Giải pháp kích thích sự ham thích môn bóng đá cho học sinh khối 7 trường THCS Ninh Điền

Lý do chọn đề tài: Giáo dục thể chất là một quá trình sư phạm hướng vào việc hoàn thiện con người về mặt hình thái và cả về chức năng hình thành các kỹ xảo vận động cơ bản quan trọng trong đời sống con người với những hiểu biết liên quan đến các kỹ năng, kỹ xảo đó, phát triển các phẩm chất và các khả năng về thể lực của con người hình thành lối sống lành mạnh, mở rộng giới hạn của những năm tháng hoạt động sáng tạo của con người chuẩn bị cho con người thực hiện tốt nghĩa vụ lao động và bảo vệ tổ quốc. Lao động và bảo vệ tổ quốc là vấn đề chính trị quân sự hết sức quan trọng đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cho nên Bác Hồ nói: “giữ gìn xây dựng nước nhà, gây đời sống mới việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu ớt. Mỗi một người dân mạnh khỏe tức là làm cho cả nước mạnh khỏe”. Hơn nữa, bất cứ ai trong chúng ta, muốn làm một việc gì đó thì cũng cần có sức khỏe. Bởi thế, kinh nghiệm có câu “thân thể tráng kiện tinh thần mới minh mẫn”. Mặt khác, do nhu cầu phát triển của xã hội, do sự đổi mới của đất nước, theo chủ trương chính sách giáo dục đúng đắn của Đảng và nhà nước đời hỏi rất nhiều đến phẩm chất và năng lực của từng cá nhân nói riêng của các ngành nghề nói chung. Theo sự phát triển của cơ chế thị trường ngày càng tiến bộ việc giáo dục giữ vai trò hết sức quan trọng. Bên cạnh đó giáo dục thể chất trong nhà trường là một vấn đề không thể thiếu được. Bởi thế Bác Hồ nói: “Sức khỏe là vàng, lao động là vinh quang”. Do đó, muốn giữ gìn sức khỏe nên thường xuyên tập thể dục bồi bổ sức khỏe đã được xác định như là một quyền lợi, trách nhiệm và bổn phận của tất cả mọi người, mọi tầng lớp, ai cũng có thể làm được điều đó. Vì TDTT còn là phương tiện hấp dẫn có hiệu quả, giúp cho tình đoàn kết hữu nghị của các dân tộc trên thế giới xích lãi gần nhau thêm. Vì thế Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác TDTT và GDTC trong nhà trường, coi sức khỏe là một trong những cái quý nhất của con người. Theo điều 41 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã ghi quy định chế độ GDTC bắt buộc trong trường học và chỉ thị 36 CP-TW ngày 24/03/1994 của bí thư TWĐCSVN đã ghi : thực hiện giáo dục thể chất trong tất cả các trường học. Chủ nghĩa Mác- Lênin đã khẳng định thể dục là một bộ phận hợp thành chủ yếu của nền giáo dục XHCN và cộng sản chủ nghĩa và là một phương tiện quan trọng để đào tạo những nhân cách phát triển toàn diện và hài hòa. Không chỉ riêng về các môn điền kinh, cầu lông, bơi lội . các môn bóng nói chung, bóng đá nói riêng. Bóng đá là một môn thể thao tập thể đối kháng trực tiếp, là môn thể thao mũi nhọn của mỗi quốc gia, một phương tiện hấp dẫn trong GDTC và trong văn hóa thể thao của tuổi trẻ, nó có tác dụng giáo dục người tập về nhiều mặt như: ý chí, đạo đức, tác phong, thể chất đồng thời còn là biện pháp tăng cường tình hữu nghị hiểu biết lẫn nhau giữa các tập thể, các địa phương dân tộc và các quốc gia. Từ những lý do trên, tôi mong muốn học sinh của mình ngày càng thích và chơi bóng đá nhiều hơn nên tôi chọn đề tài: “Giải pháp kích thích sự ham thích môn bóng đá cho học sinh khối 7 trường THCS Ninh Điền”. 2. Đối tượng nghiên cứu: Học sinh khối 7 trường THCS Ninh Điền - năm học: 2010 - 2011 3. Mục đích nghiên cứu: Thông qua đề tài này giúp ta nắm được tình hình ham thích môn bóng đá và đưa ra giải pháp kích thích sự ham thích môn bóng đá đối học sinh khối 7 trường THCS Ninh Điền.

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 2131 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp kích thích sự ham thích môn bóng đá cho học sinh khối 7 trường THCS Ninh Điền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAÛN TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI Teân ñeà taøi: “Giaûi phaùp kích thích söï ham thích moân boùng ñaù cho hoïc sinh khoái 7 tröôøng THCS Ninh Ñieàn”. * Hoï vaø teân ngöôøi thöïc hieän: Löu Höõu Phuùc * Ñôn vò coâng taùc: tröôøng THCS Ninh Ñieàn I. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI: -Nghieân cöùu ñeå ñöa ra giaûi phaùp kích thích söï ham thích moân boùng ñaù ñeå coù phöông phaùp giaûng daïy phuø hôïp. - Nghieân cöùu nhaèm ruùt ra nhöõng kinh nghieäm cho baûn thaân ñeå coù voán kieán thöùc vöõng chaéc phuïc vuï cho söï nghieäp giaùo duïc vaø ñaøo taïo trong tröôøng phoå thoâng. II. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU: * Ñoái töôïng nghieân cöùu: Hoïc sinh khoái 7 (lôùp 7A1, 7A2, 7A3)tröôøng THCS Ninh Ñieàn, Chaâu Thaønh, Taây Ninh. * Phöông phaùp nghieân cöùu: - Phöông phaùp nghieân cöùu tö lieäu - Phöông phaùp quan saùt sö phaïm - Phöông phaùp phoûng vaán trao ñoåi troø chuyeän - Phöông phaùp thöïc nghieäm sö phaïm - Phöông phaùp toaùn hoïc thoáng keâ - Phöông phaùp phaân tích toång hôïp - Phöông phaùp söû duïng troø chôi. III. ÑEÀ TAØI ÑÖA RA GIAÛI PHAÙP MÔÙI: Ñöa phong traøo TDTT vaø söï tham gia cuûa hoïc sinh chôi boùng ñaù ôû tröôøng ngaøy caøng saâu roäng. IV. HIEÄU QUAÛ ÖÙNG DUÏNG: - Giuùp hoïc sinh ham thích hoïc boùng ñaù hôn nöõa. - Naâng cao chaát löôïng daïy hoïc V. PHAÏM VI ÖÙNG DUÏNG: Cho taát caû hoïc hoïc sinh ôû tröôøng THCS Ninh Ñieàn vaø caùc tröôøng trong huyeän Chaâu Thaønh. Ninh Ñieàn, ngaøy 26 thaùng 10 naêm 2011 Ngöôøi thöïc hieän Löu Höõu Phuùc A. ÑAËT VAÁN ÑEÀ 1. Lyù do choïn ñeà taøi: Giaùo duïc theå chaát laø moät quaù trình sö phaïm höôùng vaøo vieäc hoaøn thieän con ngöôøi veà maët hình thaùi vaø caû veà chöùc naêng hình thaønh caùc kyõ xaûo vaän ñoäng cô baûn quan troïng trong ñôøi soáng con ngöôøi vôùi nhöõng hieåu bieát lieân quan ñeán caùc kyõ naêng, kyõ xaûo ñoù, phaùt trieån caùc phaåm chaát vaø caùc khaû naêng veà theå löïc cuûa con ngöôøi hình thaønh loái soáng laønh maïnh, môû roäng giôùi haïn cuûa nhöõng naêm thaùng hoaït ñoäng saùng taïo cuûa con ngöôøi chuaån bò cho con ngöôøi thöïc hieän toát nghóa vuï lao ñoäng vaø baûo veä toå quoác. Lao ñoäng vaø baûo veä toå quoác laø vaán ñeà chính trò quaân söï heát söùc quan troïng ñoái vôùi theá giôùi noùi chung vaø Vieät Nam noùi rieâng cho neân Baùc Hoà noùi: “giöõ gìn xaây döïng nöôùc nhaø, gaây ñôøi soáng môùi vieäc gì cuõng caàn coù söùc khoûe môùi thaønh coâng. Moãi moät ngöôøi daân yeáu ôùt töùc laø laøm cho caû nöôùc yeáu ôùt. Moãi moät ngöôøi daân maïnh khoûe töùc laø laøm cho caû nöôùc maïnh khoûe”. Hôn nöõa, baát cöù ai trong chuùng ta, muoán laøm moät vieäc gì ñoù thì cuõng caàn coù söùc khoûe. Bôûi theá, kinh nghieäm coù caâu “thaân theå traùng kieän tinh thaàn môùi minh maãn”. Maët khaùc, do nhu caàu phaùt trieån cuûa xaõ hoäi, do söï ñoåi môùi cuûa ñaát nöôùc, theo chuû tröông chính saùch giaùo duïc ñuùng ñaén cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc ñôøi hoûi raát nhieàu ñeán phaåm chaát vaø naêng löïc cuûa töøng caù nhaân noùi rieâng cuûa caùc ngaønh ngheà noùi chung. Theo söï phaùt trieån cuûa cô cheá thò tröôøng ngaøy caøng tieán boä vieäc giaùo duïc giöõ vai troø heát söùc quan troïng. Beân caïnh ñoù giaùo duïc theå chaát trong nhaø tröôøng laø moät vaán ñeà khoâng theå thieáu ñöôïc. Bôûi theá Baùc Hoà noùi: “Söùc khoûe laø vaøng, lao ñoäng laø vinh quang”. Do ñoù, muoán giöõ gìn söùc khoûe neân thöôøng xuyeân taäp theå duïc boài boå söùc khoûe ñaõ ñöôïc xaùc ñònh nhö laø moät quyeàn lôïi, traùch nhieäm vaø boån phaän cuûa taát caû moïi ngöôøi, moïi taàng lôùp, ai cuõng coù theå laøm ñöôïc ñieàu ñoù. Vì TDTT coøn laø phöông tieän haáp daãn coù hieäu quaû, giuùp cho tình ñoaøn keát höõu nghò cuûa caùc daân toäc treân theá giôùi xích laõi gaàn nhau theâm. Vì theá Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta luoân quan taâm ñeán coâng taùc TDTT vaø GDTC trong nhaø tröôøng, coi söùc khoûe laø moät trong nhöõng caùi quyù nhaát cuûa con ngöôøi. Theo ñieàu 41 Hieán phaùp nöôùc coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam naêm 1992 ñaõ ghi quy ñònh cheá ñoä GDTC baét buoäc trong tröôøng hoïc vaø chæ thò 36 CP-TW ngaøy 24/03/1994 cuûa bí thö TWÑCSVN ñaõ ghi : thöïc hieän giaùo duïc theå chaát trong taát caû caùc tröôøng hoïc. Chuû nghóa Maùc- Leânin ñaõ khaúng ñònh theå duïc laø moät boä phaän hôïp thaønh chuû yeáu cuûa neàn giaùo duïc XHCN vaø coäng saûn chuû nghóa vaø laø moät phöông tieän quan troïng ñeå ñaøo taïo nhöõng nhaân caùch phaùt trieån toaøn dieän vaø haøi hoøa. Khoâng chæ rieâng veà caùc moân ñieàn kinh, caàu loâng, bôi loäi... caùc moân boùng noùi chung, boùng ñaù noùi rieâng. Boùng ñaù laø moät moân theå thao taäp theå ñoái khaùng tröïc tieáp, laø moân theå thao muõi nhoïn cuûa moãi quoác gia, moät phöông tieän haáp daãn trong GDTC vaø trong vaên hoùa theå thao cuûa tuoåi treû, noù coù taùc duïng giaùo duïc ngöôøi taäp veà nhieàu maët nhö: yù chí, ñaïo ñöùc, taùc phong, theå chaát ñoàng thôøi coøn laø bieän phaùp taêng cöôøng tình höõu nghò hieåu bieát laãn nhau giöõa caùc taäp theå, caùc ñòa phöông daân toäc vaø caùc quoác gia. Töø nhöõng lyù do treân, toâi mong muoán hoïc sinh cuûa mình ngaøy caøng thích vaø chôi boùng ñaù nhieàu hôn neân toâi choïn ñeà taøi: “Giaûi phaùp kích thích söï ham thích moân boùng ñaù cho hoïc sinh khoái 7 tröôøng THCS Ninh Ñieàn”. 2. Ñoái töôïng nghieân cöùu: Hoïc sinh khoái 7 tröôøng THCS Ninh Ñieàn - naêm hoïc: 2010 - 2011 3. Muïc ñích nghieân cöùu: Thoâng qua ñeà taøi naøy giuùp ta naém ñöôïc tình hình ham thích moân boùng ñaù vaø ñöa ra giaûi phaùp kích thích söï ham thích moân boùng ñaù ñoái hoïc sinh khoái 7 tröôøng THCS Ninh Ñieàn. 4. Phaïm vi öùng duïng: Aùp duïng cho taát caû hoïc sinh cuûa tröôøng THCS Ninh Ñieàn vaø caùc tröôøng trong huyeän. 5. Phöông phaùp nghieân cöùu Phöông phaùp nghieân cöùu tö lieäu. Phöông phaùp quan saùt sö phaïm. Phöông phaùp phoûng vaán trao ñoåi troø chuyeän. Phöông phaùp thöïc nghieäm sö phaïm. Phöông phaùp toaùn hoïc thoáng keâ. Phöông phaùp phaân tích toång hôïp. Phöông phaùp söû duïng troø chôi. B. NOÄI DUNG I. CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN: Trong xaõ hoäi TDTT ñöôïc coi nhö laø moät yeáu toá giaùo duïc coù yù nghóa lôùn lao. Theo quan ñieåm cuûa ngöôøi Hy Laïp coå ñaïi veà yù nghóa cuûa caùc baøi taäp TDTT ñöôïc bieåu thò qua lôøi noùi cuûa Arixtot: “khoâng coù caùi gì laøm tieâu hao vaø phaù huûy con ngöôøi hôn laø söï ngöng treä vaän ñoäng”. Theo lòch söû phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi töø xaõ hoäi nguyeân thuûy ñeán XHCN, ñaëc bieät döôùi cheá ñoä TBCN TDTT phaùt trieån ôû trình ñoä cao, söï xuaát hieän vaø phaùt trieån saâu roäng cuûa TDTT xem nhö laø moät boä phaän cuûa neàn vaên hoùa xaõ hoäi. Trong TDTT phaùt trieån raát nhieàu moân trong ñoù, coù moân boùng ñaù laø moân maø baûn thaân toâi tieán haønh nghieân cöùu vaø tìm hieåu. Boùng ñaù laø moät moân theå thao haáp daãn ñoái vôùi moïi ngöôøi, moïi löùa tuoåi khoâng keå nam hay nöõ. Boùng ñaù coù yù nghóa raát lôùn trong vieäc reøn luyeän vaø naâng cao söùc khoûe, phaùt trieån theå löïc. Laø moân theå thao giaùo duïc tính taäp theå, tính chieán ñaáu cao. Boùng ñaù coù töø laâu ñôøi, maëc duø chöa xaùc ñònh ñöôïc coäi nguoàn cuûa noù nhöng caùc nöôùc treân theá giôùi cuõng ñaõ toå chöùc ra lieân ñoaøn boùng ñaù theá giôùi vieát taét laø FIFA (Federation Internationnal Football Association). Töø cuoái theá kyû 19 trôû ñi, phong traøo boùng ñaù phaùt trieån nhanh choùng treân toaøn theá giôùi. Hieän nay, boùng ñaù laø moân raát soâi ñoäng, coù söùc thu huùt vaø haáp daãn khoâng chæ ôû giôùi thanh nieân, trung nieân maø ôû moïi löùa tuoåi, moïi giôùi ñeàu ham thích. Nhìn chung boùng ñaù cuõng nhö caùc moân theå thao khaùc ñaõ trôû thaønh nhu caàu cuûa quaàn chuùng, noù haáp daãn vaø mang tính ngheä thuaät cao, coù tính quoác teá. Ñoái vôùi Vieät Nam, boùng ñaù laø moät moân khoâng keùm phaàn soâi noåi so vôùi theá giôùi. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây trong caùc kyø ñaïi hoäi Seagames, AFF cup. Khi coù ñoäi tuyeån boùng ñaù Vieät Nam thi ñaáu thì daân chuùng caû nöôùc haàu heát nhieät tình uûng hoä raát soâi ñoäng vaø naùo nhieät, nhaát laø ñoäi tuyeån Vieät Nam ghi baøn... Hôn nöõa, trong caùc ngaøy leã, ngaøy nghó thoâng qua caùc cuoäc thi ñaáu boùng ñaù, nhaân daân ñöôïc tinh thaàn naâng cao ñôøi soáng vaên hoùa, thaét chaët moái quan heä höõu nghò vaø söï hieåu bieát giöõa caùc ñòa phöông, caùc ngaønh. Ñoàng thôøi giuùp cho huaán luyeän vieân vaø vaän ñoäng vieân hoïc taäp trao ñoåi kinh nghieäm veà phöông phaùp huaán luyeän vaø trình ñoä thi ñaáu. Hôn theá nöõa, boùng ñaù khoâng nhöõng mang yù nghóa chính trò maø coøn mang tính khoa hoïc theå hieän trình ñoä vaên hoùa theå thao tieân tieán cuûa nöôùc ñoù. Trong ngaønh giaùo duïc cuõng vaäy noù mang yù nghóa raát lôùn, laø moät boä phaän giaùo duïc theå chaát trong nhaø tröôøng, laø moät maët quan troïng trong giaùo duïc toaøn dieän, nhaèm trang bò cho hoïc sinh ñaày ñuû veà moïi maët ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï cuûa coâng daân laø hoïc taäp lao ñoäng vaø baûo veä ñaát nöôùc. Trong chöông trình GDTC boùng ñaù ñöôïc coi laø moät trong nhöõng noäi dung chính vì noù coù taàm quan troïng raát ñaëc bieät, haáp daãn. Noù boài döôõng cho con ngöôøi veà caùc maët nhö sau: - YÙ chí phaåm chaát: trong quaù trình hoïc taäp vaø reøn luyeän, nhöõng bieåu hieän caù bieät, caù tính theå hieän roõ nhaát. Trong nhöõng traän ñaáu hay tình huoáng gaây go vaän ñoäâng vieân theå hieän roõ baûn chaát cuûa mình, ñoàng thôøi giuùp hoï trôû thaønh cöùng raén, vöõng vaøng coù kinh nghieäm, giaûi quyeát moät caùch ñuùng ñaén. Vôùi söï taäp luyeän vaø thi ñaáu thöôøng xuyeân giuùp caàu thuû gaén boù vôùi ñoäi, taäp theå, cô quan, ñoàng thôøi giaùo duïc loøng duõng caûm, yù chí kieân cöôøng vì taäp theå, vì danh döï quoác gia ..... töø ñoù daàn daàn hình thaønh nhöõng con ngöôøi coù ñaïo ñöùc, yù chí, phong caùch kieân ñònh. - Phaùt trieån caùc toá chaát vaø naâng cao chöùc naêng sinh lyù cô theå: Ñaëc tröng cuûa boùng ñaù laø hoaït ñoäng khoâng coù chu kyø ñoøi hoûi caùc caàu thuû phaûi phaûn öùng mau leï vôùi moïi ñoäng taùc khaùc nhau ....caùc caàu thuû phaûi ñieàu khieån quaû boùng trong nhöõng tình huoáng phöùc taïp, ñoái khaùng cao. Do ñoù reøn luyeän cho vaän ñoäng vieân thoùi quen phaûn xaï nhanh, bieán ñoåi thao taùc vaän ñoäng vaø chuyeån höôùng kòp thôøi ñeå traùnh söï caûn phaù cuûa ñoái phöông. - Veà maët theå hình: neáu taäp luyeän moân boùng ñaù coù phöông phaùp thì cô theå caàu thuû coù voùc daùng töông ñoái, chieàu cao, caân naëng haàu nhö hôn ngöôøi bình thöôøng, caùc cô baép vai, ngöïc ñeàu ñöôïc phaùt trieån haøi hoøa toaøn dieän vaø caân ñoái. - Ñoái vôùi cô theå vaän ñoäng: song song vôùi vieäc phaùt trieån veà caùc chæ tieâu nhaân chuûng hoïc thì caùc nhoùm cô xöông, daây chaèng cuõng ñöôïc cuõng coá... laøm cho xöông ñuøi, caúng chaân cuûa caàu thuû khoûe hôn ngöôøi bình thöôøng, söï löu thoâng cung caáp maùu cho cô taêng laøm cho cô phaùt trieån, heä thoáng tim maïch cuõng ñöôïc taêng cöôøng phaùt trieån. - Ñoái vôùi cô quan hoâ haáp: löôïng thoâng khí phoåi ñaït tôùi 120-180 lít/phuùt. Nhu caàu oxi töø 3-5 lít. Taäp luyeän thöôøng xuyeân cô quan hoâ haáp caàu thuû ñöôïc naâng leân, khaéc phuïc hoaëc khoâng xuaát hieän hieän töôïng cöïc ñieåm, taïo khaû naêng vaän ñoäng laâu daøi. - Ñoái vôùi heä tuaàn hoaøn: neáu taäp luyeän ñuùng phöông phaùp nhaát laø vaän ñoäng vieân seõ taêng kích thöôùc tim lôùn hôn so vôùi ngöôøi bình thöôøng, cô tim daøy hôn, khaû naêng laøm vieäc toát hôn. Do boùng ñaù coù taàm quan troïng nhö vaäy cho neân caùc em hoïc sinh tham gia noù seõ coù taùc duïng to lôùn nhö: + Noù ñem laïi cho caùc em söï thoaûi maùi veà tinh thaàn, kích thích caùc em höng phaán trong hoïc taäp cuõng nhö trong lao ñoäng + Boùng ñaù giuùp phaùt trieån trí tueä, reøn luyeän cho caùc em tính kyû luaät, tinh thaàn taäp theå “mình vì moïi ngöôøi”, söï nhanh nheïn thaùo vaùc vaø oùc saùng taïo cao. Khoâng nhöõng vaäy maø coøn laøm cho caùc em thö giaõn thaàn kinh vaø duy trì khaû naêng lao ñoäng trí oùc. II. CÔ SÔÛ THÖÏC TIEÃN: Tröôøng THCS Ninh Ñieàn thuoäc aáp Goø Noåi, xaõ Ninh Ñieàn, huyeän Chaâu Thaønh, tænh Taây Ninh, laø moät tröôøng thuoäc vuøng noâng thoân nhöng heä thoáng phoøng hoïc ñaày ñuû. Ña soá hoïc sinh ôû ñaây chaêm, ngoan, tích cöïc hoïc taäp. Ñoäi nguõ giaùo vieân coù trình ñoä töø cao ñaúng trôû leân, nhieät tình vôùi coâng taùc giaûng daïy. Tröôøng coù saân taäp roäng raõi, thoaùng maùt, đñuû roäng ñeå caùc em hoïc sinh tham gia taäp luyeän TDTT vaø thi ñaáu boùng ñaù. Vôùi nhöõng ñieàu kieän ñoù ñaõ taïo ñöôïc phaàn naøo cho vieäc phaùt trieån phong traøo TDTTôû tröôøng. Baûn thaân toâi laø giaùo vieân boä moân theå duïc, thôøi gian coâng taùc nhieàu naêm ñuùc keát ñöôïc moät soá kinh nghieäm trong quaù trình giaûng daïy, ñaây laø vaán ñeà thuaän lôïi, giuùp ñôõ hoïc sinh trong quaù trình taäp luyeän. Qua phöông phaùp nghieân cöùu baûn thaân, caùc cuoäc tieáp xuùc vôùi caùc em hoïc sinh vaø giaùo vieân ôû tröôøng toâi ñaõ hieåu ñöôïc raát nhieàu vaán ñeà coù lieân quan ñeán vieäc hoïc TDTT cuûa hoïc sinh, ñaëc bieät laø söï ham thích hoïc moân boùng ñaù cuûa em ôû tröôøng. Toâi ñaõ thu ñöôïc soá lieäu veà khaû naêng ham thích moân boùng ñaù ôû hoïc sinh. Trong caùc phöông phaùp ñoù toâi ñaõ söû duïng phieáu phoûng vaán giaùo vieân vaø ñieàu tra hoïc sinh. Noäi dung cuûa phieáu phoûng vaán goàm caùc caâu hoûi gôûi moãi giaùo vieân moät phieáu nhôø giaùo vieân traû lôøi vaø goùp yù kieán. Toång soá phieáu phaùt ra laø 30 vaø thu laïi laø 30 phieáu hôïp leä. Keá ñeán toâi tieán haønh ñieàu tra hoïc sinh ôû khoái 7 vôùi toång soá phieáu phaùt ra laø 93 vaø thu laïi laø 93. Trong quaù trình phaùt phieáu cho hoïc sinh baûn thaân toâi ñaõ höôùng daãn vaø giaûi thích cho caùc em roõ ñeå caùc em thöïc hieän ñuùng theo yeâu caàu mong muoán. Trong phieáu ñieàu tra hoïc sinh toâi ñaõ ñöa ra 2 caâu hoûi. Tröôùc khi ñöa ra 2 caâu hoûi naøy baûn thaân ñaõ caên cöù vaøo tình hình thöïc teá hieän nay cuûa tröôøng cuõng nhö yeâu caàu cuûa ñeà taøi ñöa ra. Caâu hoûi thöù nhaát: Caùc em coù thích moân boùng ñaù khoâng? Caâu hoûi naøy nhaèm muïc ñích bieát ñöôïc xem trong khoái 7 coù bao nhieâu em ham thích boùng ñaù, ñeå töø ñoù khaúng ñònh raèng hoïc sinh ôû tröôøng coù thích boùng ñaù hay khoâng. Caâu hoûi thöù hai: Taïi sao caùc em thích hoaëc khoâng thích? Caâu hoûi naøy nhaèm boå trôï cho caâu hoûi treân ñeå ta xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân daãn ñeán. Vì trong moät keát quaû naøo, moät söï kieän thaønh coâng naøo cuï theå laø söï ham thích hay khoâng ham thích naøo cuõng coù nguyeân nhaân daãn ñeán cuûa noù. Toùm laïi, noäi dung taát caû caùc phieáu ñoù ñaõ ñaùp öùng ñuû muïc ñích vaø yeâu caàu cuûa baûn thaân ñaõ ñöa ra. Töø ñoù, xaùc ñònh ñöôïc nhöõng nguyeân nhaân chính naøo maø caùc em thích vaø nhöõng lyù do naøo maø caùc em khoâng thích caên cöù vaøo ñoù maø coù höôùng khaéc phuïc vaø kieán nghò vôùi nhaø tröôøng cuõng nhö ngaønh giaùo duïc hoã trôï. Coøn ñoái vôùi nhöõng caâu hoûi trong phieáu phoûng vaán giaùo vieân nhaèm ñeå tìm hieåu theâm xem caùc thaày coâ trong tröôøng coù nhieät tình say meâ uûng hoä vôùi boä moân boùng ñaù hay khoâng. Töø ñoù bieát ñöôïc phong traøo TDTT ôû tröôøng coù phaùt trieån hay khoâng, neáu phaùt trieån thì möùc ñoä naøo ñeå coù höôùng ñeà xuaát. Keát quaû thaêm doø baèng phieáu phoûng vaán vaø trao ñoåi troø chuyeän vôùi hoïc sinh, thu ñöôïc nhö sau: Soá hoïc sinh ham thích laø 65, khoâng ham thích 28. Vôùi nhöõng nguyeân nhaân sau: + Ña soá hoïc sinh laø con nhaø noâng moät buoåi ñi hoïc coøn moät buoåi phuï giuùp gia ñình neân khoâng coù thôøi gian chôi boùng ñaù. + Duïng cuï taäp luyeän, cô sôû vaät chaát cho boä moân naøy coøn haïn cheá. + Caùc em chöa xaùc ñònh ñuùng ñaén söï ham thích veà boä moân naøy. III. GIAÛI PHAÙP THÖÏC HIEÄN: 1. Giaûi quyeát vaán ñeà: * Veà phía hoïc sinh - Xaây döïng cho caùc em moät nieàm tin, moät söï ham thích nôi chính baûn thaân mình, ñeå caùc em ñi theo vaø ñieàu chænh sôû thích cuûa mình sao cho hôïp lyù. - Taäp cho caùc em coù thoùi quen laøm vieäc coù khoa hoïc ñeå caùc em coù thôøi gian chôi boùng ñaù. * Veà phía giaùo vieân theå duïc: Chuùng ta ñeàu bieát TDTT laø moät lónh vöïc khoa hoïc, khoâng coù kieán thöùc khoa hoïc veà TDTT thì khoâng theå taäp luyeän ñuùng, khoâng theå truyeàn taûi ñeán hoïc sinh. Laø giaùo vieân theå duïc caàn phaûi xaây döïng cho mình neáp soáng vaên minh khoa hoïc, thöôøng xuyeân reøn luyeän thaân theå. Cho neân vieäc giaùo duïc theå chaát laø con dao hai löôõi, ngöôøi giaùo vieân höôùng daãn taäp luyeän maø khoâng naém ñöôïc tình hình söùc khoûe, ñaëc ñieåm sinh lyù cuûa hoïc sinh thì deã ñöa ñeán haäu quaû khoù löôøng, gaây nguy haïi ñeán söùc khoûe, taùc ñoäng xaáu ñeán söï phaùt trieån toá chaát hoïc sinh. Ñeå thöïc hieän ñöôïc chöông trình vaø giaûng daïy cho hoïc sinh taäp luyeän coù hieäu quaû, ñieàu quan troïng coù tính quyeát ñònh laø giaùo vieân theå duïc phaûi coù trình ñoä chuyeân moân vöõng vaøng, yeâu thích TDTT, coù söùc khoûe toát, xuaát phaùt töø yeâu caàu treân, toâi ñöa ra giaûi phaùp sau: - Phaûi thöôøng xuyeân hoïc taäp, töï boài döôõng naâng cao trình ñoä nghieäp vuï ñeå ñaùp öùng yeâu caàu cuûa tieán trình giaûng daïy, naâng cao chaát löôïng daïy hoïc cuûa boä moân, phaûi döï giôø trao ñoåi kinh nghieäm, tham khaûo caùc baøi giaûng maãu, naâng cao nghieäp vuï sö phaïm, tìm toøi nhöõng phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc, phuø hôïp vôùi thöïc tieãn vaø taïo söï thoaûi maùi vaø höùng thuù cho hoïc sinh. - Nhaø tröôøng thöôøng xuyeân taïo ñieàu kieän cho giaùo vieân ñi hoïc caùc lôùp boài döôõng chuyeân moân, phuïc vuï toát cho coâng taùc chaêm lo söùc khoûe hoïc sinh. - Giaùo vieân phaûi töï trao doài moät soá kyõ naêng veà boùng ñaù cuõng nhö trao doài veà kieán thöùc, phöông phaùp huaán luyeän boä moân naøy, ñöa ra caùc baøi taäp, troø chôi, phong caùch keå chuyeän, nhieät tình naêng ñoäng, xaây döïng moâi tröôøng hoïc taäp thaân thieän nhaèm gaây höùng thuù, phaùt huy tính tích cöïc trong taäp luyeän cuûa hoïc sinh. * Veà cô sôû vaät chaát: - Ñeå ñaûm baûo coâng taùc giaùo duïc theå chaát cho hoïc sinh ñoøi hoûi phaûi taêng cöôøng caùc thieát bò duïng cuï phuïc vuï cho cho vieäc giaûng daïy cuûa giaùo vieân vaø vieäc taäp luyeän cuûa hoïc sinh, cuï theå nhö sau: - Nhaø tröôøng vaø caùc ban ngaønh caùc caáp coù lieân quan caàn quan taâm nhieàu hôn vaøo vieäc ñaàu tö taïo ñieàu kieän veà kinh phí, cô sôû vaät chaát, saân baõi duïng cuï… cuõng nhö toå chöùc caùc giaûi thi ñaáu chaøo möøng caùc ngaøy leã, thi ñaáu giao höõu vôùi caùc tröôøng baïn nhaèm giuùp cho caùc em coù nhieàu dòp ñeå tieáp xuùc, coï saùt vaø hoïc hoûi kinh nghieäm laãn nhau. - Toå chöùc caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa, nhöõng loaïi hình hoaït ñoäng thi ñua.. Nhaèm ñeå ñöa phong traøo TDTT ôû tröôøng ngaøy caøng maïnh hôn ñieån hình laø moân boùng ñaù ngaøy caøng phaùt trieån vaø ñaït keát quaû cao hôn. - Thöôøng xuyeân caûi taïo vaø naâng cao chaát löôïng saân baõi taäp luyeän. 2. Ñaùnh giaù keát quaû: Toâi ñaõ söû duïng thôøi gian cuoái moãi tieát hoïc vaø tieát hoïc theå thao töï choïn ñeå höôùng daãn caùc em taäp luyeän moät soá kyõ naêng cuûa moân boùng ñaù (Thôøi gian aùp duïng töø 30/08/2010- 20/10/2010) thöïc hieän treân 3 lôùp: 7A1, 7A2, 7A3 vôùi toång soá hoïc sinh laø: 93 em. Sau quaù trình aùp duïng thöïc hieän moät soá bieän phaùp treân thì thöïc teá hoïc sinh ôû tröôøng THCS Ninh Ñieàn tham gia chôi boùng ñaù nhieàu hôn. Keát quaû ñaït ñöôïc nhö sau: Chöa kích thích Ñaõ kích thích Söï ham thích Söï ham thích Soá löôïng Tyû leä Soá löôïng Tyû leä 65 69.8 86 92.5 Bieåu ñoà: Söï ham thích moân boùng ñaù: Nhìn vaøo bieåu ñoà treân ta thaáy raèng: khi chöa kích thích söï ham thích veà moân boùng ñaù thì hoïc sinh ham thích veà boä moân naøy ñaït tæ leä: 69.8%, Sau thôøi gian aùp duïng moät soá bieän phaùp neâu treân thì hoïc sinh ham thích veà boä moân naøy ñöôïc naâng leân ñaït tæ leä: 92.5%. Nhö vaäy, söï taùc ñoäng cuûa giaùo vieân veà phöông phaùp daïy hoïc, duïng cuï taäp luyeän, saân baõi… seõ laøm taêng söï ham thích taäp luyeän TDTT noùi chung vaø boä moân boùng ñaù noùi rieâng. C. KEÁT LUAÄN Qua vieäc tìm hieåu söï ham thích moân boùng ñaù ôû hoïc sinh khoái 7 tröôøng THCS Ninh Ñieàn. Qua caùc cuoäc tìm hieåu vaø thaâm nhaäp thöïc teá toâi nhaän thaáy raèng “giaùo duïc laø quoác saùch haøng ñaàu” ñoù laø chæ tieâu cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc ñeà ra. Baûn thaân toâi ñaõ coá gaéng noã löïc trong quaù trình nghieân cöùu toâi nhaän thaáy raèng vaán ñeà GDTC cho hoïc sinh laø nhieäm vuï cöïc kyø quan troïng trong nhaø tröôøng trung hoïc. Ñoàng thôøi cuõng laø coâng vieäc heát söùc khoù khaên vaø phöùc taïp, ñoøi hoûi ngöôøi nghieân cöùu phaûi coù tính kieân trì, coù ñaày ñuû naêng löïc vaø coù nhieàu thôøi gian. Thöïc teá cho thaáy, tröôøng THCS Ninh Ñieàn laø moät tröôøng öu ñieåm coù nhieàu maët ñaùng keå. Xeùt veà maët vaên hoùa moãi naêm chaát löôïng hoïc sinh ñöôïc naâng leân. Song song vôùi vieäc giaùo duïc cho caùc em veà maët vaên hoùa thì coâng taùc GDTC raát caàn söï quan taâm nhieàu hôn nöõa töø phía nhaø tröôøng. Tích cöïc phaùt ñoäng phong traøo, toå chöùc cho caùc em tham gia caùc cuoäc thi HKPÑ, phong traøo theå thao trong nhaø tröôøng nhö: boùng ñaù, boùng chuyeàn, caàu loâng, ñaù caàu... Bao naêm qua tröôøng cuõng ñaït ñöôïc nhieàu thaønh tích. Beân caïnh nhöõng öu ñieåm coøn coù nhöõng yeáu keùm: söï ñaàu tö kinh phí veà cô sôû vaät chaát vaø duïng cuï coøn haïn cheá. Muoán phong traøo TDTT tröôøng hoïc phaùt trieån, coù keát quaû thì giaùo vieân phuï traùch phaûi thöïc söï yeâu ngheà, coù naêng löïc, phaûi khoâng ngöøng naâng cao trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï vaø nhaän thöùc ñeå laøm cô sôû toát cho coâng taùc giaùo duïc cuûa mình, phaûi coù keá hoaïch, thôøi gian vaø noäi dung taäp luyeän hôïp lyù... coù nhö vaäy nhaø tröôøng THCS môùi naâng cao chaát löôïng GDTC cho hoïc sinh. Ñoái vôùi baûn thaân laø giaùo vieân theå duïc phaûi naém roõ caùc maët hoaït ñoäng TDTT coù vai troø quan troïng trong vieäc giaùo duïc toaøn dieän cho caùc em hoïc sinh veà caùc maët ñöùc, trí, theå, myõ. Muoán ñöôïc vaäy caàn coù söï phaán ñaáu caû thaày laãn troø. Theo quy luaät phaùt trieån cuûa giaùo duïc thôøi ñaïi ngaøy nay thì giaùo duïc phaûi ñi tröôùc moät böôùc so vôùi kinh teá. Nhaø nöôùc caàn phaûi quan taâm ñaàu tö hôn nöõa cho vieäc giaùo GDTC phaûi coù chính saùch öu ñaõi ñoái vôùi ñoäi nguõ caùn boä giaùo vieân ñeå giaùo vieân coù nhieàu thôøi gian quan taâm ñeán vieäc GDTC cho hoïc sinh toát hôn. Toâi hy voïng nhöõng giaûi phaùp neâu treân goùp phaàn phuïc vuï coâng taùc GDTC sau naøy. Laø giaùo vieân theå duïc toâi seõ coáng hieán heát söùc mình trong vieäc giaùo duïc theá heä treû. Toùm laïi, do naêng löïc cuûa baûn thaân vaø thôøi gian coù haïn neân vieäc nghieân cöùu vaø vieát ñeà taøi khoâng theå traùnh ñöôïc nhöõng thieáu soùt, mong quyù thaày coâ goùp yù kieán theâm cho ñeà taøi hoaøn chænh hôn. Cuoái cuøng toâi xin chaân thaønh caûm ôn söï giuùp ñôõ cuûa hoäi ñoàng khoa hoïc nhaø tröôøng vaø ñoàng ngieäp giaùo vieân. Ninh Ñieàn, ngaøy 26 thaùng 10 naêm 2011 Ngöôøi thöïc hieän Löu Höõu Phuùc TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Lòch söû boùng ñaù 2. Luaät boùng ñaù 3. Saùch theå duïc 6 4. Saùch theå duïc 7 5. Saùch theå duïc 8 6. Saùch theå duïc 9 7. Taøi lieäu tham khaûo treân maïng veà moân boùng ñaù. 8. Taøi lieäu tham khaûo töø ñoàng nghieäp Ngaøi ra, coøn söû duïng nhieàu taøi lieäu tham khaûo khaùc coù lieân quan. . MUÏC LUÏC BAÛN TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI 1 A. ÑAËT VAÁN ÑEÀ 2 1. Ñoái töôïng nghieân cöùu 4 2. Muïc ñích nghieân cöùu 4 4. Phaïm vi öùng duïng 4 2. Phöông phaùp nghieân cöùu 4 B. NOÄI DUNG 5 I. CÔ SÔÛ LÍ LUAÄN 5 II. CÔ SÔÛ THÖÏC TIEÃN 8 III. GIAÛI PHAÙP THÖÏC HIEÄN 10 C. KEÁT LUAÄN 14 PHIEÁU ÑIEÅM TIEÂU CHUAÅN NHAÄN XEÙT ÑIEÅM Tieâu chuaån 1 (Toái ña 25 ñieåm) Tieâu chuaån 2 (Toái ña 50 ñieåm) Tieâu chuaån 3 (Toái ña 25 ñieåm) Toång coäng:...........ñieåm Xeáp loaïi:............. ................., Ngaøy.....thaùng......naêm 2010 - Hoï teân giaùm khaûo 1: Chöõ kyù: - Hoï teân giaùm khaûo 2: Chöõ kyù: - Hoï teân giaùm khaûo 3: Chöõ kyù: YÙ KIEÁN NHAÄN XEÙT VAØ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC I. Caáp ñôn vò ( tröôøng): * Nhaän xeùt: * Xeáp loaïi: CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC I. Caáp cô sôû ( phoøng GD): * Nhaän xeùt: * Xeáp loaïi: CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC I. Caáp ngaønh ( Sôû GD-ÑT): * Nhaän xeùt: * Xeáp loaïi: CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp kích thích sự ham thích môn bóng đá cho học sinh khối 7 trường THCS Ninh Điền.doc