Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã Nậm Sài - Huyện Sa Pa - Tỉnh Lào Cai

PHầN Mở Đầu 1. Lý do chọn đề tài Năm 1975 đất nơớc ta hoàn toàn thống nhất, dơới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã tiến hành công cuộc khôi phục và xây dựng đất nơớc, từng bơớc đi lên CNXH. Tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đã đề ra những đơờng lối đổi mới và quản lý lãnh đạo nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trơờng có sự quản lý của nhà nơớc theo định hơớng XHCN . Có thể khẳng định rằng hơn 20 năm đổi mới đất nơớc chúng ta đã thu hút đơợc nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực và có ý nghĩa lịch sử. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 với thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại đơợc nghiên cứu và ứng dụng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Tạo điều kiện cho toàn nhân loại tiếp thu nhanh với khoa học công nghệ hiện đại ứng dụng vào trong mọi lĩnh vực của đời sống. Bên cạnh những mặt tích cực đó là những vơớng mắc, tồn động của cơ chế thị trơờng sự hội nhập giao lơu với thế giới đã tác động đến đời sống hàng ngày có nguy cơ làm băng hoại đạo đức phẩm giá của con ngơời. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nơớc, trong những năm qua tệ nạn nghiện hút ma tuý đã trở thành vấn đề nóng bỏng, nhức nhối, ảnh hơởng đến đời sống của toàn xã hội. Trong thời gian qua tệ nạn nghiện hút ma tuý có xu hơớng tăng ở cả quy mô, tính chất, mức độ, loại hình. Do vậy tệ nạn nghiện hút ma tuý đã trở thành nỗi lo lắng cho toàn xã hội. Vấn đề này càng trở nên nguy hiểm và trầm trọng hơn khi tệ nạn nghiện hút ma tuý đã và đang tác động mạnh mẽ gây ảnh hơởng đến tầng lớp thanh thiếu niên. Đây là lớp ngơời đang phát triển và hình thành nhân cách nhạy cảm với tác động đa dạng, phức tạp của nền kinh tế thị trơờng. Trơớc tình hình đó, Đảng và nhà nơớc ta cũng có nhiều chủ trơơng biện pháp cụ thể để giảm bớt tỷ lệ nghiện hút ma tuý, phát động phong trào trong toàn dân, toàn xã hội tích cực tham gia phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý. Cuộc đấu tranh này không phải là cuộc đấu tranh diễn ra một sớm, một chiều có thể loại bỏ ngay đơợc, mà đây là cuộc đấu tranh lâu dài gay go, phức tạp, khó khăn mà nó đòi hỏi phải có sự tham gia của toàn xã hội. Nói đến vấn đề ma tuý không còn là vấn đề mới, ngày nay tệ nạn nghiện hút ma tuý đang chuyển biến và phát triển dơới nhiều dạng, nhiều cách thức, ma tuý đang đến gõ cửa từng gia đình, từng cơ quan, từng trơờng học ma tuý không dung tha bỏ sót một ai kể cả ngơời già, trẻ em và đặc biệt là thanh thiếu niên vì sự tò mò, thích đua đòi, ham chơi, dễ bị lôi kéo kích động nên dễ có nguy cơ nghiện hút ma tuý. Đây là lời cảnh báo cho thế giới nói chung Việt Nam nói riêng. Nậm sài là một xã vùng 3 của Hyện Sa Pa -Tỉnh Lào Cai cách trung tâm huyện 60km, đơờng xã quanh co, núi cao vực sâu, giao thông đi lại khó khăn chủ yếu là đơờng mòn, nằm ở phía tây huyện Sa Pa là địa bàn có địa hình giáp ranh với các xã trong huyện. Dân số trong xã chủ yếu là dân tộc thiểu số, địa hình xã Nậm Sài giáp ranh với các xã bạn chủ yếu là rừng núi cao. Hiện nay xã Nậm Sài cũng là một điểm nóng về ma tuý của Huyện Sa Pa - Tỉnh Lào Cai. Do ảnh hơởng từ yếu tố dân số xã chủ yếu là dân tộc thiểu số trình độ dân trí thấp, địa hình giáp ranh với các xã bạn chủ yếu là đơờng rừng núi cao vì vậy rất thuận lợi cho việc buôn bán ma tuý dẫn đến tình trạng nghiện hút ma tuý rất nhiều đặc biệt là trong thanh thiếu niên. Là một cán bộ Đoàn tơơng lai em thấy vấn đề phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý là một vấn đề rất quan trọng. Bằng những kiến thức đã học, với lòng say mê tìm hiểu vấn đề này em mong muốn góp một phần công sức của mình để đơa phong trào Đoàn phát triển và đẩy lùi tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên trên địa bàn mình đang sinh sống. Do vậy trong đợt thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp trong chơơng trình Trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội, tại Học Viện TTN Việt Nam, em đã chọn đề tài “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã Nậm Sài - Huyện Sa Pa - Tỉnh Lào Cai làm chuyên đề tốt nghiệp. Mục lục Phần I: mở đầu. 1. Lý do chọn chuyên đề. 2. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu của chuyên đề. 4. Đối tơợng nghiên cứu của chuyên đề. 5. Khách thể nghiên cứu cuả chuyên đề. 6. Phạm vi nghiên cứu và địa bàn nghiên cứu. 7. Phơơng pháp nghiên cứu của chuyên đề. Phần II: nộI DUNG. Chơơng i: cơ sở lý luận của Đoàn Thanh niên tham gia công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý. Chơơng a: cơ sở lý luận. 1. khái niệm: 1.1: Khái niệm về Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. 1.2: Khái niệm về ma tuý. 1.3: Nghiện ma tuý là gì ? 2. Một số nét lịch sử về ma tuý. 2.1: Đặc tính của các chất ma tuý điển hình. 2.2: Phân loại ma tuý. 3. Tác hại của ma tuý. 3.1: Tác hại đối với bản thân ngơời nghiện. 3.2: Tác hại của ma tuý đối với gia đình, ngơời thân,xã hội. 4. Quan điểm của Đảng chính sách pháp luật của nhà nơớc về công tác phòng chống ma tuý. 5. Vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên tham gia phòng chống ma tuý. Chơơng b: cơ sở thực Tiễn 1. Những vấn đề nẩy sinh trong công tác phòng chống nghiện hút ma tuý trên địa bàn xã Nậm Sài - Huyện Sa Pa - Tỉnh Lào Cai. 2. Những việc làm của Đảng, chính quyền, của Đoàn Thanh niên Xã Nậm Sài - Huyện Sa Pa - Tỉnh Lào Cai trong thời gian qua. Chơơng ii: thực trạng của công tác phòng chống tệ nạn ma tuý của đoàn TNCS hồ chí minh Xã nậm sài huyện sa pa – tỉnh lào cai 1. Đặc điểm về địa lý, kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội trên địa bàn xã Nậm Sài 1.1: Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên. 1.2: Tình hình về kinh tế, văn hoá-xã hội. 1.3: Về an ninh chính trị. 2. Thực trạng nghiện hút ma tuý trên địa bàn xã Nậm Sài - Huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai. 2.1: Đặc điểm tình hình nghiện hút ma tuý trên địa bàn xã Nậm Sài - Huyện Sa Pa -Tỉnh Lào Cai. 2.2: Tại sao Thanh thiếu niên lại nghiên hút ma tuý ? 2.3: Vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc tham gia phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trên địa bàn xã Nậm Sài. Chơơng iii: Những nguyên nhân và một số giảI pháp, Đề XUấT, kiến nghị đối với công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã nậm sài – huyện sa pa – tỉnh lào cai. 1 nguyên nhân . 1.1: Nguyên nhân khách quan. 1.2: Nguyên nhân chủ quan. 2. Những giải pháp và kiến nghị 2.1: Những giải pháp cần khắc phục. 2.2: Một số kiến nghị và đề xuất. Kết luận. Tài liệu tham khảo.

doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1743 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã Nậm Sài - Huyện Sa Pa - Tỉnh Lào Cai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ña ¶o gi¸c cña mét sè chÊt ma tuý ngêi nghiÖn thêng cã c¸c hµnh vi hung h¸m, quËy ph¸, g©y mÊt trËt tù x· héi. §ua xe l¹ng l¸ch ®¸nh vâng biÕn thµnh nh÷ng con quû h·m hiÕp phô n÷ trÎ em. Ngêi nghiÖn hót ma tuý l¸ng phÝ tiÒn cña, cña x· héi. NÕu ngêi nghiÖn ma tuý mçi ngµy sö dông tõ 20 - 40 ngh×n ®ång ®Ó mua ma tuý th× mçi n¨m ®èt tõ 2 - 6 tØ ®ång cho mµu khãi tr¾ng. Sè tiÒn l¸ng phÝ cho ma tuý lµ rÊt lín cã khi lªn tíi hµng ngh×n tû ®ång nÕu sè tiÒn nµy mµ ®Çu t vµo lµm c«ng t¸c tõ thiÖn, x©y dùng trêng häc, c¬ së y tÕ th× sÏ lµm cho d©n ta cã cuéc sèng Êm no, h¹nh phóc h¬n. TÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý lµ nguån gèc sinh ra c¸c tÖ n¹n x· héi kh¸c nh m¹i r©m, cê b¹c, lõa ®¶o, trém c¾p… vµ c¨n bÖnh thÕ kû nh HIV/AIDS. 4. Quan ®iÓm cña §¶ng vµ chÝnh phñ vÒ vÊn ®Ò phßng chèng tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý trong Thanh thiÕu niªn. Ma tuý kh«ng chØ huû ho¹i ®Õn søc khoÎ cña Thanh thiÕu niªn, ¶nh hëng ®Õn gièng nåi, g©y mÊt trËt tù an toµn x· héi, ph¸ vì h¹nh phóc gia ®×nh tan vì, lµ hiÓm ho¹ cho toµn x· héi. §øng tríc t×nh h×nh ®ã ngµy 29/10/1993 ChÝnh phñ níc Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ®· ban hµnh nghÞ quyÕt 06/CP vÒ “T¨ng cêng chØ ®¹o phßng chèng vµ kiÓm so¸t ma tuý” trong ®ã kh¼ng ®Þnh “ CÇn ph¶i ®Êu tranh kiªn quyÕt chèng c¸c tÖ n¹n nµy b»ng c¸c biÖn ph¸p tuyªn truyÒn, vËn ®éng gi¸o dôc, kinh tÕ, sö lý hµnh chÝnh vµ h×nh sù ”. Ngµy 01/03/1994 ban chÊp hµnh TW §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam ra chØ thÞ sè 33 - CT/ TW vÒ l·nh ®¹o phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi tríc hÕt lµ phßng chèng ma tuý, coi ®ã lµ mét nhiÖm vô cho: “C¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, nhÊt lµ §oµn Thanh Niªn Céng S¶n Hå ChÝ Minh vµ héi liªn hiÖp phô N÷ ViÖt Nam, tæ chøc tuyªn truyÒn réng ®Õn tõng ®oµn viªn, héi viªn… lµm cho mçi ngêi thÊy t¸c h¹i cña tÖ n¹n x· héi tõ ®ã gi÷ g×n ®¹o ®øc,cã lçi sèng lµnh m¹nh … chñ ®éng tÝch cùc tham gia c«ng t¸c phßng chèng ma tuý … kh¾c phôc c¸c tÖ n¹n x· héi ë th«n xãm, x·, quËn, huyÖn, tØnh…thùc hiÖn nghÞ quyÕt 139/ CP cña chÝnh phñ phª duyÖt hµnh ®éng phßng chèng ma tuý giai ®o¹n tõ 1998 - 2000 cña chÝnh phñ phª duyÖt. Lång ghÐp th«ng tin tuyªn truyÒn phßng chèng ma tuý víi c«ng t¸c tuyªn truyÒn c¸c tr¬ng tr×nh x· héi kh¸c, nhÊt lµ víi cuéc vËn ®éng “ toµn d©n ®oµn kªt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸”. Ch¬ng tr×nh phßng chèng ma tuý giai ®o¹n 2001 - 2005 ( ban hµnh lµm theo nghÞ quyÕt sè 150/ 2000/Q§ - TTG ngµy 28/12/2000) cña thñ tíng chÝnh phñ vÒ viÖc x©y dùng vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c ®Ò ¸n phßng chèng ma tuý. §Ò ¸n 1: Th«ng tin, tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, phßng chèng ma tuý. §Ò ¸n 2: Xo¸ bá vµ thay thÕ vÒ viÖc trång c©y cã chÊt ma tuy. §Ò an 3: §Êu tranh phßng chèng c¸c téi ph¹m vÒ ma tuý vµ kiÓm so¸t c¸c tuyÕn chÊt ma tuý. §Ò ¸n 4: Tæ chøc phßng chèng, chèng ma tuý trong häc ®êng. §ång thêi yªu cÇu c¸c ban ngµnh cung cÊp liªn quan thùc hiÖn phßng chèng tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý t¹i céng ®ång. C¨n cø vµo c¸c t¸c h¹i cña ma tuý mµ hiÕn ph¸p níc Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa VÞªt Nam 1992 ®· quy ®Þnh vÒ luËt phßng chèng ma tuý, gåm 8 ch¬ng, 56 ®iÒu nh÷ng chñ ch¬ng nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p quy cña chÝnh phñ vÒ c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n x· héi cã thÓ thÊy râ nh÷ng quan ®iÓm chØ ®¹o sau: Ph¶i kiªn quyÕt ®Êu tranh xo¸ bá c¸c tÖ n¹n x· héi, tríc hÕt lµ c¸c tÖ n¹n nghiÖn hót trong Thanh thiÕu niªn. Phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi lµ tr¸ch nhiÖm cu¶ toµn x· héi, trong ®ã tæ chøc ®oµn thÓ nh©n d©n cã vai trß t¹o ra phong trµo quÇn chóng réng kh¾p ®Ó ®Êu tranh xo¸ bá tÖ n¹n x· héi. Trong ®Êu tranh phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi ph¶i sö dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p, trong ®ã biÖn ph¸p tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng quÇn chóng nh©n d©n, ®Æc biÖt lµ thanh thiÕu niªn hÕt søc quan träng, thêng xuyªn vµ l©u dµi. 5. Vai trß cña tæ chøc §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trong viÖc tham gia phßng chèng ma tuý. Trong bÊt kú x· héi nµo thanh thiÕu niªn lu«n lµ lùc lîng ®«ng ®¶o, lµ chñ nh©n t¬ng lai cña ®Êt níc. Thanh thiÕu niªn cã mÆt trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña x· héi. Thanh thiÕu niªn cã h¼n mét tæ chøc ®¹i diÖn ch¨m lo lîi Ých chÝnh ®¸ng cho hä n»m trong hÖ thèng chÝnh trÞ cña níc ViÖt Nam. §oµn thanh niªn Céng S¶n Hå ChÝ Minh lµ ®éi qu©n xung kÝch c¸ch m¹ng, ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng nªn §oµn cÇn gi¸o dôc vµ tæ chøc cho thanh thiÕu niªn xung kÝch ®i ®Çu thùc hiÖn nhiÖm vô phßng chèng tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý. Tuyªn truyÒn chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc, vËn ®éng quÇn chóng nh©n nh©n thùc hiÖn lèi sèng v¨n minh, lµnh m¹nh, kiªn quyÕt ®Êu tranh b¹i trõ tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý ra khæi ®êi sèng x· héi. §oµn Thanh niªn Céng S¶n Hå ChÝ Minh lu«n coi träng viÖc ®Êu tranh phßng chèng ma tuý lµ nhiÖm vô quan träng víi ch¬ng tr×nh cô thÓ, ®ång thêi tæ chøc c¸c cuéc ph¸t ®éng, c¸c cuéc vËn ®éng phßng chèng ma tuý trong thanh thiÕu niªn. §Ó ph¸t huy c¸c cuéc vËn ®éng nµy phï hîp víi giai ®o¹n hiÖn nay Trung ¬ng §oµn thanh niªn Céng S¶n Hå ChÝ Minh cïng bé c«ng An ra nghÞ quyÕt liªn tÞch sè: 02/NQ/LT ngµy 01/08/1998 vÒ “phßng ngõa ng¨n chÆn téi ph¹m vÒ tÖ n¹n x· héi trong thanh thiÕu niªn” bªn c¹nh ®ã Trung ¬ng §oµn còng ra c¸c v¨n b¶n nh: KÕ ho¹ch: 116/KH - TW, ngµy 27/12/1995 cña BCH TW §oµn TNCS Hå ChÝ Minh vÒ viÖc “ X©y dùng nÕp sèng v¨n minh n¬i c«ng céng tham gia x©y dùng gia ®×nh v¨n hãa, vËn ®éng thanh thiÕu niªn b¹i trõ c¸c lo¹i v¨n ho¸ phÈm ®éc h¹i vµ c¸c tÖ n¹n x· héi, lµm lµnh m¹nh c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ dÞch vô v¨n hãa, lµm thÕ nµo ®Ó ®Èy lïi c¸c tÖ n¹n ®ã, trong thêi gian bao l©u cã thÓ lµ 5 n¨m hay 10 n¨m hay l©u h¬n n÷a th× chóng ta còng ph¶i cè g¾ng ®Èy lïi tÖ n¹n nµy. Víi ph¬ng ch©m phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 “ x· héi chóng ta lµ mét x· héi kh«ng cã ma tuý”. Ch­¬ng b: c¬ së thùc tiÔn. I. Nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong c«ng t¸c phßng chèng nghiÖn hót ma tuý trªn ®Þa bµn x· NËm Sµi - HuyÖn Sa Pa - TØnh Lµo Cai. Tõ n¨m 2006 - 2009 c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ trong toµn x· héi ®· chó träng ®Èy m¹nh trong c«ng t¸c phßng chèng ma tuý vµ ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong c«ng t¸c phßng chèng ma tuý trªn ®Þa bµn x·: - C«ng t¸c chØ ®¹o cha ®îc chó träng sù ®«n ®èc kiÓm tra cña c¸c cÊp uû, §¶ng chÝnh quyÒn ®îc thêng xuyªn. - Mét sè m« h×nh c©u lÆc bé cai nghiÖn t¹i tr¹i cai nghiÖn ë x· vµ gia ®×nh, cai nghiÖn t¹i trung t©m gi¸o dôc x· héi. Cßn cha cøng cha s¸ng t¹o, cha thu hót ®îc ®oµn viªn thanh niªn tham gia, hiÖu qña ho¹t ®éng cha cao. Tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña ngêi c¸n bé lµm c«ng t¸c tuyªn truyÒn cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu thùc tiÔn. Tõ ®ã kh«ng ®Ò ra ®îc nh÷ng kÕ ho¹ch, nh÷ng ho¹t ®éng thiÕt thùc vµ s¸t víi thùc tÕ. - Trong qu¸ tr×nh gióp ®ì nh÷ng ngêi sau khi cai nghiÖn t¸i hoµ nhËp víi céng ®ång, mét sè c¸n bé lµm c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng cßn ng¹i tiÕp xóc víi ngêi nghiÖn, cha c¶m th«ng, chia sÎ víi hä gióp hä t¸i hoµ nhËp víi céng ®ång. - ViÖc ®Çu t vµo c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng cßn h¹n chÕ, thiÕu c¬ së vËt chÊt, thiÕu kinh phÝ, thiÕu tµi liÖu phôc vô cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn th«ng tin, thiÕu thùc tÕ. - Sù phèi hîp víi c¸c ban nghµnh ®oµn thÓ, nh©n d©n trong c«ng t¸c phßng chèng cßn cha ®îc chÆt chÏ, cha vËn ®éng vµ tranh thñ sù quan t©m cña c¸c ban ngµnh. Sù vËn ®éng nh©n d©n ph¸t hiÖn tæ chøc téi ph¹m cßn h¹n chÕ. Cha tËp trung cao ®é vµo c«ng t¸c phßng chèng ma tuý. II. Nh÷ng viÖc lµm cña chÝnh quyÒn, cña §¶ng, cña §oµn thanh niªn x· NËm Sµi - HuyÖn Sa Pa - TØnh Lµo Cai trong thêi gian qua. 1. Nh÷ng viÖc lµm cña chÝnh quyÒn, cña §¶ng Uû X· NËm Sµi. a. c«ng t¸c chØ ®¹o triÓn khai: §¶ng uû X· NËm Sµi ®· nhËn thøc râ t¸c h¹i cña tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý trong thanh thiÕu niªn, hiÓu râ t©m lý cña thanh thiÕu niªn ®Ó h¹n chÕ phÇn nµo tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý trªn ®Þa bµn x·, UBND X· ®· thµnh lËp ban chØ ®¹o phßng chèng tÖ n¹n ma tuý. Thùc hiÖn c«ng v¨n sè 120/ UBND ngµy 10/02/2009 cña Uû ban Nh©n D©n HuyÖn Sa Pa vÒ viÖc ®«n ®èc, thèng kª, rµ so¸t ph©n lo¹i, tæng hîp kÕt qña ®¨ng ký c¸c h×nh thøc cai nghiÖn cña ngêi nghiÖn víi gia ®×nh cña ngêi nghiÖn Uû ban nh©n d©n X· NËm Sµi ®· lËp hå s¬, rµ so¸t ®èi tîng nghiÖn. TËp trung qu¶n lý ngêi nghiÖn trùc tiÕp giao cho ban C«ng An X· qu¶n lý, kÕt hîp víi gia ®×nh ngêi nghiÖn ®éng viªn ch¨m lo ®ãng gãp kinh phÝ vµ giao trùc tiÕp cho bé phËn phôc vô ch¨m sãc ®êi sèng cho ngêi nghiÖn. KÕt hîp chØ ®¹o tèt c¸c tiÓu ban phèi hîp víi c¸c ban nghµnh ®oµn thÓ th¨m hái tÆng quµ trong dÞp tÕt nguyªn ®¸n chØ ®¹o tèt c¬ së y tÕ x· kh¸m ch÷a bÖnh kÞp thêi cho ngêi cai nghiÖn bÞ èm, thêng xuyªn kiÓm tra søc khoÎ. Môc tiªu c¬ b¶n cña c«ng t¸c phßng chèng ma tuý lµ ng¨n chÆn ®Èy lïi ®Õn n¨m 2012 lµm gi¶m râ dÖt tÖ n¹n ma tuý, ®Õn n¨m 2015 kh«ng cã ngêi nghiÖn ma tuý trªn ®Þa bµn X· NËm Sµi - HuyÖn Sa Pa -TØnh Lµo Cai. Trªn c¬ së ®Ò ¸n cña uû ban nh©n d©n HuyÖn Sa Pa vµ kÕ ho¹ch c«ng t¸c n¨m 2009 cña ban chØ ®¹o c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ, ban chØ ®¹o cña x·, phêng, triÓn khai c«ng t¸c n¨m 2009 vµ ®Õn 2012 nh»m n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña mçi ngµnh, ®oµn thÓ chÝnh quyÒn c¸c cÊp, nhÊt lµ cÊp c¬ së, huy ®éng sù tham gia tÝch cùc cña toµn d©n. b. C«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc phßng chèng ma tuý. N¨m 2009 ban chØ ®¹o phßng chèng tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý X· NËm Sµi x¸c ®Þnh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc phßng chèng ma tuý ph¶i lÊy th«n, xãm, c¬ quan, ®¬n vÞ, trêng häc lµm träng t©m ®Ó tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c nµy. Ban chØ ®¹o phßng chèng tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý kÕt hîp víi ngµnh v¨n ho¸ th«ng tin tæ chøc cæ ®éng, pan«, ¸p phÝch cã nh©n d©n tuyªn truyÒn phßng chèng tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý. 2. Nh÷ng viÖc ®ang lµm cña §oµn thanh niªn X· NËm Sµi trong thêi gian qua: ViÑt Nam ra nhËp WTO võa cã nh÷ng c¬ héi võa cã nh÷ng th¸ch thøc lín ®èi víi thÕ hÖ trÎ nãi riªng vµ ViÖt Nam nãi chung. NhÊt lµ Thanh thiÕu niªn lµ lùc lîng ®«ng ®¶o trÎ khoÎ, n¨ng ®éng s¸ng t¹o tiÕp thu nhanh nh÷ng c¸i míi. Song còng cã mét bé phËn thanh thiÕu niªn chñ quan, nãng véi, ®èt ch¸y giai ®o¹n, dÔ héi nhËp nhng còng dÔ hoµ tan. Thêng x¶y ra nh÷ng tiªu cùc nh cê b¹c, rîu chÌ, m¹i d©m, ma tuý, sö dông thuèc l¾c cã lèi sèng kh«ng lµnh m¹nh… ChÝnh v× vËy kh«ng Ýt thanh thiÕu niªn gÆp khã kh¨n vÒ viÖc lµm, häc tËp, lËp nghiÖp vµ n©ng cao thu nhËp. V× lý do ®ã nh÷ng n¨m qua ban chÊp hµnh §oµn ®· cã nhiÒu ho¹t ®éng tuyªn truyÒn cho ®oµn viªn, thanh thiÕu niªn vÒ c«ng t¸c phßng chèng ma tuý, gióp hä n©ng cao nhËn thøc, t¸c h¹i, sù nguy hiÓm cña ma tuý, tÝch cùc tham gia c¸c phong trµo hµnh ®éng cña tuæi trÎ. Ban chÊp hµnh x· §oµn x¸c ®Þnh c«ng t¸c tuyªn truyÒn phßng chèng ma tuý lµ mét nhiÖm vô träng t©m cña c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu niªn coi c«ng t¸c nµy lµ tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i cho c¸c chi §oµn. Ban chÊp hµnh x· §oµn ®· ®a néi dung nµy vµo kÕ ho¹ch ho¹t ®éng theo tõng n¨m, tõng quý tõng th¸ng. Cô thÓ ho¸ c¸c ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cña §¶ng chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc, §oµn cÊp trªn trong c«ng t¸c phßng chèng ma tuý. N¨m 2009 ban chÊp hµnh x· §oµn NËm Sµi tæ chøc nhiÒu ch¬ng tr×nh hµnh ®éng, kÕt hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ tuyªn truyÒn, phæ biÕn c«ng t¸c phßng chèng ma tuý trong ®oµn viªn thanh thiÕu niªn. Më c¸c chiÕn dÞch truyÒn th«ng, x©y dùng c¸c m« h×nh ho¹t ®éng nh c©u l¹c bé thanh niªn, c©u lÆc bé phßng chèng tÖ n¹n x· héi, tæ chøc diÔn ®µn phßng chèng ma tuý, m¹i d©m, phèi hîp víi c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ng¨n chÆn ma tuý, tÖ n¹n x· héi x©m nhËp vµo häc ®êng. TÝch cùc ®Õn n¨m 2009 toµn x· ®· tæ chøc ®îc h¬n 40 líp tËp huÊn cho c¸n bé §oµn chuyªn tr¸ch, b¸o c¸o viªn, tuyªn truyÒn viªn, ph¸t hµnh h¬n 1000 tê r¬i, tµi liÖu phßng chèng tÖ n¹n x· héi, ma tuý thu hót ®«ng ®¶o c¸c ®oµn viªn thanh thiÕu niªn tham gia. X· §oµn ®· ®· x©y dùng tèt c¸c ho¹t ®éng cña c¸c m« h×nh can thiÖp t¹i céng ®ång, ®éi thanh niªn t×nh nguyÖn phßng chèng tÖ n¹n x· héi, tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý ®©y lµ m« h×nh ho¹t ®éng t¬ng ®èi hiÖu qu¶ thu hót ®îc ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh thiÕu niªn tham gia. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n nghiÖn hót ma tóy trªn ®Þa bµn X· NËm Sµi - HuyÖn Sa Pa - TØnh Lµo cai. 1. §Æc ®iÓm vÒ ®Þa lý, t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ - x· héi trªn ®Þa bµn x· NËm Sµi – HuyÖn Sa Pa - TØnh Lµo Cai. a. VÞ trÝ ®Þa lý. X· NËm Sµi n»m trong to¹ ®é ®Þa lý tõ 22o19’ ®Õn 240 24’ vÜ ®é B¾c, 1040 9’ ®Õn 1040 28’ kinh §«ng. Cã ranh giíi hµnh chÝnh: - PhÝa B¾c gi¸p víi x· Thanh Phó cña HuyÖn Sa Pa. - PhÝa §«ng gi¸p víi x· Suèi ThÇu cña HuyÖn Sa Pa. - PhÝa T©y gi¸p víi x· B¶n Hå cña HuyÖn Sa Pa . - PhÝa Nam gi¸p víi x· NËm Cang cña HuyÖn Sa Pa. X· NËm Sµi n»m trªn cao nguyªn nói ®¸ v«i víi hiÖn tîng krast thêng x¶y ra t¹o thµnh c¸c khe suèi ngÇm vµ c¸c ®åi nói cao vùc s©u, ®ång thêi mét phÇn diÖn tÝch ®Êt mµu mì n»m hai bªn con s«ng ch¶y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn vµ t¨ng vô c©y lóa níc. NËm Sµi lµ mét x· vïng 3 cña HuþÖn Sa pa nói rõng trïng ®iÖp, ®é cao trung b×nh chç thÊp nhÊt lµ 116m, cao nhÊt lµ 2800m. §Þa h×nh phøc t¹p, ®é dèc lín bÞ c¾t m¹ch, g©y nhiÒu khã kh¨n cho viÖc ®i l¹i, s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña nh©n d©n. §é dèc trung b×nh tõ 240 ®Õn 300 trë lªn, ®Þa thÕ cã d¹ng h×nh chãp cã ®Ønh cao nhÊt lµ khu phÝa nam cña x· NËm Sµi, c¸c híng dèc dÇn ra s«ng ch¶y theo h¬ng Nam B¾c. b. §iÒu kiÖn tù nhiªn. X· NËm Sµi lµ mét x· vïng cao lµ mét trong nh÷ng x· vµ nghÌo nhÊt cña HuyÖn Sa pa, ®êng x· quanh co, nói cao vùc s©u, giao th«ng ®i l¹i khã kh¨n chñ yÕu lµ ®êng mßn, x· NËm Sµi n»m ë phÝa t©y HuyÖn Sa Pa,lµ ®Þa bµn gi¸p ranh víi c¸c x· trong HuyÖn, x· c¸ch HuyÖn Sa Pa 60 km vÒ phÝa T©y cña HuyÖn Sa Pa, theo ®êng tØnh lé Thanh Phó - B¶n Hå - Sa Pa. X· NËm Sµi gåm 9 th«n theo ®Þa h×nh, ®Þa bµn chia ra lµm 3 khu vùc. - Khu trung t©m x·. - Khu vùc thîng x·. - khu vùc h¹ x·. - Tæng diÖn tÝch tù nhiªn lµ 2495 ha trong ®ã ®Êt n«ng nghiÖp chiÕm 1084,58 ha( 69,52%) ®Êt phi n«ng nghiÖp chiÕm, 238,43 ha ( 15,28%). §Êt cha sö dông lµ 236,99 ha (15,19%). D©n sè 5864 ngêi, mËt ®é dÊn sè trªn toµn x· kho¶ng 3,7 ngêi/ 1km 2 x· cã 4 d©n téc anh em cïng sinh sèng lµ Dao, Tµy, D¸y, Xa Phã, trong ®ã trong d©n téc Dao chiÕm ®a sè ®Þa bµn x· réng nh©n d©n chñ yÕu lµ s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp nªn ®êi sèng nh©n d©n cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. c. KhÝ hËu thuû v¨n. Do chªnh lÖch vÒ ®é cao, nªn cã thÓ chia thµnh 2 kiÓu khÝ hËu: vïng thÊp (cã ®é cao tõ 116m - 600m) mang ®Æc trng khÝ hËu nhiÖt ®íi, vïng cao ( cã ®é cao tõ trªn 600m), mang ®Æc trng khÝ hËu ¸ nhiÖt ®íi. NhiÖt ®é trung b×nh lµ 18,7 0C nhiÖt ®é cao nhÊt lµ 340C thÊp nhÊt lµ 20C, c¸ biÖt cã nh÷ng n¨m vµo mïa ®«ng nhiÖt ®é xuèng díi ©m 10C. Lîng ma trung b×nh ë NËm Sµi nãi riªng vµ HuyÖn Sa Pa nãi chung lµ tõ 1650 mm - 1850mm, ®é Èm kh«ng khÝ trung b×nh 75 - 80%, cao nhÊt lµ 90%. Nh÷ng tai biÕn thiªn nhiªn: do ®Þa h×nh x· lµ vïng cao nªn trong khu vùc x· thêng x¶y ra hiÖn tîng ngËp óng, ®¸ trît, s¹t lë ®åi nói ®êng giao th«ng, ®¸ l¨n vµ cã lò quÐt ë c¸c thung lòng. 1.2. T×nh h×nh vÒ kinh tÕ: NËm Sµi lµ mét x· vïng cao nªn viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ chñ yÕu lµ n«ng l©m nghiÖp víi nh÷ng c©y trång ng¾n ngµy nh trång lóa níc vµ ng« lµ chÝnh, bªn c¹nh ®ã cßn cã nhiÒu c©y trång kh¸c nh: trång ®©ô t¬ng,l¹c, khoai, s¾n, trång mËn tam hoa, m¬, ®µo, hoa mµu vµ trång rõng nh: quÕ, th«ng, mì… vµ mét sè ngµnh nh: NÊu rîu, rÑt thæ cÈm, rÌn ®óc … c¬ cÊu kinh tÕ n«ng l©m nghiÖp chuyÓn dÞch ®óng híng, ®· h×nh thµnh mét sè vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung ( Ng« 1200ha, ®Ëu t¬ng lµ 210ha, chÌ lµ 176ha, mËn tam hoa lµ 1226ha). Ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm ph¸t triÓn. §µn tr©u, bß 311 con, ®µn lîn 4500 con, gia cÇm 28000 con, ch¨n nu«i thuû h¶i s¶n víi diÖn tÝch ao hå 22,7ha ®îc ch¨m sãc tèt tËp chung nhiÒu nhÊt lµ c¸ r« phi, c¸ chÐp lai, s¶n lîng ®¹t 40 tÊn. Víi môc tiªu tËn dông tèi ®a s¶n lîng s½n cã, trong nh÷ng n¨m qua §¶ng bé, chÝnh quyÒn x· NËm Sµi ®· chØ ®¹o nh©n d©n c¸c d©n téc lµm tèt c«ng t¸c trång vµ b¶o vÖ rõng t¹o m«i trêng sinh th¸i cho x· nhµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh trång trät, ch¨n nu«i mét trong nh÷ng ngµnh mòi nhän cña x· vµ ph¸t triÓn mét s« ngµnh kh¸c. §Æc biÖt ®¶m b¶o níc dïng trong sinh ho¹t, ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña nh©n d©n. Do kh«ng cã thÞ trêng tiªu thô, ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, nh©n lùc lao ®éng cã tay nghÒ vµ c¸c nhµ ®Çu t, nªn x· NËm Sµi cha ph¸t triÓn ®îc ngµnh c«ng nghiÖp, ngµnh du lÞch cña x· trong nh÷ng n¨m qua còng ®· ®îc quan t©m nhiÒu, víi ch¬ng tr×nh du lÞch ph¸t triÓn bÒn v÷ng, c«ng t¸c tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ du lÞch ®îc t¨ng cêng, x· thêng xuyªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ truyÒn thèng cña c¸c d©n téc, tõ nh÷ng ho¹t ®éng ®ã, ®· thu hót ®îc rÊt nhiÒu kh¸ch trong vµ ngoµi n¬c ®Õn tham quan x· NËm Sµi, n¨m 2008 cã kho¶ng 1000 lît kh¸ch ®Õn du lÞch trong ®ã kh¸ch quèc tÕ kho¶ng 60% doanh thu tõ dÞch vô du lÞch kho¶ng 2 tØ ®ång. NhiÒu nhµ nghØ nhµ sµn mäc lªn víi nh÷ng kiÓu d¸ng kh¸ phong phó ®©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó gi¶i quyÕt mét phÇn lao ®éng d thõa trong toµn x·, vµ c¸c nhµ nghØ, nhµ sµn ®· ®îc rÊt nhiÒu kh¸ch a thÝch vµ ®Õn nghØ, thu hót ®îc nhiÒu du kh¸ch thËp ph¬ng ®Õn nhµ nghØ mèi khi ®Õn th¨m NËm Sµi. Trong nh÷ng n¨m tíi x· chñ ch¬ng ®Çu t ph¸t triÓn c¸c ngµnh nh: C¸c ngµnh thñ c«ng, dÖt thæ cÈm, ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng, x· ®Çu t n©ng cÊp nhµ v¨n ho¸ ë c¸c th«n b¶n, ®Ó du kh¸ch ®Õn th«n b¶n nµo còng ®îc chiªm ngìng nh÷ng ®iÖu móa, ®iÖu xße vµ c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ truyÒn thèng cña c¸c d©n téc. TÊt c¶ nh÷ng ngµnh nghÒ ®îc nªu trªn, cïng ngµnh du lÞch ®ang tõng bíc ph¸t triÓn vµ sù quan t©m chØ ®¹o cña §¶ng chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, ®· t¹o cho x· NËm Sa× cã mét lîi thÕ v÷ng ch¾c vÒ kinh tÕ, cuéc sèng cña nh©n d©n t¬ng ®èi ®îc æn ®Þnh, tû lÖ hé ®èi vµ nghÌo gi¶m ®¸ng kÓ. 1.3. V¨n ho¸ x· héi. X· NËm Sµi cã 9 th«n tæng sè d©n lµ: 2684 ngêi víi 285 hé vµ tæng sè lao ®éng trong x· lµ 1075 ngêi, chñ yÕu lµ lao ®éng n«ng nghiÖp chiÕm trªn 90% d©n sè, lao ®éng kh¸c trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, dÞch vô cã t¨ng nhng chiÕm tû lÖ kh«ng ®¸ng kÓ. Lµ mét x· cã nhiÒu thµnh phÇn d©n téc cïng sinh sèng chiÕm 62% d©n sè tr×nh ®é d©n trÝ kh«ng ®ång ®Òu khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®îc sù quan t©m cña cÊp Uû chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, trong ®ã cã §oµn thanh niªn ®· tÝch cùc vËn ®éng tuyªn truyÒn ®êng lèi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc tíi tõng hé d©n lµm tèt c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ phßng chèng dÞch bÖnh t¹i x·, phèi hîp víi uû ban d©n sè gia ®×nh vµ trÎ em vËn ®éng nh©n d©n tiªm chñng cho trÎ em theo ®Þnh kú, thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®¹t hiÖu qu¶ cao. Sù nghiÖp Gi¸o Dôc vµ §µo t¹o cã bíc tiÕn míi vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch quan träng, sè trêng líp míi t¨ng, chÊt lîng gi¸o dôc tõng bíc ®îc n©ng lªn. §Õn nay x· cã 3 trêng mÇm non, 2 trêng tiÓu häc trong ®ã 1 trêng ®ang x©y dùng lªn trêng chuÈn quèc gia vµ 2 trêng trung häc c¬ së còng ®ang phÊn ®Êu lªn trêng chuÈn quèc gia c¬ së vËt chÊt tèt thuËn lîi cho viÖc d¹y vµ häc hµng n¨m sè lîng trÎ em ®Õn tuæi ®îc ®i häc ®¹t 100%, x· ®· hoµn thµnh phæ cËp THCS. Bªn c¹nh ®ã phong trµo “ toµn d©n x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸” cã nhiªu bíc ph¸t triÓn míi phong trµo v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc, thÓ thao ®îc duy tr×, ®Õn nay x· cã 7 ®éi v¨n nghÖ, 6 ®éi bãng ®¸. N¨m 2008 cã 120 hé ®¹t gia ®×nh v¨n ho¸, 5 th«n ®¹t th«n v¨n hãa. C«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n cã chuyÓn biÕn tÝch cùc c¸c ch¬ng tr×nh y tÕ quèc gia, y tÕ cÊp ngµnh ®îc thùc hiÖn hiÖu qña. M¹ng líi y tÕ ®îc cñng cè, tr¹m y tÕ cã y sÜ, y t¸, trang thiÕt bÞ y tÕ ®îc t¨ng cêng, trÎ em ®îc tiªm chñng ®Çy ®ñ v¾c xin. 1.4. T×nh h×nh vÒ an ninh - chÝnh trÞ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y §¶ng Uû, UBDN X· NËm Sµi rÊt quan t©m chØ ®¹o s¸t sao c«ng t¸c ®am b¶o an ninh quèc phßng, phèi kÕt hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ toµn x· lËp kÕ ho¹ch phßng thñ t¸c chiÕn s½n sµng chiÕn ®Êu trong bÊt kú t×nh huèng nµo. Mçi n¨m cã tõ 10 ®Õn 15 n¨m thanh niªn lªn ®êng nhËp ngò. Bªn c¹nh ®ã viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi còng lu«n ®îc x· quan t©m, hÖ thèng ®iÖn, ®êng, trêng, tr¹m, ®îc n©ng cÊp s¹ch ®Ñp c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, chÝnh quyÒn ®oµn thÓ còng ®îc chó träng vµ tõng bíc chuyÓn ho¸. T×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ, an ninh biªn giíi, an ninh n«ng th«n ®îc gi÷ v÷ng, trËt tù an toµn x· héi ®îc ®¶m b¶o. C«ng an x· phèi hîp víi ban qu©n sù tuÇn tra c¶nh gi¸c b¶o vÖ tèt trªn ®Þa bµn. KiÖn toµn 9 ban an ninh th«n víi sè lîng 50 ®ång chÝ lùc lîng d©n qu©n tù vÖ lu«n lu«n ®îc huÊn luyÖn s½n sµng chiÕn ®Êu b¶o vÖ chÝnh quª h¬ng m×nh, gãp phÇn vµo viÖc gi÷ g×n trËt tù trÞ an chung cña c¶ níc. 2. Thùc tr¹ng nghiÖn hót ma tuý trong thanh thiÕu niªn trªn ®Þa bµn x· NËm Sµi – HuyÖn Sa Pa – TØnh Lµo Cai. 2.1 §Æc ®iÓm t×nh h×nh nghiÖn hót ma tuý trong thanh thiÕu niªn trªn ®Þa bµn X· NËm Sµi. a. T×nh h×nh bu«n b¸n, qu¶n lý c¸c chÊt ma tuý ë x· NËm Sµi. NËm Sµi lµ mét x· vïng cao cã ®i¹ h×nh gi¸p ranh víi c¸c x· trong HuyÖn giao th«ng ®i l¹i gi÷a NËm Sµi víi c¸c x· b¹n ®êng quanh co nhá hÖp ®i l¹i khã kh¨n, chñ yÕu ®i l¹i qua ®êng t¾t lµ ®êng rõng nói. Nªn t×nh tr¹ng bu«n gian, b¸n lËu qua ®êng rõng nói diÔn ra rÊt phøc t¹p cã chiÒu híng ra t¨ng. Bän bu«n lËu ma tuý thêng lîi dông c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c x·, th«n b¶n víi nhau qua ®êng rõng nói, nhÊt lµ tuyÕn ®êng bé qua rõng nói gi÷a x· NËm Sµi víi x· NËm Cang - B¶n Hå - Suèi ThÇu, do x· NËm Sµi cã ®Þa h×nh gi¸p ranh gÇn víi c¸c x· nµy, ®©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó chóng tÈu t¸n ma tuý vµo x· NËm Sµi, ma tuý ®îc cÊt dÊu b»ng mäi ph¬ng tiÖn nh hµng ho¸, rau qu¶ t¬i sèng, phÕ liÖu … §Ó tr¸nh sù kiÓm tra cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng. NËm Sµi lµ ®Þa bµn cã ®Þa h×nh phøc t¹p, c¸c tô ®iÓm ma tuý thêng lµ n¬i ®«ng d©n c c¸c vïng gi¸p ranh víi c¸c x·, b·i gi¸c, vªn bê s«ng, suèi… ®©y lµ n¬i c¸c con nghiÖn ®Õn mua b¸n sö dông ma tuý. T×nh tr¹ng b¸n lÎ gãi, mua tÐp Hªr«in ®· l«i kÐo nhiÒu ngêi tham gia ®ã lµ nh÷ng ®èi tîng thanh thiÕu niªn míi lín kh«ng cã viÖc lµm, bá häc, lang thang, nh÷ng kÓ ham tiÒn bÊt chÊp ph¸p luËt ®Ó bu«n b¸n ma tuý nhiÒu víi l¸i xuÊt cao bän chóng kh«ng ngõng thñ ®o¹n nµo tõ l«i kÐo, rñ rª, mua chuéc thËm chÝ ®Ó lµm t¨ng ngêi dïng ma tuý ®Æc biÖt lµ nh»m vµo ®èi tîng thanh thiÕu niªn lµ ®èi tîng tß mß, thiÕu hiÓu biÕt, thÝch c¶m gi¸c l¹ v× vËy dÔ bÞ l«i kÐo nhÊt. b. Sè lîng ngêi nghiÖn: - Theo sè lîng kiÓm tra ®Õn ngµy 01/12/2008 Lµo Cai cã kho¶ng: 1200 ngêi nghiÖn. Riªng x· NËm Sµi cã 41 ngêi nghiÖn. - Theo giíi tÝnh, N÷ :1 ngêi. Nam: 40 ngêi. - Theo sè lîng sö dông. + Díi 1 n¨m 6 ngêi. + Tõ 1- 3 n¨m 18 ngêi. + Tõ 3 n¨m trë lªn 17 ngêi. - Theo lo¹i ma tuý ngêi nghiÖn sö dông. + Thuéc phiÖn 16 ngêi. + S¸i thuéc phiÖn 8 ngêi. + Ma tuý tæng hîp 3 ngêi, + Hªr«in 12 ngêi. + C¸c lo¹i ma tuý 2 ngêi. c. Sè ngêi nghiÖn ma tuý X· NËm Sµi. STT Th«n Sè lîng ngêi nghiÖn N¨m 2006 2007 2008 1 Th«n 1 0 1 2 2 Th«n 2 4 5 7 3 Th«n 3 2 4 5 4 Th«n 4 3 4 5 5 Th«n 5 0 0 0 6 Th«n 6 0 0 0 7 Th«n 7 5 7 8 8 Th«n 8 6 8 8 9 Th«n 9 5 7 6 10 Tæng 25 36 41 NËm Sµi lµ n¬i tËp trung nhiÒu tuyÕn ®êng bé gi÷a NËm Sµi víi c¸c x· b¹n tuyÕn ®êng giao th«ng chÝnh nh tuyÕn ®êng Thanh Phó - B¶n Hå - Sa Pa. Bªn c¹nh ®ã NËm Sµi cßn lµ n¬i tËp trung nhiÒu c«ng tr×nh ®ang ®îc x©y dùng, vµ ®«ng c¸c d©n téc cïng chung sèng, cã nhiÒu ngêi lao ®éng ë n¬i kh¸c ®Õn lµm ¨n t¹i ®Þa bµn nªn tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý ngµy cµng t¨ng sè con nghiÖn ®«ng, tû lÖ ngêi t¸i nghiÖn cao. N¨m 2006 cã 25 ngêi nghiÖn ®Õn n¨m 2007 cã 36 ngêi nghiÖn t¨ng 11 ngêi so víi n¨m 2006. T×nh h×nh ph©n bè ngêi nghiÖn ë c¸c th«n ®· cho thÊy sè con nghiÖn trµn lan ra gÇn hÕt x·, chØ cßn 2 th«n duy nhÊt lµ cha cã ngêi nghiÖn. Ngêi nghiÖn ma tuý cã ®ñ c¸c thµnh phÇn x· héi, kÓ c¶ häc sinh, sinh viªn, n«ng d©n trong ®ã ®«ng nhÊt lµ nh÷ng ngêi kh«ng cã viÖc lµm. §©y lµ nh÷ng thµnh phÇn ®¸ng lo ng¹i cho x· héi. b. §Æc ®iÓm t×nh h×nh nghiÖn hót ma tuý trong thanh thiÕu niªn trªn ®Þa bµn x· NËm Sµi: * Ngêi nghiÖn ma tuý ë x· NËm Sµi ®a sè lµ thanh thiÕu niªn. Tõ n¨m 1996 trë vÒ tríc, ngêi nghiÖn ma tuý ë løa tuæi Thanh thiÕu niªn chiÕm tû lÖ 30 - 33%, ®Õn nay tû lÖ nµy kho¶ng 75%. §©y lµ ®iÒu ®¸ng lo ng¹i cho thÕ hÖ trÎ lµ chñ nh©n t¬ng lai cña ®Êt níc, nÕu nh kh«ng cã biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng nghiÖn ma tuý ë løa tuæi thanh thiÕu niªn th× cã thÓ 5- 10 n¨m n÷a th× níc ta sÏ kh«ng cã nh÷ng nh©n tµi trÎ tuæi g¸nh v¸c sø m¹nh cña ®Êt níc. * HiÖn nay xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng n÷ giíi còng m¾c nghiÖn. TÖ n¹n m¹i d©m trong c¸c qu¸n cµ phª ®Ìn mê, nhµ hµng, vµ c¸c c¬ së dÞch vô kh¸c lµ nguyªn nh©n dÉn tíi t×nh tr¹ng n÷ giíi còng nghiÖn hót ma tuý. Còng tõ ®ã g©y ra c¸c c¨n bÖnh thÕ kû HIV/AIDS. C. Ph¬ng thøc sö dông vµ chñng lo¹i ma tuý lu«n thay ®æi. Theo ®iÒu tra tríc n¨m 1996 ngêi nghiÖn ma tuý chñ yÕu lµ sö dông thuèc phiÖn díi d¹ng hót, uèng, nuèt. Sau n¨m 1996 trë l¹i ®©y ph¬ng thøc sö dông ma tuý kh«ng dõng l¹i ë ®ã ngµy cµng ®a d¹ng h¬n khi con nghiÖn sö dông Hªr«in vµ c¸c lo¹i thuèc híng thÇn nh polagan, sen dusen, am phe ta min díi d¹ng hót, hÝt, tiªm chÝch, uèng nuèt, hçn hîp. ViÖc thay thÕ ma tuý truyÒn thèng lµ thuèc phiÖn b»ng c¸c lo¹i ma tuý tinh chÕ nh Hªr«in, cocain, thuèc t©n dîc lµm cho viÖc sö dông ma tuý ngµy cµng tiÖn lîi, ®©y còng lµ nguyªn nh©n dÉn tíi sè ngêi nghiÖn t¨ng nhanh trong nh÷ng n¨m qua, vµ viÖc x¸c nhËn sè ngêi nghiÖn còng khã kh¨n h¬n thùc tÕ. 2.2. T¹i sao thanh thiÕu niªn l¹i nghiÖn hót ma tuý ? Qua sè liÖu hµng n¨m ®iÒu tra vÒ t×nh h×nh nghiÖn hót ma tuý trªn ®Þa bµn ®· cho thÊy t×nh tr¹ng nghiÖn hót ma tuý ngµy cµng nghiªm träng. §Ó gi¶i quyÕt thùc tr¹ng nµy kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ®¬n gi¶n, dÔ dµng, tríc hÕt chóng ta ph¶i t×m ra nguyªn nh©n sau ®ã míi t×m ra biÖn ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. NËm Sµi lµ n¬i tËp trung nhiÒu ®Çu mèi ®êng bé gi÷a X· NËm Sµi víi c¸c x· b¹n nªn rÊt thuËn lîi cho viÖc bu«n b¸n, lîi dông ®iÒu kiÖn thuËn lîi nµy bän bu«n lËu ®· bu«n b¸n vËn chuyÓn ma tuý tõ c¸c x· kh¸c vµo NËm Sµi. Trong nhiÒu n¨m qua chÝnh quyÒn, an ninh x· NËm Sµi ®· thêng xuyªn phèi hîp víi chÝnh quyÒn, an ninh c¸c x· b¹n ®Ó cïng nhau t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc, ng¨n chÆn t×nh tr¹ng bu«n b¸n vËn chuyÓn ma tuý gi÷a c¸c x· víi nhau, nhng hiÖu qu¶ rÊt thÊp. ChÝnh v× bu«n b¸n thuËn lîi cho nªn møc sèng cña ngêi d©n x· NËm Sµi ®· cao h¬n so víi nh÷ng n¨m tríc 2006 song bªn c¹nh ®ã tr×nh ®é nhËn thøc thÊp kÐm, nªn dÔ bÞ rñ rª l«i kÐo vµo con ®êng vËn chuyÓn ma tuý, sö dông ma tuý. Bªn c¹nh ®ã cã nh÷ng kÓ bÊt chÊp ph¸p luËt, mÆc dï hä rÊt am hiÓu vÒ ph¸p luËt nhng v× ham danh lîi tríc m¾t nªn hä s½n sµng trë thµnh kÓ ph¹m téi. TÝnh ®Õn th¸ng 06 n¨m 2008 toµn x· cã 41 ngêi nghiÖn trong ®ã cã 4 ngêi ®ang qu¶n lý t¹i tr¹i giam, 1 ngêi v¾ng mÆt thêng xuyªn kh«ng ë t¹i ®Þa ph¬ng, 7 ngêi ®ang ë trung t©m ch÷a bÖnh lao ®éng gi¸o dôc x· héi HuyÖn cai nghiÖn t¹i x· 6 ngêi, cßn 23 ngêi cai nghiÖn t¹i gia ®×nh ë giai ®o¹n 3. §é tuæi tõ 14 ®Õn 18 tuæi do c¸c em míi lín cha cã lËp trêng v÷ng vµng, ®ua ®ßi, rÔ bÞ l«i kÐo vµo tÖ n¹n x· héi nÕu nh kh«ng cã sù quan t©m cña gia ®×nh. MÆt kh¸c còng do sù tß mß muèn thö c¶m gi¸c ®îc lªn tiªn, c¶m gi¸c míi l¹ nªn c¸c em thêng xuyªn sö dông vµ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nghiÖn hót ma tuý c¸c em ®ang ë ®é tuæi dËy th× c¬ thÓ ®ang ph¸t triÓn c¶ vÒ mÆt t©m sinh lý vµ thÓ chÊt nÕu c¸c em m¾c nghiÖn ma tuý nã sÏ liÒu thuèc ®éc kiÒm chÕ sù ph¸t triÓn c¬ thÓ, ¶nh hëng ®Õn nåi gièng sau nµy. §©y lµ håi chu«ng c¶nh b¸o cho c¸c bËc lµm cha mÑ cÇn ph¶i quan t©m h¬n n÷a ®Õn con c¸i m×nh. Nh÷ng ngêi m¾c nghiÖn ë ®é tuæi thanh thiÕu niªn rÊt cao, sè nµy gåm ®èi tîng chiÕm tû lÖ cao trong tæng sè con nghiÖn toµn x·, ®©y lµ 1 con sè nhøc nhèi, lµm ¶nh hëng ®Õn nÒn kinh tÕ gia ®×nh, ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña x· héi. V× vËy cÇn ph¶i ®îc x· héi quan t©m ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh chøc n¨ng nh C«ng An, bé ®éi biªn phßng, c¸c ®oµn thÓ, vµ chÝnh quyÒn cïng toµn d©n, mçi gia ®×nh, mçi b¹n trÎ, §oµn viªn thanh thiÕu niªn chung søc lo¹i trõ ma tuý ra khæi ®êi sèng x· héi. Khi tiÕp xóc víi c¸c ®èi tîng nghiÖn hót ma tuý, trß chuyÖn vµ ®Æt mét c©u hái “ t¹i sao b¹n nghiÖn” th× hä tr¶ lêi vµ ph¸t hiÖn ra nguyªn nh©n chÝnh sau: ThiÕu h¹nh phóc gia ®×nh “ vî chång ly h«n do kh«ng sèng chung víi nhau ®îc nªn chia tay, sau khi ly h«n t«i sa vµo t×nh tr¹ng cê b¹c, rîu chÌ råi bÞ b¹n bÌ bá r¬i l«i kÐo t«i ®i vµo con ®êng ma tuý”. Trêng hîp thiÕu t×nh th¬ng “ cha mÑ ly dÞ t«i ph¶i sèng cïng Bµ néi, hoµn c¶nh gia ®×nh nghÌo khæ nªn t«i ph¶i ®i lµm ë kh¸ch s¹n ®Ó kiÕm sèng, sau mét thêi gian do ch¸n c¶nh gia ®×nh t«i lao vµo con ®êng m¹i r©m, tiÕp sau ®ã lµ ma tuý”. Do tÝnh tß mß “ t«i ®îc b¹n bÌ mêi hót thö 1 lÇn ®Ó biÕt c¶m gi¸c lªn tiªn, hót s«ng t«i thÊy cho¸ng v¸ng, buån n«n sau khi n«n xong t«i thÊy ngêi cã c¶m gi¸c n©ng n©ng vµ t«i b¾t ®Çu thÝch c¶m gi¸c ®ã. Nã l¹i rñ t«i hót mçi ngµy mét thêi gian sau khi thiÕu thuèc t«i kh«ng chÞu ®îc vµ t×m méi c¸ch ®Ó hót, cuèi cïng t«i ®· nghiÖn lóc nµo kh«ng biÕt… Trªn ®©y lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nghiÖn hót ma tuý trong v« vµn nguyªn nh©n kh¸c. BiÕt ®îc nh÷ng nguyªn nh©n nµy tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng ngêi lµm cha, lµm mÑ, lµm anh chÞ ph¶i ®Æc biÖt quan t©m, ch¨m sãc ®Õn con c¸i nhiÒu h¬n. CÇn dµnh cho con nh÷ng t×nh th¬ng Êm ¸p nhÊt, sù chØ b¶o ©n cÇn tõ phÝa gia ®×nh. Cha mÑ cÇn ph¶i quan t©m, kiÓm so¸t chÆt chÕ cña mçi quan hÖ b¹n bÌ cña con c¸i. Xem con m×nh ch¬i víi ai, lµ ngêi nh thÕ nµo ?. cÇn chän b¹n tèt ch¬i tr¸nh xa nh÷ng tÖ n¹n x· héi, ch¬i nh÷ng trß ch¬i mang tÝnh chÊt gi¸o dôc lµnh m¹nh, tr¸nh xa nh÷ng v¨n ho¸ phÈm ®å truþ nh vËy cuéc sèng cña c¸c em sÏ tèt h¬n. 2.3. Vai trß cña tæ chøc §oµn trong viÖc tham gia phßng chèng tÖ n¹n ma tuý trªn ®Þa bµn x· NËm Sµi. Trong nh÷ng n¨m qua §oµn thanh niªn Céng S¶n Hå ChÝ Minh x· NËm Sµi trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn phßng chèng tÖ n¹n x· héi ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. * H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nhãm thanh niªn t×nh nguyªn. §©y lµ mét trong nh÷ng m« h×nh ho¹t ®éng kh¸ hiÖu qu¶ cña phong trµo thanh niªn t×nh nguyÖn, thÓ hiÖn râ vai trß xung kÝch cña tæ chøc §oµn vµ ®oµn thanh niªn trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ - x· héi, gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi trªn ®Þa bµn x·. TÝnh ®Õn th¸ng 06 n¨m 2009 x· cã 3 ®éi thanh niªn t×nh nguyÖn víi sè lîng lµ 65 ®ång chÝ tËp trung vµo c¸c nhiÖm vô nh gi÷ g×n an ninh trËt tù, phßng ngõa c¸c tÖ n¹n x· héi, phßng chèng ma tuý, chèng b·o lôt vµ kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai … §oµn thanh niªn kÕt hîp víi ban C«ng An, qu©n sù x· tæ chøc cai nghiÖn cho 8 ®èi tîng lµ thanh thiÕu niªn m¾c nghiÖn ®îc tæ chøc cai nghiÖn t¹i x·. §éi t×nh nguyÖn kÕt hîp víi c¸n bé gi¸o viªn trêng trung häc c¬ së NËm Sai tæ chøc tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho c¸c em hiÓu vµ nhËn biÕt t¸c h¹i cña ma tuý. §oµn t×nh nguyÖn tiÕp cËn vµ gióp ®ì nh÷ng ®èi tîng sau khi cai nghiÖn hoµ nhËp víi ®êi sèng céng ®ång vµ l«i kÐo hä tham gia cïng víi ®oµn t×nh nguyÖn. Tõ n¨m 2006 - 2009 ®oµn t×nh nguyÖn ®· tæ chøc ®îc 13 buæi tuyªn truyÒn, 7 buæi v¨n ho¸, v¨n nghÖ víi chñ ®Ò phßng chèng ma tuý thu hót ®îc 237 ®oµn viªn thanh thiÕu niªn tham gia.§oµn thanh niªn còng tham gia héi thi “ Thanh niªn t×nh nguyÖn phßng chèng ma tuý” do HuyÖn §oµn Sa Pa Tæ chøc vµ ®o¹t gi¶i 3 cÊp HuyÖn c¸c héi viªn trong ®éi tuyªn truyÒn thêng xuyªn ®îc tham gia vµo c¸c líp tËp huÊn cÊp HuyÖn tæ chøc theo ®Þnh kú. Nh»m n©ng cao tr×nh ®é vµ kü n¨ng tæ chøc tuyªn truyÒn ma tuý tíi céng ®ång. * §Æc biÖt c«ng t¸c tuyªn truyÒn phßng chèng tÖ n¹n ma tuý ®ang ®îc §oµn thanh niªn x· ®Æc biÖt quan t©m vµ chó ý: Thùc hiÖn kÕ ho¹ch 126 KH - H§TN ngµy 15/03/2006 cña HuyÖn §oµn Sa Pa vÒ viÖc tæ chøc ho¹t ®éng phßng chèng HIV/AIDS - ma tuý - M¹i d©m trong thanh thiÕu niªn HuyÖn Sa Pa Vµ kÕ ho¹ch 68 ngµy 23/11/2006 cña Uû Ban Nh©n D©n HuyÖn Sa Pa vÒ viÖc ®Êu tranh phßng chèng ma tuý 2006 cña HuyÖn. Ban chÊp hµnh x· §oµn NËm Sµi nhanh chèng triÓn khai vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch giao nhiÖm vô cho tõng thµnh viªn trong ®oµn t×nh nguyÖn xuèng c¬ së triÓn khai kÕ ho¹ch tíi tõng §oµn viªn thanh thiÕu niªn, b¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng phßng chèng ma tuý, ®a néi dung phßng chèng ma tuý vµo c¸c buæi sinh ho¹t §oµn cña c¸c chi ®oµn sinh ho¹t 2 lÇn/ 1th¸ng. Th«ng qua ®ã lÊy ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña §oµn viªn thanh thiÕu niªn vµ n¾m b¾t ®îc t©m t nguyÖn väng cña hä. * C«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc: Ma tuý lµ mét trong nh÷ng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña thanh thiÕu niªn x· NËm Sµi. §©y lµ mét ho¹t ®éng ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu thêi gian, c«ng søc vµ ngêi tuyªn truyÒn ph¶i lµ ngêi nhiÖt t×nh t©m huyÕt b»ng nhiÒu h×nh thøc tuyªn truyÒn víi nhiÒu m« h×nh nh tuyªn truyÒn, vËn ®éng, tæ chøc to¹ ®µm, nghiªn cøu s¸ch b¸o, th¶o luËn, tæ chøc c¸c cuéc t×m hiÓu vÒ ma tuý ®îc ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh thiÕu niªn tham gia. PhÇn lín §oµn viªn thanh thiÕu niªn ®· nhËn thøc ®îc t¸c h¹i cña ma tuý. Ngoµi ra §oµn viªn thanh thiÕu niªn cßn ®îc tuyªn truyÒn gi¸o dôc qua nhµ trêng, c¸c th«ng tin ®¹i chóng t¸c ®éng tíi qu¸ tr×nh nhËn thøc cña ®oµn viªn thanh thiÕu niªn ®¹t hiÖu qu¶ cao. X· §oµn ®· ®Ò ra c¸c néi dung thi ®ua trong ®ã cã c¶ néi dung thi ®ua phßng chèng ma tuý tÖ n¹n x· héi, tíi tõng chi §oµn tæ chøc cho ®oµn viªn thanh thiÕu niªn trong c¸c chi §oµn ký cam kÕt kh«ng m¾c vµo ma tuý, tham gia vµo c¸c tÖ n¹n x· héi. Hµng n¨m ®¸nh gi¸ tæng kÕt vµ trao gi¶i thëng cho c¸c chi §oµn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c¸c phong trµo nhÊt lµ c¸c phong trµo phßng chèng ma tuý vµ c¸c tÖ n¹n x· h«i. §¨c biÖt 06 th¸ng ®Çu n¨m võa qua §oµn thanh niªn ®· tæ chøc ®îc 3 buæi tuyªn truyÒn, cæ ®éng, to¹ ®µm, vµ viÕt bµi thi t×m hiÓu vÒ ma tuý thu hót ®îc h¬n 100 ®oµn viªn thanh thiÕu niªn tham gia vµ ®¹t kÕt qu¶ kh¶ quan. §Ó gãp phÇn gióp ®ì nh÷ng ngêi cai nghiÖn ®oµn thanh niªn ®· tham gia vµo ch¬ng tr×nh giao lu v¨n nghÖ cña cÊp HuyÖn tæ chøc t¹i trung t©m ch÷a bÖnh lao ®éng gi¸o dôc cña HuyÖn t¹o kh«ng khÝ vui t¬i, phÊn khëi, gióp ngêi nghiÖn sím chë vÒ hoµ nhËp víi cuéc sèng céng ®ång. * C¶m ho¸ gióp ®ì ®èi tîng sau khi cai nghiÖn. Tõ n¨m 2006 ®Õn nay m¹ng líi t×nh nguyÖn viªn tham gia phßng chèng tÖ n¹n x· héi ®îc thµnh lËp vµ tËp huÊn nghiÖp vô c¬ b¶n trong ®ã cø 3 thanh niªn trªn 1 th«n kÕt hîp víi ban chØ ®¹o phßng chèng ma tuý c¶m ho¸ gióp ®ì ®èi tîng sau khi cai nghiÖn. Phèi hîp víi ban chØ ®¹o phßng chèng ma tuý x· tæ chøc gÆp mÆt, trao ®æi, th¨m hái ®èi tîng sau khi cai nghiÖn biÓu d¬ng nh÷ng ®èi tîng quyÕt t©m tõ bá ma tuý hoµ nhËp víi céng ®ång trë vÒ ®Þa ph¬ng lµm ¨n l¬ng thiÖn, x· §oµn kÕt hîp víi ®µi truyÒn h×nh HuyÖn vÒ ®a tin nh÷ng tÊm g¬ng tiªu biÓu ®ã vµ thêng xuyªn th¨m hái. Gióp ®ì nh÷ng thanh thiÕu niªn cã hoµn c¶nh khã kh¨n, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä vay vèn vÒ lµm ¨n hîp ph¸p. * Mét sè tÊm g¬ng tiªu biÓu ®iÓn h×nh cai nghiÖn thµnh c«ng cña x· NËm Sµi. Anh §oµn V¨n Nam tró t¹i th«n 3 x· NËm Sµi lµ mét thanh niªn cã søc khoÎ tèt l¹i th¸o v¸t trong viÖc lµm ¨n bu«n b¸n, kinh tÕ nhµ anh lªn nh diÒu. Vµ còng thêi ®iÓm nµy anh ®· lµm b¹n víi “ Nµng tiªn n©u” tõ lóc nµo kh«ng hay s¾m tiÒn anh mua hµng c©n thuèc phiÖn vÒ hót dÇn, ngµy qua ngµy bao nhiªu tiÒn cña trong nhµ anh dèc hÕt vµo nµng tiªn ®ã. Khi nhËn ra kinh tÕ nhµ m×nh xa sót qu¸ nhiÒu, søc kháe yÕu, gia ®×nh kh«ng h¹nh phóc. Anh quyÕt t©m tõ bá ma tuý nhng ®· 3 - 4 lÇn cai kh«ng ®îc ®iÒu trÞ thÊt b¹i. Sau khi c¸n bé x· ®Õn tËn nhµ ®éng viªn, vËn ®éng, chØ cho anh ph¬ng ph¸p vµ c¸ch cai nghiÖn t¹i gia ®×nh. Anh ®· ®îc gia ®×nh vî con ch¨m sãc 1 n¨m trêi ®Êu tranh víi nh÷ng c¬n ®au vËt v·, b»ng lý trÝ anh ®· cai nghiÖn thµnh c«ng chë thµnh mét c«ng d©n cã Ých cho x· héi. T¬ng tù ®ã cã anh Ch¶o L¸o Sö vµ anh Ph¹m V¨n Thµnh tró t¹i th«n 9 x· NËm Sµi ®©y lµ 2 anh em ®ång hao còng lµm ¨n bu«n b¸n, bÞ rñ rª, l«i kÐo m¾c vµo “ nµng tiªn tr¾ng” hai anh ®· ®îc gia ®×nh vµ ban chØ ®¹o phong chèng ma tuý ®a ®i cai t¹i c¬ së cai nghiÖn cña x· råi ®îc cai giai ®o¹n 2 ë trung t©m cai nghiÖn HuyÖn, cai nghiÖn t¹i gia ®×nh ph¶i mÊt h¬n 1 n¨m trêi 2 anh míi l¸ng quªn ®îc thø quyÕn rò lµm cho con ngêi ta mª mÈn ®Õn chÕt ngêi. Trªn ®©y lµ mét sè tÊm g¬ng tiªu biÓu cai nghiÖn thµnh c«ng t¹i c¬ së, x· ®· vµ ®ang quyÕt t©m x©y dùng quª h¬ng giµu ®Ñp kh«ng cßn tÖ n¹n x· héi. Ch¬ng III: Nh÷ng nguyªn nh©n vµ mét sè gi¶I ph¸p phßng chèng tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý trong thanh thiÕu niªn trªn ®Þa bµn x· NËm Sµi - hyÖn Sa Pa - TØnh Lµo Cai. 1.TÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý lµ mét hiÖn tîng x· héi cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau, gi÷a chóng cã mét quan hÖ t¸c ®éng lÉn nhau. §Ó biÕt ®îc nh÷ng nguyªn nh©n ®ã ta ph¶i xem xÐt díi c¸c gãc ®é kh¸c nhau trong nh÷ng ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cô thÓ. Qua ®iÒu tra t×nh h×nh nghiÖn hót ma tuý x· NËm Sµi trong thanh thiÕu niªn cã thÓ chia ra lµm 2 nguyªn nh©n chÝnh sau: 1.1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan: Do t¸c ®éng mÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ chÝnh s¸ch më cöa héi nhËp cho nªn cã nhiÒu vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi n¶y sinh t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp, thiÕu viÖc lµm ho¹c viÖc lµm kh«ng æn ®Þnh ®· lµm cho mét sè thanh thiÕu niªn sa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi nghiÖn hót ma tuý. Mét phÇn còng do nguyªn nh©n vÒ t©m sinh lý, chiÕm ®a sè ngêi nghiÖn lµ ë løa tuæi thanh thiÕu niªn, theo ý kiÕn cña nhiÒu nhµ nghiªn cøu c¸c tÖ n¹n x· héi th× nã xuÊt ph¸t tõ nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan, v× thanh thiÕu niªn lµ løa tuæi sèng s«i næi, béc ph¸t, ®ua ®ßi, muèn kh¼ng ®Þnh m×nh lµ mét ngêi lín, hiÕu ®éng, thÝch kh¸m ph¸ c¸i míi, u phiªu lu m¹o hiÓm, thÝch c¶m gi¸c m¹nh kh«ng lµm chñ ®îc b¶n th©n. Do hoµn c¶nh mét sè gia ®×nh khã kh¨n, gia ®×nh kh«ng h¹nh phóc søt nÎ t×nh c¶m gia ®×nh, thÊt t×nh, ch¸n n¶n, rÔ bÞ l«i kÐo vµo con ®êng ma tuý. Thanh thiÕu niªn thêi nay tiÕp cËn víi nhiÒu th«ng tin ®¹i chóng ¶nh hëng cña v¨n ho¸ phÈm ®éc h¹i, dô nhËp lèi sèng ch¹y ®ua theo ®ång tiÒn, thÝch ¨n ch¬i hëng l¹c. Nh÷ng ®èi tîng nµy ®· bÞ kÓ xÊu l«i kÐo vµo con ®êng ma tuý, nghiÖn ngËp. NhiÒu gia ®×nh do bè mÑ ph¶i lo lµm giµu v¾ng mÆt tèi ngµy kh«ng cã thêi gian quan t©m con c¸i. V× vËy con c¸i hä rÔ bÞ sa ng·, nhiÒu ®èi tîng nghiÖn hót ®Òu xuÊt ph¸t tõ nguyªn nh©n do kh«ng cã sù quan t©m cña bè mÑ. TÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý ngµy cµng gia t¨ng mét phÇn còng thuéc vÒ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan nhµ níc. Thùc thi ph¸p luËt cha nghiªm, cha ®ång bé, chÕ t¹o xö ph¹t cha cô thÓ râ dµng. Ph¸p luËt cha thùc sù tuyªn truyÒn s©u réng trong nh©n d©n viÖc sö lý cha ®óng ngêi, ®óng téi, c¸c c¬ quan chøc n¨ng cha lµm hÕt tr¸ch nhiÖm cña m×nh, c«ng t¸c qu¶n lý nhiÒu khi cßn bu«ng láng. V× vËy yªu cÇu ®Æt ra cho nh÷ng bËc lµm cha, lµm mÑ, lµm anh, lµm chÞ, c¸c c¬ quan chøc n¨ng, cho toµn thÓ x· héi lµ lu«n cã sù quan t©m, qu¶n lý s¸t sao tíi c¸c ®èi tîng lµ thanh thiÕu niªn tr¸nh t×nh tr¹ng ®Ó con em m×nh lao vµo con ®êng ma tuý råi míi t×m c¸ch gi¶i tho¸t cho con m×nh. 1.2. Nguyªn nh©n chñ quan: Trong cuéc sèng bÊt cø mét sù viÖc g× x¶y ra còng ®Òu cã nguyªn nh©n cña nã. Mét vÊn ®Ò lu«n n¶y sinh rÊt nhiÒu nguyªn nh©n trong nh÷ng nguyªn chÝnh ¶nh hëng trùc tiÕp tíi vÊn ®Ò ®ã vÊn lµ nguyªn nh©n chñ quan. TÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý ngµy cµng gia t¨ng mét phÇn tr¸ch nhiÖm thuéc vÒ c¸c nhµ qu¶n lý. do nhËn thøc mét sè c¸n bé §¶ng viªn chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn, tuy nhiªn sù phèi hîp hµnh ®éng cha chÆt chÏ cho nªn kÕt qu¶ kh«ng cao. Lµ mét x· cã ®Þa h×nh t¬ng ®èi phøc t¹p, mÆt b»ng d©n trÝ kh«ng ®ång ®Òu x· l¹i cã nhiÒu thµnh phÇn d©n téc v× thÕ tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ ma tuý cña ®a sè ngêi d©n cßn thÊp kÐm . Lùc lîng c¸n bé lµm c«ng t¸c phßng chèng ma tuý cßn cha v÷ng vÒ chuyªn m«n, cha ®îc ®µo t¹o mét c¸ch bµi b¶n khã kh¨n trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn, vËn ®«ng. C¬ së vËt chÊt tr¹i cai nghiÖn ë x· cßn thiÕu, mÆt kh¸c c¸n bé y tÕ ch÷a trÞ n¨ng lùc cßn h¹n chÕ. V× vËy c«ng t¸c cai nghiÖn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Mét nguyªn nh©n n÷a kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn ®ã lµ sù cã g¾ng nç lùc cña chÝnh b¶n th©n ngêi nghiÖn nhiÒu ngêi ®· ®îc ®a ®i cai nhng chØ lµ 1thêi gian sau l¹i “ ngùa quªn ®êng cò” tiÕp tùc lao vµo con ®êng nghiÖn ngËp. Mét sè thanh thiÕu niªn kh«ng cã b¶n lÜnh v÷ng vµng nªn dÔ bÞ l«i kÐo vµo con ®êng ma tuý. Nguyªn nh©n cña rÊt nhiÒu nguyªn nh©n nhng ®iÒu quan träng h¬n c¶ lµ tÊt c¶ mäi ngêi ph¶i nhËn ra nguyªn nh©n ®ã vµ söa ®îc nh÷ng tån t¹i thiÕu sãt cña m×nh th× mäi vÊn ®Ò míi ®îc gi¶i quyÕt mét c¸ch triÖt ®Ó. 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ ®èi víi c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý trong thanh thiÕu niªn trªn ®Þa bµn x· NËm Sµi - HuyÖn Sa Pa -TØnh Lµo Cai. 2.1. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ma tuý x· NËm Sµi. C«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n ma tuý lµ cuéc ®Êu tranh g©y go quyÕt liÖt. Bëi vËy cÇn x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu, yªu cÇu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch triÖt ®Ó. §Ó c«ng t¸c phßng chèng ma tuý ®¹t kÕt qu¶ cao, c¸c ngµnh chøc n¨ng ph¶i x¸c ®Þnh râ nhiÖm vô cña m×nh, ®ång thêi ph¶i cã sù phèi hîp ®ång bé chÆt chÏ víi c¸c ban ngµnh chøc n¨ng víi §¶ng uû chÝnh quyÒn, c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng tham gia vµo c«ng t¸c nµy. a. T¨ng cêng c«ng t¸c triÓn khai, chØ ®¹o: X¸c ®Þnh ®Ó lµm trong s¹ch ®Þa bµn kh«ng cßn téi ph¹m ma tuý th× ph¶i tÝch cùc chñ ®éng phßng ngõa ®Êu tranh chèng téi ph¹m ma tuý. Nh÷ng n¨m qua §¶ng uû, UBND, H§ND x· NËm Sµi ®· nhËn nhiÒu c«ng v¨n, chØ thÞ, kÕ ho¹ch cô thÓ ho¸ chØ thÞ cña bé chÝnh trÞ vµ triÓn khai s©u réng ®Õn c¸c ban ngµnh ®oµn thª, nh©n d©n trong x·. Trùc tiÕp triÓn khai ®Õn tõng th«n giao nhiÖm vô cho ban chØ ®¹o phßng chèng ma tuý, §oµn t×nh nguyÖn cña thanh niªn tuyªn truyÒn s©u réng ®Õn tõng chi bé. C«ng t¸c chØ ®¹o phßng chèng ma tuý ®îc tiÔn hµnh thêng xuyªn liªn tôc, tró träng ph¸t ®éng phong trµo phßng chèng ma tuý vµo c¸c thêi ®iÓm hëng øng ngµy quèc tÕ phßng chèng ma tuý, phßng chèng HIV/ AIDS …. b. Coi träng c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ gi¸o dôc phßng chèng ma tuý, Ph¶i thêng xuyªn tuyªn truyÒn phæ biÕn luËt phßng chèng ma tuý s©u réng tíi mäi tÇng líp nh©n d©n.VËn ®éng ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n, thanh thiÕu niªn tÝch cùc tham gia tè gi¸c téi ph¹m, b¶o vÖ an ninh tæ quèc ®Êu tranh chèng tÖ n¹n x· héi, t¹o d luËn, lªn ¸n, phª ph¸n m¹nh mÏ bµi trõ c¸c ho¹t ®éng tÖ n¹n x· héi, nhÊt lµ tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý, tiªm chÝch ma tuý ra khái ®êi sèng x· héi. C«ng t¸c ®Êu tranh phßng chèng ma tuý ph¶i ®îc ph¸t hiÖn nhanh nh¹y chÝnh x¸c kh«ng ®Ó xÈy ra diÔn biÕn phøc t¹p. Thêng xuyªn ®i s©u, s¸t vµo thùc tÕ qu¶n lý hµnh chÝnh n¾m ch¾c t×nh h×nh trªn ®Þa bµn, khu phè, kiÓm tra chÆt chÏ, kh«ng ®Ó tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý l©y lan ph¸t triÓn. Thêng xuyªn më c¸c l¬p tËp huÊn nghiÖp vô c«ng t¸c x· héi cho c¸n bé x·, ®a ®i ®µo t¹o ®Ó n©ng cao kü n¨ng nghiÖp vô cho c¸c y sü, b¸c sü lµm c«ng t¸c vÒ tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý. CÇn tæ chøc tèt c«ng t¸c gi¸o dôc cai nghiÖn t¹i céng ®ång theo tinh thÇn nghÞ quyÕt 56/CP cña chÝnh phñ vµ th«ng t liªn tÞch sè 01/TT - LT gi÷a bé lao ®éng - th¬ng binh x· héi - bé y tÕ - bé c«ng an gióp c¸c con nghiÖn tõ bá ma tuý. T¹o viÖc lµm cho c¸c ®èi tîng ®· hoµn l¬ng hoµ nhËp víi cuéc sèng céng ®ång, tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ thÓ dôc thÓ thao…. Tæ chøc lÔ ra qu©n, mÝt tinh, diÔu hµnh vµo c¸c thêi ®iÒm khu vùc thÝch hîp vµ yªu cÇu cña tõng thêi kú ®Æc biÖt chó träng tíi ngµy quèc tÕ phßng chèng ma tuý ( 26/ 06). Khi tæ chøc tuyªn truyÒn ta cã thÓ dïng c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn nh sau: Tuyªn truyÒn b»ng pano ¸p phÝch, trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh radi«, ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh cña ®Þa ph¬ng. §Æc biÖt tuyªn truyÒn s©u réng vÒ c«ng t¸c cai nghiÖn t¹i gia ®×nh “ toµn d©n NËm Sµi kiªn quyÕt bµi trõ tÖ n¹n ma tuý” . 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ: 2.1. Gi¶i ph¸p. Phßng chèng tÖ n¹n ma tuý lµ mét nhiÖm vô quan träng ®èi víi toµn x· héi. VËy muèn toµn d©n hiÓu biÕt vÒ ma tuý th× ph¶i lµm thÕ nµo ? §©y lµ mét bµi to¸n khã gi¶i ®ßi hái ph¶i cã thêi gian, sù hiÓu biÕt vµ lßng nhiÖt t×nh. H×nh thøc tuyªn truyÒn vËn ®éng ®oµn viªn thanh thiÕu niªn phßng chèng ma tuý b»ng khÈu hiÖu Pan« ¸p phÝch, h×nh thøc s©n khÊu ho¸ còng lµ mét h×nh thøc tuyªn truyÒn ®¹t hiÖu qu¶ cao khi kh¸n gi¶ xem nh÷ng vë kÞch hay cã mét néi dung tuyªn truyÒn vÒ ma tuý thÓ hiÖn ®îc “ t×nh c¶m cña ngêi cha, ngêi mÑ ®au ®ín, thËm chÝ hy sinh c¶ cuéc ®êi m×nh ®Ó cøu ®øa con téi lçi” nh÷ng h×nh ¶nh ®ã cã thÓ khiÕn ngêi xem r¬i lÖ vµ phÇn nµo hä thªm hiÓu ®îc t¸c h¹i cña ma tuý vµ tr¸nh xa ma tuý. H×nh thøc s©n khÊu ho¸ kÕt hîp víi v¨n ho¸ v¨n nghÖ cïng híng vÒ chñ ®Ò phßng chèng ma tuý sÏ lµ néi dung tuyªn truyÒn v« cïng hiÖu qu¶. §oµn thanh niªn cã thÓ tæ chøc c¸c buæi to¹ ®µm vÒ ma tuý th«ng qua buæi to¹ ®µm ta cã thÓ hiÓu t©m lý cña thanh thiÕu niªn, ban tæ chøc cã thÓ ph¸t tê r¬i vµ lÊy ý kiÕn cña kh¸n gØa b»ng h×nh thøc cam kÕt. Muèn tæ chøc ho¹t ®éng thµnh c«ng yªu cÇu c¸c nhµ t vÊn c¸c tuyªn truyÒn viªn ph¶i cã tr×nh ®é, sù hiÓu biÕt vÒ ma tuý, kü n¨ng tuyªn truyÒn giái. ChÝnh v× vËy ph¶i thêng xuyªn më c¸c líp tËp huÊn båi dìng cho ®éi ngò tuyªn truyÒn viªn ®Ó hä thËt sù chë thµnh mét céng t¸c viªn víi ban chØ ®¹o phßng chèng ma tuý. CÇn ph¶i cung cÊp nhiÒu tµi liÖu th«ng tin híng dÉn nghiÖp vô cho §oµn thanh niªn vÒ c«ng t¸c phßng chèng ma tuý.Phèi hîp x©y dùng chÝnh s¸ch t¹o nguån nh©n lùc cho c¸c ho¹t ®éng. Hç trî kinh phÝ ®Ó ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng th«ng tin, tuyªn truyÒn tÖ n¹n x· héi, vµ tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý. 2.2. KiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt: Tríc t×nh h×nh nghiÖn hót ma tuý ngµy cµng gia t¨ng cña x· NËm Sµi cÇn cã mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt nh sau: a. §èi víi §¶ng vµ chÝnh quyÒn x·: §¶ng vµ chÝnh quyÒn, Uû Ban Nh©n D©n cÊp x· vµ th«n tÝch cùc vµo cuéc ®Ò ra chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra vµ ®«n ®èc thêng xuyªn rót ra kinh nghiÖm th× kÕt qu¶ phßng chèng ma tuý míi cã hiÖu qu¶ thùc sù. Cã chÝnh s¸ch hç trî kinh phÝ vµ thuèc men ®¶m b¶o cho viÖc cai nghÞªn t¹i céng ®ång vµ c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc ë ®Þa ph¬ng cã hiÖu qu¶. §Ò nghÞ c¸n bé ®Þa ph¬ng tham gia häc hái kinh nghiÖm nh÷ng m« h×nh lµm tèt c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n x· héi, phßng chèng tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý. NhÊt lµ m« h×nh cai nghiÖn t¹i céng ®ång vµ c«ng t¸c qu¶n lý ngêi nghiÖn sau khi cai. §Ò nghÞ x©y dùng c¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ lµnh m¹nh, khuyÕn khÝch hç trî ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc, thÓ thao cho thanh thiÕu niªn vµ quÇn chóng nh©n d©n. Qu¶n lý tèt c¸c ®èi tîng sau khi cai nghiÖn t¹o ®iÒu kiÖn cho hä hoµ nhËp víi cuéc sèng céng ®ång, cã chÝnh s¸ch hç trî t¹o viÖc lµm ®Ó hä cã cuéc sèng æn ®Þnh, cã thu nhËp, tr¸nh mÆc c¶m. V¬n lªn trong cuéc sèng. b. §èi víi c¸c ®oµn thÓ tæ chøc x· héi vµ gia ®×nh: C¸c c¬ quan ®oµn thÓ tæ chøc x· héi ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi gia ®×nh, c«ng an khu vùc, y tÕ, c¸c trung t©m cai nghiÖn ®Ó lµm tèt c«ng t¸c sau khi cai nghiÖn. X· thµnh lËp c©u lÆc bé sau khi cai vµ c©u lÆc bé ®ã sÏ trë thµnh n¬i héi tô, ®éng viªn tinh thÇn cho tÊt c¶ nh÷ng ngêi sau khi cai nghiÖn, gióp hä trë thµnh nh©n tè tÝch cùc lµ c«ng d©n tèt cho x· héi. C¸c t×nh nguyÖn viªn lµm tèt c«ng t¸c x· héi, phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ. Cïng qu¶n lý nh÷ng ®èi tîng sau khi cai nghiÖn, ph©n c«ng, giao tr¸ch nhiÖm cô thÓ râ dµng, hµng th¸ng, hµng quý, hµng n¨m ph¶i cã b¸o c¸o, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. c. §èi víi tæ chøc §oµn TNCS Hå ChÝ Minh. §èi víi tæ chøc §oµn TNCS Hå ChÝ Minh th× tríc hÕt ph¶i qu¸n triÖt chñ tr¬ng ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc vÒ c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n x· héi, ®Æc biÖt lµ ma tuý tíi tõng ®oµn viªn thanh thiÕu niªn. Thêng xuyªn tæ chøc c¸c buæi th¶o luËn, c¸c héi thi tuyªn truyÒn, c¸c bµi thi t×m hiÓu vÒ ma tuý. Phèi hîp víi c¸c ban nghµnh chøc n¨ng lµm tèt c«ng t¸c phßng chèng ma tuý. KÕt luËn TÖ n¹n x· héi nãi chung vµ tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý nãi riªng lµ mét hiÖn tîng x· héi tån t¹i tõ l©u ®êi trong x· héi loµi ngêi. T×nh tr¹ng nghiÖn hót ma tuý, m¾c c¸c tÖ n¹n x· héi ®· vµ ®ang lµ nçi hiÓm ho¹ ®èi víi søc khoÎ, tÝnh m¹ng con ngêi, ¶nh hëng rÊt lín tíi t¬ng lai, nåi gièng c¸c d©n téc trªn thÕ giíi trong ®ã cã ViÖt Nam. ë X· NËm Sµi cuéc ®Êu tranh phßng chèng tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý, ®Æc biÖt lµ phßng chèng tÖ n¹n nghiÖn hót trong thanh thiÕu niªn lµ mét vÊn ®Ò x· héi réng lín, phøc t¹p, khã kh¨n, ®ßi hái, x©y dùng mét chiÕn lîc tæng thÓ tríc m¾t còng nh l©u dµi vµ ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña hÖ thèng chÝnh trÞ cña c¸c cÊp c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc quÇn chóng, cña c¶ hÖ thèng ph¸p luËt, c¸c quy ph¹m ®¹o ®øc, nÕp sèng, lèi sèng… §Ó cïng tiÕn c«ng ®Êu tranh lo¹i trõ tÖ n¹n nµy. Víi vai trß tr¸ch nhiÖm cña m×nh, mçi tæ chøc x· héi, mçi c¸ nh©n h·y nªu cao tinh thÇn xung kÝch, tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng phßng chèng ma tuý, m¹i r©m, HIV/AIDS vµ c¸c tÖ n¹n x· héi. Nh vËy víi môc ®Ých ®Êu tranh lo¹i trõ tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý. §Ò tµi nµy ®· kh¸i qu¸t ®îc t×nh h×nh vµ nh÷ng kÕt qu¶ cña c«ng t¸c ®Êu tranh phßng chèng tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý, nh÷ng kinh nghiÖm vµ mét sè mÆt cßn tån t¹i, víng m¾c khã kh¨n trªn tÊt c¶ c¸c mÆt, c¸c ho¹t ®éng phßng ngõa ®Êu tranh víi bän téi ph¹m ma tuý vµ nghiÖn hót ma tuý trong thanh thiÕu niªn vµ häc sinh mµ c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ vµ ®oµn thanh niªn x· NËm Sµi ®· lµm ®îc. Trªn c¬ së ®ã ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cho c«ng t¸c ®Êu tranh, phßng chèng tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý trong thêi gian tíi ë x· NËm Sµi. V× cuéc sèng b×nh yªn, m«i trêng sèng lµnh m¹nh tÊt c¶ chóng ta “ h·y nãi kh«ng víi ma tuý” mçi chóng ta h·y gãp søc m×nh cho sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc b»ng c¸ch tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao, ®Èy lïi ma tuý ra khæi ®êi sèng céng ®ång. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o c¸c b¸o c¸o tæng kÕt 1. C¸c v¨n b¶n nghÞ quyÕt cña ®oµn thanh niªn Céng S¶n Hå ChÝ Minh x· NËm Sµi. 2. C¸c b¸o c¸o, tµi liÖu tõ n¨m 2006 - 2009 cña c«ng an, ban chØ ®¹o phßng chèng ma tuý ë x· NËm Sµi. 3. CÈm nang c«ng t¸c tuyªn truyÒn x· héi trong thanh thiÕu niªn do nhµ xuÊt b¶n thanh niªn ph¸t hµnh. 4. Thanh niªn víi phßng chèng tÖ n¹n x· héi ( s¸ch dµnh cho c¸n bé §oµn c¬ së vµ tuyªn truyÒn viªn). §oµn TNCS Hå ChÝ Minh - côc phßng chèng tÖ n¹n x· héi: chÞu tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt: D¬ng Quèc Hng. 5. Sæ tay tuyªn truyÒn ph¸p luËt phßng chèng ma tuý - nhµ xuÊt b¶n bé v¨n ho¸ th«ng tin. 6. C¸c lo¹i s¸ch b¸o vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn tÖ n¹n x· héi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã Nậm Sài - Huyện Sa Pa - Tỉnh Lào Cai.doc