Dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự, khách sạn cho thuê

VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia, mỗi chế độ chính trị, đều đánh giá cao tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng, trang thiết bị trong toàn nền kinh tế quốc dân. Để tạo lập được cơ sở hạ tầng phục vụ tốt mục tiêu chiến lược đặt ra của mỗi quốc gia thì hoạt động Đầu tư & Xây dựng (ĐTXD) có vai trò hết sức quan trọng, được thể hiện qua các đặc trưng sau: - ĐTXD là hoạt động chủ yếu tạo dựng các công trình, cơ sở hạ tầng, tài sản cố định (TSCĐ) phục vụ cho mục tiêu phát triển công nghiệp xây dựng, phát triển các ngành, các thành phần kinh tế và phát triển xã hội. - ĐTXD đáp ứng ngày càng cao nhu cầu con người, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, phát triển văn hoá, tôn tạo các công trình kiến trúc của dân tộc và có tác động trực tiếp đến môi trường sinh thái. - ĐTXD đóng góp đáng kể vào công tác an ninh quốc phòng: xây dựng các công trình bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia. Đối với nước ta hiện nay đang trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội, hoạt động ĐTXD có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân: là cơ sở, nền tảng & động lực thúc đẩy thực hiện nhanh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mà Đảng, Nhà nước đã chủ trương đề ra. Cụ thể là: - Tiến hành hoạt động ĐTXD nhằm tạo ra sản phẩm xây dựng dưới dạng các công trình xây dựng, đó chính là các TSCĐ tạo tiền đề về cơ sở vật chất ban đầu cho nền kinh tế quốc dân, từ đó các ngành kinh tế khác khai thác để sinh lợi. - Thông qua hoạt động ĐTXD cho phép giải quyết một cách hài hoà các mối quan hệ nảy sinh trong nền kinh tế & trong xã hội (VD : mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp & phát triển nông nghiệp, giữa phát triển kinh tế trung ương & kinh tế địa phương, giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, .). - Hoạt động đầu tư trong lĩnh vực xây dựng là một hoạt động trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội, góp phần làm tăng trưởng kinh tế & đóng góp trực tiếp vào tổng sản phẩm quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội (GNP & GDP). Ngoài ra nó còn đóng góp một nguồn thu khá lớn vào ngân sách Nhà nước (từ việc thu thuế, phí, lệ phí, .). - Hoạt động ĐTXD chiếm một khối lượng rất lớn nguồn lực của quốc gia, trong đó chủ yếu là: Vốn, lao động, tài nguyên, Do đó, nếu quản lý sử dụng kém hiệu quả, đầu tư không đúng mục đích sẽ gây ra những thất thoát & lãng phí vô cùng lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế. - Thông qua các hoạt động ĐTXD góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đẩy nhanh tốc độ CNH & HĐH đất nước, góp phần làm tăng năng suất lao động xã hội, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện lao động, điều kiện sống & sinh hoạt cho người dân. Góp phần bảo vệ & cải thiện điều kiện môi trường. Tóm lại, hoạt động ĐTXD (Đầu tư trong lĩnh vực Xây dựng) mà sản phẩm cuối cùng là công trình xây dựng là một hoạt động mang tính tổng hợp & đầy đủ tất cả các ý nghĩa (bao gồm ý nghĩa về kinh tế, chính trị, xã hội, KH-CN-KT, môi trường, an ninh quốc phòng, ). PHẦN II : XÁC ĐỊNH GIÁ DỰ THẦU GÓI THẦU XÂY LẮP KHU BIỆT THỰ, KHÁCH SẠN CHO THUÊ “ HÀ THÀNH ” ; " WHITE NIGHT " MỞ ĐẦU * * * I. MỤCĐÍCH CỦA ĐẤU THẦU XÂY LẮP Hiện nay đấu thầu đang là phương thức được áp dụng rộng rãi nhất trong các nước có nền kinh tế thị trường. Ở nước ta hiện nay, nhất là trong xây lắp, đấu thầu là cơ bản, chỉ định thầu chỉ là trường hợp hãn hữu. Thông qua việc đấu thầu chủ đầu tư sẽ chọn ra được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện các công việc xây dựng và lắp đặt các công trình trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu và có giá bỏ thầu thấp nhất. Đối với doanh nghiệp xây dựng (nhà thầu), việc dự thầu và đấu thầu là công việc thường xuyên, liên tục; là công việc cơ bản để tìm kiếm hợp đồng một cách công bằng, khách quan. Đấu thầu giúp cho doanh nghiệp (nhà thầu) có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các công việc. Đòi hỏi nhà thầu không ngừng nâng cao năng lực, cải tiến công nghệ và quản lý để nâng cao chất lượng công trình, hạ giá thành sản phẩm. II. VAI TRÒ CỦA GIÁ DỰ THẦU TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP Hiện nay trong đấu thầu dùng giá đánh giá nên giá dự thầu có vai trò rất quan trọng trong việc tríng thầu của doanh nghiệp xây dựng (nhà thầu). Hoạt động sản xuất xây lắp thường bỏ chi phí ra rất lớn, giá dự rhầu là một tiền đề để giải bài toán mâu thuẫn giữa doanh thu và lợi nhuận. Giá dự thầu là yếu tố quyết định đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp. CHÚ THÍCH : ĐỒ ÁN GỒM THUYẾT MINH + BẢN VẼ ; THUYẾT MINH LÀ FILE DẠNG WORD

doc43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1546 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự, khách sạn cho thuê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i phÝ cã thÓ x¸c ®Þnh cô thÓ vµ trùc tiÕp: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng theo l­¬ng kho¸n s¶n phÈm, chi phÝ sö dông m¸y, ... Nh÷ng kho¶n môc khã x¸c ®Þnh ®­îc ng­êi ta tÝnh theo mét tû lÖ % so víi mét lo¹i hay nhiÒu lo¹i chi phÝ ®­îc lÊy lµm c¬ së vµ tËp hîp thµnh gi¸ thµnh x©y l¾p. Ph­¬ng ph¸p lËp gi¸ dù thÇu theo ®¬n gi¸ tæng hîp Ph­¬ng ph¸p h×nh thµnh gi¸ tõ thÞ tr­êng (Ph­¬ng ph¸p tÝnh tõ trªn xuèng) H×nh thµnh gi¸ h­íng vµo nhu cÇu vµ lîi Ých cña kh¸ch hµng ¸p dông cho nh÷ng s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng vµ ngµnh dÞch vô trong x©y dùng. ViÖc h×nh thµnh gi¸ kh«ng dùa trªn chi phÝ mµ dùa trªn sù ph©n tÝch thÞ tr­êng ®Ó quyÕt ®Þnh møc gi¸. Ph­¬ng ph¸p h×nh thµnh gi¸ h­íng vµo c¹nh tranh Gi¸ c¶ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp kh«ng tÝnh tõ chi phÝ mµ c¨n cø vµo gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh vµ t×nh h×nh cung, cÇu trªn thÞ tr­êng. H×nh thµnh gi¸ h­íng vµo sù kh¸c biÖt vÒ gi¸ Gi¸ ph©n biÖt theo thêi gian: Gi¸ mïa vô... Gi¸ ph©n biÖt theo vïng: Chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ trung chuyÓn, kho b·i, chi phÝ cho viÖc di chuyÓn, lËp v¨n phßng ®¹i diÖn, … Gi¸ ph©n biÖt trong n­íc vµ ngoµi n­íc, … Ch­¬ng Ii x¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu x©y l¾p gãi thÇu x©y dùng khu BIÖT THù, kh¸ch s¹n cho thuª “ hµ thµnh ” h¹ng môc: nhµ a(7), c(5), d(2) Giíi thiÖu gãi thÇu & yªu cÇu c¬ b¶n cña hå s¬ mêi thÇu Giíi thiÖu gãi thÇu Tªn c«ng tr×nh: khu biÖt thù, kh¸ch s¹n cho thuª “ hµ thµnh ” H¹ng môc: nhµ a(7), c(5), d(2) Chñ ®Çu t­: TËp ®oµn ®Çu t­ x©y dùng “hµ thµnh” Nhµ thÇu: c«ng ty x©y dùng ‘’B¶o tµng hå chÝ minh’’ §Þa ®iÓm x©y dùng: Khu ®Êt n«ng nghiÖp thuéc huyÖn Gia L©m, Hµ Néi. (N»m trªn trôc Quèc lé 5, ®o¹n tõ CÇu Chui ®Õn hÕt ®Þa phËn x· Tr©u Quú) §Æc ®iÓm cña gi¶i ph¸p kiÕn tróc kÕt cÊu: Theo b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ thuyÕt minh thiÕt kÕ. Tãm t¾t yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu liªn quan ®Õn lËp gi¸ dù thÇu Tiªn l­îng mêi thÇu: Cã b¶n kÌm theo, mang tÝnh chÊt tham kh¶o cho nhµ thÇu. Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng, qui c¸ch nguyªn vËt liÖu: +) VËt liÖu cho bª t«ng (Theo thuyÕt minh thiÕt kÕ) +) VËt liÖu cho x©y (Theo thuyÕt minh thiÕt kÕ) +) VËt liÖu cho l¸t nÒn, èp khu WC (Theo thuyÕt minh thiÕt kÕ) +) VËt liÖu cho tr¸t, l¸ng (Theo thuyÕt minh thiÕt kÕ) +) VËt liÖu cho s¬n, m¹ (Theo thuyÕt minh thiÕt kÕ) Yªu cÇu vÒ c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt c«ng nghÖ: C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt c«ng nghÖ ¸p dông cho gãi thÇu lµ c¸c gi¶i ph¸p ®ang ¸p dông phæ biÕn trong x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông hiÖn nay. Yªu cÇu vÒ t¹m øng vèn, thu håi t¹m øng vµ thanh to¸n: (Theo c¸c sè liÖu cho tr­íc trong ®Ò bµi & theo quy ®Þnh hiÖn hµnh) +) Ngay sau khi ký kÕt hîp ®ång, nhµ thÇu ph¶i nép chi phÝ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång GBL = 10%.GH§ cho chñ ®Çu t­. Cã thÓ nép trùc tiÕp 100%.GBL cho chñ ®Çu t­ hoÆc nép d­íi d¹ng giÊy b¶o l·nh cña Ng©n hµng (nép 5%.GBL + 1,1%.GBL/n¨m). Kho¶n tiÒn nµy nhµ thÇu chØ ®­îc nhËn l¹i khi hoµn thµnh c«ng tr×nh. Trong ®å ¸n, chän c¸ch nép trùc tiÕp 100%.GBL. +) B¾t ®Çu khëi c«ng nhµ thÇu ®­îc chñ ®Çu t­ t¹m øng GT¦ = 20%.GH§. (Do gi¸ trÞ hîp ®ång dù kiÕn (trªn c¬ së gi¸ dù thÇu tÝnh ®­îc) GH§ < 10 tû VN§, nªn theo quy ®Þnh tû lÖ t¹m øng mµ nhµ thÇu nhËn ®­îc tõ chñ ®Çu t­ khi khëi c«ng x©y dùng lµ 20% GH§). +) Khi nhµ thÇu thùc hiÖn ®­îc kho¶ng 30% gi¸ trÞ hîp ®ång sÏ ®­îc thanh to¸n 90% gi¸ trÞ s¶n l­îng x©y l¾p hoµn thµnh nghiÖm thu. Tuy nhiªn khi thùc hiÖn ®­îc 30%.GH§ nhµ thÇu ph¶i hoµn t¹m øng cho chñ ®Çu t­ theo quy ®Þnh, lÊy b»ng 50%.GT¦. Tøc lµ kho¶n tiÒn nhµ thÇu ®­îc thanh to¸n ë cuèi ®ît 1 ph¶i trõ ®i kho¶n thu håi t¹m øng ban ®Çu lµ 10%.GH§. +) Khi nhµ thÇu thùc hiÖn ®­îc ®Õn 60% gi¸ trÞ hîp ®ång sÏ ®­îc thanh to¸n tiÕp ®ît 2. Gi¸ trÞ thanh to¸n ®ît 2 lµ 90% gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn ®­îc nghiÖm thu ®ît 2 (30% gi¸ trÞ hîp ®ång). Kho¶n thu håi t¹m øng ban ®Çu ®­îc trõ ®i trong thanh to¸n ë cuèi ®ît 2 lµ 10%.GH§. (Hoµn tr¶ 100%.GT¦) +) Khi nhµ thÇu thùc hiÖn ®Õn 90% gi¸ trÞ hîp ®ång sÏ ®­îc thanh to¸n ®ît 3. Gi¸ trÞ thanh to¸n ®ît 3 b»ng 90% gi¸ trÞ s¶n l­îng x©y l¾p thùc hiÖn ®­îc nghiÖm thu ®ît 3 (30% gi¸ trÞ hîp ®ång). +) Khi kÕt thóc hîp ®ång, nhµ thÇu ®­îc thanh to¸n phÇn cßn l¹i (bao gåm c¶ phÇn b¶o l·nh hîp ®ång nhµ thÇu ®· nép cho chñ ®Çu t­ khi ký hîp ®ång). Tuy nhiªn cã gi÷ l¹i 5% gi¸ trÞ hîp ®ång cho chñ ®Çu t­ trong thêi gian b¶o hµnh, b¶o tr× c«ng tr×nh. Thêi h¹n thùc hiÖn gãi thÇu: 330 ngµy kÓ tõ khi khëi c«ng (11 th¸ng). +) Theo PhÇn I, thêi ®iÓm khëi c«ng x©y dùng (tÊt c¶ c¸c h¹ng môc) vµo ®Çu Quý 1/2005 & dù kiÕn kÕt thóc nghiÖm thu bµn giao ®­a vµo vËn hµnh cuèi Quý 4/2005, ®Çu n¨m 2006. +) Trong PhÇn II, dù kiÕn thêi ®iÓm khëi c«ng x©y dùng (gãi thÇu c¸c h¹ng môc chÝnh) vµo ®Çu th¸ng 1/2005 & kÕt thóc vµo cuèi th¸ng 11/2005. X¸c ®Þnh nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt - c«ng nghÖ cho nh÷ng c«ng t¸c chÝnh ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ dù thÇu C¨n cø vµo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu vÒ c¸c biÖn ph¸p kü thuËt c«ng nghÖ vµ & c¨n cø vµo n¨ng lùc cña nhµ thÇu. Nhµ thÇu lùa chän c¸c biÖn ph¸p kü thuËt c«ng nghÖ cho c¸c c«ng t¸c chÝnh nh­ sau: C«ng t¸c ®Êt: Chñ yÕu lµ ®µo mãng b¨ng. Thùc hiÖn ®µo b»ng m¸y 70% khèi l­îng, vËn chuyÓn tiÕp b»ng «t« tù ®æ 5T cù ly <= 2 km. PhÇn cßn l¹i ®µo b»ng thñ c«ng (30%). C«ng t¸c bª t«ng: PhÇn mãng: Trén b»ng m¸y, vËn chuyÓn, ®æ b»ng thñ c«ng, ®Çm b»ng m¸y. PhÇn th©n & m¸i: Trén b»ng m¸y, vËn chuyÓn lªn cao b»ng vËn th¨ng, ®æ b»ng thñ c«ng, ®Çm b»ng m¸y. C«ng t¸c cèt thÐp: +) f < 14: Gia c«ng b»ng thñ c«ng, vËn chuyÓn lªn cao b»ng vËn th¨ng. +) f P 14: Gia c«ng b»ng m¸y, vËn chuyÓn lªn cao b»ng vËn th¨ng. Cèp pha, v¸n khu«n: +) Gia c«ng mét phÇn b»ng m¸y, mét phÇn b»ng thñ c«ng. +) L¾p ®Æt b»ng thñ c«ng. C«ng t¸c x©y, tr¸t, hoµn thiÖn: +) §øng trong x©y, hoµn thiÖn bªn ngoµi tõ trªn xuèng. +) Trén v÷a b»ng m¸y (m¸y trén 80 lÝt). +) VËn chuyÓn ngang b»ng thñ c«ng, vËn chuyÓn lªn cao b»ng vËn th¨ng. Giíi thiÖu s¬ qua vÒ n¨ng lùc nhµ thÇu: C«ng ty XD b¶o tµng hå chÝ minh Th«ng tin vÒ nh©n lùc & TSC§ cña doanh nghiÖp (Sè liÖu tù gi¶ ®Þnh): Tæng sè c«ng nh©n viªn toµn doanh nghiÖp: 479 ng­êi. Tæng sè c«ng nh©n viªn x©y l¾p toµn doanh nghiÖp: 445 ng­êi. Tæng sè c«ng nh©n x©y l¾p toµn doanh nghiÖp: 427 ng­êi. Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp: 23.237 triÖu ®ång. Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh dïng trong x©y l¾p: 17.309 triÖu ®ång. Danh môc c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc thi c«ng cña toµn doanh nghiÖp: STT Lo¹i m¸y §VT Sè l­îng Nguyªn gi¸ 1 M¸y ®µo b¸nh lèp 0,35m3 c¸i 4 420 triÖu ®ång 2 CÇn trôc thiÕu nhi c¸i 2 7,3 triÖu ®ång 3 M¸y vËn th¨ng c¸i 8 26 triÖu ®ång 4 ¤t« ben 9 tÊn c¸i 13 320 triÖu ®ång 5 ¤t« ben 5 tÊn c¸i 10 190 triÖu ®ång 6 ¤t« thïng 9 tÊn c¸i 10 300 triÖu ®ång 7 M¸y hµn 250-400 c¸i 8 3,2 triÖu ®ång 8 M¸y trén bª t«ng 250 lÝt c¸i 6 17,5 triÖu ®ång 9 M¸y ®Çm dïi 3 pha c¸i 16 3,5 triÖu ®ång 10 M¸y ®Çm bµn c¸i 12 1,6 triÖu ®ång 11 M¸y trén v÷a c¸i 14 2,2 triÖu ®ång 12 Gi¸o c«ng cô b»ng thÐp bé 10 100 triÖu ®ång TÝnh to¸n x¸c ®Þnh chi phÝ dù thÇu (chi phÝ tèi thiÓu) C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ dù thÇu BiÖn ph¸p kü thuËt c«ng nghÖ dù kiÕn lùa chän ¸p dông cho gãi thÇu tho¶ m·n ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. Ph­¬ng ¸n tµi chÝnh, th­¬ng m¹i dù kiÕn ¸p dông cho gãi thÇu tho¶ m·n ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. §Þnh møc lao ®éng, ®Þnh møc sö dông m¸y néi bé cña doanh nghiÖp cã ®iÒu chØnh phï hîp víi gi¶i ph¸p kü thuËt, c«ng nghÖ dù kiÕn ¸p dông cho gãi thÇu. §¬n gi¸ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng néi bé cña doanh nghiÖp cã ®iÒu chØnh phï hîp víi gi¶i ph¸p kü thuËt, c«ng nghÖ dù kiÕn ¸p dông cho gãi thÇu. Khèi l­îng c¸c c«ng t¸c x©y l¾p theo hå s¬ mêi thÇu vµ theo thiÕt kÕ do chñ ®Çu t­ cung cÊp. (L­u ý khèi l­îng c¸c c«ng t¸c x©y l¾p trong b¶ng tiªn l­îng mêi thÇu lµ sè liÖu tham kh¶o, nhµ thÇu ph¶i c¨n cø dùa vµo b¶n vÏ thiÕt kÕ) Chi phÝ qu¶n lý c«ng tr­êng (chi phÝ chung ë cÊp c«ng tr­êng) ®­îc x¸c ®Þnh theo gi¶i ph¸p kü thuËt c«ng nghÖ, tæ chøc thi c«ng trªn c«ng tr­êng dù kiÕn ¸p dông cho gãi thÇu. Chi phÝ chung ë cÊp doanh nghiÖp lÊy theo sè liÖu thèng kª b×nh qu©n cña doanh nghiÖp ®Ó ph©n bæ cho gãi thÇu. b¶ng tiªn L­îng mêi thÇu S T T Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ Nhµ A Nhµ B Nhµ C Nhµ D Tæng khèi lîng 7 0 5 2 1 §µo mãng ®Êt cÊp II m3 140 190 482 1280 5,950.000 2 BTGV lãt mãng VXM M50 m3 6.5 7.67 16.61 52.065 232.680 3 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt cèt thÐp mãng, thÐp Th¸i Nguyªn xuÊt khÈu 0.000 f [ 10 tÊn 0.1272 0.132 0.244 0.479 3.068 f [ 18 tÊn 0.354 0.545 1.679 0.549 11.971 f > 18 tÊn 1.321 1.425 2.175 4.758 29.638 4 BT mãng nhµ M200 ®¸ 1x2 ®é sôt 4x6 m3 24.865 29.8 59.72 149.55 771.755 5 L¾p dùng vµ th¸o dì v¸n khu«n mãng & cæ cét m2 46.65 55.904 112.04 280.56 1,447.870 6 X©y têng mãng g¹ch chØ ®Æc v÷a XM M75, dÇy > 30cm m3 8.91 9.24 17.764 68.865 288.920 7 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt cèt thÐp gi»ng mãng, thÐp Th¸i Nguyªn xuÊt khÈu 0.000 f [ 10 tÊn 0.084 0.086 0.156 0.453 2.274 f [ 18 tÊn 0.589 0.689 1.256 4.025 18.453 8 Bª t«ng gi»ng mãng ®¸ 1x2 M200 m3 0.763 0.819 12.74 57.12 183.281 9 L¾p dùng vµ th¸o dì v¸n khu«n gi»ng mãng m2 4.86 5.4 65 92.5 544.020 10 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt cèt thÐp ®¸y bÓ phèt, thÐp Th¸i Nguyªn xuÊt khÈu f [ 10 tÊn 0.031 0.031 0.069 0.156 0.874 11 BT ®¸y bÓ phèt M200 ®¸ 1x2 ®é sôt 6x8 m3 1.324 1.324 2.376 4.32 29.788 12 L¾p dùng vµ th¸o dì v¸n khu«n ®¸y bÓ phèt m2 4.26 4.26 7.6 13.9 95.620 13 X©y bÓ phèt g¹ch chØ ®Æc v÷a XM M50 DÇy [ 300 m3 2.468 2.468 5.58 17.82 80.816 DÇy > 300 m3 0 0 0 0 0.000 14 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt cèt thÐp bÓ phèt : f [ 10 tÊn 0.018 0.018 0.057 0.089 0.589 f [ 18 tÊn 0.021 0.021 0.087 0.511 1.604 15 BT M200 ®¸ 1x2 dÇm bÓ phèt m3 0.68 0.68 1.716 3.24 19.820 16 L¾p dùng vµ th¸o dì v¸n khu«n dÇm bÓ phèt m2 4.3 4.3 10.2 20.8 122.700 17 Tr¸t bÓ phèt v÷a XM M75 ®¸nh mµu xi m¨ng nguyªn chÊt dµy 1,5 cm m2 15.3 15.3 32.4 105.6 480.300 18 L¸ng bÓ phèt v÷a XM 75 ®¸nh mµu xi m¨ng nguyªn chÊt dµy 2 cm m2 6 6 15.84 66 253.200 19 LÊp ®Êt mãng ®Çm chÆt m3 112.54 126.32 298.62 571.5 3,423.880 20 T«n nÒn b»ng c¸t ®en ®Çm chÆt m3 33.27 38.92 65.571 197.34 955.425 21 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt thÐp tÊm ®an bÓ phèt, thÐp Th¸i Nguyªn xuÊt khÈu f [ 10 tÊn 0.034 0.034 0.053 0.116 0.735 22 BT tÊm ®an bÓ phèt M200 ®¸ 1x2 ®é sôt 6x8 m3 0.85 0.85 1.267 4.32 20.925 23 L¾p dùng vµ dì v¸n khu«n tÊm ®an bÓ phèt m2 2.7 2.7 4.1 13.9 67.200 24 L¾p tÊm ®an bÓ phèt b»ng thñ c«ng tÊm 2 2 4 10 54.000 25 BTGV M50 lãt nÒn nhµ m3 8.6 9.5 21.6 54 276.200 26 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt cèt thÐp cét, thÐp Th¸i Nguyªn xuÊt khÈu xuÊt khÈu Cét tÇng 1, ®é cao [ 4m f [ 10 tÊn 0.054 0.073 0.107 0.276 1.465 f [ 18 tÊn 0.38 0.354 0.688 1.742 9.584 Cét tÇng 2, 3, 4 cao > 4m f [ 10 tÊn 0.08 0.53 0.111 0.476 2.067 f [ 18 tÊn 0.455 0.3716 1.011 2.708 13.656 27 BT cét M200 ®¸ 1x2 m3 5.85 5.35 14.26 39.87 191.990 28 L¾p dùng vµ th¸o dì v¸n khu«n cét m2 104.2 104.2 114.2 790 2,880.400 29 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt cèt thÐp dÇm, gi»ng. ThÐp Th¸i Nguyªn xuÊt khÈu TÇng 1, ®é cao [ 4m f [ 10 AI tÊn 0.098 0.098 0.15 0.439 2.314 f [ 18 AII tÊn 0.324 0.431 0.732 2.131 10.190 TÇng 2, 3, 4 cao > 4m f [ 10 AI tÊn 0.215 0.218 0.675 1.112 7.104 f [ 18 AII tÊn 0.583 0.631 1.095 6.392 22.340 30 BT dÇm, gi»ng M200 ®¸ 1x2 m3 10.45 12.05 25.66 126 453.450 31 L¾p dùng vµ th¸o dì v¸n khu«n dÇm, gi»ng nhµ m2 210 224 505 254 4,503.000 32 Gia c«ng l¾p ®Æt cèt thÐp cÇu thang TÇng 1, ®é cao [ 4m f [ 10 AI tÊn 0.082 0.097 0.474 0.947 4.838 TÇng 2, 3, 4 cao > 4m f [ 10 AI tÊn 0 0 0.507 1.002 4.539 33 BT cÇu thang M200 ®¸ 1x2 m3 1.25 1.28 3.585 8 42.675 34 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt cèt thÐp dÇm cÇu thang TÇng 1, ®é cao [ 4m f [ 10 AI tÊn 0.04 0.045 0.162 0.823 2.736 f [ 18 AII tÊn 0.042 0.048 0.192 0.96 3.174 TÇng 2, 3, 4 cao > 4m f [ 10 AI tÊn 0 0 0.014 0.026 0.122 f [ 18 AII tÊn 0 0 0.131 0.266 1.187 35 BT dÇm cÇu thang M200 ®¸ 1x2 ®é sôt 6x8 m3 1.6 1.6 3 7.4 41.000 36 L¾p dùng vµ th¸o dì v¸n khu«n dÇm cÇu thang & cÇu thang m2 11.2 11.2 35.5 268.9 793.700 37 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt cèt thÐp sµn m¸i TÇng 1, ®é cao [ 4m f [ 10 tÊn 0.482 0.309 0.888 1.678 11.170 TÇng 2, 3, 4 cao > 4m f [ 10 tÊn 0.107 0.653 1.668 3.649 16.387 38 BT sµn m¸i M200 ®¸ 1x2 m3 11.724 28.925 66.724 196.56 808.808 39 L¾p dùng vµ th¸o dì v¸n khu«n sµn m¸i m2 140.7 299.1 800.7 2358.7 9,705.800 40 Gia c«ng cèt thÐp m¸i h¾t « v¨ng TÇng 1, ®é cao [ 4m f [ 10 tÊn 0.019 0.012 0.713 0.093 3.884 TÇng 2, 3, 4 cao > 4m f [ 10 tÊn 0.131 0.018 0.023 0.712 2.456 41 BT m¸i h¾t « v¨ng m3 1.575 1.25 16.338 17.28 127.275 42 L¾p dùng vµ th¸o dì v¸n khu«n « v¨ng m2 15.8 12.5 163.3 172.8 1,272.700 43 Cèt thÐp lanh t« TÇng 1, ®é cao [ 4m f [ 10 tÊn 0.045 0.043 0.051 0.018 0.606 TÇng 2, 3, 4 cao > 4m f [ 10 tÊn 0.053 0.051 0.051 0.059 0.744 44 BT lanh t« M200 ®¸ 1x2 m3 0.74 0.71 1.284 3.168 17.936 45 L¾p dùng vµ th¸o dì v¸n khu«n lanh t« m2 7.4 7.1 12.8 31.7 179.200 46 L¾p lanh t« b»ng thñ c«ng tÊm 32 26 54 145 784.000 47 X©y têng g¹ch chØ v÷a XM M50 dµy 220 TÇng 1, ®é cao [ 4m m3 28.364 27.14 52.52 135.63 732.408 TÇng 2, 3, 4 cao > 4m m3 30.103 22.13 72.43 568.69 1,710.251 48 X©y têng g¹ch chØ v÷a XM M50 dµy 110 TÇng 1, ®é cao [ 4m m3 4.08 3.77 1.548 11.88 60.060 TÇng 2, 3, 4 cao > 4m m3 4.08 3.77 2.376 0 40.440 49 X©y lan can, bÖ bÕp g¹ch chØ v÷a XM M50 TÇng 1, ®é cao [ 4m m3 0.3 0.285 2.64 3.168 21.636 TÇng 2, 3, 4 cao > 4m m3 0.761 0.653 2.838 19.01 57.537 50 X©y bËc cÇu thang, tam cÊp g¹ch chØ v÷a XM M50 TÇng 1, ®é cao [ 4m m3 1.775 1.85 2.268 19.44 62.645 TÇng 2, 3, 4 cao > 4m m3 0 0 0.378 16.416 34.722 51 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt cèt thÐp tÊm ®an bÖ bÕp ®óc s½n tÊn 0.015 0.015 0.03 0.15 0.555 52 BT tÊn ®an bÖ bÕp ®óc s½n M200 ®¸ 1x2 m3 0.24 0.24 0.48 1.2 6.480 53 L¾p dùng vµ th¸o dì v¸n khu«n bÖ bÕp m2 2.4 2.4 4.8 12 64.800 54 L¾p ®Æt tÊm ®an bÖ bÕp b»ng thñ c«ng tÊm 2 2 4 10 54.000 55 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt cèt thÐp ®¸y bÓ níc trªn m¸i, ®é cao > 4m, f <= 10 tÊn 0.03 0.03 0.06 0.15 0.810 56 BT ®¸y bÓ níc trªn m¸i M200 ®¸ 1x2 m3 0.24 0.24 0.48 1.2 6.480 57 L¾p dùng vµ th¸o dì v¸n khu«n bÓ níc m¸i m2 28.8 28.8 57.6 144 777.600 58 X©y bÓ níc têng 220 g¹ch ®Æc VXM M50 m3 1.5 1.5 3 7.5 40.500 59 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt cèt thÐp tÊm ®an bÓ níc ®óc s½n tÊn 0.03 0.03 0.06 0.15 0.810 60 BT tÊm ®an bÓ níc ®óc s½n M200 ®¸ 1x2 m3 0.24 0.24 0.48 1.2 6.480 61 L¾p dùng vµ th¸o dì VK tÊm ®an bÓ níc m2 24 24 48 120 648.000 62 Tr¸t trong, ngoµi bÓ níc VXM M75 ®¸nh mµu b»ng xim¨ng nguyªn chÊt m2 25.96 25.96 25.46 60.46 429.940 63 L¾p tÊm ®an bÓ níc m¸i b»ng thñ c«ng m2 2 2 4 10 54.000 64 L¸ng ®¸y bÓ níc dµy 2cm, ®¸nh mµu b»ng xim¨ng nguyªn chÊt m2 1.8 1.8 3.6 9 48.600 65 Gia c«ng cèt thÐp giµn hoa f [ 10 tÊn 0 0 0 0.083 0.166 f [ 18 tÊn 0 0 0 0.453 0.906 66 BT giµn hoa M200 ®¸ 1x2 m3 0 0 0 2.97 5.940 67 BT t¹o dèc trªn m¸i VXM M50 ®¸ 1x2 m3 0 0 2.952 13.65 42.060 68 Gia c«ng cèt thÐp chèng thÊm m¸i, f [ 10 tÊn 0 0 5.5 27.5 82.500 69 BT chèng thÊm m¸i M200 ®¸ 1x2 m3 0 0 7.3 10.44 57.380 70 X©y g¹ch chèng nãng (200x100x100) m3 0 0 9.52 23.76 95.120 71 L¸t 2 líp g¹ch l¸ nem trªn m¸i m2 0 0 144 150 1,020.000 72 L¸ng sªn« tho¸t níc m¸i VXM M75, ®¸nh mµu b»ng xim¨ng nguyªn chÊt m2 1.8 1.8 3.6 9 48.600 73 L¸ng VXM M75 dµy 2cm trªn n¾p bÓ níc m2 0 0 0 0 0.000 74 Tr¸t trong vµ ngoµi nhµ VXM M50 dµy 2cm TÇng 1, ®é cao [ 4m m2 128.8 137.6 492 1342 6,045.600 TÇng 2, 3, 4 cao > 4m m2 136.6 135 72 5170 11,656.200 75 Tr¸t cét VXM M50 toµn nhµ dµy 1,5cm m2 84.6 75.8 182.16 600.16 2,703.320 76 Tr¸t dÇm VXM M50 toµn nhµ dµy 1,5cm m2 60 58 164.04 486 2,212.200 77 Tr¸t trÇn VXM M50 toµn nhµ dµy 1,5cm m2 152.5 185.92 287.28 1965.6 6,435.100 78 L¾p dùng khu«n cöa m 137 95.2 273.2 879 4,083.000 79 L¾p cöa vµo khu«n cöa m2 35.11 24.32 82.44 226.36 1,110.690 80 SX khu«n cöa gç nhãm 2 70x240 (mua thµnh phÈm) m 117 105 256.4 744 3,589.000 70x80 (mua thµnh phÈm) m 14 14 16.8 135 452.000 81 SX c¸c cöa gç nhãm 2 Cöa ®i pan« m2 25.14 21.52 52.8 201.16 842.300 Cöa sæ kÝnh m2 29.44 17.99 29.64 25.2 404.680 Cöa sæ chíp m2 29.44 17.99 29.64 25.2 404.680 82 S¶n xuÊt, l¾p dùng cöa kÝnh khung nh«m ASIA m2 34.18 82.94 91.35 304.44 1,304.890 83 SX hoa s¾t cöa s¾t « vu«ng 12x12 m2 27.72 17.7 37.24 25.2 430.640 84 L¾p dùng hoa s¾t vµo khu«n cöa tÊn 2.31 1.475 3.1 2.1 35.870 85 S¶n xuÊt, l¾p dùng lan can cÇu thang con tiÖn gç (mçi m: 4 con) m 7 8.5 22.64 149.2 460.600 86 Gia c«ng, l¾p dùng tay vÞn cÇu thang b»ng gç nhãm 2 m 7 8.5 22.64 149.2 460.600 87 Gia c«ng, l¾p dùng tay vÞn lan can hµnh lang b»ng thÐp èng f32 tÊn 0.0064 0.0064 0.084 0.505 1.475 88 Granit« cÇu thang TÇng 1, ®é cao [ 4m m2 16.169 16.169 7.56 10.56 172.103 TÇng 2, 3, 4 cao > 4m m2 0 0 12.6 63.36 189.720 89 L¸t g¹ch Granit nh©n t¹o TBC Th¹ch Bµn 300x300 trong phßng (lo¹i bãng, hång ®Ëm) TÇng 1, ®é cao [ 4m m2 82.5 77.94 135.26 489 2,231.800 TÇng 2, 3, 4 cao > 4m m2 90 85.93 179.72 1025.5 3,579.600 90 èp g¹ch men kÝnh khu WC cña Itali 15x20 TÇng 1, ®é cao [ 4m m2 21.6 21.6 43.2 108 583.200 TÇng 2, 3, 4 cao > 4m m2 43.2 43.2 129.6 540 2,030.400 91 L¸t g¹ch chèng tr¬n 200x200 cña Itali trong phßng vÖ sinh TÇng 1, ®é cao [ 4m m2 6.48 6.48 7.029 54 188.505 TÇng 2, 3, 4 cao > 4m m2 12.96 12.96 15.84 216 601.920 92 B¶ Ventonit, s¬n Silicat toµn nhµ m2 265.5 272.6 1827.5 9562.8 30,121.600 93 §µo mãng bè hÌ vµ r·nh tho¸t níc m3 1.2 1.2 3.6 6.12 38.640 94 X©y r·nh tho¸t níc xung quanh nhµ g¹ch chØ ®Æc, v÷a XM M75 m3 4.4 4.5 13.2 22.44 141.680 95 §µo ®Êt ®Æt èng níc tho¸t tõ nhµ ra èng chÝnh b»ng thñ c«ng m3 4 4 12 20.4 128.800 96 èng thãat níc th¶i f200 b»ng XM ®óc s½n tõ nhµ ra cèng chung m 15 15 30 75 405.000 97 èng tho¸t níc ma f100 nhùa TiÒn Phong PVC tõ trªn m¸i xuèng m 8.75 9.28 16.8 67 279.250 98 L¸t g¹ch gèm GiÕng §¸y 30x30 hÌ xung quanh nhµ m2 24 24 72 122.4 772.800 99 S¬n thÐp c¸c lo¹i 3 níc m2 21 13 50 140 677.000 100 D¸n ngãi GiÕng §¸y (Tù tÝnh) m2 148.5 235.8 305.8 351.4 3,271.300 101 BT m¸i nghiªng dµy 80 M200 ®¸ 1x2 (Tù tÝnh) m3 11.88 18.864 24.464 28.112 261.704 102 V¸n khu«n BT m¸i nghiªng (Tù tÝnh) m2 148.5 235.8 305.8 351.4 3,271.300 103 Cèt thÐp m¸i nghiªng f[ 10 (Tù tÝnh, lÊy theo §M = 70 Kg/m3) tÊn 0.8316 1.3205 1.71248 1.96784 18.319 Ghi chó: C¸c c«ng viÖc 80, 81, 82, 85, 87 & 96 ®­îc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tõ thÞ tr­êng (t¹m tÝnh) X¸c ®Þnh sè l­îng vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng cho gãi thÇu X¸c ®Þnh sè l­îng vËt liÖu cña gãi thÇu C«ng thøc: Trong ®ã: +) Vj : Khèi l­îng vËt liÖu lo¹i j cÇn ®Ó thùc hiÖn toµn bé gãi thÇu. +) Qi : Khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p lo¹i i (Bãc t¸ch tõ b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng, tham kh¶o B¶ng tiªn l­îng mêi thÇu). +) §MVL ij : §Þnh møc sö dông vËt liÖu lo¹i j ®Ó hoµn thµnh 1 ®¬n vÞ c«ng t¸c x©y l¾p lo¹i i (§Þnh møc néi bé doanh nghiÖp). B¶ng 1 : Nhu cÇu vËt liÖu x©y dùng cho gãi thÇu STT M· hiÖu Tªn vËt t §¬n vÞ Khèi l­îng VËt liÖu 1 :0001 Xi m¨ng PC30 TÊn 1.013 2 :0002 C¸t vµng m3 2.147 3 :026 Bu l«ng M18x20 c¸i 408.000 4 :038 Bu l«ng M20x80 c¸i 117.984 5 :0427 èng nhùa D100mm m 284.835 6 :053 B¶n lÒ lo¹i thêng c¸i 645.960 7 :061 BËt s¾t D10 c¸i 2,681.520 8 :062 BËt s¾t D6 c¸i 8,166.000 9 :065 Bét mµu kg 37.991 10 :067 Bét ®¸ kg 3,437.319 11 :071 C©y chèng c©y 3,578.575 12 :0743 Cån röa kg 1.368 13 :0744 Nhùa d¸n kg 1.899 14 :078 C¸t mÞn ML 1,5 - 2,0 m3 317.582 15 :079 C¸t nÒn m3 1,165.875 16 :081 C¸t vµng m3 1,405.173 17 :0860 èng xi m¨ng D <= 150mm m 417.150 18 :127 D©y buéc kg 1,113.515 19 :136 D©y thÐp kg 4,908.429 20 :165 GiÊy r¸p m2 602.432 21 :189 G¹ch granit nh©n t¹o 40x40cm viªn 32,052.800 22 :192 G¹ch l¸ dõa 10x20 viªn 34,834.600 23 :194 G¹ch l¸ nem 20x20 viªn 25,500.000 24 :201 G¹ch men sø 20x30cm viªn 44,431.200 25 :211 G¹ch vì m3 454.430 26 :214 G¹ch x©y (6,5x10,5x22) viªn 1,460,293.962 27 :221 Gç chèng m3 178.888 28 :231 Gç v¸n m3 22.025 29 :232 Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 3.840 30 :233 Gç v¸n khu«n m3 220.312 31 :238 Gç xÎ m3 8.475 32 :239 Gç ®µ nÑp m3 35.501 33 :240 Gç ®µ, chèng m3 11.975 34 :254 Líi thÐp B40 m2 301.448 35 :275 Níc LÝt 1,110,431.229 36 :286 Que hµn kg 841.922 37 :305 S¬n kg 152.325 38 :331 ThÐp h×nh kg 3,660.440 39 :340 ThÐp trßn D > 10mm kg 5,813.640 40 :341 ThÐp trßn D > 18mm kg 30,230.760 41 :343 ThÐp trßn D<= 18mm kg 111,641.040 42 :344 ThÐp trßn D<=10mm kg 137,107.125 43 :348 ThÐp ®Öm kg 176.800 44 :378 Ven tonit kg 36,145.920 45 :379 V«i côc kg 2,779.445 46 :390 Xi m¨ng PC30 kg 1,565,220.648 47 :392 Xi m¨ng tr¾ng kg 5,271.247 48 :394 X¨ng kg 79.886 49 :400 ¤ xy chai 17.906 50 :401 §inh kg 2,986.443 51 :412 §inh ®Øa C¸i 194.329 52 :428 §¸ d¨m 1x2 m3 2,550.589 53 :437 §¸ tr¾ng (H¹t ®¸ granit«) kg 5,970.080 54 :442 §Êt ®Ìn kg 73.779 55 :476 C¸t mÞn ML 0,7 - 1,4 m3 2,025.252 56 :478 G¹ch x©y 2 lç 6x10,5x22 viªn 402,824.400 57 :479 G¹ch chèng tr¬n 20x20 viªn 19,760.625 X¸c ®Þnh nhu cÇu lao ®éng cña gãi thÇu (ngµy c«ng) C«ng thøc: Trong ®ã: +) Hj : Hao phÝ lao ®éng ®Ó hoµn thµnh toµn bé gãi thÇu t­¬ng øng víi cÊp bËc c«ng viÖc j. +) Qi : Khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p lo¹i i (Bãc t¸ch tõ b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng, tham kh¶o B¶ng tiªn l­îng mêi thÇu). +) §ML§ ij : §Þnh møc lao ®éng ®Ó hoµn thµnh 1 ®¬n vÞ c«ng t¸c x©y l¾p lo¹i i t­¬ng øng víi bËc thî j (§Þnh møc néi bé cña doanh nghiÖp). B¶ng 2 : Nhu cÇu lao ®éng cho gãi thÇu :6005 Nh©n c«ng bËc 3,5/7 C«ng 267.011 :6127 Nh©n c«ng 2,7/7 c«ng 167.440 :6130 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 4,101.127 :6135 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 15,915.853 :6137 Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 11,878.714 :6140 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 25,717.804 :6145 Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 1,287.992 X¸c ®Þnh sè l­îng ca m¸y thi c«ng (ch­a kÓ ca m¸y ngõng viÖc) C«ng thøc: Trong ®ã: +) CM j : Tæng sè ca m¸y lo¹i j ®Ó hoµn thµnh toµn bé gãi thÇu. +) Qi : Khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p lo¹i i (Bãc t¸ch tõ b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng, tham kh¶o B¶ng tiªn l­îng mêi thÇu). +) §MM ij : §Þnh møc sö dông m¸y lo¹i j ®Ó hoµn thµnh 1 ®¬n vÞ c«ng t¸c x©y l¾p lo¹i i (§Þnh møc néi bé cña doanh nghiÖp). B¶ng 3 : Nhu cÇu ca m¸y thi c«ng cho gãi thÇu TT Lo¹i m¸y §¬n vÞ Khèi lîng Ghi chó 1 M¸y c¾t uèn ca 94.337 2 M¸y hµn 23kw ca 252.279 3 M¸y trén 250L ca 269.185 4 M¸y trén 80L ca 198.316 5 M¸y vËn th¨ng 0,8T ca 347.345 6 M¸y ®µo <= 0,4m3 ca 37.426 7 M¸y ®Çm bµn 1kw ca 2.651 8 M¸y ®Çm cãc ca 31.536 9 M¸y ®Çm dïi 1,5kw ca 336.188 10 ¤ t« <=5T ca 31.773 X¸c ®Þnh chi phÝ dù thÇu, phÇn chi phÝ trùc tiÕp (kh«ng cã thuÕ VAT) X¸c ®Þnh chi phÝ vËt liÖu Chi phÝ vËt liÖu cho gãi thÇu ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo khèi l­îng vËt liÖu sö dông vµ gi¸ vËt liÖu kÕ ho¹ch tÝnh t¹i hiÖn tr­êng x©y l¾p cña gãi thÇu. C«ng thøc: Trong ®ã: +) VLdth : Tæng chi phÝ vËt liÖu trong gi¸ dù thÇu. +) VLj : Sè l­îng vËt liÖu lo¹i j (Theo B¶ng 1). +) § vlj : §¬n gi¸ 1 ®¬n vÞ vËt liÖu loÞa j t¹i hiÖn tr­êng x©y dùng. (§¬n gi¸ néi bé cña doanh nghiÖp). tÝnh to¸n chi phÝ vËt liÖu cho gãi thÇu (§¬n vÞ tÝnh cét Thµnh tiÒn: 1000®) (Trang sau) B¶ng 4 : tÝnh to¸n chi phÝ vËt liÖu cho gãi thÇu §¬n vÞ tÝnh cét Thµnh tiÒn: 1.000® STT Tªn vËt t­ §¬n vÞ Khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Xi m¨ng PC30 TÊn 1.013 667000 675,338 2 C¸t vµng m3 2.147 55000 118,058 3 Bu l«ng M18x20 c¸i 408.000 2200 897,600 4 Bu l«ng M20x80 c¸i 117.984 3370 397,606 5 èng nhùa D100mm m 284.835 24000 6,836,040 6 B¶n lÒ lo¹i thêng c¸i 645.960 6000 3,875,760 7 BËt s¾t D10 c¸i 2,681.520 740 1,984,325 8 BËt s¾t D6 c¸i 8,166.000 600 4,899,600 9 Bét mµu kg 37.991 40000 1,519,657 10 Bét ®¸ kg 3,437.319 250 859,330 11 C©y chèng c©y 3,578.575 8000 28,628,599 12 Cån röa kg 1.368 6000 8,210 13 Nhùa d¸n kg 1.899 43000 81,653 14 C¸t mÞn ML 1,5 - 2,0 m3 317.582 30000 9,527,455 15 C¸t nÒn m3 1,165.875 21000 24,483,369 16 C¸t vµng m3 1,405.173 55000 77,284,534 17 èng xi m¨ng D <= 150mm m 417.150 12800 5,339,520 18 D©y buéc kg 1,113.515 9500 10,578,389 19 D©y thÐp kg 4,908.429 6200 30,432,258 20 GiÊy r¸p m2 602.432 5500 3,313,376 21 G¹ch granit nh©n t¹o 40x40cm viªn 32,052.800 14890 477,266,192 22 G¹ch l¸ dõa 10x20 viªn 34,834.600 368 12,819,133 23 G¹ch l¸ nem 20x20 viªn 25,500.000 455 11,602,500 24 G¹ch men sø 20x30cm viªn 44,431.200 4000 177,724,800 25 G¹ch vì m3 454.430 45000 20,449,343 26 G¹ch x©y (6,5x10,5x22) viªn 1,460,293.962 537 784,177,858 27 Gç chèng m3 178.888 1300000 232,553,881 28 Gç v¸n m3 22.025 1400000 30,835,286 29 Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 3.840 1400000 5,375,720 30 Gç v¸n khu«n m3 220.312 1300000 286,405,124 31 Gç xÎ m3 8.475 7000000 59,325,280 32 Gç ®µ nÑp m3 35.501 1400000 49,701,376 33 Gç ®µ, chèng m3 11.975 1300000 15,567,552 34 Líi thÐp B40 m2 301.448 22000 6,631,856 35 Níc LÝt 1,110,431.229 5 4,996,941 36 Que hµn kg 841.922 7150 6,019,745 37 S¬n kg 152.325 15000 2,284,875 STT Tªn vËt t §¬n vÞ Khèi lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 38 ThÐp h×nh kg 3,660.440 7980 29,210,311 39 ThÐp trßn D > 10mm kg 5,813.640 7430 43,195,345 40 ThÐp trßn D > 18mm kg 30,230.760 7430 224,614,547 41 ThÐp trßn D<= 18mm kg 111,641.040 7430 829,492,927 42 ThÐp trßn D<=10mm kg 137,107.125 7330 1,004,995,226 43 ThÐp ®Öm kg 176.800 7330 1,295,944 44 Ven tonit kg 36,145.920 3978 143,788,470 45 V«i côc kg 2,779.445 330 917,217 46 Xi m¨ng PC30 kg 1,565,220.648 672 1,051,828,276 47 Xi m¨ng tr¾ng kg 5,271.247 1800 9,488,244 48 X¨ng kg 79.886 7428 593,393 49 ¤ xy chai 17.906 30450 545,250 50 §inh kg 2,986.443 9500 28,371,213 51 §inh ®Øa C¸i 194.329 1400 272,061 52 §¸ d¨m 1x2 m3 2,550.589 105000 267,811,895 53 §¸ tr¾ng (H¹t ®¸ granit«) kg 5,970.080 250 1,492,520 54 §Êt ®Ìn kg 73.779 5900 435,295 55 C¸t mÞn ML 0,7 - 1,4 m3 2,025.252 30000 60,757,567 56 G¹ch x©y 2 lç 6x10,5x22 viªn 402,824.400 340 136,960,296 57 G¹ch chèng tr¬n 20x20 viªn 19,760.625 2150 42,485,344 58 VËt liÖu kh¸c % 59 S¶n xuÊt khu«n cöa gç nhãm II 70 x 240 (mua thµnh phÈm) m 3,589.000 140000 502,460,000 60 S¶n xuÊt khu«n cöa gç nhãm II 70 x 80 (mua thµnh phÈm) m2 452.000 140000 63,280,000 61 S¶n xuÊt cöa gç nhãm II cöa ®i pan« m2 842.300 350000 294,805,000 62 S¶n xuÊt cöa gç nhãm II cöa sæ kÝnh m2 404.680 300000 121,404,000 63 S¶n xuÊt cöa gç nhãm II cöa sæ chíp m2 404.680 350000 141,638,000 64 D¸n ngãi giÕng ®¸y m2 1,510.980 38178 57,686,194 Tæng céng 7,397,616,474 X¸c ®Þnh chi phÝ nh©n c«ng Chi phÝ nh©n c«ng cho gãi thÇu ®­îc x¸c ®Þnh theo ®¬n gi¸ mét ngµy c«ng t­¬ng øng víi cÊp bËc cña tõng lo¹i thî vµ tæng sè ngµy c«ng t­¬ng øng ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu. C«ng thøc: Trong ®ã: +) NCdth : Chi phÝ nh©n c«ng trong gi¸ dù thÇu. +) Hj : Tæng sè ngµy c«ng t­¬ng øng víi cÊp bËc thî lo¹i j ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu (Theo B¶ng 2). +) § ncj : §¬n gi¸ 1 ngµy c«ng t­¬ng øng víi cÊp bËc thî lo¹i j. (§¬n gi¸ néi bé cña doanh nghiÖp). B¶ng 5: tÝnh to¸n chi phÝ nh©n c«ng cho gãi thÇu §¬n vÞ tÝnh cét Thµnh tiÒn: 1000® M· hiÖu lo¹i lao ®éng §¬n vÞ Khèi lîng (®m néi bé) ®¬n gi¸ nc (néi bé dn) thµnh tiÒn (1.000®) 6005 Nh©n c«ng bËc 3,5/7 C«ng 267.011 35000.000 9345.389 6145 Nh©n c«ng 4,5/7 C«ng 1287.992 43300.000 55770.054 6140 Nh©n c«ng 4/7 C«ng 25717.804 40000.000 1028712.176 6137 Nh©n c«ng 3,7/7 C«ng 11878.714 33500.000 397936.925 6135 Nh©n c«ng 3,5/7 C«ng 15915.853 33000.000 525223.151 6127 Nh©n c«ng 2,7/7 C«ng 167.440 25000.000 4186.000 6130 Nh©n c«ng 3/7 C«ng 4101.127 30000.000 123033.823 TæNG CHI PHÝ NH¢N C¤NG (1.000§) 2144207.518 X¸c ®Þnh chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng (toµn bé lµ m¸y tù cã ) C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh: Sè l­îng ca m¸y thi c«ng theo tõng lo¹i m¸y, cã ph©n biÖt gi÷a m¸y tù cã vµ m¸y ®i thuª. §¬n gi¸ ca m¸y tù cã vµ ®¬n gi¸ ca m¸y ®i thuª. Sè l­îng ca m¸y ngõng viÖc theo tõng läai m¸y, cã ph©n biÖt gi÷a m¸y tù cã vµ m¸y ®i thuª . §¬n gi¸ ca m¸y ngõng viÖc t­¬ng øng víi tõng lo¹i. Chi phÝ vËn chuyÓn m¸y ®Õn c«ng tr­êng, lµm c«ng tr×nh t¹m cho m¸y ho¹t ®éng (chi phÝ kh¸c cña m¸y hay chi phÝ mét lÇn). C«ng thøc: Trong ®ã : +) SDMdth : Tæng chi phÝ sö dông m¸y trong gi¸ dù thÇu. +) CM i : Tæng sè ca m¸y lo¹i i ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh (cã thÓ lµm m¸y tù cã hoÆc m¸y ®i thuª). +) §mi : §¬n gi¸ ca m¸y lo¹i i khi lµm viÖc (m¸y tù cã hoÆc m¸y ®i thuª). +) CMngi : Tæng sè ca m¸y lo¹i i ph¶i ngõng viÖc ë c«ng tr­êng (m¸y tù cã hoÆc m¸y ®i thuª). +) §ngi : §¬n gi¸ ca m¸y lo¹i i khi ngõng viÖc (m¸y tù cã hoÆc m¸y ®i thuª). +) Cki : Chi phÝ kh¸c cña m¸y lo¹i i. Chó thÝch: §¬n gi¸ ca m¸y cña Nhµ n­íc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh b»ng ®¬n gi¸ ca m¸y tra theo ®¬n gi¸ gèc nh©n víi hÖ sè thay ®æi 1,13. §¬n gi¸ ca m¸y (khi lµm viÖc) néi bé cña doanh nghiÖp quy ®Þnh ¸p dông b»ng ®¬n gi¸ ca m¸y cña Nhµ n­íc quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi m¸y ®i thuª vµ gi¶m 10% ®èi víi m¸y cña doanh nghiÖp tù cã. Nh÷ng ca m¸y ngõng viÖc (do c«ng nghÖ, tæ chøc), ®¬n gi¸ ca m¸y ngõng viÖc lÊy b»ng chi phÝ khÊu hao cña m¸y trong ca ®ã. Trong ®å ¸n, do kh«ng biÕt tuæi thä (thêi gian tÝnh khÊu hao) cña m¸y nªn ta t¹m tÝnh ®¬n gi¸ ca m¸y ngõng viÖc b»ng 30% ®¬n gi¸ ca m¸y khi lµm viÖc (¸p dông t­¬ng tù ®èi víi m¸y tù cã & m¸y ®i thuª). B¶ng tÝnh chi phÝ m¸y thi c«ng (Trang sau) STT Lo¹i m¸y Sè l­îng ca m¸y §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 M¸y c¾t uèn ca lµm viÖc 94.337 68.707 6481.593 ca ngõng viÖc 0 2 M¸y hµn 23kw ca lµm viÖc 252.279 78.652 19842.221 ca ngõng viÖc 28 23.5956 660.677 3 M¸y trén 250L ca lµm viÖc 269.185 100.254 26986.841 ca ngõng viÖc 70 30.0762 2105.334 4 M¸y trén 80L ca lµm viÖc 198.316 66.497 13187.432 ca ngõng viÖc 70 19.9491 1396.437 5 M¸y vËn th¨ng 0,8T ca lµm viÖc 347.345 159.633 55447.721 ca ngõng viÖc 56 47.8899 2681.834 6 M¸y ®µo <= 0,4m3 ca lµm viÖc 37.426 1136.689 42541.154 7 M¸y ®Çm dïi 1,5kw ca lµm viÖc 336.188 58.362 19620.630 ca ngõng viÖc 8 ¤ t« <=5T 31.773 212.415 6749.062 Tæng céng 197700.937 X¸c ®Þnh chi phÝ chung trong chi phÝ dù thÇu (kh«ng cã VAT) Chi phÝ chung th­êng ®­îc x¸c ®Þnh vµ tæng hîp tõ bé phËn chi phÝ chung cÊp c«ng tr­êng vµ bé phËn chi chung cÊp doanh nghiÖp ph©n bæ cho gãi thÇu. X¸c ®Þnh chi phÝ qu¶n lý c«ng tr­êng (Chi phÝ chung ë cÊp c«ng tr­êng) Chi phÝ chung cÊp c«ng tr­êng (chi phÝ qu¶n lý c«ng tr­êng) cã thÓ x¸c ®Þnh theo mét sè c¸ch kh¸c nhau. ë ®©y cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng c¸ch dù trï chi tiÕt nh÷ng kho¶n chi phÝ t¹i c«ng tr­êng nh­: l¸n tr¹i, c«ng tr×nh t¹m, ®iÖn n­íc phôc vô thi c«ng, chi phÝ tr¶ l­¬ng vµ phô cÊp cho c¸n bé qu¶n lý c«ng tr­êng, chi phÝ dù thÇu, tr¶ l·i tÝn dông, khÊu hao dông cô ph­¬ng tiÖn thi c«ng v.v… Nh÷ng kho¶n kh¸c ph¶i chi t¹i c«ng tr­êng nh­: chÌ, thuèc, n­íc uèng, tiÕp kh¸ch, v¨n phßng phÈm, ... ®­îc dù trï theo tû lÖ % so víi chi phÝ nh©n c«ng cña gãi thÇu. a1. Chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp cña bé phËn qu¶n lý gi¸n tiÕp trªn c«ng tr­êng C«ng thøc: Trong ®ã: +) : TiÒn l­¬ng vµ phô cÊp l­¬ng cña bé phËn gi¸n tiÕp trªn c«ng tr­êng. +) : Sè l­îng c¸n bé, viªn chøc lµm viÖc t¹i c«ng tr­êng cã møc l­¬ng lo¹i i. +) L thi : L­¬ng th¸ng kÓ c¶ phô cÊp cña 1 ng­êi cã møc l­¬ng lo¹i i. +) T tci : Thêi gian thi c«ng (lµm viÖc t¹i c«ng tr­êng) tÝnh b»ng th¸ng cña c¸n bé gi¸n tiÕp lo¹i i. B¶ng TÝnh to¸n tiÒn l­¬ng & phô cÊp cho bé phËn Qu¶n lý gi¸n tiÕp cña c«ng tr­êng (Trang sau) B¶ng 7 : TÝnh to¸n tiÒn l­¬ng & phô cÊp cho bé phËn Qu¶n lý gi¸n tiÕp cña c«ng tr­êng §¬n vÞ tÝnh: 1.000® S T T Lo¹i viªn chøc §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng L­¬ng & phô cÊp 1 th¸ng (1.000®) Thêi gian lµm viÖc t¹i c«ng tr­êng (th¸ng) Thµnh tiÒn (1.000®) 1 Chñ nhiÖm c«ng tr×nh Ngêi 1 1.200 11 13.200 2 Phã chñ nhiÖm c«ng tr×nh 1 Ngêi 1 1.000 10 10.000 3 Phã chñ nhiÖm c«ng tr×nh 2 Ngêi 1 1.000 8 8.000 4 C¸n bé kü thuËt 1 Ngêi 1 900 10 9.000 5 C¸n bé kü thuËt 2 Ngêi 1 900 8 7.200 6 Nh©n viªn kinh tÕ 1 Ngêi 1 600 11 6.600 7 Nh©n viªn kinh tÕ 2 Ngêi 1 600 8 4.800 8 Nh©n viªn kh¸c Ngêi 1 500 8 4.000 9 B¶o vÖ c«ng trêng 1 Ngêi 1 450 11 4.950 10 B¶o vÖ c«ng trêng 2 Ngêi 2 450 9 8.100 Tæng céng - 11 - - 75.850 a2. B¶o hiÓm x· héi, y tÕ, nép h×nh thµnh quü c«ng ®oµn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn x©y l¾p lµm viÖc trong suèt thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh C«ng thøc: BH = ( * + NCdth * Knc) * M Trong ®ã : +) = 0,75: Tû lÖ chuyÓn ®æi tõ l­¬ng vµ phô cÊp cña bé phËn gi¸n tiÕp trªn c«ng tr­êng sang tiÒn l­¬ng theo cÊp bËc (chøc danh). +) Knc = 1,00: Tû lÖ chuyÓn ®æi tõ l­¬ng vµ phô cÊp cña c«ng nh©n sang l­¬ng cÊp bËc. +) M : Møc b¶o hiÓm x· héi, y tÕ, trÝch nép quü c«ng ®oµn mµ doanh nghiÖp (c«ng tr­êng) ph¶i chi nép cho ng­êi lao ®éng (B»ng 19% so víi chi phÝ tiÒn l­¬ng. Trong ®ã gåm 15% BHXH, 2% BHYT, 2% trÝch nép c«ng ®oµn). +) : Chi phÝ tiÒn l­¬ng & phô cÊp cho bé phËn gi¸n tiÕp (B¶ng 7). +) NCdth : Chi phÝ nh©n c«ng trong chi phÝ dù thÇu (B¶ng 5). B¶ng 8 : TÝnh to¸n chi phÝ nép bhxh, bhyt, trÝch nép c«ng ®oµn §¬n vÞ tÝnh: 1.000® TLgt kgt ncdth knc %bhxh %bhyt %c® 75.850 0,75 1.198.354 1,00 15% 2% 2% 56.888 1.198.354 169.458 22.594 22.594 TæNG CHI PHÝ B¶O HIÓM (1.000§) 214.646 a3. Chi phÝ khÊu hao, ph©n bæ gi¸ trÞ c¸c c«ng cô, dông cô phôc vô thi c«ng C«ng thøc: Trong®ã: +) Gi : Tæng gi¸ trÞ c¸c c«ng cô, dông cô lo¹i i phôc vô cho qu¸ tr×nh thi c«ng (gi¸o c«ng cô, xe c¶i tiÕn, ...) +) T i : Thêi h¹n sö dông tèi ®a cña dông cô, c«ng cô lo¹i i. +) t i : Thêi gian mµ dông cô, c«ng cô lo¹i i tham gia vµo qu¸ tr×nh thi c«ng. b¶ng 9 : TÝnh to¸n cpkh, ph©n bæ gi¸ trÞ c¸c c«ng cô, dông cô §¬n vÞ tÝnh: VN§ S T T Tªn c«ng cô §¬n vÞ Sè l­îng Nguyªn gi¸ Go (VN§) Gi¸ trÞ tÝnh khÊu hao 90%*Go Thêi gian khÊu hao (Th¸ng) Thêi gian sö dông t¹i c«ng tr­êng (Th¸ng) TiÒn khÊu hao (VN§) 1 Xe c¶i tiÕn c¸i 12 100.000 90.000 12 11 990.000 2 Gi¸o c«ng cô bé ChuyÓn sang danh môc vËt liÖu -  Tæng sè tiÒn khÊu hao (VN§) 990.000 a4. Chi phÝ tr¶ l·i tÝn dông C¨n cø vµo hå s¬ mêi thÇu, ph­¬ng ¸n tµi chÝnh th­¬ng m¹i (t¹m øng, thu håi t¹m øng vµ thanh to¸n), kh¶ n¨ng huy ®éng vèn tù cã, … dù kiÕn ¸p dông cho gãi thÇu sÏ dù trï ®­îc l­îng vèn l­u ®éng ®i vay vµ chi phÝ tr¶ l·i tÝn dông cho phÇn vèn vay. Vèn l­u ®éng ®Ó thi c«ng cho ®ît i lµ lo¹i vèn vay ng¾n h¹n (vay 03 th¸ng, 06 th¸ng, ...) cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ hÕt thêi h¹n vay ph¶i tr¶ c¶ gèc vµ l·i. C«ng thøc: Trong ®ã: +) r i : L·i suÊt vay vèn l­u ®éng t­¬ng øng víi ®ît vay thø i. +) t i : Thêi gian vay cña ®ît vay thø i. +) : L­îng vèn l­u ®éng vay ë ®ît i tÝnh trung b×nh ph¶i chÞu l·i trong suèt ®ît thi c«ng thø i. NÕu vay ®Òu hµng th¸ng trong hîp ®ång vay cña ®ît i th× l­îng vèn ph¶i chÞu l·i tÝnh trung b×nh trong suèt thêi gian ®ît i cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: +) : L­îng vèn l­u ®éng yªu cÇu ®Ó ®¶m b¶o cho thi c«ng cña ®ît i. X¸c ®Þnh l­îng vèn l­u ®éng yªu cÇu ®Ó thi c«ng ®ît i cã thÓ b»ng c¸ch dù trï chi tiÕt hoÆc lÊy theo tû lÖ % so víi tæng chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p ®Ó ®­a vµo bµn giao thanh to¸n cña ®ît thi c«ng thø i. +) : L­îng vèn l­u ®éng tù cã cña doanh nghiÖp huy ®éng cho gãi thÇu ®Ó thi c«ng ®ît i. +) : L­îng vèn do chñ ®Çu t­ t¹m øng ban ®Çu hoÆc thanh to¸n khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh nghiÖm thu ®ît (i-1) cho nhµ thÇu theo quy ®Þnh (nÕu cã) ®Ó huy ®éng thi c«ng ®ît i. C¨n cø thêi h¹n tæng tiÕn ®é thi c«ng, ta chia qu¸ tr×nh thi c«ng thµnh 4 ®ît: - §ît 1: Quý 1/2005, tõ 01/01/2005 ®Õn 31/03/2005. - §ît 2: Quý 2/2005, tõ 01/04/2005 ®Õn 30/06/2005. - §ît 3: Quý 3/2005, tõ 01/07/2005 ®Õn 30/09/2005. - §ît 4: Th¸ng 10 & 11/2005, tõ 01/10/2005 ®Õn 30/11/2005. Gi¶ thiÕt tiÕn ®é thi c«ng ®­îc thùc hiÖn ®Òu theo thêi gian nªn thêi ®iÓm hoµn thµnh khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p, nghiÖm thu bµn giao nh­ sau: - Vµo ngµy 31/3/2005 hoµn thµnh nghiÖm thu 30% gi¸ trÞ hîp ®ång. - Vµo ngµy 30/6/2005 hoµn thµnh nghiÖm thu 60% gi¸ trÞ hîp ®ång. - Vµo ngµy 30/9/2005 hoµn thµnh nghiÖm thu 90% gi¸ trÞ hîp ®ång. - Ngµy 30/11/2005, nghiÖm thu bµn giao toµn bé c«ng tr×nh. Sau khi ký kÕt hîp ®ång, nhµ thÇu ph¶i nép chi phÝ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång GBL = 10%.GH§ cho chñ ®Çu t­. Cã thÓ nép trùc tiÕp 100%.GBL cho chñ ®Çu t­ hoÆc nép d­íi d¹ng giÊy b¶o l·nh cña Ng©n hµng. Kho¶n tiÒn nµy nhµ thÇu chØ ®­îc nhËn l¹i khi hoµn thµnh c«ng tr×nh. Chän c¸ch nép trùc tiÕp cho chñ ®Çu t­. X¸c ®Þnh l­îng vèn yªu cÇu: +) Do ch­a x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ hîp ®ång nªn theo kinh nghiÖm, dù kiÕn lÊy b»ng 90% gi¸ gãi thÇu dù ®o¸n: - Gi¸ gãi thÇu dù ®o¸n (Theo môc III): = 8.884.337.066 VN§. - Gi¸ trÞ hîp ®ång: GH§ = 0,9 * 8.884.337.066 = 7.995.903.359 VN§. +) Gi¶ thiÕt chi phÝ chung b»ng 58% chi phÝ nh©n c«ng (trong chi phÝ dù thÇu): - Chi phÝ nh©n c«ng dù thÇu (B¶ng 5): NCdth = 1.198.354 (1000®). - Chi phÝ chung (dù thÇu): 0,58 * 1.198.354 = 695.046 (1000®). +) Chi phÝ b¶o l·nh hîp ®ång (Nép vµo ®Çu Quý 1/2005): GBL = 10% GH§ = 0,1 * 7.995.903.359 = 799.590.336 VN§. +) Tæng chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p toµn gãi thÇu (hay chi tµi vô: kh«ng cã khÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ, dông cô, kh«ng cã l·i vay tÝn dông): Zsxxl = VLdth + NCdth + 0,7 * Mdth + 0,8 * CPCdth = 5.613.285 + 1.198.354 + 0,7*74.949 + 0,8*695.046 (1000®). Hay, Zsxxl = 7.420.140 (1.000®) +) Tõ gi¶ thiÕt vÒ tiÕn ®é thi c«ng, thêi ®iÓm hoµn thµnh bµn giao thanh to¸n khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p cña ®ît thi c«ng thø i, ta cã l­îng vèn yªu cÇu ®Ó ®¶m b¶o cho thi c«ng cña ®ît i lµ: - §ît 1, 2 & 3: = 30% * Zsxxl = 2.226.042 (1.000®) - §ît 4: = 10% * Zsxxl = 742.014 (1.000®) L­îng vèn l­u ®éng tù cã cña doanh nghiÖp huy ®éng cho gãi thÇu ®Ó thi c«ng ®ît i lÊy cè ®Þnh b»ng 1 tû VN§. (Huy ®éng ë ®Çu mçi ®ît) X¸c ®Þnh l­îng vèn do chñ ®Çu t­ t¹m øng & thanh to¸n cho nhµ thÇu: - Vµo ngµy 01/01/2005 nhËn: G0 = 20%.GH§ (t¹m øng) - Vµo ngµy 31/03/2005 nhËn: G1 = (90%*30% - 10%).GH§ = 17%.GH§ - Vµo ngµy 30/06/2005 nhËn: G2 = (90%*30% - 10%).GH§ = 17%.GH§ - Vµo ngµy 30/09/2005 nhËn: G3 = 90%*(30%. GH§) = 27%.GH§ - Vµo ngµy 30/11/2005 nhËn G4: G4 = (100% + 10% - 20% - 17% - 17% - 27% - 5%).GH§ = 24%.GH§ (Ghi chó: 10%.GH§ lµ tiÒn b¶o l·nh hîp ®ång nhµ thÇu nhËn l¹i cña chñ ®Çu t­, 5%.GH§ ®­îc gi÷ l¹i trong thêi gian b¶o hµnh, b¶o tr× c«ng tr×nh). L·i suÊt ®i vay (l·i thùc): LÊy b»ng l·i suÊt vay ng¾n h¹n cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i, r = 12% n¨m Hay: B¶ng x¸c ®Þnh l·i suÊt vay vèn l­u ®éng ®Ó thi c«ng ®ît i (Trang sau) b¶ng 10 : tÝnh chi phÝ tr¶ l·i tÝn dông §¬n vÞ tÝnh: 1.000® STT Néi dung §ît 1 Th¸ng 1, 2, 3 §ît 2 Th¸ng 4, 5, 6 §ît 3 Th¸ng 7, 8, 9 §ît 4 Th¸ng 10, 11 KÕt thóc Ngµy 01/01 Ngµy 01/04 Ngµy 01/07 Ngµy 01/10 Ngµy 30/11 1 B¶o l·nh hîp ®ång (GBL) 799.590 0 0 0 - 2 Vèn l­u ®éng yªu cÇu (Vyc) 2.226.042 2.226.042 2.226.042 742.014 - 3 Vèn l­u ®éng tù cã (Vtc) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - 4 Vèn t¹m øng ban ®Çu (Vt­) 1.599.181 0 0 0 - 5 Vèn thanh to¸n (Vtt) 0 1.359.304 1.359.304 2.158.894 1.919.017 6 Vèn l­u ®éng ®i vay (Vvl®) 426.452 -133.262 -133.262 -2.416.880 - 7 Vèn vay trung b×nh (Vvl® /2) 213.226 0 0 0 - 8 Chi phÝ tr¶ l·i vay (TL) 6.128 0 0 0 - Ta cã, phÇn chi phÝ tr¶ l·i vay ë ®ît 1 lµ: r quý * (GBL + Vyc - Vtc - Vt­ - Vtt) / 2 = 2,874% * 213.226 = 6.128 (1.000®) NhËn thÊy, ë ®ît 2, 3 & 4 kh«ng ph¶i ®i vay vèn l­u ®éng ®Ó phôc vô thi c«ng nªn phÇn l·i vay b»ng 0. BiÓu ®å Dßng thu chi a5. Chi phÝ l¸n tr¹i, c«ng tr×nh t¹m, cÊp ®iÖn, cÊp n­íc phôc vô thi c«ng Chi phÝ cÊp ®iÖn phôc vô thi c«ng, cho sinh ho¹t, lµm viÖc trªn c«ng tr­êng (kh«ng kÓ ®iÖn cho m¸y x©y dùng ho¹t ®éng): C® = Q® * g® Trong ®ã : +) C® : Tæng chi phÝ cÊp ®iÖn phôc vô thi c«ng trªn c«ng tr­êng (Trõ cÊp ®iÖn cho m¸y x©y dùng ho¹t ®éng). +) Q® : Tæng c«ng suÊt ®iÖn tiªu thô cho suèt qu¸ tr×nh thi c«ng (kWh). +) g® : Gi¸ 1 kWh ®iÖn n¨ng (kh«ng cã thuÕ VAT). g® = 1.000 VN§/kWh Gi¶ thiÕt nhu cÇu cña c«ng tr­êng cÇn sö dông: 25 bãng 100W, 5 bãng 250W Tæng c«ng suÊt sö dông trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng (b×nh qu©n 8h/ngµy ®ªm): Q® = (100*25 + 250*5 )*8*330 = 9.900.000 W = 9.900 kWh. C® = 9.900 *1.000 = 9.900.000 VN§. Chi phÝ cÊp n­íc cho sinh ho¹t, phôc vô thi c«ng: Cn = Qn * gn Trong ®ã : +) Qn : Tæng khèi l­îng n­íc phôc vô thi c«ng (m3). Kh«ng kÓ l­îng n­íc phôc vô cho c«ng t¸c bª t«ng. +) gn : Gi¸ 1 m3 n­íc (kh«ng thuÕ VAT), gn = 2.000 VN§/m3 Nhu cÇu n­íc sinh ho¹t trªn c«ng tr­êng b×nh qu©n: 100 lÝt/ng­êi-ngµy ®ªm. VËy chi phÝ cÊp n­íc sinh ho¹t phôc vô thi c«ng: Cn = (0,1*120*330)*2.000 = 7.920.000 VN§. B¶NG 11 : TæNG HîP CHI PHÝ §IÖN N¦íC §¬n vÞ tÝnh: VN§ STT Néi dung §VT Khèi l­îng tiªu thô §¬n gi¸ (kh«ng VAT) Thµnh tiÒn 1 Chi phÝ cÊp ®iÖn kWh 9.900 1.000 9.900.000 2 Chi phÝ cÊp n­íc m3 3.960 2.000 7.920.000 Tæng céng CHI PHÝ §IÖN N¦íC 17.820.000 Chi phÝ x©y dùng kho tµng, nhµ lµm viÖc, s©n b·i, ®­êng ®i l¹i, hÖ thèng cÊp ®iÖn, n­íc, nhµ ë ... phôc cho thi c«ng trªn c«ng tr­êng: C«ng thøc: Ct = ( å Fi * gi ) - å Gthi Trong ®ã : +) Ct : Tæng chi phÝ x©y dùng l¸n tr¹i, c«ng tr×nh t¹m cã trõ gi¸ trÞ thu håi. +) Fi : Quy m« x©y dùng c«ng tr×nh t¹m lo¹i i (m2, m3, m ). +) g i : Gi¸ trÞ x©y dùng tÝnh cho 1 ®¬n vÞ quy m« x©y dùng cña h¹ng môc c«ng tr×nh t¹m i (®/m2, ®/m3, ®/m, ...), kh«ng cã thuÕ VAT. +) Gthj : Gi¸ trÞ thu håi c«ng tr×nh t¹m lo¹i i khi kÕt thóc x©y dùng . B¶ng tÝnh chi phÝ l¸n tr¹i, c«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng (Trang sau) B¶ng 12 : tÝnh chi phÝ l¸n tr¹i, c«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng §¬n vÞ tÝnh: vn® STT Lo¹i c«ng viÖc §¬n vÞ §¬n gi¸ Quy m« Thµnh tiÒn Thu håi (%) Gi¸ trÞ thu håi Chi phÝ l¸n tr¹i 1 Nhµ kho lîp Phibroxim¨ng t­êng g¹ch, nÒn l¸ng v÷a xim¨ng, v× kÌo thÐp h×nh ®/m2 300.000 50 15.000.000 20% 3.000.000 12.000.000 2 Nhµ kho t¹m lîp b»ng giÊy dÇu ®/m2 150.000 100 15.000.000 - - 15.000.000 3 S©n b·i chøa vËt liÖu ®/m2 7.000 300 2.100.000 - - 2.100.000 4 GiÕng khoan ngÇm + m¸y b¬m ®/giÕng 3.500.000 2 7.000.000 50% 3.500.000 3.500.000 5 §¾p ®­êng cÊp phèi ®Ó thi c«ng ®/m2 20.000 340 6.800.000 - - 6.800.000 6 §­êng cÊp ®iÖn 3 pha ®Ó phôc vô thi c«ng (cét, d©y, cÇu giao) ®/m 40.000 400 16.000.000 50% 8.000.000 8.000.000 7 BÓ chøa n­íc thi c«ng 10-15 m3 ®/bÓ 2.700.000 1 2.700.000 - - 2.700.000 8 §­êng cÊp ®iÖn níc sinh ho¹t + phô kiÖn ®i kÌm quy m« x©y dùng (3000 m2 sµn) ®/c«ng trêng 3.400.000 1 3.400.000 50% 1.700.000 1.700.000 tæng chi phÝ l¸n tr¹i, c«ng tr×nh t¹m (vn®) 51.800.000 a6. Chi phÝ chung kh¸c ë cÊp c«ng tr­êng Bao gåm chi phÝ thuª bao ®iÖn tho¹i, chi phÝ n­íc uèng, tiÕp kh¸ch, c«ng t¸c phÝ, v¨n phßng phÈm cho lµm viÖc, chi phÝ b¶o vÖ t¹i c«ng tr­êng, ... Ck = f 1% * NCdth Trong ®ã: +) Ck : Chi phÝ chung kh¸c cña gãi thÇu dù kiÕn chi ë cÊp c«ng tr­êng +) f 1% : Tû lÖ chi phÝ chung kh¸c theo quy ®Þnh cña doanh nghiÖp ®Ó chi phÝ t¹i c«ng tr­êng. Theo thèng kª thùc tÕ cña doanh nghiÖp, f 1% = 5%. +) NCdth: Chi phÝ nh©n c«ng trong chi phÝ dù thÇu. Suy ra: Ck = 5% * 1.198.354 = 56.323 (1.000®). Chi phÝ chung ë cÊp DN ph©n bæ vµo chi phÝ dù thÇu cña gãi thÇu Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ chung ph¶i chi phÝ ë cÊp doanh nghiÖp, nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy ph¶i ph©n bæ vµo chi phÝ dù thÇu cña tõng gãi thÇu khi lËp gi¸ dù thÇu: PDN = f 2% * NCdth Trong ®ã: +) PDN : Tæng chi phÝ chung ë cÊp doanh nghiÖp ph©n bæ vµo chi phÝ dù thÇu cña gãi thÇu ®ang xÐt. +) f 2% : Tû lÖ chi phÝ chung ë cÊp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh néi bé cña doanh nghiÖp. (Kh«ng ®­îc thÊp h¬n 40% * 59% = 23,6% so víi chi phÝ nh©n c«ng). +) NCdth : Chi phÝ nh©n c«ng trong chi phÝ dù thÇu. Suy ra: PDN = 23,6% * 1.198.354 = 282.812 (1.000®). b¶ng tæng hîp chi phÝ chung dù kiÕn cho gãi thÇu (Trang sau) B¶ng 13 : Tæng hîp chi phÝ chung §¬n vÞ tÝnh: 1.000® STT néi dung chi phÝ kÝ hiÖu gi¸ trÞ I Chi phÝ chung ë cÊp c«ng tr­êng PCT 423.557 1 Chi phÝ tiÒn l­¬ng bé m¸y qu¶n lý c«ng tr­êng TLgt 75.850 2 Chi phÝ BHXH, BHYT, trÝch nép c«ng ®oµn BH 214.646 3 Chi phÝ tr¶ l·i tÝn dông TL 6.128 4 Chi phÝ l¸n tr¹i c«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng Ct 51.800 5 KhÊu hao & ph©n bæ gi¸ trÞ, c«ng cô thi c«ng Kc 990 6 Chi phÝ cÊp ®iÖn cho thi c«ng C® 9.900 7 Chi phÝ cÊp níc cho thi c«ng Cn 7.920 8 Chi phÝ chung kh¸c ë cÊp c«ng tr­êng Ck 56.323 II Chi phÝ chung cÊp DN ph©n bæ cho gãi thÇu PDN 282.812 III Tæng céng chi phÝ chung cña gãi thÇu Pdth 706.369 IV Chi phÝ nh©n c«ng dù thÇu NCdth 1.198.354 V Tû lÖ chi phÝ chung cña gãi thÇu so víi NCdth  p% 58,94% Tæng hîp chi phÝ dù thÇu B¶ng 14 : Tæng hîp chi phÝ dù thÇu stt Néi dung chi phÝ ký hiÖu Tæng sè 1 Chi phÝ vËt liÖu VLdth 5.613.285 2 Chi phÝ nh©n c«ng NCdth 1.198.354 3 Chi phÝ sö dông m¸y SDMdth 74.949 4 Chi phÝ chung Pdth 706.369 Trong ®ã: - Chi phÝ chung cÊp c«ng trêng PCT 423.557 - Chi phÝ chung cÊp doanh nghiÖp PDN 282.812 5 Tæng céng chi phÝ dù thÇu Zdth 7.592.956 dù ®o¸n “gi¸ gãi thÇu” vµ so s¸nh víi gi¸ dù thÇu dù kiÕn “Gi¸ gãi thÇu” do nhµ thÇu lËp (dù ®o¸n) cã ý nghÜa t­¬ng ®­¬ng nh­ “gi¸ gãi thÇu” do chñ ®Çu t­ lËp vµ xin phª duyÖt cïng víi kÕ ho¹ch ®Êu thÇu. Gi¸ dù thÇu kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ gãi thÇu míi cã thÓ tróng thÇu (theo quy chÕ ®Êu thÇu hiÖn hµnh). 1. C¨n cø ®Ó lËp "gi¸ gãi thÇu" dù ®o¸n - Khèi l­îng mêi thÇu vµ thiÕt kÕ do chñ ®Çu t­ cung cÊp. - §Þnh møc dù to¸n vµ ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n c¸c tØnh, thµnh phè. (§Þnh møc dù to¸n 1242, §¬n gi¸ Hµ Néi 24) - Qui ®Þnh lËp gi¸ dù to¸n hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. - Th«ng b¸o ®iÒu chØnh gi¸ cña c¸c tØnh, thµnh phè (nÕu cã). (Th«ng b¸o gi¸ thùc hiÖn tõ 1/07/2005, liªn së Tµi chÝnh vËt gi¸ - X©y dùng TP HN) 2. LËp b¶ng tÝnh to¸n chi phÝ VL, NC, M trong " gi¸ gãi thÇu " dù ®o¸n 2.1. X¸c ®Þnh chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng theo ®¬n gi¸: (B¶ng chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng theo ®¬n gi¸ ë trang sau). 2.2. Ph©n tÝch vËt t­ ®Ó tÝnh chªnh lÖch vËt liÖu Ph©n tÝch vËt t­ c¨n cø vµo khèi l­îng c«ng t¸c trong th«ng b¸o mêi thÇu vµ ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n hiÖn hµnh: Trong ®ã: -: Khèi l­îng vËt liÖu lo¹i j ®Ó hoµn thµnh toµn bé khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p cña gãi thÇu (vËt liÖu lo¹i j lµ lo¹i vËt liÖu cÇn tÝnh chªnh lÖch gi¸). - Qi: Khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p lo¹i i. - : §Þnh møc dù to¸n sö dông vËt liÖu lo¹i j ®Ó hoµn thµnh 1 ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c lo¹i i. 2.3. Tæng hîp “ gi¸ gãi thÇu ” dù ®o¸n (Toµn bé c¸c b¶ng tÝnh ®­îc thÓ hiÖn ë nh÷ng trang sau) dù trï lîi nhuËn cho gãi thÇu Lîi nhuËn dù kiÕn cña gãi thÇu lµ lîi nhuËn ch­a nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (lîi nhuËn tr­íc thuÕ). Lîi nhuËn nµy ®­îc dù kiÕn c¨n cø vµo chiÕn l­îc ®Êu thÇu cña doanh nghiÖp cho gãi thÇu ®ang xÐt. Lîi nhuËn dù kiÕn cho gãi thÇu cã thÓ tÝnh theo tû lÖ % so víi gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hoÆc tÝnh theo tû lÖ % so víi chi phÝ dù thÇu. Ldk = f L% * Zdth Trong ®ã: - fL%: Tû lÖ lîi nhuËn dù kiÕn cña gãi thÇu tÝnh theo % so víi tæng chi phÝ dù thÇu. ë ®©y lÊy f L% = 5%. - Zdth: Tæng chi phÝ dù thÇu cña gãi thÇu. Ldk = 5% * 7.592.956 = 379.648 (1.000®) tæng hîp gi¸ dù thÇu Tæng hîp gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ sau thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo chi phÝ vµ lîi nhuËn dù kiÕn cña gãi thÇu lµ c¬ së ®Ó so s¸nh víi “gi¸ gãi thÇu” dù ®o¸n. Khi so s¸nh gi¸ dù thÇu lËp ra theo 1 gi¶i ph¸p kü thuËt, c«ng nghÖ, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i dù kiÕn ¸p dông víi “gi¸ gãi thÇu” dù ®o¸n tho¶ m·n ®­îc môc tiªu ®Êu thÇu cña doanh nghiÖp ®Æt ra th× qu¸ tr×nh lËp hå s¬ dù thÇu kÕt thóc. Tõ gi¸ trÞ dù thÇu lËp ra sÏ tr×nh bÇy l¹i gi¸ dù thÇu chÝnh thøc theo khèi l­îng mêi thÇu, theo ®¬n gi¸ chi tiÕt hoÆc ®¬n gi¸ tæng hîp cho phï hîp víi yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu quy ®Þnh. tæng hîp gi¸ dù thÇu dù kiÕn (Trang sau) B¶ng 15: tæng hîp gi¸ dù thÇu dù kiÕn §¬n vÞ tÝnh: 1.000® stt Néi dung c¸c kho¶n môc kÝ hiÖu gi¸ trÞ 1 Chi phÝ dù thÇu Zdth 7.592.956 2 Lîi nhuËn dù kiÕn (5%.Zdth) Ldk 379.648 3 Gi¸ dù thÇu tríc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng Gtrdth 7.972.604 4 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (ThuÕ suÊt 5%) VAT 398.630 I Gi¸ dù thÇu sau thuÕ gi¸ trÞ t¨ng dù kiÕn Gsdth (dk) 8.371.234 II Gi¸ gãi thÇu dù ®o¸n (cã VAT) GD§gth 8.884.337 III Tû lÖ phÇn tr¨m gi¶m gi¸ f% 5,78% So s¸nh gi¸ dù thÇu víi gi¸ gãi thÇu vµ quyÕt ®Þnh gi¸ dù thÇu chÝnh thøc ghi trong hå s¬ dù thÇu Trong ®ã : -: Gi¸ dù thÇu sau thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (dù kiÕn). - : Gi¸ gãi thÇu dù ®o¸n sau thuÕ gi¸ trÞ gi¸ t¨ng. - f% : Tû lÖ % gi¶m gi¸ so víi “gi¸ gãi thÇu“ dù ®o¸n. Víi møc ®é c¹nh tranh trung b×nh, ta lÊy tû lÖ gi¶m gi¸ gãi thÇu lµ 5%. Ta cã: f = 5,78% > [f] = 5% NhËn thÊy tû lÖ gi¶m gi¸ so víi gi¸ gãi thÇu dù ®o¸n gÇn b»ng gi¸ trÞ lùa chän do canh tranh nªn viÖc lËp gi¸ dù thÇu kÕt thóc. VËy gi¸ dù thÇu quyÕt ®Þnh ¸p dông cho gãi thÇu lµ: Gdth = 8.371.234.000 VN§.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKS Ha Thanh.doc
  • docKS White Night.doc
  • dwgmat bang ktxd.dwg
  • xlsTIEN LUONG MOI THAU.xls
  • xlsTONG HOP VAT TU.xls
Luận văn liên quan