Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc

Phần mở đầu I. Lý do chọn chuyên đề: Một dân tộc muốn tồn tại và phát triển được, ngoài những điều kiện về kinh tế, chính trị, dân tộc đó phải có một nền văn hoá và nền văn hoá ấy phải mang đậm những nét văn hoá truyền thống của dân tộc mình. Ngay từ buổi đầu hình thành và phát triển văn hoá đã có vị trí vai trò hết sức quan trọng, nó có quyết định trong việc giáo dục nhân cách, bồi dưỡng đạo đức, phẩm chất năng lực thẩm mỹ và thoả mãn nhu cầu tình cảm cho quần chúng nhân dân. Trong thời đại hiện nay, văn hoá đã trở thành những mối quan tâm lớn của các quốc gia, các dân tộc đang tìm cho mình một con đường phát triển đất nước và xã hội được coi là một nhân tố quan trọng quyết định đến tính bền vững của sự phát triển. Một vấn đề nóng bỏng hiện nay được coi là vấn đề sống còn của một nền văn hoá, của một dân tộc. Đây là vấn đề bức thiết đang diễn ra không chỉ riêng đối với một dân tộc hay một quốc gia nào đó, mà đang diễn ra trên toàn thế giới đó là: “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc”. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, văn hoá được Đảng và Nhà nước ta coi là nền tảng tinh thần, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết trung ương 5 khoá VIII của Đảng khẳng định: Tiếp tục xây dựng nền tảng tinh thần dân tộc ta coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế và các nền kinh tế phụ thuộc lẫn nhau cộng với sự bùng nổ thông tin truyền thông đang làm nguy cơ đồng hoá các nền văn hoá, sự khẳng định bản sắc văn hoá dân tộc chẳng những giúp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, mà còn rất cần thiết cho bảo vệ độc lập và tự do của mỗi dân tộc đi liền với mở rộng giao lưu văn hoá với nước ngoài, tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại làm giàu thêm nền văn hoá Việt nam. Ngăn chặn đấu tranh xâm nhập của các hoá phẩm độc hại, bảo vệ nền văn hoá ra đời từ rất sớm, cùng với sự hình thành của dân tộc và được truyền từ đời này sang đời khác một cách bình dị nhưng rất phong phú và đa dạng, thể hiện sức sống mãnh liệt của nhân dân các dân tộc. Đó là nền văn hoá của quần chúng lao động, ra đời trong quá trình sản xuất và chiến đấu. Vì vậy văn hoá dân gian các dân tộc bao giờ cũng là cội nguồn của mỗi dân tộc, đậm đà và trong sáng nhất. Ngày nay trước những biến đổi của xã hội, nền văn hoá của dân tộc đang bị coi nhẹ, lớp trẻ hiện nay đang có xu thế thích hợp nền văn hoá hiện đại, văn hóa phương tây: Hơn thế nữa do văn hoá dân gian chưa phát huy hết thế mạnh của mình, các đoàn nghệ thuật, các chương trình văn hoá dân gian chưa mang lại cho quần chúng nhân dân những tiết mục hay, đặc sắc vì thế chưa khơi dạy được niềm đam mê, yêu thích văn hoá dân tộc. Các di sản văn hoá chưa được bảo tồn thật tốt, việc ttùng tu ít nhiều làm sai lệch với khuôn mẫu ban đầu, tuy sặc sỡ nhưng không trang nghiêm, ở nhiều địa phương người dân thậm trí không biết về các di sản văn hoá của địa phương mình, không biết hát các làn điệu dân ca vùng mình, hay các phong tục tập quán Các cấp chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm thoả đáng dến việc tôn tạo, bảo tồn và phát triển các di sản văn hoá dân tộc. Vì vậy việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc là việc rất cần thiết, đòi hỏi các cấp các nghành có trách nhiệm tìm tòi, bảo vệ các di sản cùng góp phần làm văn hoá dân tộc Việt nam luôn đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, đồng thời khẳng định vị trí của văn hoá trong đời sống tinh thần xã hội, và phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển. Nhiệm vụ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc không phải là của riêng từng cá nhân mà là của chung tất cả mọi người. Nước ta nói chung và huyện Hữu Lũng- tỉnh Lạng Sơn nói riêng, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong thanh niên là một vấn đề cấp bách, quan trọng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần giáo dục thế hệ trẻ hình thành con người mới xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng phát huy hết khả năng của người làm chủ vận mệnh của đất nước. Vì lý do trên và là người cán bộ Đoàn trong tương lai với mong muốn được đóng góp một phần sức mình vào sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ở địa phương. Từ lòng say mê văn hoá dân tộc, muốn được đi sâu tìm hiểu nó và muốn giúp cho đoàn viên, thanh thiếu niên nhận thức đầy đủ về văn hoá dân tộc và trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống xã hội của nhân dân các dân tộc địa phương, nên tôi chọn đề tài: “Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hữu Lũng- tỉnh Lạng Sơn với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc” làm chuyên đề tốt nghiệp trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn- Hội- Đội tại Học viện thanh thiếu niên Việt Nam. MỤC LỤC lời cảm ơn 1 phần mở đầu 2 I. Lý do chọn chuyên đề: 2 II. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề: 4 III. Nhiệm vụ nghiên cứu của chuyên đề: 4 IV. Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề: 4 V. Khách thể nghiên cứu 4 VI. Phạm vi nghiên cứu 4 VII. Phương pháp nghiên cứu 4 phần nội dung 5 Phần thứ nhất: Cơ Sở lý luận và cơ sở thực tiễn 5 Chương I: quan điểm của chủ nghĩa mác- lênin, tư tưởng hồ chí minh và đảng cộng sản việt nam về việc giữ 5 gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc 5 i. Cơ sở lý luận 5 1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 5 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá và vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 7 3. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt nam về việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 10 4. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 13 phần thứ hai 16 chương ii: thực trạng hoạt động của đoàn thanh niên huyện hữu lũng - tỉnh lạng sơn trong việc giữ gìn 16 và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc 16 I. Cơ sở thực tiễn 16 1. Đặc điểm tình hình địa phương 16 2. Thực trạng của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc của Đoàn thanh niên huyện Hữu Lũng – tỉnh Lạng Sơn. 19 3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ thực trạng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hữu Lũng – tỉnh Lạng Sơn với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 24 Chương III 27 giải pháp và kiến nghị 27 I. Giải pháp 27 1. Một số giải pháp nhằm giúp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức có liên quan trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc tại huyện Hữu Lũng – tỉnh Lạng Sơn. 27 II. Kiến Nghị 29 1. Những kiến nghị nhằm gúp phần giữ vững và phỏt huy bản sắc văn húa dõn tộc. 29 KẾT LUẬN 34 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 37

doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2067 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n c¬ së NghÞ quyÕt §¹i Héi §oµn toµn quèc lÇn thø IX, phong trµo lín cña §oµn lµ “N¨m xung kÝch, bèn ®ång hµnh” ®­îc triÓn khai s©u réng, gãp phÇn cæ vò hµng triÖu thanh niªn xung kÝch ®i ®Çu thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ , x· héi, quèc phßng an ninh cña ®Êt n­íc t¹o sù chuyÓn biÕn tÝch cùc trong c«ng t¸c x©y dùng tæ chøc §oµn trªn toµn quèc nãi chung vµ t¹i huyÖn H÷u Lòng nãi riªng. Lµ lùc l­îng tin cËy cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ nh©n d©n, ®oµn viªn thanh niªn ®· nhËn thøc râ vai trß vµ nhiÖm vô cña m×nh trong t­¬ng lai, x©y dùng ý t­ëng, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ, lu«n x¸c ®Þnh mçi ®oµn viªn thanh niªn lµ mét chiÕn sÜ trªn mÆt trËn t­ t­ëng v¨n ho¸. C«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng v¨n ho¸ truyÒn thèng cña §oµn b¸m s¸t víi chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng, ®­îc thanh niªn tiÕp cËn mét c¸ch tÝch cùc, c¸c ho¹t ®éng ®Òu thu ®­îc hiÖu qu¶. NghÞ quyÕt 04 cña Ban ChÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng kho¸ VIII ®· kh¼ng ®Þnh vai trß cña thanh niªn: “Sù nghiÖp ®æi míi cã thµnh c«ng hay kh«ng?§Êt n­íc ta ¾c vµo thÕ kû XXI cã vÞ trÝ xøng ®¸ng trong céng ®ång thÕ giíi hay kh«ng? Lµ tuú thuéc vµo thanh niªn. C«ng t¸c thanh niªn lµ c«ng t¸c sèng cßn cña d©n téc, quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña c¸ch m¹ng ViÖt nam”. NghÞ quyÕt 05 cña Ban ChÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng khãa VIII chuyªn bµn vÒ v¨n ho¸ vµ sù nghiÖp gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt nam ®· ®Ò ra môc tiªu, ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô cho thanh niªn, v× thanh niªn ®ãng vai trß rÊt quan träng trong sù nghiÖp gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt nam. V¨n ho¸ lu«n g¾n liÒn víi thÕ hÖ nh­ mét qu¸ tr×nh tù nhiªn, bëi lÏ v¨n ho¸ lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña x· héi, mét ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ®ång thêi lµ môc tiªu cña CNXH. C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc lµ sù nghiÖp nhiÒu thÕ hÖ kÕ tiÕp nhau, tr¸ch nhiÖm cña thÕ hÖ trÎ ngµy nay trong viÖc chuÈn bÞ hµnh trang ®i vµo thÕ kû míi lµ ph¶i gãp phÇn ®¾c lùc x©y dùng con ng­êi ViÖt nam vÒ t©m hån, t×nh c¶m, ®¹o ®øc lèi sèng. Qu¸ tr×nh héi nhËp giao l­u víi nÒn v¨n ho¸ trªn thÕ giíi ®· gióp tuæi trÎ cã c¬ héi n©ng cao tÇm hiÓu biÕt, tr×nh ®é qu¶n lý, tiÕp thu ®­îc khoa häc c«ng nghÖ míi… Song mÆt tr¸i cña nÒn c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· t¸c ®éng kh«ng Ýt ®Õn giíi trÎ, næi bËt lµ lèi sèng thùc dông, ch¹y theo ®ång tiÒn, ch­a biÕt tr©n träng nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng cao ®ep… Trong t×nh h×nh míi hiÖn nay, yªu cÇu ®Æt ra cho mçi chóng ta ph¶i x©y dùng mét b¶n lÜnh v¨n ho¸ ViÖt nam. Ta phÊn ®Êu trë nªn hiÖn ®¹i, giµu ®Ñp v¨n minh, nh­ng ta vÉn lµ ta, nhÊt ®Þnh kh«ng trë thµnh c¸i bãng mê nh¹t cña mét d©n téc kh¸c. Thanh niªn nhËn thøc râ vai trß vµ nhiÖm vô cña m×nh trong t­¬ng lai, ®ã lµ: X¸c ®Þnh môc tiªu, lý t­ëng cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ, sèng trong mét thÕ giíi bïng næ th«ng tin, khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn nh­ vò b·o, x· héi ®Çy biÕn ®éng… Cho nªn thÕ hÖ trÎ ph¶i cã con ®­êng ®i ®óng ®¾n, ph¶i phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái ®Ó hoµn thiÖn nh©n c¸ch, ®¹o ®øc vµ v­¬n tíi c¸i ch©n, thiÖn, mü. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh thÕ hÖ trÎ ViÖt nam lu«n lu«n lµ niÒm tù hµo cña §¶ng, cña toµn d©n, trªn mÆt trËn s¶n xuÊt, häc tËp vµ c«ng t¸c vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c cña ®êi sèng x· héi, hä lu«n lµm tèt nhiÖm vô cña m×nh vµ ®· xuÊt hiÖn nhiÒu tÊm g­¬ng s¸ng. Thanh niªn ngµy nay ®· béc lé tinh thÇn d¸m nghÜ, d¸m lµm, kh«ng ng¹i khã kh¨n gian khæ, tham gia tÝch cùc vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc nãi chung vµ trong sù nghiÖp gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc nãi riªng. V× vËy cÇn x©y dùng ®êi sèng tinh thÇn v¨n ho¸ tèt ®Ñp, lµnh m¹nh, phong phó, ®Êu tranh chèng t­ t­ëng v¨n ho¸ ®éc h¹i, mµ cèt lâi lµ gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc theo tinh thÇn “G¹n ®ôc kh¬i trong” mµ B¸c Hå kÝnh yªu ®· d¹y. §oµn viªn thanh thiÕu niªn ph¶i kh«ng ngõng häc tËp, trau dåi kiÕn thøc, khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ, lu«n tÝch cùc n¨ng ®éng nh¹y bÐn trong viÖc tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ ViÖt nam tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. phÇn thø hai ch­¬ng ii: thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña ®oµn thanh niªn huyÖn h÷u lòng - tØnh l¹ng s¬n trong viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc I. C¬ së thùc tiÔn 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng L¹ng s¬n lµ mét tØnh miÒn nói biªn giíi phÝa §«ng B¾c cña Tæ quèc, L¹ng S¬n cã diÖn tÝch tù nhiªn lµ 8.187,25 km2. Trong ®ã 2/3 diÖn tÝch lµ ®åi nói, cã ®­êng biªn giíi gi¸p víi Trung Quèc dµi 253 km, d©n sè L¹ng S¬n kho¶ng 743.002 ng­êi víi 7 d©n téc anh em cïng lµm ¨n sinh sèng, chñ yÕu lµ d©n téc Nïng, Tµy, Kinh, Hoa… L¹ng S¬n cã 11 huyÖn vµ mét thµnh phè trùc thuéc tØnh. Trong ®Þa bµn tØnh cã nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh næi tiÕng nh­: §éng Tam Thanh, NhÞ Thanh, t­îng ®¸ Nµng T« ThÞ, Nói Mẫu S¬n… §Þa h×nh phæ biÕn cña L¹ng S¬n lµ ®åi nói thÊp, khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, nhiÖt ®é trung b×nh hµng n¨m tõ 17 – 22 0c, l­îng m­a trung b×nh lµ 1.200mm – 1.600mm. Do ®iÒu kiÖn thuËn lîi cña ®Þa h×nh vµ khÝ hËu, L¹ng S¬n ®· ph¸t triÓn ®­îc c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ ®Æc s¶n nh­: Hång kh«ng h¹t, MËn lai, Na… §ång thêi víi ®iÒu kiÖn trªn còng thuËn lîi cho viÖc ch¨n nu«i gia sóc nh­: Tr©u, bß, dª, lîn… vµ c¸c lo¹i gia cÇm kh¸c. Víi 2 cöa khÈu quèc tÕ vµ 2 cöa khÈu quèc gia, L¹ng S¬n cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ vµ giao l­u v¨n ho¸ víi n­íc ngoµi, lµ ®Çu mèi kinh tÕ rÊt quan träng, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ cho c¶ n­íc nãi chung vµ tØnh L¹ng S¬n nãi riªng. H÷u Lòng lµ mét huyÖn miÒn nói n»m ë cöa ngâ phÝa nam cña tØnh L¹ng s¬n, víi diÖn tÝch tù nhiªn lµ 804,66m2, d©n sè lµ 116.604 ng­êi, phÝa B¾c gi¸p huyÖn Chi L¨ng, phÝa Nam gi¸p huyÖn L¹ng Giang (tØnh B¾c Giang), phÝa §«ng gi¸p huyÖn Lôc Ng¹n (tØnh B¾c Giang), phÝa T©y gi¸p huyÖn Vâ Nhai ( tØnh Th¸i Nguyªn). §Þa bµn hµnh chÝnh ®­îc chia thµnh 25 x· vµ mét ThÞ trÊn. H÷u Lòng cã ®­êng quèc lé 1A ch¹y qua 6 x· vµ cã tuyÕn ®­êng s¾t Hµ Néi – L¹ng S¬n ch¹y qua 4 x·, nªn rÊt thuËn lîi cho viÖc giao l­u bu«n b¸n vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. VÒ kinh tÕ, víi truyÒn thèng cÇn cï, chÞu khã, ng­êi d©n H÷u Lòng ®· kh«ng ngõng v­¬n lªn kh¾c phôc khã kh¨n tr­íc m¾t. Vµi n¨m trë l¹i ®©y víi chñ tr­¬ng ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng cïng víi sù v­¬n lªn ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña ®Êt n­íc. §¶ng bé, ChÝnh quyÒn vµ toµn thÓ nh©n d©n huyÖn H÷u Lòng ®· kh¾c phôc ®­îc nh÷ng h¹n chÕ ®­a H÷u Lòng trë thµnh huyÖn ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ víi nhiÒu tiÒm n¨ng lín. Nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y, nÒn kinh tÕ cña huyÖn ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh, v÷ng ch¾c nhÞp ®é t¨ng tr­ëng GDP hµng n¨m kho¶ng 12,27% . C¬ cÊu kinh tÕ chñ yÕu lµ s¶n xuÊt n«ng – l©m nghiÖp, ®Èy nhanh tiÕn ®é øng dông khoa häc kü thuËt ®èi víi c©y trång, vËt nu«i… Tæng diÖn tÝch reo trång hµng n¨m tõ 14.000 – 16.000 ha, s¶n l­îng ®¹t ®­îc 4.000 – 4.500 tÊn l­¬ng thùc. Kho¶ng 12.000 – 15.000 tÊn hoa qu¶ víi c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ ®Æc s¶n nh­: Na, hång kh«ng h¹t, v¶i thiÒu… S¶n l­îng gç tõ 14.000 – 15.000m gç rõng. Trong ®ã diÖn tÝch c©y l­¬ng thùc tõ 9.500 – 10.000 ha víi diÖn tÝch lóa c¶ n¨m ®¹t 6.000 – 6.500 ha, c©y n«ng nghiÖp ng¾n ngµy ®¹t 1.600 – 2.000 ha, cßn l¹i kho¶ng 2.300 – 2.800 ha lµ d­a hÊu, khoai t©y, mÝa… ®· mang l¹i nguån lîi ®¸ng kÓ cho n«ng d©n. C¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng ®­îc kh«i phôc vµ ph¸t triÓn m¹nh, æn ®Þnh vµ chuyÓn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. Kinh tÕ hé gia ®×nh vµ doanh nghiÖp t­ nh©n ph¸t triÓn m¹nh, nhÞp ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n ®¹t 14%, th­¬ng m¹i vµ dÞch vô phong phó, ®a d¹ng. Trong huyÖn ®· cã mét sè tô ®iÓm giao l­u vÒ kinh tÕ víi nhiÒu ®Þa ph­¬ng kh¸c trong n­íc. Thµnh tùu lín nhÊt mµ gÇn ®©y §¶ng bé , ChÝnh quyÒn vµ nh©n d©n huyÖn H÷u Lòng ®· ®¹t ®­îc ®ã lµ x©y dùng c¬ b¶n hoµn chØnh c¬ së h¹ tÇng: “ §iÖn -§­êng - Tr­êng - Tr¹m” phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt cña nh©n d©n. §êi sèng c¶u nh©n d©n ngµy cµng Êm no, t×nh h×nh chÝnh trÞ, an ninh quèc phßng v®­îc æn ®Þnh. Trong toµn huyÖn cã sè hé nghÌo gi¶m 2,2% xuèng cßn 1,25%, sè hé giµu t¨ng lªn, ®êi sèng nh©n d©n ®­îc n©ng lªn mét b­íc ®¸ng kÓ. Nh÷ng thµnh tùu mµ §¶ng bé, ChÝnh quyÒn vµ nh©n d©n huyÖn H÷u Lòng ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua ®· t¹o tiÒn ®Ò quan träng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu 5 n¨m mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· ®Ò ra lµ tËp trung chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸. Ph¸t triÓn ®a d¹ng vµ phong phó ®óng theo nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, khai th¸c triÖt ®Ó thÕ m¹nh cña huyÖn, nh»m ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh, hiÖu qu¶ v÷ng ch¾c gi¶i quyÕt tèt nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cña x· héi. * T×nh h×nh v¨n ho¸ x· héi. + VÒ c«ng t¸c gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng t¸c d¹y vµ häc ë nhµ tr­êng lu«n duy tr× tèt trËt tù kû c­¬ng, quy m« tr­êng líp, ®éi ngò gi¸o viªn, c¸n bé qu¶n lý, c¸c ngµnh häc, bËc häc, ®¶m b¶o vÒ sè l­îng, chÊt l­îng ®­îc n©ng cao. HuyÖn HuyÖn H÷u Lòng ®· hoµn toµn phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc tõ n¨m 1997, cïng víi sù quyÕt t©m cña §¶ng bé huyÖn, sù chØ ®¹o cña së GD&§T tØnh L¹ng S¬n, huyÖn H÷u Lòng ®· hoµn thµnh phæ cËp gi¸o dôc Trung häc c¬ së vµo th¸ng 12 n¨m 2006 vµ tõng b­íc n©ng cao, hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng, vËt chÊt thiÕt bÞ gi¶ng d¹y nh»m ®¶m b¶o cho chÊt l­îng d¹y vµ häc ngµy mét tèt h¬n. §éi ngò gi¸o viªn tõng b­íc ®­îc chuÈn ho¸, c«ng t¸c båi d­ìng c¸n bé, c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng trong c¸c nhµ tr­êng ®­îc quan t©m. §Æc biÖt chÊt l­îng häc sinh còng ®­îc n©ng lªn mét c¸ch toµn diÖn, tû lÖ häc sinh giái t¨ng, tû lÖ häc sinh thi ®ç vµo c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng, Trung häc chuyªn nghiÖp ngµy cµng cao. Toµn huyÖn hiÖn cã 3 tr­êng chuÈn Quèc gia. + C«ng t¸c y tÕ, d©n sè vµ trÎ em. C«ng t¸c phßng dÞch vµ ch÷a bÖnh, ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n ®­îc duy tr× ®¶m b¶o, trang thiÕt bÞ tõng b­íc ®­îc ®Çu t­, c«ng viÖc kh¸m ch÷a bÖnh ®­îc nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶. §Õn nay Trung t©m y tÕ chØ ®¹o t¨ng c­êng ®éi ngò y, b¸c sÜ vµ c¬ së vËt chÊt, 100% sè tr¹m x¸ ®¹t tiªu chuÈn y tÕ c¬ së, c¬ së vËt chÊt ngµy cµng ®­îc n©ng cao. + C«ng t¸c d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh lu«n ®­îc tró träng, c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng cã träng t©m, träng ®iÓm. TËp trung vµo c¸c gia ®×nh ®«ng con trong ®é tuæi sinh ®Î, tuyªn truyÒn lång ghÐp víi c¸c môc tiªu kh¸c trªn ®Þa bµn huyÖn thËt cô thÓ, thiÕt thùc. Nªn ®· ®­îc nh©n d©n ®ång t×nh ñng hé, gãp phÇn gi¶m tû lÖ t¨ng d©n sè xuèng cßn 0,01%. Tû lÖ c¸c cÆp vî chång trong ®é tuæi sinh ®Î dïng c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai ngµy cµng t¨ng. + VÒ v¨n ho¸ th«ng tin, thÓ thao. C¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin ®­îc qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn víi nhiÒu h×nh thøc phong phó vµ ®a d¹ng. th­êng xuyªn tuyªn truyÒn cã hiÖu qu¶ vÒ ®­êng lèi chñ tr­¬ng cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ c¸c NghÞ quyÕt cña tØnh, huyÖn. Cuéc vËn ®éng “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­” ®¹t hiÖu qu¶ tèt. Phong trµo thÓ dôc thÓ thao quÇn chóng vÉn ®­îc duy tr× vµ ph¸t triÓn c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, ®· cã 26 x· thÞ trÊn cã s©n vËn ®éng, s©n bãng chuyÒn, s©n cÇu l«ng… Phong trµo gia ®×nh v¨n ho¸ ph¸t triÓn m¹nh, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, n¨m 2004 cã 86% sè hé ®¨ng ký gia ®×nh v¨n ho¸, ®Õn n¨m 2007 cã kho¶ng 90% sè hé ®¨ng ký gia ®×nh v¨n ho¸. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát triển mạnh. Năm 2009 tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng Làng văn hóa huyện Hữu Lũng (1989 – 2009) và biểu dương Làng văn hóa tiêu biểu 2009. Trong hội nghị UBND huyện đã tặng giấy khen tuyên dương 17 trong số 39 Làng văn hóa đạt thành tích 5 năm liên tục trở lên, 06 cá nhân và một tập thể, và tại hội nghị tỉnh đã chọn Thôn Mỏ, Xã Đồng Tân được vinh dự đi dự Hội Nghị toàn quốc. Năm 2009 đăng ký các danh hiệu văn hóa đã có: 20.214/ 25.472 hộ đăng ký gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 79,4% ; 190/ 242 thôn đăng ký danh hiệu Làng văn hóa, chiếm tỷ lệ 78,5% ; 184/ 188 cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng cơ quan,đơn vị có nếp sống văn hóa, chiếm tỷ lệ 97,9% ; 232/ 242 khu đăng ký khu dân cư tiên tiến chiếm tỷ lệ 95,865. Dự kiến cả năm đạt 100% các đơn vị đăng ký đạt danh hiệu văn hóa. C«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo nh÷ng n¨m qua lu«n ®­îc cÊp Uû vµ ChÝnh quyÒn tõ huyÖn ®Õn c¬ së quan t©m, theo tinh thÇn thùc hiÖn nghÞ quyÕt 09 cña TØnh Uû vÒ xo¸ nhµ dét n¸t. N¨m 2006 toµn huyÖn ®· xo¸ ®­îc 2 ng«i nhµ dét n¸t, x©y 30 ng«i nhµ t×nh nghÜa cho c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch víi sè tiÒn gÇn 1,5 tû ®ång. Tû lÖ hé nghÌo qua c¸c n¨m ®Òu cã xu h­íng gi¶m, ®Õn n¨m 2007 lµ 14, 49% (theo tiªu chÝ míi). ViÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ®· ®­îc quan t©m s¸t sao, b×nh qu©n mçi n¨m t¹o viÖc lµm cho 5.000 lao ®éng. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua ®· chøng minh sù l·nh ®¹o cña cÊp uû §¶ng chØ ®¹o, ®iÒu hµnh, phèi hîp cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ lµ hoµn toµn ®óng ®¾n, nh©n d©n c¸c d©n téc trong huyÖn ®· ph¸t huy truyÒn thèng ®oµn kÕt, kh¾c phôc khã kh¨n, quyÕt t©m hoµn thµnh c¸c môc tiªu vµ nhiÖm vô ®Ò ra. 2. Thùc tr¹ng cña viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc cña §oµn thanh niªn huyÖn H÷u Lòng – tØnh L¹ng S¬n. Thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng l·nh ®¹o, ®oµn viªn thanh niªn huyÖn H÷u Lòng lu«n ph¸t huy truyÒn thèng “§©u cÇn thanh niªn cã, viÖc g× khã cã thanh niªn” vµ ®· cã nhiÒu ®ãng gãp tÝch cùc vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, xøng ®¸ng lµ ®éi qu©n xung kÝch c¸ch m¹ng trong thêi kú míi. Tuæi trÎ c¸c d©n téc huyÖn H÷u Lòng lu«n tù hµo ®­îc sèng trªn m¶nh ®Êt quª h­¬ng giµu truyÒn thèng c¸ch m¹ng, nèi tiÕp thÕ hÖ ®µn anh ®i tr­íc. §oµn viªn thanh niªn c¸c d©n téc cña huyÖn H÷u Lòng h«m nay kh«ng ngõng phÊn ®Êu rÌn luyÖn b¶n th©n v­¬n lªn chiÕn th¾ng nghÌo nµn, l¹c hËu, lËp th©n lËp nghiÖp lµm giµu, h¨ng h¸i tham gia c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph­¬ng. Nh©n d©n H÷u Lòng lu«n ®oµn kÕt, cÇn cï s¸ng tạo lao ®éng s¶n xuÊt, ®ång thêi hä cã lßng tù t«n d©n téc, lßng nh©n ¸i bao dung, träng nghÜa träng t×nh. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cuéc sèng cña ng­êi d©n ®­îc n©ng lªn tõng b­íc æn ®Þnh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. Ngoµi sù thô h­ëng vÒ vËt chÊt, hä ®· b¾t ®Çu quan t©m ®Õn sù h­ëng thô nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ mµ loµi ng­êi s¶n sinh. §ã lµ c¸c lo¹i h×nh v¨n ho¸, v¨n nghÖ, c¸ch ¨n, mÆc, ë… B¾t nguån tõ chÝnh nh÷ng nhu cÇu thiÕt thùc cña b¶n th©n. V× vËy nh©n d©n c¸c d©n téc huyÖn H÷u Lòng rÊt mong ®­îc sù ®ång t×nh vµ ñng hé nh÷ng ho¹t ®éng cña §oµn thanh niªn nh»m gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. H÷u Lòng lµ n¬i cßn gi÷ l¹i ®­îc nhiÒu lo¹i v¨n ho¸ vËt thÓ vµ phi vËt thÓ cña «ng cha ta tõ x­a kia ®Ó l¹i, lµ mét ®iÓm thuËn lîi ®Ó tæ chøc §oµn ®­a ®oµn viªn thanh niªn vµo nh÷ng ho¹t déng cô thÓ trong c¸c dÞp lÔ héi cña ®Þa ph­¬ng. Tham gia vµo viÖc b¶o trî, tu bæ, söa sang, vÖ sinh lµm c¶nh quan thiªn nhiªn trong c¸c khu di tÝch, tham gia b¶o vÖ, h­íng dÉn du kh¸ch trong nh÷ng dÞp lÔ tÕt, lÔ héi… Nh÷ng ho¹t ®éng nµy võa mang ý nghÜa thùc tiÔn, võa ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong viÖc gi¸o dôc tÝnh nh©n v¨n, truyÒn thèng ®¹o lý cña d©n téc ®èi víi ®oµn viªn thanh niªn. §iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ – chÝnh trÞ – x· héi t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ cã chiÒu h­íng ph¸t triÓn râ rÖt, bªn c¹nh sù quan t©m vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ, æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, c¸c cÊp l·nh ®¹o cña §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ban nghµnh ®oµn thÓ cïng giµnh sù quan t©m ®Æc biÖt ®èi víi v¨n hãa vµ sù nghiÖp gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc cña nh©n d©n huyÖn H÷u Lòng nãi chung, cña §oµn thanh niªn nãi riªng. Nhê sù quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì vÒ kinh phÝ, c¬ së vËt chÊt còng nh­ sù ®éng viªn khÝch lÖ vÒ mÆt tinh thÇn cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ban nghµnh ®oµn thÓ, mµ §oµn thanh niªn lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô cña m×nh, gãp phÇn vµo th¾ng lîi chung cña huyÖn. Sù nhËn thøc còng nh­ sù h¨ng h¸i nhiÖt t×nh tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng thùc tÕ cña §oµn thanh niªn. Trong nh÷ng n¨m qua §oµn thanh niªn lu«n lµ lùc l­îng chñ chèt cña c¸c lÔ héi, ngoµi ra §oµn thanh niªn cña huyÖn cßn tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng nh­ b¶o vÖ, tu söa, vÖ sinh c¶nh quan nh÷ng di tÝch, ®µi t­ëng niÖm nh÷ng anh hïng liÖt sÜ, quyªn gãp ñng hé nh÷ng gia ®×nh cã hoµn c¶nh khã kh¨n… Năm 2009 Đoàn thanh niên đã tham mưu cho cấp ủy Đảng và đã hỗ trợ kinh phí với trị giá 25 triệu đồng, để xây 2 ngôi nhà tình nghĩa cho 2 anh em mồ côi cả cha và mẹ ở thôn Đồng Trãnh – Xã Cai Kinh, và một ngôi nhà cho một em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Sơn. Nh÷ng viÖc lµm ®ã cña §oµn thanh niªn huyÖn ®· thÓ hiÖn ®­îc truyÒn thèng ®¹o lý “Uèng n­íc nhí nguån” , “¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y” cña d©n téc ta. §©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi gióp §oµn thanh niªn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ công viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc mµ §¶ng vµ nh©n d©n giao phã. §­îc sù quan t©m cña c¸c cÊp uû §¶ng, UBND huyÖn sù phèi hîp cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ trong huyÖn, cïng víi nh÷ng thuËn lîi vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ - x· héi cña ®Þa ph­¬ng tiÕp thªm cho thanh niªn nªu cao vai trß tr¸ch nhiÖm, tÝnh n¨ng ®éng nhiÖt t×nh, s¸ng t¹o, h¨ng h¸i tham gia c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng. HiÖn nay vÊn ®Ò v¨n ho¸, viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc lµ mèi quan t©m lín cña nhiÒu quèc gia, ë n­íc ta trong khi kh¼ng ®Þnh ®æi míi thùc hiÖn C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸, §¶ng ta coi v¨n ho¸ lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña x· héi, lµ môc tiªu, lµ ®éng lùc thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn. Dï ë bÊt cø thêi ®¹i nµo, mét x· héi nµo nÕu kh«ng dùa vµo di s¶n v¨n ho¸ th× kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®­îc. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, ph¸t triÓn cña c¸c c¬ së h¹ tÇng tõ n«ng th«n ®Õn thµnh thÞ, c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ tinh thÇn còng ®­îc c¶i t¹o thªm râ rÖt, c¬ së h¹ tÇng nh­: §iÖn, ®­êng, tr­êng, tr¹m… Ch¨m lo x©y dùng hÖ thèng ph¸t thanh truyÒn h×nh, nhµ truyÒn thèng, nhµ v¨n ho¸, c©u l¹c bé, s©n bãng ®¸, th­ viÖn, ®ang cÇn ®­îc ®Çu t­ x©y dùng. Phong trµo v¨n ho¸ v¨n nghÖ quÇn chóng ®­îc ph¸t triÓn, c¸c ngµy lÔ héi d©n téc ®­îc kh«i phôc theo h­íng lµnh m¹nh, c¸c hñ tôc l¹c hËu, mª tÝn, dÞ ®oan, tÖ n¹n x· héi dÇn ®­îc ®Èy lïi, c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ di tÝch lÞch sö ®­îc kh«i phôc vµ b¶o vÖ ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo ®êi sèng kinh tÕ, v¨n ho¸ tinh thÇn cña ®¹i bé phËn nh©n d©n. MÆc dï vËy mÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng còng ®· ®Ó l¹i nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng, bªn c¹nh tÖ n¹n x· héi, c¸c hñ tôc l¹c hËu ®ang cã nguy c¬ trçi d¹y th× sù xuèng cÊp cña ®¹o ®øc ®ang lµ vÊn ®Ò quan t©m cña toµn x· héi. Thùc tÕ hiÖn nay c¸c lo¹i b¨ng h×nh, phim ¶nh, v¨n ho¸ phÈm ®éc h¹i… ®ang tri phèi t­ t­ëng cña giíi trÎ, ®· cã suy nghÜ vÒ lèi sèng ®Ò cao vËt chÊt, phiÕn diÖn, coi nhÑ gi¸ trÞ d©n téc, sèng bu«ng th¶ kh«ng chÞu rÌn luyÖn, tu d­ìng, bµng quang tr­íc t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, cña ®Þa ph­¬ng. Tr­íc thùc tÕ ®ã, viÖc gi¸o dôc nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng d©n téc cho líp trÎ, trang bÞ cho hä nh÷ng gi¸ trÞ d©n téc, nh÷ng phong tôc tËp qu¸n, gi¸ trÞ ®¹o ®øc, lèi sèng lµnh m¹nh lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ ®­îc c¸c cÊp bé §oµn, Héi thùc hiÖn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña m×nh. Nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ëng, gi¸o dôc truyÒn thèng c¸ch m¹ng, truyÒn thèng v¨n ho¸ lu«n ®­îc c¸c cÊp bé §oµn, Héi trong huyÖn ®Æt lªn hµng ®Çu. C¸c ho¹t ®éng nh­ th¨m quan c¸c di tÝch lÞch sö, tæ chøc cuéc thi t×m hiÓu “78 n¨m trang sö vÎ vang cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh”, c¸c cuéc thi h¸t then, h¸t ®èi, d©n ca d©n vò… ®· thu hót hµng ngh×n ®oµn viªn thanh niªn nhiÖt t×nh tham gia. Kh«i phôc c¸c lµn ®iÖu d©n ca, còng nh­ c¸c ®iÖu h¸t cña tØnh nhµ vµ c¸c trß ch¬i d©n gian… ®­îc nhiÒu nam n÷ thanh niªn h­ëng øng thùc hiÖn trong c¸c ngµy lÔ héi, ngµy cæ truyÒn cña d©n téc. §Æc biÖt lµ trong c¸c buæi sinh ho¹t chi ®oµn, chi héi ë c¸c c¬ së ®· trë thµnh nÕp sinh ho¹t th­êng xuyªn cña ®¹i bé phËn thanh niªn. §©y lµ nÕp v¨n ho¸ cÇn ®­îc b¶o vÖ vµ cÇn ph¶i ®­îc ph¸t huy trong ®iÒu kiÖn míi hiÖn nay. Trong nh÷ng n¨m qua phong trµo v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao ®­îc ph¸t triÓn réng r·i trong thanh niªn tõ c¸c th«n, lµng, c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp, thÞ trÊn… N¨m 2009 lµ n¨m cã nhiÒu ho¹t ®éng kû niÖm cña d©n téc vµ cña tØnh, lµ n¨m cã nhiÒu sù kiÖn chÝnh trÞ nªn ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ diÔn ra rÊt s«i næi, nhÊt lµ vµo c¸c dÞp kû niÖm ngµy thµnh lËp §¶ng 3/2, ngµy hoµn thµnh viÖc ph©n ®Þnh c¾m mèc biªn giíi ViÖt – Trung, LÔ héi xu©n Sø L¹ng 2009… §Æc biÖt lµ Liªn hoan c¸c ®éi v¨n nghÖ Th«n, khu phè huyÖn H÷u Lòng lÇn thø I n¨m 2009, ®· thu hót ®«ng ®¶o c¸c ®éi v¨n nghÖ tham gia cña 26/26 X·, ThÞ trÊn víi hµng tr¨m diÔn viªn, nh¹c c«ng.HiÖn nay toµn huyÖn cã 43 nhµ v¨n ho¸ X·, 100 nhµ v¨n ho¸ Th«n, víi trªn 100 c©u l¹c bé, x©y dùng ®­îc nhiÒu nhµ thi ®Êu ®Ó rÌn luyÖn søc khoÎ th­êng xuyªn, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu h­ëng thô ngµy cµng cao cña nh©n d©n, lµ ®Þa ®iÓm giao l­u, nghiªn cøu, häc tËp n©ng cao kiÕn thøc vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi. Tiªu biÓu cho c«ng t¸c nµy lµ c¸c x· V©n Nham, T©n Thµnh, Minh TiÕn, Minh S¬n, Hoµ L¹c, S¬n Hµ, §ång T©n, ThÞ TrÊn… Bªn c¹nh nh÷ng ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, tæ chøc §oµn. Héi cßn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, t­ vÊn vÒ ma tuý, HIV, AIDS, søc khoÎ sinh s¶n vÞ thµnh niªn… cho ®oµn viªn thanh niªn. §Õn nay c¸c ®èi t­îng nghiÖn hót trong thanh niªn ®· gi¶m. §oµn thanh niªn phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu ph¸p luËt cho thanh niªn nh­: LuËt giao th«ng, LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh, LuËt b¶o vÖ ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em, LuËt chèng b¹o lùc ë phô n÷, chèng n¹n bu«n b¸n phô n÷ sang biªn giíi, LuËt nghÜa vô qu©n sù, LuËt thanh niªn… nh»m båi d­ìng lßng yªu n­íc, n©ng cao ý thøc c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng, ý thøc b¶o vÖ Tæ quèc trong thanh niªn, lång ghÐp c¸c ch­¬ng tr×nh v¨n ho¸, v¨n nghÖ víi c¸c h×nh thøc s©n khÊu ho¸ nh»m t¨ng søc hÊp dÉn, thu hót ®«ng ®¶o thanh niªn tham gia, tuyªn truyÒn cho thanh niªn tÝch cùc ph¸t triÓn vµ n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong viÖc gi÷ g×n vµ b¶o tån c¸c di s¶n v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh nh­: §Òn B¾c LÖ (x· T©n Thµnh), lÔ héi Trß Ng« (x· Yªn ThÞnh) NÐm Cßn (x· Minh TiÕn)… Trong thùc tÕ hiÖn nay ë huyÖn H÷u Lòng thanh niªn n«ng th«n lµ lùc l­îng chñ yÕu (chiÕm kho¶ng 80% tæng sè thanh niªn toµn huyÖn). V× thÕ n«ng th«n chÝnh lµ c¸i n«i gi÷ g×n vµ s¸ng t¹o ra nh÷ng v¨n ho¸ truyÒn thèng, nh­ng do ®iÒu kiÖn sinh ho¹t thiÕu thèn, mÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng t¸c ®éng, nguy c¬ c¸c hñ tôc l¹c hËu ®ang trë thµnh lùc c¶n cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Qu¸n triÖt tinh thÇn nghÞ quyÕt Trung ­¬ng 5 cña §¶ng, c«ng v¨n sè 394 cña UBND tØnh L¹ng S¬n vÒ viÖc x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, ®Èy m¹nh phong trµo Lµng, X· v¨n ho¸… n¨m 2004 cã 23119 gia ®×nh ®¨ng ký ®­îc c«ng nhËn , 15377 hé ®¹t 66.4% gia ®×nh, n¨m 2008 ®¨ng ký 20.048/24.715 trong huyÖn. N¨m 2005 cã255 Th«n, Lµng ®¬n vÞ tr­êng häc ®¨ng ký x©y dùng ®¬n vÞ v¨n ho¸ t¨ng 79% so víi n¨m 2004. Hµng n¨m c¸c lÔ héi truyÒn thèng cña huyÖn H÷u Lòng ®· ®­îc c¸c cÊp uû §¶ng, ChÝnh quyÒn quan t©m chØ ®¹o c¬ së tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao trong lÔ héi cho ®oµn viªn thanh niªn vµ nh©n vui ch¬i gi¶i trÝ nh­: thi n©ó ¨n, kÐo co, cê t­íng, thi c¾m tr¹i, ®èt löa tr¹i, ®Ó cho ®oµn viªn thanh niªn ®­îc giao l­u häc hái trao ®æi kinh nghiÖm… Trong nh÷ng n¨m qua thanh niªn lu«n lµ lùc l­îng tiªn phong trong viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ë Lµng, X·. HiÖn nay cã hµng tr¨m gia ®×nh ®¨ng ký x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, Lµng v¨n ho¸, gia ®×nh v¨n ho¸ víi c¸c tiªu chuÈn gia ®×nh Êm no, hoµ thuËn, thùc hiÖn kÕ ho¹ch gia ®×nh kh«ng sinh con thø 3, chèng n¹n t¶o h«n, ®oµn kÕt t­¬ng trî xãm giÒng vµ thùc hiÖn tèt nghÜa vô c«ng d©n ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh , gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë ®Þa ph­¬ng, ®Èy lïi c¸c tÖ n¹n x· héi vµ mª tÝn dÞ ®oan… H­ëng øng cuéc vËn ®éng “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­”, §oµn TNCS Hå ChÝ Minh huyÖn H÷u Lòng ®· tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng cô thÓ liªn quan trùc tiÕp ®Õn x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ trong thanh niªn nh­ “ Nãi lêi hay lµm viÖc tèt”, héi thi “ TrÝ tuÖ tuæi trÎ häc ®uêng”, liªn hoan “TiÕng h¸t tuæi th¬”, thi giäng h¸t hay THPH, x©y dùng c¸c c©u l¹c bé v¨n ho¸ d©n gian ë ®Þa ph­¬ng nh­ c¸c ®éi h¸t then, h¸t si… ®ã lµ c¸c lµn ®iÖu d©n ca truyÒn thèng cña L¹ng S¬n, nhãm ca khóc c¸ch m¹ng… §Èy m¹nh viÖc tuyªn truyÒn vËn ®éng thanh niªn vµ tõ thanh niªn vËn ®éng c¸c gia ®×nh thùc hiÖn nÕp sèng míi trong viÖc c­íi, viÖc tang. Trong hai n¨m 2007 – 2008 c¸c cÊp bé §oµn, Héi ®· tæ chøc ®­îc 46 ®¸m c­íi theo nÕp sèng míi, 90% gia ®×nh ®oµn viªn thanh niªn ®¹t tiªu chuÈn gia ®×nh v¨n ho¸, 80% c¸c ®¸m c­íi vµ 90% c¸c ®¸m tang thùc hiÖn theo nÕp sèng míi cña UBND tØnh. HiÖn t­îng lµm cç cho c¸c ®¸m c­íi vµ nhiÒu hñ tôc l¹c hËu trong c¸c ®¸m tang c¬ b¶n ®­îc lo¹i bá. Sè thanh niªn m¾c c¸c tÖ n¹n x· héi ®ang ®­îc tÝch cùc ng¨n chÆn, tû lÖ t¶o h«n vµ c¸c cÆp vî chång sinh con thø 3 còng ®· gi¶m. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng ®ã ®· t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn t­ t­ëng cña tuæi trÎ vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, gãp phÇn t¹o nªn diÖn m¹o míi cña líp trÎ hiÖn nay ë huyÖn H÷u Lòng. Chóng ta ®ang ®Èy m¹nh CNH – H§H ®Êt n­íc, ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng víi tinh thÇn “ Lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi”. Do vËy viÖc më réng giao l­u v¨n ho¸ lµ tÊt yÕu, nh­ng ph¶i trªn c¬ së lµ kÕ thõa vµ ph¸t huy tinh hoa v¨n ho¸ thÕ giíi vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ ViÖt nam. X©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. Trªn c¬ së hÖ t­ t­ëng tiªn tiÕn cña chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, cèt lâi lµ nh©n c¸ch ®¹o ®øc cña d©n téc. Cã nh­ vËy míi ph¸t huy ®­îc nh©n c¸ch con ng­êi ViÖt nam, nÒn v¨n ho¸ ViÖt nam tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. 3. Nguyªn nh©n vµ bµi häc kinh nghiÖm tõ thùc tr¹ng §oµn TNCS Hå ChÝ Minh huyÖn H÷u Lòng – tØnh L¹ng S¬n víi sù nghiÖp gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. * Nguyªn nh©n thµnh c«ng §­îc sù l·nh ®¹o cña §¶ng Bé c¬ së, bªn c¹nh ®ã §¶ng viªn lu«n nªu cao tinh thÇn g­¬ng mÉu trong häc tËp vµ lao ®éng s¶n xuÊt. C¸c cÊp, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®· nhËn thøc ®­îc vÞ trÝ, vai trß cña v¨n ho¸, coi träng c«ng t¸c v¨n ho¸ ®Ó nh©n réng thµnh phong trµo thµnh toµn x· héi. C¸c tæ chøc trong x· héi th­êng xuyªn phèi hîp cïng c¸c ho¹t ®éng. §Æc biÖt lµ thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­”, ®· ®­îc chuyÓn biÕn tÝch cùc trong nhËn thøc vµ hµnh ®éng cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh trong huyÖn. Cã sù ®«n ®èc, ®¸nh gi¸, hç trî thêi vµ cã c¸c biÖn ph¸p khen th­ëng kû luËt cña cÊp trªn. C«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ gi¸o dôc triÓn khai thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt cña §¶ng, Nhµ n­íc, ®Þa ph­¬ng còng nh­ tæ chøc §oµn ®Õn ®oµn viªn thanh niªn ®­îc tró träng. Do sù h­ëng øng vµ tham gia tÝch cùc tôe gi¸c cña thanh thiÕu niªn trong huyÖn gãp phÇn kÕ thõa vµ ph¸t triÓn c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng, s¸ng t¹o vµ nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ míi, lµm cho ®êi sèng vËt chÊt v¨n ho¸ tinh thÇn cña nh©n d©n ngµy cµng phong phó. *Nguyªn nh©n tån t¹i Do kinh tÕ ch­a ph¸t triÓn, ng­êi d©n sèng dùa chñ yÕu vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, viÖc s¶n xuÊt ë mét sè x· xßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nªn thu nhËp cña ng­êi d©n cßn thÊp, ®êi sèng thiÕu thèn. Trong khi ®ã mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn t­ t­ëng ®¹o ®øc x· héi, lèi sèng vµ thÈm mü cña ng­êi d©n mµ ®Æc biÖt lµ tÇng líp thanh thiÕu niªn. Do tr×nh ®é nhËn thøc cßn thÊp nªn sù hiÓu biÕt cña thanh thiÕu niªn cßn nhiÒu h¹n chÕ, ®Æc biÖt lµ ý thøc trong viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. C¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c ban ngµnh ®oàn thÓ ch­a thùc sù quan t©m, ch­a thÊy hÕt ®­îc nh÷ng gi¸ trÞ bÒn v÷ng, l©u dµi cña v¨n ho¸. Ch­a cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t huy néi lùc cña tuæi trÎ, ch­a t¹o ®­îc phong trµo quÇn chóng m¹nh mÏ vµ réng kh¾p, c«ng t¸c tuyªn truyÒn c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ ch­a cã hiÖu qu¶. ViÖc t¨ng c­êng nguån nh©n lùc vµ ph­¬ng tiÖn chi phÝ cho ho¹t ®éng v¨n ho¸ ch­a tho¶ ®¸ng. N¨ng lùc ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc v¨n ho¸ cña c¸n bé §oµn cßn yÕu, hÇu hÕt c¸n bé ch­a qua tr­êng líp, viÖc tËp huÊn båi d­ìng nghiÖp vô ch­a th­êng xuyªn, c«ng t¸c tæ chøc cña c¸n bé §oµn cã nhiÒu biÕn ®éng nªn ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng cña §oµn. * Bµi häc kinh nghiÖm Tõ thùc tiÔn cho thÊy kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc cña phong trµo thanh niªn trong nh÷ng n¨m võa qua cã thÓ rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm tõ thùc tr¹ng cña c«ng t¸c gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc trªn ®Þa bµn huyÖn H÷u Lòng – tØnh L¹ng S¬n nh­ sau: §¶m b¶o sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn, gi¸o dôc lèi sèng, ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc vµ triÓn khai NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 5. Duy tr× kÕ ho¹ch cña c¸c cÊp bé §oµn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc x¸c ®Þnh vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c môc tiªu, nhiÖm vô trong sù nghiÖp gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. C¸c cÊp bé §oµn cÇn ph¶i biÕt chñ ®éng tham m­u víi c¸c cÊp uû §¶ng vÒ c«ng t¸c thanh niªn. Chñ ®éng phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c ®oµn thÓ x· héi trong c«ng t¸c ®oµn kÕt, tËp hîp, gi¸o dôc thanh thiÕu niªn. §a d¹ng ho¸ c¸c ph­¬ng thøc ho¹t ®éng vµ ®an xen c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n, c¸c mÆt c«ng t¸c mét c¸ch khoa häc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh t¹o nªn ®éng lùc thóc ®Èy phong trµo. B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc lµ h¹t nh©n, lµ g­¬ng mÆt quan träng nhÊt gãp phÇn vµo sù giao l­u gi÷a c¸c d©n téc. HÕt b¶n s¾c v¨n ho¸ còng lµ hÕt giao l­u v¨n ho¸ víi ®óng nghÜa cña nã. Do vËy ph¶i hÕt søc quan t©m, b¶o tån vµ ph¸t huy h¹t nh©n nµy. BiÕt ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o h¹t nh©n nµy cña ®oµn viªn thanh niªn trong c¸c lÜnh vùc: ChÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi. Chän ®óng thêi ®iÓm ®Ó ph¸t ®éng phong trµo, biÕt kÕt hîp hµi hoµ gi÷a nhu cÇu vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña tuæi trÎ, víi viÖc thùc hiÖn chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. KÞp thêi ®¸nh gi¸ ®éng viªn khen th­ëng cho ®oµn viªn thanh thiÕu niªn. Ph¶i cã sù chØ ®¹o s¸t sao ®Õn c¸c c¬ së, ph¶i n©ng cao tÝnh toµn diÖn, tr¸nh sù côc bé, chØ ®¹o gi¸n ®o¹n hay hµnh chÝnh ho¸ c«ng t¸c chØ ®¹o, lu«n ®Æt ho¹t ®éng cña §oµn d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. V¨n ho¸, giao l­u v¨n ho¸ lµ quy luËt cña giao tiÕp x· héi, lµ c«ng thøc cña sù ph¸t triÓn, lµ con ®­êng v­¬n tíi v¨n minh cao h¬n. V× vËy chóng ta cÇn ch¨m lo vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù giao l­u v¨n ho¸ diÔn ra ®óng quy luËt kh¸ch quan vµ tiÕn bé. Ch­¬ng III gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ I. Gi¶i ph¸p 1. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m gióp §oµn TNCS Hå ChÝ Minh vµ c¸c tæ chøc cã liªn quan trong viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc t¹i huyÖn H÷u Lòng – tØnh L¹ng S¬n. T¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho ®oµn viªn thanh niªn hiÓu biÕt vÒ v¨n ho¸, b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc nh­ tr¸ch nhiÖm cña hä trong viÖc thùc hiÖn sù nghiÖp gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, kh¬i dËy lßng tù hµo truyÒn thèng d©n téc nh»m kh«ng ngõng n©ng cao nhËn thøc t­ t­ëng t×nh c¶m cho ®oµn viªn thanh niªn. Ban chấp hành huyện Hữu Lũng cần tiếp tục quán triệt, triển khai xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII và các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Dựa trên đặc thù và điều kiện của địa phương trước mắt vẫn tập trung vào các vấn đề bức xúc trong đời sống văn hóa của toàn tỉnh như: Tư tưởng, đạo đức lối sống, xây dựng lối sống lành mạnh từ tỉnh đến cơ sở… Tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như thực hiện cưới hỏi, vui chơi tiết kiệm, trang trọng, văn minh, lành mạnh. Sống thế nào là sống đẹp, sống có văn hóa, lựa chọn và hưởng thụ văn hóa thế nào cho đúng, cùng tham gia góp phần xây dựng Làng, Xã văn hóa rộng khắp trong toàn huyện. Mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên cần có ý thức chú ý đến trách nhiệm của mình, đối với việc thực hiện nếp sống văn minh, gương mẫu chấp hành những quy định của Nhà nước, những chỉ thị của tỉnh về nề nếp sống văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xa hoa lãng phí, động viên tuyên truyền cho ông bà, cha mẹ, người dân cùng thực hiện. Mặt khác nghiêm khắc phê bình và sử lý kỷ luật thích đáng đối với những cán bộ đoàn viên thanh niên vi phạm nếp sống văn minh, đi ngược với thuần phong mỹ tục của dân tộc ta. Phối kết hợp chặt chẽ với các ban nghành đoàn thể (Hội phụ nữ, hội nông dân, hội Cựu chiến binh…) Trong việc tuyên truyền giáo dục triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị về văn hóa và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thường xuyên đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động với những chủ đề phong phú và đa dạng, hấp dẫn nhằm thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Thông qua các hình thức thông tin tuyên truyền đại chúng, các hình thức sinh hoạt chủ đề, diễn đàn, hội thảo “Tuổi trẻ với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”, “Cưới theo nếp sống mới trong thanh niên”… Tăng cường tổ chức các loại hình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí. Thực tế cho thấy tuy một số Xã vùng sâu chưa có vật chất tối thiểu như: Sân bóng đá, bóng chuyền, nhưng thanh niên các Thôn, Xã đó đã lợi dụng những mảnh đất trống, phòng học mẫu giáo, những đám ruộng vừa sau vụ gặt… để tổ chức giao lưu giữa các thôn với nhau. Vì vậy Đoàn thanh niên cần phải nắm bắt được những nhu cầu này của đoàn viên thanh thiếu niên, qua đó đứng ra tổ chức giúp cho họ có dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, và làm tăng sự tin tưởng của thanh niên vào tổ chức Đoàn, từ đó hướng thanh niên vào các hoạt động tập thể lành mạnh, hữu ích. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tổ chức lựa chọn làm điển hình để nhân ra diện rộng, việc gắn liền và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tổ chức đoàn thể ở địa phương. Tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn hóa mới ở cơ sở. Nước ta đang bước vào nền kinh tế mới,đang trong quá trình hội nhập, do vậy mặt trái của nền kinh tế thị trường gây tác động không nhỏ đối với đoàn viên thanh niên. Vì thế công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên là việc làm cần thiết và cấp bách. Thực tế cho thấy số thanh niên hư hỏng, phạm pháp trong những năm gần đây tăng một cách đáng kể, hành vi vi phạm pháp luật ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn. Vì vậy, đi đôi với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc còn phải coi trọng công tác giáo dục cho đoàn viên thanh niên lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng cộng Sản Việt Nam để thanh niên hiểu biết và làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc là một bộ phận quan trọng của sự nghiệp cách mạng nước ta, đòi hỏi ý chí kiên định, trình độ trí tuệ và tự nêu cao. Mỗi cán bộ Đảng viên trước hết là cấp ủy, ban ngành Trung ương phải nêu cao vai trò gương mẫu của người cộng sản, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết làm theo lời Bác Hồ: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Giáo dục nếp sống văn hóa cho thanh thiếu nhi cùng với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay là cuộc đòi hỏi khách quan trong công cuộc xây dựng xã hội mới văn minh, công bằng, trật tự, kỷ cương. Trong điều kiện hội nhập với tính hai mặt của nó, có cái tốt, có cái xấu, cái hay cái dở. Tuy nhiên nếu có cái nhìn đúng đắn với thái độ lạc quan cách mạng, có niềm tin sâu sắc vào lớp trẻ vừa xây dựng nếp sống mới vừa thi đua học tập kiến thức khoa học, vừa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt nam, tiếp thu một cách có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của thế giới. Tôi tin tưởng rằng những giải pháp trên sẽ góp phần vào công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của thế hệ trẻ huyện Hữu Lũng nói riêng và tuổi trẻ của cả nước nói chung ngày càng được nâng cao và có hiệu quả thiết thực hơn. II. Kiến Nghị 1. Những kiến nghị nhằm góp phần giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Quán triệt quan điểm, phương hướng của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và thực hiện hóa những đường lối phát triển văn hóa của Đảng, củng cố xây dựng hoàn thiện thường xuyên liên tục trong suốt thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Trong điều kiện đất nước đang thực hiện sự nghiệp đổi mới mà lực lượng thanh niên trẻ tuổi rất dễ bị giao động, nhạy cảm trước sự tác động của nền kinh tế hiện đại và mặt trái của cơ chế thị trường đến nhận thức, tình cảm, tư tưởng của đoàn viên thanh niên. Thanh niên là lứa tuổi có nhiều biến đổi về tâm sinh lý, rất dễ mắc phải những thói hư tật xấu, cám dỗ của đời sống xã hội, dễ sa vào những tệ nạn xã hội nền cần phải có sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, giám sát của Nhà nước mà nhất là đoàn viên thanh niên và các hoạt động của tổ chức Đoàn với thanh thiếu niên tại huyện Hữu Lũng- tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Để cho việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đạt kết quả cao trong thời gian tới, tôi xin đề xuất một số ý kiến như sau: 1- Thực hiện chương trình công tác nâng cao dân trí, đẩy mạnh hơn nữa xã hội hóa giáo dục, tích cực huy động các nguồn lực bên ngoài. Từ đó để thấy được vai trò và tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 2- Cần kịp thời nắm bắt chỉ đạo, khuyến khích toàn thể thanh niên làm nòng cốt trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 3- Cần tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất cho sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại huyện Hữu Lũng. Có chính sách phù hợp trong việc quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, có chính sách ưu đãi cán bộ Đoàn hoạt động trên lĩnh vực văn hóa. 4- Có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ, có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác văn hóa, động viên tạo điều kiện cần thiết để cán bộ Đảng viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa, làng văn hóa, chính sách văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo ban ngành liên quan chặt chẽ thường xuyên, cụ thể với các tổ chức Đoàn trong việc thực hiện sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại huyện Hữu Lũng. Thực sự tin tưởng giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ, tổ chức Đoàn thanh niên, xung kích thực hiện nế sống văn hóa… tránh sự gia trưởng, áp đặt, khoán trắng. 5- Trú trọng đào tạo bồi dưỡng, tập huấn sử dụng cán bộ làm công tác Đoàn, cần có chính sách thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở giúp họ yên tâm công tác, nhiệt tình sáng tạo trong công việc và hoạt động. 6- Căn cứ vào nguyên nhân tồn tại và một số vấn đề thực hiện triển khai các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và địa phương trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 7- Phát động các đợt sáng tác văn hóa nghệ thuật, khuyến khích sáng tạo và phát triển những tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Tăng cường vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc sưu tầm các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, bảo tồn văn hóa truyền thống, phát huy tiềm năng du lịch của huyện Hữu Lũng. Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở huyện Hữu Lũng trong giai đoạn hiện nay phải bắt kịp với đường lối văn hóa của Đảng, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương sao cho biện chứng giữa “cái chính” và “cái riêng”, hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. Tôn trọng sắc thái riêng của mỗi dân tộc đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng và phát triển văn hóa xã hội một cách thận trọng vững chắc, đưa văn hóa trở thành động lực quan trọng cho sự nghiệp phát triển của huyện Hữu Lũng trong thời kỳ mới. * Đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh một cách toàn diện, định hướng về chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho tất cả cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân. Đầu tư cơ sở vật chất, sự quản lý của Nhà nước, các đoàn thể quần chúng, xây dựng hệ thống câu lạc bộ, nhà văn hóa, trang thiết bị cho sự nghiệp văn hóa một cách thỏa đáng. Kịp thời đổi mới đội ngũ, phương thức lãnh đạo của Đảng và phát huy tất cả các vai trò của đoàn thể quần chúng, tổ chức sáng tạo văn hóa văn nghệ. Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng về tư tưởng đạo đức lối sống trong cán bộ Đảng viên nhằm nâng cao vai trò gương mẫu trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa, thực hiện tốt việc xây dựng “ Nếp sống văn minh, gia đình văn hóa”. Có chương trình, kế hoạch hàng năm đối với các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của quân đội, Đoàn thanh niên… Qua đó giáo dục truyền thống dân tộc, cách mạng và truyền thống văn hóa tốt đẹp cho thế hệ trẻ. * Đối với tổ chức Đoàn thanh niên. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa của Đoàn, tuyên truyền học tập hiến pháp và pháp luật, giáo dục lối sống lành mạnh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội… trong tất cả các lực lượng đoàn viên thanh niên. Nhu cầu học tập văn hóa nâng cao dân tí, học tạp chuyên môn nghề nghiệp, khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế… là nhu cầu chính đáng của thanh niên. Do đó cần phối hợp với các tổ chức, cơ quan đoàn thể, gia đình, nhà trường cùng tổ chức các chương trình phong trào hoạt động để đáp ứng nhu cầu của thanh niên. Vận động thanh niên tự giác tham gia các hoạt động và hướng cho thanh nien xây dựng gia đình, làng văn hóa, lối sống lành mạnh, tích cực học tập, lao động với năng suất cao, làm giàu chính đáng bằng chính sức lao động của mình. Vận động và tập hợp thanh niên đi đầu trong học tập lý tưởng, chính trị văn hóa, khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng đòa tạo nhân lực, nhân tài có sức khỏe, có trình độ học vấn góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Đổi mới nội dung học tập, tập hợp thanh niên trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi lành mạnh, bổ ích khích lệ và tập hợp được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Phối hợp chỉ đạo đàu tư nâng cấp cơ sở vật chất trong hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của Đoàn thanh niên, hỗ trợ xây dựng và đưa một số môn thể thao vào hoạt động thường xuyên tại công sở của Đoàn thanh niên. Phối hợp với các ban ngành văn hóa xã, thị trấn tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của huyện, có kế hoạch định kỳ triệu tập và tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ văn hóa, văn nghệ cho cán bộ Đoàn các cấp. Tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên với những hình thức quy mô phù hợp giáo dục đạo đức lối sống, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên nhằm hình thành “ Thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cộng sản”. * Với phòng Văn Hóa Thông Tin – Thể Thao Nhà nước cần có chính sách, chỉ thị để tất cẩ các địa phương giành đất, tiền để xây dựng tụ điểm văn hóa vui chơi cho thanh thiếu niên và Phòng Văn hóa Thông Tin – Thể Thao sẽ trực tiếp kiểm tra. Cần khuyến khích tổ chức các cuộc thi hướng tới cái đẹp, tới sự phát triên văn hóa dân tộc. Tạo điều kiện hơn nữa cho báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, cổ vũ xây dựng nếp sống văn hóa trong thanh niên. Cần trú trọng sưu tầm khai thác và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra di sản văn hóa đảm bảo các giá trị di sản cho thế hệ mai sau. Ngành Văn Hóa Thông Tin – Thể Thao phối hợp với các cấp bộ Đoàn, các cơ quan ban ngành khôi phục những lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian lành mạnh để nhân dân nói chung và thanh niên nói riêng được biết và tham gia, gìn giữ và phát triển văn hóa cho thế hệ tương lai. * Với nhà trường Tạo mọi điều kiện về thời gian cũng như cơ sở vật chất cho đoàn viên thanh niên học tập tham gia sinh hoạt và tìm hiểu về tổ chức Đoàn và các phong trào hành động của do Đoàn phát động. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu theo chủ đề, thi năng khiếu văn hóa văn nghệ với nhiều hình thức đa dạng phong phú. * Với gia đình Quan tâm chăm sóc cho con em mình cả về thể chất lẫn tinh thần, giáo dục uốn nắn cho con em mình có đạo đức, trách nhiệm với chính bản thân, gia đình, xã hội. Sắp xếp thời gian hợp lý và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con em mình được tham gia các hoạt động, các phon trào do Đoàn phát động, qua đó ta có thể thấy gia đình chính là nơi nuôi dưỡng nhân cách của con người. KẾT LUẬN Đất nước ta đang trên đà đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Thực tế cuộc sống xã hội đang thúc bách chúng ta phải phát triển, tìm hiểu xây dựng con người mới, con người xã hội chủ nghĩa, xây dựng xã hội ngày càng văn minh giàu đẹp, xây dựng nền văn hóa các dân tộc Việt nam, có một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, vừa có tính dân tộc, vừa có tính hiện đại, tạo ra những nét sinh hoạt mang yếu tố mới mẻ, thoát khỏi những yếu tố, hủ tục lạc hậu rườm rà không cần thiết. Vì vậy điều đó đòi hỏi phải có một lực lượng làm công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được trang bị đầy đủ kiến thức tổng hợp, có bản lĩnh và có lòng nhiệt huyết, say mê trong sự nghiệp to lớn và quan trọng này. Cần sáng tạo không ngừng, thường xuyên thay đổi phương pháp cho phù hợp, đặt các hoạt động của mình dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng, tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương tốt, để từ đó có các bước tiến hành có kết quả cao trong sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt nam. Nước ta đang xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa. Nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa phải bao gồm và phát huy được truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tính thống nhất và đa dạng của văn hóa các dân tộc trong cộng đồng Việt nam. Vì vậy cần xây dựng một nền văn hóa Việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Do vậy, vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa ở nước ta luôn là sự tập trung nguồn lực mang tính xã hội hóa cao với sự tham gia của các cấp chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân. Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” việc xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc có sự thuận lợi từ sức mạnh đoàn kết hỗ trợ của nhiều phong trào vận động cho các bộ, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể, đó chính là điều kiện để phong trào phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả vững chắc hơn. Bước vào thế kỷ XXI, các dân tộc Việt nam sẽ có những bước chuyển mạnh mẽ theo tiến tình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt là sự tác động của quá trình giao lưu hội nhập mang tính toàn cầu ở nhiều lĩnh vực trong đó có văn hóa. Do đó việc bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay là đòi hỏi có sự thay đổi cho phù hợp với xu thế chung của thời đại. Nhưng dù có thay đổi thế nào thì ta vẫn là ta, một dân tọc Việt nam tự chủ trong giao lưu hội nhập, ta không thể trở thành “cái bóng” mờ nhạt của người khác. Văn hóa Việt nam thống nhất trong đa dạng, thống nhất về đường lối, vì mục đích dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh đa dạng trong 54 dân tộc anh em và có sắc thái riêng của mỗi tộc người. Từ đó tạo nên bức tranh sinh động trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt nam. Cùng xu thế chung của sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở huyện Hữu Lũng đã và đang được quan tâm đúng mức, đầy trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân các cấp trong toàn huyện trở thành những phong trào quần chúng sâu rộng, làm nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Xứ Lạng nói riêng và cả nước nói chung. Thế hệ trẻ Hữu Lũng qua các thời đại luôn phát huy tích cực trong phong trào xây dựng và phát triển nền văn hóa riêng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chính điều này đã khẳng định sự phong phú đa dạng của văn hóa Việt nam và sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay có vai trò quan trọng và hết sức cần thiết. Phát triển văn hóa nâng cao dân trí trong thế hệ trẻ nói chung và trong thanh thiếu niên miền núi nói riêng đang là một yêu cầu cơ bản để văn hóa các dân tộc được bảo tồn, phát huy và có điều kiện để phát triển lên một bước cao hơn. Chính văn hóa là cái mạnh mẽ, nó vượt qua cả không gian và thời gian để tồn tại phát triển và khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Vậy việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là hướng đi đúng đắn và ta tin rằng dưới tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng, với sự nỗ lực của mỗi cá nhân, của các cấp, các ngành và của toàn xã hội sẽ góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển một xã hội văn hóa, làm cho văn hóa Việt nam thêm tươi đẹp và luôn đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. Qua nghiên cứu đề tài, em đã mạnh dạn đưa ra một số giải pháp và kiến nghị có tính khả thi nhằm góp phần cùng tổ chức Đoàn thanh niên huyện Hữu Lũng nâng cao hiệu quả trong công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương. Tuy nhiên với năng lực, trình độ và thời gian nghiên cứu còn hạn hẹp, mà phạm vi đề tài tương đối rộng nên chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết và thiếu sót. Vì vậy em rất mong các cấp ủy Đảng, các ban ngành đoàn thể và các Thầy Cô giáo quan tâm đóng góp, bổ sung một cách chân thành, cụ thể, chi tiết để đề tài được hoàn thiện sâu sắc hơn, góp phần vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của huyện Hữu Lũng, và xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của dân tộc Việt nam. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 – “Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII” – NXB Chính Trị Quốc Gia – Hà Nội 1998. 2 – “Xây dựng nếp sống văn hóa trong thanh thiếu nhi” – NXB Thanh niên 1997. 3 – “Lịch sử Đảng Bộ huyện Hữu Lũng (1929 – 1975)” – NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội năm 2005. 4 – “Hữu Lũng văn hóa và sự tích” – NXB Dân Tộc – Hà Nội năm 2000. Tài liệu “Báo cáo tình hình thực hiện đề án phát triển sự nghiệp Văn hóa Thông Tin giai đoạn 2004 – 2010” huyện Hữu Lũng. 5 – “Công tác văn hóa với sự nghiệp giáo dục thanh niên” – NXB Thanh Niên. 6 – Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch công tác văn hóa thông tin năm 2009, nhiệm vụ, kế hoạch 2010. – Phòng VHTT & TT . MỤC LỤC TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đề tài: ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH – HUYỆN HỮU LŨNG – TỈNH LẠNG SƠN VỚI SỰ NGHIỆP GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC Người thực hiện : Hoàng Mạnh Cường Khóa : K45 Lớp : K45B Niên khóa : 2007-2009 Người hướng dẫn : Cao Thị Minh Hà nội, tháng 09/2009

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hữu Lũng- tỉnh Lạng Sơn với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.doc
Luận văn liên quan