Giải pháp cho việc nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng đạo đức học sinh ở trường THCS Phù Ninh

ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục là một hoạt động có mục đích, có tổ chức của thầy và trò. Giáo dục của thầy gắn bó chặt chẽ với hoạt động tự giáo dục của trò nhằm hình thành cho học sinh những quan điểm, niềm tin định hướng giá trị tư tưởng, động cơ thái độ kỹ năng kỹ xảo, thói quen đối xử trong các quan hệ chính trị, xã hội, đạo đức, luật pháp và thẩm mỹ. Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá X đã chỉ rõ: “Đặc biệt chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống Bồi dưỡng thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, yêu quê hương, gia đình, tự tôn dân tộc, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, bản lĩnh chính trị, lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật, tác phong công nghiệp, tinh thần hiếu học ” Từ nhận thức đó việc giáo dục đạo đức trong nhà trường là một hoạt động hành đầu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Việc giáo dục đạo đức trong nhà trường là việc làm thường xuyên, mọi nơi mọi lúc và trong mọi hoạt động của nhà trường. Trong mấy năm vừa qua việc giáo dục đạo đức trong nhà trường có nhiều kết quả đáng mừng. Số học sinh xếp loại đạo đức tốt ngày một tăng, học sinh có đạo đức cá biệt có chiều hướng giảm dần. Nhiều em là tấm gương sáng như dũng cảm cứu người bị nạn, nhặt được của rơi trả lại cho người mất. Biết đánh giá những hành vi tốt, xấu, lên án và không đồng tình với những thói hư tật xấu. Ca ngợi noi gương người tốt việc tốt. Song do nhiều tác động và nhiều nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan mà đạo đức một số học sinh có biểu hiện xuống cấp trái ngược với sự phát triển chung của xã hội. Để góp phần nâng cao hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức học sinh trong những năm tới tôi có một số suy nghĩ về vấn đề này như sau: Mọi đứa trẻ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong một môi trường xã hội. Ngoài việc được nuôi dưỡng đảm bảo cho sự phát triển thể chất thì cần được dạy dỗ, giáo dục để hình thành các phẩm chất đạo đức, phù hợp với những quy định chung của xã hội và truyền thống của dân tộc. Sự hình thành và phát triển nhân cách con người chịu tác động của nhiều nhân tố. Nhân tố sinh học (di truyền) và nhân tố môi trường xã hội trong đó vai trò của nhân tố giáo dục là chủ đạo; nó đóng vai trò quyết định trong việc hình thành và phát triển nhân cách. Điều này khẳng định việc giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường là một nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết. Giáo dục tư tưởng đạo đức là vấn đề lớn trong chiến lược con người của Đảng và nhà nước ta trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, vấn đề giáo dục đạo đức xã hội chủ nghĩa càng có ý nghĩa quan trọng và được cả xã hội quan tâm. Đây là vấn đề rất rộng lớn song tôi chỉ xét trong một phạm vi hẹp, một lĩnh vực nhỏ là khảo sát đạo đức học sinh ở trường THCS Phù Ninh trong năm gần đây. Đồng thời đề xuất một số giải pháp cho việc nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng đạo đức học sinh trong thời gian tới.

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 1986 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp cho việc nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng đạo đức học sinh ở trường THCS Phù Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Æt vÊn ®Ò Gi¸o dôc lµ mét ho¹t ®éng cã môc ®Ých, cã tæ chøc cña thÇy vµ trß. Gi¸o dôc cña thÇy g¾n bã chÆt chÏ víi ho¹t ®éng tù gi¸o dôc cña trß nh»m h×nh thµnh cho häc sinh nh÷ng quan ®iÓm, niÒm tin ®Þnh h­íng gi¸ trÞ t­ t­ëng, ®éng c¬ th¸i ®é kü n¨ng kü x¶o, thãi quen ®èi xö trong c¸c quan hÖ chÝnh trÞ, x· héi, ®¹o ®øc, luËt ph¸p vµ thÈm mü. KÕt luËn Héi nghÞ lÇn thø 6 Ban chÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng kho¸ X ®· chØ râ: “§Æc biÖt chó träng gi¸o dôc t­ t­ëng chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng … Båi d­ìng thÕ hÖ trÎ tinh thÇn yªu n­íc, yªu quª h­¬ng, gia ®×nh, tù t«n d©n téc, lý t­ëng x· héi chñ nghÜa, b¶n lÜnh chÝnh trÞ, lßng nh©n ¸i, ý thøc t«n träng ph¸p luËt, t¸c phong c«ng nghiÖp, tinh thÇn hiÕu häc ..” Tõ nhËn thøc ®ã viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc trong nhµ tr­êng lµ mét ho¹t ®éng hµnh ®Çu “Tiªn häc lÔ, hËu häc v¨n”. ViÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc trong nhµ tr­êng lµ viÖc lµm th­êng xuyªn, mäi n¬i mäi lóc vµ trong mäi ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng. Trong mÊy n¨m võa qua viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc trong nhµ tr­êng cã nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng mõng. Sè häc sinh xÕp lo¹i ®¹o ®øc tèt ngµy mét t¨ng, häc sinh cã ®¹o ®øc c¸ biÖt cã chiÒu h­íng gi¶m dÇn. NhiÒu em lµ tÊm g­¬ng s¸ng nh­ dòng c¶m cøu ng­êi bÞ n¹n, nhÆt ®­îc cña r¬i tr¶ l¹i cho ng­êi mÊt. BiÕt ®¸nh gi¸ nh÷ng hµnh vi tèt, xÊu, lªn ¸n vµ kh«ng ®ång t×nh víi nh÷ng thãi h­ tËt xÊu. Ca ngîi noi g­¬ng ng­êi tèt viÖc tèt. Song do nhiÒu t¸c ®éng vµ nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan còng nh­ kh¸ch quan mµ ®¹o ®øc mét sè häc sinh cã biÓu hiÖn xuèng cÊp tr¸i ng­îc víi sù ph¸t triÓn chung cña x· héi. §Ó gãp phÇn n©ng cao h¬n n÷a c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng, ®¹o ®øc häc sinh trong nh÷ng n¨m tíi t«i cã mét sè suy nghÜ vÒ vÊn ®Ò nµy nh­ sau: Mäi ®øa trÎ sinh ra, lín lªn, tr­ëng thµnh trong mét m«i tr­êng x· héi. Ngoµi viÖc ®­îc nu«i d­ìng ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn thÓ chÊt th× cÇn ®­îc d¹y dç, gi¸o dôc ®Ó h×nh thµnh c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc, phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh chung cña x· héi vµ truyÒn thèng cña d©n téc. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch con ng­êi chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè. Nh©n tè sinh häc (di truyÒn) vµ nh©n tè m«i tr­êng x· héi trong ®ã vai trß cña nh©n tè gi¸o dôc lµ chñ ®¹o; nã ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch. §iÒu nµy kh¼ng ®Þnh viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong nhµ tr­êng lµ mét nhiÖm vô rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. Gi¸o dôc t­ t­ëng ®¹o ®øc lµ vÊn ®Ò lín trong chiÕn l­îc con ng­êi cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta trong c«ng cuéc ®æi míi, c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, vÊn ®Ò gi¸o dôc ®¹o ®øc x· héi chñ nghÜa cµng cã ý nghÜa quan träng vµ ®­îc c¶ x· héi quan t©m. §©y lµ vÊn ®Ò rÊt réng lín song t«i chØ xÐt trong mét ph¹m vi hÑp, mét lÜnh vùc nhá lµ kh¶o s¸t ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng THCS Phï Ninh trong n¨m gÇn ®©y. §ång thêi ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p cho viÖc n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc t­ t­ëng ®¹o ®øc häc sinh trong thêi gian tíi. I. VÒ c¬ së lý luËn I.1. Kh¸i niÖm vÒ ®¹o ®øc Trong x· héi nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc ra ®êi vµ tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan trong cuéc sèng. Nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc nµy nh»m ®iÒu chØnh ý thøc vµ hµnh vi cña con ng­êi. §¹o ®øc lµ sù thÓ hiÖn quan hÖ øng xö vµ hµnh vi cña con ng­êi ®em l¹i lîi Ých cho ng­êi kh¸c vµ cho x· héi. XÐt vÒ mÆt triÕt häc, ®¹o ®øc thuéc lÜnh vùc tinh thÇn v× nã lµ mét bé phËn cña th­îng tÇng kiÕn tróc cã c¬ së tõ tån t¹i x· héi. XÐt vÒ nh÷ng tiªu chuÈn gi¸ trÞ th× nh÷ng gi¸ trÞ ®¹o ®øc l¹i n»m trong h×nh th¸i ý thøc x· héi. Nh­ vËy ®¹o ®øc lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi ®Æc biÖt, bao gåm mét hÖ thèng nh÷ng quan ®iÓm, quan niÖm, nh÷ng quy t¾c, nh÷ng t¾c chuÈn mùc x· héi, nã ra ®êi tån t¹i, biÕn ®æi tõ nhu cÇu x· héi. Nhê ®ã con ng­êi tù gi¸c ®iÒu chØnh hµnh vi cña m×nh, cho phï hîp víi lîi Ých, h¹nh phóc víi lîi Ých, h¹nh phóc cña con ng­êi vµ sù tiÕn bé cña x· héi, trong quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n vµ x· héi. I. 2. Vai trß ®¹o ®øc trong ®êi sèng x· héi Khæng Tö nhµ triÕt häc næi tiÕng cña Trung Quèc ë thÕ kû VI tr­íc C«ng nguyªn ®· d¹y r»ng “Tiªn häc lÔ - HËu häc v¨n” . LÔ mµ Khæng Tö nãi ë ®©y lµ lÔ phÐp lµ ®¹o ®øc con ng­êi. Quan niÖm ®¹o ®øc thêi phong kiÕn lµ “trung qu©n ¸i quèc – tiÕt, hiÕu, lÔ, chÝnh, tÝn”. Song ®iÒu muèn nãi ë ®©y lµ tõ thÕ kû VI tr­íc C«ng nguyªn Khæng Tö ®· coi träng viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc vµ ®Æt gi¸o dôc ®¹o ®øc lªn hµng ®Çu. Ngµy nay §¶ng ta ®Ò cao vai trß cña gi¸o dôc ®¹o ®øc, v× nã gãp phÇn quan träng vµo gi¸o dôc nh©n c¸ch con ng­êi cho thÕ hÖ trÎ. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lu«n lu«n ®Ò cao vai trß cña gi¸o dôc ®¹o ®øc “HiÒn gi÷ ph¶i ®©u tÝnh s½n, phÇn nhiÒu do gi¸o dôc mµ nªn”. §Ó lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc, thÇy c« gi¸o ph¶i ®­îc trang bÞ nh÷ng tri thøc vÒ gi¸o dôc ®¹o ®øc, ®Ó qu¸ tr×nh gi¸o dôc vµ gi¶ng d¹y cã chÊt l­îng tèt. MÆt kh¸c ph¶i thÓ hiÖn m×nh lµ ng­êi cã nh©n c¸ch, cã kiÕn thøc vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn, míi c¶m ho¸ ®­îc thÕ hÖ trÎ. Tøc lµ: “B¶n th©n nhµ gi¸o dôc còng cÇn ph¶i ®­îc gi¸o dôc” (M¸c ¡nghen Toµn tËp – NXB ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi tËp 3 trang 10) Thùc tÕ cho thÊy ë ®©u cã con ng­êi th× cã mèi quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi, cã c¸c hµnh vi øng xö, nªn ë ®ã cã ®¹o ®øc. §¹o ®øc gióp con ng­êi hoµn thiÖn tÝnh c¸ch. §¹o ®øc lµ nhu cÇu, lµ céi nguån cña h¹nh phóc. §¹o ®øc cã t¸c ®éng trë l¹i x· héi, song th­êng biÕn ®æi chËm vµ b¶o thñ h¬n. Trong chÕ ®é phong kiÕn, quan hÖ gi÷a nam vµ n÷ rÊt kh¾t khe “nam n÷ thô thô bÊt t­¬ng th©n”. NhiÒu quan niÖm trãi buéc ng­êi phô n÷: “ XuÊt gi¸ tßng phu - Phu tö tßng tö” … Trong x· héi míi ngµy nay nhiÒu quan ®iÓm ®¹o ®øc phong kiÕn bÞ lçi thêi, l¹c hËu. ChÞ em phô n÷ kh«ng cßn bÞ trãi buéc ë mét sè chuÈn mùc ®¹o ®øc vÊn cßn tån t¹i v× nã vÉn cßn phï hîp víi ®êi sèng x· héi míi, nh­ quan niÖm phÈm chÊt ng­êi phô n÷ ë “C«ng, dung, ng«n, h¹nh”. §ång thêi ®­îc ph¸t huy n©ng lªn tÇm cao thêi ®¹i ®ã lµ: “Anh hïng, bÊt khuÊt, trung hËu, ®¶m ®ang”. I.3. Nguån gèc, b¶n chÊt, chøc n¨ng cña ®¹o ®øc Nguån gèc cña ®¹o ®øc chÝnh lµ cuéc sèng cña con ng­êi. Con ng­êi b»ng hµnh ®éng, t­ t­ëng vµ quan hÖ x· héi, b»ng kinh nghiÖm lÞch sö cña m×nh ®· x©y dùng lªn nh÷ng tiªu chuÈn ®¹o ®øc. Nguån gèc ®¹o ®øc do nhiÒu yÕu tè cÊu thµnh. Song yÕu tè lao ®éng s¶n xuÊt lµ céi nguån c¬ b¶n nhÊt; mäi gi¸ trÞ ®¹o ®øc ®Òu ®­îc n¶y sinh b¾t ®Çu tõ ®ã. B¶n chÊt cña ®¹o ®øc tr­íc hÕt lµ sù ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cao ®Ñp cña cuéc sèng con ng­êi, trong mèi t­¬ng quan gi÷a ng­êi víi ng­êi, gi÷a c¸ nh©n víi x· héi. §¹o ®øc cã 3 chøc n¨ng c¬ b¶n: * Chøc n¨ng gi¸o dôc: Nhê chøc n¨ng gi¸o dôc mµ h×nh thµnh nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n nhÊt, nh÷ng nguyªn t¾c, quy t¾c, chuÈn mùc ®¹o ®øc cho con ng­êi. Tõ ®ã gióp cong ng­êi tù ®¸nh gi¸, tù ®iÒu chØnh hµnh vi qua d­ luËn x· héi. * Chøc n¨ng ®iÒu chØnh hµnh vi ®¹o ®øc: Chøc n¨ng nµy cã t¸c dông lµm cho ho¹t ®éng cña con ng­êi phï hîp víi lîi Ých cña x· héi, cña céng ®ång. X· héi ph¶i t¹o ra d­ luËn vµ b¶n th©n ph¶i tù gi¸c. * Chøc n¨ng nhËn thøc: Nhê nhËn thøc mµ cã thÓ ®Þnh h­íng cho mäi hµnh vi cña chñ thÓ ®¹o ®øc. I. 4. Quan ®iÓm cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta vÒ gi¸o dôc ®¹o ®øc §¶ng ta x¸c ®Þnh muèn x©y dùng x· héi míi con ng­êi míi hiÖn ®¹i ph¶i cã ®ñ tµi vµ ®øc; ®ång thêi cã c¸c phÈm chÊt phï hîp víi thêi ®¹i. §iÒu 2 luËt gi¸o dôc nªu râ: “Môc tiªu gi¸o dôc lµ ®µo t¹o con ng­êi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn, cã ®¹o ®øc, cã tri thøc, søc khoÎ, thÈm mü vµ nghÒ nghiÖp, trung thµnh víi lý t­ëng ®éc lËp d©n téc vµ CNXH, h×nh thµnh vµ båi d­ìng nh©n c¸ch, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña c«ng d©n ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc”. Môc tiªu trªn ®­îc cô thÓ ho¸ trong môc tiªu gi¸o dôc cña tr­êng phæ th«ng ë ®iÒu 23 luËt gi¸o dôc: “Môc tiªu cña gi¸o dôc phæ th«ng lµ gióp häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®óc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n nh»m h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng­êi ViÖt Nam XHCN. X©y dùng t­ c¸ch vµ tr¸ch nhiÖm c«ng d©n. ChuÈn bÞ cho häc sinh tiÕp tôc häc lªn, hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng, tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc”. Gi¸o dôc THCS nh»m gióp häc sinh cñng cè vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ cña gi¸o dôc tiÓu häc, cã tr×nh ®é häc vÊn phæ th«ng c¬ së vµ nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ kÜ thuËt h­íng nghiÖp, ®Ó tiÕp tôc häc lªn Trung häc phæ th«ng, Trung häc chuyªn nghiÖp, häc nghÒ hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng”. II. C¬ së thùc tÕ cña gi¸o dôc ®¹o ®øc trong nhµ tr­êng II.1. T×nh h×nh ®Æc ®iÓm chung cña tr­êng THCS Phï Ninh Nhê sù quan t©m cña §¶ng, Nhµ n­íc cña chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n ®Þa ph­¬ng, tr­êng THCS Phï Ninh ®­îc x©y dùng 2 tÇng gåm 8 phßng häc víi 360 chç ngåi. N¨m häc 2007 – 2008 Tr­êng cã 11 líp víi 389 häc sinh. Sè c¸n bé gi¸o viªn cã 26 ®ång chÝ, trong ®ã cã 6 nam, 20 n÷. Cã 20 ®ång chÝ trùc tiÕp gi¶ng d¹y… TÊt c¶ gi¸o viªn cña tr­êng ®Òu ®· tiªu chuÈn ho¸ trong ®ã cã 14 ®ång chÝ ®¹t trªn chuÈn. II.2. KÕt qu¶ gi¸o dôc cña tr­êng 3 n¨m gÇn ®©y: N¨m häc 2004 – 2005: Tr­êng cã 12 líp. Sè häc sinh 413 em KÕt qu¶ xÕp lo¹i gi¸o dôc 2 mÆt gi¸o dôc c¶ n¨m: V¨n ho¸ §¹o ®øc Giái Kh¸ TB YÕu Tèt Kh¸ TB YÕu 6% 31% 54% 9% 72% 24% 4% 0 Sè CB gi¸o viªn: 25 ng­êi, 19 gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y vµ ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau: Tay nghÒ giái Tay nghÒ Kh¸ Tay nghÒ TB Tay nghÒ TB yÕu 19% 25% 44% 12% Sè häc sinh giái huyÖn: 7 em * N¨m häc 2005- 2006: Tr­êng cã 11 líp. Sè häc sinh 401 em KÕt qu¶ xÕp lo¹i 2 mÆt gi¸o dôc c¶ n¨m: V¨n ho¸ §¹o ®øc Giái Kh¸ TB YÕu Tèt Kh¸ TB YÕu 7% 34% 49% 10% 77% 20% 3% 0 Sè CB gi¸o viªn: 25 ng­êi, 19 gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y vµ ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau: Tay nghÒ giái Tay nghÒ Kh¸ Tay nghÒ TB Tay nghÒ TB yÕu 16% 21% 53% 9% Sè häc sinh giái HuyÖn: 4 em * N¨m häc 2006 – 2007: Tr­êng cã 11 líp. Sè häc sinh 403 em KÕt qu¶ xÕp lo¹i 2 mÆt gi¸o dôc c¶ n¨m: V¨n ho¸ §¹o ®øc Giái Kh¸ TB YÕu Tèt Kh¸ TB YÕu 8% 37% 48% 7% 78% 20% 2% 0 Sè CB gi¸o viªn: 25 ng­êi, 19 gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y vµ ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau: Tay nghÒ giái Tay nghÒ Kh¸ Tay nghÒ TB Tay nghÒ TB yÕu 21% 26% 53% 0 Sè häc sinh giái HuyÖn: 3 em II. 3. §¸nh gi¸ nguyªn nh©n Së dÜ cã kÕt qu¶ trªn lµ do cã sù quan t©m chØ ®¹o cña §¶ng, nhÊt lµ chi bé nhµ tr­êng, vai trß l·nh ®¹o cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, cña Phßng gi¸o dôc huyÖn vµ c¸c ®oµn thÓ nh­ c«ng ®oµn, chi ®oµn thanh niªn, tËp thÓ gi¸o viªn ®oµn kÕt nhÊt trÝ, c¸c em häc sinh tÝch cùc häc tËp, rÌn luyÖn v­¬n lªn. Song kÕt qu¶ trªn l¹i ch­a ngang tÇm víi xu thÕ ph¸t triÓn vµ cßn béc lé mét sè h¹n chÕ. Mét sè thÇy c« ch­a mÉu mùc, ch­a thùc sù lµ tÊm g­¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo. ViÖc chÊp hµnh kû luËt lao ®éng ch­a nghiªm tóc… øng xö s­ ph¹m thiÕu tÕ nhÞ, gia tr­ëng ¸p ®Æt. Mét sè Ýt tr×nh ®é chuyªn m«n yÕu kÐm, kh«ng häc tËp båi d­ìng v­¬n lªn. Do vËy ph­¬ng ph¸p truyÒn thô l¹c hËu; néi dung kiÕn thøc truyÒn thô thiÕu chÝnh x¸c, chÊm bµi kh«ng c«ng b»ng mµ cho ®iÓm dùa theo c¶m tÝnh, g©y bÊt b×nh cho häc sinh, lµm suy gi¶m uy tÝn ng­êi thÇy. VÒ phÝa häc sinh, vÉn cßn nhiÒu ªm ch­a ngoan, l­êi häc, hay bá buæi, trèn tiÕt, ghi chÐp kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng häc bµi vµ lµm bµi ë nhµ; trong líp hay nãi chuyÖn vµ lµm viÖc riªng, hay chäc ghÑo, ph¸ quÊy, ®¸nh b¹n, kh«ng nghe lêi thÇy c« gi¸o. ë mét sè líp cßn cã hiÖn t­îng mÊt c¾p tiÒn, ®å dïng häc tËp. Cã tr­êng hîp khi bÞ ph¸t hiÖn kh«ng thËt thµ nhËn lçi mµ ngoan cè chèi c·i, khi cã ®ñ chøng cí míi chÞu nhËn lçi. Nãi chung tr×nh ®é d©n trÝ cña nh©n d©n cßn thÊp, nhËn thøc vÒ gi¸o dôc, häc tËp cßn nhiÒu h¹n chÕ. NhiÒu ng­êi cßn cho r»ng “Cã häc sau nµy còng ch¼ng lµm g×”. MÊy n¨m gÇn ®©y do chÝnh s¸ch më cöa kinh tÕ, ë x· Phï Ninh cã nhiÒu gia ®×nh ch¹y chî, bu«n b¸n víi Trung Quèc. Kinh tÕ thÞ tr­êng ®· cuèn hót kh«ng cßn thêi gian ch¨m sãc gi¸o dôc con c¸i. Cã gia ®×nh chØ cßn hai, ba ®øa trÎ ®ang ®é tuæi ®i häc qu¶n lý lÉn nhau, cßn bè mÑ bËn bu«n b¸n, ®ªm khuya míi vÒ hoÆc ®i n¨m, b¶y ngµy míi vÒ nhµ mét lÇn, chÝnh v× vËy gi¸o dôc gia ®×nh kh«ng ®­îc quan t©m. PhÇn ®«ng c¸c em trong c¸c gia ®×nh trªn tù do lªu læng l­êi häc tËp, ®¹o ®øc sót kÐm do ®­îc chiÒu chuéng, tho¶ m·n mäi nhu cÇu tõ bÐ, l¹i kh«ng ®­îc uèn n¾n rÌn luyÖn, x©y dùng c¸c thãi quen tèt, nªn c¸c em trë thµnh khã gi¸o dôc. Khi gia ®×nh nhËn ra thiÕu xãt th× ®· muén. NhiÒu «ng bè bµ mÑ dïng ®Õn c¸c h×nh ph¹t nÆng ®¸nh ®Ëp d· man nh­ng kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ bÞ bÊt lùc. X· Phï Ninh tr­íc ®©y vµi n¨m ®­îc nhiÒu ng­êi cho lµ mét x· cßn nÆng tµn d­ phong kiÕn, biÓu hiÖn ®iÓn h×nh lµ c¸c lÔ gi¸o trong gia ®×nh vÉn ®­îc gi÷ g×n. §ã lµ tÝnh truyÒn thèng, t«n ty trËt tù; con c¸i nhÊt tu©n theo sù xÕp ®Æt cña bè mÑ. Bè mÑ b¶o, con c¸i r¨m r¾p tu©n theo. Nhê vËy gi¸o dôc gia ®×nh rÊt ®­îc coi träng vµ cã t¸c dông tèt ®Õn gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. Cïng víi thêi gian, nh÷ng gia ®×nh trÎ ®­îc h×nh thµnh, do tiÕp thu lèi sèng hiÖn ®¹i, l¹i ¶nh h­ëng cña kinh tÕ thÞ tr­êng nªn gi¸o dôc gia ®×nh bÞ bu«ng láng. C¸c nÒ nÕp ®¹o ®øc lÏ ra ®­îc x©y dùng ngay tõ nhá nh­ tÝnh lÔ phÐp, thËt thµ ch¨m ngoan, nghe lêi ng­êi lín bÞ xao nh·ng. Mét sè tÖ n¹n x· héi nh­ cê b¹c r­îu chÌ, ¨n c¾p, ®©m chÐn nhau, sù lôc ®ôc ë mét sè gia ®×nh trong th«n xãm còng g©y ¶nh h­ëng kh«ng Ýt c¸c em häc sinh. ViÖc phèi hîp gi¸o dôc gi÷a gia ®×nh, nhµ tr­êng ch­a lµm tèt, gi¸o viªn chñ nhiÖm ch­a th­êng xuyªn th¨m hái, liªn l¹c víi gia ®×nh häc sinh. C¸c phiªn häp phô huynh nhiÒu gia ®×nh v¾ng mÆt cã gia ®×nh phô huynh, gi¸o viªn ®Õn nhiÒu lÇn vÉn kh«ng gÆp mÆt, do bè mÑ c¸c em m¶i ch¹y chî. Do vËy vÊn ®Ò gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng THCS Phï Ninh cÇn ®­îc coi träng; cÇn ®­îc c¸c cÊp Uû §¶ng, cïng c¸c tæ chøc ®oµn thÓ c¸c ngµnh quan t©m. Tr­íc hÕt lµ sù cè g¾ng cña gi¸o viªn vµ sù tham m­u cña l·nh ®¹o nhµ tr­êng víi c¸c cÊp bé l·nh ®¹o,nh»m th¸o gì vµ n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc nãi chung vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc nãi riªng. III. Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc C¨n cø ®Æc ®iÓm t×nh h×nh x· héi cña ®Þa ph­¬ng. C¨n cø nhiÖm vô n¨m häc 2007 – 2008 tr­êng THCS Phï Ninh ®· x©y dùng môc tiªu vµ thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. ChØ tiªu phÊn ®Êu n¨m häc 2007 – 2008: V¨n ho¸ §¹o ®øc Giái Kh¸ TB YÕu Tèt Kh¸ TB YÕu 9% 38% 48% 5% 82% 17% 1% 0 PhÊn ®Êu cã 10 em ®­îc c«ng nhËn häc sinh giái cña huyÖn. Kh«ng cã häc sinh tiªm chÝch ma tuý. Sè c¸n bé gi¸o viªn lµ: 26 ng­êi - 20 gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y phÊn ®Êu ®¹t tr×nh ®é tay nghÒ: Tay nghÒ giái Tay nghÒ kh¸ Tay nghÒ TB Tay nghÒ TB yÕu 27% 28% 45%0 0 Nhµ tr­êng quyÕt t©m x©y dùng c¸c nÒ nÕp ®¹o ®øc tèt, ®ã lµ x©y dùng thãi quen chµo hái lÔ phÐp c¸c thÇy c« gi¸o, kh¸ch ®Õn tr­êng vµ nh÷ng ng­êi quen biÕt trong lµng xãm. Khiªm tèn ®oµn kÕt yªu th­¬ng gióp ®ì lÉn nhau, lµm nhiÒu viÖc tèt cho c¸c b¹n, cho tËp thÓ vµ cho gia ®×nh. X©y dùng nÒ nÕp häc tËp tèt lµ c¸c thãi quen ch¨m häc, m­a rÐt, bËn rén còng kh¾c phôc ®Ó ®i häc. Cã ph­¬ng ph¸p häc tËp phï hîp víi tõng bé m«n, biÕt kÕt hîp ghi nhí m¸y mãc vµ ghi nhí ý nghÜa. §ång thêi biÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo gi¶i c¸c bµi tËp vµ thùc tÕ cuéc sèng, mµy mß, ham hiÓu biÕt. Cã nÒ nÕp vÖ sinh tèt, lu«n lu«n ch¨m lo ®Õn vÖ sinh c¸ nh©n. BiÕt g×n gi÷ vÖ sinh c«ng céng, b¶o vÖ cña c«ng vµ ch¨m luyÖn tËp thÓ dôc thÓ thao t¨ng c­êng søc kháe. Quan t©m ®Õn c«ng t¸c chñ nhiÖm líp. X©y dùng c¸c tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ líp chñ nhiÖm, n©ng cao chÊt l­îng ®oµn ®éi, tham gia c¸c cuéc thi do §oµn thanh niªn vµ c¸c tæ chøc x· héi ph¸t ®éng. Lµm tèt c«ng t¸c phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi, nhÊt lµ kh«ng ®Ó ma tuý x©m nhËp vµo nhµ tr­êng. Chó ý gi¸o dôc truyÒn thèng. Tæ chøc d¹y lÞch sö vµ ®Þa lý Thuû Nguyªn tæ chøc thi v¨n nghÖ tuyªn truyÒn m¨ng non, ®ång diÔn thÓ dôc thÓ thao, b¸o t­êng b¸o ¶nh vµ ho¹t ®éng h­íng vÒ c¸c ngµy kØ niÖm 20/11; 22/12; 3/2; 8/3; 26/3; 19/5. Lång ghÐp gi¸o dôc t­ t­ëng ®¹o ®øc vµo bµi gi¶ng vÒ ý nghÜa c¸c ngµy lÔ, ngµy kØ niÖm qua ®ã gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. Lång ghÐp ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc d©n sè vµ ph¸t triÓn, vÖ sinh m«i tr­êng, an toµn giao th«ng vµ gi¸o dôc ph¸p luËt, lµm tèt sù phèi hîp chÆt chÏ c¸c lùc l­îng gi¸o dôc trong nhµ tr­êng, gia ®×nh, x· héi. Nªu râ tr¸ch nhiÖm cña tõng lùc l­îng. Lùc l­îng thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng trªn trong nhµ tr­êng lµ ®éi ngò gi¸o viªn, ®Æc biÖt lµ gi¸o viªn chñ nhiÖm líp. Vai trß cña gi¸o viªn, quyÕt ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. Do vËy ph¶i båi d­ìng n©ng cao nhËn thøc cho gi¸o viªn thÊy râ vai trß, chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh trong gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. Cã hiÓu biÕt nghiÖp vô vµ nh÷ng viÖc lµm cô thÓ, th«ng qua ®ã mµ gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. §Ó lµm tèt c«ng t¸c nµy mçi ng­êi ph¶i tu d­ìng phÊn ®Êu trë thµnh tÊm g­¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo. X©y dùng ®­îc mèi quan hÖ tèt gi÷a thÇy vµ trß dïng tÊm g­¬ng cña b¶n th©n ®Ó c¶m ho¸ c¸c em. ThÇy c« gi¸o cÇn ®­îc båi d­ìng lý luËn chÝnh trÞ, thêi sù, chÝnh s¸ch, am hiÓu c¸c chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng; cã tri thøc c¬ b¶n vÒ t©m lý häc, gi¸o dôc häc. Cã hµng lo¹t kÜ n¨ng s­ ph¹m: kü n¨ng nghiªn cøu t©m lý häc sinh, kÜ n¨ng ®¸nh gi¸, kÜ n¨ng lËp kÕ ho¹ch chñ nhiÖm. TÊt c¶ yªu cÇu trªn gi¸o viªn ph¶i tù häc, tù båi d­ìng. Nhµ tr­êng tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o ®Ó n©ng cao n¨ng lùc cho gi¸o viªn. * Vai trß chøc n¨ng nhiÖm vô cña gi¸o viªn. a. Gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ ng­êi thay mÆt hiÖu tr­ëng qu¶n lý gi¸o dôc toµn diÖn häc sinh trong líp. Gi¸o viªn chñ nhiÖm kh«ng lµm thay häc sinh mµ nhiÖm vô chñ yÕu lµ båi d­ìng n¨ng lùc tù qu¶n cho häc sinh líp m×nh, b»ng c¸ch tæ chøc hîp lÝ ®éi ngò tù qu¶n. §éi ngò tù qu¶n gåm c¸n sù líp, chÊp hµnh chi ®éi, tæ tr­ëng hoÆc nh÷ng häc sinh ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch v¨n nghÖ, thÓ dôc ho¹t ®éng ngo¹i khãa, ho¹t ®éng häc tËp. CÇn thu hót hÇu hÕt häc sinh tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau. b. Tæ chøc tËp thÓ ho¹t ®éng tù qu¶n nh»m ph¸t huy tiÒm n¨ng tÝch cùc cña mäi häc sinh. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm nhiÖm vô cña n¨m häc, theo tÝnh ph¸t triÓn cña tËp thÓ häc sinh mµ x©y dùng ®éi tù qu¶n. Giai ®o¹n ®Çu cÇn mét líp tr­ëng biÕt hy sinh, cã uy tÝn biÕt quan t©m ®Õn ng­êi kh¸c, g­¬ng mÉu, biÕt c¶m hãa c¸c b¹n. Khi líp ®· æn ®Þnh cÇn cã líp tr­ëng n¨ng ®éng s¸ng t¹o, lu«n t×m tßi néi dung, ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc häat ®éng, ®Ó cuèn hót c¸c b¹n vµo ho¹t ®éng. Gi¸o viªn chñ nhiÖm cè vÊn cho tËp thÓ gióp häc sinh tù tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®· ®­îc kÕ ho¹ch hãa. Gi¸o viªn kh«ng kho¸n tr¾ng, kh«ng ®øng ngoµi ho¹t ®éng cña tËp thÓ häc sinh; mµ cïng ho¹t ®éng vµ ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kÞp thêi gióp c¸c em th¸o gì nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. CÇn bµn b¹c, tranh thñ c¸c lùc l­îng trong vµ ngoµi nhµ tr­êng, t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho häc sinh nh­: bµn víi gi¸o viªn bé m«n phô ®¹o em kÐm, båi d­ìng em cã n¨ng khiÕu. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ thÓ dôc thÓ thao, tranh thñ sù gióp ®ì cña héi phô huynh gióp ®ì c¸c em ho¹t ®éng. c. Gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ cÇu nèi gi÷a tËp thÓ häc sinh víi c¸c tæ chøc x· héi trong vµ ngoµi nhµ tr­êng; lµ ng­êi tæ chøc phèi hîp c¸c lùc l­îng gi¸o dôc. Gi¸o viªn chñ nhiÖm cã tr¸ch nhiÖm truyÒn ®¹t ®Çy ®ñ nghÞ quyÕt t­ t­ëng chØ ®¹o cña Ban gi¸m hiÖu ®Õn häc sinh líp m×nh. Gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ nhµ qu¶n lý, nhµ s­ ph¹m ®¹i diÖn cho hiÖu tr­ëng ®Ò b¹t yªu cÇu ®èi víi häc sinh. Víi ph­¬ng ph¸p thuyÕt phôc th¸i ®é nghiªm tóc ®Ó mäi häc sinh vµ tËp thÓ líp ý thøc ®­îc ®Çy ®ñ, tr¸ch nhiÖm ph¶i tu©n thñ vµ thùc hiÖn, nh÷ng yªu cÇu gi¸o dôc mµ hiÖu tr­ëng ®ßi hoit nh­: ng¨n ngõa hiÖn t­îng hót hÝt, tiªm chÝch ma tóy trong häc sinh. §ång thêi cã tr¸ch nhiÖm lµm cho mçi häc sinh nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ t¸c h¹i cña hiÖn t­îng nghiÖn ma tóy, ph¸t ®éng häc sinh bµn b¹c c¸c gi¶i ph¸p, cïng b¹n bÌ c¶nh gi¸c phßng ngõa ng­êi kh¶ nghi bu«n b¸n tµng tr÷, nghiÖn hót ë th«n xãm, nhµ tr­êng. Gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ ng­êi ®¹i diÖn quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ng­êi häc sinh. B¶o vÖ häc sinh vÒ mäi mÆt mét c¸ch hîp lÝ; ph¶n ¸nh víi hiÖu tr­ëng, gi¸o viªn bé m«n, víi gia ®×nh, ®oµn thÓ trong vµ ngoµi nhµ tr­êng vÒ nguyÖn väng chÝnh ®¸ng cña häc sinh; ®Ó cã gi¶i ph¸p phï hîp, kÞp thêi cã t¸c dông gi¸o dôc trong nh÷ng t×nh huèng cÇn thiÕt vµ ®iÒu phèi c¸c mèi quan hÖ. HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c chñ nhiÖm líp ë tr­êng THCS phô thuéc rÊt lín vµo sù nhËn thøc vµo c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn, chøc n¨ng tæ chøc c¸c lùc l­îng, c¸c mèi quan hÖ trong vµ ngoµi nhµ tr­êng; ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng gi¸o dôc. Chñ nhiÖm kh«ng nh÷ng n¾m ch¾c t×nh hßnh häc sinh trong líp, mµ cßn x¸c ®Þnh ®­îc c¸c nh©n tè, c¸c mèi quan hÖ, c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt trong vµ ngoµi nhµ tr­êng; ®Ó cã thÓ ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng x· héi vµo c«ng t¸c gi¸o dôc. §©y lµ viÖc lµm ®ßi hái gi¸o viªn cã tr¸ch nhiÖm cao, say s­a víi nghÒ nghiÖp, yªu th­¬ng häc sinh, cã hiÓu biÕt réng, biÕt vËn ®éng quÇn chóng, cã n¨ng lùc thiÕt lËp vµ thi hµnh c¸c kÕ ho¹ch ho¹t ®éng, ®Ó thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc. §ång thêi lµ ng­êi cã trÝ tuÖ, cã l­¬ng t©m, cã uy tÝn, sèng mÉu mùc, biÕt tù kiÒm chÕ, cã ý chÝ v­ît khã, kiªn ®Þnh thùc hiÖn hoµi b·o ­íc m¬ lý t­ëng gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng, cã nhiÒu tÝnh tÝch cùc vµ tiªu cùc, thÇy gi¸o ph¶i x¸c ®Þnh gi¸o dôc trong nhµ tr­êng cã vai trß ®Þnh h­íng, t¹o ra sù thèng nhÊt t¸c ®éng ®Õn thÕ hÖ trÎ. CÇn kh¼ng ®Þnh gia ®×nh vµ gi¸o dôc gia ®×nh lµ m«i tr­êng h¹t nh©n c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch ë thÕ hÖ trÎ. Do vËy thÇy gi¸o cßn lµ ng­êi tæ chøc båi d­ìng nhËn thøc lý luËn gi¸o dôc cho c¸c bËc cha mÑ häc sinh. d. Ph¶i ®¸nh gi¸ kh¸ch quan kÕt qu¶ rÌn luyÖn cña mçi häc sinh vµ phong trµo chung cña líp. ViÖc ®¸nh gi¸ kh¸ch quan rÊt quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña mçi häc sinh. V× ®¸nh gÝa kh¸ch quan chÝnh x¸c, ®óng møc, lµ ®iÒu kiÖn thÇy vµ trß ®iÒu chØnh môc tiªu, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho c¶ líp vµ mçi thµnh viªn. §¸nh gi¸ tõng c¸ nh©n häc sinh nªn c¨n cø vµo n¨ng lùc, ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng em, tr¸nh quan ®iÓm kh¾t khe, ®Þnh kiÕn, thiÕu linh ho¹t vµ ph¸t triÓn, nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng em cã hoµn c¶nh khã kh¨n, cã ®Æc ®iÓm t©m sinh lÝ ®Æc biÖt. CÇn v¹ch ra ph­¬ng h­íng, nªu nh÷ng yªu cÇu ®èi víi th¸i ®é nghiªm tóc. T«n träng nh©n c¸ch häc sinh víi tÊm lßng yªu th­¬ng c¸c em nh­ con em m×nh. CÇn quan t©m ®Ó mäi yªu cÇu ®Æt ra kh«ng qu¸ cao hoÆc qu¸ thÊp so víi n¨ng lùc vµ ®iÒu kiÖn cña c¸c em, ®ång thêi tham kh¶o thªm c¸c kªnh ®¸nh gi¸ kh¸c nh­ tù ®¸nh gi¸, tËp thÓ tæ, líp ®¸nh gi¸, gi¸o viªn bé m«n, c¸n bé phô tr¸ch ®oµn ®éi thÓ dôc thÓ thao, v¨n nghÖ vµ phô huynh häc sinh. * §Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ®­îc tèt gi¸o viªn cÇn ph¶i: a. Th­êng xuyªn nghiªn cøu n¾m v÷ng ®­êng lèi quan ®iÓm lý luËn gi¸o dôc, vËn dông vµo c«ng t¸c gi¸o dôc. Trªn c¬ së n¾m v÷ng tri thøc lý luËn gi¸o dôc míi cã kh¶ n¨ng vËn dông vµo thùc tiÔn mét c¸ch s¸ng t¹o. b. N¾m v÷ng môc tiªu gi¸o dôc cña c¸c cÊp häc, néi dung kÕ ho¹ch vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng trong n¨m häc, ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng gi¸o dôc cña líp m×nh cã kh¶ n¨ng thùc thi. c. T×m hiÓu n¾m v÷ng c¬ cÊu cña tr­êng còng nh­ chøc n¨ng c¸c tæ chøc, c¸ nh©n. T×m hiÓu gi¸o viªn d¹y líp m×nh vÒ hoµn c¶nh n¨ng lùc, tÝnh c¸ch, phÈm chÊt, ®¹o ®øc, ®Ó thiÕt lËp mèi quan hÖ phèi hîp trong gi¸o dôc. d. Ngay ®Çu n¨m häc khi tiÕp nhËn häc sinh cÇn nghiªn cøu ph©n tÝch ®Æc ®iÓm cña mäi ®èi t­îng trong líp vµ c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn c¸c em bao gåm: §Æc ®iÓm t©m sinh lý, ®Æc ®iÓm nh©n c¸ch, n¨ng lùc, hoµn c¶nh gia ®×nh vµ sù quan t©m cña gia ®×nh tíi con em, ®Ó bè trÝ c«ng viÖc cho phï hîp. B»ng nhiÒu ph­¬ng ph¸p, phèi hîp nhiÒu lùc l­îng x· héi, nhanh chãng t×m hiÓu tõng em. Trªn c¬ së ®ã x©y dùng ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng toµn diÖn, nh»m ph¸t triÓn n¨ng lùc trÝ tuÖ, n¨ng lùc tù qu¶n. Quan t©m ®Õn sù ph¸t triÓn cña tõng häc sinh ®Ó cã thÓ ®Þnh h­íng kÞp thêi. Muèn hiÓu biÕt häc sinh líp m×nh nhanh chãng, ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu tra, thèng kª nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ tõng häc sinh. e. LiÖt kª c¸c lùc l­îng gi¸o dôc x· héi ®Ó x©y dùng m«i tr­êng gi¸o dôc lµnh m¹nh, ph¸t huy tèi ®a nh÷ng ¶nh h­ëng tÝch cùc, h¹n chÕ thÊp nhÊt nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch häc sinh. f. LËp kÕ ho¹ch gi¸o dôc cho tõng th¸ng, c¶ n¨m ®Ó b¶o ®¶m tÝnh hÖ thèng trong gi¸o dôc nh©n c¸ch häc sinh. g. X©y dùng kÕ ho¹ch, tæ chøc tèt tiÕt sinh ho¹t ngoµi giê lªn líp ®Ó häc sinh cã ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng béc lé c¸ tÝnh, ph¸t huy së tr­êng, rÌn tÝnh b¹o d¹n n¨ng ®éng, tinh thÇn tËp thÓ. Ph¶i d¹y tèt c¸c m«n khoa häc ®­îc ph©n c«ng; do vËy ph¶i phÊn ®Êu cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tèt, mÉu mùc, t©m huyÕt, t¹o uy tÝn vµ lßng ng­ìng mé víi häc sinh, tõ ®ã häc sinh nghe theo nh÷ng lêi thÇy c« khuyªn b¶o. * Tæ chøc tèt ho¹t ®éng §oµn §éi trong nhµ tr­êng ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. §éi TNTP Hå ChÝ Minh vµ §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trong nhµ tr­êng thu hót ®«ng ®¶o c¸c em häc sinh tham gia. §oµn, §éi lµ tæ chøc nßng cèt trong c¸c phong trµo thanh thiÕu nhi, lµ lùc l­îng gi¸o dôc trong vµ ngoµi nhµ tr­êng. Môc tiªu ho¹t ®éng cña §oµn, cña §éi hoµn toµn phï hîp, thèng nhÊt víi môc tiªu gi¸o dôc cña nhµ tr­êng. §ã lµ gi¸o dôc c¸c em trë thµnh con ngoan trß giái, c«ng d©n tèt, nh÷ng ng­êi chñ t­¬ng lai c¶u ®Êt n­íc. Ban gi¸m hiÖu, cïng chi bé §¶ng, §oµn thanh niªn cÇn chØ ®¹o tèt c¸c ho¹t ®éng §oµn, §éi. * Lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc nh»m n©ng cao gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh QuÇn chóng nh©n d©n vµ toµn x· héi lµm cho gi¸o dôc ®· trë thµnh truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc. B¸c Hå nãi: “Gi¸o dôc trong nhµ tr­êng chØ lµ mét phÇn, cßn cÇn cã sù gi¸o dôc ngoµi x· héi vµ trong gia ®×nh ®Ó gióp cho viÖc gi¸o dôc trong nhµ tr­êng ®­îc tèt h¬n. Gi¸o dôc trong nhµ tr­êng dï tèt ®Õn mÊy nh­ng thiÕu gi¸o dôc trong gia ®×nh vµ ngoµi x· héi th× kÕt qu¶ còng kh«ng hoµn toµn”. Tõ nhËn thøc trªn, t¨ng c­êng tuyªn truyÒn n©ng cao nhËn thøc ®Ó l«i cuèn c¸c lùc l­îng x· héi nh­ MTTQ - §oµn TNCS Hå ChÝ Minh -Héi liªn hiÖp phô n÷ - Héi n«ng d©n tËp thÓ- Héi cùu chiÕn binh - Héi ng­êi cao tuæi, ®ãng gãp tiÒn cña gióp nhµ tr­êng x©y dùng c¬ së vËt chÊt, vËn ®éng trÎ em bá häc quay l¹i líp, theo dâi gi¸o dôc häc sinh c¸ biÖt vµ thèng nhÊt chÆt chÏ cïng t¸c ®éng. Tranh thñ sù ®Çu t­ cña nhµ n­íc vËn ®éng nh©n d©n ®ãng gãp x©y dung tu söa c¬ së vËt chÊt, ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn d¹y vµ häc. Tr­êng xanh s¹ch ®Ñp, phÊn ®Êu mçi m2 ®Êt ë tr­êng ®Òu cã t¸c dông gi¸o dôc. Tõ ®ã l«i cuèn thu hót vµ gi¸o dôc c¸c em. Ph¸t huy tèt c¸c phßng chøc n¨ng, th­ viÖn tñ s¸ch, ®å dïng thÝ nghiÖm, kÕt hîp chÆt chÏ häc víi hµnh. Qua rÌn luyÖn thùc hµnh mµ gi¸o dôc tÝnh kiªn tr×, ham hiÓu biÕt, yªu khoa häc, phÊn ®Êu trë thµnh ng­êi cã Ých cho x· héi. KiÕn nghÞ: - CÇn n©ng cao nhËn thøc quan ®iÓm chÝnh trÞ chñ nghÜa M¸c – Lª Nin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. - Nhµ n­íc t¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt vµ c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc víi tinh thÇn nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm. - CÇn quan t©m h¬n n÷a chÕ ®é ®·i ngé gi¸o viªn nh­ chÕ ®é ®i phÐp, cã ®iÒu kiÖn tham quan du lÞch, ®Ó cã thªm thùc tÕ phôc vô gi¶ng d¹y. §èi víi l·nh ®¹o, cÇn ®­îc ®i tham c¸c ®iÓn h×nh tiªn tiÕn ®Ó häc tËp. * §éi ngò gi¸o viªn lµ lùc l­îng chñ c«ng trong c«ng t¸c gi¸o dôc häc sinh: do vËy cÇn quan t©m n©ng cao ®êi sèng ®¶m b¶o lîi Ých vµ chÝnh s¸ch ®·i ngé. Muèn lµm tèt vÊn ®Ò nµy cÇn cã sù gióp ®ì cña héi ®ång nh©n d©n, §¶ng uû vµ uû ban nh©n d©n, chi héi phô huynh, nh©n d©n ®Þa ph­¬ng vµ ho¹t ®éng tÝch cùc cña c¸c ®oµn thÓ trong vµ ngoµi nhµ tr­êng. KÕt luËn C«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc trong nhµ tr­êng hÕt søc quan träng trong c«ng viÖc x©y dùng con ng­êi míi. Muèn lµm tèt nh÷ng c«ng t¸c nµy nhµ tr­êng cÇn lµm tèt nh÷ng chñ tr­¬ng vµ biÖn ph¸p phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ tr­êng vµ ®Þa ph­¬ng. CÇn x· héi ho¸ gi¸o dôc vµ ph¸t triÓn gi¸o dôc mét c¸ch ®ång bé. Qu¸n triÖt quan ®iÓm lý luËn g¾n liÒn víi thùc tÕ, nhµ tr­êng g¾n liÒn víi x· héi. Trong nhµ tr­êng ph¶i ®Æc biÖt quan t©m x©y dùng ®éi ngò: lµm cho c¸c thÇy c« gi¸o nh÷ng ng­êi trùc tiÕp gi¶ng d¹y gi¸o dôc häc sinh ph¶i cã lý luËn, cã tri thøc, cã c¸c kÜ n¨ng cÇn thiÕt ®Ó lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc cña häc sinh. ThÕ hÖ trÎ, chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc ph¶i lµ ng­êi võa cã tµi võa cã ®øc kÕ tôc sù nghiÖp cña «ng cha. B¸c Hå kÝnh yªu d¹y chóng ta r»ng “cã tµi mµ kh«ng cã ®øc lµ v« dông, cã ®øc mµ kh«ng cã tµi lµm viÖc g× còng khã”. Cha «ng ta cã c©u “hiÒn tµi lµ nguyªn khÝ quèc gia”. Muèn cã nhiÒu hiÒn tµi cho ®Êt n­íc kh«ng cßn con ®­êng nµo kh¸c lµ lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc cho thÕ hÖ trÎ. Ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 2008 Lª §¨ng §Ønh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp cho việc nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng đạo đức học sinh ở trường THCS Phù Ninh.doc
Luận văn liên quan