Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với việc giải quyết việc làm cho thanh niên xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

Việt Nam là một nước có nguồn lao động dồi dào với 2/3 dân số trong độ tuổi lao động. Lực lượng lao động trẻ ngày càng tăng mỗi năm bổ sung vào nguồn lao động từ 1,6 triệu – 1,8 triệu người, trong đó số học sinh, sinh viên, bộ đội xuất ngũ, một số đi lao động nước ngoài về chưa có việc làm đang nằm trong diện thất nghiệp. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Sau hơn 30 năm thoát khỏi chiến tranh Việt Nam vẫn là một nước thuộc nhóm nước nghèo trên thế giới với trên 56% dân số lao động chưa có việc làm rất lớn, ở các thành phố là 5 – 6%, tỉ lệ lao động ở vùng nông thôn có việc làm chỉ mới đạt từ 70 – 80%. Tỷ lệ này sẽ là rất lớn khi mang so sánh với tỉ lệ tăng dân số hàng năm trên 1,6% của VIệt Nam chúng ta. Mặc dù đất nước đã trải qua hơn 20 năm đổi mới với chính sách mở cửa của Đảng, Nhà nước, nền kinh tế tăng trưởng bình quân là 7,4%, cơ cấu lao động có sự chuyển dịch tích cực. Song áp lực từ nhiều phía như tăng dân số, thiếu lao động có tay nghề, sự đầu tư công nghệ mới để tăng năng suất lao động nhằm đưa nước ta tiến nhanh hơn trong quá trình lao động nhằm đưa nước ta tiến nhanh hơn trong quá trình CNH, HĐH sẽ dẫn đến dư thừa lao động ngày càng tăng lên, đó là tình trạng thừa người nhưng thiếu việc làm. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến mất việc làm trong toàn xã hội nói chung và trong xã Thái Đức nói riêng, là mối quan tâm hàng đầu của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của các ban ngành đoàn thể, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thái Đức – huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng. Thanh niên Việt Nam là một lực lượng lao động đông đảo chiếm 26,9% dân số Việt Nam và chiếm trên 68% trong lực lượng lao động chính của xã hội, họ là những người lao động có sức khỏe, sức trẻ có trình độ kiến thức là “rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước”. Là nguồn nhân lực chủ yếu cho mọi quốc gia. Thanh niên có vai trò hết sức to lớn trong xây dựng và phát triển đất nướctrong mọi thời kỳ, mọi lĩnh vực, thanh niên luôn là lực lượng xung kích đi đầu. Trong những năm qua Đảng và nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến thế hệ trẻ. Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế đã đưa thanh niên Việt Nam có một tầm nhìn chiến lược hơn, chiều sâu hơn, mới mẻ hơn và nhiều cơ hội hơn, từ đấy cũng thúc đẩy thanh niên phấn đấu học tập ra sức tu dưỡng rèn luyện về trình độ cũng như chuyên môn, đặc biệt sự đòi hỏi về việc làm và thu nhập. Trong thực tế công tác giải quyết việc làm hiện nay rất cấp thiết đối với mọi tầng lớp lao động trong xã hội, nhất là đối với lực lượng thanh niên. Hiện nay tại xã Thái Đức có hơn 30% thanh niên chưa có việc làm hoặc việc làm chưa ổn định, thu nhập thấp. Trước tình hình đó công tác giải quyết việc làm cho thanh niên tại các chi Đoàn là rất cần thiết và cấp bách. Để làm tốt công tác này đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, các ban ngành đoàn thể. Từ thực trạng của đất nước và của xã Thái Đức, huyện Hạ Lang – tỉnh Cao Bằng cho thấy trách nhiệm giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và thanh niên nói riêng không chỉ là trách nhiệm của cá nhân hay tập thể mà là trách nhiệm toàn xã hội đòi hỏi phải có sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, trong đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải giữ vai trò như là người đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng cho thanh niên. Xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đang hòa mình vào công cuộc chuyển mình cùng đất nước, sự phát triển đa dạng của các thành phần kinh tế, đặc biệt là sự chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp. Vì vậy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thái Đức phải nhận thức rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình đối với thế hệ trẻ, giúp đỡ đoàn viên thanh niên lập nghiệp thực hiện ước mơ làm giàu chính đáng, vươn lên trở thành những chủ nhân thực sự của đất nước, thực hiện tốt nhiệm vụ của người công dân đối với Tổ quốc, với xã hội thông qua đó tập hợp thanh niên thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đồng thời củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Với lý do trên, em chọn đề tài: “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với việc giải quyết việc làm cho thanh niên xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng” nghiên cứu, hi vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ bé của bản thân cùng với Đoàn thanh niên xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng để tham gia tích cực vào việc giải quyết việc làm cho nhân dân lao động trong toàn xã hội nói chung và thanh niên cả nước nói riêng. Lời cảm ơn 1 Mục lục 2 Danh mục các chữ viết tắt 4 Mở đầu 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài 3 2.1. Mục đích 3 2.2. Nhiệm vụ chuyên đề: 3 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu. 4 3.1. Đối tượng nghiên cứu 4 3.2. Khách thể nghiên cứu 4 4. Phạm vi chuyên đề 4 5. Phương pháp nghiên cứu 4 Chương I: Cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên 6 1.1. Sự cần thiết phải giải quyết việc làm cho thanh niên ở nước ta hiện nay. 6 1.1.1. Một số khái niệm liên quan tới việc làm 6 1.1.1.1. Nguồn nhân lực và nguồn lao động 6 1.1.1.2. Khái niệm việc làm 6 1.1.1.3. Giải quyết việc làm 8 1.1.1.4. Thất nghiệp 8 1.1.2. Tầm quan trọng của vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên. 8 1.2. Quan điểm của Đảng và Chính sách Nhà nước về vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên ở nước ta hiện nay 10 1.2.1. Quan điểm của Đảng về vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên 10 1.2.2. Những chính sách của Nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên 11 1.3. Vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với công tác giải quyết việc làm cho thanh niên. 12 1.3.1. Vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong việc giải quyết việc làm cho thanh niên. 12 1.3.2. Những hoạt động của tổ chức Đoàn trong việc tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên 14 Chương 2 Thực trạng công tác giải quyết việc làm cho thanh niên của đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí minh xã Thái Đức – Huyện Hạ Lang – tỉnh Cao Bằng 17 2.1. Những nhân tố tác động đến vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. 17 2.1.1. Vị trí địa lí 17 2.1.2. Tình hình kinh tế, chính trị 17 2.1.3. Về tình hình văn hóa,xã hội 20 2.1.4. Tình hình thanh niên xã Thái Đức 21 2.2. Tình hình giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng 23 2.3. Đánh giá công tác giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng 26 2.3.1. Những kết quả chủ yếu 26 2.3.2. Những hạn chế 27 2.3.3. Nguyên nhân 28 Chương III Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết việc làm cho thanh niên của xã thái đức – huyện Hạ Lang – tỉnh Cao Bằng 30 3.1. Phương hướng giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn tới 30 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho thanh niên của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn tới. 30 Kết luận 35 Tài liệu tham khảo 37

doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1782 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với việc giải quyết việc làm cho thanh niên xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t viÖc lµm ë ViÖt Nam cã mét ý nghÜa vÒ mÆt x· héi hÕt søc s©u s¾c. 1.2. Quan ®iÓm cña §¶ng vµ ChÝnh s¸ch Nhµ n­íc vÒ vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn ë n­íc ta hiÖn nay 1.2.1. Quan ®iÓm cña §¶ng vÒ vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn Gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó ph¸t huy nh©n tè con ng­êi, æn ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ, lµm lµnh m¹nh x· héi, ®¸p øng nhu cÇu chÝnh ®¸ng vµ yªu cÇu bøc xóc cña nh©n d©n. §Õn n¨m 2010 ë n­íc ta cã 56,8 triÖu ng­êi ë ®é tuæi lao ®éng t¨ng gÇn 11 triÖu ng­êi so víi n¨m 2000. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, ph¶i t¹o m«i tr­êng, ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t­ ph¸t triÓn réng r·i c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o nhiÒu viÖc lµm vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng lao ®éng. Thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng x· héi phï hîp víi c¬ cÊu kinh tÕ. Tõ n¨m 2008 ®Õn nay, ChÝnh phñ ®· cã gi¶i ph¸p tæng thÓ, kÞp thêi nh­ “gi¶i quyÕt chèng suy gi¶m kinh tÕ, duy tr× t¨ng tr­ëng vµ ®¶m b¶o an sinh x· héi”, gi¶i ph¸p kÝch cÇu ®Çu t­, tiªu dïng ®Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn trë l¹i, t¹o thªm viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Víi chÝnh s¸ch hç trî tÝn dông 4% ®Ó c¸c doanh nghiÖp më réng s¶n xuÊt, t¹o thªm viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ®ang triÓn khai hiÖn nay, ChÝnh phñ vµ c¸c bé ngµnh cÇn gi¸m s¸t ®Ó sè tiÒn vay ­u ®·i nµy ®­îc sö dông ®óng môc ®Ých bëi trªn thùc tÕ, mét sè doanh nghiÖp l¹i lîi dông chÝnh s¸ch nµy ®Ó lÊy tiÒn tr¶ cho c¸c mãn nî ®Õn h¹n ph¶i thanh to¸n, chø kh«ng më réng s¶n xuÊt. Do vËy, chñ tr­¬ng th× tèt nh­ng hiÖu qu¶ thùc tÕ sÏ kh«ng nh­ ý muèn. §Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng. X©y dùng vµ thùc hiÖn ®ång bé vµ chÆt chÏ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ ®µo t¹o nguån lao ®éng, ®­a lao ®éng ra n­íc ngoµi, b¶o vÖ quyÒn lîi vµ t¨ng uy tÝn cña lao ®éng ViÖt Nam ë n­íc ngoµi. TiÕp tôc gi¶m tèc ®é, gi¶m d©n sè, æn ®Þnh quy m« d©n sè ë møc hîp lÝ, gi¶i quyÕt ®ång bé, tõng b­íc vµ cã träng ®iÓm chÊt l­îng d©n sè, c¬ cÊu d©n sè vµ ph©n bè d©n c­. B»ng nguån lùc cña nhµ n­íc vµ toµn x· héi, t¨ng ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, cho vay vèn, trî gióp ®µo t¹o nghÒ, cung cÊp th«ng tin, chuyÓn giao c«ng nghÖ, gióp ®ì tiªu thô s¶n phÈm. Chñ ®éng di dêi mét bé phËn nh©n d©n kh«ng cã ®Êt canh t¸c vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ®Õn lËp nghiÖp ë nh÷ng vïng cßn tiÒm n¨ng. Nhµ n­íc t¹o m«i tr­êng thuËn lîi, khuyÕn khÝch mäi ng­êi d©n v­ît lªn lµm giµu chÝnh ®¸ng vµ gióp ®ì ng­êi nghÌo, hoµn c¶nh ®Æc biÖt kh«ng thÓ tù lao ®éng, kh«ng cã ng­êi b¶o trî nu«i d­ìng. 1.2.2. Nh÷ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc g¾n liÒn víi sù h×nh thµnh vµ hoµn thiÖn c¸c chøc n¨ng cña m×nh. Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ – x· héi lµ mét chøc n¨ng c¬ b¶n bao trïm mµ nhµ n­íc th­êng xuyªn ph¶i thùc hiÖn. Khi vÊn ®Ò thÊt nghiÖp vµ thiÕu viÖc lµm n¶y sinh, Nhµ n­íc ph¶i ®øng ra gi¶i quyÕt nh»m ng¨n chÆn vµ gi¶m bít nh÷ng hËu qu¶ kinh tÕ – x· héi mµ vÊn ®Ò cã thÓ g©y ra, ®ång thêi h­íng nh÷ng t¸c ®éng ®ã vµo môc tiªu ph¸t triÓn ®Êt n­íc. ChÝnh v× thÕ, tû lÖ thÊt nghiÖp vµ thiÕu viÖc lµm cµng cao th× vai trß cña Nhµ n­íc trong lÜnh vùc gi¶i quyÕt viÖc lµm ngµy cµng lín. Nhµ n­íc ®­a ra nhiÒu chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p kh¸c nhau ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm. Nhµ n­íc t¹o ra khu«n khæ ph¸p lý ®Ó gi¶i phãng søc lao ®éng, khuyÕn khÝch toµn d©n tham gia ph¸t triÓn s¶n xuÊt, tù t¹o viÖc lµm, khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thu hót thªm nhiÒu lao ®éng. Nhµ n­íc sö dông c«ng cô tµi chÝnh ph¸t huy vai trß cña bé m¸y Nhµ n­íc, c¸c ®oµn thÓ x· héi ®Ó thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p ®­a ra nh­ c¸c ®èi t­îng vay vèn víi l·i suÊt ­u ®·i, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô viÖc lµm vµ d¹y nghÒ, t¹o chç lµm míi cho c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ…. KÕt qu¶ gi¶i quyÕt viÖc lµm ë c¸c quèc gia sÏ phô thuéc rÊt lín vµo møc ®é quan t©m cña Nhµ n­íc còng nh­ c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p mµ nhµ n­íc thùc thi. ViÖc lµm cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi chÊt l­îng cuéc sèng cña ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä. V× vËy, gi¶i quyÕt viÖc lµm kh«ng nh÷ng lµ nhiÖm vô cña nhµ n­íc mµ cßn lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi ng­êi lao ®éng vµ toµn x· héi. Trong ®ã, c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi, c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng ®ãng vai trß tÝch cùc trong viÖc h­íng dÉn, gióp ®ì ng­êi lao ®éng trang bÞ kiÕn thøc, nghÒ nghiÖp, t×m viÖc lµm vµ t¹o viÖc lµm cho hä. Sù tham gia cña c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ nµy sÏ gãp phÇn quan träng cïng víi Nhµ n­íc gi¶i quyÕt cã hiÖu qu¶ nh÷ng vÊn ®Ò lao ®éng, viÖc lµm ®ang ®Æt ra. 1.3. Vai trß cña tæ chøc §oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh víi c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. 1.3.1. Vai trß, vÞ trÝ cña tæ chøc §oµn trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. * Kh¸i niÖm tæ chøc §oµn §oµn TNCS Hå ChÝ Minh lµ tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi cña Thanh niªn ViÖt Nam do §¶ng céng s¶ng ViÖt Nam vµ chñ tÞch Hå ChÝ Minh s¸ng lËp, l·nh ®¹o vµ rÌn luyÖn. §oµn bao gåm nh÷ng thanh niªn tiªn tiÕn, phÊn ®Êu v× môc tiªu lÝ t­ëng cña §¶ng v× ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi Chñ nghÜa x· héi, d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ, v¨n minh. * Vai trß, vÞ trÝ cña tæ chøc §oµn §oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh lµ thµnh viªn trong hÖ thèng chÝnh trÞ, ho¹t ®éng trong khu«n khæ HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt cña n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Trong hÖ thèng nµy, §¶ng lµ ng­êi l·nh ®¹o, Nhµ n­íc qu¶n lÝ, §oµn lµ mét trong c¸c tæ chøc thµnh viªn. §èi víi §¶ng: §oµn ho¹t ®éng d­íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña §¶ng, lµ ®éi dù bÞ cña §¶ng, nguån cung cÊp c¸n bé theo yªu cÇu nhiÖm vô chÝnh trÞ cña §¶ng. §èi víi Nhµ n­íc: §oµn lµ chç dùa v÷ng ch¾c cña Nhµ n­íc trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc x· héi Chñ nghÜa. §oµn phèi hîp víi c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, c¸c ®oµn thÓ vµ tæ chøc x· héi ch¨m lo, gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ b¶o vÖ thanh thiÕu nhi. §èi víi c¸c tæ chøc x· héi cña thanh niªn vµ phong trµo thanh niªn: §oµn gi÷ vai trß lµm nßng cèt chÝnh trÞ trong viÖc x©y dùng tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi liªn hiÖp Thanh niªn ViÖt Nam, Héi sinh viªn ViÖt Nam vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña Héi. §èi víi §éi thiÕu niªn TiÒn Phong Hå ChÝ Minh: §oµn gi÷ vai trß lµ ng­êi phô tr¸ch §éi vµ cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng tæ chøc ®éi, lùa chän, ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé lµm c«ng t¸c thiÕu nhi, t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt vµ tµi chÝnh cho ho¹t ®éng cña §éi. §èi víi c¸c Ban ngµnh §oµn thÓ kh¸c: §oµn phèi hîp liªn kÕt trªn c¬ së chøc n¨ng cña m×nh vµ dùa trªn c¸c quan ®iÓm c¬ b¶n cña §oµn vÒ c«ng t¸c thanh niªn nh»m t¹o søc m¹nh tæng hîp ®ång bé trong c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn. 1.3.2. Nh÷ng ho¹t ®éng cña tæ chøc §oµn trong viÖc tham gia gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn N­íc ta ®­îc ®¸nh gi¸ lµ n­íc cã c¬ cÊu “d©n sè vµng” víi lùc l­îng lao ®éng dåi dµo chiÕm 2/3 d©n sè c¶ n­íc. Lùc l­îng lao ®éng trÎ ngµy cµng t¨ng, mçi n¨m bæ sung vµo nguån lao ®éng tõ 1,6 – 1,8 triÖu ng­êi. ChÊt l­îng lao ®éng ngµy cµng ®­îc n©ng lªn râ rÖt. TØ lÖ lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n ngµy cµng t¨ng. Xu h­íng thay ®æi c¬ cÊu lao ®éng qua ®µo t¹o cho phï hîp víi yªu cÇu thÞ tr­êng lao ®éng sÏ dÇn kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng “thõa thÇy thiÕu thî” vµ chøng tá lùc l­îng lao ®éng n­íc ta ®ang cã xu h­íng lùa chän nghÒ nghiÖp thÝch øng vµo nhu cÇu cña thÞ tr­êng lao ®éng. Phong trµo vay vèn gióp nhau lËp nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®­îc c¸c cÊp bé §oµn t¨ng c­êng chØ ®¹o. Trung ­¬ng §oµn ®· ký kÕt NghÞ quyÕt liªn tÞch víi Ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi t¹o c¬ chÕ vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho thanh niªn ®­îc vay vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, xãa ®ãi gi¶m nghÌo. Phong trµo tù gãp vèn, c©y con gièng gióp nhau ph¸t triÓn më réng s¶n xuÊt tiÕp tôc ph¸t triÓn m¹nh, ®Æc biÖt ë c¸c tØnh phÝa nam. Sau h¬n hai n¨m, tæng sè vèn thanh niªn ®­îc vay gióp nhau ph¸t triÓn s¶n xuÊt lªn ®Õn gÇn 1 tû ®ång. Bªn c¹nh ®ã, c¸c cÊp bé §oµn trong n«ng nghiÖp, n«ng th«n ®· chØ ®¹o, tæ chøc x©y dùng nhiÒu m« h×nh míi, ph¸t huy vai trß xung kÝch cña thanh niªn tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, xãa ®ãi gi¶m nghÌo, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. §ã lµ c¸c m« h×nh: “Tæ hîp t¸c thanh niªn”, “hîp t¸c x· thanh niªn”, “lµng thanh niªn lËp nghiÖp”, “trang tr¹i trΔ, “lµng nghÒ thanh niªn”, “lµng ng­ nghiÖp thanh niªn”, “khu kinh tÕ thanh niªn”, “lµng thanh niªn biªn giíi”. Theo b¸o c¸o hiÖn nay c¶ n­íc ®· x©y dùng vµ cñng cè 9634 m« h×nh trang tr¹i trÎ; 273 lµng thanh niªn lËp nghiÖp, HTX thanh niªn vµ khu kinh tÕ thanh niªn thu hót 182.308 ®oµn viªn thanh niªn tham gia. NhiÒu tØnh thµnh §oµn ®· tæ chøc c¸c CLB thanh niªn s¶n xuÊt giái. CLB së thÝch nh»m t¨ng c­êng giao l­u, häc tËp kinh nghiÖm vµ hç trî nhau trong s¶n xuÊt, kinh doanh. C¸c ho¹t ®éng h­íng nghiÖp, d¹y nghÒ, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn tiÕp tôc ®­îc c¸n bé §oµn quan t©m chØ ®¹o. Ban th­êng vô Trung ­¬ng §oµn ®· ban hµnh kÕt luËn sè 200 KL/T¦§TN, ngµy 19/11/2004 vÒ “t¨ng c­êng c«ng t¸c h­íng nghiÖp, t­ vÊn, d¹y nghÒ, giíi thiÖu vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn”. C¸c trung t©m d¹y nghÒ, dÞch vô viÖc lµm do §oµn thanh niªn qu¶n lÝ ®· tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu, nguyÖn väng ®«ng ®¶o ®oµn viªn, thanh niªn nh­: Thµnh lËp c¸c trung t©m dÞch vô viÖc lµm, tæ chøc c¸c “Héi trî viÖc lµm”, “ngµy héi viÖc lµm”, “®iÓm hÑn viÖc lµm”, c¸c diÔn ®µn “thanh niªn víi nghÒ nghiÖp, viÖc lµm”. §ång thêi chñ ®éng phèi hîp víi c¸c tr­êng THPT ®Ó ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp cho thanh niªn ngay khi ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng, gióp cho ®oµn viªn, thanh niªn sím h×nh thµnh ý thøc nghÒ nghiÖp, chñ ®éng chän nghÒ phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn cña b¶n th©n. Trong nh÷ng n¨m qua c¸c cÊp bé §oµn ®· tæ chøc d¹y nghÒ cho 268.602 thanh niªn, giíi thiÖu viÖc lµm cho 665.535 ®oµn viªn thanh niªn, gióp 275.266 ®oµn viªn, thanh niªn ®­îc hç trî vay vèn gi¶i ph¸p viÖc lµm víi trÞ gi¸ h¬n 1.800 tû ®ång, ®· cã 13.225 nhãm, c©u l¹c bé thanh niªn gióp nhau lËp nghiÖp ®­îc thµnh lËp thu hót 246.340 ®oµn viªn, thanh niªn tham gia. NhËn ñy th¸c hç trî thanh niªn vay vèn lËp th©n, lËp nghiÖp, gi¶i quyÕt viÖc lµm d­ nî ®Õn vay víi tæng gi¸ trÞ 3.200 tû ®ång. Ban bÝ th­ Trung ­¬ng §oµn tham m­u cho ChÝnh phñ phª duyÖt ®Ò ¸n “Hå s¬ thanh niªn häc nghÒ vµ t¹o viÖc lµm” vµ chuÈn bÞ triÓn khai thùc hiÖn c¸c néi dung cña ®Ò ¸n. Trong nh÷ng n¨m qua, c¸c cÊp bé §oµn ®· ®éng viªn ®«ng ®¶o thanh niªn ph¸t triÓn kinh tÕ, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn… nh÷ng ho¹t ®éng ®ã ®· thùc sù gióp ®ì, th¸o gì ®­îc nhiÒu khã kh¨n trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm cña thanh niªn gióp hä v­¬n lªn ph¸t triÓn kinh tÕ. §¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø IX ®· x¸c ®Þnh hai phong trµo “n¨m xung kÝch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc” vµ “bèn ®ång hµnh víi thanh niªn lËp th©n lËp nghiÖp” thÓ hiÖn tinh thÇn xung kÝch c¸ch m¹ng, ý chÝ tiÕn c«ng cña tæ chøc céng s¶n trÎ. Lµm tèt 2 phong trµo nµy §oµn sÏ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh râ h¬n vai trß cña m×nh trong x· héi v× ®· tæ chøc cho thanh niªn ph¸t huy râ vai trß xung kÝch, t×nh nguyÖn trong giai ®o¹n ph¸t triÓn míi cña ®Êt n­íc. §ång thêi §oµn còng lµ chç dùa tin cËy ®Ó thanh niªn t×m ®Õn chia sÎ trong mäi lóc, mäi n¬i. §ång thêi còng gãp phÇn hç trî h­íng dÉn thanh niªn gi¶i quyÕt nh÷ng nhu cÇu, lîi Ých chÝnh ®¸ng trong qu¸ tr×nh lËp th©n lËp nghiÖp, ®Ó thanh niªn cã thªm c¬ héi häc tËp, lµm viÖc, vui ch¬i gi¶i trÝ trong m«i tr­êng lµnh m¹nh, cã kü n¨ng x· héi ®Ó biÕt øng xö hîp lÝ víi nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong cuéc sèng vµ trong quan hÖ x· héi. Ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn cña ®oµn thanh niªn céng s¶n Hå chÝ minh x· Th¸i §øc – HuyÖn H¹ Lang – tØnh Cao B»ng 2.1. Nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng ®Õn vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn x· Th¸i §øc, huyÖn H¹ Lang, tØnh Cao B»ng. 2.1.1. VÞ trÝ ®Þa lÝ Th¸i §øc lµ mét x· vïng s©u biªn giíi n»m ë phÝa §«ng Nam cña huyÖn H¹ Lang. - PhÝa §«ng gi¸p víi n­íc Céng hßa Nh©n d©n Trung Hoa - PhÝa T©y gi¸p x· C« Ng©n - PhÝa Nam gi¸p x· ThÞ Hoa - PhÝa B¾c gi¸p x· ViÖt Chu - PhÝa T©y B¾c gi¸p x· Vinh Quý X· Th¸i §øc cã tæng diÖn tÝch tù nhiªn lµ 1700,0 ha, víi tæng sè d©n lµ 1248 nh©n khÈu 1259 hé. Gåm 03 d©n téc cïng chung sèng lµ Tµy, Nïng vµ Kinh. Trong ®ã d©n téc Tµy chiÕm 45,28%, d©n téc Nïng chiÕm 53,02% cßn l¹i lµ d©n téc Kinh. Lµ x· cã ®Þa h×nh phøc t¹p chñ yÕu lµ nói ®¸ v«i, cã ®é dèc lín. D­íi lßng ®Êt Th¸i §øc cã nhiÒu lo¹i kho¸ng s¶n ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i nh­ng tr÷ l­îng kh«ng cao vµ ph©n t¸n, kh«ng thuËn lîi cho viÖc khai th¸c c«ng nghiÖp. Tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ®· h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ, n«ng l©m nghiÖp lµ chñ yÕu. Th¸i §øc gåm 10 xãm hµnh chÝnh. Trong ®ã cã 3 xãm thuéc xãm ®Æc biÖt khã kh¨n n»m trong ch­¬ng tr×nh 135 (B¶n L¹n, B¶n §©­, Nµ Lông). 2.1.2. T×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ X· Th¸i §øc b­íc vµo thêi kú x©y dùng kinh tÕ, x· héi vµo n¨m 1995 – 2009 trong hoµn c¶nh ®Çy khã kh¨n phøc t¹p, do khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc nãi chung vµ tõng ®Þa ph­¬ng nãi riªng cña thËp kû 80 thÕ kû XX vµ thùc tÕ vÒ kinh tÕ cña x· nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kû 90 míi b¾t ®Çu h×nh thµnh vÒ c¬ cÊu, c¸c nguån lùc ch­a biÕt tËn dông vµ ph¸t huy, trong s¶n xuÊt ch­a cã tÝch lòy, c¬ cÊu kinh tÕ chñ yÕu lµ n«ng l©m nghiÖp, khÝ hËu kh¾c nghiÖt liªn tôc x¶y ra nh­: h¹n h¸n, lò quÐt, ch¨n nu«i dÞch bÖnh l©y lan, hµng n¨m x· vÉn ph¶i chê trî cÊp c©n ®èi cña TØnh vµ Trung ­¬ng tõ 75% - 80%. MÆc dï cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, song víi nç lùc cña §¶ng vµ Nhµ n­íc quan t©m gióp ®ì, nh÷ng n¨m qua nhê ®­îc thõa h­ëng tõ nh÷ng thµnh tùu cña c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng ta khëi x­íng vµ l·nh ®¹o. Tõ n¨m 1986 ®Õn nay, sau h¬n 20 n¨m ®æi míi x· Th¸i §øc ®· t¹o ra nh÷ng b­íc ph¸t triÓn míi, lËp nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng kÓ trong x©y dùng kinh tÕ – x· héi. VÒ tèc ®é t¨ng tr­ëng, nh÷ng n¨m gÇn ®©y tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ b×nh qu©n cña x· lµ 15%/n¨m. C¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch theo h­íng t¨ng tû träng c«ng nghiÖp – x©y dùng vµ dÞch vô. §ã lµ sù t¨ng tr­ëng ®¸ng khÝch lÖ, t¹o tiÒn ®Ò ph¸t triÓn cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. VÒ n«ng nghiÖp: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lu¬ng thùc b×nh qu©n ®Çu ng­êi hµng n¨m ®¹t 490 kg/ng­êi. + VÒ lóa mïa: s¶n l­îng ®¹t 164,88 tÊn + VÒ ng« mïa (®«ng xu©n): s¶n l­îng ®¹t 286,02 tÊn + §ç t­¬ng: s¶n l­îng ®¹t 53,32 tÊn VÒ ch¨n nu«i: Tæng ®µn tr©u cã 711 con, ®µn bß cã 509 con, ngùa cã 156 con, ®µn lîn cã 694 con, tæng ®µn gµ cã 7151 con, ®µn vÞt cã 5567 con. Do vËy võa ®¶m b¶o søc kÐo vµ cung cÊp mét phÇn thùc phÈm t¹i chç trªn ®Þa bµn x·. ViÖc thùc hiÖn c¬ giíi hãa n«ng nghiÖp n«ng th«n, mÆc dï ch­a trë thµnh diÖn réng nh­ng ®· cã b­íc tiÕn bé, nhiÒu hé gia ®×nh m¹nh d¹n ®Çu t­ mua s¾m c¸c ph­¬ng tiÖn phôc vô s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt vµ b¶o ®¶m chÊt l­îng n«ng s¶n. VÒ l©m nghiÖp: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®­îc sù quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, nh©n d©n trong x· ®· ®­îc giao ®Êt, giao rõng ®Ó khoanh nu«i t¸i sinh rõng ®­îc 344,0 ha. HiÖn t¹i ®Êt l©m nghiÖp cña x· cã 486,90 ha, chñ yÕu lµ rõng tù nhiªn phßng hé trªn nói ®¸ v«i. Phong trµo trång rõng, khoanh nu«i b¶o vÖ rõng cã hiÖu qu¶, tÖ ®èt rõng, ph¸ rõng lµm n­¬ng rÉy ®· gi¶m, tû lÖ rõng ®­îc che phñ ®¹t trªn 70%. VÒ c«ng nghiÖp – tiÓu thñ c«ng nghiÖp tiÕp tôc ph¸t triÓn ngoµi c¸c hîp t¸c x· vËt liÖu trªn ®Þa bµn tiÕp tôc duy tr× ho¹t ®éng ®¶m b¶o cung øng vËt liÖu x©y dùng cho toµn x·. C¸c s¶n phÈm phong phó ®a d¹ng gi÷ ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng, ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt phôc vô ®êi sèng cña bµ con nh©n d©n. Song nh×n chung quy m« s¶n xuÊt c¸c ngµnh nghÒ cßn nhá lÎ, chñ yÕu lµ hé gia ®×nh, viÖc ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cßn h¹n chÕ, s¶n phÈm tiªu thô cßn khã kh¨n. KÕt cÊu h¹ tÇng ®­îc x©y dùng míi víi tèc ®é kh¸ nhanh nhÊt lµ: x©y dùng c¬ b¶n, thñy lîi, hÖ thèng cÊp n­íc, m¹ng l­íi Tr­êng häc, Y tÕ, c¸c tr¹m truyÒn thanh. Tõ n¨m 2008 – 2011 x· Th¸i §øc ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch kh¸ quan träng, næi bËt nhÊt lµ ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn, c¶nh ®ãi nghÌo triÒn miªn ®­îc gi¶m, hé nghÌo ®­îc thu hÑp, kinh tÕ b­íc ®Çu dÇn dÇn ®i vµo thÕ æn ®Þnh vµ cã b­íc ph¸t triÓn thuËn lîi. C¬ cÊu kinh tÕ ®ang chuyÓn dÞch theo h­íng t¨ng tØ träng c«ng nghiÖp – x©y dùng vµ dÞch vô. §Æc biÖt lµ n«ng l©m nghiÖp b­íc ®Çu ®· t¹o ®­îc thÕ vµ lùc míi h¬n h¼n nh÷ng n¨m cuèi cña thËp kû 90, t¹o tiÒn ®Ò cho hiÖn ®¹i hãa n«ng nghiÖp n«ng th«n. VÒ chÝnh trÞ: §¶ng bé th­êng xuyªn coi träng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé, §¶ng viªn vµ nh©n d©n vÒ sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, kiªn ®Þnh chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. Chó träng c¶ gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng vµ gi¸o dôc truyÒn thèng, gi¸o dôc ph¸p luËt ®Ó t¹o sù nhÊt qu¸n nhËn thøc vµ hµnh ®éng trong §¶ng ®­îc c¸c cÊp ñy §¶ng nghiªm tóc triÓn khai, qu¸n triÖt häc tËp trong c¸n bé §¶ng viªn vµ quÇn chóng nh©n d©n t¹o chuyÓn biÕn nhËn thøc vÒ c¸c quan ®iÓm c¬ b¶n cña §¶ng vÒ x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, ®Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay. C¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch thùc hiÖn NghÞ quyÕt ®­îc §¶ng bé x©y dùng phï hîp víi thùc tiÔn do vËy mang tÝnh kh¶ thi cao. T­ t­ëng c¸n bé §¶ng viªn vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n c¬ b¶n æn ®Þnh vµ tin t­ëng tuyÖt ®èi víi sù nghiÖp ®æi míi do §¶ng ta khëi x­íng vµ l·nh ®¹o, ®oµn kÕt h¨ng h¸i trong thùc hiÖn nhiÖm vô vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, gi÷ g×n trËt tù trÞ an. C«ng t¸c quèc phßng qu©n sù ®­îc x¸c ®Þnh lµ nhiÖm vô quan träng, th­êng xuyªn ®­îc cÊp ñy §¶ng, chÝnh quyÒn quan t©m chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn ®¹t kÕt qu¶ tèt. C«ng t¸c x©y dùng lùc l­îng bao gåm: Lùc l­îng th­êng trùc, dù bÞ ®éng viªn vµ d©n qu©n tù vÖ ®­îc cñng cè, t¨ng c­êng, do vËy lu«n ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô. Thùc hiÖn tèt nhiÖm vô s½n sµng chiÕn ®Êu, cñng cè thÕ trËn an ninh nh©n d©n, bæ sung hoµn thiÖn c¸c kÕ ho¹ch, ph­¬ng ¸n ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc trong t×nh h×nh míi. An ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi ®­îc gi÷ v÷ng vµ æn ®Þnh, th­êng xuyªn n¾m t×nh h×nh vµ cã ph­¬ng ¸n tÝch cùc b¶o vÖ néi bé, néi ®Þa. An ninh n«ng th«n, an ninh kinh tÕ, v¨n hãa t­ t­ëng ®­îc ®¶m b¶o. Ch­¬ng trinh quèc gia phßng chèng téi ph¹m vµ ma tóy ®­îc l·nh ®¹o chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn ®¹t kÕt qu¶ tèt, h¹n chÕ ®­îc c¸c lo¹i téi ph¹m trªn ®Þa bµn x·. Song nhËn thøc vÒ nhiÖm vô quèc phßng – an ninh cßn h¹n chÕ ë mét sè bé phËn c¸n bé, §¶ng viªn vµ nh©n d©n, ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i téi ph¹m ma tóy, bu«n b¸n trÎ em cßn rÊt phøc t¹p ®ang lµ nçi lo cña toµn x· héi. C¸c c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt ®· cã sù phèi hîp tèt trong viÖc xö lý, gi¶i quyÕt c¸c vô vi ph¹m ph¸p luËt ®­îc t¨ng c­êng nh»m n©ng cao ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cho nh©n d©n gãp phÇn gi÷ g×n trËt tù trÞ an ®Þa ph­¬ng. 2.1.3. VÒ t×nh h×nh v¨n hãa, x· héi Thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vÒ gi¸o dôc, nªn sù nghiÖp gi¸o dôc ®· cã sù chuyÓn biÕn h¬n tr­íc. HÖ thèng tr­êng häc cña x· hiÖn nay ®ang dÇn ®­îc tu bæ vµ më réng, c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ tõng b­íc ®­îc quan t©m ®Çu t­. Toµn x· héi cã 2 tr­êng chÝnh lµ tr­êng tiÓu häc vµ tr­êng cÊp II Th¸i §øc cïng víi mét ph©n tr­êng B¶n L¹n. Ngoµi ra cßn cã mét líp häc mÇm non víi 33 gi¸o viªn (13 gi¸o viªn PTCS vµ 20 gi¸o viªn cÊp tiÓu häc, mét gi¸o viªn cÊp mÇm non). C¸c m« h×nh kinh tÕ giái, vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh, bµi trõ c¸c hñ tôc l¹c hËu nh­: Mª tÝn dÞ ®oan, ®a sè c¸c c¬ quan ban ngµnh ®Òu cã phong trµo thÓ thao nh­: CÇu l«ng, bãng chuyÒn…thu hót ®­îc ®«ng ®¶o quÇn chóng tham gia. C¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ ý tÕ ®­îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch, chÊt l­îng kh¸m ch÷a bÖnh cña c¬ së y tÕ ngµy cµng ®­îc cñng cè, c«ng t¸c gi¸o dôc, tuyªn truyÒn, vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn nÕp sèng vÖ sinh dïng muèi i èt ®Ó chèng b­íu cæ vµ chèng bÖnh sèt rÐt, phèi hîp tuyªn truyÒn phßng chèng HIV/AIDS vµ c¸c bÖnh x· héi… Ch­¬ng tr×nh tiªm chñng ®¹t 100% sè trÎ em trong ®é tuæi ®­îc tiªm vµ uèng thuèc. C«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh ®­îc nh©n d©n h­ëng øng cao. 2.1.4. T×nh h×nh thanh niªn x· Th¸i §øc Tæ chøc §oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh x· Th¸i §øc ®­îc thµnh lËp ngµy 26 th¸ng 03 n¨m 1950 theo b¸o c¸o cña Ban chÊp hµnh §oµn x· th× tÝnh ®Õn n¨m 2010, sè l­îng ®¬n vÞ tæ chøc §oµn thanh niªn trªn ®Þa bµn x· lµ 8 ®¬n vÞ, sè l­îng ®oµn viªn thanh niªn lµ 184 §VTN. Víi sù quan t©m cña c¸c cÊp ñy §¶ng, ChÝnh quyÒn vµ nh©n d©n ®Þa ph­¬ng víi sù cè g¾ng nç lùc cña m×nh, dï vÉn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nh­ng c¸c ho¹t ®éng cña c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn cña x· vÉn cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng ghi nhËn. NhiÒu ®oµn viªn thanh niªn ngµy cµng n¨ng ®éng h¬n, d¸m nghÜ d¸m lµm h¬n, tÝch cùc trong lao ®éng, häc tËp vµ rÌn luyÖn, quan t©m vµ chñ ®éng h¬n trong viÖc tiÕp thu n¾m b¾t th«ng tin, xung kÝch t×nh nguyÖn v× cuéc sèng céng ®ång, tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, h¨ng h¸i vµ tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng §oµn vµ phong trµo thanh niªn. Toµn x· cã kho¶ng 46 ®oµn viªn thanh niªn trong ®é tuæi häc sinh. Sè thanh niªn ®­îc tËp hîp trong tæ chøc §oµn lµ 87 ®ång chÝ. §©y lµ mét nguån nh©n lùc rÊt quan träng gãp phÇn vµo viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña x· nhµ ngµy mét v÷ng m¹nh h¬n. Trong nh÷ng n¨m qua, t×nh h×nh thanh niªn cña x· còng cã nhiÒu thay ®æi, cô thÓ nh­: thanh niªn cã ®iÒu kiÖn häc tËp ®Çy ®ñ h¬n ®Ó n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn. HiÖn nay nhiÒu ®oµn viªn thanh niªn trong x· còng ®· biÕt ¸p dông khoa häc kÜ thuËt, c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt. TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng cña x· héi, n©ng cao ®­îc ®êi sèng tinh thÇn vµ vËt chÊt cho b¶n th©n, gia ®×nh vµ nh©n d©n ë ®Þa ph­¬ng. §a sè thanh niªn häc sinh, sinh viªn lu«n cã ®éng c¬ ®óng ®¾n, cã ý thøc v­¬n lªn trong häc tËp, sè l­îng ®oµn viªn thanh niªn lµ häc sinh ®· tèt nghiÖp THPT, ®ç vµo c¸c tr­êng Cao §¼ng, §¹i häc kh«ng ngõng ®­îc t¨ng lªn. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn cña x· ®· vµ ®ang cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, ph¸t huy ®­îc truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña quª h­¬ng, ®Êt n­íc, nhÊt lµ c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh v¨n hãa – v¨n nghÖ, thÓ dôc – thÓ thao ®Ó mõng §¶ng mõng xu©n, nh©n dÞp kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín cña c¶ n­íc vµ mét sè c¸c sù kiÖn kh¸c. §a sè ®oµn viªn thanh niªn lu«n tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, h¨ng h¸i tham gia vµo c¸c phong trµo cña ®Þa ph­¬ng, b¶o vÖ sù b×nh yªn cho nh©n d©n, xung kÝch t×nh nguyÖn ®ãng gãp søc lùc, trÝ tuÖ cña m×nh v× lîi Ých chung cña ®Þa ph­¬ng vµ cña ®Êt n­íc. §oµn viªn thanh niªn tÝch cùc rÌn luyÖn, häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc vµ häc vÊn, ®Æc biÖt tæ chøc §oµn còng ®· triÓn khai vµ thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng: “Tuæi trÎ x· Th¸i §øc häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”. §êi sèng v¨n hãa tinh thÇn phong phó lèi sèng lµnh m¹nh, n¨ng ®éng s¸ng t¹o, ®ang ®­îc §oµn thanh niªn rÊt tÝch cùc quan t©m vµ thùc hiÖn. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc tiÕn bé ®¹t ®­îc, thanh niªn ®ang ph¶i ®èi mÆt víi kh«ng Ýt khã kh¨n, th¸ch thøc. Mét sè bé phËn thanh niªn cßn thiÕu ý chÝ v­¬n lªn trong häc tËp, rÌn luyÖn, kh«ng cã ý thøc tù gi¸c trong mäi c«ng viÖc ®­îc giao còng nh­ trong c¸c ho¹t ®éng. 2.2. T×nh h×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn trªn ®Þa bµn x· Th¸i §øc, huyÖn H¹ Lang, tØnh Cao B»ng §Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ vÒ c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn trªn ®Þa bµn x· lµ ®¸p øng nhu cÇu chÝnh ®¸ng cña thanh niªn vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ, UBND x· phèi hîp víi BCH §oµn x· vµ c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ triÓn khai ho¹t ®éng khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, më líp chuyÓn giao KHCN, x©y dùng c¸c m« h×nh tr×nh diÔn khuyÕn n«ng, m« h×nh thanh niªn gi¶m nghÌo vµ ph¸t ®éng c¸c phong trµo “thanh niªn n«ng th«n, chuyÓn giao kü thuËt ph¸t triÓn kinh tÕ”. Phong trµo “s¸ng t¹o trΔ, ®Ó gãp phÇn ®Þnh h­íng cho §VTN tham gia thùc hiÖn tèt c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trong 2 n¨m qua. UBND vµ §oµn x· ®· tæ chøc ®­îc 1 líp tËp huÊn häc nghÒ ng¾n h¹n vÒ ch¨n nu«i, thó y, trång trät cho §VTN. Ngoµi ra UBND x· còng tæ chøc ®­îc 3 buæi t­ vÊn, ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp, tuyªn truyÒn cho thanh niªn häc nghÒ lËp nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã UBND x· ®· quan t©m triÓn khai tíi tÊt c¶ c¸c chi §oµn trong x· vÒ vÊn ®Ò n©ng cao kiÕn thøc, kü n¨ng t­ vÊn h­íng nghiÖp vÒ vÊn ®Ò viÖc lµm hç trî thanh niªn häc nghÒ, lËp nghiÖp. Ngoµi ra c¸c chi §oµn trong x· còng nhËn ®­îc ñy th¸c cña Ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi víi tæng sè tiÒn 16 triÖu ®ång, cho thanh niªn vay vèn, trong ®ã cã 4 §VTN ®­îc vay gãp phÇn gióp gia ®×nh cã c¬ héi ®Çu t­ n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng s¶n xuÊt. Song song víi hç trî nghÒ nghiÖp, viÖc lµm, c«ng t¸c vËn ®éng truyÒn th«ng còng ®­îc UBND vµ BTV x· coi träng. V× vËy, trong 2 n¨m §oµn x· phèi hîp víi UBND x· tæ chøc ®­îc 2 cuéc tuyªn truyÒn phßng chèng dÞch bÖnh gia sóc gia cÇm vµ dÞch cóm AH5N1, ph¸t ®­îc 200 tê r¬i ®Õn tËn hé gia ®×nh, vËn ®éng §oµn viªn thanh niªn tÝch tr÷ 8 tÊn thøc ¨n kh« ®Ó gãp phÇn lµm thay ®æi nhËn thøc cho §VTN vµ nh©n d©n trªn ®Þa bµn x· vÒ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt vµ ®Çu t­ tÝch tr÷. Tõ sù hç trî cña UBND vµ BTV §oµn x· ®· më réng nhiÒu m« h×nh nh­: “C¸nh ®ång cho thu nhËp cao ë xãm P¸c Khao gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 4 thanh niªn m« h×nh c¨n nu«i lîn ë x· B¶n L¹n gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 8 thanh niªn, m« h×nh trång mÝa ë xãm P¸c Lung gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 16 §oµn viªn, m« h×nh trång rõng ë xãm kªnh NghiÕu gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 7 thanh niªn. §Æc biÖt trong 2 n¨m qua BTV §oµn x· phèi hîp víi UBND x©y dùng ®­îc 1 c«ng tr×nh thanh niªn nh­: söa ®­êng…kÕt qu¶ nµy ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn x·. * Nh÷ng ho¹t ®éng cña §oµn tham gia gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. - Ho¹t ®éng §oµn ®øng ra tÝn chÊp vay vèn cho thanh niªn. §èi víi hÇu hÕt thanh niªn ®Òu cã nguyÖn väng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ nh­ng do thiÕu vèn s¶n xuÊt kinh doanh nªn ch­a ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng cña m×nh. Trong nh÷ng n¨m qua §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· cã nh÷ng chñ tr­¬ng cho §oµn viªn thanh niªn vay vãn, t¹o ®iÒu kiÖn cho thanh niªn cã nhu cÇu vay vèn gi¶m tèi thiÓu sè l·i cho vay kÐo dµi thêi gian tr¶ vèn cho thanh niªn, coi viÖc t¹o ®iÒu kiÖn vay vèn cho thanh niªn lµ c«ng viÖc hµng ®Çu trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. §­îc sù gióp ®ì cña §¶ng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c¸c Ban ngµnh §oµn thÓ §oµn x· Th¸i §øc ®· phèi hîp víi ng©n hµng chÝnh s¸ch huyÖn ®øng ra tÝn chÊp cho §oµn viªn thanh niªn vay vèn. Trong 2 n¨m 2009 – 2010, §oµn thanh niªn ®· ®øng ra tÝn chÊp cho thanh niªn trong x· vay vèn h¬n 200 triÖu ®ång. HÇu hÕt vèn vay ®Òu sö dông cã môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. §oµn viªn thanh niªn ®­îc vay vèn ®Ó phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn ch¨n nu«i trång trät vµ dÞch vô c¶i t¹o ®­îc hµng trôc ha c©y ¨n qu¶, thµnh lËp nhiÒu trang tr¹i ch¨n nu«i cã gi¸ trÞ kinh tÕ, më dÞch vô cã hiÖu qu¶ gãp phÇn t¨ng thu nhËp lµm giµu cho b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi. - Tæ chøc §oµn thanh niªn øng dông khoa häc – c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt kinh doanh Trong thêi gian võa qua §oµn x· Th¸i §øc – huyÖn H¹ Lang – tØnh Cao B»ng ®· tÝch cùc phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ cã liªn quan, ¸p dông khoa häc kü thuËt chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i vµ t¨ng n¨ng suÊt nh­: lóa, ng«, thuèc l¸ vµ c¸c c©y hoa mµu kh¸c. Trong nh÷ng n¨m qua tæ chøc §oµn thanh niªn x· Th¸i §øc ®· tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng cã t¸c dông m¹nh mÏ tíi ®oµn viªn thanh niªn, t¹o nªn phong trµo thi ®ua x©y dùng c¸c m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®ång bé cã ®Þnh h­íng cho thanh niªn, ®ång thêi quan t©m chØ ®¹o s©u s¸t ®¶m b¶o vai trß tù chñ s¸ng t¹o, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña ®oµn viªn thanh niªn, ph¸t huy ®­îc tinh thÇn quyÕt t©m cao ®é, nç lùc kh¾c phôc mäi khã kh¨n thËn träng trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. Tæ chøc c¸c héi thi tay nghÒ giái cho ®oµn viªn thanh niªn lµ c«ng d©n, n«ng d©n víi môc ®Ých kÝch thÝch ng­êi lao ®éng häc hái, s¸ng t¹o c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong s¶n xuÊt n©ng cao tay nghÒ t¨ng thu nhËp. - §oµn thanh niªn ®· tham gia thµnh lËp c¸c trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm Trong nh÷ng n¨m qua ®­îc sù quan t©m gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸c cÊp ñy §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ sù phèi hîp cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, §oµn thanh niªn x· Th¸i §øc – huyÖn H¹ Lang – tØnh Cao B»ng ®· vËn ®éng thanh niªn ph¸t huy tèt vai trß cña m×nh, tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn kinh tÕ, x· Th¸i §øc víi diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn kh¸ lín, nhÊt lµ ®Êt n«ng nghiÖp, §oµn x· ®· vËn ®éng thanh niªn tÝch cùc t¨ng gia s¶n xuÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm c©y trång, vËt nu«i, ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Lu«n tiÕp thu ý kiÕn chØ ®¹o cña cÊp trªn, thanh niªn trong x· lµ nh÷ng ng­êi xung kÝch ®i ®Çu trong viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n. Bªn c¹nh ®ã §oµn thanh niªn cßn phèi hîp víi phßng lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi cña huyÖn më c¸c trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm ®µo t¹o d¹y nghÒ, më c¸c líp tËp huÊn ng¾n h¹n vµ dµi h¹n nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ®oµn viªn thanh niªn tham gia ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n bæ sung kiÕn thøc KHKT phôc vô cho c«ng t¸c hiÖn nay, c¸c trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm t¹i x· ®· ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh vµ thu ®­îc kÕt qu¶ cao, nhiÒu ®oµn viªn thanh niªn ®· cã viÖc lµm æn ®Þnh phï hîp víi kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña m×nh, gi¶m tØ lÖ thanh niªn thÊt nghiÖp, gãp phÇn æn ®Þnh x· héi, n©ng cao møc sèng cña thanh niªn. Trªn ®Þa bµn x· cí mét trung t©m ®µo t¹o nghÒ do §oµn qu¶n lÝ vµ ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Ban chÊp hµnh §oµn x· ®· tæ chøc nhiÒu cuéc thi: t×m hiÓu vÒ khoa häc kü thuËt, thi thî giái, thi khÐo tay hay lµm. Qua ®ã ®· cã nhiÒu ®oµn viªn thanh niªn ®­îc thÓ hiÖn m×nh mét c¸ch n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trªn mäi lÜnh vùc. MÆt kh¸c, §oµn thanh niªn cña x· cßn phèi hîp víi c«ng ty cung øng vµ xuÊt khÈu lao ®éng, trong n¨m 2008 toµn x· cã 14 ng­êi trong ®ã mét nöa lµ §oµn viªn thanh niªn ®i xuÊt khÈu lao ®éng, ®iÒu nµy gãp phÇn ®¸ng kÓ trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn, t¨ng thu nhËp cho b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi t¹o ®­îc nguån vèn khi hÕt thêi gian lao ®éng ë n­íc ngoµi th× cã vèn vÒ ®Þa ph­¬ng ®Çu t­ s¶n xuÊt. Nh­ vËy, viÖc thµnh lËp c¸c trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm vµ triÓn khai c¸c c«ng tr×nh thanh niªn ®· vµ ®ang ®¹t hiÖu qu¶ thiÕt thùc ®èi víi x· Th¸i §øc, gãp phÇn gi¶m bít c¸c tÖ n¹n x· héi, gi¶i quyÕt ®­îc viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n hiÖn nay, m« h×nh nµy ®ang ®­îc nh©n réng vµ lµ m« h×nh cho nhiÒu n¬i tham kh¶o. 2.3. §¸nh gi¸ c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn trªn ®Þa bµn x· Th¸i §øc, huyÖn H¹ Lang, tØnh Cao B»ng 2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕu Thùc tr¹ng c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn x· Th¸i §øc, huyÖn H¹ Lang, tØnh Cao B»ng ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ to lín gãp phÇn lµm thay ®æi bé mÆt cña x· trong thêi k× míi. Cã nh÷ng thµnh qu¶ to lín ®ã lµ nhê sù quan t©m cña c¸c cÊp ñy §¶ng vÒ chñ tru¬ng gi¶i quyÕt viÖc lµm nãi chung vµ cho thanh niªn nãi riªng, c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Çu t­ vÒ c«ng t¸c chØ ®¹o vµ giíi thiÖu viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, thanh niªn, ®Æc biÖt lµ sù nç lùc phÊn ®Êu t×m tßi vµ s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé, §VTN trong thêi gian qua v× thÕ ®· tõng b­íc t¹o ®µ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ trong toµn x· khëi s¾c râ rÖt. NhiÒu trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm ®­îc nh©n réng trong toµn x·, h×nh thøc nµy ®· gãp phÇn to lín gióp ng­êi lao ®éng cã viÖc lµm, gãp phÇn cïng toµn x· héi x©y dùng CNH, H§H ®Êt n­íc. T¹o thÕ vµ lùc míi ®Ó n©ng cao tÇm cña thanh niªn trong vÞ trÝ x· héi, nh÷ng thµnh c«ng ®ã thùc sù lµ ®ßn bÈy, trî lùc cho c¸c cÊp, c¸c ngµnh, tæ chøc §oµn TNCS Hå ChÝ Minh ghi thªm truyÒn thèng cña m×nh vµo sù nghiÖp. 2.3.2. Nh÷ng h¹n chÕ Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, §oµn thanh niªn x· Th¸i §øc, huyÖn H¹ Lang, tØnh Cao B»ng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tham gia gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn, do ®ã vÉn cßn mét sè tån t¹i ch­a kh¾c phôc ®­îc nh­: Mét sè ®¬n vÞ cßn lóng tóng trong c«ng t¸c tham m­u víi cÊp ñy, chÝnh quyÒn, ch­a chó träng c«ng t¸c phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho thanh niªn. C¸c ho¹t ®éng cña §oµn ch­a thùc sù ®i vµo chiÒu s©u, sè l­îng §oµn viªn thanh niªn ®­îc gi¶i quyÕt viÖc lµm ch­a nhiÒu, sè l­îng ®­îc tham gia c¸c líp tËp huÊn cßn Ýt, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu häc hái, n©ng cao tr×nh ®é cña ®«ng ®¶o thanh niªn trong x·. Nh÷ng ho¹t ®éng cña §oµn nhiÒu khi mang tÝnh bÒ næi, viÖc h­íng dÉn ®oµn viªn thanh niªn n¾m b¾t kiÕn thøc míi trong s¶n xuÊt kinh doanh cßn nhiÒu v­íng m¾c. Nh÷ng biÖn ph¸p, h×nh thøc ho¹t ®éng ch­a cã nhiÒu ®æi míi ®Ó phï hîp víi yªu cÇu cña t×nh h×nh míi vµ nhu cÇu cña §oµn viªn thanh niªn, v× vËy hiÖu qu¶ cña viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn cßn ch­a cao. §èi víi thanh niªn n«ng th«n: C¸c tæ, nhãm hîp t¸c vµ hîp t¸c x· thanh niªn cßn Ýt, ho¹t ®éng ch­a æn ®Þnh, lóc cã viÖc th× lµm, kh«ng cã viÖc th× nghØ, c¸c tæ nhãm dÞch vô chñ yÕu phôc vô d©n sinh t¹i chç. HÇu hÕt c¸c tæ nhãm hîp t¸c thanh niªn ®Òu ch­a cã ®¨ng kÝ vµ ®­îc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng x¸c nhËn, do ®ã rÊt h¹n chÕ trong c¸c quan hÖ giao dÞch d©n sù. Vai trß cña tæ chøc §oµn trong viÖc vËn ®éng, khuyÕn khÝch hç trî vµ tæ chøc thanh niªn tham gia ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc hîp t¸c x· thanh niªn vÉn cßn mê nh¹t, ch­a ph¸t huy ®­îc hÕt tiÒm n¨ng cña thanh niªn trong viÖc tham gia x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hîp t¸c vµ hîp t¸c x· t¹i ®Þa ph­¬ng. ViÖc tham gia gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn ch­a ®­îc chó träng quan t©m nhiÒu nªn vÉn mang nÆng tÝnh h×nh thøc vÒ viÖc phèi hîp gi÷a c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ vÉn ch­a cã sù thèng nhÊt ®ång bé dÉn ®Õn hiÖu qu¶ c«ng viÖc ch­a cao. MÆt kh¸c do tr×nh ®é häc vÊn, n¨ng lùc cña §oµn viªn thanh niªn cßn nhiÒu h¹n chÕ, kÐm n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt, ch­a nh¹y bÐn víi c¸i míi, ch­a biÕt øng dông khoa häc – kü thuËt tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch kÞp thêi. Ch­a thÓ hiÖn râ vai trß xung kÝch cña m×nh trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ. V× vËy sè l­îng thanh niªn ®­îc gi¶i quyÕt viÖc lµm cßn h¹n chÕ. 2.3.3. Nguyªn nh©n * Nguyªn nh©n kh¸ch quan X· Th¸i §øc, huyÖn H¹ Lang, tØnh Cao B»ng lµ mét x· miÒn nói, chñ yÕu lµ ®ång bµo d©n téc thiÓu sè, tr×nh ®é häc vÊn thÊp, ®Þa h×nh vµ ®iÒu kiÖn cßn nhiÒu khã kh¨n vµ h¹n chÕ, d©n c­ ph©n bè kh«ng ®Òu do ®ã rÊt khã kh¨n trong c«ng t¸c tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn, thu hót thanh niªn ®Õn víi c¸c phong trµo ho¹t ®éng cña §oµn, tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ t¹i ®Þa ph­¬ng. ViÖc s¶n xuÊt kinh doanh cßn nhiÒu h¹n chÕ, kÐm ph¸t triÓn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu viÖc lµm cña x· héi trong thêi kú míi. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y thiªn tai, h¹n h¸n, dÞch bÖnh th­êng xuyªn x¶y ra ¶nh h­ëng xÊu tíi viÖc s¶n xuÊt kinh doanh, kinh phÝ phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng gi¶i quyÕt viÖc lµm cßn Ýt nªn dÉn ®Õn quy m« vµ hiÖu qu¶ ch­a cao. C¬ chÕ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong viÖc t¹o viÖc lµm vµ vay vèn l·i xuÊt ­u ®·i ®Ó cho thanh niªn lËp th©n lËp nghiÖp cßn thÊp vµ h¹n chÕ. C¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t­ cho thanh niªn cßn nhiÒu bÊt cËp trong c«ng t¸c chØ ®¹o vµ triÓn khai thùc hiÖn dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ch­a cao, ch­a ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ c«ng viÖc. ViÖc quan t©m gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®Æc biÖt lµ sù l·nh ®¹o cña §¶ng ë mét sè cÊp, ngµnh ch­a chÆt chÏ, hiÖu qu¶ ch­a cao, ch­a t¹o ra x· héi hãa trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. * Nguyªn nh©n chñ quan Do tr×nh ®é chung cña c¸n bé §oµn so víi yªu cÇu hiÖn nay cßn nhiÒu h¹n chÕ, trong khi thùc tÕ cho thÊy tr×nh ®é cña thanh niªn ngµy cµng ®­îc n©ng cao, phong phó ®a d¹ng h¬n. V× vËy, muèn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn ®¹t hiÖu qu¶ cao th× rÊt cÇn ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé §oµn võa cã tr×nh ®é võa cã n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm, m¹nh d¹n trong ph¸t triÓn kinh tÕ, cã kiÕn thøc s©u réng vµ cã n¨ng lùc vËn ®éng quÇn chóng. Mét sè c¸n bé §oµn cßn tr«ng chê, û l¹i, thiÕu n¨ng ®éng s¸ng t¹o. C«ng t¸c tham cña §oµn víi cÊp ñy §¶ng vµ chÝnh quyÒn vÒ vÊn ®Ò tham gia gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn cßn ch­a m¹nh d¹n, thiÕu s¸ng t¹o chñ ®éng trong c«ng viÖc. Tõ ®ã dÉn tíi c¸c h×nh thøc triÓn khai dù ¸n, c¸c ch­¬ng tr×nh vµ m« h×nh kinh tÕ cßn ch­a réng kh¾p, thiÕu cô thÓ, ch­a cã nhiÒu ®æi míi cho phï hîp víi yªu cÇu cña t×nh h×nh míi. Khoa häc – kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi ch­a ®­îc tuyªn truyÒn s©u réng víi ®oµn thanh niªn. ViÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt míi vµo trong s¶n xuÊt ch­a ®­îc ¸p dông réng r·i vµ ®Çu t­ s©u réng. C¸c cÊp bé §oµn ch­a thùc sù quan t©m s©u s¾c ®Õn c¸c ho¹t ®éng gi¶i quyÕt viÖc lµm. Trªn ®©y lµ mét sè nh÷ng mÆt tån t¹i trong c«ng t¸c tham gia gi¶i quyÕt viÖc lµm cña §oµn thanh niªn x· Th¸i §øc – huyÖn H¹ Lang – tØnh Cao B»ng cÇn ph¶i ®­îc kh¾c phôc ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ c«ng t¸c tham gia, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng nhu cÇu chÝnh ®¸ng cña thanh niªn, n©ng cao ®êi sèng kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña x·. Ch­¬ng III Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn cña x· th¸i ®øc – huyÖn H¹ Lang – tØnh Cao B»ng 3.1. Ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn trªn ®Þa bµn x· Th¸i §øc, huyÖn H¹ Lang, tØnh Cao B»ng trong giai ®o¹n tíi KhuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c nhµ ®Çu t­ trªn ®Þa bµn x· më mang ngµnh nghÒ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho thanh niªn, mäi thanh niªn ®Òu ®­îc tù do ph¸t triÓn ngµnh nghÒ theo nhu cÇu riªng cña m×nh, ph¸t triÓn dÞch vô viÖc lµm. TiÕp tôc ph©n bè l¹i d©n c­ vµ lùc l­îng lao ®éng trªn ®Þa bµn x·, ph¸t triÓn dÞch vô viÖc lµm. §Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng kÕt hîp hµi hßa gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn trªn ®Þa bµn x·. Tr­íc m¾t ph¶i tËn dông ®­îc lîi thÕ vÒ lao ®éng, vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Ó t¹o viÖc lµm, ph¸t triÓn ngµnh nghÒ thÝch hîp víi nhu cÇu ®a d¹ng vµ chÊt l­îng ngµy cµng cao cña thÞ tr­êng. §oµn x· cÇn ®Èy m¹nh chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt, t¨ng c­êng c¬ së h¹ tÇng cho s¶n xuÊt t¹o thÞ tr­êng khai th«ng bu«n b¸n khuyÕn khÝch hîp t¸c s¶n xuÊt tiªu thô cung øng. ViÖc ®µo t¹o v¨n hãa tr×nh ®é häc vÊn, n©ng cao d©n trÝ cho thanh niªn trong toµn x· ®ãng vai trß tÝch cùc vµ quan träng trong viÖc t¹o vµ t×m viÖc cho thanh niªn. Ph¸t triÓn c¸c trung t©m t­ vÊn vµ giíi thiÖu viÖc lµm cho thanh niªn trªn ®Þa bµn nh»m t­ vÊn giíi thiÖu c¸c c«ng viÖc, ngµnh nghÒ phï hîp víi kh¶ n¨ng, tr×nh ®é cña tõng ®èi t­îng thanh niªn. Qua ®ã më c¸c líp tËp huÊn ngµnh nghÒ cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c §oµn trªn ®Þa bµn x· 3.2. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn cña §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh trªn ®Þa bµn x· Th¸i §øc, huyÖn H¹ Lang, tØnh Cao B»ng trong giai ®o¹n tíi. - T¨ng c­êng c«ng t¸c l·nh ®¹o cña §¶ng, t¹o c¬ chÕ, chÝnh s¸ch trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm. Tr­íc yªu cÇu cña thêi k× ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy cµng s©u réng vµ sù biÕn ®æi nhanh chãng cña t×nh h×nh thanh niªn, ®ßi hái sù t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi ivowis c«ng t¸c thanh niªn, nh»m ch¨m lo båi d­ìng vµ ph¸t huy cao nhÊt vai trß, søc m¹nh cña thanh niªn. §Æc biÖt trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn cÇn cã nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch thuËn lîi vµ cã sù chØ ®¹o cô thÓ nh­ cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®ét ph¸ trong ®µo t¹o nguån nh©n lùc trÎ chÊt l­îng cao ®¸p øng thÞ tr­êng lao ®éng. §Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc g¾n liÒn víi gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¨ng thu nhËp vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho thanh niªn. T¹o ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, ®Êt ®ai, vèn khuyÕn khÝch thanh niªn ph¸t triÓn c¸c m« h×nh n«ng – l©m – ng­ tr¹i t¹o viÖc lµm t¹i chç ph¸t triÓn kinh tÕ, lµm giµu chÝnh ®¸ng trªn quª h­¬ng. §ång thêi còng khuyÕn khÝch thanh niªn ®i xuÊt khÈu lao ®éng cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi. - §oµn thanh niªn ®¶m nhËn c¸c c«ng tr×nh thanh niªn, thanh niªn lµ lùc l­îng ®«ng ®¶o cã søc kháe, th«ng minh, cÇn cï, s¸ng t¹o, nh¹y bÐn vµ cã kh¶ n¨ng tiÕp thu nhanh khoa häc – kü thuËt, h¨ng say nhiÖt t×nh nªn chóng ta cÇn t¹o cho thanh niªn cã c«ng ¨n viÖc lµm ®Ó hä cã thu nhËp æn ®Þnh v× vËy tæ chøc §oµn ph¶i th­êng xuyªn ®¶m nhËn c¸c c«ng tr×nh thanh niªn nh­: Trång c©y, ra qu©n lµm thñy lîi, thu dän vÖ sinh lµm ®­êng giao th«ng. §oµn x· ph¶i tham m­u víi c¸c cÊp ñy §¶ng, ChÝnh quyÒn ®Ó §oµn thanh niªn ®¶m nhËn c¸c c«ng tr×nh ®ã, ph¶i th­êng xuyªn liªn tôc x©y dùng tæ chøc ®a d¹ng c¸c c«ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cho thanh niªn. C¸c c«ng tr×nh ®ã ph¶i ®­îc ng­êi, ®­îc viÖc, ®­îc tæ chøc, ®­îc phong trµo, cô thÓ nh­ §oµn thanh niªn ®øng ra ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, giao th«ng thñy lîi cho thanh niªn ®øng ra thi c«ng, Tæ chøc §oµn muèn ho¹t ®éng vµ triÓn khai c¸c c«ng tr×nh thanh niªn ®¹t hiÖu qu¶ ph¶i t¨ng c­êng lµm c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, n©ng cao chÊt l­îng nhËn thøc cho thanh niªn nãi riªng vµ c¸c tÇng líp x· héi nãi chung vÒ ý nghÜa cña viÖc tham gia ®¶m nhËn c¸c c«ng tr×nh thanh niªn kh«ng chØ mang l¹i lîi Ých vÒ kinh tÕ mµ cßn lµm thay ®æi c¸ch nh×n nhËn cña mét sè ng­êi trong x· héi vÒ thanh niªn vµ c«ng t¸c thanh niªn. MÆt kh¸c, tæ chøc §oµn ph¸t ®éng c¸c ®ît thi ®ua th«ng qua ®ã ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng ®oµn viªn thanh niªn cã kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt, trong c¸c c«ng t¸c ®Ó båi d­ìng ph¸t triÓn §¶ng vµ §oµn viªn trÎ, ®ång thêi ®Ó giao nhiÖm vô qu¶n lÝ chØ ®¹o c¸c c«ng tr×nh thanh niªn khi kÕt thóc c¸c ch­¬ng tr×nh cÇn tiÕn hµnh tæng kÕt, ®¸nh gi¸ vÒ mäi mÆt ®Ó rót kinh nghiÖm cho viÖc tiÕn hµnh c«ng tr×nh sau tèt h¬n, t¹o sù tÝn nhiÖm víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, bªn c¹nh ®ã ph¶i lùa chän nh÷ng c«ng viÖc phï hîp víi n¨ng lùc, tr×nh ®é qu¶n lÝ cña tæ chøc §oµn, ®éng viªn thanh niªn ph¸t huy tinh thÇn xung phong t×nh nguyÖn trong viÖc tham gia thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh, lµm tèt c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, kiÓm tra s©u s¸t c¸ch chØ ®¹o vµ thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh d©n chñ c«ng khai. - N©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o, båi d­ìng tay nghÒ cho thanh niªn trong ®é tuæi lao ®éng. Huy ®éng nhiÒu nguån lùc x· héi, ®Çu t­ ng©n s¸ch tháa ®¸ng ®Ó ®Èy m¹nh d¹y nghÒ. Phæ cËp s¬ cÊp nghÒ cho thanh niªn. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ®µo t¹o nghÒ g¾n víi gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. TËp trung ®µo t¹o h×nh thµnh nguån nh©n lùc khoa häc – c«ng nghÖ cao, nhÊt lµ c«ng nghÖ th«ng tin míi, ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ tri thøc. KhuyÕn khÝch ®µo t¹o nghÒ t¹i chç nh­ c¬ së s¶n xuÊt, t¹i c¸c lµng nghÒ chó träng gi¸o dôc ý thøc kû luËt, kü n¨ng lao ®éng, t¸c phong c«ng nghiÖp, tay nghÒ cho lao ®éng thanh niªn. T­ vÊn kÞp thêi cho häc sinh, sinh viªn trong còng nh­ ngoµi nhµ tr­êng häc vÒ ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp, tõ ®ã ®Ó hä n¾m b¾t th«ng tin chÝnh x¸c, lùa chän h­íng ®i vÒ nghÒ nghiÖp vµ viÖc lµm cho phï hîp víi tr×nh ®é, n¨ng lùc, kh¶ n¨ng, së thÝch cña m×nh, dÉn ®Õn trong lao ®éng hä míi c¶m thÊy kh«ng bÞ gß bã, Ðp buéc, t¹o tinh thÇn tháa m¸i, yªu nghÒ, cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc vµ sù ®am mª s¸ng t¹o cã hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh lao ®éng. - N©ng cao chÊt l­îng trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm: Mét lµ, th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nhÇm thu hót thanh niªn ®Õn víi tæ chøc §oµn ®Ó hä ®­îc t­ vÊn, ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp, cung cÊp nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c vµ trung thùc nhÊt. Bªn c¹nh ®ã cÇn chó träng n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc vÒ c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ®éi ngò c¸n bé §oµn c¬ së ®Ó hä kh«ng tôt hËu víi thanh niªn, mçi c¸n bé §oµn ®Òu cã thÓ t­ vÊn nghÒ nghiÖp cho thanh niªn. Hai lµ, cÇn b¸m s¸t chñ tr­¬ng, nghÞ quyÕt cña cÊp ñy chÝnh quyÒn vµ ®oµn cÊp trªn, tranh thñ sù hç trî cña chÝnh quyÒn, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ®Ó ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp thi ®ua häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn ®Ó lËp th©n lËp nghiÖp, x©y dùng ý thøc tù häc trong thanh niªn, chó träng ®óng møc ®Õn vïng s©u, vïng xa, h­íng nghiÖp, d¹y nghÒ, c¸c trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm ®Ó ®µo t¹o nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. Phèi hîp víi phßng n«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n, trung t©m chuyÓn giao KHKT, c¸c ban ngµnh tæ chøc c¸c líp tËp huÊn chuyÓn giao KHCN, khuyÕn khÝch thanh niªn øng dông KHKT, gièng míi, c©y con míi vµo s¶n xuÊt. Ba lµ, chñ ®éng tham m­u víi UBND x· vµ phßng n«ng nghiÖp huyÖn ®Ó x©y dùng c¸c c©u l¹c bé lµm v­êng, lµng thanh niªn lËp nghiÖp, nh©n réng c¸c nhãm, ®éi, gióp nhau ph¸t triÓn kinh tÕ nu«i trång thñy h¶i s¶n, ch¨n nu«i, dÞch vô, khuyÕch khÝch thanh niªn ph¸t triÓn c¸c l©m – ng­ – trang tr¹i ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ t¹o viÖc lµm t¹i chç. Bèn lµ, cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c h­íng nghiÖp, t­ vÊn nghÒ nghiÖp cho thanh niªn: C«ng t¸c h­íng nghiÖp, t­ vÊn nghÒ nghiÖp cho thanh niªn th«ng qua tæ chøc §oµn, Héi trong nhµ tr­êng: Tæ chøc §oµn thanh niªn cÇn phèi hîp víi ngµnh gi¸o dôc, l·nh ®¹o c¸c tr­êng, c¸c c¬ quan b¸o chÝ ®Èy m¹nh viÖc h­íng nghiÖp trong c¸c tr­êng phæ th«ng qua viÖc tæ chøc c¸c buæi täa ®µm, trao ®æi, giao l­u trùc tiÕp víi c¸c häc sinh cuèi cÊp, qua ®ã gióp häc sinh cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu vÒ c¸c ngµnh nghÒ, khèi häc cña c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng còng nh­ x¸c ®Þnh lùc häc cña b¶n th©n ®Ó cã thÓ tù ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp cho m×nh. C«ng t¸c h­íng nghiÖp, t­ vÊn nghÒ nghiÖp th«ng qua c¸c tr­êng tr×nh dù ¸n do §oµn thanh niªn ph¸t ®éng vµ ®¶m nhËn, tËn dông ®­îc nguån vèn, nguån nguyªn liÖu t¹i chç, ®iÒu nµy gióp cho thanh niªn, nhËn thøc hiÓu râ h¬n vÒ vÊn ®Ò lùa chän vµ h¹n chÕ vÊn ®Ò thanh niªn ®i lµm ¨n xa. Ngoµi ra cÇn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®Ó khuyÕn khÝch thanh niªn tù t¹o viÖc lµm nh­ ch­¬ng tr×nh “khëi sù doanh nghiÖp” tæ chøc c¸c diÔn ®µn gi÷a ng­êi lao ®éng víi c¸c nhµ doanh nghiÖp, t­ vÊn cho thanh niªn lËp c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ tù t¹o viÖc lµm. C«ng t¸c h­íng nghiÖp, t­ vÊn nghÒ nghiÖp th«ng qua c¸c trung t©m d¹y nghÒ, dÞch vô cho thanh niªn ®· gióp nhiÒu lao ®éng trÎ h¬n vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é, tiªu chuÈn vÒ lao ®éng, viÖc lµm cña ViÖt Nam vµ ph¸p luËt lao ®éng, phong tôc, tËp qu¸n cña mét sè n­íc, h­íng nghiÖp cho lao ®éng trÎ c¸ch thøc t×m viÖc lµm cho phï hîp víi tr×nh ®é kh¶ n¨ng chuyªn m«n kü n¨ng tr¶ lêi pháng vÊn, c¸ch giao tiÕp, nh»m gióp cho lao ®éng trÎ kiÕn thøc ban ®Çu trªn con ®­êng lËp th©n lËp nghiÖp. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng t­ vÊn nhiÒu lao ®éng trÎ ®· tù t×m cho m×nh mét nghÒ, c«ng viÖc phï hîp víi nguyÖn väng, së tr­êng cña b¶n th©n, gi¶m dÇn t×nh tr¹ng tr¸i ngµnh, tr¸i nghÒ, t¹o nªn n¨ng suÊt trong c«ng viÖc. KÕt luËn C«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch vµ ®­îc x· héi quan t©m. §èi víi tæ chøc §oµn thanh niªn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô ph¶i ®Æt lªn hµng ®Çu v× trong t×nh h×nh ®Êt n­íc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, ®Èy m¹nh c«ng cuéc CNH, H§H ®Êt n­íc, chóng ta cÇn ph¶i cã nguån lao ®éng. Nguån lao ®éng lµ tµi s¶n quý gi¸ vµ to lín cña quèc gia, võa lµ môc tiªu tiÒn ®Ò, võa lµ ®éng lùc ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, thùc hiÖn CNH, H§H ®Êt n­íc. Quan t©m ®Õn con ng­êi ®Æc biÖt lµ gi¶i quyÕt viÖc lµm, æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng, cßn thÓ hiÖn b¶n chÊt ­u viÖt cña chÕ ®é XHCN. Sù thÞnh v­îng cña c¸c quèc gia trong thÕ kû XXI sÏ ®­îc x©y dùng chñ yÕu trªn nÒn t¶ng v¨n minh vÒ trÝ tuÖ cña con ng­êi, kh¸c víi tr­íc ®©y lµ dùa vµo sù giµu cã cña tµi nguyªn thiªn nhiªn. §Ó cã thÓ n¾m b¾t kÞp thêi víi tr×nh ®é qu¶n lÝ vµ tr×nh ®é khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i cña c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi trong xu thÕ héi nhËp ngµy cµng s©u réng vµo qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay, chóng ta cÇn ph¶i chuÈn bÞ mét ®éi ngò ng­êi lao ®éng héi tô nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng cña d©n téc kÕt hîp víi tinh hoa v¨n hãa cña nh©n lo¹i, ®ã lµ nh÷ng con ng­êi cã ®øc, cã tµi, th«ng minh, s¸ng t¹o, lµm viÖc quªn m×nh v× sù phån vinh cña tæ quèc, ®­îc chuÈn bÞ tèt vÒ mäi mÆt, ®ñ n¨ng lùc tù qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, ®Õn ®iÒu hµnh vÜ m« kinh tÕ – x· héi. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã chØ cã thÓ lµ lùc l­îng thanh niªn v× hä lµ nh÷ng con ng­êi cã søc kháe, tri thøc, d¸m nghÜ, d¸m lµm. Mét trong nh÷ng thµnh tùu cña c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc lµ ®· x©y dùng ®­îc thÕ hÖ thanh niªn thêi kú míi cã ®¹o ®øc, nh©n c¸ch, tri thøc, søc kháe, t­ duy n¨ng ®éng vµ hµnh ®éng s¸ng t¹o, tiÕp nèi truyÒn thèng hµo hïng cña §¶ng vµ d©n téc, nªu cao lµng yªu n­íc, ý thøc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc x· héi chñ nghÜa, kh«ng ng¹i khã kh¨n, gian khæ, t×nh nguyÖn v× céng ®ång, cã tr¸ch nhiÖm víi gia ®×nh, x· héi, cã ý chÝ v­¬n lªn trong häc tËp, lao ®éng, lËp th©n, lËp nghiÖp, lµm giµu chÝnh ®¸ng, quyÕt t©m ®­a ®Êt n­íc tho¸t khái nghÌo nµn, l¹c hËu, mong muèn ®­îc tin t­ëng, ®­îc cèng hiÕn cho ®Êt n­íc, cã viÖc lµm thu nhËp æn ®Þnh, ®êi sèng v¨n hãa tinh thÇn lµnh m¹nh, phong phó, m«i tr­êng sèng an toµn. Dï cã nhiÒu t©m tr¹ng kh¸c nhau, song ®a sè thanh nhiªn lu«n tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc. H«m nay trong sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt n­íc, tuæi trÎ cµng ph¶i kh¼ng ®Þnh m×nh h¬n n÷a trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c nh»m ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô c¸ch m¹ng cña §¶ng trong thêi ®¹i hiÖn nay. VÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm ®©y lµ vÊn ®Ò quan träng cña tæ chøc ho¹t ®éng cña ®oµn thanh niªn bëi c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ nhiÖm vô quan träng trong qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh CNH, H§H ®Êt n­íc, ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ võa n©ng cao thu nhËp c¶i thiÖn ®êi sèng cho thanh niªn. Trong nh÷ng n¨m qua vÊn ®Ò §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh t¹i x· Th¸i §øc – huyÖn H¹ Lang – tØnh Cao B»ng ®· tÝch cùc trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn, gãp phÇn tÝch cùc ®¸ng kÓ trong c«ng cuéc CNH, H§H ®Êt n­íc, ®¸p øng nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng. Tuy nhiªn b­íc vµo thêi k× ®æi míi ®ßi hái c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn ë x· Th¸i §øc – huyÖn H¹ Lang – tØnh Cao B»ng thêi gian qua ®ang cßn h¹n chÕ vµ h×nh thøc néi dung cßn nghÌo nµn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña thêi ®¹i. V× vËy chuyªn ®Ò nµy lµ mét c«ng tr×nh nghiªn cøu nhá cña b¶n th©n em sau 18 th¸ng häc tËp t¹i Häc viÖn cïng víi nh÷ng thùc tÕ mµ em n¾m ®­îc ë c¬ së x· Th¸i §øc vµ lý luËn ®­îc c¸c thÇy c« trang bÞ trong gÇn 2 n¨m häc tËp t¹i Häc viÖn TTN ViÖt Nam sÏ gãp phÇn nhá bÐ trong viÖc x¸c ®Þnh nhiÖm vô “gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn” trong thêi gian tíi nh»m kh«ng ngõng n©ng cao vai trß cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh, ®Èy m¹nh c«ng cuéc CNH, H§H ®Êt n­íc, tiÕn lªn con ®­êng CNXH mµ §¶ng vµ B¸c Hå ®· chän. Tµi liÖu tham kh¶o V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng X Tæng quan t×nh h×nh Thanh niªn, C«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi. Thùc tr¹ng lao ®éng vµ viÖc lµm x· Th¸i §øc – huyÖn H¹ Lang – tØnh Cao B»ng. Tuæi trÎ Cao B»ng B¸o c¸o §¹i héi cña Ban chÊp hµnh §oµn TNCS Hå ChÝ Minh x· Th¸i §øc, huyÖn H¹ Lang, tØnh Cao B»ng. B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi c¸c n¨m 2008 – 2009 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m 2010 cña §oµn thanh niªn x· Th¸i §øc, huyÖn H¹ Lang, tØnh Cao B»ng. CÈm nang viÖc lµm cho tuæi trÎ Nhu cÇu viÖc lµm hiÖn nay. Tuæi trÎ víi viÖc lµm. H­íng nghiÖp cho con.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với việc giải quyết việc làm cho thanh niên xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.doc
Luận văn liên quan