Đồ dùng dạy học và phương pháp sử dụng đồ dùng trong giờ lịch sử

XUẤT PHÁT ĐIỂM. Trong việc dạy học dù là phương pháp truyền thống, cải cách hay đổi mới thì việc sử dụng đồ dùng dạy học là một vấn đề cần thiết dù là môn khoa học tự nhiên hay môn khoa học xã hội có sử dụng đồ dùng dạy học đều mang lại hiệu quả cao. Phân môn lịch sử là một bộ môn khoa học xã hội rất quan trọng trong nhà trường. Nó giúp cho thế hệ trẻ hiểu được cuội nguồn dân tộc, biết được quá khứ của tổ tiên . Từ những hiện vật cụ thể nhưng sự kiện lịch sử, học sinh tự hào về truyền thống dân tộc, tiếp theo, kế thừa và phát huy những tinh hoa của tổ tiên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay. Muốn làm sống dậy quá khứ của lịch sử mỗi bài dạy trên lớp ngoài việc cung cấp đầy đủ những kiến thức cơ bản cần phải sử dụng một cách hợp lí khéo léo đồ dùng dạy học mới hiện được sự việc đã qua. Xuất phát từ thực tế đó tôi đã suy nghĩ quyết định thử nghiệm và theo dõi vấn đề này để rút ra kết luận và kinh nghiệm cho việc giảng dạy môn lịch sử.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2258 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ dùng dạy học và phương pháp sử dụng đồ dùng trong giờ lịch sử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§å dïng d¹y häc vµ ph­¬ng ph¸p sö dông ®å dïng trong giê lÞch sö I. XuÊt ph¸t ®iÓm. Trong viÖc d¹y häc dï lµ ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng, c¶i c¸ch hay ®æi míi th× viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc lµ mét vÊn ®Ò cÇn thiÕt dï lµ m«n khoa häc tù nhiªn hay m«n khoa häc x· héi cã sö dông ®å dïng d¹y häc ®Òu mang l¹i hiÖu qu¶ cao. Ph©n m«n lÞch sö lµ mét bé m«n khoa häc x· héi rÊt quan träng trong nhµ tr­êng. Nã gióp cho thÕ hÖ trÎ hiÓu ®­îc cuéi nguån d©n téc, biÕt ®­îc qu¸ khø cña tæ tiªn . Tõ nh÷ng hiÖn vËt cô thÓ nh­ng sù kiÖn lÞch sö, häc sinh tù hµo vÒ truyÒn thèng d©n téc, tiÕp theo, kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng tinh hoa cña tæ tiªn trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ngµy nay. Muèn lµm sèng dËy qu¸ khø cña lÞch sö mçi bµi d¹y trªn líp ngoµi viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cÇn ph¶i sö dông mét c¸ch hîp lÝ khÐo lÐo ®å dïng d¹y häc míi hiÖn ®­îc sù viÖc ®· qua. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã t«i ®· suy nghÜ quyÕt ®Þnh thö nghiÖm vµ theo dâi vÊn ®Ò nµy ®Ó rót ra kÕt luËn vµ kinh nghiÖm cho viÖc gi¶ng d¹y m«n lÞch sö. II. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn. 1. ThuËn lîi: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn t«i ®­îc sù gióp ®ì vµ ®éng viªn cña ban gi¸m hiÖu, tæ chuyªn m«n vµ nhiÒu céng sù, B¶n th©n häc hoit, tim tßi vµ rót ra kinh nghÞªm, do ®ã còng ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng kÝch lÖ. 2. Khã kh¨n: - Tµi liÖu nghiªn cøu ch­a ®Çy ®ñ - HiÖn vËt khã s­u tÇm - Kh¶ n¨ng vÒ vÏ cßn h¹n chÕ - ViÖc thiÕt kÕ c¸c mÉu vËt khã chÝnh x¸c do vËt liÖu thiÕt kÕ ch­a hîp lÝ. 3. Ph¹m vi ®èi t­îng nghiªn cøu. - S¸ch gi¸o khoa lÞch sö líp 6, líp 7. - Tµi liÖu ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc sinh - §èi t­îng 6A,6B, 7A, 7B, 7C. 4. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu - Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch - Ph­¬ng ph¸p tæng hîp - Thö nghiÖm 5. KÕ ho¹ch nghiªn cøu. - Thêi gian tõ 9/2006 - 2/2007 - Thùc hiÖn x©y dùng ph­¬ng ph¸p sau khi so¹n bµi vµ d¹y thö nghiÖm, ¸p dông ph­¬ng ph¸p trong c¸c tiÕt d¹y, hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p sau khi ®· kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. Sau khi ®· x¸c ®Þnh ph¹m vi ®èi t­îng, kÕ ho¹ch vµ ph­¬ng ph¸p nghiªm cøu t«i b¾t tay vµo viÖc kh¶o s¸t vµ thùc hiÖn. III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh. 1. §å dïng vµ c¸ch chän ®å dïng. §å dïng d¹y häc cßn ®­îc gäi lµ thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho bµi d¹y, mçi m«n häc cã mét lo¹i ®å dïng riªng phï hîp víi ®Æc tr­ng vµ néi dung cña bµi häc. §èi víi bé m«n LÞch Sö do ®Æc tr­ng bé m«n nµy lµ t¸i hiÖn nh÷ng g× ®· qua trong qu¸ khø, nªn mçi ®å dïng ®Òu cã niªn ®¹i thêi gian t­¬ng ®èi chÝnh x¸c, tuy nhiªn c¸c lo¹i ®å dïng kh«ng ph¶i dÔ t×m, dÔ thÊy, cã lo¹i chØ ®­îc tr­ng bµy trong viÖn b¶o tµng nªn chØ ®­îc thÊy nã qua tranh vÏ, cã lo¹i b»ng mÉu vËt nh­ng chØ ®­îc m« pháng b»ng c¸c chÊt liÖu hiÖn ®¹i ®Ó lµm vÝ dô, ®Ó diÔn t¶ c¸c cuéc khëi nghÜa kh¸ng chiÕn víi c¸c trËn ®¸nh lín, chØ cã thÓ ®­îc m« t¶ qua c¸c s¬ ®å, l­îc ®å. ChÝnh v× vËy ng­êi gi¸o viªn d¹y LÞch Sö cÇn ph¶i biÕt ph©n lo¹i ®å dïng vµ cã ph­¬ng ph¸p sö dông thÝch hîp trong giê lªn líp. a. Lo¹i ®å dïng lµ hiÖn vËt cã thËt: Lo¹i ®å vËt nµy rÊt hiÕm nÕu lµ 2. C¸c ph©n lo¹i ®å dïng vµ ph­¬ng ph¸p sö dông. c¸c hiÖn vËt cã niªn ®¹i LÞch Sö cµng xa th× sù s­u tÇm lo¹i hiÖn vËt nµy cµng khã kh¨n. §ã lµ c¸c mÉu vËt vÒ thêi kú ®å ®¸, r×u ®¸, liÒm ®¸, l­ìi quèc ®¸ vµ nh÷ng ®å trang søc b»ng ®¸. C¸c lo¹i hiÖn vËt b»ng ®ång nh­: Dao, l­ìi cµy, l­ìi quèc, mòi tªn ®ång vµ mét sè ®å dïng sinh ho¹t b»ng ®ång, c¸c hiÖn vËt nµy Ýt khi gi¸o viªn cã thÓ s­u tÇm ®­îc. Tuy nhiªn trong c¸c bµi lÞch sö hiÖn ®¹i còng cã thÓ s­u tÇm ®­îc mÆc dï kh«ng ph¶i lµ nhiÒu. * Ph­¬ng ph¸p sö dông. - Khi gi¶ng d¹y lo¹i hiÖn vËt nµy gi¸o viªn cÇn nªu râ hiÖn vËt ®­îc t×m thÊy ë ®Þa danh nµo, nã thuéc lo¹i hiÖn vËt g× vµ thêi k× nµo cña lÞch sö. - Gi¸o viªn ®­a hiÖn vËt ®Õn tõng bµn ®Ó häc sinh trùc tiÕp quan s¸t mÉu vËt, tù tay cÇm n¾m cô thÓ c¸c mÉu vËt Êy ®Ó tù m×nh rót ra nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. b. Lo¹i ®å dïng lµ mÉu vËt ®­îc m« pháng l¹i. - Do c¸c hiÖn vËt thËt kh«ng ®­îc tù ý ®em khái c¸c viÖn b¶o tµng lÞch sö hoÆc mét sè hiÖn vËt ®· bÞ h­ háng kh«ng thÓ di chuyÓn nªn ng­êi ta ®· t¹o ra c¸c m« h×nh ®Ó thay thÕ c¸c hiÖn vËt ®ã. Lo¹i m« h×nh nµy th­êng ®­îc chÕ t¹o b»ng c¸c chÊt liÖu nh­: gç, nhùa, gèm råi quÐt c¸c lo¹i s¬n lªn bÒ mÆt, cho gièng hiÖn vËt thËt. * Ph­¬ng ph¸p sö dông. - Khi d¹y lo¹i ®å dïng nµy gi¸o viªn cÇn cho häc sinh râ ®ã lµ nh÷ng hiÖn vËt cã thËt (qua tranh vÏ) em thÊy hiÖn vËt nµy cã g× gièng vµ kh¸c nhau. - Häc sinh sÏ rót ra kÕt luËn sau khi quan s¸t vµ héi ý. c. Lo¹i ®å dïng b»ng tranh ¶nh. - Tranh ¶nh ®­îc sö dông trong giê gi¶ng d¹y lÞch sö ®­îc coi lµ biÓu ®å dïng minh ho¹ vÒ hiÖn vËt vµ c¸c di s¶n ®­îc l­u l¹i. - Th«ng th­êng trong s¸ch gi¸o khoa lÞch sö mçi líp ®Òu in s½n. VËy lo¹i ®å dïng nµy ®­îc coi lµ nh÷ng h×nh cã s½n th«ng th­êng, ng­êi gi¸o viªn lÞch sö phãng to h×nh nµy lªn ®Ó ph©n tÝch cho häc sinh dÔ nhËn biÕt h¬n, lo¹i ®å dïng nµy th­êng lµ phãng to c¸c mÉu vËt tranh ¶nh ®¬n gi¶n, ngoµi ra cßn cã mét sè tranh ¶nh minh ho¹ c¸c di tÝch, di s¶n v¨n ho¸ ®­îc c¸c C«ng ty thiÕt bÞ tr­êng häc phãng to b»ng ¶nh mµu hoÆc ¶nh ®en tr¾ng. * Ph­¬ng ph¸p sö dông. - Tranh ¶nh sö dông trong giê gi¶ng d¹y lÞch sö còng ®­îc coi lµ ®å dïng d¹y häc ®Ó minh hä cho c¸c hiÖn vËt vµ c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, di s¶n v¨n ho¸ cã néi dung phï hîp víi bµi d¹y. ChÝnh v× vËy dïng ng«n ng÷ ®Ó ph©n tÝch, m« t¶ vµ ®¸nh gi¸ c¸c kªnh h×nh nµy rÊt cÇn thiÕt ®èi víi ng­êi gi¸o viªn, cã thÓ dïng c©u hái gîi ý h­íng häc sinh tù rót ra kÕt luËn nhËn xÐt. d. Lo¹i ®å dïng lµ c¸c b¶n ®å, s¬ ®å, l­îc ®å. - C¸c s¬ ®å, b¶n ®å, l­îc ®å trong s¸ch gi¸o khoa dïng ®Ó minh ho¹ tr­êng thuËt, diÔn biÕn c¸c cuéc khëi nghÜa kh¸ng chiÕn, c¸c trËn ®¸nh lín. NÕu trong tiÕt d¹y LÞch Sö gi¸o viªn h­íng dÉn cho häc sinh t×m hiÓu diÔn biÕn c¸c trËn ®¸nh Êy ngay trong s¸ch gi¸o khoa th× sÏ gÆp mét sè trë ng¹i. Tr­íc hÕt lµ kh«ng tËp trung ®­îc sù chó ý cña c¶ líp ®èi víi viÖc tr­êng thuËt cña gi¸o viªn. Bëi lÏ mçi häc sinh võa l¾ng nghe lêi cña c« tr­êng thuËt võa ph¶i dß t×m c¸c chi tiÕt, diÔn ra qua b¶n ®å, l­îc ®å. Mét vÊn ®Ò n÷a lµ häc sinh võa kh«ng thÓ nghe gi¶ng võa tù t­êng thuËt, võa ph¶i ghi bµi. ChÝnh v× vËy viÖc sö dông lo¹i ®å dïng d¹y häc phãng to c¸c biÓu ®å, l­îc ®å gióp häc sinh, tËp trung h¬n vÒ bµi gi¶ng sau khi nghiªn cøu, bµi häc. Qu¸ tr×nh theo dâi viÖc t­êng thuËt trªn s¬ ®å phãng to ®Ó nhËn biÕt h¬n vÒ c¸c ®Þa ®iÓm, khu vùc diÔn ra c¸c trËn ®¸nh. * Ph­¬ng ph¸p sö dông: - Lo¹i ®å dïng nµy cã nhiÒu biÓu vµ cã thÓ dïng nhiÒu c¸ch sö dông. - §èi víi lo¹i b¶n ®å treo t­êng in s½n lo¹i ®å dïng nµy th­êng ®­îc c¬ quan thiÕt bÞ tr­êng häc cÊp s½n vÒ cho nhµ tr­êng, khi lªn líp gi¸o viªn ®em ra sö dông cÇn giíi thiÖu c¸c ký hiÖu trªn b¶n ®å ®Ó häc sinh ph©n biÖt råi tõ ®ã cã thÓ t­êng thuËt diÔn biÕn. Còng cã thÓ gi¸o viªn h­íng dÉn gi¶i thÝch c¸c ký hiÖu yªu cÇu häc sinh tù m×nh thùc hµnh. C¶ 2 c¸ch lµm nµy ®Òu gióp häc sinh tiÕp cËn c¸c sù kiÖn lÞch sö mét c¸ch tho¶i m¸i høng thó. - §èi víi lo¹i b¶n ®å lµm: §©y lµ biÓu b¶n ®å, l­îc ®å kh«ng cã ký hiÖu diÔn biÕn cho tr­íc cho tr­íc kiÓu ®å dïng nµy, gi¸o viªn th­êng tù thiÕt kÕ lÊy mäi ký hiÖu trªn b¶n ®å, l­îc ®å sÏ ®­îc xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh t­êng thuËt diÔn biÕn cña c¶ trËn ®¸nh. Theo t«i khi sö dông lo¹i b¶n ®å nµy gi¸o viªn nªn dïng c¸c ký hiÖu m« h×nh lµm s½n b»ng b×a cøng theo c¸c mÉu ®· quy ­íc (nÕu lµ líp häc cã b¶ng tõ th× cã thÓ thiÕt kÕ m« h×nh vµ ký hiÖu b»ng lo¹i s¾t máng) trong qu¸ tr×nh t­êng thuËt gi¸o viªn dïng c¸c ký hiÖu di ®éng råi dõng l¹i ®Ýnh vµo c¸c ®iÓm cÇn thiÕt cña b¶n ®å, sau bµi gi¶ng toµn bé sù kiÖn diÔn biÕn cña trËn ®¸nh sÏ xuÊt hiÖn vµ n»m l¹i trªn b¶n ®é lo¹i ®å dïng nµy cã thÓ dïng nhiÒu lÇn v× nã cã thÓ gì c¸c m« h×nh, ký hiÖu ra khái s¬ ®å mét c¸ch râ rµng. Dïng kiÓu b¶n ®å nµy gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh tù còng cè bµi häc b»ng c¸ch tr­êng thuËt l¹i trËn ®¸nh mµ gi¸o viªn võa t­êng thuËt xong. Lo¹i ®å dïng nµy cã thÓ t¸c dông gióp cho bµi gi¶ng hÊp dÉn h¬n, høng thó h¬n vµ néi dung kh¾c s©u h¬n trong trÝ t­ëng t­îng cña häc sinh. IV- øng dông cô thÓ trong bµi gi¶ng Sau ®©y lµ ph­¬ng ph¸p sö dông cô thÓ c¸c lo¹i ®å dïng d¹y häc trong mét sè bµi vë ë c¸c khèi líp mµ t«i ®· sö dông. Ch­¬ng tr×nh líp 6 bµi 10 Nh÷ng chuyÓn biÕn trong ®êi sèng kinh tÕ. A- Môc tiªu bµi häc 1- VÒ kiÕn thøc: Häc sinh hiÓu ®­îc nh÷ng chuyÓn biÕn lín cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong ®êi sèng cña ng­êi nguyªn thuû nh­: Sù c¶i tiÕn c¸c c«ng cô s¶n xuÊt, ph¸t minh thuËt luyÖn kim vµ sù xuÊt hiÖn cña nghÒ n«ng trång lóa dÉn ®Õn sù ra ®êi cña xãm lµng n«ng nghiÖp. 2- VÒ t­ t­ëng: Gióp häc sinh n©ng cao tinh thÇn s¸ng t¹o trong lao ®éng vµ tr©n träng nh÷ng thµnh tùu cña ng­êi x­a. 3- Kû n¨ng: NhËn biÖt ®­îc nh÷ng biÕt ®æi vÒ c«ng cô s¶n xuÊt vµ quan hÖ cña chóng ®èi víi c¸c yÕu tè kh¸c, båi d­ìng kû n¨ng nhËn xÐt, so s¸nh, liªn hÖ thùc tÕ. B- §å dïng d¹y häc - C¸c c«ng cô phô chÕ nh­ tranh ¶nh trong s¸ch gi¸o khoa. - L¨ng vua Hïng ë Phó Thä. c. C¸ch sö dông thiÕt bÞ ®å dïng trong bµi Trong môc 1 s¸ch gi¸o khoa viÕt: 1. C«ng cô s¶n xuÊt ®­îc c¶i thiÖn nh­ thÕ nµo? Môc ®Ých cña phÇn nµy lµ m«n giíi thiÖu cho häc sinh c¸c mÉu vÒ c«ng cô s¶n xuÊt ë thêi ®¹i v¨n lang ©u l¹c, chÝnh v× vËy gi¸o viªn cÇn cã c¸c m« h×nh mÉu vËt, hiÖn vËt vÒ c¸c lo¹i r×u ®¸ Hoa méc, r×u ®¸ Phï Nguyªn vµ mét sè m¶nh gèm cã hoa v¨n nh­ trong s¸ch gi¸o khoa ®· vÏ c¸c mÉu vËt nµy ®­îc chÕ t¹o b»ng nguyªn liÖu c¶i thiÖn nh­ ®óng víi h×nh vÏ. §Ó häc sinh hiÓu ®©y lµ hiÖn vËt m« pháng gi¸o viªn cÇn noi râ c¸c hiÖn vËt nay kh«ng ph¶i lµ hiÖn vËt thËt, cã thÓ cho häc sinh trùc tݪp sê mã hiÖn vËt råi ®Æt ra c©u hái. Hái: Theo em ®©y cã ph¶i lµ hiÖn vËt thËt kh«ng? - So víi hiÖn vËt thËt lo¹i hiÖn vËt m« pháng nµy cã g× gièng vµ kh¸c. - Th«ng qua c¸c m« h×nh ®­îc m« pháng l¹i trong s¸ch gi¸o khoa em thÊy cã nh÷ng c«ng cô g×? ®å dïng g×? - C¸c c«ng cô ®å dïng Êy ®· ph¶n ¸nh ®iÒu g× vÒ nh÷ng chuyÓn biÕn trong viÖc chÕ t¹o c«ng cô s¶n xuÊt cña nh©n d©n ta. + §èi víi c¸c hoa v¨n ®å gèm Hoa Léc, ch¾c ch¾n khã cã nh÷ng hiÖn vËt cô thÓ mµ vÞªc t¸i t¹o m« h×nh còng kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n. V× vËy gi¸o viªn cã thÓ vÏ tranh vµ phãng to c¸c hiÖn vËt nµy ®Ó häc sinh cã ®iÒu kiÖn quan s¸t râ rµng h¬n vµ ph©n tÝch theo sù h­íng dÉn cña c« gi¸o, sau khi cho häc sinh xem tranh gi¸o viªn ®Æt c©u hái. Em cã nhËn xÐt g× vÒ tr×nh ®é s¶n xuÊt ®å gèm ®Æc biÖt lµ hoa v¨n vÏ trªn nÒn gèm? Chó ý: Khi sö dông lo¹i ®å dïng nµy trong tiÕt häc gi¸o viªn cÇn cho häc sinh quan s¸t tØ mØ c¸c hiÖn vËt tranh ¶nh sau ®ã míi ®Ò nghÞ häc sinh th¶o luËn nhãm råi rót ra nhËn xÐt. §Ò nghÞ häc sinh bæ sung phÇn nhËn xÐt cña b¹n. Trong môc 2: - ThuËt luyÖn kim ®· ®­îc ph¸t minh nh­ thÕ nµo, gi¸o viªn cã thÓ dïng mét sè c¸c hiÖn vËt b»ng m¶nh gèm cho häc sinh quan s¸t vµ ®Æt c©u hái. §å gèm lµm b»ng nguyªn liÖu nµo? - §å gèm th­êng thÊy lµ nh÷ng dông cô g×? - §Ó lµm ra c¸c lo¹i dông cô b»ng s¾t ng­êi x­a ®· dïng nguyªn liÖu g× ®Ó lµm khu«n? (b»ng ®Êt xÐt) Häc sinh rót ra kÕt luËn. Nh­ vËy c¬ së cña ph¸t minh ra thuËt luyÖn kim chÝnh lµ tõ kinh nghiÖm cña nghÒ lµm gèm. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc. §èi líp kh«ng sö dông ®å dïng §èi víi líp sö dông ®å dïng Sè häc sinh ®¹t tû lÖ tr¾c nghiÖm 45% (líp A) 32% (líp B,C) Sè häc sinh ®¹t tû lÖ tr¾c nghiÖm 85% (líp A) 72% (líp B,C) Ch­¬ng tr×nh líp 7 bµi 11 Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m l­îc tèng (1075 - 1077) A. Môc tiªu bµi häc. * KT: Gióp häc sinh hiÓu ®­îc ©m m­u x©m l­îc n­íc ta cña nhµ Tèng lµ nh»m bµnh ch­íng l·nh thæ, ®ång thêi gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh vµ x· héi trong n­íc, hiÓu ®­îc cuéc tiÕn c«ng tËp kÞch sang ®Êt Tång giai ®o¹n I (1075 cña LÝ Th­êng KiÖt lµ h×nh thøc tù vÖ chÝnh ®¸ng). §Æc biÖt n¾m ®­¬c cuéc kh¸ng chiÕn chèng Tèng ë giai ®o¹n II vµ chiÕn th¾ng to lín cña qu©n d©n §¹i ViÖt. * T­ t­ëng: Gi¸o dôc t×nh thÇn yªu n­íc , ý thøc b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc tr­íc nguy c¬ x©m l­îc. * KÜ n¨ng: RÌn luyÖn kÜ n¨ng söa dông b¶n ®å, l­îc ®å khi t­êng thuËt c¸c trËn ®¸nh. B. ThiÕt bÞ sö dông ®å dïng: - L­îc ®å vÒ cuéc tiÕn c«ng cña qu©n Tèng vµo n­íc ta lÇn thø II. - L­îc ®å vÒ cuéc tÊn c«ng trªn phßng tuyÕn. 3. Nh­ NguyÖt. c. C¸c thao t¸c sö dông ®å dïng trong tiÕt häc. XuÊt ph¸t tõ môc tiªu cña bµi häc gi¸o viªn cÇn sö dông hîp lÝ c¸c ®å dïng trong c¸c môc nh­ sau: 1. Giai ®o¹n thø nhÊt (1075) Trong phÇn II nhµ Lý chñ ®éng tÊn c«ng ®Ó phßng vÖ, gi¸o viªn treo l­îc ®å ®Êt n­íc ta d­íi thêi lý khi miªu t¶ viÖc Lý Th­êng KiÖt ®ªm qu©n sang tËn ®Êt Tèng vïng gÇn biªn giíi §¹i ViÖt vµ sau ®ã tÊn c«ng vµo thµnh Ung Ch©u, gi¸o viªn dïng b¶n ®å chØ râ cho häc sinh thÊy ®­îc c¸c vÞ trÝ tÊn c«ng cña ta. 2. Giai ®o¹n thø II (1076 - 1077) * ë phÇn thø nhÊt kh¸ng chiÕn bïng næ. Gi¸o viªn dïng b¶n ®å treo t­êng (kh¸ng chiÕn lÇn thø 2 chèng x©m l­îc Tèng) - Gi¶i thÝch c¸c kÝ hiÖu trªn b¶n ®å. - Cho häc sinh tù t­êng thuËt sau khi tù nghiªn cøu bµi vµ ®­îc gi¸o viªn h­íng dÉn. - §Æt c©u hái nhËn xÐt vÒ c¸ch t­êng thuËt cña häc sinh. ë phÇn thø 2: Cuéc chiÕn ®Êu trªn phßng tuyÕn Nh­ NguyÖt. - §Ó thay ®æi ®ång h×nh gi¸o viªn sö dông l­îc ®å tù t¹o kh«ng cã c¸c kÝ hiÖu (ban ®å cµm) - Gi¸o viªn lÇn l­ît giíi thiÖu c¸c kÝ hiÖu ®· ®­îc chuÈn bÞ s½n lµm b»ng c¸c lo¹i b×a cøng víi mµu s¾c kh¸c nhau theo quy ­íc ®Ó häc sinh tiÖn theo dâi. - T­êng thuËt diÔn biÕn ®Õn phÇn nµo gi¸o viªn kÕt hîp dïng c¸c kÝ hiÖu (mµu xanh) chØ vÏ ®­êng tÊn c«ng cña qu©n Tèng g¾n lªn b¶n ®å dïng kÝ hiÖu mµu ®á (mòi tÊn c«ng cña ta) g¾n liÒn trªn b¶n ®å, khi miªu t¶ vÒ cuéc rót lui cña qu©n Tèng cÇn khÐo lÐo sö dông c¸c mòi tªn mµu xanh pha tr¾ng g¾n lªn b¶n ®å. - KÕt thóc phÇn t­êng thuËt gi¸o viªn ®Æt c©u hái nhËn xÐt. - NÕu cßn thêi gian cho häc sinh tËp l¹i. - Cuèi phÇn bµi häc gi¸o viªn cho häc sinh lµm bµi tËp qua phÇn b¶ng phô vµ bµu tËp tr¾c nghiÖm vµo giÊy ®Ó häc sinh còng cè l¹i bµi häc. V. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Víi c¸c biÖn ph¸p vµ c¸ch sö dông vÒ c¸c lo¹i ®å dïng d¹y häc nh­ ®· nªu trªn t«i thÊy kÕt qu¶ cña m«n lÞch sö t¨ng lªn râ rÖt. - Giê häc thu hót ®­îc 100% häc sinh tËp trung say mª vÒ c¸c m«n lÞch sö. - ChÊt l­îng bµi kiÓm tra ë m«n häc trong th¸ng 12,1, 2 t¨ng ®¹t ®iÓm kh¸ giái nhiÒu h¬n. KÕt qu¶ Líp §¹t 6 7 6A 6B 7A 7B §Çu n¨m 50% 30% 52% 48% Cuèi k× I 75% 50% 67% 67% Gi÷a k× II 82% 71% 86% 75% VI. Bµi häc kinh nghiÖm Qua viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc trªn líp t«i ®· rót ra ®­îc bµi häc kinh nghiÖm sau: 1. Gi¸o viªn d¹y m«n lÞch sö ph¶i lu«n lu«n t×m tßi s¸ng t¹o vµ ®æi míi trong ph­¬ng ph¸p d¹y häc. 2. Cã kÕ ho¹ch cô thÓ trong viÖc t×m kiÕm vµ thiÕt kÕ c¸c ®å dïng d¹y häc ®Ñp chÝnh x¸c phï hîp víi néi dung bµi d¹y. 3. Ng­êi gi¸o viªn LÞch sö cÇn tù båi d­ìng n¨ng khiÕu vÏ b¶n ®å, l­îc ®å khoa häc vµ chÝnh x¸c. 4. Sö dông triÖt ®Ó c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc nh»m thu hót sù chó ý cña häc sinh. 5. Nªn cã nh­ng buæi häc ngo¹i kho¸, tham quan du lÞch c¸c di tÝch b¶o tµng lich sö. VII. Mét sè ®Ò nghÞ yªu cÇu. Thùc ra hiÖn nay trong c¸c nhµ tr­êng ®· ®­îc cÊp rÊt nhiÒu c¸c thiÕt bÞ d¹y häc, ®Æc biÖt lµ cho c¸c líp 6,7. Tuy vËy ®èi víi m«n lÞch sö th× c¸c ®å dïng thiÕt bÞ cßn qu¸ Ýt, v× vËy muèn ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao trong bé m«n bµy theo t«i cÇn cã nh÷ng yªu cÇu sau: - C¸c c¬ quan thiÕt bÞ tr­êng häc cÇn cã tranh ¶nh vÒ c¸c di tÝch lÞch sö vµ di s¶n v¨n ho¸ hoÆc c¸c b¶n ®å treo t­êng, l­îc ®å trËn ®¸nh ®Ó cÊp vÒ cho c¸c nhµ tr­êng, gióp gi¸o viªn thuËn lîi h¬n trong viÖc t×m kÝm c¸c ®å dïng d¹y häc. - Nhµ tr­êng cÇn mua mét sè t­ liÖu, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn lÞch sö vµ c¸ch gi¶ng d¹y bé m«n lÞch sö. - Nhµ tr­êng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn vµ chi tr¶ hîp lÝ vÒ kinh phÝ khi gi¸o viªn tù m×nh thiÕt kÕ c¸c ®å dïng d¹y häc cßn thiÕu. - Tæ chøc c¸c cuéc thi s¸ng t¹o vµ sö dông ®å dïng d¹y häc ë tÊt c¶ c¸c m«n trong ®ã cã m«n lÞch sö. - Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm nhá cña t«i trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y m«n lÞch sö hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt rÊt mong ®­îc sù gãp ý ch©n thµnh cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐồ dùng dạy học và phương pháp sử dụng đồ dùng trong giờ lịch sử.doc
Luận văn liên quan