Hạch toán công nợ nói và thu hồi nợ

Qua thời gian tìm hiểu thực tế và đi sâu vào phân tích nghiên cứu công tác phải thu nói chung và phải thu khách hàng nói riêng tại Công ty, em nhận thấy rằng: Công ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng đi lên từ một doanh nghiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ, Công ty đã chọn con đường đi đúng đắn và từng bước hoàn thiện, đứng vững trong nền kinh tế thị trường hiện nay, làm ăn có lãi, tạo được uy tín lớn mở rộng các mối quan hệ làm ăn trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn, ký kết các hợp đồng mua bán. Hơn nữa là doanh nghiệp quốc doanh cổ phần hóa nên Công ty được nhiều ưu đãi của Nhà Nước như miễn thuế lợi tức trong 2 năm (1998, 1999) và chỉ đoúng thuế thu nhập 25% trong năm 2000, trong khi đó theo thông tư số 120 (ngày 07/10/1999) thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 32%. Để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã tổ chức bộ máy quản lý gọn nhẹ với đội ngũ cán bộ công nhân viên có tay nghề cao, kinh nghiệm và năng động, có trách nhiệm cao, gắn liền lợi ích của bản thân với lợi ích của Công ty. 2/ Nhận xét về tình hình quản lý các khỏan phải thu khách hàng tại Công ty: 2.1/ Những mặt cần phát huy: - Công ty đã tổ chức ghi chép theo dõi, đôn đốc khách hàng nhằm thu hồi các khoản nợ để đưa vốn trở lại đầu tư, đẩy nhanh tốc độ chu chuyển của vốn. Bên cạnh đó, trong các hợp đồng đặt hàng có giá trị lớn của các đối tác nước ngoài và khách hàng trong nước, Công ty luôn có một khoản thời gian trả chậm nhất định cho khách hàng nhằm thu hút khách hàng tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh số bán ra, tăng lợi nhuận. Còn ở thị trường nội địa, các hoạt động gia công chế biến hải sản,các dịch vụ nghề cá như đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, cung cấp nhiên liệu nước đá cho ngư dân chủ tàu hoặc các Công ty khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì hầu như là thu tiền ngay, Công ty chỉ cho phép trả chậm đối với một số khách hàng quen thuộc hoặc có tiềm năng tài chính vững mạnh. - Việc hạch toán phân công nợ phải thu khách hàng của Công ty là hợp lý, phù hợp với quy định của chế độ kế toán hiện nay. 2.2/ Những mặt còn hạn chế: Ngoài những mặt tích cực trên, thực trạng tại Công ty vẫn còn tồn tại những chưa tích cực, đây là khó khăn lớn mà Công ty phải khắc phục và vươn lên. Kinh tếï thị trường ngày càng phát triển nhanh và mạnh, địa bàn Đà Nẵng là một thành phố lớn, do đó ngày càng xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh mà Công ty phải đối đầu. Trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty chưa đồng đều, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của xã hội, khả năng thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường còn kém hiệu qủa, chưa sát với thực tế và mong muốn của khách hàng. Khi đi sâu vào phân tích về tình hình công nợ phải thu khách hàng thì nhận thấy vẵn còn những mặt hạn chế sau: - Kế toán Công ty đã sử dụng “Bảng tổng hợp công nợ” để theo dõi các khoản phải thu rõ ràng dễ hiểu. Tuy nhiên các bảng này chỉ thể hiện cho lãnh đạo Công ty biết được số dư đầu kỳ, số phát sinh trong ky và số đã thu, số dư cuối cùng còn phải thu của khách hàng, chứ chưa thể hiện được số tiền đã quá hạn thanh toán. Như vậy ta thấy cách hạch toán công nợ phải thu của Công ty chỉ theo dõi chi tiết từng khoản nợ phát sinh cho từng khách hàng mà chưa quan tâm nhiều đến thời gian thu hồi nợ. Chính vì vậy mà nhiều khách hàng dây dưa không muốn trả nợ và đã nợ trong thời gian dài. - Công ty bị chiếm dụng một lượng vốn khá lớn, làm chậm tốc độ quay vòng của nguồn vốn kinh doanh và tăng kỳ thu tiền bình bình quân. Mặt khác khi bị chiếm dụng vốn sẽ phát sinh các khoản nợ khó đòi, trên thực tế Công ty có những khoản nợ khó đòi rất lớn, kéo dài qua nhiều năm và một số khoản nợ mất khả năng thu hồi. Thế nhưng Công ty vẫn không tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và xủ lý các khoản nợ khó đòi Qua phân tích công nợ phải thu nói chung thì ta thấy khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ lệ cao trong tổng nợ phải thu. Nhưng Công ty vẫn chưa áp dụng chính sách chiết khấu để đẩy mạnh công tác thanh toán của khách hàng. Đồng thời cần phải có biện pháp đối với để nợ trong thời gian dài, dây dưa.

doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/04/2013 | Lượt xem: 1629 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hạch toán công nợ nói và thu hồi nợ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vaì phoíng váún nhán viãn taûi phoìng kinh doanh cuía Cäng ty thç âæåüc biãút tuy âaî xaíy ra mäüt vaìi træåìng håüp khaïch haìng thanh toaïn cháûm hån so våïi thoìi haûn quy âënh trãn håüp âäöng, âån âàût haìng, nhæng Cäng ty váùn khäng aïp duûng mäüt mæïc phaût naìo theo quy âënh, maì muûc âêch cuía viãûc cam kãút trãn laì nhàòm laìm cho khaïch haìng phaíi thanh toaïn âuïng thåìi haûn ghi trãn håüp âäöng hay âån âàût haìng âaî âënh. PHIÃÚU ÂÀÛT HAÌNG Kênh gåíi: -Phán xæåíng chãú biãún vaì Phoìng taìi vuû Phoìng kinh doanh âàût mäüt lä haìng Baïn cho äng (baì) : Tráön Vàn Quang Âëa chè : 190 Äng êch khiãm ÂN Hçnh thæïc thanh toaïn : Chuyãøn khoaín Màût haìng - Säú læåüng: + Täm âäng laûnh Säú læåüng :15 kg +Mæûc âäng laûnh Säú læåüng :15 kg + Caï thu fillet ÂL Säú læåüng :10 kg +Thuíy saín khä Säú læåüng : 12 kg Täøng cäüng: 52 kg Thåìi gian yãu cáöu nháûn haìng : 27 thaïng 8 nàm 2001 Taûi phán xæåíng chãú biãún Phoìng kinh doanh II. Phaíi thu khaïch naìng taûi Cäng ty våïi caïc yãúu täú liãn quan 1/ Phaíi thu khaïch haìng våïi yãúu täú doanh thu: (Xem trang sau) Qua baíng säú liãûu trãn nhçn chung ta tháúy doanh thu vaì khoaín phaíi thu khaïch haìng tàng âãöu qua caïc nàm. Trong nàm 2000 doanh thu âaî tàng ráút nhiãöu so våïi nàm 99laì 11.197.780.750 âäöng tæång æïng våïi tyí lãû laì 181,3% keïo theo khoaín phaíi thu khaïch haìng cuîng tàng laì 2.519.566.797 âäöng våïi tyí lãû 72%. Vaì nàm 2001 doanh thu âaî tàng hån so våïi nàm 2000 laì 4.025.024.451 âäöng våïi tyí lãû laì 116,1%, khoaín phaíi thu khaïch haìng cuîng tàng lãn tæång æïng laì 2.225.713.675 âäöng våïi tyí lãû laì 36,5%. Qua säú liãûu cuía 3 nàm ta tháúy trong nàm 2000 tyí lãû khoaín phaíi thu khaïch haìng trãn doanh thu cuía Cäng ty tæång âäúi täút hån so våïi nàm 99 vaì 2001. Såí dé coï tçnh traûng trãn laì do aính hæåíng cuía caïc nhán täú: - Do nàm 2000 væìa qua Cäng ty âaî måí räüng quan hãû håüp taïc laìm àn våïi nhæîng khaïch haìng måïi laì: Nháût baín, Äxtraulia, Haìn quäúc, âáy laì láön âáöu tiãn giao dëch våïi nhau, chæa hiãøu roî âæåüc tçnh hçnh taìi chênh thæûc tãú cuía khaïch haìng nãn Cäng ty âaî tháûn troüng trong viãûc baïn chëu vaì thanh toaïn cháûm. Vç váûy doanh thu vaì khoaín phaíi thu khaïch haìng âaî tàng lãn nhæng trãn thæûc tãú thç tyí lãû giæîa khoaín phaíi thu khaïch haìng vaì doanh thu âaî êt hån so våïi 1999 vaì 200. - Sang nàm 2001,nhæîng khaïch haìng: Nháût baín, Äxtraulia, Haìn quäúc âaî tråí nãn quen thuäüc trong hoaût âäüng giao dëch mua baïn våïi Cäng ty, vç váûy Cäng ty âaî coï pháön dãù giaíi hån trong váún âãö thanh toïan. Nãn tyí lãû khoaín phaíi thu khaïch haìng trãn doanh thu trong nàm 2001 âaî tàng lãn 28,43% trong khi nàm 1999laì 25,42% vaì nàm 2000 laì 24,1%. Chæïng toí ràòng trong nàm 2001 Cäng ty âaî bë chiãúm duûng väún khaï cao. Thãú nhæng hiãûn nay Cäng ty váùn chæa xáy duûng mäüt chênh saïch chiãút kháúu cuîng nhæ âiãöu kiãûn tên duûng naìo âãø thuïc âáøy khaïch haìng thanh toaïn âuïng våïi thåìi haûn âaî ghi roî trãn håüp âäöng. Cho nãn âãø traïnh tçnh traûng caïc doanh nghiãûp, caïc täø chæïc caï nhán khaïc chiãúm duûng nguäön väún kinh doanh vaì hån næîa laì Cäng ty coï thãø baío toaìn âæåüc nguäön väún thç nháút thiãút caïc nhaì quaín trë cáön phaíi âæa ra caïc biãûn phaïp hoàûc caïc chênh saïch phuì håüp âãø haûn chãú âæåüc tçnh traûng trãn. 2. Phaíi thu khaïch haìng - Säú voìng quay, kyì thu tiãön: 2.1/ Phán têch säú voìng quay vaì säúï ngaìy doanh thu baïn chëu taûi Cäng ty: Chè tiãu ÂVT 1999 2000 2001 1. Täøng doanh thu 2. Säú dæ BQ KPT 3. Hphaíi thuKH 4. Nphaíi thu Âäöng Âäöng Voìng ngaìy 13.776.797.163 3.044.199.293 4,5 80 24.974.577.913 4.758.939.878 5,3 68 28.999.602.364 7.131.580.114 4,1 89 H phaíi thuKH : säú voìng quay khoaín phaíi thu KH N phaíi thu : säú ngaìy cuía doanh thu chæa thu Cäng thæïc phaíi tênh nhæ sau: Trong âoï Nhæ váûy säú dæ bçnh quán cuía caïc khoaín phaíi thu trong Cäng ty qua caïc nàm: 1999 : (3.499.306.479 + 2.589.092.107) /2 = 3.044.199.293 âäöng 2000 : (6.018.573.276 + 3.499.306.479) /2 = 4.758.939.878 âäöng 2001 : (8.244.586.951 + 6.018.573.276) /2 = 7.131.580.114 âäöng Qua säúï liãûu åí baíng trãn cho ta tháúy chè tiãu säú voìng quay cuía khoaín phaíi thu khaïch haìng taûi Cäng ty trong nàm 2000 laì låïn hån so våïi nàm 99 laì 0,8 voìng (5,3 - 4,5) vaì nàm 2001 laì 1,2 voìng (5,3 - 4,1). Våïi säú voìng quay nhæ váûy thç kyì luán chuyãøn cuía doanh thu baïn chëu nàm 1999 laì 80 ngaìy, nàm 2000 laì 68 ngaìy vaì nàm 2001 laì 89 ngaìy. Nguyãn nhán cuía tçnh traûng trãn laì do aính hæåíng cuía caïc nhán täú: - Do cäng taïc quaín lyï cäng nåü noïi chung vaì caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng noïi riãng laì chæa thæûc sæû täút, Cäng ty chæa têch cæûc giaïm saït, quaín lyï kiãøm tra chàût cheî viãûc âoìi nåü khaïch haìng. - Cäng ty chæa coï mäüt chênh saïch chiãút kháúu naìo âäúi våïi nhæîng khaïch haìng thanh toaïn træåïc thåìi haûn, nhàòm khuyãún khêch khaïch haìng trong viãûc thanh toaïn nhanh vaì âuïng thåìi haûn cho Cäng ty. Båíi vç hiãûn nay chênh saïch chiãút kháúu laì mäüt trong nhæîng chênh saïch täúi æu nhàòm mau choïng thu häöi nhæîng khoaín nåü chæa âãún haûn hoàûc âaî âãún haûn thanh toaïn. Mäüt váún âãöì næîa cuîng khäng keïm pháön quan troüüng trong viãûc phán têch caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng âoï laì caïc kyì thu tiãön daìi nháút, ngàõn nháút vaì kyì thu tiãön bçnh quán. Båií vç chè tiãu naìy phaín aïnh säú ngaìy cuía mäüt chu kyì nåü, tæì khi baïn haìng âãún khi thu tiãön. Chênh vç váûy ta haîy tham khaío thãm caïc kyì thu tiãön taûi Cäng ty Cäø Pháön Thuíy Saín Âaì Nàông qua 3 nàm. 2.2/ Phán têch caïc kyì thu tiãön qua caïc nàm: Chè tiãu 1999 2000 2001 Chãnh lãûch 2000/1999 Chãnh lãûch 2001/2000 1.Kyì thu tiãön ngàõn nháút 2.Kyì thu tiãön daìi nháút 3.Kyì thu tiãön bçnh quán 6 166 80 6 142 68 9 215 89 0 24 12 3 73 21 Qua baíng säú liãûu trãn ta tháúy kyì thu tiãön ngàõn nháút trong 3 nàm coï biãún âäüng khäng âaïng kãø, chãnh lãûch giæîa nà 2001 vaì 2000 laì 3 ngaìy. Kyì thu thiãön daìi nháút thç coï nhæîng thay âäøi roî rãût, nàm 2000 êt hån nàm 1999 laì 24 ngaìy vaì nàm 2001 låïn hån nàm 2000 laì 73 ngaìy. Kyì thu tiãön bçnh quán cuía Cäng ty cuîng biãún âäüng tàng giaím qua 3 nàm. Âàûc biãût laì nàm 2001 kyì thu tiãön bçnh quán tàng lãn 21 ngaìy so våïi nàm 2000 vaì nàm 2000 âaî giaím hån so våïi nàm 1999 laì 12 ngaìy. Våïi tçnh hçnh trãn thç trong nàm 2001 Cäng ty khäng traïnh khoíi nhæîng moïn nåü khoï âoìi vaì tháûm chê laì nhæîng khoaín nåü máút khaí nàng thu häöi. Sæû biãún âäüng naìy laìm cho viãûc thu häöi nåü cuía Cäng ty bë trç trãû. Cuîïng cáön chuï yï thãm ràòng Cäng ty cäø pháön thuíy saín Âaì Nàông væìa laì mäüt âån vë saín xuáút væìa âoïng vai troì laì mäüt doanh nghiãûp kinh doanh Thæång maûi do âoï âoìi hoíi mäüt tyí lãû väún luán chuyãøn cao, nguäön naìy hçnh thaình chuí yãúu tæì caïc khoaín nåü. Vç váûy nãúu Cäng ty khäng quaín lyï täút caïc khoaín phaíi thu thç ráút nguy hiãøm âäúi våïi váún âãö thanh toaïn caïc khoaín nåü âãún haûn. Såî dé coï tçnh traûng nhæ trãn laì do aính hæåíng cuía caïc nhán täú sau: - Cäng ty muäún måí räüng doanh säú baïn ra nãn chæa këp tçm hiãøu kyî vãö tçnh hçnh taìi chênh cuía khaïch haìng, do âoï däü tin cáûy trong caïc khaïch haìng naìy laì chæa cao - Do ngaình nghãö kinh doanh laì haíi saín nãn khaïch haìng cuîng ráút âa daûng, hån næîa âëa baìn tiãu thuû nàòm raíi raït åí nhiãöu nåi vç váûy âaî dáùn âãún coï mäüt säú khoï khàn trong viãûc thanh toaïn giæîa 2 bãn. 3. Mäüt säú khaïch haìng coï säú dæ nåü låïn taûi Cäng ty: Khoaín phaíi thu khaïch haìng háöu hãút laì nàòm trong nhæîng khaïch haìng coï säú dæ nåü låïn, coï quan hãû giao dëch mua baïn våïi Cäng ty láu nàm, tiãu biãøu laì nhæîng khaïch haìng sau: Tãn khaïch haìng 1999 2000 2001 Säú tiãön % Säú tiãön % Säú tiãön % 1.Cäng ty XNKTS Miãön trung 2.Cäng ty thæûc pháøm Soïc tràng 3.Cäng ty TNHH Kim Anh 4.Cäng ty Minh Phuï 5.XN chãú biãún XNK Caì Mau 759.349.506 409.418.858 265.947.292 398.920.939 332.434.116 21,7 11,7 7,6 11,4 9,5 1.035.246.203 1.131.548.176 589.489.581 571.792.961 770.415.779 17,2 18,8 9,8 9,5 12,8 1.376.846.621 1.096.530.064 1.014.084.195 849.192.456 469.941.456 16,7 13,3 12,3 10,3 5,7 Täøng cäüng 2.169.570.017 62 4.098.852.701 68,1 4.806.594.192 58,3 6.Caïc khaïch haìng khaïc 1.329.736.462 38 1.920.020.575 31,9 3.437.992.759 41,7 Täøng caïc khoaín PTKH 3.499.306.479 100 6.018.873.276 100 8.244.586.951 100 Qua baíng säú liãûu phán têch trãn cho ta tháúy Cäng ty XNK Thuíy saín Miãön Trung laì khaïch haìng coï tyí troüng khoaín phaíi thu khaï cao qua 3 nàm, nàm 1999 laì 21,7%, nàm 2000 laì 17,2% vaì nàm 2001 laì 16,7% trong täøng caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng. Âiãöu naìy cuîng dãù hiãøu vç do Cäng ty XNK Thuíy saín Miãön trung laì mäüt trong nhæîng Cäng ty hoaût âäüng láu nàm trong ngaình thuíy saín vaì hån næîa laûi coï uy tên trãn thë træåìng Âaì nàông. Vç váûy Cäng ty âaî cháúp nháûn baïn chëu cho Cäng ty XNK Thuíy saín Miãön trung. Caïc Cäng ty Thæûc pháøm XNK Täøng håüp Soïc Tràng, Cäng ty TNHH Kim Anh, Cäng ty Minh Phuï vaì Xê nghiãûp chãú biãún XNK Caì Mau cuîng âãöu laì nhæîng khaïch haìng quen thuäüc, âaî coï quan hãû laìm àn våïi Cäng ty tæì láu vaì hån næîa hoü thæåìng mua haìng våïi säú læåüng låïn, trong váún âãö thanhtoaïn nåü thç caïc khaïch haìng naìy thanh toaïn tæång âäúi këp thåìi cho Cäng ty. Hån næa do âáy laì nhæîng khaïch haìng låïn coï tiãöm nàng vãö taìi chênh äøn âënh nãn Cäng ty muäún giæî chán nhæîng khaïch haìng naìy vaì thäng qua nhæîng Cäng ty naìy âån vë coï thãø khai thaïc vaì tçm kiãúm thãm nhæîng khaïch hanìg måïi nhàòm muûc tiãu tàng doanh säú baïn ra. Âáy laì mäüt trong nhæîng yãúu täú quan troüng laìm tàng låüi nhuáûn vaì äøn âënh âæåüc âåìi säúng caïn bäü cäng nhán viãn trong Cäng ty. Nhçn chung, hiãûn nay Cäng ty chè thæûc hiãûn chênh saïch giaím giaï theo khäúi læåüng saín pháøm baïn ra (pháön tràm theo tyí lãû khäúi læåüng haìng mua khaïc nhau). Hoàûc caïc håüp âäöng nháûn gia cäng chãú biãún våïi khäúi læåüng låïn, nhæ váûy Cäng ty âang cäú gàõng tàng khäúi læåüng haìng trong mäüt láön mua hoàûc mäüt láön gia cäng cuía khaìch haìng chæï chæa chuï troüng âãún viãûc nhanh choïng thu häöi nåü tæì khaïch haìng, giaím khoaín phaíi thu cuía Cäng ty nhàòm laìm tàng tênh thanh khoaín cuía nguäön väún luán chuyãøn. Toïm laûi, chênh saïch tên duûng âang aïp duûng taûi Cäng ty laì âån giaín, chæa roî raìng cuû thãø. Vç váûy Cäng ty cáön phaíi táûp trung vaìo viãûc phán têch tênh toaïn âãø âæa ra nhæîng chênh saïch tên duûng håüp lyï hån, khaí quan hån trong cäng taïc thu häöi nåü goïp pháön vaìo viãûc quaín lyï hææî hiãûu caïc khoaín phaíi thu noïi chung vaì khoaín phaíi thu khaïch haìng noïi riãng âäöng thåìi náng cao hiãûu quaí hoaût âäng saín xuáút kinh doanh cuía Cäng ty. Bãn caûnh tênh quan troüng cuía caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng thç chuïng ta cuîng nãn âãöì cáûp âãún tçnh hçnh thanh toaïn caïc khoaín nåü cuía Cäng ty noïi chung vaì phaíi traí cho ngæåìi baïn noïi riãng. Trong nãön kinh tãú thë træåìng hiãûn nay viãûc chiãúm duûng väún láùn nhau giæîa caïc doanh nghiãûp laì âiãöu khäng thãø traïnh khoíi, coï âiãöu ta phaíi xem xeït, càn nhàõc sao cho chi phê tháúp nháút vaì coï hiãûu quaí täúi âa âãø coï phæång hæåïng quaín lyï vaì sæí duûng nguäön väún cuía Cäng ty mäüt caïch coï hiãûu quaí. Âãø coï thãø xem xeït, âaïnh giaï mæïc âäü håüp lyï vaì tênh càn bàòng trong viãûc sæí duûng nguäön väún thç chuïng ta tiãúïn haình tham khaío baíng säú liãûu sau vãö tçnh hçnh thanh toaïn chung cuía Cäng ty Cäø Pháön thuíy saín Âaì Nàông qua 3 nàm 1999,2000, 2001. III. So saïnh tênh cán bàòng giæîa caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng vaì phaíi traí ngæåìi baïn taûi Cäng ty: + Khoaín phaíi thu laì säú tiãön hay coìn goüi laì säú väún hoaût âäüng kinh doanh cuía Cäng ty nhæng taûm thåìi bë caïc âån vë hoàûc caï nhán khaïc chiãúm duûng. + Khoaín phaíi traí laì säú tiãön hay coìn goüi laì säú väún cuía nhaì cung æïng haìng hoïa hoàûc dëch vuû cho Cäng ty nhæng taûm thåìi bë Cäng ty chiãúm duûng. Qua säú liãûu åí baíng phán têch trãn cho ta tháúy caïc khoaín phaíi thu cuía nàm 2000 so våïi nàm 1999 âaî tàng lãn 58,4% tæång æïng våïi mæïc laì 2.582.055.983 âäöng, vaì caïc khoaín phaíi traí cuía nàm 2000 so våïi nàm 1999 cuîng tàng lãn laì 44,6% tæång æïng våïi mæïc 1.603.488.995 âäöng. Caïc khoaín phaíi thu nàm 2001 so våïi nàm 2000 tàng lãn laì 2.664.281.841 âäöng våïi tyí lãû 39,1% vaì khoaín phaíi traí nàm 2001 so våïi 2000 cuîng tàng lãn 6.792.027.532 âäöng våïi tyí lãû 130,7%. Såí dé nhæ váûy laì do caïc nguyãn nhán sau: Trong nàm 2000,2001 Cäng ty âaî måí räüng saín xuáút kinh doanh vaì quan hãû håüp taïc laìm àn våïi mäüt säú khaïch haìng måïi. Vç váûy doanh thu âaî tàng lãn vaì keïo theo khoaín phaíi thu cuîng tàng lãn. Âãø âaïp æïng cho viãûc cung cáúp âuí haìng hoïa cho khaïch haìng thç Cäng ty cuîng cáön mäüt nguäön nguyãn liãûu âáöu vaìo håüp lyï nhàòm phuûc vuû cho quaï trçnh saín xuáút kinh doanh cuía mçnh nãn Cäng ty cuîng âaî mua chëu âæåüc mäüt khäúi læåüng haìng tæång âäúïi låïn tæì caïc nhaì cung cáúp. Do âoï trong nàm 2000 vaì 2001 khoaín phaíi thu vaì khoaín phaíi traí âãöu tàng lãn laì håüp lyï. Trong nàm 2000 vaì 2001 Cäng ty âaî vay ngàõn haûn ngán haìng tæång âäúi låïn âãø phuûc vuû cho hoaût âäüng SXKD laì do noï coìn täön âoüng nhiãöu trong khoaín phaíi thu nàm 1999 vaì 2000. Dáùn âãún khoaín phaíi traí trong nàm 2001 laì ráút nhiãöu Qua caïc chè tiãu vãö tyí lãû caïc khoaín phaíi thu so våïi phaíi traí trong 3 nàm åí trãn cho ta tháúy ràòng nàm 1999 Cäng ty âaî bë caïc doanh nghiãûp khaïc chiãúm duûng väún, trong khi âoï Cäng ty laûi chiãúm duûng väún tæì caïc täø chæïc khaïc laì êt. Tyí lãû caïc khoaín phaíi thu so våïi caïc khoaín phaíi traí laì 1,23 Nàm 2000 tyí lãû giæîa caïc khoaín phaíi thu vaì phaíi traí tàng lãn 1,31. Nhæng nàm 2001, tyí lãû naìy giaím coìn 0,79. Chæïng toí Cäng ty âaî chiãúm duûng väún kinh doanh cuía caïc nhaì cung æïng, khaïch haìng vaì caïc âäúi tæåüng khaïc mäüt læåüng väún tæång âäúïi cao âãø phuûc vuû vaì âaïp æïng nhu cáöu vãö väún cho hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía âån vë. Tuy nhiãn váún âãöì naìy mang tênh 2 màût, mang tênh ruíi ro cao cho khaí nàng thanh toaïn cuía Cäng ty. Váún âãö âaïng quan tám hiãûn nay cuía Cäng ty laì khoaín vay ngàõn haûn ngán haìng vç Cäng ty phaíi âaím baío thanh toaïn âuïng thåìi haûn âãø maì coï thãø tiãúp tuûc âæåüc vay väún khi coï nhu cáöu. Toïm laûi, caïc khoaín phaíi thu cuía Cäng ty chiãúm mäüt tyí troüng khaï cao trong täøng taìi saín læu âäüng, gáy ra ruíi ro cao trong cäng taïc quaín lyï, täøn tháút väún læu âäüng khi xuáút hiãûn caïc khoaín nåü phaíi thu khoï âoìi. Váún âãö cáön âàût ra hiãûn nay cho Cäng ty laì phaíi tàng cæåìng quaín lyï, theo doîi, âän âäúc thu häöi caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng, nhàòm baío toaìn âæåüc nguäön väún kinh doanh cuía Cäng ty noïi chung vaì hån næîa coï thãø âæa väún vaìo âáöu tæ âáøy maûnh täúc âäü chu chuyãøn väún, nàng cao hiãûu quaí saín xuáút kinh doanh cuía âån vë. Trãn âáy laì mäüt vaìi chè tiãu phán têch tçnh hçnh taìi chênh noïi chung vaì phán têch vãö cäng taïc phaíi thu khaïch haìng noïi riãng taûi Cäng ty. Qua âoï cuîng pháön naìo cho ta tháúy âæåüc tçnh hçnh thæûc tãú, nhæîng âiãøm maûnh vaì nhæîng âiãøm coìn haûn chãú trong cäng taïc quaín lyï cäng nåü taûi âån vë âãø tæì âoï coï thãø phaït huy nhæîng diãøm maûnh vaì coï biãûn phaïp khàõc phuûc nhæîng màût coìn haûn chãú, âæa Cäng ty ngaìy caìng phaït triãøn vaì âi lãn. PHÁÖN III MÄÜT SÄÚ SUY NGHÉ NHÀÒM GOÏP PHÁÖN NÁNG CAO HIÃÛU QUAÍ TÇNH HÇNH HAÛCH TOAÏN CÄNG NÅÜ NOÏI CHUNG VAÌ THU HÄÖI NÅÜ NOÏI RIÃNG TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN THUÍY SAÍN ÂAÌ NÀÔNG I. ÂAÏNH GIAÏ CHUNG VÃÖ CÄNG TAÏC PHAÍI THU KHAÏCH HAÌNG TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN THUÍY SAÍN ÂAÌ NÀÔNG 1/ Nháûn xeït chung vãö tçnh hçnh hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía Cäng ty: Qua thåìi gian tçm hiãøu thæûc tãú vaì âi sáu vaìo phán têch nghiãn cæïu cäng taïc phaíi thu noïi chung vaì phaíi thu khaïch haìng noïi riãng taûi Cäng ty, em nháûn tháúy ràòng: Cäng ty Cäø Pháön Thuíy Saín Âaì Nàông âi lãn tæì mäüt doanh nghiãûp quäúc doanh laìm àn thua läù, Cäng ty âaî choün con âæåìng âi âuïng âàõn vaì tæìng bæåïc hoaìn thiãûn, âæïng væîng trong nãön kinh tãú thë træåìng hiãûn nay, laìm àn coï laîi, taûo âæåüc uy tên låïn måí räüng caïc mäúi quan hãû laìm àn trong vaì ngoaìi næåïc, taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho viãûc huy âäüng väún, kyï kãút caïc håüp âäöng mua baïn. Hån næîa laì doanh nghiãûp quäúc doanh cäø pháön hoïa nãn Cäng ty âæåüc nhiãöu æu âaîi cuía Nhaì Næåïc nhæ miãùn thuãú låüi tæïc trong 2 nàm (1998, 1999) vaì chè âoúng thuãú thu nháûp 25% trong nàm 2000, trong khi âoï theo thäng tæ säú 120 (ngaìy 07/10/1999) thuãú thu nháûp doanh nghiãûp phaíi näüp laì 32%. Âãø âiãöu haình hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh, Cäng ty âaî täø chæïc bäü maïy quaín lyï goün nheû våïi âäüi nguî caïn bäü cäng nhán viãn coï tay nghãö cao, kinh nghiãûm vaì nàng âäüng, coï traïch nhiãûm cao, gàõn liãön låüi êch cuía baín thán våïi låüi êch cuía Cäng ty. 2/ Nháûn xeït vãö tçnh hçnh quaín lyï caïc khoían phaíi thu khaïch haìng taûi Cäng ty: 2.1/ Nhæîng màût cáön phaït huy: - Cäng ty âaî täø chæïc ghi cheïp theo doîi, âän âäúc khaïch haìng nhàòm thu häöi caïc khoaín nåü âãø âæa väún tråí laûi âáöu tæ, âáøy nhanh täúc âäü chu chuyãøn cuía väún. Bãn caûnh âoï, trong caïc håüp âäöng âàût haìng coï giaï trë låïn cuía caïc âäúi taïc næåïc ngoaìi vaì khaïch haìng trong næåïc, Cäng ty luän coï mäüt khoaín thåìi gian traí cháûm nháút âënh cho khaïch haìng nhàòm thu huït khaïch haìng tiãu thuû saín pháøm, tàng doanh säú baïn ra, tàng låüi nhuáûn. Coìn åí thë træåìng näüi âëa, caïc hoaût âäüng gia cäng chãú biãún haíi saín,caïc dëch vuû nghãö caï nhæ âoïng måïi, sæía chæîa taìu thuyãön, cung cáúp nhiãn liãûu næåïc âaï cho ngæ dán chuí taìu hoàûc caïc Cäng ty khaïc trãn âëa baìn thaình phäú Âaì Nàông thç háöu nhæ laì thu tiãön ngay, Cäng ty chè cho pheïp traí cháûm âäúi våïi mäüt säú khaïch haìng quen thuäüc hoàûc coï tiãöm nàng taìi chênh væîng maûnh. - Viãûc haûch toaïn phán cäng nåü phaíi thu khaïch haìng cuía Cäng ty laì håüp lyï, phuì håüp våïi quy âënh cuía chãú âäü kãú toaïn hiãûn nay. 2.2/ Nhæîng màût coìn haûn chãú: Ngoaìi nhæîng màût têch cæûc trãn, thæûc traûng taûi Cäng ty váùn coìn täön taûi nhæîng chæa têch cæûc, âáy laì khoï khàn låïn maì Cäng ty phaíi khàõc phuûc vaì væån lãn. Kinh tãúï thë træåìng ngaìy caìng phaït triãøn nhanh vaì maûnh, âëa baìn Âaì Nàông laì mäüt thaình phäú låïn, do âoï ngaìy caìng xuáút hiãûn nhiãöu âäúi thuí caûnh tranh maì Cäng ty phaíi âäúi âáöu. Trçnh âäü âäüi nguî caïn bäü cäng nhán viãn trong Cäng ty chæa âäöng âãöu, chæa âaïp æïng këp thåìi yãu cáöu phaït triãøn cuía xaî häüi, khaí nàng thu tháûp thäng tin, nghiãn cæïu thë træåìng coìn keïm hiãûu quía, chæa saït våïi thæûc tãú vaì mong muäún cuía khaïch haìng. Khi âi sáu vaìo phán têch vãö tçnh hçnh cäng nåü phaíi thu khaïch haìng thç nháûn tháúy vàôn coìn nhæîng màût haûn chãú sau: - Kãú toaïn Cäng ty âaî sæí duûng “Baíng täøng håüp cäng nåü” âãø theo doîi caïc khoaín phaíi thu roî raìng dãù hiãøu. Tuy nhiãn caïc baíng naìy chè thãø hiãûn cho laînh âaûo Cäng ty biãút âæåüc säú dæ âáöu kyì, säú phaït sinh trong ky vaì säú âaî thu, säú dæ cuäúi cuìng coìn phaíi thu cuía khaïch haìng, chæï chæa thãø hiãûn âæåüc säú tiãön âaî quaï haûn thanh toaïn. Nhæ váûy ta tháúy caïch haûch toaïn cäng nåü phaíi thu cuía Cäng ty chè theo doîi chi tiãút tæìng khoaín nåü phaït sinh cho tæìng khaïch haìng maì chæa quan tám nhiãöu âãún thåìi gian thu häöi nåü. Chênh vç váûy maì nhiãöu khaïch haìng dáy dæa khäng muäún traí nåü vaì âaî nåü trong thåìi gian daìi. - Cäng ty bë chiãúm duûng mäüt læåüng väún khaï låïn, laìm cháûm täúc âäü quay voìng cuía nguäön väún kinh doanh vaì tàng kyì thu tiãön bçnh bçnh quán. Màût khaïc khi bë chiãúm duûng väún seî phaït sinh caïc khoaín nåü khoï âoìi, trãn thæûc tãú Cäng ty coï nhæîng khoaín nåü khoï âoìi ráút låïn, keïo daìi qua nhiãöu nàm vaì mäüt säú khoaín nåü máút khaí nàng thu häöi. Thãú nhæng Cäng ty váùn khäng tiãún haình trêch láûp dæû phoìng nåü phaíi thu khoï âoìi vaì xuí lyï caïc khoaín nåü khoï âoìi Qua phán têch cäng nåü phaíi thu noïi chung thç ta tháúy khoaín phaíi thu khaïch haìng chiãúm tyí lãû cao trong täøng nåü phaíi thu. Nhæng Cäng ty váùn chæa aïp duûng chênh saïch chiãút kháúu âãø âáøy maûnh cäng taïc thanh toaïn cuía khaïch haìng. Âäöng thåìi cáön phaíi coï biãûn phaïp âäúi våïi âãø nåü trong thåìi gian daìi, dáy dæa. II. MÄÜT SÄÚ SUY NGHÉ NHÀÒM NÁNG CAO HIÃÛU QUAÍ TÇNH HÇNH HAÛCH TOAÏN CÄNG NÅÜ NOÏI CHUNG VAÌ PHAÍI THU KHAÏCH HAÌNG NOÏI RIÃNG TAÛI CÄNG TY: 1/ Hoaìn thiãûn cäng taïc quaín lyï caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng trãn säø saïch: Hiãûn nay taûi Cäng ty viãûc täø chæïc theo doîi, quaín lyï caïc khaíon phaíi thu khaïch haìng trãn “Baíng täng håüp cäng nåü”. Baíng naìy chè cung cáúp thäng tin vãö tãn khaïch haìng nåü, säú phaït sinh nåü, phaït sinh coï vaì säú dæ âáöu kyì, cuäúi ky cuía caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng. Baíng täøng håüp cäng nåü cuía Cäng ty âæåüc trçnh baìy nhæ sau: BAÍNG TÄØNG HÅÜP CÄNG NÅÜ QUYÏ I NÀM 2002 Stt Tãn âån vë Säú dæ âáöu kyì Säú PS trong kyì Säú dæ cuäúi kyì Nåü Coï Nåü Coï Nåü Coï 01 02 Cäng ty Kim Anh Tráön Vàn Huìng ... Täøng 300.130.400 14.202.446 ... 6.267.215.482 56.370.900 10.524.785.218 40.390.000 8.954.324.691 30.183.346 7.837.676.009 Qua baíng trãn ta tháúy thäng tin “Baíng täøng håüp cäng nåü” khäng cho pheïp theo doîi säú nåü quaï haûn cuía khaïch haìng cuîng nhæ säú nåü quaï haûn âaî thanh toaïn vaì coìn laûi chæa thanh toaïn. Do âoï khäng cung cáúp âæåüc thäng tin âáöy âuí vãö khoaín nåü phaíi thu khaïch haìng, gáy khoï khàn trong cäng taïc quaín lyï, thu häöi nåü. Trong pháön naìy ta âæa ra biãûn phaïp xáy dæûng “Baíng theo doîi caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng” âãø quaín lyï, theo doîi khoaín nåü phaíi thu khaïch haìng âaût hiãûu quaí hån. Caïch thæïc theo doîi phaín aïnh trãn “Baíng theo doîi caïc khoaín phaíi thu KH” nhæ sau: Máùu biãøu hiãûn dæûa trãn “Baíng täøng håüp cäng nåü” nhæng coï thãm mäüt vaìi pháön nhàòm cung cáúp thäng tin chi tiãút vãö säú liãûu cuía khaïch haìng. Trãn cå såí caïc hoïa âån, caïc chæïng tæì kãú toaïn phaín aïnh caïc thäng tin vãö caïc khoaín nåü cuía khaïch haìng lãn baíng theo doîi: STT, Tãn khaïch haìng, thåìi haûn thanh toaïn... (Xem trang sau). Cäüt(1),(2): âæåüc ghi giäúng nhæ baíng täøng håüp cäng nåü cuía Cäng ty. Cäüt (3): Säú dæ âáöu kyì cuía tæìng khaïch haìng Cäüt (4): Thåìi haûn chiãút kháúu Cäüt naìy âæåüc tênh dæûa vaìo tyí lãû chiãút kháúu maì Cäng ty quy âënh cho khaïch haìng. Giaí sæí tyí lãû chiãút kháúu âæåüc âënh cho khaïch haìng laì 0,7% nãúu thanh toaïn såïm trong voìng 15 ngaìy. Vê duû: 05/12/2001 khaïch haìng bàõt âáöu nåü thç thåìi haûn khaïch haìng âæåüc chiãút kháúu laì tæì 01/12/2001 âãún 20/12/2001. Cäüt (5), (6): ghi säú tiãöìn phaït sinh, khi coï nghiãûp vuû phaït sinh (coï hoïa âån) thç kãú toaïn ghi vaìo cäüt nåü, khi khaïch haìng traí tiãön thç ghi vaìo cäüt coï. Cäüt (7): Säú tiãön chæa âãún haûn, cuäúi thaïng khi táûp håüp baíng kã nãúu khaïch haìng chæa traí tiãön cho mçnh thç säú phaït sinh åí cäüt (5) seî laì säú tiãön chæa âãún haûn. Cäüt (8): Säú tiãön âãún haûn thanh toaïn, cuäúi thaïng nãúu khaïch haìng chæa traí tiãön thç säú dæ kyì træåïc seî laì säú tiãön âãún haûn hoàûc quaï haûn. Cäüt (9): Säú quaï haûn âæåüc tênh nhæ sau: Vê duû: Theo quy âënh cuía Cäng ty thåìi haûn thanh toaïn laì 30 ngaìy, nãúu âãún ngaìy thæï 31 khaïch haìng chæa thanh toaïn thç xem âoï laì khoaín quaï haûn, hay noïi caïch khaïc nåü thaïng træåïc maì âãún hãút thaïng sau chæa thanh toaïn thç laì nåü quaï haûn. Cäüt (10): Säú quaï haûn âæåüc thanh toaïn nghéa laì trong kyì phaït sinh nghiãûp vuû thu âæåüc nåü maì khoían nåü naìy âaî láu räöi vaì âaî âæåüc liãût kã vaìo khoían nåü quaï haûn thç cäüt 10 naìy ghi säú tiãön quaï haûn âæåüc thanh toaïn. Cäüt (11): Säú quaï haûn coìn phaíi thanh toïan = Säú quaï haûn - Säú quaï haûn âæåüc thanh toaïn. Våïi caïch theo doîi nhæ trãn thç coï thãø cho Ban laînh âaûo tháúy âæåüc tçnh hçnh thu häöi nåü taûi âån vë mçnh nháút laì caïc khoaín nåü quaï haûn. Nãúu nhçn vaìo cäüt täön cuäúi kyì naìy thç laînh âaûo coï thãø tháúy âæåüc doanh nghiãûp mçnh coï têch cæûc thu häöi nåü hay khäng, coìn nãúu theo doîi nhæ hiãûn nay cuía Cäng ty thç chè biãút âæåüc säú tiãön coìn nåü hay säú chuïng ta coìn phaíi thu chæï khäng biãút âæåüc säú tiãön naìy laì nåü tæì bao giåì. Qua cå såí nhæîng thäng tin trãn, cung cáúp vãö säú nåü cáön thu häöi âãø tæì âoï coï biãûn phaïp âän âäúc, kãú hoaûch thanh toaïn nåü âuïng haûn, nhaì quaín lyï khi nháûn thäng tin naìy seî soaûn thaío mäüt säú “thæ nhàõc nhåî” vaì näüi dung phaíi bao gäöm nhæîng váún âãö quan troüng naìo. Âãø phaït huy taïc duûng cuía caïc thæ gåíi cho khaïch haìng, coï thãø soaûn thaío “thæ nhàõc nhåí” coï näüi dung vaì âàûc âiãøm chênh sau: - Khi nháûn âæåüc thäng tên säú nåü gáön âãún haûn, nhaì quaín lyï seî soaûn thaío mäüt säú thæ nhàõc nhåí tæång æïng cho tæìng nhoïm, nãúu nhoïm naìo gáön âãún haûn thç chuáøn bë. Mäùi laï thæ gåíi cho khaïch haìng cáön thiãút våïi mäüt phong caïch sao cho taûo âæåüc áún tæåüng cho khaïch haìng, laìm sao cho hoü caím nháûn âæåüc âáy laì haûn choït cuía sæû trç hoaîn, âiãöu naìy seî taïc âäüng âãún tám lyï cuía khaïch haìng, nháút laì caïc khoaín nåü âaî bàõt âáöu quaï haûn. Tuyãn bäú cho khaïch haìng biãút ràòng viãûc cháûm thanh toaïn âaî tråí thaình nåü quaï haûn, âiãöu naìy laìm cho khaïch haìng caím nháûn sæû chiãúm duûng bàõt håüp phaïp cuía mçnh tæì âoï coï thãø thuïc âáøy viãûc thanh toaïn. Coï thãø tuyãn bäú ràòng taìi khoaín cuía khaïch haìng âaî bë kiãøm tra, nãúu nhæ cäú tçnh khäng thanh toaïn thç seî nhåì sæû can thiãûp cuía phaïp luáût phong toía taìi khoaín cuía khaïch haìng taûi Ngán haìng. Bãn caûnh âoï, trong caïc bæïc thæ gåíi cho khaïch haìng cáön chuï yï mäüt säú âiãöu sau: - Trong caïc bæïc thæ âáöu tiãn Cäng ty chè cáön âæa ra sæû nhàõc nhåí, hån næîa noï coìn thãø hiãûn sæû quan tám cuía Cäng ty âãún khaìch haìng - Træåïc khi gåíi thæ nhàõc nhåí tiãúp cho khaïch haìng, cáön phaíi coï mäüt khoaín thåìi gian cho khaïch haìng thanh toaïn, nãúu sau mäüt thåìi gian naìo âoï maì khaïch haìng váùn chæa thanh toaïn vaì nåü âaî bàõt âáöu quaï haûn thç gåíi thæ våïi täúc âäü tàng dáön. - Sau khi aïp duûng hãút caïc biãûn phaïp vaì caïc thæ nhàõc nhåí váùn khäng laìm cho khaïch haìng thanh toaïn nåü vaì âaî tråí thaình nåü quaï haûn, nåü khoï âoìi thç Cäng ty nãn nhåì sæû can thiãûp cuía luáût phaïp âãø thu häöi nåü. Tuy nhiãn, âäúi våïi Cäng ty khi aïp duûng biãûn phaïp naìy thç seî coï taïc âäüng maûnh hån âäúi våïi biãûn phaïp goüi âiãûn thoaûi vaì coï thãø chi phê thæûc hiãûn 2 biãûn phaïp naìy laì nhæ nhau. 2/ Láûp baíng phán phäúi tuäøi khoaín phaíi thu: Tæì säø theo doîi nåü theo thåìi haûn thanh toaïn, ta lãn baíng phán phäúi tuäøi khoaín phaíi thu khaïch haìng: BANÍG PHÁN PHÄÚI TUÄØI KHOAÍN PHAÍI THU KH Ngaìy phaït sinh hoïa âån Thåìi haûn tên duûng Cäng ty aïp duûng âäúi våïi khaïch haìng (ngaìy) Täøng cäüng säú KH nåü 1-15 16-30 31-45 46-60 YÏ nghéa cuía baíng phán phäúi tuäøi: Baíng phán phäúi tuäøi cho biãút âæåüc quy mä tæìng khoaín phaíi thu khaïch haìng tæång æïng våïi thåìi haûn tên duûng. Hàòng ngaìy, khi phaín aïnh vaìo baíng naìy, kãú toaïn biãút âæåüc säú nåü gáön âãún haûn, tæì âoï cung cáúp thäng tin vãö säú nåü cáön thu häöi âãø coï biãûn phaïp âän âäúc kãú hoaûch âoìi nåü âãún haûn. 3/ Trêch láûp dæû phoìng nåü phaíi thu khoï âoìi: Hiãûn nay, trãn säø saïch kãú toaïn Cäng ty, khoaín phaíi thu coï ráút nhiãöu khoían nåü quaï haûn vaì nåü khoï âoìi, tháûm chê coï nhæîng khoaín nåü maì khaïch haìng máút khaí nàng thanh toaïn. Thãú nhæng Cäng ty khäng tiãún haình trêch láûp dæû phoìng âãø âãö phoìng nhæîng täøn tháút vãö caïc khoaín phaíi thu khoï âoìi coï thãø xaíy ra, haûn chãú nhæîng âäüt biãún vãö kãút quaí kinh doanh tronng mäüt kyì haûch toaïn. Cuäúi niãn âäü kãú toaïn, Cäng ty phaíi dæû kiãún säú nåü coï khaí nàng tråí thaình nåü khoï âoìi tênh træåïc vaìo chi phê saín xuáút kinh doanh trong kyì haûch toaïn. Säú trêch træåïc naìy goüi laì dæû phoìng caïc khoaín phaíi thu khoï âoìi 3.1/ Âiãöu kiãûn láûp dæû phoìng: + Phaíi coï tãn âëa chè, näüi dung tæìng khoaín nå, säú tiãön phaíi thu cuía tæìng âån vë nåü trong âoï ghi roî säú nåü phaíi thu khoï âoìi + Âãø coï càn cæï láûp dæû phoìng nåü phaíi thu khoï âoìi doanh nghiãûp phaíi coï chæïng tæì gäúc hoàûc xaïc nháûn cuía âån vë nåü hoàûc ngæåìi nåü vãö säú tiãön coìn nåü chæa traí, bao gäöm: håüp âäöng kinh tãú, khãú æåïc vay nåü, baíng thanh lyï håüp âäöng... 3.2/ Phæång phaïp láûp dæû phoìng caïc khoaín nåü phaíi thu khoï âoìi: Trãn cå såí nhæîng âäúi tæåüng vaì âiãöu kiãûn âæåüc xaïc âënh, doanh nghiãûp phaíi dæû kiãún mæïc täøn tháút coï thãø xaíy ra trong nàm kãú hoaûch cuía caïc khoaín nåü vaì tiãún haình láûp dæû phoìng cho tæìng khoaín nåü phaíi thu khoï âoìi, keìm theo caïc chæïng tæì chæïng minh caïc khoaín nåü khoï âoìi noïi trãn Sau khi láûp dæû phoìng cho tæìng khoaín nåü phaíi thu khoï âoìi ,doanh nghiãûp täøng håüp toaìn bäü khoaín dæû phoìng caïc khoaín nåü vaìo baíng kã chi tiãút laìm càn cæï âãø haûch toaïn vaìo chi phê quaín lyï doanh nghiãûp. Täøng mæïc láûp dæû phoìng caïc khoaín nåü phaíi thu khoï âoìi täúi âa bàòng 20% täøng säú dæ nåü phaíi thu cuía doanh nghiãûp taûi thåìi âiãøm láûp baïo caïo taìi chênh nàm. Càn cæï trãn säú dæ nåü khoï âoìi vaì säú dæ nåü phaíi thu, kãú toaïn trêch láûp dæû phoìng phaíi thu theo så âäö sau: TK642 TK 139 TK721 Trêch láûp dæû phoìng phaíi Hoaìn nháûp thu khoï âoìi trong nàm Dæû phoìng 3.3/ AÏp duûng: Vê duû: Kãú toaïn tháúy ràòng trong säú caïc khaïch haìng coï säú dæ nåü phaíi thu cuía Cäng ty seî coï mäüt säú khaïch haìng khäng coï khaí nàng thanh toaïn hay màõc phaíi træåìng håüp naìo khaïc, sau khi âaî coï âuí chæïng cæï Caïc khaïch haìng âaïng ngåì laì: + Äng Nguyãùn Vàn Anh: våïi säú nåü phaíi thu cuía khaïch haìng naìy laì 80.641.200 âäöng, Cäng ty æåïc tênh khoaín 35% säú nåü khäng thu häöi âæåüc. Säú dæû phoìng cáön láûp cho niãn âäü tåïi cuía KH âaïng ngåì Ä.Anh laì : 80.641.200 *35% = 28.224.420 âäöng + Äng Tráön Huìng: Våïi säú nåü phaíi thu cuía khaïch haìng naìy laì 150.589.000 däöng, Cäng ty æåïc tênh khoaín 15% säú nåü khäng thu häöi âæåüc. Säú dæû phoìng cáön láûp cho niãn âäü tåïi cuía khaïch haìng naìy laì: 150.589.000 *15% = 22.588.350 âäöng Sau khi láûp dæû phoìng cho tæìng khoaín nåü phaíi thu khoï âoìi, kãú toaïn Cäng ty täøng håüp toaìn bäü khoaín dæû phoìng vaìo baíng kã chi tiãút laìm càn cæï âãø haûch toaïn vaìo chi phê quaín lyï doanh nghiãûp. BAÍNG KÃ CHI TIÃÚT KHOAÍN DÆÛ PHOÌNG Stt Tãn KH Dæû phoìng âaî láûp nàm træåïc Säú âaî hoaìn nháûp Dæû phoìng phaíi láûp nàm naìy Dæû phoìng phaíi thu khoï âoìi 01 02 Nguyãùn V. Anh Tráön Huìng ... - - - - 28.224.420 22.588.350 28.224.420 22.588.350 Cäüng: 4/ Chênh saïch tàng cæåìng baïn chëu vaì quaín lyï caïc khoían phaíi thu khaïch haìng 4.1/ Chênh saïch tàng cæåìng baïn chëu: Do quaï trçnh kinh doanh, doanh nghiãûp dãù daìng xeït âoaïn vãö khaí nàng thanh toaïn nåü cuía khaïch haìng âäöng thåìi cuîng coï thãø âo læåìng âæåüc âäü ruíi ro trong viãûc baïn chëu. Ngaìy nay, baïn chëu tråí thaình mäüt duûng cu, khuyãún maîi cuía ngæåìi baïn, mäüt phæång tiãûn quaíng caïo âãø âáøu maûnh tiãu thuû cuía doanh nghiãûp. Do váûy âãø caûnh tranh vaì âæïng væîng trong cå chãú thë træåìng hiãûn nay, buäüc Cäng ty phaíi thæûc hiãûn chênh saïch baïn chëu. Viãûc tàng cæåìng chênh saïch baïn chëu taûi Cäng ty laì mäüt âoìi hoíi vaì cuîng coï nhæîng nguyãn tàõc raìng buäüc nháút âënh. Khi thæûc hiãûn chênh saïch måí räüng baïn chëu vaì cháúp nháûn thåìi haûn thanh toaïn daìi hån âäúi thuí caûnh tranh laì âãø phaït triãøn thë træåìng, tàng doanh thu. Tuy nhiãn doanh nghiãûp cuïng chiu mäüt khoaín phê täøn khaï cao tæång æïng våïi âäü ruíi ro maì doanh nghiãûp gaïnh chëu Nãúu Cäng ty baïn bçnh quán 20.000.000 âäöng haìng hoïa mäùi ngaìy våi thåìi haûn baïn chëu 20 ngaìy thç Cäng ty coï khoaín phaíi thu khaïch haìng 20.000.000 * 20 ngaìy = 400.000.000 âäöng Âäöng thåìi nãúu Cäng ty mua 15.000.000 âäöng haìng hoïa mäùi ngaìy våïi thåìi haûn thiãúu chëu nhaì cung cáúp cho pheïp laì 30 ngaìy thç khoaín phaíi traí laì: 12.000.000 * 30 ngaìy = 360.000.000 âäöng Nhæ váûy, Cäng ty âaî cáúp tên duûng nhiãöu hån nháûn tên duûng laì 40.000.000 âoìng (sai biãût giæîa khoaín phaíi thu vaì khoaín phaíi traí). Tæì tênh toaïn, trãn thiãút nghé Cäng ty phaíi táûn duûng viãûc mua chëu âãø hæåíng nguäön taìi tråü vãö väún trong kinh doanh, màût khaïc laûi phaíi näø læûc trong viãûc âän âäúc khaïch haìng traí nåü hay thay âäøi chênh saïch baïn chëu nhàòm giaím thiãøu väún cuía mçnh bi keût trong phaíi thu khaïch haìng. Mäüt khêa caûnh khaïc, thåìi haûn baïn chëu daìi hay ngàõn laûi tuìy thuäüc vaìo táöm quan troüng cuía mæïc chiãút kháúu vaì phê täøn cå häüi väún: + Nãúu tyí lãû chiãút kháúu tàng thæåìn khuyãún khêch ruït ngàõn thåìi haûn baïn chiu vaì ngæåüc laûi. + Nhæ âaî âãöì cáûp, khaïch haìng mua chëu phaíi chëu mäüt phê täøn thiãúu chëu khaï låïn so våïi laîi vay, chênh âiãøm naìy khuyãún khêch khaïch haìng tçm moüi caïch âãø thanh toaïn nåü. + Ngæåüc laûi nãúu khaïch haìng khäng näø læûc hoàûc khäng coï phæång aïn naìo khaïc trong viãûc thanh toaïn såïm âãø hæåíng chiãút kháúu tæïc phê täøn thiãúu chëu thç phaíi chëu âiãöu kiãûn thiãúu chëu khaï låïn. Do váûy, âiãöu kiãûn baïn chëu hoaìn toaìn do chênh Cäng ty âàût ra nhæng phaíi âæåüc sæû cháúp nháûn vaì hæåíng æïng tæì phêa khaïch haìng thç khi âoï muûc âêch cuía Cäng ty måïi thæûc hiãûn âæåüc. Màût khaïc, mäüt yãúu täú coï taïc âäüng âãún chênh saïch baïn chëu næîa laì laîi suáút tên duûng cáúp väún cho Cäng ty âãø taìi tråü cho kinh doanh coï xu hæåïng tàng, thç láûp tæïc Cäng ty phaíi coï xu hæåïng giaím thåìi haûn baïn chëu, vç nãúu tiãúp tuûc keïo daìi thåìi haûn baïn chëu seî ráút täún keïm vãö chi phi taìi chêïnh. Giaí sæí trong nàm 2002, doanh thu thuáön cuía Cäng ty dæû kiãún laì:36.450 triãûu âäöng, trong âoï tiãön khaïch haìng mua chëu laì 8.000 triãûu âäöng thç thåìi gian baïn chëu cho khaïch haìng seî laì: (Våïi laîi suáút vay ngàõn haûn ngán haìng laì 0,6%/ thaïng) Nhæng nãúu laîi suát vay nhàõn haûn ngán haìng tang lãn 0,8%/thaïng thç thåìi haûn baïn chëu cho khaïch haìng seî laì: Noïi chung chênh saïch baïn chëu cuía Cäng ty seî âæåüc måí räüng baïn haìng khi viãûc tàng cæåìng baïn chëu doanh nghiãûp xeït tháúy noï coï låüi cho mçnh nhiãöu hån trong viãûc tàng mæïc tiãu thuû, tàng doanh thu vaì tàng låüi nhuáûn. 4.2/ Quaín lyï caïc khoían phaíi thu khaïch haìng: Viãûc thæûc hiãûn chênh saïch tàng cæåìng baïn chëu taûi Cäng ty laì âiãöu kiãûn âãø täön taûi vaì âæïng væîng trãn thë træåìng. Thãú nhæng bãn caûnh thuïc âáøy tiãu thuû qua chênh saïch baïn chëu thç viãûc theo doîi vaì quaín lyï caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng laì ráút cáön thiãút. Theo doîi, song våïi viãûc kiãøm tra saït sao cäng nåü, thæåìng xuyãn âän âäúc khaïch haìng traí nåü, Cäng ty cáön âãö ra caïc quy âënh: - Tuìy thuäüc vaìo âäúi tæåüng khaïch haìng maì coï nháûn xeït, âaïnh giaï khaí nàng chi traí âãø âäöng yï hoàûc khäng âäöng yï viãûc baïn chëu. Træåìng håüp Cäng ty biãút roî khaïch haìng âoï khäng coìn khaí nàng thanh toaïn næîa thç kiãn quyãút khäng baïn chëu cho khaïch haìng naìy. - Cäng ty phaíi quy âënh säú nåü täúi âa cho tæìng khaïch haìng vaì khi khaïch haìng thanh toaïn xong nåü cuî thç Cäng ty måïi âäöng yï tiãúp tuûc baïn chëu lä haìng khaïc (trong træåìng håüp khaïch haìng naìy laì khaïch haìng thæåìng xuyãn, coï âuí âäü tin cáûy vãö khaí nàng thanh toaïn) - Caïc thuí tuûc cáön thiãút âãø coï thãø baïn chëu nhæ thãú cháúp taìi saín, khãú æåïc vay nåü ... nhàòm haûn chãú ruíi ro khaí nàng khäng thu häöi âæåüc nåü cuía khaïch haìng âäúi våïi Cäng ty. - Ngoaìi ra, kãú toaïn Cäng ty cáön phaíi theo doîi thæåìng xuyãn chi tiãút theo tæìng âäúi tæåüng khaïch haìng khi coï nghiãûp vuû baïn chëu phaït sinh. Âãø tæì âoï coï kãú hoaûch trong cäng taïc thu häöi nåü âuïng haûn traïnh tçnh traûng väún bë æï âäüng láu trong khaïch haìng nhàòm haûn chãú nåü qua haûn vaì nåü khoï âoìi coï thãø xaíy ra. Coï nhæ váûy thç viãûc thæûc hiãûn chênh saïch tàng cæåìng baïn chëu taûi Cäng ty måïi coï hiãûu quaí vaì phaït huy âæåüc taïc duûng cuía noï. 5/ Xáy dæûng chênh saïch chiãút kháúu trong thanh toaïn: Trong hoüat âäüng kinh doanh váún âãö chiãúm duûng väún láùn nhau laì mäüt táúït yãu khaïch quan. Âån vë naìo cuîng muäún chiãúm duûng tháût nhiãöu väún cuía âån vë khaïc vç nhæîng khoaín naìy coï chi phê sæí duûng väún tháúp. Hiãûn nay khoaín phaíi thu khaïch haìng cuía Cäng ty chiãúm tyí troüng låïn trong täøng caïc khoaín phaíi thu. Vi váûy Cäng ty nãn caíi thiãûn chênh saïch thu häöi nåü laì håüp lyï. Âãø caíi thiãûn chênh saïch thu häöi nåü, náng cao voìng quay cuía väún læu âäüng thç biãûn phaïp âáöu tiãn laì ruït ngàõn chu kyì thu tiãön bçnh quán bàòng chênh saïch chiãút kháúu. Chiãút kháúu laì khoaín kháúu træì laìm giaím giaï trë cuía hoïa âån baïn haìng âæåüc aïp duûng âäúi våïi khaïch haìng nhàòm khuyãún khêch hoü thanh toaïn tiãön haìng træåïc thåìi haûn. Tæì âoï giaím âæåüc læåüng väún trong khoían phaíi thu khaïch haìng âãø âæa noï vaìo kinh doanh tråí laûi nhàòm âáøy nhanh täúc âäü quay voìng cuía väún læu âäüng,tàng khaí nàng sinh låìi cuía Cäng ty. Cå såí cuía viãûc aïp duûng chênh saïch chiãút kháúu åí Cäng ty laì tæì træåïc âãún nay Cäng ty khäng aïp duûng chênh saïch chiãút kháúu cho nhæîng khaïch haìng coï quan hãû giao dëch láu nàm vaì thanh toaïn såïm. Hån næîa âàûc tênh cuía Cäng ty væìa laì mäüt doanh nghiãûp saín xuáút gia cäng, chãú biãún væìa laì mäüt doanh nghiãûp thæång maûi nãn caïc khoaín muûc mua baïn chëu ráút nhiãöu, do âoï caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng thæåìng ráút låïn. Thæûc tãú trong cäng taïc tiãu thuû vaì cäng taïc quaín lyï cäng nåü phaíi thu khaïch haìng cuía Cäng ty âæåüc biãút ràòng coï nhæîng âån vë, täø chæïc, caï nhán muäún thanh toaïn ngay nhæng vç Cäng ty khäng coï chênh saïch chiãút kháúu, nãn chè thanh toaïn mäüt pháön, pháön coìn laûi traí cháûm theo thåìi haûn quy âënh trong håüp âäöng. Do âoï khi âæa ra chênh saïch chiãt kháúu mæïc thanh toaïn ngay âãø hæåíng chiãút kháúu seî tàng lãn. Vç váûy viãûc aïp duûng chênh saïch chiãút kháúu laì mäüt viãûc laìm thiãút thæûc cuía Cäng ty. Màût khaïc khi ruït ngàõn kyì thu tiãön coìn giuïp cho Cäng ty cháúp haình nghiãm tuïc kyí luáût thanh toaïn våïi ngæåìi cung cáúp, våi ngán haìng cuîng nhæ giaím âæåüc chi phê laîi vay. Hån næîa chênh saïch chiãút kháúu coìn giuïp cho Cäng ty giaím âæåüc nåü phaíi thu khaïch haìng, tæì âoï haûn chãúï âæåüc thiãût haûi do nåü quaï haûn vaì nåü khoï âoìi. Càn cæï vaìo pháön II, muûc B: Tçnh hçnh thæûc tãú vãö caïc khoaín phaíi thu KH taë Cäng ty Cäø pháön thuíy saín Âaì Nàông ta coï âæåüc kyì thu tiãön bçnh quán cuía 3 nàm. Nàm 1999 laì 80 ngaìy, nàm 2000 laì 68 ngaìy vaì nàm 2001 laì 89 ngaìy. Âiãöu naïy cho tháúy väún trong kyì thu tiãön binh quán luán chuyãøn cháûm, âàûc biãût laì nàm 2001, doanh thu sau 89 ngaìy måïi thu âæåüc tiãön. Do váûy âãø giaím båït väún æï âoüng trong khoaín phaíi thu ta cáön chiãút kháúu cho khaïch haìng. Váûy laîi suáút bao nhiãu âãø phuì håüp våïi cäng thæïc: Laîi suáút TGNH < Laîi suáút chiãút kháúu < Laîi suáút tiãön vay Hiãûn nay laîi suáút ngàõn haûn ngán haìng laì 0,85% vaì laîi tiãön gåíi ngán haìng laì 0,6%. Âãø Cäng ty khäng bë läù trong khi chiãút kháúu cho khaïch haìng, thç mæïc chiãút kháúu phaíi låïn hån 0,6% vaì nhoí hån 0,85%. Ta tiãúïn haình 2 phæång aïn: + Phæång aïn 1: Trong kyì KD âãún Cäng ty khäng aïp duûng chênh saïch chiãút kháúu vaì kyì thu tiãön bçnh quán váùn khäng âäøi laì 89 ngaìy. + Phæång aïn 2: Trong kyì KD âãún Cäng ty aïp duûng tyí lãû chiãút kháúu laì X% cho nhæîng khaïch haìng thanh toaïn såïm trong voìng 60 ngaìy Chè tiãu ÂVT Phæång aïn 1 Phæång aïn 2 Chãnh lãûch Doanh thu Thåìi haûn thu tiãön Khoaín phaíi thu KH bçnh quán Chi phê do chiãút kháúu 1000 â ngaìy 1000 â 1000 â 36.450.000 89 9.011.250 0 36.450.000 60 6.075.000 36.450.000 x X% 0 29 2.936.250 36.450.000 x X% Khoaín phaíi thu khaïch haìng bçnh quán: Theo säú liãûu dæû kiãún doanh thu nàm 2002 laì 36.450.000.000 âäöng. Nãn doanh thu ngaìy bçnh quán trong nàm laì: 36.450.000.000 : 360 ngaìy = 101.250.000 âäöng Theo phæång aïn I Cäng ty khäng chiãút kháúu cho khaïch haìng thç 89 ngaìy sau âoï måïi thu âæåüc tiãön. Theo phæång aïn II giaí sæí Cäng ty aïp duûng tyí lãû chiãút kháúu laì 0,7% (tæïc laì 0,6% < 0,7% < 0,85%) thç khaïch haìng seî traí cho Cäng ty laì: 101.250.000 - 101.250.000 x 0,7% = 100.541.250 âäöng Nhæ váûy, trong 60 ngaìy âáöu khaïch haìng traí cho Cäng ty laì: 100.541.250 âäöng thay vç traí 101.250.000 â sau 89 ngaìy. Nhæ ta biãút, nãúu khaïch haìng khäng traí såïm tiãön haìng cho Cäng ty thç khäng âæåüc hæåíng chiãút kháúu vaì nhæ váûy khoaín tiãön âoï khaïch haìng coï thãø âem vaìo âáöu tæ maì cuû thãø åí âáy laì gåíi vaìo ngán haìng. Nãúu gåíi kyì ngàõn haûn thç hàòng thaïng khaïch haìng chè coï thãø nháûn âæåüc laîi suáút tháúp hån laîi suáút âi vay laì 0,85%. Nhæ váûy, so våïi laîi suáút vay ngàõïn haûn ngàn haìng hiãûn nay 0,85% thç seî khuyãún khêch khaïch haìng thanh toaïn såïm vaì hån næa Cäng ty seî khäng phaíi âi vay ngàõn haûn ngán haìng âãøí chëu mæïc laîi suát laì 0,85% trong khi tyí lãû chiãút kháúu Cäng ty giaình cho khaïch haìng chè laì 0,7%. Toïm laûi âãø âaím baío låüi nhuáûn cho Cäng ty song cuîng taûo ra sæû khuyãún khêch cho khaïch haìng thç Cäng ty coï thãø aïp duûng mäüt tyí lãû chiãút kháúu laì 0,7%. Våïi tyí lãû chiãút kháúu naìy Cäng ty coï thãø ruït ngàõn kyì thu tiãön bçnh quán,nhanh choïng thu häöi khoaín nåü phaíi thu âãø âáøy nhanh voìng quay väún. Vç låüi êch cuía Cäng ty vaì cuía khaïch haìng laì traïi ngæåüc nhau nãn aïp duûng chiãút kháúu cho khaïch haìng âæåüc giåïi haûn trong khoaín: 0,6% < X% < 0,85%. Nhæ váûy Cäng ty coï thãø tênh mäüt mæïc chiãúït kháúu trong khoaín trãn âãø væìa mang laûi låüi nhuáûn cho Cäng ty maì laûi khuyãún khêch khaïch haìng thanh toaïn såïm. Khi Cäng ty aïp duûng chênh saïch chiãút kháúu âãø cho khaïch haìng thanh toaïn såïm thç chi phê chiãút kháúu âoï âæåüc kãú toaïn Cäng ty måí säø chi tiãút âãø haûch toaïn vaìo. Haûch toaïn khi phaït sinh nghiãûp vuû thanh toaïn såïm cuía khaïch haìng vaì Cäng ty tênh ra tyí lãû chiãút kháúu maì khaïch haìng âæåüc hæåíng nhæ sau: (Thäng tæ 120 ngaìy 7 thaïng 10 nàm 1999 cuía BTC) Nåü TK 811 Coï TK 111,112 Coï TK 131 Giaí sæí trong thaïng 12/2001 Cäng ty TNHH Kim Anh âæåüc âån vë baïn chëu 1 lä haìng haíi saín âäng laûnh (caï, täm, mæûc). Chênh saïch chiãút kháúu Cäng ty aïp duûng cho khaïch haìng naìy laì 0,7%/10 Net 30.Giaï trë lä haìng haíi saín âoï laì: 48.500.000 â. Âãún ngaìy thæï 10 Cäng ty TNHH Kim Anh thanh toaïn thç Cäng ty tênh ra säú tiãön chiãút kháúu maì Cäng ty TNHH Kim Anh âæåüc hæåíng, säú tiãön traí vaì haûch toaïn: Nåü TK 811: 0,7% x 48.500.000 = 339.500 â NåüTK 112 48.500.000 â Coï TK 131 48.839.000 â Nhæ váûy Cäng ty phaíi täø chæïc thãm säø chi tiãt TK 811 âãø theo doîi chi phê chiãút kháúu cho khaïch haìng. Såí dé ta måí säø theo doîi chi phê cho khaïch haìng laì do: Chuïng ta âaî biãút taìi khoaín 811 duìng âãø theo doîi nhæîng khoaín chi phê thuäüc hoaût âäüng taìi chênh. Tæì khi coï thäng tæ 120 thç taìi khoaín naìy coìn duìng âãø theo doîi caïc khoaín chi phê chiãút kháúu cho khaïch haìng thanh toïan såïm. Kãú toaïn måí säø chi tiãút naìy âãø theo doîi säú tiãön maì Cäng ty âaî chiãút kháúu cho khaïch haìng laì bao nhiãu, tæ âo tháúy âæåüc doanh nghiãûp naìo thæåìng thanh toaïn såïm. Våïi caïch theo doîi naìy coï thãø cho ta caïch nhçn täøng quaït vãö tçnh hçnh chiãút khaïu cuía doanh nghiãûp mçnh coï khuyãún khêch khaïch haìng thanh toaïn såïm hay khäng. Âäöng thåìi våïi säø chi tiãút theo doîi chi phê chiãút kháúu ta so saïnh våïi thu nháûp do khaïch haìng traí cháûm nhæ thãú naìo. Näüi dung säø chi tiãút theo doîi chi phê chiãút kháúu nhæ sau: SÄØ CHI TIÃÚT THEO DOÎI CHI PHÊ CHIÃÚT KHÁÚU CHO KHAÏCH HAÌNG Ngaìy thaïng Chæïng tæì Diãøn giaíi TK âäúi æïng Säú tiãön Säú hiãûu Säú Ctæì Nåü Coï Chi phê chiãút kháúu cho viãûc thanh toaïn såïm cuía KH,Cäng ty TNHH Kim Anh ... 339.500 Ngoaìi ra ta coìn phaíi måí säø chi phê chiãút kháúu do doanh nghiãûp mçnh thanh toaïn trãù bë phaût (TK 821). Säø chi tiãút naìy cuîng theo doîi tæång tæû nhæ säø chi phê chiãút kháúïu cho khaïch haìng. Qua säø naìy cho tháúy tçnh hçnh thanh toaïn caïc khoaín nåü cuía doanh nghiãûp nhæ thãú naìo. Nãúu chi phê naìy tháúp chæïng toí Cäng ty thæûc hiãûn thanh toaïn caïc khoaín nåü laì täút vaì ngæåüc laûi. Song song våïi viãûc aïp duûng chênh saïch chiãút kháúu cho khaïch haìng thanh toaïn såïm thç chuïng ta cuîng phaíi coï biãûn phaïp âäúi våïi nhæîng âån vë thanh toaïn trãù haûn, nåü náön dáy dæa, cuû thãø laì duìng hçnh thæïc phaût tiãön cháûm trãù âäúi våïi nhæîng âån vë thanh toaïn trãù, quaï haûn quy âënh trãn håüp âäöng. 6/ Mäüt säú yï kiãún chung vãö caïc chè tiãu phán têch khoían phaíi thu khaïch haìng: Coï mäüt säú yï kiãún cho ràòng: Nhæ chuïng ta biãút khi cung cáúp saín pháøm, haìng hoïa cho khaïch haìng thç luïc âoï phaín aïnh vaìo doanh thu. Nãúu baïn haìng thu tiãön ngay thç doanh thu luïc âoï goüi laì doanh thu thu tiãön ngay, nãúu baïn chëu cho khaïch haìng thç goüi laì doanh thu baïn chëu (Xem nhæ doanh thu thuáön giaí âënh âaî loaûi træì caïc yãúu täú laìm giaím træì doanh thu). TK 511 TK 111, 112 TK 131 Doanh thu thu tiãön ngay Doanh thu Baïn chëu Nhæng trong thæûc tãú thç khäng phaíi nhæ váûy, coï mäüt säú doanh nghiãûp khi cung cáúp (baïn) saín pháøm, haìng hoïa cho khaïch haìng thç phaín aïnh vaìo doanh thu tæång æïng våïi TK131 (Nåü TK 131, Coï TK 511), sau âoï måïi phaín aïnh vaìo TK 111,112 nhæ sau: Cuía khaïch haìng Doanh thu thuáön Baïn haìng TK511 TK131 TK111,112 Säú tiãön âaî thu Nhæ váûy Doanh thu baïn chëu = Doanh thu baïn haìng - Säú tiãön âaî thu cuía KH Màût khaïc doanh thu laì chè tiãu phaït sinh trong kyì khäng bao quaït caí moüi quaï trçnh tæì træåïc âãún nay, coï nghéa laì doanh thu chè phaín aïnh mäüt kyì maì chuïng ta âang phán têch, trong khi âoï säú tiãön âaî thu khaïch haìng coï thãø laì säú tiãön phaíi thu cuía kyì træåïc chuyãøn sang vaì khoaín phaíi thu cuía kyì naìy chuyãøn sang kyì sau. Vê duû : TK 131 Coï säú dæ âáöu kyì: 10.000.000 â Doanh thu thuáön baïn haìng: 30.000.000 â Trong kyì DN thu nåü âæåüc: 38.000.000 â Nhæ váûy doanh thu baïn chëu = 30.000.000 - 38.000.000 = -8.000.000 â TK 511 TK 131 38.000.000 Dæ ÂK:10.000.000 38.000.000 Dæ CK:18.000.000 PS:30.000.000 Nåü Nåü Do âoï âãø âaím baío tênh thäúng nháút cuîng nhæ thãø hiãûn tênh chênh xaïc chè tiãu naìy, âäöng thåìi âãø âån giaín hoïa trong tênh toaïn pháön tæí säú nãn láúy doanh thu thuáön baïn haìng. Vç váûy, ta coï cäng thæïc tênh hãû säú voìng quay nåü phaíi thu Toïm laûi, qua thæûc tãú tçm hiãøu vãö tçnh hçnh haûch toaïn vaì phán têch caïc khoían phaíi thu khaïch haìng taûi Cäng ty Cäø pháön Thuíy Saín Âaì Nàông ta tháúy viãûc ghi cheïp, phaín aïnh, haûch toaïn cuía Cäng ty roî raìng cuû thãø. Tuy nhiãn, khoían phaíi thu khaïch haìng cuía Cäng ty trong nàm 2001 laì quaï cao so våïi doanh thu. Vç váûy váún âãö âàût ra laì Cäng ty phaíi coï nhæîng biãûn phaïp hoàûc nhæîng chênh saïch thãú naìo âãø nàng cao hiãûu quaí cuía cäng taïc thu häöi nåü. Cäng ty cáön quaín lyï täút hån khoían phaíi thu khaïch haìng, phaíi xem xeït âãún biãún âäüng hàòng ngaìy cuía caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng trãn säú liãûu haûch toaïn, xaïc âënh tênh cháút thåìi gian vaì nguyãn nhán phaït sinh khoaín phaíi thu âäöng thåìi phaït hiãûn mäúi quan hãû raìng buäüc giæîa Cäng ty âäúi våïi caïc âäúi tæåüng phaíi thu âãø hoü coï biãûn phaïp traí nåü nhanh hån. Ngoaìi ra, Cäng ty coï thãø tênh ra säú dæ cuía tæìng taìi khoaín vaìo tæìng thåìi âiãøm hoàûc giæîa kyì haûch toaïn, phaíi thæåìng xuyãn âän âäúc kiãøm tra, âäúi chiãúu tçnh hçnh cäng nåü cuía Cäng ty våïi tæìng khaïch haìng. KÃÚT LUÁÛN Táút caí caïc doanh nghiãûp hoaût âäüng trong cå chãú thë træåìng âãöu mong muäún âån vë mçnh kinh doanh coï hiãûu quaí, âæïng væîng trong mäi træåìng caûnh tranh. Táút caí nhæîng âiãöu âoï âãöu phaíi dæûa vaìo tçnh hçnh taìi chênh laình maûnh, cäng nåü laì mäüt yãúu täú khäng thãø thiãúu âæåüc trong mäùi doanh nghiãûp, háöu nhæ táút caí caïc doanh nghiãûp âãöu muäún chiãúm duûng väún cuía caïc doanh nghiãûp khaïc âãø phuûc vuû cho hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía mçnh. Do âoï hoaìn thiãûn cäng taïc phaíi thu khaïch haìng seî giuïp cho ban laînh âaûo Cäng ty coïú nhæîng biãûn phaïp hæîu hiãûu hån trong viãûc thu häöi cuîng nhæ thanh toaïn nåü âuïng haûn vaì âæa väún vaìo læu thäng sinh låìi. Qua thåìi gian thæûc táûp taûi Cäng ty Cäø Pháön Thuíy Saín Âaì Nàông em âaî cäú gàõng âi sáu tçm hiãøu thæûc tãú, quaï trçnh tçm hiãøu, phán têch säú liãûu trãn âaî âæa âãún nháûn thæïc sáu sàõc vãö cäng nåü noïi chung vaì caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng noïi riãng taûi Cäng ty, em âaî âæa ra mäüt säú yï kiãún nhàòm nàng cao hiãûu quaí thu häöi nåü taûi Cäng ty. Tuy nhiãn do kiãún thæïc coìn haûn chãú, kinh nghiãûm thæûc tãú coìn quaï êt, thåìi gian thæûc táûp coï haûn, nãn luáûn vàn khäng traïnh khoíi nhæîng sai soït. Kênh mong sæû âoïng goïp yï kiãún cuía quyï tháöy cä cuìng baûn âoüc nhàòm laìm cho âãö taìi naìy coï tênh thæûc tiãùn hån. Mäüt láön næîa em xin chán thaình caím ån cä Buìi Næî Thanh Ha,ì caïc tháöy cä trong khoa kãú toaïn vaì toaìn thãø caïc cä chuï anh chë trong Cäng ty Cäø Pháön Thuíy Saín Âaì Nàông âaî giuïp em hoaìn thaình âãö taìi naìy Âaì Nàông, ngaìy 17 thaïng 6 nàm 2002 Sinh viãn thæûc hiãûn Nguyãùn Thë Thaío

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán công nợ nói và thu hồi nợ.Doc
Luận văn liên quan