Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc

LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ Đất Nước Việt Nam trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đất nước hình chữ s này đã biết bao nhiêu anh hùng ngã xuống để dựng nên một truyền thống vẻ vang của dân tộc tạo ra một truyền thống văn hoá lâu đời mà hạt nhân là tinh thần độc lập dân tộc, tự chủ, đấu tranh bất khuất để làm chủ nước nhà,"thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ",đó là chủ nghĩa yêu nước của người việt nam việt nam có văn hoá là thành quả của hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nưóc và giữ nước của cộng đồng người việt nam, việt nam trải qua bốn nghìn năm lịch sử đã khẳng định văn hoá việt nam là tổng thể các gíá trị vật chất, và tinh thần lao động các dân tộc việt nam sáng tạo là kết quả tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, trên cơ sở đó bồi đắp thêm cho văn hoá dân tộc ngày càng thêm đậm đà,Không ngừng hoàn thiện hơn trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá ngày nay đặc biệt hơn việt nam là thành viên chính thức của WTO việc giao thoa giữa các nền văn hoá là không tránh khỏi nhưng chúng ta vẫn giữ được bản sắc riêng của mình. Chúng ta đã từng có nền văn hoá văn Lang -Âu lạc trong thời đại phong kiến rồi đến nền văn hoá Đại Việt trong thời đại phong kiến và nền văn hoá việt nam hiện nay. Truyền thống văn hoá đã không ngừng vận động và phát triển với lịch sử như một dòng chảy liên tục từ xưa đến nay và mai sau. Vì thế nếu không nhìn lại truyền thống văn hoá của dân tộc thì. không thể có nhận thức đúng đắn và sâu sắc về nội dung của nền văn hoá Việt nam mà chúng ta đang tiếp tục xây dựng và phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định văn hoá là một căn bản của xã hội. người chỉ rõ: trong công cuộc kiến thiết đất nước có bốn vấn đề chính cần phải chú ý đến đó là, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. trong tiến trình xây dựng văn hoá, phải giải quyết những vấn đề cấp bách, toàn cục, đến các mỗi quan hệ phổ biến, đến sự phát triển bền vững lâu dài. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh văn hoá là một kiến trúc thượng tầng nhưng cơ sở hạ tầng có kiến thiết rồi văn hoá mới kiến thiết được và đủ điều kiện để phát triển"văn hoá có một vị trí quan trọng như vậy bởi vì văn hoá gắn liển với toàn bộ đời sống dân tộc. Trên cơ sở kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, Đảng ta đã xác định đúng đắn vai trò quan trọng của văn hoá đối với đời sống mỗi con người Việt Nam. Vì vậy. nghị quyết hội nghị lần thứ V của BCH TW Đảng khoá VIII đã đề ra nhiệm vụ phát huy bản sắc văn hoá dân tộc với hạt nhân là các giá trị tinh thần và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân do Đảng lãnh đạo Đại Hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII cũng xác định nhiệm vụ của công tác Giáo Dục chính trị tư tưởng với mục tiêu" Giáo Dục lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội" phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tự tôn dân tộc, đạo đức cách mạng, lối sống, nếp sống cho thanh thiếu nhi, động viên tuổi trẻ tích cực tham gia xây dựng nền văn hoá Việt Nam " Tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc " Góp phần hình thành thế hệ thanh niên sống có văn hoá, yêu lao động, giàu lòng nhân ái, tích cực tham gia thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu của Việt Nam, Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vì vậy đời sống xã hội phải có một nền văn hoá tương xứng với cuộc sống hiện đại, chúng ta không chỉ là khách thể hưởng thụ mà còn là phải biết phát huy nó một cách có hiệu quả mà vẫn giữ được truyền thống của cha ông ta để lại và vun đắp nên cùng với xu thế phát triển của thời đại xu thế quốc tế hoá nhưng vấn đề đó là: mặt trái của nền kinh tế thị trường, nó đã dẫn đến một số cán bộ, Đảng viên và đặc biệt hơn là thế hệ trẻ hiện nay đã suy thoái về đạo đức, coi thường các giá trị truyền thống và thay vào đó là sa đà vào các tệ nạn của xã hội như cờ bạc, ma tuý gây ảnh hưởng đến tâm lý nhân dân, kìm hãm sự phát triển của đất nước. Đồng Chí Đỗ Mười Tổng Bí Thư TƯ Đảng đã khẳng định." phát triển tách khỏi cội nguồn dân tộc thì nhất định sẽ lâm vào nguy cơ tha hoá. Đi vào kinh tế thị trường, hiện đại hoá đất nước mà giời xa các giá trị truyền thống văn hoá sẽ làm mất bản sắc dân tộc đánh mất bản thân mình, trở thành cái bóng mờ của người khác, dân tộc khác". Do đó vấn đề ở đây không chỉ là văn hoá mà chính là sự tồn vong của mỗi quốc gia, dân tộc. Đấy là một thử thách lớn mà thanh niên phải là người đi đầu là người xung kích tiên phong chưa bao giờ vấn đề văn hoá lại được quan tâm đến như lúc này cả về phương diện lý luận lẫn thực tiễn. Điều đó được quyết định bởi vai trò của văn hoá đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Trước tình hình đó đòi hỏi phải có hướng tiếp cận để tìm hiểu bản chất của văn hoá. Đồng thời tìm hướng giải quyết và xây dựng một nền văn hoá đặc trưng cho khu vực mình cho phù hợp với xã hội. Đã có nhiều công trình nguyên cứu, nhiều hội nghị , nhiều hội thảo xung quanh vấn đề này để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc . Tuy nhiên vẫn chưa có một công trình nào đưa ra vấn đề khả thi để giải quyết và biện pháp cụ thể để giúp Huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên nâng cao hơn nữa việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Là một cán bộ Đoàn trong tương lai sắp tới, là một người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thân thương này với một mục đích giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc của Huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên tôi đã chọn đề tài: " Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ". Với một mong muốn rằng góp một phần công sức của mình, một chút kiến thức của mình đã được học ở Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam để cùng các cấp các nghành cấp bộ Đoàn, đoàn thể quần chúng nhân dân trên địa bàn Huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên đưa ra những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng, hành động của Đoàn Viên thanh niên trong sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 3 PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 5 I. LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ 5 II.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: 8 III.KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 8 1.Khách thể nghiên cứu: 8 2. Đối tượng nghiên cứu: 8 IV.NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: 8 V.PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 8 VI.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 8 VII.BỐ CỤC CỦA CHUYÊN ĐỀ: 9 CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHUYÊN ĐỀ: 10 I.Một số khái niệm liên quan đến chuyên đề. 10 1.Khái niệm về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 10 2. Khái niệm về văn hoá, văn hoá dân tộc và bản sắc văn hoá dân tộc. 13 II.Tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm của Đảng CSVN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 18 1.Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc 18 2. Các quan điểm của Đảng CSVN về vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc: 19 3. Quan điểm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 23 III. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 24 CHƯƠNG II 26 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN MƯỜNG ẢNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC 26 I. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội Huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên. 26 1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên. 26 2. Tình hình chính trị 26 3. Tình hình kinh tế. 27 4.Tình hình văn hoá. 28 II.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN MƯỜNG ẢNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC: 30 1.Cở sở Đoàn và tình hình thanh niên ở huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên. 30 2. Thực trạng các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 33 3. Nguyên nhân thành công. 38 III. Đánh giá chung - Bài học kinh nghiệm: 39 1. Đánh giá chung - nguyên nhân thành công: 39 2. Bài học kinh nghiệm: 40 CHƯƠNG III: 41 CÁC GIẢI PHÁP CÓ TÍNH KHẢ THI NHẰM NÂNG CAO HƠN NỮA CÔNG TÁC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC CỦA HUYỆN MƯỜNG ẢNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN 41 I. Cơ sở xuất phát giải pháp: 41 II. Các giải pháp cụ thể: 41 1.Nâng cao kiến thức cho cán bộ Đoàn. 41 2. Tăng cường cơ sở vật chất cho Đoàn cơ sở. 41 3. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và những ngày truyền thống để ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc. 42 4. Thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Đảng tổ chức Đoàn, Hội, Đội về văn hoá dân tộc. 42 5. Chỉ đạo xây dựng mô hình bản làng văn hoá, khu dân cư văn hoá, mô hình văn hoá thể thao. 42 6. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực văn hoá để động viên kịp thời ĐVTN và nhân dân toàn huyện. 42 7. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên . 43 PHẦN BA: KIẾN NGHỊ V À KẾT LUẬN 44 I. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ: 44 1. Đối với Nhà nước. 44 2. Đối với cấp uỷ Đảng và Chính quyền địa phương. 45 3. Đối với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 46 4. Đối với Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam. 46 5. Đối với cơ sơ Đoàn . 47 6. Đối với gia đình - nhà trường. 47 II. KẾT LUẬN: 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2060 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mỗi quan hệ hài hoà giữa cá nhân và cộng đồng, giữa xã hội và tự nhiên. Tiên tiến về nội dung tư tưởng mà còn cả trong hình thức biểu hiện, trong đó các phương tiện chuyển tải nội dung Bản sắc văn hoá dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - tổ quốc …Bản sắc văn hoá dân tộc còn đậm đà nét trong các hình thức biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo . Bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc phải gắn kết với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu chọn lọc những cái hay cái đẹp cái tiến bộ trong văn hoá các dân tộc khác . Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc phải đi liền chống lạc hậu, lỗi thời trong phong tục tập quán, lề lỗi cũ. c.Nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá thống nhất và đa dạng trong cộng đồng các dân tộc. Hơn 50 dân tộc sống trên đất nước hình chữ S này đều có những giá trị và sắc thái văn hoá riêng. Các giá trị và sắc thái đó bổ sung cho nhau, làm phong phú nền văn hoá Việt Nam và củng cố sự thống nhất dân tộc là cơ sở để giữ vững sự bình đẳng và phát huy đa dạng văn hoá của các dân tộc anh em. d. Xây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân do đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ tri thức giữ vai trò quan trọng Mọi người Việt Nam phấn đấu vì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ văn minh đều tham gia sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá nước nhà. Công nhân, nông dân, trí thức là nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân cũng là nền tảng của sự nghiệp xây dựng và. phát triển văn hoá dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà Nước. Đội ngũ tri thức gắn bó với nhân dân, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá. e. văn hoá là một mặt trận Xây dựng và phát triển văn hoá là một sự nghệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý thức cách mạng và kiên trì, thận trọng. Bảo tồn và phát huy những di sản văn hoá tốt đẹp của dân tộc, sáng tạo nên những giá trị văn hoá mới, XHCN, làm cho những giá trị ấy thấm sâu vào cuộc sống toàn bộ xã hội và mỗi con người ,trở thành tâm lý và tập quán tiến bộ, văn minh là một quá trình cách mạng đầu khó khăn, phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian. Trong công cuộc đó " xây " đi đôi với " chống ", lấy " xây " làm chính. Cùng với việc giữ gìn và phát triển những di sản văn hoá quý báu của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hoá thế giới, sáng tạo, vun đắp nên những giá trị mới, phải tiến hành kiên trì cuộc đấu tranh bài trừ hủ tục, thói hư tật xấu, nâng cao tính chiến đấu, chống mọi âm mưu toan lợi dụng văn hoá để thực hiện " Diễn biến hoà bình ". 3. Quan điểm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Hồ Chí Minh cho rằng: " Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn phụ thuộc vào thanh niên, Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện nay phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình phải làm việc chuẩn bị cho cái tương lai đó" , " Đoàn thanh niên ta nói chung làm tốt mọi việc, đều hăng hái xung phong, không ngại khó ngại khổ, có trí tiến thủ đã từng chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng, đào tạo họ trở thành chiến sỹ cách mạng vừa hồng chuyên ". Do vậy giáo dục và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc giữ gìn và phát huy phát triển văn hoá dân tộc. Tiếp thu văn hoá nhân loại để làm giàu thêm văn hoá Việt Nam, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá mới, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hoá ngày càng cao của nhân dân, đồng thời khẳng định và phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế . Tăng cường giáo dục nâng cao hiểu biết cho thanh niên về các giá trị văn hoá và truyền thống, lòng tự hào dân tộc, góp phần phát huy và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại trong ý thức, nếp sống, hành vi của thanh niên. Thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá " của Uỷ ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động, các cấp bộ Đoàn phải chịu trách nhiệm sự chỉ đạo xây dựng các làng bản các làng thanh niên, đường phố thanh niên, làng văn hoá ….. III. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện. Đảng, nhà nước ta khẳng định vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Thanh niên là lực lượng xã hội hùng hậu, có sức khoẻ, có trình độ học vấn, tiếp thu nhanh những thành tựu khoa học kỹ thuật, những vấn đề mới của xã hội . Thế trẻ Việt Nam hôm nay vinh dự đựợc kế thừa hưởng cả một kho tàng quý báu các giá trị tinh thần do cha ông ta để lại nhưng cũng là một trách nhiệm to lớn lao của mỗi ĐVTN phải kế thừa, phát huy đảm bảo tính truyền thống luôn là niềm tự hào, tin tưởng của ông cha ta, đó là điều không chỉ có ở tuổi trẻ mà mỗi người dân Việt Nam phải biến thành tình cảm hành động cách mạng. Cùng với việc đất nước đang trên đà phát triển thì việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc càng trở nên bức thiết và mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với việc mở rộng giao lưu với quốc tế thì văn hoá Việt Nam chúng ta cũng có dịp toả sáng được thế giới biết đến nhiều hơn, chúng ta có điều kiện tiếp thu học hỏi những cai tiến bộ của họ để làm phong phú sâu sắc thêm bản sắc văn hoá của Việt Nam chúng ta.Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay cần phải vượt qua được những thử thách đó thì chúng ta mới giữ vững và phát triển đựợc bản sắc văn hoá dân tộc theo định hướng XHCN với những đặc trưng cơ bản là dân tộc, hiện đại và nhân văn Tuổi trẻ làm được như vậy là chúng ta đã tạo được nền tảng tinh thần vững chắc, một động lực thúc đẩy to lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội. Như vậy thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau có trách nhiệm thật nặng nề nhưng đầy vinh dự khi Đảng, Bác Hồ tin tưởng và giao nhiệm, điều này đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Đoàn thanh niên. Để đáp lại lòng tin yêu của Đảng và của Chủ Tịch Hồ Chí Minh và nhân dân, tổ chức Đoàn cần xung kích đi đầu và có những chương trình cụ thể và sát sao mọi công việc thiết thực để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Cần có những biện pháp cụ thể giáo dục hữu hiệu cho ĐVTN nhận thức đầy đủ sâu sắc nhiệm vụ này, từ đó biến tình cảm hành động thành phong trào cách mạng, xây dựng bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN MƯỜNG ẢNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC I. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội Huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên 1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên Mường Ảng là một Huyện vừa mới tách ra từ Huyện Tuần Giáo nằm trong thung lũng nó được bao bọc bởi núi đồi, Mường Ảng được ví như là một lòng chảo thu nhỏ toàn Huyện Mường Ảng có 9 xã và một thị trấn. Huyện có tổng diện tích là tự nhiên là 44.320,35ha và 37.077 nhân khẩu. Vị trí địa lý: - phía Đông giáp Huyện Tuần Giáo - Phía Tây giáp Huyện Điện Biên - Phía Nam giáp Huyện Thuận Châu ( tỉnh Sơn La ), và Huyện Điện Biên Đông - Phía Bắc giáp Huyện Tuần Giáo và Huyện Mường Chà 2. Tình hình chính trị Đặc điểm về vị trí địa lý như vậy đã tạo địa hình cho Huyện Mường Ảng có nhiều khác biệt so với các Huyện khác trong Tỉnh cho nên hệ thống chính trị và đời sống tinh thần trong nhân dân không ngừng được củng cố. Với truyền thống yêu nước và trung thành với Đảng và nhà nước các dân tộc nhân dân Huyện Mường Ảng đang giữ gìn và phát huy nhất là phong trong trào " toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư " do Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phát động nhân dân các dân tộc trong toàn Huyện luôn Đoàn kết giúp đỡ nhau, Không phân biệt chủng tộc, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, xây dựng và giữ gìn an ninh trật tự, an ninh quốc phòng, góp phần tham gia vào sự nghiệp cách mạng trong tình hình đổi mới hiện nay, để bảo vệ quê hương hàng năm Huyện đã mở các cuộc diễn tập phòng thủ để tự vệ đặc biệt hơn là để bảo vệ tổ quốc XHCN vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Người dân luôn đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, trung thành đi theo con đường do Đảng và Bác Hồ lựa chọn, mặc dù trong toàn Huyện hầu như không ai theo một đạo nào cả nhưng vẫn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và của nhà nước, các chỉ thị các nghị quyết do Đảng nhà nước ban hành đề ra về bộ máy quản lý nhà nước các cấp các nghành đều hình thành có kết cấu có tổ chức từ cấp Huyện đến xã, thị trấn và các thôn bản các khối dân cư không ngừng tăng cường tinh thần đoàn kết được giữ vững như vậy những yếu trên đã thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và đặc biệt hơn là khu vực trong Huyện đây là tiền đề cho văn hoá phát triển. 3. Tình hình kinh tế là một Huyện vừa mới tách thì Huyện Mường Ảng vẫn là 1 trong 4 Huyện nghèo nhất tỉnh nhưng từ khi có sự quan tâm của Đảng thì huyện lại có tiềm năng phát triển kinh tế, nhưng hôm nay thì những gì chứng kiến thì chẳng bao xa huyện Mường Ảng sẽ có cuộc sống no ấm hơn, từ những việc làm cụ thể của nhà nước là từ chính sách của tỉnh ưu đãi những huyện vừa mới tách cụ thể tỉnh đã đầu tư vào huyện nâng cấp từ đường xã đến cơ quan làm việc của huyện có các nhà văn hoá được xây lên, cụ thể là về kinh tế có 1.500 ha cà phê, 6000 ha cây cao su, 6.650 ha cây lương thực và cây công nghiệp nhỏ ( lúa xuân, lúa mùa, lúa nương, ngô, sắn, lạc ….. và 10.309 con trâu bò, 19176 con lợn, và trong huyện cũng có những chính sách ưu đãi để phát triển kinh tế các công ty cà phê đã phối hợp với nhân dân đặc biệt hơn là phối hợp với bên Đoàn thanh niên tham gia trồng cà phê cho công ty thái hoà đây là một mô hình phối hợp rất tốt tạo công ăn việc làm cho thanh niên trong toàn huyện, không chỉ có thế các chính sách, các dự án đã được đầu tư vào rất nhiều ví dụ như chương trình 135, xoá đói giảm nghèo cho vay để người dân phát triển kinh tế và trồng rừng dự án 661 đạt hiệu quả kinh tế cao, đời sống nhân dân được nâng lên điển hình gần đây có dự án 167 và 30A của chính phủ, huyện Mường Ảng đã được ưu đãi rất nhiều từ các nguồn vốn như vậy, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng được cải thiện như: điện, đường, trường, trạm được kiên cố hoá trước kia Mường Ảng là một địa danh nằm trong thung lũng với kinh tế còn nghèo nàn lạc hậu chưa có gì nổi bật, chưa có gì tạo nên một dấu ấn đối khách đi qua huyện Mường Ảng nhưng giờ đây người ta biết đến hai từ Mường Ảng qua câu chuyện là huyện trồng cà phê nhiều nhất tỉnh Điện Biên là một huyện được đầu tư nhiều nhất Trong tương lai sắp tới huyện Mường Ảng sẽ có những nền kinh tế bền vững hoà nhập cùng đất nước trong công cuộc đổi mới và Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước Mường Ảng đang có những trang trại cà phê ngút ngàn là thế mạnh của các thế hệ nông dân và nhân dân trong huyện Mường Ảng , mặc dù trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Mường Ảng không ngừng vương lên khẳng định vị trí dẫn đầu tỉnh về phát triển cây công nghiệp …. 4.Tình hình văn hoá a. Tình hình cơ bản các vấn đề xã hội. song song với quá trình phát triển kinh tế, thì lĩnh vực văn hoá xã hội cũng có những thu kết quả khả quan Công tác giáo dục : Trong năm gần đây công tác giáo dục và học ở nhà trường luôn duy trì tốt trật tự, kỷ cương, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các nghành học đủ về số lượng cả chất lượng. Giáo dục được nâng cao. đặc biệt là các học sinh giáo viên trong toàn nghành đang hưởng ứng rất tốt về cuộc vận động 4 không của Bộ Giáo Dục đề, Đặc biệt là các trẻ em ở vùng sâu vùng xa là người dân tộc thiểu số như H'Mông không có cơ hội đến trường được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, đặc biệt hơn là được sự quan tâm của tỉnh của huyện đã xây nhà bán trú dân nuôi cho các em tạo điều kiện cho các em ăn, học tại trường thì đến nay các em có thể tự hào rằng được đến trường và đi học đúng độ tuổi không như trước kia hầu hết đều không đúng độ tuổi đi học Đến nay có 9/9 xã, thị trấn đã hoàn thành phổ cập Tiểu Học, đồng thời huyện cũng đã hoàn thành 6/9 xã Thị trấn hoàn thành phổ cập THCS, và đang hướng đến việc phổ cập THPT trong năm tới Về hướng nghiệp và dạy nghề: tuy rằng huyện vừa mới tách nhưng vẫn còn nhiều khó khăn nên việc hướng nghiệp cho nhân dân trong huyện cũng chưa ổn định, về việc giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân thì hầu hết là do các doanh nghiệp tư nhân trong huyện điển hình là doanh nghiệp Tuấn Tú, doanh nghiệp Thái Hoà……đây là các doanh điển hình đã tạo công ăn việc làm cho người dân Công tác y tế - dân số - gia đình và trẻ em: Công tác phòng dịch và khám chữa bệnh cũng được quan tâm rất nhiều và được duy trì thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống dịch bệnh được triển khai rộng rãi tới người dân khám chữa bệnh cho người nghèo và người dân và đồng bào dân tộc thiểu số và đặc biệt là trẻ em vùng sâu vùng xa được quan tâm rất nhiều đã tiêm phòng hàng tháng các trẻ em được tiêm phòng miễn phí và phát thuốc cho người nghèo. Đến nay 100% các chạm y tế huyện, xã có y bác sỹ. Công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình được chú trọng, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình không sinh con thứ 3 được các vợ chồng trẻ hưởng ứng và kí cam kết làm cho tỷ lệ tự nhiên giảm xuống, Tỷ lệ đói nghèo giảm xuống, Số hộ dùng nước sạch đạt tới 98% . Hiện nay tất cả các xã, thị trấn đều có bưu điện văn hoá như đồng bào thái, H'mông Tày,Dao…. đến nay số hộ dùng thông tin đại chúng đạt 98% Công tác chính sách xã hội được Đảng và nhà nước quan tâm, giải quyết triệt để nhất là chương trình xoá đói giảm nghèo, chương trình hỗ trợ nhà ở…. cũng được giải quyết nhanh chóng đến tận người dân b. Về phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư " Từ xưa đến nay đồng bào các dân tộc huyện Mường Ảng đã bảo tồn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống. Đảng bộ và nhân các dân tộc huyện Mường Ảng đã tô thắm truyền thống cách mạng vẻ vang tiếp bước cha anh truyền thống Điện Biên " thiên sử vàng " các lễ hội truyền thống cách mạng những ngày lễ nhân kỷ niệm ngày giải phóng Điện Biên, hơn thế nữa các hủ tục từ xưa đến nay cũng văn minh hơn không theo hủ tục lạc hậu nữa, được sự quan tâm của Đảng, nhà nước hệ thống điện đường, trường, trạm được mở đến trung tâm các xã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế. Thật tự hào khi mà gần như 100% các gia đình đều được công nhận gia đình văn hoá do UBND các xã công nhận trong toàn huyện có 2 thôn bản, được tỉnh công nhận là thôn bản văn hoá Được sự quan tâm của các cấp, bộ, nghành Đảng bộ nhân dân huyện Mường Ảng đang tiếp tục vươn lên từng ngày điển hình là những bái cà phê mênh mông đang là niềm hy vọng lớn nhất của thể nhân trong huyện, đây là tiền đề để nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của đất nước và xây dựng quê hương huyện Mường Ảng giàu mạnh, ngày càng vững chắc hơn trong mọi lĩnh vực của xã hội. Toàn thể nhân dân thực hiện tốt nghị quyết 03 NQ/QB về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư " II.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN MƯỜNG ẢNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC: 1.Cở sở Đoàn và tình hình thanh niên ở huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên. Hiện nay toàn huyện có 2150 Đoàn Viên. có 32 đầu mỗi tổ chức Đoàn ( trong đó 10 cơ sở Đoàn, 4 đoàn trực thuộc, có 18 chi đoàn trực thuộc). do huyện Đoàn quản lý, Tuy mới thành lập nhưng. Trong năm qua toàn đoàn đã xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh và đạt loại khá giỏi, không có cơ sở đoàn yếu kém.Toàn huyện số chi đoàn vững mạnh 7 đơn vị chiếm 65%, chi đoàn khá chiếm 30%, chi đoàn trung bình chiếm5%, và có 43 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng trong năm 2008, Được sự quan tâm các cấp Uỷ Đảng và chính quyền địa phương nên công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi đã phát triển một cách vượt bậc Với vai trò là đội dự bị của Đảng, Đoàn đã tích cực tham gia xây dựng Đảng thông qua việc tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền về chủ trương, chính sách về đường lối của Đảng và nhà nước cho Đoàn Viên Thanh niên thường xuyên thực hiện có hiệu quả cuộc vận động " Đoàn Viên học tập, phấn đấu trở thành Đảng Viên Đảng cộng sản Việt Nam ". trong năm qua các tổ chức Đoàn đã giới thiệu 215 đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng đã giới thiệu 187 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đoàn các cấp từ huyện đến cơ sở đã tổ chức cho ĐVTN tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ X, dự thảo báo cáo Đại Hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên, huyện và báo cáo tổ chức Đảng, đóng góp ý kiến cho cán bộ Đảng Viên theo tinh thần nghị quyết TW VI lần 2 ( VIII ) nhằm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Ban Thường Vụ Huyện Đoàn đã tham mưu cho Huyện Uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phong trào thanh thiếu nhi cấp xã, thị trấn trong tình hình mới, thường xuyên phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng để các cấp uỷ Đảng định hướng cho Đoàn Viên thanh niên hoạt động, đồng thời tổ chức Đoàn tích cực giới thiệu Đoàn Viên ưu tú cho Đảng, cuối năm 2007 Huyện Đoàn được tỉnh Đoàn tặng bằng khen về phong trào công tác thanh niên, đây là nguồn động lực cho huyện Đoàn ngày càng phấn đấu. Công tác đoàn kết, thu hút, tập hợp thanh niên, xây dựng Hội LHTN do Đoàn làm nòng cốt đã có nhiều chuyển biến cả về số lượng lẫn chất lượng thông qua chương trình hoạt động và cuộc vận động của Hội LHTN, tổ chức của Hội được củng cố và kiện toàn trong năm qua. Kịp thời triển khai học tập nghị quyết Đại Hội, Hội LHTN Việt Nam các cấp. Các Uỷ ban Hội cũng được thành lập. Công tác bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội được chú trọng, hằng năm tỉnh mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ cho các chủ tịch Hội LHTN từ cở sở đến huyện. Công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi đã có nhiều chuyển biến tích cực từ khi thành lập huyện đến nay, Ban Thường Vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo sát sao công tác Đội đến các tổng phụ trách thường xuyên tham mưu cho Huyện Đoàn để nâng cao công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi của huyện ngày càng đi lên, nhiều chương trình phần việc " vì đàn em thân yêu "được các tổ chức Đoàn quan tâm như : Diễn đàn, Hội thi, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao thi đua học tập theo chủ đề, hàng tháng, hàng năm, hàng tháng được diễn ra sôi nổi và được các em nhi đồng hưởng ửng mạnh mẽ, nhà trường thường phát động các phong trào như: " đôi bạn cùng tiến ", em yêu trường em " và các hoạt động như kế hoạch nhỏ, thu gom sách cũ để bán, để gây quỹ cho các em hoạt động và nhiều hoạt động như: " áo lụa tặng bà ", các em đóng góp những bộ quần áo cũ cho các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện nhất là các em học sinh dân tộc H'Mông. Như vậy là công tác xây dựng Đội được chú trọng rất nhiều qua các hoạt đó trên giúp các em hiểu về cội nguồn về lịch sử của đất nước và giáo dục các em trở thành một người Đội Viên tốt đây cũng là mục tiêu của nghành giáo dục và đặc biệt hơn đây cũng là mục tiêu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Để nâng cao chất lượng hoạt động của Đội thì Huyện Đoàn đã mở lớp tập huấn cho các tổng phụ trách Đội ở nhà trường và 100% các tổng phụ trách tham gia lớp tập huấn đợt này, đến nay: Tổng số liên đội có 22 Tổng số chi đội có 183 Tổng số Đội Viên có 5069 Tổng số lớp sao nhi có 123 Tổng số nhi Đồng có 1341 Thực hiện nghị quyết 04 của tỉnh Đoàn Điện Biên về việc " đẩy mạnh công tác Đội trên địa bàn dân cư " Hội đồng Đội Huyện phối hợp với BCH các tổ chức cơ sở Đoàn bước đầu triển khai có hiệu quả , tổ chức nhiều hoạt động bổ ích thiết thực cho các em nhi đồng như tổ chức gặp mặt các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tặng quà tết thiếu nhi nhân tết trung thu cho các em hơn 200 suốt quà do Huyện Đoàn tổ chức. 2. Thực trạng các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Đến nay các vấn đề về văn hoá và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc đang là vấn đề đáng quan tâm nhất của nhiều quốc gia. Ở Việt Nam trong khi đang thực hiện đườn lối đổi mới hiện nay và thực hiện con Đường Công Nghiệp Hoá - Hiện Đại Hoá đất nước, Đảng ta đã coi văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là động lực đẩy mạnh xã hội phát triển. Ở bất cứ thời điểm nào cũng vậy, một xã hội nào cũng vậy nếu chúng ta không coi di sản văn hoá dân tộc là nền tảng tinh thần thì không thể phát triển được, cùng với sự phát triển kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng từ thành thị đến nông thô, các giá trị văn hoá tinh thần được cải thiện rõ rệt như điện, đường, trường, trạm …..Được chăm lo xây dựng hệ thống phát thanh truyền hình, nhà văn hoá, các sân chơi, các CLB văn hoá thể dục thể thao được quan tâm nhiều hơn các phong trào văn hoá truyền thống lành mạnh được khôi phục, phong trào nếp sống, đời sống văn hoá được tiếp tục đẩy mạnh, các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan được loại trừ các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, các giá trị văn hoá tinh thần được các di tích lịch sử được bảo vệ và lưu truyền đến các thế hệ sau và ngày càng góp phần vào đời sống xã hội - kinh tế - văn hoá.Tuy nhiên mặt trái của nó cũng rất nhiều cơ chế thị trường cũng để lại hậu quả cho xã hội nghiêm trọng. Trước những biến đổi chính trị phức tạp trên thế giới, một số người còn dao động, hoài nghi về con đường CNXH, mà Đảng và nhà nước ta lựa chọn, một số ngưòi còn phủ nhận thành quả của CNXH ở nước ta, phủ nhận lịch sử cách mạng dân tộc, không ít người còn mơ hồ mất cảnh giác trước thế đực thù địch. Coi thường những giá trị văn hoá dân tộc, chạy lối sống thực dụng, cá nhân … đang gây hại đến thuần phong mỹ tục của dân tộc. Không ít trường hợp vì đồng tiền mà bán rẻ đất nưóc bán rẻ bản thân gia đình mình chà đạp lên tình nghĩa vợ chồng bán đứng đồng nghiệp. Buôn lậu và tham nhũng ngày càng nhiều trở thành điểm nóng của xã hội và cao hơn là nó trở thành quốc nạn nhiều thủ tục rờm rà, láng phí với thủ tục cưới xin, ma tray, hiếu hỉ…..nghiêm trọng hơn là sự suý thoái đạo đức, lối sống thực dụng không nhỏ các cán bộ Đảng viên, lợi dụng chức, quyền dùng tiền nhà nước tiêu xài láng phí sa đà vào các cuộc ăn chơi nhậu nhẹt, hiện tượng quan liêu, sách nhiễu nhân dân, gây mất đoàn kết nội bộ, trước tình hình đó việc giáo dục những giá trị truyền thống dân tộc cho lớp trẻ hiện nay là rất quan trọng đặc biệt là Đoàn viên thanh niên đây là lực lượng đông đảo nhất là lực lượng chủ tương lai đất nước nếu để những con người này mà mắc một trong những loại bệnh trên thì thật nguy hiểm cho xã hội không biết xã hội sẽ đi về đâu nguy hiểm hơn là xã hội sẽ lâm vào khủng hoảng và tồn vong. Muốn làm được điều đó trước hết là thuộc về các cấp bộ Đoàn ở cơ sở đặc biệt hơn là sự chỉ đạo sát sao các cấp uỷ Đảng đối với công tác thanh niên cần có những hoạt động thiết thực hơn. Cần phải trang bị cho Đoàn Viên thanh niên những kiến thức về dân tộc, về phong tục tập quán, về giá trị đạo đức, lối sống nếp sống lành mạnh để hướng đến giá trị tốt đẹp đó là Chân - Thiện - Mỹ, để đạt được điều này Đoàn cần phải phối hợp trặt trẽ hơn với các ban nghành Đoàn thể giáo dục cho thanh niên qua các hoạt động như : " hướng về cội nguồn " , thăm các nghĩa trang anh hùng liệt sỹ, thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng, dã ngoại về khu di tích lịch sử ………và thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ. Đoàn các cấp đã tập trung triển khai học tập, sinh hoạt chính trị " Tuổi trẻ hướng về cội nguồn ". Triển khai cho Đoàn Viên thanh niên, thiếu nhi tham gia cuộc thi "sáng mãi anh bộ đội cụ Hồ " và " 76 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam ", đông đảo Đoàn Viên thanh niên tham gia. Thông qua hoạt động, các ngày lễ lớn trong năm như : 03/2, 26/3, 30/4, 19/5, 15/5, 27/7, 02/9, 22/12,…. đã tuyên truyền lịch sử truyền thống và tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao. Thiết thực chào mừng kỷ niệm bằng nhiều hình thức khác nhau rất phong phú và đa dạng : toạ đàm, gặp mặt, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Đoàn, Hội, Đội…… Hiện nay các truyền thống của Huyện Mường Ảng đã và đang được khôi phục một cách có hiệu quả bằng nhiều hình thức điển hình như múa nón, múa khăn piêu, nhảy sạp của dân tộc thái, múa khèn của ngưòi H'Mông và các loại hình nghệ thuật khác như hát đối của các cha ông xưa nay được thanh niên trong huyện dựng lên trở thành loại hình nghệ thuật được yêu thích nhất và lưu diễn nhiều nơi và tham gia thi trên tỉnh đạt giải nhì. Vào các dịp tết hàng năm thì các chi đoàn thanh niên tham gia thi ném còn và các hoạt động khác như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ … với sự tham gia đông đủ các dân tộc trong huyện. Đây là cơ hội tạo nên mối đoàn kết tình đồng chí anh em trong khối cộng đồng dân củ trong toàn huyện nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc đặc trưng của từng dân tộc nói chung và hơn thế nữa là sự giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc của địa phương. Phong trào " thanh niên tình nguyện " đã giúp đỡ các gia đình chính sách thoát khỏi khó khăn và tổng số Đoàn Viên tham gia trồng cà phê đạt 9/10 xã tình nguyện trồng cà phê cho công ty tư nhân Thái Hoà trên địa bàn huyện đây cũng là chính sách của huyện Đoàn nhằm tạo công ăn việc làm cho thanh niên, Đoàn Viên trong tháng 9 vừa qua đã tham gia xây dựng cho xã ngôi cấy 2 cầu bắc qua sông cho dân bản đi lại đặc biệt hơn để chào mừng Đại Hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên Huyện Đoàn đã phát động " Lễ Ra Quân " tình nguyện hè năm 2008 tham gia sửa đường cho các bản, thôn …… Tuyên truyền thanh niên tích cực phát triển và nêu cao tình thần trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo tồn các di tích lịch sử các danh lam thắng cảnh. Công tác giáo dục đạo đức, pháp luật được chú trọng tổ chức có hiệu quả. Đoàn đã phối hợp với các ban nghành trong huyện tuyên truyền cho Đoàn Viên về luật nghĩa vụ quân sự về luật an toàn giao thông, luật hôn nhân và gia đình có 115 lượt người tham gia. Các tổ chức Đoàn từ cấp huyện đến cơ sở thường xuyên động viên Đoàn Viên hăng hái chủ động trong việc học tập nâng cao trình độ văn hoá, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi để nâng cao năng xuất. Nhằm định hướng nghề nghiệp cho Đoàn viên thanh niên đến nay đã giới thiệu Đoàn Viên Thanh niên tham gia học tập lớp dậy nghề trên tỉnh và tham gia tập huấn cho hơn 1125 Đoàn Viên thanh niên về trồng cây cà phê cây cao su để phục vụ sản xuất' Bên cạnh đó huyện Đoàn cũng đã nhận các công trình như xây cầu, xây mương cho thanh niên làm, Để thanh niên có thêm thu nhập, tham gia quét dọn gần 4 ha mặt bằng sân vận động và đường vào cơ quan làm việc của huyện xây dựng hơn 30 ngôi nhà theo chương trình xoá nhà tạm tranh tre chương trình 167 của Thủ Tướng Chính Phủ…… ĐVTN đã tham gia chương trình liên hoan văn hoá - văn nghệ thể dục thể thao các dân tộc tỉnh Điện Biên, huyện Đoàn Mường Ảng đã đạt giải nhì toàn đoàn và nhiều tập thể cá nhân khác cũng đạt giải trong đó có một giải nhì về tiếng hát hay của tỉnh do Báo Điện Biên Phủ tổ chức Xác định ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ tổ quốc, nên tổ chức Đoàn các cấp đã tích cực phối hợp với Đoàn cấp trên với các cấp các nghành trong Huyện đội để hoàn thành tốt công tác tuyển quân, giao quân lên đường nhập ngũ và gần đây Ban Chỉ Huy quân sự huyện đã tổ chức đợt diễn tập phòng thủ sẵn sàng chiến đấu đã được nhiều các cấp, các nghành trên tỉnh cũng tới dự là nguồn động viên tinh thần cho toàn huyện đây là cuộc diễn tập nhằm làm thất bại hoàn toàn âm mưu của địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Các đợt tuyển quân hàng năm được tổ chức tốt. 100% Đoàn Viên thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi cần thiết thể hiện sức mạnh tuổi trẻ sẵn sàng làm bất cứ điều gì khi tổ quốc cần đây là đặc trưng của thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên huyện Mường Ảng nói riêng và đặc biệt là không có thanh niên lên đường nhập ngũ đảo ngũ về, khi xuất ngũ họ trở thành một con người trưởng thành đứng trong hàng ngũ của Đảng của Đoàn. Hàng năm Huyện Đoàn đã phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng chính trị cho ĐVTN 890 lượt người tham gia Đã tổ chức lễ ra quân tình nguyện năm 2008 tu sửa nhiều đoạn đường trên địa bàn huyện và làm sạch cỏ gần 4ha cây trồng tại trung tâm sân vận động đã diễn ra chương trình chào mừng Đại Hội Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Huyện Mường Ảng nhiệm kỳ 2007 - 2012 với gần 345 ĐVTN tham gia Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự được đông đảo nhiều Đoàn Viên thanh niên tham gia Nhân kỷ niệm 119 năm ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Huyện Đoàn đã tổ chức chương trình ca nhạc để chào mừng ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Đã tổ chức ngày hội văn hoá - thể thao các dân tộc huyện Mường Ảng gồm môn Bóng đá, Bóng Bàn, Bắn Nỏ, Đẩy gậy …….nhằm thắt trặt tình đoàn kết giữa các dân tộc trong địa bàn huyện giao lưu học hỏi lẫn nhau, để không mai mọt dần đồng thời phát động toàn dân đoàn kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mường Ảng là một huyện mới thành lập cơ sở hạ tầng hầu như còn thiếu, đời sống của nhân dân nói chung và thanh niên nói riêng còn nhiều khó khăn, trong khi đó nhu cầu học tập, đào tạo để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Tuy nhiên huyện đã phối hợp với các doanh nghiệp trong huyện để tạo công ăn việc làm cho thanh niên nhưng vẫn chưa giải quyết hết về nhu cầu của thanh niên nên việc thanh niên đi làm ăn xa là khá phổ biến. Đây cũng là một phần ảnh hưởng việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Mặt khác kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi chưa đáp ứng được nhu cầu về hoạt động về sinh hoạt của nhiều cơ sở Đoàn còn nhiều thiếu thốn. Trong năm qua. Thanh niên luôn là lực lựợng đi đầu trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Hiện nay số lựợng gia đình đăng kí xây dựng gia đình văn hoá, khối dân cư văn hoá, với tiêu chuẩn là xây dựng gia đình hạnh phúc ấm no, thực hiện kế hoạch hoá gia đình, đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giúp nhau cùng phát triển, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế của địa phương, đẩy lùi các tệ nạn xã hội ….. tất cả các hoạt động đó nhằm tác động tích cực đến hoạt động của địa phương nhất là hoạt động của Đoàn làm tăng niềm tin của tuổi trẻ vào Đảng vào Đoàn nhất là thanh niên dân tộc thiểu số trình độ học vấn còn hạn chế nên khả năng thực hiện còn chưa đồng đều những trách nhiệm của Huyện Đoàn và Đoàn cơ sở là phải thu hút tập hợp họ kéo họ vào một tổ chức nào đó nhằm thực hiện mục tiêu chung là xây một Việt Nam giàu mạnh là mục tiêu chung của toàn xã hội Quán triệt Nghị quyết TƯ 5 của Đảng về xây dựng xã hội văn minh gia đình văn hoá, đẩy mạnh các phong trào làng xã, khu dân cư, bản…số gia đình văn hoá đầu năm 2006 là 28.023, số hộ đăng kí gia đình văn hoá đựợc công nhận là: 34.045. Điều đáng nói ở đây là số hộ thanh niên mới lập gia đình đạt tiêu chuẩn là gia đình văn hoá rất cao. Tập trung hầu hết là vào các đồng bào dân tộc như thái, H'Mông, Dao, Tày, Khơ mú………. Đây cũng là một điều hết sức thành công vì các dân tộc thiểu số trong huyện chiếm gần 75% dân số. Chúng ta xây dựng một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trên cơ sở hệ tư tưởng tiên tiến của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cốt lõi là cái nhân cách và đạo lý của dân tộc có như vậy mới phát huy đựợc nhân cách một Việt Nam có nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc. 3. Nguyên nhân thành công a. khách quan. Sự tác động của mặt trát kinh tế thị trường đã và đang tác động tiêu cực đến đạo đức, lỗi sống của một bộ phận ĐVTN. Chưa huy động hầu hết nguồn lực đầu tư cho hoạt động văn hoá thể dục thể thao, nhiều địa phương còn trông chờ ỷ lại từ cấp trên chưa có sự tham mưu chính đáng sử dụng các nguồn vốn nhà nước còn chưa đúng mục đích, chưa hiệu quả. III. Đánh giá chung - Bài học kinh nghiệm: 1. Đánh giá chung - nguyên nhân thành công: Trong năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Mường Ảng đã phối hợp với Đảng Uỷ và Chính Quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc mang lại thành công chương trình " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ". Được sự quan tâm các cấp các nghành và chỉ đạo sát sao, thường xuyên của thường trực Huyện Uỷ tỉnh Đoàn Điện Biên đến cơ sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm về việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc các loại nghệ hình nghệ thuật truyền thống được duy trì và hoạt động bên cạnh đó cơ sở vật chất để phục vụ các ngày lễ trong năm cũng được chú ý hơn. Nhân dân trong địa bàn biết tiếp thu cái mới cái tiến bộ, cái hay cái đẹp biết kết hợp cái nét tiên tiến đây đùi cái thủ tục lạc hậu không phù hợp với thời đại, góp phần tích cực vào đời sống kinh tế, văn hoá, chính trị * Một số yếu kém: Việc tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng , giáo dục lối sống lành mạnh giáo dục pháp luật, giáo dục văn hoá dân tộc cho các tầng lớp nhân dân chưa đi sâu vào thực trạng chưa đi vào đời sống nhân dân đặc biệt hơn là các đối tượng thanh niên Ý thức tham gia của Đoàn Viên thanh niên chưa cao nội dung sinh hoạt còn hạn chế chưa đổi mới nội dung các hình thức tập hợp thu hút thanh niên còn thiếu phương pháp khoa học, mang tính chất chung chung Các hoạt động văn hoá, văn nghệ chưa thường xuyên tham gia còn rụt rè chưa phát huy hết lòng nhiệt tình của tuổi trẻ Đội ngũ cán bộ nòng cốt cho hoạt động văn hoá ở cơ sở còn thiếu nhiều mặt, đặc biệt là chuyên môn còn hạn chế, về năng lực, thiếu kinh nghiệm thực tiễn chưa đồng bộ kinh phí chi cho hoạt động còn hạn hẹp. 2. Bài học kinh nghiệm: -Từ thực tiễn công tác văn hoá văn nghệ và việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc những năm qua, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sau: -Đảm bảo sự chỉ đạo và lãnh đạo của Đảng với công tác văn hoá và định hướng bản sắc văn hoá dân tộc. -Phát huy tích cực sáng tạo của thanh niên, nhân dân, biết chọn đúng thời cơ, thời điểm kết hợp hài hoà giữ nhu cầu và phong tục tập quán của từng địa phương, đơn vị, phải thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ văn hoá ở địa phương. Phải thành lập một câu lạc bộ, đội nhóm văn hoá lưu động đến các bản các xã lưu diễn và tuyên truyền chính sách của Đảng và nhà nước -Thường xuyên mở các cuộc thi văn nghệ để lấy những người có năng khiếu bổ xung vào đội văn nghệ của huyện làm tăng thêm phong phú của đội văn nghệ quần chúng -Xây dựng và nhân rộng các mô hình văn hoá - thông tin - thể thao để tiến đến phục vụ du lịch, huy động mọi lực lượng trên huyện nhà tham gia sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hoá theo hướng xã hội hoá các hoạt động thông tin, thể thao -Bảo tồn khai thác các di sản, tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hoá, những tiềm năng văn hoá dân gian, mở rộng giao lưu tiếp nhận các giá trị văn hoá để vừa giữ được nét văn hoá truyền thống của địa phương tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại những nét văn hoá tiên tiến của thế giới. CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP CÓ TÍNH KHẢ THI NHẰM NÂNG CAO HƠN NỮA CÔNG TÁC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC CỦA HUYỆN MƯỜNG ẢNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN I. Cơ sở xuất phát giải pháp: - Căn cứ vào cở sở lý luận đã nêu ở chương I. - Căn cứ vào tình hình thực trạng, nguyên nhân thực trạng đã nêu ở chương II. - Qua tham khảo một số ý kiến của cấp trên và những người đi trước có kinh nghiệm. - Căn cứ vào nhu cầu của thanh niên. - Căn cứ vào tình hình của địa phương. - Từ những căn cứ đó chúng tôi đưa ra một số giải pháp như sau: II. Các giải pháp cụ thể: 1.Nâng cao kiến thức cho cán bộ Đoàn Cán bộ Đoàn là người có trách nhiệm, công tác dân vận, thường xuyên gần với Đoàn Viên thanh niên. Đồng thời cán bộ Đoàn cũng làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, giáo dục nhận thức cho quần chúng nhân dân thấy được tầm quan trọng của công tác xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư cũng như ở cơ sở. 2. Tăng cường cơ sở vật chất cho Đoàn cơ sở. Muốn giáo dục nhận thức cho một nhân dân hiểu việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc thì cần phải có nhiều hoạt động.Tổ chức Đoàn là tổ chức thường xuyên phát động các phong trào, hoạt động nhằm giáo dục nhận thức cho quần chúng nhân dân hiểu. để làm được điều đó thì người cán bộ Đoàn cần phải có kiến thức về lĩnh vực có liên quan và quan trọng hơn là cơ sở vật chất phục vụ cho công tác cũng không thể thiếu được Nếu như muốn tăng cường cơ sở vật chất thì: - Tranh thủ sự ủng hộ và đầu tư các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước. - Tranh thủ sự ủng hộ của Chính Quyền địa phương. - Tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân. - Tổ chức Đoàn cơ sở phải có những công việc và công trình gây quỹ cho hoạt động. 3. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và những ngày truyền thống để ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc Tổ chức các đêm giao lưu văn hoá văn nghệ hoặc thi đấu các môn thể thao truyền thống nhằm thu hút, tập hợp và thu hút thanh niên. 4. Thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Đảng tổ chức Đoàn, Hội, Đội về văn hoá dân tộc Trước sự hội nhập kinh tế thị trường kéo theo sự du nhập các nền văn hoá các nước trên thế giới có sự giao thao lẫn nhau giữa cái mới và cái cũ cái tiên tiến và cái lạc hậu.Do đó cần phải thườn xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nhằm nâng cao sự hiểu biết của thanh niên về văn hoá trong khu vực cũng như các nước 5. Chỉ đạo xây dựng mô hình bản làng văn hoá, khu dân cư văn hoá, mô hình văn hoá thể thao Cần phải thành lập các câu lạc bộ sinh hoạt theo sở thích như câu lạc bộ cầu lông, bóng bàn, cờ vua …..từ đó nhân rộng ra trong toàn huyện. Hàng năm tổ chức các cuộc thi đấu, trên cơ sở đó góp phần nâng cao ý thức rèn luyện sức khoẻ cho các thành viên trong câu lạc bộ 6. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực văn hoá để động viên kịp thời ĐVTN và nhân dân toàn huyện. Công tác thi đua khen thưởng là nguồn động viên rất lớn và cần phải thực hiện kịp thời, vì sự khen thưởng đó là nguồn động viên quan trọng thể hiện sự quan tâm của các cấp các nghành đến công tác này. 7. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên . Giáo dục chính trị tư tưởng là điều không thể thiếu cho mỗi Đoàn Viên thanh niên việc tiếp thu các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước thực hiện các đường lối nghị quyết cũng được nâng cao hơn, từ đó các đường lối chủ trương của Đảng, nhà nước về việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc cũng được ĐVTN nắm bắt và thực hiện một cách có hiệu quả. Văn hoá là một yếu tố nội sinh của sự phát triển, là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển xã hội. Do vậy phải xây dựng và phát triển văn hoá của một địa phương theo định hướng đúng của Đảng là: " Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc ". Hơn thế nữa là địa phương mới thành lập nên việc du nhập các nền văn hoá từ nơi khác đổ bộ vào rất nhiều. Do vậy việc tập trung sức lực và trí tuệ vào là rất cần thiết nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của toàn Đảng toàn quân góp phần tạo nên nền tảng vững chắn và tạo tiền đề cho sự vươn tới mịc tiêu mới : Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. PHẦN BA: KIẾN NGHỊ V À KẾT LUẬN I. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ: Tuy rằng văn hoá là một lĩnh vực ai cũng dễ nhận biết về tầm quan trọng của nó, nhưng để láng quên nó cũng rất dễ ràng và rất dễ buông lỏng nếu không hình thành một thói quen, vì vậy mỗi chúng ta cần phải coi văn hoá là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta ở bất cứ nơi đâu văn hoá cũng phải được đặt lên hàng đầu nhưng đó chỉ là những nơi văn minh thôi. Những nơi còn nghèo còn khó khăn thì văn hoá vẫn được coi nhẹ như lông hồng chưa đưa văn hoá là một vấn đề quan trọng trong đời sống việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc cũng ngày một mai mọt các thế hệ sau không được thừa đây là một thiệt thòi đối với chúng ta để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc tôi xin đưa ra một số kiến nghị như sau: 1. Đối với Nhà nước. Nhà nước là cần phải có những biện pháp cụ thể để tăng cường đầu tư ngân sách cho văn hoá, cần phải xây những nhà văn hoá ở thôn, khu dân cư, bản làng để cho người dân mỗi khi tết đến xuân sang hay là mỗi khi người dân có nhu cầu vui chơi giải trí nhà nước cần thực hiện tốt chính sách về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Coi đó là một mặt của phúc lợi công cộng, một mặt đảm bảo cho tiềm lực phát triển và giá trị của chế độ mới. Đầu tư cho văn hoá cũng chính là đầu tư cho sự phát triển của xã hội. Bên cạnh đó, Nhà nước cần phải đưa ra những chính sách phù hợp với tình hình hiện nay, cần phải có những biện pháp khả thi mang tính giáo dục cho người dân hiểu về giá trị của văn hoá dân tộc. Ban hành nhiều chính sách như chính sách kinh tế trong văn hoá nhằm gắn văn hoá với các hoạt động kinh tế, khai thác tiềm năng kinh tế, tài chính hỗ trợ cho phát triển văn hoá, đồng thời đảm bảo yêu cầu chính trị , tư tưởng văn hoá, thực hiện cơ chế mở cửa kinh doanh dịch vụ như hoạt động văn hoá thể thao du lịch … tạo nguồn thu hỗ trợ cho hoạt động sự nghiệp của đơn vị cho phép các thành phần kinh tế, kể cả tư nhân trong và ngoài nước, thực hiện hình thức liên doanh, liên kết mọi tầng lớp và một số cơ sở hoạt động văn hoá theo quy định của pháp luật nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ và tham gia tổ chức một số hoạt động văn hoá có nội dung lành mạnh, bổ ích. Cần phải mở rộng quan tâm và thu hút sự tham gia, hưởng ứng hoạt động văn hoá của các tầng lớp quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó mở rộng giao lưu quan hệ với nước ngoài nhiều hơn để từ đó có thể hội nhập những nền văn hoá hiện đại của thế giới. Từ đó góp phần thực hiện đúng hướng của Đảng: " Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc " 2. Đối với cấp uỷ Đảng và Chính quyền địa phương. Việt Nam đang tiến vào kỷ nguyên Công Nghiệp Hoá - Hiện Đại Hoá đất nước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đã mở ra cho đất nước chúng ta một cơ hội và cũng là một thách thức cho Đảng và Nhà nước chúng ta, vì vậy việc định hướng đúng nhiệm vụ chính trị cũng là rất quan trọng nếu như không xác định đúng thì hậu quả nó dẫn đến tiêu cực kìm hàm sự phát triển của đất nước, phải xác định rõ mục tiêu và lý tưởng cách mạng chủ nghĩa Mác - lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta không thể rời xa được hai cái nay là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng, tất cả các chính sách Đảng và nhà nước cần phải hướng về nhân dân tất cả mọi người dân phải được thừa hưởng tất cả chính sách đó. Cấp uỷ Đảng cần phải triển khai sâu rộng và chỉ đạo sát sao nghị quyết TW 5 khoá VIII về: " Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc " tới nhân dân để nhân dân thực hiện một cách tích cực và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc đặc trưng của mình và thực hiện tốt công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo và phát huy tất cả các vai trò của đoàn thể quần chúng, tổ chức sáng tạo văn hoá, văn nghệ trong việc vận dụng, tổ chức quần chúng làm chủ văn hoá. Cần chỉ đạo việc nghiên cứu, đẩy mạnh công tác sưu tầm lưu giữ di sản văn hoá dân tộc, di tích danh lam thắng cảnh để nhân dân nắm bắt và gìn giữ nó có tinh thần và trách nhiệm cao trong việc bảo vệ Tăng cường công tác kiểm tra nhằm nâng cao ý thức gương mẫu của Đảng Viên về việc thực hiện lối sống, nếp sống văn minh và phong trào " toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và hoạt động văn hoá ở khu dân cư " . Cần phải có chế độ trả lương và thù lao cho cán bộ văn hoá để họ tích cực hoạt động, tăng cường đội ngũ cán bộ văn hoá và thường xuyên nâng cao trình độ của họ nhất là cán bộ văn hoá người dân tộc thiểu số, hoàn thiện các văn bản về luật văn hoá để mọi người dân thực hiện tốt và chấp hành đúng luật. Phải quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí cho sự nghiệp văn hoá một cách thoả đáng. 3. Đối với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lí tưởng cách mạng, truyền thống văn hoá của Đoàn thanh niên, tuyên truyền và học tập Hiến Pháp, Pháp luật, giáo dục lối sống lành mạnh, phòng chống các tệ nạn xã hội. Vận động tất cả đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động và đi đầu trong học tập lý luận chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật … bồi dưỡng nhân tài, mở các lớp tập huấn cho Đoàn Viên thanh niên để họ vận dụng những kiến thức đã học đi vào thực tiễn. Vận động thanh niên tự giác tham gia các hoạt động văn hoá hướng dẫn cho họ xây dựng làng bản văn hoá, thôn văn hoá tích cực lao động sản xuất và làm giàu chính đáng. Đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt và học tập thu hút thanh niên bằng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi lành mạnh và bổ ích. 4. Đối với Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam. Tăng cường mọi hoạt động và công tác giảng dạy cho toàn học viên, không ngừng đổi mới phương pháp nhằm truyền tải nội dung và kiến thức cho học viên có hiệu quả hơn, lý luận phải đi đôi với thực tiễn công việc. Cần phải có nhiều hoạt động để học viên học hỏi và tiếp thu vận dụng những kiến thức đó vào công tác sau này, cần phải mở các cuộc Diễn Đàn về văn hoá, các cuộc thi tìm hiểu về văn hoá trong và ngoài nước, phải phối hợp với các nghành liên quan để tuyên truyền về văn hoá dân tộc đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn trong nhà trường, để khi kết thúc khoá học họ vận dụng cái đó vào thực tế ở cơ sở Đoàn. 5. Đối với cơ sơ Đoàn . Cần có những phương án và chương trình cụ thể để khơi dậy và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo trong quần chúng nhân dân để tăng thêm sự phong phú nền văn hoá cuộc sống của thời đại. Phải chú trọng đến công tác sưu tầm những đồn vật cũ để lưu truyền đến mai sau và phải kiểm tra, thanh tra và duyệt các di sản văn hoá dân tộc nhằm đảm bảo cho thế hệ mai sau. Tiếp tục đẩy mạnh cộng tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh thiếu niên nâng cao nhận thức về văn hoá dân tộc của địa phương mình, và lòng tự tôn dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa . Chú trọng đến việc rèn luyện và trau dồi kiến thức của đội ngũ cán bộ đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tuyên truyền giáo cho thanh niên nâng cao cảnh giác đối với các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Phối hợp với các ban nghành đoàn thể làm tốt công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ở cơ sở và trên địa bàn và cao hơn nữa là cả dân tộc. 6. Đối với gia đình - nhà trường. Gia đình và nhà trường cần phải phối hợp hơn nữa về công tác quản lý, công tác giáo dục ở nhà trường cũng như trong gia đình bên cạnh đó cần giáo dục cho học sinh và cần phải chú ý những điểm sau đây: + Ở trường học: Ngoài thời gian học tập chính khoá cần phải thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về văn hoá về học tập lịch sử đất nước địa phương của dân tộc việt nam, tổ chức các cuộc dã ngoại khu di tích lịch sử điều nay đã giúp cho học sinh hiểu về kiến thức tự nhiên hiểu về lịch sử dân tộc. + Gia đình: Ngoài việc học ở lớp, học tại nhà những hoạt động tại địa phương tổ chức cần để học sinh có thời gian tham gia. Cần quan tâm hơn nữa việc giáo dục con người, những hoạt động bổ ích đó sẽ giúp con người sáng tạo trong mọi hoạt động của cuộc sống II. KẾT LUẬN: Hoà chung không khí cả nhân loại bước sang một thế kỷ mới, Việt Nam cũng đang hào hững khẳng định vị trí, vai trò của mình trên thế giới điển hình là chúng ta là thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và gần đây nhất chúng ta đã là thành viên thứ 50 của WTO đây là những thành quả đầy gian nan của chúng ta từ nền kinh tế đến chính trị đến văn hoá việc phát triển song song cái này là một yêu cầu quan trọng và cũng là nhiệm vụ để chúng ta đi lên con đường mà chúng ta đã chọn. Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc là một nhiệm vụ cũng là mục tiêu trong sự nghiệp phát triển đất nước vừa là chiến lược để phát triển đất nước Nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng một nền văn hoá việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. Tuy nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng vinh quang cũng là một nhiệm vụ lịch sử giao phó cho thế hệ mai sau, chúng ta đang chứng kiến xu thế toàn cầu hoá tạo cho các quốc gia dân tộc xích lại gần nhau. Văn hoá Việt Nam đang đứng trước một thời cơ mới với những thuận lợi và khó khăn cùng với sự phát triển thần tốc của khoa học công nghệ là một cơ hội cũng là một thách thức to lớn. Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước trên thế giới dù là nước Xã Hội Chủ Nghĩa hay không. Trong cương lĩnh chính trị năm 1991 và nghị quyết Đại Hội VII, VIII đến Đại Hội lần thứ IX của Đảng đều xác định văn hoá trong thời kỳ đổi mới: " Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội ", Xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc" Là mục tiêu chung của từng người dân, từng gia đình, và toàn xã hội trên lãnh thổ Việt Nam ai cũng mong muốn văn hoá phát triển những nó phát triển thế nào thì điều này phụ thuộc chúng ta mà thôi. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Văn kiện Hội nghị lần thứ V - BCH TW( khoá VIII ), Hà Nội 1998, NXB Chính trị Quốc gia. 2. " Xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc - Nguyễn Khoa Điềm ", Hà Nội 2002, NXB Chính Trị Quốc gia. 3. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết lần thứ V - BCH TW Đảng ( khoá VIII ), Hà Nội 1998 NXB Chính trị Quốc gia. 4. Văn hoá với thanh niên, thanh niên với văn hoá, Hà Nội 2002. 5. PGS - PTS Đỗ Huy," Xây dựng nền văn hoá tiên tiến " Tạp chí khoa học tự nhiên 1998. 6. PGS - TS Đỗ Bảo " Văn hoá và phát triển nhân cách " 7. Chu Quang Cường, " Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc " Tạp chí nghiên cứu khoa học tự nhiên 1998. 8. Lịch sử Đảng bộ huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên. 9. Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Huyện Mường Ảng năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ năm 2008. 10. Báo cáo Đại Hội Đại Biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Mường Ảng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2007- 2012.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.DOC
Luận văn liên quan