Hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty TNHH khoá Bảo An

LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây, khi Việt Nam tiến hành nền kinh tế thị trường thì sự cạnh tranh giữa các doanh nhiệp ngày càng trở nên gay gắt và khốc liệt. Chính vì vậy, để nâng cao khả năng cạnh tranh, thì các doanh nghiệp phải áp dụng đồng thời nhiều biện pháp, nhiều công cụ quản lý khác nhau trong đó hạch toán kế toán được coi là một công cụ quản lý hữu hiệu tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bởi nguyên tắc cơ bản của hạch toán là phải tự trang trải và có lãi. Qua việc hạch toán đầy đủ và chính xác, doanh nghiệp có thể tìm cách hạ thấp được chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, làm ăn có lãi, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Hơn nữa, xét riêng trong các doanh nghiệp sản xuất thì có một yếu tố cơ bản quyết định đến giá thành và chất lượng sản phẩm, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến việc cạnh tranh của doanh nghiêp với các doanh nghiệp khác, đó chính là vật liệu đầu váo. Có xác định đúng, có ổn định nguồn vật liệu, cũng như tính đúng, tính đủ vật liệu, tránh lãng phí vật liệu trong quá trình sản xuất thì mới có thể góp phần giảm bớt được chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Vì vậy, có thể thấy tổ chức tốt công tác kế toán vật liệu là điều kiện để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tăng sức cạnh tranh trên thị trường . Với ý nghĩa này , kết hợp với việc tìm hiểu thực tế công tác kế toán vật liệu tại Công ty TNHH Khoá Bảo AN, em đã chọn đề tài: "Hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty TNHH khoá Bảo An”. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, chuyên đề gồm 3 chương: Phần 1. TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH KHOÁ BẢO AN Phần 2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH KHOÁ BẢO AN. Trong quá trình hoàn thành đề tài này, mặc dù đã cố gắng nhưng do nhận thức còn hạn chế nên chuyên đề này khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong sự góp ý, nhận xét của thầy, cô, các anh chị trong công ty để được hoàn thiện hơn. Qua đây, em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa kế toán, các anh chị ở công ty TNHH Khoá Bảo Anđã giúp đõ em hoàn thành đề tài này thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1586 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty TNHH khoá Bảo An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khi ViÖt Nam tiÕn hµnh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nhiÖp ngµy cµng trë nªn gay g¾t vµ khèc liÖt. ChÝnh v× vËy, ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông ®ång thêi nhiÒu biÖn ph¸p, nhiÒu c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau trong ®ã h¹ch to¸n kÕ to¸n ®­îc coi lµ mét c«ng cô qu¶n lý h÷u hiÖu t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, bëi nguyªn t¾c c¬ b¶n cña h¹ch to¸n lµ ph¶i tù trang tr¶i vµ cã l·i. Qua viÖc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c, doanh nghiÖp cã thÓ t×m c¸ch h¹ thÊp ®­îc chi phÝ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lµm ¨n cã l·i, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp H¬n n÷a, xÐt riªng trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× cã mét yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh ®Õn gi¸ thµnh vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, tõ ®ã ¶nh h­ëng gi¸n tiÕp ®Õn viÖc c¹nh tranh cña doanh nghiªp víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c, ®ã chÝnh lµ vËt liÖu ®Çu v¸o. Cã x¸c ®Þnh ®óng, cã æn ®Þnh nguån vËt liÖu, còng nh­ tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ vËt liÖu, tr¸nh l·ng phÝ vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× míi cã thÓ gãp phÇn gi¶m bít ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy, cã thÓ thÊy tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu lµ ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng . Víi ý nghÜa nµy , kÕt hîp víi viÖc t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i C«ng ty TNHH Kho¸ B¶o AN, em ®· chän ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An”. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm 3 ch­¬ng: PhÇn 1. T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An PhÇn 2. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An. Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh ®Ò tµi nµy, mÆc dï ®· cè g¾ng nh­ng do nhËn thøc cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò nµy khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong sù gãp ý, nhËn xÐt cña thÇy, c«, c¸c anh chÞ trong c«ng ty ®Ó ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Qua ®©y, em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« trong khoa kÕ to¸n, c¸c anh chÞ ë c«ng ty TNHH Kho¸ B¶o An ®· gióp ®â em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy PHÇn 1 T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i C«ng ty TNHH KHo¸ B¶o An I. ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH kho¸ B¶o An C«ng ty TNHH kho¸ B¶o An lµ mét c«ng ty h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n. C«ng ty ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 2000 víi sè vèn ®iÒu lÖ: 1.000.0000.000 ® Trô së giao dÞch hiÖn nay cña C«ng ty lµ 195D Phè §¹i La - Hai Bµ Tr­ng- Hµ Néi. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty lµ: S¶n xuÊt c¸c chi tiÕt kho¸, chèt kho¸, vµ kho¸ c¸c lo¹i, Bu«n b¸n kho¸ c¸c lo¹i TiÒn th©n cña c«ng ty lµ Tæ hîp t¸c - Kho¸ ViÖt Trung víi sè l­îng nh©n viªn chØ cã h¬n 10 ng­êi ®­îc thµnh lËp thµnh lËp tõ n¨m 1997 víi mÆt hµng s¶n xuÊt vµ kinh doanh chÝnh lµ : kho¸ cÇu treo, kho¸ tñ, kho¸ ke mon, mét sè chi tiÕt cña c¸c lo¹i kho¸. §Õn n¨m 2000 tõ tæ hîp t¸c Kho¸ ViÖt Trung ph¸t triÓn lªn c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An nªn c«ng ty vÉn tËn dông ®­îc c¸c quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c cò ®ång thêi ®· t¹o thªm ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng míi. C¸c chñng lo¹i kho¸ cña c«ng ty s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n víi mÉu m· s¶n phÈm ®a d¹ng vµ gi¸ c¶ phï hîp víi nhu cÇu ng­êi tiªu dïng nªn ®ang ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng chÊp nhËn, Kh¸ch hµng cña c«ng ty tËp trung chñ yÕu ë miÒn B¾c vµ miÒn Trung. Víi c¸c kh¸ch hµng quan träng cña c«ng ty lµ c¸c c«ng ty th­¬ng m¹i, c¸c cöa hµng b¸n bu«n ë c¸c tØnh nh­: c«ng ty TNHH Thµnh §«, Cöa hµng Hïng C­êng, Cöa hµng ChÞ Loan... Tíi nay, tr¶i qua gÇn 4 n¨m phÊn ®Êu x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, Víi sù nç lùc cè g¾ng cña gi¸m ®èc còng nh­ cña toµn thÓ nh©n viªn trong c«ng ty, c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng kÕt qu¶ kinh doanh mét sè n¨m nh­ sau: B¶ng 1 : Mét sè kÕt qu¶ kinh doanh trong c¸c n¨m 2000-2001-2002 §¬n vÞ: 1000 ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Doanh thu b¸n hµng 1146580 1436200 1620120 Gi¸ vèn hµng b¸n 1013530 1265700 1412600 Chi phÝ b¸n hµng 17800 24600 27320 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 38650 54000 61350 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 76600 91900 118850 ThuÕ TNDN 24512 29408 38032 Lîi nhuËn sau thuÕ 52088 62492 80818 Thu nhËp b×nh qu©n 1 Lao ®éng 650 750 800 Nh­ vËy doanh thu còng nh­ lîi nhuËn cña c«ng ty ®Òu t¨ng trong 3 n¨m 2000, 2001, 2002. §©y lµ mét nç lùc lín cña c«ng ty. Tuy nhiªn chi phÝ qu¶n lý cña doanh nghiÖp còng t¨ng kh¸ nhanh së dü nh­ vËy lµ do chñ yÕu t¨ng l­¬ng cña nh©n viªn c¸c phßng ban lªn lµ chñ yÕu ®Ó kÝch thÝch ng­êi lao ®éng t¨ng c­êng cèng hiÕn cho c«ng ty. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ bé m¸y s¶n xuÊt cña C«ng ty 2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty §øng ®Çu c«ng ty lµ gi¸m ®èc, trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã mét trî lý gi¸m ®èc cïng víi c¸c phßng chøc n¨ng. C¸c phßng chøc n¨ng theo yªu cÇu qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc vµ gióp ®ì gi¸m ®èc chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. NhiÖm vô vµ chøc n¨ng cô thÓ cña c¸c phßng ban nh­ sau: Ÿ Phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh: Cã nhiÖm vô: - Trªn c¬ së c¨n cø vµo ®Þnh møc tiªu hao, gi¸ thµnh s¶n phÈm còng nh­ gi¸ b¸n cña s¶n phÈm X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô ng¾n h¹n còng nh­ dµi h¹n X©y dùng kÕ ho¹ch cho n¨m sau, kú sau, X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch mua s¾m nguyªn vËt liÖu, - Ngoµi ra, phßng cßn cã nhiÖm vô t×m hiÓu, nghiªn cøu thÞ tr­êng nh»m n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng, giíi thiÖu qu¶ng b¸ s¶n phÈm...®Ó më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. Ÿ Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh : Cã nhiÖm vô lµ: CËp nhËt c¸c chøng tõ kÕ to¸n , theo dâi vµ thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n, xö lý vµ cung cÊp c¸c th«ng tin tµi chÝnh. Tõ ®ã gióp cho viÖc qu¶n lý vµ gi¸m s¸t mét c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc, cã hÖ thèng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. s Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô: TuyÓn dông bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng cho phï hîp víi tr×nh ®é cung nh­ c«ng viÖc ®­îc giao trong c«ng ty Thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th­, ®¸nh m¸y, l­u tr÷, t¹p vô, c¸c c«ng t¸c qu¶n trÞ hµnh chÝnh. Ÿ Phßng kü thuËt: Cã nhiÖm vô lµ X©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, tiªu chuÈn chÊt l­îng s¶n phÈm. ThiÕt kÕ c¸c khu«n mÉu s¶n phÈm, cung cÊp c¸c b¶n vÏ kü thuËt TriÓn khai c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong vµ ngoµi n­íc ®Ó ®­a vµo s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm, Söa ch÷a c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 1: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An Gi¸m ®èc Trî lý gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kü thuËt Phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Ph©n x­ëng s¶n xuÊt 2.2. §Æc ®iÓm bé m¸y s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng ty a / Bé m¸y s¶n xuÊt › §éi c¬ khÝ bao gåm c¸c tæ : tæ dËp, tæ khoan... NhiÖm vô chñ yÕu lµm c¸c c«ng viÖc khoan lç kho¸, dËp ch×a. khoan c¾t c¸c chi tiÕt. Ngoµi ra ®éi c¬ khÝ cßn thùc hiÖn lµm c¸c chi tiÕt s¶n phÈm nh­ b¶n lÒ, chèt cöa... › §éi s¬n m¹ gåm cã tæ ®¸nh bãng, tæ m¹, tæ s¬n... NhiÖm vô chñ yÕu cña ®éi nµy lµ s¬n m¹ quai kho¸, b¶n lÒ, chèt cöa, Crªm«n... › §éi l¾p r¸p gåm c¸c tæ: tæ l¾p 1, tæ l¾p 2, tæ bao gãi ... ®éi l¾p r¸p cã nhiÖm vô l¾p r¸p c¸c chi tiÕt rêi kh¸c nhau ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm hoµn chØnh. §ång thêi thùc hiÖn viÖc ®ãng gãi, d¸n nh·n hiÖu c¸c s¶n phÈm, s¾p xÕp s¶n phÈm vµo kho. b / Quy tr×nh c«ng nghÖ C«ng ty TNHH kho¸ B¶o An lµ c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kho¸ phôc vô tiªu dïng, phô tïng phô kiÖn cña kho¸ b»ng kim lo¹i. M¸y mãc sö dông cña c«ng ty chñ yÕu lµ nh÷ng m¸y mãc cña nh÷ng n¨m 80 vµ nh÷ng n¨m 90, bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng m¸y mãc ®¬n gi¶n hiÖn ®¹i míi cña NhËt vµ Trung Quèc. Lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ liªn tôc kh©u sau nèi tiÕp kh©u tr­íc, qui m« s¶n xuÊt thuéc lo¹i nhá C¸c s¶n phÈm cã thÓ t¹o ra trªn cïng mét qui tr×nh s¶n xuÊt theo cïng mét ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ, song gi÷a c¸c lo¹i, c¸c s¶n phÈm cã nh÷ng ®Æc tÝnh kh¸c nhau vÒ kÝch cì, vÒ mÆt kü thuËt. 3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty TNHH kho¸ B¶o An 3.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo kiÓu tËp trung. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc thøc hiÖn ë phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty tõ kh©u vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt, tæng hîp ®Õn lËp b¸o c¸o vµ kiÓm tra kÕ to¸n . Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty gåm cã 5 ng­êi. §øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr­ëng trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c nh©n viªn kÕ to¸n phÇn hµnh, ®ång thêi cã tÝnh chÊt tham m­u gi÷a kÕ to¸n tr­ëng víi kÕ to¸n phÇn hµnh. Ngoµi ra cã c¸c kÕ to¸n phÇn hµnh lµ: KÕ to¸n vËt t­ KÕ to¸n tiÒn l­¬ng kiªm thanh to¸n KÕ to¸n tiªu thô Thñ quü kiªm kÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng gióp gi¸m ®èc vÒ mÆt c©n ®èi tµi chÝnh, sö dông vèn kinh doanh cã hiÖu qu¶. §ång thêi lµ ng­êi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh lµm c¬ së tÝnh gi¸ thµnh cho tõng lo¹i thµnh phÈm, ®ång thêi theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm, theo dâi t×nh h×nh tiªu thô, hµng quý lËp b¸o c¸o kÕ to¸n theo ®Þnh kú hoÆc theo yªu cÇu cña cÊp trªn. KÕ to¸n vËt t­ cã tr¸ch nhiÖm theo dâi chi tiÕt, tæng hîp t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cña tõng lo¹i vËt t­ sö dông cho s¶n suÊt s¶n phÈm KÕ to¸n tiÒn l­¬ng kiªm thanh to¸n: cã nhiÖm vô tÝnh l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Ngoµi ra cßn cã nhiÖm vô lËp vµ theo dâi phiÕu thu, phiÕu chi, më sæ theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi ng©n hµng, thanh to¸n víi ng©n s¸ch nhµ n­íc, theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu ph¶i tr¶. Thñ quü kiªm kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh cã nhiÖm vô më sæ theo dâi thu, chi b»ng tiÒn mÆt ph¸t sinh trong tõng ngµy, Ngoµi ra cßn ph¶i theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, t×nh h×nh tÝnh vµ trÝch nép khÊu hao TSC§. 3.2. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty HiÖn nay t¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An ¸p dông chÝnh s¸ch kÕ to¸n sau: - Niªn ®é kÕ to¸n : tõ 1/1/N ®Õn 31/12/N - §¬n vÞ tiÒn tÖ : ViÖt Nam ®ång - Ph­¬ng ph¸p nép VAT : ph­¬ng ph¸p khÊu trõ - Ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ hµng tån kho : theo gi¸ nhËp tr­íc xuÊt tr­íc - Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§ : ph­¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh - H×nh thøc kÕ to¸n : HiÖn nay c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung. II. kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An. 1. §Æc ®iÓm kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Lµ mét c«ng ty cã qui m« võa, chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i mÆt hµng kho¸ phôc vô nhu cÇu tiªu dïng .... nªn c«ng ty ph¶i sö dông nhiÒu lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau ®­îc sö dông cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­ thÐp c¸c lo¹i (thÐp l¸, thÐp inox, thÐp gãc, thÐp vu«ng ...), nh«m, ®ång, bi, c¸c lo¹i ho¸ chÊt, ... Tuy nhiªn víi tr×nh ®é nghiÖp vô còng nh­ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, c¸n bé qu¶n lý kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý kh¸ chÆt chÏ nguyªn vËt liÖu. Tõ ®ã cã thÓ ®¶m b¶o cung cÊp mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ ®óng chÊt l­îng vËt liÖu cho qui tr×nh s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt liªn tôc. Trong c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An, ®Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶ mét khèi l­îng lín nguyªn vËt liÖu nh­ vËy, th× tr­íc tiªn c«ng ty ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i vËt liÖu trªn c¬ së ®Æc ®iÓm, vai trß, c«ng dông cña tõng thø, lo¹i vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, cô thÓ lµ: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh bao gåm c¸c lo¹i nh­ thÐp, nh«m, ®ång, æ bi, th©n kho¸, lâi kho¸, bi, ph«i ch×a kho¸ ... - VËt liÖu phô gåm cã dÇu AC10, dÇu pha s¬n, d©y mai so, ... - Phô tïng thay thÕ nh­ lµ d©y cua-roa, ®¸ c¾t thÐp, ®¸ mµi, vßng bi, ... - Nhiªn liÖu gåm cã x¨ng A83, dÇu mazót, cñi ®èt, ... - VËt liÖu kh¸c nh­ hép giÊy crªm«n, hßm gç... Nhê c¸ch ph©n lo¹i hîp lý nh­ trªn mµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cã thÓ theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng thø, tõng lo¹i vËt liÖu, tõ ®ã cã thÓ cung cÊp nh÷ng th«ng tin kh¸ chÝnh x¸c, kÞp thêi cho viÖc lËp kÕ ho¹ch thu mua vµ dù tr÷ , sö dông vËt liÖu mét c¸ch hîp lý. Ngoµi ra, ®Ó qu¶n lý nguyªn vËt liÖu mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× viÖc tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu ®ãng vai trß kh¸ quan träng. V× vËy ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An th× viÖc tÝnh gi¸ vËt liÖu ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc. B»ng viÖc sö dông ph­¬ng ph¸p nµy ®Ó tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu ®· gióp c«ng ty ghi sæ ®¬n gi¶n vµ cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn c¸c sai sãt trong viÖc ghi chÐp cña kÕ to¸n 2. Tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An 2.1. KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty §Ó tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An ®· sö dông hÖ thèng c¸c chøng tõ kÕ to¸n bao gåm: - PhiÕu nhËp kho (MÉu sè 01- VT) - PhiÕu xuÊt kho (MÉu sè 02 – VT) - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ ... 2.1.1.Thñ tôc nhËp kho vËt liÖu Theo chÕ ®é kÕ to¸n qui ®Þnh tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu khi vÒ ®Õn c«ng ty ®Òu ph¶i lµm thñ tôc kiÓm nhËn vµ nhËp kho c«ng ty. Thùc tÕ ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An, khi c¸c vËt liÖu ®­îc giao ®Õn c«ng ty , nh©n viªn phßng kü thuËt cïng nh©n viªn phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh kÕt hîp víi thñ kho tiÕn hµnh kiÓm tra vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, qui c¸ch vËt t­ råi viÕt biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­. C¬ së ®Ó kiÓm nghiÖm lµ ho¸ ®¬n GTGT cña bªn b¸n. Tr­êng hîp ch­a cã ho¸ ®¬n th× c¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n gi÷a hai bªn ®Ó kiÓm nghiÖm.C¸c vËt liÖu nµo kh«ng ®¹t tiªu chuÈn nh­ quy c¸ch th× c«ng ty ®Òu kh«ng cho nhËp kho mµ yªu cÇu bªn b¸n chuyÓn ngay cho c«ng ty c¸c vËt liÖu ®· ký theo hîp ®ång. VÝ dô : BiÓu sè 1- Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ (Sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ c¶) H«m nay, ngµy 07 th¸ng 03 n¨m 2003 Ban kiÓm nghiÖm vËt t­ gåm cã: 1. Bµ NguyÔn V¨n Tó KHKD - Tr­ëng ban 2. Bµ NguyÔn ThÞ An Kü thuËt - Uû viªn 4. Bµ Ph¹m Anh V©n Thñ kho - Uû viªn C¨n cø vµo ho¸ ®¬n sè 08597 ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2003 cña c«ng ty TNHH V©n An hoÆc theo hîp ®ång sè ... ngµy ... / ... / ... ®· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i vËt t­ sau Ph­¬ng thøc kiÓm nghiÖm : C©n thùc tÕ Sè l­îng tt Tªn nh·n hiÖu, qui c¸ch vËt t­ §¬n vÞ tÝnh Theo chøng tõ Thùc tÕ kiÓm nghiÖm §óng qui c¸ch phÈm chÊt Kh«ng ®óng qui c¸ch phÈm chÊt A B 1 2 3 4 5 Vßng long ®en Kg 100 100 KÕt luËn vµ ý kiÕn gi¶i quyÕt cña ban kiÓm nghiÖm : NhËp kho c«ng ty Thñ kho Kü thuËt Chñ hµng KHKD Uû viªn Uû viªn Tr­ëng ban Sau ®ã nh©n viªn phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ lµm thñ tôc nhËp kho vµ viÕt phiÕu nhËp kho c¨n cø vµo sè l­îng vËt liÖu thùc nhËp. PhiÕu nhËp kho cã ch÷ ký cña nh©n viªn phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh, thñ kho, bªn giao hµng, kÕ to¸n tr­ëng vµ thñ tr­ëng ®¬n vÞ. VÝ dô : BiÓu sè 2 - PhiÕu nhËp kho §¬n vÞ: Cty kho¸ phiÕu nhËp kho MÉu sè 01-VT B¶o An Ngµy 07 th¸ng 03 n¨m 2003 Q§ sè 1141 TC/C§KT ngµy 1-11-1995 cña BTC Sè : 97 Hä, tªn ng­êi giao hµng : C«ng ty TNHH V©n An Nî : 1521 Theo biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ ngµy 07 th¸ng Cã : 331 03 n¨m 2003 NhËp t¹i kho c«ng ty TT Tªn nh·n hiÖu, qui c¸ch phÈm chÊt vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 Vßng long ®en Kg 100 100 50000 5.000.000 Céng : 5.000.000 ® (ViÕt b»ng ch÷) : N¨m triÖu ®ång ch½n Nh©n viªn Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng Phßng KH& KD ®¬n vÞ (PhÇn ®Þnh kho¶n do kÕ to¸n vËt t­ thùc hiÖn ) PhiÕu nhËp kho vËt t­ ®­îc lËp thµnh 3 liªn, cã ®Çy ®ñ c¸c ch÷ ký nh­ trªn trong ®ã: Liªn 1: L­u t¹i phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh Liªn2: Thñ kho gi÷ ®Ó ghi vµo thÎ kho, cuèi th¸ng chuyÓn cho kÕ to¸n vËt t­ Liªn 3: Giao cho kÕ to¸n thanh to¸n kÌm theo ho¸ ®¬n GTGT, biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ (nÕu cã) vµ c¸c chøng tõ liªn quan trong tr­êng hîp trong tr­êng hîp mua vËt t­ thanh to¸n ngay. Riªng víi tr­êng hîp vËt t­ nhËp kho nh­ng thanh to¸n chËm th× phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n GTGT vµ c¸c chøng tõ liªn quan chuyÓn cho kÕ to¸n vËt t­, sau ®ã khi thanh to¸n th× kÕ to¸n vËt t­ chuyÓn cho kÕ to¸n thanh to¸n phiÕu nhËp kho vµ c¸c chøng tõ liªn quan nµy 2.1.2. Thñ tôc xuÊt kho vËt liÖu T¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An, vËt liÖu ®­îc xuÊt sö dông chñ yÕu phôc vô cho s¶n xuÊt. T¹i c¸c ®éi s¶n xuÊt, c¸c tæ tr­ëng s¶n xuÊt x¸c ®Þnh sè vËt liÖu cÇn thiÕt ®Ó dïng vµo s¶n xuÊt, råi viÕt sè l­îng cÇn thiÕt vµo sæ yªu cÇu cung cÊp vËt t­ göi lªn phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh. NghiÖp vô xuÊt kho ph¸t sinh, nh©n viªn phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh viÕt phiÕu xuÊt kho theo l­îng yªu cÇu ®ã. PhiÕu xuÊt kho vËt t­ ®­îc lËp thµnh 3 liªn, trong ®ã: - Liªn 1 : Phßng kÕ hoach vµ kinh doanh l­u - Liªn 2 : Thñ kho sö dông ®Ó ghi chi tiÕt, cuèi th¸ng chuyÓn cho KT vËt liÖu - Liªn 3 : Giao cho ng­êi nhËn vËt t­ chuyÓn vÒ bé phËn sö dông. VÝ dô : BiÓu sè 3 - PhiÕu xuÊt kho PhiÕu xuÊt kho MÉu sè 01/VT Ngµy 09 th¸ng 03 n¨m 2003 Q§ 1141 TC/C§KT ngµy 01-11-1995 Hä , tªn ng­êi nhËn hµng : Tæ l¾p r¸p Sè 196 Lý do xuÊt kho : l¾p kho¸ 10 Nî : 621 XuÊt t¹i kho c«ng ty Cã : 1521 T T Tªn nh·n hiÖu, qui c¸ch vËt t­ §V tÝnh M· vËt t­ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 Bi th©n F 2,5 x4 Bi th©n F 2,5 x5 kg - 4,5 10 4,5 10 81.000 83.000 364.500 830.000 Céng 1.194.500 (ViÕt b»ng ch÷ ): Mét triÖu mét tr¨m chÝn t­ ngµn n¨m tr¨m ®ång Phô tr¸ch Thñ tr­ëng KÕ to¸n Ng­êi nhËn Thñ cung tiªu ®¬n vÞ tr­ëng kho Nh©n viªn phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh ph¶i göi phiÕu xuÊt kho (liªn 2) xuèng cho thñ kho, sau ®ã thñ tr­ëng hay c«ng nh©n cña ph©n x­ëng ®ã xuèng nhËn vËt t­ theo phiÕu xuÊt. Tuy nhiªn, viÖc xuÊt vËt t­ theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt cßn ph¶i c¨n cø vµo ®Þnh møc vËt t­ ®­îc cÊp do phßng kÕ ho¹ch lËp, nÕu kh«ng cã thÓ g©y ra l·ng phÝ vËt t­ mµ kÕ to¸n vËt t­ kh«ng kiÓm so¸t ®­îc. 2.1.3. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu lµ c«ng viÖc h¹ch to¸n kÕt hîp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n nh»m môc ®Ých theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho theo tõng thø, lo¹i vËt liÖu c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i vµ gi¸ trÞ. T¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An, ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu c«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ë c«ng ty TNHH Kho¸ B¶o an ThÎ kho PhiÕu nhËp kho PhiÕu xuÊt kho Sæ kÕ to¸n chi tiÕt NVL B¶ng kª tæng hîp nhËp - xuÊt - tån NVL Trong ®ã: Ghi hµng ngµy §èi chiÕu, kiÓm tra Ghi cuèi th¸ng Tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu ë c«ng ty diÔn ra nh­ sau: v T¹i kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån cña c¸c nguyªn vËt liÖu vÒ mÆt sè l­îng.Hµng ngµy, khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu, thñ kho tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña chøng tõ råi ghi chÐp sè thùc nhËp, thùc xuÊt vµo thÎ kho. ThÎ kho ®­îc më cho tõng thø vËt liÖu, mçi thø cã mét hoÆc mét sè tê tuú vµo khèi l­îng ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, mçi chøng tõ ghi mét dßng. Sau khi ghi thÎ kho xong, thñ kho chuyÓn chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó lµm c¨n cø ghi sæ. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu trªn thÎ kho ®Ó tÝnh ra sè l­îng hµng tån kho cuèi kú vµ ®èi chiÕu víi sæ kÕ to¸n chi tiÕt cña kÕ to¸n. Vµ theo nguyªn t¾c ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña sè vËt liÖu tån kho, hµng th¸ng ph¶i ®èi chiÕu sè thùc tån trong kho vµ sè ghi trªn thÎ kho. NÕu cã sù chªnh lÖch ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu chØnh sè liÖu trªn thÎ kho phï hîp víi sè thùc tÕ kiÓm kª. Song trªn thùc tÕ, viÖc kiÓm tra nµy kh«ng thùc hiÖn ®­îc do cã rÊt nhiÒu lo¹i vËt liÖu ë kho, viÖc kiÓm tra mÊt nhiÒu c«ng søc vµ thêi gian nªn c«ng ty chØ thùc hiÖn tæng kiÓm kª vµo cuèi tõng quý. VÝ dô : BiÕu sè 4 – ThÎ kho §¬n vÞ : C«ng ty TNHH thÎ kho MÉu sè 01/VT Kho¸ B¶o An Ngµy lËp thÎ 07/03/2003 Tê sè : 40 - Tªn, nh·n hiÖu, qui c¸ch vËt t­ : Bi th©n F 2,5 x 4 - §¬n vÞ tÝnh : kg T T Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy nhËp,xuÊt Sè l­îng KÝ x¸c nhËn cña KT Sè hiÖu Ngµy th¸ng NhËp XuÊt Tån 1 2 3 4 5 139 195 196 156 219 7/3 8/3 9/3 18/3 25/3 Tån th¸ng 2 NhËp kho cty XuÊt Tæ l¾p XuÊt Tæ l¾p NhËp kho cty XuÊt Tæ l¾p Tån th¸ng 3 7/3 8/3 9/3 18/3 25/3 12 5 6,5 4,5 4,5 5,5 17,5 11 6,5 11,5 7 7 v T¹i phßng kÕ to¸n : §Þnh kú 05 ngµy mét lÇn , kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu xuèng kho nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt. Sau ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo sæ chi tiÕt. Sæ chi tiÕt ®­îc më cho tõng vËt liÖu cã kÕt cÊu t­¬ng tù nh­ thÎ kho nh­ng theo dâi c¶ vÒ mÆt sè l­îng vµ gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng kÕ to¸n céng sæ chi tiÕt vËt liÖu vµ ®èi chiÕu víi thÎ kho vµ trªn c¬ së ®ã lËp b¶ng kª nhËp - xuÊt - tån cho tõng kho vµ cho toµn doanh nghiÖp. VÝ dô : BiÕu sè 5 - Sæ chi tiÕt §¬n vÞ : C«ng ty TNHH Kho¸ B¶o An sæ chi tiÕt vËt liÖu Th¸ng 3 n¨m 2003 Tªn vËt liÖu : Bi th©n F 2,5 x 4 Tµi kho¶n : 1521 §¬n vÞ: 1000 ®ång Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån Sè hiÖu Ngµy th¸ng Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn 10/310/3 10/3 20/3 25/3 139 195 196 156 219 7/3 8/3 9/3 18/3 25/3 Tån th¸ng 2 NhËp kho cty XuÊt Tæ l¾p XuÊt Tæ l¾p NhËp kho cty XuÊt Tæ l¾p Tån th¸ng 3 81 81 81 81 80 81 12 5 972 400 6,5 4,5 4,5 526,5 364,5 364,5 5,5 17,5 11 6,5 11,5 7 7 445,5 1417,5 891 526,5 926,5 562 562 B»ng viÖc ghi sæ nh­ vËy ®· gióp c«ng ty ®¬n gi¶n trong ghi sæ, dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu vµ cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn c¸c sai sãt trong viÖc ghi chÐp tõ ®ã cã thÓ theo dâi ®­îc t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho nguyªn vËt liÖu. 2.2. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An KÕ to¸n tæng hîp nhËp vËt liÖu ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An, vËt liÖu ®­îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm, hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ nªn kÕ to¸n tæng hîp nhËp vËt liÖu ë c«ng ty sö dông mét sè tµi kho¶n : TK 1331, TK 152 (chi tiÕt), TK 331, TK 1111, TK1121, ... v NhËp vËt liÖu do mua ngoµi: ë c«ng ty, khi hµng vÒ nhËp kho, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n GTGT vµ ho¸ ®¬n c­íc phÝ vËn chuyÓn (nÕu cã) , tuú tõng tr­êng hîp kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n nh­ sau: s Khi mua hµng thanh to¸n ngay, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vµ ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt) - Gi¸ mua ch­a thuÕ GTGT Nî TK 1331 - ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ Cã TK 111, 1121 - Tæng gi¸ thanh to¸n VÝ dô: Khi mua ph«i ch×a kho¸ theo phiÕu nhËp kho sè 90 ngµy 04/03/2003 vµ ho¸ ®¬n GTGT sè 08278 cña c«ng ty TNHH Thµnh §«, phiÕu chi sè 125, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1521: 3.620.000 Nî TK 1331 : 181.000 Cã TK 1111 : 3.801.000 s Khi mua hµng thanh to¸n chËm, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt) Nî TK 1331 Cã TK 331 §Õn khi kÕ to¸n thanh to¸n c¾t sÐc hoÆc viÕt phiÕu chi thanh to¸n tiÒn mua hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 331 Cã TK 1111, 1121 VÝ dô : Khi mua vßng long ®en cña c«ng ty TNHH V©n An, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho sè 97 ngµy 07/03/2003 vµ ho¸ ®¬n GTGT sè 08597 , kÕ to¸n ghi: Nî TK 1521 : 5.000.000 Nî TK 1331 : 250.000 Cã TK 331 : 5.250.000 Sau ®ã khi kÕ to¸n thanh to¸n c¾t sÐc chi tr¶ tiÒn mua hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 331 : 5.250.000 Cã TK 1121: 5.250.000 s NÕu trong qu¸ tr×nh mua hµng cã ph¸t sinh chi phÝ vËn chuyÓn sÏ ®­îc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n c­íc phÝ vËn chuyÓn, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt) Nî TK 1331 (nÕu cã) Cã TK 1111 VÝ dô: Khi mua thanh thÐp dÑt dïng l¾p kho¸ clemon cña x­ëng c¬ khÝ Hïng Ph¸t ngµy 28/03, chi phÝ thuª vËn chuyÓn lµ 88.000 ®, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1521 : 80.000 Nî TK 1331 : 8.000 Cã TK 1111 : 88.000 s Tr­êng hîp c«ng ty øng tr­íc tiÒn mua vËt liÖu nh­ng vËt liÖu ch­a vÒ nhËp kho, c¨n cø vµo sè tiÒn ®· chi, kÕ to¸n ghi trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 331 Cã TK 1111, 112 Khi vËt liÖu vÒ nhËp kho, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vµ ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt) Nî TK 1331 Cã TK 331 s NhËp vËt liÖu tõ nguån t¹m øng Khi cã nhu cÇu t¹m øng, c¸n bé kÕ ho¹ch vµ kinh doanh sÏ viÕt ®¬n xin t¹m øng. C¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, sau khi ®· ®­îc gi¸m ®èc xÐt duyÖt, kÕ to¸n viÕt phiÕu chi vµ ghi sæ chi tiÕt TK 141 – “T¹m øng” : Nî TK 141 Cã TK 1111 Khi vËt t­ vÒ nhËp kho, c¨n cø phiÕu nhËp kho vµ ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n vËt t­ ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt) Nî TK 1331 Cã TK 141 Sau ®ã c¨n cø vµo giÊy thanh to¸n t¹m øng nÕu cßn thõa tiÒn sÏ nép quÜ vµ ghi: Nî TK 1111 Cã TK 141 v NhËp vËt liÖu tù chÕ C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, kÕ to¸n ghi trÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho: Nî TK 152 (chi tiÕt) Cã TK 154 KÕ to¸n theo dâi trªn sæ c¸i TK 152 theo gi¸ thùc tÕ ph¸t sinh. Së dÜ nh­ vËy lµ v× mÆt hµng tù chÕ ë c«ng ty kh«ng nhiÒu, viÖc theo dâi ®¬n gi¶n. VÝ dô: Theo phiÕu nhËp kho 145 ngµy 13/03/2003, trÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho lµ 2.250.000 ®, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1521 : 2.250.000 Cã TK 154 : 2.250.00 v NhËp vËt liÖu do thõa trong s¶n xuÊt VÝ dô : C¨n cø phiÕu nhËp kho sè 159 ngµy 20/03/2003, trÞ gi¸ vËt liÖu thu håi nhËp kho lµ 698.500®, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1521 : 698.500 Cã TK 621 : 698.500 KÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¸c s¶n phÈm chñ yÕu, cã ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. VËt liÖu ë c«ng ty xuÊt kho chñ yÕu sö dông cho s¶n xuÊt, qu¶n lý vµ phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Khi vËt liÖu xuÊt kho, thñ kho ghi sè thùc xuÊt trªn phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n ph©n lo¹i phiÕu xuÊt kho theo ®èi t­îng sö dông råi c¨n cø vµo sè thùc xuÊt vµ ®¬n gi¸ ®Ó tÝnh ra gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt vËt liÖu c«ng ty sö dông mét sè tµi kho¶n nh­ TK 152 (chi tiÕt ), TK 621, TK 627, TK 154, ...ViÖc h¹ch to¸n vËt liÖu tïy theo môc ®Ých sö dông, kÕ to¸n ph¶n ¸nh nh­ sau: v NÕu xuÊt kho dïng cho s¶n xuÊt nh­ s¶n xuÊt c¸c lo¹i kho¸, ... kÕ to¸n ghi : Nî TK 621 gi¸ thùc tÕ vËt Cã TK 152 (chi tiÕt) liÖu xuÊt kho VÝ dô : PhiÕu xuÊt kho 196 ngµy 09/03/2003, trÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng lµ 1.194.500 ® , KÕ to¸n sÏ ghi: Nî TK 621 : 1.194.500 Cã TK 1521 : 1.194.500 Tr­êng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n ghi Nî TK 627 Cã TK 152 (chi tiÕt) VÝ dô: PhiÕu xuÊt kho 185 ngµy 05/03/2003 xuÊt dÇu m¸y ®Ó b«i tr¬n m¸y ë ph©n x­ëng, trÞ gi¸ xuÊt dïng 250.000 ®, kÕ to¸n ghi Nî TK 627 :250.000 ® Cã TK 1522 : 250.000 ® v NÕu xuÊt kho vËt liÖu tù gia c«ng, kÕ to¸n ghi Nî TK 154 Cã TK 152 (chi tiÕt) Chi phÝ chi gia c«ng (nÕu cã), kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 Cã TK 1111 VÝ dô: PhiÕu xuÊt kho 183 ngµy 04/03/2003 , xuÊt ®ång c©y F 12 cho tæ c¬ khÝ ®Ó tù gia c«ng, trÞ gi¸ trªn phiÕu xuÊt kho lµ 1.300.000, kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 : 1.300.000 Cã TK 1521 : 1.300.000 KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu Hµng th¸ng ®Ó phôc vô cho kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n vËt liÖu c¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho ghi sæ nhËt ký chung theo thø tù thêi gian ph¸t sinh, tõ ®ã ghi vµo c¸c sæ c¸i liªn quan : sæ c¸i TK 1521, 1522, 331,... VÝ dô : BiÓu sè 6 - Sæ nhËt ký chung Sæ nhËt ký chung Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu tµi kho¶n Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã Mang sang 318.350.500 318.350.500 183 04/03 XuÊt ®ång c©y F 12 cho tæ c¬ khÝ tù gia c«ng 154 1522 1.300.000 1.300.000 90 04/03 Mua ph«i ch×a kho¸ vÒ NK 1521 1331 1111 3620.000 181.000 3.801.000 185 05/03 XuÊt dÇu m¸y ®Ó b«i tr¬n m¸y 627 1522 250.000 250.000 139 07/03 Mua bi th©n F 2,5 x 4 nhËp kho c«ng ty 1521 1331 1111 972.000 48.600 1020.600 97 07/03 Mua vßng long ®en vÒ nhËp kho 1521 1331 331 5.000.000 250.000 5.250.000 195 08/03 XuÊt bi th©n F 2,5 x 4 cho tæ l¾p 621 1521 526.500 526.500 196 09/03 XuÊt bi th©n F 2,5 x 4 vµ F 2,5 x 5 cho tæ l¾p 621 1521 1.194.500 1.194.500 . . .. .. .. . . . . Céng dån trang 389.735.600 389.735.600 Sæ c¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n : Nguyªn vËt liÖu chÝnh Sè hiÖu : 1521 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã Sè trang tr­íc chuyÓn sang 82.562.000 90 04/03 Mua ph«i ch×a kho¸ vÒ nhËp kho 1111 3620.000 139 07/03 Mua bi th©n F 2,5 x 4 nhËp kho c«ng ty 1111 972.000 97 07/03 Mua vßng long ®en vÒ nhËp kho 331 5.000.000 195 08/03 XuÊt bi th©n F 2,5 x 4 cho tæ l¾p 621 526.500 196 09/03 XuÊt bi th©n F 2,5 x 4 vµ F 2,5 x 5 cho tæ l¾p 621 1.194.500 . . .. .. .. . . . . Céng dån trang 78.945.000 III. ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu cñA c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An C«ng ty TNHH kho¸ B¶o An lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kho¸ phôc vô nhu cÇu tiªu dïng. Tr¶i qua c¸c n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch, ho¹t ®éng s¶n xuÊt cã l·i vµ ®Æc biÖt s¶n phÈm cña c«ng ty ®· chiÕm ®­îc lßng tin cña ®a sè ng­êi tiªu dïng. §Ó gãp phÇn vµo nh÷ng thµnh c«ng ®ã, c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng ®¸ng kÓ. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua nh÷ng nÐt sau: › ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty : C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung lµ hîp lý, phï hîp víi qui m« s¶n xuÊt võa cña c«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n ho¹t ®éng cã nguyªn t¾c, tu©n theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña c«ng ty, c¸n bé kÕ to¸n vËt t­ nãi riªng còng nh­ toµn bé c¸c c¸n bé kÕ to¸n kh¸c cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nhiÖt t×nh, cã t¸c phong lµm viÖc khoa häc, cã tinh thÇn ®oµn kÕt t­¬ng trî gióp ®ì nhau trong c«ng viÖc. › C«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu C«ng t¸c nµy ®­îc tiÕn hµnh ®Òu ®Æn, cã nÒ nÕp b¸m s¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty, nh©n viªn kÕ to¸n vËt t­ còng nh­ c¸c nh©n viªn ph©n x­ëng, c¸c nh©n viªn c¸c phßng ban ®· phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a gióp cho c¸c sè liÖu h¹ch to¸n ghi chÐp ®­îc chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi lµ c¬ së cho viÖc b¸o c¸o kÕ to¸n vµo cuèi mçi quÝ ®­îc râ rµng vµ cô thÓ. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua mét sè nÐt sau: s C«ng ty ®· x©y dùng vµ thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch thu mua nguyªn vËt liÖu, c¸c v©t liÖu lu«n ®ù¬c cung cÊp ®Çy ®ñ c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc ®ång thêi tæ chøc b¶o qu¶n vËt liÖu trong kho hîp lý t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu ë c«ng ty cã hiÖu qu¶. s ViÖc kiÓm tra vËt liÖu chÆt chÏ ngay tõ ®Çu gi÷a c¸c bªn cã liªn quan ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho kÕ to¸n vËt t­ cã thÓ theo dâi chÆt chÏ vËt liÖu ngay tõ khi vËt liÖu ®­îc ®em ®Õn nhËp kho ë c«ng ty s C¸c thñ kho còng nh­ nh©n viªn kÕ to¸n lu«n cËp nhËt ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu kÕ to¸n vÒ t×nh h×nh xuÊt nhËp vËt t­ lªn c¸c sæ s¸ch cÇn thiÕt , tõ ®ã ®¶m b¶o viÖc vËn hµnh tèt gi÷a c¸c kh©u kÕ to¸n s Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt c«ng ty ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p thÎ song song vµ sö dông gi¸ nhËp tr­íc xuÊt tr­íc nãi chung lµ kh¸ phï hîp víi ®Æc ®iÓm vËt liÖu vµ tr×nh ®é kÕ to¸n cña c«ng ty. s Ngoµi ra, viÖc qu¶n lý tån kho nguyªn vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty, ®¸p øng yªu cÇu theo dâi th­êng xuyªn, liªn tôc t×nh h×nh biÕn ®éng cña nguyªn vËt liÖu. s KÕ to¸n vËt t­ cña c«ng ty ®· sö dông h×nh thøc nhËt ký chung ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp vËt liÖu ë c«ng ty theo ®óng nh­ quy tr×nh kÕ to¸n ®· quy ®Þnh. Tõ ®ã ®¸p øng ®­îc yªu cÇu theo dâi vµ kiÓm tra kÞp thêi vµ râ rµng c¸c t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ vËt t­ › VÒ mét sè c«ng t¸c kh¸c Tr­íc tiªn, vÒ trang thiÕt bÞ phôc vô kÕ to¸n, ngoµi c¸c sæ s¸ch ®Çy ®ñ , c¸c tñ ®ùng giÊy tê hîp lý,........ th× C«ng ty ®· trang bÞ m¸y tÝnh cho phßng kÕ to¸n ( tuy sè l­îng cßn Ýt chØ cã 02 c¸i ) nh­ng ®· gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung còng nh­ kÕ to¸n vËt t­ ®Èy nhanh tèc ®é h¬n còng nh­ ®é chÝnh x¸c cña c¸c phÐp tÝnh, c¸c b¸o c¸o ®­îc ®¶m b¶o h¬n. C«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng nh©n viªn kÕ to¸n cña c«ng ty còng kh¸ ®­îc chó träng. ThØnh tho¶ng, theo nh÷ng th«ng tin do quan hÖ cã ®­îc, c«ng ty còng cö c¸c nh©n viªn kÕ to¸n cña m×nh tham dù c¸c kho¸ båi d­ìng ngµy ng¾n do c¸c ®¬n vÞ cã uy tÝn tæ chøc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. ChÕ ®é l­¬ng th­ëng, ph¹t trõ cña c«ng ty râ rµng vµ chÆt chÏ còng nh­ t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn còng ®ang lµ mét ®éng lùc ®Ó mäi ng­êi trong ®ã cã nh©n viªn kÕ to¸n vËt t­ lu«n cè g¾ng lµm tèt c«ng viÖc cña m×nh (trong kh¶ n¨ng cã thÓ ) Tuy vËy, bªn c¹nh mét sè ­u ®iÓm trªn, c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty cßn cã mét sè h¹n chÕ, ®ã lµ : Ø HÖ thèng sæ danh ®iÓm vËt liÖu. VËt liÖu sö dông ë c«ng ty cã rÊt nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, song c«ng ty l¹i ch­a cã sæ danh ®iÓm vËt liÖu lµm cho nhiÒu lóc viÖc ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n ®«i lóc gÆp khã kh¨n ( v× cã nhiÒu lo¹i vËt t­ phôc vô cho s¶n xuÊt qu¸ ).§©y còng cã thÓ nãi lµ mét trë ng¹i cÇn ph¶i kh¾c phôc ngay th× míi cã thÓ tiÕn hµnh tin häc ho¸ trong c«ng ty còng nh­ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vµ c¸c môc tiªu mµ c«ng ty ®Ò ra trong n¨m 2004. Bëi viÖc ¸p dông m¸y vi tÝnh trong h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu sÏ gÆp khã kh¨n nÕu kh«ng x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng sæ danh ®iÓm vËt liÖu. Ø ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song nh­ng cuèi th¸ng c«ng ty kh«ng cã sù ®èi chiÕu ngay mµ ®Õn cuèi quý míi tæng kiÓm kª v× vËy g©y khã kh¨n cho viÖc ph¸t hiÖn lçi nÕu cã còng nh­ h¹n chÕ chøc n¨ng kiÓm tra kÞp thêi cña kÕ to¸n. Vµ hiÖn nay víi viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy viÖc ghi chÐp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n cßn trïng lÆp vÒ chØ tiªu sè l­îng, lµm mÊt thêi gian cña kÕ to¸n vËt t­ còng nh­ thñ kho. NhiÒu lóc nhiÒu lo¹i vËt t­ kh¸c nhau còng xuÊt nhËp nhiÒu trong mét thêi gian ng¾n lµm c«ng viÖc cña thñ kho vµ kÕ to¸n ph¶i lµm kh¸ vÊt v¶. Ø VÒ viÖc cËp nhËt c¸c th«ng tin kÕ to¸n míi ViÖc cËp nhËt c¸c chÕ ®é míi vÒ kÕ to¸n cña c«ng ty nhiÒu lóc cßn ch­a kÞp thêi. HiÖn nay, c¸c nh©n viªn kÕ to¸n nãi chung trong ®ã cã kÕ to¸n vËt t­ v× c«ng viÖc kh¸ bËn nªn kh«ng cã nh÷ng thêi gian r¶nh rçi ®Ó cËp nhËt thªm th«ng tin vÒ thay ®æi. Chñ yÕu hiÖn nay vÉn dùa vµo c¸c mèi quan hÖ cña kÕ to¸n tr­ëng víi Côc ThuÕ, víi bªn tµi chÝnh ®Ó cã nh÷ng th«ng tin, nh÷ng h­íng dÉn thùc hiÖn theo tõng thêi kú, tõ ®ã vËn dông vµo c«ng ty cho ®óng quy ®Þnh. Tãm l¹i, viÖc cËp nhËt c¸c th«ng tin kÕ to¸n míi ë c«ng ty lµ kh¸ bÞ ®éng Trang thiÕt bÞ phôc vô kÕ to¸n C«ng ty míi trang bÞ 02 m¸y tÝnh cho phßng kÕ to¸n ®Ó cho c¸c kÕ to¸n lµm viÖc. ChÝnh v× vËy, c¸c nh©n viªn kÕ to¸n vÉn ph¶i sö dông chung m¸y tÝnh h¹n chÕ chøc n¨ng tÝnh n¨ng lµm viÖc kÞp thêi cña kÕ to¸n.Vµ h¬n n÷a m¸y tÝnh míi chØ gióp cho c¸c nh©n viªn kÕ to¸n nãi chung trong ®ã cã kÕ to¸n vËt t­ gi¶i quyÕt ®­îc chñ yÕu vÒ kh©u so¹n th¶o v¨n b¶n, còng nh­ vµi c«ng ®o¹n tÝnh to¸n qua EXCEL sö dông cho viÖc tr×nh bµy c¸c b¸o c¸o mµ ch­a gióp gi¶m bít ®­îc c¸c thñ tôc , c¸c kh©u tÝnh to¸n ®Çy phøc t¹p cña kÕ to¸n. Vµ tuy cã m¸y tÝnh nh­ng c«ng ty vÉn ch­a cã phÇn mÒm kÕ to¸n ®Ó phôc vô cho c¸c c«ng viÖc kÕt o¸n cña c«ng ty, nh»m gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc còng nh­ sù sai lÖch trong kÕ to¸n. Trªn ®©y lµ nh÷ng nhËn xÐt chung cña em vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An. Qua nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty, em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty. PHÇn 2: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An 1. VÒ h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu. C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh viÖc kiÓm kª ngay hµng th¸ng cã nh­ vËy míi kÞp thêi ph¸t hiÖn lçi nÕu cã vµ x¸c ®Þnh ®­îc lçi do ai g©y ra, ®Ó quy râ tr¸ch nhiÖm cña tõng ng­êi khi sai ph¹m tr¸nh nh­ hiÖn nay vÉn quy chung cho ng­êi cã sai ph¹m vµ cã nh­ vËy míi thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng kiÓm tra kÞp thêi cña kÕ to¸n. §Ó cã thÓ tiÕn hµnh c«ng viÖc nµy, c¶ thñ kho lÉn kÕ to¸n cÇn ph¶i cã lÞch ®Þnh kú hµng th¸ng. Yªu cÇu thñ kho gÇn ®Õn ngµy ph¶i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ, s¾p xÕp l¹i gän gµng kho ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®èi chiÕu vµ kiÓm kª. Vµ trong thêi gian tíi cÇn cã phÇn mÒm ®Î cho viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song sÏ gi¶m bít ®­îc thêi gian ghi sæ, ®èi chiÕu, vµ gi¶m bít nÆng nhäc cho c¶ thu kho lÉn kÕ to¸n vËt t­. §ång thêi trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n vËt liÖu t¹i C«ng ty, m¾c dï c«ng ty ®· ®­a ra ®­îc mét sè chøng tõ ban ®Çu phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty. Tuy nhiªn muèn ph¶n ¸nh, thu thËp mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi nh÷ng th«ng tin kinh tÕ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt lµ khi cã cã hÖ thèng phÇn mÒm, C«ng ty cÇn ph¶i tæ chøc c¶i tiÕn hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n, tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu vµ tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ mét c¸ch khoa häc, qua ®ã sè liÖu kÕ to¸n míi ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc vµ ph¸p lý. + Theo quy ®Þnh ban hµnh cña Bé tµi chÝnh, hÖ thèng kÕ to¸n bao gåm :HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n thèng nhÊt b¾t buéc vµ hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n h­íng dÉn. Víi hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n b¾t buéc th× Nhµ n­íc tiªu chuÈn ho¸ vÒ quy c¸ch mÉu biÓu chØ tiªu ph¶n ¸nh, ph­¬ng ph¸p lËp vµ ¸p dông thèng nhÊt cho tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Cßn hÖ thèng chøng tõ h­íng dÉn lµ nh÷ng chøng tõ sö dông trong néi bé C«ng ty cã thÓ thay ®æi mÉu biÓu cho phï hîp víi viÖc ghi chÐp vµ yªu cÇu néi dung ph¶n ¸nh nh­ng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cña chøng tõ. Trªn c¬ së ®ã C«ng ty cã thÓ vËn dông c¸c mÉu chøng tõ ban ®Çu phï hîp víi tõng lo¹i nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Cã thÓ gi¶m bít sè l­îng chøng tõ theo h­íng sö dông chøng tõ liªn hîp hoÆc sö dông nh÷ng chøng tõ cÇn thiÕt ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, ®Æc biÖt c¾t gi¶m c¸c thñ tôc xÐt duyÖt chøng tõ. + Néi dung nghiÖp vô ghi trªn chøng tõ cÇn diÔn ®¹t râ rµng vµ gän gµng ®¶m b¶o dÔ hiÓu cho ng­êi tiÕp nhËn. Sù vËn ®éng kÕ tiÕp nhau tõ giai ®o¹n nµy sang giai ®o¹n kh¸c cña chøng tõ gäi lµ lu©n chuyÓn chøng tõ. Mçi chøng tõ cã vÞ chÝ kh¸c nhau trong qu¶n lý vµ cã ®Æc tÝnh ho¹t ®éng kh¸c nhau nªn kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh kh©u l­u chuyÓn chøng tõ nh»m ph¸t huy ®Çy ®ñ chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin cña nã. + Tuú theo quy m« tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt, t×nh h×nh tæ chøc hÖ thèng th«ng tin mµ x¸c ®Þnh néi dung c«ng viÖc, thêi gian cho tõng kh©u cña qu¸ tr×nh vËn ®éng, rót ng¾n thêi gian lu©n chuyÓn chøng tõ qua c¸c kh©u. C¶i tiÕn x©y dùng ph­¬ng ph¸p ph©n lo¹i, tæng hîp chøng tõ vµ cung cÊp sè liÖu cho c¸c bé phËn mét c¸ch hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi râ rµng cho viÖc ghi sæ kÕ to¸n vµ cung cÊp th«ng tin. KÕt hîp víi trang bÞ ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i cho viÖc xö lý th«ng tin, ghi chÐp chøng tõ, sæ kÕ to¸n ®Ó gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt vÒ chi phÝ, vÒ lao ®éng. 2. X©y dùng vµ c¶i tiÕn hÖ thèng sæ vµ sæ danh ®iÓm vËt liÖu thªm hoµn chØnh vµ thèng nhÊt. §èi víi mét c«ng ty sö dông nhiÒu lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau th× viÖc lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu thèng nhÊt, hîp lý gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n vµ c¸c phßng liªn quan lµ viÖc lµm v« cïng cÇ nthiÕt cÇn thiÕt. Cã sæ danh ®iÓm vËt liÖu sÏ gióp cho viÖc qu¶n lý vËt liÖu ®­îc tèt h¬n, h¹ch to¸n kÕ to¸n sÏ chÝnh x¸c, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ¸p dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, nhê ®ã gi¶m bít ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho yªu cÇu qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi viÖc lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu ph¶i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng chøc n¨ng cã liªn quan ®Ó ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, hîp lý, thuËn tiÖn cho viÖc ¸p dông m¸y vi tÝnh. ViÖc lËp sæ danh ®iÓm cã thÓ ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch g¸n cho mçi th­ vËt liÖu b»ng m· sè (ký hiÖu riªng ) hoÆc b»ng c¸c ch÷ sè ®Ó thay thÕ cho tªn, quy c¸ch, kÝch cì cña chóng. VÝ dô : Cã thÓ x©y dùng sæ danh ®iÓm vËt liÖu nh­ sau: Sæ danh ®iÓm vËt liÖu TK 1521 - Nguyªn vËt liÖu chÝnh Ký hiÖu Tªn vËt liÖu Qui c¸ch §V tÝnh §¬n gi¸ Nhãm Danh ®iÓm 1521-01 1521-02 1521-03 1521-10 1521-01-01 1521-01-02 1521-01-03 ... 1521-02-01 1521-02-02 ... 1521-03-01 1521-03-02 ... 1521-10-01 1521-10-02 ... Ph«i ch×a kho¸ tñ Ph«i ch×a kho¸ cöa Phåi ch×a kho¸ d©y ThÐp gãc ThÐp gãc ThÐp gãc Thanh mãc kho¸ ngang Thanh mãc kho¸ cong Bi th©n F 2,5 x 4 Bi th©n F2,5 x 5 Bi th©n kg - - c©y - - kg - kg - - Vµ ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu vµ ®Ó thuËn lîi cho viÖc ¸p dông tin häc vµo c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng ty nªn lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt nhËp-xuÊt-tån cho tõng th¸ng vµ cÇn ph¶i chi tiÕt tõng thø, lo¹i vËt liÖu.VÝ dô ta cã thÓ lËp b¶ng tæng hîp nhËp-xuÊt-tån nh­ sau: Ký hiÖu Tªn NVL SD§K NhËp XuÊt SDCK 1521-10-01 1521-10-02 ... Bi th©n F 2,5 x 4 Bi th©n F 2,5 x 5 §ång thêi nghiªn cøu c¶i tiÕn mÉu sæ ghi theo m· ho¸ trªn m¸y tÝnh khi cã phÇn mÒm ®Ó thuËn tiÖn viÖc ®èi chiÕu tõ m¸y vµ sæ ghi chÐp c¸c nghiÖp vô. 3. ¸p dông tin häc trong c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu Theo xu h­íng c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, hoµ cïng víi sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt, hiÖn nay m¸y vi tÝnh ®­îc ¸p dông kh¸ phæ biÕn trong c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp nãi chung sÏ gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc tÝnh to¸n, ghi chÐp vµ kÕt qu¶ thu ®­îc sÏ chÝnh x¸c, nhanh chãng h¬n. ChÝnh v× vËy, c«ng ty trong kh¶ n¨ng cã thÓ cã thÓ t¨ng thªm sè l­îng m¸y tÝnh cho phßng kÕ to¸n Ýt nhÊt lµ thªm mét m¸y (trong kh¶ n¨ng cã thÓ). §ång thêi phÇn mÒm liªn hoµn vÒ kÕ to¸n nµo thÝch hîp nhÊt víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty ®Ó ¸p dông vµo c«ng ty, ®Ó kÕ to¸n c«ng ty cã thÓ theo dâi vµ cËp nhËt ®­îc toµn bé c¸c diÔn biÕn ph¸t sinh nghiÖp vô trong c«ng ty, trong ®ã cã c¶ c¸c nghiÖp vô vÒ vËt liÖu. Trong ®ã, CÇn ph¶i x©y dùng ®ùoc hÖ thèng vËt liÖu chi tiÕt râ rµng ®Ó gióp cho viÖc cËp nhËt vµ theo dâi ®ùoc chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ vµ còng cÇn chó ý ®Õn vÊn ®Ò b¶o mËt, còng nh­ quyÒn lµm chñ c¸c phÇn kÕ to¸n riªng rÏ cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n, vµ quyÒn kiÓm rra cña kÕ to¸n tr­ëng trªn phÇn mÒm khi thùc thi. VÒ con ng­êi CÇn tiÕp tôc t¨ng c­êng båi d­ìng, ®¹o t¹o, gi¸o dôc vÒ c¶ tinh thÇn th¸i ®é lµm viÖc lÉn tr×nh ®é cho ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n, trong ®ã cã kÕ to¸n vËt t­. Tõ ®ã t¹o nªn mét tËp thÓ ®oµn kÕt t­¬ng trî lÉn nhau, cïng gióp ®¬ nhau tiÕn bé vµ hoµnthµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao. VÒ mét sè c«ng t¸c kh¸c TiÕp tôc sö dông c«ng cô th­ëng ph¹t ph©n minh, quy ®Þnh râ quyÒn lîi vµ trach nhiÖm cña mçi thµnh viªn trong c«ng ty, tãng ®ã cã kÕ to¸n vËt t­, ®Ó tõ ®ã khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng g¾n bã víi c«ngty ty, cèng hiÕn cho c«ng ty. TÝch cùc khuyÕn khÝch thu thËp th«ng tin vÒ kÕ to¸n nhÊt lµ trong t×nh h×nh kÕ to¸n ViÖt Nam ®ang trong giai ®o¹n hoµn thiÖn vµ cËp nhËt nªn cã sù thay ®«i th­êng xuyªn b»ng nhiÒu c¸ch: nh­ ®Æt mét sè ®Æc san, t¹o ®iÒu kiÖn cho anh chÞ em phßng kÕ to¸n sö dông hÖ thèng m¹ng Lan cña c«ng ty ®Ó lªn m¹ng vµo c¸c trang Web ®Ó t×m hiªu, Vd: Trang WEB : ketoan. com....... KÕt luËn §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× nguyªn vËt liÖu lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp, nã ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, gãp phÇn ®Èy nhanh vßng quay vèn vµ mang l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy, c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt rÊt ®­îc quan t©m. C«ng ty TNHH kho¸ B¶o An còng vËy, lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kho¸ cã rÊt lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau nªn c«ng ty còng ®· thiÕt lËp c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu kh¸ khoa häc ®Ó cã thÓ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ nguån nguyªn liÖu phong phó , ®a d¹ng nh­ vËy. Vµ qua ®ã gióp cho ®éi ngò qu¶n lý cña c«ng ty ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n. Tuy vËy, ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc t×nh h×nh míi còng nh­ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty, th× tõ lý thuyÕt c¬ së vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ qua thùc tÕ t¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An, em m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p, hy väng r»ng nã sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu nãi riªng vµ c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung ë c«ng ty. Qua ®©y, mét lÇn n÷a cho phÐp em xin ®­îc ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c«, c¸c anh chÞ ë c«ng ty TNHH Kho¸ B¶o An, ®· gióp ®â em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy Tµi liÖu tham kh¶o KÕ to¸n doanh nghiÖp s¶n xuÊt – NXB Tµi chÝnh Tæ chøc h¹ch to¸n c«ng t¸c kÕ to¸n H­íng dÉn thùc hµnh kÕ to¸n doanh nghiÖp – NXB Thèng kª Lý thuyÕt kÕ to¸n - §¹i häc KTQD H­íng dÉn thùc hµnh chøng tõ sæ s¸ch, b¸o c¸o kÕ to¸n KÕ to¸n th­¬ng m¹i vµ dÞch vô B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh c¶u c«ngty n¨m 2000-2001-2002 C¸c giÊp phÐp thµnh lËp vµ ®iÒu lÖ cña c«ng ty C¸c tµi liÖu vÒ c«ng nghÖ cña c«ng ty C¸c sæ s¸ch kÕ to¸n liªn quan cña c«ng ty

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty TNHH khoá Bảo An.DOC
Luận văn liên quan