Hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà Nội

Chương I: Giới thiệu tổng quan về Công ty Điện thoại Hà Nội II. Chương II: Thực trạng va giải phap nang cao hiệu quả sử dụng lao động 1. Thực trạng chung 2. Thực trạng công tác quản trị nhân lực của công ty va giải pháp thực hiện. 2.1. Quản ly thời gian va khoan sản phẩm những mâu thuẫn va giải pháp khắc phục. 2.2. Cách tính lương và phương thức trả 2.3.Cách tính phạt và hình thức phạt. 2.4. Tham quan - khen thưởng Chương III: Đào tạo - sử dụng - tuyển dụng 1. Đào tạo 2. Sử dụng 3. Tuyển dụng. 4. Đánh giá tổng quan và kiến nghị.

doc49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1946 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cap (800x2) đến (900x2) đồng/50m 438.921 84 Thay cap cống hỏng cap (1000x2) đến (1200x2) đồng/50m 544.840 85 Thay cap cống hỏng cap (1300x2) đến (1500x2) đồng/50m 619.475 86 Thay cap cống hỏng cap (1600x2) đến (1800x2) đồng/50m 798.600 87 Thay cap cống hỏng cap (1900x2) đến (2000x2) đồng/50m 901.224 88 Thay cap cống hỏng cap (2100x2) đến (2200x2) đồng/50m 988.921 Sinh vien: Đỗ Xuan Tuấn 21 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp TT Ten sản phẩm - dịch vụ Đơn vị tinh đơn gia Đơn gia tiền lương (đồng/lần) Ghi chu 89 Bảo dưỡng măng song cap treo măng song cơ khi (loại co van) dung lượng (10x2) đến (50x2) đồng/măng song 13.061 90 Bảo dưỡng măng song cap treo măng song cơ khi (loại co van) dung lượng (100x2) đến (200x2) đồng/măng song 15.945 91 Bảo dưỡng măng song cap treo măng song cơ khi (loại co van) dung lượng (300x2) đến (400x2) đồng/măng song 18.659 92 Bảo dưỡng măng song cap cống măng song cơ khi (loại co van) dung lượng (600x2) đồng/măng song 12.213 93 Bảo dưỡng măng song cap cống măng song cơ khi (loại co van) dung lượng 700x2 đến 1200x2 đồng/măng song 14.079 94 Bảo dưỡng măng song cap cống măng song cơ khi (loại co van) dung lượng (1300x2) đến (1800x2) đồng/măng song 14.927 95 Bảo dưỡng măng song cap cống măng song cơ khi (loại co van) dung lượng (1900x2) đến (2400x2) đồng/măng song 15.945 96 Tuần tra tuyến cap đồng/km tuyến cap 15.945 III Sản phẩm, dịch vụ lắp đặt thue bao điện thoại 1 Lắp đặt thue bao điện thoại (nội thanh) đồng/thue bao 38.692 2 Lắp đặt thue bao điện thoại (ngoại thanh) đồng/thue bao 45.053 IV Sản phẩm, dịch vụ vận hanh khai thac, xử ly sự cố, bảo dưỡng tổng đai Sinh vien: Đỗ Xuan Tuấn 22 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp TT Ten sản phẩm - dịch vụ Đơn vị tinh đơn gia Đơn gia tiền lương (đồng/lần) Ghi chu 1 Vận hanh - khai thac, bảo dưỡng tổng đai Host dưới 20.000 số đồng/tổng đai/ca trực 53.127 2 Xử ly sự cố tổng đai Host dưới 20.000 số đồng/tổng đai/ca trực 391 3 Vận hanh - khai thac, bảo dưỡng tổng đai Host từ 20.000 số đến dưới 40.000 số đồng/tổng đai/ca trực 62.287 4 Xử ly sự cố tổng đai Host từ 40.000 số đến dưới 60.000 số đồng/tổng đai/ca trực 566 5 Vận hanh - khai thac, bảo dưỡng tổng đai Host từ 40.000 số đến dưới 60.000 số đồng/tổng đai/ca trực 72.240 6 Xử ly sự cố tổng đai Host từ 40.000 số đến dưới 60.000 số đồng/tổng đai/ca trực 566 7 Vận hanh, khai thac, bảo dưỡng tổng đai Host tren 60.000 số đồng/tổng đai/ca trực 78.517 8 Xử ly sự cố tổng đai Host tren 60.000 số đồng/tổng đai/ca trực 807 9 Vận hanh - khai thac, bảo dưỡng tổng đai Tandem đồng/tổng đai/ca trực 42.502 10 Xử ly sự cố tổng đai Tandem đồng/tổng đai/ca trực 183 11 Vận hanh - khai thac, bảo dưỡng tổng đai vệ tinh dưới 5.000 số đồng/tổng đai/ca trực 32.914 12 Vận hanh - khai thac, bảo dưỡng tổng đai vệ tinh từ 5.000 số trở len đồng/tổng đai/ca trực 40.497 13 Vận hanh - khai thac, bảo dưỡng hệ thống quản ly mạng truyền dẫn đồng/tổng đai/ca trực 67.742 14 Xử ly sự cố hệ thống quản ly mạng truyền dẫn đồng/tổng đai/ca trực 40.497 15 Bảo dưỡng thiết bị truyền dẫn quang 155Mb/s đồng/thiết bị 17.913 16 Xử ly sự cố thiết bị truyền dẫn quang 155 Mb/s đồng/thiết bị 13.231 17 Bảo dưỡng thiết bị truyền dẫn quang 622Mb/s đồng/thiết bị 23.510 Sinh vien: Đỗ Xuan Tuấn 23 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp TT Ten sản phẩm - dịch vụ Đơn vị tinh đơn gia Đơn gia tiền lương (đồng/lần) Ghi chu 18 Xử ly sự cố thiết bị truyền dẫn quang 622Mb/s đồng/sự cố 14.333 19 Bảo dưỡng thiết bị truyền dẫn quang 2,5Gb/s đồng/thiết bị 27.607 20 Xử ly sự cố thiết bị truyền dẫn quang 2,5Gb/s đồng/sự cố 16.539 V Sản phẩm dịch vụ của đội điện thoại thẻ cong cộng 1 Lắp đặt mới trạm điện thoại dung thẻ đồng/trạm 36.639.271 2 Bảo dưỡng trạm điện thoại dung thẻ đồng/trạm 203.552 3 Sửa chữa tại trạm điện thoại thẻ đồng/trạm 305.327 4 Nang cao block cabin điện thoại dung thẻ đồng/trạm 12.009.539 5 Thu hồi trạm điện thoại dung thẻ đồng/trạm 9.007.154 6 Dịch chuyển trạm điện thoại dung thẻ đồng/trạm 42.990.073 VI Sản phẩm dịch vụ quản ly, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điều hoa nhiệt độ va cảnh bao chay 1 Cac nội dung cong việc hiện tại 1.1 Quản ly, bảo dưỡng thiết bị ĐHNĐ, CBC tại cac tổng đai Host đồng 325.682 1.2 Quản ly, bảo dưỡng thiết bị ĐHNĐ, CBC tại cac tổng đai vệ tinh đồng 162.841 1.3 Sửa chữa hư hỏng đồng 10.178 1.4 Trực ca xử ly sự cố đồng 10.178 2 Cac nội dung cong việc theo phương an 2.1 Quản ly, bảo dưỡng thiết bị CBC tại cac tổng đai Host, vệ tinh. Kiểm tra chất lượng hoạt động của thiết bị HĐND đồng 40.710 2.2 Trực ca xử ly sự cố, sửa chữa thiết bị hư hỏng đồng 244.262 2.3 Quản ly bảo dưỡng thiết bị ĐHNĐ tại cac tổng đai Host đồng 162.841 Sinh vien: Đỗ Xuan Tuấn 24 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp TT Ten sản phẩm - dịch vụ Đơn vị tinh đơn gia Đơn gia tiền lương (đồng/lần) Ghi chu C Cong ty vật tư 1 Lắp đặt bảo dưỡng tổng đai 1.1 Loại 8 số đồng/tổng đai 1.829.702 1.2 Loại 16 số đồng/tổng đai 2.744.066 1.3 Loại 32 số đồng/tổng đai 4.545.758 2 Bảo dưỡng, sửa chữa tổng đai 2.1 Loại 8 - 16 số đồng/tổng đai 30.021 2.2 Loại 32 - 64 số đồng/tổng đai 90.085 2.3 Loại 125 số đồng/tổng đai 180.169 3 Thao dỡ, chuyển dịch tổng đai 3.1 Loại 8 số đồng/tổng đai 289.936 3.2 Loại 16 số đồng/tổng đai 424.468 3.3. Loại 32 số đồng/tổng đai 797.243 3.4 Loại 64 số đồng/tổng đai 1.413.344 3.5 Loại 125 số đồng/tổng đai 1.672.243 4 Ban tổng đai đồng/tổng đai 207.097 5 Sửa chữa thue bao đồng/phiếu 23.792 II Sản xuất day thue bao 1 Sản xuất day thue bao 2x2mm đồng/cuộn 500m 4.964 III Kinh doanh viễn thong 1 Hoa mạng đồng/may 3.482 2 Mua, ban thiết bị đầu cuối tự khai thac tư vấn cho khach hang va thực hiện bảo hanh sau ban hang đồng/may 16.360 Sinh vien: Đỗ Xuan Tuấn 25 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp * Cong tac định mứ__________c lao động co 2 nguyen tắc "lam cang nhiều hưởng cang it" va "lam cang nhiều hưởng cang nhiều" song song tồn tại. 2 nguyen tắc tren tưởng chừng vo ly nhưng lại rất hợp ly. 2 nguyen tắc nay ap dụng cho toan bộ đội ngũ CBCNV của cong ty. - Nguyen tắc "lam nhiều hưởng cang it" được đanh gia dựa tren chỉ tieu chất lượng sản phẩm cụ thể la chất lượng mạng lưới, chất lượng mạng lưới gồm nhiều chỉ tieu trong đo chỉ tieu về thời gian mất lien lạc va số lượng đường truyền mất lien lạc la 2 chỉ tieu chinh. Vi dụ: + 1 tổ day may cap co thời gian Tb mất lien lạc lớn hơn 1h42 phut/1 may điện thoại sẽ bị coi la khong đảm bảo chất lượng. + Co tỷ lệ may hỏng tren tổng số Tb đơn vị quản ly 1,63%/tuần thi sẽ bị coi la khong đảm bảo số lượng. Như vậy may hỏng nhiều cong nhan phải đi sửa chữa keo dai nghĩa la "lam nhiều" nhưng do khong đảm bảo chỉ tieu trung binh đề ra thi hệ số lương khoan va thưởng sẽ ở mức khong hoan thanh cong việc va như vậy thu nhập sẽ giảm xuống. - Nguyen tắc "lam nhiều hưởng nhiều" vẫn với tổ day may cap đo nếu số lượng may lắp đặt mới cao số lượng may hỏng được sửa chữa/1 CN cao thi được hưởng hệ số hoan thanh tốt cong việc, va như vậy 2 nguyen tắc tren hoan toan hợp ly va trong cong ty chung toi người lanh đạo trực tiếp của cấp dưới sẽ hưởng theo hệ số hoan thanh cong việc trung binh của nhan vien dưới quyền nguyen tắc nay ap dụng tới tận người lanh đạo cao nhất của cong ty - Cac phong ban chức năng sẽ hưởng theo mức trung binh của toan cong ty. Đay chinh la một phương phap quản trị hay gắn liền quyền lợi va trach nhiệm của từng thanh vien từ giam đốc tới cong nhan va cac bộ phận phong ban với nhau, tạo ra một tập thể đoan kết phấn đấu vi một mục tieu chiến lược chung của cong ty. SV: Đỗ Xuan Tuấn 26 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp + Chinh sach va mục tieu chất lượng của cong ty điện thoại Ha Nội II đa được ap dụng theo tieu chuẩn ISO 9000 phien bản 2000 với mục tieu chất lượng: nang cao chất lượng thong tin, chất lượng đường truyền, giảm thời gian chờ đợi lắp đặt may mới, giảm thời gian gian đoạn thong tin, đap ứng tối đa nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại cố định, đường truyền số liệu, cac dịch vụ gia trị gia tăng khac… * Khắc phục sự phan tan của nhan lực cơ sở - Bộ phận gian tiếp: Bộ phận gian tiếp bao gồm: Trưởng, pho cac đai, cac tổ văn phong, kỹ thuật, ở mỗi đơn vị sẽ co 1 trưởng đai va pho đai chịu trach nhiệm điều hanh cong việc của đơn vị minh quản ly. Trưởng đai phải chịu trach nhiệm điều hanh nhan sự trong đơn vị. Quản ly cong việc hang ngay của cac tổ đội sản xuất, đồng thời lập kế hoạch va tập hợp những vấn đề phat sinh trong sản xuất xử ly theo thẩm quyền trach nhiệm được giao. Những vấn đề vượt qua thẩm quyền thi gửi kiến nghị len lanh đạo Cong ty. Mỗi đai thường co khoảng 100 - 150 người với số tai sản phải quản ly khoảng 500 tỷ đồng. Đay la một trach nhiệm khong nhỏ đối với cac trưởng đai vi vậy quyền lợi va trach nhiệm luon gắn liền với nhau. Cong ty quản ly cac trưởng đai theo hiệu quả cong việc thong qua 2 chỉ tieu la chất lượng va doanh thu. Hệ số lương khoan của Trưởng đai sẽ được tinh bằng hệ số hoan thanh trach nhiệm trung binh của cac tổ đội sản xuất dưới quyền. Đay la một hinh thức rất mới ở Việt Nam hiện nay. Cach quản ly nay sẽ lam tăng trach nhiệm va chịu trach nhiệm trực tiếp qua cac quyết định sản xuất của trưởng đai. Mặt khac sẽ tạo moi trường cho người quản ly gần gũi sau sat hơn trong việc kiểm tra giam sat cong việc của người lao động. Đay chinh la một trong những giải phap nhằm nang cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng chinh la của Cong ty va Bưu điện Ha Nội. SV: Đỗ Xuan Tuấn 27 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp Mỗi người lao động trực tiếp sẽ phải suy nghĩ về hanh động va trach nhiệm của minh đối với cong việc cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của minh va của cấp lanh đạo cao nhất trong đơn vị minh. * Tổ kỹ thuật sẽ được phan cong cong việc cụ thể tới mỗi nhan vien quản ly 1 khu vực kỹ thuật nhất định theo cac tổ, đội sản xuất. Chinh vi vậy trach nhiệm được cụ thể hoa để co cơ sở tinh lương theo tổ đội sản xuất thuộc khu vực kỹ thuật minh quản ly. * Tổ văn phong sẽ theo hệ số trung binh của toan đai. Tổ trưởng văn phong co trach nhiệm rất lớn trong việc cung cấp va thu thập tất cả những phat sinh về nhan sự, lương bổng, cac dịch vụ chăm soc sức khỏe đời sống…. Co thể noi tổ văn phong ở cac đai điện thoại va cac trung tam tin học, truyền dẫn la một phong tổng hợp. Ở đay co sự gop mặt của kế toan, tai vụ thủ kho, văn thư, lai xe, 119, bảo vệ, phat triển thue bao. Đay chinh la bộ phận co đong nhan vien gian tiếp nhất của cac Đai. Với lượng cong việc rất lớn va rất đa dạng đoi hỏi ở mỗi đơn vị Đai phải co một tổ trưởng văn phong co đủ trinh độ va năng lực cong tac tương xứng. Cong việc của tổ văn phong la khau then chốt cho tất cả cac bộ phận trong đơn vị. Nếu cong việc ở đay khong được giải quyết tốt thi sẽ dẫn đến sự đinh trệ va kem hiệu quả cho tất cả cac bộ phận thanh vien. Tổ trưởng văn phong la người phải giải quyết trực tiếp những đề xuất của cac bộ phận để trinh trưởng đai,. tham mưu cho trưởng đai trong điều hanh sản xuất. Chinh vi vậy hệ số phức tạp cong việc cần được xem xet lại cho phu hợp với thực tế trach nhiệm va cong việc phải giải quyết (hiện nay hệ số phức tạp của tổ trưởng văn phong tương đương với hế số phức tạp của cac tổ trưởng bộ phận sản xuất khac). * Tổ sản xuất trực tiếp. Tổ sản xuất trực tiếp la Tổng Đai va day may cap. SV: Đỗ Xuan Tuấn 28 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp + Tổng đai: Đay la bộ phận sản xuất co tinh chất đặc thu, vừa mang tinh chất gian tiếp vừa mang tinh chất trực tiếp. Gian tiếp la lam việc khong trực tiếp tiếp xuc với khach hang nhan vien trực tổng đai chỉ tiếp xuc với khach hang thong qua điện thoại. Nhan vien tổng đai phải chịu trach nhiệm giam sat hoạt động va bảo dưỡng thường xuyen thiết bị tổng đai. Mỗi nhan vien khi trực phải co tinh thần trach nhiệm cao va khả năng xử ly cong việc độc lập với hiệu quả cao va sự chinh xac tuyệt đối. Mỗi cong việc nhỏ cũng đoi hỏi sự chinh xac nếu khong sẽ gay hậu quả lau dai cho khach hang. - Mỗi tổng đai được bố tri ở những địa điểm khac nhau nằm ở nhiều địa ban của Cong ty va phải đảm bảo lien tục 24/24 trong suốt qua trinh tồn tại của nganh viễn thong. Nen đặc thu rieng la khong bao giờ co thể họp mặt đong đủ nhan vien của một tổ đai trong cung một thời điểm. Những đặc điểm nay cũng gay ra những kho khăn nhất định cho quản ly nhan sự từ việc lựa chọn đao tạo bồi dưỡng chuyen mon nghiệp vụ cho nhan vien, đến những hoạt động đoan thể. Day may cap: Đay la lực lượng sản xuất đong nhất trong cac bộ phận của Cong ty. Cac tổ day may cap la lực lượng sản xuất lam việc rải khắp địa ban của Cong ty quản ly. Trực tiếp lam nhiệm vụ duy tri bảo dưỡng đường cap điện thoại đường day thue bao tới từng thue bao. Cong nhan D - M - C phải lam việc trực tiếp ngoai trời để đảm bảo thong tin lien lạc đựơc thong suốt. Do vậy kho khăn của họ cũng rất lớn, phụ thuộc vao thời tiết va địa ban lam việc. thường xuyen phải di chuyển tren đường va lam việc theo đoi hỏi của cong việc từng ngay. Đay chinh la những đặc điểm chinh gay nen sự kho khăn cho cong tac quản trị nhan lực. Vi họ lam việc ở ngoai cơ quan nen việc quản ly giờ giấc lam việc gặp nhiều kho khăn. Do vậy kho co thể tinh lương lam việc theo thời gian. Mặt khac cũng kho tinh lương theo sản phẩm vi cong việc hang ngay phụ thuộc lượng may phat triển mới va số lượng may hỏng SV: Đỗ Xuan Tuấn 29 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp trong ngay, lương cong việc cải tạo tu bổ cũng khong đều đặn. Hơn nữa trong cung một địa ban thi số lượng cong việc va tinh chất cũng thay đổi với mức độ phức tạp khac nhau. Vi thế xay dựng mức lương khoan va hệ số phức tạp cho cong việc nay la phải sử dụng kết hợp 2 phương thức trả lương theo thời gian va theo sản phẩm cung với chất lượng dịch vụ sản phẩm. Cong tac quản trị nhan lực của Cong ty đối với những đối tượng nay đa co nhiều thay đổi cải tiến. Như quy định giờ bắt đầu lam việc va giờ kết thuc nhận cong việc. Cac biện phap thưởng phạt cũng gop phần nang cao y thức tự giac của người lao động. Thường xuyen co những lớp đao tạo ngắn hạn danh cho đối tượng nay như: Tiếp thị, giao tiếp khach hang, bồi dưỡng chuyen mon nghiệp vụ. Đặc biệt do tinh chất cong việc đoi hỏi mỗi cong nhan D - M - C phải co sức khỏe tốt. Bảo hộ lao động cong cụ phải được trang bị đầy đủ. Phải tuyệt đối chấp hanh khi lam việc. Chinh vi thế trong 2 năm qua chất lượng phục vụ đa được cải thiện đời sống người lao động trong Cong ty cũng được đảm bảo. Doanh thu của Cong ty phụ thuộc kha lớn vao năng suất chất lượng của đội ngũ chiếm tới 40% nhan lực của Cong ty nay. Tuy đa phần lực lượng sản xuất lao động chinh nay chỉ qua đao tạo cong nhan hoặc sơ cấp nen nhận thức về ap lực cạnh tranh con hạn chế. Đoi luc họ lam việc con mang tinh đối pho. Vi vậy để co sự tự giac trong cong việc họ cần được bồi dưỡng nang cao chuyen mon nghiệp vụ cũng như nhận thức khoa học, xa hội. 2.3. Cach tinh phạt va hinh thức phạt Ngoai quyền lợi người lao động được hưởng thi ben cạnh đo cũng co những hinh thức va chế tai, để người lao động co y thức tự giac hơn trong cong việc. Bảng tổng kết vi phạm chất lượng năm 2004 TT Số người bị Điề u Lỗi vi phạm Điểm chất lượng bị phạt SV: Đỗ Xuan Tuấn 30 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp phạt 1 2 3 4 5 4 1 2 0 1 1 Để xảy ra TNLĐ do lỗi chủ quan. Mỗi vụ: 1. Phải nghỉ việc từ 1-3 ngay (kể cả nghỉ trừ vao bu, phep); 2. Phải nghỉ việc từ 4-10 ngay (kể cả nghỉ trừ vao bu, phep); 3. Phải nghỉ việc tren 10 ngay đến 1 thang (kể cả nghỉ trừ vao bu, phep): 4. Phải nghỉ việc tren 1 thang: nghỉ trọn thang nao cắt thưởng thang đo, số ngay nghỉ tiếp theo phạt như mục 1,2,3 của điều nay - Tuy vụ việc va trach nhiệm thi những người co lien quan bao gồm: lanh đạo đơn vị, can bộ ban chuyen trach BHLĐ của đơn vị, tổ trưởng, an toan vien của tổ, một số thanh vien của Hội đồng BHLĐ Cong ty co thể bị phạt lien đới va do Hội đồng xet thưởng của Cong ty quyết định 10 10 - 20 21 - căt thưởng cắt thưởng 02 - cắt thưởng 0 2 - Người lao động khong được huấn luyện ATLĐ hoặc huấn luyện nhưng chưa đầy đủ, phạt can bộ lanh đạo trực tiếp, tuy mức độ: 10 - cắt thưởng 120 5 0 6 0 20 0 3 - Kiểm tra đầu giờ lam việc: + Người lao động khong mang theo đầy đủ trang thiết bị BHLĐ được cấp, Mỗi lần Vi phạm lần đầu trong thang Vi phạm lần thứ hai trong thang Vi phạm lần thứ ba trong thang + Tổ trưởng va ATV của tổ khong thực hiện tổ chức kiểm tra theo qui định, phạt mỗi người: + Nếu kiểm tra phat hiện cong nhan vi phạm khong xử ly theo qui định, vẫn phan cong cong việc, phạt Tổ trưởng: - Người lao động khong chấp hanh cac qui định BHLĐ trong khi nhiệm vụ vi dụ như: khong đeo day an toan; khong đi giầy, mắc quần ao bảo hộ.. Mỗi thứ: + Phạt lien đới tới cac ca nhan lien quan co trach nhiệm co mặt tại hiện trường như: Lanh đạo đơn vị, Tổ trưởng, an toan vien, nhom trưởng. Mỗi người 3 6 cắt thưởng 2 4 10 5 SV: Đỗ Xuan Tuấn 31 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp 0 4 Người lao động khong được trang cấp thiết bị BHLĐ theo quy định: + Do đơn vị khong lập kế hoạch, khong trang bị theo qui định, khong kiểm tra thường xuyen, khong xin cấp kịp thời cho cac trường hợp mới về (chậm nhất 1 tuần) tuy theo mức độ phạt những người co lien quan: + Đơn vị đa lập kế hoạch va xin cấp, nhưng Cong ty khong thực hiện kịp thời theo qui định của Nha nước. Tuy theo mức độ, phạt những người co lien quan: 10- cắt thưởng 10 - cắt thưởng 1 1 4 5 5 - Cong trinh thi cong khong co phương an va cac CCDC đảm bảo AT cho người, thiết bị thi cong va xa hội… + Người chịu trach nhiệm chinh: + Cac thanh vien của nhom thi cong: + Nếu xảy ra hậu quả, tuy theo mức độ: 10 2 10 - cắt thưởng 20 6 - Khong tiến hanh vệ sinh cong nghiệp, vệ sinh moi trường theo định kỳ hoặc vệ sinh khong đạt yeu cầu 2-5 0 7 Khong kiểm tra thường xuyen theo qui định đai trạm, thiết bị, cong cụ dụng cụ, phương tiện PCCN, PCLB: + Phạt tổ nhom trực tiếp; + Phạt ca nhan co trach nhiệm - Xảy ra hậu quả: 10 5 cắt thưởng 30 0 8 - Khong chấp hanh nội qui cơ quan, mỗi lần: + Trang phục khong đung qui định, khong đeo biển kiểm soat, lam mất thẻ (phải bao cao va chịu kinh phi lam thẻ mới); + Lam biển kiểm soat giả hoặc sử dụng biển kiểm soat sai quy định: 2 20 - cắt thưởng 5 9 Đi lam muộn, họp muộn, về sớm (khong co ly do): + Từ 5 phut - 15 phut + Từ 16 phut - 30 phut + Từ 31 phut - 60 phut + Từ > 1 giờ - 2giờ + Từ > 2 giờ 1 3 5 10 cắt thưởng cắt thưởng SV: Đỗ Xuan Tuấn 32 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp + Nếu tai phạm 2 3 0 10 - CBCNV trực ca: + Để CBCNV trong cơ quan khong co phận sự vao khu vực miễn viễn thong hoặc phong may do minh quản ly. Phạt người trực ca va CBCNV vi phạm, mỗi người: + Để CBCNV ngoai đơn vị khong co phận sự vao phong may: + Ngủ trong ca; + Mang chăn, chiếu, gối, man, ti vi va vật dụng sai qui định vao khu vự viễn thong; may tinh nơi lam việc cai đặt hoặc chơi đien tử va vi phạm cac trường hợp tương tự. Mỗi lần: + Gay hậu quả nghiem trọng bị kỷ luật 5 10 - cắt thưởng cắt thưởng 10 - cắt thưởng 2 11 - CBCNV tự y thay đổi vị tri cong tac đa được phan cong, gửi ca, đổi ca (phạt cả người trong ca hộ va người nhận đổi ca). Mỗi lần: - Nếu xảy ra hậu quả: 5 cắt thưởng 2 12 - CBCNV bỏ ca trực, nghỉ việc khong bao cao, bỏ vị tri cong tac: cắt thưởng 0 13 - Khong chấp hanh lệnh điều động sản xuất hoặc khong chấp hanh lệnh nghĩa vụ quan sự: - Co chấp hanh nhưng gay kho khăn cho cong tac tổ chức: cắt thưởng 10 3 14 - CBCNV: + Gay mất trật tự nơi cong cộng, trong cơ quan hoặc nơi cư tru. + Vi phạm tệ nạn xa hội, vi phạm phap luật va tệ nạn khac: 5 - cắt thưởng cắt thưởng 0 15 CBCNV lấy cắp tai sản, lạm dụng nghiệp vụ lam thiệt hại vật chất, uy tin cơ quan: Ngoai ra cac ca nhan phải bồi thường thiệt hại theo qui định của Bộ Luạt lao động cắt thưởng 20 16 Cong nhan đi lam khong mang theo dụng cụ, cong cụ lao động được tranh cấp, mỗi lần thiếu mỗi thứ. 5 1 17 Đơn vị hoặc ca nhan sử dụng may điện thoại nghip vụ sai qui định 10 - cắt thưởng 0 18 - Lập sử dụng giấy tờ va văn bằng giả cắt thưởng 0 19 - Người lao động viết đơn khiếu kiện khong SV: Đỗ Xuan Tuấn 33 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp đung sự thật, khong đung qui định. Tuy theo mức độ: 10 - cắt thưởng 4 5 2 20 Thực hiện nhiệm vụ: - Khong đảm bảo thời gian: + Chậm dưới 10 ngay, mỗi ngay: + Chậm từ 10 ngay trở len: - Khong đảm bảo chất lượng - Khong triển khai nhiệm vụ được giao, để quen tai liệu: 0,5 5 - cắt thưởng 2 - cắt thưởng 10- cắt thưởng 1 1 1 21 - Nhan vien bảo vệ khong hoan thanh nhiệm vụ: + Để mất vật tư, tai sản của cơ quan phải đền bu thiệt hại: + Để mất tai sản của CBCNV (bị mất trong trường hợp: tai sản đa được mang vao nơi được bảo vệ, đối với xe may, xe đạp phải khoa cẩn thận….). Nếu lỗi do bảo vệ phải đền bu thiệt hại: + Để người khong co nhiệm vụ vao khu vực bảo vệ: cắt thưởng cắt thưởng 5 - 10 4 22 Cac phong ban chức năng theo chức trach nhiệm vụ khong đap ứng đầy đủ hoặc chậm trả lời yeu cầu của đơn vị sản xuất theo qui định Mỗi ngay: 1 2 23 - CBCNV thiếu tinh thần phục vụ khach hang phản anh, tuy theo mức độ sai phạm: 5 - cắt thưởng 2 24 CBCNV co hanh vi sach nhiễu thue bao nhận tiền của khach hang cắt thưởng 0 25 CBCNV co thai độ lam việc thiếu tinh thần hợp tac hoặc co hanh vi gay kho khăn cho can bộ đang thừa hanh nhiệm vụ: 5 - cắt thưởng 1 26 Lập bien bản xac minh khiếu nại khong đung để thue bao khiếu nại nhiều lần. Tuy theo mức độ, mỗi lần: 3 - 5 0 27 Xac minh cac vụ việc được Giam đốc giao nhưng co kết luận ro rang hoặc xac minh khong đung để Hội đồng khong xet được chất lượng cho đơn vị: 5 - 10 3 28 Giải quyết khiếu nại qua thời gian qui định. Mỗi hồ sơ/ ngay 0,5 0 29 Đơn vị quản ly khi kiểm tra, xac minh lam mất hiện trường gay kho khăn cho việc giải quyết 5 - 10 SV: Đỗ Xuan Tuấn 34 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp khiếu nại 0 0 30 - Cac bao cao định kỳ theo qui định của Cong ty: + Thực hiện bao cao chậm so với qui định. Mỗi ngay: + Bao cao khong chinh xac, khong bao cao, bao cao sai: - Cac bao cao đột xuất: + Bao cao chậm, bao cao sai hoặc khong bao cao 1 3 - cắt thưởng 5 - cắt thưởng 0 31 - Khong cập nhật số liệu bao cao: nhan lực, mạng ngoại vi, bao cao tuần, lưu lượng, thiết bị, doanh thu, sản lượng, lịch cong tac tuần…. - Gửi số liệu len mạng bị sai sot. 2 1 0 32 - May mất lien lạc qua 24h do chủ quan. Mỗi may: - Nếu gay hậu quả nghiem trọng. Tuy theo mức độ 5 10 - cắt thưởng 100 30 10 0 0 33 - Sửa chữa khong dứt điểm, khong lam tốt cong tac chăm soc khach hang để khach hang bao hỏng lại do nguyen nhan chủ quan: + 2 lần/thang. Mỗi may: + 3 lần/thang. Mỗi may: + 4 lần/thang. Mỗi may: + tren 4 lần/thang. Mỗi may: 1 2 3 4 100 10 34 - Khoa phiếu sai, mỗi may: - Tai phạm 10 20 - cắt thưởng 35 - Khong cập nhật đầy đủ, chinh xac, ro rang cac lần sửa chữa vao ly lịch day may theo cac nội dung qui định. Mỗi may. 2 36 - Trong khi thực hiện sửa chữa, tu bổ, lam phat sinh cước để thue bao khiếu nại. Mỗi may: - Gay hậu quả nghiem trọng - Ngoai ra ca nhan hoặc tập thể lam sai bồi thường theo qui định 3 - 5 cắt thưởng Cong tac PTTB 37 - Truyền nhận, giao số liệu PTTB chậm so với qui định: + Từ 30 phut - 1 giờ. Mỗi lần: + Từ 1giờ - 2 giờ. Mỗi lần: + Tren 2 giờ. Mỗi lần: 2 3 5 38 - Trả hoặc chia lại phiếu TH nhầm địa ban quản ly chậm (trong vong 3 giờ đối với vung khong SV: Đỗ Xuan Tuấn 35 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp giap ranh, 1 ngay đối với vung giap ranh) Mỗi phiếu: - Điều hanh khong dứt điểm để phiếu PTTB trả đi trả lại lam chậm tiến độ lắp đặt may. Mỗi phiếu: 1- 3 2 - 5 39 - Thi cong lắp đặt may chậm do nguyen nhan chủ quan. Mỗi phiếu: 1 - 5 10 10 20 5 4 6 40 - Nhập ly do phiếu tồn sai. Mỗi phiếu - Nhập thong tin hoanghien cứu cong theo qui định giao, nhận hồ sơ hoan cong chậm lam ảnh hưởng đến việc đưa vao ghep ma thu cước: + 1 ngay. Mỗi phiếu: + 2 ngay. Mỗi phiếu: + Tren 3 ngay. Mỗi phiếu: - Nhập sai, thiếu thong tin, soat hồ sơ khong phat hiện sai sot, mỗi hồ sơ: 1 0,5 1 2-5 1-3 2 0 2 41 - Khong thực hiện hoặc thực hiện sai nội dung yeu cầu sử dụng dịch vụ của phiếu cong tac: + Tuy theo mức độ số may + Nếu gay hậu quả nghiem trọng: - Ngoai ra ca nhan lam sai phải trả cước phi phat sinh nếu khach hang từ chối trả cước 2 - 5 cắt thưởng 1 1 42 - Khach hang đa ky bien bản NTBG nhưng may chưa hoạt động hoặc phat sinh cước trước khi ban giao để khach hang khiếu nại, mỗi may: - Ngoai ra ca nhan lam sai phải trả cước phi phat sinh nếu khach hang từ chối trả cước 1 - 10 2 2 43 - Thực hiện phiếu cong tac: PTTB, thao hủy, đổi số gay phat sinh cước, tuy theo mức độ: - Ngoai ra ca nhan lam sai phải trả cước phi phat sinh nếu khach hang từ chối trả cước 2- cắt thưởng 30 44 Tủ cap khong đạt yeu cầu kỹ thuật: + Khong đanh ma số: + Khong co khoa treo nhưng co khoa trong (khoa bướm): + Khong khoa hoặc bị mở nắp. Mỗi tủ: + Khong co day tiếp đất vở cap tại MDF va tủ cap hoặc co nhưng mat tac dụng. Mỗi tủ: + Vệ sinh cong nghiệp khong tốt, khong bịt lỗ chống chuột. Mỗi tủ: 1 2 5 2 1 SV: Đỗ Xuan Tuấn 36 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp 50 45 Hộp cap khong đạt yeu cầu kỹ thuật: + Khong đanh ma số: mở nắp hoặc mất nắp; khong co đai treo ham băng rulo đai hoặc khong cố định chắc chắn; khong co thanh dẫn cap; day thue bao dự trữ ở hộp cap dai qua qui định (20cm) khong gọn gang, khong gai vao thanh dẫn cap 1 1 0,5 12 46 - Cap, day thue bao chung, vong gay mất an toan va mất mỹ quan: 2 - 5 9 47 - Bể cap khong đảm bảo an toan, khong sửa chữa kịp thời, tuy theo mức độ phạt 20 - cắt thưởng 1 48 Khong kịp thời phat hiện cac hệ thống cong trinh thong tin bị xam hại, co nguy cơ gay hỏng mạng lưới: + Nguy cơ gay mất an toan mạng lưới + Lam đứt cap đồng: Cap = < 100x2; Cap > 100x2: + Lam đứt cap quang: 3 5 10 cắt thưởng 20 cắt thưởng 300 49 Cac sai phạm kỹ thuật khac + Mối nối khong bấm rệp + Mỗi đoi day keo từ gia đầu day: + Mỗi đoi day keo từ tủ cap: + Mỗi sợi cap phụ đầu nối khong đung quy định: + Day jacktre nối tại MDF, tủ cap sai quy định hoặc day đi khong gọn, co mối nối. Mỗi đoi: + Khong co ống bảo vệ cap tại cac vị tri chuyển cống bẻ sang treo. 1 5 1 5 1 1 1 50 - Để khach hang khiếu nại trong việc đảm bảo thong tin lien lạc, cước phi dịch vụ… Xac minh nếu đung: - Trường hợp gay tac hại nghiem trọng (phe binh tren bao, lanh đạo cấp tren phe binh gay gắt……) - Ngoai ra đơn vị quản ly phải trả cước phi phat sinh nếu khach hang từ chối trả cước 2 - 5 10 - cắt thưởng 4 51 - Chuyển dịch, tu bổ lam phat sinh cước thuế bao khiếu nại, tuy theo mức độ: - Nếu gay hậu quả nghiem trọng, tuy theo mức độ: 1 - 5 10 - cắt thưởng SV: Đỗ Xuan Tuấn 37 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp Ngoai ra ca nhan phải bồi thường cước phi cho bưu điện 10 2 1 10 52 - Cập nhật khong chinh xac + Cap chinh: Sai ten, ma kỹ thuật, địa chỉ, độ dai, dung lượng (cap va tủ cap), sai số liệu một đoi cap chinh, mỗi trường hợp: + Cap phụ: Sai ten, ma kỹ thuật, địa chỉ, độ dai, dung lượng (cap va hộp cap), sai số liệu một đoi cap phụ, mỗi trường hợp: + Sai số liệu bể cap (thừa, thiếu, sai địa chỉ bể, loại bể. Mỗi bể: + Sai số liệu lỗ cống (dung lượng), số cap đi trong cống bể (sai lỗ cống). + Sai số liệu khoảng bể. Mỗi khoảng: + Cap cống khong treo biển. Mỗi cap: - Khong co ly lịch day may, ly lịch day may khong ro rang, khong đầy đủ va chinh xac cac nội dung qui định. Mỗi may: 1 - 3 2 1 1 1 1 1 2 0 53 - Đưa số liệu len mạng Cong ty chậm so với quy định (khong co ly do): + Chậm 1 ngay: + Chậm 2 ngay: + Chậm 3 ngay: + Tren 3 ngay: 3 5 10 20 - cắt thưởng 1 54 - Lập phương an đề xuất khong đạt chất lượng: + Hiện trạng khong chinh xac + Đề xuất phương an khong khả thi: - Lập phương an chậm so với qui định 5 10 10 2 55 Dự toan, hồ sơ hoan cong, quyết toan khong đầy đủ cac dữ kiện theo qui định. Mỗi lần trả về: 3 2 56 - Soat xet cac đề xuất, dự toan, thiết kế, hồ sơ cong, hồ sơ quyết toan cac cong trinh. + Khong đảm bảo chất lượng. + Khong đảm bảo về thời gian theo qui định. Mỗi lần trả về: 3 - 5 3 1 1 57 - Sau 15 ngay NTBG nếu khong hoan tất hồ sơ thanh quyết toan nộp len phong KTTC, mỗi ngay chậm: - Thời gian thanh quyết toan cong trinh của 0,5 1 SV: Đỗ Xuan Tuấn 38 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp phong TCKT khong qua 5 ngay. Nếu qua thời gian qui định. Mỗi ngay 1 12 0 58 Cong tac nghiệm thu ban giao: - Số liệu nghiệm thu sai thực tế, hồ sơ nghiệm thu sai: - Cong trinh khong đạt chất lượng, phạt đơn vị thi cong va người tham gia ky bien bản nghiệm thu: - Nếu gay hậu quả nghiem trọng Ngoai ra ca nhan hoặc tập thể phải trả tiền cước phi cho bưu điện nếu thue bao khong chấp nhận thanh toan tiền cước phi do lỗi của ca nhan hoặc tập thể gay ra. 2 - cắt thưởng 5 - cắt thưởng cắt thưởng 59 - Bảo quản hồ sơ cong trinh: + Bị bẩn, nhầu nat: + Bị mất: 1 - 5 cắt thưởng 1 60 Khong thực hiện hoặc thực hiện sai: Chu ky bảo dưỡng tổng đai, truyền dẫn, nguồn điện, điều hoa…Sửa chữa thiết bị khong đảm bảo chất lượng. Mỗi lần: - Nếu xảy ra hậu quả nghiem trọng, tuy theo mức độ: 10 - cắt thưởng hoặc cao hơn 1 1 4 1 61 - Nhan vien trực tổng đai: + Mất điện hoặc sự cố điện lưới tổng đai, dung nguồn acqui sau 15 phut khong khởi động chạy may phat điện. + Thao tac chạy may phat điện: đổ dầu, khởi động, chuyển nguồn, thong gio khong đung qui định + Trong trực ca khong thực hiện ghi chep đầy đủ va đung thời gian 60 phut/1 lần cac thong số về nguồn điện, nhiệt độ phong thiết bị: + Khi trời mưa dong bao khong thực hiện cắt điện lưới va chạy may phat điện theo qui định: + Cac trường hợp tren nếu để xảy ra hậu quả: 15 15 15 15 cắt thưởng 1 62 - Cảnh bao chay, thiết bị lọc set, cắt set, nguồn điện, may phat điện AC co cảnh bao lỗi: + Đơn vị khong phat hiện để thong bao cho đội CĐ - ĐH (ap dụng chung cho cac trường hợp 10 5 SV: Đỗ Xuan Tuấn 39 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp tren) + Đơn vị phat hiện ma khong thong bao kịp thời cho Đội CĐ - ĐH (qua 01 giờ) + Đội CĐ - ĐH đa nhận bao lỗi nhưng khong co phương an xử ly, khắc phục kịp thời (ap dụng chung cho cac trường hợp tren); - Nếu xảy ra hậu quả nghiem trọng 10 cắt thưởng 0 63 - Mất lien lạc do chủ quan, cac ca nhan co lien quan: + 1 luồng 2Mb/s: + Mỗi ngăn thue bao: + 1 tuyến trung kế + Tổng đai vệ tinh, tổng đai trung tam, 1 tuyến truyền dẫn: 5 10 15 Cắt thưởng hoặc cao hơn 0 64 - Khong thực hiện hoặc thực hiện sai nội dung yeu cầu sử dụng dịch vụ của phiếu cong tac. Tuy theo mức độ, mỗi may: Ngoai ra cac ca nhan lam sai phải hoan trả cước phi cho Bưu điện - Nếu xảy ra hậu quả nghiem trọng. 2 - 5 cắt thưởng 1 65 Thực hiện lập trinh sai phương thức ghi cước, qui trinh lam băng cước, băng hệ thống. Tuy theo mức độ 5 - cắt thưởng 0 66 - Khong đảm bảo nhiệt độ va độ ẩm trong phong may khi cac thiết bị điều hoa hoạt động ổn định (qui định T0 = 240C ± 1; độ ẩm = 70% ± 10%): - Nếu gay hậu quả nghiem trọng 2 5 - cắt thưởng 1 67 - Đơn vị để bong đen chay tại mỗi đai trạm: + Từ 20% ¸ 30%: + Từ 30% ¸ 40%: + Từ 40% ¸ 50%: + Tren 50%: - Phong lam việc đi về khong tắt đen - Khu vực được qui định chiếu sang bảo vệ đen khong sang 1 bong: 1 3 10 20 1 1 4 68 Khong cập nhật sổ biến động, ly lịch may, cac loại sổ khac, Mỗi lần 1 ¸ 3 0 69 Đơn vị quản ly mạng: + Lam ngừng hoạt động toan bộ mạng nội bộ, SV: Đỗ Xuan Tuấn 40 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp trang WEB, hệ thống thư điện tử, cac hệ thống ứng dụng như quản ly viễn thong, nghiệp vụ, hanh chinh…. của Cong ty. 10¸ cắt thưởng 0 70 Khong thực hiện sao lưu trữ dữ liệu hệ thống theo định kỳ, gay kho khăn cho việc khắc phục sự cố mạng may tinh, tuy theo mức độ: 10¸ cắt thưởng 1 0 71 - Đối với người sử dụng : + Sử dụng USER va mật khẩu của người khac để va cac trang số liệu khong được phep khai thac: + Cung cấp USER va mật khẩu của minh cho người khong co nhiệm vụ hoặc người ngoai Cong ty truy nhập vao mạng + Đối với những trường hợp cố tinh phat tan vius, gay hư hỏng phần cứng, phần mềm hệ thống: + Tự y điều chỉnh linh kiện giữa cac may tinh, thiết bị. + Tự y cai đặt chương trinh lam thay đổi cấu hinh hệ thống của thiết bị mạng. 5 10 ¸ cắt thưởng cắt thưởng 5 10 2 72 - Khong thường xuyen kiểm tra, quản ly bảo dưỡng để trạm điện thoại dung thẻ gay mất mỹ quan va khong đảm bảo kỹ thuật: - Để phản anh tren bao: 5 ¸ 10 15 1 73 - Khong xử ly kịp thời cac cảnh bao lỗi về may payphone từ PPMS tinh từ khi nhận được cảnh bao (7h30 va 13h 30) qua 2h, mỗi cảnh bao: 3 0 74 - Khong thong bao kịp thời sự cố may chủ PPMS cho Phong QLKTNV va GPC (qua 1h từ khi phat hiện) 5 1 75 - Nhan vien tiếp thị khong cung cấp thẻ kịp thời cho đại ly theo qui định để đại ly phản anh: - Thu, nộp tiền ban cac loại thẻ khong đung qui định. Mỗi lần: 5 5 0 76 Kho tang sắp xếp khong ngăn nắp, thứ tự khoa học, gay kho khăn cấp phat vật tư để đơn vị phản anh: 1 ¸ 5 0 77 Khong cập nhật kịp thời biến động về vật tư, tiền vốn, tai sản, cong cụ dụng cụ từ 5 ngay trở nen kể từ ngay phat sinh, tuy từng trường hợp 2 ¸ 5 SV: Đỗ Xuan Tuấn 41 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp mỗi lần: 0 78 Khong cấp đủ, kịp thời, chinh xac vật tư va cac loại trang thiết bị dụng cụ phục vụ SXKD theo qui định đa được Giam đốc duyệt. Tuy từng trường hợp. mỗi lần: 2 ¸ 5 0 80 Khong bảo quản tốt dụng cụ, cong cụ lao động, lam mất hoặc lam hỏng: 1¸ cắt thưởng 0 81 Xuất, nhập vật tư, tai sản sai nguyen tắc. Mỗi lần 5 ¸ cắt thưởng 0 82 Thu, chi khong đảm bảo thời gian theo qui định, mỗi lần: 5 ¸ cắt thưởng 0 83 Thu chi sai qui định: - Khong co chứng từ. Mỗi lần: - Ke chứng từ khống, mỗi lần 10 ¸ 20 20¸ cắt thưởng 0 84 Tinh toan hoặc thanh toan cac loại chứng từ, hoa đơn va cac chế độ khac cho CBCNV bị sai: 5 ¸ cắt thưởng 0 85 Sổ phat tiền khong co đủ chữ ky của người nhận va cac trường hợp tương tự. Mỗi loại: 1 0 86 Khong thực hiện đầy đủ cac loại chế độ chinh sach đối với người lao động. Mỗi lần: 5 ¸ 10 0 87 Khong quản ly chặt chẽ lao động để xảy ra tinh trạng vi phạm kỷ luật lao động hoặc bao cao khong đung hoặc giải quyết qua quyền hạn theo chức trach nhiệm vụ đa qui định. Tuy theo mức độ 5 ¸ 10 0 88 Bao cao nhan lực khong chinh xac: - Sai thời gian, địa điểm, nhan sự cụ thể - Cho nghỉ sai nguyen tắc, bao cao khống: 1 ¸ 5 10 ¸ cắt thưởng 0 89 Khong kịp thời lưu thoat cong văn đi đến trong ngay để ảnh hưởng đến việc triển khai cong tac của cac đơn vị. Tuy theo mức độ: 2 ¸ 10 0 90 Khong thực hiện đung qui định về cong tac lưu trữ 2 ¸ 10 0 91 Khong quản ly sử dụng con dấu đung qui định 5 ¸ cắt thưởng 0 92 - Lam mất cong văn tai liệu 2 ¸ cắt thưởng 0 93 Cong tac quản ly đai trạm điện nước: - Khong thường xuyen kiểm tra, đề xuất sửa 2 ¸ 10 SV: Đỗ Xuan Tuấn 42 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp chữa kịp thời nha trạm điện nước do đơn vị minh quản ly theo qui định. Mỗi lần: - Khong thường xuyen kiểm tra, đon đốc cac đơn vị trong cong tac quản ly nha trạm, điện nước. Mỗi lần: - Khong tổ chức thi cong, sửa chữa nha trạm, điện nước, khong đảm bảo tiến độ, an toan thiết bị, chất lượng cong trinh mỗi lần: 1 ¸ 5 5 ¸ cắt thưởng 12 94 Hang thang đơn vị, tổ , nhom va cac ca nhan co thanh tich xuất sắc, Chủ tịch Hội đồng xet thưởng quyết định tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp Qua số liệu thu thập về tinh hinh vi phạm chất lượng tren cho thấy chủ yếu những lỗi vi phạm đều thuộc những đơn vị sản xuất trực tiếp. Tuy những lỗi vi phạm khong lớn chỉ co một trường hợp gay hậu quả nghiem trọng nhưng cho thấy cong tac quản ly của đơn vị cơ sở con nhiều thiếu sot. - Lỗi vi phạm tập trung ở đội ngũ cong nhan đường day đặc biệt la khau sửa chữa may hỏng, phat triển thue bao. - Những giải phap của cong tac quản trị nhan lực đối với đối tượng nay la chưa chặt chẽ, chưa thường xuyen lien tục. Giải phap trước mắt la cần tăng cường thanh tra kiểm tra đột xuất. Tăng cường giao dục kết hợp thi đua khen thưởng nang cao y thức tự giac của người lao động. 2.4. Tham quan khen thưởng + Ngoai chế độ thưởng phạt thi người lao động trong Cong ty chung toi con được hưởng chế độ tham quan khen thưởng hang năm. Chế độ tham quan được chia lam nhiều cấp độ như: Đi nước ngoai, đi trong nước; đi trong nước co đi dai ngay va đi ngắn ngay. Đi nước ngoai hay đi dai ngay SV: Đỗ Xuan Tuấn 43 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp trong nước chỉ danh cho cấp từ tổ trưởng trở len. Con đi ngắn ngay trong nước ap dụng cho mọi đối tượng + Khen thưởng co nhiều hinh thức như: Biểu dương trước đơn vị, tặng bằng tiền, tặng giấy khen… Hang năm co những qui định cụ thể khen thưởng cho từng ca nhan hoặc tập thể co thanh tich tốt trong sản xuất kinh doanh, co tinh thần trach nhiệm phục vụ khach hang kể cả những thanh tich về bảo vệ an ninh trật tự nơi cư tru hoặc giup đỡ người gặp nạn tren đường…… Đay cũng la một hoạt động quản trị quan trọng động vien khen thưởng kịp thời nhằm tạo tam ly thoải mai cho người lao động. SV: Đỗ Xuan Tuấn 44 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG III. ĐÀO TẠO - SỬ DỤNG - TUYỂN DỤNG 1. Đào tạo Từ những đoi hỏi mang tầm vĩ mo tới những thực tế của người lao động trong Cong ty, Cong ty chung toi hang năm thường xuyen tổ chức những lớp tập huấn chuyen mon, phong chống chay nổ… khuyến khich người lao động tự học tập nang cao trinh độ cơ quan sẽ tạo điều kiện cho việc học tập. Ngoai ra hang năm Học viện Bưu chinh Viễn Thong thường xuyen mở những lớp đao tạo dai hạn cho nhan vien trng nganh co cac lớp đao tạo ngoai giờ cho những người co đủ 2 năm cong tac chinh thức trở len theo cac hệ từ trung cấp, cao đẳng va đại học. Những nhan vien co đủ trinh độ năng lực sẽ được tạo điều kiện thuận lợi va học miễn phi. 2. Sử dụng Trong điều kiện hiện nay thi một doanh nghiệp co đội ngũ người lao động co trinh độ cao la hết sức cần thiết. Đặc biệt ở Cong ty chung toi ở bất kỳ vị tri cong tac nao cũng đoi hỏi người lao động co oc sang tạo, khả năng nghiệp vụ vững vang. Co tinh thần trach nhiệm cao với cong việc được giao cũng la một tieu chi đanh gia chất lượng của Cong ty. Tuy nhien vấn đề sử dụng người lao động một cach hợp ly va hiệu quả khong hề dễ dang với bất cứ tổ chức, Cong ty nao đặc biệt trong Cong ty chung toi co truyền thống của nganh la luon ưu tien số một cho con em trong nganh. Đay la một điẻm mạnh nhưng đồng thời đo cũng chinh la điểm yếu của cong tac quản trị nhan lực. Điểm mạnh ở chỗ hầu hết những người được tuyển dụng đa it nhiều hiểu biết về cong việc va những đoi hỏi của no. Hơn nữa co thể kế thừa va phat huy những kinh nghiệm quy bau của chinh người than trong gia đinh. Ngoai ra sự trung thanh với nghề với nganh với Cong ty rất cao đồng thời sự gắn bo đoan kết trong cong việc va sinh hoạt tập thể cũng rất thuận lợi. Từ đo giup cho cong việc tiến SV: Đỗ Xuan Tuấn 45 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp triển thuận lợi do cac mối quan hệ giữa cac bộ phận trong Cong ty trong nganh than thiện hơn người lam quản trị co thể hiểu rất ro về nhan than cũng như năng lực của người được bổ nhiệm. Tuy nhien đay cũng chinh la những kho khăn ma cong tac quản trị nhan lực gặp phải trong nganh dẫn tới việc bổ nhiệm, miễn nhiệm bố tri lao động va điều hanh gặp kho khăn. Đoi luc những hoạt động quản trị con mang nặng cảm tinh. Để khắc phục những kho khăn tren, những năm gần đay nganh Bưu chinh Viễn thong noi chung va cong ty Bưu điện Ha Nội II noi rieng đa co sự điều chỉnh thay đổi cho phu hợp với thực tế. Cụ thể la từ 2004 khi Cong ty được thanh lập cong tac quản trị đa co những bước đột pha cụ thể la: Bố tri sắp xếp lại đội ngũ can bộ chủ chốt cho tới người lao động theo năng lực sở trường chuyen mon cho phu hợp với đoi hỏi của cong việc chứ khong phải bố tri cong việc cho phu hợp với đoi hỏi của con người. Đay tưởng chừng la 1 việc đơn giản song tren thực tế của hầu hết cac Cong ty Nha nước đay la một việc rất kho sử dụng lao động hợp ly trả lương xứng đang cũng la một đổi mới trong Cong ty va của nganh. Đay la việc lam rất cần thiết, tuy nhien la một Cong ty Nha nước khong tranh khỏi những rao cản cơ chế chinh sach chung. Để khắ__________c phục những kho khăn tren ở Cong ty chung toi co những chinh sach trả lương được đanh gia la kha hợp ly hiện nay đo la trả lương , lương khoan theo hệ số phức tạp cong việc đay la một chủ chương chinh sach đung đắn của nganh. Đo cũng la một thuận lợi cho việc sử dụng hiệu quả nguồn nhan lực co trinh độ cao chuyen mon giỏi yen tam lam việc cho Cong ty va cho Bưu điện Ha Nội. 3. Tuyển dụng: Như đa trinh bay ở phần tren nganh bưu chinh viễn thong trong mấy chục năm qua van cho truyền thống sử dụng nguồn lao động chinh từ con em trong nganh. Nhưng do đoi hỏi thực tế của sự phat triển song song với cach tuyển dụng tren la tuyển từ những nguồn ben ngoai. Hang năm Cong ty Điện htoại Ha Nội II khi co nhu cầu lao động đa cong khai trong việc thi SV: Đỗ Xuan Tuấn 46 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp tuyển va tổ chức tuyển những chức danh cong việc cụ thể đặc đăng tải tren bao chi va cac phương tiện truyền thong đại chung. Hinh thức tuyển dụng nay đang được ap dụng ngay cang nhiều trong Cong ty. Ngoai ra con co hinh thức tai trợ cho những sinh vien giỏi của cac trường Đại học nhằm thu hut những nhan tai đap ứng cho sự phat triển của nganh trong tương lai đa va đang được xem xet thực hiện. Tất cả những sự thay đổi tren khong nằm ngoai quy định chung của Bưu điện Ha Nội cụ thể la: - Việc tuyển dụng lao động lam việc tại Bưu điện TP. Ha Nội (dưới đay gọi tắt la BĐHa Nội thực hiện theo cac quy định trong Bộ luật Lao động, cac văn bản lien quan khac do cơ quan Nha nước co thẩm quyền ban hanh, Quy chế tuyển dụng lao động vao lam việc tại Tổng Cong ty Bưu chinh - Viễn thong Việt Nam (Tổng cong ty) va thực hiện theo Quy chế nay. - Việc tuyển dụng người lao động phải căn cứ vao kế hoạch phat triển sản xuất kinh doanh của BĐHN , định bien lao động va kế hoạch tuyển dụng lao động hang năm của BĐHN đa được Tổng Cong ty duyệt. Việc tuyển dụng lao động mới phải đảm bảo được cac yeu cầu về tăng năng suất lao động, quy hoạch, phat triển nguồn nhan lực của BĐHN va phu hợp với tieu chuẩn của cac chức danh: - Vien chức chuyen mon nghiệp vụ của Tổng Cong ty quy định tại Thong tư 04/LĐTBXH ngay 14/4/1998 của Bộ Lao động Thương Binh va Xa hội; - Lao động cong nghệ, lao động phụ trợ va phục vụ; - Khối hanh chinh sự nghiệp thuộc lĩnh vực đao tạo bồi dưỡng chuyen mon, kỹ thuật nghiệp vụ va y tế chăm soc sức khỏe. - Đối tượng tuyển dụng la cong dan Việt Nam co đầy đủ năng lực phap ly, năng lực hanh vi theo luật phap nước Cộng hoa xa hội chủ nghĩa Việt Nam, co đủ điều kiện, tieu chuẩn quy định tại Điều 7, Điều 8 của SV: Đỗ Xuan Tuấn 47 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp Quy chế nay. Người được tuyển dụng phải qua sơ tuyển, thi tuyển hoặc xet tuyển. trường hợp đặc biệt BĐHN co thể tiếp nhận trực tiếp khong cần phải tổ chức thi tuyển khi co yeu cầu bức xuc của cong việc va nhu cầu cấp bach của BĐHN. Quy chế nay khong ap dụng đối với cac đối tượng la lao động hợp đồng mua vụ hoặc theo một cong việc nhất định thời hạn dưới 01 năm; Lao động thue phat bao, bưu phẩm đến địa chỉ người nhận ở xa hoặc lam việc tại cac điểm Bưu điện - Văn hoa xa. - Việc tuyển dụng người lao động phải tuan thủ những nguyen tắc cơ bản sau: - Xuất phat từ yeu cầu cong việc ma tuyển người phu hợp. - Đảm bảo tieu chuẩn của chức danh cần tuyển. - Đảm bảo cong minh, binh đẳng va thực hiện cong khai. - Khi co nhu cầu tuyển dụng, BĐHn sẽ thong bao cong khai tren cac phương tiện thong tin đại chung hoặc niem yết thong bao những thong tin về tuyển dụng tại địa điểm lam việc của BĐHN trước khi tổ chức sơ tuyển it nhất 30 ngay (ap dụng cả với một số chuyen nganh BĐHN cần phải thu hut, bổ sung những can bộ giỏi ở nơi khac về lam việc Nội dung thong bao bao gồm: Cac chức danh cần tuyển, hồ sơ đăng ky dự tuyển; điều kiện, tieu chuẩn dự tuyển, số lượng người sẽ tuyển dụng; lịch sơ tuyển, thi tuyển hoặc xet tuyển; hướng dẫn nội dung, địa điểm, lệ phi thi, địa chỉ va số điện thoại để lien hệ. - Chậm nhất sau 15 ngay kể từ ngay kết thuc kỳ thi tuyển dụng, Hội đồng thi tuyển phải chấm điểm, len bảng điểm của từng người tham gia dự tuyển, bao cao Giam đốc BĐHN kết quả thi, danh sach người được tuyển dụng. 4. Đánh giá tổng quan và kiến nghị Trong điều kiện Cong ty mới đựơc thanh lập hơn 1 năm nay, cong tac quản trị nhan lực con gặp nhiều kho khăn sự con co sự biến động về nhan SV: Đỗ Xuan Tuấn 48 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp sự. Hoạt động quản trị với những chinh sach mới con đang đầu đi vao ổn định. Cần co them thời gian để đanh gia rut kinh nghiệm trong cong tac quản trị nhan lực. Đồng thời, do sự phat triển kinh tế của nước ta đang trong giai đoạn phat triển cao, co hội nhập WTO đang đến gần. Những thach thức cho sự phat triển của nganh, của Cong ty la rất lớn do vậy cong tac quản ttrị nhan lực đoi hỏi phải đi trước một bước để sẵn sang thich ứng với những cơ hội va thach thức mới của thị trường. Cong ty chung toi đa co những bước đột pha trong cong tac tuyển dụng - sử dụng - đao tạo nguồn nhan lực. Từng bước nang cao hiệu quả sử dụng nguồn nhan lực. Coi đay la một vũ khi cạnh tranh trong điều kiện mới. Đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn nhan lực hiện co chinh la tiền đề la điều kiện kien quyết cho sự phat triển bền vững của Cong ty chung toi ma thực tế đa chứng minh. Kiến nghị: Qua thời gian thực tập về chuyen nganh quản trị nhan lực tại Cong ty toi đa tim hiểu, học hỏi một được một số hoạt động quản trị nhan lực của Cong ty. Toi xin co vai kiến nghị sau: * Cong tac quản trị cần được triệt để ap dụng đầy đủ sau rộng tới tất cả cac bộ phận. * Với khối hanh chinh cần tăng cường nhắc nhở thường xuyen tranh hiện tượng: "mắt thứ hai, tai thứ sau", "đi muộn về sớm". * Lam việc khong hết trach nhiệm, thực hiện nội quy về đi lại, đeo thẻ, trang phục lam việc. * Cong tac cấp phat nguyen vật liệu, cong cụ dụng cụ con chậm trễ gay mất thời gian lam giảm năng suất cần được bố tri lại cho hợp ly. * Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tự vệ, bảo vệ giao dục y thức cảnh giac va trach nhiệm. Đề phong những phần tử xấu trộm cắp pha hoại cong trinh tai sản của cong ty va nhan vien. SV: Đỗ Xuan Tuấn 49 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp * Đối với đội ngũ sản xuất trực tiếp cần co thưởng phạt cong minh, động vien kịp thời thich đang những điển hinh tien tiến. Giải quyết hợp tinh hợp ly những kiến nghị đề xuất tạo tam ly thoải mai yen tam cho người lao động. * Đặc biệt lanh đạo cong ty thường xuyen hơn nữa xuống tham gia họp ban với nhan vien để nắm ro tam tư nguyện vọng của người lao động. - Về cong tac đao tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cần được duy tri đều đặn như hiện nay để người lao động co điều kiện trao rồi kiến thức tiếp thu khoa học kỹ thuật mới . - Mở rộng cac lớp tập huấn về giao tiếp hach hăng cho nhan vien nhất la đội ngũ lao động trực tiếp. - Đẩy mạnh việc tuyen truyền giao dục chinh trị nang cao nhận thức nghề nghiệp để người lao động phat huy hết khả năng phục vụ cong ty hoan thanh tốt 2 nhiệm vụ kinh tế va chinh trị trong điều kiện đổi mới của đất nước Toi xin chan thanh cảm ơn ban lanh đạo Cong ty đa cho phep toi xin chan thanh cảm ơn sự giup đỡ tận tinh của cac đồng nghiepj ở Cong ty Bưu điện Ha Nội II trong thời gian vừa qua. Qua đợt thực tập quản trị nhan lực nay toi cang them thấu hiểu sự vất vả phức tạp trong cong việc của cac anh chị lam cong tac nay. Toi đa nhận ro hơn về tầm quan trọng của quản trị nhan lực trong Cong ty cũng như sự ảnh hưởng sau rộng của no tới nhiều mặt hoạt động khac của đơn vị. SV: Đỗ Xuan Tuấn 50 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp SV: Đỗ Xuan Tuấn 51 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN Qua một thời gian thực tập tại Cong ty Điện thoại Ha Nội II, toi nhận thấy quản trị nhan sự la một cong việc rất kho khăn va phức tạp. Nhờ sự giup đỡ tận tinh của cac cấp lanh đạo cũng như đồng nghiệp trong cong ty toi đa tim hiểu được một số vấn đề thực tế về quản trị nhan lực tại đơn vị cơ sở. Toi nhận thấy cong tac quản trị nhan lực của cong ty ngay cang chuyen nghiệp hơn, mang phong cach hiện đại phu hợp với điều kiện hội nhập của nền kinh tế thị trường. Với xu thế ngay nay cơ cấu tổ chức của cac cong ty nha nước noi chung, của cong ty Điện thoại Ha Nội II noi rieng sẽ con nhiều thay đổi. Trong điều kiện Tổng cong ty Bưu chinh viễn thong Việt Nam được lựa chọn thanh lập Tập đoan kinh tế đầu tien của Việt Nam, thi cong tac nhan lực phải đi trước một bước. Những chinh sach cần được hoạch định lại cụ thể, chinh xac, phu hợp với tiến trinh đổi mới. Mọi nỗ lực quản trị hướng tới sự đoan kết nhất tri phấn đấu vi một mục tieu chung của Cong ty. Phat huy mọi nguồn lực đưa Cong ty Điện thoại Ha Nội II xứng đang la đơn vị la cờ đầu của nganh. Thiết thực chao mừng kỷ niệm 60 năm ngay truyền thống 15/08/1945 - 15/05/2005. Qua đay toi cũng xin chan thanh cảm ơn Tiến Sĩ nha giao Ngo Kim Thanh đa tận tinh giup đỡ cho toi co nền tảng ly thuyết vững trắc để hoan thanh tốt đợt thực tập nay. Một lần nữa toi xin chan thanh cảm ơn ong Mai Hoạt Trưởng đai Thanh Tri đa truyền đạt cho toi những kinh nghiệm quy bau trong cong tac quản ly nhan sự. Xin cảm ơn anh Hưng tổ trưởng tổ Văn phong Đai Thanh Tri đa hang ngay chỉ bảo cho toi những nghiệp vụ cơ bản của cong tac quản trị nhan sự. SV: Đỗ Xuan Tuấn 52 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp Do thời gian va trinh độ con hạn chế chuyen đề thực tập con co nhiều sai sot toi mong nhận được sự đong gop va chỉ bảo của đồng nghiệp va cac thầy co để chuyen đề hoan thiện hơn. Xin cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Giao trinh quản trị nhan lực Giao trinh chiến lược kinh doanh phat triển doanh nghiệp Bộ Luật lao động Luật kinh tế Thời bao kinh tế Bao Lao dộng Một số sach bao khac www.vn.net SV: Đỗ Xuan Tuấn 53 Chuyen đề thực tập tốt nghiệp SV: Đỗ Xuan Tuấn 54

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà Nội.doc
Luận văn liên quan