Hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng may

Trong quá trình chúng ta thiết kế cung cấp điện, thì chúng ta cần phải chọn một phương án hợp lý và phù hợp với những yêu cầu sau : + Đảm bảo cung cấp điện với mức độ của phụ tải + Đảm bào cho người và thiết bị + Đảm bảo cho chi phí vật tư thấp + Thuận tiện cho sửa chữa khi có sự cố Đây là đồ án cũng cấp điện cho nhà máy sản xuất may xuất khẩu với số lượng máy may lớn với mục tiêu của đồ án như sau : + Khảo sát đối tượng cung cấp điện ( Phân xưởng may) + Tính toán các phụ tải cho phân xưởng + Tính toán mạng hạ áp cho phân xưởng + TÍnh toán hệ thống chiếu sáng cho phân xưởng Ở trên là 4 mục mà đồ án này được giải quyết.

doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/06/2013 | Lượt xem: 2812 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng may, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG I : TOÅNG QUAN I. Toång quan veà thieát keá caáp ñieän Trong quaù trình thieát keá caáp ñieän, moät phöông aùn löïa choïn ñöôïc coi laø hôïp lyù khi noù thoaû maõn caùc yeâu caàu : - Voán ñaàu tö nhoû. - Ñaûm baûo ñoä tin caäy cung caáp ñieän tuøy theo möùc ñoä tính chaát phuï taûi. - Chi phí vaän haønh haøng naêm thaáp. - Ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò. - Thuaän tieän cho vaän haønh vaø söûa chöõa. - Ñaûm baûo chaát löôïng ñieän nhaát laø ñaûm baûo ñoä leäch vaø ñoä dao ñoäng ñieän aùp beù nhaát vaø naèm trong giôùi haïn cho pheùp so vôùi ñònh möùc. Ngoaøi ra khi thieát keá cung caáp ñieän cuõng caàn chuù yù tôùi caùc yeâu caàu phaùt trieån phuï taûi töông lai, giaûm ngaén thôøi gian thi coâng laép ñaët vaø tính myõ quan coâng trình. Caùc böôùc chính cuûa vieäc thieát keá bao goàm: - Khaûo saùt ñoái töôïng cung caáp ñieän. - Tính phuï taûi tính toaùn cuûa phaân xöôûng . - Thieát keá maïng haï aùp cuûa phaân xöôûng . - Thieát keá heä thoáng chieáu saùng phaân xöôûng . II. Toång quan veà phaân xöôûng may Giôùi thieäu veà phaân xöôûng Phaân xöôûng may laø moät trong nhöõng phaân xöôûng tröïc thuoäc nhaø maùy deät Ñoâng AÙ , coù nhieäm vuï may nhöõng saûn phaåm deät theo nhu caàu cuûa thò tröôøng vaø ñôn ñaët haøng trong vaø ngoaøi nöôùc . Phaân xöôûng naøy ñöôïc boá trí thaønh 8 khu vöïc : Khu vöïc 1 : 50 maùy may Khu vöïc 2 : 50 maùy may Khu vöïc 3 : 50 maùy may Khu vöïc 4 : 50 maùy may Khu vöïc 5 : 50 maùy may Khu vöïc 6 : 30 maùy vaét soå vaø 4 maùy thöûa khuy Khu vöïc 7 : 8 maùy ñoùng nuùt vaø 3 maùy caét Khu vöïc 8 : 25 baøn uûi Baûng keâ thieát bò cuûa phaân xöôûng Baûng 1 CHÖÔNG II : XAÙC ÑÒNH PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN I. Phaân nhoùm thieát bò : Caùc thieát bò cuûa phaân xöôûng ñöôïc phaân nhoùm theo yeâu caàu goàm 08 nhoùm chính ( 8 tuû ñoäng löïc ) , trong moãi tuû ñoäng löïc chia laøm nhieàu nhaùnh khaùc nhau , moãi nhaùnh cung caáp cho caùc nhoùm thieát bò coù cuøng coâng suaát naèm gaàn nhau. II. Phöông phaùp laép ñaët tuû ñieän : Tuû phaân phoái Ñoái vôùi nhöõng phaân xöôûng coù coâng suaát lôùn, caàn choïn vò trí thích hôïp ñeå ñaët tuû phaân phoái.Vieäc laép ñaët vöøa phaûi ñaûm baûo tính an toaøn vöøa theå hieän caùch boá trí hôïp lyù. Thoâng thöôøng taïi taâm phuï taûi laø nôi laép ñaët hôïp lyù nhaát. Tuy nhieân tuøy theo töøng sô ñoà maët baèng cuï theå, maø caàn choïn nhöõng vò trí khaùc sau cho thaät hôïp lyù. Döïa vaøo sô ñoà maët baèng nhaø xöôûng vaø caùch boá trí caùc thieát bò, ta caàn ñaët một tuû phaân phoái, tuû caáp ñieän cho toaøn boä khu vöïc ñöôïc laép ñaët keá töôøng vaø gaàn taâm phuï taûi nhaát. Tuû phaân phoái ñöôïc choïn löïa coù soá ngoõ ra phuï thuoäc vaøo soá löôïng tuû ñoäng löïc vaø tuû chieáu saùng boá trí trong phaân xöôûng. Ngoõ vaøo tuû phaân phoái ñöôïc noái vôùi thanh goùp ñaët taïi nhaø phaân phoái . Tuû ñoäng löïc Ñoái vôùi phaân xöôûng coù nhieàu thieát bò ñöôïc boá trí raûi ñeàu treân maët baèng hoaëc boá trí theo nhieäm vuï chöùc naêng cuûa töøng nhoùm thieát bò , ta chia caùc thieát bò thaønh caùc nhoùm nhoû , caùc nhoùm naøy ñöôïc caáp ñieän töø caùc tuû phaân phoái .Trong moãi ñoäng löïc ñöôïc phaân thaønh nhieàu nhaùnh moãi nhaùnh cung caáp cho moät nhoùm thieát bò ñaët gaàn nhau . Töông töï nhö tuû phaân phoái caùc tuû ñoäng löïc cuõng ñöôïc laép ñaët ôû caùc vò trí vöøa ñaûm baûo kyõ thuaät vöøa ñaûm baûo tính myõ quan chung cho toaøn phaân xöôûng . Caùc tuû ñoäng löïc coù soá ngoõ ra phuï thuoäc vaøo soá nhoùm thieát bò maø tuû ñieän caáp Tuû chieáu saùng Döïa vaøo sô ñoà maët baèng nhaø xöôûng vaø caùch boá trí caùc ñeøn chieáu saùng , ta caàn ñaët một tuû chieáu saùng caáp ñieän cho toaøn boä khu vöïc ñöôïc laép ñaët keá töôøng vaø gaàn taâm phuï taûi nhaát. Tuû chieáu saùng ñöôïc choïn löïa coù soá ngoõ ra phuï thuoäc vaøo soá daõy ñeøn chieáu saùng boá trí trong phaân xöôûng. Ngoõ vaøo tuû chieáu saùng ñöôïc noái vôùi thanh goùp ñaët taïi tuû phaân phoái . III. Xaùc ñònh taâm phuï taûi Vieäc xaùc ñònh taâm phuï taûi nhaèm choïn ra phöông aùn , vò trí ñaët tuû ñieän thích hôïp nhaèm cung caáp ñieän vôùi toån thaát ñieän aùp vaø toån thaát coâng suaát nhoû nhaát , chi phí kim loaïi maøu hôïp lyù vaø ñaûm baûo myõ quan . Taâm phuï taûi ñöôïc tính theo coâng thöùc : Vôùi : n soá thieát bò cuûa nhoùm Pñmi coâng suaát ñònh möùc cuûa thieát bò thöù i Baûng 2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 46 46 46 46 47 47 47 47 49 48 49 47 47 47 47 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 TÑL.4 ( 30 ; 42,5 ) TÑL.3 ( 30 ; 37,5 ) TÑL.2 ( 30 ; 22,5 ) TÑL.1 ( 30 ; 7,5 ) TÑL.5 ( 0 ; 42,5 ) TÑL.6 ( 0 ; 37,5 ) TÑL.7 ( 0 ; 22,5 ) TÑL.8 ( 0 ; 7,5 ) x y TPP ( 0 ; 24 ) TCS ( 0 ; 30 ) SÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ THIEÁT BÒ PHAÂN XÖÔÛNG MAY 0 Caên cöù theo sô ñoà boá trí caùc thieát bò trong phaân xöôûng choïn toaï ñoä laép ñaët caùc tuû ñoäng löïc vaø tính toaùn toïa ñoä ñaët tuû phaân phoái theo baûng soá lieäu treân . Choïn toïa ñoä ñaët tuû phaân phoái ( 0 ; 24 ) . II. Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn maïch ñoäng löïc Phuï taûi tính toaùn cho moät nhaùnh Caên cöù vaøo vò trí , coâng suaát cuûa caùc maùy moùc boá trí treân maët baèng phaân xöôûng ñöôïc chia laøm 8 khu vöïc phuï taûi . Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn theo kmax vaø coâng suaát trung bình Vôùi nhoùm ñoäng cô n = 1 : Qtt = Pdm* tgF Vôùi nhoùm ñoäng cô n ≤ 3 : Vôùi nhoùm ñoäng cô n ≥ 4 : Trong ñoù : ksd : Heä soá söû duïng cuûa nhoùm thieát bò ( Tra baûng A1- trang 8 Höôùng daãn Ñoà Aùn moân hoïc Thieát keá cung caáp ñieän ) kmax : Heä soá cöïc ñaïi , tra theo hai ñaïi löôïng ksd vaø nhq nhq : soá thieát bò duøng ñieän hieäu quaû , tra theo hai ñaïi löôïng n* vaø P* ( Baûng A4 - trang 11 - Höôùng daãn Ñoà Aùn moân hoïc Thieát keá cung caáp ñieän) ta ñöôïc nhq* nhq = n.nhq* Vôùi : n1 : soá thieát bò coù coâng suaát lôùn hôn hay baèng 1/2 coâng suaát cuûa thieát bò coù coâng suaát lôùn nhaát . n : toång soá thieát bò trong nhoùm . : coâng suaát cuûa n1 thieát bò treân . : toång coâng suaát cuûa nhoùm . Neáu nhq < 4 thì : ; kti : heä soá taûi kt = 0,9 vôùi thieát bò laøm vieäc ôû cheá ñoä daøi haïn . kt = 0,75 vôùi thieát bò laøm vieäc ôû cheá ñoä ngaén haïn laëp laïi. Neáu nhq ≥ 4 thì : Toùm laïi : Vôùi n ≤ 3 : Vôùi n ≥ 4 : Tröôøng hôïp nhq< 4 Tröôøng hôïp nhq ≥ 4 KHU VÖÏC I Teân nhaùnh Teân thieát bò ñieän Soá löôïng n Kyù hieäu maët baèng Coâng suaát ñaët P(KW) Heä soá söû duïng ksd cosF tgF Soá thieát bò hieäu quaû nhq Heä soá cöïc ñaïi kmax Iñm (A) thieát bò Phuï taûi tính toaùn n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh (KW) Qttnh (KVAr) Sttnh (KVA) Ittnh (A) N1 Maùy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N2 Maùy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N3 Maùy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N4 Maùy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N5 Maùy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N6 Maùy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N7 Maùy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N8 Maùy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N9 Maùy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N10 Maùy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 Toång khu vöïc 1 18.90 19.49 27.15 KHU VÖÏC II Teân nhaùnh Teân thieát bò ñieän Soá löôïng n Kyù hieäu maët baèng Coâng suaát ñaët P(KW) Heä soá söû duïng ksd cosF tgF Soá thieát bò hieäu quaû nhq Heä soá cöïc ñaïi kmax Iñm (A) thieát bò Phuï taûi tính toaùn n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh (KW) Qttnh (KVAr) Sttnh (KVA) Ittnh (A) N1 Maùy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N2 Maùy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N3 Maùy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N4 Maùy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N5 Maùy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N6 Maùy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N7 Maùy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N8 Maùy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N9 Maùy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N10 Maùy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 Toång khu vöïc 2 18.90 19.49 27.15 KHU VÖÏC III Teân nhaùnh Teân thieát bò ñieän Soá löôïng n Kyù hieäu maët baèng Coâng suaát ñaët P(KW) Heä soá söû duïng ksd cosF tgF Soá thieát bò hieäu quaû nhq Heä soá cöïc ñaïi kmax Iñm (A) thieát bò Phuï taûi tính toaùn n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh (KW) Qttnh (KVAr) Sttnh (KVA) Ittnh (A) N1 Maùy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N2 Maùy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N3 Maùy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N4 Maùy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N5 Maùy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N6 Maùy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N7 Maùy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N8 Maùy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N9 Maùy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N10 Maùy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 Toång khu vöïc 3 18.90 19.49 27.15 KHU VÖÏC IV Teân nhaùnh Teân thieát bò ñieän Soá löôïng n Kyù hieäu maët baèng Coâng suaát ñaët P(KW) Heä soá söû duïng ksd cosF tgF Soá thieát bò hieäu quaû nhq Heä soá cöïc ñaïi kmax Iñm (A) thieát bò Phuï taûi tính toaùn n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh (KW) Qttnh (KVAr) Sttnh (KVA) Ittnh (A) N1 Maùy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N2 Maùy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N3 Maùy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N4 Maùy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N5 Maùy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N6 Maùy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N7 Maùy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N8 Maùy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N9 Maùy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N10 Maùy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 Toång khu vöïc 4 18.90 19.49 27.15 KHU VÖÏC V Teân nhaùnh Teân thieát bò ñieän Soá löôïng n Kyù hieäu maët baèng Coâng suaát ñaët P(KW) Heä soá söû duïng ksd cosF tgF Soá thieát bò hieäu quaû nhq Heä soá cöïc ñaïi kmax Iñm (A) thieát bò Phuï taûi tính toaùn n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh (KW) Qttnh (KVAr) Sttnh (KVA) Ittnh (A) N1 Maùy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N2 Maùy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N3 Maùy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N4 Maùy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N5 Maùy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N6 Maùy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N7 Maùy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N8 Maùy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N9 Maùy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N10 Maùy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 Toång khu vöïc 5 18.90 19.49 27.15 KHU VÖÏC VI Teân nhaùnh Teân thieát bò ñieän Soá löôïng n Kyù hieäu maët baèng Coâng suaát ñaët P(KW) Heä soá söû duïng ksd cosF tgF Soá thieát bò hieäu quaû nhq Heä soá cöïc ñaïi kmax Iñm (A) thieát bò Phuï taûi tính toaùn n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh (KW) Qttnh (KVAr) Sttnh (KVA) Ittnh (A) N1 Maùy vaét soå 5 45 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N2 Maùy vaét soå 5 45 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N3 Maùy vaét soå 5 45 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N4 Maùy vaét soå 5 45 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N5 Maùy vaét soå 5 45 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N6 Maùy vaét soå 5 45 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N7 Maùy thöûa khuy 2 46 2.2 0.80 0.80 0.75 8.36 4.40 3.30 5.50 8.36 N8 Maùy thöûa khuy 2 46 2.2 0.80 0.80 0.75 8.36 4.40 3.30 5.50 8.36 Toång khu vöïc 6 20.14 18.29 27.29 KHU VÖÏC VII Teân nhaùnh Teân thieát bò ñieän Soá löôïng n Kyù hieäu maët baèng Coâng suaát ñaët P(KW) Heä soá söû duïng ksd cosF tgF Soá thieát bò hieäu quaû nhq Heä soá cöïc ñaïi kmax Iñm (A) thieát bò Phuï taûi tính toaùn n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh (KW) Qttnh (KVAr) Sttnh (KVA) Ittnh (A) N1 Maùy ñoùng nuùt 4 47 1.50 0.80 0.80 0.75 4 1 6 6 1.0 0.95 3.80 1.08 11.40 5.18 5.35 7.45 11.31 N2 Maùy ñoùng nuùt 4 47 1.50 0.80 0.80 0.75 4 1 6 6 1.0 0.95 3.80 1.08 11.40 5.18 5.35 7.45 11.31 N3 Maùy caét 1 48 1.50 0.80 0.80 0.75 2.85 1.50 1.13 1.88 2.85 Maùy caét 2 49 0.75 0.80 0.80 0.75 2.85 1.50 1.13 1.88 2.85 Toång khu vöïc 7 13.37 12.94 18.64 KHU VÖÏC VIII N1 Baøn uûi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 N2 Baøn uûi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 N3 Baøn uûi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 N4 Baøn uûi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 N5 Baøn uûi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 Toång khu vöïc 8 27.00 12.25 29.65 Phuï taûi tính toaùn cho moät khu vöïc Heä soá ñoàng thôøi ks ñöôïc choïn : 5 ÷ 10 nhaùnh ks = 0,85 1 ÷ 4 nhaùnh ks = 1 BAÛNG TOÅNG HÔÏP PHUÏ TAÛI KHU VÖÏC KHU VÖÏC SOÁ LÖÔÏNG NHAÙNH HEÄ SOÁ ÑOÀNG THÔØI KS ∑ Pttnh (KW) ∑ Qttnh (KVAr) Pttkv (KW) Qttkv (KVAr) Sttkv (KVA) Ittkv (A) I 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 II 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 III 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 IV 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 V 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 VI 8 0.85 20.14 18.29 17.12 15.55 23.13 35.14 VII 3 1.00 13.37 12.94 13.37 12.94 18.61 28.27 VIII 5 0.85 27.00 12.25 22.95 10.41 25.20 38.29 III. Tính toaùn maïch chieáu saùng 1). Kích thöôùc: Chieàu daøi : a = 60 (m ) Chieàu roäng : b = 30 (m ) Chieàu cao : H = 4,8 (m ) Dieän tích : S = 1800 (m2 ) 2). Maøu sôn: Traàn : Traéng Heä soá phaûn xaï traàn : rtr = 0,80 Töôøng : Vaøng creme Heä soá phaûn xaï töôøng : rtg = 0,70 Saøn : Vaøng xậm Heä soá phaûn xaï saøn : rlv = 0,30 3). Ñoä roïi yeâu caàu Choïn : Etc = 500 (lux) 4). Choïn boä ñeøn Choïn ñeøn huyønh quang oáng cuûa Coâng ty Boùng ñeøn Ñieän quang coù : Maõ hieäu :Daylight FL04SD. Caáp boä ñeøn :D Hieäu suaát : 0.61D Soá ñeøn / 1 boä : 2 ñeøn Quang thoâng caùc boùng / 1 boä : 2650 (lm) Coâng suaát : 2 x 40 (w) Ldoïc max = 1,4 htt Lngang max = 1,75htt 5). Chieàu cao treo ñeøn Ñeøn ñöôïc laép saùt traàn ( h’ = 0 m ). Ñoä cao treo ñeøn so vôùi beà maët laøm vieäc ( hlv = 0,8 m ) htt = H - h’ – hlv htt = 4,8 – 0 – 0,8 = 4 ( m ) 6). Caùc thoâng soá kyõ thuaät aùnh saùng - Chæ soá ñòa ñieåm : - Heä soá buø : Choïn giaù trò heä buø d = 1,25 ( Tra baûng 6 - trang 36 Höôùng daãn Ñoà Aùn moân hoïc Thieát keá cung caáp ñieän ) - Heä soá coù ích: Ñoä roïi moät maët cuûa ñieåm chieáu saùng phuï thuoäc vaøo quang thoâng tröïc tieáp maø maët nhaän ñöôïc cuõng nhö maët phaûn xaï bôûi caùc maët khaùc theo höôùng naøy, laø haøm soá caùc heä soá phaûn xaï, heä soá hình daùng hình hoïc cuûa ñieåm chieáu saùng. Caên cöù vaøo tyû soá treo: vaø chæ soá ñòa ñieåm K = 5 , heä soá phaûn xaï ( Baûng 1- trang 34 Höôùng daãn Ñoà Aùn moân hoïc Thieát keá cung caáp ñieän ) choïn giaù trò heä soá coù ích theo baûng 7 ( Trang 37 Höôùng daãn Ñoà Aùn moân hoïc Thieát keá cung caáp ñieän ) - Heä soá söû duïng: Boä ñeøn coù caáp hieäu suaát laø 0,61D Heä soá söû duïng U = 0,61 *nd 7). Quang thoâng toång 8). Xaùc ñònh soá boä ñeøn Choïn soá boä ñeøn : Nboäñeøn = 264 bộ đèn Đèn được phân bố : 24 dãy 11 bộ đèn Baûng soá lieäu 9). Boá trí caùc ñeøn Ñeøn ñöôïc boá trí thoaû maûn yeâu caàu veà khoaûn caùch toái ña giöõa caùc daõy (Ldoïcmax = 1,4 htt ) vaø giöõa caùc ñeøn trong moät daõy (Lngang = 1,75 htt ). Khoaûng caùch giöõa caùc daõy ñeøn Lngang < Lngangmax vaø khoaûng caùch giöõa caùc daõy ñeøn trong moät daõy Ldoïc < Ldoïcmax. Khoaûng caùch giöõa töø caùc daõy ñeøn ngoaøi cuøng ñeán töôøng baèng 1/2 khoaûng caùch giöõa caùc daõy ñeøn. Ñeå thoaû maûn caùc ñieàu kieän treân caàn choïn soá löôïng ñeøn ñeå boá trí thuaän tieän vôùi: Toång soá ñeøn trong moät daõy ∑ñeøn = n*m n = 24 soá daõy ñeøn m = 11 soá ñeøn trong moät daõy phoøng a = 60 ( m ) chieàu daøi phoøng b = 30 ( m ) chieàu roäng phoøng Ldoïc = Lngang = Lngangmax = 7 > Lngang = 2,73 Ldocmax = 5,6 > Ldọc = 2,50 Lngang > Ldọc : Thoaû ñieàu kieän 10). Kieåm tra sai soá quang thoâng BOÁ TRÍ ÑEØN CHIEÁU SAÙNG PHAÂN XÖÔÛNG 11). Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maëc laøm vieäc 12). Ñoä roïi trung bình laøm vieäc sau moät naêm Qua keát quaû kieåm tra ta thaáy sai soá quang thoâng , ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc vaø ñoä roïi trung bình laøm vieäc sau 1 naêm thoaû ñieàu kieän ( -10 % ÷ 20 % ) ñoä roïi tieâu chuaån cho pheùp. 13). Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn maïch chieáu saùng Pttcs = Nboä ñeøn* Pboä ñeøn = 264*( 2* 40 ) = 21120 ( W ) = 21,12 ( KW ) Qttcs = Pttcs* tgF = 21,12*1,33 = 28,16 ( KVAr ) ( cosF = 0,6 ) IV. Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn cho phaân xöôûng = 114,77 (KW) = 113,39 (KVAr) Heä soá ñoàng thôøi ks cho tuû phaân phoái Soá maïch Heä soá ks 2 ñeán 3 tuû ( Tuû ñöôïc kieåm nghieäm toaøn boä ) 0,9 4 ñeán 5 0,8 6 ñeán 9 0,7 10 vaø lôùn hôn 0,6 Tuû ñöôïc thí nghieäm töøng phaàn trong moãi tröôøng hôïp ñöôïc choïn 1,0 Theo baûng treân choïn ks = 0,7 CHÖÔNG III : CHOÏN MAÙY BIEÁN AÙP Choïn maùy bieán aùp 3 pha cuûa THIBIDI coù : Dung löôïng 160KVA Caáp ñieän aùp 22 – 12,7/0,4 – 0,23 KV Toån thaát khoâng taûi Po = 280 W Toån thaát coù taûi ôû 75oC Pn = 1945 W Ñieän aùp ngaén maïch Un = 4% CHÖÔNG IV : CHOÏN DAÂY Choïn daây daãn caùp baèng ñoàng 3 loûi + trung tính vaø caùp ñoàng 4 loûi voû caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo cho tröôøng hôïp daây khoâng choân ñaát vaø tröôøng hôïp daây choân ngaàm trong ñaát , vôùi heä soá hieäu chænh sau theo tieâu chuaån IEC Khc1 = K1*K2*K3 = 0,95*1*0,93 = 0,88 Khc2 = K4*K5*K6*K7 = 0,8*1*1*0,96 = 0,77 Trong ñoù : K1 = 0,95 ( Hình thöùc laép ñaët : treo treân traàn ) K2 = 1 (Theå hieän soá daây ñaët keà nhau : haøng ñôn treân töôøng) K3 = 0,93 ( Nhieät ñoä moâi tröôøng 35 0C ) K4 = 0,8 ( Hình thöùc laép ñaët : trong oáng ngaàm ) K5 = 1 ( Theå hieän soá daây ñaët keà nhau : 1 maïch trong oáng ) K6 = 1 ( Aûnh höôûng cuûa ñaát choân caùp : Ñaát khoâ ) K7 = 0,96 ( Nhieät ñoä cuûa ñaát 25 0C ) Choïn caùp töø maùy bieán theá veà tuû phaân phoái Choïn daây caùp ñoàng coù Theo baûng 8.3 ( Trang 44 - Höôùng daãn Ñoà Aùn moân hoïc Thieát keá cung caáp ñieän ) vôùi Icp = 278,18 (A) choïn caùp ( 3x95 + 1x50 ) Choïn caùp töø tuû phaân phoái ñeán tuû ñoäng löïc vaø tuû chieáu saùng Choïn daây caùp ñoàng coù Theo baûng 8.4 ( Trang 45 - Höôùng daãn Ñoà Aùn moân hoïc Thieát keá cung caáp ñieän ) cho keát quaû choïn caùp töø tuû phaân phoái ñeán tuû ñoäng löïc Choïn caùp töø tuû ñoäng löïc ñeán töøng nhoùm thieát bò Choïn daây caùp ñoàng coù Theo baûng 8.4 ( Trang 45 - Höôùng daãn Ñoà Aùn moân hoïc Thieát keá cung caáp ñieän ) cho keát quaû choïn caùp töø tuû phaân phoái ñeán tuû ñoäng löïc CHÖÔNG V : CHOÏN THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ Choïn CB do Merlin Gerin cheá taïo vôùi caùc ñieàu kieän sau : Doøng ñònh möùc cuûa CB ( In ) theo doøng taûi cuûa daây ( Icp daây ) Phaàn töû baûo veä ( Trip Unit ) phuø hôïp vôùi taûi Chænh ñònh doøng ñieän baûo veä quaù taûi ( Ir ) thoaû ñieàu kieän Ilvmax ≤ Ir ≤ Icp daây*Khc Chænh ñònh doøng khôûi ñoäng ( Im ) thoaû ñieàu kieän Inm ≤ Im = Km* Ir ≤ Inm min Doøng ngaén maïch CB thoaû ñieàu kieän IN ≥ Inm 3pha CHÖÔNG VI : TÍNH TOAÙN ÑOÄ SUÏT AÙP Ñoä suït aùp cuûa daây Trong ñoù : P∑ : Toång coâng suaát taùc duïng cuûa ñoaïn daây Q∑ : Toång coâng suaát phaûn khaùng cuûa ñoaïn daây R = l*ro : Ñieän trôû treân ñoaïn daây X = l*xo : Trôû khaùng treân ñoaïn daây Keát quaû kieåm tra ñoä suït aùp CHÖÔNG VII : TÍNH NGAÉN MAÏCH Khaû naêng ngaén maïch 3 pha Xeùt ngaén maïch taïi caùc tuû

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHệ thống Cung cấp điện cho phân xưởng may ( WORD ).Doc