Dtm bệnh viện đa khoa tư nhân mỹ phước khu công nghiệp Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3 MỞ ĐẦU 4 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 4 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) 4 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 7 CHƯƠNG 1 : MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 8 1.1. TÊN DỰ ÁN 8 1.2. CHỦ ĐẦU TƯ 8 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN. 8 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 9 CHƯƠNG 2 : ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ – XÃ HỘI 15 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. 15 2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất: 15 2.1.2. Điều kiện về khí tượng – thủy văn 17 2.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tại khu vực Dự án. 19 2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI 23 2.2.1. Tình hình kinh tế 23 2.2.2. Tình hình xã hội 24 CHƯƠNG 3 : ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 27 3.1. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 27 3.1.1. Giai đoạn xây dựng: 27 3.1.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 27 3.1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 31 3.1.1.3. Dự báo những rủi ro về sự cố đến môi trường 31 3.1.2. Giai đọan hoạt động 32 3.1.2.1. Đặc trưng ô nhiễm không khí 32 3.1.2.2. Đặc trưng ô nhiễm nước 37 3.1.2.3. Đặc trưng ô nhiễm chất thải rắn 42 3.1.2.4. Các sự cố phát sinh trong quá trình hoạt động 45 3.2. ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG 47 3.2.1. Đối tượng quy mô chịu tác động trong giai đoạn xây dựng. 47 3.2.2. Đối tượng quy mô chịu tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án. 48 3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 49 3.4. ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 54 CHƯƠNG 4 : BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 56 4.1. CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG CÓ HẠI TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN. 56 4.2. CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG CÓ HẠI TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN. 57 4.2.1. Khống chế giảm thiểu ô nhiễm không khí 57 4.2.2. Khống chế giảm thiểu ô nhiễm nước thải. 60 4.2.3. Khống chế giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn 63 4.2.4. Tỷ lệ trồng cây xanh trong khuôn viên bệnh viện. 66 4.2.5. Phương án phòng chống và ứng cứu sự cố 66 CHƯƠNG 5 : CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 69 CHƯƠNG 6 : CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 70 6.1. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG SẼ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. 70 6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ. 70 6.3. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG. 71 CHƯƠNG 7 : DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 73 7.1. KINH PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ Ô NHIỄM 73 7.2. KINH PHÍ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG. 73 CHƯƠNG 8 : THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 74 CHƯƠNG 9 : CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 75 9.1. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU. 75 9.2. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM. 76 9.3. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ. 76 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 PHẦN PHỤ LỤC 79

doc88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2035 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dtm bệnh viện đa khoa tư nhân mỹ phước khu công nghiệp Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
COÂNG TY TNHH PHOØNG KHAÙM ÑA KHOA AN BÌNH -------ooOoo------- BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG DÖÏ AÙN : BEÄNH VIEÄN ÑA KHOA TÖ NHAÂN MYÕ PHÖÔÙC KCN MYÕ PHÖÔÙC 2, HUYEÄN BEÁN CAÙT, TÆNH BÌNH DÖÔNG CÔ QUAN CHUÛ DÖÏ AÙN CÔ QUAN TÖ VAÁN LAÄP BAÙO CAÙO ÑTM   BÌNH DÖÔNG 11 - 2006 MUÏC LUÏC DANH MUÏC CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT 3 MÔÛ ÑAÀU 4 1. XUAÁT XÖÙ CUÛA DÖÏ AÙN 4 2. CAÊN CÖÙ PHAÙP LUAÄT VAØ KYÕ THUAÄT CUÛA VIEÄC THÖÏC HIEÄN ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG (ÑTM) 4 3. TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN ÑTM 7 CHÖÔNG 1 : MOÂ TAÛ TOÙM TAÉT DÖÏ AÙN 8 1.1. TEÂN DÖÏ AÙN 8 1.2. CHUÛ ÑAÀU TÖ 8 1.3. VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ CUÛA DÖÏ AÙN. 8 1.4. NOÄI DUNG CHUÛ YEÁU CUÛA DÖÏ AÙN 9 CHÖÔNG 2 : ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN, MOÂI TRÖÔØNG VAØ KINH TEÁ – XAÕ HOÄI 15 2.1. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VAØ MOÂI TRÖÔØNG. 15 2.1.1. Ñieàu kieän veà ñòa lyù, ñòa chaát: 15 2.1.2. Ñieàu kieän veà khí töôïng – thuûy vaên 17 2.1.3. Hieän traïng caùc thaønh phaàn moâi tröôøng taïi khu vöïc Döï aùn. 19 2.2. ÑIEÀU KIEÄN KINH TEÁ – XAÕ HOÄI 23 2.2.1. Tình hình kinh teá 23 2.2.2. Tình hình xaõ hoäi 24 CHÖÔNG 3 : ÑAÙNH GIAÙ CAÙC TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG 27 3.1. NGUOÀN GAÂY TAÙC ÑOÄNG 27 3.1.1. Giai ñoaïn xaây döïng: 27 3.1.1.1. Nguoàn gaây taùc ñoäng coù lieân quan ñeán chaát thaûi 27 3.1.1.2. Nguoàn gaây taùc ñoäng khoâng lieân quan ñeán chaát thaûi 31 3.1.1.3. Döï baùo nhöõng ruûi ro veà söï coá ñeán moâi tröôøng 31 3.1.2. Giai ñoïan hoaït ñoäng 32 3.1.2.1. Ñaëc tröng oâ nhieãm khoâng khí 32 3.1.2.2. Ñaëc tröng oâ nhieãm nöôùc 37 3.1.2.3. Ñaëc tröng oâ nhieãm chaát thaûi raén 42 3.1.2.4. Caùc söï coá phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng 45 3.2. ÑOÁI TÖÔÏNG, QUY MOÂ BÒ TAÙC ÑOÄNG 47 3.2.1. Ñoái töôïng quy moâ chòu taùc ñoäng trong giai ñoaïn xaây döïng. 47 3.2.2. Ñoái töôïng quy moâ chòu taùc ñoäng trong giai ñoaïn hoaït ñoäng cuûa döï aùn. 48 3.3. ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG 49 3.4. ÑAÙNH GIAÙ VEÀ PHÖÔNG PHAÙP SÖÛ DUÏNG 54 CHÖÔNG 4 : BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG XAÁU, PHOØNG NGÖØA VAØ ÖÙNG PHOÙ SÖÏ COÁ MOÂI TRÖÔØNG 56 4.1. CAÙC BIEÄN PHAÙP HAÏN CHEÁ TAÙC ÑOÄNG COÙ HAÏI TRONG GIAI ÑOAÏN XAÂY DÖÏNG CUÛA DÖÏ AÙN. 56 4.2. CAÙC BIEÄN PHAÙP HAÏN CHEÁ TAÙC ÑOÄNG COÙ HAÏI TRONG GIAI ÑOAÏN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DÖÏ AÙN. 57 4.2.1. Khoáng cheá giaûm thieåu oâ nhieãm khoâng khí 57 4.2.2. Khoáng cheá giaûm thieåu oâ nhieãm nöôùc thaûi. 60 4.2.3. Khoáng cheá giaûm thieåu oâ nhieãm chaát thaûi raén 63 4.2.4. Tyû leä troàng caây xanh trong khuoân vieân beänh vieän. 66 4.2.5. Phöông aùn phoøng choáng vaø öùng cöùu söï coá 66 CHÖÔNG 5 : CAM KEÁT THÖÏC HIEÄN BIEÄN PHAÙP BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG 69 CHÖÔNG 6 : CAÙC COÂNG TRÌNH XÖÛ LYÙ MOÂI TRÖÔØNG, CHÖÔNG TRÌNH QUAÛN LYÙ VAØ GIAÙM SAÙT MOÂI TRÖÔØNG 70 6.1. CAÙC COÂNG TRÌNH XÖÛ LYÙ MOÂI TRÖÔØNG SEÕ ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG. 70 6.2. CHÖÔNG TRÌNH QUAÛN LYÙ. 70 6.3. CHÖÔNG TRÌNH GIAÙM SAÙT MOÂI TRÖÔØNG. 71 CHÖÔNG 7 : DÖÏ TOAÙN KINH PHÍ CHO CAÙC COÂNG TRÌNH MOÂI TRÖÔØNG 73 7.1. KINH PHÍ XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH XÖÛ LYÙ OÂ NHIEÃM 73 7.2. KINH PHÍ GIAÙM SAÙT MOÂI TRÖÔØNG. 73 CHÖÔNG 8 : THAM VAÁN YÙ KIEÁN COÄNG ÑOÀNG 74 CHÖÔNG 9 : CHÆ DAÃN NGUOÀN CUNG CAÁP SOÁ LIEÄU, DÖÕ LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ 75 9.1. NGUOÀN CUNG CAÁP SOÁ LIEÄU, DÖÕ LIEÄU. 75 9.2. PHÖÔNG PHAÙP AÙP DUÏNG TRONG QUAÙ TRÌNH ÑTM. 76 9.3. NHAÄN XEÙT VEÀ MÖÙC ÑOÄ CHI TIEÁT, ÑOÄ TIN CAÄY CUÛA CAÙC ÑAÙNH GIAÙ. 76 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 77 PHAÀN PHUÏ LUÏC 79 DANH MUÏC CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT BKHCNMT - Boä Khoa hoïc Coâng ngheä Moâi tröôøng BOD - Nhu caàu oâ xy sinh hoaù CBCNV - Caùn boä coâng nhaân vieân CHXHCN - Coäng hoaø Xaõ hoäi Chuû nghóa COD - Nhu caàu oâ xy hoaù hoïc ÑTM - Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng KCN - Khu coâng nghieäp KHKT - Khoa hoïc kyõ thuaät PCCC - Phoøng chaùy chöõa chaùy TCMT - Tieâu chuaån moâi tröôøng TCVN - Tieâu chuaån Vieät Nam TNHH - Traùch nhieäm höõu haïn TTCN - Tieåu thuû coâng nghieäp UBND - Uyû ban Nhaân daân VNĐ - Ñôn vò tieàn Vieät Nam. XLNT - Xöû lyù nöôùc thaûi WB - Ngaân haøng Theá giôùi WHO - Toå chöùc Y teá Theá giôùi MÔÛ ÑAÀU 1. XUAÁT XÖÙ CUÛA DÖÏ AÙN Kinh teá Vieät Nam ngaøy caøng phaùt trieån, möùc soáng ngöôøi daân caøng ñöôïc naâng cao, nhu caàu cuûa xaõ hoäi veà caùc maët vui chôi, giaûi trí, thaåm myõ,… ngaøy cuõng taêng theo. Tuy nhieân, beân caïnh söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá, vieäc ñaûm baûo ñöôïc söùc khoûe cuûa ngöôøi daân laø ñieàu caàn ñöôïc quan taâm vaø löu yù cuûa caùc caáp chính quyeàn. Thöïc teá cho thaáy raèng, vieäc ñaàu tö cô sôû haï taàng cho ngaønh y teá ngaøy caøng ñöôïc quan taâm, caùc beänh vieän tö nhaân ñaõ ñöôïc thaønh laäp ngaøy caøng nhieàu vaø ñaõ cuõng ñaùp öùng phaàn naøo nhu caàu chöõa beänh cuûa ngöôøi daân. Nhöng tình hình quaù taûi cuûa caùc beänh vieän luoân xaûy ra, coù nhieàu beänh vieän luoân ôû möùc quaù taûi 200%, nhö beänh vieän Vieät Ñöùc, beänh vieän Phuï saûn Trung öông, beänh vieän Chôï Raãy,… Tình hình cô sôû haï taàng cuûa tænh Bình Döông trong nhöõng naêm qua ñaõ coù söï ñaàu tö phaùt trieån, nhöng vaãn coøn thieáu traàm troïng, caùc ca nghieâm troïng coøn phaûi chuyeån leân tuyeán treân gaây khoù khaên cho quaù trình chöõa trò cho beänh nhaân. Tröôùc tình hình ñoù, caáp laõnh ñaïo cuûa tænh ñaõ coù nhöõng khuyeán khích vieäc ñaàu tö cô sôû haï taàng beänh vieän vôùi hình thöùc tö nhaân. Cho ñeán nay, treân ñòa baøn tænh ñaõ coù raát nhieàu beänh vieän tö nhaân vôùi trang thieát bò hieän ñaïi ñaõ ñöôïc thaønh laäp vaø ñang hoaït ñoäng raát toát ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa ngöôøi daân. Caên cöù thoâng tö 01/2004/TT-BYT ngaøy 06/01/2004 cuûa Boä Y teá höôùng daãn ngheà y, döôïc tö nhaân vaø Coâng vaên soá 3902/YT-ÑTr ngaøy 02/6/2004 cuûa Vu Ñieàu trò Boä Y teá höôùng daãn thuû tuïc thaønh laäp Beänh vieän tö nhaân, daân laäp, Coâng ty TNHH Phoøng khaùm ña khoa An Bình ñaõ coù Coâng vaên soá 28 ngaøy 15/3/2006 trình UBND tænh Bình Döông thaønh laäp Beänh vieän Ña khoa Tö nhaân Myõ Phöôùc vaø ñaõ nhaän ñöôïc Coâng vaên 1162/UBND-VX ngaøy 10/3/2006 cuûa UBND tænh chaáp nhaän vieäc xaây döïng “Beänh vieän ña khoa – Phuïc hoài chöùc naêng Myõ Phöôùc”. Tuaân thuû nghieâm chænh Luaät baûo veä moâi tröôøng, Coâng ty TNHH Phoøng khaùm ña khoa An Bình ñaõ nhaän ñöôïc söï tö vaán cuûa Trung taâm Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Moâi tröôøng (CESAT) tieán haønh xaây döïng Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cho Döï aùn Beänh vieän ña khoa Tö nhaân Myõ Phöôùc nhaèm coù cô sôû ñeå Coâng ty gìn giöõ moâi tröôøng toát hôn trong quaù trình hoaït ñoäng, cuõng nhö cung caáp cô sôû khoa hoïc cho caùc cô quan quaûn lyù moâi tröôøng trong coâng taùc quaûn lyù vaø giaùm saùt moâi tröôøng. 2. CAÊN CÖÙ PHAÙP LUAÄT VAØ KYÕ THUAÄT CUÛA VIEÄC THÖÏC HIEÄN ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG (ÑTM) Cô sôû phaùp lyù ñeå tieán haønh ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng: Hieán phaùp Nöôùc CHXHCN Vieät Nam naêm 1992 ñaõ ñöôïc söûa ñoåi, boå sung naêm 2001 quy ñònh: "Cô quan nhaø nöôùc, ñôn vò vuõ trang, toå chöùc kinh teá, toå chöùc xaõ hoäi, moïi caù nhaân phaûi thöïc hieän caùc quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc veà söû duïng hôïp lyù taøi nguyeân thieân nhieân vaø baûo veä moâi tröôøng. Nghieâm caám moïi haønh ñoäng laøm suy kieät taøi nguyeân vaø huûy hoaïi moâi tröôøng" (Ñieàu 29). Caên cöù Luaät Baûo veä Moâi tröôøng söûa ñoåi ñöôïc Quoác hoäi Nöôùc CHXHCN Vieät Nam khoaù XI, kyø hoïp thöù 8 thoâng qua ngaøy 29/11/2005 vaø coù hieäu löïc töø ngaøy 01/07/2006. Nghò ñònh 80/NÑ-CP ngaøy 09/08/2006 cuûa Chính phuû veà vieäc quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Luaät Baûo veä Moâi tröôøng. Nghò ñònh soá 81/2006/NÑ-CP ngaøy 09/08/2006 cuûa Chính phuû veà höôùng daãn veà xöû phaït haønh chính trong lónh vöïc baûo veä moâi tröôøng Nghò ñònh soá 67/2003/NÑ-CP ngaøy 13/06/2006 cuûa Chính phuû veà phí baûo veä moâi tröôøng ñoái vôùi nöôùc thaûi Thoâng tö soá 08/2006/TT-BTNMT ngaøy 08/09/2006 cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng veà Höôùng daãn ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôïc, ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng vaø cam keát baûo veä moâi tröôøng. Quyeát ñònh soá 155/1999/QÑ-TTg ngaøy 16/07/1999 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc ban haønh Quy cheá Quaûn lyù Chaát thaûi Nguy haïi. Quyeát ñònh soá 62/2002/QÑ-BKHCNMT ngaøy 09/08/2002 cuûa Boä tröôûng Boä Khoa hoïc, Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng veà vieäc Ban haønh quy cheá baûo veä moâi tröôøng Khu coâng nghieäp. Quyeát ñònh soá 2575/QÑ-BYT ngaøy 27/8/1999 cuûa Boä Y teá ban haønh quy cheá quaûn lyù chaát thaûi y teá. Caùc vaên baûn lieân quan ñeán döï aùn: Quyeát ñònh soá 8153/QÑ-CT ngaøy 04/11/2004 cuûa UBND tænh Bình Döông veà vieäc pheâ duyeät quy hoaïch chi tieát khu ñoâ thò Myõ Phöôùc 2 – thò traán Myõ Phöôùc – Beán Caùt. Coâng vaên soá 2217/UBND-VX cuûa UBND tænh Bình Döông ngaøy 05 thaùng 05 naêm 2006 göûi caùc sôû Y teá, Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, Xaây döïng, UBND huyeän Beán Caùt, Coâng ty Becamex, Coâng ty TNHH Phoøng khaùm ña khoa An Bình “V/v Thaønh laäp Beänh vieän ña khoa tö nhaân Myõ Phöôùc taïi Khu coâng nghieäp Myõ Phöôùc, huyeän Beán Caùt, tænh Bình Döông”. Coâng vaên soá 2946/UBND-VX cuûa UBND tænh Bình Döông ngaøy 12 thaùng 06 naêm 2006 göûi caùc sôû Taøi nguyeân – Moâi tröôøng veà xem xeùt thöïc hieän thaønh laäp Beänh vieän ña khoa tö nhaân Myõ Phöôùc. Coâng vaên soá 415/SYT-HNYDTN cuûa Sôû Y teá tænh Bình Döông ngaøy 24 thaùng 04 naêm 2006 trình UBND tænh Bình Döông “V/v Xin thaønh laäp Beänh vieän ña khoa tö nhaân Myõ Phöôùc”. Tôø trình soá 112/TTr-UBND ngaøy 30 thaùng 05 naêm 2006 cuûa UBND huyeän Beán Caùt trình UBND tænh vaø Sôû Taøi nguyeân – Moâi tröôøng “V/v giao ñaát cho Phoøng khaùm ña khoa An Bình xaây döïng beänh vieän Ña khoa phuïc hoài chöùc naêng Myõ Phöôùc”. Bieân baûn thoûa thuaän cuûa UBND huyeän Beán Caùt vaø Coâng ty Thöông Maïi, Ñaàu tö vaø Phaùt trieån ngaøy 04 thaùng 02 naêm 2006 veà vieäc baøn giao, quyõ ñaát ñeå xaây döïng caùc coâng trình coâng coäng. Vaên baûn giao moác ranh, dieän tích söû duïng ñaát cho beänh vieän ña khoa An Bình ngaøy 19/07/2006 cuûa KCN Myõ Phöôùc 2. Caùc vaên baûn lieân quan ñeán döï aùn ñöôïc ñính keøm trong Phuï luïc I. Caùc tieâu chuaån moâi tröôøng Vieät Nam: Tieâu chuaån thaûi theo thaûi löôïng cuûa caùc chaát voâ cô trong KCN (TCVN 6991 – 2001) Tieâu chuaån thaûi theo thaûi löôïng cuûa caùc chaát höõu cô trong KCN (TCVN 6994 – 2001) Giôùi haïn toái ña cho pheùp tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö (TCVN 5949-1995). Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh (TCVN 5937 - 1995). Giôùi haïn toái ña cho pheùp cuûa buïi vaø caùc chaát voâ cô trong khí thaûi coâng nghieäp (TCVN 5939 - 1995). Chaát löôïng khoâng khí – Khí thaûi loø ñoát chaát thaûi raén y teá – Giôùi haïn cho pheùp (TCVN 6560-1999) Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc maët (TCVN 5942-1995). Giaù trò giôùi haïn cho pheùp cuûa caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc ngaàm (TCVN-5944-1995). Chaát löôïng nöôùc – Nöôùc thaûi sinh hoïat – Giôùi haïn oâ nhieãm cho pheùp (TCVN 6772-2000) Giaù trò giôùi haïn cho pheùp cuûa caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi (TCVN-5945-1995). Giaù trò giôùi haïn caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi coâng nghieäp thaûi vaøo vöïc nöôùc soâng duøng cho muïc ñích caáp nöôùc sinh hoïat (TCVN 6980 - 2001). Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc aên uoáng vaø sinh hoaït cuûa Boä Y teá. Ñieàu leä veä sinh vaø giöõ gìn söùc khoûe do Boä Y teá ban haønh naêm 1992 quy ñònh caùc tieâu chuaån veä sinh veà chaát löôïng nöôùc, khoâng khí vaø yeâu caàu caùc hoaït ñoäng kinh teá xaõ hoäi phaûi ñaûm baûo caùc tieâu chuaån veä sinh. Phaùp leänh an toaøn vaø kieåm soaùt böùc xaï ñöôïc Uyû ban Thöôøng vuï Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 15/06/1996, coù hieäu löïc thi haønh ngaøy 01/01/1997. 3. TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN ÑTM Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cho Döï aùn Beänh vieän Ña khoa Tö nhaân Myõ Phöôùc do Coâng ty TNHH Phoøng khaùm ña khoa An Bình chuû trì thöïc hieän vôùi söï tö vaán cuûa Trung taâm Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Moâi tröôøng (CESAT). Trong quaù trình thöïc hieän, Coâng ty TNHH Phoøng khaùm ña khoa An Bình ñaõ phoái hôïp vaø nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa caùc cô quan chöùc naêng sau : Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng tænh Bình Döông. Uyû ban nhaân daân huyeän Beán Caùt – tænh Bình Döông. Ban quaûn lyù Khu coâng nghieäp Myõ Phöôùc. Uyû ban nhaân daân Thò traán Myõ Phöôùc, huyeän Beán Caùt, Bình Döông. Phaân vieän Nghieân cöùu KHKT vaø Baûo hoä Lao ñoäng taïi Tp. Hoà Chí Minh. Trung taâm Ñaøo taïo vaø Phaùt trieån Saéc kyù. Danh saùch caùc caùn boä tham gia thöïc hieän döï aùn ñöôïc neâu trong baûng 1. Baûng 1: Danh saùch caùc caùn boä tham gia thöïc hieän döï aùn. STT HOÏ VAØ TEÂN CHÖÙC DANH ÑÔN VÒ COÂNG TAÙC  01 Nguyeãn Xuaân Tröôøng Thaïc só Trung taâm Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Moâi tröôøng  02 Leâ Hoàng Döông Thaïc só Trung taâm Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Moâi tröôøng  03 Traàn Thanh Hieån Kyõ sö Phaân vieän KHKT&BHLÑ TP.HCM  04 Nguyeãn Duy Haäu Thaïc só Trung taâm Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Moâi tröôøng  05 Nguyeãn Ñình Thi Kyõ sö Trung taâm Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Moâi tröôøng  06 Nguyeãn Ñaêng Anh Thi Thaïc só Trung taâm SXSH Vieät Nam  07 Leâ Vieät Thaéng Thaïc só Ñaïi hoïc Baùn coâng Toân Ñöùc Thaéng  08 Leâ Hoaøi Nam Kyõ sö Coâng ty Coå phaàn Kieán Xanh  09 Traàn Cao Töôøng Kyõ sö Coâng ty Coå phaàn Kieán Xanh  CHÖÔNG 1 MOÂ TAÛ TOÙM TAÉT DÖÏ AÙN 1.1. TEÂN DÖÏ AÙN BEÄNH VIEÄN ÑA KHOA TÖ NHAÂN MYÕ PHÖÔÙC 1.2. CHUÛ ÑAÀU TÖ COÂNG TY TNHH PHOØNG KHAÙM ÑA KHOA AN BÌNH Ñòa chæ : A12 Bình Ñöôøng 2 – An Bình – Dó An – Bình Döông. Ñieän thoaïi : 08.2830386 Fax : 08.2830386 Ñaïi dieän : OÂng ÑAØO CAÛNH TUAÁT Chöùc vuï : Giaùm ñoác Giôùi thieäu sô löôïc veà Chuû ñaàu tö : Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn coù hai thaønh vieân trôû leân, soá 4602001950 do Phoøng Ñaêng Kyù Kinh Doanh – Sôû Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö tænh Bình Döông caáp ngaøy 17/04/2006. Phaïm vi hoaït ñoäng chuyeân moân cuûa Chuû ñaàu tö : Caáp cöùu, khaùm vaø ñieàu trò caùc beänh phuø hôïp vôùi chöùc naêng cuûa beänh vieän nhö : noäi, ngoaïi, saûn, nhi, maét, tai muõi hoïng, v.v…. Thöïc hieän tieåu phaãu vaø phaãu thuaät trong khaû naêng cho pheùp. Tham gia khaùm BHYT theo hôïp ñoàng vôùi BHXH tænh Bình Döông. Khaùm söùc khoeû ñònh kyø cho caùc cô quan, xí nghieäp ñoùng treân ñòa baøn. Chaêm soùc, ñieàu döôõng cho nhöõng ñoái töôïng coù nhu caàu nghæ ngôi, döôõng beänh, keå caû khaùch du lòch neáu hoï coù nhu caàu. Coù theå hôïp taùc vôùi Giaùo sö – Tieán syõ trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå phuïc vuï cho coâng taùc chuaån ñoaùn vaø ñieàu trò. 1.3. VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ CUÛA DÖÏ AÙN. Dự aùn Bệnh viện Ña khoa Tư nhaân Mỹ Phước ñaët taïi Khu Coâng nghieäp Mỹ Phước 2, Thò traán Mỹ Phước, huyeän Beán Caùt, tænh Bình Döông. Vò trí naøy naèm ven QL 13, caùch trung taâm Thò traán Myõ Phöôùc khoûang 1 km, caùch thaønh phoá Hoà Chí Minh khoûang 30 km. Vò trí naøy coù nhöõng maët thuaän lôïi sau: Döï aùn naèm trong KCN Phuù Myõ 2 ñaõ ñöôïc quy hoaïch chi tieát vaø oån ñònh. Cô sôû haï taàng giao thoâng, ñieän, nöôùc ñaûm baûo Nhu caàu khaùm chöõa beänh cuûa coâng nhaân KCN vaø ngöôøi daân laø raát lôùn. Maët baèng ñuû roäng, tieát kieäm chi phí ñaàu tö veà ñaát ñai. Toång dieän tích cuûa döï aùn laø 20.000 m² vôùi caùc maët tieáp giaùp nhö sau: Phía Baéc : giaùp ñöôøng NB 16. Phía Nam : giaùp ñöôøng TC3. Phía Taây : giaùp ñöôøng DB4. Phía Ñoâng : giaùp keânh Thuûy lôïi. Giôùi haïn cuûa loâ ñaát ñöôïc xaùc ñònh baèng heä thoáng toïa ñoä (UTM) nhö baûng 1.1. Baûng 1.1. Toïa ñoä caùc ñænh cuûa döï aùn. STT TEÂN MOÁC RANH TOÏA ÑOÄ  1 AB1 1232245,907 566393,497  2 AB2 1232235,581 566378,190  3 AB3 1232117,386 566261,662  4 AB4 1232129,404 566226,177  5 AB5 1232150,888 566139,832  6 AB6 1232157,061 566134,391  7 AB7 1232218,654 566127,087  8 AB8 1232224,035 566131,481  Sô ñoà vò trí Döï aùn ñöôïc trình baøy trong Phuï luïc II cuûa baùo caùo. 1.4. NOÄI DUNG CHUÛ YEÁU CUÛA DÖÏ AÙN 1.4.1. Quy moâ, phaïm vi hoaït ñoäng cuûa beänh vieän. 1.4.1.1. Quy moâ khaùm chöõa beänh Beänh vieän ña khoa tö nhaân Myõ Phöôùc coù quy moâ 6 khoa vaø 100 giöôøng beänh, trong ñoù: Khoa khaùm beänh coù 20 giöôøng beänh vôùi caùc phoøng khaùm noäi, khaùm nhi, khaùm da lieãu, vaø khaùm cô xöông khôùp. Khoa lieân chuyeân khoa coù 20 giöôøng beänh vôùi caùc phoøng khaùm tai-muõi-hoïng, phoøng khaùm raêng-haøm-maët, vaø phoøng khaùm maét. Khoa noäi toång hôïp coù 30 giöôøng beänh vôùi phoøng noäi chung, y hoïc daân toäc, phuïc hoài chöùc naêng vaø khoa nhi. Khoa ngoaïi, saûn, gaây meâ hoài söùc coù 30 giöôøng beänh goàm caùc phoøng ngoaïi toång quaùt, saûn-phuï khoa, gaây meâ hoài söùc. Khoa caän laâm saøng thaêm doø chöùc naêng goàm caùc phoøng chuïp X-quang (X-quang qui öôùc, CT scan), sieâu aâm (traéng ñen, maøu, 3&4 chieàu), xeùt nghieäp (sinh hoùa, huyeát hoïc, mieãn dòch), thaêm doø chöùc naêng ( ñieän tim, noäi soi, DSA). Khoa döôïc goàm kho döôïc, nhaø thuoác, quaày caáp thuoác BHYT. 1.4.1.2. Nhu caàu lao ñoäng Döï kieán nhu caàu nhaân söï cuûa beänh vieän laø 135 ngöôøi, trong ñoù trình ñoä ñaïi hoïc vaø treân ñaïi hoïc laø 40%. Cuï theå trong ñoù: Giaùo sö, baùc só : 40 ngöôøi Döôïc só ñaïi hoïc : 02 ngöôøi Döôïc só trung hoïc : 08 ngöôøi. Kyõ thuaät vieân vaät lyù trò lieäu : 20 ngöôøi Kyõ thuaät vieân X-quang : 10 ngöôøi Ñieàu döôõng + y só : 40 ngöôøi. Nöõ hoä sinh : 10 ngöôøi. Nhaân vieân khaùc : 25 ngöôøi. Caùc quy ñònh veà giôø giaác vaø cheá ñoä laøm vieäc (baûo hieåm xaõ hoäi, laøm vieäc theo ca, ñau oám ...) seõ ñöôïc Coâng ty thöïc hieän ñuùng treân cô sôû phuø hôïp vôùi Luaät lao ñoäng do Nhaø nöôùc Vieät Nam ban haønh. 1.4.2. Caùc haïng muïc coâng trình 1.4.2.1. Phaàn thieát bò Trang thieát bò phuïc vuï döï aùn ñöôïc ñöa ra trong baûng 1.2. Baûng 1.2: Trang thieát bò thieát yeáu phuïc vuï hoïat ñoäng cuûa döï aùn Stt Teân trang thieát bò Ñôn vò Soá löôïng  A. Khoa chaån ñoaùn hình aûnh   1 Sieâu aâm toång quaùt ñen traéng Caùi 04  2 Sieâu aâm tim maøu Caùi 01  3 Sieâu aâm 4 chieàu Caùi 01  4 Maùy sieâu aâm maét Caùi 01  5 Maùy X – quang quy öôùc Caùi 03  6 Maùy chuïp caét lôùp ñieän toaùn theá heä môùi Caùi 01  7 Maùy chuïp nhuõ aûnh Caùi 01  8 Maùy ño loaõng xöông Caùi 02  B. Khoa xeùt nghieäm   1 Maùy xeùt nghieäm sinh hoaù Caùi 01  2 Maùy xeùt nghieäm huyeát hoïc Caùi 02  3 Maùy xeùt nghieäm mieãn dòch Caùi 01  C. Khoa thaêm doø chöùc naêng   1 Maùy noäi soi daï daøy, taùtraøng Caùi 01  2 Maùy noäi soi tai muõi hoïng Caùi 01  3 Maùy ño ñieän naõo Caùi 01  4 Maùy ño ñieän tim Caùi 05  D. Khoa tai muõi hoïng   1 Maùy moå noäi soi tai muõi hoïng Caùi 01  E. Khoa raêng haøm maët   1 Gheá nha Caùi 03  2 Maùy ñaùnh boùng raêng Caùi 02  3 Maùy laøm raêng giaû Caùi 01  F. Khoa maét   5 Maùy moå Phaco Caùi 01  G. Khoa ngoaïi saûn   1 Maùy moå noäi soi Caùi 05  H. Khoa ñoâng y, phuïc hoài chöùc naêng   1 Maùy chaâm cöùu Caùi 05  2 Maùy soùng ngaén Caùi 05  3 Maùy töø tröôøng Caùi 05  4 Boàn taém ña naêng Caùi 02  5 Maùy keùo coät soáng Caùi 02  6 Maùy sieâu aâm ñieàu trò Caùi 05  7 Maùy massage Caùi 05  Nguoàn : Coâng ty TNHH Phoøng khaùm ña khoa An Bình 1.4.2.2. Caùc haïng muïc xaây döïng Beänh vieän ñöôïc xaây döïng treân dieän tích 20.000 m² vôùi caùc haïng muïc coâng trình xaây döïng chính nhö baûng 1.3. Baûng 1.3 : Caùc haïng muïc xaây döïng chính cuûa Döï aùn Stt Danh muïc Đơn vị Số lượng  A. Haïng muïc chính    1 Khaùm beänh ña khoa vaø ñieàu trò ngoaïi truù m2 973  2 Khoái nhaø chöõa beänh noäi truù m2 1.833  Caùc khoa noäi m2 270  Caáp cöùu m2 220  Caän laâm saøng – thaêm doø chöùc naêng m2 270  3 Nhaø thuoác beänh vieän m2 76,5  4 Khoái haønh chính (phoøng laøm vieäc cuûa laõnh ñaïo beänh vieän vaø phoøng chöùc naêng) m2 832  5 Khu thanh truøng m2 145  6 Khu ngoaïi caûnh m2 700  7 Ñöôøng noäi boä m2 160  8 Nhaø baûo veä m2 20  9 Khu nhaø xe, baûo trì thieát bò m2 310  10 Coång + töôøng raøo m2 45.000  11 Khu nhaø beáp ñeå phuïc vuï böõa an cho CBCNV vaø beänh nhaân m2 256  12 Khu nhaø ôû cho CBCNV vaø chuyeân gia m2 310  B. Coâng trình phuï trôï    12 Heä thoáng caáp ñieän m2 50  13 Heä thoáng xöû lyù chaát thaûi m2 450  14 Heä thoáng thoaùt nöôùc m2 -  15 An toaøn böùc xaï m2 -  16 Heä thoáng phoøng chaùy, chöõa chaùy m3 100  Nguoàn : Coâng ty TNHH Phoøng khaùm ña khoa An Bình Sô ñoà boá trí maët baèng Döï aùn ñöôïc ñöa ra trong phuï luïc II. 1.4.3. Nhu caàu nguyeân vaät lieäu, ñieän, nöôùc vaø naêng löôïng tieâu thuï I.4.3.1. Nhu caàu vaät duïng y teá, döôïc phaåm Nhu caàu veà vaät duïng y teá cho beänh nhaân vaø döôïc phaåm cuûa Beänh vieän ñöôïc ñöa ra trong baûng 1.4. Baûng 1.4: Nhu caàu veà vaät duïng y teá vaø döôïc phaåm haøng naêm cuûa beänh vieän STT Teân vaät duïng Ñôn vò Soá löôïng  1 Gaêng tay ñoâi/ngaøy 1270  2 Alcol lít/ngaøy 19  3 Boâng goøn kg/ngaøy 8,5  4 OÁng chích caùi/ngaøy 740  5 Daây truyeàn boä/ngaøy 200  Nguoàn : Coâng ty TNHH Phoøng khaùm ña khoa An Bình 1.4.3.2. Nhu caàu ñieän, nöôùc Möùc tieâu hao ñieän Nguoàn cung caáp ñieän laø töø löôùi ñieän quoác gia. Döï kieán nhu caàu ñieän cho hoaït ñoäng cuûa beänh vieän khoûang 450KWh/ngaøy. Ngoaøi ra, Beänh vieän seõ söû duïng maùy phaùt ñieän coù coâng suaát 500 KVA ñeå duy trì oån ñònh nguoàn ñieän phuïc vuï cho caùc hoaït ñoäng taïi phoøng moå, haäu phaãu, hoài söùc caáp cöùu, khoa saûn, traïm bôm nöôùc chöõa chaùy (phoøng söï coá maát ñieän löôùi). Möùc tieâu hao nöôùc Nguoàn cung caáp : Nöôùc phuïc vuï cho hoaït ñoäng saûn xuaát ñöôïc laáy töø heä thoáng caáp nöôùc thuyû cuïc cuûa KCN. Löôïng nöôùc thoâ cung caáp cho beänh vieän khoaûng 60 m3/h ñöôïc phaân phoái theo caùc tuyeán oáng noäi boä ñeán caùc phoøng chöùc naêng, phoøng nghæ cuûa CBCNV, khu veä sinh, caên tin,… 1.4.4. Phöông thöùc vaän chuyeån vaø baûo quaûn nguyeân, nhieân lieäu Caùc loïai vaät tö y teá, döôïc phaåm ñöôïc löu giöõ trong nhaø kho khoâ raùo, coù heä thoáng choáng aåm moác ñeå ñaûm baûo ñoä an toaøn cho beänh nhaân. Nhieân lieäu chæ ñöôïc duøng ñeå vaän haønh caùc coâng trình phuï trôï vaø maùy phaùt ñieän, chuû yeáu laø xaêng vaø daàu diesel ñöôïc baûo quaûn trong caùc thuøng chöùa, ñaët trong nhaø coù maùi che. 1.4.5. Nôi tieáp nhaän nöôùc thaûi töø hoaït ñoäng cuûa Döï aùn. I.4.5.1. Heä thoáng thoaùt nöôùc möa Beänh vieän seõ xaây döïng heä thoáng thoaùt nöôùc möa rieâng bieät vôùi heä thoáng coáng thu gom nöôùc thaûi. Nöôùc möa chaûy vaøo raõnh roài chaûy vaøo caùc hoá ga thu nöôùc noái vôùi maïng coáng ngaàm döôùi ñaát, xaû vaøo tuyeán thoaùt nöôùc chung cuûa KCN naèm beân ngoaøi haøng raøo beänh vieän. I.4.5.2. Heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi Nöôùc thaûi sinh hoaït ñöôïc xöû lyù sô boä baèng beå töï hoaïi sau ñoù ñöôïc daãn veà traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa beänh vieän ñeå xöû lyù ñaït TCVN 6772-2000 tröôùc khi thaûi ra heä thoáng coáng thoùat nöôùc thaûi chung cuûa KCN. Nöôùc thaûi töø khu vöïc khaùm chöõa beänh, töø khaâu veä sinh phoøng beänh vaø töø khu vöïc giaët taåy ñöôïc thu gom baèng heä thoáng coáng rieâng bieät. Nöôùc thaûi ñöôïc taäp trung veà traïm xöû lyù nöôùc thaûi ñeå xöû lyù ñaït tieâu chuaån TCVN 6772-2000 tröôùc khi thaûi ra heä thoáng tieáp nhaän nöôùc thaûi chung cuûa KCN. 1.4.6. Nôi löu giöõ vaø xöû lyù chaát thaûi raén Chaát thaûi raén phaùt sinh taïi döï aùn bao goàm chaát thaûi raén sinh hoaït vaø chaát thaûi raén y teá. Chaát thaûi raén sinh hoaït : bao goàm bao bì thöïc phaåm, giaáy... laø chaát thaûi thoâng thöôøng coù theå thu gom xöû lyù taïi baõi raùc taäp trung trong khu vöïc. Chaát thaûi raén y teá goàm bôm tieâm, kim tieâm, chai loï, oáng vaø bao bì ñöïng thuoác, beänh phaåm vaø caùc loaïi thuoác, hoaù chaát hö hoûng, quaù haïn söû duïng... laø chaát thaûi ñoäc haïi vaø coù tính laây beänh truyeàn nhieãm, caàn phaûi xöû lyù trieät ñeå. Caùc chaát thaûi ñoäc haïi vaø caùc chaát thaûi thoâng thöôøng ñöôïc taùch rieâng ñöïng vaøo caùc tuùi ñöïng raùc coù maøu khaùc nhau. Chaát thaûi ñoäc haïi ñöôïc thu gom vaø ñöa ñeán xöû lyù taïi loø ñoát chuyeân duïng cuûa beänh vieän, chaát thaûi töø caùc giöôøng beänh cuõng seõ ñöôïc thu gom haøng ngaøy vaø vaän chuyeån ñeán heä thoáng loø ñoát chaát thaûi nguy haïi cuûa beänh vieän (seõ hoaøn thaønh khi beänh vieän ñi vaøo hoaït ñoäng). Caùc thuøng chöùa raùc chuyeân duïng seõ ñöôïc boá trí doïc theo caùc tuyeán ñöôøng trong khuoân vieân Beänh vieän ñeå beänh nhaân vaø ngöôøi nhaø boû raùc ñuùng nôi quy ñònh, traùnh tình traïng vöùt raùc böøa baõi. 1.4.7. Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa döï aùn Döï kieán beänh vieän seõ baét ñaàu ñi vaøo hoaït ñoäng vaøo naêm 2008. Thôøi gian hoaït ñoäng toái thieåu cuûa Beänh vieän laø 50 naêm, sau ñoù seõ xin gia haïn theâm tuøy tình hình thöïc teá. 1.4.8. Tieán ñoä thöïc hieän. Trong thôøi gian tôùi döï aùn seõ tieán haønh thöïc hieän döï aùn theo tieán ñoä nhö sau: - Thieát keá, ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng, giaûi phaùp phoøng choáng chaùy noå, an toaøn böùc xaï: 09/2006 – 10/2006  - Toå chöùc ñaáu thaàu, choïn thaàu : 10/2006 – 12/2006  - Khôûi coâng xaây döïng beänh vieän : 02/2007  - Ñi vaøo hoaït ñoäng : 2008  1.4.9. Voán ñaàu tö (1) Giai ñoaïn I : Xaây döïng khu Beänh vieän ña khoa Thueâ thieát keá : 500.000.000 ñoàng Kinh phí xaây döïng cô sôû haï taàng : 22.500.000.000 ñoàng Mua saém trang thieát bò : 17.000.000.000 ñoàng Heä thoáng maïng quaûn lyù beänh vieän : 800.000.000 ñoàng Toång ñaøi ñieän thoaïi töï ñoäng : 150.000.000 ñoàng Xe cöùu thöông (2 xe) : 1.000.000.000 ñoàng Heä thoáng cung caáp ñieän : 1.200.000.000 ñoàng (Traïm haï theá 500KVA + maùy phaùt ñieän 500KVA) Toång kinh phí döï kieán trong giai ñoaïn I : 42.650.000.000 ñoàng Giai ñoaïn II : Xaây döïng khu nghæ döôõng – Phuïc hoài chöùc naêng : Toång kinh phí döï kieán trong giai ñoaïn II : 30.000.000.000 ñoàng (Nguoàn : Coâng ty TNHH Phoøng khaùm ña khoa An Bình) CHÖÔNG 2 ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN, MOÂI TRÖÔØNG VAØ KINH TEÁ – XAÕ HOÄI 2.1. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VAØ MOÂI TRÖÔØNG. 2.1.1. Ñieàu kieän veà ñòa lyù, ñòa chaát: 2.1.1.1. Ñaëc ñieåm ñòa chaát coâng trình Vò trí döï aùn naèm trong KCN Myõ Phöôùc 2, theo khaûo saùt cuûa ñoaøn ñòa chaát trong quaù trình tieán haønh xaây döïng KCN Myõ Phöôùc, vò trí KCN naèm trong ñôn vò ñòa taàng cuûa caùc tích tuï Aluvi coá thuoäc heä Neogen vaø heä Ñeä töù. Theo Baùo caùo Nghieân cöùu Ñòa chaát Moâi tröôøng vaø Tieàn naêng Khoaùng saûn cuûa Lieân ñoaøn ñòa chaát 6 (nay laø Lieân ñoaøn baûn ñoà ñòa chaát Mieàn Nam) thöïc hieän trong giai ñoïan 1993-1995 thì ñòa taàng khu vöïc coù theå toùm taét nhö sau: 1. Giôùi Mezozoi (MZ) – heä Jura thoáng haï heä ñòa taàng Draylinh (Jldrl) Trong khu vöïc khaûo saùt heä taàng Draylinh khoâng loä treân maët ñaát. Theo taøi lieäu loã khoan 2020, TL thì ñaù moùng Juraôû ñoä saâu 110m trôû xuoáng vaø phaùt trieån roäng khaép, bò phuû leân bôûi lôùp traàm tích Ñeä töù phaàn chaân chöa quan saùt ñöôïc. Thaønh phaàn thaïch hoïc goàm seùt boät keát, caùt keát maøu xaùm tro, xaùm saùng caáu taïo phaân lôùp moûng laãn Andezit vaø Ñaxit. 2. Giôùi kainozoi (KZ), heä Neozen, thoáng Pleixtoxen thöôïng, heä taàng Baø mieâu (N22bm ) Chuùng loä ra ôû caùc vaùch söôøn xaâm thöïc vaø ôû caùc beà maët boùc moøn, traàm tích heä taàng Baø Mieâu ñeàu coù chung moät ñaëc ñieåm phía döôùi thoâ chuyeån leân treân mòn daàn. Thaønh phaàn phía döôùi laø caùt haït thoâ laãn ít saïn, cuoäi. Phaàn phía treân laø caùt boät seùt phaân lôùp moûng daïng daõy, thaønh phaàn seùt chuû yeáu laø kaolimit (70%). 3. Heä Ñeä töù a). Thoáng pleistoxen trung – thöôïng. Heä taàng thuû Ñöùc (QII-IIItd) Ñaëc tröng cuûa lôùp traàm tích naøy coù phöông keùo daøi Taây Baéc – Ñoâng Nam töø Daàu Tieáng qua Beán Caùt veà ñeán Dó An. Thaønh phaàn goàm coù caùt, cuoäi, saïn ôû phía döôùi chuyeån daàn leân treân laø caùt seùt caolin laãn ít saïn, soûi, cuoäi, chuùng thöôøng coù keát caáu bôû rôøi hoaëc gaén keát yeáu, phaân lôùp thoâ hoaëc khoâng phaân lôùp, choïn loïc keùm, ñoâi nôi coù phong hoùa laterit saét coù keát caáu raén chaéc. b). Thoáng Holoxen (AqIV12-AqIV3) Taïi caùc suoái hieän ñaïi (Raïch Beán, Cha Vì) laø traàm tích soâng holoxen (AqIV) coù thaønh phaàn traàm tích chuû yeáu laø caùt, saïn, boät seùt vaø moät ít seùt boät maøu vaøng, muøn seùt, buøn höõu cô phaân huûy keùm maøu naâu ñen. Chuùng moûng daàn veà nôi xuaát hieän traàm tích Pleistoxen, taêng daàn veà thung luõng soâng Thò Tính vaø soâng Saøi Goøn. Chieàu daøy thay ñoåi töø 2-12m. Caáu taïo ñòa chaát khu vöïc bao goàm caùc lôùp phaân boá töø treân xuoáng nhö sau: Lôùp ñaát maët: Lôùp naøy (lôùp thoå nhöôõng) phuû truøm leân toaøn boä lôùp Laterrit vaø seùt tröø moät vaøi nôi tröôùc kia ñaõ ñöôïc boác ñi ñeå khai thaùc Laterit. Thaønh phaàn bao goàm: caùt pha seùt, seùt boät, raûi raùc coù caùc maûnh vuïn Laterit vaø cuoäi soûi thaïch anh. Caùt pha seùt coù maøu naâu vaøng, vaøng nhaït, xaùm traéng, khi laãn muøn höõu cô coù maøu naâu ñen. Thaønh phaàn caùt thaïch anh laø haït nhoû ñeán mòn. Chieàu daøy lôùp maët ñaát thay ñoåi theo ñòa hình, phaàn cao phuû moûng, phaàn truõng thaáp phuû ñaày, song thöôøng thay ñoåi töø 0,2-2,0m caù bieät coù moät soá nôi ñeán 4m. Lôùp Laterit: Beà daøy cuûa lôùp naøy thöôøng thay ñoåi, daøy ôû ñòa hình cao vaø moûng daàn ôû ñòa hình thaáp, trung bình daøy 1-2m. Laterit toàn taïi döôùi daïng caùc hoøn, cuïc hình thöùc meùo moù, cöùng chaéc kích thöôùc khoâng ñeàu. Lôùp caùt, saïn chöùa seùt: Naèm döôùi lôùp Laterrit laø lôùp lôùp caùt, saïn chöùa seùt. Lôùp naøy coù dieän tích phaân boá roäng ôû ñoä saâu töø 25-30m so vôùi maët ñòa hình. Ñaây laø taäp hôïp caùc lôùp moûng goàm caùt, caùt chöùa seùt, caùt saïn sen keõ nhau, caøng xuoáng saâu caøng thoâ daàn. Tham khaûo taøi lieäu ñòa chaát chung cuûa toaøn khu vöïc, keát hôïp vôùi thöïc teá thi coâng moät soá coâng trình daân duïng taïi khu vöïc coù theå xaùc ñònh ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình khu vöïc raát phuø hôïp ñeå xaây döïng caùc coâng trình daân duïng, coâng nghieäp. Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa ñaát neàn ñaït 1,2-1,5 daN/cm2, cuïc boä leân ñeán treân 2 daN/cm2. 2.1.1.2. Ñaëc ñieåm ñòa chaát coâng trình Maët baèng KCN Myõ Phöôùc naèm treân vuøng ñaát saùt soâng Thò Tính, ñòa hình töông ñoái phöùc taïp coù söï cheânh cao giöõa ñòa hình cuûa caùc khu vöïc. Doïc caùc raïch tieâu nöôùc trong khu vöïc, ñòa hình truõng cao ñoä thay ñoåi töø 0,41m ñeán 1,20m. Caùc khu vöïc coøn laïi coù ñòa hình thay ñoåi vôùi ñoä cao töø 0,9m ñeán 15,10m, höôùng doác töï nhieân töø Ñoâng xuoáng Taây. Nhìn chung, ñieàu kieän ñòa hình khu vöïc raát thuaän lôïi trong vieäc xaây döïng cô sôû haï taàng cuõng nhö tieâu thoaùt nöôùc möa, nöôùc thaûi, traùnh ñöôïc hieän töôïng ngaäp uùng cuïc boä vaøo muøa möa. (Nguoàn taøi lieäu : Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi Döï aùn ñaàu tö xaây döïng KCN Myõ Phöôùc tænh Bình Döông) 2.1.2. Ñieàu kieän veà khí töôïng – thuûy vaên 2.1.2.1. Ñieàu kieän veà khí töôïng Quaù trình lan truyeàn, phaùt taùn vaø chuyeån hoùa caùc chaát oâ nhieãm ra ngoaøi moâi tröôøng phuï thuoäc raát vaøo caùc yeáu toá sau : Nhieät ñoä khoâng khí Ñoä aåm khoâng khí Gioù vaø höôùng gioù Löôïng möa Ñoä beàn vöõng khí quyeån (1). Nhieät ñoä khoâng khí Nhieät ñoä khoâng khí aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán quaù trình phaùt taùn caùc chaát oâ nhieãm trong khí quyeån. Ngoaøi ra nhieät ñoä khoâng khí coøn laøm thay ñoåi quaù trình bay hôi caùc chaát oâ nhieãm höõu cô, laø yeáu toá quan troïng taùc ñoäng leân söùc khoûe coâng nhaân trong quaù trình lao ñoäng. Vì vaäy trong quaù trình ñaùnh giaù möùc ñoä oâ nhieãm khoâng khí vaø ñeà xuaát caùc phöông aùn khoáng cheá caàn phaân tích yeáu toá nhieät ñoä. Caùc yeáu toá khí töôïng ñöôïc tham khaûo treân cô sôû soá lieäu ño ñaïc nhieàu naêm taïi traïm Sôû Sao – Bình Döông. Nhieät ñoä trung bình naêm laø: 25,0 oC Nhieät ñoä cöïc ñaïi tuyeät ñoái: 39,3oC Nhieät ñoä cöïc tieåu tuyeät ñoái: 12,0oC Thaùng coù nhieät ñoä bình quaân cao nhaát laø thaùng 4 : 28,8 oC Thaùng coù nhieät ñoä thaáp nhaát laø thaùng 1: 21,0 oC (2). Ñoä aåm khoâng khí Ñoä aåm khoâng khí laø yeáu toá aûnh höôûng leân quaù trình chuyeån hoùa caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí vaø laø yeáu toá vi khí haäu aûnh höôûng leân söùc khoûe. Ñoä aåm khoâng khí bieán ñoåi theo muøa laø chuû yeáu vaø bieán ñoåi theo löôïng möa, ngöôïc vôùi söï bieán ñoåi nhieät ñoä trung bình. Ñoä aåm trung bình naêm taïi khu vöïc laø 76,6%. (3). Löôïng möa vaø boác hôi Möa laøm saïch khoâng khí do cuoán theo caùc chaát oâ nhieãm, buïi trong khoâng khí. Chaát löôïng nöôùc möa phuï thuoäc vaøo chaát löôïng khoâng khí trong khoâng gian roäng. Treân maët ñaát möa laøm röûa troâi caùc chaát oâ nhieãm. Cheá ñoä möa taïi töøng khu vöïc coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán vieäc thieát keá caùc heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. Cheá ñoä möa taïi khu vöïc nhö sau : Soá ngaøy möa trung bình naêm : 162 ngaøy Löôïng möa trung bình naêm : 2.177 mm Löôïng möa 1 ngaøy lôùn nhaát : 177 mm (4). Gioù vaø höôùng gioù Gioù coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán quaù trình phaùt taùn caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí. Toác ñoä gioù caøng nhoû thì möùc ñoä oâ nhieãm xung quanh nguoàn oâ nhieãm caøng lôùn. Vì vaäy, khi tính toaùn vaø thieát keá caùc heä thoáng xöû lyù oâ nhieãm caàn tính trong tröôøng hôïp toác ñoä gioù nguy hieåm. Hai höôùng gioù chuû ñaïo trong naêm laø Taây Nam vaø Ñoâng Ñoâng Nam. Gioù Taây Nam thoåi vaøo muøa möa töø thaùng V ñeán thaùng XI. Gioù Ñoâng Ñoâng Nam thoåi vaøo muøa khoâ töø thaùng I ñeán thaùng IV naêm sau. Rieâng 2 thaùng XI, XII höôùng gioù chính khoâng truøng vôùi höôùng gioù thònh haønh. Toác ñoä gioù trung bình taïi khu vöïc laø 1,4 – 1,7 m/s. Khu vöïc tænh Bình Döông haàu nhö khoâng bò aûnh höôûng cuûa gioù baõo. Do vai troø cuûa toác ñoä gioù nhö treân neân khi tính toaùn, ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa heä thoáng xöû lyù khí thaûi caàn xaùc ñònh toác ñoä gioù sao cho toång noàng ñoä cöïc ñaïi tuyeät ñoái cuûa caùc chaát oâ nhieãm taïi lôùp khoâng khí saùt maët ñaát vaø “phoâng” moâi tröôøng thaáp hôn tieâu chuaån veä sinh cho pheùp. 2.1.2.2. Ñieàu kieän veà thuûy vaên, nöôùc ngaàm. Nöôùc maët Nöôùc möa vaø nöôùc thaûi töø beänh vieän ñöôïc thaûi ra heä thoáng coáng thoaùt nöôùc cuûa KCN. Nöôùc thaûi ñöôïc thu gom vaø xöû lyù ñaït tieâu chuaån sau ñoù thaûi ra soâng Thò Tính. Soâng Thò Tính laø phuï löu ôû taû ngaïn soâng Saøi Goøn baét nguoàn töø huyeän Bình Long (tænh Bình Phöôùc), chaûy qua ñòa phaän tænh Bình Döông – chuû yeáu laø huyeän Daàu Tieáng, Beán Caùt treân ñòa hình goø ñoài thaáp ñoå vaøo soâng Saøi Goøn taïi toaï ñoä 106035’30”E, 1102’32”N nôi giaùp ranh giöõa huyeän Beán Caùt vaø huyeän Cuû Chi treân ñòa hình ñoàng baèng sình laày truõng thaáp. Soâng daøi khoaûng 100km. Coù nhieàu phuï löu nhoû vôùi dieän tích löu vöïc roäng 1.000km2. Haàu heát toaøn boä chieàu daøi con soâng ñeàu chaûy treân caùc traàm tích Ñeä töù vôùi ñoä doác nhoû. Ñoaïn soâng töø Caàu Ñaù ñeán Ngaõ ba soâng Saøi Goøn – Thò Tính daøi gaàn 22km, naèm hoaøn toaøn trong ñòa phaän huyeän Beán Caùt. Ñoaïn naøy doøng soâng coù höôùng chaûy chính Baéc – Nam, uoán khuùc vôùi vôùi cung ñoä ñoä lôùn, moät vaøi nôi coù khuùc quaët heïp. Chieàu roäng loøng soâng ôû ñoaïn naøy thu heïp daàn töø cöûa soâng ñeán thöôïng nguoàn. Roäng nhaát laø khu vöïc Ngaõ ba soâng Saøi Goøn – Thò Tính 70-80m, ñoaïn giöõa heïp daàn 50-60m vaø ñeán khu vöïc Caàu Ñaù chieàu roäng chæ coøn 30-40m Chieàu saâu loøng soâng thay ñoåi töø 7-8m, choã saâu nhaát 10-11m, noâng daàn veà phía thöôïng nguoàn. Taïi khu vöïc Beán Tranh – Caàu Ñaù, chieàu saâu chæ coøn 3-4m. Soâng Saøi Goøn, trong ñoù coù soâng Thò Tính chòu aûnh höôûng cheá ñoä baùn nhaät trieàu vôùi bieân ñoä dao ñoäng möïc nöôùc leân xuoáng thay ñoåi töø 1-3m. Möïc nöôùc cao nhaát +4m, thaáp nhaát +1m. Do aûnh höôûng cuûa thuûy trieàu, moät soá nôi doïc 2 bôø soâng ôû haï nguoàn gaàn cöûa soâng coù theå bò ngaäp nöôùc trong nhöõng ngaøy trieàu cöôøng, ñaëc bieät vaøo muøa möa. Vaän toác doøng chaûy treân soâng Thò Tính thay ñoåi töø 1-1,5m/s phuï thuoäc theo muøa. Nöôùc ngaàm Theo keát quaû nghieân cöùu cuûa Lieân ñoaøn 8 ñòa chaát thuyû vaên : nöôùc ngaàm khu vöïc huyeän Beán Caùt, tænh Bình Döông coù 2 taàng ñaùng löu yù: Taàng chöùa nöôùc baùn aùp trong caùc traàm tích: Naèm ôû ñoä saâu töø 10 - 15 m, phaàn chöùa nöôùc chuû yeáu laø taàng caùt laãn saïn soûi, tính thaám nöôùc toát, phong phuù... Nöôùc thuoäc loã hoång, daïng vó, coù aùp löïc chuû yeáu, ñoä cao tuyeät ñoái cuûa möïc aùp löïc thay ñoåi trong phaïm vi 20 - 55 m, löu löôïng ñaït 2,5 - 6,5 l/s, heä soá thaám töø 5,6 - 22 m/ngaøy, caù bieät coù nôi ñaït 46,4 m/ngaøy. Ñoä toång khoaùng hoùa thaáp, phaàn lôùn thuoäc loaïi nöôùc sieâu nhaït (toång khoaùng hoùa 0,1 g/l). Haøm löôïng hôïp chaát hoøa tan nhoû. Nöôùc hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi yeâu caàu aên uoáng, sinh hoaït, troàng troït. Nhaân daân ôû ñaây vaãn khai thaùc nöôùc ngaàm taàng naøy ñeå söû duïng cho nhu caàu sinh hoïat. Taàng nöôùc coù aùp trong traàm tích: Phaàn treân cuøng laø lôùp seùt maøu naâu ñoû loang loå daøy 20 - 30 m, laø lôùp caùch nöôùc toát vôùi taàng nöôùc phía treân. Ñaát ñaù chöùa nöôùc goàm caùt nhieàu côõ haït vaø saïn soûi haït vöøa nhoû xen keõ coù caùc thaáu kính caùt mòn vaø seùt pha caùt, phaàn maùi gaëp töông ñoái oån ñònh ôû ñoä saâu 50 - 55 m nhöng maët ñaùy gaëp ôû nhöõng ñoä saâu khaùc nhau, beà daøy chöùa nöôùc thay ñoåi trong phaïm vi lôùn 30 - 35 m cho ñeán 80 - 100 m. Möùc ñoä chöùa nöôùc ôû taàng ñaát phong phuù, löu löôïng loã khoan 20 - 30 l/s, heä soá thaám 3,12 - 15,3 m/ngaøy, toång khoaùng hoùa <0,1 g/l, thuoäc loaïi nöôùc sieâu nhaït. Ñaây laø phöùc heä chöùa nöôùc coù trieån voïng raát lôùn. Hieän nay, môùi chæ khai thaùc söû duïng leû teû baèng caùc loã khoan coâng nghieäp saâu 60m - 80m ñeå cung caáp cho caùc ñieåm daân cö. 2.1.3. Hieän traïng caùc thaønh phaàn moâi tröôøng taïi khu vöïc Döï aùn. 2.1.3.1. Hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí. Ñeå ñaùnh giaù hieän traïng chaát löôïng khoâng khí taïi khu vöïc döï aùn, chuùng toâi ñaõ tieán haønh laáy 3 maãu khoâng khí taïi khu vöïc döï aùn. Keát quaû phaân tích ñöôïc trình baøy trong baûng sau: Baûng 2.1 : Keát quaû phaân tích maãu khoâng khí taïi khu vöïc döï aùn. Stt Vò trí laáy maãu Ñoä oàn Noàng ñoä chaát oâ nhieãm (mg/m3)   (dBA) Buïi SO2 NO2 CO THC  1 K1 48,8 - 57,8 0,16 0,104 0,031 1,7 KPH  2 K2 57,7 - 81,3 0,41 0,106 0,047 3,1 0,036  3 K3 54,0 - 84,7 0,28 0,105 0,052 2,2 0,011  TCVN 60(*) 0,3(**) 0,5(**) 0,4(**) 40(**) 5,0(***)  Nguoàn : Vieän Kyõ thuaät Nhieät ñôùi vaø Baûo veä moâi tröôøng TP. Hoà Chí Minh-10/2006 Ghi chuù: KPH: Khoâng phaùt hieän (*) TCVN 5949-1995: AÂm hoïc- Tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö- möùc oàn toái ña cho pheùp. (**) TCVN 5937-1995: Chaát löôïng khoâng khí - Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí bao quanh. (***) TCVN 5938-1995: Chaát löôïng khoâng khí - Noàng ñoä toái ña cho pheùp cuaû moät soá chaát ñoäc haïi trong khoâng khí xung quanh. Phöông phaùp laáy maãu, phaân tích, tính toaùn nhaèm xaùc ñònh töøng thoâng soá cuï theå ñöôïc quy ñònh trong caùc Tieâu chuaån Vieät Nam töông öùng. Vò trí laáy maãu nhö sau. - K1 : Khu vöïc trung taâm cuûa döï aùn  - K2 : Khu vöïc ñöôøng loä tröôùc döï aùn, caùch Quoác loä 13 150m  - K3 : Khu vöïc ñöôøng loä tröôùc döï aùn, caùch möông thoaùt nöôùc KCN 15m  So saùnh caùc keát quaû phaân tích vôùi caùc Tieâu chuaån moâi tröôøng Vieät Nam TCVN 5937-1995, TCVN 5938-1995, TCVN 5949-1995 cho thaáy haàu heát noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong khoâng khí vaø tieáng oàn taïi khu vöïc döï aùn ñeàu naèm trong tieâu chuaån cho pheùp. Vò trí laáy maãu khoâng khí ñöôïc ñöa ra treân baûn ñoà vò trí laáy maãu trong phuï luïc 2. 2.1.3.2. Hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng nöôùc. (1). Chaát löôïng nöôùc maët Ñeå ñaùnh giaù hieän traïng chaát löôïng nöôùc maët taïi khu vöïc döï aùn, chuùng toâi ñaõ tieán haønh laáy maãu nöôùc maët trong khu vöïc. Keát quaû phaân tích caùc maãu nöôùc ñöôïc trình baøy trong baûng 2.2. Baûng 2.2 : Keát quaû phaân tích chaát löôïng nöôùc maët taïi khu vöïc Döï aùn. Stt Chæ tieâu Ñôn vò Kyù hieäu maãu TCVN 5942-1995 (Coät B)   NM01 NM02  1 pH - 6,8 6,7 5,5 – 9  2 DO mg/l 4,92 4,63 ( 2  3 SS mg/l 53 56 80  4 BOD5 mg/l 21,1 23,8 <25  5 COD mg/l 28 31 <35  6 NH4+ mg/l 0,032 0,081 0,05  7 Toång Fe mg/l 0,067 0,040 1  8 Toång Photpho mg/l 0,7 1,1 -  9 Toång Nitô mg/l 1,62 1,79 -  10 E.Coli MPN/100ml 0,1.102 1.103 -  11 Toång Coliform MPN/100ml 1,2.103 4.103 10.000  Nguoàn : Vieän Kyõ thuaät Nhieät ñôùi vaø Baûo veä moâi tröôøng TP. Hoà Chí Minh-10/2006 Chuù thích: KPH : Khoâng phaùt hieän. Vò trí caùc ñieåm laáy maãu : NM01 : Taïi keânh Thuûy lôïi gaàn khu vöïc döï aùn  NM02 : Taïi keânh Thuûy lôïi caùch döï aùn 50 veà phía haï löu  So saùnh keát quaû phaân tích vôùi tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc maët (TCVN 5942 – 1995, coät B) cho thaáy: nguoàn nöôùc maët taïi khu vöïc döï aùn laø raát toát, taát caû chæ tieâu ñeàu ñaït tieâu chuaån cho pheùp, tuy nhieân coù chæ tieâu NH4+ laø vöôït tieâu chuaån chuùt ít nhöng chæ mang tính chaát cuïc boä (chæ coù maãu NM02 khoâng ñaït). Vò trí laáy maãu nöôùc maët ñöôïc ñöa ra treân baûn ñoà vò trí laáy maãu trong hình 2.3, phuï luïc 2. (2). Chaát löôïng nöôùc ngaàm Ñeå ñaùnh giaù hieän traïng chaát löôïng nöôùc ngaàm, chuùng toâi ñaõ tieán haønh khaûo saùt laáy maãu nöôùc ngaàm trong khu vöïc. Keát quaû laáy maãu vaø phaân tích ñöôïc trình baøy trong baûng sau: Baûng 2.3 : Keát quaû phaân tích chaát löôïng nöôùc ngaàm khu vöïc Döï aùn. Stt Chæ tieâu Ñôn vò Kyù hieäu maãu TCVN 5944-1995   NN01 NN02  01 pH - 6,8 6,5 6,5 – 8,5  02 Ñoä ñuïc NTU 1,12 1,13 -  03 TSS mg/l 178 199 750 - 1500  04 Ñoä cöùng mg/l 16 15 300 – 500  05 Nitrat mg/l 0,03 0,15 45  06 Clorua mg/l 1,14 1,12 200 – 600  Toång Fe mg/l 0,89 2,67 1 – 5  Nguoàn : Vieän Kyõ thuaät Nhieät ñôùi vaø Baûo veä moâi tröôøng TP. Hoà Chí Minh-10/2006 Ghi chuù: Tieâu chuaån TCVN 5944-1995 veà giôùi haïn caùc thoâng soá vaø noàng ñoä cho pheùp cuûa caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc ngaàm. KPH- Khoâng phaùt hieän Vò trí caùc ñieåm laáy maãu : NN01 : Gieáng khoan nhaø hoä Nguyeãn Löông Thuyù(caùch döï aùn 20m)  NN02 : Gieáng cuûa ngöôøi daân soáng ven QL13 caùch döï aùn 400m  Phöông phaùp laáy maãu, phaân tích, tính toaùn xaùc ñònh töøng thoâng soá cuï theå ñöôïc quy ñònh trong caùc Tieâu chuaån Vieät Nam töông öùng. Nhaän xeùt : Caùc maãu nöôùc gieáng ñöôïc khaûo saùt ñeàu laø gieáng khoan coù ñoä saâu trung bình töø 40 – 60 m. So saùnh keát quaû phaân tích vôùi tieâu chuaån TCVN 5944-1995 veà giôùi haïn caùc thoâng soá vaø noàng ñoä cho pheùp cuûa caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc ngaàm cho thaáy : Haàu heát caùc chæ tieâu ñeàu naèm trong giôùi haïn tieâu chuaån cho pheùp. (3). Nhaän xeùt veà chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc. Nhìn chung theo keát quaû laáy maãu hieän traïng moâi tröôøng thì vaøo thôøi ñieåm hieän nay, chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí, nöôùc taïi khu vöïc trieån khai döï aùn coøn töông ñoái toát. Ñieàu naøy thuaän lôïi cho hoaït ñoäng cuûa beänh vieän sau naøy, vì chaát löôïng moâi tröôøng xug quanh aûnh höôûng raát lôùn ñeán vieäc chaêm soùc söùc khoûe cho beänh nhaân. Tuy nhieân, do beänh vieän naèm trong khu quy hoïach khu coâng nghieäp neân veà laâu daøi khoù traùnh khoûi caùc taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng töø caùc nhaø maùy saûn xuaát xung quanh. Do vaäy, beänh vieän seõ aùp duïng caùc giaûi phaùp phuø hôïp nhaèm giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng do hoïat ñoäng cuûa beänh vieän vaø caùc taùc ñoäng töø beân ngoøai. 2.1.3.3. Hieän traïng taøi nguyeân sinh hoïc. (1). Heä sinh thaùi treân caïn. Theo soá lieäu ñieàu tra cuûa Vieän Sinh hoïc Nhieät ñôùi nhöõng naêm gaàn ñaây cho thaáy, thaûm thöïc vaät tröôùc khi xaây döïng caùc khu coâng nghieäp taïi ñaây chuû yeáu laø moät soá loaøi thöïc vaät töï nhieân khaùc bao goàm 112 loaøi thöïc vaät, thuoäc 70 chi vaø naèm trong 42 hoï thöïc vaät, chuû yeáu laø nhöõng thöïc vaät baäc cao naèm trong ngaønh haït kín (Agiospermae), lôùp Hai laù maàm (Dicotylonae) vaø lôùp Moät laù maàm (Monocotylonae). Trong ñoù, chieám öu theá veà thaønh phaàn loaøi laø caùc hoï: Hoøa thaûo (Poaceae) 15 loaøi Hoï Ñaäu (Fabaceae) 15 loaøi Hoï Coùi (Cyperaceae) 11 loaøi Hoï Cuùc (Asteraceae) 9 loaøi Hoï Bìm bìm (Convulvulaceae) 8 loaøi. Nhìn chung, söï hình thaønh vaø hoaït ñoäng cuûa caùc khu coâng nghieäp seõ laøm thu heïp vaø thay ñoåi caáu truùc che phuû cuûa heä thaûm thöïc vaät taïi ñaây. (2). Heä sinh thaùi döôùi nöôùc. Ñoäng vaät phieâu sinh Ñoäng vaät phuø du (Zooplankton) coù thaønh phaàn loaøi khaù phöùc taïp. Böôùc ñaàu ñaõ xaùc ñònh ñöôïc 49 thuoäc caùc nhoùm nhö trong baûng 2.4. Baûng 2.4: Caùc nhoùm ñoäng vaät noåi taïi khu vöïc. Soá loaøi  Xoang traøng (Coelenterata) 4  Raâu nhaùnh (Cladocera) 2  Chaân maùi cheøo (Copepoda) 27  Toâm quøy vaø toâm moi (Lucifer vaø Acetes) 5  Haøm tô (Chaetognatha) 4  Chaân caùnh vaø chaân khaùc (Pteropoda vaø Heteropoda) 2  Bôi nghieâng (Amphipoda) 3  Coù Bao (Tunicata) 2  Thöïc vaät phieâu sinh Coù 50 loaøi thöïc vaät phuø du (Phytoplankton). Phaùt trieån öu theá thuoäc veà ngaønh taûo Silic vôùi 49 loaøi, trong ñoù loaøi Coscinodiscus sp. coù taàn soá gaëp > 90%. Taûo Giaùp chæ thaáy coù 1 loaøi. Maät ñoä teá baøo trong toaøn vuøng khaûo saùt naèm trong khoaûng 60.000 - 550.000 teá baøo/m3, maät ñoä bình quaân 278.000 teá baøo/m3. Loaøi Coscinodiscus sp. chieám treân 80% soá löôïng teá baøo ôû moãi ñieåm ño. Thaønh phaàn loaøi vaø soá löôïng ñoäng vaät ñaùy Ñoäng vaät ñaùy (Zoobenthos) coù soá löôïng loaøi ít, maät ñoä 250 caù theå/m2. Keát quaû phaân tích cho thaáy, coù 8 loaøi sinh vaät ñaùy taïi khu vöïc, trong ñoù coù 2 loaøi giun nhieàu tô, 2 loaøi thaân meàm, 1 loaøi giaùp xaùc vaø 3 loaøi da gai. Ngoaøi ra, coøn thaáùy coù nhieàu aáu truøng cua. 2.2. ÑIEÀU KIEÄN KINH TEÁ – XAÕ HOÄI 2.2.1. Tình hình kinh teá 2.2.1.1. Noâng nghieäp Do quy hoaïch coâng nghieäp vaø ñoâ thò, dieän tích ñaát noâng nghieäp cuûa Thò traán bò thu heïp, saûn löôïng luùa vaø caùc loaïi hoa maøu khoâng ñaùng keå. Lónh vöïc chaên nuoâi cuõng bò aûnh höôûng cuûa caùc loaïi dòch beänh neân cuõng khoâng phaùt trieån. Tuy nhieân, ngaønh noâng nghieäp cuûa Thò traán cuõng ñaõ coù nhieàu hoaït ñoäng nhö phoái hôïp vôùi cô quan thuù y huyeän tieán haønh kieåm tra dòch cuùm gia caàm vaø phun thuoác veä sinh tieâu ñoäc treân ñòa baøn thò traán; toå chöùc tieâm chích phoøng dòch cho 4040 con gia caàm caùc loaïi. Do vaäy, trong thôøi gian qua treân ñòa baøn thò traán khoâng xaûy ra dòch beänh. 2.2.1.2. Coâng nghieäp – Tieåu thuû coâng nghieäp: Tính ñeán nay treân ñòa baøn thò traán vaãn duy trì 12 cô sôû tieåu thuû coâng nghieäp hoaït ñoäng oån ñònh vaø coù hieäu quaû.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDtm bệnh viện đa khoa tư nhân mỹ phước kcn mỹ phước 2, huyện bến cát, tỉnh bình dương.doc
Luận văn liên quan