Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ ở trung tâm Du lịch thanh niên Việt Nam

Mở đầu Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới đang có tác động tích cực đến nhu cầu du lịch của con người. Du lịch đã trở thành một hiện tượng phổ biến trên thế giới và là nhu cầu cần thiết cho mọi người. Nghị định 45/CP của chính phủ về đổi mới quản lý và phát triển ngành du lịch đã coi du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sự đổi mới cho Đảng ta lãnh đạo và khởi xướng đã thu được những thành tựu bước đầu quan trọng trên các mặt kinh tế - xã hội - ngoại giao. Nhận thức về vai trò vị trí và đạt hiệu quản nhiều mặt của du lịch trong nền kinh tế và hoạt động xã hôi, ngành kinh doanh du lịch nói chung và ngành kinh doanh khách sạn nói riêng đã cố gắng xây dựng lực lượng, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng qui mô hoạt động nhằm thoả mãn nhu cầu của khách du lịch, với mục đích đem lại lợi nhuận cao, đồng thời hỗ trợ các ngành kinh tế khác cùng phát triển mạnh lên. Tuy nhiên trong kinh doanh, du lịch còn có nhiều tồn tại cần được khắc phục như tình trạng thất thoát, lãng phí vật liệu chế biến, tiền vốn . Điều này đòi hỏi cần phải tăng cường quản lý chặt chẽ trong ngành du lịch mà đặc biệt là hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành là khâu quan trọng. Trong toàn bộ công tác kế toán của các doanh nghiệp sản xuất nói chúng. Các doanh nghiệp sản xuất dịch vụ nói riêng. Chi phí sản xuất là những chi phí về sử dụng tài sản, vật liệu, lao động trong quá trình sản xuất, là cơ sở để cấu tạo nên giá thành sản phẩm. Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả những loại tài sản, nguyên vật liệu, lao động, tiền vốn đi đôi với việc phấn đấu hạ giá thành sản phẩm. Phải chăng là một nhiệm vụ chủ yếu của doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế của doanh nghiệp mà còn là một trong những điều kiện kiên quyết để tăng tích luỹ xã hội, tăng tốc độ quy mô phát triển sản xuất kinh doanh cuối doanh nghiệp cải thiện và nâng cao đời sống của người lao động. Trong thời gian thực tập tại trung tâm du lịch thanh niên Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn với sự giúp đỡ của các cán bộ kế toán và được sự giúp đỡ các thầy các cô trong Khoa Tài chính Kế toán trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội, em đã lựa chọn và đi sâu nghiên cứu đề tài "Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ ở trung tâm Du lịch thanh niên Việt Nam". Đề tài gồm ba phần lớn Phần I: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ trong ngành dịch vụ du lịch. Phần II: Tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành du lịch ở trung tâm du lịch Thanh niên Việt Nam. Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở trung tâm du lịch Thanh niên Việt Nam. Phần thứ nhất Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ trong ngành dịch vụ du lịch. 1.1. Đặc điểm kinh doanh du lịch ảnh hưởng đến công tác kế toán Du lịch là một trong những ngành kinh doanh chuyên cung cấp những lao vụ, dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt thoả mãn nhu cầu đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân. Hoạt động kinh doanh du lịch có những đặc điểm sau: Du lịch là ngành kinh tế có hiệu quả cao, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn nhanh song đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu cũng nhiều. Hoạt động kinh doanh du lịch mang tính thời vụ, phụ thuộc vào nhiều điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, văn hoá xã hội, điều kiện di sản lịch sử văn hoá, phong cảnh chùa chiền độc đáo hấp dẫn. Đối tượng phục vụ của ngành Du lịch luôn luôn di động và rất phức tạp. Số lượng khách du lịch cũng như số ngày lưu lại của khách luôn biến động. Kinh doanh Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như kinh doanh hướng dẫn du lịch, lữ hành, kinh doanh hàng hoá, kinh doanh vận tải, kinh doanh ăn uống, nghỉ ngơi, khách sạn. 1.2. Nội dung tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ trong ngành dịch vụ du lịch. 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất là biểu bằng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm). Thực chất chi phí sản xuất là sự dịch chuyển vốn - chuyển dịch giá trị của các yếu tố sản xuất và các đối tượng tính giá (sản phẩm, lao vụ, dịch vụ). Trong dịch vụ hiện nay, người ta thực hiện hai cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu đó là: * Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố * Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục 1.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố. Theo cách phân loại này người ta căn cứ vào nội dung kinh tế của chi phí để phân loại chi phí. Những chi phí có nội dung kinh tế thì được xếp vào cùng một yếu tố chi phí bất kể chi phí đó phát sinh ở đâu và do nơi nào gánh chịu, đồng thời chỉ những chi phí phát sinh lần đầu, không tính những chi phí luân chuyển nội bộ. Theo chế độ hiện hành bao gồm 5 yếu tố: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền. Cách phân loại này có tác dụng: Phục vụ lập dự án chi phí sản xuất kinh doanh, biết được tỷ trọng từng loại chi phí, làm căn cứ để lập kế hoạch về cung ứng vật tư, bố trí lao động. 1.2.1.2. Phân loại theo khoản mục. Theo cách phân loại này người ta căn cứ vào công dụng kinh tế của chi phí để phân loại. Những chi phí có nội dung kinh tế thì được xếp vào cùng một khoản chi phí bất kể chi phí đó là chi phí sản xuất chia thành các khoản mục. * Chi phí nguyên liệu trực tiếp * Chi phí nhân công trực tiếp * Chi phí sản xuất chung 1.2.2. Các loại giá thành sản phẩm Giá thành là biểu hiện bằng tiền mặt của toàn bộ các khoản hao phí về lao động vật hoá có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành. Để đáp ứng các yêu cầu quản lý, hạch toán và kế hoạch hoá giá thành cũng như yêu cầu xây dựng giá thành cả hàng hoá, giá thành được xem xét dười nhiều góc độ, nhiều phạm vi tính toán khác nhau. Về lý luận cũng như trên thực tế, giá thành sản phẩm được phân loại theo rất nhiều tiêu thức. 1.2.2.1. Phân loại theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành theo cách phân loại này, giá thành sản phẩm gồm: * Giá thành kế hoạch: Đư

doc60 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2439 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ ở trung tâm Du lịch thanh niên Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ùc tiÕp + TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Né dung : TK 621 " chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp" Bªn nî: Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu ®· xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh Bªn cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµo gi¸ thµnh - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK sö dông TK 622 Néi dung Bªn nî: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo gi¸ thµnh s¶n xuÊt. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Tµi kho¶n sö dông TK 627 " chi phÝ s¶n xuÊt chung" Néi dung : Bªn nî: chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú bao gåm: TiÒn l­¬ng, phô cÊp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n ph©n x­ëng, chi phÝ vËt liÖu dïng cho ph©n x­ëng, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, khÊu hao, b»ng tiÒn kh¸c. Bªn cã: KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo gi¸ thµnh S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. TK 334, 338 TK 911 TK 611 TK 152 TK 154 TK 631 TK 154 TK 621 K/C CPSXKD D ®Çu kú K/C CPSXKD D cuèi kú Gi¸ trÞ vËt liÖu tÝnh Vµo CP SXKD Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK 622 Chi phÝ nh©n c«ng Trùc tiÕp TK 627 TK 632 TK 155 TK 641,642 Chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 111,214 , 331 125 Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô §Ó tæng hîp ®¬n vÞ ¸p dông chøng tõ ghi sæ tõ chøng tõ gèc vµ b¶ng kª tæng hîp vµ chøng tõ ghi sæ. Tõ ®ã lÊy sè liÖu vµo chi tiÕt TK 621, TK 622, TK 627. Tõ sæ chi tiÕt vµo chøng tõ ghi sæ kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµo gÝ thµnh lÊy sèl iÖu ë chøng tõ ghi sæ vµo sæ chi tiÕt gi¸ thµnh tõ sæ chi tiÕt gi¸ thµnh vµo b¶ng tæng hîp gi¸ thµnh. VËy bªn nî TK 154 " chi phÝ s¶n xuÊt dë dang" ®­îc tËp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt trong kú ( NÕu ®¬n vÞ ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn). C¸c chi phÝ nµy tËp hîp vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm trõ mét sè kho¶n ( nÕu cã ) - Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi: Trong viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng h¹ch to¸n ph¶i ®¶m b¶o thèng nhÊt gi÷a phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ph¶i thèng b¸o cho c¸c phßng ban. Tr×nh tù tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ sau: Chøng tõ gèc B¶ng kª tæng hîp Chøng tõ ghi sæ Sæ chi tiÕt tµi kho¶n Chøng tõ ghi sæ Sæ chi tiÕt TK 154 B¶ng kª tæng hîp gi¸ thµnh - Gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô ®· hoµn thµnh ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh tõ lóc khëi ®Õn lóc hoµn thµnh ®em tiªu thô ®­îc lËp trªn c¬ së chi tiÕt gi¸ thµnh theo ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng nµy, gi¸ thµnh ®­îc tËp hîp trong th¸ng, quý lµ gi¸ trÞ thùc tÕ. Trong kinh doanh dÞch vô chØ cã ho¹t ®éng nhiÕp ¶nh, giÆt lµ …. Lµ cã s¶n phÈm dë dang cßn c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh­ ¨n uèng, buång ngñ, b¸n hµng, dÞch vô kh¸c kh«ng cã s¶n phÈm dë dang. å S¶n phÈm dÞch vô = S¶n phÈm dë dang ®Çu kú ( nÕu cã) + Tæng chi phÝ ph¸t sinh trong kú - S¶n phÈm dë dang cuèi kú ( nÕu cã ) Hµng th¸ng, tæng hîp gi¸ thµnh thùc tÕ cña ho¹t ®éng dÞch vô ®i tiªu thô ®­îc chuyÓn qua TK 632 " gi¸ vèn b¸n hµng" tõ ®ã c¸ch chuyÓn sang tµi kho¶n 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh PhÇn II: T×nh h×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô ë trung t©m du lÞch Thanh niªn ViÖt Nam 2.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña trung t©m du lÞch Thanh niªm ViÖt Nam 2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña trung t©m du lÞch Thanh niªn ViÖt Nam Trung t©m du lÞch thanh niªn ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp ngµy 10/10/1985 do Ban bÝ th­ TW§TNCS Hå ChÝ Minh ký quyÕt ®Þnh ®Õn ngµy 18/12/1996 Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr­ëng ®· ký quyÕt ®Þnh cho phÐp Trung t©m du lÞch thanh niªn ViÖt Nam cã ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Ó ho¹t ®éng trong n­íc vµ ngoµi n­íc. Tõ buæi ban ®Çu cã 6 c¸n bé cã tay nghÒ cao ®Ó phôc vô du kh¸ch trong n­íc vµ ngoµi n­íc. 2.1.2. Chøc n¨ng - Nghiªn cøu tham m­u ®Ò xuÊt cho ban bÝ th­ Trung ­¬ng §oµn vÒ chñ tr­¬ng, ho¹t ®éng tham gia du lÞch, ®¶m b¶o néi dung gi¸o dôc cña §oµn phï hîp víi tuæi trÎ. - Phèi hîp chÆt chÏ víi Tæng côc du lÞch ViÖt Nam ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng du lÞch cho thanh niªn ViÖt Nam vµ kh¸ch quèc tÕ. - Quan hÖ víi héi ®ång du lÞch thanh niªn thÕ giíi vµ c¸c tæ chøc du lÞch cña thanh niªn c¸c n­íc XHCN ®Ó trao ®æi kinh nghiÖm vµ phèi hîp ho¹t ®éng du lÞch, ®µo t¹o c¸n bé. 2.1.3. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n. - Thùc hiÖn ®óng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c du lÞch, vËn dông vµo nh÷ng ho¹t ®éng du lÞch cña §oµn thanh niªn. Thùc hiÖn nghÞ quyÕt, chñ tr­¬ng cña §oµn vµ c¸c ho¹t ®éng du lÞch cña thanh niªn. - LËp kÕ ho¹ch hµng n¨m cho c¸c tØnh thµnh, tæ chøc tham quan cho thanh thiÕu niªn - Tæ chøc kinh doanh theo nguyªn t¾c h¹ch to¸n kinh tÕ kinh doanh XHCN, lÊy thu bï chi vµ gãp phÇn t¨ng nguån thu kinh phÝ cho §oµn. 2.1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y Qu¶n lý. * Ban gi¸m ®èc: Cã 2 ng­êi. Mét Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Mét Phã gi¸m ®èc: Gióp Gi¸m ®èc chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña Trung t©m. * Phßng hµnh chÝnh tæ chøc: Cã tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch vÒ mÆt nh©n sù, tæ chøc qu¶n lý toµn bé c«ng nh©n viªn cña trung t©m. Phô tr¸ch viÖc tÝnh l­¬ng, qu¶n lý thang bËc l­¬ng cña tõng ng­êi trong tõng phßng ban ®¬n vÞ trùc thuéc tham m­u cho Ban Gi¸m ®èc vÒ mÆt tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng. * Phßng kÕ ho¹ch vËt t­: Cã nhiÖm vô tham m­u cho Ban gi¸m ®èc vÒ mÆt chiÕn l­îc kinh doanh ng¾n h¹n còng nh­ dµi h¹n hµng quý, hµng n¨m, tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cho trung t©m cung cÊp ®Çy ®ñ vËt t­ trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho c¸c phßng ban, bé phËn s¶n xuÊt. * Phßng kÕ to¸n tµi vô: Qu¶n lý toµn bé t×nh h×nh thu chi tµi chÝnh cña trung t©m. Tæ chøc h¹ch to¸n trong trung t©m theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª cña Nhµ n­íc. Cung cÊp nh÷ng th«ng tin thùc vÒ t×nh h×nh kinh doanh, thu chi tµi chÝnh cña Trung t©m. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph©n tÝch ®Ó gióp Ban Gi¸m ®èc khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng cña Trung t©m phôc vô kÞp thêi cho kinh doanh. * Phßng giao dÞch h­íng dÉn: Tæ chøc ®ãn tiÕp kh¸ch hµng giíi thiÖu l­u tró lo¹i h¹ng phßng, tiÖn nghi, vÞ trÝ, gi¸ c¶ víi kh¸ch ®Õn, khi ®¹t ®­îc tho¶ thuËn th× lµm thñ tôc tiÕp nhËn kh¸ch giao ch×a kho¸ phßng cho kh¸ch, thu tiÒn vµ cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn kh¸ch ®Õn tËn phßng hä thuª. Tæ chøc c«ng t¸c h­íng dÉn phiªn dÞch phôc vô kh¸ch nÕu hä yªu cÇu. D­íi c¸c phßng ban cßn cã c¸c tæ bé phËn trùc tiÕp lµm c«ng t¸c dÞch vô - Tæ buång: Cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o vÖ sinh , kh«ng gian, bè trÝ s¾p xÕp c¸c ®å dïng trong phßng ®¶m b¶o tÝnh thÈm mü cÇn thiÕt cho phßng ë cña kh¸ch. - Tæ b¶o vÖ: Cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ t×nh h×nh trËt tù an ninh, t×nh h×nh tµi s¶n cña toµn trung t©m. - Tæ bµn, bar, bÕp: Tæ chøc phôc vô ¨n uèng cho kh¸ch thuª phßng, c¸c héi nghÞ, líp tËp huÊn. - Tæ giÆt lµ: Cã nhiÖm vô b¶o ®¶m vÖ sinh s¹ch sÏ ch¨n, mµn, ®Öm trong phßng kh¸ch. Tæ chøc giÆc lµ thuª phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch ®Ó tËn dông trang thiÕt bÞ hiÖn cã t¨ng thu nhËp cho trung t©m. - Tæ b¶o d­ìng: Cã nhiÖm vô söa ch÷a c¸c c«ng t¸c lÆt vÆt cña trang thiÕt bÞ cña phßng ë nh­: Söa ®iÖn, n­íc, méc, nÒ. (xem biÓu sè 1 - S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh). B¶ng c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh sù t¨ng tr­ëng cña Trung t©m Du lÞch thanh niªn ViÖt Nam §¬n vÞ (®ång) Stt ChØ tiªu 2001 2002 2003 1 2 3 4 Doanh thu Lîi nhuËn Tæng quü l­¬ng Thu nhËp b×nh qu©n 2.195.059.195 695.195.890 550.187.110 1.100.580 3.407.058.175 715.089.810 750.350.890 1.140.590 3.709.690.810 680.255.580 800.527.525 1.200.979 2.1.5. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña Trung t©m du lÞch thanh niªn ViÖt Nam 2.1.5.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Theo h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nµy toµn trung t©m chØ lËp mét phßng kÕ to¸n duy nhÊt ®Ó tËp trung thùc hiÖn toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n ë Trung t©m nh»m cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin kinh tÕ vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña tµi s¶n, vËt t­, hµng ho¸ tiÒn vèn, t×nh h×nh chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Trung t©m nãi chung vµ cña tõng bé phËn trùc thuéc nãi riªng. - KÕ to¸n tr­ëng: Phô tr¸ch chung toµn bé t×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë Trung t©m, ®«n ®èc c¸c nh©n viªn kÕ to¸n hoµn thµnh c«ng viÖc cña m×nh. KÕ to¸n tr­ëng ®¶m nhËn kÕ to¸n tæng hîp, theo dâi vµ cung øng kÞp thêi sè liÖu cho Gi¸m ®èc vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cã liªn quan. Ngoµi ra, kÕ to¸n tr­ëng cßn cã nhiÖm vô tham m­u cho Bam gi¸m ®èc vµ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh, thu chi… ®¶m b¶o ®óng qui t¾c vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho Trung t©m. - KÕ to¸n TSC§, c«ng cô dông cô vµ hµng ho¸, nguyªn vËt liÖu, thùc phÈm. Theo dâi toµn bé t×nh h×nh TSC§ c«ng cô dông cô c¶ vÒ mÆt l­¬ng vµ mÆt gi¸ trÞ. T×nh h×nh tÝnh trÝch hao mßn vµ ph©n bæ chi phÝ vµ c¸c bé phËn liªn quan. Theo dâi c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ cña chóng. - KÕ to¸n thu chi tiÒn mÆt, tiÒn l­¬ng vµ BHXH: §¶m b¶o theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh thu chi tiÒm mÆt cña c«ng ty theo ®óng chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. §¶m b¶o tr¶ l­¬ng kÞp thêi cho tõng bé phËn theo ®óng møc l­¬ng mµ phßng tæ chøc hµnh chÝnh ®· tÝnh vµ chuyÓn giao. Ph©n bæ kÞp thêi hîp lý chi phÝ tiÒn l­¬ng vµo c¸c bé phËn cã liªn quan. - KÕ to¸n c«ng nî vµ chi phÝ: §¶m b¶o theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh c«ng nî cña Trung t©m víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c theo tõng chñ nî hay con nî ®¶m b¶o viÖc ®«n ®èc viÖc thanh to¸n kÞp thêi, ®Çy ®ñ, tr¸nh t×nh tr¹ng ®Ó c¸c ®¬n vÞ kh¸c chiÕm dông vèn cña Trung t©m. Theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh chi phÝ cho ho¹t ®éng cña trung t©m, më c¸c sè s¸ch thÝch hîp, ph©n bæ chi phÝ qu¶n lý vµo c¸c ho¹t ®éng kinh doanh theo c¸c ®Þnh møc tiªu chuÈn hîp lý. (xem biÓu sè 2 - S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n) 2.1.5.2. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông ë c«ng ty. H×nh thøc kÕ to¸n mµ trung t©m ¸p dông lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. C¸c lo¹i sæ chñ yÕu cña h×nh thøc ghi sæ §Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc chøng tõ ghi sæ lµ c¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n kh«ng ph¶i lµ chøng tõ gèc mµ lµ "chøng tõ ghi sæ" ®­îc lËp trªn c¬ së chøng tõ gèc, viÖc ghi sæ tæng hîp ®­îc lµm 2 qu¸ tr×nh - Ghi theo tr×nh tù thêi gian trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Ghi theo néi dung kinh tÕ trªn sæ c¸i. * H×nh thøc ghi sæ gåm c¸c lo¹i sau: + Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ + Sæ c¸i + C¸c sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p ghi chÐp sæ. KÕ to¸n theo sau xem biÓu ®å 3 - H×nh thøc kÕ to¸n ¸p ë c«ng ty. 2.2 T×nh h×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô ë trung t©m du lÞch thanh niªn ViÖt Nam 2.2.1 Ph©n lo¹i chi phÝ vµ kho¶n môc gi¸ thµnh ë trung t©m Lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh dÞch vô du lÞch nh­ng l¹i chÞu sù qu¶n lý cña Trung ­¬ng §oµn vµ Tæng côc du lÞch, s¶n phÈm cña Trung t©m chñ yÕu lµ buång ngñ, ¨n uèng, b¸n hµng dÞch vô kh¸c. Do s¶n phÈm lµ du lÞch lµdu lÞch do ®ã ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch còng kh¸c nhau do vËy viÖc h¹ch to¸n tËp chi phÝ cho tõng ho¹t ®éng còng rÊt phøc t¹p, s¶n phÈm cña Trung t©m s¶n xuÊt ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh Trung t©m ph¶i bá ra c¸c chi phÝ s¶n xuÊt: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp , chi phÝ s¶n xuÊt chung. 2.2.1.1. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. ViÖc tæ chøc vµ h¹ch to¸n ë ®©y th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu chñ yÕu cho ¨n uèng, cßn c¸c dÞch vô kh¸c th× kh«ng cã. Do vËy chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm toµm bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®Ó t¹o ra s¶n phÈm ¨n uèng nh­: C¸c lo¹i thùc phÈm vµ c¸c nguyªn vËt liÖu phôc dïng ®Ó chÕ biÕn: ®­êng, r­îu, cån… phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng nµy. 2.2.1.2. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Bao gåm c¸c kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ cho nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c lao vô - dÞch vô bao gåm: L­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l­¬ng. Ngoµi ra chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cßn bao gåm c¸c kho¶n ®ãng gãp cho c¸c quü BHXH, BHYT, KDCD do chñ sö dông lao ®éng chÞu vµ phÇn nµy ®­îc tÝnh vµ chi phÝ s¶n xuÊt theo tû lÖ 19% trÝch theo l­¬ng 2.2.1.3. Chi phÝ s¶n xuÊt chung Bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn s¶n xuÊt s¶n phÈm cßn l¹i nh­: KhÊu hao TSC, ®iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i, c«ng cô dông cô, söa ch÷a th­êng xuyªn, chi phÝ ®Æt phßng Nh­ vËy viÖc ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt t¹i trung t©m du lÞch thanh niªn ViÖt Nam phï hîp víi chÕ ®é ban hµnh trong ngµnh du lÞch - dÞch vô. 2.2.2. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh Do ®Æc ®iÓm vÒ mÆt tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cña trung t©m chñ yÕu lµ phôc vô kh¸ch du lÞch nh»m tho¶ m·n c¸c nhu cÇu vÒ mäi mÆt cña kh¸ch. Do vËy viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ph¶i theo nguyªn t¾c tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh ë ho¹t ®éng dÞch vô th× tËp hîp riªng cho ho¹t ®éng ®ã, c«ng t¸c tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh vµo mçi th¸ng, mçi quý. 2.2.3. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. Do ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kh¸ch s¹n mµ ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Theo ph­¬ng ph¸p nµy tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú liªn quan ®Õn viÖc cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô kÕ to¸n ë ®©y sö dông mét sè tµi kho¶n sau + TK 154 "chi phÝ s¶n xuÊt dë dang". Toµn bé chi phÝ ph¸t sinh, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tËp hîp bªn nî cña TK nµy. + TK 154 "chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang": TK nµy më 2.2.4. H¹ch to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ: 2.2.4.1. H¹ch to¸n chi phÝ nguån vËt liÖu trùc tiÕp Trung t©m du lÞch thanh niªn ViÖt Nam th× nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chñ yÕu vµo ho¹t ®éng kinh doanh ¨n uèng, vËy chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®­îc tËp hîp vµo TK 621 "chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp" bao gåm c¶ vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô….. dïng ®Ó chÕ biÕn s¶n phÈm ¨n uèng. ë ®©y chi phÝ nguyªn vËt liÖu phôc vô ¨n uèng cßn c¸c ho¹t ®éng kh¸c kh«ng tËp hîp vµo TK 621. S¶n phÈm ë ®©y tuú thuéc vµo tõng ®èi t­îng cña kh¸ch s¹n mµ phôc vô. Do vËy c¸c vËt liÖu chÝnh phô vµ c¸c vËt liÖu kh¸c kh«ng nhËp vµo kho mµ chuyÓn th¼ng cho ®èi t­îng sö dông còng kh¸c nhau. H¬n n÷a trung t©m kh«ng ¸p dông h×nh thøc kho¸n nÒn toµn bé nguyªn liÖu sö dông ph¶i tù khai th¸c vµ mua ngoµi trªn thÞ tr­êng, do ®ã gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu kh«ng æn lªn xuèng theo gi¸ c¶ thÞ tr­êng. ë trung t©m du lÞch thanh niªn ViÖt Nam do nhiÒu kho¶n chi phÝ vËt liÖu kh¸c nhau do vËy tr­íc khi ghi vµo phiÕu xuÊt tr­íc khi giao phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n lËp b¶ng kÕ xuÊt kho vËt liÖu, do vËy tr­íc khi ghi vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n lËp b¶ng kª xuÊt kho (xem biÓu sè 4 - B¶ng kª xuÊt kho sè: 01). LËp b¶ng kÕ xuÊt kho tuy ch­a ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n, nh­ng do ®Æc ®iÓm kinh doanh ë ®©y. Do ®ã ®ßi hái kÕ to¸n lËp b¶ng kª tr­íc phiÕu xuÊt, ®Ó vµo phiÕu ®¬n gi¶n h¬n. Nh­ng nã cã nh­îc ®iÓm lµ cång kÒnh, mçi lÇn ph¶i kÌm b¶ng kª xuÊt kho (xem biÓu sè 5 - phiÕu xuÊt kho sè 01) (xem biÓu sè 6 - phiÕu xuÊt kho sè 02) C¨n cø vµo chøng tõ gèc (PhiÕu xuÊt kho nguyªn vËt liÖu) kÕ to¸n ghi Nî TK621 (¨n uèng) 1.450.000® Cã TK 152 (1521) 1450.000® phiÕu xuÊt kho sè 01 Nî TK621 (¨n uèng) 200.000® Cã TK 152 (1522) 200.000® PhiÕu xuÊt kho sè 02 Sè liÖu tõ b¶ng kª xuÊt kho vµ phiÕu xuÊt kho vµ b¶ng kª tæng hîp tµi kho¶n nguyªn vËt liÖu TK "152". B¶ng nµy ®­îc ghi hµng ngµy khi phiÕu xuÊt kho cho ph¸t sinh. Mçi th¸ng lËp mét b¶ng kª ghi cã TK152 "Nguyªn vËt liÖu" Xem biÓu sè 07 - B¶ng tæng hîp sè 01 kÕ to¸n LËp b¶ng kª tæng hîp tµi kho¶n 152 ®Ó theo dâi t×nh h×nh xuÊt thùc phÈm vµ c¸c vËt liÖu phô ®em vµo chÕ biÕn s¶n phÈm ¨n uèng. Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc vµ b¶ng kª tæng hîp ®Ó vµo sæ chøng tõ chi tiÕt TK022 chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Sæ chÝnh chi tiÕt chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK621 xem biÓu sè 8 - sæ chÝnh chi tiÕt chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp". Cuèi n¨m quý c¨n cø vµo sæ chÝnh chi tiÕt kÕ to¸n ghi: Nî TK 154(¨n uèng) 284.048.200® Cã TK 621(¨n uèng) 284.048.200® Sæ chi tiÕt nµy nh»m theo dâi chÝnh chi tiÕt sè l­îng nguyªn vËt liÖu chÝnh, phô trong th¸ng vµ c¶ quý. Cuèi quý kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng ¨n vµo sæ chÝnh chi tiÕt gi¸ thµnh. Cuèi quý c¨n cø vµo b¶ng kª tæng hîp kÕ to¸n vµo chøng tõ ghi sæ xem biÓu sè 9 - Chøng tõ ghi sæ sè 01 Do vËy viÖc sö dông vËt liÖu ë trung t©m mét mÆt qu¶n lý chÆt chÏ mÆt kh¸c c¸c c¸n bé xÝ nghiÖp cßn thùc hiÖn ®­îc biÖn ph¸p tèi ­u nhÊt. + Sö dông (tËn dông) hÕt c¸c kho¶n vËt liÖu, nÕu dïng kh«ng hÕt cÇn ®Ó chÕ biÕn cho b÷a kh¸c víi môc ®Ých gi¶m chi phÝ. + Gi¶m tû lÖ hao hôt vËt liÖu. + T¨ng b¶o qu¶n, qu¶n lý vËt liÖu, thùc hiÖn c©n ®ong, ®o ®Õm trong kh©u giao nhËn. 2.2.4.2 Kho¶n môc nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n céng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm ë trung t©m du lÞch thanh niªn ViÖt Nam bao gåm: TiÒn l­¬ng chÝnh vµ c¸c phô cÊp ph¶i tr¶ vµ trùc tiÕp cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt l©u dµi. Chi phÝ nh©n c«ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng bao gåm tiÒn c«ng cña bé m¸y qu¶n lý, tiÒn c«ng tr¶ cho bé phËn b¸n hµng vµ dÞch vô kh¸c. Trong chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp ngoµi tiÒn l­¬ng cßn cã BHXH, kinh phÝ c«ng ®oµn BHYT mµ chñ sö dông lao ®éng ph¶i nép. Chi phÝ nµy ®­îc trÝch theo 19% tiÒn l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. §Ó thùc hiÖn tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n s¶n xuÊt mµ trung t©m ¸p dông lµ h×nh thøc tr¶ tiÒn l­¬ng theo thêi gian, chøng tõ ban ®Çu ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng theo thêi gian lµ b¶ng chÊm c«ng. C¸c b¶ng chÊm c«ng sau khi ®· lËp ë c¸c tæ s¶n xuÊt chuyÓn vÒ phßng tæ chøc lao ®éng ghi chÐp, x¸c nhËn sau ®ã chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó lµm c¨n cø tÝnh l­¬ng vµ ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Mçi bé phËn ®­îc lËp mét sæ "sæ thanh to¸n tiÒn l­¬ng" v× tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n ë ®©y tÝnh theo hÖ sè l­¬ng cho tõng ho¹t ®éng kinh doanh. Do vËy mçi bé phËn (ho¹t ®éng) s¶n xuÊt kinh doanh cã hÖ sè riªng. ë tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt hoÆc nh©n viªn qu¶n lý ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc: TiÒn l­¬ng c¸n bé CNV trùc tiÕp s¶n xuÊt = Møc l­¬ng chÝnh X HÖ sè l­¬ng cÊp bËch Møc l­¬ng chÝnh lµ : 290.000® HÖ sè l­¬ng tuú thuéc tõng ho¹t ®éng, c«ng viÖc cña mçi ng­êi trong ®ã mµ cã hÖ sè riªng. VÝ dô: TiÒn l­¬ng cña §Æng ThÞ Thanh ë buång ngñ = 290..000® x 2.56 = 742.000® 742.400® lµ møc l­¬ng chÝnh . TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CBCNV = l­¬ng chÝnh + tr¸ch nhiÖm + phô cÊp. H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nh­ sau: Nî TK622: tæng sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CN trùc tiÕp s¶n xuÊt Cã TK334 Trong th¸ng mét kÕ thanh to¸n tiÒn l­¬ng tÝnh ra tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt bé phËn buång nh­ sau: Tæng tiÒn: 12.450.000® - Khi tr¶ l­¬ng cho c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt kÕ to¸n ghi: Nî TK 622 (buång) 12.450.000® Cã TK 111(buång) 12.450.000® TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: Nî TK 622: 12.450.000® Cã TK 334: 12.450.000® TiÒn l­¬ng th¸ng cña ho¹t ®éng buång ®­îc lÊy tõ sæ thanh to¸n l­¬ng. Mçi ho¹t ®éng cã mét quyÓn sæ riªng. Cuèi th¸ng kÕ to¸n vµo sæ tæng hîp thanh to¸n l­¬ng. C¨n cø vµo sæ nµy kÕ to¸n vµo chøng tõ ghi sæ. BHXN, BHTT, KPC§ ®­îc tÝnh theo tiÒn l­¬ng thùc tÕ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nh­ vÝ dô trªn: Tæng tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt buång: 12.450.00. Trong th¸ng mét kÕ to¸n tÝnh ra BHYT, BHXH, KPC§ ®em vµo chi phÝ lµ 19% kÕ to¸n ghi: Nî TK 162 (buång): 2.365.000® Cã TK 338 (buång): 2.365.000® Trong ®ã: TK 3382: 249.000® TK 3383: 1.867.000® TK 3384: 249.000® Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt TK 622 "chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp". (Xem biÓu sè 9 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp) (Xem biÓu sè 10 - B¶ng ph©n c«ng BHXH, BHYT, KPC§) Tõ b¶ng tæng hîp thanh to¸n kÕ to¸n vµo sæ chøng tõ ghi sæ vµo cuèi quý (Xem biÓu sè 11) - L­¬ng tõ b¶ng ph©n bæ BHXH, BHYT, CPC§ kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ cuèi quý (Xem biÓu sè 12) - Sè liÖu tæng céng ë chøng tõ ghi sæ cuèi quý sau khi ®· lËp xong c¸c chøng tõ ghi sæ ph¸t sinh c¸c chi phÝ kÕ to¸n lµm c¨n cø ®Ó kÕt chuyÓn toµn bé kinh phÝ vµo TK154. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n - LËp b¸o c¸o c¸c chi tiÕt gi¸ thµnh - Sæ c¸i. Nh­ vËy, qu¸ tr×nh h¹ch to¸n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ë trung t©m nh­ trªn lµ t­¬ng ®èi râ rµng, ®¶m b¶o nguyªn t¾c h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng phô vô cho ®èi t­îng ®ã. Qua ®ã trung t©m thùc hiÖn ®­îc yªu cÇu tÝnh ®óng - tÝnh ®ñ gi¸ thµnh. 2.2.4.3. H¹ch to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tËp hîp bao gåm c¸c chi phÝ: ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i, thiÕt bÞ TELEX, c«ng cô phôc vô v¨n phßng phÈm, khÊu hao TSC§, söa ch÷a th­êng xuyªn, trÝch tr­íc chi phÝ vËn chuyÓn bèc xÕp, chi phÝ kh¸c: + Chi phÝ ®iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n. Tõ ®ã ®¬n kÕ to¸n ph©n bæ vµo tõng ho¹t ®éng . C¨n cø vµo doanh thu cña tõng ho¹t ®éng vµ kÕ ®· ph©n bæ. VÝ dô: tæng tiÒn ®iÖn møc th¸ng 2/2004 lµ 39.100.000® cña bé phËn qu¶n lý ph©n x­ëng. Tû lÖ víi DT cña buång = DT cña buång trong th¸ng 2 Tæng doanh thu trong th¸ng 2 = 595.197.450 900.450.000 = 0.661 Tû bé ¨n = DT ¨n uèng trong th¸ng 2 Tæng doanh thu trong th¸ng 2 = 595.197.450 900.450.000 = 0.661 Tû lÖ dÞch vô kh¸c = DT cña dÞch vô kh¸c Tæng DT trong th¸ng 2 = 69.334.650 900.450.000 = 0.077 Nh­ vËy tiÒn ®iÖn trong th¸ng 2 ®­îc ph©n bæ nh­ sau: Buång: 39.100.000 x 0.661 = 25.845.100® ¡n : 39.100.000 x 0.262 = 10.224.200® DÞch vô kh¸c: 39.100.000 x 0.077 = 3.010.700® Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n vµ b¶ng ph©n bæ ®ã vµo sæ chi tiÕt TK 627 "chi phÝ s¶n xuÊt chung" trong: (Xem biÓu sè 13) Sè liÖu tõ chøng tõ ghi sæ ®Ó vµo sæ c¸i + C«ng cô dông cô - v¨n phßng phÈm + C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho (xem biÓu sè 14) + Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ®Ó vµo b¶ng kª (xem biÓu sè 15 - B¶ng thèng kª xuÊt kho c«ng cô dông cô) + C¨n cø vµo chøng tõ gèc, b¶ng kª ®Ó kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt TK 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung". + C¨n cø vµo b¶ng kª tæng hîp cuèi ký kÕ to¸n vµo chøng tõ ghi sæ (xem biÓu sè 16). + Sè liÖu chøng tõ ghi sæ ®Ó vµo sæ ®èi víi c«ng cô dông cô s¶n xuÊt kho cho ®èi t­îng nµy th× ph©n bè cho ®èi t­îng ®ã. KÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 (buång ngñ) 2.450.000® Cã TK153 2.450.000® (PhiÕu xuÊt kho sè 01) + KhÊu hao TSC§ c¨n cø vµo sæ ghi chi tiÕt TSC§ ®Ó tÝnh khÊu hao cho tõng lo¹i tµi s¶n ë trung t©m khÊu hao ®­îc tÝnh theo n¨m r«i ph©n bæ cho tõng quý: ë ®©y kÕ to¸n kh«ng ghi ph©n bè ®Ò cho tõng quý mµ tuú thuéc vµo t×nh h×nh thùc tr¹ng cho kinh doanh cña xÝ nghiÖp trong quý mµ tÝnh khÊu hao cho quý ®ã. Trung t©m ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao: Møc khÊu hao tõng ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp = Nguyªn gi¸ TSC§ dïng cho ho¹t ®éng ®ã X Tû lÖ khÊu hao Trong ®ã: - Tû lÖ khÊu hao nhµ cöa vµ kiÕn tróc 4% - M¸y mãc thiÕt bÞ 10% - ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý 10% - TS kh¸c 10% Xem biÓu sè 17 - B¶ng ph©n bæ khÊu hao n¨m 2004 Hµng quý c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ kÕ to¸n ghi : Nî TK 627 Cã TK 214 Quý I n¨m 2004 ®¬n vÞ trÝch khÊu hao cña c¶ quý lµ: - Buång ngñ: 131.250.000® - ¡n uèng: 32.250.000® - DÞch vô kh¸c: 12.000.000® KÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng ph©n phèi khÊu hao ®Ó vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung". Møc khÊu hao nµy ®­îc ghi c¶ quý. Cuèi quý kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ khÊu hao vµ chøng tõ ghi sæ (xem biÓu sè 218) Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: söa ch÷a th­êng xuyªn vËn chuyÓn bèc xÕp ®Æt phßng vÖ sinh.. PhiÕu chi tiÒn mÆt sè 01 Tµi kho¶n nî ghi 627 (buång ngñ ) Hä vµ tªn ng­êi lÜnh: NguyÔn V¨n Anh §¬n vÞ lÜnh tiÒn: Trung t©m Du lÞch thanh niªn ViÖt Nam Sè tiÒn chi d­íi ®©y (xem biÓu sè 19) Trong th¸ng c¨n cø vµo phiÕu chi kÕ to¸n vµo b¶ng kª tæng hîp. (xem biÓu sè 20). C¨n cø vµo phiÕu chi tiÒn mÆt kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 2.271.000® Cã TK 1111 2.271.000® C¨n cø vµo phiÕu chi tiÒn mÆt kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n 627 hµng th¸ng khi ph¸t sinh phiÕu chi vµo b¶ng kª vµ chøng tõ ghi sæ (xem biÓu sè 21) Khi xuÊt kho hµng ho¸ còng nh­ xuÊt kho c«ng cô dông cô c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ®Ó chi cho c¸c ®èi t­îng sö dông. PhiÕu xuÊt kho hµng ho¸ Hä vµ tªn nhËn: TrÇn V¨n TuÊn NhËn t¹i kho :A Lý do xuÊt: ®Ó ®Æt phßng vÖ sinh Hµng th¸ng c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n vµo b¶ng kª tæng hîp ghi TK 156 (xem biÓu sè 23 - B¶ng kª tæng hîp) Trong th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n 627 chi cho tõng ho¹t ®éng cuèi quý c¨n cø vµo b¶ng kª ®ã kÕ to¸n vµo chøng tõ ghi sæ (xem biÓu sè 24). - Sè liÖu ë chøng tõ ghi sæ th× ë ®¬n vÞ nµy kÕ to¸n vµo th¼ng sæ c¸i. Tuy nã ch­a phï hîp víi kÕ to¸n hiÖnh hµnh. Ngoµi ra trong th¸ng bé phËn trong ®¬n vÞ øng tiÒn ®Ó söa ch÷a nhá mét sè nhµ, hµng rµo: PhiÕu t¹m øng Hä vµ tªn: TrÇn V¨n Anh Bé phËn céng t¸c §Ò nghÞ t¹m øng: 10.000.000d ViÕt b»ng ch÷: M­êi triÖu ®ång ch½n Lý do ®Ó söa ch÷a nhµ 7 Thêi h¹n thanh to¸n: 20/1/2004 DuyÖt t¹m øng Ng­êi xin t¹m øng Phô tr¸ch bé phËn t¹m øng Ng­êi duyÖt Sau ®ã kÕ to¸n thanh to¸n lËp phiÕu chi tiÒn ®Ó s÷a ch÷a xong lóc thanh to¸n s÷a ch÷a kÕ to¸n tæng hîp phiÕu thanh to¸n vµ c¸c chøng tõ cÇn thiÕt, chuyÓn vµo biªn b¶n nghiÖm thu ®Ó thanh to¸n t¹m øng. NÕu tæng sè chi ®Ó s÷a ch÷a lín h¬n sè t¹m øng th× sau ®ã kÕ to¸n chi tiÒn mÆt ®em th¼ng vµo chi phÝ. C«ng viÖc nµy nh©n viªn phßng kÕ to¸n ghi: Khi t¹m øng s÷a ch÷a: PhiÕu t¹m øng, PhiÕu tiÒn mÆt ®­îc lµm chøng tõ gèc ®Ó thanh to¸n. Nî TK 141 10.000.000® Cã TK 111(1111) 10.000.000® B¶ng kª hoµn t¹m øng Nî TK 627 10.000.000® Cã TK 111 100.000.000® Cuèi th¸ng kÕ to¸n vµo chøng tõ ghi sæ c¨n cø vµo b¶ng kª hoµn t¹m øng: (Xem biÓu sè 25) Cuèi th¸ng kÕ to¸n chuyÓn toµn bé chi phÝ ph¸t sinh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¨n cø vµo sæ chi tiÕt Tµi kho¶n 627 "chi phÝ s¶n xuÊt chung" Nî Tµi kho¶n 154 (buång ngñ) 380.542.000® Cã Tµi kho¶n 627 (buång ngñ) 380.542.000® Nî Tµi kho¶n 154 (¨n uèng) 116.552.190® Cã Tµi kho¶n 627 (¨n uèng) 116.552.190® Nî tµi kho¶n 154 (dÞch vô kh¸c ) 21,548.000® Cã Tµi kho¶n 627 (dÞch vô kh¸c ) 21,548.000® Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 627 ®Ó kÕ to¸n dÔ theo dâi t×nh h×nh chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng vµ quý. Nh×n vµo sæ chi tiÕt cã thÓ biÕt ®­îc trong th¸ng trung t©m chi tiÒn ®Ó söa ch÷a lµ bao nhiªu vµ chi ®Ó ®Æt phßng (xem biÓu sè 26,27). Trung t©m du lÞch thanh niªn ViÖt Nam cã ho¹t ®éng b¸n hµng vµ ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i. Khi xuÊt hµng ®Ó b¸n kÕ to¸n c¨n cø vµo sè l­îng s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ cña hµng xuÊt ®em vµo chi phÝ. Cuèi quý kÕ to¸n c¨n cø vµo sæ hµng th¸ng thùc tÕ xuÊt chung vµo chøng tõ ghi sæ (xem biÓu sè 28). Cuèi quý c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó vµo sæ chi tiÕt gi¸ thµnh. Cuèi quý kÕ to¸n tæng hîp tËp hîp c¸c b¶ng kª sè chi tiÕt ®Ó vµo chøng tõ ghi sæ : kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ vµo gi¸ thµnh. (xem biÓu 29 - biÓu sè 30) Tõ chøng tõ ghi sæ cuèi quý kÕ to¸n lÊy sè liÖu vµo sæ c¸i (xem biÓu 31) Sè liÖu tæng hîp ë chøng tõ ghi sæ sè 12 kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n TK991"X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh" Cuèi quý lËp b¸o c¸o c¨n cø vµo sæ chi tiÕt vµ chøng tõ ghi sæ ®Ó lËp b¸o c¸o quý I/2004 sè liÖu tæng hîp gi¸ thµnh kÕt chuyÓn vµo gi¸ vèn vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh quý I/2004 (xem s¬ ®å 32) PhÇn III Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh ë Trung t©m du lÞch thanh niªn ViÖt Nam - S¶n phÈm cña Kh¸ch s¹n bao gåm toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n phô vô kh¸ch du lÞch diÔn ra trong c¶ mét qu¸ tr×nh tõ khi lêi yªu cÇu ®Çu tiªn ®Õn cña du kh¸ch ®Õn khi tiÔn kh¸ch r¬i khái kh¸ch s¹cn. Do vËy c¸c chi phÝ ph¸t sinh ®Òu ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch ¨n nghØ, vui ch¬i gi¶i trÝ ë ®©y. Do ®Æc ®iÓm kinh doanh cña kh¸ch s¹n mµ ®ßi hái c¸n bé kho quü ®Õn phßng kÕ to¸n ®Òu ph¶i theo dâi th­êng xuyªn t×nh h×nh xuÊt kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô… víi môc ®Ých gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm/ 3.1 Mét sè tån t¹i trong ngµnh dÞch vô du lÞch vµ ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn nh»m gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ tr¸nh thÊt tho¸t vèn cña Nhµ n­íc. Qua t×nh h×nh thùc tÕ ë trung t©m cho thÊy viÖc tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt nãi riªng ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña trung t©m ®Ò ra. §ã lµ, bé phËn kÕ to¸n ë ®©y gän nhÑ, qu¶n lý chÆt chÏ tõ kh©u nhËp ®Õn c¸c lo¹i vËt liÖu, hµng ho¸… Võa ®¶m b¶o chÊt l­îng ®óng sè l­îng. Gi¸, d¬n gi¸ cña c¸c lo¹i nµy ®­îc tÝnh theo gi¸ thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã trung t©m lu«n chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n­íc, vµ c¸c chÝnh s¸ch kh¸c nh­ ( thuÕ…) . §ång thêi chÊp hµnh ghi chÐp ®Çy ®ñ hîp thøc c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, nhê ®ã kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ to¸n "chi phÝ tæng hîp" cña trung t©m ®· gãp phÇn ®¶m b¶o lÜnh vùc gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n ®· ®¶m b¶o tiÕt kiÖm thêi gian lao ®éng cña nh©n viªn kÕ to¸n, gi¶m bít thêi gian lao ®éng cho c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ, h¹ch to¸n tæng hîp qua ®ã mµ l·nh ®¹o trung t©m biÕt ®­îc chÝnh x¸c t×nh h×nh c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh ë c¸c ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. C¸c b¶ng kª xuÊt kho vËt liÖu c«ng cô, dông cô, v¨n phßng phÈm… Sæ chi tiÕt cho c¸c tµi kho¶n 621.622,627 vµ c¸c chøng tõ ghi sæ,… ®· ph¶n ¸nh (lËp) mét c¸ch ®Çy ®ñ nh»m ph¶n ¸nh trung thùc, kh¸ch quan kÞp thêi mäi chi phÝ ph¸t sinh diÔn ra ë c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm cña bé m¸y tæ chøc kÕ to¸n trung t©m cßn tån t¹i nh÷ng nh­îc ®iÓm sau: Cuèi quý kÕ to¸n vµo chøng tõ ghi sæ. Tõ chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vµo sæ c¸i vµo c¸c b¸o c¸o chi tiÕt. §iÒu nµy ch­a ®óng víi nguyªn t¾c cña hÖ thèng tæ chøc sæ. Tøc lµ tr­íc khi vµo sæ c¸i…. th× kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ ghi sè lµ sæ ghi theo thêi gian, ph¶n ¸nh toµn bé chøng tõ ghi sæ trong th¸ng. Sæ nµy nh»m qu¶n lý chÆt chÏ chøng tõ ghi sæ vµ kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu víi sæ vµo b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n. Mét chøng tõ ghi sæ sau khi lËp xong ®Õn ph¶i ®¨ng ký vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ ®Ó lÊy sè liÖu vµ ngµy th¸ng. Quý I 2004 trung t©m chuyÓn hÖ thèng kÕ to¸n cò sang kÕ to¸n míi. Do vËy c¸n bé kÕ to¸n gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n lóc chuyÓn sæ ®Õn viÖc h¹ch to¸n , sö dông c¸c tµi kho¶n ®Ó h¹ch to¸n vµ ghi chÐp. VD: tµi kh¶on TK 156 "hµng ho¸" dïng ®Ó ph¶n ¸nh hµng ho¸ nh­ xuÊt chÌ uèng t¹i kho hµng ho¸ cho c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n ghi. Nî TK 627 ( chi tiÕt ho¹t ®éng) Cã TK 156 ( hµng ho¸ ) Theo t«i chÌ uèng nªn ®õa vµo TK 152 "nguyªn liÖu vËt liÖu" ®Ó ®óng víi néi dung tµi kho¶n kÕ to¸n. T¹i phßng kÕ to¸n tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cña c¸c c¸n bé ch­a giao tiÕp ®­îc víi c¸c kh¸ch hµng n­íc ngoµi. Do vËy lµ mét vÊn ®Ò g©y phiÒn hµ cho quý kh¸ch hµng khi cã yªu cÇu. Qua thêi gian thùc tËp t«i thÊy trung t©m kh«ng lËp b¸o gi¸ thµnh theo kho¶n môc. Do vËy xÝ nghiÖp kh«ng biÕt cña tõng kho¶n môc vµ tû lÖ cña tõng kho¶n môc chiÕm trong gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô. 3.2. Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i trung t©m du lÞch thanh niªn ViÖt Nam. Thêi gian thùc tËp t¹i trung t©m du lÞch thanh niªn ViÖt Nam ®­îc lµm viÖc vµ nghiªn cøu qu¸t tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i ®©y t«i thÊy viÖc h¹ch to¸n cã nh÷ng ­u ®iÓm, nh­îc ®iÓm sau ®©y: Trung t©m th­êng xuyªn xuÊt dïng c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong ngµy cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ¨n uèng, buång, dÞch vô kh¸c. nh­ng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· ph¶n ¸nh t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c chi phÝ ph¸t sinh trong tõng ho¹t ®éng. KÕ to¸n theo s¸t ®­îc t×nh h×nh xuÊt chê c¸c ho¹t déng ®Õn kh©u tiªu thô ®Ó ®Õn cuèi kú ph¶n ¸nh ®óng thùc chÊt chi phÝ, ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3.2.1 Nh÷ng tån t¹i chñ yÕu trong c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë trung t©m du lÞch thanh niªn ViÖt Nam . 3.2.2.1. Kho¶n môc nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Do c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chñ yÕu lµ ®Ó chÕ biÕn s¶n phÈm ¨n uèng hµng ngµy. Mµ s¶n phÈm ¨n uèng gi¸ c¶ th­êng hay biÕn ®éng lªn xuèng vµ do yªu cÇu cña kh¸ch du lÞch còng kh¸c nhau. V× vËy c¸c nguyªn vËt liÖu còng kh¸c nhau do vËy c¸c c¸n bé kÕ to¸n ph¶i th­êng xuyªn n¾m b¾t gi¸ c¶ thÞ tr­êng ®Ó tr¸ch thÊt tho¸t cho c«ng ty. - Kh©u ¨n uèng cÇn t¹o ra mét vµi mãn ¨n ®Æc s¶n mang tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña trung t©m ®¬n gi¶n, phong phó, ®a d¹ng s¶n phÈm ®¶m b¶o chÊt l­îng ngon gi¸ thµnh thÊp ®ßi hái tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®Çu bÕp ph¶i ®­îc n©ng cao ®èi víi c¸n bé kÕ to¸n trong c«ng t¸c h¹ch to¸n ph¶i tÝnh ®ñ, tÝnh ®óng, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. - Khi xuÊt dïng nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n ph¶i vµo b¶ng xuÊt kho tr­íc chøng tõ gèc lµ ch­a phï hîp víi nguyªn t¾c cña kÕ to¸n, cång kÒnh tíi tËp chøng tõ gèc, v× mçi chøng tõ ph¶i kÌm theo mét b¶ng kª. §èi víi c«ng t¸c h¹ch to¸n s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë Trung t©m hiÖn nay vÉn tiÕn hµnh b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng víi khèi l­îng c«ng viÖc tÝnh to¸n lín nh­ vËy viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i tèn nhiÒu thêi gian. 3.2.1.2. Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp XÝ nghiÖp ®· ®ang ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ gi¸n tiÕp s¶n xuÊt. Theo chÕ ®é nµy tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn ®­îc nhËn lµ do møc l­¬ng cÊp bËc cao hay thÊp vµ thêi gian lµm viÖc nhiÒu hay Ýt. Trung t©m kh«ng tiÕn hµnh trÝch tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cho nh©n viªn lµm gi¸ thµnh kh«ng æn ®Þnh gi÷a c¸c kho¸ trong n¨m. 3.2.1.3. Kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung Lµ hoµn toµn bé c¸c chi phÝ ngoµi chi phÝ nguyÖn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. ë xÝ nghiÖp tÝnh møc khÊu hao cñ n¨m råi tõ ®ã ph©n bæ cho tõng quý víi møc doanh thu vµ bé phËn kÕ to¸n trÝch khÊu hao. Do vËy viÖc tÝnh khÊu hao nµy võa ph¶n ¸nh ®­îc trung thùc møc lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®¹t møc vµ sè l­îng tµi kho¶n cè ®Þnh t¨ng trong n¨m kh«ng ®­îc tÝnh khÊu hao ®Ó xem vµo chi phÝ. §ång thêi còng ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n 3.2.2. Mét sè vÊn ®Ò xuÊt hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm qua mét vÊn ®Ò tån t¹i ë trung t©m du lÞch thanh niªn ViÖt Nam vÒ c¸ch h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm th× trung t©m nªn ®Ò ra mét h­íng ®æi míi ®Ó hoµn thiÖn h¬n bé m¸y kÕ to¸n trung t©nm vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n ®Ó sao cho hîp lý ho¸ vµ n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ. §¸p yªu cÇu ®ßi hái cña c¬ chÕ kinh tÕ hiÖn nay, hoµ nhËp víi sù tiÕn bé cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ chÕ ®é kÕ to¸n thèng nhÊt trªn thÕ giíi ®· vµ ®ang vµ sÏ trùc tiÕp ®­îc thay ®æi theo h­íng ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Trªn c¬ së ®ã, viÖc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ ®Ó kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trªn trong c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô t¹i trung t©m, trong chuyªn ®Ò nµy víi sù hiÓu biÕt cßn h¹n hÑp t«i xin ®­îc ®ãng gãp mét sè ý kiÕn sau: 1. Kho¶n khÊu TSC§ dïng trong toµn xÝ nghiÖp nªn ¸p dông trong c«ng thøc tÝnh: Møc khÊu hao = Nguyªn gi¸ TSC§ x Tû lÖ khÊu hao c¬ b¶n 2. Do viÖc tr¶ l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong trung t©m lµ: Møc l­¬ng th¸ng = 290.000 x hÖ sè cÊp bËc Do vËy ch­a khuyÕn khÝch ®­îc ng­êi lao ®éng. Nªn doanh nghiÖp cÇn cã ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng ®Ó sao ng­êi lao ®éng phÊn khëi, b»ng lêng víi ®ång l­¬ng thêi gian nh­ng ¸p dông c«ng thøc: C«ng thøc tÝnh tiÒn cña CBCNV = Gi¸ trÞ ngµy c«ng quy ®æi X Ngµy c«ng quy ®æi Ngµy c«ng quy ®æi = HÖ sè l­¬ng X HÖ sè ph©n lo¹i thi ®ua x Nh©n c«ng thùc tÕ ®i lµm Gi¸ trÞ nh©n c«ng quy ®æi = Tæng sè quü l­¬ng - Tæng sè cÊp theo l­¬ng Tæng sè ngµy c«ng quy ®æi 3. Trung t©m hµng n¨m cÇn më líp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, n©ng cao tay nghÒ cho c¸n bé ®Çu bÕp giái võa t¹o ra nh÷ng mãn ¨n ®Æc s¶n mang tÝnh chÊt ®Æc tr­ng riªng cña trung t©m, ®¶m b¶o chÊt l­îng. §ång thêi tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ víi môc ®Ých h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 4. Trung t©m nªn trÝch tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cho c«ng nh©n s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o gi¸ thµnh æn ®Þnh gi÷a c¸c th¸ng trong n¨m. VÝ dô th¸ng 1 vµ th¸ng 2 lµ th¸ng r¬i vµo th¸ng tÕt Nguyªn §¸n, thêi gian nµy s¶n xuÊt ®­îc Ýt s¶n phÈm, c«ng nh©n nghØ nhiÒu mµ vÉn ph¶i thµnh to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n s¶n xuÊt. Do vËy, gi¸ thµnh cña ®¬n vÞ trong c¸c th¸ng s¶n xuÊt nµy th­êng lín viÖc trÝch tr­íc sÏ lµm giµn ®Òu phÇn chi phÝ trong n¨m. 5. §èi víi gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi kÕ to¸n nªn gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ nhËp kho . Nî TK152: NÕu nhËp kho Nî TK111,112: NÕu thu håi b»ng tiÒn. Nî TK131: NÕu ch­a thu håi tiÒn . Cã TK621 Khi b¸n ®­îc phÇn phÕ liÖu nµy kÕ to¸n x¸c ®Þnh theo doanh thu bÊt th­êng vµ x¸c ®Þnh gi¸ vèn theo chi phÝ bÊt th­êng. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cµng trë nªn quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô nãi riªng. Chi phÝ s¶n xuÊt g¾n liÖn víi viÖc sö dông tµi s¶n, vËt liÖu lao ®éng s¶n xuÊt lµ môc tiªu phÊn ®Êu vµ cïng lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu cña doanh nghiÖp. Toµn bé nh÷ng néi dung tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ®· ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong luËn v¨n nµy ®Ó chøng minh vai trß ®Æc biÖt quan träng cña chØ tiªu chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®èi víi mäi doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Nh÷ng ph©n tÝch ®Ò xuÊt trªn ®©y d­íi gãc nh×n cña mét sinh viªn kÕ to¸n thùc tËp t¹i trung t©m du lÞch thanh niªn ViÖt Nam ®· cã qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn l©u dai, cã quy m« s¶n xuÊt rÊt lín, mµ kiÕn thøc ë häc ®­êng vµ thùc tÕ cßn cã mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh, do vËy nh÷ng nh­ng ®· viÕt trong luËn v¨n nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt lµ phÇn ý kiÕn ®ãng gãp. §Ó hoµn thµnh tËp luËn v¨n nµy, em xin bµy tá lßng biÕt ¬n víi thÇy NguyÔn Vâ Ngoan, c¸c thÇy c« trong khoa vµ c¸c c¸n bé phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n cña trung t©m du lÞch thanh niªn ViÖt Nam ®· h­íng dÉn vµ nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n luËn v¨n nµy. Víi tr×nh ®é lý luËn cã h¹n vµ nhËn thøc cßn h¹n chÕ em kÝnh mong ®­îc tiÕp nhËn sù gióp ®ì vµ quan t©m cña c¸c thÇy c«. BiÓu sè 1: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng HC tæ chøc Phßng KT vËt t­ Phßng KT tµi vô Phßng GD h­íng dÉn Tæ buång Tæ B¶o vÖ Tæ bµn, bar, bÕp Tæ giÆt lµ Tæ b¶o d­ìng BiÓu sè 2: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n TSC§, c«ng cô, dông cô, hµng ho¸, nguyªn vËt liÖu KÕ to¸n thu chi tiÒn mÆt, tiÒn l­¬ng vµ BHXH KÕ to¸n c«ng nî vµchi phÝ BiÓu sè 3 Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi râ B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè PS B¶ng b¸o c¸o tµi chÝnh Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra BiÓu sè 4: B¶ng kª xuÊt kho Ngµy 1/1/2004 Sè 01 BÕp nhµ 9 TT Nguyªn vËt liÖu §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn G¹o tÎ Kg 9 4.500 40.500 G¹o t¸m Kg 5 8.000 40.000 B¸nh phë Kg 4 2.500 10.000 B¸nh m× C¸i 40 550 22.000 C¸ thu Kg 0,5 52.000 26.000 C¸ qu¶ Kg 1 45.000 45.000 Tæng céng 1.450.000 ViÕt b»ng ch÷: Mét triÖu bèn tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n KÕ to¸n Thñ kho Ng­êi lËp BiÕu sè 5: BiÓu xuÊt kho Ngµy 1/1/2004 Sè 01 NhËn t¹i kho Lý do xuÊt: Phôc vô chÕ biÕn ¨n uèng STT Nguyªn vËt liÖu §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn XuÊt kho vËt liÖu chÝnh ®Ó chÕ biÕn 1.450.000 Tæng céng 1.450.000 Céng tiÒn b»ng ch÷: Mét triÖu bèn tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch¨n. KÐm theo b¶ng kª xuÊt kho vËt liÖu Ng­êi nhËn Thñ kho KÕ to¸n Ng­êi phô tr¸ch ®¬n vÞ BiÓu sè 6: PhiÕu xuÊt kho Sè 02 Ngµy 1/1/2004 NhËn t¹i kho Lý do xuÊt: XuÊt vËt liÖu phô ®Ó chÕ biÕn STT Nguyªn vËt liÖu §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 XuÊt ®­êng cho bÕp N9 Kg 2 7.000 14.000 2 R­îu LÝt 1 6.000 12.000 3 Cån LÝt 5 10.000 50.000 4 DÇu ¨n LÝt 4 15.000 60.000 Tæng céng 200.000 ViÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m ngµn ®ång ch½n Ng­êi nhËn Thñ kho KÕ to¸n Ng­êi phô tr¸ch BiÓu 7: B¶ng kª tæng hîp Sè 01 Ghi cã TK 152 Sè CT NT CT hiÖu sè DiÔn gi¶i Tæng tiÒn Sè hiÖu 621 Tµi kho¶n 642 1/1/ 01 XuÊt kho thùc phÈm 1.450.000 1.450.000 02 XuÊt kho vËt liÖu phô 200.000 200.000 4/1 03 XuÊt kho thùc phÈm 1.700.000 3.380.000 320.000 VËt liÖu phô 155.000 125.000 10.000 XuÊt kho thùc phÈm 2.250.000 2.010.000 240.000 30/1 25 VËt liÖu phô 70.000 70.000 Tæng céng 97.560.200 90.080.200 7.480.000 ViÕt b»ng ch÷: ChÝn m­¬i b¶y triÖu n¨m tr¨m s¸u m­¬i ngµn ®ång hai tr¨m. BiÓu sè 8: Sæ chÝnh chi tiÕt chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK 621 SHCT Néi dung TK ®èi øng Nî Cã Th¸ng 1 90.080.200 XuÊt kho thùc phÈm 1521 78.680.000 XuÊt kho VL chÕ biÕn 1522 12.200.200 Th¸ng2 95.725.800 XuÊt kho thùc phÈm 1521 80.450.000 XuÊt kho VL phô 1522 15.275.800 Th¸ng3 98.242.200 XuÊt kho thùc phÈm 1521 87.967.500 XuÊt kho VL phô 1522 10.265.700 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng ¨n 284.048.200 Tæng céng 284.048.200 BiÓu 9: Chøng tõ ghi sæ Sè 01 Ngµy - th¸ng - n¨m Chøng tõ SH NT Néi dung Nî Cã Tæng tiÒn XuÊt kho nguyªn vËt liÖu 621 152 284.048.200 XuÊt kho qu¶n lý 642 30.150.200 Tæng céng 314.198.400 KÌm theo 01 b¶ng kª chøng tõ gèc KÕ to¸n Ng­êi lËp BiÓu 10: Sæ chi tiÕt TK 622 SHCT Néi dung TK SHTK NT CT ®èi øng Nî Cã TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 334 52.766.000 Th¸ng 1 19.307.800 Buång ngñ 12.450.000 ¨n uèng 6.857.800 Th¸ng 2 19.042.800 Buång ngñ 12.562.800 ¨n uèng 6.480.000 Th¸ng 3 19.414.800 Buång ngñ 12.675.600 ¨n uèng trÝch BHXH, BHYT, KPC§ 338 6.739.200 Th¸ng 2 3.618.132 BHXH 3383 2.896.170 BHYT 3384 386.156 KPC§ 3382 386.156 Th¸ng 3 3.688.812 BHYT 3383 2.912.220 BHYT 3384 388.296 KPC§ 3382 388.296 KÕt chuyÓn vµo TK 154 68.741.540 Tæng céng 68.741.540 BiÓu 11: B¶ng ph©n bæ BHXH - BHYT - KPC§ QuÝ I / 2004 Néi dung Tæng l­îng BHXH 10% BH thai s¶n èm ®au 5% BHYT 2% KPC§ 2% 1 - C«ng nh©n TTSX 57.766.000 5.776.600 2.888.300 1.155.320 1.155.320 - ¨n 20.077.600 2.007.760 1.003.880 401.552 401.552 - Buång 37.688.400 3.768.840 188.442 753.768 753.768 2 - B¸n hµng 5.856.000 585.600 292.800 117.120 117.120 3- Qu¶n lý 10.428.760 1.042.876 521.438 208.575,2 208.575,2 Tæng céng 7.405.076 3.702.538 1.481.015,2 1.481.015,2 B¶ng 12: Chøng tõ ghi sæ Sè 02 SHCT NT SCT Néi dung SHTK Nî Cã Sè tiÒn Tæng l­¬ng quÝ 1/96 622 57.766.000 641 334 5.856.000 642 10.428.760 Tæng céng 74.050.760 KÌm theo 01 b¶ng thanh to¸n l­¬ng chøng tõ gèc KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp BiÓu 13: Chøng tõ ghi sæ SHCT Néi dung SHTK Sè tiÒn NT SCT Nî Cã - TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho SXC - B¸n hµng - Qu¶n lý 622 641 642 3382 3383 3384 1.155.320 8.664.900 1.155.320 1.112.640 1.981.464,4 Tæng céng 14.069.644,4 KÌm theo o1 b¶ng ph©n bæ chøng tõ gèc KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp BiÓu 14: Chøng tõ ghi sæ Sè 04 SHCT DiÔn gi¶i SHTK NT SCT Nî Cã Chi phÝ ®iÖn n­íc quÝ 1/2004 627 311 137.151.200 642 10.850.000 Tæng céng 148.001.200 KÌm theo 01 b¶ng ph©n bæ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp BiÓu 15: PhiÕu xuÊt kho Sè 01 C«ng cô dông cô - VPP Ngµy 1/1/2004 Hä vµ tªn: NhËn t¹i kho: Lý do xuÊt: XuÊt kho c«ng cô dông cô v¨n phßng phÈm cho buång ngñ TT Néi dung §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 XuÊt kho kh¨n lau ChiÕc 10 8.000 80.000 2 XuÊt xµ b«ng, s÷a t¾m + Xµ b«ng B¸nh 7 15.000 105.000 + S÷a t¾m hép 5 25.000 125.000 + GiÊy vÖ sinh cuén 15 1.000 15.000 BiÓu 16: B¶ng kª xuÊt kho c«ng cô dông cô SHCT DiÕn gi¶i Tæng tiÒn Tµi kho¶n NT CT 627 642 1/1/2004 01 XuÊt kho c«ng cô v¨n phßng phÈm 2.450.000 2.450.000 4/01/2004 02 XuÊt kho c«ng cô dông cô ¨n uèng 575.000 575.000 4/01/2004 03 XuÊt kho c«ng cô dông cô v¨n phßng phÈm cho qu¶n lý 200.400 Tæng céng 10.891.740 9.141.740 1.570.000 ViÕt b»ng ch÷: M­êi triÖu t¸m tr¨m chÝn mèt ngµn b¼y tr¨m bèn m­¬i ®ång Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng BiÓu 17: Chøng tõ ghi sæ Sè 05 SHCT Néi dung SHTK Sè tiÒn NT Sè Nî Cã XuÊt kho c«ng cô dông cô cho: 153 - S¶n xuÊt chung 627 34.190.740 - XÝ nghiÖp 642 5.890.000 Tæng céng 40.080.740 KÌm theo chøng tõ gèc KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu BiÓu 18: Chøng tõ ghi sæ Sè 06 SGCT Néi dung Nî Cã Thµnh tiÒn TrÝch khÊu hao Cña quý I/96 6271 6272 6275 642 241 131.250.000 32.250.000 12.000.000 12.000.000 Tæng céng 187.500.000 PhiÕu chi tiÒn mÆt sè 01 Tµi kho¶n ghi nî 627 (buång ngñ) Hä vµ tªn ng­êi lÜnh tiÒn: NguyÔn V¨n Anh §¬n vÞ lÜnh tiÒn: Trung t©m du lÞch Thanh niªn ViÖt Nam Sè tiÒn chi d­íi ®©y: BiÓu sè 19 STT Néi dung Thµnh tiÒn 1 2 3 …….. Chi tiÒn mÆt ®Ó s÷a ch÷a TX Chi phßng ®Æt Chi vËn chuyÓn …………. 1.961.000 210.000 100.000 …… 2.271.000 BiÓu 20: B¶ng kª tæng hîp Ghi cã tµi kho¶n 1111 BiÓu sè: 20 SHCT Néi dung SHCT Tæng tiÒn NT Sè Nî Cã 01 01 Chi tiÒn mÆt: + §Ó söa ch÷ + §Æt phßng + VËn chuyÓn Chi tiÒn mÆt do ®Æt phßng 1.961.000 210.000 100.000 50.000 1.961.000 210.000 100.000 50.000 Tæng céng T1 43.806.6000 10.057.000 53.863.600 BiÓu 21: Chøng tõ ghi sæ Sè 07 SHCT Néi dung SHCT Thµnh tiÒn NC CT Nî Cã Chi tiÒn mÆt cho ph©n x­ëng s¶n xuÊt quý I/2004 111 89.507.500 453.879.50 1.548.000 27.361.500 163.804.950 (KÌm theo 01 b¶ng kª chøng tõ gèc) KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp Khi xuÊt kho hµng ho¸ còng nh­ xuÊt kho c«ng dông cô, c¨n cø vµo phiÕu xuÊt ®Ó cho c¸c ®èi t­îng sö dông: BiÓu 22: PhiÕu xuÊt kho hµng ho¸ Hä tªn ng­êi nhËn: NhËn t¹i kho: Lý do xuÊt; §Ó ®Æt phßng vÖ sinh STT Néi dung §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 3/1 XuÊt kho chÌ uèng cho buång ngñ Kg 2 50.000 100.000 Tæng céng 100.000 (ViÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m ngµn ®ång ch¾n) Ng­êi nhËn Thñ kho KÕ to¸n Ng­êi phô tr¸ch ®¬n vÞ BiÓu 23: B¶ng kª tæng hîp Ghi TK156 SHCT Néi dung SHCT Thµnh tiÒn NC CT Nî Cã XuÊt hµng hãa quý I cho: + Buång + ¡n uèng 627(B) 627(A) 156 156 770.000 610.000 Tæng céng 1.380.000 (KÌm theo 01 b¶ng kª chøng tõ gèc) KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp BiÓu 24: Chøng tõ ghi sæ Sè: 09 SHCT DiÔn gi¶i Tµi kho¶n Sè tiÒn NC CT Nî Cã Hoµn t¹m øng quý I/2004 627(B) 627(A) 141 20.000.000 1.949.800 Tæng céng 2.949.800 (KÌm theo 01 b¶ng kª chøng tõ gèc) BiÓu 25: Chøng tõ ghi sæ Sè: 31 Ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2004 SHCT DiÔn gi¶i SH Tµi kho¶n Sè tiÒn NC CT Nî Cã KÕt chuyÓn TK154 vµo TK632 KÕt chuyÓn GVBH 632 632 154 154 871.431.930 Tæng céng 971.188.030 BiÓu 26: TK 154 871431930 kÕt chuyÓn 871431930 99756100 kÕt chuyÓn 99756100 TK 154 871431930 kÕt chuyÓn 871431930 TK 632 971188030 kÕt chuyÓn 971188030 TK 911 TK 157 BiÓu 26: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 627 (buång ngñ) SHCT Néi dung TK ®èi øng C«ng cô dông cô SC TX §iÖn tho¹i §iÖn n­íc Chi phÝ vËn huyÓn Chi phÝ ®Æt phßng VS Chi phÝ DV mua ngoµi Chi phÝ kh¸c KH Tæng céng NT CT Nî Cã Th¸ng 1 + Chi TM ®Ó cho c¸c ®èi t­îng +XuÊt kho c«ng cô dông cô +KhÊu hoa TSC§ + XuÊt hµng ho¸ Th¸ng 2 + Chi TM cho c¸c ®èi t­îng +TiÒn ®iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i +XuÊt kho CCDC - VPP + T¹m øng ®Ó XDTX Th¸ng 3 + Chi tiÒn mÆt + XuÊt kho CCDC - VPP + XuÊt hµng ho¸ + T¹m øng + Ph¶i tr¶ cho ng­êi cung cÊp 111 153 214 156 111 331 153 141 111 153 156 141 331 6.292.600 805.000 9902 7.541.800 23.716.000 992.000 8.408.000 10.000.000 8.392.700 10.000.000 43.511.200 62.877.000 200.000 1.811.500 190.000 3.234.000 2.915.000 420.000 200.000 5.721.500 5.013.300 28.990.400 8.057.000 31.250.000 31.749.000 7.248.600 131.250.000 190.000 17.460.400 43.511.200 9.902.900 10.000.000 40.298.100 7.541.800 420.800 10.000.000 70.934.000 KÕt chuyÓn vµo gi¸ thµnh 380.542.000 Tæng céng 245.423.000 61.508.800 10.638.820 200.000 8.570.500 200.000 47.882.200 131.250.000 380.542.000 BiÓu 27: sæ chi tiÕt TK 627 (¨n uèng + dÞch vô kh¸c) SHCT Néi dung Tæng sè tiÒn TK ®èiøng KH CCDC - VPP SCTX §iÖn tho¹i §iÖn íc Chi phÝ vËn chuyÓn Chi phÝ phßng VS Chi phÝ DV mua ngoµi Chi phÝ kh¸c T H Nî Cã ¡n uèng 32.250.000 Th¸ng 1 TrÝch KH c¶ quý 214 32.250.000 XuÊt kho CCDC - VPP 1.857.140 153 1.857.140 XuÊt kho hµng ho¸ 453.000 156 453.000 Chi b»ng tiÒn mÆt 12.057.600 111 368.000 7.528.100 1.203.000 353.200 2.605.000 T¹m øng Th¸ng 2 + 3 1.949.800 141 1.910.800 NhËp kho CCDC - VPP 5.765.300 153 5.765.300 XuÊt kho hµng ho¸ Chi tiÒn mÆt Ph¶i tr¶ cho ng­êi CC 317.000 33.330.350 28.572.000 156 111 331 1.450.000 97.000 150.000 22.763.000 325.000 22.0.000 2.875.000 12.069.650 16.460.700 5.809.000 KÕt chuyÓn -> tµi kho¶n 154 116.552.190 Tæng céng 116.552.190 331 31.250.000 9.072.440 1.068.000 22.763.000 7.853.400 4.298.000 12.422.850 26.824.500 DÞch vô kh¸c Th¸ng 1 Chi b»ng TM 1.233.000 111 576.000 Ph¶i tr¶ ng­êi cung cÊp 3.000.000 331 3.000.000 Th¸ng 2 +3 KhÊu hao 12 214 12.000.000 135.000 180.000 Chi b»ng TM 315.000 111 Ph¶i tr¶ ng­êi cung cÊp 5.000.000 331 5.000.000 KÕt chuyÓn TK 154 21.548.000 Tæng céng 21.548.000 576.000 180.000 BiÓu 30: ®¬n vÞ b¸o c¸o Trung t©m du lÞch thanh niªn viÖt nam B¸o c¸o chi tiÕt gi¸ thµnh s¶n xuÊt kinh doanh quý I/2004 –––––––––––––––––––––––––- §¬n vÞ: §ång TT Néi dung Tæng gi¸ thµnh Kinh doanh buång Kinh doanh ¨n uèng B¸n hµng DÞch vô kh¸c Quý b¸o c¸o Luü kÕ Quý b¸o c¸o Luü kÕ Quý b¸o c¸o Luü kÕ Quý b¸o c¸o Luü kÕ Quý b¸o c¸o Luü kÕ 1 Gi¸ vèn 99.756.100 99.756.100 99.756.100 99.756.100 2 Nguyªn vËt liÖu 284.048.200 284.048.200 284.048.200 284.048.200 3 Nhiªn liÖu 4 L­¬ng 57.766.000 57.766.000 37.688.400 37.688.4(x) 20.077.600 20.077.600 5 B¶o hiÓm 10.975.540 10.975.540 7.160.796 7.160.796 3.814.744 3.814.744 6 §iÖn n­íc - §iÖn tho¹i 137.451.200 137.151.200 106.288.200 106.388.200 22.763.000 22.763.000 8.000.000 8.000.000 7 KhÊu hao 175.500.000 175.500.000 131.250.000 131.250.000 32.250.000 32.250.000 12.000.000 12.000.000 8 TrÝch tr­íc - - - - - - - - - - 9 Söa ch÷a th­êng xuyªn 62.576.800 62.576.800 61.508.800 61.508.800 1.068.000 1.068.000 10 Chi phÝ vËn chuyÓn bèc xÕp 8.053.400 8.053.400 200.000 200.000 7.853.400 7.853.400 11 Chi phÝ ®Æt phßng vÖ sinh 14.170.500 14.170.500 8.570.500 8.570.500 4.298.000 4.298.000 792.000 792.000 12 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 18.594.050 18.594.050 200.000 200.000 12.422.850 12.422.850 13 C«ng cô dông cô VPP 34.190.740 34.190.740 24.542.300 24.542.300 9.072.440 9.072.440 576.000 576.000 14 Chi phÝ kh¸c 66.829.700 66.829.700 47.882.000 47.882.000 26.824.500 26.824.500 180.000 180.000 Tæng céng 971.188.020 971.188.020 425.391.190 425.391.190 424.492.730 424.492.730 99.756.100 99.756.100 21.000.000 21.000.000

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ ở trung tâm Du lịch thanh niên Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan