Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh, mặt hàng xe máy tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ

Phần I. cơ sở lý luận về công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Phần II. Thực trạng công tác tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh mặt hàng xe máy tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ. Phần III. Một số suy nghĩ nhằm hoàn thiện công tác hoạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh, mặt hàng xe máy tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ.

doc72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1595 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh, mặt hàng xe máy tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
naìy kãú toaïn tênh vaì kãút chuyãøn chi phê baïn haìng vaì chi phê quaín lyï doanh nghiãûp coìn laûi kyì træåïc træì vaìo doanh thu thuáön kyì naìy âãø xaïc âënh kãút quaí kinh doanh . Nåü TK 911 Coï TK 1422 3/ Xaïc âënh kãút quaí kinh doanh - Nãúu doanh thu baïn haìng thuáön > giaï väún baïn haìng + chi phê baïn haìng + chi phê quaín lyï doanh nghiãûp thç doanh nghiãûp coï laîi vaì khoaín laîi âæåüc kãút chuyãøn seî ghi Nåü TK 911 Coï TK 421 ( 4212 ) - Nãúu doanh thu baïn haìng thuáön < giaï väún haìng baïn + chi phê baïn haìng + chi phê quaín lyï doanh nghiãûp thç doanh nghiãûp läù vaì khoaín läù âæåüc kãút chuyãøn seî ghi Nåü TK 421 ( 4212 ) Coï TK 911 SÅ ÂÄÖ HAÛCH TOAÏN XAÏC ÂËNH KÃÚT QUAÍ TIÃU THUÛ : TK 632 TK 911 TK 511(512) Kãút chuyãøn giaï väún haìng tiãu thuû TK 641 TK 642 TK 142(1422) TK 421 Kãút chuyãøn doanh thu thuáön TK 531,532,521 Kãút chuyãøn chi phê baïn haìng Kãút chuyãøn chi phê Quaín lyï doanh nghiãûp Kãút chuyãøn CPQLDN coìn laûi kyì Træåïc tênh cho kyì naìy Kãút chuyãøn laîi Kãút chuyãøn läù K/c caïc khoaín laìm giaím doanh thu A. GIÅÏI THIÃÛU VÃÖ CÄNG TY ÂIÃN MAÏY VAÌ KYÍ THUÁÛT CÄNG NGHÃÛ . I. Quïa trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn cuía cäng ty. Cäng ty âiãûn maïy vaì kyî thuáût cäng nghãû âæåüc thaình láûp vaì bàõt âáöu hoaût âäüng 17-9-1975 theo quyãút âënh säú 75/ QÂI våïi tãn goüi laì cäng ty âiãûn maïy cáúp I Âaì Nàông do Bäü näüi thæång thaình láûp, træûc thuäüc cäng ty âiãûn maïy cuía Bäü näüi thæång. Cäng ty laìm nhiãûm vuû âaûi lyï cho caïc cäng ty liãn doanh thuäüc täøng cäng ty âiãûn maïy, thæûc hiãûn viãûc mua baïn våïi caïc täø chæïc kinh tãú nhaì næåïc äø miãön nam, tiãúp nháûn haìng nháûp kháøu vaì viãûn tråü taûi khu væûc Âaì Nàông . Âãún thaïng 6 nàm 1981 cäng ty âæåüc Bäü näüi thæång vaì täøng cäng ty âiãûn maïy quyãút âënh taïch thaình 2 chi nhaïnh træûc thuäüc täøng cäng ty âiãûn maïy miãön trung âoï laì chi nhaïnh xe âaûp, xe maïy Âaì Nàông vaì chi nhaïnh âiãûn maïy Âaì Nàông . Tæì nàm 1986 khi nãn kinh tãú chuyãøn sang cå chãú thë træåìng våïi âuí caïc thaình pháön kinh tãú, tçnh hçnh kinh tãú xaî häüi cuía âáút næåïc biãún âäüng maûnh meî cuìng våïi sæû chuyãøn biãún áúy cäng ty âiãûn maïy, xe âaûp, xe maïy miãön trung cuîng âaî traíi qua nhæîng thæí thaïch gáy go phæïc taûp kinh tãú haìng hoïa nhiãöu thaình pháön âaî laìm thay âäøi quan hãû cung cáöu , cå cáúu màût haìng cháút læåüng vaì thë hiãúu. Song cäng ty váùn âæïng væîng vaì hoaìn thaình nhiãûm vuû cuía mçnh. Âãún ngaìy 28-5-1993 theo quyãút âënh säú 607/ TCCB cäng ty quyãút âënh âäøi tãn thaình cäng ty âiãn maïy miãön trung thuäüc Bäü thæång maûi, tãn âiãûn giao dëch âäúi ngoaûi laì GELIMEX cäng ty thäng qua hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh baïn buän baïn leí, træûc tiãúp xuáút nháûp kháøu, liãn doanh liãn kãút håüp taïc âáöu tæ trong vaì ngoaìi næåïc vãö caïc haìng trong phaûm vi âàng kyï kinh doanh, khai thaïc hiãûu quaí ngaình haìng váût tæ nguyãn váût liãûu, sæí duûng lao âäüng sàôn coï trong næåïc âãø âaïp æïng nhu cáöu haìng hoïa tiãu duìng cho dán cæ, âáøy maûnh xuáút nháûp kháøu tàng thu ngoaûi tãû cho âáút næåïc . Âãún nàm 2000 do sæû thay âäøi bäø sung ngaình nghãö kinh doanh cuía cäng ty, ngaìy 15-6-2000 càn cæï vaìo quyãút âënh säú 0892/ BTM cäng ty khäng ngæìng tàng lãn, doanh säú baïn ngaìy caìng cao vaì âoïng goïp mäüt pháön âaïng kãø cho nãön kinh tãú âáút næåïc. Laì doanh nghiãûp nhaì næåïc coï chãú âäü haûch toaïn âäüc láûp, coï tæ caïch phaïp nhán, âæåüc sæí duûng con dáúu riãng, âæåüc cáúp väún kinh doanh vaì âæåüc måí taìi khoaín taûi ngán haìng, coï truû såí chênh âàût taûi 124 Nguyãùn Chê Thanh, Thaình phäú Âaì Nàông. II. CÅ CÁÚU TÄØ CHÆÏC QUAÍN LYÏ ÅÍ CÄNG TY Så âäö täø chæïc bäü maïy quaín lyï åí cäng ty GIAÏM ÂÄÚC Phoï Giaïm âäúc Phoï Giaïm âäúc Phoìng täø chæïc haình chênh thanh tra vaío vãû Phoìng kãú toaïn taìi chênh Phoìng thë træåìng âäúi ngoaûi Phoìng Kinh doanh CN Cty âiãûn maïy vaì KTCN taûi HN CN Cty âiãûn maïy vaì KTCN taûi HCM CN Cty âiãûn maïy vaì KTCN NT TTKD XNK 164 Baûch Âàòng TTKD TH & DVTM170 Huìng Væång TT Váût tæ täøng håüp Xê nghiãûp xe maïy Nhaì maïy CN kyî thuáût Deahan Xê nghiãûp may xuáút kháøu III. TÄØ CHÆÏC KÃÚ TOAÏN ÅÍ CÄNG TY : 1. Täø chæïc bäü maïy kãú toaïn åí cäng ty : SÅ ÂÄÖ TÄØ CHÆÏC BÄÜ MAÏY KÃÚ TOAÏN . Phoï phoìng phuû traïch väún vay tên duûng Kãú toaïn tiãön màût Kãú toaïn tiãu thuû Kãú toaïn kho haìng Kãú toaïn ngán haìng Kãú toaïn cäng nåü phaíi thu Kãú toaïn cäng nåü phaíi traí Thuí quyî Phoï phoìng phuû traïch täøng håüp Kãú toaïn caïc âån vë træûc thuäüc Quan hãû chè âaûo Quan hãû træûc thuäüc KÃÚ TOAÏN TRÆÅÍNG 2/ Chæïc nàng nhiãûm vuû cuía mäùi bäü pháûn åí phoìng kãú toaïn : Hiãûn nay phoìng kãú toaïn cäng ty gäöm coï 10 ngæåìi, trong âoï coï mäüt kãú toaïn træåíng, 2 phoï phoìng kãú toaïn, 6 nhán viãn kãú toaïn vaì 1 thuí quyî. Kãú toaïn træåíng : cuîng laì Træåíng phoìng kãú toaïn taìi chênh coï nhiãûm vuû täø chæïc chè âaûo cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn åí toaìn cäng ty. Kãú toaïn træåíng coìn laì ngæåìi häù tråü âàõc læûc cho giaïm âäúc, giuïp giaïm âäúc tham gia kyï kãút caïc håüp âäöng kinh tãú, xáy dæûng caïc kãú hoaûch taìi chênh, chëu traïch nhiãûm træåïc giaïm âäúc vaì cå quan taìi chênh cáúp trãn vãö hoaût âäüng kãú toaïn taìi chênh cuía cäng ty . Phoï phoìng kãú toaïn âaím nhiãûm vãö khoaíng väún vay cuía cäng ty, thæåìng xuyãn liãn hãû våïi ngán haìng trãn âëa baìn thaình phäú âãø vay väún khi cáön thiãút . Phoï phoìng kãú toaïn âaím nhiãûm pháön täøng håüp: càn cæï vaìo säø saïch caïc pháön haình khaïc âãø täøng håüp lãn caïc baïo caïo kãú toaïn cuía vàn phoìng cäng ty vaì cuía toaìn cäng ty, xaïc âënh hiãûu quaí kinh doanh, âaïnh giaï hiãûu quaí sæí duûng väún. Ngoaìi ra kãú toaïn täøng håüp coìn phuû traïch pháön haûch toaïn TSCÂ, theo doîi TSCÂ vaì tênh kháúu hao haìng quyï, haìng nàm. Caïc phoï phoìng kãú toaïn coï quyãön giaíi quyãút cäng viãûc cuía kãú toaïn træåíng khi kãú toaïn træåíng vàõng màût vaì chëu traïch nhiãûm træåïc kãú toaïn træåíng laì ngæåìi tham mæu cho kãú toaïn træåíng vãö cäng taïc kãú toaïn. Kãú toaïn tiãön màût: Phuû traïch theo doîi tiãön màût, taûm æïng taûi vàn phoìng cäng ty cuîng nhæ kiãøm tra caïc baïo caïo vãö quyî åí caïc chi nhaïnh gåíi vãö, theo doîi tçnh hçnh thanh toaïn læång cuía CBCNN cäng ty . Kãú toaïn tiãu thuû : coï nhiãûm vuû theo doîi tçnh hçnh nháûp suáút haìng hoïa phaït sinh trong ngaìy, trë giaï haìng mua, chi phê mua haìng, thuãú nháûp kháøu, måí caïc säø theo doîi chi tiãút phuûc vuû cho viãûc quaín lyï haìng hoïa cuía cäng ty, láûp baïo caïo vãö læu chuyãøn haìng hoïa taûi cäng ty. Kãú toaïn kho haìng coìn thæåìng xuyãn âäúi chiãúu våïi caïc kho, cæía haìng âãø quaín lyï chàût cheî haìng hoïa. Kãú toaïn ngán haìng : theo doîi tçnh hçnh biãún âäüng cuía tæìng loaûi tiãön tãû (tiãön USD vaì VND ) åí tæìng ngán haìng, theo doîi tçnh hçnh vay nåü ngán haìng. Kãú toaïn cäng nåü phaíi thu : coï nhiãûm vuû theo doîi caïc khoaín cäng nåü phaíi thu cuía caïc chi nhaïnh trung tám vaìo cuäúi mäùi quyï. Kãú toaïn cäng nåü phaíi traí : coï nhiãûm vuû theo doîi caïc khoaín phaíi traí cho tæìng nhaì cung cáúp . Thuí quyî : Theo doîi vaì âaím baío quyî tiãön màût åí cäng ty, phuû traïch kháu thu chi tiãön màût theo chæïng tæì håüp lãû, theo doîi phaín aïnh viãûc cáúp phaït vaì nháûn tiãön màût vaìo säø quyî. Thuí quyî phaíi thæåìng xuyãn so saïnh, kãú toaïn liãn quan âãø këp thåìi phaït hiãûn vaì sæía chæîa nhæîng thiãúu soït trong quaï trçnh ghi cheïp. Kãú toaïn åí caïc âån vë træûc thuäüc : Ngoaûi træì trung tám vi tênh, cæía haìng 35 Âiãûn Biãn Phuí, cæía haìng 124 Nguyãùn Chê Thanh laì haûch toaïn træûc thuäüc, coìn caïc âån vë khaïc âãöu haûch toaïn âäüc láûp, nhæng hoaût âäüng kinh doanh theo sæû chè âaûo thäúng nháút cuía cäng ty, caïc âån vë haûch toaïn træûc thuäüc haìng tuáön gåíi vãö vàn phoìng cäng ty caïc chæïng tæì gäúc cuía caïc nghiãûp vuû phaït sinh haìng ngaìy âäöng thåìi lãn caïc baíng kã chi tiãút nhiãûm vuû kãú toaïn cuía caïc âån vë træûc thuäüc. Theo doîi tçnh hçnh nháûp xuáút sæí duûng haìng hoïa, nguyãn váût liãûu chênh, cäng cuû, duûng cuû,... vaì phaín aïnh caïc nghiãûp vuû kãú tãú phaït sinh, theo doîi tçnh hçnh thanh toaïn giæîa cäng ty våïi âån vë, tham mæu cho giaïm âäúc âån vë vãö cäng taïc taìi chênh, tênh toaïn giaï thaình saín pháøm cuía âån vë ( âäúi våïi xê nghiãûp saín xuáút ), xaïc âënh kãút quaí kinh doanh cuäúi thaïng kãú toaïn caïc âån vë láûp baïo caïo gåíi vãö cäng ty theo qui âënh . 3 . Hçnh thæïc kãú toaïn : Xuáút phaït tæì cäng taïc kãú toaïn, kãút håüp väúi yãu cáöu quaín lyï vaì âäüi nguî nhán viãn kãú toaïn cuía phoìng kãú toaïn vaì phuì håüp våïi tçnh hçnh hoaût âäüng, cäng ty âaî aïp duûng hçnh thæïc “ Nháût kyï chæïng tæì ”. våïi hçnh thæïc nháût kyï chæïng tæì caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh âãöu âæûåc phaín aïnh åí chæïng tæì gäúc vaì tæì âoï lãn tåì kã, säø chi tiãút nháût kyï vaì cuäúi cuìng lãn säø caïi. SÅ ÂÄÖ HAÛCH TOAÏN THEO HÇNH THÆÏC KÃÚ TOAÏN . CHÆÏNG TÆÌ GÄÚC SÄØ QUYÎ NHÁÛT KYÏ CHÆÏNG TÆÌ TÅÌ KÃ, BAÍNG KÃ CHI TIÃÚT SÄØ VAÌ THEÍ KÃÚ TOAÏN CHI TIÃÚT BAÍNG TÄØNG HÅÜP CHI TIÃÚT SÄØ CAÏI BAÏO CAÏO KÃÚ TOAÏN Ghi hàòng ngaìy hoàûc âënh kyì Ghi cuäúi thaïng Quan hãû âäúi chiãúu B. THÆÛC TRAÛNG CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN TIÃU THUÛ THAÌNH PHÁØM VAÌ XAÏC ÂËNH KÃÚT QUAÍ KINH DOANH TAÛI CÄNG TY ÂIÃÛN MAÏY VAÌ KYÎ THUÁÛT CÄNG NGHÃÛ . I. CAÏC PHÆÅNG THÆÏC TIÃU THUÛ TAÛI CÄNG TY. Phæång thæïc tiãu thuû åí cäng ty âæåüc tiãún haình thäng qua hai phæång thæïc : baïn buän vaì baïn leí. 1. Phæång thæïc baïn buän : + Baïn buän qua kho + Baïn buän chuyãøn thàóng coï tham gia thanh toaïn 2.Phæång thæïc baïn leí : + Phæång thæïc baïn leí thu tiãön træûc tiãúp + Phæång thæïc baïn haìng traí goïp II. HAÛCH TOAÏN TIÃU THUÛ THAÌNH PHÁØM TAÛI CÄNG TY . Så âäö trçnh tæû ghi säø nghiãûp vuû tiãu thuû taûi vàn phoìng cäng ty . Ghi hàòng ngaìy Ghi cuäúi thaïng Tåì kã chi tiãút TK 131 Tåì kã chio tiãút TK 511, 512, 531, 532 Säø theo doîi cäng nåü phaíi thu Nháût kyï chæïng tæì TK 131 Nháût kyï chæïng tæì TK 511, 512 Tåì kã chi tiãút TK 156 Nháût kyï chæïng tæì TK 632 Säø caïi TK 511,512, 532, 632, 131 Hoaï âån (GTGT) Phiãúu thu 1. Täø chæïc haûch toaïn doanh thu : a/ Haûch toaïn nghiãûp vuû baïn leí haìng hoïa taûi caïc cæía haìng . Taûi truû såí chênh cuía cäng ty coï cæía haìng baïn leí nàòm åí táöng mäüt coï nhiãûm vuû baïn xe maïy cho ngæåìi tiãu duìng. Vç åí trong truû såí cuía cäng ty nãn khi nghiãûp vuû baïn haìng phaït sinh taûi cæía haìng naìy, khaïch haìng coï thãø thanh toaïn tiãön mua xe theo mäüt trong hai caïch sau: Khaïch haìng cáöm hoïa âån ( GTGT ) liãn 2 lãn phoìng kãú toaïn näüp tiãön. Kãú toaïn tiãön màût càn cæï vaìo hoïa âån viãút phiãúu thu vaì âæa cho khaïch haìng mäüt liãn. Khaïch haìng thanh toaïn tiãön cho cæía haìng træåíng hoàûc nhán viãn kãú toaïn tiãön màût seî gäüp táút caí hoïa âån ( GTGT) liãn 3 âæåüc láûp trong ngaìy taûi tæìng cæía haìng vaì viãút vaìo mäüt phiãúu thu trong âoï coï ghi roî säú caïc hoaï âån Khi nháûn âæåüc hoaï âån (GTGT) liãn 3 tæì nhán viãn baïn haìng hoàûc liãn 2 tæì khaïch haìng, kãú toaïn tiãön màût seî tiãún haình viãút phiãúu thu Vê duû: Cäng ty xuáút baïn cho Anh Lã Quäúc Thán 1 xe gàõn maïy Super Dream trë giaï 22.000.000 thuãú suáút thuãú GTGT 10% kãú toaïn tiãún haình ghi säø: Kãú toaïn doanh thu nháûn âæåüc hoaï âån (GTGT) liãn 3 PHIÃÚU XUÁÚT KHO KIÃM VÁÛN CHUYÃØN NÄÜI BÄÜ Ngaìy 01 thaïng 12 nàm 2003 Liãn 3: Duìng thanh toaïn näüi bäü N0Ü: 012408 Càn cæï vaìo lãûnh âiãöu âäüng säú :.............. ngaìy 10 thaïng 12 nàm 2002 Cuía Bäü Thæång maûi vãö viãûc cáúp väún Hoü tãn ngæåìi váûn chuyãøn: ....................................... Håüp âäöng säú 49753 Xuáút taûi kho :.......................................................................................... Nháûp taûi kho :.......................................................................................... TT Tãn nhaîn hiãûu qui caïch pháøm cháút váût tæ saín pháøm haìng hoïa Maî säú ÂVT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön Thu nháûp Thu xuáút 1 Xe gàõn maïy Super Dream Chiãúc 1 1 22.000.000 22.000.000 Xuáút ngaìy 1 thaïng 12 nàm 2003 Nháûp ngaìy 1 thaïng 12 nàm 2003 khäng .l;pp0---phæång phaïp; .áûp taûi kho :..................................................................................... TT Tãn nhaîn hiãûu qui caïch pháøm cháút váût tæ saín pháøm haìng hoïa Maî säú ÂVT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön Thu nháûp Thu xuáút 1 Xe gàõn maïy Super Dream Chiãúc 1 1 22.00.000 22.00.000 Xuáút ngaìy 1 thaïng 12 nàm 2003 Nháûp ngaìy 1 thaïng 12 nàm 2003 Ngæåìi láûp phiãúu Thuí kho xuáút Ngæåìi váûn chuyãøn Thuí kho nháûp (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) HOÏA ÂÅN (GTGT) Máùu säú: 01 GTKT-3LL Liãn 3 : Duìng âãø thanh toaïn HM/01-N Ngaìy 01/12/2003 No: 012408 Âån vë baïn haìng : Cäng ty Âiãûn maïy vaì kyî thuáût Cäng nghãû Âëa chè : 121 Nguyãùn Chê Thanh - Âaì Nàông Âiãûn thoaûi :.............................................. maî säú: 0400100827 Säú taìi khoaín : 0400100827 Hoü tãn ngæåìi mua haìng : LÃ QUÄÚC THÁN Âån vë :.......................................................................................................................... Âëa chè :Phæåìng Tam Thuáûn - Thanh Khã Säú taìi khoaín : ..................................... maî säú: ................................... Hçnh thæïc thanh toaïn : tiãön màût Stt Tãn haìng hoaï dëch vuû ÂVT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön A B C 1 2 3= 1x2 Xe gàõn maïy Super Dream Sm: RLHHA 0605 WZ23715 SK: HAOSE-0237263 Chiãúc 01 22.000.000 22.000.000 Cäüng tiãön haìng: 22.000.000 Thuãú suáút GTGT: 10% Tiãön thuãú GTGT: 2.200.000 Täøng cäüng tiãön thanh toaïn : 24.200.000 Säú tiãön bàòng chæî: Hai mæåi bäún triãûu hai tràm ngaìn âäöng y Ngæåìi mua haìng Kãú toaïn træåíng Thuí træåíng âån vë (Kyï, ghi roî hoü tãn) (Kyï, ghi roî hoü tãn) (Kyï, ghi roî hoü tãn) Kãú toaïn doanh thu càn cæï vaìo hoïa âån ( GTGT ) liãn 3 vaì phiãúu thu âãø lãn tåì kã doanh thu . PHIÃÚU THU Ngaìy 01/12/2003 Nåü : 111 Coï: 511,3331 Hoü vaì tãn ngæåìi näüp : Cæía haìng 124 Nguyãùn Chê Thanh Âëa chè : .......................................... Lyï do : Thu tiãön xe HÂ 12408 Säú tiãön : 24.200.000 Bàòng chæî: Hai mæåi bäún triãûu hai tràm ngaìn âäöng y Keìm theo ............................ chæïng tæì gäúc .................................................... Thuí træåíng âån vë Phuû traïch kãú toaïn Ngæåìi láûp phiãúu (Kyï, hoü tãn âoïng dáúu) (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) Âaî nháûn âuí säú tiãön (viãút bàòng chæî) Hai mæåi bäún triãûu hai tràm ngaìn âäöng y Âaì Nàông, ngaìy 01 thaïng 12 nàm 2003 Ngæåìi näüp Thuí quyî (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) Máùu säú C21-H Ban haình theo QÂ säú: 999-TC/QÂ/CÂKT Ngaìy 02/11/1996 b/ Haûch toaïn nghiãûp cuû baïn buän haìng hoïa taûi cäng ty Âãø khaïch haìng luän giæî væîng quan hãû buän baïn våïi cäng ty nãn khi kyï kãút håüp âäöng mua baïn, cäng ty thæåìng âäöng yï cho khaïch haìng coï thãø thanh toaïn træåïc mäüt khoaín tiãön haìng nháút âënh < trë giaï lä haìng nãúu khaïch haìng coï âuí väún. Træåìng håüp khaïch haìng mua haìng våïi säú læåüng låïn nhæ màût haìng xe maïy nhæ khäng âuí väún thç khaïch haìng coï thãø traí dáön trong nhiãöu kyì. * Haûch toaïn nghiãûp vuû baïn buän qua kho. Khi phaït sinh nghiãûp baïn buän qua kho, kãú toaïn doanh thu nháûn âæåüc hoïa âån ( GTGT) liãn 3 do phoìng kinh doanh suáút nháûp kháøu gåíi âãún. HOÏA ÂÅN (GTGT) Máùu säú: 01 GTKT-3LL Liãn 3 : Duìng âãø thanh toaïn HM/01-N Ngaìy 2/12/2003 No: 12507 Âån vë baïn haìng : Cäng ty Âiãûn maïy vaì kyî thuáût Cäng nghãû Âëa chè : 124 Nguyãùn Chê Thanh Âaì Nàông Âiãûn thoaûi :.............................................. Säú taìi khoaín : 0400100827 Maî säú: 0400100827 Hoü tãn ngæåìi mua haìng : .................................................... Âån vë : Cäng ty TNHH Tiãún Thu Âëa chè : 161 Phan Chu Trinh - Âaì Nàông Säú taìi khoaín : ..................................... maî säú: 0400126575 Hçnh thæïc thanh toaïn : ............................... Stt Tãn haìng hoaï dëch vuû ÂVT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön A B C 1 2 3= 1x2 Xe gàõn maïy Dream II Chiãúc 15 11.972.284 178.909.260 Cäüng tiãön haìng: 178.909.260 Thuãú suáút GTGT: 10% Tiãön thuãú GTGT: 17.890.926 Täøng cäüng tiãön thanh toaïn : 196.800.186 Säú tiãön bàòng chæî: Mäüt tràm chên mæåi saïu triãûu taïm tràm ngaìn mäüt tràm taïm mæåïi saïu âäöng chàôn Ngæåìi mua haìng Kãú toaïn træåíng Thuí træåíng âån vë (Kyï, ghi roî hoü tãn) (Kyï, ghi roî hoü tãn) (Kyï, ghi roî hoü tãn) Càn cæï vaìo hoïa âån ( GTGT), kãú toaïn doanh thu lãn tåì kã doanh thu. Âäöng thåìi, kãú toaïn cäng nåü ngoaìi cuîng càn cæï vaìo hoïa âån ( GTGT) liãn Photo lãn tåì kã chi tiãút TK131 vaì måí säø cäng nåü âãø theo doîi khoaín nåü cäng ty âæåüc quyãön thu cuía cäng ty TNHH Tiãún Thu. TÅÌ KÃ CHI TIÃÚT TK 131 Thaïng 12 nàm 2003 Chæïng Tæì Näü dung Tãn khaïch haìng Täøng cäüng Ghi nåü caïc TK sau Säú Ngaìy 511 3331 1121 12507 2/12 12 Chiãúc xe Deahan II Cäng Ty TNHH Tiãún Thu 196800186 178909260 17890926 12510 3/12 10 Chiãúc xe Deahan Supper Cæíía Haìng Xe maïy Saïng Thæ 126200206 114727460 11472746 12517 5/12 Kênh Xáy dæûng Cäng ty TNHH Phuï Phong 67823700 67152455 6715245 ............. ............ Täøng Cäüng 27862547169 16675130639 1667513064 7415234220 TÅÌ KÃ CHI TIÃÚT TK 131 Thaïng 12 nàm 2003 Chæïng Tæì Näü dung Tãn khaïch haìng Täøng cäüng Ghi coï TK 131, ghi nåü TK sau Säú Ngaìy 1111 641 531 11/12 4/12 Thu tiãön 5 Chiãúc xe Deahan II Cäng Ty TNHH Tiãún Thu 59636420 59636420 25/12 5/12 Thu tiãön 5 Chiãúc xe Deahan Supper Cæíía Haìng Xe maïy Saïng Thu 57363730 57363730 PN26 6/12 Hang bë traí laûi Cäng ty TNHH Vénh Hæng 57363635 57363635 PKT 8/12 Häù tråü chi phê baïn haìng DNTNTM Cäng Lám 12187564 12187564 PKT 9/12 Häù tråü chi phê baïn haìng Cäng Ty TNHH Tiãún Thu 22000000 22000000 ........ ......... ................. ............... .............. Täøng Cäüng 25568921657 2999455000 252425500 108707634 Khi cäng ty TNHH Tiãún Thu thanh toaïn tiãön 5 chiãúc xe Daehan II, kãú toaïn cäng nåü ngoaìi càn cæï vaìo phiãúu thu lãn tåì chi tiãút TK 131, vaì måí säø theo doîi cäng nåü ghi giaím khoaín nåü cho khaïch haìng . SÄØ CHI TIÃÚT THEO DOÎI CÄNG NÅÜ NGOAÌI . Khaïch haìng : cäng ty TNHH Tiãún Thu Chæïng tæì Diãùn giaíi KTÂU Säú phaït sinh Säú dæ Säú Ngaìy Nåü Coï 12507 2/12 Chæa traí tiãön 15 chiãúc xe DaehanII 511 3331 178.909.260 17,890.926 15.689.236 212.489.422 11/12 4/12 Thu tiãön 5 chiãúc xe Daehan 1111 59.363.420 152.853.002 PKT 9/12 Häù tråü chi phê baïn haìng 641 22.000.000 130.853.002 56/12 10/12 Thu tiãön 5 xe Daehan 1111 59.636.420 71.216.582 * Haûch toaïn nghiãûp vuû baïn haìng giao thàóng. Taûi cäng ty, baïn haìng giao thàóng thæûc cháút laì hai nghiãûp vuû mua haìng vaì baïn haìng cuìng tiãún haình âäöng thåìi våïi nhau. Theo âoï, cäng ty væìa laì ngæåìi mua haìng væìa laì ngæåìi baïn haìng, cäng ty mua haìng cuía nhaì cung cáúp vaì tiãún haình baïn laûi cho khaïch haìng, cho âån vë træûc thuäüc våïi säú læåüng mua haìng bàòng säú læåüng baïn haìng hoïa khäng qua nháûp kho maì âæåüc nhaì cung cáúp chuyãøn thàóng tæì cå såí cuía mçnh âãún âëa âiãøm âaî quy âënh trong håüp âäöng. Âæïng lãn goïc âäü ngæåìi mua, cäng ty seî càn cæï vaìo hoïa âån ( GTGT ) do nhaì cung cáúp láûp âãø laìm càn cæï ghi säø haìng mua taûi vàn phoìng cäng ty âäöng thåìi thæûc hiãûn nghéa vuû thanh toaïn våïi nhaì cung cáúp. Âæïng trãn goïc âäü ngæåìi baïn, cäng ty phaíi láûp hoïa âån ( GTGT) âãø laìm càn cæï ghi säø doanh thu vaì âæåüc quyãön theo doîi khoaín nåü cuía khaïch haìng, cuía âån vë træûc thuäüc våïi cäng ty . Khi phaït sinh nghiãûp vuû baïn haìng giao thàóng, kãú toaïn ghi säø doanh thu theo så âäö trçnh tæû ghi säø nghiãûp vuû tiãu thuû âäúi våïi âån vë træûc thuäüc. * Haûch toaïn nghiãûp vuû haìng âem âi biãúu tàûng. Tuy khäng phaíi laì nghiãûp vuû phaït sinh thæåìng xuyãn nhæng thènh thoaíng cäng ty cuîng coï âem haìng âi biãúu tàûng cho nhæîng caï nhán hoàûc täø chæïc coï quan tám âãún hoaût âäüng kinh doanh cuîng nhæ taïc âäüng âãún viãûc thæûc hiãûn caïc muûc tiãu kinh doanh cuía cäng ty nhæ: quaíng caïo saín pháøm cho cäng ty, laìm tàng danh tiãúng uy tên cuía cäng ty trãn thë træåìng tiãu thuû trong vaì ngoaìi næåïc ... khi phaït sinh nghiãûp vuû naìy, theo quy âënh cuía chãú âäü kãú toaïn hiãûn haình, haìng hoïa âem âi biãúu tàûng cuîng thuäüc phaûm vi haìng baïn. Do âoï, kãú toaïn tiãún haình ghi säø doanh thu càn cæï vaì trong hoïa âån ( GTGT ) do phoìng kinh doanh láûp ghi haìng tàûng khäng thanh toaïn vaì coi âoï laì mäüt khoaín chi phê phaït sinh trong quaï trçnh baïn haìng taûi cäng ty. HOÏA ÂÅN (GTGT) Máùu säú: 01 GTKT-3LL Liãn 3 : Duìng âãø thanh toaïn HM/01-N Ngaìy 2/12/2003 No: 12506 Âån vë baïn haìng : Cäng ty Âiãûn maïy vaì kyî thuáût Cäng nghãû Âëa chè : 124 Nguyãùn Chê Thanh Âaì Nàông Âiãûn thoaûi :.............................................. Säú taìi khoaín : 0400100827 Maî säú: 0400100827 Hoü tãn ngæåìi mua haìng : .................................................... Âån vë : Vàn phoìng Baïo ngæåìi lao âäüng Âëa chè : Phan Chu Trinh - Âaì Nàông Säú taìi khoaín : ..................................... maî säú: 0400126575 Hçnh thæïc thanh toaïn : ............................... Stt Tãn haìng hoaï dëch vuû ÂVT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön A B C 1 2 3= 1x2 1 2 Muî vaíi Aïo thun ((Haìng tàûng khaïch khäng thanh toaïn Caïi Caïi 20 20 15.000 17.550 300.000 351.000 Cäüng tiãön haìng: 651.000 Thuãú suáút GTGT: 10% Tiãön thuãú GTGT: 65.100 Täøng cäüng tiãön thanh toaïn : 716.100 Säú tiãön bàòng chæî: Mäüt tràm chên mæåi saïu triãûu taïm tràm ngaìn mäüt tràm taïm mæåïi saïu âäöng chàôn Ngæåìi mua haìng Kãú toaïn træåíng Thuí træåíng âån vë (Kyï, ghi roî hoü tãn) (Kyï, ghi roî hoü tãn) (Kyï, ghi roî hoü tãn) Càn cæï vaìo hoïa âån ( GTGT) cuía caïc nghiãûp vuû baïn haìng phaït sinh trong thaïng, kãú toaïn doanh thu lãn tåì kã doanh thu âãø theo doîi säú læåüng, doanh thu... cuía táút caí caïc màût haìng âæåüc baïn theo hçnh thæïc baïn leí, baïn buän, biãúu tàûng vaì dëch vuû cäng ty cung cáúp theo yãu cáöu cuía khaïch haìng. TÅÌ KÃ DOANH THU Thaïng 12 nàm 2003 Chæïng Tæì Kho Phiãúu thu Tãn ngæåìi mua Loaûi haìng Säú Læåüng Âån giaï Thuãú VAT Âáöu ra Doanh säú chæa thuãú Säú Ngaìy Nhoïm haìng 10% 5793603526 57936035259 1/12 12047 VT 2036 Cäng Ty TNHH vaì dëch vuû Baío Tên Maïy In 1 420255 4202565 1/12 12048 NCT 7 Lã Quäúc Thán Super Dream 1 22000000 2200000 22000000 1/12 12502 ÂBP 16 Lã Vinh Thaình Future 1 22300000 2230000 22300000 1/12 12504 H Xê Nghiãûp Xe Maïy Pt Xe maïy 42543963 245439673 1/12 12505 ÂBP Cäng Ty TNHH Huìng Væång Future 2 22300000 4460000 44600000 1/12 12506 VP Vàn Phoìng baïo Ngæåìi lao âäüng Haìng biãúu tàûng 65100 651000 1/12 12507 Xã Cäng Ty TNHH Tiãún Thu Deahan II 15 11363527 17890926 178909260 1/12 12508 GT Chi Nhaïnh Ninh Thuáûn honda Ware a 18 9727295 17509131 175091310 ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... .... ..... Nhoïm haìng 5% 21201631 424029099 8/12 12606 VT 152 TT dëch vuû viãùn thäng KV3 Maîy vi tênh 1 3613820 180691 3613820 ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... .... .... Nhoïm haìng 0% 10000000 25/12 12807 VT Bãûnh Viãûn Âaì Nàông Pháön Mãöm 10000000 Täøng cäüng 5814805157 58370064358 2/ Haûch toaïn giaï väún haìng baïn Hiãûn cäng ty sæí duûng phæång phaïp thæûc tãú âêch danh âãø tênh giaï mua cuía haìng xuáút kho. Do haìng hoïa cuía cäng ty âa daûng khäng chè vãö säú læåüng maì coìn caí vãö chuíng loaûi, caïc màût haìng laûi coï giaï trë tæång âäúi låïn nhæng khäng äøn âënh âäöng thåìi säú láön nháûp xuáút nhiãöu, haìng hoïa âæåüc baío quaín taûi caïc kho riãng biãût, âãù nháûn diãûn nãn cäng ty duìng phæång phaïp naìy âãø tênh giaï väún haìng xuáút baïn laì phuì håüp. Khi phaït sinh nghiãûp vuû mua haìng, càn cæï vaìo haïo âån ( GTGT) cuía nhaì cung cáúp, kãú toaïn kho haìng måí theí theo doîi säú læåüng, giaï mua cuía tæìng màût haìng âæåüc mua vaìo vaì nháûp kho trong thaïng. Theí kho âæåüc theo doîi riãng cho tæìng màût haìng taûi kho, tæìng cæía haìng vaì cuìng mäüt màût haìng nhæng coï giaï mua khaïc nhau seî âæåüc theo doîi riãng trãn caïc theí kho khaïc nhau, khi xuáút baïn, kãú toaïn kho haìng càn cæï vaìo haïo âån (GTGT) do kãú toaïn doanh thu chuyãøn qua lãn âäöng thåìi theí kho vaì tåì kã chi tiãút TK 156. Doanh nghiãûp : Cäng ty Âiãûn maïy vaì TKCN Tãn kho : Xã Máùu säú 06 - VT THEÍ KHO Ban haình theo QÂ säú 1141 TC/ CÂTK ngaìy 01/11 /1995 Ngaìy láûp theí : 0/12/2003 cuía Bäü Taìi Chênh Tåì säú : 1 Tãn nhaîn hiãûu, quy caïch váût tæ saín pháøm haìng hoïa : xe Daehan II Âån vë tênh : chiãúc Maî säú :............... Ngaìy nháûp xuáút Chæïng tæì Diãùn giaíi Säú læåüng Kyï xaïc nháûn cuía kãú toaïn Säú phiãúu Ngaìy thaïng Nháûp xuáút täön N X 1/12/03 200 5 2/12 XN xe maïy 1.000 11.927.284 12507 2/12 Cäng ty TNHH Tiãún Thu 15 12512 3/12 DNTM Tiãu Myî 10 31/12/03 9 Tæì hoïa âån ( GTGT) vaì theí kho, kãú toaïn kho haìng lãn tåì kã chi tiãút ghi coï TK 156 nhàòm theo doîi säú læåüng giaï mua cuía caïc màût haìng âæåüc xuáút baïn tæì caïc kho, cuía haìng trong thaïng. TÅÌ KÃ CHI TIÃÚT Thaïng 12 nàm 2003 Ngaìy HÂ kho DIÃÙN GIAÍI SL Täøng cäüng Ghi coï TK 156, Ghi nåü TK sau: 6321 6322 641 642 12 12407 VT Cäng TNHH Baío Tên Maïy in 1 4.002.596 4.002.596 12 12409 XÃ DNTN Thuáûn Phaït Deahan SP 20 198.600.000 198.600.000 150.000 12 12502 ÂBP Lã Vàn Thaình Futue 1 21.880.000 21.880.000 12 12504 H XN xe maïy PT xe maïy 425.439.637 425.439.637 12 12507 XÃ Cäng ty TNHH Tiãún Thu Deahan II 15 137.500.000 137.500.000 12 12508 GT CN Ninh Thuáûn Wave a 18 170.856.200 170.856.200 12 12545 VT Phoìng Täø chæïc Cäng ty Mæûc in 1 727.000 727.000 52.781.057.311 20.264.582.348 31.731.256.240 265.112.456 10.314.296 Tæì caïc tåì kã chi tiãút TK 156, kãú toaïn täøng håüp lãn nháût kyï chæïng tæì TK 632 vaìo cuäúi kyì haûch toaïn NHÁÛT KYÏ CHÆÏNG TÆÌ TK 632 Thaïng 12 nàm 2003 Diãùn giaíi SDDK Ghi coï TK 632, Ghi nåü caïc TK Cäüng coï Ghi Nåü TK 632, Ghi Coï caïc TK Cäüng nåü SDDK Nåü Coï 911 156 156 Nåü Coï 6321 20.174.136.548 90.445.800 20.264.582.348 20.264.582.348 20.264.582.348 6321 31.730.738.056 518.184 31.731.256.240 31.731.256.240 31.731.256.240 3/ Haûch toaïn caïc khoaín giaím træì doanh thu : a/ Haûch toaïn haìng baïn bë traí laûi. Haìng baïn bë traí laûi âæåüc sæí duûng khi cäng ty cháúp nháûn cho ngæåìi traí laûi haìng do haìng baïn keïm pháøm cháút, khäng âaïp æïng âæåüc yãu cáöu cuía khaïch haìng nhæ âaî thoía thuáûn trong håüp âäöng. Tuy nhiãn, vç muûc tiãu cuía cäng ty laì cäú gàõng thoía naîm täúi âa nhu cáöu cuía khaïch haìng vãö säú læåüng, quy caïch, nhæng laûi cuîng nhæ cháút læåüng haìng hoïa nãn træåìng håüp naìy êt xaíy ra taûi cäng ty. Ngoaìi ra, nãúu khäng laìm âæåüc giáúy tåì, cäng ty cuîng cháúp nháûn cho ngæåìi tiãu duìng traí laûi xe maïy våïi âiãöu kiãûn xe khäng bi hæ hoíng, tráöy xæåïc vaì khoaíng thåìi gian kãø tæì thåìi âiãøm mua âãún thåìi âiãøm traí laûi khäng quaï 5 ngaìy . Khi phaït sinh nghiãûp vuû naìy, âäöng thåìi våïi viãûc nháûp kho haìng bë khaïch haìng traí laûi, phoìng kinh doanh seî tiãún haình láûp phiãúu nháûp kho coï máùu nhæ sau : Säú : 26/12/03 PHIÃÚU NHÁÛP KHO Ngaìy 6 thaïng 12 nàm 2003 Tãn vaì âëa chè ngæåìi nháûp : Cäng ty TNHH Vinh Hæng Stt Tãn váût tæ saín pháøm ÂVT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön Yãu cáöu Thæûc nháûp Xe maïy Deahan Apra maìu xanh nhåït chiãúc 05 11.427.727 57.363.635 (Keìm 5 chiãúc muî baío hiãøm + 5 aïo thun) Cäüng tiãön haìng 57.363.635 VAT 5.736.365 Cäüng tiãön thanh toaïn Haìng traí laûi 63.100.000 ( Bàòng chæî: Saïu mæåi ba triãûu mäüt tràm ngaìn âäöng y) Ngæåìi nháûp Thu kho Kãú toaïn Phuû traïch Càn cæï vaìo hoaï âån (GTGT) vaì phiãúu nháûp kho, kãú toaïn doanh thu lãn tåì kã chi tiãút TK 531 b/ Haûch toaïn giaím giaï haìng baïn : Khi tçnh hçnh giaï caí cuía màût haìng xe maïy trãn thë træåìng biãún âäüng theo chiãöu hæåïng giaím cuìng våïi khaí nàng tiãu thuû màût haìng xe Daehan do cäng ty saín xuáút, làõp raïp gàûp nhiãöu khoï khàn thç ban laînh âaûo cäng ty seî hoüp vaì quyãút âënh giaím giaï haìng xe Daehan kãø tæì ngaìy ra quyãút âënh. Trong thåìi gian naìy, nãúu ngæåìi tiãu duìng chi nhaïnh vaì âaûi lyï mua haìng xe Daehan thç cäng ty seî tiãún haình giaím giaï trãn hoïa âån ( GTGT) tæïc laì khoaín giaím giaï âaî âæåüc træì vaìo täøng trë giaï baïn trãn hoïa âån nãn khoaín giaím giaï naìy seî khäng âæåüc theo doîi trãn säø saïch kãú toaïn. Cäng ty chè tiãún haình theo doîi trãn säø saïch caïc khoaín giaím giaï âäúi våïi. Haìng xe Daehan maì cäng ty âaî baïn træåïc âáy hiãûn âang täön kho taûi caïc chi nhaïnh taûi âaûi lyï - Haìng xe Daehan maì caïc chi nhaïnh vaì âaûi lyï âaî baïn cho khaïch haìng våïi säú læåüng låïn nhæng khaïch haìng chæa thanh toaïn tiãön haìng Âãø haûch toaïn khoaín giaím giaï cho chi nhaïnh vaì âaûi lyï, kãú toaïn càn cæï vaìo hoïa âån ( GTGT) sau : HOÏA ÂÅN (GTGT) Máùu säú: 01 GTKT-3LL Liãn 3 : Duìng âãø thanh toaïn HM/01-N Ngaìy 24/12/2003 No: 19847 Âån vë baïn haìng : Cäng ty Âiãûn maïy vaì kyî thuáût Cäng nghãû Âëa chè : 124 Nguyãùn Chê Thanh Âaì Nàông Âiãûn thoaûi :.............................................. Säú taìi khoaín : 0400100827 Maî säú: 0400100827 Hoü tãn ngæåìi mua haìng : .................................................... Âån vë : Cæía haìng xe maïy Duîng Âëa chè : Mai Thuïc Loan - Huãú Säú taìi khoaín : ..................................... maî säú: 3300137064 Hçnh thæïc thanh toaïn : ............................... Stt Tãn haìng hoaï dëch vuû ÂVT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön A B C 1 2 3= 1x2 1 2 Giaím giaï cho HÂ säú 12298 (25/11/03)theo quyãút âënh säú 85/VPÂMCN ngaìy 418/12/03 Trong âoï: xe Deahan II 2 chiãúc Xe Deahan Super 2 chiãúc Chiãúc 04 909.141 3.636.564 Cäüng tiãön haìng: 3.636.564 Thuãú suáút GTGT: 10% Tiãön thuãú GTGT: 363.656 Täøng cäüng tiãön thanh toaïn : 4.000.220 Säú tiãön bàòng chæî: Bäún triãûu hai tràm hai mæäi hai ngaìn âäöng y Ngæåìi mua haìng Kãú toaïn træåíng Thuí træåíng âån vë (Kyï, ghi roî hoü tãn) (Kyï, ghi roî hoü tãn) (Kyï, ghi roî hoü tãn) Kãú toaïn doanh thu càn cæï vaìo hoïa âån ( GTGT) âãø lãn tåì kã chi tiãút TK 532 TÅÌ KÃ CHI TIÃÚT TK 532 Thaïng 12 nàm 2003 Chæïng Tæì Diãùn giaíi Täøng cäüng Ghi nåü caïc TK sau Säú Ngaìy 532 3331 19846 24/12 QÂ86/VPÂMCN giaím giaï 5 chiãúc xe maïy Daehan II 4.569.125 4.569.125 19847 24/12 QÂ86/VPÂMCN giaím giaï 5 chiãúc xe maïy Daehan 3.636.564 3.636.564 ........ ..... .............. Täøng cäüng 2.241.093.465 754.965.145 3.636.564 TÅÌ KÃ CHI TIÃÚT TK 531 Thaïng 12 nàm 2003 Chæïng Tæì Diãùn giaíi Täøng cäüng Ghi nåü caïc TK sau Säú Ngaìy 531 3331 PN 26/12 6/12 Nháûp haìng traí laûi cuía Cäng ty TNHH Vinh Hæng HÂ26289 57.363.635 57.363.635 PN70/12 16/12 Nháûp haìng traí laûi cuía Nguyãùn Quäúc Thaïi HÂ26148 22.181.818 22.181.818 PN43/12 1/12 Nháûp haìng traí laûi cuía Træång Thë Kim Chung HÂ26212 11.181.818 11.181.818 PN17/12 28/12 Nháûp haìng traí laûi cuía TT 146 Baûch Âàòng HÂ44338 572.727 572.727 ...... ... ............. ..... Täøng cäüng 109.280.361 108.707.634 572.727 Tæì tåì kã chi tiãút TK 531 vaì tåì kã chi tiãt TK 532, kãú toaïn lãn nháût kyï chæïng tæì TK 511, 512 531, 532 vaìo cuäúi thaïng NHÁÛT KYÏ CHÆÏNG TÆÌ TK 511,512,531,532 Taìi khoaín NÅÜ SDDK Säú Phaït Sinh Coï Trong Kyì nåü TK liãn quan Nåü Coï 1111 1121 131 136 6418 511 512 511 3.303.094.507 706.237.716 16.675.130.639 120.910.568 512 37.564.690.928 532 108.707.634 572.727 532 754.965.145 3.636.564 Cäüng Coï Säú phaït sinh Nåü trong kyì Cäüng Nåü SDCK 131 136 531 532 911 Nåü Coï 20.805.373.430 108.707.634 754.965.145 19.941.700.651 20.805.373.430 37.564.690.928 572.727 3.636.564 36.077.989.881 37.564.690.928 109.280.361 108.707.634 572.727 109.280.361 2.241.093.465 754.695.145 1.486.128.320 2.241.093.465 Tæì nháût kyï chæïng tæì TK 511,512,531,532, kãú toaïn täøng håüp seî lãn säø caïi cho tæìng taìi khoaín. SÄØ CAÏI TK 511 SD Âaì Nàông nàm : nåü - Coï Ghi coï caïc TK âäúi æïng våïi bãn nåü TK naìy ............ Thaïng 12 Täøng 911 19.941.700.651 531 108.707.634 532 754.965.145 Cäüng SPS Nåü 20.805.373.430 Cäüng SPS Coï 20.805.373.430 SDC nàm : - Nåü - Coï III/ HAÛCH TOAÏN KÃÚT QUAÍ TIÃU THUÛ 1/ Haûch toaïn chi phê baïn haìng . Chi phê baïn haìng laì chi phê biãøu hiãûn bàòng tiãön cuía lao âäüng váût hoïa vaì lao âäüng træûc tiãúp cho quaï trçnh tiãu thuû haìng hoïa, thaình pháøm vaì dëch vuû. Chi phê baïn haìng cuía cäng ty bao gäöm caí chi phê mua haìng, tiãön læång, kháúu hao taìi saín cäú âënh, chi phê dëch vuû mua ngoaìi nhæ âiãûn næåïc, thuí tuûc phê ngán haìng. Caïc khoaín chi phê naìy phaït sinh, càn cæï vaìo chæïng tæì gäúc kãú toaïn haûch toaïn trãn caïc tåì kã chi tiãút coï trongTK 111,112,331,334. Cuäúi thaïng kãú toaïn täøng håüp säú liãûu tæì caïc tåì kã do caïc pháön haình gåíi lãn täøng håüp laûi måí säø nháût kyï chæïng tæì TK641 “ chi phê baïn haìng “ lãn säø caïi TK 641 . Cäng ty ÂM vaì KTCN PHIÃÚU KÃÚ TOAÏN GELIMEX Thaïng 12 nàm 2003 Säú chæïng tæì Diãùn giaíi TK âäúi æïng Säú tiãön Nåü Coï Kãút chuyãøn chi phê baïn haìng cho DN 641 131 12.187.564 TNTM Cäng Lám theo QÂ ngaìy 6/12/2003 Cäüng 12.187.564 ( viãút bàòng chæî ) : mæåìi hai triãûu mäüt tràm taïm mæåi baíy ngaìn nàm tràm saïu mæåi bäún âäöng y . Ngæåìi láûp Ngaìy 8/ 12 / 2003 Kãú toaïn træåíng Càn cæï vaìo phiãúu kãú toaïn âaî âæåüc kãú toaïn toaïn træåíng kyï duyãût kãú toaïn cäng nåü ngoaìi seî lãn tåìì kã chi tiãút TK 131phaín aïnh khoaín chi phê cäng ty häù tråü cho DNTNTM Cäng Lám vaì måí säø theo doîi cäng nåü ghi giaím khoaín phaíi thu cho doanh nghiãûp Cäng Lám . - Chi phê mua haìng : khi traí tiãön cho âån vë cung cáúp dëch vuû, kãú toaïn tiãön màût seî viãút phiãúu chi âãø laìm càn cæï ghi säø chi phê . PHIÃÚU CHI Säú : 20/12 Máùu Säú : C22 - H Ngaìy 8/12/2003 Ban haình theo QÂ säú Nåü : 641 999- TC /QÂ/CÂKT Coï : 1111 ngaìy 02/ 11.1996 cuía bäü taìi chênh Ngæåìi nháûn tiãön : Nguyãùn Vàn Thæåìng Âëa chè : Täø boïc vàc Hoìa Cæåìng Lyï do chi : thanh toaïn tiãön bäúc vaïc 112 xe maïy nháûp kho Säú tiãön : 168.000 ( viãút bàòng chæî ) ; mäüt tràm saïu mæåi taïm ngaìn âäöng y Keìm theo : ( mäüt chæïng tæì gäúc ) Thuí træåíng âån vë kãú toaïn træåíng ngæåìi láûp phiãúu ( kyï, hoü tãn, ) ( kyï, hoü tãn ) (kyï, hoü tãn ) Tæì phiãúu chi, kãú toaïn tiãön màût seî lãn tåì kã chi tiãút TK 641 theo doîi chi phê mua haìng vaì chi phê baïn haìng phaït sinh bàòng tiãön màût taûi cäng ty . TÅÌ KÃ CHI TIÃÚT TK 641 Thaïng 12 nàm 2003 Chæïng tæì Diãùn giaíi Säú tiãön Säú Ngaìy 641 1111 1 1/12 Thanh toaïn tiãön laìm 10.000 tåì råi xe maïy Daehan cäng ty TNHH Advicw 10.909.100 10.909.100 3 2/12 Thanh toaïn tiãön quaíng caïo trãn baïo HÂ 247- 30/12/03BaïoÂN 4.545.454 4.545.454 6 3/12 thanh toaïn tiãön váûn chuyãøn 40 xe âi TP Häö Chê Minh Nguyãùn Thu Dung 3.085.714 3.085.714 12 5/12 Thanh toaïn tiãön thuã xe váûn chuyãøn 132 xe Daehan Nguyãùn Thë Hiãön 559.999 559.999 20 8/12 Thanh toaïn tiãön bäúc vaïc 112 xe maïy nháûp kho Nguyãùn Vàn Thæåìng 168.000 168.000 Täøng 572.777.054 572.777.054 2/ Haûch toaïn chi phê quaín lyï doanh nghiãûp Chi phê quaín lyï doanh nghiãûp laì chi phê biãøu hiãûn bàòng tiãön cuía lao âäüng váût hoïa vaì lao âäüng säúng duìng cho quaï trçnh quaín lyï kinh doanh, quaín lyï haình chênh, vaì caïc chi phê khaïc liãn quan âãún hoaût âäüng cuía cäng ty. Chi phê quaín lyï doanh nghiãûp bao gäöm : tiãön læång, kháúu hao TSCÂ, chi phê tiãúp khaïch, chi phê dæû phoìng, dëch vuû mua ngoaìi nhæ âiãûn næåïc. Åí Cäng ty, caïc khoaín chi phê naìy thæåìng phaït sinh vaìo cuäúi thaïng, khi phaït sinh càn cæï vaìo chæïng tæì kãú toaïn haûch toaïn chi tiãút vaìo tåì kã ghi coï TK111,112,331,334, kãú toaïn täøng håüp caïc tåì kã do caïc pháön haình chuyãøn lãn láúy säú liãûu täøng håüp måí säø nháût kyï chæïng tæì TK 642 “ chi phê quaín lyï doanh nghiãûp “ lãn säø caïi TK 642 . * Vd: Khi phaït sinh chi phê tiãúp khaïch taûi phoìng thë træåìng, kãú toaïn tiãön màût viãút phiãúu chi : PHIÃÚU CHI Säú : 7/12 Máùu Säú C 22 - H Ngaìy 4 /12/ 2003 Ban haình theo QÂ säú Nåü : 642 999- TC/ QÂ/ CÂKT Coï : 1111 ngaìy 02.11.1996 cuía bäü taìi chênh Ngæåìi nháûn tiãön : Voî Thë Hiãön Âëa chè : phoìng thë træåìng Lyï do chi : thanh toaïn chi phê tiãúp khaïch Säú tiãön : 488.000 ( viãút bàòng chæî ) : bäún tràm taïm taïm ngaìn âäöng y Keìm theo : ( mäüt chæïng tæì gäúc ) Thuí træåíng âån vë Kãú toaïn træåíng Ngæåìi láûp phiãúu ( kyï, hoü tãn, âoïng dáúu) ( kyï, hoü tãn ) ( kyï, hoü tãn ) Tæì phiãúu chi, kãú toaïn tiãön màût lã tåì kã chi tiãút TK 642 TÅÌ KÃ CHI TIÃÚT TK 642 Thaïng 12 nàm 2003 Chæïng tæì Diãùn giaíi Säú tiãön Säú Ngaìy 642 1111 7 4/12 Thanh toaïn chi phê tiãúp khaïch Voî Thu Hiãön 488.000 488.000 8 4/12 Thanh toaïn tiãön cäng taïc phê âi HCM Âäù Anh Quán 865.125 865.125 10 4/12 Chi mua quáön aïo cho CBCNV vàn phoìng cäng ty 33.099.260 33.099.260 18 7/12 Thanh toaïn chi phê häüi nghë Tráön Thë Ván 842.500 842.500 Täøng 109.524.236 109.524.236 3. Haûch toaïn kãút quaí tiãu thuû Càn cæï vaìo hoïa âån ( GTGT), kãú toaïn kho haìng lãn tåì kã chi tiãút TK 156. Cuäúi thaïng, càn cæï vaìo nháût kyï chæïng tæì cuía caïc pháön haình coï liãn quan âãún chi phê baïn haìng vaì chi phê quaín lyï doanh nghiãûp, nháût kyï chæïng tæì TK 632 vaì nháût kyï chæïng tæì TK 511,512,531,532,... kãú toaïn täøng håüp thæûc hiãûn caïc buït toaïn kãút chuyãøn trãn baíng chæî T âãø xaïc âënh kãút quaí kinh doanh cuía vàn phoìng cäng ty. Thaïng 12 / 2003 TK 641 TK 642 (1111) 572.777.054 2.400.487.083 (1111) 109.524.236 848.336.383 (1121) 839.031.526 (1121) 37.702.227 (1122) 7.586.699 (3341) 42.360.947 (131) 252.425.500 (334.2) 159.151.500 (136) 304.215.000 (338.2) 2.015.124 (141) 26.337.224 (338.3) 6.354.142 (156) 265.112.456 (338.4) 847.219 (511) 120.910.568 (141) 2.251.540 (3331) 12.091.056 (153) 14.816.300 2.400.487.083 2.400.487.083 (139) 9.853.615 (159) 402.846.137 (156) 10.314.296 (136) 50.299.100 848.336.383 848.336.383 TK 911 (632.1) 20.174.136.548 19.941.700.651 (511) (632.2) 31.730.738.056 36.077.989.881 (512) (641) 2.400.487.083 122.125.896 (711) (642) 848.336.383 413.128.566 (721) (811) 62.617.562 (421) 1.338.629.362 56.554.944.994 56.554.944.994 NHÁÛT KYÏ CHÆÏNG TÆÌ TK 641, 642, 911... Thaïng 12 nàm 2003 Taìi khoaín Säú phaït sinh coï trong kyì Cäüng coï Säú phaït sinh nåü trong kyì 911 511 512 711 721 1111 1121 1122 641 2.400.487.083 2.400.487.083 572.777.054 839.031.526 7.586.699 642 848.336.383 848.336.383 109.524.236 37.702.227 911 19.941.700.651 36.077.989.881 122.125.896 413.128.566 56.554.944.994 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Cäüng nåü 131 136 141 6321 6322 641 811 421 ..... 252.425.500 304.215.000 26.337.224 2.400.487.083 50.299.100 2.251.540 958.336.383 20.174.136.548 31.730.738.056 2.400.487.083 62.617.562 1.338.629.362 56.554.944.994 SÄØ CAÏI TK 911 TK ghi coï Thaïng 12 TK 421 1.338.296.362 TK6321 20.174.136.548 TK6322 31.730.738.056 TK 641 2.400.487.083 TK 642 848.336.383 TK 811 62.617.562 Säú phaït sinh nåü 56.554.944.944 Säú phaït sinh coï 56.554.944.944 Säú dæ cuäúi thaïng Nåü Coï Ngaìy. ... thaïng .... nàm Kãú toaïn ghi säø Kãú toaïn træåíng (Kyï ghi roî hoü tãn) (Kyï ghi roî hoü tãn) I/ NHÁÛN XEÏT XÃÖ TÇNH HÇNH HOAÛCH TOAÏN TIÃU THUÛ VAÌ XAÏC ÂËNH KÃÚT QUAÍ KINH DOANH TAÛI CÄNG TY ÂIÃÛN MAÏY VAÌ KYÎ THUÁÛT CÄNG NGHÃÛ . 1. Nháûn xeït vãö bäü maïy kãú toaïn vaì hçnh thæïc kãú toaïn taûi cäng ty * Æu âiãøm: Hiãûn nay phoìng kãú toaïn cuía cäng ty gäöm coï 10 ngæåìi táút caí âãöu traíi qua âaìo taûo chuyãn ngaình nãn ráút væîng vãö chuyãn män . Mäùi caïn bäü kãú toaïn kiãm mäüt pháön haình kãú toaïn nháút âënh , chàông haûn kãú toaïn kho haìng thç thç theo doîi xuáút nháûp haìng hoïa , kãú toaïn tiãu thuû thç theo doîi tçnh hçnh tiãu thuû haìng hoïa , kãú toaïn cäng nåü thç theo doîi cäng nåü phaíi thu . Chênh âiãöu naìy laìm cho bäü maïy kãú toaïn cuía cäng ty goün nheû , âaím baío cung cáúp thäng tin nhanh choïng , këp thåìi , chênh xaïc . Cäng ty âaî xáy dæûng âæåüc bäü maïy khoa hoüc vaì håüp lyï , phuì håüp våïi âàûc âiãøm kinh doanh cuía cäng ty . Moüi cäng viãûc cuía phoìng kãú toaïn âæåüc sæû chè âaûo cuía kãú toaïn træåíng , nãn caïc nhán viãn kãú toaïn âeìu coï mäúi quan hãû chàûc cheí vaì cäng viãûc cuía hoü khäng bë chäöng cheïo . Hçnh thæïc säø kãú toaïn cäng ty âang sæí duûng laì “ nháût kyï chæïng tæì “ mäüt säú âiãøm tæång âäúi dãø hiãøu , dãø sæí duûng phuì håüp våïi trçnh âäü kãú toaïn vaì quy mä saín xuáút cuí cäng ty . * Nhæåüc âiãøm : Våïi hçnh thæïc säø kãú toaïn dãø hiãøu , dãø sæí duûng , nhæng säø saïch coï kãút cáúu chæa âæåüc håüp lyï , chæa âaím baío cung cáúp thäng tin theo yãu cáöu caíu nhaì quaín lyï. Cäng ty aïp duûng hçnh thæïc säø kãú toaïn laì chæïng tæì ghi säø , nhæng laûi chæa sæí duûng máùu âàng kyï chæïng tæì ghi säø , nãn khoï xaïc âënh vaì tçm ra nhæîng sai soït cuía nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh . 2. Nháûn xeït vãö tçnh hçnh hoaûch toaïn chi phê baïn haìng vaì chi phê quaín lyï doanh nghiãûp : * Æu âiãøm : Åí cäng ty caïc khoaín chi phê naìy thæåìng phaït sinh vaìo cuäúi thaïng , biãn âäü kãú toaïn càn cæï vaìo chæïng tæì hoaûch toaïn chi tiãút vaìo tåì kã ghi coï TK 111, 112, 331, 334, kãú toaïn täøng håüp måí säø nháût kyï chæïng tæì TK 641 , 642 lãn säø coï TK641 , 642 tiãûn cho viãûc theo doîi . * Nhæåüc âiãøm : Cäng ty khäng phán chia roí raìng TK chi phê baïn haìng vaì TK chi phê doanh nghiãûp maì gäüp chung laûi bao gäöm ráút nhiãöu TK liãn quan âãún chi phê quaín lyï doanh nghiãûp , chæa âaïp æïng viãûc cung cáúp thäng tin cho ban laînh âaûo cäng ty mäüt caïch thuáûn låüi hån . Viãûc hoaûch toaïn chi phê baïn haìng vaì chi phê quaín lyï doanh nghiãûp kãú toaïn måïi hoaûch toaïn täøng håüp , chæa theo doîi chi tiãút cho tæìng khoaín muûc chi phê kãú toaïn chæa phaín aïnh âuïng , âáöy âuí caïc khoaín chi phê phaït sinh âiãøn hçnh nhæ kãú toaïn khäng hoaûch hoaûch toaïn chi phê âiãûn næåïc , kháúu hao taìi saín cäú âënh duìng cho bäü pháûn quaín lyï . 3. Nháûn xeït vãö tçnh hçnh hoaûch toaïn tiãu thuû : * Æu diiãøm : Viãûc hoaûch toaïn kãút quaí tiãu thuû cuía cäng ty âæåüc âaïnh giaï âuïng dàõn vaì khaïch quan , chênh xaïc nhàòm giuïp cho laînh âaûo cäng ty cuìng caïc bäü pháûn khaïc âãö ra kãú hoaûch vaì chiãún læåüc kinh doanh sao cho håüp lyï . Kãú toaïn cäng ty âaî xáy dæûng âæåüc hãû thäúng säø saïch ghi cheïp quaï trçnh tiãu thuû phuì håüp våïi âàût âiãøm , tênh cháút cuía thaình pháøm tiãu thuû cho nãn kãú toaïn âaî xaïc âënh chênh xaïc âáöy âuí doanh thu trong kyì chênh , âiãöu naìy giuïp cho viãûc xaïc âënh kãút quaín tiãu thuû âæåüc chênh xaïc hån . * Nhæåüc âiãøm Kãú toaïn khäng cáön thiãút phán bäø cho haìng täön kho vaì haìng baïn ra trong phoìng kãú toaïn phaíi phán bäø cho tæìng màût haìng âãø xaïc âënh kãút quaí tiãu thuû cuía tæìng màût haìng . II/ MÄÜT SÄÚ BIÃÛN PHAÏP NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN TIÃU THUÛ VAÌ XAÏC ÂËNH KÃÚT QUAÍ KINH DOANH MÀÛT HAÌNG XE MAÏY TAÛI CÄNG TY ÂIÃÛN MAÏY VAÌ KYÎ THUÁÛT CÄNG NGHÃÛ . 1. Hoaìn thiãûn bäü maïy kãú toaïn taûi cäng ty . Cäng ty hiãûn sæí duûng caïc biãøu máùu phiãúu thu , phiãúu xuáút kho , hoïa âån GTGT ráút roî raìng , nhæng yãu cáöu sæí duûng 1 trong 3 máùu phiãúu trãn âãø thuáûn tiãûn cho viãûc theo doîi , âäúi chiãúu kiãøm tra cuû thãø nãn sæí duûng hoïa âån GTGT kiãm phiãúu xuáút kho . 2. Hoaìn thiãûn vãö cäng taïc haûch toaïn chi phê baïn haìng , chi phê quaín lyï doanh nghiãûp Hiãûn taûi cäng ty aïp duûng 2 loaûi chi phê naìy váùn chæa âæåüc theo doîi cuû thãø cho tæìng loaûi chi phê , chæa âaïp æïng cho viãûc cung cáúp thäng tin cho ban laînh âaûo cäng ty mäüt caïch thuáûn låüi hån . Vç váûy cáön bäú trê kãú toaïn viãn theo doîi loaûi chi phê naìy , tæì âoï måïi táûp håüp thäúng kã loaûi chi phê naìo phaït sinh nhiãöu trong kinh doanh . Nhàòm phán têch âæa ra caïc biãûn phaïp håüp lyï , náng cao hiãûu quaí kinh doanh vaì giaím chi phê phaït sinh mäüt caïch täúi æu nháút . Tæìng loaûi chi phê phaíi âæåüc theo doîi mäüt caïch roî raìng vaì chi tiãút bàòng caïc TK :641 , 642 ÅÍ taìi khoaín cáúp 2 3. Hoaìn thiãûn cäng taïc tiãu thuû vaì xaïc âënh kãút quaí kinh doanh åí cäng ty . Tæì nhæîng nháûn xeït trãn nhàòm ruït ra cäng taïc hoaìn thiãûn haûch toaïn tiãu thuû vaì xaïc âënh kãút quaí kinh doanh taûi cäng ty Muûc tiãu kinh doanh cuía caïc cäng ty noïi chung vaì cäng ty âiãûn maïy noïi riãng laì täúi âa hoïa låüi nhuáûn vaì khäng ngæìng náng cao hiãûu quaí kinh tãú . Âãø âaût âæåüc âiãöu âoï cäng ty phaíi thæåìng xuyãn âaïnh giaï hoaût âäüng cuía cäng ty , nghiãn cæïu thë træåìng , thu nháûn thäng tin vãö giaï caí , âäúi thuí caûnh tranh , khaïch haìng . Sau âoï âaïnh giaï xaïc âënh nãn kinh doanh màût haìng naìo vaì màût haìng naìo cáön loaûi boí , chuï troüng âáöu tæ màût haìng chuí yãúu . LÅÌI KÃÚT Cäng taïc tiãu thuû luän giæî vai troì quan troüng trong viãûc täön taûi vaì phaït triãøn cuía cäng ty. Tháúy âæåüc tênh cháút âoï, nãn em choün âãö taìi “ Haûch toaïn tiãu thuû thaình pháøm vaì kãút quaí kinh doanh cuía cäng ty âiãûn maïy vaì kyî thuáût cäng nghãû “ âãø nghiãn cæïu khàóng âënh sæû phaït triãøn væîng chàõc hay sæû suy suûp cuía cäng ty nhàòm âæa ra mäüt säú suy nghé nhàòm goïp pháön hoaìn thiãûn cäng taïc Haûch toaïn tiãu thuû vaì kãút quaí kinh doanh cuía cäng ty vãö sau . Tuy nhiãn våïi haûn chãú vãö thåìi gian vaì kiãún thæïc nãn khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït . Vç thãú kênh mong tháöy cä vaì caïc anh chë trong phoìng Kãú Toaïn - Taìi Chênh goïp yï kiãún âãø chuyãn âãö âæåüc hoaìn thiãûn täút hån .. Cuäúi cuìng em xin caím ån cä giaïo hæåïng dáùn : Buìi Thë Minh Chinh vaì caïc anh chë trong phoìng kãú toaïn cuía cäng ty âiãûn maïy cäng nghãû âaî giuïp âåí em hoaìn thaình chuyãn âãö täút nghiãûp naìy. Låìi Måí Âáöu Trong nãön kinh tãú thë træåìng váún âãö quan troüng âæåüc quan tám haìng âáöu khäng phaíi laì saín xuáút maì laì cäng taïc tiãu thuû. Vç váûy thäng qua tiãu thuû doanh nghiãûp thæûc hiãûn âæåüc giaï trë sæí duûng cuía saín pháøm haìng hoïa, thu häöi âæåüc väún boí ra goïp pháön tàng nhanh täúc âäü thu häöi väún, âäöng thåìi thoía maîn pháön naìo nhu cáöu tiãu duìng cuía xaî häüi. Màûc khaïc qua tiãu thuû haìng hoïa doanh nghiãûp xaïc âënh âæåüc kãút quaí kinh doanh laîi hay läù vaì åí mæïc âäü naìo. Âiãöu âoï quyãút âënh âãún sæû suûp âäù hay âæïng væîng vaì phaït triãøn cuía doanh nghiãûp. Vç thãú, haûch toaïn tiãu thuû vaì kãút quaí kinh doanh luän laì kháu quan troüng âäúi våïi báút kyì mäüt doanh nghiãûp saín xuáút kinh doanh naìo Âäúi våïi næåïc ta hiãûn nay, khi nãön kinh tãú âaî vaì âang hoaì nháûp våïi caïc næåïc trong khu væûc vaì trãn thãú giåïi, khi thë træåìng tiãu thuû måí räüng thç sæû caûnh tranh ngaìy caìng tråí nãn quyãút liãût. Do âoï, tiãu thuû saín pháøm haìng hoïa cáön quan tám haìng âáöu trong caïc doanh nghiãûp saín xuáút kinh doanh, âàûc biãût doanh nghiãûp thæång maûi. Âãø nàõm roî tçnh hçnh haûch toaïn tiãu thuû vaì kãút quaí kinh doanh trãn cå såí âoï tçm ra giaíi phaïp thêch håüp nháút nhàòm hoaìn thiãûn cäng taïc haûch toaïn tiãu thuû vaì xaïc âënh kãút quaí kinh doanh náng cao uy tên cuía doanh nghiãûp trãn thæång træåìng, vç thãú trong quaï trçnh nghiãn cæïu, nháûn thæïc âæåüc váún âãö tiãu thuû haìng hoïa coï táöm quan troüng âàûc biãût âäúi våïi doanh nghiãûp thæång maûi. Xuáút phaït tæì thæûc tãú taûi Cäng ty âiãûn maïy vaì kyî thuáût cäng nghãû, do âoï em coï choün âãö taìi “ Haûch toaïn tiãu thuû thaình pháøm vaì xaïc âënh kãút quaí kinh doanh “ laìm chuyãn âãö täút nghiãûp cho mçnh. Våïi sæïc haûn heûp vãö kiãún thæïc täøng håüp cuîng nhæ kinh nghiãûm thæûc tãú, cho nãn baïo caïo thæûc táûp cuía em khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït, ráút mong sæû âoïng goïp cuía caïc tháöy cä âãø chuyãn âãö täút nghiãûp âæåüc hoaìn thiãûn hån. Em xin chán thaình caím ån cä giaïo hæåïng dáùn Buìi Thë Minh Chênh vaì caïc anh chi trong phoìng kyî thuáût cäng nghãû Cäng ty âiãûn maïy vaì kyî thuáût cäng nghãû giuïp âåî vaì taûo âiãöu kiãûn cho em hoaìn thaình chuyãn âãö täút nghiãûp naìy. PHÁÖN I CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN VÃÖ CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN TIÃU THUÛ THAÌNH PHÁØM VAÌ XAÏC ÂËNH KÃÚT QUAÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIÃÛP PHÁÖN II THÆÛC TRAÛNG CÄNG TAÏC TIÃU THUÛ THAÌNH PHÁØM VAÌ XAÏC ÂËNH KÃÚT QUAÍ KINH DOANH MÀÛT HAÌNG XE MAÏY TAÛI CÄNG TY ÂIÃÛN MAÏY VAÌ KYÎ THUÁÛT CÄNG NGHÃÛ PHÁÖN III MÄÜT SÄÚ SUY NGHÉ NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC HOAÛCH TOAÏN TIÃU THUÛ THAÌNH PHÁØM VAÌ XAÏC ÂËNH KÃÚT QUAÍ KINH DOANH , MÀÛT HAÌNG XE MAÏY TAÛI CÄNG TY ÂIÃÛN MAÏY VAÌ KYÎ THUÁÛT CÄNG NGHÃÛ MUÛC LUÛC LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU PHÁÖN I CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN VÃÖ CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN TIÃU THUÛ THAÌNH PHÁØM VAÌ XAÏC ÂËNH KÃÚT QUAÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIÃÛP KÃÚT LUÁÛN Nháûn Xeït Cuía Cå Quan Thæûc Táûp Nháûn Xeït Cuía Giaïo Viãn Hæåïng Dáùn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh, mặt hàng xe máy tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ.doc
Luận văn liên quan