Dự án Khai thác quặng đồng tại Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

I. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Quặng Đồng là nguyên liệu quan trọng trong phát triển công nghiệp, gia dụng nói riêng và trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Hàng năm lượng đồng tiêu thụ đứng thứ 3 chỉ sau thép và nhôm. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần đẩy mạnh sự phát triển công nghiệp địa phương, thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực, chúng ta phải quản lý sử dụng và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản sẵn có của địa phương. Tỉnh Bắc Giang đã phát hiện nhiều mỏ và điểm mỏ khoáng sản kim loại trong đó có Mỏ Đồng được phân bố không đều, tập trung nhiều ở các huyện vùng cao như: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam . Với chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên lãnh thổ Việt Nam với mục đích huy động có hiệu quả nguồn vốn, lao động và các tiềm năng khác của nước nhà nhằm phát triển kinh tế xã hội vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Thăng Long – Hà Nội lập Dự án“ Khai thác Quặng Đồng tại Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang ” trình hội đồng thẩm định, các ban ngành hữu quan, UBND tỉnh Bắc Giang xin phê duyệt và cấp phép khai thác nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển công nghiệp địa phương góp phần tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

pdf87 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 2094 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dự án Khai thác quặng đồng tại Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỞ ĐẦU I. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Quặng Đồng là nguyên liệu quan trọng trong phát triển công nghiệp, gia dụng nói riêng và trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Hàng năm lượng đồng tiêu thụ đứng thứ 3 chỉ sau thép và nhôm. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần đẩy mạnh sự phát triển công nghiệp địa phương, thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực, chúng ta phải quản lý sử dụng và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản sẵn có của địa phương. Tỉnh Bắc Giang đã phát hiện nhiều mỏ và điểm mỏ khoáng sản kim loại trong đó có Mỏ Đồng được phân bố không đều, tập trung nhiều ở các huyện vùng cao như: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam... Với chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên lãnh thổ Việt Nam với mục đích huy động có hiệu quả nguồn vốn, lao động và các tiềm năng khác của nước nhà nhằm phát triển kinh tế xã hội vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Thăng Long – Hà Nội lập Dự án “ Khai thác Quặng Đồng tại Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang ” trình hội đồng thẩm định, các ban ngành hữu quan, UBND tỉnh Bắc Giang xin phê duyệt và cấp phép khai thác nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển công nghiệp địa phương góp phần tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐTM 2.1 Căn cứ pháp lý 1. Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2006 . 2. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP, ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 21/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ số 80/2006/NĐ-CP, ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 3. Thông tư 08/2006TT-BTNMT, ngày 08 tháng 09 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 4. Nghị quyết số 41- NQ/ TW, ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 5. “Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam”(Chương trình nghị sự số 21 của Việt Nam) ban hành kèm theo Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. 6. Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT, ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 7. Nghị định số 81/2006/NĐ-BTNMT, ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính Phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT. 8. Qui chế quản lý CTR nguy hại được ban hành kèm theo Quyết định số 155/1999/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 7 năm 1999. 9. Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khoáng sản ngày 16 tháng 4 năm 2005. 10. Nghị định số 160/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật khoáng sản. 11. Thông tư liên tịch số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT, ngày 22 tháng 10 năm 1999 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, Bộ KHCN &MT Hướng dẫn ký quĩ để phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản. 12. Quy phạm kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên (TCVN 5326-91) ban hành năm 1991 13. Quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (TCVN 4586-97) ban hành năm 1997. 14. Quyết định số 62/2006 QĐUB ngày 17 tháng 10 năm 2005 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Phê duyệt quy hoạch Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 định hướng đến năm 2020. 15. Công văn số 2757/UBND- TNMT ngày 23 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Đồng ý chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng Sản Thăng Long- Hà Nội được lập hồ sơ xin cấp phép khai thác Quặng Đồng trên diện tích 392, 6 ha, trong đó: Tại huyện Lục Ngạn:314,7 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN ÀI LIỆU CHỈ MANG ÍNH CHẤT THAM KHẢO ha, tại huyện Lục Nam:77,9 ha (Có toạ độ, diện tích được xác định trên tờ bản đồ và phụ lục kèm theo). 2.2 Tiêu chuẩn Việt Nam 1. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam ban hành theo Quyết định số 22/2006/QĐ - BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ TN & MT và các tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan. 2. Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ- BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Bao gồm 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động) và các tiêu chuẩn môi trường lao động khác có liên quan. 2.3 Các tài liệu kỹ thuật 1. Thuyết minh thiết kế cơ sở “ Khai thác Quặng Đồng tại các Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt, Cai Lé, Tây Cái Lé, Đèo Cạn- Bản Mùi, Khanh Mùng, Khuôn Dẽo- Đèo Bừng, Núi Đẩu thuộc huyện Lục Ngạn và Bãi Lầy thuộc huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang”. 2. Mặt bằng vị trí khu mỏ khai thác Quặng Đồng tại Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt tại xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang của Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Thăng Long - Hà Nội . 3. Các số liệu đo đạc, khảo sát quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường đất, nước và không khí nơi thực hiện Dự án do Trạm Quan trắc môi trường - Sở Tài nguyên & Môi trường Bắc Giang thực hiện tháng 9 năm 2008. 4. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của UBND xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2008 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Chủ đầu tư Dự án đã phối hợp với Trạm Quan trắc môi trường – Sở Tài nguyên & Môi trường Bắc Giang tiến hành các bước cần thiết để lập Báo cáo ĐTM. 1. Cơ quan tư vấn: - Trạm Quan trắc môi trường – Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bắc Giang. - Trạm trưởng: Vũ Đức Phượng. - Địa chỉ liên hệ: Thôn Đông Giang- xã Xương Giang- thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang. - Điện thoại/Fax : 0240.824.760 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI IỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 2. Trình tự thực hiện gồm các bước sau: a. Nghiên cứu thuyết minh cơ sở “ Khai thác Quặng Đồng tại các Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt, Cai Lé, Tây Cái Lé, Đèo Cạn - Bản Mùi, Khanh Mùng, Khuôn Dẽo- Đèo Bừng, Núi Đẩu thuộc huyện Lục Ngạn và Bãi Lầy thuộc huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang”. b.Tổ chức điều tra thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. c.Tổ chức điều tra khảo sát hiện trạng môi trường khu vực dự kiến khai thác, hiện trạng môi trường các khu vực lân cận, chú ý khả năng gây ô nhiễm đến môi trường. d.Tổ chức điều tra hiện trạng môi trường, đa dạng sinh học, các tác động của Dự án ảnh hưởng đến môi trường sinh học. e.Tổ chức khảo sát lấy mẫu phân tích, đánh giá, chất lượng môi trường không khí, môi trường đất và môi trường nước (nước mặt, nước ngầm) trong khu vực sẽ tiến hành khai thác và các vùng lân cận. f.Trên cơ sở các số liệu điều tra, phân tích hiện trạng môi trường, tổng hợp số liệu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án. Bảng 1: Danh sách thiết bị lấy mẫu, đo đạc, phân tích TT Tên thiết bị Nước SX Các thiết bị đo đạc và lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường không khí 1 Thiết bị lấy mẫu khí AS-3 Mỹ 2 Máy đo tốc độ gió Anh 3 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Mỹ Các thiết bị đo bụi và tiếng ồn 4 Thiết bị đo tiếng ồn tích phân Mỹ 5 Thiết bị lấy mẫu bụi tổng số SL-15P Nhật Các thiết bị lấy mẫu và phân tích nước, đất 6 Thiết bị lấy mẫu nước cầm tay Mỹ 7 Tủ sấy Mỹ 8 Máy phân tích cực phổ Mỹ 9 Tủ ổn nhiệt BOD Mỹ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 10 Máy so màu DR 5000 Mỹ Bảng 2. Danh sách cán bộ tham gia lập Báo cáo ĐTM TT Họ và tên Chức vị, cơ quan, chuyên môn 1 KS. Vũ Đức Phượng Trạm trưởng - Trạm Quan trắc Môi trường 2 KS. Ngô Quang Trường Phụ trách phòng tư vấn kỹ thuật môi trường 3 KS. Nguyễn Thị Thu Huyền Cán bộ 4 KS. Đoàn Thị Thanh Huyền Cán bộ 5 KS.Tạ Thị Minh Tâm Phụ trách phòng phân tích thí nghiệm 6 KS. Nguyễn Thanh Huyền Cán bộ 7 CN. Phạm Đình Năm Kiểm nghiệm viên 8 CN. Quách Văn Linh Kiểm nghiệm viên 9 CN. Trịnh Đình Thiện Kiểm nghiệm viên TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Chương 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. TÊN DỰ ÁN Tên Dự án: “Khai thác Quặng Đồng tại Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang”. 1.2. CHỦ DỰ ÁN Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Thăng Long - Hà Nội Ông: Vũ Văn Thảo - Tổng giám đốc Địa chỉ liên lạc: Số 66, Khu Đông, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, thành phố Hà Nội Điện thoại : 04.7571443 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 1.3.1. Biên giới mỏ Khu vực khai thác Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải nằm về phía Tây Bắc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang và cách thành phố Bắc Giang khoảng 120 km. Bảng 1.1 Vị trí khu vực khai thác và giới hạn khai thác của các Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt. TT Khu vực mỏ Toạ độ VN-2000, kinh tuyến trục 105, múi chiếu 6 0 Diện tích khu mỏ (ha) X(m) Y(m) 1 2 4 5 6 1 Điểm Quặng Đồng Cổ Vài xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn 2377270 663560 47,5 2378410 663730 2378380 664180 2377200 663910 2 Điểm Quặng Đồng Cầu sắt xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn 2377030 661890 47,7 2377800 661890 2377800 662510 2377030 662510 Tổng diện tích khu vực khai thác 95,2 ha. - Vị trí địa lý các điểm quặng: Do 2 điểm mỏ nằm trên cùng một xã do vậy Chủ dự án và Cơ quan tư vấn lập báo cáo ĐTM chung cho 2 điểm quặng với vị trí địa lý như sau: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO a. Điểm Quặng Đồng Cổ Vài - Phía Bắc giáp Hồ Cấm Sơn - Phía Nam giáp xã Kiên Thành - Phía Đông giáp thôn Nà Hem, xã Hộ Đáp - Phía Tây giáp thôn Đồng Tam xã Sơn Hải. b.Điểm Quặng Đồng Cầu Sắt - Phía Bắc giáp thôn Đồng Tam xã Sơn Hải. - Phía Đông giáp xã Hộ Đáp - Phía Tây giáp Hồ Khuôn Thần xã Kiên Lao - Phía Nam giáp xã Kiên Thành 1.3.2. Đặc điểm địa hình khu mỏ. Đặc điểm địa hình của khu vực khai thác các Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải, huyện Lục ngạn, tỉnh Bắc Giang đều nằm trong khu vực đồi núi thấp * Điểm khai thác Quặng Đồng Cổ Vài: Địa hình cao ở phía Đông, phía Tây và thấp dần về phía trung tâm và phía Nam khu vực mỏ. Cốt cao địa hình thay đổi từ 130m (đỉnh núi phía Tây) đến 80m (khu vực phía Nam mỏ). Trong khu vực mỏ có một phần là đồi trọc, một phần là rừng tái sinh và một phần là nương rẫy của dân (khu vực thung lũng phía Nam mỏ). * Điểm khai thác Quặng Đồng Cầu Sắt: Địa hình cao ở phía Đông và thấp dần ở phía Tây, phía Nam và phía Bắc khu vực mỏ. Cốt cao địa hình thay đổi từ 150m (đỉnh núi phía Đông) đến 70m (chân đồi phía Nam mỏ). Trong khu vực mỏ có một phần là đồi trọc, một phần là rừng tái sinh và một phần là nương rẫy của dân (khu vực thung lũng phía Nam mỏ). 1.3.3. Mạng sông suối: Trong phạm vi khu vực khai thác các Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt, không có sông suối lớn, chỉ có các suối nhỏ và lạch. Các suối này cạn vào mùa khô và thường chỉ có nước vào mùa mưa. Cụ thể như sau: * Điểm khai thác Quặng Đồng Cổ Vài. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Trong phạm vị khu vực khai thác không có sông suối lớn, chỉ có 1 suối nhỏ chảy qua trung tâm khu mỏ theo hướng từ Bắc xuống Nam. Suối này thường cạn vào mùa khô và chỉ có nước vào mùa mưa. *Điểm khai thác Quặng Đồng Cầu Sắt Trong phạm vi khu vực khai thác không có sông suối lớn chỉ có các suối nhỏ, lạch. Các suối, lạch này cạn vào mùa khô, thường chỉ có nước vào mùa mưa. 1.3.4. Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh Dự án. Xã Sơn Hải là một xã miền núi, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển chậm. 1.3.5. Công suất thiết kế và tuổi thọ của mỏ. a. Công suất thiết kế mỏ: - Căn cứ vào khả năng đầu tư về tài chính, thiết bị. - Căn cứ vào địa chất khoáng sản địa hình và trữ lượng mỏ. - Căn cứ vào thị trường tiêu thụ. - Căn cứ vào nhân lực, trình độ chuyên môn khai thác Theo thiết kế khối lượng Quặng Đồng nguyên khai khai thác hàng năm là 50.000 tấn /năm. Tương ứng với khối lượng đất đá bóc tối đa hàng năm là 350.000 tấn/ năm. b. Tuổi thọ của mỏ: Tuổi thọ mỏ được xác định :T = T1+T2+T3 - T1 là thời gian xác định XDCB; Lấy T1 = 1,0 năm. - T2 là thời gian mỏ sản xuất bình thường; T2 = Qm/ Qsx Trong đó: + Qm là trữ lượng Quặng Đồng khai thác. + Qsx là sản lượng Quặng Đồng khai thác tính cho năm đạt công suất thiết kế. Lấy Qsx = 50.000 tấn Quặng Đồng / năm. + T3 là thời gian kết thúc khai thác và đóng cửa mỏ; Lấy T3 = 0,7 năm. * Tuổi thọ của mỏ ở các Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải được thể hiện trong bảng: Bảng 1.2. Tuổi thọ của các mỏ Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải TT Tên khu vực khai thác Qm ( tấn) Tuổi thọ của mỏ (năm) 1 Khu Cổ Vài 86592 3,43 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 2 Khu Cầu Sắt 134269 4,39 1.4.NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN. 1.4.1. Các công trình chính. 1.4.1.1.Mở vỉa. - Căn cứ vào địa hình thực tế hiện tại của khu mỏ - Căn cứ vào thực trạng và sự phân bố vỉa quặng - Căn cứ vào các yếu tố địa chất mỏ - Căn cứ vào sản lượng mỏ, tuổi thọ mỏ. Các điểm mỏ Quặng Đồng huyện Lục Ngạn có điều kiện kỹ thuật khai thác khá thuận lợi do thân quặng và trầm tích Deluvi chứa quặng nằm trên các ngọn đồi thấp, sườn đồi thoải, mỏ khai thác với qui mô nhỏ (Công suất khai thác Quặng Đồng là 50.000 tấn/năm với hệ số bóc đất đá là từ 6,04- 7,0tấn/m3 tương đương với khối lượng đất đá bóc tối đa là 350.000 m3/ năm) Nguyên tắc mở vỉa: Lựa chọn các khu vực đã xác định chắc chắn vỉa quặng (các hào, điểm lộ quặng,…), giảm khối lượng đất đá bóc thời kì đầu, nhanh chóng đưa mỏ vào sản xuất và đạt công suất thiết kế, thuận lợi cho công tác khai thác, vận tải, đổ thải và thoát nước mỏ. Công tác mở vỉa các Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt được lựa chọn phù hợp với điều kiện địa chất, điều kiện khai thác, hệ thống khai thác. Cụ thể công tác mở vỉa của các Điểm Quặng Đồng trên như sau: a. Điểm khai thác Quặng Đồng Cổ Vài: Mức khai thác Quặng Đồng đầu tiên ở khu Cổ Vài là mức +120m của thân quặng 1. Tạo mặt bằng khai thác đầu tiên có kích thước mặt bằng đủ đảm bảo cho máy gạt, máy xúc hoạt động bình thường. Theo địa hình thực tế thì kích thước mặt bằng khai thác đầu tiên của thân quặng 1 có thể tạo được tại cao độ +120m có chiều dài là 100m và chiều rộng trung bình là 30m. Khối lượng tạo mặt bằng khai thác đầu tiên: 10.450 m3. b. Điểm khai thác Quặng Đồng Cầu Sắt: Mức khai thác Quặng Đồng đầu tiên ở khu Cầu Sắt là mức +140m của thân quặng 2. Tạo mặt bằng khai thác đầu tiên có kích thước mặt bằng đủ đảm bảo cho máy gạt, máy xúc hoạt động bình thường. Theo địa hình thức tế thì kích thước mặt bằng khai thác đầu tiên có thể tạo được tại cao độ +140m của thân TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO quặng 2 có chiều dài là 50m và chiều rộng trung bình là 30m. Khối lượng tạo mặt bằng khai thác đầu tiên: 7.050m3. 1.4.1.2. Lựa chọn phương án khai thác. a. Khai thác Quặng Đồng tại khu vực Cổ Vài. Điểm Quặng Đồng khu vực Cổ Vài có hệ số bóc trung bình và hệ số bóc biên giới nhỏ hơn hệ số bóc giới hạn (Kgh= 7,0 m3/ tấn)- mỏ khai thác có hiệu quả kinh tế Bảng 1.3 TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị 1 Chiều dài khai trường m 650 2 Chiều rộng khai trường m 70 3 Đáy khai thác m +100 4 Diện tích khai trường ha 4,5 5 Trữ lượng Quặng Đồng địa chất tấn 82469 6 Trữ lượng Quặng Đồng khai thác tấn 86592 7 Khối lượng đất đá bóc m3 593156 8 Hệ số bóc trung bình m3/ tấn 6,85 9 Hệ số bóc biên giới m3/ tấn Biên giới khai trường lộ thiên Điểm Quặng Đồng khu vực Cổ Vài, xã Sơn Hải trên mặt và dưới sâu theo phương án lựa chọn. b. Khai thác Quặng Đồng tại Cầu Sắt. Điểm Quặng Đồng khu vực Cầu Sắt có hệ số bóc trung bình và hệ số bóc biên giới nhỏ hơn hệ số bóc giới hạn (Kgh = 7,0 m3/ tấn)- mỏ khai thác có hiệu quả kinh tế Bảng 1.4 TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị Tổng số Thân quặng 1 Thân quặng 2 1 Chiều dài khai trường m 500 300 2 Chiều rộng khai trường m 150 150 3 Đáy khai thác m +90 +70 4 Diện tích khai trường ha 10,5 6,0 4,5 5 Trữ lượng Quặng Đồng địa chất tấn 127875 81000 46875 6 Trữ lượng Quặng Đồng khai tấn 134269 85050 49219 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO thác 7 Khối lượng đất đá bóc m3 930392 586845 343547 8 Hệ số bóc trung bình m3/ tấn 6,93 6,90 6,98 Biên giới khai trường lộ thiên Điểm Quặng Đồng khu vực Cầu Sắt, xã Sơn Hải trên mặt và dưới sâu theo phương án lựa chọn. * Công nghệ khai thác: Trữ lượng Quặng Đồng khai thác trong biên giới khai trường được xác định trên cơ sở trữ lượng Quặng Đồng địa chất huy động vào thiết kế khai thác trong biên giới khai trường lộ thiên trừ đi trữ lượng Quặng Đồng bị tổn thất trong quá trình khai thác mỏ và cộng với độ lẫn bẩn đất đá trong quá trình khai thác mỏ. - Để giảm tỷ lệ tổn thất và làm nghèo quặng khai thác, thiết kế áp dụng hệ thống khai thác có chọn lọc bằng cơ giới (máy xúc thuỷ lực gầu ngược có E<1,5 m 3 và xe gạt bánh xích có năng suất động cơ >160CV, máy xúc bánh lốp có E<0,5 m3) kết hợp với thủ công, đi hào bám vách vỉa và tiến hành khai thác từ vách sang trụ vỉa. Với sơ đồ công nghệ khai thác và thiết bị khai thác mới đồng bộ sử dụng như trên, theo tính toán thì tỷ lệ tổn thất quặng khai thác là 10% và độ lẫn bẩn đất đá vào quặng khai thác là 15%. Bảng 1.5. Kết quả tính toán trữ lượng Quặng Đồng khai thác (Quặng Đồng nguyên khai) trong biên giới khai trường lộ thiên của các khu vực Cổ Vài, Cầu Sắt TT Khu vực khai thác Diện tích khai trường; ha Trữ lượng địa chất; Tấn Khối lượng đất đá bóc; m3 Hệ số bóc TB; m3/t Trữ lượng CN; Tấn 1 2 3 4 5 6 7 1 Khu Cổ Vài 4,5 82469 593156 6,85 86592 2 Khu Cầu Sắt 10,5 127875 930392 6,93 134269 Thân quặng 1 6,0 81000 586845 6.90 85050 Thân quặng 2 4,5 46875 343547 6,98 49219 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO * Các thông số của hệ thống khai thác lựa chọn phù hợp với điều kiện địa chất mỏ, sơ đồ công nghệ khai thác và đồng bộ thiết bị sử dụng. Cụ thể được xác định như sau: * Chiều cao tầng khai thác: Ht =5m. - Chiều cao tầng kết thúc khai thác: 10m - Góc nghiêng sườn tầng khai thác α = 75 0 - Góc kết thúc bờ mỏ αkt = 450 - Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu: 25m - Chiều rộng dải khấu (A): 7,2 m Chiều rộng dải khấu phụ thuộc vào số lượng hàng mìn và được xác định theo công thức sau: A = (n-1)b + w Trong đó: - n là số hàng mìn. Dự kiến lấy n = 2 - b là khoảng cách giữa các hàng mìn. Lấy b = 3,5m - w là đường kháng chân tầng. Lấy w = 3,7 m Thay các giá trị trên vào công thức trên ta có: A = (2-1) X 3,5 +3,7 = 7,2 M. Bảng: 1.6: Tổng hợp các thông số của hệ thống khai thác TT Tên thông số Ký hiệu Đơn vị Số lượng 1 Chiều cao tầng khai thác Ht m 5 2 Chiều cao tầng kết thúc Hkt m 10 3 Góc nghiêng sườn tầng khai thác α độ 75 4 Góc nghiêng bờ mỏ kết thúc αkt độ 45 5 Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu Bmin m 25 6 Chiều rộng mặt tầng kết thúc Bkt m 4 Sơ đồ công nghệ khai thác Khoan nổ mìn Bốc xúc đất đá Bãi thải Vận tải đất đá Bốc xúc quặng thô Vận tải quặng sàng tuyển thô Vận chuyển về Nhà máy Luyện Đồng TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 1.4.1.3. Trình tự khai thác. Các Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt, huyện Lục Ngạn nằm độc lập với nhau. Dự án khai thác với quy mô nhỏ (công suất khai thác Quặng Đồng là 50.000 tấn/ năm với khối lượng đất đá bóc tối đa là 350.000 m3/ năm). Trình tự khai thác: Khai thác Điểm Quặng Đồng Cổ Vài trước sau đó mới khai thác ở điểm quặng Cầu Sắt. Trình tự khai thác của từng Điểm Quặng Đồng trên như sau: * Điểm khai thác Quặng Đồng Cổ Vài. Khai thác phía Tây Bắc thân quặng 1 trước; tiếp đến là khai thác phía Tây Nam thân quặng 1 và tiến hành khai thác từ trên cao xuống thấp. * Điểm khai thác Quặng Đồng Cầu Sắt : Khai thác phía Đông thân quặng 2 trước; tiếp đến là khai thác phía Đông thân quặng 1. Tiến hành khai thác từ trên cao xuống thấp. 1.4.1.4. Công tác khoan và nổ mìn. * Công tác khoan lỗ mìn. Quặng khai thác và đất đá bóc (trừ lớp phủ Đệ Tứ mềm bở có thể xúc bóc trực tiếp không cần phải làm tơi sơ bộ bằng khoan nổ mìn) của mỏ có độ cứng trung bình f=9-10 (theo thang chia độ cứng của Protodiaconop), cường độ kháng nén trung bình 900-1000 KG/cm2 vì vậy phải làm tơi sơ bộ bằng khoan nổ mìn trước khi xúc bốc. Theo hệ thống khai thác đã lựa chọn, đá được nổ mìn làm tơi theo các tầng có chiều dài 5m. Khối lượng đá và quặng phải khoan nổ mìn hàng năm tối đa là 370.000 m3/năm. Với khối lượng đất đá và quặng khai thác phải khoan nổ mìn hàng năm như trên và điều kiện địa chất, khai thác của mỏ, phù hợp nhất là chọn máy khoan BMK5 có đường kính lỗ khoan 105mm để khoan lỗ mìn. Để khoan phá mô chân tầng, phá đá quá cỡ dự kiến sử dụng búa khoan cầm tay chạy khí ép có đường kính lỗ khoan 32- 45mm kèm máy ép khí có năng suất 10 m3/ phút * Công tác nổ mìn: Để đảm bảo chất lượng đập vỡ đất đá nổ mìn (giảm tỷ lệ đá quá cỡ) chọn sơ đồ bố trí mạng lưới lỗ khoan theo mạng tam giác đều mà cạnh là khoảng cách TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO giữa các lỗ khoan. Đồng thời để giảm chi phí nổ mìn, Dự án dự kiến áp dụng phương pháp nổ mìn điện, kích nổ bằng kíp điện. Sơ đồ đấu ghép mạch nổ theo sơ đồ nối tiếp – song song (các kíp điện trong hàng thì mắc nối tiếp nhau còn các hàng thì mắc song song) và nổ vi sai qua hàng. Thuốc nổ sử dụng là thuốc nổ có cân bằng oxi bằng không hoặc gần bằng không để giảm tác động tiêu cực tới môi trường. Phương tiện nổ sử dụng là kíp điện thường, kíp vi sai, máy nổ mìn điện và dây điện. Bảng 1.7. Các thông số của mạng lưới khoan nổ mìn TT Tên chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Số lượng 1 2 3 4 5 1 Chiều cao tầng khai thác Ht m 5 2 Đường kính lỗ khoan Φ mm 105 3 Chiều sâu lỗ khoan LLK mm 6,0 4 Chiều sâu khoan thêm Lkt mm 1,0 5 Đường kháng chân tầng W m 3,7 6 Khoảng cách giữa các lỗ khoan A m 4,0 7 Khoảng cách giữa các hàng lỗ khoan B m 3,5 8 Chỉ tiêu thuốc nổ Q Kg/m3 0,40 9 Lượng thuốc nổ trong 1 LK hàng ngoài QLK1 Kg/LK 29,6 10 Lượng thuốc nổ trong một LK hàng trong QLK2 Kg/LK 28,0 11 Chiều dài nạp thuốc LK hàng ngoài LT1 m 3,8 12 Chiều dài nạp thuốc LK hàng trong LT2 m 3,6 13 Chiều dài nạp bua LK hàng ngoài Lb1 m 2,2 14 Chiều dài nạp bua LK hàng trong Lb2 m 2,4 15 Khối lượng đá nổ ra của một LK hàng ngoài VLK1 m3/lk 74 16 Khối lượng đá nổ ra của một LK hàng trong VLK2 m3/lk 70 17 Suất phá đá S m3/mlk 12,0 18 Khoảng cách an toàn theo đá bay Rđb m - Đối với người m 300 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO - Đối với máy móc và công trình m 150 19 Khoảng cách an toàn về chấn động đối với nhà và công trình Rcđ m 80 20 Khoảng cách an toàn theo tác dụng của sóng đập không khí Rkk m 308 * Xác định số lượng máy khoan (tính cho khoan nổ lần 1). Số lượng máy khoan thuỷ lực phục vụ cho công tác khoan lỗ mìn được xác định theo công thức sau: nLK = V*Kds / NK x S x Ksd Trong đó: - V là khối lượng đất đá và quặng khai thác phải khoan nổ (lần 1) hàng năm. Lấy V = 370.000 m3/ năm. - S là suất phá đá S = 12 m3/m. - NK là năng suất khoan của máy khoan BMK5. Lấy NK = 10.000 m/năm (lấy theo định mức năng suất khoan thực tế ở mỏ có điều kiện khai thác tương tự). - Ksd là hệ số sử dụng mét khoan. Lấy Ksd = 1,1. Kết quả tính toán số lượng máy khoan và máy ép khí phục vụ cho công tác khoan lỗ mìn (nổ lần 1) xem bảng 1.8. *Phá mô chân tầng và đá quá cỡ (nổ lần 2). Khối lượng phá mô chân tầng và đá quá cỡ chiếm khoảng 10% tổng khối lượng khoan nổ hàng năm: 37.000 m3/ năm. Để phá mô chân tầng và đá quá cỡ, sử dụng búa khoan con chạy khí ép. Năng suất khoan của búa khoan cầm tay loại trên lấy là 6.000 m/n (lấy theo định mức năng suất khoan thực tế ở mỏ có điều kiện khai thác tương tự). Bảng 1.8. Kết quả tính toán số lượng búa khoan con và máy ép khí phục vụ cho công tác khoan phá mô chân tầng và đá quá cỡ. TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Số lượng Máy khoan BMK5 Búa khoan con 1 Khối lượng đá khoan nổ hàng năm m3/n ăm 370.000 37.000 2 Suất phá đá m3/m 12 1,5 3 Hệ số sử dụng mét khoan 0,9 0,9 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 4 Hệ số danh sách thiết bị 1,1 1,1 5 Số lượng mét khoan yêu cầu m/ năm 27.750 22.200 6 Số giờ làm việc trong ngày Giờ/ ngày 8 8 7 Số ngày làm việc trong năm Ng/ năm 300 300 8 Năng suất khoan trong 1 năm m/ năm 10.000 8.000 9 Số lượng máy khoan yêu cầu Cái 4 4 10 Số lượng máy ép khí có Q=10 m3/ ph Cái 4 * Xác định nhu cầu thuốc nổ hàng năm. Nhu cầu thuốc nổ hàng năm được xác định theo công thức sau: Q = Q1 + Q2 (kg/ năm) . Trong đó: - Q1 là lượng thuốc nổ cho nổ lần 1: Q1 = q1V1 = 0,4 x 370.000 = 148.000 kg/ năm. Q2 là lượng thuốc nổ cho nổ lần 2: - Q2 = q2V2 = 0,3 x 37.000 = 11.100 kg/ năm. Thay giá trị Q1, Q2 vào công thức trên ta có: Q = 148.000 + 11.100 = 159.100 kg/ năm. * Xác định các khoảng cách an toàn khi nổ mìn. - Xác định khoảng cách an toàn do đá văng. Theo quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (TCVN 4586: 1997) Tra theo bảng lấy bán kính vùng nguy hiểm do đá văng đối với người là 300m và đối với thiết bị công trình là 150 m. - Xác định khoảng cách an toàn về chấn động khi nổ mìn. Khoảng cách an toàn về chấn động khi nổ mìn được xác định theo công thức sau: Rcđ = Kcđ α 3 Q Trong đó: + Kcđ là hệ số phụ thuộc vào tính chất nền công trình. Tra theo bảng lấy Kcđ = 7. + α là hệ số phụ thuộc vào chỉ số tác dụng nổ, lấy α = 1. + Q là khối lượng thuốc nổ của 1 đợt nổ. Lấy Q = 1.480 kg/ đợt nổ (3 ngày nổ 1 lần). Thay các giá trị trên vào công thức trên ta có: Rcđ = 80m. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO - Xác định khoảng cách an toàn về tác động của sóng không khí (Rkk). Khoảng cách an toàn về tác động của sóng đập không khí được xác định theo công thức sau: Rkk = Kkk Q . Trong đó: + Kkk là hệ số phụ thuộc vị trí đặt thuốc nổ và mức độ an toàn. Với lượng thuốc đặt chìm và mức độ an toàn II, tra theo bảng lấy Kkk = 8 + Q là khối lượng thuốc nổ của một đợt nổ. Lấy Q = 1.480kg. Thay giá trị trên vào công thức ta có: Rkk = 308 m. 1.4.1.5. Công tác xúc bốc quặng khai thác và đất đá thải. Khối lượng xúc bốc Quặng Đồng khai thác hàng năm là 50.000 tấn/năm (tương đương với 20.000 m3/năm) và khối lượng xúc bốc đất đá thải hàng năm khoảng 350.000 m3/năm. Với khối lượng xúc bốc Quặng Đồng và đất đá thải như trên, dự kiến sử dụng máy xúc thuỷ lực có dung tích gầu xúc E < 1,5m3 để xúc bốc quặng khai thác và đất đá thải. Phụ trợ cho công tác xúc bốc quặng khai thác và đất đá thải là xe gạt bánh xích có công suất động cơ > 160 CV. 1.4.1.6. Công tác sàng tuyển: Sản lượng sàng tuyển quặng hàng năm là 50.000 tấn/ năm. Công ty dự kiến xây dựng xưởng sàng mỏ tại mỗi điểm mỏ sau đó Quặng Đồng đã qua sàng tuyển thô được vận chuyển về Nhà máy Luyện Đồng của Công ty đặt tại khu vực gần Hồ Khuôn Thần. Với công nghệ sàng tuyển quặng hiện đại, tiên tiến với công suất 1000 tấn/ năm (Có báo cáo ĐTM riêng) 1.4.2. Các công trình phụ trợ. 1.4.2.1. Công tác chuẩn bị. Gồm chuẩn bị mặt bằng khai thác (đền bù giải phóng mặt bằng khu vực khai thác, mở đường mỏ, san gạt, tạo mặt bằng khai thác…) chuẩn bị phương tiện bốc xúc, khoan nổ mìn những vị trí đất đá cứng. a. Giải phóng mặt bằng. - Khai trường khu khai thác nằm trên vùng đồi núi không có công trình xây dựng trên mặt mỏ. - Các công trình trên mặt bằng được xây dựng nằm trong mặt bằng sân công nghiệp mỏ và nằm xa khu vực dân cư sinh sống. Khi xây dựng và khai thác mỏ không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của địa phương. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư. Như đã nêu trên khi tiến hành xây dựng công trình theo Dự án mỏ chỉ phải giải phóng đền bù một số nương rẫy của dân, rừng tái sinh không phải di dân và tái định cư. Trong quá trình thi công xây dựng công trình và khai thác mỏ có thể có các phát sinh nhỏ thì Công ty CP khoáng sản Thăng Long – Hà Nội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xem xét giải quyết theo trình tự pháp luật địa phương hiện hành. b.Làm đường vận tải: * Điểm khai thác Quặng Đồng Cổ Vài Đường ô tô lên mỏ được thiết kế nối từ đường liên xã Chũ- Sơn Hải lên mức khai thác đầu tiên (mức +120m) của thân quặng 1. Đường ô tô lên mức khai thác đầu tiên của mỏ có các thông số cơ bản sau: - Chiều rộng nền đường (nền đường lu lèn chặt): 6m. - Độ dốc dọc lớn nhất của đường<15%. - Chiều dài đường: 750m. - Khối lượng đào đắp: 4.640m3. * Điểm khai thác Quặng Đồng Cầu Sắt. Đường ô tô lên mỏ được thiết kế nối từ đường liên xã Chũ – Sơn Hải lên mức khai thác đầu tiên (mức +140m) của thân quặng 2 ở phía Đông khu mỏ. Đường ô tô lên mức khai thác đầu tiên của mỏ có các thông số cơ bản sau: - Chiều rộng nền đường (nền đường lu lèn chặt): 6,0m. - Độ dốc dọc lớn nhất của đường<15%. - Chiều dài đường: 550m. - Khối lượng đào đắp: 3.040m3. 1.4.2.2. Công tác vận tải quặng khai thác Khối lượng vận tải quặng khai thác hàng năm là 50.000 tấn. Cung độ vận tải quặng khai thác từ khai trường về xưởng sàng của mỏ thay đổi từ 0,5- 1,5 km, trung bình là 1,0 km. Với khối lượng và cung độ vận tải như trên, chọn hình thức vận tải quặng khai thác bằng ô tô tự đổ có tải trọng 5 -7tấn (loại chuyên dụng có mái che bảo vệ cabin đảm bảo an toàn cho lái xe khi xúc chất tải từ gương xúc). 1.4.2.3. Vận tải đất đá thải TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Vị trí bãi thải : Được lựa chọn đảm bảo cung độ vận tải ra bãi thải ngắn, thuận lợi cho công tác bảo vệ môi trường sinh thái, công tác giải phóng mặt bằng nhỏ. * Điểm khai thác lộ thiên Điểm Quặng Đồng Cổ Vài : Trên cơ sở địa hình khu mỏ cho thấy khu vực sườn đồi phía Đông, phía Nam khai trường có thể bố trí được bãi chứa đất đá thải mà không ảnh hưởng tới công tác khai thác mỏ giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài và ít ảnh hưởng tới môi trường khu vực Vị trí bãi thải ngoài : Phía Đông và Phía Nam khai trường * Điểm khai thác lộ thiên Điểm Quặng Đồng Cầu Sắt : Trên cơ sở địa hình khu mỏ cho thấy khu vực sườn núi phía Đông Bắc, phía Tây Bắc, Tây Nam và Nam khai trường có thể bố trí được bãi chứa đất đá thải mà không ảnh hưởng tới công tác khai thác mỏ giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài và ít ảnh hưởng tới môi trường khu vực. Vị trí bãi thải ngoài : Phía Đông Bắc, Phía Tây Bắc, Tây Nam và Nam khai trường. 1.4.2.4. Thoát nước mỏ: Mỏ khai thác hoàn toàn trên mức thoát nước tự chảy. Với điều kiện khai thác như trên. Chọn sơ đồ thoát nước mỏ theo phương pháp tự chảy là phù hợp bằng cách tạo các mương rãnh hứng nước tại chân tầng và hứng lượng nước chảy ra ngoài khai trường. Để đảm bảo an toàn cho quá trình khai thác, trong các ngày mưa lũ lớn có thể tạm dừng khai thác. 1.4.2.5. Cung cấp điện: Nguồn cung cấp điện cho mỏ là ĐDK- 6KV hiện có trong khu vực bằng cách xây dựng mới đường dây 6KV dây dẫn AC-50, cột thép hình, sứ đứng từ đường dây hiện có về mặt bằng sân công nghiệp mỏ dài 1,0km. Tại mặt bằng sân công nghiệp mỏ lắp đặt trạm biến áp 6/0,4KV- 50KW kiểu trên cột. 1.4.2.6. Cung cấp nước: Nguồn cấp nước cho mỏ lấy từ nguồn nước cục bộ trong khu vực. + Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước của mỗi mỏ là 35 m3/ngày.đêm; trong đó: Nước cho sinh hoạt là 7,14 m3/ngày.đêm. 1.4.2.7. Hệ thống thông tin liên lạc. Liên lạc điều độ sản xuất, hành chính sản xuất và liên lạc với bên ngoài của mỏ được sử dụng theo hình thức thuê bao với bưu điện khu vực Lục Ngạn, TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO tỉnh Bắc Giang. Số lượng thiết bị cố định thuê bao là 5 máy và số lượng thiết bị di động thuê bao là 5 máy. 1.4.2.8. Các công trình phục vụ sàng tuyển quặng Để phục vụ cho công tác khai thác và sàng tuyển quặng, tại mỗi điểm mỏ xây dựng các công trình có qui mô kết cấu nhà và công trình như sau xem Bảng 1.9. Các công trình xây dựng phục vụ công tác sàng tuyển quặng TT Tên hạng mục công trình Đơn vị Khối lượng Qui mô 1 Nhà văn phòng mỏ m2 162 Nhà cấp 4 2 Nhà nghỉ cho CBCNV (2 nhà) m2 324 Nhà cấp 4 3 Nhà ăn, bếp m2 124 Nhà cấp 4 4 Nhà bảo vệ m2 12 Nhà cấp 4 5 Đường nội bộ m2 150 6 Xưởng sàng mỏ m2 6000 7 Xưởng sửa chữa cơ điện và kho vật tư m 2 180 Nhà cấp 4 8 Cổng và hàng rào m 250 Nhà cấp 4 9 Hệ thống cấp, thoát nước HT 1 10 Hệ thống cung cấp điện HT 1 1.4.3. Các công trình phụ trợ khác 1.4.3.1. Tổng mặt bằng mỏ Tổng mặt bằng mỏ được bố trí bảo đảm phù hợp với phương án mở mỏ và hệ thống khai thác đã chọn, đảm bảo an toàn khi vận hành và quản lý mỏ, thuận lợi về giao thông vận tải trong và ngoài mỏ, thuận lợi cho việc cung cấp điện, cấp thoát nước và thi công xây lắp. Tổng mặt bằng mỏ dự kiến bố trí cạnh đường vào mỏ và cách biên giới mỏ khoảng 300m -500m. Mặt bằng sân công nghiệp mỏ được bố trí thành 2 khu: a, Mặt bằng khu sàng mỏ: Dây chuyền sàng mỏ gồm: Sàng quặng, nghiền quặng trung gian. Bố trí các kho bãi quặng ngoài trời: Bãi chứa Quặng Đồng nguyên khai có dung tích chứa 2000 tấn (tương đương 12 ngày công suất mỏ), kho tinh Quặng Đồng có dung tích chứa 1500 tấn (tương đương 10 ngày công suất mỏ). b, Mặt bằng khu phục vụ và chỉ huy sản xuất: Nhà văn phòng mỏ, nhà nghỉ cho CBCNV, nhà ăn, nhà bảo vệ, xưởng sửa chữa cơ điện, kho vật tư. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 1.4.3.2. Vận tải ngoài mỏ Sản phẩm tinh Quặng Đồng thu được sau khi sàng loại bỏ bớt đất đá được đưa về Nhà máy Luyện Đồng của Công ty đặt tại khu vực gần hồ Khuôn Thần. Theo tính toán thì sản phẩm tinh Quặng Đồng thu được hàng năm là 42.500 tấn (Sản phẩm tinh Quặng Đồng thu được sau khi sàng loại bỏ bớt đất đá được tính bằng 85% sản lượng quặng khai thác đưa vào sàng). Cung độ vận chuyển từ các xưởng sàng mỏ trong khu vực về Nhà máy Luyện Đồng của Công ty thay đổi từ 5 – 15 km, trung bình là 10 km.Với khối lượng và cung độ vận tải như trên, chọn hình thức vận tải tinh Quặng Đồng bằng ôtô tự đổ có tải trọng 5-7 tấn 1.4.3.3. Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư Đặc điểm. - Khai trường khu khai thác nằm trên vùng đồi núi không có công trình xây dựng trên mặt mỏ. - Các công trình trên mặt bằng được xây dựng nằm trong mặt bằng sân công nghiệp mỏ và nằm xa khu vực dân cư sinh sống. Khi xây dựng và khai thác mỏ không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của địa phương. Phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư. Như đã nêu trên khi tiến hành xây dựng công trình theo Dự án mỏ chỉ phải đền bù một số nương rẫy, không phải di dân và tái định cư. Trong quá trình thi công xây dựng công trình và khai thác mỏ có thể có các phát sinh nhỏ thì Công ty CP khoáng sản Thăng Long – Hà Nội sẽ giải quyết tại chỗ 1.4.4 Tiến độ xây dựng mỏ Tiến độ xây dựng mỏ được lập phù hợp với trình tự thi công. Khu mỏ và khu phụ trợ độc lập nhau nên có thể thi công đồng thời. Tiến độ xây dựng mỏ là 1 năm 1.4.5. Sửa chữa cơ điện Số lượng thiết bị cần bảo dưỡng sửa chữa hàng năm tại mỏ (Tại mỏ có 04 máy xúc thuỷ lực gầu ngược có E < 1,5 m3, 04 máy khoan BMK5, 04 búa khoan TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO tay chạy khí ép có đường kính mũi khoan 32-45mm, 04 máy nén khí có năng suất nén khí 10 m3/phút, 04 máy gạt bánh xích có công suất động cơ >160 CV, 1 máy xúc gạt bánh lốp có E< 0,5m3, 24 xe ôtô tự đổ có tải trọng 5-7 tấn và một số thiết bị nhỏ lẻ khác). Để đáp ứng được yêu cầu của sản xuất, cần thiết phải xây dựng các công trình phụ trợ và phục vụ trên sân công nghiệp mỏ như sau: Xưởng sửa chữa cơ điện và kho vật tư. Xưởng sửa chữa cơ điện: có nhiệm vụ tiểu tu bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị đơn giản trên cơ sở các phụ tùng chi tiết đó được chế tạo sẵn. Việc sửa chữa lớn, trung đại tu các máy móc phức tạp sẽ được chuyển về Nhà máy cơ khí Bắc Giang và các Nhà máy cơ khí khác trong vùng. Trang thiết bị của xưởng sửa chữa cơ điện gồm: 1 máy mài 2 đá 4,5 Kw, 1 máy hàn điện, 1 máy hàn hơi, kích thủy lực,.. Diện tích của xưởng 108 m2, nhà rộng 6m, dài 18m, cao 5,5m. Kho vật tư: Nhiệm vụ của kho là tiếp nhận, bảo quản, cấp phát thiết bị phụ tùng thay thế cho công việc vận hành, sửa chữa chung của toàn mỏ. Trong kho được bố trí: 2 giỏ phụ tùng, 2 tủ đựng chi tiết, 2 bình bọt khí loại MF8, 1 bàn làm việc, 3 ghế tựa, 4 thùng phi 200 lít,.. Kho có diện tích: 12x6= 72m2 và được ghép chung với xưởng sửa chữa cơ điện của mỏ. 1.4.6. Máy móc thiết bị cần có của Dự án. Bảng 1.10: Máy móc thiết bị chủ yếu được sử dụng trong Dự án TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Tình trạng Xuất xứ 1 Máy khoan BMK5 có đường kính mũi khoan 105mm Cái 4 Mới Trung Quốc 2 Búa khoan tay chạy khí ép có đường kính mũi khoan 32- 45 mm. Cái 4 Mới Trung Quốc 3 Máy nén khí có năng suất nén khí 10 m 3/ ph Cái 4 Mới Trung Quốc TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 4 Máy xúc thuỷ lực gầu ngược có E<1,5 m 3 . Cái 4 Mới Trung Quốc 5 Máy xúc gạt bánh lốp có E <0,5 m3 Cái 1 Mới Trung Quốc 6 Máy gạt bánh xích có năng suất động cơ >160CV Cái 4 Mới Trung Quốc 7 Xe ô tô tự đổ có tải trọng 5- 7 tấn Cái 24 Mới Việt Nam 8 Xe ô tô con Cái 1 Mới Đức 9 Hệ thống sàng thủ công Bộ 06 Mới Việt Nam 1.4.7. Nguyên, nhiên vật liệu sử dụng của Dự án. Nhiên liệu để phục vụ Dự án bao gồm - Xăng, dầu Diezel dùng cho các loại ô tô, máy xúc, máy gạt…được cung cấp bởi các đại lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang . + Ước tính mỗi năm sử dụng khoảng 74,848 tấn dầu Diezel + Ước tính mỗi năm sử dụng khoảng 470 lít xăng - Thuốc nổ AD1: Ước tính khoảng 159,1 tấn/ năm được mua tại Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Vimiccô thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. 1.4.8.Tổ chức quản lý sản xuất và bố trí lao động. a. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất. Cơ cấu hình thức tổ chức của mỏ như sau: Giám đốc điều hành mỏ Bộ phận giúp việc Các tổ sản xuất Giám đốc Công ty Chủ tịch hội đồng quản trị TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO b.Bố trí lao động. Bố trí lao động của mỏ như sau: - Cán bộ điều hành: 10 người. Trong đó: + Giám đốc điều hành mỏ 01 người + Quản đốc + phó quản đốc: 2 người + Phòng tổng hợp: 04 người. + Bảo vệ: 03 người. - Lao động khai thác: 109 người. Trong đó: + Lái xe gạt ủi: 05 người. + Lái ô tô: 28 người. + Lái máy xúc: 06 người. + Máy khoan, ép khí, nổ mìn: 10 người. + Lao động xưởng sàng mỏ: 40 người. + Lao động khác: 20 người. Tổng cộng: 119 người c. Đào tạo đội ngũ lao động: - Giám đốc điều hành mỏ do Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Thăng Long – Hà Nội bổ nhiệm. - Bộ phận giúp việc tuyển từ các trường được đào tạo đúng nghề. - Công nhân khai thác và sàng tuyển quặng được tuyển chọn chủ yếu là người địa phương. Công ty sẽ tổ chức đào tạo chuyên môn và học ATLĐ. 1.4.9. Hình thức đầu tư: Hình thức đầu tư theo hình thức đầu tư mới 1.4.10. Tổng vốn đầu tư Bảng 1.11. Tổng mức đầu tư của hai Điểm Quặng Đồng Cổ Vài và Cầu Sắt: Khoản mục đầu tư Đơn vị Giá trị Chí phí xây dựng Nghìn đồng 1.508.356,67 Chi phí thiết bị Nghìn đồng 5.081.388,89 Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng Nghìn đồng 255.555,55 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Chi phí khác Nghìn đồng 513.333,33 Chi phí dự phòng (5%) Nghìn đồng 367.931,78 Tổng số Nghìn đồng 7.726.566,22 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN. 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN. 2.1.1. Địa hình. Đặc điểm địa hình của khu vực khai thác các Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải, huyện Lục ngạn, tỉnh Bắc Giang đều nằm trong khu vực đồi núi thấp * Điểm khai thác Quặng Đồng Cổ Vài: Địa hình cao ở phía Đông, phía Tây và thấp dần về phía trung tâm và phía Nam khu vực mỏ. Cốt cao địa hình thay đổi từ 130m (đỉnh núi phía Tây) đến 80m (khu vực phía Nam mỏ). Trong khu vực mỏ có một phần là đồi trọc, một phần là rừng tái sinh và một phần là nương rẫy của dân (khu vực thung lũng phía Nam mỏ). * Điểm khai thác Quặng Đồng Cầu Sắt: Địa hình cao ở phía Đông và thấp dần ở phía Tây, phía Nam và phía Bắc khu vực mỏ. Cốt cao địa hình thay đổi từ 150m (đỉnh núi phía Đông) đến 70m (chân đồi phía Nam mỏ). Trong khu vực mỏ có một phần là đồi trọc, một phần là rừng tái sinh và một phần là nương rẫy của dân (khu vực thung lũng phía Nam mỏ). 2.1.2. Đặc điểm địa chất khu mỏ. a. Địa tầng: Các Điểm Quặng Đồng tại Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn đều nằm trong khối địa chất kiến trúc Hồ Đập. Đây là khối địa chất kiến trúc có phân bố phong phú các điểm quặng và khoáng hoá đồng chất. Đa phần các khoáng vật trong thân quặng là khoáng vật thứ sinh ở dạng vết bám và thấm đọng. Các ổ thấu kính khoáng vật đồng nguyên sinh có gặp nhưng ít. Trong khối địa chất kiến trúc Hồ Đập có các mỏ, các điểm quặng phân bố trong các lớp đất đá phân hệ tầng mẫu Sơn trên và phân hệ tầng Mẫu Sơn giữa. Mỏ và các điểm quặng tập trung nhiều ở không gian giữa hai trục nếp lõm Cai Lé - Cổng Lầu và nếp lồi Phượng Hoàng. Các Điểm Quặng Đồng Cổ Vài, Cầu Sắt, nằm ở cánh Bắc của nếp lõm Cai Lé, Nam trục nếp lõm Cai Lé và Bắc trục nếp lồi Phượng Hoàng. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Kết quả đo vẽ chi tiết các mặt cắt, kết hợp với công tác tìm kiếm chi tiết hóa ở các khu vực mỏ, có thể chia trầm tích hệ tầng Mẫu Sơn trên và hệ tầng Mẫu Sơn giữa thành 16 tập với các đặc điểm thạch học riêng, thứ tự từ dưới lên như sau: -Tập 1: Sét bột kết, bột kết giầu vôi màu xám tím, xám lục hoặc loang lổ phân lớp dày, ép phiến mạnh. Chiều dày của tập này >90m. - Tập 2: Cát kết đa khoáng màu tím, bột kết màu tím đỏ phân lớp dày, chiều dày của tập này 70- 100m - Tập 3: Cát kết ackoz hạt mịn đều màu tím, bột kết đa khoáng tím đỏ xen kẹp rất ít các lớp mỏng không duy trì của sét bột kết vôi màu xám lục. Rải rác gặp các thấu kính quặng. Chiều dày của tập này 130-180m. - Tập 4: Cát kết xen sét bột kết vôi màu xám lục, ít cát kết ít khoáng hạt mịn màu tím, gặp thấu kính Quặng Đồng chủ yếu malachít vad azurit. Chiều dày của tập này 90-140m. - Tập 5: Xen kẽ bột kết, cát kết ít khoáng màu tím, phân lớp trung bình đến dày. Chiều dày của tập này 90-100m. - Tập 6: Sét bột kết vôi màu xám lục, phân lớp dày, ép phiến mạnh kẹp ít cát kết hạt mịn cùng màu. Chiều dày của tập này 50-120m. - Tập 7: Cát kết đa khoáng hạt mịn đến trung bình, cấu tạo vi phân lớp sóng xiên mờ, màu tím đỏ. Cát kết ít khoáng phân lớp dày. Chiều dày của tập này 50-100m. - Tập 8: Cát kết ít khoáng màu xanh lục chứa ít vôi, ít màu tím lục, sét bột kết vôi màu xám lục. Chiều dày của tập này 50-100m. - Tập 9: Cát kết phân dải màu tím nâu, tím xám phân lớp dày xen kẹp ít bột kết vôi cùng màu, dạng khối. Chiều dày của tập này 90 – 100m. - Tập 10: Sét bột kết giàu vôi màu xám lục kẹp ít tập cát kết giàu vôi cùng màu phân lớp trung bình đến dày. Chiều dày của tập này 90-140m. - Tập 11: Cát kết ackoz hạt mịn đến trung bình phân lớp vừa đến dày, cát bột kết đa khoáng cùng màu tím nâu chứa vôi, phân lớp dày. Chiều dày của tập này 100- 150m. - Tập 12: Sét vôi màu tím phân lớp mỏng, phiến sericit xám lục, đá vôi chứa sét. Cát kết màu tím phân lớp dày xen cát kết giàu vôi. Chiều dày của tập 140-160m. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO - Tập 13: Cát kết ít khoáng phân lớp trung bình màu tím đỏ, cát kết ackoz phân lớp dày vi phân dải mờ, màu tím xen ít sét vôi đỏ tím. Chiều dày của tập này 50-140m. - Tập 14: Bột kết giàu vôi màu xám lục, sét vôi chứa bột xám phân lớp mỏng xen ít cát kết màu lục. Chiều dày của tập này 60-90m. - Tập 15:Bột kết đa khoáng màu tím phân lớp dày, ép phiến mạnh, kẹp vài tập mỏng cát kết ít khoáng màu tím nhạt. Chiều dày của tập này 80-100m. - Tập 16: Cát kết ackoz màu xám lục phân lớp trung bình, có cát bột kết ackoz cùng màu phân lớp dày, ép phiến yếu. Chiều dày của tập này trên 110m. b. Kiến tạo. Đứt gẫy trong vùng phần lớn phát triển hệ thống TN-ĐB ít hơn là hệ thống TB- ĐN. Khoáng hoá quặng có liên quan chặt chẽ với các hệ thống đứt gẫy này. Ở đó phát triển các mạch thạch anh chứa quặng và các đới đá phiến thuộc phần dưới tập (T3k ms 23 ) bị vò nhàu, cà nát, vỡ vụn tạo thành các khe nứt, thớ chẻ, lỗ hổng để các khoáng vật chứa quặng lấp đầy hoặc thấm đọng vào. Trong vùng mỏ đã phát hiện được nhiều đứt gãy lớn nhỏ. Các đứt gãy đã làm phức tạp thêm cấu trúc khu mỏ và thể hiện rõ mối tương quan giữa quá trình kiến tạo phá huỷ với quá trình tạo quặng. 2.1.3. Đặc điểm khí hậu. Xã Sơn Hải thuộc vùng khí hậu miền núi Bắc Bộ, chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, hàng năm có hai mùa rõ rệt: Mùa đông lạnh và khô (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau), mùa hè nóng ẩm (từ tháng 4 đến tháng 10). + Nhiệt độ trung bình hàng năm là 23,10C, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất (tháng 7) là 28,90C, nhiệt độ tháng trung bình thấp nhất (tháng giêng) là 15,70C, nhiệt độ cao tuyệt đối ghi nhận được ở vùng này là 390C, nhiệt độ thấp tuyệt đối là 50C. - Lượng mưa trung bình năm từ 1330- 1336mm. Mưa lớn tập trung vào tháng 7, 8, 9; Tháng 1, 2 thường hay có mưa phùn. + Độ ẩm không khí bình quân trong năm là 78%, độ ẩm cao nhất là 92% và thấp nhất là 60%. + Số giờ nắng trung bình là 1741 giờ, thuộc mức tương đối cao thích hợp cho việc canh tác 3 vụ trong năm. + Gió thổi theo hai mùa rõ rệt, gió Đông Bắc thổi về mùa đông lạnh và gió Đông Nam thổi về mùa hè nóng, các tháng 4, 5, 6 thỉnh thoảng xuất hiện gió TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Tây khô nóng nhưng ít ảnh hưởng đến sản xuất. Bão lụt thường xảy ra vào tháng 8, 9, 10. 2.1.4. Địa chất thuỷ văn, địa chất công trình. a. Đặc điểm địa chất thuỷ văn: - Nước mặt: Trong phạm vi các điểm khai thác Quặng Đồng tại Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang không có sông suối lớn, chỉ có một vài suối nhỏ, các khe lạch. Các suối này cạn kiệt vào mùa khô và thường chỉ có nước vào mùa mưa. - Nước ngầm: Dựa vào địa tầng, thành phần thạch học mức độ giàu nước của đất đá. Chia làm phức hệ chứa nước trong đá phiến hệ Triat và hệ chứa nước trầm tích Đệ tứ. Dự kiến công tác khai thác mỏ là trên mức thoát nước tự chảy do vậy nước mặt và nước ngầm ít ảnh hưởng đến công tác khai thác mỏ. b. Đặc điểm địa chất công trình; Toàn bộ khu mỏ nằm trong đất đá thuộc địa tầng tuổi Triat Điệp Mẫu Sơn. Các đá chủ yếu là đá phiến tương đối đồng nhất về thành phần, kiến trúc, cấu tạo và tính chất cơ lý. Các đá tương đối rắn chắc nên ít xảy ra hiện tượng trượt lở bờ mỏ. Nhìn chung điều kiện địa chất thuỷ văn, địa chất công trình khu mỏ khá thuận lợi cho công tác khai thác mỏ. 2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI. Xã Sơn Hải có tổng diện tích tự nhiên 5.267,5 ha. Toàn xã có 677 hộ và 3747 khẩu. Trong đó dân tộc Nùng chiếm 70%, dân tộc kinh chiếm 30%. Thu nhập bình quân GĐP/ người là 2,8 triệu/ người/ năm. Nông, lâm nghiệp chiếm trên 85% cơ cấu kinh tế. a. Điều kiện về kinh tế: * Nông nghiệp: - Tổng diện tích gieo trồng 218,2 ha. Trong đó : + Lúa 52 ha, năng suất ước tính 140 kg/ sào. + Ngô xuân : 26 ha; ngô hè: 175 ha; ngô đông 5,5 ha. + Sắn : 121 ha; Lạc: 8,7 ha; đậu đỗ các loại: 10,5 ha… * Chăn nuôi: Đã được người dân quan tâm chú trọng, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đã được tăng cường. Đến nay tổng đàn trâu: 1373 con; bò: 273 con; Lợn: 2347 con; Đàn gia cầm hơn 15.000 con. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO * Sản xuất lâm nghiệp: Làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Trong 6 tháng đầu năm đã trồng được 30/ 50 ha, trong đó

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDự án Khai thác quặng đồng tại Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.pdf