Hoàn thiện cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Đồng Nai

- Mở rộng quan hệ hợp tác với các ngân hàng nước ngoài trên thị trường quốc tế, để tranh thủ sự hỗ trợ về kiến thức, về hệ thống phân tích quản lý rủi ro đối với các loại hình nghiệp vụ phái sinh nói chung và nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ, nghiệp vụ tương lai tiền tệ nói riêng. Tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo để giới thiệu v tư vấn cho khách hàng về các công cụ mới trong trong kinh doanh và cho vay ngoại tệ để hỗ trợ cho hoạt động XNK của DN đạt hiệu quả cao, giúp DN c th m cơ hội lựa chọn loại hình giao dịch hối đo i ph hợp với mục tiêu kinh doanh của mình, giải quyết được mâu thuẫn giữa lợi nhuận và rủi ro. - Hoàn thiện hệ thống chấm điểm XHTD theo hướng ngày càng phù hợp với điều kiện thực tế. - Hiện đại hóa công nghệ ng n h ng để có thể triển khai xử lý đầy đủ các sản phẩm giao dịch ngoại hối mà NHNN cho phép thực hiện như nghiệp vụ quyền chọn.

doc123 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 08/01/2014 | Lượt xem: 1467 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Đồng Nai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t triển kh ch h ng v thị trường Trƣớc hết, chi nhánh cần thành lập phòng marketing, gửi cán bộ phòng marketing đến từng bộ phận phòng ban tìm hiểu th ng tin đầy đủ về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, hệ thống lại các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đang cung ứng. Thậm chí, cử cán bộ đi học kh a đạo tạo ngắn ngày về kỷ năng giao tiếp, b n h ng, nhằm giúp cán bộ nâng cao kiến thức và tự tin trong công việc. Vì trên thực tế, không phải kh ch h ng n o cũng đều quan t m đến duy nhất sản phẩm cho vay. Đặc biệt, sản phẩm cho vay ngoại tệ còn gắn liền với hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động mua bán ngoại tệ, bảo lãnh nƣớc ngo i cũng nhƣ c c sản phẩm NH bán lẻ khác,... Do vậy, sự am hiểu tƣơng đối tổng thể về các dịch vụ ngân hàng một mặt sẽ giúp cán bộ ngân hàng thấy tự tin hơn khi tiếp xúc khách hàng; mặt khác tạo đƣợc ấn tƣợng tốt bởi tính chuyên nghiệp đối với khách hàng. Xây dựng chiến lƣợc tiếp thị cho từng giai đoạn, trong đ x c định rõ mục tiêu, đối tƣợng khách hàng, chính sách khách hàng, và biện pháp cụ thể để đạt mục tiêu đ rồi tr nh Ban gi m đốc phê duyệt chủ trƣơng; cũng nhƣ chủ động t m đến khách hàng, chủ động tìm hiểu, đ p ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Lấy khách hàng làm trọng tâm, mọi hoạt động đều xuất phát từ nhu cầu của khách hàng, luôn thỏa mãn một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng, lấy sự hài lòng của kh ch h ng l m thƣớc đo đ nh gi chất lƣợng hoạt động của các bộ phận. Nhân viên Ngân hàng có một kỹ năng giao tiếp tốt, mặc d kh ch h ng đến v chƣa phát triển quan hệ giao dịch nhƣng nh n vi n đều c th i độ tận tình niềm nở. 3.4.2.4. Hoàn thiện hệ thống XHTD nội bộ Nâng cao tính thực tiễn và khả năng đ nh gi ch nh x c của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, thực hiện xếp hạng tín dụng theo định kỳ và duy trì một cách liên tục để l m cơ sở trong xây dựng chính sách khách hàng về giới hạn tín dụng, áp dụng hình thức bảo đảm tiền vay thích hợp, c c định hƣớng tín dụng với từng khách hàng. XHTD là một công cụ hiệu quả, mang tính khoa học trong quản trị rủi ro tín dụng th ng qua lƣợng h a c c đ nh gi v đƣa ra quyết định phù hợp. Do đ , ho n thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ sẽ là một trong những công việc trọng tâm Trang 76 để nâng cao chất lƣợng tín dụng. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, mô hình chấm điểm cần chú trọng đ nh gi bổ sung các chỉ tiêu phản ảnh những biến đổi trong chính của Nh nƣớc ảnh hƣởng đến DN. Đồng thời, trƣớc mắt cần phải có sự điều chỉnh trong nhận định một số chỉ ti u nhƣ sau: - Kinh nghiệm của Ban quản lý: không phải thời gian điều hành của DN càng lâu càng tốt. Vì thực tế cho thấy nhà quản lý giữ vị tr điều hành DN quá lâu dễ dẫn DN đến lối mòn, thiếu sáng tạo, h nh động chủ quan duy ý chí và bảo thủ, Do vậy, khi đ nh gi kinh nghiệm của ban điều hành cần thêm nhiều yếu tố kh c nhƣ tr nh độ học vấn, quá trình công tác và vị tr đã từng nắm giữ trong quá trình làm việc, . - Số lƣợng NH khác mà khách hàng duy trì tài khoản cũng cần xem xét lại. Vì ngày nay, một kh ch h ng “kh n ngoan” cần phải có quan hệ và giao dịch với khá nhiều NH. Ngo i ra, trong điều kiện thực tế nếu nhƣ kh ch h ng quan hệ tín dụng với càng nhiều TCTD, khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng với các TCTD khác tốt thì có thể chứng tỏ khách hàng tốt. Do vậy, có thể loại trừ chỉ tiêu duy trì tài khoản tại nhiều TCTD ra khỏi bảng chấm điểm. - Điểm dòng tiền: điều chỉnh cách tính hệ số khả năng trả gốc từ thu nhập doanh thu chứ không phải từ doanh thu thuần nhƣ bảng chấm hiện tại. 3.4.2.5. X y dựng ch nh s ch cho vay thế chấp t i sản đối với từng đối tượng kh ch h ng theo xếp hạng t n dụng - Cho vay có đảm bảo đầy đủ bằng tài sản là một điều tốt, khoản vay đƣợc có thêm nguồn thu nợ an to n. Tuy nhi n, điều n y cũng t y thuộc v o quan điểm của từng NH. L NHTM nh nƣớc, chi nhánh VCB ĐN vẫn xem trọng tài sản đảm bảo khi xét duyệt cho vay. Trong khi đ , c c chi nh nh NH nƣớc ngoài gần nhƣ cho vay không có tài sản thế chấp. Vì vậy, để tăng khả năng cạnh tranh trong việc phát triển các sản phẩm tín dụng mà vẫn đảm bảo an toàn thì Chi nhánh cần xây dựng chính sách khách hàng theo phân loại xếp hạng tín dụng. Cụ thể nhƣ sau: + Kh ch h ng đƣợc xếp hạng từ A trở lên thì cho vay không có tài sản thế chấp; + Kh ch h ng đƣợc xếp hạng từ B đến BBB thì cho vay thế chấp một phần bằng tài sản; Trang 77 + Kh ch h ng đƣợc xếp hạng dƣới B thì cho vay thế chấp hoàn toàn bằng tài sản để đảm bảo cho dƣ nợ theo tỷ lệ 70% đối với tài sản là bất động sản, 50% đối với máy móc thiết bị, 60% đối với giá trị hàng tồn kho. Nếu tài sản chƣa đủ giấy tờ để hoàn tất thủ tục thế chấp nhƣ đối với trƣờng hợp thế chấp quyền sử dụng đất và công trình tr n đất m chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu thì từ chối cho vay khách hàng xếp hạng tín dụng dƣới B, xem xét cho vay khách hàng xếp hạng từ B trở lên trong thời gian chờ khách hàng hoàn thành thủ tục thế. - Cần t ch c ng t c định giá tài sản đảm bảo, ký hợp đồng đảm bảo ra khỏi công việc thẩm định cho vay của cán bộ. Điều này thể hiện sự chuyên môn hóa ngày càng sâu trong công tác tín dụng, cán bộ tín dụng tập trung vào công tác thẩm định phƣơng n sản xuất kinh doanh v phƣơng n đầu tƣ. V thực tế chất lƣợng tín dụng có vai trò quyết định đến hiệu quả của khoản vay nói riêng và cả danh mục cho vay nói chung. - Hoàn hiện các hợp đồng thế chấp tài sản là hàng tồn kho và khoản phải trả, quyền đ i nợ cũng nhƣ c ch thức quản lý tài sản thế chấp, các bƣớc kiểm tra tài sản thế chấp trong quá trình cho vay. 3.4.2.6. Gắn kết c c c ng cụ ph i sinh với cho vay ngoại tệ Trƣớc những diễn biến vừa qua, cả NH và DN hoạt động trong lĩnh vực XNK, có nhu cầu vay-trả nợ bằng ngoại tệ bắt đầu quan tâm trên các công cụ ph i sinh để hạn chế rủi ro do sự biến động của tỷ giá, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Về quy định của pháp luật đã c quy định cho phép VCB ĐN thực hiện các công cụ phòng chóng rủi ro nhƣ swap và forward. Nhƣng do tại VN n i chung, địa bàn tỉnh ĐN n i ri ng cầu về các công cụ phòng chống rủi ro chƣa ph t sinh nhiều nên VCB ĐN cũng chƣa quan t m ph t triển. Tuy nhi n, trong điều kiện kinh doanh hiện nay, m i trƣờng kinh doanh khá phức tạp, VCB ĐN cần đƣa ra g i sản phẩm cho vay ngoại tệ kết hợp sử dụng các công cụ phái sinh, mà cụ thể là hợp đồng kỳ hạn (forward) vì hợp đồng kỳ hạn đơn giản, dễ hiểu, khách hàng dễ tiếp cận, thị trƣờng giao dịch hợp đồng kỳ hạn cũng đã ph t triển hơn so với các công cụ phái sinh khác, đặc biệt là hợp đồng quyền chọn (option). Trang 78 Về nhân sự, VCB ĐN cần chuẩn bị cụ thể nhƣ sau: - Bộ phận marketing làm công tác giới thiệu, tƣ vấn cho khách hàng các công cụ phòng chống rủi ro đối với các DN XNK nói chung, các DN vay vốn bằng ngoại tệ tại chi nhánh. - Bổ sung thêm nhân lực cho bộ phận kinh doanh ngoại tệ tại chi nhánh. Hiện nay, tại chi nhánh chỉ có hai cán bộ làm tại phụ trách hoạt động kinh doanh ngoại tê tại bộ phận này. Do vậy, cần bổ sung thêm một nhân viên cùng phụ trách công tác kinh doanh ngoại tệ của chi nhánh nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh ngoại tệ của chi nh nh đƣợc thuận lợi hơn. Về triển khai các công cụ phái sinh Hiện nay, công cụ phái sinh gồm: hợp đồng kỳ hạn, swap, tƣơng lai v quyền chọn. Tuy nhi n, đến nay VCB chƣa x y dựng đƣợc mức phí trong hợp đồng quyền chọn n n chƣa thể áp dụng công cụ này trong phòng chóng rủi ro đƣợc. Ngoài ra, việc ký hợp đồng quyền chọn đồng VN – ngoại tệ không thực hiện đƣợc trên thị trƣờng tài chính quốc tế do đồng VN chƣa phải l đồng tiền mạnh, kh ng đƣợc dùng trong giao dịch ngoại thƣơng. Đồng thời, do thị trƣờng trong nƣớc chƣa ph t triển, cả DN v ng n h ng chƣa c đầy đủ thông tin về sản phẩm này nên rất khó triển khai ít nhất l cho đến thời điểm hiện nay. Trong hoạt động cho vay ngoại tệ, đặc biệt đối với c c DN c đầu vào chủ yếu là NK nhƣng doanh số XK thấp hoặc thị trƣờng tiêu thụ hoàn toàn nội địa thì sẽ phù hợp khi sử dụng hợp đồng kỳ hạn mua ngoại tệ vì ngay thời điểm vay DN đã x c định đƣợc số tiền nội tệ bỏ ra để mua ngoại tệ trả nợ cho Ngân hàng. Từ đ đƣa các chi ph ph t sinh li n quan đến hợp đồng kỳ hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh, DN cũng y n t m tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà không lo lắng về sự biến động tỷ giá. Với hợp đồng kỳ hạn cho khách hàng thì chi nhánh có thể thực hiện hợp đồng kỳ hạn đối ứng với c c ng n h ng trong v ngo i nƣớc dễ d ng hơn đối với hợp đồng quyền chọn vì trên hợp đồng kỳ hạn chỉ có hai nghiệp vụ mua hoặc bán ngoại tệ vào một thời điểm n o đ trong tƣơng lai m kh ng li n quan đến đồng VN. Trang 79 Hơn nữa, hợp đồng kỳ hạn kh đơn giản, khách hàng dễ tiếp cận và sử dụng, hiệu quả cũng cụ thể. Điều quan trọng để áp dụng đƣợc giải pháp này là phải “k ch cầu” dịch vụ này, làm cho các DN nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công cụ phòng chóng rủi ro. 3.4.2.7. Chuẩn h a c c hợp đồng bằng tiếng Anh VCB ĐN hoạt động tr n địa bàn có nhiều DN thuộc khu vực vốn đầu tƣ nƣớc ngo i nhƣng đến n y chƣa c bộ hợp đồng tiếng Anh chuẩn tr n cơ sở bộ hợp đồng bằng tiếng Việt. Việc này, tuy là vấn đề nhìn vào không khó giải quyết nhƣng chi nh nh đã đề nghị VCB từ nhiều năm qua. Do vậy, để cán bộ khách hàng giảm thiểu thời gian, tập trung vào công tác thẩm định, không lo ngại về sự thiếu tƣơng thích giữa hợp đồng tiếng Anh và Tiếng Việt, giải ph p đề nghị là ký kết hợp đồng dịch vụ yêu cầu công ty tƣ vấn luật sƣ thực hiện biên dịch hợp đồng với điều kiện c ng ty tƣ vẫn n y đảm bảo tính bảo mật nội dụng của hợp đồng. 3.4.2.8. Giải ph p đa dạng h a c c loại h nh cho vay bằng ngoại tệ Đối với hoạt động cho vay vốn ngắn hạn, chi nhánh chỉ có hai phƣơng thức cho vay: cho vay theo hạn mức và cho vay từng lần. Trong khi đ , sản phẩm thấu chi cũng l một hình thức cấp tín dụng khá phổ biến v đã đƣợc đề cập trong quy định của pháp luật. Ngoài ra, cần mở rộng đối tƣợng cho vay là DN vừa và nhỏ, hạn chế mức dƣ nơ tối đa theo từng ngành nghề đối với các DN lớn nhằm mục đ ch ph n t n rủi ro. Với sản phẩm thấu chi, khách hàng không cần xuất trình chứng từ khi rút vốn, khách hàng có thể rút tiền từ tài khoản thanh toán của m nh vƣợt quá số dƣ tiền gửi thực tế theo hạn mức thấu chi đƣợc cấp. Sản phẩm này vừa thuận lợi cho khách hàng vừa giảm thiểu hồ sơ lƣu trữ và thời gian kiểm tra chứng từ của cán bộ tín dụng. Chính vì lý do này mà hình thức cấp tín dụng thấu chi chỉ dành cho khách hàng truyền thống, kinh doanh có hiệu quả và uy tín trong quan hệ tín dụng. Ngo i ra, chi nh nh cũng cần triển khai sản phẩm bao thanh toán đối với DN XNK vì VCB vừa xây dựng xong quy trình bao thanh toán. Trang 80 3.4.3. Giải pháp n ng cao tr nh độ của cán bộ ngân hàng Nhƣ đã nhận định ban đầu, hoạt động cho vay ngoại tệ li n quan đến khá nhiều dịch vụ ng n h ng kh c nhƣ thanh to n quốc tế, mua bán ngoại tệ, V vậy, cán bộ tín dụng cần có hiểu biết nhất định về các dịch vụ ngân hàng có liên quan; và ngƣợc lại các cán bộ tại các phòng ban c li n quan kh c cũng cần nắm bắt một số vấn đề cơ bản về việc cấp tín dụng. Để từ đ mang đến cho khách hàng nhiều thông tin hơn khi tiếp xúc với một trong các phòng ban. VCB ĐN cần thành lập một bộ phận giảng dạy kh ng thƣờng trực gồm các trƣởng, phó phòng hoặc cán bộ có kinh nghiệm, nắm vững nghiệp vụ của phòng, có khả năng truyền đạt thông tin tốt để giới thiệu cho nhân viên mới tuyển dụng về nhiệm vụ chính của phòng mình, các dịch vụ cụ thể mà phòng chịu trách nhiệm cung cấp cho kh ch h ng, cũng nhƣ c c văn bản quy định pháp luật, quy trình cung ứng dịch vụ, Sau đ , to n bộ nhân viên mới luân chuyển thực tập tại các phòng ban khoảng 1-2 tháng tùy theo mức độ của nghiệp vụ phát sinh từng phòng để nắm bắt khái quát về các dịch vụ ng n h ng. Qua đ , tạo mối quan hệ giữa các nhân viên của các phòng ban, nâng cao tinh thần hợp t c v đo n kết giữa các nhân viên, hỗ trợ tốt cho công tác quản trị cho Ban gi m đốc. Ngoài ra, VCB ĐN cũng cần liên kết với c c trƣờng Đại học Ng n h ng, Đại học kinh tế, Đại học luật, để tổ chức các buổi tập huấn theo chuy n đề để bổ sung kiến thức cho nhân viên. 3.5. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ, NHNN VÀ VCB 3.5.1. Đối với chính phủ - X y dựng hệ thống th ng tin tr n cơ sở dự b o để c c TCTD chủ động phản ứng nhanh v kịp thời khi c những biến động c c vấn đề của nền kinh tế xảy ra. - Ho n thiện m i trƣờng ph p lý cho c c NHTM, xem x t c c quy định về định giá v b n đấu gi t i sản bảo đảm tiền vay nhằm gi p NH giải ph ng vốn nhanh. - Để giải quyết những r o cản hiện nay đối với c ng cụ ph i sinh, kh ng chỉ x t từ g c độ các NHTM hay DN m rất cần sự hợp lực từ ph a c c cơ quan quản lý Trang 81 nhƣ Bộ T i ch nh, cụ thể từ việc th o gỡ vƣớng mắc về thuế v chế độ ghi sổ kế to n, v của NHTM trong việc ban h nh c c văn bản ph p lý, tổ chức hội thảo hay hƣớng dẫn c c nghiệp vụ cụ thể. - Công tác dự báo tiền tệ cần phải đƣợc đặc biệt quan t m v đảm bảo phối hợp chặt chẽ với Bộ T i Ch nh để nắm bắt chính xác và kịp thời dự toán ngân sách hàng năm, đảm bảo việc mua bán ngoại tệ giữa NHNN và Bộ T i Ch nh đƣợc thông suốt, đảm bảo đ p ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế cũng nhƣ tránh hiện tƣợng nguồn ngoại tệ dƣ thừa ảnh hƣởng đến thị trƣờng tài chính NH. - Tiếp tục duy trì chính sách khuyến khích chuyển kiều hối về nƣớc để tăng lƣợng ngoại tệ thặng dƣ của khu vực d n cƣ; đồng thời với việc chú trọng quản lý phù hợp; khuyến khích nguồn vốn đầu tƣ trực tiếp tạo nguồn cung ngoại tệ cho nền kinh tế vận hành tốt trong điều kiện phát triển ngoại thƣơng hiện nay. - Thực hiện chính sách khuyến khích NK các máy móc thiết bị hiện đại để phục vụ công tác kiến thiết đất nƣớc, NK các nguyên nhiên liệu, hàng hóa thiết yếu cho nền kinh tế và hạn chế NK các mặt hàng xa xĩ. 3.5.2. Đối với Ng n h ng nh nƣớc - Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin tín dụng, nội dung cung cấp cần đa dạng, không nên dừng lại ở c c b o c o t i ch nh, dƣ nợ tại các TCTD, tình trạng nợ quá hạn, m cần có thêm thông tin về công ty mẹ ở nƣớc ngoài (nếu có), tình hình ngành nghề, để giúp các NHTM thực hiện công tác thẩm định cấp tín dụng tốt hơn, nhanh hơn v đồng thời cũng hạn chế mức rủi ro là thấp nhất. - L m đầu mối cho các NHTM VN tiếp cận đƣợc với nguồn vốn vay ngoại tệ trên thị trƣờng tài chính quốc tế, nhằm giảm chi ph huy động vốn ngoại tệ đối với các NHTM VN, đảm bảo nguồn ngoại tệ cho vay tài trợ XNK với DN hoạt động trong lĩnh vực ngoại thƣơng. - Nâng cao công tác phân tích và dự báo kinh tế tiền tệ phục vụ cho công tác điều hành chính sách tiền tệ nhằm đ p ứng mục ti u đổi mới NHNN thành NH trung ƣơng hiện đại theo hƣớng áp dụng mô hình kinh tế lƣợng vào dự báo lạm phát và các chỉ tiêu kinh tế vĩ m tiền tệ khác. Trang 82 3.5.3. Đối với VCB - Mở rộng quan hệ hợp tác với c c ng n h ng nƣớc ngoài trên thị trƣờng quốc tế, để tranh thủ sự hỗ trợ về kiến thức, về hệ thống phân tích quản lý rủi ro đối với các loại hình nghiệp vụ phái sinh nói chung và nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ, nghiệp vụ tƣơng lai tiền tệ nói riêng. Tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo để giới thiệu v tƣ vấn cho khách hàng về các công cụ mới trong trong kinh doanh và cho vay ngoại tệ để hỗ trợ cho hoạt động XNK của DN đạt hiệu quả cao, giúp DN c th m cơ hội lựa chọn loại hình giao dịch hối đo i ph hợp với mục tiêu kinh doanh của mình, giải quyết đƣợc mâu thuẫn giữa lợi nhuận và rủi ro. - Hoàn thiện hệ thống chấm điểm XHTD theo hƣớng ngày càng phù hợp với điều kiện thực tế. - Hiện đại hóa công nghệ ng n h ng để có thể triển khai xử lý đầy đủ các sản phẩm giao dịch ngoại hối mà NHNN cho phép thực hiện nhƣ nghiệp vụ quyền chọn. KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 Chƣơng n y giới thiệu về mục ti u v định hƣớng XNK tr n địa bàn tỉnh ĐN, định hƣớng của NHNN đối với hoạt động cho vay ngoại tệ; đồng thời, đề cập đến một số mục ti u v định hƣớng phát triển của VCB trong thời gian tới. Từ đ , đƣa ra các giải pháp hoàn thiện cho vay ngoại tệ tại chi nhánh VCB ĐN và một số kiến nghị đến Chính phủ và NHNN nhằm hỗ trợ cho các NHTM phát triển cho vay ngoại tệ an to n hơn. Trang 83 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đề t i: “ Ho n thiện cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam- chi nh nh Đồng Nai”, t i c thể rút ra một số nhận xét sau: - Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là địa bàn có nhiều thuận lợi trong việc thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài và hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển kinh tế và cạnh trạnh gây gắt giữa các NHTM. - Hoạt động XNK tr n địa bàn tỉnh Đồng Nai kh s i động, nhu cầu vay ngoại tệ không ngừng gia tăng theo đ ph t triển của tỉnh Đồng Nai. - Cho vay ngoại tệ đối với các DN XNK vẫn đƣợc x c định là một trong những sản phẩm tín dụng quan trọng của VCB ĐN trong thời gian tới. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau: nguyên nhân từ phía Ngân hàng, từ phía khách hàng và từ m i trƣờng nên hoạt động cho vay ngoại tệ vẫn tồn tại cần khắc phục, sửa đổi để hoạt động cho vay ngoại tệ tại VCB ĐN ng y c ng mở rộng, chuyên nghiệp và nâng cao chất lƣợng tín dụng, góp phần đ p ứng nhu cầu vốn còn rất lớn phát triển nền kinh tế và nâng cao hiệu quả kinh doanh của VCB ĐN. Để hoàn thiện cho vay ngoại tệ đối với DN XNK, VCB ĐN cần thực hiện các giải ph p huy động vốn, nâng cao chất lƣợng tín dụng từ khâu thẩm định, kiểm tra sử dụng vốn đến giải pháp phát triển khách hàng và thị trƣờng, đa dạng hóa các loại hình cho vay, kết hợp các công cụ phái sinh với cho vay ngoại tệ, nâng cao trình độ của cán bộ NH, ; kiến nghị Chính phủ, NHNN và VCB những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn hoạt động cho vay của chi nhánh. Trang 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO & 1. Một số vấn đề về Ch nh s ch tỷ gi hối đo i cho mục tiêu ph t triển Kinh tế Việt Nam- GS, TS Lê Văn Tư, TS. Nguyễn Quốc Khanh – Nh xuất bản Thống kê 2000. 2. Giới thiệu về Thị trường Future v Option – TS. Bùi Lê H , TS Nguyễn Văn Sơn, TS. Ngô Thị Ngọc Huyền, ThS. Nguyễn Thị Hồng Thu – Trường đại học kinh tế TP.HCM – Nh xuất bản Thống kê 2000. 3. Tiền tệ v Ng n h ng – Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn - Trường đại học kinh tế TP.HCM – Nh xuất bản Thống kê 2000 4. Nghiệp vụ Ng n hàng – Chủ biên TS. Nguyễn Minh Kiều- Trường đại học kinh tế TP.HCM – Nh xuất bản Thống kê năm 2006. 5. Gi o tr nh kinh tế Ngoại thương – GS, TS Bùi Xu n Lưu, PGS, TS Nguyễn Hữu Khải –Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM - Nh xuất bản lao động – xã hội H Nội 2006 6. Nghiệp vụ T n dụng v Thanh to n Quốc tế -Người biên soạn PGS, TS Lê Văn Tề - Nh xuất bản Thống Kê 2006. 7. Gi o tr nh T i ch nh Quốc tế- Người biên soạn Nguyễn Văn Tiến – Nh xuất bản Thống kê 2008. 8. S ch “30 năm x y dựng v ph t triển kinh tế tỉnh Đồng Nai (1975-2005)- Tỉnh Ủy Đồng Nai- Nh xuất bản lý luận ch nh trị 9. S ch “ Việt Nam gia nhập WTO: T c động tới nền kinh tế Đồng Nai v những giải ph p để th ch ứng với qu tr nh hội nhập”- PGS, TS Ngô Quang Minh, TS Phạm Văn S ng, TS Trần Thị Minh Ch u - Nh xuất bản lý luận ch nh trị H Nội 2005 10. B o c o kết quả hoạt động kinh doanh qua c c năm 2001-2007; 6 th ng năm 2008 của Chi nh nh VCB Đồng Nai. 11. Tạp ch Thị trường t i ch nh tiền tệ 12. Tạp ch Ng n h ng 13. Ng n h ng nh nước 14. B o Đồng Nai www.baodongnai.com.vn 15. Ng n h ng TMCP Ngoại thương Việt Nam www.vietcombank.com 16. Bộ T i ch nh: 17. Một số trang web kh c: www.vnexpress.com, www.tuoitre.com.vn PHỤ LỤC 1 BẢNG 1.1: CƠ CẤU VÀ T NH H NH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNT ĐN ĐVT: triệu đồng, ng n USD STT Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 I. 1 Huy động địa phƣơng (quy VND) VND 604.694 323.412 958.340 576.614 1.524.737 1.698.336 1.894.419 2,351,289 2,154,503 1.051.237 1.252.135 1.391.983 1,718,173 1,606,160 1.1 TG pháp nhân 263.827 446.388 874.308 979.225 1.069.314 1,321,217 1,165,709 1.2 TG Tiết kiệm 59.585 130.226 176.929 272.910 322.669 396,956 440,451 2 Ngtệ (quy USD) 18.665 24.839 30.337 28.350 31.923 39,346 34,029 2.1 TG pháp nhân 2.2 TG Tiết kiệm 6.953 11.712 14.204 10.635 20.338 9.999 18.711 9.639 21.368 10.555 23,409 15,937 19,218 14,811 II. Vay TW (quy VND) 709.609 1.007.705 912.321 1.779.734 1.851.052 2,399,274 2,994,203 1. Vay thanh toán 679.500 944.810 854.599 1.779.734 1.851.052 2,399,274 2,994,203 1.1 VND 1.2. Ngoại tệ (quy USD) 679.500 0 745.026 13.000 185.000 42.901 969.459 51.482 868.612 61.886 634,075 109,701 604,451 148,303 2. Vay nợ khoanh 30.109 62.895 57.722 0 0 - 0 Tổng cộng huy động Nguồn: Vietcombank ĐN 1.314.303 1.966.045 2.437.058 3.478.070 3.745.471 4,750,563 5,148,706 1 BẢNG 1.2: T NH H NH SỬ DỤNG VỐN TẠI NHNT ĐN ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu A. HOẠT ĐỘNG TD 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1. D nợ 1.094.442 1.979.180 2.382.531 3.124.055 3.541.437 4.323.921 4,413,731 - Ngắn hạn 855.058 1.250.279 1.603.367 2.150.404 2.543.855 3.521.683 3,322,977 - Trung, d i hạn 2. Nợ khoanh 3. Nợ qu hạn Dư nợ NH/tổng dư nợ Tốc độ tăng trưởng cho vay Tốc độ tăng trưởng dư nợ NH Tốc độ tăng trưởng dư nợ TH 239.384 34.673 1.470 78% 660.151 62.695 1.313 65% 43% 32% 64% 711.437 57.722 468 69% 17% 22% 7% 939.026 0 7.840 70% 25% 25% 24% 986.723 0 13.430 72% 12% 15% 5% 802.238 0 18.816 81% 17% 28% -23% 1,046,006 0 8.280 76% 2% -6% 23% B. TỔNG TÀI SẢN C 1.421.428 2.114.008 2.728.013 3.818.048 4.154.225 5.044.519 5.510.072 C. THANH TOÁN XNK 214.038 342.622 641,618 824,956 1,026,484 1,147,607 1,139,017 1. Doanh số TTXK 2. Doanh số TTNK D. KINH DOANH NG TỆ 1. Doanh số mua 2. Doanh số b n E. KẾT QUẢ KD 1. Thu nhập 2. Chi phí Nguồn: Vietcombank ĐN 71.010 143.028 257.459 128.729 128.730 28.322 93,999 65,679 129.198 213.424 307.563 153.835 153.728 35.594 125,248 89,658 305,676 335,942 642.369 320.811 321.558 49.922 185,669 135,747 374,794 450,162 685.253 342.605 342.648 57.794 204,066 146,276 472,164 554,320 780.188 390.291 389.897 81.362 286,135 204,773 552,625 594,982 892.848 446.883 445.965 102.765 379,865 237,136 603,430 535,587 870.271 435.161 435.110 104.859 394,935 290,076 2 PHỤ LỤC 2 BẢNG 2.1: DƢ NỢ CHO VAY THEO NGÀNH KINH TẾ NĂM 2007 Dƣ nợ cho vay Dƣ nợ cho vay ĐVT: Triệu đồng STT Ngành cho vay theo ngành %/tổng dƣ nợ bằng USD quy VND %/tổng dƣ nợ 1 Ng nh dệt may-giầy 2 Ngành nhôm-sắt-thép 3 Ng nh thực phẩm 4 Ng nh thức ăn gia súc 5 N ng l m sản 6 Ng ng giấy 7 Ng nh c kh , c ng nghiệp nặng 8 Th ng mại dịch vụ 9 Đồ gỗ 10 Ngành khác Tổng cộng Nguồn: Vietcombank ĐN 247,106 702,388 442,346 609,558 190,867 362,498 493,414 323,247 178,743 863,565 4,413,732 6% 16% 10% 14% 4% 8% 11% 7% 4% 20% 100% 238,271 668,155 210,599 200,478 157,638 123,530 239,787 17,181 146,724 196,618 2,198,980 11% 30% 10% 9% 7% 6% 11% 1% 7% 9% 100% 3 BẢNG 2.2: DƢ NỢ CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ ĐVT: Triệu đồng. Năm DNNN Dƣ nợ % HTX Dƣ % ĐT nƣớc ng ai CT CP, TNHH Đối tƣợng kh c Dƣ nợ % Dƣ nợ % Dƣ nợ % Tổng dƣ nợ nợ 2001 566.083 51.7 5.782 0.5 443.038 40.1 54.175 4.9 25.364 2.8 1.094.442 2002 655.357 34.3 5.724 0.3 1.090.853 57.1 90.366 4.7 136.871 3.6 1.910.430 2003 628.394 27.1 5.754 0.2 1.410.546 60.9 185.472 8.1 152.132 3.7 2004 632.751 20.4 5.658 0.2 1.892.123 61.2 360.664 13.7 198.234 4.5 2005 648.235 18.3 7.521 0.2 2.165.883 61.3 409.954 14.6 298.985 5.6 2006 657.668 15.2 7.512 0.2 2.587.434 58.0 769.658 17.8 382.386 8.8 2.314.804 3.089.430 3.530.578 4.323.921 2007 558.378 12.7 11.26 Nguồn: Vietcombank ĐN 0 0.2 2.668.724 60.1 792.748 18 390034 9 4.413.732 4 BẢNG 2.3 : T NH H NH NỢ KHOANH, NỢ QUÇ HẠN TẠI NHNT ĐN ĐVT: Triệu đồng. Năm DN Nhà nƣớc CT TNHH, CP Tƣ nh n, c thể TP khác Tổng cộng % so với dƣ nợ NK NQH NK NQH NK NQH NK NQH NK NQH NK NQH 2001 43.659 1.450 2002 62.692 551 4 554 6 4 450 6 89 43.669 2.093 3,99 0,19 62.702 1.001 3,17 0.05 2003 57.522 498 469 57.522 967 0.02 0,04 2004 2005 2006 2007 5.860 8.630 10.014 1.980 4.800 8.366 7.840 13.430 18.380 8.280 0,25 0,38 0.43 0.19 BẢNG 2.4: CƠ CẤU CHO VAY NGẮN HẠN USD-VND 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Quí II/2008 D nợ ngắn hạn VND 790,950 886,981 881,981 855,509 1,001,821 1,427,064 1,603,546 2,127,272 D nợ ngắn hạn USD - - 721,386 1,294,895 1,542,035 1,789,833 1,719,427 1,489,888 BẢNG 2.5: CƠ CẤU CHO VAY TDH USD-VND Quí 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 II/2008 D nợ TDH VND 212,394 474,705 458,369 438,683 452,974 565,206 566,443 691,142 D nợ TDH USD Nguồn: Vietcombank ĐN - - 253,068 500,343 533,750 489,230 491,455 429,385 5 PHỤ LỤC 3 BẢNG 3.1 : GIÇ TRỊ XNK THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ TRÆN ĐỊA BÀN TỈNH ĐN GIAI ĐOẠI 2004-2007 Đ n vị: triệu USD Năm Doanh nghiệp trung ng - Xuất khẩu - Nhập khẩu Doanh nghiệp địa ph ng 2004 67 46 2005 82 58 2006 109 63 2007 137 73 - Xuất khẩu - Nhập khẩu Doanh nghiệp c vốn đầu t n ớc ngo i 165 112 195 119 244 126 313 142 - Xuất khẩu - Nhập khẩu Tổng gi trị XK Tổng gi trị NK Cơ cấu Doanh nghiệp trung ƣơng 2,254 2,908 3,922 5,023 3,126 4,007 4,810 6,114 2,486 3,185 4,275 5,473 3,284 4,184 4,999 6,329 - Xuất khẩu - Nhập khẩu Doanh nghiệp địa phƣơng - Xuất khẩu - Nhập khẩu Doanh nghiệp c vốn đầu tƣ nƣớc ngo i - Xuất khẩu - Nhập khẩu Nguồn: Niêm giám thống kê Tỉnh Đồng Nai 2007 3% 1% 7% 3% 91% 95% 3% 1% 6% 3% 91% 96% 3% 1% 6% 3% 92% 96% 3% 1% 6% 2% 92% 97% 6 BẢNG 3.2: GDP THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA TỈNH ĐỒNG NAI TRONG GIAI ĐOẠN 2004-2007 Đ n vị: tỷ đồng Năm 2004 2005 2006 2007 GDP Khu vực nh n ớc Khu vực ngo i nh n ớc Khu vực vốn đầu t n ớc ngo i 16,812 19,179 21,941 25,254 4,386 4,754 5,138 5,287 6,133 6,886 7,652 8,739 6,293 7,539 9,151 11,228 Cơ cấu Khu vực nh n ớc Khu vực ngo i nh n ớc Khu vực vốn đầu t n ớc ngo i 100% 26% 36% 37% 100% 25% 36% 37% 92% 22% 32% 38% 91% 19% 31% 40% Nguồn: Niêm giám thống kê Tỉnh Đồng Nai 2007 7 BẢNG 3.3: MỐI QUAN HỆ GIỮA SỰ ỔN ĐỊNH TỶ GIÇ VND/USD VỚI SỰ TĂNG TRƢỞNG DƢ NỢ USD Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 6 tháng 2008 VND/USD 15.038 15.366 15.608 15.739 15.875 16.091 16.114 16.514 Tốc độ tăng 2% 2% 1% 1% 1% 0% 2% D nợ Ngắn hạn (ngàn USD) 4,263 23,662 46,219 82,273 97,136 111,232 106,704 90,220 Tốc độ tăng trưởng 455% 95% 78% 18% 15% -4% -15% D nợ TDH (ngàn USD) 1,795 12,068 16,214 31,790 33,622 30,404 29,760 26,001 Tốc độ tăng trưởng Tỷ giá VND/USD tại thời điểm hạch toán 572% 34% 96% 6% -10% -2% -13% 8 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ 3.2 9 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ 3.4: DIỄN BIẾN LẠM PHÇT CỦA VN GIAI ĐOẠN 1995-2007 Lạm phát giai đoạn 1995-2007, tính theo chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 mỗi năm so với tháng 12 năm trước. (Nguồn: Tổng cục Thống kê) 10 PHỤ LỤC 4 C¸c B¶ng chÊm ®iÓm tÝn dông doanh nghiÖp B¶ng 4.1 ChÊm ®iÓm quy m« doanh nghiÖp Tªn doanh nghiÖp: Lo¹i h×nh së h÷u: Ngµnh nghÒ: Quy m« << C¨n cø Phô lôc 1 §iÓm Lín 70-100 Võa 30-69 Nhá <30 STT 1 Voán Tieâu chí Noäi dung Hôn 50 tyû ñoàng Töø 40 tyû ñoàng ñeán 50 tyû ñoàng Töø 30 tyû ñoàng ñeán 40 tyû ñoàng Töø 20 tyû ñoàng ñeán 30 tyû ñoàng Töø 10 tyû ñoàng ñeán 20 tyû ñoàng D ới 10 tỷ đồng Ñieåm 30 25 20 15 10 5 §iÓm ®¹t ®îc 2 Lao ñoäng 3 Doanh thu thuaàn Hôn 1.500 ngöôøi Töø 1.000 ñeán 1.500 ngöôøi Töø 500 ñeán 1.000 ngöôøi Töø 100 ñeán 500 ngöôøi Töø 50 ñeán 100 ngöôøi Ít hôn 50 ngöôøi Hôn 200 tyû ñoàng Töø 100 tyû ñoàng ñeán 200 tyû ñoàng Töø 50 tyû ñoàng ñeán 100 tyû ñoàng Töø 20 tyû ñoàng ñeán 50 tyû ñoàng Töø 5 tyû ñoàng ñeán 20 tyû ñoàng Döôùi 5 tyû ñoàng 15 12 9 6 3 1 40 30 20 10 5 2 4 Nghóa vuï ñoái vôùi Hôn 10 tyû ñoàng 15 Ngaân saùch Nhaø nöôùc Töø 7 tyû ñoàng ñeán 10 tyû ñoàng Töø 5 tyû ñoàng ñeán 7 tyû ñoàng Töø 3 tyû ñoàng ñeán 5 tyû ñoàng Töø 1 tyû ñoàng ñeán 3 tyû ñoàng Döôùi 1 tyû ñoàng 12 9 6 3 1 Tæng - 11 Tªn doanh nghiÖp Lo¹i h×nh së h÷u Quy m« Ngµnh Tæng ®iÓm tµi chÝnh Ñieåm Chæ tieâu Thanh khoaûn B¶ng 4.2. A: ChÊm ®iÓm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngµnh n«ng, l©m, thuû s¶n - Phaân loaïi caùc chæ soá taøi chính cho caùc doanh nghieäp Quy moâ lôùn Quy moâ trung bình Quy moâ nhoû Tyû troïng 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 §iÓm ban §iÓm theo ®Çu träng sè 1. Khaû naêng thanh khoaûn 2. Khaû naêng thanh toaùn nhanh Chæ tieâu hoaït ñoäng 8% 8% 2.1 1.5 1 0.7 <0.7 2.3 1.6 1.2 0.9 <0.9 2.5 2 1.5 1 <1 1.1 0.8 0.6 0.2 <0.2 1.3 1 0.7 0.4 <0.4 1.5 1.2 1 0.7 <0.7 - - 3. Voøng quay haøng toàn kho 10% 4 3.5 3 2 <2 4.5 4 3.5 3 <3 4 3 2.5 2 <2 - 4. Kyø thu tieàn bình quaân 5. Doanh thu treân toång taøi saûn Chæ tieâu caân nôï 6. Nôï phaûi traû/toång taøi saûn 7. Nôï phaûi traû/nguoàn voán chuû sôû höõu 10% 40 50 60 70 >70 39 45 55 60 >60 34 38 44 55 >55 10% 3.5 2.9 2.3 1.7 <1.7 4.5 3.9 3.3 2.7 <2.7 5.5 4.9 4.3 3.7 <3.7 10% 39 48 59 70 >70 30 40 52 60 >60 30 35 45 55 >55 10% 64 92 143 233 >233 42 66 108 185 >185 42 53 81 122 >122 - - - - 8. Nôï quaù haïn/toång dö nôï ngaân haøng Chi tieâu thu nhaäp 10% 0 1 2 3 >3 0 1 2 3 >3 0 1 2 3 >3 - 9. Toång thu nhaäp tröôùc thueá/doanh thu 10. Toång thu nhaäp tröôùc thueá/toång taøi saûn coù 11. Toång thu nhaäp tröôùc thueá/nguoàn voán chuû sôû höõu TOTAL 8% 8% 8% 100% 3 2.5 2 1.5 <1.5 4 3.5 3 2.5 <2.5 5 4.5 4 3.5 <3.5 4.5 4 3.5 3 <3 5 4.5 4 3.5 <3.5 6 5.5 5 4.5 <4.5 10 8.5 7.6 7.5 <7.5 10 8 7.5 7 <7 10 9 8.3 7.4 <7.4 - - - - - 12 Tªn doanh nghiÖp Lo¹i h×nh së h÷u Quy m« Ngµnh Tæng ®iÓm tµi chÝnh Ñieåm Chæ tieâu Thanh khoaûn B¶ng 4.2.B. ChÊm ®iÓm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh th-¬ng m¹i, dÞch vô - Phaân loaïi caùc chæ soá taøi chính cho caùc doanh nghieäp Quy moâ lôùn Quy moâ trung bình Quy moâ nhoû Tyû troïng 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 §iÓm ban ®Çu §iÓm theo träng sè 1. Khaû naêng thanh khoaûn 8% 2.1 1.6 1.1 0.8 <0.8 2.3 1.7 1.2 1 <1 2.9 2.3 1.7 1.4 <1.4 - 2. Khaû naêng thanh toaùn nhanh Chæ tieâu hoaït ñoäng 8% 1.4 0.9 0.6 0.4 <0.4 1.7 1.1 0.7 0.6 <0.6 2.2 1.8 1.2 0.9 <0.9 - 3. Voøng quay haøng toàn kho 10% 5 4.5 4 3.5 <3.5 6 5.5 5 4.5 <4.5 7 6.5 6 5.5 <5.5 - 4. Kyø thu tieàn bình quaân 10% 39 45 55 60 >60 34 38 44 55 >55 32 37 43 50 >50 - 5. Doanh thu treân toång taøi saûn Chæ tieâu caân nôï 10% 3 2.5 2 1.5 <1.5 3.5 3 2.5 2 <2 4 3.5 3 2.5 <2.5 - 6. Nôï phaûi traû/toång taøi saûn 7. Nôï phaûi traû/nguoàn voán chuû sôû höõu 10% 10% 35 45 55 65 >65 30 40 50 60 >60 25 35 45 55 >55 53 69 122 185 >185 42 66 100 150 >150 33 54 81 122 >122 - - 8. Nôï quaù haïn/toång dö nôï ngaân haøng Chi tieâu thu nhaäp 10% 0 1 1.5 2 >2 0 1.6 1.8 2 >2 0 1.6 1.8 2 >2 - 9. Toång thu nhaäp tröôùc thueá/doanh thu 8% 7 6.5 6 5.5 <5.5 7.5 7 6.5 6 <6 8 7.5 7 6.5 <6.5 - 10. Toång thu nhaäp tröôùc thueá/toång taøi saûn coù 8% 6.5 6 5.5 5 <5 7 6.5 6 5.5 <5.5 7.5 7 6.5 6 <6 - 11. Toång thu nhaäp tröôùc thueá/nguoàn voán chuû sôû höõu 8% 14.2 12.2 10.6 9.8 <9.8 13.7 12 10.8 9.8 <9.8 13.3 11.8 10.9 10 <10 - TOTAL 100% - - 13 Tªn doanh nghiÖp Lo¹i h×nh së h÷u Quy m« Ngµnh Tæng ®iÓm tµi chÝnh - B¶ng 4.2.C. ChÊm ®iÓm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngµnh x©y dùng Phaân loaïi caùc chæ soá taøi chính cho caùc doanh nghieäp Quy moâ lôùn Quy moâ trung bình Quy moâ nhoû §iÓm ban §iÓm theo Ñieåm Chæ tieâu Thanh khoaûn Tyû troïng 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 ®Çu träng sè 1. Khaû naêng thanh khoaûn 8% 1.9 1 0.8 0.5 <0.5 2.1 1.1 0.9 0.6 <0.6 2.3 1.2 1 0.9 <0.9 - 2. Khaû naêng thanh toaùn nhanh Chæ tieâu hoaït ñoäng 8% 0.9 0.7 0.4 0.1 <0.1 1 0.7 0.5 0.3 <0.3 1.2 1 0.8 0.4 <0.4 - 3. Voøng quay haøng toàn kho 10% 3.5 3 2.5 2 <2 4 3.5 3 2.5 <2.5 3.5 3 2 1 <1 - 4. Kyø thu tieàn bình quaân 10% 60 90 120 150 >150 45 55 60 65 >65 40 50 55 60 >60 - 5. Doanh thu treân toång taøi saûn Chæ tieâu caân nôï 10% 2.5 2.3 2 1.7 <1.7 4 3.5 2.8 2.2 <2.2 5 4.2 3.5 2.5 <2.5 - 6. Nôï phaûi traû/toång taøi saûn 7. Nôï phaûi traû/nguoàn voán chuû sôû höõu 10% 10% 55 60 65 70 >70 50 55 60 65 >65 45 50 55 60 >60 69 100 150 233 >233 69 100 122 150 >150 66 69 100 122 >122 - - 8. Nôï quaù haïn/toång dö nôï ngaân haøng Chi tieâu thu nhaäp 10% 0 1 1.5 2 >2 0 1.6 1.8 2 >2 0 1 1.5 2 >2 - 9. Toång thu nhaäp tröôùc thueá/doanh thu 8% 8 7 6 5 <5 9 8 7 6 <6 10 9 8 7 <7 - 10. Toång thu nhaäp tröôùc thueá/toång taøi saûn coù 11. Toång thu nhaäp tröôùc thueá/nguoàn voán chuû sôû höõu TOTAL 8% 8% 100% 6 4.5 3.5 2.5 <2.5 6.5 5.5 4.5 3.5 <3.5 7.5 6.5 5.5 4.5 <4.5 9.2 9 8.7 8.3 <8.3 11.5 11 10 8.7 <8.7 11.3 11 10 9.5 <9.5 - - - - 14 Tªn doanh nghiÖp Lo¹i h×nh së h÷u Quy m« Ngµnh Tæng ®iÓm tµi chÝnh Ñieåm Chæ tieâu Thanh khoaûn 1. Khaû naêng thanh khoaûn 2. Khaû naêng thanh toaùn nhanh Chæ tieâu hoaït ñoäng B¶ng 4.2.D. ChÊm ®iÓm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh c«ng nghiÖp - Phaân loaïi caùc chæ soá taøi chính cho caùc doanh nghieäp Quy moâ lôùn Quy moâ trung bình Quy moâ nhoû Tyû troïng 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 8% 2 1.4 1 0.5 <0.5 2.2 1.6 1.1 0.8 <0.8 2.5 1.8 1.3 1 <1 8% 1.1 0.8 0.4 0.2 <0.2 1.2 0.9 0.7 0.3 <0.3 1.3 1 0.8 0.6 <0.6 §iÓm ban ®Çu §iÓm theo träng sè - - 3. Voøng quay haøng toàn kho 10% 5 4 3 2.5 <2.5 6 5 4 3 <3 4.3 4 3.7 3.4 <3.4 - 4. Kyø thu tieàn bình quaân 10% 45 55 60 65 >65 35 45 55 60 >60 30 40 50 55 >55 - 5. Doanh thu treân toång taøi saûn Chæ tieâu caân nôï 10% 2.3 2 1.7 1.5 <1.5 3.5 2.8 2.2 1.5 <1.5 4.2 3.5 2.5 1.5 <1.5 - 6. Nôï phaûi traû/toång taøi saûn 10% 45 50 60 70 >70 45 50 55 65 >65 40 45 50 55 >55 - 7. Nôï phaûi traû/nguoàn voán chuû sôû höõu 10% 122 150 185 233 >233 100 122 150 185 >185 82 100 122 150 >150 - 8. Nôï quaù haïn/toång dö nôï ngaân haøng Chi tieâu thu nhaäp 10% 0 1 1.5 2 > 2 0 1.6 1.8 2 >2 0 1 1.4 1.8 >1.8 - 9. Toång thu nhaäp tröôùc thueá/doanh thu 8% 5.5 5 4 3 <3 6 5.5 4 2.5 <2.5 6.5 6 5 4 <4 - 10. Toång thu nhaäp tröôùc thueá/toång taøi saûn coù 8% 6 5.5 5 4 <4 6.5 6 5.5 5 <5 7 6.5 6 5 <5 - 11. Toång thu nhaäp tröôùc thueá/nguoàn voán chuû sôû höõu 8% 14.2 13.7 13.3 13 <13 14.2 13.3 13 12.2 <12.2 13.3 13 12.9 12.5 <12.5 - TOTAL 100% - - 15 Tªn doanh nghiÖp Lo¹i h×nh së h÷u B¶ng 4.3. ChÊm ®iÓm dßng tiÒn Tæng ®iÓm vÒ Dßng tiÒn - Ñieåm chuaån 20 16 12 8 4 §iÓm 1 Heä soá khaû naêng traû laõi > 4 laàn > 3 laàn (töø thu nhaäp thuaàn) > 2 laàn > 1 time < 1 laàn hoaëc Aâm 2 Heä soá khaû naêng traû nôï goác (töø thu nhaäp thuaàn) > 2 laàn > 1,5 laàn > 1time < 1time Aâm 3 Xu höôùng cuûa löu chuyeån tieàn teä thuaàn trong quaù khöù 4 Traïng thaùi löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng 5 Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn/ Voán chuû sôû höõu Taêng nhanh > Lôïi nhuaän thuaàn >2,0 Taêng Baèng lôïi nhuaän thuaàn >1,5 Oån ñònh < Lôïi nhuaän thuaàn >1,0 Giaûm Gaàn ñieåm hoaø voán >0,5 Aâm Aâm Gaàn baèng 0 Tæng 0 16 Tªn doanh nghiÖp Lo¹i h×nh së h÷u Tæng ®iÓm vÒ Qu¶n lý Ñieåm chuaån 1 Kinh nghieäm trong ngaønh cuûa Ban quaûn lyù lieân quan tröïc tieáp ñeán döï aùn ñeà xuaát 2 Kinh nghieäm cuûa Ban quaûn lyù 20 > 20 naêm > 10 naêm - B¶ng 4.4. ChÊm ®iÓm chÊt l-îng qu¶n lý 16 12 > 10 naêm > 5 naêm > 5 naêm > 2 naêm 8 > 1 naêm > 1 naêm 4 Môùi thaønh laäp Môùi ñöôïc boå nhieäm 3 Moâi tröôøng kieåm soaùt noäi boä 4 Caùc thaønh töïu ñaït ñöôïc vaø caùc Ñöôïc xaây döïng, ghi cheùp vaø kieåm tra thöôøng xuyeân Ñaõ coù uy tín/thaønh töïu Ñöôïc thieát laäp Ñang xaây döïng uy Toàn taïi nhöng khoâng ñöôïc chính thöùc hoaù hay ñöôïc ghi cheùp Raát ít hoaëc khoâng coù Kieåm soaùt noäi boä haïn cheá Roõ raøng coù thaát baïi Kieåm soaùt noäi boä ñaõ thaát baïi Roõ raøng ban quaûn lyù coù baèng chöùng veà nhöõng laàn thaát baïi tröôùc cuûa Ban quaûn lyù 5 Tính khaû thi cuûa Phöông aùn kinh cuï theå trong lónh vöïc lieân quan ñeán döï aùn Raát cuï theå vaø roõ raøng tín/thaønh töïu trong lónh kinh nghieäm/thaønh töïu vöïc döï aùn hoaëc ngaønh lieân quan. Phöông aùn kinh doanh Coù phöông aùn kinh trong lónh vöïc lieân quan ñeán döï aùn trong quaù khöù Chæ coù 1 trong 2: thaát baïi trong coâng taùc quaûn lyù Khoâng coù caû Phöông doanh vaø döï toaùn taøi chính vôùi caùc döï toaùn taøi chính caån troïng vaø döï toaùn taøi chính töông ñoái cuï theå vaø roõ raøng doanh vaø döï toaùn taøi chính nhöng khoâng cuï theå, roõ raøng Phöông aùn kinh doanh hoaëc Döï toaùn taøi chính aùn kinh doanh vaø Döï toaùn taøi chính Tæng ®iÓm 17 Tªn doanh nghiÖp Tæng ®iÓm vÒ uy tÝn a. Quan hÖ tÝn dông Ñieåm chuaån B¶ng 4.5. ChÊm ®iÓm uy tÝn trong giao dÞch 20 16 12 8 4 §iÓm 1 Traû nôï ñuùng haïn 2 Soá laàn giaõn nôï hoaëc gia haïn nôï 3 Nôï quaù haïn trong quaù khöù 4 Soá laàn caùc cam keát maát khaû naêng thanh toaùn (Thö tín duïng, baûo laõnh, caùc cam keát khaùc…) 5 Cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ vµ ®óng hÑn theo yªu cÇu cña VCB Luoân traû ñuùng haïn trong hôn 36 thaùng vöøa qua Khoâng coù Khoâng coù Chöa töøng coù Cã, trong thêi gian trªn 36 th¸ng võa qua Luoân traû ñuùng haïn trong khoaûng töø 12-36 thaùng vöøa qua 1 laàn trong 36 thaùng vöøa qua 1x30 ngaøy quaù haïn trong voøng 36 thaùng qua Khoâng maát khaû naêng thanh toaùn trong voøng 24 thaùng qua Cã, trong thêi gian tõ 12 ®Õn 36 th¸ng võa qua Luoân traû ñuùng haïn trong khoaûng 12 thaùng vöøa qua 1 laàn trong 12 thaùng vöøa qua 1x30 ngaøy quaù haïn trong voøng 12 thaùng qua, HOAËC 2x30 ngaøy quaù haïn trong voøng 36 thaùng qua Khoâng maát khaû naêng thanh toaùn trong voøng 12 thaùng qua Cã, trong thêi gian díi 12 th¸ng qua Khoâng coù thoâng tin (khaùch haøng môùi) 2 laàn trong 12 thaùng vöøa qua 2x30 ngaøy quaù haïn trong voøng 12 thaùng qua, HOAËC 1x90 ngaøy quaù haïn trong voøng 36 thaùng qua Ñaõ töøng bò maát khaû naêng thanh toaùn trong voøng 24 thaùng qua Cha cã th«ng tin g× (kh¸ch hµng míi) Khoâng traû ñuùng haïn 3 laàn trôû leân trong 12 thaùng vöøa qua 3x30 ngaøy quaù haïn trong voøng 12 thaùng qua, HOAËC 2x90 ngaøy quaù haïn trong voøng 36 thaùng qua Ñaõ töøng bò maát khaû naêng thanh toaùn trong voøng 12 thaùng qua Kh«ng Tæng (a) b. Quan hÖ phi tÝn dông §iÓm chuÈn 20 16 12 8 4 Đ iể m 1 Thêi gian duy tr× tµi kho¶n víi VCB >5 n¨m 3-5 n¨m 1-3 n¨m <1 n¨m Cha cã 2 Sè lîng NH kh¸c mµ kh¸ch hµng duy tr× tµi kho¶n Kh«ng 1 2-3 4-5 >5 3 Sè lîng giao dÞch trung b×nh hµng th¸ng víi tµi kho¶n t¹i VCB >100 (lÇn) 60-100 30-60 15-30 <15 4 Sè lîng c¸c lo¹i giao dÞch víi VCB (*) >6 5-6 3-4 1-2 cha cã 5 Sè d tiÒn göi trung b×nh th¸ng t¹i VCB >300 tØ VND 100-300 tØ 50-100 tØ 10-50 tØ <10 tØ (*) c¸c giao dÞch gåm: tiÒn göi, tµi trî th¬ng m¹i (thanh to¸n XNK), Forex, th tÝn dông Tæng (b) - 18 Tªn doanh nghiÖp Lo¹i h×nh së h÷u Tæng ®iÓm vÒ yÕu tè ngoµi §iÓm chuÈn 1 Trieån voïng ngaønh 20 Thuaän lôïi - B¶ng 4.6. ChÊm ®iÓm c¸c yÕu tè bªn ngoµi 16 12 Oån ñònh Phaùt trieån keùm hoaëc khoâng phaùt trieån 8 Baõo hoaø Suy thoaùi 4 §iÓm 2 Ñöôïc bieát ñeán Coù, treân toaøn caàu Coù, trong caû nöôùc Coù, ôû ñòa phöông Ít ñöôïc bieát ñeán Khoâng ñöôïc bieát ñeán 3 Vò theá caïnh tranh Cao, chieám öu theá Bình thöôøng, ñang phaùt trieån Bình thöôøng, ñang suït giaûm Thaáp, ñang suït giaûm Raát thaáp 4 Soá löôïng ñoái thuû caïnh tranh 5 Thu nhaäp cuûa ngöôøi ñi vay chòu aûnh höôûng cuûa quaù trình ñoåi môùi, caûi caùch caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc Khoâng coù, ñoäc quyeàn Khoâng Ít Ít Ít, soá löôïng ñang taêng Nhieàu, thu nhaäp seõ oån ñònh Nhieàu Nhieàu, thu nhaäp seõ giaûm xuoáng Nhieàu, soá löôïng ñang taêng Nhieàu, seõ loã Tæng 0 19 Tªn doanh nghiÖp Lo¹i h×nh së h÷u Tæng ®iÓm vÒ yªó tè kh¸c §iÓm chuÈn 20 - B¶ng 4.7. ChÊm ®iÓm c¸c yÕu tè kh¸c 16 12 8 4 §iÓm 1 Ña daïng hoaù caùc hoaït ñoäng theo 1) ngaønh, 2) thò tröôøng, 3) vò trí Ña daïng hoaù cao ñoä Chæ 2 trong 3 Chæ 1 trong 3 Khoâng, ñang phaùt trieån Khoâng ña daïng hoaù 2 Thu nhaäp töø hoaït ñoäng xuaát Coù, chieám hôn 70% thu Coù, chieám hôn 50% thu Coù, chieám hôn 20% thu Coù, chieám döôùi 20% Khoâng coù thu nhaäp töø khaåu 3 Söï phuï thuoäc vaøo caùc ñoái taùc 4 Lôïi nhuaän (sau thueá) cuûa Coâng ty trong nhöõng naêm gaàn ñaây 5 Vò theá cuûa Coâng ty Ñoái vôùi DNNN nhaäp Khoâng coù Taêng tröôûng maïnh Ñoäc quyeàn quoác gia - nhaäp Ít Coù taêng tröôûng Ñoäc quyeàn quoác gia - nhaäp Phuï thuoäc nhieàu vaøo caùc ñoái taùc ñang phaùt Oån ñònh Tröïc thuoäc Uyû ban thu nhaäp Phuï thuoäc nhieàu vaøo caùc ñoái taùc oån ñònh Suy thoaùi Tröïc thuoäc Uyû ban xuaát khaåu Phuï thuoäc nhieàu vaøo caùc ñoái taùc chuaån bò Loã Tröïc thuoäc Uyû ban lôùn nhoû Nhaân daân Ñòa phöông– Nhaân daân Ñòa phöông- Nhaân daân Ñòa phöông- lôùn trung bình nhoû Caùc chuû theå khaùc Coâng ty lôùn, nieâm yeát Coâng ty trung bình, Coâng ty lôùn hoaëc trung Coâng ty nhoû, nieâm yeát Coâng ty nhoû, khoâng nieâm yeát, hoaëc coâng ty bình, khoâng nieâm yeát lôùn, khoâng nieâm yeát nieâm yeát Tæng 0 20 Tªn doanh nghiÖp B¶ng 4.8: Tæng hîp ®iÓm c¸c yÕu tè phi tµi chÝnh (tõ c¸c b¶ng 4.3 ®Õn b¶ng 4.7) - C¸c yÕu tè phi tµi chÝnh DNNN tû träng ®iÓm ®¹t ®îc §iÓm theo träng sè DNVVN & DN khaùc tû träng ®iÓm ®¹t §iÓm theo ®-îc träng sè DNÑTNN tû träng ®iÓm ®¹t ®-îc §iÓm theo träng sè i Löu chuyeån tieàn teä ii Trình ñoä quaûn lyù iii a. Quan hÖ tÝn dông 20% 27% 20% - 20% - 33% - 20% - 27% - 27% - 18% - - - b. Quan hÖ phi tÝn dông 13% - 13% - 13% - iv Caùc yeáu toá beân ngoaøi v Caùc ñaëc ñieåm hoaït ñoäng khaùc Tæng céng ®iÓm phi tµi chÝnh 7% 13% - - - 7% 7% - - - 7% 9% - - - 21 1. Th«ng tin chung vÒ doanh nghiÖp Tªn doanh nghiÖp: Lo¹i h×nh së h÷u: Ngµnh nghÒ: Quy m«: Th«ng tin ®îc kiÓm to¸n? 2. Tæng hîp ®iÓm Tæng ®iÓm tµi chÝnh: Tæng ®iÓm phi tµi chÝnh: C¸c yÕu tè phi tµi chÝnh B¶ng 4.9: tæng hîp ®iÓm vµ xÕp h¹ng doanh nghiÖp <<< lÊy tõ mét trong c¸c B¶ng 4.2.A - B¶ng 4.2.D <<< lÊy tõ B¶ng 4.8 DNNN DNVVN & DN khaùc tû ®iÓm §iÓm tû träng ®iÓm ®¹t §iÓm DNÑTNN tû träng ®iÓm ®¹t §iÓm i Trêng hîp c¸c th«ng tin tµi chÝnh dïng ®Ó chÊm ®iÓm cha ®îc kiÓm to¸n ChÊm ®iÓm tµi chÝnh ChÊm ®iÓm phi tµi chÝnh ii Trêng hîp c¸c th«ng tin tµi chÝnh dïng ®Ó chÊm ®iÓm ®· ®îc kiÓm to¸n ChÊm ®iÓm tµi chÝnh ChÊm ®iÓm phi tµi chÝnh Tæng ®iÓm cuèi cïng träng 40% 60% 60% 40% ®¹t ®îc theo träng sè - - - - 35% 65% 55% 45% ®-îc theo träng sè - 50% - 50% - 60% - 40% - ®-îc theo träng sè - - - - - 22 PHÅN LOẠI KHÇCH HÀNG VÀ QUAN ĐIỂM ĐÇNH GIÇ CỦA NHNT Loại AAA (Thƣợng hạng) AA (Rất tốt) A (Tốt) BBB (Khá) BB (Trung bình) Mức độ rủi ro Tiềm lực mạnh, năng lực quản trị tốt, hoạt động hiệu quả, triển vọng ph t triển, thiện tr tốt. Rủi ro ở mức thấp Hoạt động hiệu quả, triển vọng tốt, thiện tr tốt. Rủi ro ở mức thấp. Hoạt động hiệu quả, t nh h nh t i ch nh tƣơng đối tốt, khả năng trả nợ bảo đảm, c thiện tr . Rủi ro ở mức thấp. Hoạt động hiệu quả, c triển vọng ph t triển; song c một số hạn chế về t i ch nh, quản lý. Rủi ro ở mức trung b nh. Hoạt động hiệu quả nh ng thấp, tiềm lực t i ch nh v năng lực quản lý ở mức trung b nh, triển vọng ng nh ổn định (bão hòa). Rủi ro ở mức trung b nh. C c kh ch Quan điểm của Ng n h ng cấp t n dụng u tiên đ p ứng tối đa nhu cầu t n dụng với mức u đãi về lãi suất, ph , thời hạn v biện ph p bảo đảm tiền vay (c thể p dụng t n chấp) u tiên đ p ứng nhu cầu t n dụng với mức u đãi về lãi suất, ph , thời hạn v biện ph p bảo đảm tiền vay (c thể p dụng t n chấp) u tiên đ p ứng nhu cầu t n dụng, đặc biệt l c c khoản vay từ trung hạn trở xuống. Kh ng yêu cầu cao về biện ph p bảo đảm tiền vay (c thể p dụng t n chấp) C thể mở rộng t n dụng; kh ng hoặc hạn chế p dụng c c điều kiện u đãi. Đ nh gi kỹ về chu kỳ kinh tế v t nh hiệu quả khi cho vay d i hạn. Hạn chế mở rộng t n dụng, chỉ tập trung v o c c khoản t n dụng ngắn hạn với c c biện ph p bảo đảm tiền vay hiệu quả. Việc cho vay mới hay c c khoản cho Quản lý danh mục đầu tƣ Kiểm tra kh ch h ng định kỳ nhằm cập nhật th ng tin và tăng c ờng mối quan hệ với khách hàng Kiểm tra kh ch h ng định kỳ nhằm cập nhật th ng tin v tăng c ờng mối quan hệ với khách hàng Kiểm tra kh ch h ng định kỳ để cập nhật th ng tin. Kiểm tra kh ch h ng định kỳ để cập nhật th ng tin. Chú trọng kiểm tra việc sử dụng vốn vay, t nh h nh t i sản bảo đảm. 23 B (Trung bình) CCC (D ới trung bình) CC (D ới chuẩn) h ng n y c thể tồn tại tốt trong điều kiện chu kỳ kinh doanh b nh th ờng; nh ng c thể gặp kh khăn khi c c điều kiện kinh tế trở nên kh khăn v kéo dài. Hiệu quả kh ng cao v dễ bị biến động, khả năng kiểm so t hạn chế. Rủi ro. Bất kỳ một sự suy tho i kinh tế nhỏ n o cũng c thể t c động rất lớn đến loại doanh nghiệp n y. N i chung, c c khoản t n dụng đối với c c kh ch h ng n y ch a c nguy c mất vốn ngay, nh ng sẽ kh khăn nếu t nh h nh hoạt động kinh doanh kh ng đ ợc cải thiện. Hoạt động hiệu quả thấp, năng lực t i ch nh kh ng bảo đảm, tr nh độ quản lý kém, c thể đã c nợ qu hạn. Rủi ro. Khả năng trả nợ của kh ch h ng yếu kém v nếu kh ng khắc phục đ ợc kịp thời th ng n h ng c nguy c mất vốn. Hoạt động hiệu quả thấp, t i ch nh kh ng bảo đảm, tr nh độ quản lý kém, khả năng trả nợ kém (c nợ qu hạn) Rủi ro cao. Khả năng trả nợ của kh ch vay d i hạn chỉ thực hiện với c c đ nh gi kỹ về chu kỳ kinh tế v t nh hiệu quả, khả năng trả nợ của ph ng n vay vốn. Hạn chế mở rộng t n dụng v tập trung thu hồi vốn vay. C c khoản vay mới chỉ đ ợc thực hiện trong c c tr ờng hợp đặc biệt với việc đ nh gi kỹ c ng khả năng v c c ph ng n bảo đảm tiền vay. Hạn chế tối đa mở rộng t n dụng. C biện ph p giãn nợ, gia hạn nợ chỉ thực hiện nếu c ph ng n khắc phục khả thi. Kh ng mở rộng t n dụng. C c biện ph p giãn nợ, gia hạn nợ chỉ thực hiện nếu c ph ng n khắc phục khả thi. Tăng c ờng kiểm tra kh ch h ng để thu nợ v gi m s t hoạt động. Tăng c ờng kiểm tra kh ch hàng. T m c ch bổ sung t i sản bảo đảm. Tăng c ờng kiểm tra kh ch hàng. 24 C (Yếu kém) D (Yếu kém) h ng yếu kém v nếu kh ng khắc phục đ ợc kịp thời th năng h ng sẽ mất vốn. Bị thua lỗ v t c khả năng phục hồi, t nh h nh t i ch nh yếu kém, khả năng trả nợ kh ng bảo đảm (c nợ qu hạn), quản lý rất yếu kém. Rủi ro rất cao. C nhiều khả năng ng n h ng sẽ kh ng thu hồi đ ợc vốn cho vay. Thua lỗ nhiều năm, t i ch nh kh ng l nh mạnh, c nợ qu hạn (thậm ch nợ kh đ i), bộ m y quản lý yếu kém. Đặc biệt rủi ro. C nhiều khả năng ng n h ng sẽ kh ng thu hồi đ ợc vốn cho vay. Không mở rộng t n dụng. T m mọi biện ph p dể thu hồi nợ, kể cả việc xử lý sớm t i sản bảo đảm. Kh ng mở rộng t n dụng. T m mọi biện ph p dể thu hồi nợ, kể cả việc xử lý sớm t i sản bảo đảm. Xem xét ph ng n phải đ a ra t a kinh tế. Xem xét ph ng n phải đ a ra t a kinh tế. Nguồn: Cẩm nang tín dụng Ng n h ng ngoại thương. 25

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • dochoanthiencvngoaite_661.doc
Luận văn liên quan