Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội

Việt Nam đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá, với mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để thực hiện được mục tiêu này, cũng như là sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập nền kinh tế thế giới. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đang từng bước tiến hành cải cách nền hành chính trên các lĩnh vực. Đặc biệt là cải cách tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức hành chính. Việc đổi mới và hoàn thiện phương thức tổ chức, điều hành hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước giữ một vai trò hết sức quan trọng, nó góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây được coi là một trong những chủ trương lớn của Việt Nam trong công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia. Để thực hiện tốt chủ trương này chúng ta không thể không ngừng cải tiến và hoàn thiện hoạt động của các bộ phận chức năng đặc biệt là bộ phận văn phòng. Văn phòng có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp việc, quản trị hậu cần của mỗi cơ quan. Xây dựng văn phòng mạnh là yếu tố rất quan trọng để giúp cơ quan, tổ chức đổi mới phương thức lãnh đạo. Chính vì vậy việc xây dựng tổ chức và cải cách hoạt động văn phòng của cơ quan cần đựơc quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn còn có những nhận thức chưa đầy đủ, thống nhất về vai trò vị trí, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cũng như chưa quan tâm đúng mức việc chăm lo xây dựng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn phòng, chỉ đạo công tác và tạo điều kiện để văn phòng phát huy tốt vai trò tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan điều hành mọi công việc. Vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá một cách đầy đủ thực trạng làm cơ sở đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội các cấp nói chung và văn phòng Hội LHTN TP Hà Nội nói riêng là một vấn đề cơ bản và cấp thiết hiện nay. Xuất phát từ tầm quan trọng của những vấn đề trên và sau 2 tháng thực tập tại cơ quan em đã chọn đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội LHTN TP Hà Nội" làm báo cáo thực tập của mình. Lời nói đầu 1 Thực trạng hoạt động của văn phòng Hội LHPN thành phố Hà Nội 6 I. kháI quát chung về văn Hội LHPN thành phố Hà Nội 6 1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng 6 1.1.Vị trí, chức năng của Văn phòng Hội LHTN TP Hà Nội 6 1.2. Nhiệm vụ của Văn phòng 7 1.3. Nhiệm vụ của Văn phòng 7 2. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng 8 3. Các mối quan hệ của Văn phòng 10 II.Thực trạng hoạt động của văn phòng Hội LHTN TP Hà Nội. 11 1. Những kết quả đã đạt được 11 2. Những hạn chế trong văn phòng 17 3. Nguyên nhân của những hạn chế trên. 21 Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác văn phòng tại Hội lhtn tp hà nội 22 I. Một số giải pháp 22 1. Nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Cán bộ, Công chức trong Văn phòng 22 2. Nâng cao và hoàn thiện công tác Văn thư - Lưu trữ 23 3. Từng bước hoàn thiện hơn nữa công tác cải cách hành chính "Một cửa" 23 4. Cần triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Văn phòng 24 5. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra 24 II. Kiến nghị của bản thân. 25 Kết Luận 26 TàI LIệU THAM KHảO 28

doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2274 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam ®ang b­íc vµo giai ®o¹n ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, víi môc tiªu ®Õn n¨m 2020 n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh n­íc c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i. §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu nµy, còng nh­ lµ sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa vµ héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Trong nh÷ng n¨m qua d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, ViÖt Nam ®ang tõng b­íc tiÕn hµnh c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh trªn c¸c lÜnh vùc. §Æc biÖt lµ c¶i c¸ch tæ chøc bé m¸y vµ ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc hµnh chÝnh. ViÖc ®æi míi vµ hoµn thiÖn ph­¬ng thøc tæ chøc, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n­íc gi÷ mét vai trß hÕt søc quan träng, nã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ phôc vô vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc. §©y ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng chñ tr­¬ng lín cña ViÖt Nam trong c«ng cuéc c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh quèc gia. §Ó thùc hiÖn tèt chñ tr­¬ng nµy chóng ta kh«ng thÓ kh«ng ngõng c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn chøc n¨ng ®Æc biÖt lµ bé phËn v¨n phßng. V¨n phßng cã chøc n¨ng tham m­u, tæng hîp, gióp viÖc, qu¶n trÞ hËu cÇn cña mçi c¬ quan. X©y dùng v¨n phßng m¹nh lµ yÕu tè rÊt quan träng ®Ó gióp c¬ quan, tæ chøc ®æi míi ph­¬ng thøc l·nh ®¹o. ChÝnh v× vËy viÖc x©y dùng tæ chøc vµ c¶i c¸ch ho¹t ®éng v¨n phßng cña c¬ quan cÇn ®ù¬c quan t©m ®Æc biÖt. Tuy nhiªn cho ®Õn nay, vÉn cßn cã nh÷ng nhËn thøc ch­a ®Çy ®ñ, thèng nhÊt vÒ vai trß vÞ trÝ, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña v¨n phßng còng nh­ ch­a quan t©m ®óng møc viÖc ch¨m lo x©y dùng tæ chøc ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé v¨n phßng, chØ ®¹o c«ng t¸c vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó v¨n phßng ph¸t huy tèt vai trß tham m­u gióp l·nh ®¹o c¬ quan ®iÒu hµnh mäi c«ng viÖc. V× vËy, viÖc nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®Çy ®ñ thùc tr¹ng lµm c¬ së ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña v¨n phßng Héi c¸c cÊp nãi chung vµ v¨n phßng Héi LHTN TP Hµ Néi nãi riªng lµ mét vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ cÊp thiÕt hiÖn nay. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña nh÷ng vÊn ®Ò trªn vµ sau 2 th¸ng thùc tËp t¹i c¬ quan em ®· chän ®Ò tµi "Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña v¨n phßng Héi LHTN TP Hµ Néi" lµm b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh. CHƯƠNG II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña v¨n phßng Héi LHPN thµnh phè Hµ Néi I. kh¸I qu¸t chung vÒ v¨n Héi LHPN thµnh phè Hµ Néi 1. VÞ trÝ, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña v¨n phßng V¨n phßng lµ bé m¸y lµm viÖc tæng hîp vµ trùc tiÕp cña c¬ quan cã chøc n¨ng tham m­u tæng hîp, gióp viÖc qu¶n trÞ, hËu cÇn phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh cña l·nh ®¹o. V¨n phßng cßn ®­îc hiÓu lµ trô së lµm viÖc cña c¬ quan, ®¬n vÞ, lµ ®Þa ®iÓm giao tiÕp ®èi néi, ®èi ngo¹i cña c¬ quan, ®¬n vÞ ®ã. V¨n phßng cßn cã c¸ch hiÓu kh¸c lµ mét ho¹t ®éng trong c¸c c¬ quan, tæ chøc, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi. Nh­ vËy cã thÓ thÊy vÒ néi dung ho¹t ®éng cña v¨n phßng lµ mét lo¹i ho¹t ®éng nh»m ®¶m b¶o th«ng tin, vËt chÊt, kü thuËt cho c¬ quan, cho l·nh ®¹o. VÒ h×nh thøc v¨n phßng lµ mét tËp hîp cã tæ chøc, cã trô së, cã con ng­êi cã ph­¬ng tiÖn vËt chÊt. Tõ c¸c c¸ch hiÓu trªn vÒ v¨n phßng ta cã thÓ hiÓu vÒ v¨n phßng nh­ sau: V¨n phßng lµ bé m¸y cña c¬ quan, tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm thu thËp, xö lý vµ tæng hîp th«ng tin phôc vô cho sù ®iÒu hµnh cña l·nh ®¹o, ®ång thêi ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt, kü thuËt cho ho¹t ®éng cña c¬ quan, tæ chøc ®ã. 1.1.VÞ trÝ, chøc n¨ng cña V¨n phßng Héi LHTN TP Hµ Néi V¨n phßng Héi LHTN TP Hµ Néi (sau ®Êy gäi lµ v¨n phßng) lµ c¬ quan chuyªn m«n thuéc Héi LHTN TP Hµ Néi. Còng nh­ c¸c v¨n phßng cña c¬ quan kh¸c, v¨n phßng Héi LHTN TP Hµ Néi cã chøc n¨ng tham m­u tæng hîp vµ chøc n¨ng hËu cÇn, tæ chøc phôc vô trùc tiÕp mäi ho¹t ®éng, qu¶n lý, chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh cña Héi LHTN TP Hµ Néi V¨n phßng cã vai trß ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng ®ång bé, thèng nhÊt, liªn tôc, sù phèi hîp nhÞp nhµng trong c¬ quan ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña toµn c¬ quan tu©n thñ ph¸p luËt, gi÷ v÷ng kû luËt, kû c­¬ng, gi÷ v÷ng vai trß ®Çu mèi trong quan hÖ c«ng t¸c víi cÊp trªn, cÊp d­íi, víi c¬ quan tæ chøc kh¸c vµ víi nh©n d©n. 1.2. NhiÖm vô cña V¨n phßng X©y dùng vµ qu¶n lý ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c bao gåm ch­¬ng tr×nh kÕ ho¸ch c«ng t¸c n¨m, quý, th¸ng, tuÇn cña Héi theo dâi, ®«n ®èc c¸c ban, ngµnh, thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Gióp chñ tÞch, c¸c phã chñ tÞch Héi xem xÐt, gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc th­êng xuyªn thuéc thÈm quyÒn cña Héi nh»m ®¶m b¶o ®óng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ph¸p luËt. Phèi hîp, theo dâi vµ ®«n ®èc c¸c c¬ quan chuyªn m«n, Héi trong viÖc chuÈn bÞ c¸c ®Ò ¸n, dù ¸n ®­îc ph©n c«ng; chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vÒ quy tr×nh, hå s¬ thñ tôc hµnh chÝnh tr­íc khi tr×nh Héi phª chuÈn hoÆc tr×nh §oµn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Tæ chøc thu thËp tiÕp nhËn vµ xö lý th«ng tin, ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ®­îc th­êng xuyªn kÞp thêi chÝnh x¸c t×nh h×nh c¸c mÆt c«ng t¸c, diÔn biÕn ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn quËn, phôc vô ®¾c lùc cho sù l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o cña chñ tÞch Héi chuÈn bÞ c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú, ®ét xuÊt tr×nh cÊp trªn theo sù ph©n c«ng cña Héi. Tæ chøc tiÕp d©n, tiÕp nhËn ®¬n th­ khiÕu n¹i, tè c¸o. Tr×nh l·nh ®¹o Héi xem xÐt gi¶i quyÕt ®¬n th­ thuéc thÈm quyÒn cña l·nh ®¹o, vµ chuyÓn ®¬n th­ ®Õn c¸c c¬ quan kh¸c gi¶i quyÕt theo ®óng thÈm quyÒn. Gióp Héi qu¶n lý thèng nhÊt viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n theo ®óng tr×nh tù, thÓ thøc vµ néi dung. Tæ chøc hËu cÇn, ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc cho ho¹t ®éng cña quËn. §ång thêi v¨n phßng cßn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Héi giao cho. 1.3. NhiÖm vô cña V¨n phßng X©y dùng vµ qu¶n lý ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c bao gåm ch­¬ng tr×nh kÕ ho¸ch c«ng t¸c n¨m, quý, th¸ng, tuÇn cña Héi; theo dâi, ®«n ®èc c¸c ban, ngµnh, Héi thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Gióp chñ tÞch, c¸c phã chñ tÞch Héi xem xÐt, gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc th­êng xuyªn thuéc thÈm quyÒn cña Héi nh»m ®¶m b¶o ®óng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ph¸p luËt. Phèi hîp, theo dâi vµ ®«n ®èc c¸c c¬ quan chuyªn m«n, trong viÖc chuÈn bÞ c¸c ®Ò ¸n, dù ¸n ®­îc ph©n c«ng; chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vÒ quy tr×nh, hå s¬ thñ tôc hµnh chÝnh tr­íc khi tr×nh Héi phª chuÈn hoÆc tr×nh Héi xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Tæ chøc thu thËp tiÕp nhËn vµ xö lý th«ng tin, ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ®­îc th­êng xuyªn kÞp thêi chÝnh x¸c t×nh h×nh c¸c mÆt c«ng t¸c, diÔn biÕn ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn quËn, phôc vô ®¾c lùc cho sù l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o cña chñ tÞch Héi, chuÈn bÞ c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú, ®ét xuÊt tr×nh cÊp trªn theo sù ph©n c«ng cña Héi. Tæ chøc tiÕp d©n, tiÕp nhËn ®¬n th­ khiÕu n¹i, tè c¸o. Tr×nh l·nh ®¹o Héi xem xÐt gi¶i quyÕt ®¬n th­ thuéc thÈm quyÒn cña l·nh ®¹o, vµ chuyÓn ®¬n th­ ®Õn c¸c c¬ quan kh¸c gi¶i quyÕt theo ®óng thÈm quyÒn. Gióp Héi qu¶n lý thèng nhÊt viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n theo ®óng tr×nh tù, thÓ thøc vµ néi dung. Tæ chøc hËu cÇn, ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc cho ho¹t ®éng cña quËn. §ång thêi v¨n phßng cßn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Héi giao cho. 2. C¬ cÊu tæ chøc cña V¨n phßng a. C¬ cÊu cña V¨n phßng V¨n phßng Héi LHTN TP Hµ Néi lµ c¬ quan chuyªn m«n cã nhiÖm vô tham m­u, tæng hîp phôc vô sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o ®iÒu hµnh qu¶n lý Nhµ n­íc trªn c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c cña Héi. V¨n phßng chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp, toµn diÖn cña Héi. V¨n phßng lµm viÖc theo chÕ ®é thñ tr­ëng; tæ chøc v¨n phßng gåm cã: 01 ®ång chÝ Ch¸nh v¨n phßng, 03 ®ång chÝ phã v¨n phßng. Ch¸nh v¨n phßng lµ ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi vµ toµn bé ho¹t ®éng cña v¨n phßng, Phã v¨n phßng gióp viÖc cho ®ång chÝ ch¸nh v¨n phßng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ch¸nh v¨n phßng vÒ lÜnh vùc c«ng t¸c ®­îc ph©n. Ch¸nh v¨n phßng vµ c¸c phã v¨n phßng do chñ tÞch Héi bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. C¸c bé phËn c«ng t¸c trong V¨n phßng: - Bé phËn tæng hîp - Bé phËn qu¶n trÞ - tµi vô - Bé phËn v¨n th­ - l­u tr÷ - Bé phËn c¶i c¸ch hµnh chÝnh "mét cña" - Tæng c«ng nghÖ th«ng tin b. Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm trong V¨n phßng §ång chÝ Ch¸nh v¨n phßng cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt, ChØ thÞ, QuyÕt ®Þnh cña §¶ng, Nhµ n­íc, Thµnh phè vµ cña QuËn ñy, H§ND, Thµnh ®oµn UBND quËn. Trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c c«ng t¸c träng t©m träng ®iÓm cña v¨n phßng, x©y dùng ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m, quý, th¸ng, tuÇn cho th­êng trùc Héi; chñ tr× c¸c cuéc häp tæng kÕt ®¸nh gi¸ c«ng t¸c hµng th¸ng, quý, n¨mvµ nhiÖm vô träng t©m, ®ét xuÊt cña V¨n phßng. Trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé, c«ng chøc, nh©n viªn cña V¨n phßng. Héi, tham dù c¸c cuéc häp giao ban gi÷a chñ tÞch, c¸c phã chñ tÞch, c¸c buæi lµm viÖc cña th­êng trùc Héi LHTN TP Hµ Néi víi c¬ quan c¸c cÊp, víi c¸c phßng, ban, ngµnh, c¸c ph­êng. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ an toµn, an ninh trËt tù cña c¬ quan vµ b¶o vÖ bÝ mËt th«ng tin tµi liÖu cña c¬ quan. Ch¸nh V¨n phßng ký c¸c v¨n b¶n theo ñy quyÒn cña th­êng trùc H§ND, Chñ tÞch, Phã chñ tÞch Héi. Bao gåm c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng th­êng ®Ó ®«n ®èc c¸c ngµnh c¸c c¬ së chuÈn bÞ c¸c ®Ò ¸n, c¸c v¨n b¶n tr×nh Héi thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña Héi ký c¸c b¸o c¸o, th«ng b¸o vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, tiÒn l­¬ng, khen th­ëng, kû luËt thuéc v¨n phßng göi cÊp trªn vµ c¸c cÊp, ngµnh. Ch¸nh v¨n phßng ph©n c«ng c¸c phã v¨n phßng gióp ch¸nh v¨n phßng thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô trªn, khi ch¸nh v¨n phßng ®i c«ng t¸c ñy quyÒn cho phã v¨n phßng gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña ch¸nh v¨n Héi §ND, UBND vµ Ch¸nh v¨n phßng vÒ nh÷ng c«ng viÖc ®­îc giao; chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, ®iÒu hµnh, kiÓm tra gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng t¸c cña c¸c bé phËn, chuyªn viªn, c«ng chøc, nh©n viªn v¨n phßng thuéc m×nh qu¶n lý. Cã tr¸ch nhiÖm tham gia víi ch¸nh v¨n phßng trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô, kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña v¨n phßng nh­: s¾p xÕp bé m¸y, bè trÝ ph©n c«ng c¸n bé, chÕ ®é lµm viÖc, sinh ho¹t, häc tËp cña v¨n phßng. 3. C¸c mèi quan hÖ cña V¨n phßng V¨n phßng Héi LHTN TP Hµ Néi quan hÖ chÆt víi v¨n phßng Thµnh ®oµn. MÆt trËn tæ quèc, c¸c ®oµn thÓ trªn c¬ së phèi hîp x©y dùng ch­¬ng tr×nh lµm viÖc, lÞch c«ng t¸c trao ®æi cung cÊp th«ng tin phôc vô sù l·nh ®¹o thèng nhÊt cña Thµnh ®oµn, Héi; phèi hîp trong viÖc tæ chøc xö lý c«ng viÖc, lÞch héi häp b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng Thµnh uû, Héi thèng nhÊt, khoa häc cã hiÖu qu¶. §èi víi c¸c ®¬n vÞ phßng, ban, ngµnh, V¨n phßng Héi cã mèi quan hÖ c«ng t¸c ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh th«ng tin ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc theo dâi, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn sù chØ ®¹o l·nh ®¹o cña Héi quËn, phèi hîp x©y dùng ch­¬ng tr×nh lµm viÖc vµ chÈn bÞ néi dung c¸c cuéc häp theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o. T¹o ®iÒu kiÖn, kinh phÝ cho c¸c ®¬n vÞ khi ®· ®­îc Chñ tÞch, c¸c phã chñ tÞch UBND quËn duyÖt, ®ång thêi kiÓm tra viÖc chi tiªu theo qui ®Þnh vÒ néi dung c«ng viÖc cña c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch Nhµ n­íc. §èi víi v¨n phßng Héi LPTN TP Hµ néi v¨n phßng quËn th­êng xuyªn quan hÖ tiÕp nhËn th«ng tin vµ chÞu sù chØ ®¹o, h­íng dÉn vÒ nghiÖp vô c«ng t¸c v¨n phßng. §ång thêi thùc hiÖn chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt, ph¶n ¸nh t×nh h×nh ho¹t ®éng thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña H§ND-UBND vµ V¨n phßng víi Thµnh phè. §èi víi c¸c Ph­êng, V¨n phßng h­íng dÉn, trao ®æi, thùc hiÖn quy chÕ vÒ qu¶n lý c«ng t¸c v¨n phßng, t­ ph¸p, c«ng v¨n giÊy tê hå s¬, tµi liÖu l­u tr÷, chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o b¶o ®¶m sù phèi hîp kÞp thêi th«ng suèt. II.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña v¨n phßng Héi LHTN TP Hµ Néi. 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc a. C«ng t¸c th«ng tin tæng hîp N¨m 2008 c«ng t¸c th«ng tin tæng hîp cña v¨n phßng Héi LHTN TP Hµ Néi ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ. V¨n phßng ®· cung cÊp cho l·nh ®¹o c¬ quan nh÷ng th«ng tin t­ liÖu cÇn ®Ó nghiªn cøu, th¶o luËn, quyÕt ®Þnh nh÷ng c«ng viÖc ®· ®­a ra trong ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c ®· ban hµnh cña ñy ban. Qua viÖc thu thËp vµ xñ lý th«ng tin ph¶n håi v¨n phßng gióp cho l·nh ®¹o c¬ quan n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn toµn quËn nãi riªng vµ trªn toµn thµnh phè nãi chung. N¾m b¾t ®­îc d­ luËn cña c¸n bé c«ng chøc, nh©n d©n vµ c¸c c¬ quan ®¬n vÞ, ban ngµnh ®ãng trªn ®Þa bµn quËn vÒ c¸c quyÕt ®Þnh ®· ban hµnh cña QuËn ñy vÒ nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c khi thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc ®­îc giao. Gióp cho nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp, kiÕn nghÞ cña bµ con nh©n d©n ®Õn ®­îc víi l·nh ®¹o c¬ quan ®Ó cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt mét c¸ch kÞp thêi, tháa ®¸ng cho nh©n d©n. Thanh Xu©n lµ mét trong nh÷ng quËn lín vµ l¹i míi ®­îc thµnh lËp cho lªn hµng ngµy hµng tuÇn cã mét khèi l­îng lín c«ng v¨n giÊy tê, th«ng tin göi ®Õn c¬ quan. Víi chøc n¨ng lµm trung t©m th«ng tin tæng hîp nèi liÒn kªnh th«ng tin vµ c¸c nguån tin trong hÖ thèng th«ng tin víi l·nh ®¹o ñy ban, v¨n phßng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc tiÕp nhËn, thu thËp vµ xö lý tæng hîp c¸c th«ng tin ®Ó kÞp thêi b¸o c¸o cho l·nh ®¹o, gióp l·nh ®¹o quyÕt ®Þnh c¸c chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng nhÞªm vô cña c¬ quan. Bé phËn th«ng tin tæng hîp c¬ b¶n ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu, nhiÖm vô c«ng t¸c; ®· chó träng lµm tèt c«ng t¸c tæng hîp t×nh h×nh, x©y dùng dù th¶o c¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn kinh tÕ - x· héi th¸ng, quý vµ c¸c b¸o c¸o ®ét xuÊt kh¸c phôc vô cho c«ng t¸c giao ban, c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña l·nh ®¹o Héi, b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c n¨m ®óng tiÕn ®é thêi gian quy ®Þnh. C¸c lo¹i v¨n b¶n, ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c tuÇn cña l·nh ®¹o quËn, lÞch héi häp cña Héi vµ cña ®¬n vÞ v¨n phßng, chÊt l­îng v¨n b¶n tõng b­íc ®­îc n©ng cao vµ ®¹t yªu cÇu ®Æt ra. Trong n¨m võa qua l·nh ®¹o quËn ®· cã sù quan t©m ®Çu t­ trang thiÕt bÞ cho v¨n phßng ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c th«ng tin tæng hîp nh­ m¸y tÝnh nèi m¹ng, m¸y in, ®iÖn tho¹i, fax, m¸y photocopy siªu tèc.. Ph­¬ng h­íng c«ng t¸c tham m­u tæng hîp trong thêi gian tíi. TËp trung lµm tèt c«ng t¸c tham m­u gióp l·nh ®¹o Héi x©y dùng ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c vµ tæ chøc theo dâi gióp l·nh ®¹o Héi chØ ®¹o ®iÒu hµnh thùc hiÖn nhiÖm vô x©y dùng, triÓn khai thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ®Ò ¸n ph¸t triÓn m¹ng l­íi dÞch vô n¨m 2005 - 2010. Thùc hiÖn tèt chÕ ®é b¸o c¸o, cung cÊp th«ng tin; n©ng cao chÊt l­îng b¸o c¸o, ph¶n ¸nh t×nh h×nh, thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c träng t©m, ®ét xuÊt phôc vô sù chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña quËn vµ Thµnh phè. Chñ ®éng thùc hiÖn viÖc båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, chuyªn m«n cho c¸n bé lµm c«ng t¸c th«ng tin tæng hîp. b. C«ng t¸c v¨n th­-l­u tr÷. C«ng t¸c v¨n th­-l­u tr÷ lµ toµn bé qu¸ tr×nh qu¶n lý v¨n b¶n phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý c¬ quan. C¸c v¨n b¶n ®Õn v¨n b¶n ®i, c¸c lo¹i c«ng v¨n giÊy tê ®Òu ®­îc bé phËn v¨n th­ qu¶n lý, ph©n läai göi theo ®óng ®Þa chØ, ®óng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm xö lý gi¶i quyÕt c«ng viÖc. C«ng t¸c v¨n th­- l­u tr÷ t¹i Héi LHTN TP Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua ®· lu«n ho¹t ®éng ®¹t kÕt qu¶ cao. MÆc dï bé phËn nµy chØ cã 2 ng­êi nh­ng c«ng viÖc lu«n ®­îc ®¶m b¶o, tÊt c¶ c¸c läai v¨n b¶n, c«ng v¨n, v¨n b¶n ®Õn, v¨n b¶n ®i ®Òu ®­îc ph©n lo¹i, kiÓm tra göi ®óng ®Þa chØ, ®óng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm xö lý gi¶i quyÕt c«ng viÖc. V¨n phßng Héi LHTN Thµnh Phè Hµ Néi ®· ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo qu¶n lý v¨n b¶n, c¸c phÇn mÒm vÒ v¨n th­ l­u tr÷ ®· ®­îc øng dông mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, gióp cho ¸p lùc c«ng viÖc lªn c¸c thñ th­ gi¶m ®i. Trong nh÷ng n¨m qua bé phËn thñ th­ ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô qu¶n lý cËp nhËt c«ng v¨n giÊy tê, ®i, ®Õn, tæ chøc l­u tr÷ cã hÖ thèng ®¶m b¶o ®óng quy tr×nh, quy ®Þnh, cã dÊu ngµy th¸ng ®i, ®Õn, sæ l­u, ®¬n vÞ nhËn chuyÓn v¨n b¶n kÞp thêi. T­ ngµy bé phËn v¨n th­-l­u tr÷ 01/01/2008 ®Õn hÕt ngµy 31/03/2009 ®· tiÕp nhËn 5273 l­ît c«ng v¨n ®Õn cô thÓ: Trung ­¬ng 146 l­ît v¨n b¶n, UBND Thµnh phè vµ c¸c Së, Ban, ngµnh 2306 l­ît, c«ng v¨n cña c¸c Phßng,Ban,®¬n vÞ thuéc Thµnh ®oµn 530 l­ît.§· ph¸t hµnh tæng sè 7921 l­ît trong ®ã cã:QuyÕt ®Þnh 4065 l­ît,b¸o c¸o 204 l­ît, C«ng v¨n 1765; th«ng b¸o 627; kÕ ho¹ch 120 vµ tê tr×nh 63. Lµm thñ tôc ph¸t hµnh hµng ngh×n v¨n b¶n, ®¸nh m¸y in sao chôp hµng v¹n trang tµi liÖu. C¸c quy tr×nh theo dâi, xö lý v¨n b¶n ®Õn vµ ph¸t hµnh v¨n b¶n ®i ®­îc thùc hiÖn qua hÖ thèng m¹ng tin häc. MÆc dï khèi l­îng c«ng viÖc nhiÒu vµ ngµy cµng t¨ng, nh­ng víi tinh thÇn nhiÖt t×nh, h¨ng say, ý thøc tr¸ch nhiÖm cao cña mçi c¸n bé, nh©n viªn nªn ®· hoµn thµnh nhiÖm vô mét c¸ch nhanh chãng chÝnh x¸c ®óng thêi gian quy ®Þnh. C«ng t¸c qu¶n lý con dÊu ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 110/2004/N§ - CP cña ChÝnh phñ. C«ng t¸c l­u tr÷ tµi liÖu trong nh÷ng n¨m qua còng ®­îc ®Æc biÖt quan t©m vµ tró träng. Tµi liÖu hå s¬ ®­îc b¶o qu¶n mét c¸ch ng¨n l¾p khoa häc, gän gµng. MÆc dï c¸c kho l­u tr÷ kh«ng ph¶i lµ c¸c kho chuyªn dông song c¸c tµi liÖu vÉn ®­îc b¶o qu¶n mét c¸ch an toµn kh«ng môc n¸t, mèi mät, Èm mèc. C¸c hå s¬ vÒ c¸n bé c«ng chøc ®· ®­îc tæng hîp, s¾p xÕp lÇn l­ît theo thø tù vµ ®¸nh sè tõ 01, ngoµi ra trªn hép cßn d¸n nh·n ®Ò râ tªn phßng, sè ®¬n vÞ b¶o qu¶n, thêi h¹n b¶o qu¶n theo møc ®é quan träng. T¹i bé phËn nµy ý thøc b¶o mËt lu«n ®­îc cñng cè, bæ xung. Qua kiÓm tra c«ng t¸c b¶o vÖ bÝ mËt Nhµ n­íc trong Héi vµo ngµy 20/10/2007 cña V¨n phßng UBND Thµnh phè vµ C«ng an Thµnh phè Hµ Néi b­íc ®Çu ®· ®¸nh gi¸ tèt vÒ c«ng t¸c thùc hiÖn b¶o vÖ bÝ mËt nhµ n­íc cña c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc Héi. Trong ®ã cã phÇn ®ãng gãp rÊt quan träng cña Bé phËn v¨n th­ l­u tr÷. c. C«ng t¸c qu¶n trÞ - Tµi vô - C«ng t¸c tæ chøc héi nghÞ. C«ng t¸c tæ chøc héi nghÞ, héi häp lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña bÊt kú mét c¬ quan, ®¬n vÞ, tæ chøc nµo. §èi víi Héi LHTN Thµnh phè Hµ Néi th× héi häp lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng rÊt quan träng ®· ®­îc ghi râ trong qui chÕ lµm viÖc cña Héi. Héi häp gióp l·nh ®¹o cã thÓ phæ biÕn nh÷ng nhiÖm vô c«ng t¸c, ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch vµ bµn b¹c th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, phæ biÕn nh÷ng quan ®iÓm míi vÒ mét vÊn ®Ò lÜnh vùc quan träng liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ an ninh quèc phßng cña quËn trong thêi gian tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi. Hµng n¨m quËn ®Òu tæ chøc c¸c héi nghÞ, c¸c cuéc häp tæng kÕt t×nh h×nh ho¹t ®éng n¨m hoÆc ®Ó th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh, t­ vÊn, gãp ý kiÕn cña toµn bé c¸n bé c«ng chøc. §Ó tæ chøc thµnh c«ng c¸c héi nghÞ, c¸c cuéc häp V¨n phßng ph¶i cã sù chuÈn bÞ ®Çy ®ñ vÒ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt nh­ bµn ghÕ, héi tr­êng, giÊy mêi, n­íc uèng cho l·nh ®¹o, kh¸ch mêi vµ c¸n bé, nh©n viªn tham dù cuéc häp. C«ng viÖc cuèi cïng lµ v¨n phßng ph¶i cã nhiÖm vô thanh quyÕt to¸n c¸c kho¶n chi tiªu vµ tiÕn hµnh lËp hå s¬ ®­a vµo l­u tr÷ ®Ó b¸o c¸o víi thñ tr­ëng c¬ quan còng nh­ thuËn tiÖn cho c«ng t¸c kiÓm tra sau nµy. - C«ng t¸c tµi vô Trong n¨m qua c«ng t¸c tµi vô ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô phôc vô cho ho¹t ®éng cña Héi vµ c¸c ®oµn thÓ, thùc hiÖn tèt c¸c qui ®Þnh chi tiªu hµnh chÝnh, h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ phèi hîp thùc hiÖn hoµn thµnh tèt c«ng t¸c tµi vô v¨n phßng, ®ång thêi còng lµ cña c¬ quan Héi. Cã mèi quan hÖ tèt víi c¸c ®¬n vÞ, phßng ban chøc n¨ng nh­ Kho b¹c, Phßng Tµi chÝnh, kh«ng ®Ó x¶y ra nhÇm lÉn, lµm tèt c«ng t¸c kiÓm kho, quü qu¶n lý tµi s¶n chÆt chÏ th­êng xuyªn. - Bé phËn phôc vô N¨m qua Bé phËn phôc vô ®· b¸m s¸t lÞch héi, häp, lµm tèt c«ng t¸c phôc vô, lÔ tiÕt t¸c phong th¸i ®é cã nh÷ng chuyÓn biÕn tèt ®Ñp, lu«n nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. C«ng t¸c vÖ sinh trong c¬ quan vµ vÖ sinh c¸c phßng, ban c¸c phßng häp th­êng xuyªn ®­îc duy tr× ®¶m b¶o vÖ sinh s¹ch sÏ tr­íc giê lµm viÖc. BÕp ¨n tËp thÓ tiÕp tôc ®­îc duy tr×, ®¶m b¶o tèt vÖ sinh an toµn thùc phÈm. HiÖn nay V¨n phßng Héi cã nhiÒu biÖn ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n trÞ-Néi vô, ch¨m lo chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt hËu cÇn, céng víi sù nhiÖt t×nh, chu ®¸o cña c¸c nh©n viªn lµm c«ng t¸c phôc vô ®· t¹o ra mét kh«ng gian lµm viÖc cña c¬ quan t­¬ng ®èi khoa häc, hîp lý, c¸c phßng ban ®­îc s¾p xÕp gän gµng, ng¨n l¾p, kh«ng gian lµm viÖc lu«n ®­îc gi÷ trong lµnh tho¸ng m¸t vµ s¹ch ®Ñp. - Bé phËn l¸i xe Héi LHTN TP Hµ Néi cã nhu cÇu ®i l¹i, giao tiÕp t­¬ng ®èi lín. Bëi vËy bé phËn l¸i xe cã vai trß quan träng trong viÖc b¶o ®¶m ph­¬ng tiÖn, vËt chÊt vµ con ng­êi phôc vô chu ®¸o c¸c ®ît ®i c«ng t¸c, dù héi nghÞ cña l·nh ®¹o c¬ quan, còng nh­ nh÷ng buæi ®i tham quan du lÞch cña C¸n bé, C«ng chøc trong UBND quËn. Riªng trong n¨m 2009 vµ 4 th¸ng ®Çu n¨m 2010, bé phËn l¸i xe ®· vËn hµnh hµng v¹n km, tinh thÇn phôc vô cña nh©n viªn l¸i xe rÊt nhiÖt t×nh cã tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®Æt ra. Bé phËn nµy lu«n chÊp hµnh nghiªm chØnh quy chÕ sö dông vµ qu¶n lý xe còng nh­ ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho c¸n bé l·nh ®¹o. - C«ng t¸c b¶o vÖ Héi LHTN TP Hµ Néi lµ c¬ quan hµnh chÝnh cã quy m« kh¸ lín vµ quan hÖ ngo¹i giao réng, nªn l­îng kh¸ch vµ c«ng d©n tæ chøc ®Õn lµm viÖc hµng ngµy trong c¬ quan t­¬ng ®èi nhiÒu. Do vËy mµ c«ng t¸c b¶o vÖ c¬ quan lu«n ®­îc quan t©m ®Æc biÖt nh»m b¶o vÖ tµi s¶n c«ng vµ sù an toµn cña C¸n bé, C«ng chøc còng nh­ kh¸ch ra vµo c¬ quan. HiÖn nay tæ b¶o vÖ cña c¬ quan cã 06 ng­êi lµm viÖc theo ca, mçi ca cã Ýt nhÊt lµ 02 ng­êi b¶o vÖ ë cæng tr­íc vµ cæng phô cña c¬ quan, lÞch trùc lµ 24/24 giê mçi ngµy. Tæ b¶o vÖ th­êng xuyªn ®­îc tËp huÊn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tËp huÊn n©ng cao tr×nh ®é phßng ch¸y ch÷a ch¸y ®Ó ®¶m b¶o an toµn cña c¬ quan. d. C«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh. V¨n phßng Héi LHTN TP Hµ Néi lµ mét ®Çu mèi tËp hîp, xö lý th«ng tin phôc vô c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh cña l·nh ®¹o Héi theo thÈm quyÒn. C«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh theo c¬ chÕ "Mét cöa" thùc tÕ ®· ®­îc triÓn khai thùc hiÖn t¹i Héi tõ th¸ng 4 n¨m 2002 vµ phßng T­ ph¸p ®­îc giao nhiÖm vô chÝnh; c«ng viÖc chñ yÕu lµ tiÕp nhËn xö lý, gi¶i quyÕt mét sè thñ tôc vÒ: chøng thùc sao y b¶n chÝnh, hé tÞch, thÕ chÊp,Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 64/Q§-UB cña Héi vÒ viÖc thµnh lËp 10 phßng chuyªn m«n t¹i Héi, huyÖn thuéc Thµnh phè Hµ Néi. N¨m 2009, phßng T­ ph¸p quËn gi¶i thÓ, bé Héi; nhiÖm vô c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh theo c¬ chÕ "Mét cöa" t¹i quËn ®­îc giao vÒ V¨n phßng Héi ®¶m tr¸ch ®Õn nay. C«ng t¸c triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh theo m« h×nh “Mét cöa” t¹i quËn tõng b­íc ®i vµo nÒ nÕp t¹o tiÒn ®Ò ®Ó tiÕn hµnh c¶i c¸ch hµnh chÝnh ®ång bé, cã hiÖu qu¶. e. KiÓm tra ho¹t ®éng cña V¨n phßng KiÓm tra ho¹t ®éng cña v¨n phßng lµ sù ®o l­êng vµ chÊn chØnh ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng diÔn ra theo ®óng tr×nh tù, thñ tôc, ®óng kÕ ho¹ch ®· duyÖt. §èi víi v¨n phßng Héi th× c«ng t¸c kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban ngµnh lu«n ®­îc c¸c l·nh ®¹o rÊt quan t©m. Víi chøc n¨ng tham m­u tæng hîp v¨n phßng Héi ®· thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra t­¬ng ®èi tèt, cã hiÖu qu¶ ®¸p øng yªu cÇu cña l·nh ®¹o Héi. KiÓm tra ho¹t ®éng v¨n phßng cña quËn chÝnh lµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh, ý kiÕn chØ ®¹o cña Héi ®Ó c«ng t¸c kiÓm tra ®¹t kÕt qu¶ cao. V¨n phßng ®· x©y dùng kÕ ho¹ch phèi hîp víi c¸c phßng ban tiÕn hµnh kiÓm tra viÖc thi hµnh c¸c quyÕt ®Þnh, chØ thÞ t¹i c¸c phßng ban ngµnh, Héi c¸c ph­êng nh»m ph¸t hiÖn ®Ò xuÊt biÖn ph¸p th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c cña ngµnh c¬ së. Th«ng qua c«ng t¸c kiÓm tra mµ v¨n phßng ®· kh¾c phôc ®­îc nh÷ng thiÕu sãt trong ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban, tæ chøc s¾p xÕp mét c¸ch cã khoa häc ho¹t ®éng cña c¸c phßng, ban, ngµnh. TiÕn hµnh rµ so¸t vµ söa ch÷a mét sè néi dung t¹i c¸c quyÕt ®Þnh chØ thÞ ®· ban hµnh cho phï hîp víi chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch míi vµ t×nh h×nh thùc tÕ. Cïng víi c«ng t¸c kiÓm tra hiÖn nay Héi ®· thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi theo ®óng c¸c yªu cÇu t¹o ®iÒu kiÖn söa ch÷a kÞp thêi c¸c sai lÖch. Thùc tÕ c«ng t¸c c«ng t¸c kiÓm tra cïng chÕ ®é b¸o c¸o cã vai trß quan träng hµng ®Çu trong viÖc l·nh ®¹o v¨n phßng, ®iÒu hµnh qu¶n lý cña Héi ph¸t hiÖn mäi sai xãt dï lµ nhá nhÊt ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh nhiÖm vô tæng hîp vµ ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng cña v¨n phßng. C«ng t¸c kiÓm tra ho¹t ®éng cña v¨n phßng Héi th­êng diÔn ra ë c¸c mÆt nh­: KiÓm tra ng­êi thùc hiÖn quy ®Þnh, quy chÕ lµm viÖc; kiÓm tra viÖc qu¶n lý vµ sö dông c¸c c¬ së vËt chÊt, tµi s¶n c«ng vµ nguån tµi chÝnh, trong ®ã ho¹t ®éng kiÓm tra vÒ ho¹t ®éng, quy tr×nh, néi dung, thÓ thøc ban hµnh c¸c v¨n b¶n cã vai trß v« cïng quan träng. KiÓm tra qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt, ban hµnh c¸c lo¹i v¨n b¶n ë v¨n phßng Héi ®· gióp cho viÖc n©ng cao hiÖu lùc hiÖu qu¶ qu¶n lý cña l·nh ®¹o v¨n phßng vµ l·nh ®¹o Uû ban. Nh×n chung, c«ng t¸c kiÓm tra ho¹t ®éng v¨n phßng Héi ®· ®­îc thùc hiÖn nghiªm chØnh, th­êng xuyªn. Bªn c¹nh víi c«ng t¸c kiÓm tra ho¹t ®éng cña v¨n phßng th× c«ng t¸c khen th­ëng, kû luËt còng ®­îc ®Ò cao. V¨n phßng lu«n chó träng tíi c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, kû luËt nh»m t¹o ®éng lùc tÝch cùc, ®oµn kÕt, g¾n bã ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong c¬ quan còng nh­ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña C¸n bé, C«ng chøc vµo trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt nhiÖm vô ®­îc giao. 2. Nh÷ng h¹n chÕ trong v¨n phßng a. C«ng t¸c th«ng tin tæng hîp Trong nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c th«ng tin tæng hîp cña Héi LHTN TP Hµ Néi ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ to lín gãp phÇn cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin t­ liÖu mét c¸ch t­¬ng ®èi chÝnh x¸c kÞp thêi cho sù ®iÒu hµnh chØ ®¹o c«ng viÖc cña l·nh ®¹o Héi. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc th× c«ng t¸c th«ng tin tæng hîp vÉn cßn cã mét sè ®iÓm h¹n chÕ cÇn ph¶i kh¾c phôc. NhËn thøc cña C¸n bé, C«ng chøc trong c¬ quan vÒ vai trß, vÞ trÝ cña c«ng t¸c th«ng tin tæng hîp cßn h¹n chÕ mÆc dï ®· cã nh÷ng líp tËp huÊn, båi d­ìng nghiÖp vô nh­ng vÉn cã mét sè ®ång chÝ cßn xem nhÑ, ch­a cã c¸i nh×n ®óng ®¾n vÒ c«ng t¸c nµy. ChÊt l­îng cña c¸c th«ng tin cung cÊp cho l·nh ®¹o cßn h¹n chÕ, vÉn mang tÝnh chÊt chung chung, kh«ng s¸t víi t×nh h×nh vµ ®iÒu kiÖn míi. §é nhanh nh¹y vµ kÞp thêi cña c¸c C¸n bé, C«ng chøc lµm c«ng t¸c th«ng tin tæng hîp vÉn cßn h¹n chÕ, ch­a s¸ng t¹o trong c¸ch tiÕp nhËn vµ xö lý th«ng tin. Bªn c¹nh ®ã c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho c«ng t¸c thu thËp, xñ lý th«ng tin cßn l¹c hËu, ch­a ®¸p øng ®­îc sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®Æt ra. §Ó c«ng t¸c th«ng tin tæng hîp ®¹t kÕt qu¶ cao, ®­a ra ®­îc nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi th× trong thêi gian tíi UBND cÇn quan t©m h¬n n÷a vÒ ph¸t triÓn ®éi ngò C¸n bé, C«ng chøc vµ t¨ng c­êng trang bÞ c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i cho phßng nµy. b. C«ng t¸c v¨n th­ - l­u tr÷ C«ng t¸c v¨n th­ l­u tr÷ t¹i Héi LHTN TP Hµ Néi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· thùc hiÖn ®­îc mét sè néi dung c«ng viÖc vµ ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ to lín gãp phÇn b¶o mËt tµi liÖu, th«ng tin, cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin, t­ liÖu mét c¸ch chÝnh x¸c kÞp thêi cho sù ®iÒu hµnh cña l·nh ®¹o. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc th× phßng v¨n th­- l­u tr÷ vÉn cßn nh÷ng mÆt h¹n chÕ sau: §éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c v¨n th­ t¹i quËn cßn máng, tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, vÒ nhËn thøc th× vÉn cßn xem nhÑ vµ cßn ch­a cã c¸i nh×n ®óng ®¾n vÒ c«ng t¸c nµy. Bëi vËy dÉn ®Õn c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y vµ biªn chÕ c¸n bé cho phßng cßn mét sè ®iÓm ch­a phï hîp nh­: C¸n bé c«ng chøc kh«ng ®óng chuyªn ngµnh lµm c«ng t¸c v¨n th­ l­u tr÷, tr×nh ®é vÒ tin häc vµ c«ng nghÖ th«ng tin cßn h¹n chÕ. ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n, hµng n¨m vÒ c«ng t¸c v¨n th­, l­u tr÷ vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tuy ®· ®­îc chó träng h¬n nh­ng vÉn ch­a ®­îc lµm th­êng xuyªn. Cïng víi nh©n tè con ng­êi th× nh©n tè c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho c«ng t¸c l­u tr÷. C¬ së vÊt chÊt cßn l¹c hËu, cò kü, ®ång thêi víi nã lµ kho chøa cßn nhiÒu bÊt cËp ®ã lµ kh«ng ph¶i c¸c kho chøa chuyªn dông, kh«ng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®é tho¸ng m¸t, kh« vµ réng r·i . ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch chi tiÕt, dù to¸n vµ cung cÊp kinh phÝ cho viÖc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô v¨n th­ l­u tr÷ ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc. T¹i V¨n phßng Héi LHTN TP Hµ Néi c«ng t¸c kiÓm tra, ®«n ®èc vµ chÕ ®é b¸o c¸o ch­a ®­îc th­êng xuyªn nªn tiÕn ®é thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc cßn chËm lµm ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c, chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña c¸c cÊp l·nh ®¹o. §Æc biÖt chÕ ®é b¸o c¸o, th«ng tin gi÷a v¨n phßng víi c¸c c¬ quan vÉn cßn mét sè h¹nh chÕ nhÊt ®Þnh, sù phèi hîp sö lý vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc ch­a ®­îc chÆt chÏ, c«ng v¨n giÊy tê ngµy cµng nhiÒu; trong khi ®ã c«ng t¸c gi¶i quyÕt ®¬n th­ cã lóc cßn chËm trÔ t×nh tr¹ng ®¬n th­ v­ît cÊp cßn nhiÒu. C«ng t¸c so¹n th¶o v¨n b¶n t¹i c¬ quan cßn nhiÒu sai ph¹m nh­ng ch­a ®­îc chÊn chØnh kÞp thêi. Tõ ®ã dÉn ®Õn cã nh÷ng v¨n b¶n sai vÒ thÓ thøc, néi dung ch­a phï hîp víi quy ®Þnh lµm cho tÝnh hiÖu lùc hiÖu qu¶ cña c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý cña l·nh ®¹o bÞ gi¶m sót. C«ng t¸c nghiªn cøu, tham m­u tæng hîp cña v¨n phßng chÊt l­îng ch­a cao, ch­a nh¹y bÐn víi t×nh h×nh vµ kh«ng chñ ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Mét sè c¸n bé c«ng chøc ch­a chñ ®éng l¾m b¾t th«ng tin, ph¶n ¸nh kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c cña c¬ së ®Ó b¸o c¸o, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p th¸o gì. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng mét sè phßng, ban cßn chËm trong c«ng t¸c triÓn khai nhiÖm vô ®­îc giao, cßn thiÕu tÝnh nhiÖt t×nh, lµm viÖc mang tÝnh chiÕu lÖ ®èi phã lµm ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng chung cña v¨n phßng. c. C¶i c¸ch hµnh chÝnh C«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong nh÷ng n¨m qua t¹i Héi ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trªn c¸c lÜnh vùc vÒ thñ tôc nhµ ®Êt, cÊp phÐp x©y dùng, thñ tôc hµnh chÝnh c«ng chøng, chøng thùc. Bªn c¹nh ®ã, do viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ "mét cöa" sÏ ®éng ch¹m ®Õn quyÒn lîi cña mét sè kh«ng Ýt c¸n bé c«ng chøc, nªn viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o, ®¬n th­ nhiÒu khi kh«ng kh¸ch quan, trung thùc chÝnh x¸c kÞp thêi. §éi ngò c¸n bé c«ng chøc lµm viÖc t¹i phßng vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cßn h¹n chÕ, t¸c phong lµm viÖc cã lóc ch­a nghiªm, ch­a sö dông ®óng trang phôc, thÎ ®­îc trang bÞ. ChÊt l­îng, kÕt qu¶ thñ tôc hµnh chÝnh ch­a ®­îc ®ång ®Òu, quy tr×nh ch­a rót gän gi¶m thêi gian qui ®Þnh, th¸i ®é giao tiÕp, gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh cßn cã viÖc ch­a linh ho¹t. Thêi gian trùc tiÕp d©n, giê lµm viÖc cã lóc ch­a ®­îc ®¶m b¶o, viÖc quy ®Þnh sè buæi lµm viÖc vµ tiÕp nhËn hå s¬ trong tuÇn ch­a hîp lý, cã nh÷ng lÜnh vùc cßn nhiÒu bøc xóc vµ khèi l­îng ®¬n th­ nhiÒu nh­ng chØ cã mét buæi trªn mét tuÇn do vËy mµ kh«ng thÓ lµm hÕt ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc, còng nh­ nguyÖn väng cña nh©n d©n. Trong khi ®ã cã nh÷ng lÜnh vùc cã rÊt Ýt hå s¬ giÊy tê, Ýt kiÕn nghÞ nh­ng còng ®­îc s¾p xÕp mét buæi dÉn tíi thêi gian lµm viÖc bÞ d­ thõa l·ng phÝ. Bªn c¹nh ®ã lµ viÖc h¹n chÕ sè l­îng hå s¬ giÊy tê ®Õn lµm thñ tôc ®· mang l¹i kh«ng Ýt khã kh¨n cho ng­êi d©n. ViÖc phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban cã viÖc, cã thêi ®iÓm ch­a thèng nhÊt vµ ®¶m b¶o qui tr×nh, ch­a bè trÝ thêi gian ®Ó c«ng chøc, viªn chøc ®i trao ®æi víi c¸c quËn, huyÖn lµm tèt. C«ng t¸c chØ ®¹o kiÓm tra cña ban chØ ®¹o c¶i c¸ch hµnh chÝnh quËn ch­a th­êng xuyªn, mét sè v¨n b¶n h­íng dÉn ch­a kÞp thêi nªn viÖc gi¶i quyÕt cßn lóng tóng, bÞ ®éng. d. Mét sè c«ng t¸c kh¸c C«ng t¸c c«ng nghÖ th«ng tin phôc vô cho c«ng t¸c chuyªn m«n cßn chËm ch­a ®¸p øng yªu cÇu, ch­a tæng hîp, b¸o c¸o ®Ò xuÊt kÞp thêi nh÷ng c«ng viÖc cÇn tËp trung gi¶i quyÕt. §éi ngò c¸n bé c«ng nghÖ th«ng tin cßn yÕu kÐm vÒ kh¶ n¨ng tæng hîp v¨n b¶n vµ tham gia xÊy dùng v¨n b¶n. C«ng t¸c b¶o vÖ, l¸i xe. B¶o vÖ cã lóc cßn ch­a nghiªm, nhÊt lµ thùc hiÖn mÆc trang phôc trong khi lµm nhiÖm vô, bá vÞ trÝ, quan hÖ víi kh¸ch ®«i khi ch­a mÒm dÎo. L¸i xe cã lóc cßn bá vÞ trÝ kh«ng ë c¬ quan ph¶i t×m gäi ®«i khi ®iÒu ®éng. Th¸i ®é cã lóc ch­a khiªm tèn, ch­a cã ý thøc b¶o vÖ tµi s¶n c«ng. C«ng t¸c phôc vô vÖ sinh. C«ng t¸c phôc vô vÖ sinh cßn ch­a nhiÖt t×nh, vÖ sinh trong c¬ quan cßn nhiÒu chç ch­a thËt s¹ch vµ ®¶m b¶o vÖ sinh nhÊt lµ c¸c khu vùc tÇng 1 vµ tÇng 5, khu«n viªn cña ñy ban ®«i khi cßn ch­a ®­îc quÐt rän s¹ch ®Ñp. 3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ trªn. Do sè c¸n bé, c«ng chøc trong v¨n phßng cßn thiÕu; cßn ch­a chñ ®éng s¸ng t¹o trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc, ý thøc tr¸ch nhiÖm ch­a cao, thiÕu tÝnh kû luËt vµ cßn h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, cßn cã tÝnh û l¹i trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc. C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t cña l·nh ®¹o c¬ quan cßn h¹n chÕ, ch­a s¸t sao, th­êng xuyªn dÉn tíi ho¹t ®éng cßn nhiÒu sai ph¹m. C«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc ý thøc tr¸ch nhiÖm cho C¸n bé, C«ng chøc trong c¬ quan cßn ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc. Nguyªn nh©n n÷a lµ c¬ së vÊt chÊt trang thiÕt bÞ t¹i c¬ quan ®· cò, hiÖn vÉn cßn nhiÒu thiÕu, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu lµm viÖc cña C¸n bé, C«ng chøc vµ ®ßi hái thùc tÕ c«ng viÖc ®Æt ra. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c v¨n phßng t¹i Héi lhtn tp hµ néi I. Mét sè gi¶i ph¸p 1. N©ng cao h¬n n÷a tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho C¸n bé, C«ng chøc trong V¨n phßng Víi c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn vÒ kinh tÕ - x· héi nh­ hiÖn nay th× nã ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé lµm viÖc trong nh÷ngc¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc cÇn ph¶i ®­îc n©ng cao c¶ vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc. V¨n phßng Héi ®· x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho C¸n bé, C«ng chøc trong toµn c¬ quan, ®Æc biÖt quan t©m ®èi víi nh÷ng c¸n bé gi÷ vÞ trÝ quan träng trong c¬ quan nh­ Ch¸nh v¨n phßng, phã v¨n phßng, Tr­ëng c¸c phßng, ban, ngµnh trong c¬ quan. §ång thêi còng cö C¸n bé c«ng chøc ®i häc tËp, båi d­ìng, ®µo t¹o l¹i ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ n¨ng xuÊt c«ng viÖc. V¨n phßng còng tró träng tíi viÖc s¾p xÕp l¹i ®éi ngò C¸n bé, C«ng chøc mét c¸ch c«ng phu cã t×nh to¸n theo c¬ cÊu ngµnh nghÒ, ®é tuæi. Ngoµi ra cßn ®Èy m¹nh, coi träng c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc phôc vô qu¶n lý, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p, s¸ng kiÕn coi ®©y lµ nhiÖm vô th­êng xuyªn cña c¬ quan. C¸n bé tham m­u tæng hîp cña v¨n phßng hiÖn nay lµm viÖc theo h×nh thøc chuyªn viªn, h×nh thøc nµy bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm th× cßn béc lé nh÷ng h¹n chÕ nh­ nhiÖm vô bÞ chia c¾t ai lµm viÖc g× th× biÕt viÖc ®ã. Do vËy v¨n phßng cÇn ph¶i tæng hîp thµnh nh÷ng chuyªn ®Ò, ®Ò tµi, tæ chøc nghiªn cøu ®óc rót vµ x©y dùng thµnh nh÷ng lý luËn chung phôc vô cho nhiÖm vô chÝnh trÞ cña c¬ quan. 2. N©ng cao vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c V¨n th­ - L­u tr÷ V¨n th­-l­u tr÷ lµ mét bé phËn rÊt quan träng cña c¬ quan v× vËy V¨n phßng cÇn tiÕp tôc cñng cè vÒ tæ chøc, bæ xung c¸n bé chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c nµy. §­a C¸n bé, C«ng chøc lµm c«ng t¸c v¨n th­-l­u tr÷ ®i ®µo t¹o nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ øng dông nh÷ng c«ng nghÖ míi vµo c«ng t¸c qu¶n lý vµ l­u tr÷ tµi liÖu. X©y dùng kÕ ho¹ch chi tiÕt, dù to¸n vµ cÊp kinh phÝ cho viÖc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tËp huÊn, thu thËp chØnh lý, b¶o qu¶n, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo khai th¸c tµi liÖu l­u tr÷. CÇn më réng quan hÖ giao l­u häc hái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô tõ c¸c phßng l­u tr÷ thµnh phè vµ c¸c quËn, huyÖn trong toµn thµnh phè. CÇn ®­a ra nh÷ng ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ víi Héi bæ xung trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, nhµ kho cho viÖc b¶o qu¶n hå s¬ tµi liÖu ®­îc tèt h¬n. 3. Tõng b­íc hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh "Mét cöa" C«ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh t¹i Héi LHTN TP Hµ Néi bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc vÉn cßn tån t¹i mét sè mÆt cßn h¹n chÕ nh­ t×nh tr¹ng ®¬n th­ v­ît cÊp, khiÕu kiÖn ®«ng, chÊt l­îng tiÕp d©n ch­a cao. Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh 181/ Q§ TTg ngµy 04/9/2000 cña thñ t­íng ChÝnh Phñ vµ quyÕt ®Þnh 156/2003/Q§ - UB ngµy 11th¸ng 11 n¨m 2003 cña UBND thµnh phè Hµ Néi. C¬ chÕ "Mét cöa" lµ kh©u ®ét ph¸ trong c¶i c¸ch hµnh chÝnh nãi chung vµ trong c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh nãi riªng. Héi ®· t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, rµ so¸t v¨n b¶n nhÊt lµ trong lÜnh vùc kinh tÕ, tµi chÝnh x©y dùng ®Ó n©ng cao tÝnh ph¸p lý cña v¨n b¶n. Bªn c¹nh ®ã tiÕp nhËn nghiªm quy tr×nh tiÕp nhËn, sö lý hå s¬, ®¬n th­ khiÕu n¹i cña c«ng d©n. HiÖn nay ë bé phËn mét cöa ®ang bè chÝ c¸n bé lµm viÖc kh«ng ®óng víi chuyªn m«n ®µo t¹o nªn ¶nh h­ëng tíi n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng c«ng viÖc. Bëi vËy ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy vµ nh»m n©ng cao chÊt l­îng tiÕp d©n, quËn cÇn bæ sung ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc cã ®ñ chuyªn m«n nghiÖp vô, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt vµo phßng. Bªn c¹nh víi viÖc bæ sung nh©n sù th× Héi cÇn ph¶i ®Çu t­ h¬n n÷a trang thiÕt bÞ, ghÕ ngåi vµ më réng kh«ng gian cho phßng tiÕp d©n, phßng mét cöa ®Ó ho¹t ®éng ë ®©y ®¹t kÕt qu¶ cao ®¸p øng ®­îc sù mong mái cña nh©n d©n. 4. CÇn triÓn khai øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo ho¹t ®éng cña V¨n phßng Trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn rÊt nhanh chãng cña khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ th«ng tin th× c¸c c¬ quan, tæ chøc cÇn ph¶i øng dông nh÷ng thµnh qu¶ cña nã mang l¹i vµo trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶, chÊt l­îng c«ng viÖc, ®ång thêi tiÕt kiÖm tèi ®a nh©n lùc vËt lùc. Thùc hiÖn chØ ®¹o cña ChÝnh Phñ phª duyÖt ®Ò ¸n Tin häc hãa qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n­íc vµ ®­a hÖ thèng th«ng tin ®iÖn tö cña ChÝnh Phñ vµo ho¹t ®éng. B¸m s¸t môc tiªu cña ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh Nhµ n­íc V¨n phßng Héi ®· thóc ®Èy m¹nh mÏ viÖc hiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ hµnh chÝnh, thùc hiÖn tin häc hãa c¸c quy tr×nh phôc vô nh©n d©n trong c¸c lÜnh vùc dÞch vô c«ng, n©ng cao n¨ng lùc c¸c phßng ban trong viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô c«ng cho nh©n d©n vµ doanh nghiÖp ®­îc thuËn tiÖn, nhanh gän vµ ®¹t chÊt l­îng cao. V¨n phßng ®· tiÕn hµnh ®µo t¹o tin häc cho c¸n bé c«ng chøng t¹o kh¶ n¨ng tiÕp cËn, sö dông c«ng nghÖ míi trong c¸c c«ng viÖc th­êng xuyªn, nh»m ®¸p øng yªu cÇu cao vÒ hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng c«ng viÖc. 5. T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh, kiÓm tra Ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan, tæ chøc nãi chung vµ v¨n phßng nãi riªng cÇn ph¶i cã sù kiÓm tra gi¸m s¸t th­êng xuyªn cña l·nh ®¹o c¬ quan vµ cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng. T¹i v¨n phßng Héi LHTN TP Hµ Néi c«ng t¸c kiÓm tra còng cÇn ph¶i ®­îc ®Èy m¹nh h¬n n÷a ®Ó gióp cho c¸c bé phËn thùc hiÖn theo ®óng môc tiªu, nhiÖm vô ®­îc giao, ®ång thêi ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c thiÓu sãt, sai ph¹m tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt gi¶i quyÕt kÞp thêi. CÇn t¨ng c­êng c¬ chÕ thanh tra, kiÓm tra chÐo gi÷a c¸c phßng ban, c«ng khai hãa c¸c ho¹t ®éng ®Ó nh©n d©n cã thÓ tham gia gi¸m s¸t, ®ãng gãp ý kiÕn cho ho¹t ®éng cña c¬ quan. §i liÒn víi c«ng t¸c thanh kiÓm tra lµ c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, V¨n phßng cÇn tiÕn hµnh c¸c phong trµo thi ®ua gi÷a c¸c phßng, ban, ngµnh vµ chÕ ®é khen th­ëng nh»m khÝch lÖ ®éng viªn c¸n bé c«ng chøc hang say c«ng t¸c vµ phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. II. KiÕn nghÞ cña b¶n th©n. V¨n phßng cÇn x©y dùng mét qui chÕ lµm viÖc th¹t cô thÓ râ rµng cho tõng phßng ban, bé phËn chuyªn m«n. Ph©n giao nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ qui ®Þnh tr¸ch nhiÖm cô thÓ cho tõng C¸n bé, C«ng chøc cña v¨n phßng ®Ó hä cã thÓ gi¶i quyÕt c«ng viÖc mét c¸ch linh ho¹t, nhanh chãng chÝnh x¸c. CÇn quan t©m h¬n n÷a tíi ®êi sèng tinh thÇn còng nh­ ®êi sèng vËt chÊt cña c¸c C¸n bé, C«ng chøc lµm viÖc trong c¬ quan, th­êng xuyªn cã nh÷ng buæi giao l­u gÆp gì gi÷a l·nh ®¹o víi nh©n viªn c¸c phßng ban; Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi ®i tham quan du lÞch vµo c¸c ngµy nghØ lÔ cho c¸n bé, nh©n viªn trong c¬ quan. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé c«ng chøc vµ ®Ò cao tr¸ch nhiÖm cña ng­êi l·nh ®¹o c¬ quan. T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p nh»m gi÷ g×n ®oµn kÕt néi bé, cñng cè c¸c mèi quan hÖ trong c¸c phßng ban. CÇn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi gÆp gì vµ tiÕp xóc víi nh©n d©n ®Ó n¾ng nghe ý kiÕn ®ãng gãp cña nh©n d©n ®èi víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c¬ quan, n¾ng nghe t©m t­ nguyÖn väng cña nh©n d©n vÒ t¸c phong th¸i ®é lµm viÖc cña ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i v¨n phßng Héi em nhËn thÊy mét vÊn ®Ò rÊt ®¸ng quan t©m ®ã lµ viÖc sö dông tµi s¶n c«ng mét c¸ch kh«ng hiÖu qu¶ cßn nhiÒu l·ng phÝ; ý thøc tiÕt kiÖm cña c«ng cña mét sè c¸n bé c«ng chøc cßn ch­a cao. VËy v¨n phßng cÇn cã biÖn ph¸p tuyªn truyÒn gi¸o dôc vÒ viÖc tiÕt kiÖm vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi s¶n c«ng ®Õn toµn bé ®éi ngò C¸n bé, C«ng chøc trong c¬ quan. KÕt LuËn V¨n phßng gi÷ mét vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan, tæ chøc nãi chung vµ cña Héi LHTN TP Hµ Néi nãi riªng. Nã cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng cña c¬ quan. Trong nh÷ng n¨m qua v¨n phßng Héi LHTN TP Hµ Néi ®· ph¸t huy ®­îc vai trß to lín cña m×nh, thùc hiÖn tèt chøc n¨ng tham m­u tæng hîp vµ hËu cÇn cña m×nh phôc vô sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña l·nh ®¹o Héi LHTN TP Hµ Néi Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc th× ho¹t ®éng v¨n phßng Héi LHTN TP Hµ Néi vÉn cßn tån t¹i nh÷ng yÕu kÐm, sai ph¹m cÇn ®­îc kh¾c phôc. §ã lµ c«ng t¸c th«ng tin tæng hîp ch­a kÞp thêi, chÝnh x¸c; viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n cßn nhiÒu sai ph¹m, thiÕu sãt vÒ néi dung vµ thÓ thøc, Nguyªn nh©n cña nh÷ng vÊn ®Ò trªn cã nhiÒu song cã thÓ thÊy næi bËt nªn nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n sau: Do c¬ së vËt chÊt, kü thuËt trang thiÕt bÞ phôc vô ho¹t ®éng cßn thiÕu thèn, cò kü l¹c hËu. Cïng víi nã lµ sù yÕu kÐm vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò C¸n bé, C«ng chøc vµ ®Æc biÖt lµ t©m lý gi¶i quyÕt mang tÝnh sù vô cña mét sè c¸n bé l·nh ®¹o c¬ quan. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i yÕu kÐm nµy cÇn ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng h­íng biÖn ph¸p cô thÓ ®ã lµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cho ®éi ngò C¸n bé, C«ng chøc; ®Çu t­ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho c¬ quan. Sau 2 th¸ng thùc tËp vµ t×m hiÓu thùc tr¹ng cña v¨n phßng Héi em m¹nh d¹n ®ãng gãp mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ mang tÝnh chñ quan cña b¶n th©n nh»n hoµn thiÖn c«ng t¸c V¨n phßng cña Héi LHTN TP Hµ Néi nãi riªng vµ c¸c V¨n phßng cña c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc nãi chung. Do h¹n chÕ vÒ mÆt kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thøc tÕ, cho nªn trong b¸o c¸o sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ khuyÕt ®iÓm. Em kÝnh mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp, chØ b¶o tËn t×nh cña ThÇy, C« gi¸o. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n toµn thÓ C¸n bé, C«ng chøc trong Héi LHTN TP Hµ Néi cïng c¸c ThÇy, C« gi¸o vµ c¸c b¹n ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thiÖn b¶n b¸o c¸o nµy. TµI LIÖU THAM KH¶O 1. Quyết định số 1056/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 06 năm 2006 quy định về Ban hành quy chế làm việc của UBND quận Thanh Xuân Khoá III, nhiệm kỳ 2004-2009. 2. Quyết định số 1056/2006/QĐ-UB ngày 01 tháng 07 năm 2006 quy định về phân công công tác của các thành viên UBND quận Thanh Xuân Nhiệm kỳ 2004-2009. 3. Thông báo số 23/TB-VP ngày 16 tháng 02 năm 2009 thông báo về phân công công tác của lãnh đạo và cán bộ tổng hợp Văn phòng HĐND – UBND quận Thanh Xuân. 4. Quyết định số 75/QĐ-VP ngày 31 tháng 07 năm 2008 quy định về kiện toàn các Tổ công tác thuộc Văn phòng HĐND-UBND quận Thanh Xuân. 5. Quy chế hoạt động của UBND quận Thanh Xuân 6. Quyết định số 63/2006/QĐ-VP ngày 30/06/2006 của Chánh Văn phòng về việc phân công công tác của lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND quận Thanh Xuân. 7. Quyết định số 1601/2008/QĐ-UBND ngày 06/05/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy chế làm việc của UBND quận Thanh Xuân khoá III nhiệm kỳ 2004-2009. 8. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Quy chế hoạt động của UBND Quận Thanh Xuân và Quy chế hoạt động của Văn phòng HĐND – UBND Quận Thanh Xuân. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - Xã hội, ANQP năm 2008, kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội, ANQP năm 2009 Báo cáo số liệu kết quả 3 năm thực hiện cải cách hành chính (2006-2008) năm 2009 MôC LôC LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo PGS.TS Hoàng Văn Chức đã tận tình hướng dẫn em để em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Hội LHTN TP Hà Nội và cô chú, anh chị trong Hội đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này. Hà Nội, ngày tháng năm 2010 Sinh viên Lê Anh Tài

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội LHTN TP Hà Nội.doc