Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Nông sản Thực phẩm Hoà Bình

Lời nói đầu Kinh tế thị trường phát triển cùng với sự ra đời của cơ chế thị quản lý kinh tế mới "Cơ chế hạch toán kinh doanh" đòi hỏi chúng ta phải sử dụng tối đa vai trò của hệ thống công cụ quản lý kinh tế. Một trong những công cụ có hiệu quả nhất là hạch toán kế toán. Đây không những là phương tiện để quản lý nền kinh tế mà còn là động lực thúc đẩy chế độ hạch toán kinh doanh của các doanh nghiệp. Kế toán và chức năng riêng của mình đã đem lại những thông tin chính xác đầy đủ kịp thời và toàn diện về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó mà đánh giá phân tích hiệu quả kinh doanh giúp cho các nhà quản lý có phương án kinh doanh tối ưu, không chỉ thế mà còn cung cấp đầy đủ thông tin cho các công ty đối tác. Thực hiện phương châm "Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tế" nhằm tạo điều kiện cho học sinh học tốt môn học đem lại những kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập tại trường đến cơ sở vận dụng với thực tế, tìm hiểu và làm quen với cách ghi chép trên các sổ sách kế toán để học hỏi kinh nghiệm thực tế về hạch toán kế toán tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để từ đó chứng minh cho lý thuyết đã học, giúp cho học sinh củng cố kiến thức không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để khi ra trường đều làm việc tại các doanh nghiệp có thể đảm được và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ kế toán. Hoà Bình là một tỉnh trung du miền núi nằm ở phía Tây Bắc Bộ có nhà máy thuỷ điện Hoà Bình lớn nhất trong cả nước, dân cư ít, phần đông dân số sinh sống trên địa bàn tỉnh là dân tộc thiểu số và phân bố không đều do vậy sản xuất nông nghiệp của tỉnh nhìn chung còn đang trong tình trạng sản xuất nhỏ độc canh và thuần nông, công nghiệp chế biến, thương nghiệp và dịch vụ ở nông thôn chưa phát triển. ở nhiều vùng đời sống của người nông dân còn nhiều khó khăn đời sống văn hoá tinh thần chưa được cải thiện nhiều, tình trạng thiếu việc làm ở các khu vực sản xuất nông nghiệp còn phổ biến. Với đặc thù địa hình cũng như tập quán canh tác của tỉnh Hoà Bình sản xuất nông nghiệp là chủ yếu vì vậy ngành thương mại nói chung là một trong những ngành chủ chốt để làm cơ sở cho sự phát triển kinh tế. Hoạt động kinh doanh nông sản thực phẩm nói riêng cần phải mở rộng thị trường để nhằm tiêu thụ nông sản thực phẩm thúc đẩy sự chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng làm thay đổi tập quán canh tác từ sản xuất lạc hậu tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hoá nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động đem lại lợi nhuận, hiệu quả kinh doanh cao, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công công nghiệp hoá hiện đại hóa trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong những năm gần đây, khi Nhà nước đã chuyển đổi nền kinh tế tập trung sang nề kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải chú trọng đến công tác quản lý ở đơn vị mình. Để đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt doanh nghiệp phải quản lý và sử dụng vốn hợp lý. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý em nhận thấy việc quản lý vốn giữ vai trò rất quan trọng. Trên cơ sở biến thức đã học được ở trường kết hợp với thời gian thực tập tại công ty Nông sản Thực phẩm Hoà Bình, được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Trần Mạnh Hùng và các cô, các chú cán bộ Phòng Tài vụ xí nghiệp, em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài "Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Nông sản Thực phẩm Hoà Bình" để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Song với trình độ hiểu biết còn hạn chế, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều do vậy bản báo cáo này không tránh khỏi sai sót. Kính mong sự giúp đỡ góp ý kiến của các thầy cô, các cán bộ Phòng Tài vụ của công ty để bản báo cáo này được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Trong phần báo cáo này em xin trình bày những nội dung cơ bản sau: Phần I: Đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy quản lý của công ty Nông sản Thực phẩm Hoà Bình. Phần II: Tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn kinh doanh của công ty Nông sản Thực phẩm Hoà Bình. Phần III: Một số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty. mục lục Lời nói đầu 1 Phần I đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy quản lý của công ty Nông sản Thực phẩm Hoà Bình 3 I. Tình hình đặc điểm, quá trình hình thành và phát triển của công ty Nông sản Thực phẩm Hoà Bình 3 II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty 3 phần II Tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn kinh doanh của công ty Nông sản Thực phẩm Hoà Bình 6 I. Khái niệm, đặc điểm của vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 6 1. Khái niệm về vốn kinh doanh của doanh nghiệp 6 2. Đặc điểm của vốn kinh doanh 6 3. Phân loại vốn kinh doanh của doanh nghiệp 7 a. Vốn cố định 7 b. Vốn lưu động 8 4. Nguồn vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 9 a. Căn cứ vào đặc điểm sở hữu của vốn kinh doanh 9 b. Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn 10 c. Căn cứ vào phạm vi hoạt động và sử dụng vốn 10 II. Tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn kinh doanh của công ty Nông sản Thực phẩm Hoà Bình 11 Phần III Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty Nông sản Thực phẩm Hoà Bình 18 I. Về phía doanh nghiệp 18 1. Quản lý, đầu tư mua sắm tài sản cố định, khai thác triệt để hiệu quả sản xuất kinh doanh 18 2. Tổ chức thanh toán và thu hồi công nợ 19 II. Về phía Nhà nước 19 Kết luận 20

doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1525 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Nông sản Thực phẩm Hoà Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn cïng víi sù ra ®êi cña c¬ chÕ thÞ qu¶n lý kinh tÕ míi "C¬ chÕ h¹ch to¸n kinh doanh" ®ßi hái chóng ta ph¶i sö dông tèi ®a vai trß cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ. Mét trong nh÷ng c«ng cô cã hiÖu qu¶ nhÊt lµ h¹ch to¸n kÕ to¸n. §©y kh«ng nh÷ng lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó qu¶n lý nÒn kinh tÕ mµ cßn lµ ®éng lùc thóc ®Èy chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. KÕ to¸n vµ chøc n¨ng riªng cña m×nh ®· ®em l¹i nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c ®Çy ®ñ kÞp thêi vµ toµn diÖn vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ së ®ã mµ ®¸nh gi¸ ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý cã ph­¬ng ¸n kinh doanh tèi ­u, kh«ng chØ thÕ mµ cßn cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin cho c¸c c«ng ty ®èi t¸c. Thùc hiÖn ph­¬ng ch©m "Häc ®i ®«i víi hµnh, lý luËn g¾n liÒn víi thùc tÕ" nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh häc tèt m«n häc ®em l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc trang bÞ trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng ®Õn c¬ së vËn dông víi thùc tÕ, t×m hiÓu vµ lµm quen víi c¸ch ghi chÐp trªn c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó häc hái kinh nghiÖm thùc tÕ vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tõ ®ã chøng minh cho lý thuyÕt ®· häc, gióp cho häc sinh cñng cè kiÕn thøc kh«ng ngõng n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n ®Ó khi ra tr­êng ®Òu lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®¶m ®­îc vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña ng­êi c¸n bé kÕ to¸n. Hoµ B×nh lµ mét tØnh trung du miÒn nói n»m ë phÝa T©y B¾c Bé cã nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh lín nhÊt trong c¶ n­íc, d©n c­ Ýt, phÇn ®«ng d©n sè sinh sèng trªn ®Þa bµn tØnh lµ d©n téc thiÓu sè vµ ph©n bè kh«ng ®Òu do vËy s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña tØnh nh×n chung cßn ®ang trong t×nh tr¹ng s¶n xuÊt nhá ®éc canh vµ thuÇn n«ng, c«ng nghiÖp chÕ biÕn, th­¬ng nghiÖp vµ dÞch vô ë n«ng th«n ch­a ph¸t triÓn. ë nhiÒu vïng ®êi sèng cña ng­êi n«ng d©n cßn nhiÒu khã kh¨n ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn ch­a ®­îc c¶i thiÖn nhiÒu, t×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm ë c¸c khu vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cßn phæ biÕn. Víi ®Æc thï ®Þa h×nh còng nh­ tËp qu¸n canh t¸c cña tØnh Hoµ B×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu v× vËy ngµnh th­¬ng m¹i nãi chung lµ mét trong nh÷ng ngµnh chñ chèt ®Ó lµm c¬ së cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Ho¹t ®éng kinh doanh n«ng s¶n thùc phÈm nãi riªng cÇn ph¶i më réng thÞ tr­êng ®Ó nh»m tiªu thô n«ng s¶n thùc phÈm thóc ®Èy sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu vËt nu«i c©y trång lµm thay ®æi tËp qu¸n canh t¸c tõ s¶n xuÊt l¹c hËu tù cÊp tù tóc sang s¶n xuÊt hµng ho¸ nh»m t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ®em l¹i lîi nhuËn, hiÖu qu¶ kinh doanh cao, gãp phÇn cïng c¶ n­íc thùc hiÖn thµnh c«ng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i hãa trong thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khi Nhµ n­íc ®· chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tËp trung sang nÒ kinh tÕ thÞ tr­êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý ë ®¬n vÞ m×nh. §Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tèt doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý vµ sö dông vèn hîp lý. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý em nhËn thÊy viÖc qu¶n lý vèn gi÷ vai trß rÊt quan träng. Trªn c¬ së biÕn thøc ®· häc ®­îc ë tr­êng kÕt hîp víi thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty N«ng s¶n Thùc phÈm Hoµ B×nh, ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o TrÇn M¹nh Hïng vµ c¸c c«, c¸c chó c¸n bé Phßng Tµi vô xÝ nghiÖp, em ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi "Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh t¹i c«ng ty N«ng s¶n Thùc phÈm Hoµ B×nh" ®Ó lµm b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. Song víi tr×nh ®é hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ, kinh nghiÖm thùc tÕ ch­a nhiÒu do vËy b¶n b¸o c¸o nµy kh«ng tr¸nh khái sai sãt. KÝnh mong sù gióp ®ì gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«, c¸c c¸n bé Phßng Tµi vô cña c«ng ty ®Ó b¶n b¸o c¸o nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Trong phÇn b¸o c¸o nµy em xin tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau: PhÇn I: §Æc ®iÓm, t×nh h×nh, chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty N«ng s¶n Thùc phÈm Hoµ B×nh. PhÇn II: T×nh h×nh sö dông vèn vµ nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty N«ng s¶n Thùc phÈm Hoµ B×nh. PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty. PhÇn I ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh, chøc n¨ng, nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty N«ng s¶n Thùc phÈm Hoµ B×nh I. T×nh h×nh ®Æc ®iÓm, qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty N«ng s¶n Thùc phÈm Hoµ B×nh c«ng ty N«ng s¶n Thùc phÈm Hoµ B×nh ®­îc t¸ch ra tõ c«ng ty th­¬ng nghiÖp tæng hîp vïng nói vµ ®­îc thµnh lËp l¹i kÓ tõ ngµy 01/01/1992 theo QuyÕt ®Þnh sè 76/Q§-UB ngµy 23/11/1991 do Chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh Hoµ B×nh ký. Trô së chÝnh cña c«ng ty ®ãng t¹i trung t©m ph­êng §ång TiÕn - Hoµ B×nh. Theo quy chÕ thµnh lËp vµ gi¶i thÓ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 388/H§BT ngµy 20/01/1991 cña Héi ®ång Bé tr­ëng (nay lµ ChÝnh phñ). c«ng ty N«ng s¶n Thùc phÈm lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc thuéc Së th­¬ng m¹i tØnh Hoµ B×nh, ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh 354/Q§-UB ngµy 26/01/1992 do Chñ tÞch uû ban nh©n d©n Hoµ B×nh ký. II. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c«ng ty C«ng ty n«ng s¶n thùc phÈm víi chøc n¨ng chñ yÕu lµ s¶n xuÊt kinh doanh, chÕ biÕn c¸c mÆt hµng n«ng s¶n t­¬i sèng, thùc phÈm c«ng nghÖ, l­¬ng thùc, muèi, ... phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng thiÕt yÕu cho nh©n d©n gãp phÇn b×nh æn ®Þnh thÞ thÞ tr­êng së t¹i. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n cã con dÊu riªng theo mÉu quy ®Þnh thèng nhÊt vµ cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp - ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Hoµ B×nh. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô ®­îc giao, hµng ho¸ kinh doanh ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng t¨ng tÝch luü vèn, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng, sö dông cã hiÖu qu¶ ®¶m b¶o nguån vèn Nhµ n­íc cÊp cho c«ng ty kinh doanh vµ nguån vèn tù bæ sung cña c«ng ty. * Ban qu¶n lý cña c«ng ty gåm 3 ®ång chÝ: - 01 gi¸m ®èc - 01 phã gi¸m ®èc - 01 kÕ to¸n tr­ëng * Cã 03 phßng chøc n¨ng gióp viÖc l·nh ®¹o - Phßng nghiÖp vô kinh doanh cã 10 lao ®éng. - Phßng kÕ to¸n tµi vô cã 04 lao ®éng - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã 06 lao ®éng * Cã 06 ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty ®ã lµ: - Cöa hµng n«ng s¶n thùc phÈm sè 1: cã 34 lao ®éng - Cöa hµng n«ng s¶n thùc phÈm sè 2: cã 20 lao ®éng - Cöa hµng n«ng s¶n thùc phÈm Kim B«i: cã 09 lao ®éng - XÝ nghiÖp b¸nh kÑo Kú S¬n: cã 32 lao ®éng - XÝ nghiÖp muèi Ièt: cã 40 lao ®éng H×nh thøc tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty theo ph­¬ng ph¸p trùc truyÒn tham m­u. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Ban gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n tµi vô Phßng nghiÖp vô kinh doanh C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc (6 ®¬n vÞ Phßng tæ chøc hµnh chÝnh * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ë c«ng ty: - Gi¸m ®èc: Phô tr¸ch ®iÒu hµnh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - Phßng kÕ to¸n tµi vô: Cã chøc n¨ng nhiÖm vô qu¶n lý vÒ tiÒn mÆt, vèn vµ c¸c chi phÝ cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ viÖc chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ Nhµ n­íc chi tr¶ l­¬ng, th­ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, kiÓm tra th­êng xuyªn viÖc chi tiªu cña c«ng ty, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vèn h¹ch to¸n l·i lç, sö dông vèn cã hiÖu qu¶ ®Ó b¶o toµn vèn vµ ph¸t triÓn vèn kinh doanh, giao dÞch víi ng©n hµng, c¬ quan tµi chÝnh, chñ qu¶n cÊp trªn thùc hiÖn c¸c yªu cÇu chØ ®¹o b¸o c¸o ®Þnh kú, ®¶m b¶o thùc hiÖn nghiªm chØnh theo ph¸p luËt vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Cã chøc n¨ng nhiÖm vô tæ chøc, s¾p xÕp l¹i lao ®éng trong c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ c¸c bé phËn chuyªn m«n. §¶m b¶o chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, chÕ ®é chÝnh s¸ch x· héi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. - Phßng nghiÖp vô kinh doanh: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, khai th¸c, t×m kiÕm nguån hµng tèt nhÊt chÊt l­îng cao lªn kÕ ho¹ch vÒ s¶n phÈm thiÕt bÞ lao ®éng cho tr¹m chÕ biÕn vµ thêi gian tr×nh gi¸m ®èc cho thùc tiÔn kiÓm tra theo dâi tiÕn ®é kÕ ho¹ch vµ chÊt l­îng hîp ®ång ®· ký. X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt b¸n bu«n, gióp gi¸m ®èc theo dâi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. phÇn II T×nh h×nh sö dông vèn vµ nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty N«ng s¶n Thùc phÈm Hoµ B×nh I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña vèn kinh doanh trong doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm vÒ vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp §èi víi mçi doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh bÊt kú mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nµo ®ã còng ph¶i cã vèn. Vèn lµ ®iÒu kiÖn cã ý nghÜa quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cã vèn ®Ó ®Çu t­ mua s¾m c¸c yÕu tè cho qu¸ tr×nh kinh doanh, ®ã lµ t­ liÖu lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng vµ søc lao ®éng. Sù t¸c ®éng cña søc lao ®éng vµo ®èi t­îng lao ®éng th«ng qua t­ liÖu lao ®éng mµ hµng ho¸ dÞch vô ®­îc t¹o ra tiªu thô trªn thÞ tr­êng, doanh nghiÖp thu ®­îc tiÒn. §Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp th× doanh nghiÖp ph¶i bï ®¾p cho toµn bé chi phÝ ®· bá ra vµ cã l·i. Nh­ vËy cã thÓ thÊy sè tiÒn ®· øng ra ban ®Çu kh«ng chØ ®­îc b¶o tån mµ nã cßn t¨ng thªm do ho¹t ®éng kinh doanh mang l¹i. Tõ ph©n tÝch trªn cho ta thÊy: vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé tµi s¶n h÷u h×nh vµ v« h×nh ®­îc ®Çu t­ vµo môc ®Ých sinh lêi. 2. §Æc ®iÓm cña vèn kinh doanh - Vèn kinh doanh ®¹i diÖn cho mét l­îng tµi s¶n nhÊt ®Þnh, ®iÒu nµy cã ý nghÜa lµ vèn biÓu hiÖn b»ng gi¸ trÞ cña tµi s¶n h÷u h×nh vµ v« h×nh nh­ nhµ x­ëng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, chÊt x¸m, ... Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ sù tiÕn bé cña khoa häc kÜ thuËt th× tµi s¶n v« h×nh ngµy cµng phong phó ®a d¹ng vµ gi÷ vai trß quan träng trong viÖc t¹o ra kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp nh­: Nh·n hiÖu, b¶n quyÒn ph¸t minh s¸ng chÕ, bÝ quyÕt c«ng nghª... - Vèn ph¶i ®­îc vËn ®éng sinh lêi ®¹t ®­îc môc tiªu kinh doanh vèn ®­îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn, ®Ó biÕn thµnh vèn th× ®ång tiÒn ®ã ph¶i ®­îc vËn ®éng sinh lêi. Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng cã thÓ vËn ®éng cã thÓ thay ®æi h×nh th¸i biÓu hiÖn, nh­ng ®iÓm xuÊt ph¸t vµ ®iÓm cuèi cïng cña vßng tuÇn hoµn ph¶i lµ tiÒn. - Vèn cã gi¸ trÞ vÒ mÆt thêi gian: trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng do ¶nh h­ëng cña gi¸ c¶, l¹m ph¸t nªn t¹i mçi thêi ®iÓm kh¸c nhau ®ång tiÒn cã gi¸ trÞ kh¸c nhau. - Vèn ph¶i ®­îc tÝch tô tËp trung ®Õn mét l­îng nhÊt ®Þnh míi cã thÓ ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp muèn khëi nghiÖp th× nhÊt thiÕt ph¶i cã mét l­îng vèn ®ñ lín do ®ã c¸c doanh nghiÖp kh«ng chi khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng vÒ vèn mµ cßn ph¶i t×m c¸ch huy ®éng thu hót nguån vèn nh­: gãp vèn liªn doanh, ph¸t hµnh cæ phiÕu... - Vèn ®­îc coi lµ hµng ho¸ ®Æc biÖt, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Lµ hµng ho¸ ®Æc biÖt vèn ph¶i cã ®ñ gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông. Gi¸ trÞ cña hµng ho¸ vèn chÝnh lµ b¶n th©n nã, gi¸ trÞ sö dông ë chç khi sö dông hµng ho¸ ®ã sÏ t¹o ra mét gi¸ trÞ lín h¬n tr­íc. - Vèn ph¶i g¾n liÒn víi chñ së h÷u. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vèn ph¶i g¾n liªn víi chñ së h÷u nhÊt ®Þnh, kh«ng thÓ cã nh÷ng ®ång vèn v« chñ, ë ®©u cßn cã nh÷ng ®ång vèn v« chñ th× chi tiªu l·ng phÝ kÐm hiÖu qu¶. 3. Ph©n lo¹i vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp Theo ®Æc ®iÓm lu©n chuyÓn vèn kinh doanh trong doanh nghiÖp ®­îc chia thµnh hai lo¹i: vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng. a. Vèn cè ®Þnh Vèn cè ®Þnh lµ toµn bé sè vèn ®Çu t­ øng tr­íc ®Ó mua s¾m, x©y dùng hay l¾p ®Æt c¸c tµi s¶n h÷u h×nh hoÆc v« h×nh cña doanh nghiÖp. Trong doanh nghiÖp Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng ®¸p øng hai tiªu chuÈn sau. - Thêi h¹n sö dông tõ 01 n¨m trë lªn. - Tiªu chuÈn vÒ gi¸ trÞ: Ph¶i cã gi¸ trÞ tèi thiÓu ë møc nhÊt ®Þnh do Nhµ n­íc quy ®Þnh phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ cña tõng thêi kú víi thêi ®iÓm b©y giê th× tµi s¶n cè ®Þnh cã gi¸ trÞ lín h¬n hoÆc b»ng 5.000.000 ®ång. C¨n cø h×nh th¸i biÓu hiÖn tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc chia thµnh tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh nh­ nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, m¸y mãc, thiÕt bÞ... tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh nh­ quyÒn sö dông ®Êt, chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp, b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ ... Quy m« vèn cè ®Þnh sÏ quyÕt ®Þnh quy m« tµi s¶n cè ®Þnh. Nh­ng ®Æc ®iÓm cña tµi s¶n cè ®Þnh sÏ quyÕt ®Þnh tíi ®Æc ®iÓm tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn gi¸ trÞ cña vèn cè ®Þnh. Cã thÓ nªu ra nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña vèn cè ®Þnh nh­ sau: - Vèn cè ®Þnh tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n phÈm, ®Æc ®iÓm nµy do tµi s¶n cè ®Þnh sö dông nhiÒu chu kú s¶n xuÊt. - Vèn cè ®Þnh ®­îc lu©n chuyÓn dÇn dÇn tõng phÇn trong c¸c chu kú s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn cè ®Þnh ®­îc t¸ch ra lµm hai phÇn: mét phÇn dÞch chuyÓn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm vµ cÊu thµnh yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt phÇn cßn l¹i th× nã cè ®Þnh trong tµi s¶n cè ®Þnh vµ tiÕp tôc dÇn lu©n chuyÓn vµo trong chu kú s¶n xuÊt sau phÇn dÞch chuyÓn nµy t­¬ng øng víi phÇn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. - Sau nhiÒu chu kú s¶n xuÊt vèn cè ®Þnh míi thµnh mét vßng lu©n chuyÓn. Vèn cè ®Þnh lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc tæ chøc vµ sö dông vèn cè ®Þnh cã hiÖu qu¶ hay kh«ng cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. b. Vèn l­u ®éng Vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n l­u ®éng trong doanh nghiÖp. Tµi s¶n l­u ®éng cña doanh nghiÖp th­êng hai bé phËn: tµi s¶n l­u ®éng trong s¶n xuÊt nh­ nguyªn liÖu, vËt liÖu, nhiªn liÖu,.. tµi s¶n l­u ®éng l­u th«ng nh­ s¶n phÈm hµng ho¸ chê tiªu thô c¸c lo¹i vèn b»ng tiÒn, vèn trong thanh to¸n. §Æc ®iÓm vËn ®éng cña vèn l­u ®éng lu«n chÞu sù t¸c ®éng chi phèi bëi nh÷ng ®Æc ®iÓm tµi s¶n l­u ®éng : - Phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tµi s¶n l­u ®éng, vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt. - Gi¸ trÞ ®­îc chuyÓn dÞch mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm vµ kÕt thóc ngay mét vßng lu©n chuyÓn sau mçi chu kú s¶n xuÊt. - Qua mçi giai ®o¹n cña chu kú s¶n xuÊt vèn l­u ®éng l¹i thay ®æi h×nh th¸i biÓu hiÖn tõ h×nh th¸i vèn tiÒn tÖ ban ®Çu sang h×nh th¸i vèn vËt t­ hµng ho¸ dù tr÷ vµ vèn s¶n xuÊt råi cuèi cïng trë vÒ vèn tiÒn tª. C¨n cø vµo vai trß cña tõng lo¹i vèn l­u ®éng ®­îc ph©n thµnh: - Vèn l­u ®éng trong kh©u dù tr÷ s¶n xuÊt: gi¸ trÞ nguyªn v©t liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu,... - Vèn l­u ®éng trong kh©u s¶n xuÊt: gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang, b¸n thµnh phÈm, chi phÝ chê kÕt chuyÒn... - Vèn l­u ®éng trong kh©u l­u th«ng: Gi¸ trÞ thµnh phÈm vèn b»ng tiÒn. Tõ c¸c ph©n lo¹i vèn trªn cÇn tæ chøc vµ sö dông vèn l­u ®éng mét c¸ch hîp lý, ®em l¹i hiÖu qu¶ mét c¸c cao nhÊt, ®Èy m¹nh tèc téc chu chuyÓn vèn. 4. Nguån vèn kinh doanh trong doanh nghiÖp §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp cÇn cã vèn: vèn ®Çu t­ ban ®Çu vµ vèn bæ sung ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vèn kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp ®­îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. Mçi nguån h×nh thµnh cã ®Æc ®iÓm riªng, ®Ó qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn kinh doanh th× ph¶i nghiªn cøu c¸c nguån vèn cã ®Þnh h­íng huy ®éng phï hîp. a. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm së h÷u cña vèn kinh doanh Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc chia thµnh hai phÇn: - Nguån vèn chñ së h÷u: lµ phÇn vèn cña chñ së h÷u lµ phÇn vèn thuéc quyÒn së h÷u cña chñ doanh nghiÖp bao gåm: vèn ®iÒu lÖ do chñ së h÷u ®Çu t­, lµ phÇn cßn l¹i trong tæng tµi s¶n cña doanh nghiÖp sau khi trõ ®i toµn bé nî ph¶i tr¶. - Nî ph¶i tr¶ lµ kho¶n nî ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm ph¶i thanh to¸n cho c¸c t¸c nh©n kinh tÕ nh­ vèn cho vay cña c¸c ng©n hµng: c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n, ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. ViÖc ph©n chia vèn theo tiªu thøc nµy gióp doanh nghiÖp thÊy ®­îc c¬ cÊu nguån tµi trî tõ gãc ®é së h÷u cña vèn kinh doanh. Nguån vèn chñ së h÷u cã t¸c dông tÝch cùc trong viÖc t¨ng kh¶ n¨ng tù chñ tµi chÝnh doanh nghiÖp. Cßn kho¶n nî ph¶i tr¶ cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn sù tù chñ tµi chÝnh, h¬n n÷a nã lµ g¸nh nÆng v× ph¶i tr¶ l·i vay nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn kinh doanh khã kh¨n. V× vËy doanh nghiÖp cÇn xem xÐt c¬ cÊu nguån tµi trî tèi ­u ®Ó t¨ng c­êng hiÖu qu¶ sö dông vèn cña m×nh. b. C¨n cø vµo thêi gian huy ®éng vµ sö dông vèn Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp chia thµnh hai phÇn: - Nguån vèn th­êng xuyÒn: lµ c¸c nguån vèn cã tÝnh chÊt æn ®Þnh mµ doanh nghiÖp cã thÓ sö dông dµi h¹n vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh nguån vèn th­êng xuyªn theo c«ng thøc: Nguån vèn th­êng xuyªn = Vèn chñ së h÷u + Nî dµi h¹n Nguån vèn nµy th­êng ®­îc dµnh cho viÖc ®Çu t­ mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh vµ ét bé phËn tµi s¶n l­u ®éng tèi thiÓu th­êng xuyªn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Nguån vèn t¹m thêi: lµ nguån vèn cã tÝnh chÊt ng¾n h¹n (d­íi 1 n¨m) mµ doanh nghiÖp cã thÓ sö dông ®¸p øng nhu cÇu t¹m thêi vÒ vèn ph¸t sinh bÊt th­êng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Nguån vèn nµy bao gåm c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c kho¶n nî ng­êi cung cÊp, nî tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm cña ng­êi lao ®éng. ViÖc ph©n lo¹i nµy gióp Nhµ n­íc qu¶n lý xem xÐt, huy ®éng nguån vèn mét c¸ch hîp víi thêi gian sö dông ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh c. C¨n cø vµo ph¹m vi ho¹t ®éng vµ sö dông vèn Vèn cã thÓ chia lµm hai lo¹i: - Nguån vèn bªn trong doanh nghiÖp: lµ vèn mµ doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng ®­îc tõ b¶n th©n c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp bao gåm: tiÒn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, lîi nhuËn ®Ó l¹i, c¸c kho¶n dù tr÷, dù phßng ... - Nguån vèn bªn ngoµi doanh nghiÖp: lµ nguån vèn cã thÓ huy ®éng ®­îc tõ bªn ngoµi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh bao gåm vèn vay ng©n hµng, mét sè tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc, gãp vèn liªn doanh, c¸c kho¶n nî ng­êi cung cÊp. Víi c¸ch ph©n lo¹i nµy doanh nghiÖp ph¶i lùa chän sao cho hiÖu qu¶ mang l¹i lµ lín nhÊt, chi phÝ sö dông vèn lµ thÊp nhÊt. ViÖc huy ®éng vèn bªn trong c¸c ­u ®iÓm gióp doanh nghiÖp tù chñ sö dông vèn. ViÖc huy ®éng vèn bªn ngoµi cã ­u ®iÓm lµ t¹o cho doanh nghiÖp mét c¬ cÊu vèn linh ho¹t h¬n, chi phÝ sö dông vèn cã giíi h¹n, nÕu trong doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã møc danh lîi cao th× kh«ng ph¶i ph©n chia lîi nhuËn ®ã. Song nguån vèn huy ®éng bªn ngoµi cã nh­îc ®iÓm ph¶i tr¶ lîi tøc tiÒn vay ®óng h¹n. NÕu doanh nghiÖp sö dông vèn vay kÐm hiÖu qu¶ th× sÏ khã kh¨n lín cho doanh nghiÖp trong kh¶ n¨ng thanh to¸n. II. T×nh h×nh sö dông vèn vµ nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty N«ng s¶n Thùc phÈm Hoµ B×nh C«ng ty N«ng s¶n Thùc phÈm Hoµ B×nh ®­îc uû ban nh©n d©n tØnh xÕp lµ doanh nghiÖp h¹ng ba víi tæng sè vèn kinh doanh ban ®Çu khi míi thµnh lËp n¨m 1992 lµ (®¬n vÞ 1000®): 770.598 Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh: 186.756 Vèn l­u ®éng: 233.842 Vèn dù tr÷: 350.000 Sau 10 n¨m ho¹t ®éng tÝnh ®Õn 31/12/2001 c«ng ty ®· b¶o toµn vµ t¨ng tæng sè vèn kinh doanh lªn: 2.237.683 (®¬n vÞ tÝnh: 1.000®) Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh: 1.188.132 Vèn ng©n s¸ch cÊp: 986.164 Vèn tù bæ sung: 201.968 + Vèn l­u ®éng: 292.201 Vèn ng©n s¸ch cÊp: 244.854 Vèn tù bæ sung: 47.347 + Vèn dù tr÷: 757.350 Gi¸ trÞ ®Çu t­ mét phÇn do ng©n s¸ch cña Nhµ n­íc cÊp, mét phÇn do ®¬n vÞ chñ ®éng vay ng©n hµng ®Çu t­, mét phÇn ®­îc bæ sung tõ quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c nguån khÊu hao ®­îc ®Ó l¹i ®Ó ®Çu t­ tµi s¶n. Riªng phÇn tµi s¶n l­u ®éng tuy nh×n vµo sè liÖu vµ c¬ cÊu cã bÊt hîp lý nh­ vËy song sè vèn dù tr÷ c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch do Nhµ n­íc cÊp ph¶i b¶o tµon vÒ l­îng do vËy sè vèn nµy kh«ng thÓ ®­a ra ®Ó l­u chuyÓn ®­îc. Sè cßn l¹i ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh v× thÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty chñ yÕu b»ng vèn vay ng¾n h¹n víi l·i xuÊt ®­îc Nhµ n­íc quy ®Þnh do ®ã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh §¬n vÞ tÝnh: 1.000.000 ®ång STT ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 KÕ ho¹ch Thùc hiÖn KÕ ho¹ch Thùc hiÖn 1. 2. 3. 4. 5. Tæng møc doanh thu - Doanh thu ho¹t ®éng gia c«ng - Doanh thu ho¹t ®éng ®¹i lý Tæng chi phÝ gi¸ thµnh Nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc - ThuÕ VAT - ThuÕ TN doanh nghiÖp Lîi nhuËn sau thuÕ Thu nhËp b×nh qu©n ng­êi lao ®éng 10.000 0 10.000 9.500 601 600 1 10 0,5 9.120 0 9.120 9.091,964 517,047 516,448 0,599 5,407 0,53 12.000 0 12.000 11.500 701 700 1 15 0,6 11.969,982 0 11.969,982 11.933,867 624,641 624,042 0,599 10,156 0,58 NhËn xÐt ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty qua hai niªn ®é kÕ to¸n: - T×nh h×nh sö dông vèn cè ®Þnh: MÆc dï gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh qua hai n¨m kh«ng thay ®æi nhiÒu, song trong qu¸ tr×nh khai th¸c vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn, ®¬n vÞ ®· thanh lý mét sè tµi s¶n kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó t¸i t¹o tµi s¶n cè ®Þnh míi, phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó t¹o lîi thÕ chiÕn l­îc trong kinh doanh. - T×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng: Do sè vèn l­u ®éng cña ®¬n vÞ qu¸ Ýt so víi nhu cÇu kinhdoanh. Song ®¬n vÞ ®· cè g¾ng t×m mäi biÖn ph¸p huy ®éng vèn nh­: vay ng©n hµng, vay c¸n bé c«ng nh©n viªn, huy ®éng vèn nhµn rçi hoÆc khai th¸c b¸n hµng ®¹i lý, mua hµng chËm tr¶... do vËy ®Þnh møc hµng ho¸ dù tr÷ b×nh qu©n cña n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc rÊt râ rµng. - Do ®Èy m¹nh ph­¬ng thøc kinh doanh vµ t¨ng nhanh møc l­u chuyÓn hµng ho¸ n¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 2,848 triÖu ®ång vßng quay vèn l­u ®éng n¨m 2001 vÉn gi÷ ®­îc tèc ®é t­¬ng øng víi n¨m 2000. - ChØ tiªu lîi nhuËn cña n¨m 2001 so víi n¨m 2000 tuy cã t¨ng lªn (19,690 - 15,408 = 4,282) song tû suÊt lîi nhuËn cña n¨m 2001 gi¶m h¬n tû suÊt lîi nhuËn n¨m 2000 lµ do c¸c nguyªn nh©n c¬ b¶n sau: + Vèn l­u ®éng qu¸ Ýt kh«ng ®¸p øng ®ñ cho nhu cÇu kinh doanh cña doanh nghiÖp. + §¬n vÞ ph¶i vay l·i ng©n hµng vµ c¸c ®èi t­îng kh¸c, cho nªn nguån lîi nhuËn t¹o ra ph¶i giµnh mét phÇn lín cho viÖc chi phÝ ®Ó thanh to¸n tiÒn l·i. §©y lµ yÕu tè chñ yÕu dÉn ®Õn viÖc gi¶m lîi nhuËn cña ®¬n vÞ. + C¸c chi phÝ kh¸c ngµy mét t¨ng do ¶nh h­ëng cña mét sè mÆt hµng thiÕt yÕu ngµy mét t¨ng nh­: t¨ng gi¸ x¨ng dÇu, ®iÖn, thuÕ phÝ, lÖ phÝ ... ChÝnh v× vËy mµ c¸c yÕu tè trªn lµm ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ chi phÝ l­u th«ng. B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh vèn chñ së h÷u §¬n vÞ tÝnh: 1.000.000 ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 Chªnh lÖch Sè tiÒn Tû lÖ % I. Nguån vèn kinh doanh 1. Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp 2. Vèn tù bæ sung II. C¸c quü Quü ph¸t triÓn kinh doanh Quü dù tr÷ Quü khen th­ëng phóc lîi III. Nguån vèn ®Çu t­ XDCB 1.491,933 1.124,563 370,370 15,406 13,749 1,657 1.480,333 1.120,230 360,103 16,102 14,355 1,657 -14,6 -4,333 -10,267 0,606 0,606 0 99,02 99,61 97,22 104,52 100 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta cã thÓ nhËn xÐt nh­ sau: - Nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2001 gi¶m xuèng 0,98% so víi n¨m 2000 t­¬ng øng sè tiÒn 14,6 triÖu ®ång nguån vèn kinh doanh gi¶m lµ do tµi s¶n cè ®Þnh hoµn thµnh ®­îc duyÖt gi¶m tµi s¶n, gi¶m vèn (vèn tù bæ sung). Bªn c¹nh ®ã c¸c quü cña c«ng ty th× t¨ng 4,52% t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 0.606 triÖu ®ång biÓu hiÖn viÖc trÝch lËp c¸c quü rÊt kÞp thêi. Ta cã thÓ nhËn xÐt: C«ng ty ®· chó ý ®Õn viÖc ph¸t triÓn vµ b¶o toµn vèn kinh doanh nh­ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt ch­a cao, quyÒn lîi ng­êi lao ®éng ch­a ®­îc quan t©m (mÆc dï c¸c quü ®· ®­îc trÝch lËp kÞp thêi). C¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh: 1.000.000 ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 Chªnh lÖch Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû lÖ % Tû träng A. Nî ph¶i tr¶ I. Nî ng¾n h¹n II. Nî dµi h¹n III. Nî kh¸c B. Nguån vèn CSH I. Nguån vèn quü II. Nguån kinh phÝ 2.042,916 2.040,268 0 2,648 2.253,695 1.496,345 757,350 47,54 47,54 0.06 52,46 34,83 17,63 1.828,810 1.815,890 0 12,920 2.261,694 1.504,344 757,350 44,7 44,3 0,4 55,29 36,78 18,51 -214,106 -224,378 0 10,272 7,999 7,999 0 -10,48 -10,99 387,91 0,35 0,53 0 -3,88 -8,86 -19,58 -19,81 -19,81 Tæng céng 4.296,611 4.090,504 -206,107 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy nî ph¶i chiÕm tû träng t­¬ng ®èi c©n b»ng trong tæng nguån vèn víi 47,54% tæng vèn n¨m 2000 vµ chiÕm 44,7% tæng vèn n¨m 2001. Trong ®ã nî dµi h¹n l¹i kh«ng cã c¶ n¨m 2000 vµ n¨m 2001 ®iÒu ®ã cho thÊy nguån vèn cña c«ng ty mét phÇn lµ vèn tù cã (vèn Nhµ n­íc cÊp) cßn mét phÇn lµ vèn ®i vay. Nî ph¶i tr¶ n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 2000 chiÕm tû lÖ 10,48% t­¬ng øng 214,106 triÖu ®ång ®iÒu ®ã cho thÊy c«ng ty ®· tÝch cùc tr¶ nî nh»m gi¶m vèn vay, gi¶m l·i suÊt tiÒn vay nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 100,35% t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 7,999 triÖu ®ång chñ yÕu lµ do kinh doanh ®· cã l·i vµ xo¸ ®­îc kho¶n lç luü kÕ lµ -214,106 triÖu ®ång. Nh­ vËy tæng nguån vèn n¨m 2001 so víi n¨m 2000 gi¶m 19,91% t­¬ng øng sè tiÒn lµ 206,107 triÖu ®ång. Nguyªn nh©n lµ gi¶m ®­îc kho¶n nî vay ng©n hµng tõ nh÷ng n¨m tr­íc ®Ó ®Çu t­ mua s¾m vµ x©y dùng kho b·i c«ng ty. t×nh h×nh tµi s¶n cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh: 1.000.000 ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 Chªnh lÖch Sè tiÒn Tû lÖ 1. Tæng tµi s¶n - Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n - Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ dµi h¹n 2. Tæng TSL§ vµ §TNH/ tæng TS 3. TSC§ vµ §HDH/tæng TS 4.296,611 3.111,993 1.184,618 72,42% 27,58 4.090,512 2.952,715 1.137,797 72,18% 27,81% -206,099 -159,278 -46,821 -4,79 -5,11 -3,95 Qua b¶ng trªn cho thÊy n¨m 2001 tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n gi¶m xuèng 5,11% so víi n¨m 2000. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n n¨m 2001 gi¶m 3,95% so víi n¨m 2000, tæng tµi s¶n gi¶m 4,79%. Nh­ vËy t×nh h×nh tµi s¶n cña c«ng ty qua 2 n¨m kh«ng cã biÕn ®éng lín, s¶n xuÊt t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ viÖc bè trÝ c¬ cÊu vèn tû lÖ gi÷a tµi s¶n l­u ®éng vµ tµi s¶n cè ®Þnh t­¬ng ®èi hîp lý. * T×nh h×nh hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty: = = = 0,00652 ChØ tiªu nµy cho thÊy cø mét ®ång vèn bá ra thu ®­îc 2,92 ®ång doanh thu. = = = 0,00652 ChØ tiªu nµy cho thÊy mét ®ång vèn bá ra thu ®­îc 0,00652 ®ång lîi nhuËn. * C¸c chØ tiªu vÒ c«ng t¸c b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña c«ng ty: = - x k = 4.090,512 - 4.296,611 = -206,099 (triÖu ®ång) Trong kú kinh doanh, t×nh h×nh gi¸ c¶ kh«ng cã sù biÕn ®éng (n¨m 2001) nªn trªn thùc tÕ c«ng ty kh«ng tÝnh to¸n ®Õn hÖ sè tr­ît gi¸ trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n. Møc t¨ng tr­ëng vèn trong n¨m ®­îc tÝnh b»ng sè tuyÖt ®èi lµ -206,099 triÖu ®ång (do ®Çu t­ mua xe « t« con, dµn m¸y vi tÝnh, x©y míi hÖ thèng bin xÊy hµng n«ng s¶n thùc phÈm). Tèc ®é t¨ng tr­ëng = = = - 0,0479 (HÖ sè tr­ît gi¸ k kh«ng tÝnh ®Õn trong n¨m) Qua sè liÖu trªn cho ta thÊy c«ng ty chØ míi b¶o toµn ®­îc vèn kinh doanh, cßn viÖc t¨ng tr­ëng vèn cßn gÆp nhiÒu trong nh÷ng n¨m tíi. Vèn kinh doanh cã t¨ng tr­ëng m¹nh th× míi ®¸p øng ®­îc víi quy m« kinh doanh vµ viÖc t¸i s¶n xuÊt më réng cña doanh nghiÖp. PhÇn III Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty N«ng s¶n Thùc phÈm Hoµ B×nh I. VÒ phÝa doanh nghiÖp 1. Qu¶n lý, ®Çu t­ mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, khai th¸c triÖt ®Ó hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t­ mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh ®óng ph­¬ng h­íng vµ môc ®Ých, vÊn ®Ò nµy cã ý nghÜa to lín vµ quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ vèn s¶n xuÊt kinh doanh vµ vèn cè ®Þnh, gi¶m ®­îc hao mßn v« h×nh, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ tõ ®ã gi¶m gi¸ thµnh gãp phÇn t¨ng uy tÝn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ vèn cña c«ng ty. Trong n¨m qua c«ng ty ®· quan t©m ®æi míi mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ ®· lµ t¨ng vèn cè ®Þnh. Tèc ®é t¨ng vèn cè ®Þnh nhanh h¬n tèc ®é cña doanh thu ®· lµm cho hiÖu qu¶ vèn sö dông vèn cè ®Þnh gi¶m, do ®ã c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p më réng thÞ tr­êng t¨ng doanh thu n©ng cao s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ. C«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p ph©n tÝch, tÝnh to¸n tû träng ®Çu t­ hîp lý cho tõng tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc khai th¸c vµ sö dông triÖt ®Ó m¸y mãc thiÕt bÞ, ®­a m¸y mãc thiÕt bÞ vµo ho¹t ®éng mét c¸ch ®ång bé, c«ng suÊt ho¹t ®éng ph¶i ®­îc sö dông triÖt ®Ó vµ ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cÇn b¶o d­ìng qu¶n m¸y mãc thiÕt bÞ, h¹n chÕ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh vµ ph¶i cã ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n khÊu hao hîp lý ®Ó vèn cè ®Þnh ®­îc b¶o toµn. 2. Tæ chøc thanh to¸n vµ thu håi c«ng nî Tæ chøc ®Ó ®µo t¹o viÖc ®¶m b¶o thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cïng víi viÖc thu håi c«ng nî cã vai trß quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. II. VÒ phÝa Nhµ n­íc §Ó më réng quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¹m vi thÞ tr­êng cho c«ng ty, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh th× c«ng ty ph¶i ®­îc ®Çu t­ vÒ kü thuËt vµ vèn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®ßi hái Nhµ n­íc ph¶i ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã Nhµ n­íc ­u tiªn cÊp thªm vèn hoÆc ®æi míi chÕ ®é cho vay tÝn dông b»ng c¸ch h¹ l·i suÊt cho vay xuèng, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty t¨ng vèn ®Çu t­, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng nhanh vßng quay cña vèn KÕt luËn Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty nh÷ng n¨m qua nguån vèn Nhµ n­íc cÊp kh«ng ®ñ phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh quy m« kinh doanh ngµy cµng ®­îc më réng, mÆt hµng kinh doanh ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng nh­ng du nguån vèn cña c«ng ty thÊp do vËy c«ng ty sö dông vèn kinh doanh chñ yÕu lµ vèn vay ng©n hµng vµ vèn chiÕm dông cña c¸c ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c. HiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty ch­a ®­îc cao do nhiÒu ®¬n vÞ cïng kinh doanh mÆt hµng vµ c¸c t­ th­¬ng c¹nh tranh gay g¾t hµng tån kho nhiÒu dÉn ®Õn lîi nhuËn thÊp song c«ng ty vÉn b¶o toµn ®­îc nguån vèn do Nhµ n­íc cÊp, hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô thuÕ ®èi víi Nhµ n­íc, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®­îc n©ng lªn. Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c«ng ty cïng víi lßng h¨ng say t×m tßi s¸ng t¹o cña b¶n th©n, kÕt hîp víi sù nhiÖt t×nh h­íng dÉn cña c¸c nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n ®· ñng hé cho em thªm søc m¹nh, tiÕp thªm cho em nghÞ lùc ®Ó em v­ît qua nh÷ng chÆng ®­êng cuèi cïng tr­íc khi ra tr­êng. Thêi gian thùc tËp ë c«ng ty ®· hÕt, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña ban l·nh ®¹o c«ng ty, c¸c phßng ban cña c«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o TrÇn M¹nh Hïng ®· gióp ®ì em hoµn thiÖn b¶n b¸o c¸o nµy. môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Nông sản Thực phẩm Hoà Bình.DOC
Luận văn liên quan