Đưa ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Toán lớp 3

A. PHẦN MỞ ĐẦU I. Lí do viết đề tài: Năm học 2008-2009 được xác định là “Năm học đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi mới quản lí tài chính và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trong những năm gần đây việc ứng dụng CNTT đã rất phổ biến ở Việt Nam. Cùng với sự đi lên của xã hội, ngành giáo dục cũng mạnh dạn đưa ứng dụng CNTT vào dạy học. Đối với ngành giáo dục đào tạo CNTT có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung và phương pháp dạy học. Mặt khác, ngành giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho CNTT. Hơn nữa, CNTT là phương tiện để giúp chúng ta tiến tới một “ xã hội học tập”. Bởi vậy, trong năm học này, ngành giáo dục đã xác định phải đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong trường học để tạo bước đột phá về ứng dụng CNTT trong giáo dục và tạo tiền đề phát triển CNTT trong những năm tiếp theo. Việc sử dụng CNTT ở nước ta đã trở nên phổ cập và mang tính thường nhật. Trong trường tiểu học Cát Linh, học sinh lớp 3 đã được làm quen với môn Tin học. Nên việc đưa ứng dụng CNTT vào trường học là việc làm cần thiết và đúng đắn. Trong công tác giảng dạy, CNTT có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi phương pháp dạy và học. Nhờ đó mà học sinh hứng thú học tập hơn, kết quả là học sinh tiếp thu bài tốt hơn. Ứng dụng CNTT có thể đưa vào tất cả các môn học, đặc biệt là các môn có sử dụng nhiều tranh ảnh cho bài giảng. Trong 3 năm học gần đây, tôi đã mạnh dạn đưa ứng dụng CNTT vào nhiều môn học. Đặc biệt là môn Toán tôi đã thiết kế được nhiều giáo án điện tử để đưa vào giảng dạy. Đối với bộ môn Toán, ngoài sử dụng phần mềm Power Point tôi còn sử dụng phần mềm VioLET vào phần luyện tập dưới dạng trò chơi, tạo không khí học tập thoải mái cho học sinh. Qua quá trình soạn giáo án và giảng dạy tôi đã đúc kết được một số kinh nghiệm và quyết định viết đề tài: “Đưa ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Toán lớp 3 ”.

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 1722 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đưa ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Toán lớp 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn më ®Çu I. LÝ do viÕt ®Ò tµi: N¨m häc 2008-2009 ®­îc x¸c ®Þnh lµ “N¨m häc ®Èy m¹nh øng dông CNTT, ®æi míi qu¶n lÝ tµi chÝnh vµ x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y viÖc øng dông CNTT ®· rÊt phæ biÕn ë ViÖt Nam. Cïng víi sù ®i lªn cña x· héi, ngµnh gi¸o dôc còng m¹nh d¹n ®­a øng dông CNTT vµo d¹y häc. §èi víi ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o CNTT cã t¸c dông m¹nh mÏ, lµm thay ®æi néi dung vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc. MÆt kh¸c, ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®ãng vai trß quan träng trong viÖc cung cÊp nguån nh©n lùc cho CNTT. H¬n n÷a, CNTT lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó gióp chóng ta tiÕn tíi mét “ x· héi häc tËp”. Bëi vËy, trong n¨m häc nµy, ngµnh gi¸o dôc ®· x¸c ®Þnh ph¶i ®Èy m¹nh øng dông CNTT trong tr­êng häc ®Ó t¹o b­íc ®ét ph¸ vÒ øng dông CNTT trong gi¸o dôc vµ t¹o tiÒn ®Ò ph¸t triÓn CNTT trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. ViÖc sö dông CNTT ë n­íc ta ®· trë nªn phæ cËp vµ mang tÝnh th­êng nhËt. Trong tr­êng tiÓu häc C¸t Linh, häc sinh líp 3 ®· ®­îc lµm quen víi m«n Tin häc. Nªn viÖc ®­a øng dông CNTT vµo tr­êng häc lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ ®óng ®¾n. Trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y, CNTT cã t¸c dông m¹nh mÏ, lµm thay ®æi ph­¬ng ph¸p d¹y vµ häc. Nhê ®ã mµ häc sinh høng thó häc tËp h¬n, kÕt qu¶ lµ häc sinh tiÕp thu bµi tèt h¬n. øng dông CNTT cã thÓ ®­a vµo tÊt c¶ c¸c m«n häc, ®Æc biÖt lµ c¸c m«n cã sö dông nhiÒu tranh ¶nh cho bµi gi¶ng. Trong 3 n¨m học gÇn ®©y, t«i ®· m¹nh d¹n ®­a øng dông CNTT vµo nhiÒu m«n häc. §Æc biÖt lµ m«n To¸n t«i ®· thiÕt kÕ ®­îc nhiÒu gi¸o ¸n ®iÖn tö ®Ó ®­a vµo gi¶ng d¹y. §èi víi bé m«n To¸n, ngoµi sö dông phÇn mÒm Power Point t«i cßn sö dông phÇn mÒm VioLET vµo phÇn luyÖn tËp d­íi d¹ng trß ch¬i, t¹o kh«ng khÝ häc tËp tho¶i m¸i cho häc sinh. Qua qu¸ tr×nh so¹n gi¸o ¸n vµ gi¶ng d¹y t«i ®· ®óc kÕt ®­îc mét sè kinh nghiÖm vµ quyÕt ®Þnh viÕt ®Ò tµi: “§­a øng dông CNTT vµo gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 3 ”. II. Môc ®Ých nhiªn cøu: -T×m hiÓu vÒ øng dông CNTT vµo m«n To¸n líp 3. -T×m hiÓu thùc tr¹ng khi ®­a øng dông CNTT vµo gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 3. -§æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc khi ®­a øng dông CNTT vao f gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 3 gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc. III. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: -Häc sinh líp 3. -Theo dâi vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc tiÕp thu bµi cña häc sinh. -§èi chiÕu víi c¸c tiÕt häc kh«ng cã sö dông CNTT. B. Néi dung ®Ò tµi C¬ s¬ lý luËn: Häc sinh tiÓu häc cßn nhá, nªn qu¸ tr×nh nhËn thøc th­êng g¾n víi nh÷ng h×nh ¶nh, ho¹t ®éng cô thÓ. Bëi vËy c¸c ph­¬ng tiÖn trùc quan rÊt cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. §Æt biÖt lµ c¸c ph­¬ng tiÖn trùc quan sinh ®éng, râ nÐt sÏ thu hót ®­îc sù chó ý cña häc sinh. Trong nh÷ng tiÕt häc cã ®å dïng trùc quan ®Ñp, râ nÐt häc sinh sÏ chó ý ®Õn bµi gi¶ng h¬n vµ kÕt qu¶ lµ häc sinh tiÕp thu bµi tèt h¬n, nhí l©u h¬n. §èi víi m«n To¸n kh«ng cã nhiÒu tranh ¶nh nh­ c¸c bé m«n kh¸c, nh­ng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ kh«ng cÇn ®Õn øng dông CNTT. Ngoµi bé ®å dïng d¹y vµ häc to¸n chØ lµ nh÷ng con sè vµ c¸c bµi to¸n vµ nh÷ng h×nh vÏ. ThÕ nh­ng, nh÷ng con sè, nh÷ng bµi to¸n vµ nh÷ng h×nh vÏ nÕu ®­a lªn mµn h×nh lín víi sù nhÊn m¹nh b»ng c¸ch ®æi mµu ch÷ hay g¹ch ch©n sÏ cã hiÖu qu¶ h¬n.ChÝnh v× vËy mµ viÖc ®­a øng dông CNTT vµo gi¶ng d¹y m«n to¸n lµ cÇn thiÕt. C¬ së thùc tiÔn: VÒ thuËn lîi: -Tr­êng TiÓu häc C¸t Linh lµ ®¬n vÞ ®iÓn h×nh vÒ øng dông CNTT, nªn ®· sím triÓn khai viÖc ®­a øng dông CNTT vµo ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y vµ häc nhiÒu n¨m nay. N¨m häc 2008 – 2009 thùc hiÖn tinh thÇn chØ ®¹o cña Bé gi¸o dôc, Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Hµ Néi, Tr­êng TiÓu häc C¸t Linh ®· ph¸t ®éng phong trµo “ Mçi gi¸o viªn cã Ýt nhÊt 2 gi¸o ¸n ®iÖn tö trong mét n¨m häc”. §©y còng lµ mét trong nh÷ng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ mçi gi¸o viªn trong nhµ tr­êng. -§­îc sù quan t©m cña c¸c ban ngµnh, sù ñng hé cña c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ toµn thÓ phô huynh trong toµn tr­êng hç trî vÒ c¬ së vËt chÊt cho nhµ tr­êng. Trong nh÷ng n¨m häc võa qua tr­êng ®· mua nhiÒu m¸y chiÕu Projector, m¸y Camera vËt thÓ, m¸y ¶nh kü thuËt sè, m¸y vi tÝnh vµ nèi m¹ng Internet. -Nhµ tr­êng lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn häc n©ng cao tr×nh ®é tin häc. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp tËp huÊn sö dông c«ng nghÖ th«ng tin cho gi¸o viªn. Tr­êng cßn tæ chøc c¸c buæi tham luËn vÒ øng dông CNTT ®Ó gi¸o viªn trao ®æi kinh nghiÖm vµ häc hái lÉn. 2.VÒ khã kh¨n: -Khã kh¨n nhÊt ®èi víi gi¸o viªn chóng t«i lµ tr×nh ®é tin häc cßn h¹n chÕ, nªn viÖc thiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iÖn tö rÊt vÊt v¶ vµ mÊt nhiÒu thêi gian. Nhµ tr­êng lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng t«i ®i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é tin häc, nh­ng thêi gian cã h¹n nªn chóng t«i kh«ng thÓ ®i chuyªn s©u t×m hiÓu ®­îc c¸c kiÕn thøc cña tin häc ®Ó so¹n bµi theo mong muèn. -ViÖc thiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iÖn tö ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm nªn viÖc chän mµu s¾c, ph«ng nÒn hay ph«ng ch÷, chän hiÖu øng ®«i khi ch­a phï hîp. -Giê häc cßn phô thuéc vµo nguån ®iÖn, phßng häc, ¸nh s¸ng. 3.Thùc tr¹ng vµ nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt khi thiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iÖn tö. -§Õn n¨m häc 2008-2009 gi¸o ¸n ®iÖn tö ®· ®­îc nhiÒu gi¸o viªn ®ãn nhËn mét c¸ch tÝch cùc, bëi nã t¹o ra mét kh«ng khÝ häc tËp s«i næi, thu hót sù chó ý cña häc sinh, häc sinh thùc sù lµm chñ trong tiÕt häc.Khi d¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö gi¸o viªn ®ì vÊt v¶ h¬n nhiÒu. Thay b»ng c¸c thao t¸c g¾n ®å dïng lªn b¶ng, gi¸o viªn chØ cÇn kÝch chuét lµ cã. D¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö cßn tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng ch¸y gi¸o ¸n do qu¸ nhiÒu thao t¸c g¾n vµ th¸o ®å dïng d¹y häc. -Khi sö dông gi¸o ¸n ®iÖn tö gi¸o viªn cã thÓ thiÕt kÕ bµi häc nh­ s¸ch gi¸o khoa, kh«ng cÇn in tranh ¶nh tèn tiÒn, mÊt th¬i gian mµ h×nh ¶nh l¹i nhá kh«ng râ nÐt nh­ khi ®­a lªn mµn h×nh lín. -§èi víi m«n To¸n kh«ng cã nhiÒu tranh ¶nh nh­ c¸c m«n häc kh¸c, nh­ng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ kh«ng cÇn ®Õn øng dông CNTT. M«n To¸n tuy Ýt tranh ¶nh, nh­ng mçi bµi häc hay mçi bµi to¸n ta ®­a lªn mµn h×nh lín sÏ gióp häc sinh chó ý h¬n. Nh÷ng tõ ng÷ träng t©m trong bµi ta cã thÓ ®æi mµu hoÆc g¹ch ch©n sÏ gióp häc sinh hiÓu bµi h¬n , tõ ®ã gi¶i bµi to¸n mét c¸ch dÔ dµng. HoÆc khi tãm t¾t ®Ò bµi ta cã thÓ dïng nh÷ng h×nh ¶nh phï hîp víi ®Ò bµi ( nh­ con gµ, con c¸, b«ng hoa...) nh÷ng h×nh ¶nh nµy ta cã thÓ lÊy trªn m¹ng Internet. C¸ch tãm t¾t ®Ò bµi ®ã sÏ gióp häc sinh dÔ hiÓu bµi vµ lµm bµi tèt h¬n. Nh÷ng bµi to¸n vÒ h×nh häc ta cã thÓ ®­a lªn mµn h×nh lín, t« mµu nh÷ng phÇn cÇn thiÕt, nh­ vËy sÏ gióp häc sinh dÔ hiÓu bµi h¬n. HoÆc nh÷ng bµi to¸n vÒ ghÐp h×nh, mçi bµi to¸n cã thÓ cã nhiÒu c¸ch ghÐp kh¸c nhau. Cïng mét lóc gi¸o viªn ®­a c¸c ®¸p ¸n lªn b¶ng sÏ rÊt vÊt v¶ vµ mÊt thêi gian. Nh­ng nÕu d¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö th× chØ cÇn thiÕt kÕ trong mét Slide lµ cã ®ñ c¸c ®¸p ¸n cña bµi. Dựa vào đó häc sinh biÕt ®ùoc m×nh ®· ghÐp theo c¸ch nµo, vµ cßn cã nh÷ng c¸ch ghÐp nµo n÷a. Tõ ®ã häc sinh cã thÓ vËn dông c¸c c¸ch ghÐp h×nh cho c¸c bµi häc sau. -Ngoµi sö dông phÇn mªm PowerPoint t«i cßn sö dông phÇn mÒm VioLET vµo phÇn luyÖn tËp d­íi d¹ng trß ch¬i sÏ g©y høng thó häc tËp cho häc sinh. Trß ch¬i cã thÓ diÔn ra ®Çu, gi÷a hoÆc cuèi tiÕt häc.Trß ch¬i cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc mét hoÆc nhiÒu bµi to¸n. Trß ch¬i nµy cßn gióp häc sinh tÝnh to¸n vµ ph¶n x¹ nhanh, tõ ®ã ph¸t triÓn t­ duy cho häc sinh. §Ó th­ßng xuyªn ®æi míi t«i th­êng lÊy tªn trß ch¬i lµ “Ai nhanh, ai ®óng,?” hoÆc “ Thö tµi ®o¸n nhanh”... -ViÖc ®­a øng dông CNTT vµo gi¶ng d¹y cã rÊt nhiÒu c¸i lîi cho c¶ häc sinh lÉn gi¸o viªn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i so¹n gi¸o ¸n nh­ thÕ nµo cho phï hîp th× míi ®em l¹i hiÖu qu¶ mong muèn. -§èi víi m«n To¸n nh÷ng con sè, nh÷ng dÊu céng, trõ, nh©n, chia qu¸ nhá nªn khi thiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iÑn tö kh«ng ®¬n gi¶n chót nµo. Bëi vËy khi thiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iÖn tö cÇn chó ý nh÷ng ®iÒu sau: 1.CÇn chän ph«ng ch÷, mµu ch÷, ph«ng nÒn, mµu nÒn cho phï hîp. Kh«ng nªn chän mµu s¾c tèi, nhît nh¹t sÏ kh«ng g©y ®­îc sù chó ý cña häc sinh. Kh«ng nªn chän mµu s¾c qu¸ lße loÑt, hoÆc qu¸ nhiÒu mµu s¾c trong mét Slide nh×n sÏ rèi m¾t. 2. ChØ ®­a nh÷ng kiÕn thøc träng t©m cña bµi vµo Slide. 3. Nh÷ng kiÕn thøc cÇn nhÊn m¹nh th× nªn chän hiÖu øng ®æi mµu hoÆc g¹ch ch©n, chø kh«ng nªn chän hiÖu øng qu¸ sinh ®éng lµm cho häc sinh chØ chó ý xem c¸c hiÖu øng kh«ng chó ý ®Õn kiÕn thøc cña bµi. 4. HiÖu øng chuyÓn trang còng nªn chän hiÖu øng phï hîp, kh«ng nªn chän hiÖu øng qu¸ nhanh hay qu¸ chËm hoÆc qua sèng ®éng ¶nh h­ëng ®Õn sù tËp trung vµo bµi häc cña häc sinh. 5. Khi sö dông phÇn mÒm VioLET cÇn chän bµi to¸n phï hîp víi néi dung kiÕn thøc cña bµi ®Ó häc sinh ch¬i trß ch¬i. Kh«ng nªn chän bµi qu¸ khã, bëi v× phÇn trß ch¬i nµy häc sinh lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm trong thêi gian ng¾n. §Ò bµi nªn thiÕt kÕ ë phÇn mÒm Microsoft OfficeW..., chän mµu cho phï hîp , chôp ¶nh råi míi ®­a vµo ViOLET. Bëi phÇn mÒm VioLET ph«ng ch÷ nhá, chØ cã mµu ®en. 4.C¸ch thiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iÖn tö mét sè bµi gi¶ng To¸n líp 3. Bµi: T×m sè chia: Trong bµi nµy t«i thiÕt kÕ trªn 9 Slide. Sau ®©y lµ mét sè Slide chÝnh trong bµi: + Slide thø nhÊt t«i thiÕt kÕ nh­ trong s¸ch gi¸o khoa trang 39 ®Ó ®­a häc sinh ®Õn kiÕn thøc cña bµi. + Slide thø hai chøa néi dung bµi tËp 1. + Slide thø ba chøa néi dung bµi tËp 2. Trong bµi tËp 2 t«i cho häc sinh lµm phÇn b,c,e,g vµo vë. Cßn phÇn a vµ d t«i cho häc sinh ch¬i trß ch¬i, bëi vËy sau khi häc ®äc yªu cÇu bµi tËp 2 t«i che khuÊt 2 phÇn a vµ d ®Ó häc sinh khái lµm lÉn. + Slide thø t­ chøa ®¸p ¸n cña bµi tËp 2.§¸p ¸n nµy t«i ®­a lªn cho häc sinh ®èi chiÕu ch÷a bµi. +Slide thø n¨m lµ phÇn trß ch¬i. Trß ch¬i gi¶i quyÕt phÇn a vµ d cña bµi tËp 2. Trß ch¬i nµy t«i sö dông phÇn mÒm ViOLET cïng víi nh÷ng 4 chiÕc thÎ tõ mét mÆt cã ghi c¸c ch÷ c¸i : a,b,c,d , mÆt kia ghi c¸c sè 1,2,3,4 cho häc sinh ch¬i d­íi d¹ng bµi tËp tr¾c nghiÖm. -PhÇn thø nhÊt trong trß ch¬i lµ phÐp tÝnh a cña bµi tËp 2: T×m y, biÕt 12 : y = 2 ( trang 14). Víi vµi tËp nµy t«i ®­a ra 3 ®¸p ¸n ( 1 ®¸p ¸n ®óng vµ 2 ®¸p ¸n sai). §Çu tiªn t«i giíi thiÖu c¸ch ch¬i cho häc sinh biÕt: y cã 3 ®¸p ¸n trong ®ã cã 1 ®¸p ¸n ®óng vµ 2 ®¸p ¸n sai, häc sinh t×m ra ®¸p ¸n nµo ®óng th× gi¬ thÎ cã ch÷ c¸i ë tr­íc ®¸p ¸n ®ã. T«i cho häc sinh suy nghÜ trong vßng 1 phót råi gâ hiÖu lÖnh cho HS gi¬ thÎ.Sau khi häc sinh gi¬ thÎ t«i kiÓm tra kÕt qu¶ ( hoÆc cho 1 häc sinh lªn kiÓm tra kÕt qu¶): TÝch vµo 1 trong 3 ®¸p ¸n råi kÝch chuét vµo chç kÕt qu¶. NÕu tÝch vµo ®¸p ¸n ®óng th× trªn mµn h×nh sÏ hiÖn lªn dßng ch÷: “ Hoan h« b¹n ®· lµm ®óng” vµ kÌm theo tiÕng vç tay trªn loa, b«ng hoa th× c­êi rÊt t­¬i. Cßn nÕu tÝch vµo ®¸p ¸n sai th× trªn mµn h×nh sÏ hiÖn lªn dßng ch÷ “ RÊt tiÕc b¹n ®· lµm sai” vµ b«ng hoa th× ñ rò. NÕu muèn tÝch vµo ®¸p ¸n kh¸c th× kÝch chuét vµo ch÷ lµm l¹i, råi lµm nh­ trªn. +PhÐp tÝnh thø hai trong trß ch¬i lµ c©u d cña bµi tËp 2: T×m n, biÕt 36 : n = 4( trang 13). Víi bµi tËp nµy t«i ®­a ra 4 ®¸p ¸n ( 1 ®¸p ¸n ®óng vµ 3 ®¸p ¸n sai). C¸ch lµm nh­ trªn. -Khi ch¬i trß ch¬i nµy t«i thÊy häc sinh rÊt thÝch vµ t×m kÕt qu¶ nhanh, ®óng, rÊt Ýt häc sinh t×m sai. Nh÷ng häc sinh t×m kÕt qu¶ sai lµ do nhÇm lÉn. Sau khi kiÓm tra kÕt qu¶ cã thÓ cho häc sinh nhËn xÐt : Nªu c¸ch lµm hoÆc nªu lÝ do v× sao b¹n t×m kÕt qu¶ sai. -ë 2 phÐp tÝnh a vµ d cña bµi tËp 2 khi ®­a vµo trß ch¬i sè chia ch­a biÕt kh«ng ghi ch÷ X nh­ trong ®Ò bµi, mµ dïng ch÷ y vµ n thay thÕ ®Ó tõ ®ã nhÊn m¹nh cho häc sinh biÕt dï sè chia ®­îc biÓu thÞ lµ ch÷ c¸i nµo th× c¸ch t×m sè chia vÉn kh«ng thay ®æi. +Slide tiÕp theo lµ bµi tËp 3: Víi c¸c hiÖu øng sÏ xuÊt hiÖn tõng phÇn ®Ó gi¶i bµi tËp 3. +§Ó phÇn trß ch¬i lu«n hÊp dÉn trong c¸c tiÕt häc t«i cã thÓ ®æi tªn trß ch¬i; “ Ai ®óng, ai sai?” hoÆc “ Thö tµi ®o¸n nhan”... -Ngoµi ra, cßn c¸c Slide kh¸c lµ lêi giíi thiÖu , lêi chµo... Bµi: Lµm quen víi thèng kª sè liÖu -Víi tiÕt nµy nÕu kh«ng øng dông CNTT th× ph¶i in tranh. NÕu in tranh th× tranh sÏ nhá, c¸c ch÷ ghi trong tranh ë d­íi líp häc sinh kh«ng ®äc ®­îc mµ ph¶i dïng s¸ch gi¸o khoa. Cßn nÕu sö dông CNTT th× tranh rÊt râ nÐt. PhÇn ch÷ t«i viÕt víi kÝch cì lín vµ t« mµu thay cho ch÷ trong tranh nªn d­íi líp häc sinh nh×n râ, thu hót ®­îc sù chó ý cña häc sinh. Bµi tËp 1: T«i ®­a lªn Slide cho häc sinh ®äc y©u cÇu, sau ®ã häc sinh th¶o luËn nhãm 2. Sau khi häc sinh th¶o luËn t«i cho häc sinh ch÷a bµi vµ ®¸p ¸n ®óng còng ®­îc ®­a lªn mµn h×nh víi mµu s¾c kh¸c ®Ó c¶ líp nh×n thÊy râ, chø kh«ng ph¶i chØ nghe. Nh­ vËy häc sinh sÏ hiÓu râ h¬n bµi tËp nµy h¬n. Bµi tËp 2: Víi bµi tËp 2 t«i kh«ng cho häc sinh th¶o luËn, mµ yªu cÇu häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n, suy nghÜ råi tr¶ lêi tõng c©u hái. Sau mçi c©u tr¶ lêi t«i còng ®­a ®¸p ¸n ®óng lªn mµn h×nh víi mµu ch÷ kh¸c víi ®Ò bµi ®Ó häc sinh thÊy râ vµ so s¸nh víi kÕt qu¶ cña m×nh. Sau khi häc sinh tr¶ lêi tõng c©u hái t«i còng ®­a ®¸p ¸n ®óng lªn mµn h×nh víi mµu ch÷ kh¸c v¬i ®Ò bµi ®Ó häc sinh thÊy râ. Bµi tËp 3: Cho häc sinh lµm giÊy nh¸p, 2 häc sinh lµm b¶ng phô. Sau khi häc sinh lµm xong t«i ®­a ®¸p ¸n ®óng cho häc sinh ch÷a bµi. NÕu kÕt qu¶ cña häc sinh nµo kh«ng ®óng víi d¸p ¸n th× lóc ®ã ch÷a bµi t×m ra nguyªn nh©n dÉn ®Õn sai. Bµi tËp 4: Víi bµi lµm quan víi thèng kª sè liÖu cã sö dông CNTT gi¸o viªn ®ì vÊt v¶ rÊt nhiÒu mµ häc sinh hiÓu bµi h¬n. D·y sè liÖu trong mçi bµi tËp t«i lu«n ®Ó mµu ch÷ kh¸c ®Ó häc sinh nh×n thÊy râ, tõ ®ã häc sinh sÏ hiÓu râ h¬n vÒ d·y sè liÖu. 5. KÕt qu¶: Sau khi nghiªn cøu vµ ®­a øng dông CNTT vµo gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 3 t«i thÊy häc sinh thÝch häc nh÷ng tiÕt cã d¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö h¬n nh÷ng tiÕt d¹y truyÒn thèng. Sau khi d¹y bµi “ T×m sè chia” , t«i ®· cho 2 líp 3B( d¹y kh«ng cã CNTT) vµ 3C( d¹y cã CNTT) kiÓm tra cïng 1 ®Ò bµi th× kÕt qu¶ nh­ sau: Líp SÜ sè Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu SL % SL % SL % SL % 3C (Thùc nghiÖm) 45 25 55 18 40 2 5 0 0 3B (§èi chøng) 46 20 44 21 46 5 10 0 0 -Nh×n vµo b¶ng trªn cho thÊy chÊt l­îng líp 3C cã øng dông CNTT kÕt qu¶ cao h¬n so líp 3B kh«ng cã øng dông CNTT. HÇu hÕt c¸c em ë líp 3C (Thùc nghiÖm) n¾m ch¾c bµi vµ t×m sè chia nhanh , ®óng h¬n líp 3B ( §èi chøng). Víi c¸c tiÕt häc kh¸c cã øng dông CNTT kÕt qu¶ cao h¬n h¼n so víi khi d¹y kh«ng cã øng dông CNTT. C. KÕt luËn Trªn ®©y lµ mét vµi kinh nghiÖm ®­a øng dông CNTT vµo d¹y To¸n líp 3. Khi ®­a øng dông CNTT vµo d¹y häc tuy cã vÊt v¶ vµ mÊt nhiÒu th¬i gian, nh­ng hiÖu qu¶ bµi häc rÊt cao. Nh÷ng tiÕt d¹y cã sö dông CNTT g©y høng thó häc tËp cho häc sinh, lµm cho tiÕt häc nhÑ nhµng vµ hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn ®Ó cã mét gi¸o ¸n ®iÖn tö ph¶i cã thêi gian, cã ý t­ëng tõ tr­íc, chø kh«ng thÓ ®Õn giê lªn líp míi chuÈn bÞ. Bëi vËy,®ßi hái ng­êi gi¸o viªn lu«n giµnh nhiÒu thêi gian cho c«ng viÖc so¹n bµi. §Ó n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc, t«i xin ®Ò nghÞ c¸c cÊp trong ngµnh gi¸o dôc th­êng xuyªn më c¸c líp huÊn luyÖn, båi d­ìng vÒ øng dông CNTT trong d¹y häc ®Ó chóng t«i cã ®iÒu kiÖn häc hái, n©ng cao tr×nh ®é. §ång thêi cung cÊp thªm c¬ së vËt chÊt ®Ó gi¸o viªn chóng t«i th­êng xuyªn ®­îc d¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc trong tõng tiÕt häc. Qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 3 cã øng dông CNTT t«i ®· ®óc kÕt ®­îc mét sè kinh nghiÖm nh­ trªn. Bµi viÕt nµy ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt, t«i rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña tæ chuyªn m«n vµ c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó t«i gi¶ng d¹y ngµy cµng tèt h¬n. Hµ Néi, ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2009 Ng­êi viÕt Lª ThÞ Hiªn D. Tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o Gi¸o dôc vµ thêi ®¹i. 2. B¸o Gi¸o dôc Thñ ®«. 3. B¸o d¹y vµ häc ngµy nay. 4. S¸ch To¸n líp 3. 5. S¸ch gi¸o viªn To¸n líp 3. 6. S¸ch thiÕt kÕ To¸n líp 3. 7. M¹ng Internet. Môc lôc Trang PhÇn më ®Çu..............................................................................1 PhÇn néi dung ®Ò tµi.................................................................3 PhÇn kÕt luËn........................................................................... 22 Tµi liÖu tham kh¶o....................................................................23 NhËn xÐt ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐưa ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Toán lớp 3.doc
Luận văn liên quan