Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội với công tác tham gia xây dựng Đảng

1. Lý do chọn chuyên đề Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ kính yêu là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hơn 79 năm qua. Những bước trưởng thành về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đoàn đều xuất phát từ nhân tố cơ bản, quyết định là đường lối, chính sách, sự định hướng đúng đắn, sáng suốt của Đảng; đều được tiến hành dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại, ngọn hải đăng mãi mãi chiếu rọi con đường tiến lên của cách mạng Việt Nam. Trong Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1991 đã chỉ rõ:“ Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc“. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nan cho mọi hành động, mục tiêu của Đảng là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiến phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghũa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng vào bảo vệ Tổ Quốc. Trải qua hơn 79 năm, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, Đoàn đã thực sự làm tốt vai trò xung kích cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xứng đáng là đội quân dự bị của Đảng cộng sản Việt Nam. Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nói“ Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, thật vậy, Nước nhà thịnh hay suy yếu hay mạnh phần lớn là do các thanh niên, thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc chuẩn bị cái tương lai đó ”(1) Trích Hồ Chí Minh về giáo dục Thanh niên, HN, 1987 Tr84 và “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết ”. Vì thế mà Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn và cán bộ, ĐVTN thể hiện tính nguyên tắc trong tổ chức, lãnh đạo Đảng đối với thế hệ trẻ, vai trò, vị trí trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sứ mệnh của dân tộc và vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị. Đoàn là lực lượng xung kích, tiên phong, là người kế tục sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng cộng sản Việt Nam, do vậy muốn bồi dưỡng Đoàn viên thanh niên, phải tập trung vào công tác bồi dưỡng Đoàn viên và Đảng viên dự bị. Thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng cộng sản Việt Nam xác định rõ“ Công tác xây dựng Đảng phải bắt nguồn từ công tác xây dựng Đoàn muốn cung cấp nhiều Đảng viên trẻ cho Đảng có trình độ năng lực thì phải tích cực bồi dưỡng ĐVTN ”. Đó là một trong những nhiệm vụ chính có ý nghĩa chiến lược đối với Đảng, nhà nước. Sự sống còn của Đảng, của dân tộc, và của đất nước có được tồn tại lâu dài hay không phần lớn phụ thuộc vào Thanh niên. Trong điều kiện hiện nay, khi nền kinh tế đang chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, đặc biệt là Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới WTO. Hội nhập kinh tế quốc tế, đất nước đang đứng trước rất nhiều những thuận lợi và khó khăn để chúng ta lựa chọn và giải quyết, khắc phục. Kinh tế thị trường đã tác động vào tất cả mọi góc độ của xã hội, đặc biệt là thanh thiếu niên họ đang đứng trước rất nhiều sự lựa chọn khác nhau và hàng rào ngăn cách để họ nhận ra đâu là “Lý tưởng sống” của mình còn rất mỏng mênh, làm thay đổi trong tư duy, nhận thức của ĐVTN về Đoàn, về Đảng , họ chưa thực sự hiểu hết vai trò của các tổ chức chính trị, nhất là chưa coi trọng công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, bên cạnh đó bối cảnh thế giới diễn ra nhiều vấn đề phức tạp, các thế lực thù địch thường xuyên chống phá thành quả cách mạng của nước ta với âm mưu “ Diễn biến hoà bình”. Do vậy hơn bao giờ hết phải đặt nhiệm vụ, mục tiêu, phương hướng hoạt động mới phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần phải xây dựng lực lượng cho mình không ngừng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đặc biệt là công tác đào tạo và bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện những Đoàn viên ưu tú có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực để bổ sung nguồn nhân lực cho Đảng. Góp phần tăng thêm sức trẻ, sức chiến đấu, nguồn sinh lực mới cho Đảng, giúp Đảng trẻ hoá đội ngũ, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, sức chiến đấu, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Việc phát triển nâng cao tổ chức Đoàn có ý nghĩa rất quan trọng đối với tổ chức Đảng, bởi Đoàn có mạnh thì mới có điều kiện để bồi dưỡng ĐVTN giúp ĐVTN phấn đấu trở thành Đoàn viên ưu tú từ đó mới lựa chọn cho Đảng những Đảng viên đủ tiêu chuẩn đứng vào hàng ngũ của Đảng cũng như giáo dục, trang bị cho đoàn viên thanh niên lý tưởng sống và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ ngày thành lập đến nay, tổ chức Đoàn có vai trò và trách nhiệm to lớn là “ cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục thệ hệ thanh niên và nhi đồng thành những chiến sỹ trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Bên cạnh đó, vấn đề Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng ở địa bàn Ba Vì mà tôi nghiên cứu là một vấn đề còn rất mới. Từ trước tới nay vẫn chưa có một công trình nghiên cứu nào mang tính hệ thống, đề cập toàn diện đến vấn đề nghiên cứu. Được học tập, hoạt động và rèn luyện tại Học Viện TTN Việt Nam là môi trường thuận lợi cho bản thân tôi nâng cao kiến thức về mặt lý luận, với lòng tâm huyết xây dựng Đảng ta ngày một vững mạnh toàn diện tôi chọn chuyên đề : “ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội với công tác tham gia xây dựng Đảng”. Với mong muốn sẽ đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình vào công tác xây dựng Đảng mang lại hiệu quả cao, làm chuyên đề tốt nghiệp cho chương trình Trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội tại Học Viện TTN Việt Nam của tôi. mục lục Lời cảm ơn ! 1 Mục lục 2 phần một:mở đầu 4 1. Lý do chọn chuyên đề 4 2. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề: 7 3. Nhiệm vụ nghiên cứu chuyên đề: 7 4. Đối tượng nghiên cứu chuyên đề: 7 5. Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề: 7 6. Phương pháp nghiên cứu của chuyên đề: 7 7. Kết cấu của Chuyên đề: Gồm ba phần. 8 Phần hai: nội dung 9 Chương i. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của công tác xây dựng đảng và đoàn tncs hồ chí minh với công tác tham gia xây dựng đảng. 9 I. Cơ sở thực tiễn của công tác xây dựng Đảng. 9 1. Cơ sở lý luận. 9 2. Cơ sở thực tiễn: 17 2-Kiện toàn và đổi mới họat động của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. 21 3-Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; tăng cường quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. 22 4-Đổi mới tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ: 23 5-Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: 24 II. Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia công tác xây dựng Đảng. 24 1. Cơ sở lý luận: 24 2. Cơ sở thực tiễn: 40 CHƯƠNG II. TìNH HìNH THAM GIA XÂY DựNG ĐảNG CủA Đoàn tncs hồ chí minh Huyện ba vì - thành phố hà nội 45 I. Đặc điểm tình hình về kinh tế, chính trị , văn hoá, xã hội của Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội tác động đến công tác xây dựng Đảng và vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng. 45 1.Đặc điểm chung: 45 2. Về chính trị- Kinh tế - văn hoá xã hội 45 II. Tình hình tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội. 46 1.Tình hình thanh niên Huyện Ba Vì. 46 2. Công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn thanh niên trên địa bàn Huyện Ba Vì - TP. Hà Nội 48 3. Những vấn đề cần giải quyêt trong công tác tham gia xây dựng Đảng: 53 Chương iii. Những phương hương và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng đảng của đoàn tncs hồ chí minh ở huyện ba vì 54 thành phố hà nội 54 i. Những phương hướng cơ bản trong công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Ba Vì - TP. Hà Nội 54 1-Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng: 54 2-Làm cho cỏc cấp bộ éoàn thấm sõu và biến thành hành động thực tiễn thực hiện tốt chức năng của mỡnh: 54 3-Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, phương thức, quy trình chỉ đạo, bồi dưỡng, chuẩn bị giới thiệu, xem xét kết nạp đảng viên trẻ vào Đảng: 55 4- Tình hình phát triển đảng viên mới: 55 5-Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động: 55 II. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Ba Vì - TP. Hà Nội. 55 1. Về công tác cán bộ 56 2. Về công tác tham gia xây dựng bộ máy chính quyền 56 3. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đòan viên thanh niên: 57 4. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu ĐVTN cho Đảng và bồ dưỡng, quy hoạch, sử dụng Đảng viên trẻ: 58 Kết luận 59 danh mục tài liệu tham khảo 61

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1925 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội với công tác tham gia xây dựng Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
øc cña ng­êi céng s¶n’ (7)(TrÝch s®d, tËp10, Tr310). Lµ l·nh tô vÜ ®¹i, ng­êi thÇy cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam, B¸c Hå ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc d¹y giç, gi¸o dôc c¸n bé, §¶ng viªn, nhÊt lµ Thanh niªn: “®µo t¹o hä thµnh nh÷ng ng­êi kÕ thõa x©y dùng con ng­êi chñ nghÜa x· héi võa “Hång’’ võa “Chuyªn’’(Di chóc) B¸c kh«ng chØ nªu lªn huíng rÌn ruyÖn mµ cßn ®Ò ra cho §VTN nh÷ng khÈu hiÖu hµnh ®éng cô thÓ trong tõng thêi kú c¸ch m¹ng. Trong h¬n 4 n¨m qua, thùc hiÖn ChØ thÞ 23- CT/ TW ngµy 27/3/2003 cña Ban BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng kho¸ IX, toµn §¶ng, toµn d©n ta ®· tæ chøc ®ît häc tËp t­ t­ëng Hå ChÝ Minh ®Ó qu¸n triÖt, vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o t­ t­ëng cña Ng­êi trong c«ng cuéc ®æi míi, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. Tr­íc yªu cÇu t¨ng c­êng c«ng t¸c t­ t­ëng trong t×nh h×nh míi, Héi nghÞ lÇn thø 12 cña Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng kho¸ IX ®· quyÕt ®Þnh triÓn khai chØ ®¹o ®iÓm cuéc vËn ®éng “ Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh“ trong c¸n bé, ®¶ng viªn vµ nh©n d©n tõ ngµy kû niÖm 79 n¨m thµnh lËp §¶ng ( 3/2/2009 ) tíi hÕt nhiÖm kú §¹i héi X cña §¶ng. §©y thùc sù lµ mét c¬ héi quý b¸u ®Ó §oµn TNCS Hå ChÝ Minh – Tæ chøc vinh dù ®­îc mang tªn B¸c kÝnh yªu, thùc hiÖn chøc n¨ng lµ tr­êng häc XHCN cña thanh niªn, ®Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc lý t­ëng vµ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, t¹o sù chuyÓn biÕn s©u s¾c trong nhËn thøc, rÌn luyÖn, tu d­ìng ®¹o ®øc cña thÕ hÖ trÎ; lµm cho thÕ hÖ trÎ thÊm nhuÇn s©u s¾c t×nh c¶m c¸ch m¹ng cña B¸c, ®Ò cao ý thøc tr¸ch nhiÖm víi b¶n th©n m×nh, víi gia ®×nh, víi ®Êt n­íc, cã th¸i ®é øng xö v¨n minh, lÞch sù trong céng ®ång vµ tËp thÓ, tÝch cùc hµnh ®éng gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt n­íc, x©y dùng §¶ng ta ngµy mét trong s¹ch v÷ng m¹nh. c. Quan ®iÓm cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam vÒ vai trß cña thanh niªn trong c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. Trong nghÞ quyÕt 04 cña Ban chÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng (Kho¸ VII), mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh “Thanh niªn lµ lùc l­îng xung kÝch, trong sù nghiÖp ®æi míi cã sù thµnh c«ng hay kh«ng, ®Êt n­íc b­íc vµo thÕ kû 21 cã xøng ®¸ng trong céng ®ång thÕ giíi hay kh«ng, c¸ch m¹ng ViÖt Nam cã v÷ng b­íc theo con ®­êng x· héi chñ nghÜa hay kh«ng, phÇn lín phô thuéc vµo thÕ hÖ Thanh niªn, c«ng t¸c Thanh niªn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña d©n téc...’’. §¶ng coi viÖc x©y dùng lùc l­îng chÝnh trÞ trong Thanh niªn lµ sù ®¶m b¶o kh«ng ngõng nguån sinh lùc míi cho §¶ng vµ sù kÕ tôc trung thµnh sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng, x©y dùng cñng cè tæ chøc §oµn trong s¹ch vµ v÷ng m¹nh vÒ mäi mÆt lµ ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu ®Ó x©y dùng vµ kiÖn toµn l¹i bé m¸y tæ chøc §¶ng. Tr¶i qua mÊy thËp kû §¶ng vµ nhµ n­íc ta lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c Thanh niªn, nhiÒu chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch vÒ Thanh niªn ®­îc ban hµnh nh­: ChÝnh s¸ch gi¸o dôc, ®µo t¹o Thanh niªn, chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cÊp b¸ch, ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu nguyÖn väng cña Thanh niªn...’’ Ch¨m lo x©y dùng §¶ng lµ nhiÖm vô cña toµn §¶ng, toµn d©n vµ toµn qu©n ta, §¶ng cã v÷ng m¹nh th× sù nghiÖp ®æi míi míi thµnh c«ng. §¶ng coi viÖc x©y dùng l­c l­îng chÝnh trÞ trong Thanh niªn lµ sù ®¶m b¶o t¨ng c­êng nguån sinh lùc míi cho §¶ng vµ sù kÕ tôc trung thµnh sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng, x©y dùng cñng cè tæ chøc §oµn m¹nh vÒ mäi mÆt lµ ®iÒu kiÖn tÊt yÕu cña x©y dùng §¶ng. §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX nhÊn m¹nh “nhiÖm vô then chèt lµ x©y dùng, chØnh ®èn §¶ng vµ nhiÖm vô träng t©m lµ ph¸t triÓn kinh tÕ, §¶ng vµ nhµ n­íc ta coi nhiÖm vô x©y dùng §¶ng lµ nhiÖm vô then chèt bëi ®©y lµ nhiÖm vô cña toµn x· héi, cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, trong ®ã cã §oµn Thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh. Trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o c¸ch m¹ng, ngay tõ khi míi thµnh lËp, §¶ng vµ nhµ n­íc ta lu«n quan t©m ®Õn vai trß vµ sù ph¸t triÓn cña Thanh niªn. Trong c­¬ng lÜnh vµ §iÒu lÖ §¶ng, §¶ng coi vai trß cña Thanh niªn hÕt søc to lín trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam, c¸c v¨n kiÖn, c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng tõ nh÷ng n¨m 1930 më ®Çu lµ ¸n nghi quyÕt vËn ®éng Thanh niªn th¸ng Trung ­¬ng (Kho¸ IX) còng bµn vÒ Thanh niªn. §¶ng, nhµ n­íc vµ chñ tÞch Hå ChÝ Minh lu«n quan t©m ®Õn vÊn ®Ò Thanh niªn, coi Thanh niªn lµ lùc l­îng quÇn chóng ®«ng ®¶o ®ang tr­ëng thµnh, ®ang ph¸t triÓn. §¶ng lu«n ch¨m lo c«ng t¸c thanh niªn, coi c«ng t¸c Thanh niªn lµ nhiÖm vô mang ý nghÜa chiÕn l­îc cña §¶ng, cña toµn x· héi vµ ®Æc biÖt lµ gia ®×nh, v× gia ®×nh lµ c¸i n«i ch¨m sãc Thanh niªn, h×nh thµnh nªn nh©n c¸ch cho Thanh niªn. §¶ng ®¸nh gi¸ ®óng vai trß, vÞ trÝ cùc kú quan träng cña Thanh niªn vµ c«ng t¸c Thanh niªn trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng vµ d©n téc. §¶ng lu«n nhËn thøc s©u s¾c vÒ vai trß cña Thanh niªn, coi Thanh niªn lµ líp ng­êi ®­îc thõa h­ëng nh÷ng thµnh qu¶ c¸ch m¹ng, võa lµ mét lùc l­îng chÝnh lµm ra kÕt qu¶ ®ã, §¶ng ta lu«n kh¼ng ®Þnh Thanh niªn lµ lùc l­îng xung kÝch c¸ch m¹ng, trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi, §¶ng chØ cÇn ph¸t huy vai trß lµm chñ to lín cña Thanh niªn ®Ó Thanh niªn thùc hiÖn ®­îc sø mÖnh, ®i ®Çu trong c«ng cuéc ®Êu tranh chiÕn th¾ng nghÌo nµn, l¹c hËu, x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc giµu m¹nh, Êm no, tù do, h¹nh phóc. §¶ng coi vÊn ®Ò ®µo t¹o, båi d­ìng vµ khuyÕn khÝch tµi n¨ng trÎ lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch quan träng ®èi víi thÕ hÖ trÎ, nghi quyÕt 04 Héi nghÞ khãa VII ®· yªu cÇu “h×nh thµnh mét líp thanh niªn Nam, N÷ ­u tó, v÷ng vµng vÒ chÝnh trÞ, kiªn ®Þnh con ®­êng x· héi chñ nghÜa, tiªu biÓu cho nh÷ng nhµ c¸ch m¹ng ®· h×nh thµnh nªn nh÷ng nhµ l·nh ®¹o trÎ, qu¶n lý kinh doanh giái, nh÷ng nghÖ sü tµi n¨ng, nh÷ng ng­êi cã tay nghÒ cao, nh÷ng chuyªn gia xuÊt s¾c trªn moi lÜnh vùc x· héi. Thanh niªn lµ ng­êi chñ t­¬ng lai cña n­íc nhµ, do ®ã cÇn ch¨m lo, båi d­ìng, gi¸o dôc, rÌn luyÖn Thanh niªn cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, cã kh¶ n¨ng ®Ó lµm chñ ®Êt n­íc trong t­¬ng lai. Do ®ã cÇn quan t©m ®Õn Thanh niªn ®Ó hä cã thÓ trë thµnh ng­êi lµm chñ cña ®Êt n­íc, ®ång thêi thanh niªn lµ lùc l­îng kÕ thõa c¸ch m¹ng, xung kÝch c¸ch m¹ng, v× vËy cÇn ph¸t huy tèt lùc l­îng nµy “§¶ng ®Æt niÒm tin s©u s¾c vµo Thanh niªn, ph¸t huy vai trß lµm chñ vµ tiÒm n¨ng to lín cu¶ Thanh niªn ®Ó Thanh niªn thùc hÞªn ®­îc sø mÖnh lÞch sö, ®i ®Çu trong c«ng cuéc ®Êu tranh, chiÕn th¾ng nghÌo nµn l¹c hËu, x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc giµu m¹nh, x· héi v¨n minh, nh©n d©n cã cuéc sèng Êm no, tù do, h¹nh phóc’’ §¶ng yªu cÇu ph¶i kÕt hîp nhuÇn nhiÔn gi÷a ch¨m lo, ®µo t¹o, gi¸o dôc, båi d­ìng Thanh niªn ®Ó thanh niªn ph¸t huy vai trß lµm chñ vµ tiÒm n¨ng to lín cña hä. §¶ng ®· tãm t¾t vai trß, vÞ trÝ cña thanh niªn trong c¸c mÆt sau: - Thanh niªn lµ nguån lùc cã chÊt l­îng cao vµ ®ång bé cho sù nghiÖp CNH, H§H - Thanh niªn lµ lùc l­îng xung kÝch ®i ®Çu thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ tæ quèc, gi÷ g×n an ninh, trËt tù an toµn x· héi. - Thanh niªn lµ lùc l­îng chñ lùc x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ, quèc tÕ, n©ng cao vÞ trÝ cña ®Êt nø¬c trªn tr­êng quèc tÕ. - Thanh niªn lµ lùc l­îng kÕ thõa vµ tiÕp nèi c¸c thÕ hÖ cha anh ®Ó thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn, x©y dùng ®Êt n­íc ViÖt Nam hoµ b×nh, ®éc lËp, Thèng nhÊt, giµu m¹nh theo con ®­êng XHCN. Qu¸ tr×nh x©y dùng §¶ng lín m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng vµ tæ chøc còng lµ qu¸ tr×nh §¶ng ta lu«n ch¨m lo c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng, nh»m t¨ng c­êng n¨ng lùc l·nh ®¹o. Søc chiÕn ®Êu vµ b¶o ®¶m sù kÕ thõa, ph¸t triÓn liªn tôc cña §¶ng. ChØ thÞ sè 51- CT/TW ngµy 21/2/2000 cña bé chÝnh trÞ (Kho¸ VIII) ®· nªu râ: “kÕt n¹p §¶ng viªn lµ mét nhiÖm vô quan träng, th­êng xuyªn cã tÝnh quy luËt trong c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, nh»m t¨ng thªm søc chiÕn ®Êu vµ b¶o ®¶m sù kÕ thõa, ph¸t triÓn §¶ng’’ chÝnh v× vËy thêi gian qua c«ng t¸c kÕt n¹p §¶ng ®· ®­îc c¸c cÊp uû §¶ng quan t©m, tÝch cùc chØ ®¹o vµ ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt ®¸ng phÊn khëi. §oµn Thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh víi vai trß lµ ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng, ®· th­êng xuyªn ch¨m lo x©y dùng tæ chøc §oµn v÷ng m¹nh vµ tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng b»ng viÖc tæ chøc thùc hiÖn kÕt luËn héi nghÞ liªn tÞch cña ban th­êng vô TW §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh vµ ban tæ chøc TW vÒ “c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng viªn trÎ trong t×nh h×nh míi’’ (Th¸ng 1- 1995) vµ më ®Çu cuéc vËn ®éng “ §oµn viªn, Thanh niªn phÊn ®Êu trë thµnh §¶ng viªn §¶ng CSVN’’. Lùc l­îng ®oµn viªn thanh niªn cã vai trß hÕt søc quan träng trong thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu, chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. §¹i héi X cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh, ®èi víi thÕ hÖ trÎ: “ Th­êng xuyªn gi¸o dôc chÝnh trÞ, truyÒn thèng, lý t­ëng, ®¹o ®øc lèi sèng. T¹o ®iÒu kiÖn häc tËp, lao ®éng, gi¶i trÝ, ph¸t triÓn thÓ lùc, trÝ tuÖ gãp phÇn x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. KhuyÕn khÝch thanh niªn tù häc, tù n©ng cao tay nghÒ, tù t¹o viÖc lµm. Chó träng båi d­ìng nguån c¸n bé, ®µo t¹o thanh niªn trong lùc l­îng vò trang cã nghÒ khi hÕt h¹n nghia vô qu©n sù trë vÒ x©y dùng quª h­¬ng. T¹o c¬ héi cho thanh niªn cã tµi n¨ng ®i häc ë n­íc ngoµi vÒ phôc vô ®Êt n­íc. Thu hót réng r·i thanh niªn, thiÕu niªn, nhi ®ång vµo c¸c tæ chøc do §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh lµm nång cèt vµ phô tr¸ch“. Nh­ chóng ta ®· biÕt lý t­ëng cña §¶ng còng lµ lý t­ëng cña §oµn vµ cña tõng §VTN, cho nªn ®oµn viªn vµ Thanh niªn cã nhiÖm vô cèng hiÕn tuæi trÎ cho sù nghiÖp cña §¶ng, tr­íc hÕt lµ thùc hiÖn lý t­ëng chñ nghÜa mµ §¶ng, B¸c Hå vµ nh©n d©n ®· lùa chän. B¸c th­êng xuyªn nh¾c nhë §¶ng viªn ph¶i suèt ®êi phÊn ®Êu cho lý t­ëng cña §¶ng ®ã lµ phÈm chÊt c¸ch m¹ng ®Çu tiªn cña mçi chóng ta, cña mçi §¶ng viªn vµ nh÷ng chiÕn sü xung kÝch c¸ch m¹ng cña §¶ng, §ång chÝ Lª DuÈn ®· nh¾c nhë “sù nghiÖp cña §¶ng lµ lý t­ëng cña Thanh niªn, kh«ng phÊn ®Êu cho lý t­ëng céng s¶n chñ nghÜa th× kh«ng ph¶i lµ Thanh niªn’’. Trong suèt h¬n 78 n¨m qua, §¶ng ta lu«n gi­¬ng cao hai ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, ®­a ®Êt n­íc ta kh«ng ngõng tiÕn lªn giµnh l¹i nh÷ng th¾ng lîi, nh»m môc tiªu cuèi cïng lµ x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi v× môc tiªu: D©n giµu, nuíc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, b×nh ®¼ng, c¸c b¹n §oµn viªn h·y lu«n ghi nhí lêi d¹y cña ®ång chÝ Lª DuÈn “x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc lµ sù nghiÖp to lín mµ Thanh niªn ph¶i g¸nh v¸c vµ nhÊt ®Þnh thanh niªn lµm ®­îc’’ vµ tuæi trÎ bao giê còng mong muèn v­¬n tíi c¸i hay nhÊt, tiªn tiÕn nhÊt, cao th­îng nhÊt. ChØ cã x· héi céng s¶n chñ nghÜa míi tho¶ m·n hoµn toµn nh÷ng ­íc väng ®ã cña Thanh niªn vµ chØ cã §¶ng ta míi v¹ch ra cho Thanh niªn nh÷ng lÏ sèng cao qóy, ®óng ®¾n, míi cã kh¶ n¨ng ®­a ®­êng chØ lèi cho Thanh niªn thùc hiÖn hoµi b¸o lín lao cña m×nh, bëi v× lý t­ëng cña Thanh niªn còng lµ lý t­ëng cña §¶ng. 2. C¬ së thùc tiÔn: a. C«ng t¸c x©y dùng §¶ng hiÖn nay lµ nhiÖm vô quan träng vµ cÊp b¸ch cña tæ chøc §oµn nh»m x©y dùng §¶ng trong s¹ch v÷ng m¹nh. Trong t×nh h×nh thÕ giíi cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p, yªu cÇu nhiÖm vô c¸ch m¹ng trong giai ®o¹n míi rÊt nÆng nÒ, c¸c thÕ lùc thï ®Þch tÊn c«ng toµn diÖn vµo §¶ng, nh­ng tæ chøc §oµn vÊn kh«ng ngõng cñng cè ®Ó cung cÊp c¸n bé cho §¶ng. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y toµn §¶ng nghiªm tóc häc tËp chñ nghÜa M¸c Lª Nin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. Mçi cÊp uû, mçi chi bé cã kÕ ho¹ch ®Þnh kú kiÓm tra viÖc thùc hiÖn Di chóc cña Chñ TÞch Hå ChÝ Minh vÒ n©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, chèng chñ nghÜa c¸ nh©n. Chèng t­ t­ëng c¬ héi, thùc dông, Trªn c¬ së tæng kÕt hai n¨m thùc hiÖn cuéc vËn ®éng chØnh ®èn §¶ng C«ng t¸c t­ t­ëng chÝnh trÞ cña n­íc ta cã nhiÒu ®æi míi, gãp phÇn quan träng vµo viÖc n©ng cao nhËn thøc, ®æi míi t­ duy, thèng nhÊt t­ t­ëng trªn nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng cuéc ®æi míi x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ tæ quèc x· héi chñ nghÜa trong ®iÒu kiÖn míi. C«ng t¸c cñng cè tæ chøc c¬ së §¶ng vµ x©y dùng ®éi ngò §¶ng viªn cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc chó ý ®Õn x©y dùng vµ h­íng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô ë c¸c lo¹i h×nh tæ chøc c¬ së §¶ng kh¸c nhau. §¸nh gi¸ sö dông c¸n bé trªn c¬ së tiªu chuÈn, lÊy hiÖu qu¶ c«ng t¸c thùc tÕ vµ sù tÝn nhiÖm cña nh©n d©n lµm th­íc ®o chñ yÕu. Thùc hiÖn chñ tr­¬ng lu©n chuyÓn c¸n bé l·nh ®¹o vµ qu¶n ký theo quy ho¹ch ë c¸c nghµnh vµ ®Þa ph­¬ng. C«ng t¸c x©y dùng, cñng cè c¸c tæ chøc c¬ së §¶ng ®­îc ph¸t triÓn, tÊt c¶ c¸c §¶ng bé, chi bé ë c¬ së ®Òu n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng lµ h¹t nh©n l·nh ®¹o chÝnh trÞ ®èi víi chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc kinh tÕ, sù nghiÖp, c¸c mÆt c«ng t¸c vµ tÇng líp nh©n d©n ë c¬ së.ViÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c¸c tæ chøc c¬ së §¶ng vµ §¶ng viªn s¸t sao h¬n. Tæ chøc §¶ng ®· ®­îc kiÖn toµn vµ ®æi míi ph­¬ng thøc l·nh ®¹o, trong §¶ng ®· ph¸t huy ®­îc tÝnh d©n chñ, cã sù khen th­ëng kÞp thêi nh÷ng §¶ng viªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, ®ång thêi còng cã sù xö lý nghiªm kh¾c ®èi víi nh÷ng §¶ng viªn vi ph¹m vµo nguyªn t¾c cña §¶ng. §· cã sù l·nh ®¹o vµ qu¶n lý cña nhµ n­íc, ®ång thêi ®· kiÖn toµn ®­îc mét sè c¬ së §¶ng. C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra trong §¶ng ®­îc t¨ng c­êng h¬n, nh»m lo¹i bá nh÷ng phÇn tö c¬ héi trong §¶ng. C«ng t¸c §oµn tham gia x©y dùng §¶ng ®­îc chó ý h¬n b»ng viÖc më thªm nhiÒu líp tËp huÊn cho c¸c c¸n bé §oµn viªn, cã nhiÒu chÝnh s¸ch ­u tiªn cho §oµn viªn häc líp c¶m t×nh ®¶ng, khuyÕn khÝch c¸c §VTN t×m hiÓu vÒ tæ chøc §¶ng b»ng viÖc ph¸t ®éng c¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ §¶ng céng s¶n. Hµng n¨m cã hµng chôc líp c¶m t×nh ®¶ng ®­îc tæ chøc ë c¸c ®Þa ph­¬ng còng nh­ trong c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng, Trung häc chuyªn nghiÖp. C¸c §oµn viªn häc ®èi t­îng ®¶ng lu«n d­îc c¸c cÊp chÝnh quyÒn tõ trung ­¬ng ®Õn ®ia ph­¬ng quan t©m , gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó phÊn ®Êu trë thµnh §¶ng viªn trong hµng ngò cña §¶ng. C¸c §VTN ®­îc cung cÊp c¸c tµi liÖu vÒ §oµn, vÒ §¶ng ®Çy ®ñ, Víi nh÷ng thµnh tÝch trªn nh­ng c«ng t¸c x©y dùng §¶ng cña chóng ta vÊn cßn h¹n chÕ mét sè mÆt nh­: - C«ng t¸c t­ t­ëng ch­a chuÈn bÞ ®Çy ®ñ vµ cã biÖn ph¸p tÝch cùc cho b­íc chuyÓn c¨n b¶n trªn nh÷ng lÜnh vùc ph¸t triÓn kinh tÕ vµ më réng ®èi ngo¹i. Mét bé phËn c¸n bé §¶ng viªn suy tho¸i vÒ t­ t­ëng chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng. - C«ng t¸c lý luËn cña §¶ng cßn ch­a ®ñ søc lµm s¸ng tæ kh«ng Ýt vÊn ®Ò do thùc tiÕn ®Æt ra. - C«ng t¸c tæ chøc chËm gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò tån t¹i trong hÖ thèng tæ chøc §¶ng. - C«ng t¸c c¸n bé cßn thiÕu nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch thËt sù ph¸t huy d©n chñ, ®Ó ®µo t¹o båi d­ìng sö dông hiÖu qu¶ ®éi ngò c¸n bé - Ph­¬ng thøc l·nh ®¹o cña §¶ng cßn lóng tóng, h¹n chÕ, ch­a ph¸t huy ®­îc vai trß cña chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ Nh÷ng yÕu kÐm khuyÕt ®iÓm trªn t¸c ®éng lÉu nhau, ®an xen nhau rÊt phøc t¹p lµm c¶n trë tíi c«ng cuéc ®æi míÝ còng nh­ c«ng t¸c x©y dùng ®¶ng vµ ph¸t triÓn §¶ng cña §oµn thanh niªn. V× thÕ c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c c¬ së §¶ng, c¸c ban nghµnh cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn vÊn ®Ò x©y dùng §¶ng nhÊt lµ ®èi víi tæ chøc §oµn h·y ph¸t huy hÕt vai trß cña m×nh h·y lµ c¸nh tay ®¾c lùc cña §¶ng lµ chç dùa cho §¶ng ph¸t triÓn. b. Nh÷ng ho¹t ®éng chñ yÕu cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trong c«ng t¸c tham gia x©y dùng §¶ng. NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 4 (Khãa VII) chØ râ: “ Sù nghiÖp ®æi míi cã thµnh c«ng hay kh«ng, ®Êt n­íc b­íc vµo thÐ kû XXI cã vÞ trÝ xøng ®¸ng trong céng ®ång thÕ giíi hay kh«ng, c¸ch m¹ng ViÖt Nam cã v÷ng b­íc theo con ®­êng X· héi chñ nghÜa hay kh«ng, phÇn lín tïy thuéc vµo lùc l­îng thanh niªn”. §oµn TNCS Hå ChÝ Minh lµ ®éi dù bÞ cña §¶ng, cã nhiÖm vô tËp hîp, ®oµn kÕt, gi¸o dôc thanh niªn trë thµnh lùc l­îng kÕ tôc sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng vµ d©n téc. Nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 90 cña thÕ kû XX, bèi c¶nh quèc tÕ vµ t×nh h×nh trong n­íc cã nh÷ng biÕn ®éng lín t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn t­ t­ëng, nhËn thøc vµ niÒm tin cña thanh niªn, ®Æc biÖt lµ häc sinh vµ sinh viªn. Mét bé phËn thanh niªn hoang mang, dao ®éng, thiÕu niÒm tin vµo con ®­êng ®i lªn Chñ nghÜa x· héi vµ t­¬ng lai cña n­íc nhµ. §©y còng lµ thêi ®iÓm hÕt søc khã kh¨n ®èi víi tæ chøc §oµn - §éi vµ c«ng t¸c ®oµn kÕt tËp hîp thanh thiÕu niªn. Song, c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng ta khëi s­íng vµ l·nh ®¹o ngµy cµng thu ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín ®· t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn t­ ­­ëng, t×nh c¶m cña nh©n d©n, cñng cè niÒm tin cña thanh niªn víi §¶ng, §oµn. Bªn c¹nh viÖc ®æi míi, t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng vÒ c«ng t¸c thanh niªn, tæ chøc §oµn, Héi, §éi ®· ph¸t huy tinh thÇn chñ ®éng, s¸ng t¹o, kh«ng ngõng ®æi míi vÒ néi dung, ph­¬ng thøc häat ®éng, gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy vai trß, vÞ trÝ nång cèt trong phong trµo thanh thiÕu nhi, triÓn khai nhiÒu phong trµo c¸ch m¹ng ®­îc x· héi hoan nghªnh, gãp phÇn t¹o sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ vÒ t­ t­ëng, vÒ b¶n lÜnh chÝnh trÞ cña thanh niªn. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Æc biÖt lµ n¨m 2005 ®­îc Trung ­¬ng §oµn x¸c ®Þnh lµ “N¨m ®Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc”, c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc môc tiªu lý t­ëng cña §¶ng vµ viÖc tæ chøc c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng trong ®oµn viªn thanh niªn ®­îc x¸c ®Þnh lµ nhiÖm vô trong t©m cña c¸c cÊp bé §oµn. Tõ ®ã tæ chøc §oµn ®· gi¸o dôc, båi d­ìng ®­îc líp ®oµn viªn thanh niªn ­u tó, t¹o nguån ph¸t triÓn ®¶ng viªn vµ x©y dùng nguån nh©n lùc trÎ cho ®Êt n­íc. Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §ßan ®· ban hµnh NghÞ quyÕt sè 05 vÒ t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc cña §oµn trong giai ®o¹n hiÖn nay, quan t©m chØ ®¹o tæ chøc cho ®oµn viªn thanh niªn häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh, 6 bµi häc lý luËn chÝnh trÞ, chñ tr­¬ng ®­êng lèi, nghÞ quyÕt cña §¶ng, triÓn khai thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “Tuæi trÎ ViÖt Nam häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”, chØ ®¹o tæ chøc häat ®éng “Th¸ng thanh niªn”; phèi hîp tæ chøc cuéc thi “75 n¨m lÞch sö vÎ vang cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam”; “60 n¨m N­íc céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam”; c¸c häat ®éng nh©n dÞp kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín cña ®Êt n­íc, cña §¶ng vµ cña §oµn... nh»m n©ng cao nhËn thøuc chÝnh trÞ t­ t­ëng cho ®oµn viªn thanh niªn. Trong nh÷ng n¨m qua, hai phong trµo lín “Thanh niªn lËp nghiÖp” vµ “tuæi trÎ giö n­íc”, nay lµ phong trµo “hi ®ua, t×nh nguyÖn x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc” ®­îc c¸c cÊp bé §oµn triÓn khai cã hiÖu qu¶, t¹o khÝ thÕ s«i næi trong toµn §oµn, thùc sù gãp phÇn ®éng viªn, khÝch lÖ c¸n bé, ®oµn viªn thanh thiÕu niªn tÝch cùc häc tËp, nghiªn cøu, lao ®éng s¸ng t¹o, gióp nhau xãa ®ãi gi¶m nghÌo, n©ng cao thu nhËp, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng trÎ, kh¼ng ®Þnh vai trß xung kÝch t×nh nguyÖn cña thanh niªn trong ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, gi÷ v÷ng an ninh quèc phßng vµ trËt tù an toµn x· héi, gãp phÇn x©y dùng §¶ng ngµy mét v÷ng m¹nh. C¸c häat ®éng tuyªn truyÒn, gi¸o dôc do c¸c cÊp ñy §¶ng, c¸c cÊp bé §oµn tæ chøc ®· t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn tÇng líp thanh niªn, gãp phÇn cñng cè, t¨ng thªm niÒm tin cña ®oµn viªn thanh niªn ®èi víi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ c«ng cuéc ®æi míi, cuèn hót vµ tËp hîp thanh niªn vµo c¸c tæ chøc §oµn, Héi, gióp ®oµn viªn thanh niªn nhËn thøc, gi¸c ngé s©u s¾c h¬n vÒ §¶ng, t¨ng c­êng ý chÝ phÊn ®Êu v­¬n lªn trong lao ®éng, c«ng t¸c vµ häc tËp. Sè ®oµn viªn thanh niªn cã nguyÖn väng phÊn ®Êu, rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ®¶ng viªn ngµy cµng t¨ng, h×nh thµnh líp ®oµn viªn thanh niªn sèng cã lý t­ëng, ®éng c¬ phÊn ®Êu trong s¸ng, thi ®ua thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. §©y lµ m«i tr­êng tèt ®Ó gi¸o dôc, båi d­ìng lý t­ëng vµ phÈm chÊt c¸ch m¹ng cho ®oµn viªn thanh niªn, gãp phÇn t¹o nguån ph¸t triÓn ®¶ng viªn míi. Tõ nay ®Õn n¨m 2010, §oµn TNCS Hå ChÝ Minh x¸c ®Þnh môc tiªu: §Èy m¹nh viÖc tæ chøc c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng, t¹o m«i tr­êng tiªn tiÕn cho thanh niªn rÌn luyÖn, phÊn ®Êu trë thµnh ®oµn viªn vµ ®¶ng viªn, n©ng cao chÊt l­îng ®oµn viªn ­u tó ®­îc giíi thiÖu vµ kÕt n¹p vµo §¶ng. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy, §oµn TNCS Hå ChÝ Minh sÏ tËp trung vµo nh÷ng häat ®éng chñ yÕu sau ®©y: Mét lµ, tÝch cùc ®æi míi vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc lý t­ëng vµ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, n©ng cao nhËn thøc vÒ §¶ng, x©y dùng ®éng c¬ phÊn ®Êu vµo §¶ng ®óng ®¾n cho ®oµn viªn. TiÕp tôc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ cuéc vËn ®éng “Tuæi trÎ ViÖt Nam thi ®ua häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”, häc tËp 6 bµi häc lý luËn chÝnh trÞ trong ®oµn viªn thanh niªn. Ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o cña c¸c cÊp bé §Oµn trong viÖc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc cho ®oµn viªn thanh niªn. Hai lµ, ph¸t huy vai trß nßng cèt cña §oµn trong viÖc khëi x­íng, chØ ®¹o vµ tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua thùc hiÖn ®­êng lèi cña §¶ng, c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ – x· héi, quèc phßng an ninh, lèi cuèn ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn vµo c¸c häat ®éng thùc tiÔn ®Ó rÌn luyÖn, cèng hiÕn vµ tr­ëng thµnh. Ba lµ, x©y dùng tæ chøc c¬ së §oµn v÷ng m¹nh, nhÊt lµ n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc, b¶n lÜnh chÝnh trÞ cña doµn viªn. Më réng mÆt trËn ®oµn kÕt tËp hîp réng r·i c¸c lùc l­îng thanh niªn, nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt víi §¶ng, Nhµ n­íc x©y dùng c¸c ®Ò ¸n tuyÓn chän, ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé trÎ bæ sung cho c¬ së, t¹o nguån nh©n lùc cã chÊt l­îng thùc hiªn c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. Bèn lµ, ®Èy m¹nh c«ng t¸c t¹o nguån, giíi thiÖu ®oµn viªn ­u tó cho §¶ng. Chó träng n©ng cao chÊt l­îng ®oµn viªn, x©y dùng tiªu chuÈn ®oµn viªn ­u tó s¸t hîp víi tõng ®èi t­îng, khu vùc, ®Æc biÖt quan t©m tíi c¸c ®èi t­îng ®oµn viªn thanh niªn trÝ thøc, häc sinh, sinh viªn, c«ng nh©n, n«ng th«n, d©n téc thiÓu sè, lùc l­îng vò trang, nh÷ng c¬ së träng ®iÓm, n¬i Ýt hoÆc ch­a cã ®¶ng viªn, nh»m n©ng cao chÊt l­îng ®oµn viªn ­u tó giíi thiÖu cho §¶ng. §Þnh kú tæ chøc cho ®oµn viªn thanh niªn ®¨ng ký phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn, trªn c¬ së ®ã giíi thiÖu nh÷ng ®oµn viªn ­u tó cho §¶ng. Hoµn thiÖn vµ thùc hiÖn nghiªm tóc quy tr×nh båi d­ìng, giíi thiÖu ®oµn viªn ­u tó cho §¶ng, n©ng cao chÊt l­îng c¸c líp båi d­ìng c¶m t×nh §¶ng cho ®oµn viªn thanh niªn. CH¦¥NG II. T×NH H×NH THAM GIA X¢Y DùNG §¶NG CñA §oµn tncs hå chÝ minh HuyÖn ba v× - thµnh phè hµ néi §Æc ®iÓm t×nh h×nh vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ , v¨n ho¸, x· héi cña HuyÖn Ba V× - Thµnh phè Hµ Néi t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c x©y dùng §¶ng vµ vai trß cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh víi c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. 1.§Æc ®iÓm chung: HuyÖn Ba V× n»m ë phÝa T©y B¾c tØnh Hµ T©y cò, phÝa nam cã h÷u ng¹n S«ng §µ vµ S«ng Hång, phÝa B¾c vµ phÝa §«ng cã s«ng Hång lµ ®­êng ph©n giíi víi thµnh phè ViÖt Tr×. §Þa h×nh Ba V× kh«ng b»ng ph¼ng, ®iÓm cao nhÊt lµ ®Ønh nói Ba V× 1281m. Ba V× lµ mét huyÖn ®­îc chia lµm 3 vïng: Vïng nói, vïng ®åi gß vµ vïng ®ång b»ng diÖn tÝch tù nhiªn lµ 428 km2 cã 3 d©n téc kinh M­êng - Dao cïng sinh sèng nghÒ chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp. Kinh tÕ kh¸ ph¸t triÓn, huyÖn Ba V× cã 30 x· 1 thÞ trÊn d©n sè kho¶ng 260.150 ng­êi. 2. VÒ chÝnh trÞ- Kinh tÕ - v¨n ho¸ x· héi * VÒ chÝnh trÞ: §¶ng bé lu«n quan t©m chØ ®¹o thùc hiÖn tèt c¸c chØ thÞ NghÞ quyÕt cña Ban th­êng vô HuyÖn uû. VÒ l·nh ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c t¹i ®Þa ph­¬ng, gi÷ g×n an ninh trËt tù tuyªn truyÒn phæ biÕn ph¸p luËt. §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn gi¸o dôc lµm tèt c«ng t¸c tiÕp d©n, tËp trung gi¶i quyÕt døt ®iÓm ®¬n th­ khiÕu n¹i. Tæ chøc c¸c cuéc thanh tra chuyªn ®Ò nh»m gãp phÇn phßng ngõa sai ph¹m gi÷ v÷ng kû c­¬ng ph¸p luËt. * VÒ kinh tÕ: Kinh tÕ cã b­íc t¨ng tr­ëng kh¸, tæng gi¸ trÞ ®¹t 2.868,8 tû ®ång, t¨ng 15% so víi n¨m 2008 v­ît kÕ ho¹ch 20,5%. Trong ®ã nhãm ngµnh n«ng - l©m nghiÖp, thñy s¶n ®¹t 1.326,1 tØ ®ång t¨ng tr­ëng 10%. Nhãm ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng ®¹t 701,2 tû ®ång t¨ng 15% so víi n¨m 2008 chiÕm 24,4% trong c¬ cÊu kinh tÕ. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®¹t 6,232 triÖu ®ång/1n¨m. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt trång trät 600,6 tØ ®ång chiÕm tû träng 46,4% tæng diÖn tÝch gieo trång ®¹t 26.772 ha t¨ng 1,9% so víi n¨m 2008. Tæng s¶n l­îng l­¬ng thùc c©y cã h¹t 87,814 tÊn t¨ng 7,7% so víi n¨m 2008 ®¹t 95,5%, gi¸ trÞ ch¨n nu«i ®¹t 693 tû ®ång t¨ng 63% so víi n¨m 2007, chiÕm tû träng 53,6%. Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp ®¹t 356,9 tû ®ång. * VÒ v¨n ho¸ x· héi. C«ng t¸c x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, lµng v¨n ho¸ c¬ quan ®¬n vÞ doanh nghiÖp v¨n ho¸ tiÕp tôc ®­îc duy tr×, cã 45395 hé ®¨ng ký gia ®×nh v¨n ho¸ ®¹t 78,7%. Th­ viÖn huyÖn ®· bæ sung 341 ®Çu s¸ch, thu hót 6000 b¹n ®äc. Gi¸o dôc ®­îc duy tr× nÒ nÕp d¹y häc: + VÒ tiÓu häc: häc lùc giái lµ 23,05%; kh¸ lµ 36,95%; trung b×nh lµ 34,1%. + VÒ trung häc c¬ së: häc lùc giái lµ 11,9%; kh¸ lµ 36,8%; trung b×nh lµ 41%; yÕu lµ 10,1%. Y tÕ ®¶m b¶o trùc cÊp cøu, c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n lµ 95692 l­ît ®¹t 47,8%. T×nh h×nh tham gia x©y dùng §¶ng cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh HuyÖn Ba V× - Thµnh phè Hµ Néi. 1.T×nh h×nh thanh niªn HuyÖn Ba V×. TiÕp tôc thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng, trong nh÷ng n¨m qua t×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ- x· héi, quèc phßng- an ninh cña HuyÖn ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn bé v­ît bËc, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n ngµy ®­îc n©ng cao. Trong bèi c¶nh ®ã, c¸c cÊp uû ®¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ vµ toµn x· héi ®· quan t©m h¬n ®Õn thanh niªn, c«ng t¸c thanh niªn, ho¹t ®éng §oµn- Héi- §éi vµ c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng cña tuæi trÎ Ba V× rÌn luyÖn, v­¬n lªn ®Ó cèng hiÕn vµ tr­ëng thµnh, gãp phÇn vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam X· héi chñ nghÜa. HiÖn nay toµn HuyÖn cã 62.700 thanh niªn . §¹i ®a sè thanh niªn sèng cã hoµi b·o, tham gia tÝch cùc vµo sù nghiÖp ®æi míi cña quª h­¬ng, tin t­ëng tuyÖt ®èi vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ con ®­êng ®i lªn CNXH cña ®Êt n­íc. Thanh niªn Ba V× ngµy cµng cã kh¸t väng vµ ý chÝ v­¬n lªn trong häc tËp, lao ®éng, v­ît qua ®ãi nghÌo, d¸m nghÜ, d¸m lµm, kh«ng ng¹i khã kh¨n, gian khæ, tÝch cùc rÌn luyÖn phÊn ®Êu ®Ó trë thµnh ®oµn viªn, ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. ®· xuÊt hiÖn nhiÒu g­¬ng thanh niªn tiªn tiÕn trªn c¸c lÜnh vùc häc tËp, rÌn luyÖn, lao ®éng, c«ng t¸c, ho¹t ®éng v¨n ho¸- thÓ thao vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi, trë thµnh nguån lùc quan träng cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ quª h­¬ng. Trong thêi gian qua, d­íi sù l·nh ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, lùc l­îng thanh niªn Ba V× ®· cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng, thiÕt thùc vµo c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸- x· héi, Quèc phßng- An ninh gãp phÇn cïng víi §¶ng bé vµ nh©n d©n huyÖn thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng. Song, bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong ho¹t ®éng c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo TTN vÉn cßn béc lé nh÷ng h¹n chÕ, khuyÕt ®iÓm cÇn kh¾c phôc ®ã lµ: Do t¸c ®éng cña mÆt tr¸i c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ ©m m­u “DiÔn biÕn hoµ b×nh ’’ b¹o lo¹n lËt ®æ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch ®· ¶nh h­ëng ®Õn lèi sèng cña mét bé phËn thanh niªn, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thanh niªn vi ph¹m ph¸p luËt cßn diÔn ra, mét sè thanh niªn thiÕu ý thøc rÌn luyÖn, nhËn thøc vÒ chÝnh trÞ cßn h¹n chÕ, thô ®éng, thê ¬ vµ ng¹i tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ- x· héi, Ýt tham gia vµo tæ chøc §oµn- Héi lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn, x©y dùng tæ chøc §oµn- Héi ë c¬ së vµ vÊn ®Ò §oµn tham gia x©y dùng §¶ng. T×nh tr¹ng thÊt nghiÖp, thiÕu viÖc lµm vµ viÖc lµm kh«ng æn ®Þnh dÉn ®Õn thu nhËp thÊp cßn diÔn ra trong mét bé phËn thanh niªn, nhÊt lµ thanh niªn n«ng th«n, miÒn nói. Bªn c¹nh ®ã, t­ t­ëng cña mét bé phËn thanh niªn cßn chËm ®æi míi, kh¶ n¨ng tiÕp c¹nh víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cßn h¹n chÕ nhÊt lµ viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cßn chËm, hiÖu qu¶ mang l¹i ch­a cao. Do kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt viÖc lµm cña ®Þa ph­¬ng gÆp khã kh¨n nªn t×nh hµnh thanh niªn ®i lµm ¨n xa cßn nhiÒu, ®©y lµ vÊn ®Ò g©y trë ng¹i rÊt lín ®èi víi viÖc tËp hîp, ph¸t huy søc m¹nh cña lùc l­îng thanh niªn phôc vôc cho ho¹t ®éng cña tæ chøc §oµn- Héi ë c¬ së, ®ãng gãp vµo sù nghiÖp CNH- H§H x©y dùng quª h­¬ng. 2. C«ng t¸c tham gia x©y dùng §¶ng cña §oµn thanh niªn trªn ®Þa bµn HuyÖn Ba V× - TP. Hµ Néi C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng, truyÒn thèng, ph¸p luËt cho ®oµn viªn thanh niªn lµ nhiÖm vô träng t©m cña c«ng t¸c §oµn. Ngay sau §¹i héi lÇn thø nhÊt, Ban chÊp hµnh, Ban Th­êng vô HuyÖn ®oµn tËp trung kiÖn toµn, cñng cè ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c t­ t­ëng; thµnh lËp m¹ng l­íi n¾m b¾t d­ luËn x· héi trong thanh niªn. Do cã sù chØ ®¹o thèng nhÊt tõ HuyÖn ®oµn ®Õn c¬ së nªn c«ng t¸c gi¸o dôc cña §oµn ngµy cµng ®­îc n©ng cao vµ cã hiÖu qu¶, gãp phÇn båi d­ìng, n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh trÞ, ®Þnh h­íng lý t­ëng, cñng cè niÒm tin cña tuæi trÎ vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng. a. C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ: C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng víi néi dung chÝnh lµ qu¸n triÖt trong ®oµn viªn thanh niªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chñ nghÜa M¸c-Lªnin, T­ t­ëng Hå ChÝ Minh, ®­êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc; c¸c chñ tr­¬ng c«ng t¸c cña §oµn ®· ®­îc c¸c cÊp bé §oµn tËp trung tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ víi nhiÒu néi dung vµ c¸ch lµm s¸ng t¹o, th«ng qua c¸c ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ lín “Tuæi trÎ ViÖt Nam tiÕn b­íc d­íi cê §¶ng”; “Tuæi trÎ víi t­ t­ëng Hå ChÝ Minh”, häc tËp 6 bµi lý luËn chÝnh trÞ, thi b¸o c¸o viªn, tuyªn truyÒn viªn, thi viÕt, thi t×m hiÓu.... b. C«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng: * C«ng t¸c gi¸o dôc truyÒn thèng C«ng t¸c gi¸o dôc truyÒn thèng ®­îc t¨ng c­êng th«ng qua viÖc phèi hîp c¸c cÊp, c¸c ngµnh tæ chøc s«i næi, th­êng xuyªn nhiÒu ho¹t ®éng quy m« lín nh©n c¸c ngµy kû niÖm träng ®¹i cña §¶ng, d©n téc, cña §oµn. §¸ng chó ý lµ viÖc tæ chøc cã hiÖu qu¶ c¸c cuéc thi t×m hiÓu, c¸c cuéc vËn ®éng, c¸c ho¹t ®éng vÒ nguån, c¸c cuéc trao ®æi, täa ®µm, nghe nãi chuyÖn chuyªn ®Ò, c¸c ho¹t ®éng v¨n hãa, v¨n nghÖ, TDTT víi nhiÒu h×nh thøc phong phó, thiÕt thùc tõ c¬ së thu hót ®«ng ®¶o c¸n bé, ®oµn viªn, thanh thiÕu nhi vµ nh©n d©n tham gia. B¶ng : C«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc (B¶ng A) Néi dung Sè liÖu Häc tËp NQ cña §¶ng, chÝnh s¸ch PL cña Nhµ n­íc, NQ cña §oµn Ho¹t ®éng vÒ nguån, th¨m quan b¶o tµng, di tÝch lÞch sö C¸c ho¹t ®éng VHVN-TDTT Héi nghÞ, héi th¶o, diÔn ®µn C¸c cuéc thi t×m hiÓu MÝt tinh, héi tr¹i, nãi chuyÖn truyÒn thèng Sè lÇn 250 135 315 100 09 245 Sè l­ît §VTN tham gia 15.200 9.200 8.600 10.900 9.029 8.914 (Tæ chøc gÇn 200 buæi giao l­u v¨n hãa, v¨n nghÖ, tæ chøc c¸c buæi täa ®µm. Ph¸t ®éng vµ lµm th­êng trùc c¸c cuéc thi t×m hiÓu 75 n¨m §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, 60 n¨m n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, 75 n¨m lÞch sö vÎ vang §oµn TNCS Hå ChÝ Minh, 60 n¨m ngµy toµn quèc kh¸ng chiÕn... ®· thu hót hµng tr¨m l­ît ®oµn viªn, thanh niªn, thiÕu niªn tham gia). * C«ng t¸c gi¸o dôc lèi sèng, nÕp sèng: C«ng t¸c gi¸o dôc lèi, nÕp sèng ®­îc quan t©m, th«ng qua viÖc tæ chøc réng r·i víi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng, sinh ®éng c¸c diÔn ®µn, c¸c ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ “TiÕp löa truyÒn thèng - m·i m·i tuæi 20”; “Tuæi trÎ sèng, sèng cã Ých” nh©n ®äc c¸c nhËt ký, håi ký chiÕn tranh cña c¸c liÖt sü gãp phÇn ®Þnh h­íng gi¸ trÞ, gi¸o dôc lèi sèng cho thanh niªn, thu hót sù tham gia cña ®«ng ®¶o c¸n bé, ®oµn viªn thanh niªn vµ sù quan t©m cña toµn x· héi... c. §oµn thanh niªn ®ãng gãp bæ sung lùc l­îng trÎ cho §¶ng kÕt tôc nh÷n truyÒn thèng, sù nghiÖp vinh quang cña §¶ng: §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®­îc th«ng qua t¹i §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX ®· x¸c ®Þnh râ: “§oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh lµ ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng, th­êng xuyªn bæ sung lùc l­îng cho §¶ng, kÕ tôc trung thµnh sù nghiÖp vÎ vang cña §¶ng vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, lµ lùc l­îng nßng cèt trong phong trµo thanh niªn, lµ tr­êng häc XHCN, ®¹i diÖn quyÒn lîi cho thanh niªn”. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh râ vai trß cña §oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh trong c«ng t¸c t¹o nguån bæ sung lùc l­îng trÎ cho §¶ng, v× thÕ c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn trong thanh niªn lµ c«ng t¸c chñ yÕu cña tæ chøc §¶ng c¸c cÊp. Song trong thêi kú c¸ch m¹ng hiÖn nay, ®Êt n­íc ®ang trong thêi kú ®æi míi, víi sù chuyÓn ®æi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Ó kÕt n¹p ®­îc mét bé phËn thanh niªn ­u tó vµo §¶ng kh«ng ph¶i cña riªng §¶ng mµ ®ã lµ sù ®ãng gãp cña tÊt c¶ c¸c ngµnh c¸c cÊp, c¸c tæ chøc x· héi trong hÖ thèng chÝnh trÞ cña n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, trong ®ã tæ chøc §oµn thanh niªn lµ tæ chøc quan träng. Ch­¬ng tr×nh: Tham gia x©y dùng §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n. Ch­¬ng tr×nh ®· gãp phÇn n©ng cao nhËn thøc vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña ®oµn viªn thanh niªn trong x©y dùng b¶o vÖ §¶ng, x©y dùng vµ b¶o vÖ chÝnh quyÒn c¸c cÊp. - C¸c cÊp bé §oµn ®· tÝch cùc, chñ ®éng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc vÒ chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc víi nhiÒu h×nh thøc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc phong phó, hÊp dÉn ®· thu hót ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn tham gia, gióp ®oµn viªn thanh niªn cã nhËn thøc, gi¸c ngé s©u s¾c vÒ §¶ng, cã ®éng c¬ ®óng ®¾n phÊn ®Êu vµo §¶ng, ra søc thi ®ua thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña §¶ng, Nhµ n­íc. Trong thêi gian qua, nhiÒu c¸n bé §oµn ®· ®­îc bæ nhiÖm vµo c¸c chøc vô chñ chèt cña §¶ng, chÝnh quyÒn ®Òu ph¸t huy tèt kh¶ n¨ng vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng. Hµng n¨m, cã tõ 150 ®Õn 250 ®oµn viªn ­u tó ®­îc tham gia c¸c líp t×m hiÓu vÒ §¶ng vµ cã 362 ®ång chÝ ®­îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng, chiÕm tû lÖ trªn 65% trong sè ®¶ng viªn ®­îc kÕt n¹p trong toµn §¶ng bé phËn. - Chñ ®éng tæ chøc cho ®oµn viªn thanh niªn tham gia ®ãng gãp ý kiÕn vÒ c¸c chñ tr­¬ng cña §¶ng vÒ c«ng t¸c thanh niªn, gãp ý phª b×nh ®¶ng viªn; giíi thiÖu c¸n bé tham gia c¸c cÊp uû, chÝnh quyÒn c¸c cÊp; ®ång thêi, ®éng viªn thanh niªn tham gia x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa, c¸c ho¹t ®éng t¹i céng ®ång. Trong cuéc bÇu cö Héi ®ång nh©n d©n n¨m 2004, cã 2 ®ång chÝ tham gia H§ND cÊp huyÖn; trªn 20 c¸n bé ®oµn viªn tham gia H§ND cÊp c¬ së. T¹i §¹i héi §¶ng c¸c cÊp nhiÒu ®èng chÝ ®­îc lu©n chuyÓn gi÷ nh÷ng träng tr¸ch cña §¶ng, 20/30 ®ång chÝ BÝ th­ §oµn x· lµ §¶ng uû viªn. C«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn míi ®­îc quan t©m c¶ vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng. §Õn hÕt quý III/2007 ®· kÕt n¹p ®­îc 230 ®¶ng viªn míi, hoµn thµnh chØ tiªu BCH §¶ng bé quËn ®Ò ra. §a sè c¸c ®ång chÝ míi kÕt n¹p ®Òu trÎ tuæi, cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ lý luËn chÝnh trÞ. C«ng t¸c x©y dùng tæ chøc c¬ së §¶ng trong s¹ch, v÷ng m¹nh cã chuyÓn biÕn tÝch cùc. Tæng kÕt c«ng t¸c x©y dùng §¶ng n¨m 2006, Ban Th­ên vô huyÖn uû ®· tuyªn d­¬ng, khen th­ëng 25 tæ chøc c¬ së §¶ng ®¹t tiªu chuÈn trong s¹ch, v÷ng m¹nh (chiÕm 40,61%); 08 tæ chøc c¬ së §¶ng hoµn thµnh nhiÖm vô (15,38%); kh«ng cã ®¬n vÞ yÕu kÐm. B¶ng : C«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng Néi dung N¨m Ph¸t triÓn ®¶ng Tæng sè ®oµn viªn ­u tó Sè ®­îc kÕt n¹p §¶ng 2006 556 290 2007 668 319 01/06/2008 382 68 HuyÖn uû thµnh lËp 6 Ban chuyªn ®Ò x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh, chuyªn ®Ò c«ng t¸c toµn khãa (®· x©y dùng ®­îc 06 ch­¬ng tr×nh, 7 chuyªn ®Ò c«ng t¸c träng t©m). C¸c ch­¬ng tr×nh chuyªn ®Ò ®­îc chØ ®¹o chÆt chÏ, ®¹t chÊt l­îng. §Þnh kú tæ chøc s¬ kÕt ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn, th«ng qua ®ã gióp c¸c cÊp uû cã c¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch, bæ sung, ®iÒu chØnh nhiÖm vô träng t©m c«ng t¸c s¸t thùc tÕ víi c¬ së m×nh. Trong thêi kú (2006-2009), Ban Th­êng vô HuyÖn ®oµn lu«n qu¸n triÖt s©u s¾c trong chi bé vµ mçi ®¶ng viªn vÒ NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng c¸c cÊp, kh«ng ngõng trau ®ßi ®¹o ®øc, b¶n lÜnh chÝnh trÞ, tinh thÇn c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng, t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, häc tËp n©ng cao lý luËn chÝnh trÞ vµ nhËn thøc t­ t­ëng cho ®¶ng viªn nh»m ®¸p øng nhu cÇu nhiÖm vô trong thêi kú ®æi míi. Ban chÊp hµnh HuyÖn ®oµn lu«n h­íng vÒ c¬ së, n¾m ch¾c t×nh h×nh diÔn biÕn t­ t­ëng trong thanh niªn ®Ó tham m­u cho cÊp uû, ®­a c¸c chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p, gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng ®ßi hái, bøc xóc cña thanh niªn; xö lý, uèn n¾n nh÷ng t­ t­ëng lÖch l¹c, b¶o thñ, tr× trÖ trong thanh niªn. ChÝnh v× thÕ sè l­îng ®¶ng viªn trong ®é tuæi 16-30 còng t¨ng lªn c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng. §©y lµ mét ®iÒu rÊt thuËn lîi cho tæ chøc §¶ng cña chóng ta v× thÕ hÖ sau lu«n kÕ tiÕp thÕ hÖ tr­íc ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô cña §¶ng, qua b¶ng sè liÖu trªn ®©y ta thÊy ®­îc sè ®oµn viªn ®­îc kÕt n¹p §¶ng chiÕm tû lÖ cao, ®iÒu nµy còng chøng minh r»ng vÊn ®Ò §oµn tham gia x©y dùng §¶ng lµ vÊn ®Ò ®ang ®­îc ®oµn viªn thanh niªn quan t©m. Trong 2 n¨m, c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng cña §oµn thanh niªn HuyÖn ®oµn Ba V× ®· cã nhiÒu ph¸t triÓn vµ tiÕn bé v­ît bËc. C¸c chi ®oµn ®· lùa chän båi d­ìng nh÷ng ®oµn viªn ­u tó trong lao ®éng, häc tËp, trong c¸c phong trµo, cã lãi sèng ®¹o ®øc râ rµng, trong s¸ng, cã ý thøc phÊn ®Êu rÌn luyÖn ®Ó v­¬n lªn, h¨ng h¸i thi ®ua lËp thµnh tÝch trong mäi lÜnh vùc... ®Ó ®­îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng. Tõ ®ã nh÷ng ®oµn viªn ­u tó ®ã trë thµnh nh÷ng h¹t nh©n chÝnh trÞ trong c¸c phong trµo, c¸c ho¹t ®éng cña §oµn. Trong n¨m 2006, ®Ó tiÕp tôc h­íng øng ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ “Tuæi trÎ tiÕp b­íc d­íi cê §¶ng” c¸c chi ®oµn ®· tham gia thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr­¬ng c¶u §¶ng, tÝch cùc phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn. §Õn n¨m 2009, h­íng øng ®ît vËn ®éng ®oµn viªn phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn nh©n dÞp kû niÖm 76 n¨m ngµy thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ 119 ngµy sinh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, c¸c chi ®oµn ®· tÝch cùc tham gia thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr­¬ng cña §¶ng, tÝch cùc phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn. * Mét sè h¹n chÕ: C«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng trong thanh niªn ë c¸c x· cßn h¹n chÕ. Tû lÖ ®oµn viªn ®­îc kÕt n¹p vµo §¶ng trªn tæng sè ®oµn viªn ­u tó giíi thiÖu cho §¶ng cßn thÊp, ch­a ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh v÷ng ch¾c; ch­a x©y dùng ®­îc c¬ chÕ phèi hîp gi÷a cÊp uû §¶ng víi §oµn trong c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn trÎ. Ch­a x©y dùng h­íng dÉn cô thÓ vÒ vai trß, tr¸ch nhiÖm vµ qui tr×nh cña §oµn trong c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng viªn trÎ. 3. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyªt trong c«ng t¸c tham gia x©y dùng §¶ng: Tr­íc hÕt lµ g¾n c«ng t¸c tæ chøc x©y dùng §¶ng víi cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”. Thø hai lµ tËp trung triÓn khai tæ chøuc thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 4 vµ 5 khãa X. Tr­íc m¾t cÇn tËp trung lµm râ, hoµn thiÖn quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, tæ chøc cña ban c¸n sù §¶ng, §¶ng ®oµn c¬ quan nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi. Chó ý ®ång bé c¶ ba mÆt tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ hîp lý ®i ®«i víi n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé, c«ng chøc vµ ®æi míi ph­¬ng thøc, lÒ lèi lµm viÖc g¾n víi c¶i c¸ch hµnh chÝnh. Thø ba lµ tiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c c¸n bé, c«ng t¸c b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé, ®©y còng ®­îc xem lµ nhiÖm vô then chèt trong c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. Thø t­ lµ x©y dùng vµ cñng cè tæ chøc c¬ së §¶ng, n©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn. Trong thêi gian tíi tiÕp tôc tham m­u viÖc ®æi míi vµ hoµn thiÖn ph­¬ng thøc l·nh ®¹o cña §¶ng vµ kh«ng ngõng kiÖn toµn tæ chøc, n©ng cao chÊt l­îng häat ®éng cña c¸c c¬ quan tham m­u cho cÊp ñy vÒ c«ng t¸c tæ chøc, c¸n bé. Ch­¬ng iii. Nh÷ng ph­¬ng h­¬ng vµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tham gia x©y dùng ®¶ng cña ®oµn tncs hå chÝ minh ë huyÖn ba v× thµnh phè hµ néi Nh÷ng ph­¬ng h­íng c¬ b¶n trong c«ng t¸c tham gia x©y dùng §¶ng cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh HuyÖn Ba V× - TP. Hµ Néi 1-T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña c¸c cÊp ñy §¶ng: NhÊt lµ t¹o sù chuyÓn biÕn vÒ nhËn thøc vµ hµnh ®éng vÒ tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp, th­êng xuyªn kh¾c phôc nh÷ng biÓu hiÖn gia tr­ëng, hÑp hßi, kh¾t khe, ®Æc quyÒn ®Æc lîi ë mét sè cÊp ñy... mµ cèt lâi lµ qu¸n triÖt quan ®iÓm cña §¶ng ta, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ thanh niªn vµ c«ng t¸c gi¸o dôc thanh niªn cña §¶ng. Tõ ®ã, thÕ hÖ ®¶ng viªn ®i tr­íc nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ kh¸ch quan, khoa häc vÒ vai trß, vÞ trÝ, kh¶ n¨ng c¸ch m¹ng to lín cña thanh niªn, biÕn qu¸ tr×nh kÕ tôc tù nhiªn thµnh qu¸ tr×nh kÕ tôc c¸ch m¹ng nèi tiÕp sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng, t¹o ra nguån lùc hïng hËu bæ sung cho §¶ng. 2-Làm cho các cấp bộ Ðoàn thấm sâu và biến thành hành động thực tiễn thực hiện tốt chức năng của mình: Là "đội hậu bị của Ðảng", đại diện cho quyền lợi chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Từ đó xác định trách nhiệm cụ thể của đoàn trong việc giúp Ðảng bồi dưỡng nguồn lực trẻ ưu tú từ khi họ được vào đoàn cũng như suốt thời gian hoạt động trong Ðoàn và phong trào thanh niên chứ không phải chỉ bồi dưỡng, giáo dục từng lúc, từng đợt... Quá trình bồi dưỡng này diễn ra theo phương châm "học đi đôi với hành", "giác ngộ gắn liền với hành động", lấy hành động làm thước đo về giác ngộ lý tưởng cách mạng, lý tưởng của Ðảng. Ðồng thời thường xuyên nâng cao trách nhiệm là người đại diện cho quyền lợi chính đáng của thanh niên mà một trong những vấn đề đó là nguyện vọng và quyền lợi được đứng trong hàng ngũ Ðảng của đông đảo đoàn viên, thanh niên để có cơ hội được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Muốn vậy, cần quan tâm xây dựng Ðoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhất là ở cơ sở. 3-TiÕp tôc ®æi míi néi dung, ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng thøc, quy tr×nh chØ ®¹o, båi d­ìng, chuÈn bÞ giíi thiÖu, xem xÐt kÕt n¹p ®¶ng viªn trÎ vµo §¶ng: Theo kÕ ho¹ch, quy tr×nh vµ bµi b¶n thèng nhÊt, chÆt chÎ, tÝch cùc chñ ®éng triÓn khai cã hiÖu qu¶ cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”, gi¸o dôc lý t­ëng cña §¶ng, truyÒn thèng lÞch sö vÎ vang cña d©n téc, th«ng qua thùc tiÔn vµ phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng ®Ó ph¸t hiÖn, lùa chän nh÷ng ®oµn viªn ­u tó ®Ó båi d­ìng, chuÈn bÞ t¹o ra nguån dù tr÷ dåi dµo, cã chÊt l­îng cao mét c¸ch th­êng xuyªn, liªn tôc, gãp phÇn h×nh thµnh líp ®oµn viªn ­u tó g¾n bã víi §¶ng, ®i theo con ®­êng c¸ch m¹ng cña §¶ng vµ B¸c Hå kÝnh yªu ®· lùa chän. 4- T×nh h×nh ph¸t triÓn ®¶ng viªn míi: Lµ nhiÖm vô hÕt søc quan träng nh»m t¨ng c­êng søc chiÕn ®Êu vµ b¶o ®¶m sù kÕ thõa, ph¸t triÓn v÷ng ch¾c, liªn tôc cña §¶ng. Ph¸t triÓn ®¶ng viªn trÎ cßn cã ý nghÜa quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò ®¶ng viªn míi, lµm trÎ hãa §¶ng, ®ång thêi n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o cña §¶ng, ®¸p øng yªu cÇu cña t×nh h×nh míi vµ nhiÖm vô míi. 5-§Èy m¹nh thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng: “§oµn viªn thanh niªn phÊn ®Êu rÌn luyÖn trë thµnh ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam”, chñ ®éng ®Ò xuÊt më c¸c líp ®èi t­îng §¶ng cho ®oµn viªn ­u tó, hµng n¨m c¸c cÊp c¬ së §oµn giíi thiÖu tõ 350 ®Õn 400 ®oµn viªn ­u tó trë lªn cho §¶ng xem xÐt, båi d­ìng vµ kÕt n¹p, t¨ng c­êng lùc l­îng trÎ cho §¶ng vµ hÖ thèng chÝnh trÞ c¸c cÊp. II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tham gia x©y dùng §¶ng cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh HuyÖn Ba V× - TP. Hµ Néi. Trong t×nh h×nh ®Êt n­íc ta hiÖn nay vÊn ®Ò x©y dùng §¶ng lµ mét nhiÖm vô quan träng ®Æt lªn hµng ®Çu vµ ®ã còng lµ nhiÖm vô cña toµn §¶ng, toµn d©n ta. Trong ®ã tæ chøc §TNCS Hå ChÝ Minh gi÷ vÞ trÝ then chèt trong sù ph¸t triÓn cña tæ chøc §¶ng, v× thÕ lµm tèt c«ng t¸c nµy tr­íc hÕt cÇn lµm tèt mét sè gi¶i ph¸p sau: 1. VÒ c«ng t¸c c¸n bé ChÊt l­îng c¸n bé ë HuyÖn Ba V× vÉn ch­a cao nhÊt lµ ë c¸c c¬ së ®oµn, hÇu nh­ c¸n bé ë c¬ së míi chØ tõ phong trµo mµ lªn ch­a ®­îc ®µo t¹o mét c¸ch cã quy m«, h¬n n÷a c¸n bé chuyªn tr¸ch cßn Ýt mµ ph¶i ®an xen gi÷a c¸c ngµnh. ViÖc tuyÓn chän c¸n bé ch­a ®­îc s¸t sao, c¸n bé ®­îc ph©n c«ng nghÒ nghiÖp ch­a ®óng víi chuyªn m«n cña m×nh v× thÕ BCH TW §oµn, BTV thµnh ®oµn, huyÖn ®oµn cÇn quan t©m h¬n n÷a viÖc ®µo t¹o c¸n bé, më c¸c líp båi d­ìng ®µo t¹o cho c¸c c¸n bé ®oµn, nhÊt lµ c¸n bé c¬ së ®Ó ®¶m b¶o c¸c nhu cÇu trong c«ng t¸c l·nh chØ ®¹o trong phong trµo ho¹t ®éng. Tæ chøc nhiÒu cuéc thi cho c¸c c¸n bé ®oµn ë c¸c cÊp ®Ó t×m ra c¸c c¸n bé giái tõ ®ã cã nh÷ng kÕ ho¹ch båi d­ìng hä trë thµnh c¸n bé cèt c¸n phong trµo. Cung cÊp ®Çy ®ñ tµi liÖu, s¸ch nghiÖp vô, tê tin cho c¸c c¸n bé ë c¬ së, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä tiÕp cËn víi khoa häc kü thuËt, tæ chøc nhiÒu h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng ®Ó t¹o ra sù nhuÇn nhuyÔn trong c«ng t¸c tæ chøc cña hä. Th­êng xuyªn lµm tèt c«ng t¸c lu©n chuyÓn c¸n bé ®Ó t¹o nªn sù míi mÎ trong c«ng viÖc vµ ®Ó t¹o cho c¸n bé ®oµn ®­îc tiÕp xóc víi nhiÒu méi tr­êng lµm viÖc t¹o nªn sù tr­ëng thµnh trong hä. 2. VÒ c«ng t¸c tham gia x©y dùng bé m¸y chÝnh quyÒn Tæ chøc §oµn ph¶i t¹o ra ®­îc sù quan t©m cña c¸c ban nghµnh §oµn thÓ, chØ ®¹o s©u s¸t cña c¸c cÊp uû §¶ng, t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o th«ng qua c¸c chñ tr­¬ng, nghÞ quyÕt cña §¶ng vÒ c«ng t¸c thanh niªn, sù thèng nhÊt cña c¸c cÊp uû §¶ng ®èi víi c¸c cÊc bé ®oµn vµ tæ chøc §oµn, t¨ng c­êng sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a §oµn thanh niªn ®èi víi c¸c ban nghµnh ®oµn thÓ trong toµn HuyÖn, ®ång thêi lµm tèt h¬n n÷a c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc n©ng cao nhËn thøc tr¸ch nhiÖm cho tõng c¸n bé §¶ng viªn vÒ tæ chøc §¶ng. X©y dùng tæ chøc §oµn v÷ng m¹nh th× tr­íc hÕt ph¶i cñng cè n©ng cao chÊt lîng chi ®oµn, ®oµn c¬ së nh»m n©ng cao søc chiÕn ®Êu cña ®oµn, t¹o ®éng lùc cho c¸c cÊp bé ®oµn lµm tèt c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. Tæ chøc nhiÒu h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng, c¸c phong trµo ®oµn nh»m thu hót tËp hîp thanh niªn, cÇn cã sù khen th­ëng hîp lý ®Ó §oµn thanh niªn ph¸t triÓn kinh tÕ tr¸nh tr­êng hîp thanh niªn kh«ng cã viÖc lµm nªn bá ®i n¬i kh¸c lµm viÖc. Trong qu¸ tr×nh ph¸t ®éng c¸c phong trµo th× BCH HuyÖn §oµn cÇn cã sù gi¸m s¸t, kiÓm tra s¸t sao h¬n viÖc thùc hiÖn c¸c phong trµo ë c¬ së. 3. VÒ c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng cho §ßan viªn thanh niªn: T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng tuyªn truyÒn, gi¸o dôc lý t­ëng c¸ch m¹ng, lý t­ëng cña §¶ng trong §VTN, tæ chøc cho §VTN häc tËp nghiªn cøu c¸c nghÞ quyÕt, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc mét c¸ch kÞp thêi thiÕt thùc vµ hiÖu qu¶, cÇn ®Çu t­ nghiªn cøu c¸c m« h×nh, néi dung, h×nh thøc, triÓn khai häc tËp c¸c nghÞ quyÕt chÝnh s¸ch phï hîp víi tr×nh ®é nhËn thøc cña tõng ®èi t­îng thanh niªn. T¹o sù chuyÓn biÕn vÒ nhËn thøc trong c«ng t¸c tæ chøc §¶ng vµ ®¶ng viªn vÒ quan ®iÓm“ x©y dùng §oµn lµ mét bé phËn trong x©y dùng §¶ng’’ ph¶i thùc sù coi träng c«ng t¸c ch¨m lo x©y dùng tæ chøc ®oµn c¸c cÊp v÷ng m¹nh vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ vµ t­ t­ëng, tæ chøc th­êng xuyªn tæng kÕt kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh xem xÐt ph¶i ®¸nh gi¸, ph©n tÝch ®­îc chÊt l­îng §¶ng viªn, ®oµn viªn thanh niªn. Kh«ng ngõng cñng cè tæ chøc §¶ng trong s¹ch v÷ng m¹nh ë tÊt c¶ c¸c §¶ng bé c¬ së ®Ó n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng lµ h¹t nh©n l·nh ®¹o chÝnh trÞ ®èi víi chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ x©y dùng §¶ng trong s¹ch v÷ng m¹nh n©ng cao chÊt l­îng §¶ng viªn lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n t¹o niÒm tin søc hÊp dÉn cña ®¶ng ®èi víi §VTN, tõ ®ã §VTN cè g¾ng rÌn luyÖn phÊn ®Êu trë thµnh §¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®ång thêi kh«ng ngõng n©ng cao cñng cè x©y dùng tæ chøc ®oµn v÷ng m¹nh t¹o m« tr­êng lµnh m¹nh ®Ó gi¸o dôc ®éng viªn vµ thu hót Thanh niªn vµo tæ chøc §oµn. CÇn t×m ra nh÷ng ph­¬ng ph¸p phï hîp víi t×nh h×nh ë ®i¹ ph­¬ng m×nh ®Ó nh»m n©ng cao chÊt l­îng sinh häat cña c¸c chi ®oµn trong t×nh h×nh míi. 4. C«ng t¸c båi d­ìng, giíi thiÖu §VTN cho §¶ng vµ bå d­ìng, quy ho¹ch, sö dông §¶ng viªn trÎ: C¸c cÊp chÝnh quyÒn cÇn quan t©m h¬n n÷a tíi c¸c §VTN nh­: t¹o ra nhiÒu s©n ch¬i, tæ chøc nhiÒu phong trµo ®Ó thu hót §VTN tham gia. Tæ chøc c¸c cuéc thi nh­ cuéc thi bÝ th­ ®oµn giái, më nhתu líp tËp huÊn cho c¸n bé §VTN. CÇn cã sù giíi thiÖu kÞp thêi cho §¶ng nh÷ng §oµn viªn ­u tó, cã sù quan t©m, gióp ®ì h¬n n÷a ®èi víi nh÷ng §oµn viªn ®ang trong qu¸ tr×nh phÊn ®Êu vµo §¶ng. C¸c cÊp chÝnh quyÒn cÇn cã sù nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸ch quan vÒ n¨ng lùc thùc sù cña c¸c §VTN, ®Ó biÕt tËn dông, sö dông hä vµo ®óng môc ®Ých, BiÕt ®µo t¹o c¸n bé nh­ng còng ph¶i biÕt sö dông c¸n bé. KÕt luËn Tr¶i qua h¬n 79 n¨m ra ®êi, ph¸t triÓn, tr­ëng thµnh cña ngµnh tæ chøc x©y dùng §¶ng, hoµ trong dßng ch¶y truyÒn thèng cña §¶ng ng­êi l·nh ®¹o nh©n d©n giµnh vµ gi÷ ®éc lËp, tù do cho tæ quèc, x©y dùng cuéc sèng v¨n minh, Êm no, h¹nh phóc cho mçi ng­êi d©n, ®· ®­a d©n téc tíi bÕn bê vinh quang cña chñ nghÜa céng s¶n lÞch sö trao cho ngµnh x©y dùng §¶ng sø mÖnh b¶o ®¶m cho §¶ng- ng­êi l¸i con thuyÒn c¸ch m¹ng ®ñ trÝ lùc ®i ®óng h­íng, ®ñ søc m¹nh v­ît qua gi«ng b·o, th¸c ghÒnh, tõng b­íc ®¹t ®­îc môc tiªu ngµy cµng to lín cña c¸ch m¹ng, ch­a cã n¬i nµo trªn thÕ giíi ng­êi d©n th©n th­¬ng gäi §¶ng céng s¶n lµ “§¶ng ta’’ nh­ ë ViÖt Nam. Gi÷ cho §¶ng ta trong s¹ch, v÷ng m¹nh tõ mçi c¸n bé §¶ng viªn, mçi tæ chøc §¶ng, ®Ó lu«n xøng ®¸ng víi niÒm tin yªu cña d©n lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi ngµnh. NhiÒu nhiÖm kú §¹i héi cña §¶ng khi tæng kÕt, ®¸nh gi¸ thµnh tÝch vµ khuyÕn ®iÓm, nh­îc ®iÓm th× nguyªn nh©n cña mäi nguyªn nh©n lu«n lµ c«ng t¸c tæ chøc vµ c«ng t¸c c¸n bé. D­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé HuyÖn Ba V×, tuæi trÎ HuyÖn víi nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cïng sù nç lùc phÊn ®Êu ®em hÕt søc m×nh, quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô cña §¹i héi §oµn TNCS Hå ChÝ Minh lÇn thø XII. Cïng víi §¶ng bé vµ nh©n d©n HuyÖn ph¸t huy trÝ tuÖ næ lùc ®oµn kÕt thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c môc tiªu NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø X, ®­a ®Êt n­íc v÷ng b­íc ®i theo con ®­êng chñ nghÜa x· héi vµ cuèi cïng lµ chñ nghÜa Céng s¶n. Trong suèt hµnh tr×nh gÇn b¶y thËp kû qua, §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh vµ phong trµo thanh thiÕu niªn HuyÖn Ba V× ®· viÕt nªn b¶n anh hïng ca c¸ch m¹ng, t« ®Ñp thªm truyÒn thèng vÎ vang cña quª h­¬ng Ba V× anh hïng, cña lÞch sö hµo hïng §oµn TNCS Hå ChÝ Minh, xøng ®¸ng víi niÒm tù hµo mang tªn B¸c Hå kÝnh yªu, còng nh­ niÒm tin yªu cña §¶ng vµ nh©n d©n. Víi kÕt qu¶ b­íc ®Çu nghiªn cøu ®Ò tµi“ §oµn thanh niªn tham gia x©y dùng §¶ng trªn ®Þa bµn HuyÖn Ba V× - thµnh phè Hµ Néi’’ ®· gióp chóng ta nhËn thøc s©u s¾c h¬n vÒ tÇm quan träng cña tæ chøc §oµn thanh niªn víi c«ng t¸c tham gia x©y dùng §¶ng tõ ®ã ®­a ra ®­îc nh÷ng kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt vµ gi¶i ph¸p phï hîp cïng víi sù phèi hîp cña c¸c ban nghµnh trong HuyÖn Ba V× trong 3 n¨m trë l¹i ®©y (2006-2009) ®· thùc sù lµm tèt c«ng t¸c“ §oµn tham gia x©y dùng §¶ng’’ gãp phÇn cñng cè tæ chøc §¶ng ë HuyÖn ngµy cµng v÷ng m¹nh h¬n, giµu ®Ñp h¬n. Lµ mét §VTN cña HuyÖn nhµ khi nghiªn cøu chuyªn ®Ò nµy em ®· t×m hiÓu ®­îc phÇn nµo vÒ mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña ®Þa ph­¬ng m×nh thÊy ®­îc thùc tr¹ng trong“ c«ng t¸c §oµn tham gia x©y dùng §¶ng’’ ë ®©y, tõ nh÷ng kiÕn thøc khi cßn ngåi trªn nghÕ nhµ tr­êng, ®­îc sù d¹y b¶o tËn t×nh cña c¸c ThÇy, c¸c C«. Em sÏ gãp mét phÇn søc nhá bÐ cña m×nh ®Ó ®­a phong trµo thanh niªn ë ®Þa ph­¬ng ngµy cµng ph¸t triÓn, ®Ó tõ ®ã cung cÊp thªm cho tæ chøc §¶ng nhiÒu §¶ng viªn míi gióp cho tæ chøc §¶ng ë HuyÖn ngµy mét ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1.B¸o c¸o chÝnh trÞ cña BCH HuyÖn §oµn khãa XI t¹i §¹i héi §oµn TNCS Hå ChÝ Minh HuyÖn Ba V× lÇn thø XII nhiÖm kú 2007 – 2012. 5.LÞch sö §¶ng bé HuyÖn Ba V× 2.NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø VII Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ VIII vµ phôc vô vËn ®éng x©y dùng vµ chØnh ®èn §¶ng. 4.Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng §¶ng- NXB ChÝnh trÞ quèc gia 1986. 6.V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX; lÇn thø X. 2002-2006 T¹p chÝ x©y dùng §¶ng. 7.X©y dùng §¶ng- Häc viÖn chÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh 2002 Ghi chó: (1)- TrÝch Hå ChÝ Minh vÒ gi¸o dôc Thanh niªn, HN, 1987 Tr84. (2) (trÝch M¸c vµ ¡ngghen vÒ gi¸o dôc thanh niªn, NXB Matxcova, 1972, Tr 10)/ (3)(TrÝch Lª Nin toµn(TrÝch Lª Nin toµn tËp, tËp 4, NXB Matxcova, 1980, Tr 354) (4) tËp, tËp 4, NXB Matxcova, 1978, Tr 195 (5)( Tõ ®iÓn b¸ch khoa triÕt häc M¸tc¬va, 1989, Trang 465). (6)(TrÝch Hå ChÝ Minh toµn tËp, NXB CTQG , H1995 , T4, Tr33). (7)(TrÝch s®d, tËp10, Tr310).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội với công tác tham gia xây dựng Đảng.doc
Luận văn liên quan