Dự án mở quán cafe

Mục lục I. Lời mở đầu II.Nghiên cứu thị trường 1) Địa điểm dự án hoạt động 2) Điều tra nhu cầu khách hàng 3) Phân tích thực trạng các quán cafe hiện nay và các đối thủ cạnh tranh 3.1 Phân tích thực trạng 3.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh III.Định hướng và dự kiến hoạt động 1) Khách hàng mục tiêu 2) Trang trí quán 2.1 Biển hiệu 2.2 Trang trí quán 3) Hoạt động 1.1. Đồ ăn, đồ uống 1.2. Dịch vụ 4) Promotion: tiếp cận thị trường và xúc tiến 5) Price: Giá cả IV. Nghiên cứu thực hiện dự án 1) Chi phí cố định và đầu tư ban đầu 2) Tổ chức nhân sự 3) Hoạt động 4) Dự toán sản xuất kinh doanh 4.1. Dự toán dài hạn 4.2. Dự toán ngắn hạn 4.2.1 Dự toán tiêu thụ sản phẩm 4.2.2 Dự toán nhập sản phẩm 4.2.3 Dự toán chi phí nguyên vật liêu 4.2.4. Dự toán chi phí nhân công 4.2.5. Dự toán chi phí chung 4.2.6. Dự toán giá vốn 4.2.7. Dự toán bán hàng và quản lý 4.2.8. Dự toán tiền mặt 4.2.9. Dự toán báo cáo kết quả kinh doanh V. Huy động vốn và phân chia lợi nhuận 1) Huy động vốn 2) Phân chia lợi nhuận VI. Rủi ro và biện pháp dự phòng 1) Những tháng đầu tiên 2) Thời tiết 3) Xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh 4) Thị trường Cafe bão hoà 5) Rủi ro về khách hàng 6) Rủi ro về nhân sự VII. Phân tích lợi ích kinh tế xã hội của dự án 1) Về mặt kinh tế 2) Về mặt xã hội VIII. Chiến lược kinh doanh trong tương lai 1) Hướng phát triển của quán 2) Dịch vụ IX. Tổng kết X. Phụ lục I.LỜI MỞ ĐẦU Từ xưa tới nay, nhu cầu được giao tiếp, kết bạn đã tồn tại và ngày càng có xu hướng mở rộng. Ngày nay, với mức sống của con người ngày một cải thiện, những đáp ứng cho nhu cầu về mặt tinh thần ngày càng tốt hơn, được trú trọng hơn. Trên thế giới và ngay cả ở Việt Nam, uống cafe không còn đơn thuần là một nhu cầu giải khát mà người ta còn mong muốn tìm kiếm một cái gì đó xa hơn thế. Trên thị trường cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng, các loại hình và số lượng quán cafe ngày càng trở nên đa dạng, phong phú và linh hoạt, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Vì vậy, để lựa chọn cho mình một hướng đi riêng và để thành công được không phải là vấn đề đơn giản. Với tuổi trẻ và sự mạnh dạn, với ưu thế của người trong cuộc chúng tôi nhận thấy 1 nhu cầu rất lớn và rất quan trọng của giới trẻ: nhu cầu giao lưu, gặp gỡ và kết bạn; mối quan tâm lớn nhất là tình bạn - tình yêu. Chính vì lẽ đó chúng tôi đã quyết định chọn dự án mở quán cafe với sự lựa chọn một đối tượng khách hàng nhất định. Chính sự lựa chọn này cũng là một sự thử thách vì đã thu hẹp đối tượng khách hàng. Song, chúng tôi muốn biến chính nhược điểm này thành điểm nhấn, tạo sự khác biệt cho quán của mình.

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 2408 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dự án mở quán cafe, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I.lêi më ®Çu Tõ x­a tíi nay, nhu cÇu ®­îc giao tiÕp, kÕt b¹n ®· tån t¹i vµ ngµy cµng cã xu h­íng më réng. Ngµy nay, víi møc sèng cña con ng­êi ngµy mét c¶i thiÖn, nh÷ng ®¸p øng cho nhu cÇu vÒ mÆt tinh thÇn ngµy cµng tèt h¬n, ®­îc tró träng h¬n. Trªn thÕ giíi vµ ngay c¶ ë ViÖt Nam, uèng cafe kh«ng cßn ®¬n thuÇn lµ mét nhu cÇu gi¶i kh¸t mµ ng­êi ta cßn mong muèn t×m kiÕm mét c¸i g× ®ã xa h¬n thÕ. Trªn thÞ tr­êng c¶ n­íc nãi chung vµ Hµ Néi nãi riªng, c¸c lo¹i h×nh vµ sè l­îng qu¸n cafe ngµy cµng trë nªn ®a d¹ng, phong phó vµ linh ho¹t, ®¸p øng c¸c yªu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. V× vËy, ®Ó lùa chän cho m×nh mét h­íng ®i riªng vµ ®Ó thµnh c«ng ®­îc kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ®¬n gi¶n. Víi tuæi trÎ vµ sù m¹nh d¹n, víi ­u thÕ cña ng­êi trong cuéc chóng t«i nhËn thÊy 1 nhu cÇu rÊt lín vµ rÊt quan träng cña giíi trÎ: nhu cÇu giao l­u, gÆp gì vµ kÕt b¹n; mèi quan t©m lín nhÊt lµ t×nh b¹n - t×nh yªu. ChÝnh v× lÏ ®ã chóng t«i ®· quyÕt ®Þnh chän dù ¸n më qu¸n cafe víi sù lùa chän mét ®èi t­îng kh¸ch hµng nhÊt ®Þnh. ChÝnh sù lùa chän nµy còng lµ mét sù thö th¸ch v× ®· thu hÑp ®èi t­îng kh¸ch hµng. Song, chóng t«i muèn biÕn chÝnh nh­îc ®iÓm nµy thµnh ®iÓm nhÊn, t¹o sù kh¸c biÖt cho qu¸n cña m×nh. II. Nghiªn cøu thÞ tr­êng 1. §Þa ®iÓm dù ¸n ho¹t ®éng Chóng t«i cã dù ®Þnh më qu¸n t¹i 81 Chïa L¸ng, ®©y lµ con phè míi ®­îc më réng, ®­êng rÊt ®Ñp vµ s¹ch sÏ, l¹i rÊt gÇn víi c¸c tr­êng ®¹i häc lín nh­ §¹i häc Ngo¹i Th­¬ng, §¹i Häc LuËt, HV Hµnh ChÝnh Quèc Gia, §¹i Häc Giao Th«ng… mµ sinh viªn l¹i lµ kh¸ch hµng chÝnh ®èi víi qu¸n chÝnh v× vËy nhu cÇu ë ®©y rÊt lín. §©y còng lµ khu ®«ng d©n ®êi sèng còng kh¸ cao, l¹i giao víi ®­êng NguyÔn ChÝ Thanh con ®­êng ®Ñp nhÊt Hµ Néi, lµ trung t©m rÊt tiÖn lîi. Qu¸n cã vÞ trÝ kh¶ kh¸ thuËn lîi gÇn s¸t víi tr­êng §H Ngo¹i th­¬ng cã diÖn tÝch kh¸ réng 4,5m x 10m. MÆt kh¸c cã mét ®iÓm thuËn lîi ®ã lµ tr­íc kia còng lµ mét qu¸n cafe nh­ng do ho¹t ®«ng kh«ng tèt vµ mét sè lÝ do kh¸c mµ qu¸n hiÖn ®ang ®ãng cöa. Víi nh÷ng thuËn kÓ trªn, chóng t«i cã c¬ ®Ó tin t­íng r»ng ®©y lµ mét ®Þa ®iÓm thuËn lîi ®Ó Qu¸n §«i cã thÓ ph¸t triÓn tèt, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho dù ¸n khi ®i vµo ho¹t ®éng. Tuy nhiªn, ch­a thÓ ch¾c 100% lµ sÏ thuª ®­îc ®Þa ®iÓm nµy do ®ang trong qu¸ tr×nh th­¬ng l­îng víi chñ nhµ nªn chóng t«i ®· t×m thªm mét sè ®Þa ®iÓm dù bÞ t¹i phè nay nh­ ®Þa chØ + 202 (hiÖn lµ qu¸n v¨n phßng phÈm) + 237 (hiÖn lµ nhµ ë cña d©n) + 130 (hiÖn lµ nhµ ë) §©y ®Òu lµ nh÷ng nhµ cã nhiÒu tÇng, phï hîp víi ý t­ëng cña dù ¸n. 2. §iÒu tra nhu cÇu kh¸ch hµng: Qua sù ®iÒu tra cña nhãm b»ng phiÕu th¨m do vµ trªn m¹ng Internet, cô thÓ nh­ sau: Víi 300 phiÕu th¨m do dµnh cho sinh viªn c¸c tr­êng §HKTQD, §H Ngo¹i Th­¬ng, §H LuËt, Häc Viªn Hµnh ChÝnh Quèc Gia, HV Ng©n Hµng vµ §H Giao Th«ng, vµ mét sè phiÕu ®iÒu tra ngÉu nhiªn dµnh cho kh¸ch qua ®­êng vµ 200 ®èi t­îng ®­îc hái qua m¹ng Internet, chóng t«i thèng kª ®­îc nh­ sau: + Sè l­îng ñng hé, ñng hé nhiÖt t×nh ý t­ëng më qu¸n lµ: 348 » 70%. Sè ng­êi ph¶n ®èi thùc hÖin dù ¸n lµ 0 15% ñng hé viÖc më dÞch vô kh¸c 15% cßn l¹i kh«ng cã ý kiÕn + Sè ng­êi ñng hé, h¸o høc víi c¸c dÞch vô lµ 90% 10% cßn l¹i kh«ng cã ý kiÕn hoÆc nªu ý kiÕn kh¸c. 3. Ph©n tÝch thùc tr¹ng c¸c qu¸n cafe hiÖn nay vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh: 3.1. Ph©n tÝch thùc tr¹ng Trªn thÞ tr­êng c¸c qu¸n cafe hiÖn nay ë ViÖt nam, cã thÓ chia ra 4 lo¹i h×nh c¬ b¶n nhÊt. 3.1.1. Lo¹i h×nh 1: Qu¸n cã qui m« lín ®­îc ®Çu t­ b»ng nguån vèn lín, trang trÝ ®Ñp, ®å uèng ngon, ®a d¹ng, phong phó, ®ñ chñng lo¹i: ChÝnh v× vËy mµ gi¸ c¶ còng ®­îc n©ng lªn cao, cã thÓ gÊp 3 - 6 lÇn gi¸ th«ng th­êng. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ngay, lo¹i h×nh nµy phï hîp víi víi nh÷ng ng­êi thuéc tÇng líp th­îng l­u. VD: NhiÒu qu¸n cafe Trung Nguyªn, qu¸n Fantasy,vµ mét sè qu¸n Hå T©y… 3.1.2. Lo¹i h×nh 2: Qu¸n trªn phè cæ: lµ nh÷ng qu¸n, cã qui m« nhá vµ võa. Qu¸n cã lîi thÕ lµ cã tiÕng tõ nhiÒu n¨m, ®­îc kh¸ch hµng nhí tíi bëi chÊt l­îng, h­¬ng vÞ ®Æc tr­ng…. VD: Cafe Nh©n, cafe L©m, cafe QuÊt… 3.1.3. Lo¹i h×nh 3: C¸c qu¸n cafe míi víi nÐt ®Æc s¾c vÒ phong c¸ch. Qu¸n cã qui m« kh«ng lín, vµ lùa chän, thu hót mét l­îng, nhãm kh¸ch hµng nhÊt ®Þnh. VD: Qu¸n C©y Si - T«n ThÊt Tïng - Chuyªn vÒ Rock - Thu hót d©n ghiÒn Rock…. 3.1.4. C¸c qu¸n cafe chØ mang tÝnh chÊt gi¶i kh¸t th«ng th­êng: §©y ®¬n gi¶n lµ chç nghØ ch©n, uèng n­íc cña kh¸ch hµng. qu¸n cã ­u thÕ lµ thuËn lîi vÒ ®Þa ®iÓm, vÞ trÝ, kh«ng gian… lóc ®Çu cã thÓ ®­îc duy tr× b»ng nguån vèn cã s½n. Sau ®ã th× ph¸t huy ­u thÕ ®Ó thu lîi nhuËn. TÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh trªn ®Òu tån t¹i vµ sinh lêi víi c¸c møc ®é kh¸c nhau. Trong t­¬ng lai gÇn, chóng ch­a cã dÊu hiÖu ®i xuèng do nhu cÇu cña thÞ tr­êng ngµy cµng phong phó vµ më réng h¬n. 3.2.Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh: Nh×n vµo thùc tr¹ng chung, cã thÓ thÊy, thÞ tr­êng nµy ®ang më réng, song còng hÕt søc khã kh¨n. XÐt trong ph¹m vi kh«ng gian hÑp tù n¬i dù kiÕn më qu¸n th× cã thÓ thÊy næi bËt nªn nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh lín. + Cafª Trung Nguyªn t¹i sè 8 vµ 89 NguyÔn ChÝ Thanh qu¸n cã nhiÒu ®Æc ®iÓm cña lo¹i h×nh thø nhÊt. VÞ trÝ : ®Ñp, thuËn lîi, ®­êng ®Ñp. DiÖn tÝch: réng, kh«ng gian tho¸ng m¸t, tÇm nh×n ®Ñp, trang trÝ ®Ñp, bµn ghÕ ®Ñp. §å uèng :Phong phó vµ hÊp dÉn Gi¸ c¶ : 3-6 lÇn gi¸ b×nh th­êng Kh¸ch hµng : th­îng l­u ( ng­êi ®i lµm, ng­êi møc sèng kh¸...) ৸nh gi¸: ®©y lµ qu¸n cafe ®ang ®«ng kh¸ch, ®· ho¹t ®éng ®­îc nhiÒu n¨m, ®­îc ®Çu t­ vèn lín, ch¨m sãc cÈn thËn. Trong t­¬ng lai gÇn qu¸n vÉn cã xu h­íng ph¸t triÓn ®i lªn. Nh­ng víi gi¸ c¶ nh­ vËy, vÉn cßn mét l­îng kh¸ch hµng lín ch­a vµo qu¸n. Ngay c¶ nh÷ng kh¸ch hµng ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®©y còng ch­a ph¶i lùa chän duy nhÊt. H¬n n÷a,kh¸ch hµng cña Qu¸n §«i nh»m vµo ®èi t­îng kh¸c, chñ yÕu lµ sinh viªn, ng­êi ®i lµm nªn kh«ng ®¸ng ng¹i. +Cafª Hoa S÷a, sè 58 NguyÔn ChÝ Thanh. Qu¸n nµy cã diÖn tÝch nhá, Êm cóng h¬n, ®èi diÖn víi ®¹i häc LuËt. Qu¸n nµygi¸ c¶ " b×nh d©n" h¬n, phï hîp víi l­îng kh¸ch hµng lµ häc sinh, sinh viªn.Do ®ã vÞ trÝ thuËn lîi, n»m trªn ®­êng ®Ñp, l¹i gÇn nhiÒu tr­êng §H nªn l­îng kh¸ch còng kh¸ ®«ng vµ æn ®Þnh. ৸nh gi¸ : Trong mÊy n¨m tíi,qu¸n ch¾c vÉn ph¸t triÓn vµ tån t¹i v× cã ®­îc nh÷ng ­u thÕ riªng. + Cafe Du LÞch 134, Cafe nhung 211, Phè Chïa L¸ng. §©y lµ c¸c qu¸n cã ®Æc ®iÓm cña lo¹i h×nh 4 víi diÖn tÝch kh«ng gian nhá, hÑp, trang trÝ còng kh«ng Ên t­îng, ng­êi phôc vô chñ yÕu lµ chñ qu¸n vµ nh÷ng ng­êi th©n quen. Tuy ®å uèng cã rÎ h¬n so víi c¸c quan kh¸c, nh­ng kh¸ch hµng chñ yÕu lµ quen cña qu¸n vµ nh÷ng ng­êi qua ®­êng cã nhu cÇu gi¶i kh¸t. ৸nh gi¸: víi diÖn tÝch qu¸n th× h­íng ph¸t triÓn kh«ng lín, khã ®æi míi Phong c¸ch. Tãm l¹i mÆc dï cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp, song chóng ta cã thÓ hoµn toµn tin t­ëng qu¸n ®ã sÏ cã vÞ trÝ riªng cña m×nh trªn thÞ tr­êng qu¸n cafe, bëi nh÷ng nÐt riªng biÖt mµ chØ ë ®©y míi cã. III. §Þnh h­íng vµ dù kiÕn ho¹t ®éng: Tõ sù ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Nhãm ®· quyÕt ®Þnh lùa chän më qu¸n thiªn vÒ nh÷ng ®Æc tr­ng cña nhãm 3. V× hiÖn ®ang cßn lµ sinh viªn, vÊn ®Ò huy ®éng vèn lín ®Ó thùc hiÖn ph¸t triÓn qu¸n theo h­íng thø nhÊt lµ mét ®iÒu hÕt søc khã kh¨n. Lo¹i h×nh thø hai th× kh«ng thÓ v× nhãm b©y giê míi thùc hiÖn. H­íng thø t­ th× nhãm l¹i kh«ng cã vèn s½n còng nh­ ®Þa ®iÓm. ChÝnh v× vËy nhãm quyÕt ®Þnh ®i theo h­íng thø 3: Qu¸n kh«ng lín nh­ng mang nÐt phong c¸ch riªng biÖt, kh¸c víi nh÷ng qu¸n kh¸c ®Ó t¹o Ên t­îng vµ thu hót kh¸ch ngay tõ ban ®Çu. 1. Kh¸ch hµng môc tiªu: Lµ tÇng líp "trung, th­îng l­u" lµ thanh niªn, sinh viªn, ng­êi ®i lµm. Theo tiªu chÝ cña "Qu¸n §«i" dµnh cho nh÷ng ng­êi ®ang yªu song kh«ng chØ cã thÕ, ngay c¶ nh÷ng ng­êi cßn ®ang c« ®¬n trªn chÆng ®­êng ®i t×m mét nöa cña m×nh còng ®­îc chµo ®ãn ®Ó råi cã thÓ trë thµnh "§«i" sau khi ®­îc "t­ vÊn" vµ "cung cÊp" c¸c dÞch vô kh¸ch hµng. Do vËy, qu¸n sÏ dù kiÕn ph©n theo 2 kh«ng gian víi hai phong c¸ch kh¸c nhau: Khu 1: Dµnh cho nh÷ng ng­êi ®i tíi qu¸n mét m×nh. Vµ khu 2: Dµnh cho nh÷ng ®«i ®· t×m thÊy mét nöa cña hä. 2. Trang trÝ Qu¸n §«i: 2.1 BiÓn hiÖu: - BiÓn hiÖu còng lµ mét ®iÓm nhÊn , mét ®iÓm t¹o nªn Ên t­îng cña qu¸n. Víi ý t­ëng cña Qu¸n §«i lµ n¬i dµnh cho nh÷ng ng­êi yªu th­¬ng nhau vµ mong muèn yªu th­¬ng, ë ®ã hä t×m thÊy sù tho¶i m¸i vÒ tinh thÇn, mét c¶m gi¸c nhÑ nhµng, yªu b×nh, v× vËy biÓu hiÖu cña qu¸n chóng t«i lùa chän chÊt liÖu b»ng gç nã biÓu hiÖn sù méc m¹c, ch©n thµnh. ë gi÷a biÓn chØ cã hai ch÷ “Qu¸n §«i” b»ng gç ®­îc kh¾c næi. 2.2. Trang trÝ trong qu¸n: Qu¸n §«i víi kh«ng gian kho¶ng 45m2, cã 2 tÇng, tÇng 1 bµn ghÕ ®­îc thiÕt kÕ dµnh cho 1 ng­êi, cßn tÇng 2 thiÕt kÕ dµnh cho 2 ng­êi víi 2 phong c¸ch hoµn toµn míi l¹ vµ ®éc ®¸o. 2.2.1. TÇng 1: - Ngoµi cöa dïng chÊt liÖu tre nøa trang trÝ 2 bªn qu¸n t¹o sù hµi hßa phï hîp víi biÓn hiÖu Qu¸n §«i. - 2 bªn m¸i hiªn treo 2 ®Ìn lång ®á, t¹o ®iÓm næi bËt cña Qu¸n. - Bªn trong qu¸n ®Æt 15 bµn ®¬n, gåm 1 bµn vµ 1 ghÕ chÊt liÖu lµm b»ng gç. Trªn mÆt bµn trang trÝ b»ng h×nh nöa tr¸i tim, hoÆc c¸c h×nh kh¸c… + Trªn bµn cã ®Æt 1 quyÓn sæ, kh¸ch hµng cã thÓ ®Ó l¹i ®Þa chØ. C¸c th«ng tin c¸ nh©n cña m×nh hay nh÷ng c¶m xóc, ý t­ëng cña m×nh. - Trªn t­êng trang trÝ c¸c bøc tranh b»ng lôa, vµ g¾n c¸c ®å trang trÝ kh¸c (cã thÓ tù lµm). - T­êng s¬n mµu xanh nh¹t (mµu cña hi väng). - Trªn trÇn trang trÝ c¸c ®Ìn treo b»ng tróc. Víi l­îng ¸nh s¸ng võa ®ñ. - QuÇy bar ®­îc ®Ó ë gãc bªn ph¶i. 2.2.2. CÇu thang: - §­îc trang trÝ b»ng c¸c thanh tre, nøa, trªn tay vÞn cÇu thang gåm c¸c ®Ìn mµu nhá, t¹o c¶m gi¸c ªm dÞu. 2.2.3. TÇng 2: TÇng 2 ®­îc trang trÝ vµ thiÕt kÕ dµnh cho c¸c ®«i, víi phong c¸ch hoµn toµn míi l¹, t¹o cho 2 ng­êi mét c¶m gi¸c gÇn gòi vµ tho¶i m¸i. - T­êng ®­îc s¬n mµu hång nh¹t, t¹o Ên t­îng vÒ ý nghÜa cña mµu s¾c ®em l¹i mét c¶m gi¸c nhÑ nhµng cho KH. Trªn t­êng treo c¸c bøc tranh phong c¶nh l·ng m¹ng b»ng lôa, s¬n dÇu,… ngoµi ra cßn ®­îc trang trÝ b»ng c¸c ®å vËt g©y Ên t­îng kh¸c. - Víi ¸nh s¸ng cña mét ®Ìn lång treo gi÷a nhµ, ¸nh s¸ng nhÑ, t¹o c¶m gi¸c th­ th¸i vµ gÇn gòi cho 2 ng­êi cïng víi ¸nh s¸ng cña nÕn trªn mçi bµn. - §Æc biÖt víi kiÓu bµn gç Hµn Quèc, ngåi trùc tiÕp xuèng sµn gç t¹o c¶m gi¸c tho¶i m¸i cho 2 ng­êi. §©y lµ ®iÓm kh¸c biÖt víi c¸c qu¸n cµ phª kh¸c, lµ ®iÓm nhÊn t¹o phong c¸ch, Ên t­îng kh¸c l¹ cho qu¸n. + Trªn mÆt bµn cã vÎ nh÷ng bøc tranh nh­ 2 tr¸i tim lång nhau, 2 ng­êi ngåi nh×n ra biÓn,… Nh÷ng bøc tranh nµy vÏ b»ng chÊt liÖu ®¬n gi¶n cã thÓ nhê b¹n bÌ bªn kiÕn tróc, mü thuËt vÏ hé, hoÆc cho thuª víi chi phÝ kh«ng ®¸ng kÓ). §©y còng lµ mét ®iÓm Ên t­îng cho qu¸n. + Trªn bµn ®Æt mét c©y nÕn nhá trong cèc n­íc, khi 2 ng­êi vµo cã thÓ th¾p nÕn (buæi tèi). Ngoµi ra cßn mét quyÓn sæ ®Ó 2 ng­êi cã thÓ viÕt nh÷ng c¶m t­ëng, suy nghÜ cña m×nh. + Ngoµi ra "mçi bµn chóng t«i cßn ®Æt cho mçi bµn mét tªn theo nh÷ng t¸c phÈm nh¹c cæ ®iÓn nh­: Romance, Plonise, Natalie, for Elise… Víi phong c¸ch trang trÝ hoµn toµn míi l¹ chóng t«i tin tr­ëng r»ng sÏ thu hót vµ t¹o Ên t­îng cña nh÷ng KH míi ®Õn qu¸n, vµ kh«ng chØ thÕ, kh¸ch hµng quen tíi qu¸n sÏ vÉn t×m thÊy ë n¬i ®©y nh÷ng nÐt võa th©n thuéc l¹i võa nh­ míi l¹, gÇn gòi mµ kh«ng nhµm ch¸n. 3. Häat ®éng: - B¸n ®å ¨n, ®å uèng. - T­ vÊn vµ cung cÊp c¸c dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng. 3.1. §å ¨n, ®å uèng: SÏ ®­îc thùc hiÖn ngay t¹i qu¸n. §å uèng: Cµ phª, n­íc hoa qu¶, sinh tè, t¸o, s÷a… §å ¨n: B¸nh ¨n s¸ng: ngät, mÆn §å kÌm theo: R­îu, bia, bß kh«, ®Ëu phéng, h¹t d­a… * §Æc biÖt sÏ lµ nh÷ng lo¹i ®å uèng tù pha chÕ, míi l¹: vÒ chÊt l­îng, nguyªn liÖu vµ tªn gäi: Kh¸ch hµng vµo qu¸n sÏ ®­îc tù chän bµn ngåi theo tªn mµ hä thÝch Bµn ®«i: For Elise, Romance, Natalia,… Bµn ®¬n: Hello, Boulerd, I still loving U, Show me the meaning… (of being lonely), The day U went away, Love of my life… 3.2. DÞch vô: §©y lµ m¶ng quan träng, rÊt ®­îc quan t©m nh»m t¹o thªm l­îng kh¸ch hµng ®«ng ®¶o, cã niÒm tin ®èi víi qu¸n. Qu¸n tËp trung nhÊt vµo dÞch vô “Make friend”- kÕt b¹n Vµ “Make a date” à Dating: HÑn hß. Qu¸n sÏ lµ cÇu nèi; s¾p xÕp vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó mäi ng­êi cã thÓ ®Õn gÇn nhau h¬n, ®­îc giao l­u vµ gÆp gì nhau nhiÒu h¬n. * C¸ch thøc: Víi nh÷ng ng­êi tíi qu¸n mét m×nh cã mong muèn ®­îc kÕt b¹n, giao l­u, qu¸n sÏ gióp thùc hiÖn nh÷ng mong muèn ®ã. - §èi víi mçi bµn, ngoµi quyÓn sæ ghi "l­u bót" cña kh¸ch hµng th× cßn cã thªm phiÕu kÕt b¹n". Trong phiÕu sÏ cã mét sè th«ng tin c¬ b¶n vÒ tªn, tuæi, nghÒ nghiÖp, ®iÖn tho¹i liªn hÖ, giíi tÝnh… vµ thªm nh÷ng th«ng tin ®i kÌm nh­ së thÝch, mong muèn vÒ ng­êi b¹n kh¸c giíi, ngµy sinh… Kh¸ch hµng ®Õn vµ ®Ó l¹i th«ng tin c¸ nh©n "nÕu muèn", hä sÏ ®­îc phÐp xem th«ng tin c¸ nh©n cña nh÷ng ng­êi ®Õn tr­íc råi tù chän hoÆc ®Ó qu¶n lý s¾p xÕp. - §èi víi nh÷ng ®èi t­îng cã ®­îc cuéc hÑn hß tõ qu¸n sÏ cã nh÷ng ­u ®·i vÒ tinh thÇn vµ vËt chÊt: ®­îc tÆng bµi h¸t hoÆc gi¶m gi¸, ®å uèng… à §¸nh gi¸: §©y lµ dÞch vô rÊt phæ biÕn ë n­íc ngoµi ®Æc biÖt lµ nh÷ng n­íc ph¸t triÓn, ®¸p øng nhu cÇu lín vµ ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m, tham gia nhiÖt t×nh. Cuéc sèng ngµy mét bËn rén h¬n, thêi gian dµnh cho b¹n bÌ, giao l­u, d· ngo¹i gi¶m ®i ®¸ng kÓ thªm vµo ®ã lµ ¸p lùc c«ng viÖc… Vµ ®Æc biÖt, rÊt nhiÒu ng­êi kh«ng cã nhiÒu thêi gian ®Ó gÆp gì vµ t×m b¹n kh¸c giíi cho t­¬ng lai cña m×nh. Kh«ng ph¶i v× hä kÐm ngo¹i h×nh, tr×nh ®é thÊp mµ chØ ®¬n gi¶n lµ hä kh«ng ®ñ thêi gian. V× vËy c¸c dÞch vô "kÕt b¹n", "hÑn hß" ra ®êi nh»m gióp hä gi¶m bít thêi gian t×m kiÕm. ë ViÖt Nam, víi møc sèng ngµy cµng mét n©ng cao, thêi gian còng lµ mét tiªu chÝ ®­îc mäi ng­êi quan t©m. Mét nhãm trÎ lín trong x· héi còng ®ang thiÕu thêi gian ®Ó ®Çu t­ vµ t×m ®­îc ng­êi b¹n cña m×nh. MÆc dï, kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß to lín cña Internet. Qua hÖ thèng m¹ng toµn cÇu, ng­êi ta cã thÓ phÇn nµo ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®ã, nh­ng "m¹ng" vµ "thùc tÕ" lµ mét kho¶ng c¸ch. Cã thÓ rÊt ng¾n nh­ng còng cã thÓ lµ rÊt xa. Tuy nhiªn, víi viÖc t­ vÊn vµ cung cÊp dÞch vô t¹i chç khiÕn cho c¸i "kho¶ng c¸ch" mµ trªn m¹ng t¹o ra ®­îc rót ng¾n l¹i vµ hiÖn thùc h¬n. Còng ph¶i nãi thªm r»ng, dÞch vô nµy ë ViÖt Nam tån t¹i kh«ng nhiÒu nÕu kh«ng muèn nãi lµ ch­a cã mét trung t©m riªng rÏ thùc sù ®øng ra ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy. MÆt kh¸c, còng chÝnh v× nã ch­a ph¸t triÓn l¾m, ng­êi ViÖt Nam Ýt nhiÒu vÉn cßn t­ t­ëng phong kiÕn nªn thùc hiÖn dÞch vô lµ ®iÒu rÊt khã kh¨n. ThËm chÝ, nÕu thùc hiÖn kh«ng tèt, cã thÓ bÞ hiÓu lÇm lµ dÞch vô "ph¹m ph¸p", "kh«ng trong s¸ng"… ¸p lùc trong cuéc sèng, c«ng viÖc ngµy cµng t¨ng lªn, viÖc ®¸p øng chót nhu cÇu gi¶i táa Stress t­ëng nh­ ®¬n gi¶n nh­ng thùc sù khã kh¨n. §«i khi, ng­êi ta chØ cÇn ®­îc nãi ra vµ cã mét ng­êi nghe, dÞch vô "T×nh Cê" sÏ gióp hä lµm ®­îc ®iÒu ®ã. Cã thÓ nh÷ng ng­êi tíi qu¸n ch­a hÒ biÕt nhau, nh­ng cã thÓ hä muèn kÓ vµ muèn nghe chuyÖn cña nhau. Ng­êi qu¶n lý sÏ ph¶i thËt linh ho¹t trong vÊn ®Ò nµy. Míi ban ®Çu, nhãm ch­a cã tham väng ®©y trë thµnh mét trung t©m chuyªn nghiÖp, nh­ng nhãm thùc sù hy väng cã thÓ ®Æt nh÷ng viªn g¹ch ®Çu tiªn cho sù ph¸t triÓn cña dÞch vô nµy ë ViÖt Nam. C¸c dÞch vô kh¸c: cã thÓ ®­îc ®Æt tr­íc hoÆc trùc tiÕp - TÆng hoa tËn tay hay gäi ®iÖn chóc mõng sinh nhËt cña kh¸ch hµng. - TÆng ©m nh¹c: * B×nh th­êng, qu¸n vÉn më nh¹c. (cæ ®iÓn, trÎ...) vµo thêi gian thÝch hîp * §Æc biÖt; TÆng bµi h¸t, b¶n nh¹c qua b¨ng ®Üa hoÆc "live" - trùc tiÕp Qu¸n sÏ tËp trung vµo h×nh thøc thø 2: h¸t vµ ®Öm ghitar trùc tiÕp cña ca sÜ "sinh viªn" t¹i qu¸n. * Thêi gian: Nh÷ng ngµy ®Æc biÖt: sinh nhËt, sinh nhËt t×nh yªu.... HoÆc theo yªu cÇu ®Æt tr­íc cña kh¸ch hµng. * §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng, Ýt kh¸ch hµng sö dông dÞch vô nµy hoÆc ch­a quen. Ng­êi qu¶n lý sÏ chñ ®éng ®Ó s¾p xÕp, t¹o kh«ng khÝ cho qu¸n, t¹o thãi quen cho kh¸ch hµng. - TÆng quµ "hand - made", tÆng hoa... theo yªu cÇu, theo dÞp mµ qu¸n tù quyÕt ®Þnh. Qu¸n tËp trung vµo dÞch vô "tÆng quµ hand - made", sÏ do b¹n bÌ hoÆc thuª gia c«ng... víi nÐt ®Æc s¾c riªng. TÆng kh¸ch hµng trong nh÷ng dÞp ®Æc biÖt ®èi víi kh¸ch hµng vµ ®èi víi qu¸n. Quµ sÏ lµ ®å nho nhá, xinh x¾n dµnh cho c¸c b¹n n÷ (vßng tay, vßng cæ...) hoÆc tÆng ®«i cho c¶ hai ng­êi (hai nöa tr¸i tim...) - Thùc hiÖn gi¶m gi¸, miÔn phÝ cho kh¸ch hµng ®Æc biÖt lÇn ®Çu tíi qu¸n, trong nh÷ng ngµy ®Æc biÖt. Tæ chøc nh÷ng ngµy ®Æc biÖt, ngµy kû niÖm: Ngµy gi¶m gi¸ 10 - 20%; Ngµy 8.000 - Mäi ®å uèng ®Òu chung gi¸. Víi kinh nghiÖm ®i lµm trùc tiÕp ë mét sè qu¸n Cafe Toµn (150 Lª Thanh NghÞ), Cafe Mïa Thu Vµng (91- Lª Thanh NghÞ)... vµ víi vÞ trÝ cña nh÷ng kh¸ch hµng. Nhãm hiÓu râ vai trß vµ t¸c dông cña c¸c dÞch vô ®i kÌm. Kh«ng nh÷ng t¹o kh«ng khÝ cho qu¸n mµ quan träng h¬n lµ nh÷ng Ên t­îng tèt ®Ñp trong lßng kh¸ch hµng. Sù gÇn gòi, g¾n bã vµ tin t­ëng víi kh¸ch hµng míi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù lùa chän trë l¹i qu¸n vµ giíi thiÖu víi b¹n bÌ cña kh¸ch hµng. Môc tiªu cuèi cïng lµ l­îng kh¸ch hµng, doanh thu vµ lîi nhuËn t¨ng. Ngay c¶ khi chØ lµ sù tho¶ m·n "¶o" (nãi lµ gi¶m gi¸ nh­ng thùc chÊt lµ kh«ng ph¶i), th× t¸c dông còng rÊt lín. * Phong c¸ch phôc vô; Nh©n viªn cña qu¸n sÏ cã ®ång phôc cña "Qu¸n §«i": Tuú theo mïa mµ mÆc s¬ mi hay ¸o ph«ng, ¸o cã biÓu t­îng cña qu¸n. Th¸i ®é phôc vô: chu ®¸o, nhiÖt t×nh, cëi më, th©n thiÖn. §Æc biÖt lµ ph¶i linh ho¹t ®Ó nhËn biÕt vµ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Nh©n viªn còng ®­îc chó träng ®¶m b¶o lÞch sù, phôc vô tèt nhÊt. 4. Promotion: TiÕp cËn thÞ tr­êng vµ xóc tiÕn: - Qua tê r¬i tíi c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, qua b¹n bÌ, m¹ng internet. - Lu«n t¹o sù míi l¹ b»ng c¸ch thay ®æi, s¾p xÕp l¹i ®å trang trÝ trong qu¸n. - Chó ý l¾ng nghe ph¶n håi tõ kh¸ch hµng vµ thÞ tr­êng xung quanh ®Ó hoµn thiÖn dÞch vô, ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - N©ng cao chÊt l­îng ®å uèng, c¸c dÞch vô, phong c¸ch phôc vô. - Giíi thiÖu qua b¸o Hoa Häc Trß, b¸o Sinh viªn... §Æc biÖt nhê b¹n viÕt mét bµi vÒ sù kh¸c biÖt trong c¸c dÞch vô ®i kÌm cña qu¸n. §©y sÏ lµ b­íc ®Öm vµ c¬ héi tèt ®Ó kh¸ch hµng biÕt ®Õn "Qu¸n §«i". 5. Price: Gi¸ c¶ Víi ph­¬ng ch©m lµ ngoµi lîi nhuËn, nhãm cßn cã tham väng t¹o ra mét kh«ng gian thËt vui vÎ, th©n thiÖn, mäi giíi, mäi ng­êi ®Òu cã thÓ ®Õn gÆp gì vµ lµm quen. ChÝnh v× vËy nhãm kh«ng t¸ch riªng gi¸ dÞch vô, nã phôc vô chung cho mäi ng­êi v× thÕ gi¸ dÞch vô sÏ ®­îc tÝnh vµo gi¸ b¸n ®å uèng. Gi¸ dù kiÕn: Trµ, cafe, s÷a: 7.000®/c Sinh tè, n­íc hoa qu¶: 10.000®/c B¸nh ¨n s¸ng: 5.000®/ng­êi Cßn l¹i, ®å ¨n, uèng kh¸c sÏ b¸n theo gi¸ linh ho¹t. Th¸ng ®Çu tiªn, thùc hiÖn gi¶m gi¸. Trµ, cafe, s÷a: 5.000®/c Sinh tè, n­íc hoa qu¶: 7.000®/c B¾t ®Çu tõ th¸ng thø 2 sÏ thùc hiÖn gi¸ ®óng. Ngoµi ra cßn cã nh÷ng ngµy gi¶m gi¸, ngµy miÔn phÝ... IV. Nghiªn cøu thùc hiÖn dù ¸n: Chi phÝ cè ®Þnh vµ ®Çu t­ ban ®Çu B¶ng dù to¸n chi phÝ cè ®Þnh vµ ®Çu t­ ban ®Çu §¬n vÞ: 1000® STT H¹ng môc chi phÝ §VÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Tivi 29 inch ChiÕc 1 3.000 3.000 2 §Çu VCD ChiÕc 1 1.000 1.000 3 Amly ChiÕc 1 1.500 1.500 4 Tñ l¹nh ChiÕc 1 3.000 3.000 5 QuÇy bar (b»ng gç) ChiÕc 1 2.500 2.500 6 §iÖn tho¹i ChiÕc 1 1.500 1.500 7 Bµn ghÕ - Bµn ®¬n - Bµn ®«i Bé Bé 15 20 150 200 2.250 4.000 8 M¸y vi tÝnh Bé 1 4.000 4.000 9 Trang trÝ qu¸n - Chi phÝ söa ch÷a ban ®Çu - BiÓn hiÖu - HÖ thèng ®Ìn ®iÖn - Tranh (lôa) - C©y c¶nh - C¸c vËt trang trÝ kh¸c ChiÕc ChiÕc ChiÕc 1 15 600 4.000 600 4.000 3.000 1.000 3.000 10 Chi phÝ kh¸c - Thuª 1/2 th¸ng ®Çu ®Ó chuÈn bÞ - Chi phÝ ®¨ng ký kinh doanh - Chi kh¸c 1.500 300 2.000 11 C«ng cô, dông cô - M¸y xay sinh tè - Cèc, chÐn, ®Üa - Kh¸c ChiÕc 1 550 550 3.000 500 Tæng 46.200 2. Tæ chøc nh©n sù - Qu¶n lý: H­¬ng (H¶i) Ban ®Çu, ch¾c ch¾n sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nªn 2 ng­êi ph¶i chñ ®éng vµ cè g¾ng, trùc tiÕp thùc hiÖn, ®Æc biÖt lµ c¸c dÞch vô. VÒ l©u dµi, khi ra tr­êng vµ ®i lµm c«ng viÖc kh¸c th× qu¸n sÏ thuª qu¶n lý. Hai ng­êi chØ kiÓm tra vµ qu¶n lý tõ xa. + TrÇn ThÞ Thu H­¬ng, kÕ to¸n 43C, §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. Lµ sinh viªn n¨m cuèi, l¹i cã thuËn lîi lµ tham gia ho¹t ®éng §oµn tõ sím, hiÖn ®ang lµ BÝ th­ chi ®oµn, Phã BÝ th­ BCH LC§ kÕ to¸n nÒn kh¶ n¨ng giao tiÕp vµ qu¶n lý kh¸ cã tiÒm n¨ng. §©y sÏ lµ mét thuËn lîi lín trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh qu¸n. + Bïi §øc H¶i, còng lµ sinh viªn n¨m cuèi, líp kÕ to¸n 43C tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. H¶i ®· tõng lµm LT, UV BCHC§, tham gia kh¸ nhiÒu ho¹t ®éng nªn kh¶ n¨ng giao tiÕp vµ qu¶n lý còng kh¸ tèt. ThuËn lîi, ®Æc biÖt lµ H¶i vµ H­¬ng häc cïng líp kh¸ hîp nhau vµ tõng cïng nhau lµm ë rÊt nhiÒu n¬i (AIA, AAC, cafe Toµn ….) nªn sù phèi hîp gi÷a hai ng­êi kh¸ tèt. HiÓu nhau kh¸ râ, th©n thiÖn sÏ lµ nÒn t¶ng cho sù hîp t¸c ®iÒu hµnh qu¸n thµnh c«ng. * NhiÖm vô Kh«ng chØ chó träng tíi gi¸ c¶, tíi hµng ho¸, xóc tiÕn b¸n hµng… mµ quan träng h¬n lµ ng­êi qu¶n lý ph¶i linh ho¹t, nhiÖt t©m trong viÖc thùc hiÖn c¸c dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng. - Nh©n viªn: + Tr­íc m¾t: Chñ yÕu lµ b¹n bÌ hiÖn ®ang lµ sinh viªn. Thêi gian ®Çu, thùc sù cÇn thiÕt nh÷ng ng­êi cã ®é tin cËy vµ t©m huyÕt cao ®Ó cã thÓ phôc vô kh¸ch hµng tèt nhÊt cã thÓ. Ên t­îng ban ®Çu ®èi víi qu¸n hÕt søc quan träng nªn qu¸n sÏ rÊt chó ý tíi vÊn ®Ò nµy, nh©n viªn phôc vô lµ motä kh©u hÕt søc quan träng + VÒ l©u dµi: sÏ më réng ®èi t­îng, nh­ng chñ yÕu vÊn lµ häc sinh, sinh viªn. §©y lµ mét lùc l­îng kh¸ ®«ng, kh¸ tèt nÒn khai th¸c. Sù hiÓu biÕt vµ tr×nh ®é cña hä sÏ gióp viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc tèt h¬n. + C¬ cÊu . Mét ngµy sÏ ®­îc chi lµm 3 ca ®Ó cã thÓ tËn dông ®­îc lùc l­îng häc sinh sinh viªn . Ba ca lµ s¸ng, chiÒu, tèt. Víi l­îng kh¸ch hµng dù kiÕn th× mçi ca sÏ cã mét ch¹y bµn, 1 pha chÕ, 1 tr«ng xe. Ng­êi tr«ng xe cã thÓ kÕt hîp ch¹y bµn khi cÇn thiÕt - Ng­êi thùc hiÖn c¸c dÞch vô: chñ yÕu lµ qu¶n lý, cã thÓ kÕt hîp víi nhãm sinh viªn kh¸c … 3. Ho¹t ®éng - §å ¨n, ®å uèng: thùc hiÖn t¹i qu¸ng: pha chÕ, phôc vô thu tiÒn. - dÞch vô: ng­êi qu¶n lý sÏ tËp trung, trùc tiÕp thùc hiÖn chñ ®éng liªn hÖ, vµ s¾p xÕp, hoµn thµnh tèt nhÊt c¸c dÞch vô. Chñ ®éng thùc hiÖn 4P 4. Dù to¸n s¶n xuÊt kinh doanh: 4.1. Dù to¸n dµi h¹n Lµ ®¬n vÞ dÞch vô ®å uèng nªn vÊn ®Ò t¸i ®Çu t­ ®Ó mua s¾m TSC§ vµ më réng s¶n xuÊt kh«ng ®­îc ®Æt ra ®Çu tiªn. VÊn ®Ò më réng kinh doanh theo h­íng ph¸t triÓn thµnh hÖ thèng "Qu¸n §«i" më thªm nhiÒu cöa hµng ë nh÷ng ®Þa ®iÓm kh¸c nhau sÏ ®­îc thùc hiÖn dÇn phô thuéc vµo møc ®é thµnh c«ng cña qu¸n ®Çu tiªn. 4.2 Dù to¸n ng¾n h¹n: Nhãm sÏ tiÕn hµnh dù to¸n trong 4 th¸ng ®Çu tiªn, bëi theo dù tÝnh, sau 4 th¸ng, qu¸n sÏ ®i vµo æn ®Þnh gÇn 100 th¸ng/ ngµy 4.2.1. Dù to¸n tiªu thô s¶n phÈm §¬n vÞ: 1000® Th¸ng thø Hµnh ho¸ I §G tõ TII II III IV å §G SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT 1. Cµ phª 5 750 3.750 7 800 5.600 850 5.950 900 6.300 3.300 21.600 2. Trµ 5 500 2.500 7 500 3.500 550 3.850 600 4.200 2750 14.050 3. S÷a 5 300 1.500 7 350 2.450 400 2.800 500 3.500 1.550 10.250 4Hoa qu¶ 7 300 2.100 10 450 4.00 450 4.500 500 5.00. 1.650 15.600 5.Sinh tè 7 300 2.100 10 350 3.500 400 4.00 400 4.000 1.450 13.600 6. R­îu 20 10 200 40 20 800 25 1.000 30 1.200 85 3.200 7. B¸nh 3 120 360 5 180 900 240 1.200 300 1.500 840 3.960 8. Kh¸c 10 6.000 7.000 8.000 10.000 31.000 å 18.510 27750 31.300 35700 113260 4.2.2. Dù to¸n nhËp s¶n phÈm: Theo tÝnh: 1kg cafe = 50Cèc 1kg hoa qu¶ = 5cèc (sinh tè hoÆc hoa qu¶) §¬n gi¸: 1kg cafe = 40.000® 1kg hoa qu¶ = 8.000® C¸c lo¹i kh¸c thuèc l¸, bia, ®å ¨n kÌm theo … §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång Th¸ng Hµng §G I II III IV å SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT 1. Cµ phª (kg) 40 20 800 20 800 20 800 20 800 80 3.200 2. Trµ (hép) 15 30 450 20 300 20 300 25 375 95 1.425 3. Hoa qu¶ (kg) 8 140 1.120 150 1.200 200 1.600 200 1.600 690 5.520 4. R­îu Chai) 10 15 150 20 200 25 250 30 300 90 900 5. B¸nh 3 150 450 180 540 240 720 300 900 870 2.610 6. S÷a (tói) 2 320 640 350 700 400 800 500 1.000 1570 3.140 7. Kh¸c 4.000 5.000 6.000 7.000 22.000 å 7.610 8.740 10.470 11.975 38.795 4.2.3. Dù to¸n chi phÝ NVL §¬n vÞ: 1000® Th¸ng thø Hµng §G I II III IV å SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT 1. Cafª 40 15 600 16 640 17 680 18 720 66 2.640 2.Trµ 15 20 300 20 300 22 330 24 360 86 1.290 3. S÷a 15 300 600 350 700 400 800 500 1.00 1.550 3.100 4. Hoa qu¶ 8 120 960 150 1.200 170 1.360 180 1.440 620 4.960 5. R­îu 10 100 20 200 25 250 30 300 85 850 10 6. B¸nh 3 120 360 180 540 240 720 300 900 840 2.520 7. Kh¸c 3500 4.500 5.500 7.000 20.500 å 6.420 8.080 9.640 11.720 35.860 4.2.4. Dù to¸n chi phÝ nh©n c«ng Pha chÕ: 360.000®/th, phôc vô: 350, tr«ng xe: 320 (Cã thÓ th­ëng theo doanh thu) ®¬n vÞ: 1000® Th¸ng thø Hµng TiÒn/ c«ng I II III IV å SC TiÒn SC TiÒn SC TiÒn SC TiÒn SC TiÒn Pha chÕ 360 3 1080 3 1080 3 1080 3 1080 12 4320 Phôc vô 360 3 1050 3 1050 3 1050 3 1050 12 4200 B¶o vÖ 320 3 960 3 960 3 3090 3 3090 12 3.840 å 3090 3090 3090 3090 12.360 4.2.5. Dù to¸n CP chung §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång Th¸ng thø Kho¶n môc I II III IV å 1. ThuÕ nhµ 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 2. §iÖn, n­íc §T, vÖ sinh 1.200 1.500 1.500 1.500 5.700 3. §¸ 500 500 600 700 2.400 4. KhÊu hao 500 1.000 1.500 2.00 5.000 5. ThuÕ m«n bµi 150 150 150 150 600 6. ThuÕ ghita, h¸t 600 900 1.000 1.200 3.700 7. Chi dÞch vô 500 700 1.000 1.000 3.200 8. Chi kh¸c 1.000 1.200 1.500 1.500 5.200 å 7.450 9050 10.250 11.050 37.800 4.2.6. Dù to¸n gi¸ vèn Th¸ng thø Kho¶n môc I II III IV å NVL 6.420 8.080 9.640 11.720 35.860 NC 3.090 3.090 3.090 30090 12.360 CPC 7.450 9.050 10.250 11.050 37.800 å 16.960 20.220 22.980 25.860 86.020 4.2.7. Dù to¸n BH, QL: - Theo dù tÝnh, chi phÝ b¸n hµng sÏ ®­îc tÝnh vµo tiÒn th­ëng cho nh©n viªn nÕu doanh sè ®¹t 40.000.000 ®/th¸ng. - Chi phÝ qu¶n lý: ®­îc tÝnh cho 1 ng­êi. Thêi gian ®Çu H¶i hoÆc H­¬ng sÏ nhËn l­¬ng cña 1 QL vµ 1 NV. Víi møc l­¬ng dù tÝnh. (§¬n vÞ: 1000®) Th¸ng thø I II III IV å TiÒn 800 1.000 1.200 1.500 4.500 4.2.8. Dù to¸n tiÒn mÆt. - Qu¸n §«i thùc hiÖn b¸n hµng t¹i qu¸n, víi kh¸ch hµng lµ nh÷ng ®èi t­îng ®· chän lùa, kh¶ n¨ng nî rÊt Ýt. Do vËy, vÊn ®Ò thu tiÒn mÆt ®­îc thùc hiÖn kh¸ dÔ dµng. - Khi nhËp s¶n phÈm, chñ yÕu tíi kú ®Ó mua NVL, tr¶ l­¬ng NV vµ c¸c CP chung kh¸c, khi ®· thu ®­îc hÇu nh­ toµn bé tiÒn mÆt th× chi kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò lín ®­îc ®Æt ra n÷a. - §èi víi ®Æc ®iÓm cña mét qu¸n ca phª th× th«ng th­êng nhËp NVL theo ngµy, do vËy vèn l­u ®éng ®Ó ®Çu t­ ho¹t ®éng ban ®Çu ­íc tÝnh l­îng tiÒn mÆt lµ 20.000.000®. 4.2.9. Dù to¸n BCKQKD. §¬n vÞ: 1000®. Th¸ng ChØ tiªu I II III IV å 1. DTT 18.510 27.750 31.300 35.700 113.260 2. Gi¸ vèn 16.960 20.220 22.980 25.860 86.020 3. L·i gép 1.550 7.530 8.320 9.840 27.240 4. CPQL 800 1.000 1.200 1.500 4.500 5. LN tr­íc thuÕ 750 6.530 7.120 8.340 22.740 V. Huy ®éng vèn vµ ph©n chia lîi nhuËn: 1. Huy ®éng vèn: Theo ­íc tÝnh, sè tiÒn cÇn ®Çu t­ vµo qu¸n toµn bé lµ 70 triÖu ®ång. Dù tÝnh H­¬ng : 35tr® H¶i: 35tr®. B¶n th©n lµ sinh viªn nªn ch­a thÓ tù kiÕm ra kho¶n tiÒn ®ã, nh­ng thuËn lîi lµ ®iÒu kiÖn gia ®×nh vµ l¹i ®­îc sù ñng hé, gióp ®ì nhiÖt t×nh tõ nh÷ng ng­êi th©n thiÕt (Anh, em…), thªm vµo ®ã lµ sù tham gia ñng hé cña b¹n bÌ b»ng c«ng søc vµ tiÒn tÖ, c¸c mèi quan hÖ…V× vËy, vÊn ®Ò huy ®éng vèn, kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò qu¸ khã kh¨n ®èi víi sinh viªn n¨m cuèi nh­ H­¬ng vµ H¶i. 2. Ph©n chia lîi nhuËn: SÏ ph©n chia lîi nhuËn theo tû lÖ vèn gãp sau khi trÝch kho¶ng 20 - 40% ®Ó t¸i ®Çu t­ (thêi gian ®Çu,nÕu ch­a cÇn thiÕt cã thÓ dïng kho¶n nµy ®Ó tr¶ nî ®Çu t­. Theo tÝnh to¸n trªn sÏ thu håi vèn tr­íc 7 th¸ng ho¹t ®éng ) VI. Rñi ro vµ biÖn ph¸p dù phßng: 1. Nh÷ng th¸ng ®Çu tiªn: Nh×n vµo b¶ng dù to¸n, cã thÓ nhËn thÊy møc ®é ho¹t ®éng vµ l­îng kh¸ch hµng cña qu¸n. Ngay c¶ trong th¸ng ®Çu tiªn qu¸n míi më, nh­ng víi mèi quan hÖ réng, l¹i cã chiÕn l­îc Marketing hîp lý th× doanh sè mang l¹i vÉn ®ñ ®Ó trang tr¶i toµn bé c¸c chi phÝ cÇn thiÕt. Do vËy, vÊn ®Ò kh¸ch hµng trong nh÷ng th¸ng ®Çu tiªn kh«ng thùc sù ®¸ng ng¹i. Víi sù hiÓu biÕt vÒ thÞ tr­êng vµ t©m lý kh¸ch hµng, nhãm sÏ thùc hiÖn tèt nhÊt vµ tin t­ëng vµo kh¶ n¨ng thµnh c«ng ngay trong th¸ng ®Çu tiªn. 2. VÊn ®Ò thêi tiÕt: (mïa hÌ, ®«ng/m­a/n¾ng…) VÊn ®Ò nµy kh«ng thùc sù ®¸ng ng¹i v× ®©y lµ vÊn ®Ò nhÊt thêi, nã cã thÓ lµm l­îng kh¸ch thay ®æi, cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m. Song nÕu tÝnh cho tæng thÓ th× cã sù bï trõ cho nhau. V× vËy, kinh doanh liªn tôc, l©u dµi th× ®©y kh«ng lµ vÊn ®Ò khã kh¨n l¾m. 3. XuÊt hiÖn nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh: Víi ­u thÕ v­ît tréi vÒ c¸c dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng, nªn nÕu ®èi thñ míi chØ lµ qu¸n th«ng th­êng hoÆc víi mét phong c¸ch kh¸c th× kh«ng ®¸ng ng¹i. Kh¸ch hµng ®· ®Õn víi "Qu¸n §«i" th× sÏ g¾n bã vµ tin t­ëng - ®ã lµ ®iÒu mµ "Qu¸n §«i" mong mèn vµ sÏ t¹o ra ®­îc. Cßn nÕu xuÊt hiÖn nh÷ng ®èi thñ t­¬ng tù, dïng chÝnh phong c¸ch cña Qu¸n ®Ó c¹nh tranh th× nhãm cã thÓ ®Ó biÕn ®iÒu ®ã kh«ng ph¶i lµ trë ng¹i lín. "Qu¸n §«i" ®Ó tr­íc, l¹i ®­îc qu¶n lý bëi nh÷ng sinh viªn ®Çy t©m huyÕt, cã kh¶ n¨ng, ®­îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vÒ kÕ to¸n nãi riªng vµ kinh tÕ nãi chung, nhãm tù tin kh¼ng ®Þnh lµ víi sù linh ho¹t, nh¹y bÐn, linh ho¹t cña m×nh, nhãm sÏ tù n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô ®ång thêi tiÕp tôc më réng vµ cung cÊp thªm nhiÒu dÞch vô míi, cã hiÖu qu¶ cho kh¸ch hµng, ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch hµng ë møc cao nhÊt cã thÓ. ThÞ tr­êng Cafe b·o hoµ: khi thÞ tr­êng cafe b·o hoµ th× sù xuÊt hiÖn cña nhiÒu qu¸n míi Ýt nhiÒu còng ¶nh h­ëng tíi doanh thu cña c¸c qu¸n kh¸c. Song nh×n vµo thÞ tr­êng café ë ViÖt Nam , l­îng ng­êi uèng cafe, ®i qu¸n ngµy mét t¨ng lªn, nh­ng con sè nµy vÉn cã thÓ ®Èy lªn cao h¬n rÊt nhiÒu . Nh×n c¸c n­íc, uèng cafe, gi¶i kh¸t ®· trë thµnh nhu cÇu thiÕt yÕu. Víi møc thu nhËp ngµy cµng t¨ng, nhu cÇu nµy ë ViÖt Nam còng sÏ t¨ng lªn. Do vËy, trong nhiÒu n¨m tíi, kh«ng nh÷ng thÞ tr­êng nµy ch­a b·o hoµ mµ cßn ph¸t triÓn h¬n rÊt nhiÒu. 5. Rñi ro vÒ kh¸ch hµng. + §èi t­îng ®· cã gia ®×nh, tíi qu¸n vµ yªu cÇu ®­îc cung cÊp dÞch vô. Sau khi ®­îc giíi thiÖu mét ng­êi b¹n th× vî (chång) cña hä tíi. Trong t×nh huèng nµy hoµn toµn cã thÓ x¶y ra t×nh huèng "®¸nh ghen". Qu¶n lý vµ nh©n viªn cña qu¸n sÏ ph¶i can thiÖp vµ gi¶i thÝch r»ng "chóng t«i chØ ®¬n gi¶n cung cÊp dÞch vô gióp anh /chÞ Êy gi¶i to¶ t©m lý, cã ng­êi nãi chuyÖn ®Ó gi¶m bít ¸p lùc trong c«ng viÖc, cuéc sèng. Cã thÓ chÞ/anh qu¸ bËn hay v× mét lý do nµo ®Êy mµ ch­a thùc sù gióp ®ì ®­îc anh /chÞ Êy. Mong chÞ/anh b×nh tÜnh xem xÐt l¹i…" Víi lêi gi¶i thÝch kiÓu ®ã, chóng t«i tin lµ mäi chuyÖn sÏ æn tho¶ bëi c¸i c¬ b¶n nhÊt, c¸i gèc cña vÊn ®Ò lµ chóng t«i cung cÊp nh÷ng dÞch vô hoµn toµn trong s¸ng. + §èi t­îng vµo qu¸n ®Ò nghÞ tham gia dÞch vô víi môc ®Ých kh«ng trong s¸ng (th­êng lµ con trai). Chóng t«i ®· quy ®Þnh lµ cã bÊt cø th¾c m¾c hay vÊn ®Ò g× vÒ dÞch vô th× kh¸ch hµng sÏ ph¶n ¸nh l¹i ngay cho Qu¸n. Trong tr­êng hîp nµy, nhËn ®­îc ph¶n håi cña ng­êi ®· tõng nãi chuyÖn víi ®èi t­îng mét lÇn, qu¸n sÏ l­u ý lÇn sau tr¸nh ®Ó kh¸ch hµng kh¸c gÆp ph¶i ®èi t­îng. Cã thÓ nãi chuyÖn víi ®èi t­îng ®ã mét c¸ch th¼ng th¾n, thËm chÝ kh«ng cho tíi qu¸n n÷a. + Nh÷ng ®èi t­îng tíi qu¸n ®Ëp ph¸: nhê c¬ quan c«ng an vµ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn can thiÖp ®Ó ®ßi båi th­êng vµ xö lý. 6. Rñi ro vÒ nh©n sù: - Nh©n viªn: qu¸n dïng chñ yÕu lµ sinh viªn, häc sinh, lùc l­îng nµy rÊt ®«ng nªn cã thÓ ®­îc bæ xung /thay thÕ mét c¸ch dÔ dµng khi nh©n viªn nghØ viÖc ®ét ngét. - Qu¶n lý: cã thÓ H¶i , H­¬ng kh«ng thÓ cã mÆt ë qu¸n 24/24. Nh­ng khi ®· cã yªu cÇu dÞch vô, nhÊt thiÕt mét trong 2 ph¶i s¾p xÕp thùc hiÖn, tr­êng hîp kh«ng thÓ th× nhê b¹n bÌ th©n thiÕt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn gióp. VII. Ph©n tÝch lîi Ých kinh tÕ - x· héi cña dù ¸n: 1. VÒ mÆt kinh tÕ: MÆc dï chØ lµ dù ¸n nhá, song cã thÓ nh×n thÊy lîi Ých kinh tÕ mµ nã mang l¹i. Kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ mang l¹i lîi nhuËn cho ng­êi ®Çu t­, mµ nã cßn mang l¹i c«ng viÖc lµm thªm cho mét sè häc sinh, sinh viªn . Vµ Ýt nhiÒu nã còng ®ãng gãp mét phÇn vÒ mÆt kinh tÕ cho nhµ n­íc, cho x· héi th«ng qua thuÕ, tiªu dïng ®iÖn, n­íc… 2. VÒ mÆt x· héi: §©y lµ vÊn ®Ò còng hÕt søc quan träng, ®­îc nhãm t©m huyÕt ®Æt ra. Môc tiªu cña nhãm lµ môc tiªu lîi nhuËn vµ lîi Ých x· héi ®­îc ®Æt ra t­¬ng ®­¬ng. Víi mong muèn t¹o ra kh«ng chØ mét kh«ng gian gÆp gì mµ cßn lµ mét hÖ thèng, mét c¸i tªn mµ mçi khi nh¾c tíi, kh¸ch hµng sÏ nhí ngay tíi phong c¸ch riªng cña Qu¸n. §©y còng lµ b­íc kh¼ng ®Þnh, lµ thö th¸ch tr­íc khi hoµn thµnh kho¸ häc 4 n¨m cña 2 sinh viªn §HKTQD. §©y chÝnh lµ c¬ héi còng lµ m«i tr­êng ®Ó 2 ng­êi biÕn nh÷ng g× ®· häc ®­îc trong nh÷ng n¨m qua thµnh kiÕn thøc thùc tÕ, ®­a nh÷ng g× ®· häc vµ tÝch luü trë thµnh hµnh ®éng vµ viÖc lµm cô thÓ, thùc hiÖn tham väng "tù kinh doanh tr­íc khi ra tr­êng vµ kinh doanh ph¶i thµnh c«ng". MÆt kh¸c, víi viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng cña qu¸n, c¬ héi giao l­u, gÆp gì cña mäi ng­êi sÏ cao h¬n. VÊn ®Ò gi¶i to¶ Stress ®­îc ®¸p øng, thËm chÝ cßn lµ mét dÞch vô gióp cho mäi ng­êi gÇn nhau h¬n , sèng tèt ®Ñp h¬n. VIII. ChiÕn l­îc kinh doanh trong t­¬ng lai: H­íng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai: Víi sù nhiÖt thµnh cña tuæi trÎ vµ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®­îc, nhãm cã tham väng ph¸t triÓn "Qu¸n §«i" thµnh mét hÖ thèng ®Æt c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau ë Hµ Néi. T¹i khu gÇn c¸c tr­êng §HKTQD, BK, XD….®©y lµ khu tËp trung rÊt ®«ng sinh viªn §HKTQD vµ §HBK lµ 2 tr­êng hiÖn cã sè sinh viªn ®«ng nhÊt, nh× ë Hµ Néi. Víi sù lùa chän ®èi t­îng cña Qu¸n ®«i, lùc l­îng sinh viªn sÏ lµ l­îng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng kh¸ lín, cÇn khai th¸c. Khu vùc nµy kh«ng nh÷ng cã vÞ trÝ, c¶nh quan ®Ñp mµ l­îng kh¸ch hµng còng rÊt dåi dµo. Còng víi ®Æc ®iÓm lµ n¬i tËp trung rÊt ®«ng sinh viªn, khu Thanh Xu©n gÇn c¸c tr­êng §HHN, §H Khoa Häc Tù Nhiªn, §H Khoa Häc X· Héi vµ Nh©n V¨n. …§©y còng lµ mét ®Þa ®iÓm mµ nhãm h­íng tíi trong t­¬ng lai. §Æc biÖt ph¶i kÓ tíi khu CÇu giÊy, Xu©n Thuû gÇn c¸c tr­êng §H S­ Ph¹m, §H NN- §H Quèc Gia, …khu vùc nµy cßn Ýt ®èi thñ c¹nh tranh, lùc l­îng sinh viªn lín…còng lµ khu vùc cÇn ®­îc khai th¸c trong t­¬ng lai. 2) VÒ dÞch vô: Chóng t«i kh«ng muèn chØ dõng l¹i lµ "dÞch vô" phôc vô b¸n hµng trong qu¸n, mµ cßn h¬n thÕ, chóng t«i muèn nã lµ dÞch vô ®éc lËp, tån t¹i song song víi viÖc b¸n ®å uèng vµ cã thu phÝ riªng. §©y sÏ lµ mét trong nh÷ng dÞch vô ®Çu tiªn ë ViÖt Nam. DÞch vô "kÕt b¹n" - Make friend DÞch vô "hÑn hß" - Make a date IX. Tæng kÕt Toµn bé dù ¸n ®· ®­îc h¹ch to¸n chi tiÕt vµ nh×n thÊy ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh trong t­¬ng lai gÇn. Thªm vµo ®ã ph¶i kÓ tíi nÐt næi bËt tõ c¸ch trang trÝ gäi tªn, tõ cung c¸ch phôc vô, tõ chç ngåi tíi viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô míi l¹…TÊt c¶ ®· t¹o nªn mét sù kh¸c biÖt cho "Qu¸n §«i". Víi tiªu chÝ "lÊy kh¸ch hµng lµ trung t©m", "Qu¸n ®«i ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng g× tèt nhÊt, kh«ng chØ vÒ vËt chÊt mµ quan träng lµ vÒ mÆt tinh thÇn. Chóng t«i hi väng, ®©y lµ mét kh«ng gian, lµ ®Þa chØ mµ tÊt c¶ mäi kh¸ch hµng ®· tíi hoÆc ®· nghe nãi tíi ®Òu c¶m thÊy hµi lßng. B»ng tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vµ b»ng tÊt c¶ nh÷ng lîi Ých kinh tÕ x· héi mµ dù ¸n mang l¹i. Chóng t«i hoµn toµn tin t­¬ng, dù ¸n sÏ thµnh c«ng khi ®­a vµo thùc hiÖn. H­¬ng vÞ cuéc sèng, kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ h­¬ng th¬m cña ®å uèng mµ quan träng h¬n, cao h¬n nh­ thÕ ®ã lµ vÞ ngät cña t×nh b¹n, t×nh yªu. Danh s¸ch ®å uèng I- N­íc hoa qu¶ 1- N­íc chanh 2- N­íc cam v¾t 3- M¬ muèi 4- Chanh muèi 5- SÊu 6- Me muèi 7- QuÊt muèi 8- Chanh rum -> pha n­íc canh b×nh th­êng sau l¾c víi 1 Ýt r­îu rum 9-… II- C¸c lo¹i sinh tè 1- Cam 2- Chanh 3- Soµi (+Ca Cao) 4- M·ng cÇu (+Ca Cao) 5- M¬ (+Ca Cao) 6- §u §ñ (+Ca Cao) 7- Na (+Ca Cao) 8- Nh·n (+Ca Cao) 9- Thanh Long 10- D­a hÊu (+Ca Cao) 11-… III- C¸c lo¹i trµ 1- Lipton chanh 2- Lip ton d©u 3- Lip ton ®µo 4- Trµ lip ton 5- Dilmat d©u 6- Dilmat ®µo 7- Dilmat chanh 8- Dilmat c¶m xóc 9- Dilmat B¹c Hµ 10- Dilmat B¸ T­íc 11- Trµ gõng – Supertea – Singpore 12- Trµ gõng – Supertea – M· lai 13-… IV- C¸c lo¹i s÷a 1- S÷a ®¸, s÷a nãng 2- S÷a t­¬i 3- S÷a Cµ phª 4- S÷a d©u (2 Siro d©u + 1 s÷a + ®¸) 5- S©m døa (s©m døa - s÷a ®Æc) (b¸n s½n) 6- Sir« b¹c hµ 7- Sir« v¶i 8- S÷a chau ®¸nh ®¸ 9- Ca Cao 10-… V- C¸c lo¹i r­îu, bia 1- Rum 2- Anh §µo 3- Rum l¾c chanh 4- Rum l¾c cam 5- Bia… VI- Cafª: Cafe n©u nãng/ ®¸ Cafe ®en nãng/®¸ Cafe s÷a … MÉu phiÕu th«ng tin c¸ nh©n 1- Hä tªn:…………………. Giíi tÝnh:………………. 2- Ngµy sinh:………………… 3- §iÖn tho¹i:……………… 4- §Þa chØ: :…………………………………….. 5- NghÒ nghiÖp: ………………………………………….. §«i nÐt vÒ b¶n th©n: ……………………………. 7- Mong muèn ë ng­êi b¹n: …………………………… MÉu sæ l­u th«ng tin kh¸ch hµng STT Hä tªn Giíi tÝnh Ngµy sinh §tho¹i NghÒ nghiÖp §Þa chØ B¶n th©n §èi ph­¬ng 1 TrÇn ThÞ Thu H­¬ng F 20.12.1983 0904339535 Sinh viªn 301 C2 T2 T©n Mai - Phôc ng­êi ViÖt Nam - ThÝch n­íc Trung Hoa - Yªu con ng­êi ph¸p - Tù tin - Cã chÝ lín - “§Çu l¹nh” 2 … … … … … … … … MÉu sæ thu Ngµy Doanh thu Nî Thanh to¸n Thu TM Ghi chó Tªn K.hµng Sè H§ Sè tiÒn Tªn KH Sè tiÒn Ca s¸ng: Ca chiÒu: Ca tèi: C¶ ngµy MÉu sæ chi Ngµy Kho¶n môc Sè l­îng Thµnh tiÒn Ghi tiÕt Ghi chó NVL Nh©n c«ng Chung Môc lôc Lêi më ®Çu II.Nghiªn cøu thÞ tr­êng §Þa ®iÓm dù ¸n ho¹t ®éng §iÒu tra nhu cÇu kh¸ch hµng Ph©n tÝch thùc tr¹ng c¸c qu¸n cafe hiÖn nay vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh 3.1 Ph©n tÝch thùc tr¹ng Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh III.§Þnh h­íng vµ dù kiÕn ho¹t ®éng Kh¸ch hµng môc tiªu Trang trÝ qu¸n 2.1 BiÓn hiÖu 2.2 Trang trÝ qu¸n Ho¹t ®éng §å ¨n, ®å uèng DÞch vô Promotion: tiÕp cËn thÞ tr­êng vµ xóc tiÕn Price: Gi¸ c¶ Nghiªn cøu thùc hiÖn dù ¸n Chi phÝ cè ®Þnh vµ ®Çu t­ ban ®Çu Tæ chøc nh©n sù Ho¹t ®éng Dù to¸n s¶n xuÊt kinh doanh Dù to¸n dµi h¹n Dù to¸n ng¾n h¹n 4.2.1 Dù to¸n tiªu thô s¶n phÈm 4.2.2 Dù to¸n nhËp s¶n phÈm 4.2.3 Dù to¸n chi phÝ nguyªn vËt liªu 4.2.4. Dù to¸n chi phÝ nh©n c«ng 4.2.5. Dù to¸n chi phÝ chung 4.2.6. Dù to¸n gi¸ vèn 4.2.7. Dù to¸n b¸n hµng vµ qu¶n lý 4.2.8. Dù to¸n tiÒn mÆt 4.2.9. Dù to¸n b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh V. Huy ®éng vèn vµ ph©n chia lîi nhuËn Huy ®éng vèn Ph©n chia lîi nhuËn VI. Rñi ro vµ biÖn ph¸p dù phßng Nh÷ng th¸ng ®Çu tiªn Thêi tiÕt XuÊt hiÖn nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh ThÞ tr­êng Cafe b·o hoµ Rñi ro vÒ kh¸ch hµng Rñi ro vÒ nh©n sù VII. Ph©n tÝch lîi Ých kinh tÕ x· héi cña dù ¸n VÒ mÆt kinh tÕ VÒ mÆt x· héi VIII. ChiÕn l­îc kinh doanh trong t­¬ng lai H­íng ph¸t triÓn cña qu¸n DÞch vô IX. Tæng kÕt X. Phô lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDự án mở quán cafe.DOC
Luận văn liên quan