Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cao Phong - Tỉnh Hòa Bình với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc

1. cơ sở lý luận: Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói " trong công cuộc kiến thiết nước nhà có 4 vấn đề cần phải chú ý đến , cũng phải coi là quan trọng như nhau : " kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội ". văn hóa Việt Nam là thành quả lao đông sáng tạo và đấu tranh dựng nước, giữ nước hàng ngàn năm của cộng đồng các dân tộc trên đất nước Việt Nam . là kết quả giao lưu quốc tế , tiếp thu những tinh hoa của nhiều nền văn hóa trên thế giới giữ vững bản sắc và không ngừng phát triển từ đời này qua đời khác , văn hóa Việt Nam đã hun đúc lên tâm hồn , khí phách bản lĩnh Việt Nam , góp phần làm sáng rõ lịch sử vẻ vang của dân tộc. Ngày nay cùng với xu thế "quốc tế hóa" hòa nhập vào dòng chảy chung của nhân loại chúng ta đang tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước . Tổng kết thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội trong những năm qua. Đảng ta thấy rằng xây dựng chủ nghĩa xã hội không thể coi trọng vấn đề văn hoá , dư thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã đặt vấn đề xây dựng văn hóa ngang hàng với các vấn đề quan trọng khác, xem văn hoá có nghĩa như là các vấn đề vấn đề phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế , chính sách đối ngoại đối với các thành phần kinh tế phát triển . khoa học công nghệ , giáo dục , an ninh quốc phòng v.v . Mặt khác , cùng với việc thưc hiện công nghiệp hoá , hiện đại hoá nền kinh tế thị trường đã tạo ra tâm lý tiêu dùng lối sống chạy theo vật chất tầm thường của một bộ phận dân cư. Đặc biệt là chiến lược "diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch khác đang chĩa mũi nhọn vào nước ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó có lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Tệ sùng bái nước ngoài, coi thường những giá trị văn hóa dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng cá nhân vị kỷ . Đang gây hại đến thuần phong mỹ tục. không ít trường hợp vì đồng tiền mà trà đạp lên tình nghĩa gia đình, quan hệ thầy trò, tình bạn, tình đồng chí, đồng nghiệp. Bên cạnh đó là các tệ nạn xã hội, mặt trái của cơ chế thị trường. Nhiều hủ tục lạc hậu khá lan tràn nhất là trong việc cưới, việc tang lễ hội : Thông tư 04/TT - BVH-TT của Bộ văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội. Trong bài phát biểu khai mạc tại hội nghị lần thứ 5 . Ban chấp hành trung ương Đảng ( khóa VIII ) của đồng chí Lê Khả Phiêu chỉ rõ : "Những tiêu cực đang xuất hiện có nhiều hướng gia tăng trên nhiều lĩmh vực của đời sống văn hoá tinh thần nhất là sự xuống cấp về tư tưởng , đạo đức và đời sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ , đảng viên và nhân dân . Dẫn tới nguy cơ đối với văn minh của Đảng và sự phát triển của đất nước ". vì vậy việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để trước sau "Ta vẫn là ta" là một vấn đề có ý nghĩa sống còn của nền vă hoá, là trách nhiệm nặng nề, một việc làm hết sức có ý nghĩa đối với sự phát triển của đất nước. Đây cũng là trách nhiệm chung của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể quần chúng trong đó có lực lượng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải thực sự làm nòng cốt Một nhà nghiên cứu lý luận văn hóa nhận xét rằng " Muốn đưa một nước từ nghèo trở thành một đất nước giàu mạnh chỉ cần vài chục năm nhưng để giữ gìn và phát huy bẳn sắc văn hóa của một dân tộc thì phải mất hàng nghìn năm " MỤC LỤC Phần mở đầu: . 4 I. LÝ do chọn chuyên đề . 4 II. Mục đích nghiên cứu . 6 III. Khách thể và đối tượng nghiên cứu: . 6 IV. Nhiệm vụ của đề tài . 7 V. Phạm vi nghiên cứu . 7 VI. Phương pháp nghiên cứu 7 VII. Bố cục của chuyên đề 7 PHÇn HAI: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:(gåm 3 chương) 8 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA CHUYÊN đề . 8 I. Một số khái niệm liên quan đến chuyên đề 8 II. Tư tưởng Hå ChÝ Minh và những quan điểm của Đảng CSVN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc . . 17 III. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc . 20 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYÖN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH TRONG VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC . 26 I. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội huyện Cao Phong - tỉnh Hòa Bình 26 II. Thực trạng các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Cao Phong - Tỉnh Hòa Bình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc 30 III. Tổng kết đánh giá chung và bài học kinh nghiệm 41 CHƯƠNG III:CÁC GIẢI PHÁP CÓ TÍNH KHẢ THI NHẰM NÂNG CAO HƠN NỮA VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC HUYÖN CAO Ở PHONG -TỉNH HÒA BÌNH . 44 I. Cơ sở xuất phát giải pháp . 44 II. Những giải pháp cụ thể 44 PHẦN III: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 47 I. Kiến nghị 47 II. Kết luận .52 Danh môc tµi liÖu tham khảo 54

doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1723 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cao Phong - Tỉnh Hòa Bình với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ph¸t triÓn th× viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc cµng trë nªn bøc b¸ch vµ mang mét ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng. Cïng víi viÖc më réng giao l­u víi thÕ giíi th× v¨n ho¸ ViÖt Nam còng cã dÞp to¶ s¸ng ®­îc thÕ giíi biÕt ®Õn nhiÒu h¬n, chóng ta cã ®iÒu kiÖn tiÕp thu häc tËp tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i ®Ó lµm phong phó s©u s¾c thªm b¶n s¾c v¨n ho¸ cña ViÖt Nam chóng ta. ThÕ hÖ trÎ ViÖt Nam h«m nay cÇn ph¶i v­ît qua ®­îc nh÷ng thö th¸ch ®ã th× chóng ta míigi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn ®­îc b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc theo ®Þnh h­íng XHCN víi nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n lµ d©n téc, hiÖn ®¹i vµ nh©n v¨n Tuæi trÎ lµm ®­îc nh­ vËy lµ chóng ta®· t¹o ®­îc nÒn t¶ng tinh thÇn v÷ng ch¾c, mét ®éng lùc thóc ®Èy to lín cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Nh­ vËy thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam h«m nay vµ mai sau cã tr¸ch nhiÖm thËt nÆng nÒ nh­ng ®Çy vinh dù khi ®­îc §¶ng, B¸c Hå tin t­ëng vµ giao nhiÖm vô, ®iÒu nµy ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß quan träng cña §oµn thanh niªn. §Ó ®¸p l¹i lßng tin cña §¶ng, B¸c Hå vµ nh©n d©n, tæ chøc §oµn cÇn xung kÝch ®i ®Çu vµ cã nh÷ng ch­¬ng tr×nh cô thÓ, thiÕt thùc ®Ó gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc. CÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¸o giôc h÷u hiÖu cho §VTN nhËn thøc ®Çy ®ñ s©u s¾c nhiÖm vô nµy, tõ ®ã biÕn t×nh c¶m hµnh ®éng thµnh phong trµo c¸ch m¹ng, x©y dùng b¶o vÖ vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. ch­¬ng ii: thùc tr¹ng viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ë HUYÖN CAO PHONG - TØNH HßA B×NH I. VÞ trÝ ®Þa lý, ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi huyÖn Cao Phong tØnh Hßa B×nh 1. VÞ trÝ ®Þa lý, ®iÒu kiÖn tù nhiªn Cao Phong lµ huyÖn miÒn nói cña tØnh Hßa B×nh , Cao Phong “M­êng Thµng” víi ®Þa thÕ nói non trïng ®iÖp, hiÓm trë, n»m trªn nh÷ng ®Çu mèi giao th«ng quan träng nh­ trôc ®­êng sè 6 vµ lµ cöa ngâ T©y B¾c cña tæ quèc. Cao Phong cã tæng diÖn tÝch tù nhiªn lµ 25.437 ha, d©n sè 40,414 ng­êi, huyÖn cã 13 ®¬n vÞ hµnh chÝnh gåm 12 x· vµ 1 thÞ trÊn. * VÞ trÝ ®Þa lý : - PhÝa §«ng gi¸p huyÖn Kim B«i - PhÝa T©y gi¸p L¹c S¬n - PhÝa Nam gi¸p huyÖn T©n L¹c - PhÝa B¾c gi¸p huyÖn §µ B¾c vµ tp Hßa B×nh Lµ mét huyÖn n»m ë phÝa nam cña tØnh Hßa B×nh, mét c¸i n«i cña d©n téc M­êng, n»m trong 4 ®Þa danh tiªu biÓu “NhÊt Bi , Nh× Vang , Tam Thµng , Tø §éng”. Cao Phong n»m trong thung lòng ®­îc bao bäc bëi c¸c d·y nói ®¸ cã ®é cao tõ 170m – 342m, Cao Phong cã h×nh d¸ng nh­ mét con rïa ®ang bß vÒ h­íng T©y B¾c. Cã vÞ trÝ chiÕn l­îc quan träng lµ cöa ngâ giao l­u gi÷a c¸c tØnh T©y B¾c, ®ång b»ng s«ng Hång vµ thñ ®« Hµ Néi. Tr­íc c¸ch m¹ng th¸ng t¸m n¨m 1945 Cao Phong chñ yÕu lµ “ng­êi M­êng” sinh sèng, sau c¸ch m¹ng th¸ng 8 ®Õn nay ®ång bµo Kinh vµ mét sè d©n téc anh em ®Õn x©y dùng vïng kinh tÕ míi , cho ®Õn thêi ®iÓm nµy toµn huyÖn cã 3 d©n téc anh em cïng sinh sèng ®ã lµ: M­êng – Dao - Kinh trong ®ã ng­êi M­êng lµ chñ yÕu chiÕm 75,5% 2. T×nh h×nh chÝnh trÞ §Æc ®iÓm vÒ vÞ trÝ ®Þa lÝ nh­ vËy ®· t¹o ®Þa h×nh huyÖn Cao Phong cã nhiÒu kh¸c biÖt so víi nh÷ng n¬i kh¸c. hÖ thèng chÝnh trÞ vµ ®êi sèng tinh thÇn trong nh©n d©n kh«ng ngõng ®­îc cñng cè. Víi truyÒn thèng yªu n­íc vµ tinh thÇn c¸ch m¹ng , nh©n d©n Cao Phong ®ang chung tay g¾ng søc cïng nhau x©y dùng nÒn v¨n hãa míi x· héi chñ nghÜa. Ph¸t huy truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñp cña d©n téc, nhÊt lµ phong trµo " §¹i ®oµn kÕt toµn d©n", kh«ng ph©n biÖt chñng téc, sèng , häc tËp vµ lµm viÖc theo hiÕn ph¸p, ph¸p luËt nhµ n­íc, x©y dùng vµ gi÷ g×n an ninh quèc phßng, gãp phÇn tham gia vµo sù nghiÖp c¸ch m¹ng trong t×nh h×nh míi, b¶o vÖ quª h­¬ng vµ tæ quèc XHCN v× môc tiªu d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh. Ng­êi d©n lu«n ®Æt niÒm tin vµo §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam vµ B¸c Hå kÝnh yªu, trung thµnh ®i theo ®­êng lèi l·nh ®¹o cña §¶ng vµ B¸c Hå ®· lùa chän . Thùc hiÖn vµ chÊp hµnh tèt c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, ChØ thÞ, NghÞ quyÕt cña §¶ng vµ ph¸p luËt Nhµ n­íc. Bé m¸y qu¶n lý Nhµ n­íc, c¸c ngµnh c¸c cÊp ®Òu h×nh thµnh cã kÕt cÊu tõ cÊp huyÖn ®Õn x·, thÞ trÊn vµ c¸c th«n, côm d©n c­ kh«ng ngõng ®­îc t¨ng c­êng. Tinh thÇn ®oµn kÕt vun ®¾p thÕ trËn quèc phßng toµn d©n vµ thÕ trËn an ninh nh©n d©n ®­îc gi÷ v÷ng. Nh÷ng yÕu tè trªn lµ ®éng lùc thóc ®Èy viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ ®Þa ph­¬ng, ®ång thêi lµ tiÒn ®Ò cho v¨n ho¸ ph¸t triÓn. 3. T×nh h×nh kinh tÕ Cao Phong lµ mét huyÖn cã tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®· ®em l¹i cho Cao Phong nhiÒu lîi thÕ trong viÖc ph¸t triÓn n«ng l©m nghiÖp dùa trªn hai lo¹i c©y trång chñ yÕu ®ã lµ cam vµ mÝa. DiÖn tÝch tù nhiªn cña huyÖn lµ 25,437 ha, trong ®ã rõng cã nhiÒu lo¹i gç quÝ nh­; Lim, T¸m, L¸t, NghiÕn…cïng c¸c lo¹i Tre, Nøa, B­¬ng vµ c¸c lo¹i c©y cã gi¸ trÞ nh­: Sa nh©n, M©y, Song cïng víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, vÒ c¬ b¶n còng ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - v¨n ho¸- x· héi, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña nh©n d©n. C¬ chÕ thÞ tr­êng nhÊt lµ c¸c chÝnh s¸ch, dù ¸n : Ch­¬ng tr×nh 135, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho vay vèn ph¸t triÓn trång trät vµ ch¨n nu«i, dù ¸n 661 trång rõng (Th«ng, b¹ch ®µn, keo…), ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ, ®êi sèng nh©n d©n ®­îc n©ng cao, c¬ së vËt chÊt ®­îc c¶i thiÖn. Mçi hé gia ®×nh thu nhËp cao cã khi ®¹t tíi hµng tr¨m triÖu ®ång / n¨m. ViÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nh­: Giao th«ng, thuû lîi, tr­êng häc, y tÕ, c¸c c«ng tr×nh phóc lîi x· héi ngµy cµng ®­îc triÓn khai réng r·i, Kinh tÕ trang tr¹i còng ®­îc ®Çu t­ ®óng møc nh­ ph¸t triÓn nu«i t«m, lîn, c¸…, ë c¸c x· nh­ B×nh Thanh, Thung Nai, nu«i Tr©u, Bß ë x· Nam Phong, Xu©n Phong. Cao Phong cßn lµ mét khu du lÞch hÊp dÉn cña tØnh Hßa B×nh vµ ViÖt Nam, ®Õn víi Cao Phong b¹n cã thÓ ®i th¨m quan nh÷ng danh lam th¾ng c¶nh ®Ñp ë n¬i ®©y nh­: Khu du lÞch §Òn Bê x· Thung Nai, khu chiÕn tÝch Th¹ch Yªn x· Yªn Th­îng, du lÞch sinh th¸i Nhµ Sµn b¶n Giang Mç x· B×nh Thanh, du lÞch lßng hå s«ng §µ, v­ên hoa nói cèi x· T©n Phong, Th¸c B¹c Long Cung, cïng th¸m hiÓm §éng Tiªn phi…Vµ cßn nhiÒu khu di tÝch ®ang trong giai ®o¹n khai th¸c, tu söa, ®©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn tèt cho Cao Phong ph¸t triÓn kinh tÕ – v¨n hãa – x· héi. §Õn víi Cao Phong b¹n sÏ ®­îc tËn h­ëng c¶nh quan s«ng nói vµ thiªn nhiªn kú thó, th­ëng thøc nh÷ng mãn ¨n truyÒn thèng nh­: C¬m lam, r­îu CÇn, b¹n sÏ ®­îc t¾m m×nh trong nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca M­êng méc m¹c tha thiÕt, c¸c ®iÖu móa xße cña ng­êi Th¸i, nÐt sinh ho¹t v¨n hãa ®Æc s¾c nh­ h¸t ®èi, h¸t ru, s¾c bïa, cång chiªng cña ng­êi M­êng ®· gãp phÊn t¹o thªm sù hÊp dÉn tíi du kh¸ch gÇn xa. 4. T×nh h×nh v¨n ho¸ a. T×nh h×nh c¬ b¶n vÒ c¸c vÊn ®Ò x· héi. * C«ng t¸c gi¸o dôc ®µo t¹o: N¨m häc 2007-2008, Cao Phong cã tØ lÖ c¸c ch¸u trong ®é tuæi mÉu gi¸o ®Õn tr­êng ®¹t 98%, huy ®éng ®­îc 99,9% sè ch¸u trong ®é tuæi vµo líp 1, h¹n chÕ sè häc sinh bá häc. ChÊt l­îng cña c¸c nghµnh häc, bËc häc ®¹t lo¹i kh¸, gi¸o dôc mòi nhän ®­îc chó ý, gi¸o dôc ®¹i trµ ph¸t triÓn ®ång ®Òu. C«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc trung häc ®ang ®­îc ph¸t triÓn ®ång bé ë c¸c nghµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng. HuyÖn ®ang thùc hiÖn tèt viÖc båi d­ìng kiÕn thøc, tËp huÊn nghiÖp vô th­êng xuyªn cho gi¸o viªn, båi d­ìng sö dông c¸n bé nhÊt lµ c¸n bé trÎ ng­êi ®Þa ph­¬ng, d©n téc. Sè l­îng gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, qui m« tr­êng líp ®­îc duy tr× t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ ®ang ngµy mét më réng, ®a d¹ng ho¸. Hiện nay huyện cã 8 tr­êng THCS vµ 6 tr­êng tiÓu häc ®­îc c«ng nhËn lµ tr­êng chuÈn quèc gia. * VÒ h­íng nghiÖp vµ d¹y nghÒ : HuyÖn ®· më c¸c líp méc, ®iÖn, nghÒ thñ c«ng m©y tre ®an, dÖt thæ cÈm, nghµnh c«ng nghiÖp c¬ khÝ còng ®ang ®­îc n©ng cao… Tõng líp ®¸p øng nhu cÇu cho nh©n d©n nãi chung, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. * C«ng t¸c y tÕ – d©n sè – gia ®×nh vµ trÎ em: Trªn ®Þa bµn Cao Phong ®· cã trung t©m y tÕ huyÖn vµ tÊt c¶ c¸c x· ®Òu cã tr¹m y tÕ c¬ së. HuyÖn ®· vµ ®ang n©ng cÊp, t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt cho c¸c tram y tÕ x·, thÞ trÊn. §éi ngò c¸n bé y tÕ tõ huyÖn ®Õn tõng c¬ së ®ang tõng b­íc ®­îc kiÖn toµn. Nghµnh y tÕ ®· thùc hiÖn tèt c¸c ch­¬ng tr×nh quèc gia, thanh to¸n ®­îc c¸c bÖnh nguy hiÓm nh­ t¶, th­¬ng hµn, viªm gan, b­íu cæ… tuyªn truyÒn s©u réng trong nh©n d©n phßng chèng c¸c bÖnh x· héi nh­ Lao, AIDS. C«ng t¸c phßng dÞch kh¸m ch÷a bÖnh, ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n ®­îc duy tr× th­êng xuyªn, kh¸m vµ ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo vµ ®Æc biÖt lµ trÎ em vµ ng­êi giµ. HiÖn nay 100% tr¹m y tÕ ®Òu cã y b¸c sü. C«ng t¸c d©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh lu«n ®­îc chó träng, c«ng t¸c tuyªn truyÒn, vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, ®Õn nay tû lÖ d©n sè tù nhiªn tõ 15, 3% xuèng 10, 5%. Tû lÖ ®ãi nghÌo gi¶m xuèng10, 85%. Sè hé dïng n­íc s¹ch 99%. HiÖn nay tÊt c¶ c¸c x·, thÞ trÊn ®Òu cã b­u ®iÖn v¨n ho¸, ph­¬ng tiÖn phôc vô ng­êi d©n nh­ : chiÕu phim, s¸ch, b¸o, ®µi, ti vi ®· ®Õn ng­êi d©n. §Õn nay sè hé dïng th«ng tin ®¹i chóng 99,6%. C«ng t¸c chÝnh s¸ch x· héi ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc quan t©m ®óng møc b. VÒ phong trµo " Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­" Tr¶i qua bao th¨ng trÇm cña lÞch sö, tõ mïa xu©n ®en nghÞt bom thï ®Õn mïa hoa në ré, tõ xiÒng xÝch n« lÖ ®Õn bÇu trêi tù do, tõ cuéc sèng lao ®éng ®­îc tÝch luü, tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c, ®ång bµo c¸c d©n téc huyÖn Cao Phong ®· b¶o tån, gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ nghÖ thuËt truyÒn thèng mang ®Ëm b¶n s¾c v¨n ho¸ ng­êi M­êng nh­; LÔ héi s¾c bïa, cång chiªng, mo ®Î ®Êt ®Î n­íc, ®iÖu h¸t, móa truyÒn thèng, c¸c trß ch¬i d©n gian nh­: nÐm cßn, kÐo co, ®Èy gËy ®­îc duy tr×, gãp phÇn x©y dùng x· héi v¨n minh gia ®×nh h¹nh phóc vµ lo¹i bá dÇn c¸c thñ tôc l¹c hËu. HuyÖn Cao Phong thËt tù hµo khi §¶ng vµ Nhµ n­íc c«ng nhËn HuyÖn Anh Hïng LLVTND trong thêi k× ®æi míi, ®­îc sù quan t©m cña c¸c cÊp, bé, ngµnh. §¶ng bé vµ nh©n d©n huyÖn Cao Phong ®ang tiÕp tôc v­¬n lªn kh¾c phôc mäi khã kh¨n, thùc hiÖn th¾ng lîi ®­êng lèi ®æi míi cña ®Êt n­íc vµ x©y dùng quª h­¬ng Cao Phong ngµy mét giµu ®Ñp, v÷ng m¹nh trªn mäi lÜnh vùc cña x· héi. Trªn c¬ së ®ã nghÞ quyÕt 03 NQ/QB vÒ tiÕp tôc ®Èy m¹nh cuéc vËn ®éng "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­" UBND huyÖn ®· x©y dùng ®Ò ¸n vµ thµnh lËp, cñng cè vµ kiÖn toµn ban chØ ®¹o tõ huyÖn ®Õn c¬ së. II.Thùc tr¹ng c¸c ho¹t cña §oµn tncs hå chÝ minh huyÖn cao phonh - tØnh hßa b×nh trong viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. 1.C¬ së §oµn vµ t×nh h×nh Thanh thiÕu niªn ë huyÖn Cao Phong – tØnh Hßa B×nh HiÖn nay trong toµn huyÖn cã 32 c¬ së ®oµn vµ ®oµn trùc thuéc, trong ®ã §oµn c¬ së x·, thÞ trÊn lµ 13, chi §oµn trùc thuéc lµ 19. Sè l­îng uû viªn BCH huyÖn §oµn lµ 21, toµn huyÖn cã 25898 §VTN, sinh ho¹t tai 205 chi ®oµn, 147 chi ®oµn th«n b¶n, 39 chi ®oµn tr­êng häc vµ 19 chi ®oµn trùc thuéc. Tû lÖ ®oµn viªn n«ng th«n chiÕm 73%, cã 1641 thanh niªn, 3707 ®oµn viªn vµ 719 ®ång chÝ lµ ®¶ng viªn tham gia sinh ho¹t t¹i c¸c chi ®oµn. §­îc sù quan t©m cña c¸c cÊp uû §¶ng, ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc x· héi nªn c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo Thanh thiÕu nhi huyÖn Cao Phong ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ, kÕ thõa båi ®¾p , x©y dùng vµ b¶o tån mét nÒn v¨n hãa mang ®Ëm ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc Hßa B×nh. Víi vai trß lµ lùc l­îng dù bÞ cña §¶ng, §oµn ®· tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng th«ng qua viÖc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc Chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, tuyªn truyÒn vÒ chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc cho ®oµn viªn, Thanh thiÕu nhi, th­êng xuyªn triÓn khai vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ cuéc vËn ®éng “Tuæi trÎ ViÖt Nam häc tËp vµ lµm theo lêi B¸c”. " §oµn viªn häc tËp, phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam". Trong nh÷ng n¨m qua c¸c tæ chøc §oµn ®· giíi thiÖu 985 ®oµn viªn ­u tó häc líp c¶m t×nh §¶ng, giíi thiÖu 778 ®oµn viªn ­u tó cho §¶ng vµ ®­îc kÕt n¹p 625 ®oµn viªn ­u tó vµo §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam. §oµn c¸c cÊp tõ huyÖn ®Õn c¬ së ®· tæ chøc cho §VTN tham gia gãp ý kiÕn vµo c¸c dù th¶o v¨n kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø X, dù th¶o b¸o c¸o ®¹i héi §¶ng bé tØnh, huyÖn lÇn thø XIII vµ b¸o c¸o chÝnh trÞ cña tæ chøc c¬ së §¶ng, ®ãng gãp ý kiÕn cho c¸n bé ®¶ng viªn theo tinh thÇn NghÞ quyÕt TW VI lÇn 2(kho¸ VIII) nh»m gãp phÇn x©y dùng §¶ng ngµy cµng trong s¹ch v÷ng m¹nh. Ban Th­êng vô HuyÖn §oµn ®· tham m­u cho HuyÖn uû néi dung tæng kÕt 10 n¨m thùc hiÖn NghÞ quyÕt IV (kho¸ VII ) cña Ban BÝ th­ TW §¶ng vÒ c«ng t¸c Thanh niªn trong thêi k× míi vµ ChØ thÞ 36 CT/TU cña Ban Th­êng vô TØnh uû Hßa B×nh vÒ t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña cÊp uû §¶ng ®èi víi §oµn TNCS Hå ChÝ Minh vµ phong trµo Thanh thiÕu nhi ph­êng x· trong t×nh h×nh míi. BCH §oµn c¸c cÊp ®· tham m­u cho c¸c cÊp uû §¶ng vÒ c«ng t¸c thanh niªn, th­êng xuyªn ph¶n ¸nh t©m t­ nguyÖn väng chÝnh ®¸ng ®Ó c¸c cÊp uû §¶ng ®Þnh h­íng cho §oµn thanh niªn ho¹t ®éng, ®ång thêi tæ chøc §oµn tÝch cùc giíi thiÖu c¸n bé §oµn tham gia vµo cÊp uû. §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ do lµm tèt c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo Thanh thiÕu nhi, cuèi 2008 huyÖn §oµn ®· ®­îc tØnh §oµn trao tÆng b»ng khen “ ®¬n vÞ v÷ng m¹nh vÒ c«ng t¸c §oµn, Héi, §éi”. §©y chÝnh lµ nguån ®éng viªn cao quý ®èi víi c¸c tæ chøc §oµn cña huyÖn. Thùc hiÖn nghÞ quyÕt sè 01 cña Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §oµn VIII vÒ “T¨ng c­êng cñng cè vµ më réng mÆt trËn ®oµn kÕt tËp hîp Thanh niªn”. C¸c cÊp bé §oµn tõ huyÖn ®Õn c¬ së ®· ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc tËp hîp thanh niªn, chó träng viÖc thµnh lËp c¸c c©u l¹c bé thanh niªn, giíi thiÖu nh÷ng c¸n bé §oµn ­u tó tham gia vµo Uû ban Héi LHTN c¸c cÊp. C«ng t¸c ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn, x©y dùng Héi LHTN do §oµn lµm nßng cèt ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn vÒ c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng, th«ng qua ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ c¸c cuéc vËn ®éng cña Héi, hÖ thèng tæ chøc cña Héi ®­îc cñng cè, kiÖn toµn. C¸c tæ chøc Héi kÞp thêi triÓn khai häc tËp NghÞ quyÕt §¹i héi Héi LHTN ViÖt Nam c¸c cÊp. C«ng t¸c båi d­ìng vµ n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé Héi ®­îc chó träng, ®· cö 53 ®ång chÝ c¸n bé chñ chèt cña Héi tham gia Héi tr¹i tËp huÊn t¹i tØnh, Héi LHTN huyÖn phèi hîp víi trung t©m båi d­ìng chÝnh trÞ huyÖn më líp triÓn khai NghÞ quyÕt, §iÒu lÖ Héi LHTN ViÖt Nam lÇn thø V vµ båi d­ìng kü n¨ng, nghiÖp vô c«ng t¸c Héi cho 80 ®ång chÝ c¸n bé Héi chñ chèt ë c¬ së. C«ng t¸c §éi vµ phong trµo thiÕu nhi ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, Ban Th­êng vu huyÖn §oµn triÓn khai NghÞ quyÕt 04 vÒ "§Èy m¹nh c«ng t¸c §éi trªn ®Þa bµn d©n c­", còng nh­ tÝch cùc thùc hiÖn NghÞ quyÕt 10 cña BCH T¦ §oµn vÒ " T¨ng c­êng c«ng t¸c ch¨m sãc, gi¸o dôc thiÕu niªn nhi ®ång". NhiÒu ch­¬ng tr×nh phÇn viÖc " V× ®µn em th©n yªu" ®­îc c¸c tæ chøc §oµn quan t©m nh­: DiÔn ®µn, héi thi, §¹i héi ch¸u ngoan B¸c Hå, c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao, thi ®ua häc tËp theo chñ ®Ò, chñ ®iÓm hµng tuÇn, th¸ng, quý, n¨m häc nh­ : " §«i b¹n cïng tiÕn", " V­ît khã häc tËp", " Em yªu tr­êng em"…NhiÒu phong trµo, nhiÒu cuéc vËn ®éng nh­ : " KÕ ho¹ch nhá", x©y dùng " Tñ s¸ch Kim §ång" , x©y dùng quü “ Viªn g¹ch hång” ®· gop phÇn cïng tæ chøc §oµn x©y dùng nhµ t×nh th­¬ng, nhµ ®¹i ®oµn kÕt, ®­îc c¸c b¹n nhá nhiÖt t×nh h­ëng øng tham gia , c¸c cÊp bé §oµn ®· tÝch cùc quan t©m ®Õn thiÕu nhi, ®· trao 120 xuÊt quµ ®å dïng häc tËp vµ 535 bé quÇn ¸o, mò trÞ gi¸ 37 triÖu ®ång cho c¸c em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n, ®iÓn h×nh phong trµo nµy lµ §oµn x· Xu©n Phong, B¾c Phong, ®éi tri thøc trÎ Xu©n Phong , Yªn LËp C«ng t¸c x©y dùng §éi ®­îc chó träng th«ng qua viÖc n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng §éi, cñng cè ®éi ngò c¸n bé §éi vµ triÓn khai " Ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn tæng phô tr¸ch §éi", " Ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn ®éi viªn", x©y dùng CLB " Phô tr¸ch §éi tµi n¨ng", ®Õn nay ®· kÕt n¹p ®­îc 3856 ®éi viªn míi. Cã 9.135 ®¹t danh hiÖu ch¸u ngoan B¸c Hå, 1283 ®éi viªn ®­îc båi d­ìng kÕt n¹p §oµn. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt 04 BCH tØnh §oµn Hßa B×nh vÒ " §Èy m¹nh c«ng t¸c §éi trªn ®Þa bµn d©n c­" Héi ®ång ®éi huyÖn phèi hîp víi BCH c¸c tæ chøc c¬ së §oµn b­íc ®Çu triÓn khai cã hiÖu qu¶, ®· tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng bæ Ých, thiÕt thùc cho thiÕu nhi nh­ tæ chøc gÆp mÆt tÆng quµ cho thiÕu nhi nghÌo v­ît khã, quµ TÕt trung thu thiÕu nhi víi sè tiÒn 68. 540.000® 2. Thùc tr¹ng c¸c ho¹t ®éng cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh huyÖn Cao Phong – tØnh Hßa B×nh trong viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. HiÖn nay vÊn ®Ò v¨n ho¸ vµ gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ®ang lµ mét vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m cña nhiÒu quèc gia. ë n­íc ta trong khi kh¼ng ®Þnh ®­êng lèi ®æi míi, thùc hiÖn C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸, §¶ng ta coi v¨n ho¸ lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña x· héi, lµ môc tiªu, lµ ®éng lùc thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn. ë bÊt cø thêi ®¹i nµo, x· héi nµo, nÕu kh«ng dùa vµo di s¶n v¨n ho¸ sÏ kh«ng thÓ ph¸t triÓn. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, ph¸t triÓn c¸c c¬ së h¹ tÇng tõ thµnh thÞ ®Õn n«ng th«n vµ miÒn nói, c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ tinh thÇn còng ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt nh­ : §iÖn, ®­êng, tr­êng, tr¹m…§­îc ch¨m lo x©y dùng, hÖ thèng ph¸t thanh truyÒn h×nh, nhµ v¨n hãa, nhµ truyÒn thèng, CLB, s©n thÓ thao, th­ viÖn, cung v¨n ho¸…§· vµ ®ang ®­îc ®Çu t­ x©y dùng, phong trµo v¨n ho¸ v¨n nghÖ quÇn chóng ®­îc quan t©m vµ ph¸t triÓn. C¸c ngµy lÔ, ngµy héi d©n téc gi÷ v÷ng, phong trµo nÕp sèng v¨n ho¸ tiÕp tôc ®­îc ®Èy m¹nh, c¸c thñ tôc l¹c hËu, mª tÝn dÞ ®oan, c¸c tÖ n¹n x· héi ®­îc ®Èy lïi. C¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸, c¸c di tÝch lÞch sö ®­îc kh«i phôc vµ b¶o vÖ ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo ®êi sèng kinh tÕ - v¨n ho¸ - x· héi. H­ëng øng cuéc vËn ®éng cña Uû ban Trung ­¬ng MTTQ ViÖt Nam “ Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa” . Trong nh÷ng n¨m qua BCH huyÖn §oµn Cao Phong ®· phèi hîp víi c¸c ban nghµnh ®oµn thÓ trong huyÖn th­êng xuyªn të chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ- thÓ dôc- thÓ thao ®¸p øng nhu cÇu n©ng cao ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn, gãp phÇn t¹o nªn m«i tr­êng v¨n hãa lµnh m¹nh, t« thªm vÎ ®Ñp vµ nh÷ng gi¸ trÞ cho s¶n phÈm v¨n hãa chung cña nh©n lo¹i. §oµn c¸c cÊp ®· tËp trung triÓn khai häc tËp, sinh ho¹t chÝnh trÞ "TiÕn b­íc d­íi cê §¶ng" , "Tuæi trÎ víi t­ t­ëng Hå ChÝ Minh" ®ång thêi ®· tæ chøc cho 31868 l­ît ®oµn viªn thanh niªn häc tËp nghiªn cøu 6 bµi häc lý luËn chÝnh trÞ cña §oµn, 10 chuyªn ®Ò vÒ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, 5 chuyªn ®Ò chñ nghÜa yªu n­íc ViÖt Nam cho c¸n bé §oµn. TriÓn khai cho ®oµn viªn thanh niªn, thiÕu nhi th«ng qua c¸c cuéc vËn ®éng, diÔn ®µn “TiÕp löa truyÒn thèng m·i m·i tuæi 20”. “Tuæi trÎ sèng ®Ñp, sèng cã Ých”. C¸c cuéc thi ‘"S¸ng m·i anh Bé ®éi Cô Hå". "75 n¨m lÞch sö vÎ vang cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam", "§Êt n­íc 62 mïa xu©n", "C«ng an nh©n d©n ViÖt Nam v× b×nh yªn cuéc sèng" ®­îc ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn tham gia. Th«ng qua c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m nh­ : 03/2, 26/3, 30/4, 15/5, 19/5, 27/7, 02/9,20/10, 22/12… ®· tuyªn truyÒn lÞch sö truyÒn thèng vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ thÓ dôc thÓ thao. ThiÕt thùc chµo mõng ngµy kû niÖm b»ng nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng, phong phó nh­ : To¹ ®µm, gÆp mÆt, tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ §¶ng, §oµn, Héi, §éi, lÞch sö ®Þa ph­¬ng, héi tr¹i, h¸i hoa d©n chñ , v¨n nghÖ quÇn chóng… Vµo nh÷ng ngµy héi hµng n¨m c¸c ho¹t ®éng nh­ kÐo co, h¸t ®èi, nÐm cßn, ®Èy gËy, ®u quay..., cña nh©n d©n huyÖn Cao Phong ®­îc tæ chøc réng r·i, mäi tÇng líp nh©n d©n h­ëng øng tham gia tÝch cùc t¹o mèi ®oµn kÕt c¸c d©n téc vµ gãp phÇn gi÷ g×n ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc cña ®Þa ph­¬ng. Phong trµo "thanh niªn t×nh nguyÖn" ®· gióp ®ì c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch gÆp khã kh¨n, ®ång bµo vïng d©n téc lµm kinh tÕ v­ên, cô thÓ lµ ®· tham gia cïng c¸c ®oµn thÓ x©y dùng ®­îc 7 ng«i nhµ cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch t¹i x· B¾c Phong, Dòng Phong. T¨ng 12 chiÕc xe ®¹p, s¸ch vë cho c¸c em cã hoµn c¶nh khã kh¨n biÕt v­¬n lªn trong häc tËp. Tuyªn truyÒn thanh niªn tÝch cùc ph¸t triÓn vµ nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc gi÷ g×n vµ b¶o tån c¸c di tÝch lÞch sö, danh lam th¾ng c¶nh, khu du lÞch. C«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc, ph¸p luËt ®· ®­îc chó träng tæ chøc cã hiÖu qu¶, c¸c tæ chøc §oµn ®· chñ ®éng phèi hîp víi c¸c ban ngµnh cã liªn quan gi¸o dôc cho ®oµn viªn thanh niªn vÒ LuËt NghÜa vô qu©n sù, LuËt giao th«ng ®­êng bé, LuËt h«n nh©n gia ®×nh, Ph¸p lÖnh phßng chèng t¸c h¹i thuèc l¸, ma tuý, m¹i d©m. Ban Th­êng vô huyÖn §oµn ®· phèi kÕt hîp víi Ban t­ t­ëng tØnh §oµn tæ chøc 03 ®ît tËp huÊn vµ triÓn khai gi¸o tr×nh ®iÖn tö" Nh÷ng ®iÒu tuæi trÎ cÇn biÕt vÒ AIDS" vµ t­ vÊn vÒ HIV/AIDS cã 115 l­ît ®oµn viªn thanh niªn tham gia trªn toµn huyÖn. §· thµnh lËp 01 ®éi thanh niªn tuyªn truyÒn b¶o vÖ m«i tr­êng “Lµm cho thÕ giíi s¹ch h¬n”. Tæ chøc héi thi vÏ tranh víi chñ ®Ò " Nãi kh«ng víi trõng ph¹t th©n thÓ vµ tinh thÇn ë trÎ em", tæ chøc cuéc thi t×m hiÓu “ TÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå Chi Minh”. C¸c tæ chøc §oµn tõ huyÖn ®Õn c¬ së th­êng xuyªn ®éng viªn §oµn viªn h¨ng h¸i, chñ ®éng trong viÖc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, øng dông Khoa häc kü thuËt - C«ng nghÖ vµo c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. Nhê vËy, ®· gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh phæ cËp THCS vµ THPT trong toµn huyÖn. §Õn nay ®· cã 3276 §oµn viªn thanh niªn tham gia phæ cËp, tham gia tËp huÊn vÒ trång trät, ch¨n nu«i phôc vô cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Nh»m ®Þnh h­íng nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho §VTN, ®Õn nay ®· giíi thiÖu 1217 §VTN tham gia häc nghÒ nh­ méc, ®an l¸t, ®iÖn, dÖt thæ cÈm, thªu…hµng tr¨m §VTN tham gia xuÊt khÈu lao ®éng n­íc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã HuyÖn §oµn ®· tæ chøc 24 ®ît ho¹t ®éng thanh niªn t×nh nguyÖn ®¶m nhËn c«ng tr×nh phÇn viÖc cña thanh niªn nh­ trång c©y “ V× mµu xanh ViÖt Nam”. “ chiÕn dÞch ®­êng xanh hÌ tho¸ng”. “ chiÕn dÞch diÖt chuét”. x©y dùng 86 nhµ trong ch­¬ng tr×nh xo¸ nhµ t¹m cña huyÖn . NhiÒu c¬ së §oµn ®· ®¶m nhiÖm n¹o vÐt kªnh m­¬ng, lµm ®­êng liªn th«n. Phong trµo hiÕn m¸u nh©n ®¹o ®­îc ®«ng ®¶o §VTN tÝch cùc h­ëng øng 5 n¨m qua ®· cã 1887 l­ît §VTN tham gia. §VTN ®· tham gia ch­¬ng tr×nh liªn hoan v¨n nghÖ quÇn chóng ngµy héi c¸c d©n téc miÒn nói tØnh Hßa B×nh ®¹t gi¶i A toµn ®oµn , nhiÒu gi¶i tËp thÓ c¸ nh©n kh¸c vÒ v¨n nghÖ vµ gi¶i nh× vÒ thÓ dôc thÓ thao. X¸c ®Þnh §VTN lµ lùc l­îng nßng cèt trong phong trµo b¶o vÖ Tæ quèc, nªn tæ chøc §oµn c¸c cÊp ®· tÝch cùc phèi hîp víi c¸c cÊp, ngµnh, HuyÖn ®éi ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng t¸c tuyÓn qu©n, giao qu©n vµ nhiÖn vô s½n sµng chiÕn ®Êu, chñ ®éng ®Êu tranh lµm thÊt b¹i ©m m­u "DiÔn biÕn hoµ b×nh" chèng ph¸ c¸ch m¹ng cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch. C¸c ®ît tuyÓn qu©n hµng n¨m ®Òu ®­îc tæ chøc tèt. 100% thanh niªn lªn ®­êng nhËp ngò ®Òu lµ ®oµn viªn thanh niªn. Tæ chøc liªn hoan, gÆp mÆt, tÆng quµ thanh niªn lªn ®­êng nhËp ngò, ®éng viªn §VTN æn ®Þnh t­ t­ëng lµm tèt nghÜa vô, ®· cã 968 §VTN lªn ®­êng b¶o vÖ Tæ quèc vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, kh«ng cã tr­êng hîp ®¶o ngò. Khi xuÊt ngò hä trë thµnh lùc l­îng nßng cèt trong tæ chøc §oµn, Héi, hiÖn cã 86 §VTN ®ang häc tËp t¹i c¸c tr­êng Qu©n ®éi vµ C«ng an. Phèi hîp víi trung t©m båi d­ìng chÝnh trÞ huyÖn ®· më líp " Tuæi trÎ ViÖt Nam häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" víi 1025 l­ît §VTN tham gia. §· tæ chøc ra qu©n lµm vÖ sinh §µi liÖt sü, trung t©m huyÖn vµ giao l­u v¨n nghÖ chµo mõng §¹i héi Héi LHTN huyÖn Cao Phong lÇn thø IV, nhiÖn kú 2009 - 2014 víi 682 §VTN tham gia. Tæ chøc huÊn luyÖn d©n qu©n tù vÖ s½n sµng chiÕn ®Êu, gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ – trËt tù an toµn x· héi ®­îc chó träng, hiÖn cã 2012 d©n qu©n tù vÖ ë c¬ së tham gia sinh ho¹t §oµn. Nh©n kû niÖm 118 n¨m ngµy sinh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh §VTN toµn huyÖn ®· ra qu©n lµm tæng vÖ sinh m«i tr­êng víi 889 l­ît ng­êi tham gia. §ång thêi c¸c chi ®oµn còng tÝch cùc h­ëng øng nh­ : giao l­u v¨n nghÖ - thÓ thao. §· tæ chøc ngµy héi v¨n ho¸ - thÓ thao c¸c d©n téc miÒn nói gåm c¸c m«n Bãng chuyÒn, b¾n ná, kÐo co, ®Èy gËy, héi diÔn v¨n nghÖ… Nh»m th¾t chÆt t×nh ®oµn kÕt, giao l­u häc hái lÉn nhau gi÷a c¸c d©n téc, b¶o tån c¸c gi¸ trÞ tuyÒn thèng, ®ång thêi ph¸t ®éng toµn d©n häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. Nh©n ngµy m«i tr­êng ThÕ giíi 5/6 huyÖn §oµn ®· tæ chøc ra qu©n lµm vÖ sinh t¹i Nhµ thiÕu nhi huyÖn vµ trung t©m V¨n ho¸ huyÖn víi 620 l­ît §VTN tham gia. Trong nh÷ng n¨m qua, Thanh niªn lu«n lµ lùc l­îng ®i ®Çu trong viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. HiÖn nay sè l­îng gia ®×nh ®¨ng ký x©y dùng lµng, th«n v¨n ho¸, gia ®×nh v¨n ho¸ víi c¸c tiªu chuÈn x©y dùng gia ®×nh Êm no h¹nh phóc, thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, chèng t¶o h«n, ®oµn kÕt t­¬ng trî xãm lµng vµ thùc hiÖn tèt nghÜa vô c«ng d©n, ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng, ®Èy lïi c¸c tÖ n¹n x· héi…TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng ®ã ®· t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn t­ t­ëng, t×nh c¶m vµ ho¹t ®éng cña thanh niªn, lµm t¨ng niÒm tin cña tuæi trÎ vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, gãp phÇn t¹o nªn diÖn m¹o míi cña thanh niªn Qu¸n triÖt tinh thÇn NghÞ quyÕt TW 5 cña §¶ng vÒ x©y dùng x· héi v¨n minh gia ®×nh v¨n ho¸, ®Èy m¹nh c¸c phong trµo lµng x·, khu d©n c­, th«n xãm… Sè gia ®×nh v¨n ho¸ ®Çu n¨m 2007 gia t¨ng cô thÓ lµ 19.536 hé ®¨ng ký gia ®×nh v¨n ho¸, ®­îc c«ng nhËn 16.762 hé. §iÒu ®¸ng nãi ë ®©y lµ trong sè ®ã hé thanh niªn míi lËp gia ®×nh ®¹t tiªu chuÈn gia ®×nh v¨n ho¸ rÊt cao. Toµn huyÖn cã 337 c¬ quan ®¨ng ký c¬ quan v¨n ho¸ trong ®ã c«ng nhËn 318 c¬ quan v¨n ho¸. Chóng ta x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc trªn c¬ së hÖ t­ t­ëng tiªn tiÕn cña Chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, cèt lâi lµ nh©n c¸ch vµ ®¹o lý d©n téc… Cã nh­ vËy míi ph¸t huy ®­îc nh©n c¸ch ViÖt Nam, nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. 3. Nguyªn nh©n tån t¹i: a. VÒ kh¸ch quan. - Sù t¸c ®éng mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· vµ ®ang t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn ®¹o ®øc, lèi sèng cña mét bé phËn §VTN. - X· héi ngµy cµng cã nhiÒu ®æi míi, nhu cÇu cña thanh niªn ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng nh­ng néi dung, h×nh thøc ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng kh«ng phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. - Mét sè cÊp uû §¶ng, ®oµn thÓ ch­a nhËn thøc hÕt ®­îc tÇm quan träng viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, nªn c«ng t¸c chØ ®¹o, l·nh ®¹o vÒ v¨n ho¸ cßn s¬ sµi. - ViÖc ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn v¨n ho¸ vµ c«ng t¸c v¨n ho¸ cßn thiÕu ch­a ®ång bé, nhËn thøc cña c¸c cÊp vÒ viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc cßn ch­a ®Çy ®ñ, coi c«ng t¸c v¨n ho¸, gi÷ g×n b¶n s¾c d©n téc lµ viÖc cña §¶ng, cña §oµn vµ cña toµn d©n. ViÖc thùc hiÖn " NÕp sèng v¨n minh, gia ®×nh v¨n ho¸" theo tinh thÇn NghÞ quuyÕt T¦ 5 ch­a ®¹t kÕt qu¶ cao. b. VÒ mÆt chñ quan Mét sè chñ tr­¬ng vÒ c«ng t¸c v¨n ho¸ cßn triÓn khai chËm, thiÕu kiÓm tra, h­íng dÉn vµ tæng kÕt rót kinh nghiÖm cßn chung chung. C«ng t¸c tham m­u cña c¸n bé v¨n ho¸ c¬ së víi cÊp uû §¶ng, ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cßn h¹n chÕ. C«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé v¨n ho¸ cßn chËm, c«ng t¸c tæng kÕt, rót kinh nghiÖm ch­a ®­îc th­êng xuyªn. §éi ngò c¸n bé §oµn, Héi ch­a ®ñ m¹nh, ho¹t ®éng cña Ban ChÊp Hµnh ch­a thÓ hiÖn hÕt tr¸ch nhiÖm cña m×nh, thiÕu ý thøc tù n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn, chuyªn m«n nghiÖp vô, kh«ng chÞu khã t×m tßi häc hái, nhÊt lµ viÖc chñ ®éng x©y dùng ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng, ®©y còng lµ nguyªn nh©n c¬ b¶n, ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c«ng t¸c gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. ChÊt l­îng c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao ë c¬ së ch­a cao, h­ëng thô v¨n ho¸ cña nh©n d©n cßn ë møc thÊp, thiÕu ®ång bé ë c¸c vïng. V¨n ho¸ truyÒn thèng ch­a ®­îc khai th¸c, ph¸t huy ®óng møc, ch­a khuyÕn khÝch ®­îc quÇn chóng tham gia s¸ng t¹o v¨n ho¸. ChÊt l­îng cña phong trµo " Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­", ®Æc biÖt lµ lµng v¨n ho¸ ch­a cao vÉn cßn mang nÆng tÝnh h×nh thøc. Ch­a huy ®éng hÕt nguån lùc ®Ó ®Çu t­ cho ho¹t ®éng v¨n ho¸ thÓ thao, nhiÒu ®Þa ph­¬ng cßn tr«ng chê û l¹i sù ®Çu t­ cña Nhµ n­íc. 4. §iÒu tra nhu cÇu hiÓu biÕt cña §oµn thanh niªn huyÖn Cao Phong – tØnh Hßa B×nh trong viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Chóng t«i ®· ®­a ra mét sè c©u hái cho c¸c ®èi t­îng : Thanh niªn miÒn nói, häc sinh, sinh viªn. C©u 1 : B¹n cã hiÓu vÒ "B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc kh«ng"? C©u 2: Theo b¹n c¸c trß ch¬i d©n gian, c¸c lµn ®iÖu d©n ca cã ph¶i lµ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc kh«ng? C©u 3: B¹n cã muèn t×m hiÓu vÒ v¨n ho¸ d©n téc cña m×nh kh«ng? §èi t­îng ý kiÕn hiÓu tr¶ lêi ý kiÕn kh«ng hiÓu tr¶ lêi Kh«ng cã ý kiÕn Thµnh phÇn Sè l­îng phiÕu ph¸t Sè l­îng TL % Sè l­îng TL % Sè l­îng TL % C©u 1 Häc sinh 100 86 86 12 12 2 2 Sinh viªn 100 90 90 9 9 1 1 TN DT miÒn nói 100 76 76 20 20 4 4 C©u 2 Häc sinh 100 88 88 10 10 2 2 Sinh viªn 100 92 92 5 5 3 3 TN DT miÒn nói 100 78 78 10 10 2 2 C©u 3 Häc sinh 100 90 90 8 8 2 2 Sinh viªn 100 96 96 2 2 2 2 TN DT miÒn nói 100 79 79 9 9 2 2 NhËn xÐt: Nh×n chung ®¹i ®a sè §VTN (trong sè phiÕu ph¸t ra) lµ cã sù hiÓu biÕt vÒ viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. §iÒu ®¸ng nãi ë ®©y lµ : Sè §VTN kh«ng hiÓu biÕt g× vÒ lÜnh vùc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc tËp trung ®a sè ë d©n téc miÒn nói. Do tr×nh ®é v¨n ho¸, ®êi sèng kinh tÕ, d©n trÝ thÊp. V× vËy thanh niªn d©n téc miÒn nói nãi riªng vµ §VTN huyÖn Cao Phong nãi chung cÇn ph¶i ®­îc quan t©m h¬n n÷a vÒ mäi mÆt, gi¸o dôc th«ng qua nhiÒu h×nh thøc, th«ng tin tuyªn truyÒn ®¹i chóng, c¸c h×nh thøc sinh ho¹t ®a d¹ng, hÊp dÉn . Bªn c¹nh ®ã cÇn tæ chøc th­êng xuyªn c¸c ho¹t ®éng vÒ v¨n ho¸, v¨n nghÖ - thÓ thao cho §VTN vµ nh©n d©n hiÓu biÕt h¬n n÷a vÒ v¨n ho¸ tõ ®ã §VTN vµ nh©n d©n sÏ chó träng vµ ngµy mét n©ng cao h¬n n÷a viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Tõ ®ã sÏ gãp phÇn x©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc". III. §¸nh gi¸ chung - Bµi häc kinh nghiÖm: 1. §¸nh gi¸ chung - Nguyªn nh©n thµnh c«ng: Trong nh÷ng n¨m qua §oµn TNCS Hå ChÝ Minh huyÖn Cao Phong ®· phèi hîp víi §¶ng uû vµ ChÝnh quyÒn thùc hiÖn tèt vÒ viÖc tuyªn truyÒn gi¸o dôc trong c«ng t¸c gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc vµ ®· mang l¹i thµnh c«ng ®¸ng kÓ gãp phÇn vµo viÖc thµnh c«ng ch­¬ng tr×nh " Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­". §­îc sù quan t©m cña c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ c¸c cÊp uû §¶ng huyÖn Cao Phong ®· vµ ®ang x©y dùng khu trung t©m vui ch¬i gi¶i trÝ cho Thanh thiÕu nhi, khu hµnh chÝnh trung t©m v¨n hãa - thÓ thao, nhµ v¨ hãa, nhµ sinh ho¹t céng ®ång t¹i c¸c x·. §©y lµ n¬i sinh ho¹t truyÒn thèng cña nh©n d©n nh»m kh«i phôc, b¶o tån, gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ nghÖ thuËt cña ®ång bµo d©n téc nh­ : LÔ héi s¾c bïa, cång chiªng, nh÷ng ®iÖu móa, h¸t d©n ca cña d©n téc trong c¸c lÔ héi truyÒn thèng ®­îc duy tr× vµ vµ ho¹t ®éng. Bªn c¹nh ®ã c¬ së vËt chÊt ®Ó phôc vô cho viÖc gi÷ g×n lÞch sö v¨n ho¸ d©n téc dÇn dÇn ®­îc n©ng cÊp vµ x©y dùng : Th­ viÖn, c©u l¹c bé nh÷ng ng­êi yªu th¬. CLB gia ®×nh h¹nh phóc vv…tõ ®ã nh©n d©n biÕt tiÕp thu c¸i míi, c¸i hay, biÕt kÕt hîp nÐt v¨n ho¸ tiÕn bé ®Ó ®Èy lïi c¸c thñ tôc l¹c hËu, tÖ n¹n x· héi, gãp phÇn tÝch cùc vµo ®êi sèng kinh tÕ, v¨n ho¸ tinh thÇn cña nh©n d©n. * Mét sè yÕu kÐm: C«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc lý t­ëng c¸ch m¹ng, gi¸o dôc lèi sèng lµnh m¹nh, gi¸o dôc ph¸p luËt, gi¸o dôc v¨n ho¸ d©n téc cho c¸c tÇng líp cßn ch­a ®i s©u ®i s¸t vµo c¸c ®èi t­îng §VTN, ch­a th­êng xuyªn, thiÕu chiÒu s©u. ý thøc tham gia cña §VTN ch­a cao, néi dung h×nh thøc tËp hîp ®oµn kÕt thanh thiÕu niªn ch­a phong phó vµ ®a d¹ng, thiÕu ph­¬ng ph¸p khoa häc, cßn hêi hît, chung chung. C¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ ch­a ®­îc th­êng xuyªn. §éi ngò c¸n bé nßng cèt cho ho¹t ®éng v¨n ho¸ ë c¬ së cßn yÕu vÒ nhiÒu mÆt, ®Æc biÖt lµ chuyªn m«n, h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc, thiÕu kinh nghiÖm thùc thùc tiÔn, ch­a ®ång bé, kinh phÝ ho¹t ®éng vÉn cßn h¹n hÑp. 2. Bµi häc kinh nhiÖm: Tõ thùc tiÔn trong c«ng t¸c v¨n ho¸ vµ viÖc gi÷ g×n ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc nh÷ng n¨m qua, cã thÓ rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm c¬ b¶n sau : §¶m b¶o sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c v¨n ho¸ vµ ®Þnh h­íng b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. BiÕt ph¸t huy tÝnh tÝch cùc vµ s¸ng t¹o cña thanh niªn, nh©n d©n, biÕt chän ®óng thêi c¬, thêi ®iÓm kÕt hîp hµi hoµ gi÷a nhu cÇu vµ phong tôc tËp qu¸n cña tõng ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ. Ph¶i th­êng xuyªn båi d­ìng nghiÖp vô cho c¸n bé v¨n ho¸ ë ®Þa ph­¬ng. CÇn thµnh lËp c¸c C©u l¹c bé, ®éi, nhãm v¨n ho¸, v¨n nghÖ, ®éi th«ng tin l­u ®éng ®Ó duy tr× vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. X©y dùng vµ nh©n réng c¸c m« h×nh v¨n ho¸ - th«ng tin - thÓ thao ®Ó tiÕn ®Õn phôc vô du lÞch, huy ®éng mäi lùc l­îng trªn huyÖn nhµ tham gia s¸ng t¹o vµ h­ëng thô c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ theo h­íng x· héi ho¸ ho¹t ®éng th«ng tin, thÓ thao. B¶o tån khai th¸c c¸c di s¶n, tµi nguyªn thiªn nhiªn, c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸, nh÷ng tiÒm n¨ng v¨n ho¸ d©n gian, më réng giao l­u tiÕp nhËn c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ ®Ó võa gi÷ ®­îc nÐt v¨n ho¸ truyÒn thèng cña ®Þa ph­¬ng, tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i. Ch­¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p cã tÝnh kh¶ thi nh»m n©ng cao h¬n n÷a c«ng t¸c gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc cña huyÖn cao hpong – tØnh hßa b×nh I. C¬ së xuÊt ph¸t gi¶i ph¸p: - c¨n cø vµo c¬ së lý luËn ®· nªu ë ch­¬ng I. - C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tr¹ng, nguyªn nh©n thùc tr¹ng ®· nªu ë ch­¬ng II. - Qua tham kh¶o mét sè ý kiÕn cña cÊp trªn vµ nh÷ng ng­êi ®i tr­íc cã kinh nghiÖm. - C¨n cø vµo nhu cÇu thanh niªn. - C¨n cø vµo t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng. - Tõ nh÷ng c¨n cø trªn chóng t«i ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p sau (Xem môc II C¸c gi¶i ph¸p cô thÓ) II. C¸c gi¶i ph¸p cô thÓ: 1. N©ng cao kiÕn thøc cho c¸n bé §oµn V× c¸n bé §oµn lµ ng­êi lµm c«ng t¸c d©n vËn, th­êng xuyªn gÇn gòi víi d©n, víi thanh niªn. §ång thêi hä cßn lµm c«ng t¸c tuyªn truyÒn, vËn ®éng, gi¸o dôc nhËn thøc cho nh©n d©n, mµ khi cã ®Çy ®ñ kiÕn thøc th× viÖc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc nhËn thøc cho quÇn chóng nh©n d©n thÊy ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë c¬ së. 2. T¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt cho §oµn c¬ së. - Muèn gi¸o dôc cho nh©n d©n hiÓu vµ nhËn thøc râ viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc th× cÇn cã nhiÒu ho¹t ®éng. Tæ chøc §oµn lµ tæ chøc th­êng xuyªn ph¸t ®éng c¸c phong trµo, ho¹t ®éng nh»m gi¸o dôc nhËn thøc cho quÇn chóng nh©n d©n.§Ó lµm tèt c«ng t¸c nµy ngoµi kiÕn thøc th× c¬ së vËt chÊt kh«ng thÓ thiÕu. Muèn t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt th× : Tranh thñ sù ñng hé ®Çu t­ cña c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n­íc. Tranh thñ sù hç trî cña ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. Tranh thñ sù ñng hé cña nh©n d©n. §oµn c¬ së cÇn cã nh÷ng c«ng tr×nh g©y quü. 3. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao vµ nh÷ng ngµy truyÒn thèng ®Ó «n l¹i truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc. Tæ chøc giao l­u v¨n nghÖ hay thi ®Êu thÓ dôc thÓ thao nh»m thu hót, tËp hîp ®­¬c thanh niªn.Tuyªn truyÒn truyÒn thèng cña d©n téc cho tuæi trÎ ®Ó Thanh niªn hiÓu vÒ qu¸ khø, x¸c ®Þnh ®­îc hiÖn t¹i vµ dÞnh h­íng cho t­¬ng lai. 4. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc thi hiÓu biÕt cña thanh niªn vÒ v¨n ho¸ d©n téc. Tr­íc sù héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi kÐo theo ®ã lµ sù du nhËp cña nhiÒu nÒn v¨n ho¸ míi trªn thÕ giíi. Do ®ã cÇn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc thi nh»m n©ng cao sù hiÓu biÕt cña thanh niªn vÒ v¨n ho¸ d©n téc. VÝ dô : tæ chøc héi thi tuyªn truyÒn ca khóc c¸ch m¹ng, t×m hiÓu lÞch sö d©n téc “H­íng vÒ céi nguån”. 5. ChØ ®¹o x©y dùng m« h×nh ®iÓn h×nh vÒ v¨n ho¸ thÓ thao. CÇn tæ chøc C©u l¹c bé sinh ho¹t theo sù yªu thÝch nh­: C©u l¹c bé bãng ®¸, bãng chuyÒn, cê t­íng.Tõ ®ã nh©n réng ra trong toµn huyÖn. Hµng n¨m tæ chøc thi ®Êu c¸c thµnh viªn trong C©u l¹c bé, trªn c¬ së ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÓu biÕt cho c¸c thµnh viªn vµ rÌn luyÖn søc khoÎ. 6. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng trong lÜnh vùc v¨n ho¸ ®Ó ®éng viªn kÞp thêi §VTN vµ nh©n d©n toµn huyÖn. C«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng lµ c«ng t¸c rÊt quan träng vµ cÇn ph¶i thùc hiÖn kÞp thêi. V× tõ viÖc khen th­ëng kÞp thêi ®ã t¹o cho §VTN còng nh­ nh©n d©n sù ®éng viªn khÝch lÖ, tõ ®ã t¹o ra niÒm tin vµ phÊn khëi h¬n víi c«ng viÖc. 7. T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng cho thanh niªn. NÕu §VTN ®­îc gi¸o dôc vÒ chÝnh trÞ t­ t­ëng th× khi ®ã viÖc tiÕp thu chñ tr­¬ng, ®­êng lèi NghÞ quyÕt cña §¶ng còng ®­îc n©ng cao h¬n. Tõ ®ã c¸c chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng vÒ viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¨c v¨n ho¸ d©n téc còng ®­îc §VTN n¾m b¾t vµ thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶. V¨n ho¸ lµ yÕu tè néi sinh cña sù ph¸t triÓn, lµ nÒn t¶ng tinh thÇn, võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn x· héi. Do vËy ph¶i x©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ cña mét ®Þa ph­¬ng theo ®Þnh h­íng ®óng cña §¶ng ®ã lµ: " X©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc". H¬n thÕ n÷a, ®· tõng lµ vïng ®Êt nh¹y c¶m vÒ v¨n ho¸, lµ ®Þa ph­¬ng mµ nh÷ng n¨m qua §¶ng bé vµ nh©n d©n huyÖn nhµ lu«n chó t©m ®Õn viÖc x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ míi. Do vËy, viÖc tËp trung søc lùc vµ trÝ tuÖ, thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi ®Ó t¹o chuyÓn biÕn quan träng. §êi sèng v¨n ho¸ cña ®Þa ph­¬ng lµ gãp phÇn t¹o nÒn t¶ng v÷ng ch¾c vµ lµ ®éng lùc v­¬n tíi môc tiªu : D©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. PhÇn III: KiÕn nghÞ vµ kÕt luËn I. mét sè kiÕn nghÞ: Tuy v¨n ho¸ lµ lÜnh vùc ai còng dÔ nhËn biÕt vÒ tÇm quan träng cña nã, nh­ng còng dÔ l·ng quªn, bu«ng láng, nÕu kh«ng h×nh thµnh thãi quen, nÕu kh«ng coi v¨n ho¸ lµ nhu cÇu thiÕt yÕu. ë nh÷ng n¬i hoµn c¶nh kinh tÕ cßn khã kh¨n th× v¨n ho¸ cµng bÞ coi nhÑ. V× gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc lµ sù nghiÖp chung cña c¶ x· héi, cho nªn t«i xin cã mét sè kiÕn nghÞ sau: 1. §èi víi Nhµ n­íc. Nhµ n­íc ph¶i dïng mäi biÖn ph¸p t¨ng c­êng ®Çu t­ ng©n s¸ch cho v¨n ho¸ vµ thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch vÒ gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Coi ®ã lµ mét mÆt cña phóc lîi c«ng céng, mét mÆt ®¶m b¶o cho tiÒm lùc ph¸t triÓn vµ gi¸ trÞ cña chÕ ®é míi. §Çu t­ cho v¨n ho¸ tøc lµ ®Çu t­ cho t­¬ng lai. Bªn c¹nh ®ã, Nhµ n­íc cÇn ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch míi ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn nay, ®ång thêi cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p mang tÝnh kh¶ thi gi¸o dôc cho ng­êi d©n hiÓu râ gi¸ trÞ cña v¨n ho¸ d©n téc. Ban hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch nh­ chÝnh s¸ch kinh tÕ trong v¨n ho¸ nh»m g¾n v¨n ho¸ víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, khai th¸c tiÒm n¨ng kinh tÕ, tµi chÝnh hç trî cho ph¸t triÓn v¨n ho¸, ®ång thêi ®¶m b¶o yªu cÇu chÝnh trÞ, t­ t­ëng cña ho¹t ®éng v¨n ho¸, gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Thùc hiÖn c¬ chÕ më réng kinh doanh dÞch vô nh­ ho¹t ®éng thÓ thao, du lÞch, v¨n ho¸. T¹o nguån thu hç trî cho ho¹t ®éng sù nghiÖp cña c¸c ®¬n vÞ v¨n ho¸ - nghÖ thuËt. Cho phÐp c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, kÓ c¶ t­ nh©n trong n­íc vµ n­íc ngoµi, thùc hiÖn mét sè h×nh thøc liªn doanh, liªn kÕt víi mét sè c¬ së ho¹t ®éng v¨n ho¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®æi míi c«ng nghÖ vµ tham gia tæ chøc mét sè ho¹t ®éng v¨n ho¸ cã néi dung lµnh m¹nh, bæ Ých. CÇn më réng mèi quan t©m vµ thu hót sù tham gia, h­ëng øng ho¹t ®éng v¨n ho¸ cña c¸c tÇng líp quÇn chóng nh©n d©n. Bªn c¹nh ®ã më réng giao l­u quan hÖ víi n­íc ngoµi nhiÒu h¬n n÷a ®Ó tõ ®ã cã thÓ héi nhËp nh÷ng nÒn v¨n ho¸ hiÖn ®¹i cña thÕ giíi, gãp phÇn thùc hiÖn ®óng ®Þnh h­íng cña §¶ng: "X©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc" 2. §èi víi cÊp uû §¶ng, ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. B­íc vµo thêi kú C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, xu thÕ héi nhËp vµ ph¸t triÓn toµn cÇu ®· t¹o nªn nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc míi ®èi víi ®Êt n­íc vµ ®Þa ph­¬ng. Do vËy ph¶i kh«ng ngõng t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng mét c¸ch toµn diÖn, ®Þnh h­íng vÒ chÝnh trÞ t­ t­ëng, n©ng cao vÒ nhËn thøc ,vÒ lý t­ëng c¸ch m¹ng, chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµ ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng cho tÊt c¶ c¸n bé vµ quÇn chóng nh©n d©n. C¸c cÊp uû §¶ng cÇn triÓn khai s©u réng vµ chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt TW 5 kho¸ VIII vÒ: "X©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc" tíi nh©n d©n biÕt ®Ó tõ ®ã nh©n d©n tiÕp thu vµ thùc hiÖn tèt viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Th­êng xuyªn ®æi míi ph­¬ng thøc l·nh ®¹o vµ ph¸t huy tÊt c¶ c¸c vai trß cña c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng, tæ chøc s¸ng t¹o v¨n ho¸, v¨n nghÖ trong viÖc vËn dông, tæ chøc quÇn chóng, giíi trÝ thøc thùc hiªn nhiÖm vô v¨n ho¸, lµm chñ v¨n ho¸. CÇn chØ ®¹o viÖc nghiªn cøu, ®Èy m¹nh c«ng t¸c s­u tÇm l­u gi÷ di s¶n v¨n ho¸, di tÝch vµ danh lam th¾ng c¶nh do thiªn nhiªn ban tÆng, phæ biÕn réng r·i nh÷ng tinh hoa ®ã trong nh©n d©n ®Ó nh©n d©n n¾m b¾t vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc cña m×nh nhÊt lµ ®ång bµo d©n téc M­êng. T¨ng c­êng c«ng t¸c tæ chøc kiÓm tra cña ®¶ng viªn nh»m n©ng cao vai trß g­¬ng mÉu cña lùc l­îng ®¶ng viªn trong viÖc thùc hiÖn nÕp sèng v¨n minh, gia ®×nh v¨n ho¸, thùc hiÖn tèt phong trµo " Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ vµ ho¹t ®éng v¨n ho¸". CÇn cã mét chÕ ®é tr¶ l­¬ng, thï lao ­u ®·i ®èi víi c¸n bé v¨n ho¸ ®Ó khuyÕn khÝch hä vµ cã biÖn ph¸p cñng cè tæ chøc t¨ng c­êng vÒ ®éi ngò c¸n bé v¨n ho¸, ®µo t¹o c¸n bé v¨n ho¸ nhÊt lµ c¸n bé v¨n ho¸ ng­êi ®Þa ph­¬ng, d©n téc. Hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ v¨n ho¸: C¸c chÝnh s¸ch v¨n ho¸ cÇn h­íng dÉn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò t­¬ng quan gi÷a v¨n ho¸ c¸c d©n téc miÒn nói, v¨n ho¸ truyÒn thèng…víi v¨n ho¸ n«ng th«n, v¨n ho¸ ®« thÞ, v¨n ho¸ du nhËp tõ bªn ngoµi ®Ó tõ ®ã ph¸t triÓn v¨n ho¸ mét c¸ch lµnh m¹nh vµ ®ång bé. CÇn quan t©m ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, kinh phÝ cho sù nghiÖp v¨n ho¸ mét c¸ch tho¶ ®¸ng. 3. §èi víi Trung ­¬ng §oµn TNCS Hå ChÝ Minh. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc lÝ t­ëng c¸ch m¹ng, truyÒn thèng v¨n ho¸ cña §oµn thanh niªn, tuyªn truyÒn vµ häc tËp HiÕn ph¸p, Ph¸p luËt, gi¸o dôc lèi sèng lµnh m¹nh, phßng chèng c¸c tÖ nan x· héi trong tÊt c¶ lùc l­îng §VTN c¸c d©n téc. VËn ®éng §VTN vµ tËp hîp thanh niªn ®i ®Çu trong häc tËp lý luËn chÝnh trÞ, v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt.Båi d­ìng ®µo t¹o nh©n tµi, nh©n lùc cã søc khoÎ, cã tr×nh ®é ®Ó g¸nh v¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ, gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng ngµy cµng giµu m¹nh, v¨n minh. VËn ®éng thanh niªn tù gi¸c tham gia c¸c ho¹t ®éng vµ h­íng dÉn cho thanh niªn x©y dùng lµng, b¶n, x· v¨n ho¸. Cã lèi sèng lµnh m¹nh, tÝch cùc lao ®éng víi n¨ng suÊt cao, lµm giµu chÝnh ®¸ng. §æi míi néi dung h×nh thøc häc tËp, tËp hîp thanh niªn trong c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao, vui ch¬i lµnh m¹nh bæ Ých, khÝch lÖ vµ cæ vò ®«ng ®¶o §VTN tham gia. 4. §èi víi Häc ViÖn Thanh ThiÕu Niªn ViÖt Nam. CÇn lµm tèt h¬n n÷a c«ng t¸c d¹y vµ häc cho häc viªn toµn Häc viÖn, kh«ng ngõng ®æi míi c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y nh»m truyÒn t¶i kiÕn thøc cho häc viªn cã hiÖu qu¶ nhÊt. CÇn nh©n réng m« h×nh "Häc ®i ®«i víi hµnh" nh­ tham quan c¸c di tÝch lÞch sö cña ®Êt n­íc, më réng c¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ v¨n ho¸ trong vµ ngoµi n­íc. Phèi hîp víi c¸c ban ngµnh kh¸c lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc vÒ nÒn v¨n ho¸ cña d©n téc, ®Æc biÖt ®èi víi ®éi ngò c¸n bé §oµn trong nhµ tr­êng, ®Ó khi hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh häc trë vÒ ®i¹ ph­¬ng ho sÏ lµm tèt c«ng t¸c cña m×nh. 5. §èi víi §oµn c¬ së. CÇn cã ®Ò ¸n, ch­¬ng tr×nh cô thÓ vÒ viÖc kh¬i dËy vµ ph¸t huy v¨n ho¸ truyÒn thèng cña d©n téc, ®ång thêi khuyÕn khÝch sù s¸ng t¹o trong quÇn chóng nh©n d©n ®Ó t¹o nªn sù phong phó cña nÒn v¨n ho¸ trong cuéc sèng thêi ®¹i. Ph¶i chó träng, s­u tÇm khai th¸c vµ ph¸t huy di s¶n v¨n ho¸ d©n gian, v¨n ho¸ truyÒn thèng cña d©n téc, ®ång thêi cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, kiÓm duyÖt di s¶n v¨n ho¸ nh»m ®¶m b¶o gi¸ trÞ di s¶n cho thÕ hÖ sau. TiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho ®oµn viªn, Thanh thiÕu nhi thÊm nhuÇn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh nh»m n©ng cao nhËn thøc chÝnh trÞ, x©y dùng niÒm tin lý t­ëng, båi d­ìng lßng yªu n­íc, yªu CNXH, gi¸o dôc truyÒn thèng cña §¶ng, cña §oµn, cña quª h­¬ng ®Êt n­íc nh»m kh¬i dËy truyÒn thèng c¸ch m¹ng, lßng tù hµo d©n téc, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña tuæi trÎ trong c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. Chó träng viÖc tù häc, tù rÌn, trau dåi kiÕn thøc tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c v¨n ho¸, ®¶m b¶o ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô trong thêi kú míi. Tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho tÇng líp thanh niªn n©ng cao ý thøc c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng tr­íc ©m m­u " DiÔn biÕn hoµ b×nh" cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, nhÊt lµ ©m m­u lîi dông t«n gi¸o, d©n téc ®Ó kÝch ®éng, vu khèng, xuyªn t¹c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. T¨ng c­êng gi¸o dôc ®¹o ®øc, lèi sèng, x©y dùng nÕp sèng v¨n minh, ph¸t huy truyÒn thèng v¨n ho¸ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. TÝch cùc thùc hiÖn vµ tuyªn truyÒn vÒ cuéc vËn ®éng " Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸", cuéc vËn ®éng x©y dùng nÕp sèng v¨n minh, gia ®×nh v¨n ho¸ trong §VTN. Cïng víi c¸c ban ngµnh kh¸c lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho §VTN hiÓu râ vÒ lÞch sö d©n téc vµ nh©n lo¹i ®Ó tõ ®ã mäi ng­êi sÏ cã nh÷ng ®¸nh gi¸ nhËn xÐt ®óng ®¾n vÒ v¨n ho¸ d©n téc m×nh. Phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng lµm tèt c«ng t¸c gi÷ g×n vµ t«n t¹o c¸c di s¶n v¨n ho¸ ®Þa ph­¬ng. CÇn quan t©m nhiÒu h¬n n÷a ®èi víi ®éi ngò c¸n bé §oµn ë c¬ së. 6. §èi víi gia ®×nh - Nhµ tr­êng. Gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng cÇn cã sù phèi hîp mét c¸ch chÆt chÏ h¬n n÷a trong c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c gi¸o dôc, d¹y dç. ë tr­êng th× sù d¹y dç cña thÇy c« gi¸o, vÒ nhµ th× bè mÑ, anh chÞ d¹y b¶o. Bªn c¹nh ®ã viÖc gi¸o dôc cho §VTN ®Æc biÖt lµ häc sinh cÇn chó ý c¸c ®iÓm: + ë tr­êng häc : Ngoµi thêi gian häc tËp chÝnh kho¸ ph¶i th­êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ v¨n ho¸, vÒ quª h­¬ng ®Êt n­íc, c¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ lÞch sö d©n téc ViÖt Nam, tæ chøc cho häc sinh tham quan d· ngo¹i khu di tÝch lÞch sö… Tõ ®ã gióp cho häc sinh võa cã kiÕn thøc khoa häc tù nhiªn vµ x· héi, võa kiÕn thøc lÞch sö v¨n ho¸ d©n téc. + Gia ®×nh: Ngoµi viÖc häc ë líp, häc t¹i nhµ nh÷ng ho¹t ®éng mµ ®Þa ph­¬ng tæ chøc cÇn ®Ó häc sinh cã thêi gian tham gia. CÇn quan t©m h¬n n÷a tíi viÖc gi¸o dôc con c¸i, c¸c ho¹t ®éng cã lîi Ých th× nªn ®éng viªn con c¸i tham gia ®Ó tõ ®ã ph¸t triÓn nh©n c¸ch, t­ duy, m¹nh d¹n h¬n n÷a trong c¸c ho¹t ®éng, cã thÓ tù lËp ®­îc trong cuéc sèng. Tõ nh÷ng ho¹t ®éng nµy gióp cho häc sinh hiÓu biÕt nh÷ng ®Æc ®iÓm cña ®Þa ph­¬ng m×nh còng nh­ lÞch sö v¨n ho¸ ®Þa ph­¬ng. ii. kÕt luËn: Cïng víi toµn nh©n lo¹i, d©n téc ViÖt Nam ®· b­íc sang mét thÕ kû míi, mét thiªn niªn kû míi. NhËn thøc cña loµi ng­êi vÒ vai trß, vÞ trÝ cña v¨n ho¸ ®· dÇn dÇn thay ®æi, tiÕp cËn ®­îc ®óng b¶n chÊt cña vÊn ®Ò. ThËp kû thÕ giíi ph¸t triÓn v¨n ho¸ ®· nhËn thøc cña nh©n lo¹i vÒ v¨n ho¸ lªn mét tÇm cao míi. B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®Ó cÊu thµnh nÒn v¨n ho¸. Song song víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ th× viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc còng lµ mét yªu cÇu quan träng trong qu¸ tr×nh ®i lªn cña ®Êt n­íc. ViÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc lµ nhiÖm vô cã tÝnh cÊp b¸ch, võa lµ nhiÖm vô chiÕn l­îc. Chóng ta ph¶i b¶o tån nh÷ng truyÒn thèng cã gi¸ trÞ tèt ®Ñp vµ lo¹i bá nh÷ng g× l¹c hËu, kh«ng phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. NhiÖm vô x©y dùng nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc lµ nhiÖm vô nÆng nÒ nh­ng rÊt vinh quang, còng lµ nhiÖm vô lÞch sö giao phã cho thÕ hÖ h«m nay vµ mai sau. V× v¨n ho¸ d©n téc lµ mét bé phËn cña v¨n ho¸ nh©n lo¹i, hiÖn nay chóng ta ®ang ®øng tr­íc xu thÕ toµn cÇu ho¸ ®êi sèng nh©n lo¹i. §ã lµ xu thÕ tÊt yÕu mang tÝnh thêi ®¹i tr­íc hÕt lµ trong lÜnh vùc kinh tÕ. Xu thÕ toµn cÇu ho¸ t¹o ®iÒu kiÖn cho quèc gia, d©n téc xÝch l¹i gÇn nhau. Chóng ta cÇn n¾m lÊy xu thÕ nµy vµ coi ®©y lµ mét thêi c¬ lín, ra søc t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho xu thÕ Êy ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ tranh thñ nh÷ng vËt chÊt, kü thuËt, c«ng nghÖ, nh÷ng kinh nghiÖm vµ tri thøc hiÖn ®¹i rÊt cÇn cho sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸. Trong ®iÒu kiÖn nh­ vËy, kh«ng mét quèc gia nµo, mét d©n téc nµo cã thÓ ®øng biÖt lËp mµ cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. MÆt kh¸c qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ lµ rÊt phøc t¹p, ®Çy sù ®èi lËp nhau, lµ mÆt x· héi, kinh tÕ, mét b¶n chÊt cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸, chóng ta cÇn ph¶i c¶nh gi¸c tr­íc t×nh h×nh nµy. V¨n ho¸ ViÖt Nam ®ang ®øng tr­íc thêi c¬ míi víi nh÷ng thuËn lîi to lín vµ còng ®øng tr­íc nh÷ng nguy c¬, nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá. Cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghÖ th«ng tin vµ sù ph¸t triÓn thÇn kú cña nã trong nh÷ng thËp niªn cuèi thÕ kû XX, sù chñ ®éng héi nhËp, chñ tr­¬ng s½n sµng lµ b¹n vµ lµ ®èi t¸c tin cËy cña c¸c n­íc trong céng ®ång quèc tÕ lµ thêi c¬ nh­ng còng lµ th¸ch thøc ®èi víi sù nghiÖp v¨n ho¸ ViÖt Nam. §¶ng ta còng ®· x¸c ®Þnh râ lµ ph¶i më réng quan hÖ quèc tÕ trªn c¬ së ®éc lËp, tù chñ, hîp t¸c b×nh ®¼ng, hai bªn cïng cã lîi. Vµ tõ ®ã §¶ng ta lu«n coi träng viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc hÕt søc s¸ng suèt vµ ®óng ®¾n. C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ n¨m 1991 vµ NghÞ quyÕt §¹i héi VII, VIII ®Õn §¹i héi lÇn thø IX cña §¶ng ®Òu x¸c ®Þnh v¨n ho¸ trong thêi kú ®æi míi : "V¨n ho¸ lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña x· héi, võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi", " X©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc". Qua nghiªn cøu ®Ò tµi, em ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ cã tÝnh kh¶ thi nh»m gãp phÇn cñng cè tæ chøc §oµn thanh niªn huyÖn Cao Phong n©ng cao hiÖu qu¶ trong viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc ë ®Þa ph­¬ng. Tuy nhiªn, víi tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ thêi gian nghiªn cøu cßn h¹n hÑp, mµ ph¹m vi ®Ò tµi t­¬ng ®èi réng nªn ch¾c ch¾n chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt vµ sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ch©n thµnh, th¼ng th¾n cña qói thÇy, c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò ®­îc ®Çy ®ñ vµ hoµn thiÖn h¬n. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. VÊn ®Ò Thanh niªn nh×n nhËn vµ dù b¸o thanh niªn. NXB Thanh niªn Hµ Néi 1992 2. NguyÔn Khoa §iÒm, "X©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ ViÖt Nam ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc" , Hµ Néi 2002, NXB ChÝnh trÞ Quèc gia. 3. Tµi liÖu nghiªn cøu NghÞ quyÕt lÇn thø V – BCH TW §¶ng (kho¸ VIII) Hµ Néi 1998, NXB ChÝnh trÞ Quèc gia. 4. V¨n ho¸ víi thanh niªn, thanh niªn víi v¨n ho¸, Hµ Néi 2002. 5. PGS - PTS §ç Huy, " X©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn". T¹p chÝ khoa häc tù nhiªn 1998. 6. PGS - TS Hoµng ChÝ B¶o " V¨n ho¸ vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch". 7. Chu Quang C­êng, " Gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc" T¹p chÝ nghiªn cøu khoa häc tù nhiªn 1998. 8. " LÞch sö §¶ng bé huyÖn Cao Phong". 9. B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo Thanh thiÕu nhi huyÖn Cao Phong n¨m 2008 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô 2009. 10. B¸o c¸o §¹i héi §¹i biÓu §oµn TNCS Hå ChÝ Minh huyÖn Cao Phong lÇn thø XVIII nhiÖm kú 2007 - 2012. 11. Hå ChÝ Minh v¨n ho¸ ®æi míi. NXB lao ®éng Hµ Néi 1998

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cao Phong - tỉnh Hòa bình với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.doc