Hiện trạng cung cấp nước sạnh tại một số phường ngoại thành tại TP. Hồ Chí Minh. Giải pháp khắc phục

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: Nước sạch là một nhu cầu hết sức cấp thiết trong đời sống hàng ngày của mọi người. Hiện nay, nó đang trở thành một đòi hỏi hết sức cấp thiết trong việc bảo vệ sức khoẻ và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân. Việt Nam là một nước tăng dân số nhanh là quốc gia có số dân đông thứ 12 trên thế giới chủ yếu tỉ lệ tăng dân số tập trung tại các thành phố lớn nên nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt ở thành phố là rất lớn. Trong đó, Tp.HCM là một điển hình nhưng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân ở một số khu vực ngoại thành chưa được đáp ứng đủ. Nhiều nơi nước sạch chưa tới thì người dân phải sử dụng nước giếng cho dù chất lượng nguồn nước không đảm bảo. Nhiều nơi, nước giếng nhiễm phèn nặng, mà nước máy thì yếu hay chưa tới thì người dân phải mua nước máy với giá rất cao. Cùng với tốc độ tăng dân số là lượng chất thải sinh hoạt cũng tăng và chất thải của các khu công nghiệp được dẫn ra sông, kênh rạch làm cho tình hình thiếu nước sạch đã thiếu càng thêm thiếu. Những câu chuyện liên quan đến nhu cầu tối thiểu của người dân là nước sạch đang là nỗi nhức nhối của Tp. HCM. Trước tình trạng về nhu cầu sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, cũng như về sản xuất của người dân nên cần phải có giải pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng trên. Vì vậy “Hiện trạng cung cấp nước sạnh tại một số phường ngoại thành tại tp.HCM. Giải pháp khắc phục” được hình thành nhằm phần nào làm rõ hơn về thực trạng cung cấp nước sạch tại một số phường ngoại thành Tp.HCM nhằm tìm ra giải pháp và nâng cao hiệu quả cho vấn đề trên. 2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Góp phần cải thiện tình hình cung cấp nước tại các vùng ngoại thành Tp.HCM. - Điều tra hiện trạng về tình hình cung cấp nước tại một số phường ngoại thành tại tp.HCM. - Đánh giá chất lượng nguồn nước, tình hình thiếu nước. Từ đó, đề xuất các giải pháp cung cấp nước sạch cho người dân tại một số phường ngoại thành Tp. HCM. 3. NỘI DUNG ĐỀ TÀI - Giới thiệu tổng quan về tình hình cấp nước sạch tại một số phường ngoại thành tp.HCM. - Thu thập, tổng hợp số liệu và đánh giá tình hình nước cấp tại một số vùng nghiên cứu. Khảo sát, điều tra về tình hình thiếu nước tại các vùng nghiên cứu, thông qua việc phát phiếu điều tra để tìm hiểu tình hình thiếu nước tại khu vực, người dân đang sử dụng nguồn nước như thế nào, chất lượng nguồn nước có đảm bảo cho sức khoẻ của người dân không. Trao đổi trực tiếp với người dân về tình hình thiếu nước và chất lượng nguồn nước sử dụng để rút ra những nhận định cụ thể về tình hình cấp nước sạch tại khu vực điều tra. - Phân tích một số mẫu nước mà người dân đang sử dụng trong khu vực điều tra tại phòng thí nghiệm. Lấy mẫu nước ở một số nhà dân tại khu vực điều tra và phân tích một số các chỉ tiêu của nguồn nước. - Đề xuất và giải pháp nâng cao hiệu quả cấp nước sạch tại vùng nghiên cứu. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: a) Phương pháp luận: Hiện trạng cung cấp nước là một trong những nhu cầu cấp thiết cho cuộc sống người dân đặc biệt là các hộ dân ở các vùng ngoại thành Tp. HCM. Trước tình hình đó thì chúng ta cần có các giải pháp cho tình trạng thiếu nước sạch cho các hộ dân trong Tp.HCM. Đặc biệt là ở một số các khu vực ngoại thành. Để thực hiện được điều này, chúng ta cần phải điều tra tại các khu vực khảo sát. Thu thập số liệu tại các cơ quan chức năng. Thu thập và tổng hợp các tài liệu theo phương pháp tập hợp và chọn lọc. Xem xét, phân tích chất lượng nguồn nước mà người dân sử dụng, đánh giá, nhận xét hiện trạng nguồn nước. Từ đó đưa ra đề xuất, giải pháp để cải thiện được tình hình thiếu nước tại các khu vực ngoại thành Tp.HCM. b) Phương pháp khảo sát thực địa: Đây là giải pháp đánh giá được thực tế và có tầm quan trọng. Phương pháp này có thể đánh giá hiện trạng cung cấp và chất lượng nước sạch một cách rõ rệt. Căn cứ theo các thông tin, số liệu và bản đồ các quận huyện trong Tp.HCM để xác định cụ thể vùng nghiên cứu. Đề tài hiện trạng cung cấp nước tại một số vùng ngoại thành Tp.HCM các điểm khảo sát cụ thể là: - Quận Thủ Đức: phường Hiệp Bình Phước, phường Bình Chiểu, phường Linh Xuân. - Huyện Nhà Bè: Thị trấn Nhà Bè, xã Phú Xuân, xã Long Thới - Quận Bình Tân: phường Bình Trị Đông A, phường Tân Tạo, Bình Hưng Hoà. c) Phương pháp thu thập và tổng hợp tài liệu: Phương pháp này đánh giá được tình hình chung của hiện trạng cấp nước của các vùng ngoại thành Tp. HCM. Do đó, việc thu thập các tài liệu liên quan là hết sức cấp thiết: - Tài liệu của các công ty cấp nước cho khu vực điều tra. - Hiện trạng cấp nước tại khu vực điều tra. - Tiến hành khảo sát: đi đến từng hộ dân. - Lấy mẫu và phân tích các mẫu nước ở các khu vực khảo sát. - Các mẫu được phân tích với các chỉ tiêu: pH, sắt tổng cộng, TS ( chất rắn tổng cộng), nitrat, amoni, clorua, colifom, e.coli. d) Phương pháp điều tra xã hội học: Đây là phương pháp điều tra thông tin dưới dạng phiếu điều tra. - Xây dựng phiếu điều tra : phiếu điều tra được xây dựng dưới hình thức đặt câu hỏi trực tiếp đối với người dân bao gồm các phần: nguồn cấp, chất lượng nguồn cấp, lưu lượng - Tiến hành điều tra: việc điều tra được tiến hành phỏng phấn trực tiếp người dân theo các nội dung trong phiếu điều tra đã được chẩn bị trước. 5. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI : Do hạn chế về thời gian nên đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu, điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cho tình hình cung cấp nước tại một số phường ngoại thành Tp. HCM. Khu vực điều tra: - Quận Thủ Đức: phường Hiệp Bình Phước, phường Bình Chiểu, phường Linh Xuân. - Huyện Nhà Bè: Xã Phú Xuân, Xã Long Thới, thị trấn Nhà Bè. Quận Bình Tân: phường Bình Trị Đông A, phường Tân Tạo, Bình Hưng Hoà

doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 2441 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hiện trạng cung cấp nước sạnh tại một số phường ngoại thành tại TP. Hồ Chí Minh. Giải pháp khắc phục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIEÄM VUÏ TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP Hoï& teân : Nguyeãn Hoàng Nhung Ngaøy sinh : 23/11/1988 MSSV : 207108028 Phaùi : nöõ Ngaønh : Kyõ thuaät moâi tröôøng Lôùp :07CM Ñaàu ñeà tieåu luaän toát nghieäp: Hieän traïng cung caáp nöôùc taïi moät soá phöôøng ngoaïi thaønh taïi TP. HCM. Ñeà xuaát giaûi phaùp khaéc phuïc. Nhieäm vuï: Giôùi thieäu toång quan veà tình hình caáp nöôùc taïi ngoaïi thaønh TP. HCM. Hieän traïng caáp nöôùc taïi moät soá vuøng ngoaïi thaønh TP. HCM Thu thaäp, toång hôïp soá lieäu vaø ñaùnh giaù tình hình caáp nöôùc taïi moät soá vuøng nghieân cöùu. Giaûi phaùp khaéc phuïc tình traïng cung caáp nöôùc taïi moät soá caùc vuøng ngoaïi thaønh taïi TP.HCM. Ngaøy giao tieåu luaän toát nghieäp: Ngaøy hoaøn thaønh tieåu luaän toát nghieäp: Giaùo vieân höôùng daãn: Laâm Vónh Sôn. Noäi dung vaø yeâu caàu tieåu luaän toát nghieäp ñaõ thoâng qua BCN khoa. Chuû nhieäm khoa TP.HCM ngaøy………..thaùng……….naêm 2010 (kyù vaø ghi roõ hoï teân ) Giaùo vieân höôùng daãn (kyù vaø ghi roõ hoï teân ) PHAÀN DAØNH CHO KHOA: Ngöôøi duyeät ( chaám sô boä):……….………. Ñôn vò :……………………………..……….……….…… Ngaøy baûo veä:……………………….……….………. Ñieåm toång keát:……………………...……….………

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docnhiem vu do an.doc
  • docphu luc.doc
  • doctieu luan.doc
  • docLOI CAM ON - MUC LUC.doc
Luận văn liên quan