2% 41 H  . k6 E786 &0\ @ &0E$ 05+_  3$ h88 505:'MHE$4*: h88 % 4*'K N *. cP9YA 5 6 †ZZ " l"-m " lm l"-m lm s l"-m G l"-m ! l"-m  lŠm s Wsy G" y"z s,, !" Gs! yG! s"" G Ws" Gzy y"s s,( !"y Gs( ys( ˆˆ ! Wy !x xˆ" s,x !s GGs y"y ˆ, x " xsy x," s,G !sy GGz xˆ, ˆz y G xyy x(s s(, !G G!x x,ˆ ˆ( z y y" xzy s(y !G G!ˆ x,! ˆz c Tgz v# 8]41 c H2:+3  1 4~ 3$ 78 8 T 2H +3 T ; $ ; 4*: f T . vZ: ' E $: "T +' ' " "-? $G` & T +' …P +12: c 3: * Q / 728% 4*+1 T @.k :@ E$E+&: ? $: hWy"-E ""- V 3 2 :2: 3$ ? & .     !" #$% &'b] ^%%$&[ _ '4.~ .C m&:<4 c)a.W j2C 8 &V H1$ ; 4*:E 2% 41  H .#/F J*5 + 1 7 +3 4~: ^+:^41 ^ < +3 % ; +\ :  f C:^E78+&0  ^ <%  +3 :^+2% 41 H%? f :^P . cP9YA 5 6  c Tgz # 8  ^  1% T +' ' 41  ^ T +' P + +&   ^ < +3 % E ' % P $7 + *C .Z: ' KH%? M & K / % 1 ' M 58T &   ^ H +3 . ^%02.; ` '<4_ [4mA ^%0%)a.W >4?\ j2C  4*:46:^$H +4*:14*:2 T 4*2 2E$4*:2  $+ 3+7 4 42 78 E <2E$4*:? E$4*:1&. ^%00aa > ;o%? 6 9 | +& +&0 E; ;   E] 9 E J2: $ J; ; 254* $M\M:2: c . †ZZ lw4m " l"-m " lm l"-m lm s l"-m G l"-m ! l"-m  lŠm s G" " xsy x(" s(, !"" GG, x,x ˆy G s, " xsy x(z s," !"G GGx xˆs ˆ( ! sy " xsy x,G s,G !"! GG" xˆˆ ˆ( x s" " xsy xˆx s,y !"y Gsz y"z ˆz     !" #$% &'b^ ^%0$J:E" 9  ž5K 7: ?  &U ? :V5M y.z.G ^%0IP9YA W 6_ <4:=:6 š-2_o v""o $254*: . vo $254* & K. vso $% & . vGo $% 4 +3 . v!o $% 4  . vo& $B . vr o+&0 & & &02h : .  ω o1$% +&$ ; 4*:. $% &  q!" "- Z1$ o 4wG=ω I$& 1‚q,s) S Eo›qGG" $%  ? 4 +3 o G! G = "-         !" #$% &'bb cJ 9.C<4%4U ?a #4*:1+0 rsqGx  v>8 41+E78 ¤ 5\  "- "- s "- ! "- x "- r45  ‚ ) r   Š " WGy G, Gˆy !s! !" Gx ˆ" " (x z" " xy !" x,ˆ x!y s(y ,x!G G(" ˆx sG" " xyx !sy xˆ! xy ssG (yy ys" ˆx s," " xzG !G y"! x(y "zs yy"G z(" ˆ! Gx" " xzx !G y"x xˆ "!, G((ˆ ,!" ˆz !"" " xzx !Gy ys y"y "!s ssx, ˆ!" ˆ, !z" " xzz !! y"( y" "G, G" ˆ(" ˆy vI;C‚WZ   " s" G" !" x" y" z" (" ," ˆ" s"" " !" z" ˆ" sG" sy" s," Gs" Gx" G(" !"" !!" !z"       !" #$% &'bd #4*:1+0 rsqs" v>8 41+E78 ¤ 5\  "- "- s "- ! "- x "- r45  ‚ ) r   Š " Wˆ !G G,( !y! G( s" ˆ" W (x z" " x!x !sx xzy !x ,y! ,zs G"" ˆz sG" " xxG !G xz, !x z,z ,G(s xG" ˆz s," " xxz !Gx x(, !( yx! (,sz zG" ˆˆ Gx" " xx, !Gz x, xs xs (s", ,G" ˆ( !"" " xx, !! x(z xsy Gˆ( z""( s"x" ˆ( !z" " xxG !Gs x( xG GG xzs s!G" ˆz xG" " x!G !s xyy xG sz, GˆxG sz"" ˆx x," " x! !"ˆ xyz x! s!( s!xy s,x" ˆz yx" " x!x !"y xyz xx sGs G G"x" ˆy vI;C‚WZ  " s" G" !" x" y" z" (" ," ˆ" s"" " z" sG " s, " Gx " !" " !z " xG " x, " yx "       !" #$% &'bh #:^ 1 +&$ %  ; 4*:hpqGw4`1 pqsyw4 2:^$VJ*5 & E786 4*:+' KrsqGx $% &  q!" "- Z1$ opqsyw4 I$& 1‚q,s) S Eo›qGG" $%  ? 4 +3 o G! G = "- v>8 41+E78 ¤ 5\  "- "- s "- ! "- x "- r45  ‚ ) r   Š " Wsy !" !G !Gˆ !" Gx ˆ" W (y z" " x, !sy x(, xGy sx, ,sxz x!" s"G sG" " x, !s x, xy ",y z((G ,G" s"s s," " xz !"y x,s xz "ys xzG sGx" s"" Gx" " xz Gˆy x,ˆ x(y "!x sˆGˆ szx" s"" !"" " xz Gˆ x,ˆ x, "G, G" s"x" s"s vI;C‚WZ  " s" G" !" x" y" z" (" ," ˆ" s"" " !" z" ˆ" sG" sy" s," Gs" Gx" G(" !""      !" #$% &'d# cJ 9.C. ;wo‘ -E$4*:o4*:+' KsG"5\ FG"5\E5K4*:G"5\. #4*:1+&0 Gx v>8 41+E78 ¤ 5\  "- "- s "- ! "- x "- r45  ‚ )  Š r  " Ws( !sz !" !G !" Gx ˆ" (y " z" " xy !sy xˆy x!y s(y ,x!G ˆy s(" sG" " xy !Gy y"G xx ssG (yy ˆz !G" sz" " xy, !Gy y"x xy ",( z,x, ˆz !," Gx" " xzz !! y"! x(y "x( xszG ˆz xˆ" !G" " xzz !G( y"x xˆ "!x sˆGˆ ˆz zˆ" !z" " xzz !G( y"y xˆy "!s ssx, ˆz (x" x"" " xzz !Gy y"! y" "Gˆ y!, ˆ( (ˆ" xx" " xzz !Gy y"y y" "G, G" ˆz ,y" vI;C‚WZ      " s" G" !" x" y" z" (" ," ˆ" s"" " !" z" ˆ" sG" sz" G"" Gx" G," !G" !z" x"" xx"       !" #$% &'d% #4*:1+&0 y, . v>8 41+E78 ¤ 5\  "- "- s "- ! "- x "- r45  ‚ )  Š r  " WG" !" !" !Gy Gˆ y," ,ˆ,z (z " z" " xy !G x(y !ˆ xyx ,("y ˆz xG" sG" " xyy !Gˆ x,x x"y !xG ,G,s ˆ! ,"" sz" " xyy !!x x,x x"y !"s ,"x( ˆy ˆs" Gx" " xyy !!, x,z xG G!s (xyy ˆˆ sss" !G" " xyy !Gˆ x, x! szˆ zyGs ˆ( s!!" !z" " xyy !Gy x, x! sxx yˆs( ˆx sx(" xx" " xyy !GG x(ˆ x!y s"ˆ xz"z ˆy s(ˆ" x," " xyy !G( x,s xx "ˆz !,(y ˆy sˆy" yz" " xy !Gy x,s xyy "(" sz"" ˆz GGx" z"" " xy !G! x(, xzy "zx ,s! ˆy G!ˆ" zx" " xy !GG x(ˆ xzy "z" G"" ˆy Gyx" vI;C‚WZ                          !" #$% &'d0 -E$ 4*:% ; +& 4*: +' KsG" 5\ Fs"5\ E5 K 4*:G" 5\. #4*:1+&0 Gx v>8 41+E78 ¤ 5\  "- "- s "- ! "- x "- r45  ‚ )  Š r  " Ws( !sz G,y !G! Gˆ Gx ˆ" (( " z" " xyx Gˆx x,ˆ x!y syG ,GyG ˆ! !"" sG" " xy, !"! xˆG xx s", (xyˆ ˆ! z,y s," " xy, !", xˆ! xzy "zz y,xG ˆˆ ,G" Gx" " xy, !s, xˆ( x, "xs !!"( ˆ( s"G" !"" " xy, !s xˆG x,G "!G sxGy ˆy sG!" !z" " xy, !ss xˆG x,y "Gˆ y!, ˆz sx(" !ˆ" " xy, !s xˆ x,y "G, G" ˆ( sy," vI;C‚WZ      " s" G" !" x" y" z" (" ," ˆ" s"" " !" z" ˆ" sG" sy" s," Gs" Gx" G(" !"" !!" !z" !ˆ"       !" #$% &'d$ #4*:1+&0 y, v>8 41+E78 ¤ 5\  "- "- s "- ! "- x "- r45  ‚ )  Š r  " Wˆ Gˆ Gˆ !x, Gˆ y," ,ˆ,z (y " z" " x!y !s xz, !(y xyˆ ,(sˆ ˆz G(" sG" " xy !G x(y !ˆy !y( ,!y! ˆx zG" s," " xyy !Gy x,! !ˆy G,( (ˆys ˆG ,G" Gx" " xyy !! x,z xG GG" (!G( ˆ, s"x" !"" " xyy !x x,, xGy sz( zx(ˆ ˆ, sG!" !z" " xyy !x x,z xx sGx yGy, ˆz sx"" xG" " xyy !!y x,! xy "ˆ" !xz( ˆG szG" x," " xy !G, x," xyy "(G s,!! ˆG s,y" yx" " xy !Gy x,s xzy "z! zz( ˆs G"(" y(" " xy !GG x," xzy "z" G"" ˆs Gsˆ" vI;C‚WZ                          !" #$% &'dI ^%0IP9YA W 6_ <4:=-34. &B I  4 42 /F % 4* 3$ 4*:  V % 4* 3$ H . v>8 41+E78 ¤ 5\ s "- ! "- x "-  Š r45  ‚ ) " Gˆy x,z !! ˆ, Gx" ,,.y( z" !s y(( xxy ˆ( s(z ,x.xs sG" !G y,x x(y ˆˆ sG( (,.!ˆ s," !! yˆ y" ˆˆ ",z z,."ˆ Gx" !! z"x y! ˆ, "y( ys.,z !"" !Gy z"x yxy ˆ( "!ˆ Gˆ.zx !z" !G z" yy ˆˆ "!s ss.x, xG" !sy z"! yz ˆˆ "G, G."" vI;C‚WZ   !"                     !" #$% &'d] ^%$W UEk. ? a.u<4%_& WS Eo›qGG" W-& $B  ? qˆ(Š i&0 T +&0 'K4*: s q›.qGG".ˆ(qGs!xYqGs!xY Z 4*:s" 1+ˆ &:+&0 'K4*:s 1E %+&0 % ^+o ˆGss s" ˆ.s!xG s" ˆ. === Y ^0 ;> Tgz ^0% ;<< <5 '4.~ X'w{‘X' 9.C<4 " z" sG" s," Gx" !"" !z" xG" x," yx" G" x" z" ," s"" Z5\ 8 ^%JY&8 <4U ?aBj<_ ' †*:+' K4JK  rsqGx  †*:+' K4JK 9: VrsqGx  †*:+' K4JK  rsqs"  †*:+' K4JK  rsqGx  ‚)     !" #$% &'d^ " z" sG" sz" G"" Gx" G," !G" yG" y(" G" x" z" ," s"" Z5\!z" !ˆ" xx" x," zx"z"" 8 ^0JY&8 <4-;Bj<_ ' †*:+' KsG"5\ Fs"5\4*:E5G"5\rsqGx  †*:+' KsG"5\ FG"5\4*:E5G"5\rsqGx  †*:+' KsG"5\ Fs"5\4*:E5G"5\rsqy,  †*:+' KsG"5\ FG"5\4*:E5G"5\rsqy, ^00 Tgz Wa72 ?  *:1 3$ ^ C 3:'M / EE. W#1+&0 48 54*:?1$2 *5  4*: c . W† E$4*:+' K? 4*:HE$4*:CT +' &  +H1 +3 8 ' % 4* 'K*5 4 E$4*:+' K.k :P :'M48 `*@ E$4*: 05E T +&0 T ^@H1 . W† 5& 5254*:  V E % 4*'K & ?5& 5254*:V $*54JK  48 54*: < &04OC6 ' ; f E T +&0 l 4*: O m. W $&0L K +378H  53 h!"÷ z""-.Z054*:2+ 348 57_E:'M4*:V $ ‚)     !" #$% &'db *5.I 9 78H72 ? 4*:4*: 53 $h sy÷ !""-. WT 4*4*:1&H1 3&0hˆ‹s" wD. ^$< _9YA<4B .C >" 6C< E <4_ P9 UT> E" & uX'./ ^$%< _9YA W 6<4B .C >" 6C< E  <4_ k6P E78HE˜ ' L\4*:+3 H65   2: c ’ H r†. Z† 3 T Z: #†. f S: #' #†. :d IOZ:'  ' ˜Z35# @-% ’41 y!W Z2 ˆwG""! E 4 42 E78 4*: + 3 + 1 %? EC4*:9 % U ? : ' 9:l4 42 6 ;C8 E78m.i58 4 42 &4o :' + & 5254*: `c*+&0 87 I$ 1t)u Z  4*:tu - 1 †*:%  †*:; 3 †*:9 % †*:+3  IN1cƒ IN cƒ IN&  T IN6 ' ƒ y( yz x"s G ( y y z ^$0P9UT / E B .C  ša2 ? 4*:&06 V $*53 P $ / P $ ' T &0& $4*:.†8 54*: l 1m H&088 32:'MOP/*+&0 Q *:U \ O &0 4*:$22 l \ O &0s"E sy)  4*:m. š†*:%&0248 5% 5c5+% % & $ .     !" #$% &'dd šI$3&0 N 4 2:/B $\% K . šk $4*:+% &0: ?VE$*5 ' 248 54*:+% <&0C+&0 * &b . I14*: 78*+&0 87 *:48 5 <&0 C.Z4*:V $xy - $ :% 9:E 48 5 ; 48 54*:R5 *+&0 48 5} &088 . IQ+ 4*:4~ \ O  /. nE$4*:2 4~ $*+&0 4*:2 :V9: F+ < +_:E N/4*: $*523 M ?A/+ f & E C 2 A 4*: +3  2  2 ? 6 E   h 1 &01P+3 < E L< ? ; ? 2E$4*:1& 2+ 3+ P+3 $*+&0 4*: *25L M48 54*:  &. /./ a`9:6 E 2 / 4*: 9 % PU 6 &0$414o vIU`9:6 &0$%? 4*: $*55KK % 2 @5 ' LH23 4 '   & . vIU`2C &0 4*:H+ 3+4*:Q & * \H $41+2 .#E78&0P4 42 $$415& 5254*:2l4*:1+&4*:9 % m *: 4*: \ O s") E sy). v†8 54*: EC4*: $*5 *+&0 1V  @ L K 6EV$2 $ U. ^$$E" & u./ ' 8E / / 32% 41 9  78HE5& 5254*:V $*5.     !" #$% &'dh W&M`9:6 %? 6E+/ /7 @  `9:6 /%?  & 6 *82% :'  5KK % 2@5 ' LH4 '   & .IQh%?  :\ 25K $ 2 $ U < < EC4*:V $*5 8 78 % 48 65* +&0 4*: *25L M48 54*:  &. Z / 3 E/ E5& EC  3$ `2 $ 0 72 ? 32% 416 < ?P3&0B *'1 % 2 N < 44.€*  &046 \5b < _E  5F8 H2ZM:-% 2 3 @7 9.g` 9 8             !" #$% &'h# n!n}+€)PŠ‚ s. ' L`9:6 %?  5B  ' L 2 :E 1 8 &V E Q  H  ‹i' Z Wi Z3†AWISIG""! G. #AZ†*:‹S T -&W`*8 # S@#AZ !. Z 2 EE1 4*:‹r†WZ†#SZ M T \ x. I$ #AZ‹r†.Z†3i'kM r†.Z†>S8W`* 8 # S@#AZ y. ' LL K % 4*:+3  2: c ‹Z.† :d Z i'r†.Z†3T ZXW>2 2 $ C  71 @AWi3 sGwxwG""G.Z G(xWG(ˆ. z. ' L6 4*:+3 &0+  $*5W r†. Z† 3 T ZX #† 3 T S W Z35 #S¥ - šˆwG""x ,Ws" (. > % w% % \4*:%‹r†.Z† 3T ZX#† :d Z i'#†k& T & WZ35 #S¥-šywG""s s"WsG ,. IQ   2 E E \  4*: +3   2: c r†.Z†3T ZXWZ35#S¥-šsswG""! GWx ˆ. >  4*: +3  \ >#W>†S s,W Z35 #S¥- 41 zyšˆwG""y s".S& } EE1 +3 W :d ILi0W`*8 # S@#AZ. ss.ZEE1 EC4*:‹r†.Z†S T -&‹`*8 # S@#AZ. sG. ' L\4*:+3 H65  2: c ‹ r†.Z†3T ZX#†fS:#'#† :d #OZ:' WZ35 @% šˆwG""!.Z s"‹sG.     !" #$% &'h% s!.a: ? % 48 `*248 5 78+3 % 784*: %W :d >2Z .lZh P Pm sx.#A+3 4VW :d ILi0W3T Z:‹`*8 r2 kKWsˆˆx sy.S 1 2: E C +3 ‹ r†.Z†I T Z W Z† e - - ‹j># S@#AZ. sz.r2 ? I/S #% #‹r†.Z†e-- ‹j># S@ #AZ. 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfBom nhiet va ns o t thap.pdf