Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Tính cấp thiết của đề tài Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định dân chủ là bản chất, là mục tiêu và là động lực của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn cách mạng nước ta qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã chứng minh rằng: Thực hiện và mở rộng dân chủ, tập hợp được sức mạnh vật chất và tinh thần của nhân dân là yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu chiến lược của đất nước. Trong thời kỳ đổi mới, đất nước ta đứng trước những thời cơ và thách thức của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cũng hết sức khó khăn đặt ra đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Cũng như bất kỳ một quốc gia nào khác, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi chúng ta phải có một hệ thống doanh nghiệp năng động, làm ăn có hiệu quả, có sức cạnh tranh cao và phát triển bền vững. Ở nước ta, hệ thống doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã thực sự đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, là nguồn lực quan trọng phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu của chủ nghĩa xã hội (CNXH), là công cụ quan trọng để nhà nước điều tiết vĩ mô, định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) nền kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, DNNN đã bộc lộ những điểm yếu khá rõ ràng, đó là sự kém năng động trong sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh yếu, hiệu quả kinh doanh thấp. Nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không có lãi hoặc lãi ở mức độ không đáng kể vẫn đang tồn tại bởi cơ chế quản lý, cơ chế ưu đãi, bảo hộ, đang thực sự trở thành rào cản kìm hãm sức mạnh nội lực của nền kinh tế. Chính vì vậy, sắp xếp, đổi mới để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN là một yêu cầu khách quan, một nhiệm vụ bức thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hiện nay. Một trong những giải pháp đổi mới DNNN đã được thực hiện và bước đầu phát huy hiệu quả đó là cổ phần hóa (CPH) DNNN. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau, trong thực tiễn thực hiện, CPH DNNN chưa thực sự đạt được những mục tiêu đã đề ra, chưa mang lại hiệu quả tương xứng với tiềm năng của nó. Một trong những nguyên nhân hạn chế tốc độ và hiệu quả của giải pháp CPH DNNN đó là, chúng ta chưa thực sự mở rộng và phát huy dân chủ trong CPH DNNN, CPH DNNN chưa thực sự thu hút được sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân đóng góp "sức người sức của" với ý nghĩa trực tiếp là phát huy sức mạnh nội lực của nền kinh tế, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả của giải pháp này. Những biểu hiện thiếu dân chủ trong CPH DNNN là rất rõ ràng, đó là tình trạng CPH khép kín trong nội bộ doanh nghiệp, hạn chế sự tham gia của nhân dân, của các nhà đầu tư. Đó là sự chạy trốn CPH, xuất phát từ động cơ lợi ích cục bộ của doanh nghiệp, của địa phương, là tình trạng các tổ chức, cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thao túng quá trình CPH DNNN, như hạ thấp giá trị doanh nghiệp, gian lận trong bán đấu giá cổ phần nhằm trục lợi cho bản thân, xâm phạm quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản trong doanh nghiệp CPH . Nguyên nhân của sự hạn chế dân chủ trong thực hiện CPH DNNN tiềm ẩn trong bản thân các quy định của pháp luật, trong quá trình tổ chức thực hiện và cả trong mức độ nhận thức của người dân về CPH. Với mục tiêu đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp, của nhà đầu tư và người lao động; huy động vốn của các cá nhân, tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước, hoạt động CPH DNNN thực sự cần có được nội dung dân chủ sâu sắc tạo nên động lực to lớn cho việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả của quá trình này. Theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX), trong những năm tiếp theo, chúng ta cần phải đẩy nhanh tiến độ CPH, mở rộng diện các DNNN cần CPH, kể cả một số tổng công ty lớn trong các ngành như điện lực, luyện kim, ngân hàng . Nhiệm vụ CPH trước mắt là hết sức nặng nề, việc mở rộng và phát huy dân chủ trong CPH DNNN là yêu cầu có tính chất cấp bách trong thực tiễn, vì vậy việc triển khai nghiên cứu đề tài "Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay" là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu dân chủ hóa trong lĩnh vực kinh tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả CPH DNNN ở nước ta hiện nay. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Cổ phần hóa DNNN là một đề tài được nhiều nhà khoa học nghiên cứu ở nhiều khía cạnh khác nhau. Dưới góc độ pháp lý có nhiều công trình nghiên cứu về CPH DNNN, tiêu biểu như: - PGS.TS Lê Hồng Hạnh: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004. Đây là công trình có nội dung đề cập tương đối toàn diện những khía cạnh pháp lý về CPH DNNN, đánh giá thực trạng pháp luật về CPH DNNN, đưa ra những kiến nghị có tính chất bao quát cao, góp phần hoàn thiện chính sách và pháp luật về CPH DNNN. - Nguyễn Thị Vân Anh: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - cơ sở lý luận và thực tiễn, Luận văn thạc sĩ luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, 1997. - Phan Vũ Anh: Hoàn thiện khung pháp luật về cổ phần hóa tổng công ty nhà nước ở Việt Nam, Luật văn thạc sĩ luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. - Hoàng Thị Quỳnh Chi: Cơ sở pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay, Luận văn thạc sĩ luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, 1997. - Võ Thị Thùy Dương: Cổ phần hóa hình thức chủ đạo trong việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay, Luận văn thạc sĩ luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2003. - Trần Hồng Điệp: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn, Luật văn thạc sĩ luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004. - Hàn Mạch Thắng: Những vấn đề pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (qua thực tiễn cổ phần hóa DNNN trong quân đội), Luật văn thạc sĩ luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004. - Lê Văn Tâm: Cổ phần hóa và quản trị doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004 . Ngoài ra, còn rất nhiều công trình, bài viết về đề tài CPH DNNN khác như: Cổ phần hóa đang bước vào giai đoạn tăng tốc của Lê Thị Băng Tâm, Tạp chí Tài chính, 3/2005; Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - kết quả, vướng mắc và giải pháp của Hồ Xuân Hùng, Báo Nhân dân cuối tuần, ngày 13-11-2005 . Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đều đi sâu làm rõ các khía cạnh pháp lý của CPH DNNN, phân tích những hạn chế tồn tại trong các quy định của pháp luật và trong thực tiễn thực hiện CPH DNNN, đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, thúc đẩy tiến trình CPH DNNN. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu về "hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay". 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật về CPH DNNN, trong đó đi sâu nghiên cứu các quy định có vai trò đảm bảo dân chủ trong CPH DNNN, cụ thể là các quy định của Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện nghị định hiện có hiệu lực thi hành từ thời điểm ban hành Nghị định 187/2004/NĐ-CP đến nay. 4. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn * Mục đích của luận văn: - Góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về CPH DNNN, vấn đề dân chủ trong CPH DNNN và pháp luật đảm bảo dân chủ trong CPH DNNN. - Đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật đảm bảo dân chủ trong CPH DNNN, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, kiến nghị một số giải pháp pháp lý cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong CPH DNNN ở nước ta hiện nay. * Nhiệm vụ của luận văn: Từ mục đích nêu trên, luận văn có nhiệm vụ: Làm rõ nội dung dân chủ trong CPH DNNN, xác định khái niệm, nội dung pháp luật đảm bảo dân chủ trong CPH DNNN, đề ra các tiêu chí và các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong CPH DNNN ở nước ta hiện nay. 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Luận văn được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân chủ và kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Trong quá trình nghiên cứu, viết luận văn, tác giả sử dụng tổng hợp các phương pháp: Phân tích, tổng hợp; quy nạp, diễn giải; lịch sử cụ thể, thống kê, so sánh . 6. Đóng góp mới về khoa học của luận văn - Luận văn làm rõ nội dung dân chủ trong CPH DNNN, đưa ra khái niệm và tiêu chí hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong CPH DNNN. - Phân tích, đánh giá một cách hệ thống, toàn diện các quy định của pháp luật đảm bảo dân chủ trong CPH DNNN, làm rõ thực trạng hạn chế, tồn tại. - Đề xuất một số quan điểm và giải pháp pháp lý cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong CPH DNNN ở nước ta hiện nay. 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn - Luận văn góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về dân chủ trong CPH DNNN, về pháp luật đảm bảo dân chủ trong CPH DNNN. - Các kiến nghị, giải pháp đưa ra trong luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về CPH DNNN. 8. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương, 9 tiết.

pdf108 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/02/2013 | Lượt xem: 1640 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o c¶n ®èi víi tiÕn tr×nh CPH nh− vÊn ®Ò ®Êt ®ai, vÊn ®Ò xö lý tµi s¶n c«ng nî tån ®äng, vÊn ®Ò lao ®éng... ph¸p luËt CPH DNNN cÇn ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ cã tÝnh chÊt ®Æc thï. V× vËy, ph¸p luËt vÒ CPH DNNN cÇn ®−îc ban hµnh víi h×nh thøc mét ®¹o luËt ®−îc −u tiªn vÒ hiÖu lùc ¸p dông cña luËt ®¬n ngµnh ®Ó gi¶i quyÕt nhanh chãng c¸c vÊn ®Ò nµy. 80 3.2.1.2. §èi t−îng ®iÒu chØnh vµ néi dung c¬ b¶n cña LuËt cæ phÇn hãa DNNN * §èi t−îng ®iÒu chØnh: §èi t−îng ®iÒu chØnh cña LuËt CPH DNNN lµ nh÷ng quan hÖ x· héi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh CPH DNNN. C¸c quan hÖ nµy ph¸t sinh chñ yÕu gi÷a doanh nghiÖp CPH vµ c¸c chñ thÓ liªn quan nh−: c¬ quan thùc hiÖn quyÒn chñ së h÷u ®èi víi DNNN CPH; c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc; c¸c c¬ quan thùc hiÖn viÖc ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp, b¸n cæ phÇn cña doanh nghiÖp; c¸c c¬ quan gi¸m s¸t; c¸c nhµ ®Çu t− vµ ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. * Néi dung c¬ b¶n cña LuËt Cæ phÇn hãa DNNN: LuËt CPH DNNN cÇn ®−îc x©y dùng víi c¸c néi dung c¬ b¶n nh− sau: - C¸c quy ®Þnh chung: Quy ®Þnh c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n nh− môc tiªu vµ c¸c nguyªn t¾c thùc hiÖn CPH DNNN. - Quy ®Þnh vÒ tr×nh tù, thñ tôc thùc hiÖn CPH DNNN. C¸c quy ®Þnh nµy cÇn cô thÓ hãa ®Çy ®ñ c¸c b−íc thùc hiÖn CPH nh−: QuyÕt ®Þnh CPH, lËp ph−¬ng ¸n CPH, xö lý tµi chÝnh khi CPH, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, b¸n cæ phÇn, thu nép, qu¶n lý, sö dông tiÒn b¸n cæ phÇn vµ viÖc bµn giao hå s¬, tµi liÖu, tµi s¶n gi÷a doanh nghiÖp CPH vµ c«ng ty cæ phÇn. - Quy ®Þnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c chñ thÓ tham gia vµo qu¸ tr×nh CPH DNNN. §©y lµ mét néi dung quan träng cÇn ®−îc quy ®Þnh ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau ®©y: + Quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, gi¸m s¸t toµn diÖn cña c¬ quan thùc hiÖn quyÒn së h÷u ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh CPH, ®ång thêi quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cô thÓ trong tr−êng hîp thiÕu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t ®Ó x¶y ra vi ph¹m ph¸p luËt. 81 + C¬ quan thùc hiÖn quyÒn së h÷u cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc CPH DNNN trªn c¬ së ch−¬ng tr×nh kÕ ho¹ch tæng thÓ mµ kh«ng ph¶i phô thuéc vµo ý chÝ cña doanh nghiÖp, doanh nghiÖp cã nghÜa vô thùc hiÖn quyÕt ®Þnh CPH ®· ®−îc ban hµnh. + Doanh nghiÖp cÇn ®−îc chñ ®éng trong viÖc x©y dùng ph−¬ng ¸n CPH trªn c¬ së chiÕn l−îc kinh doanh dµi h¹n ®· ®Ò ra vµ dù kiÕn c¸c yÕu tè cña thÞ tr−êng. + H¹n chÕ sù can thiÖp cña c¬ quan thùc hiÖn quyÒn së h÷u ®èi víi viÖc thiÕt lËp bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn theo h−íng ®Ò cao vai trß cña c¸c cæ ®«ng ®èi víi viÖc lùa chän c¸ nh©n ®¹i diÖn cho cæ ®«ng nhµ n−íc gi÷ c¸c chøc danh qu¶n lý cña c«ng ty trong tr−êng hîp cæ ®«ng nhµ n−íc gi÷ quyÒn chi phèi c«ng ty cæ phÇn. + §Ò cao tr¸ch nhiÖm thanh tra, kiÓm tra cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh tµi s¶n doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn do doanh nghiÖp ph¸t hµnh vµ ho¹t ®éng thu, nép, qu¶n lý sö dông tiÒn b¸n cæ phÇn. + C¸c quy ®Þnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp CPH, cña c¸c c¬ quan chuyªn m«n thùc hiÖn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn, cña c¸c nhµ ®Çu t− vµ cña ng−êi lao ®éng cÇn ®−îc x©y dùng phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ hîp ®ång cã b¶n chÊt, ®Æc ®iÓm t−¬ng ®ång. + Cô thÓ hãa ph−¬ng ch©m "d©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra", ®¶m b¶o quyÒn lµm chñ cña ng−êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh CPH DNNN. - Quy ®Þnh vÒ tæ chøc thùc hiÖn vµ xö lý vi ph¹m. ë néi dung nµy cÇn quy ®Þnh cô thÓ tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé, UBND c¸c tØnh vµ c¸c c¬ quan h÷u quan trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn CPH; quy ®Þnh cô thÓ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c¸c c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m, ®¶m b¶o xö lý nghiªm minh ®èi víi c¸c hµnh vi lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n x©m ph¹m lîi Ých cña Nhµ n−íc, cña doanh nghiÖp vµ cña c«ng d©n trong qu¸ tr×nh CPH DNNN. 82 3.2.2. C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¬ chÕ thùc hiÖn quyÒn lùc nhµ n−íc vµ c¬ chÕ kiÓm tra, gi¸m s¸t ®èi víi ho¹t ®éng cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ n−íc 3.2.2.1. T¸ch rêi viÖc thùc hiÖn quyÒn së h÷u nhµ n−íc vµ quyÒn qu¶n lý nhµ n−íc ®èi víi doanh nghiÖp cæ phÇn hãa Nh− t¸c gi¶ ®· ph©n tÝch ë phÇn tr−íc, bÊt cËp lín nhÊt vÒ c¬ chÕ thùc hiÖn quyÒn lùc nhµ n−íc trong ho¹t ®éng CPH DNNN lµ viÖc giao ®ång thêi thùc hiÖn quyÒn chñ së h÷u nhµ n−íc vµ quyÒn qu¶n lý nhµ n−íc ®èi víi doanh nghiÖp CPH cho mét chñ thÓ, ®ã lµ c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc. HËu qu¶ cña c¸ch lµm nµy lµ gi¶m hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n−íc, lµm triÖt tiªu hiÖu lùc cña c¸c ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm tra tõ phÝa c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc ®èi víi ho¹t ®éng CPH DNNN. §Ó kh¾c phôc vÊn ®Ò nµy, theo t¸c gi¶, cÇn thµnh lËp hÖ thèng c¬ quan thùc hiÖn quyÒn chñ së h÷u nhµ n−íc ®èi víi toµn bé hÖ thèng DNNN hiÖn nay, trong ®ã cã c¸c doanh nghiÖp CPH ë hai cÊp, cô thÓ lµ: Tæng côc së h÷u vèn vµ tµi s¶n doanh nghiÖp ë Trung −¬ng vµ c¸c Côc së h÷u vèn vµ tµi s¶n doanh nghiÖp ë c¸c tØnh. * VÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n: C¸c c¬ quan nµy thùc hiÖn quyÒn chñ së h÷u nhµ n−íc ®èi víi toµn bé tiÒn vèn, tµi s¶n nhµ n−íc ®Çu t− trong toµn bé hÖ thèng doanh nghiÖp thuéc ph¹m vi cÊp qu¶n lý. Trong CPH DNNN, c¬ quan nµy thùc hiÖn c¸c quyÒn h¹n, nhiÖm vô theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 40 NghÞ ®Þnh 187/2004/N§-CP, cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp CPH trong thùc hiÖn CPH DNNN, chÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc vµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ n−íc cïng cÊp, chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc c¸c c¬ quan nµy vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn CPH DNNN. 83 * VÒ tæ chøc ho¹t ®éng: - Bé m¸y l·nh ®¹o cña c¸c c¬ quan nµy cã sè l−îng tõ 5 ®Õn 11 thµnh viªn (tïy theo sè l−îng doanh nghiÖp thuéc quyÒn ®iÒu hµnh), ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c bµn b¹c tËp thÓ, quyÕt ®Þnh theo ®a sè. - C¸c thµnh viªn bé m¸y l·nh ®¹o lµ nh÷ng ng−êi cã tr×nh ®é, n¨ng lùc vÒ qu¶n lý kinh tÕ, vÒ thÞ tr−êng, vÒ ®Çu t−... do ChÝnh phñ, UBND cÊp tØnh lùa chän, bæ nhiÖm. - Ng−êi ®øng ®Çu c¬ quan nµy ®−îc lùa chän, bæ nhiÖm trªn c¬ së sù tÝn nhiÖm gi÷a c¸c thµnh viªn trong bé m¸y l·nh ®¹o. - C¬ quan nµy cã thÓ cã c¸c phßng ban chuyªn m«n gióp viÖc vÒ c¸c vÊn ®Ò nh−: kÕ ho¹ch ®Çu t−, kÕ to¸n tµi chÝnh, thÞ tr−êng gi¸ c¶... §Ó thùc hiÖn ®−îc néi dung nµy yªu cÇu tÊt yÕu ®ã lµ: ph¶i söa ®æi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thùc hiÖn quyÒn së h÷u nhµ n−íc ®èi víi DNNN, cô thÓ lµ ph¶i söa ®æi c¸c quy ®Þnh cña LuËt DNNN 2003 vµ NghÞ ®Þnh sè 132/2005/N§-CP ngµy 20-10-2005 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc thùc hiÖn quyÒn chñ së h÷u ®èi víi DNNN. 3.2.2.2. Hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ ®¹i diÖn cæ ®«ng nhµ n−íc t¹i c«ng ty cæ phÇn h×nh thµnh sau cæ phÇn hãa §Ó h¹n chÕ ¶nh h−ëng tiªu cùc tõ vÊn ®Ò ®¹i diÖn cæ ®«ng nhµ n−íc t¹i c«ng ty cæ phÇn ®èi víi tiÕn tr×nh CPH, t¸c gi¶ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p tuyÓn chän, bæ nhiÖm ®¹i diÖn cæ ®«ng nhµ n−íc t¹i c«ng ty cæ phÇn h×nh thµnh sau CPH víi néi dung cô thÓ sau. Thø nhÊt, viÖc tuyÓn chän, bæ nhiÖm ®¹i diÖn cæ ®«ng nhµ n−íc. CÇn d©n chñ hãa viÖc lùa chän ®¹i diÖn cæ ®«ng nhµ n−íc b»ng h×nh thøc tËp thÓ lùa chän, quyÕt ®Þnh theo ®a sè. C¬ quan thùc hiÖn quyÒn chñ së h÷u thµnh lËp Héi ®ång tuyÓn chän, c¨n cø vµo tiªu chuÈn tuyÓn chän vµ c¸c 84 néi dung thuyÕt tr×nh cña c¸c c¸ nh©n ®−îc dù kiÕn (hoÆc ®¨ng ký dù tuyÓn) vÒ ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng, chiÕn l−îc kinh doanh, gi¶i ph¸p kh¾c phôc tån t¹i yÕu kÐm cña doanh nghiÖp... ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc tuyÓn chän c¸c c¸ nh©n cô thÓ. Thø hai, vÒ ph−¬ng thøc thùc hiÖn quyÒn cæ ®«ng nhµ n−íc. - Bæ nhiÖm nhãm c¸ nh©n ®¹i diÖn cæ ®«ng nhµ n−íc ®èi víi c¸c c«ng ty cæ phÇn nhµ n−íc n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi (lín h¬n 50%). VÒ sè l−îng: qu¸ b¸n sè thµnh viªn cña Héi ®ång qu¶n trÞ theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn (3/5; 4/7; 5/9). Mçi c¸ nh©n ®−îc ®¹i diÖn cho sè cæ phÇn vµ sè phiÕu bÇu nh− nhau, c¸c ®¹i diÖn nµy cã tr¸ch nhiÖm øng cö vµo Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty cæ phÇn. - Dµnh quyÒn lùa chän ng−êi gi÷ c−¬ng vÞ Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cho c¸c cæ ®«ng vµ ng−êi lao ®éng b»ng h×nh thøc bá phiÕu kÝn lùa chän theo ®a sè. C¨n cø vµo kÕt qu¶ bá phiÕu tÝn nhiÖm c¸c c¸ nh©n ®¹i diÖn cæ ®«ng nhµ n−íc cã tr¸ch nhiÖm bÇu dån phiÕu hoÆc biÓu quyÕt theo ®a sè (tr−êng hîp Héi ®ång qu¶n trÞ bÇu Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ) ®Ó bÇu ng−êi ®−îc tÝn nhiÖm gi÷ chøc Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ. - ViÖc quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ mét sè néi dung quan träng thuéc thÈm quyÒn cña Héi ®ång qu¶n trÞ ®−îc nhãm ®¹i diÖn cæ ®«ng nhµ n−íc bµn b¹c tËp thÓ vµ quyÕt ®Þnh theo ®a sè (nÕu kh«ng cã ý kiÕn ®a sè, quyÕt ®Þnh theo ý kiÕn cã sù ®ång ý cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ). C¸c c¸ nh©n kh«ng thèng nhÊt ý kiÕn ®−îc b¶o l−u ý kiÕn trong biªn b¶n häp vµ cã quyÒn b¸o c¸o c¬ quan bæ nhiÖm m×nh lý do ph¶n ®èi ph−¬ng ¸n gi¶i quyÕt, ®Ó lo¹i trõ tr¸ch nhiÖm vµ còng lµ ®Ó c¬ quan thùc hiÖn quyÒn së h÷u cã c¬ së kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¸n bé. - Khi cã sù ®iÒu chuyÓn c¸c c¸ nh©n gi÷ c−¬ng vÞ chñ chèt cña c«ng ty cæ phÇn, c¸c c¸ nh©n ®¹i diÖn cßn l¹i lµ ®èi t−îng øng cö thay thÕ, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh vÒ tæ chøc còng nh− ®¶m b¶o sù æn ®Þnh vµ s©u s¸t cña ho¹t ®éng qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. 85 Theo t¸c gi¶, viÖc quy ®Þnh c¸c vÊn ®Ò vÒ ®¹i diÖn cæ ®«ng nhµ n−íc nh− nªu trªn võa ®¶m b¶o ®−îc c¸c tiªu chuÈn lùa chän cña Nhµ n−íc, t¹o c¬ chÕ c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c c¸ nh©n ®¹i diÖn, ®ång thêi ®Æt ho¹t ®éng cña c¸ nh©n c¸c ®¹i diÖn nµy trong sù gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ cña c¸c cæ ®«ng, cña ng−êi lao ®éng mµ sù lùa chän vµ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ nµy hoµn toµn xuÊt ph¸t tõ lîi Ých hîp ph¸p cña hä, phï hîp víi lîi Ých cña chñ së h÷u nhµ n−íc. C¸c néi dung nµy cã thÓ ®−îc quy ®Þnh víi h×nh thøc: "Quy chÕ ®¹i diÖn cæ ®«ng nhµ n−íc" do ChÝnh phñ ban hµnh. 3.2.2.3. Thµnh lËp hÖ thèng gi¸m s¸t cña c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña nh©n d©n ®èi víi ho¹t ®éng cæ phÇn hãa DNNN Nh− t¸c gi¶ ®· tr×nh bµy ph©n tÝch ë môc 2.5 ch−¬ng 2, víi thùc tr¹ng c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ CPH DNNN, chóng ta ch−a thùc sù cã ®−îc mét c¬ chÕ kiÓm tra gi¸m s¸t cã hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ ®èi víi mét ho¹t ®éng cña DNNN nãi chung vµ ®èi víi ho¹t ®éng CPH DNNN nãi riªng. §Ó ®¶m b¶o kiÓm tra gi¸m s¸t ®èi víi ho¹t ®éng CPH DNNN ®−îc thùc hiÖn kh¸ch quan, cã tr¸ch nhiÖm, cã hiÖu qu¶ vµ hiÖu lùc, t¸c gi¶ ®Ò xuÊt thµnh lËp ñy ban gi¸m s¸t CPH cña Quèc héi, c¸c Ban gi¸m s¸t CPH cña H§ND cÊp tØnh víi c¸c néi dung cô thÓ sau ®©y: * VÒ c¬ cÊu tæ chøc: C¸c ñy ban, Ban nµy do Quèc héi, H§ND cÊp tØnh thµnh lËp. Thµnh phÇn gåm c¸c ®¹i biÓu Quèc héi, ®¹i biÓu H§ND cÊp tØnh lµ nh÷ng ®¹i biÓu cã kiÕn thøc, kinh nghiÖm chuyªn m«n phï hîp víi yªu cÇu nhiÖm vô gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn CPH DNNN. C¸c ®¹i biÓu nµy kh«ng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan thùc hiÖn quyÒn chñ së h÷u nhµ n−íc hoÆc trong c¸c doanh nghiÖp. Sè l−îng ng−êi trong c¸c ban nµy tïy thuéc vµo sè l−îng doanh nghiÖp thuéc diÖn CPH ë mçi cÊp. (Cã thÓ tõ 5 ng−êi ®Õn 11 ng−êi) do H§ND cïng cÊp, do Quèc héi cö ra vµ giao nhiÖm vô. 86 * VÒ nhiÖm vô quyÒn h¹n: Gi¸m s¸t toµn diÖn viÖc thùc hiÖn CPH DNNN theo c¸c ph−¬ng thøc phï hîp. Trùc tiÕp gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y: - ViÖc tæ chøc §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ CPH DNNN, ®Ó ®¶m b¶o d©n chñ thùc sù cho ng−êi lao ®éng trong viÖc tham gia bµn b¹c, quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc CPH doanh nghiÖp. - Ho¹t ®éng kiÓm kª, ph©n lo¹i tµi s¶n, x¸c ®Þnh tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Nh»m ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, minh b¹ch trong viÖc x¸c ®Þnh tµi s¶n, tiÒn vèn thuéc së h÷u nhµ n−íc hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp. - Gi¸m s¸t viÖc c«ng khai th«ng tin vÒ doanh nghiÖp CPH vµ vÒ b¸n cæ phÇn. Nh»m h¹n chÕ t×nh tr¹ng b−ng bÝt th«ng tin, c¶n trë, h¹n chÕ viÖc tham gia mua cæ phÇn cña c¸c tæ chøc vµ c«ng d©n víi môc ®Ých gi¶m cÇu h¹ thÊp gi¸ b¸n cæ phÇn hoÆc b¸n cæ phÇn khÐp kÝn trong néi bé doanh nghiÖp. - Gi¸m s¸t ho¹t ®éng b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn. Nh»m ®¶m b¶o tÝnh c«ng khai minh b¹ch trong viÖc tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn nh− viÖc x¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu, sè l−îng ®¨ng ký mua cña nhµ ®Çu t−, x¸c ®Þnh gi¸ tróng thÇu, møc gi¸ ®Êu b×nh qu©n... vµ ®¶m b¶o cho viÖc qu¶n lý th«ng tin néi bé ®−îc thùc hiÖn nghiªm chØnh tr¸nh t×nh tr¹ng rß rØ th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc b¸n cæ phÇn vÒ møc cung cÇu, vÒ gi¸ chµo mua... t¹o c¬ héi cho viÖc thao tóng gi¸ b¸n cæ phÇn. - Gi¸m s¸t viÖc bµn giao hå s¬ tµi liÖu, tµi s¶n tiÒn vèn gi÷a doanh nghiÖp CPH vµ c«ng ty cæ phÇn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô, c¸c ban, ñy ban nµy cã quyÒn: + Trùc tiÕp kiÓm tra xem xÐt hå s¬ tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn CPH, cã quyÒn yªu cÇu c¸c c¬ quan liªn quan cung cÊp hå s¬ tµi liÖu phôc vô cho viÖc gi¸m s¸t. 87 + Yªu cÇu c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc ChÝnh phñ, UBND cÊp tØnh hoÆc cÊp d−íi (UBND tØnh, UBND huyÖn), tæ chøc c«ng ®oµn c¬ së cö c¸n bé cã chuyªn m«n phèi hîp ®Ó thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t. + §Ò nghÞ H§ND cÊp tØnh, Quèc héi yªu cÇu thanh tra, kiÓm to¸n ®èi víi ho¹t ®éng CPH khi ph¸t hiÖn cã dÊu hiÖu vi ph¹m hoÆc theo yªu cÇu cña ®a sè ®¹i biÓu Quèc héi, ®¹i biÓu H§ND cÊp tØnh. 3.2.3. Bæ sung, hoµn thiÖn c¸c qui ®Þnh cô thÓ cña ph¸p luËt ®¶m b¶o d©n chñ trong cæ phÇn hãa DNNN ë n−íc ta hiÖn nay 3.2.3.1. Söa ®æi, bæ sung c¸c qui ®Þnh vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸c chñ thÓ nhµ n−íc thùc hiÖn cæ phÇn hãa DNNN Thø nhÊt, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n doanh nghiÖp vµ b¸n cæ phÇn, tr¸nh t×nh tr¹ng c¸c c¸ nh©n n¾m gi÷ c−¬ng vÞ qu¶n lý doanh nghiÖp lîi dông quyÒn h¹n ®−îc giao phôc vô cho lîi Ých c¸ nh©n g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých Nhµ n−íc cÇn söa ®æi c¸c qui ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 23 vµ kho¶n 1 §iÒu 30 NghÞ ®Þnh 187/2004N§-CP theo h−íng kh«ng cho phÐp DNNN ®−îc tù ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp, tù tæ chøc b¸n cæ phÇn. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy, viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ b¸n cæ phÇn giao cho c¬ quan tµi chÝnh cña ®Þa ph−¬ng n¬i cã trô së chÝnh cña doanh nghiÖp ®ãng chñ tr× thùc hiÖn víi h−íng dÉn vÒ thµnh phÇn tham gia cô thÓ. Giao tr¸ch nhiÖm cho doanh nghiÖp CPH cung cÊp hå s¬ tµi liÖu phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ phèi hîp víi c¬ quan cã thÈm quyÒn tæ chøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ b¸n cæ phÇn. Thø hai, bæ sung qui ®Þnh nghiªm cÊm c¸c c¸ nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ thùc hiÖn b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn vµ nh÷ng ng−êi liªn quan cña hä bao gåm: Vî, chång, cha, cha nu«i, mÑ, mÑ nu«i, con, con nu«i, anh chÞ em ruét vµ doanh nghiÖp thuéc quyÒn së h÷u hoÆc cã vèn gãp, cæ phÇn chi phèi cña hä vµ 88 nh÷ng ng−êi nµy mua cæ phÇn cña doanh nghiÖp CPH mµ hä trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nªu trªn. Thø ba, bæ sung qui ®Þnh giao tr¸ch nhiÖm cho c¬ quan tµi chÝnh t−¬ng øng víi c¸c cÊp qu¶n lý doanh nghiÖp CPH sö dông c¸c d÷ liÖu th«ng tin tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ gi¸ c¶, phèi hîp víi doanh nghiÖp CPH lËp dù kiÕn gi¸ trÞ doanh nghiÖp göi cho c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó c¸c c¬ quan nµy cã c¬ së tham chiÕu cho ho¹t ®éng kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc ®Þnh gi¸ vµ quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. Thø t−, bæ sung qui ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan thùc hiÖn quyÒn chñ së h÷u, c¸c Ban chØ ®¹o CPH DNNN c¬ quan tµi chÝnh, gi¸ c¶, c¬ quan thanh tra, c¬ quan kiÓm to¸n, c¬ quan thuÕ, c¬ quan h¶i quan c¸c cÊp trong viÖc phèi hîp x¸c minh, cung cÊp c¸c th«ng tin do m×nh qu¶n lý, cho c¸c c¬ quan thùc hiÖn nhiÖm vô liªn quan ®Õn viÖc CPH DNNN ë c¸c cÊp, c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c khi c¸c c¬ quan nµy cã yªu cÇu vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin ®· cung cÊp. Qui ®Þnh nµy cã ý nghÜa hÕt søc quan träng t¹o nªn sù phèi hîp toµn diÖn gi÷a c¸c c¬ quan nhµ n−íc nh»m ®Èy nhanh tèc ®é CPH c¸c doanh nghiÖp. Thø n¨m, bæ sung qui ®Þnh cô thÓ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n cña nh÷ng ng−êi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kiÓm kª tµi s¶n ph©n lo¹i tµi s¶n, x¸c ®Þnh tµi s¶n vµ c«ng nî cña doanh nghiÖp vÒ mÆt vËt chÊt vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh trong tr−êng hîp ®Ó x¶y ra sai sãt, lµm thÊt tho¸t hoÆc cã thÓ dÉn ®Õn thÊt tho¸t tµi s¶n nhµ n−íc. §Æc biÖt, cÇn cã qui ®Þnh xö lý nghiªm kh¾c ®èi víi c¸c tr−êng hîp cè ý bá lät tµi s¶n tiÒn vèn cña doanh nghiÖp v× ®éng c¬ vô lîi. Thø s¸u, ®Ó sím cã gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò v−íng m¾c tån t¹i c¶n trë viÖc thùc hiÖn CPH DNNN, cÇn qui ®Þnh doanh nghiÖp CPH cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Ban chØ ®¹o CPH cã thÈm quyÒn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cßn tranh 89 chÊp, v−íng m¾c trong viÖc xö lý tµi chÝnh, x¸c ®Þnh tµi s¶n doanh nghiÖp nh−: c¸c v−íng m¾c, m©u thuÉn ph¸t sinh víi c¸c ®èi t¸c trong viÖc thanh lý hîp ®ång, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n gãp vèn liªn doanh, liªn kÕt, x¸c ®Þnh nî ph¶i thu ph¶i tr¶, nî khã ®ßi, ngay sau khi ph¸t hiÖn vÊn ®Ò hoÆc ngay sau khi cã v−íng m¾c, m©u thuÉn n¶y sinh. C¸c c¬ quan thùc hiÖn quyÒn së h÷u nhµ n−íc ®èi víi doanh nghiÖp cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt cô thÓ nh−: yªu cÇu thanh tra, kiÓm tra, kiÓm to¸n... lµm râ ®Ó cã c¸c tµi liÖu, sè liÖu chÝnh x¸c trong viÖc thùc hiÖn CPH. Qui ®Þnh tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n cña ng−êi qu¶n lý doanh nghiÖp CPH trong tr−êng hîp cã bÊt minh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô tµi chÝnh mµ c«ng ty cæ phÇn ph¶i kÕ thõa sau CPH. 3.2.3.2. Söa ®æi, bæ sung c¸c qui ®Þnh vÒ xö lý tµi chÝnh cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ n−íc Thø nhÊt, ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc ph©n lo¹i vµ xö lý nh÷ng tµi s¶n doanh nghiÖp kh«ng cÇn dïng, ø ®äng chê thanh lý ®−îc thùc hiÖn hîp lý. CÇn bæ sung vµo kho¶n 2 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh 187/2004/N§-CP c¸c tr−êng hîp cô thÓ tµi s¶n kh«ng cÇn dïng kh«ng ®−îc phÐp lo¹i trõ nh−: - C¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt cßn sö dông tèt, kh«ng ®−îc sö dông do c¸c nguyªn nh©n chñ quan nh−: kh«ng t¹o ®−îc nguån nguyªn liÖu, kh«ng cã thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm... - C¸c tµi s¶n cè ®Þnh míi mua s¾m trong thêi gian (cã thÓ lµ) d−íi 5 n¨m, chÊt l−îng tµi s¶n (cã thÓ lµ) kh«ng d−íi 60%. Thø hai, söa ®æi ®iÓm d kho¶n 1.1. môc 1 phÇn B - Th«ng t− 126/2004/TT-BTC theo h−íng: ®èi víi tµi s¶n ®Çu t− b»ng nguån quü phóc lîi, quü khen th−ëng ®−îc c«ng ty cæ phÇn tiÕp tôc dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh th× tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp CPH ®Ó chia cho ng−êi lao ®éng. Sè l−îng cæ phÇn ng−êi lao ®éng ®−îc h−ëng lµ tæng gi¸ trÞ cña tµi s¶n : (chia) mÖnh gi¸ cæ phÇn. 90 Thø ba, cÇn söa ®æi qui ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 14 NghÞ ®Þnh 187/2004/N§-CP theo h−íng kh«ng cho phÐp doanh nghiÖp cã quyÒn lùa chän cã hoÆc kh«ng thõa kÕ c¸c kho¶n vèn ®Çu t− dµi h¹n c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Trong tr−êng hîp viÖc ®Çu t− dÉn ®Õn thua lç, c¶n trë viÖc thùc hiÖn CPH cÇn yªu cÇu doanh nghiÖp gi¶i tr×nh, lµm râ nguyªn nh©n ®Ó x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm tr−íc khi chuyÓn giao cho doanh nghiÖp kh¸c lµm ®èi t¸c. Kh«ng nªn cho phÐp doanh nghiÖp CPH b¸n vèn ®Çu t− trong thêi ®iÓm CPH ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng "t¸t n−íc theo m−a", "b¸n ®æ b¸n th¸o" c¸c kho¶n ®Çu t− kÐm hiÖu qu¶ ®Ó chèi bá tr¸ch nhiÖm. Thø t−, söa ®æi, bæ sung qui ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 2 §iÒu 17 NghÞ ®Þnh 187/2004/N§-CP theo h−íng: TÝnh gi¸ trÞ x©y dùng c¬ b¶n dë dang cña c¸c c«ng tr×nh ®· ®×nh ho·n vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp, chØ cho phÐp lo¹i trõ trong tr−êng hîp c«ng tr×nh ph¶i th¸o dì theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt x©y dùng hoÆc dù ¸n ®Çu t− kh«ng ®−îc tiÕp tôc thùc hiÖn v× bÞ ®×nh chØ. C¸c tr−êng hîp chi phÝ nµy ®· tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp nh−ng sau ®ã c«ng tr×nh ph¶i ph¸ dì cho phÐp trõ vµo vèn Nhµ n−íc cã t¹i doanh nghiÖp. 3.2.3.3. Söa ®æi bæ sung c¸c qui ®Þnh vÒ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp Thø nhÊt, söa ®æi c¸c qui ®Þnh vÒ gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. CÇn söa ®æi kho¶n 1 §iÒu 19 NghÞ ®Þnh 187/2004/N§-CP theo h−íng: §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®· ®−îc Nhµ n−íc giao ®Êt, gi¸ trÞ ®Êt ph¶i ®−îc tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp CPH. §èi víi c¸c doanh nghiÖp sö dông ®Êt ë c¸c vÞ trÝ thuËn lîi nh− c¸c trung t©m kinh tÕ, c¸c khu qui ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch, hoÆc ë c¸c ®« thÞ... nÕu cã sù chªnh lÖch qu¸ lín gi÷a gi¸ trÞ ®Êt víi phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøc s¸t nhËp vµo c¸c doanh nghiÖp cã tiÒm n¨ng vÒ vèn ®Ó cã ®−îc sù ®Çu t− hîp lý, hoÆc lùa chän c¸c h×nh thøc s¾p xÕp kh¸c phï hîp. 91 Thø hai, cÇn quy ®Þnh gi¸ trÞ th−¬ng hiÖu ph¶i ®−îc tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp CPH vµ quy ®Þnh bæ sung c¸c ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ th−¬ng hiÖu ®Ó ®¶m b¶o x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ, ®óng gi¸ trÞ vèn, tµi s¶n cña Nhµ n−íc t¹i doanh nghiÖp CPH. Thø ba, cÇn bæ sung qui ®Þnh cho phÐp doanh nghiÖp CPH ®−îc lùa chän tæ chøc thÈm ®Þnh gi¸ n−íc ngoµi kh«ng ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam (theo danh s¸ch do Bé Tµi chÝnh c«ng bè) thùc hiÖn viÖc ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp. 3.2.3.4. Söa ®æi bæ sung c¸c qui ®Þnh vÒ b¸n cæ phÇn, thu nép vµ sö dông tiÒn b¸n cæ phÇn Thø nhÊt, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh cô thÓ, dÔ hiÓu, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c c¸ nh©n, tæ chøc trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh thñ tôc ®¨ng ký mua cæ phÇn, c©n söa ®æi néi dung h−íng dÉn t¹i ®iÓm a kho¶n 2.3 môc 2 phÇn B Th«ng t− 126/2004/TT-BTC theo h−íng qui ®Þnh cô thÓ c¸c lo¹i giÊy tê nhµ ®Çu t− ph¶i göi cho c¸c c¬ quan thùc hiÖn b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn khi hä ®¨ng ký mua cæ phÇn. §èi víi c¸c nhµ ®Çu t− c¸ nh©n c¸c lo¹i giÊy tê cÇn xuÊt tr×nh cã thÓ qui ®Þnh lµ: GiÊy chøng minh doanh nghiÖp, hoÆc giÊy x¸c nhËn hé khÈu th−êng tró cña ®Þa ph−¬ng, c¬ quan n¬i c− tró vµ c«ng t¸c. §èi víi tæ chøc cã thÓ qui ®Þnh lµ: QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc giÊy phÐp hµnh nghÒ, giÊy phÐp kinh doanh... lµ ®ñ. Thø hai, vÒ thêi gian c«ng khai th«ng tin b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 31 NghÞ ®Þnh 187/2004/N§-CP vµ h−íng dÉn t¹i ®iÓm a kho¶n 2.3 môc 2 phÇn B Th«ng t− 126/2004/TT-BTC cÇn söa ®æi bæ sung c¸c qui ®Þnh nµy theo h−íng: c¸c c¬ quan thùc hiÖn b¸n ®Êu gi¸ ph¶i c«ng khai th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc b¸n cæ phÇn tr−íc ngµy b¸n ®Êu gi¸ 30 ngµy, ®ång thêi cho phÐp c¸c nhµ ®Çu t− ®−îc lµm thñ tôc ®¨ng ký mua cæ phÇn ®Õn tr−íc ngµy b¸n ®Êu gi¸. Thø ba, söa ®æi c¸c quy ®Þnh t¹i ®iÓm a môc 2.3 vµ ®iÓm b môc 3.2 phÇn B Th«ng t− 126/2004/TT- BTC theo h−íng: Cho phÐp nhµ ®Çu t− ®−îc 92 mua sè l−îng cæ phÇn cao h¬n møc ®· ®¨ng ký mua tèi ®a lµ gÊp 2 lÇn. Sè l−îng mua cô thÓ ®−îc c¸c nhµ ®Çu t− ghi trong phiÕu ®Êu gi¸ cïng víi gi¸ tham gia ®Êu gi¸. ViÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu gi¸ ph¶i ®−îc tiÕn hµnh c«ng khai vµ chØ ®−îc thùc hiÖn khi thêi h¹n Ên ®Þnh tham gia ®Êu gi¸ ®· hÕt hoÆc c¸c nhµ ®Çu t− ®¨ng ký mua cæ phÇn ®· tham gia ®Êu gi¸ ®Çy ®ñ. KÕt qu¶ cña phiªn ®Êu gi¸ ph¶i ®−îc c«ng bè c«ng khai ngay trong phiªn ®Êu gi¸. Thø t−, tõ sù ph©n tÝch vÒ nh÷ng bÊt cËp trong c¸c qui ®Þnh vÒ tiªu chÝ lùa chän nhµ ®Çu t− chiÕn l−îc vµ b¸n cæ phÇn cho nhµ ®Çu t− chiÕn l−îc theo c¸c ®iÒu 27, 27, 28 NghÞ ®Þnh 187/2004/N§-CP cña ChÝnh phñ ®· nªu ë ch−¬ng 2, t¸c gi¶ ®Ò xuÊt söa ®æ bæ sung c¸c qui ®Þnh nµy nh− sau: - Nhµ ®Çu t− chiÕn l−îc lµ c¸c nhµ ®Çu t− cã tiÒm n¨ng vÒ tµi chÝnh cã n¨ng lùc qu¶n lý cã uy tÝn trong kinh doanh, cã nguyÖn väng vµ cã ®¬n ®¨ng ký ®−îc lµm cæ ®«ng chiÕn l−îc, ®¨ng ký mua cæ phÇn cña doanh nghiÖp víi sè l−îng tõ 5% vèn ®iÒu lÖ trë lªn. - Sè l−îng nhµ ®Çu t− chiÕn l−îc cÇn thu hót ®−îc doanh nghiÖp Ên ®Þnh trong ph−¬ng ¸n CPH c¨n cø vµo sè l−îng cæ phÇn b¸n ra ®· dù kiÕn. - Nhµ ®Çu t− ®−îc lùa chän lµm nhµ ®Çu t− chiÕn l−îc lµ ng−êi mua ®Êu gi¸ cæ phÇn cã sè l−îng tiÒn mua chªnh lÖch t¨ng so víi sè l−îng tiÒn tÝnh theo gi¸ sµn {(gi¸ ®Êu gi¸ - gi¸ sµn) x sè l−îng cæ phÇn ®−îc mua} lín nhÊt x¸c ®Þnh tõ cao xuèng thÊp cho ®Õn ®ñ sè ng−êi cÇn lùa chän. - Gi¸ b¸n cæ phÇn −u ®·i cho nhµ ®Çu t− chiÕn l−îc gi¶m 20% so víi gi¸ ®Çu b×nh qu©n, sè l−îng cæ phÇn b¸n −u ®·i cho c¸c nhµ ®Çu t− chiÕn l−îc tèi ®a lµ 20% sè cæ phÇn b¸n ra. Sè cæ phÇn ®−îc mua −u ®·i cña mçi nhµ ®Çu t− chiÕn l−îc ®−îc ph©n chia theo tû lÖ ®−îc mua cæ phÇn thùc tÕ cña mçi ng−êi vµ ®−îc tÝnh gi¶m gi¸ cho sè l−îng t−¬ng øng cæ phÇn ®· mua th«ng qua ®Êu gi¸. Theo t¸c gi¶ qui ®Þnh nh− nªu trªn ®¶m b¶o ®−îc tÝnh b×nh ®¼ng, tiªu chÝ ®Þnh l−îng trong viÖc lùa chän nhµ ®Çu t− chiÕn l−îc, ®ång thêi g¾n 93 víi viÖc −u ®·i víi viÖc b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn khuyÕn khÝch sù c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c nhµ ®Çu t− mµ kh«ng vi ph¹m nguyªn t¾c thÞ tr−êng trong CPH DNNN. Thø n¨m, söa ®æi c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông tiÒn thu tõ CPH DNNN. Tõ sù ph©n tÝch nh÷ng bÊt cËp trong qui ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 187/2004/N§-CP (®iÒu 35). QuyÕt ®Þnh 174/2002/Q§-TTg (§iÒu 4) vµ Th«ng t− 126/2004/TT-BTC (môc 1.3, phÇn B) ®· nªu ë ch−¬ng 2, t¸c gi¶ ®· ®Ò xuÊt h−íng söa ®æi c¸c qui ®Þnh nµy nh− sau: - Tr−íc hÕt, cÇn x¸c ®Þnh tiÒn thu ®−îc tõ CPH DNNN lµ nguån thu cña ng©n s¸ch nhµ n−íc do ®ã cÇn ph¶i ®−îc thu nép qu¶n lý sö dông theo qui ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ n−íc. - Bé Tµi chÝnh cÇn cã h−íng dÉn cô thÓ c¸c néi dung chi, møc chi cô thÓ phï hîp víi c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt vµ yªu cÇu thùc tiÔn CPH DNNN. 3.2.3.5. Söa ®æi, bæ sung c¸c qui ®Þnh ®¶m b¶o quyÒn d©n chñ cña c¸c chñ thÓ tham gia ®Çu t− Thø nhÊt, ®Ó ®¶m b¶o quyÒn b×nh ®¼ng trong viÖc ®−îc lùa chän lµ nhµ ®Çu t− chiÕn l−îc cÇn söa ®æi néi dung qui ®Þnh vÒ nhµ ®Çu t− chiÕn l−îc theo néi dung t¸c gi¶ ®· ®Ò xuÊt ë môc 3.3.3.4 võa nªu trªn. Thø hai, ®Ó t¹o lËp m«i tr−êng ®Çu t− b×nh ®¼ng phï hîp víi c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt ®Çu t− ®Æc biÖt lµ LuËt ®Çu t− chung (cã hiÖu lùc tõ 1/7/2006) ®¸p øng yªu cÇu cña qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, cÇn cho phÐp c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi cã quyÒn trë thµnh nhµ ®Çu t− chiÕn l−îc khi tham gia vµo CPH DNNN. Thø ba, cÇn söa ®æi bæ sung c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng khai th«ng tin vÒ doanh nghiÖp CPH vµ th«ng tin vÒ b¸n cæ phÇn (quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 31 NghÞ ®Þnh 187/2004/N§-CP) theo h−íng: 94 - Quy ®Þnh cô thÓ c¸c néi dung th«ng tin ph¶i c«ng khai ®¸p øng c¸c yªu cÇu c¬ b¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n ®èi víi doanh nghiÖp ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng, ®¶m b¶o cho nhµ ®Çu t− cã ®−îc nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n, ®Çy ®ñ, toµn diÖn vµ chÝnh x¸c vÒ c«ng ty cæ phÇn sÏ h×nh thµnh mµ hä sÏ lµ cæ ®«ng. - Quy ®Þnh cô thÓ tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn vµ doanh nghiÖp vÒ viÖc ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña th«ng tin ®· c«ng khai, ®¶m b¶o bÝ mËt ®èi víi c¸c th«ng tin kh«ng ®−îc phÐp c«ng khai ®Ó ®¶m b¶o tr¸nh g©y thiÖt h¹i cho c¸c nhµ ®Çu t−. - Quy ®Þnh bæ sung néi dung cho phÐp c¸c nhµ ®Çu t− ®¨ng ký mua cæ phÇn ®−îc quyÒn yªu cÇu DNNN, c¬ quan thùc hiÖn b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn cung cÊp c¸c néi dung th«ng tin vÒ doanh nghiÖp CPH, ph−¬ng ¸n CPH vµ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc b¸n cæ phÇn b»ng v¨n b¶n. - Quy ®Þnh bæ sung néi dung, c¸c doanh nghiÖp CPH vµ tæ chøc thùc hiÖn b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn cã tr¸ch nhiÖm thiÕt lËp néi dung th«ng tin ph¶i c«ng khai vÒ doanh nghiÖp CPH vµ vÒ b¸n cæ phÇn b»ng tiÕng Anh ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp CPH cã gi¸ trÞ (theo sæ s¸ch kÕ to¸n) tõ (cã thÓ lµ) 200 tû ®ång trë lªn, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi thu hót sù tham gia ®Çu t− cña c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi. 3.2.3.6. Hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh ®¶m b¶o quyÒn vµ lîi Ých cña ng−êi lao ®éng Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng, trong c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ CPH DNNN vÊn ®Ò ®¶m b¶o quyÒn vµ lîi Ých cña ng−êi lao ®éng ®· ®−îc Nhµ n−íc ®Æc biÖt quan t©m vµ thùc tÕ ®· cã nh÷ng gi¶i ph¸p tÝch cùc gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña ng−êi lao ®éng, h¹n chÕ t×nh tr¹ng ng−êi lao ®éng ph¶i chÞu c¶nh mÊt viÖc, th«i viÖc, cã nh÷ng h×nh thøc khuyÕn khÝch hç trî ng−êi lao ®éng vÒ vËt chÊt thùc sù lµm gi¶m bít khã kh¨n vÊt v¶ cña 95 ng−êi lao ®éng. VÊn ®Ò thùc hiÖn d©n chñ, më réng d©n chñ, ph¸t huy vai trß lµm chñ cña ng−êi lao ®éng trong CPH DNNN còng ®−îc tæ chøc c«ng ®oµn thùc sù quan t©m thùc hiÖn. Tuy nhiªn, còng ph¶i thõa nhËn mét thùc tÕ kh«ng ph¶i ë mäi doanh nghiÖp CPH vÊn ®Ò nµy ®Òu ®−îc doanh nghiÖp chñ ®éng thùc hiÖn vµ thùc hiÖn tèt. §Ó thùc hiÖn tèt h¬n n÷a vÊn ®Ò ng−êi lao ®éng trong CPH, ph¸t huy m¹nh mÏ quyÒn lµm chñ cña ng−êi lao ®éng trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña gi¶i ph¸p CPH doanh nghiÖp, t¸c gi¶ luËn v¨n ®Ò xuÊt söa ®æi, bæ sung mét sè néi dung sau: Thø nhÊt, cÇn quy ®Þnh cô thÓ doanh nghiÖp CPH cã tr¸ch nhiÖm lËp ph−¬ng ¸n ®µo t¹o l¹i lao ®éng (®Æc biÖt lµ víi ®èi t−îng ë ®é tuæi ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn h−ëng chÕ ®é nghØ lµm viÖc nh−ng kh«ng cßn trÎ, cã nhiÒu rµng buéc vÒ con c¸i, khã cã ®iÒu kiÖn t×m viÖc lµm míi khi bÞ th«i viÖc, mÊt viÖc). Ngay sau khi ph−¬ng ¸n CPH ®−îc phª duyÖt, doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm liªn hÖ ký kÕt c¸c hîp ®ång víi c¸c c¬ së ®µo t¹o ®Ó thùc hiÖn viÖc ®µo t¹o l¹i lao ®éng ®Ó t¹o −u thÕ cho ng−êi lao ®éng ®−îc s¾p xÕp viÖc lµm sau CPH. Thø hai, ®Ò nghÞ tiÕp tôc duy tr× chÝnh s¸ch hç trî khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng nh− NghÞ ®Þnh 41/2002/N§-CP ®èi víi ng−êi lao ®éng trong c¸c DNNN CPH cã møc thu nhËp b×nh qu©n cña ng−êi lao ®éng lµ thÊp, vÝ dô: d−íi 700.000 ®/ ng−êi/ th¸ng. Thø ba, ®Ó ®¶m b¶o ghi nhËn ®óng møc c«ng søc cña ng−êi lao ®éng ®ãng gãp vµo doanh nghiÖp, cÇn bæ sung quy ®Þnh cho phÐp nh÷ng ng−êi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp liªn tôc víi thêi gian (cã thÓ lµ) 10 n¨m trë lªn míi vÒ nghØ h−u trÝ hoÆc mÊt søc lao ®éng d−íi (cã thÓ lµ) 3 n¨m tr−íc thêi ®iÓm doanh nghiÖp cã quyÕt ®Þnh CPH (nÕu cã nguyÖn väng) ®−îc mua cæ phÇn cña doanh nghiÖp theo gi¸ −u ®·i víi møc gi¶m gi¸ (cã thÓ lµ) 20% gi¸ ®Êu b×nh qu©n. Thø t−, ®Ó thùc sù ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña ng−êi lao ®éng, thùc hiÖn thùc chÊt ph−¬ng ch©m "d©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra" trong 96 CPH DNNN cÇn bæ sung mét sè quy ®Þnh vÒ nhiÖm vô cña tæ chøc c«ng ®oµn vµ quyÒn cña ng−êi lao ®éng, cô thÓ nh− sau: - Tæ chøc c«ng ®oµn c¬ së cã nhiÖm vô: + Lùa chän vµ cö c¸c ®oµn viªn c«ng ®oµn cã n¨ng lùc trùc tiÕp gi¸m s¸t viÖc kiÓm kª, ph©n lo¹i tµi s¶n thuéc ph¹m vi tæ (®éi), ph©n x−ëng, phßng (ban) n¬i hä trùc tiÕp lµm viÖc. + Phèi hîp víi l·nh ®¹o doanh nghiÖp CPH tæ chøc cho ng−êi lao ®éng (trong ®ã cã c¸c c¸ nh©n lµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp) ®Ò xuÊt danh s¸ch, bá phiÕu tÝn nhiÖm lùa chän c¸c nhµ ®Çu t− chiÕn l−îc (trong tr−êng hîp kh«ng cã sù söa ®æi tiªu chÝ lùa chän nh− t¸c gi¶ ®· ®Ò xuÊt) ®Ó ®¶m b¶o sù kh¸ch quan trong viÖc lùa chän cña doanh nghiÖp. - Ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp CPH cã quyÒn: + §−îc tÝn nhiÖm lùa chän thµnh viªn tæ chøc c«ng ®oµn (kh«ng giíi h¹n trong ph¹m vi c¸n bé c«ng ®oµn) ®Ó giíi thiÖu, ®Ò cö tham gia vµo Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t. + §−îc cung cÊp th«ng tin vÒ kÕt qu¶ kiÓm kª, ph©n lo¹i tµi s¶n, kÕt qu¶ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp b»ng h×nh thøc v¨n b¶n ®Õn c¸c phßng, ban, tæ, ®éi s¶n xuÊt. kÕt luËn ch−¬ng 3 Ph¸p luËt ®¶m b¶o d©n chñ trong CPH DNNN lµ c«ng cô ph¸p lý quan träng ®Ó thùc hiÖn vµ ph¸t huy d©n chñ trong CPH DNNN. Hoµn thiÖn ph¸p luËt ®¶m b¶o d©n chñ trong CPH DNNN lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó thu hót sù tham gia ®«ng ®¶o cña c¸c nhµ ®Çu t−, cña quÇn chóng nh©n d©n vµo qu¸ tr×nh nµy, t¹o nªn ®éng lùc ®Èy nhanh vµ lµnh m¹nh hãa tiÕn tr×nh CPH DNNN. Hoµn thiÖn ph¸p luËt ®¶m b¶o d©n chñ trong CPH DNNN ph¶i ®¸p øng yªu cÇu gãp phÇn thùc hiÖn c¸c môc tiªu chung, c¸c ®Þnh h−íng lín vÒ 97 ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n−íc, cô thÓ lµ ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ x©y dùng nhµ n−íc ph¸p quyÒn, yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN, yªu cÇu c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh quèc gia vµ yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn ph¸p luËt ®¶m b¶o d©n chñ trong CPH DNNN cÇn ph¶i qu¸n triÖt c¸c quan ®iÓm cã tÝnh nguyªn t¾c nh−: ®¶m b¶o ®Þnh h−íng XHCN; thùc hiÖn c«ng khai, minh b¹ch theo nguyªn t¾c thÞ tr−êng; ®¶m b¶o quyÒn vµ lîi Ých cña ng−êi lao ®éng, ®Ó CPH thùc sù lµ mét gi¶i ph¸p thÞ tr−êng hãa tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña DNNN, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña DNNN, ®ång thêi vÉn ®¶m b¶o ®Þnh h−íng ®i lªn CNXH cña ®Êt n−íc, h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng hËu qu¶ x· héi vÉn ®−îc coi lµ hÖ qu¶ tÊt yÕu cña kinh tÕ thÞ tr−êng. D©n chñ lµ quyÒn lùc nhµ n−íc thuéc vÒ nh©n d©n. §¶m b¶o d©n chñ trong CPH DNNN lµ ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn quyÒn lùc nhµ n−íc trong CPH ph¶i phôc vô cho ý chÝ, nguyÖn väng vµ lîi Ých cña nh©n d©n. V× vËy, t¸c gi¶ ®· ®Ò xuÊt c¸c néi dung söa ®æi, bæ sung c¸c quy ®Þnh vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ nhµ n−íc thùc hiÖn CPH, cô thÓ nh−: - Quy ®Þnh bæ sung c¸c néi dung vÒ quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô cña DNNN, cña c¬ quan thùc hiÖn quyÒn së h÷u nhµ n−íc, c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc trong qu¸ tr×nh CPH. - §Ò xuÊt t¸ch viÖc thùc hiÖn quyÒn chñ së h÷u nhµ n−íc ra khái chñ thÓ thùc hiÖn quyÒn qu¶n lý nhµ n−íc, thµnh lËp c¸c c¬ quan thùc hiÖn quyÒn së h÷u ®éc lËp, t¸ch biÖt víi ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n−íc còng nh− ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. - §Ò xuÊt thµnh lËp c¸c ñy ban gi¸m s¸t cña c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña nh©n d©n, thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t cña nh©n d©n ®èi víi viÖc thùc thi quyÒn lùc nhµ n−íc trong CPH DNNN ®Ó h¹n chÕ tèi ®a c¸c biÓu hiÖn vi ph¹m d©n chñ, h¹n chÕ sù tham gia cña nh©n d©n, cña c¸c nhµ ®Çu t− vµo qu¸ tr×nh CPH. 98 - §Ò xuÊt gi¶i ph¸p tuyÓn chän, giao quyÒn ®¹i diÖn cæ ®«ng nhµ n−íc trong c«ng ty cæ phÇn h×nh thµnh sau CPH mét c¸ch thùc sù d©n chñ ®Ó h¹n chÕ t¸c ®éng tiªu cùc - lµm chËm l¹i tiÕn tr×nh CPH - tõ vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt liªn quan nµy. §¶m b¶o d©n chñ trong CPH lµ yªu cÇu ph¶i ®¶m b¶o quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña c¸c chñ thÓ tham gia vµo qu¸ tr×nh CPH mµ c¸c quyÒn vµ lîi Ých cã thÓ bÞ x©m h¹i trong qu¸ tr×nh CPH. V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o d©n chñ trong CPH, mét yªu cÇu tÊt yÕu ®Æt ra lµ ph¶i hoµn thiÖn mét c¸ch cã hÖ thèng, ®ång bé c¸c quy ®Þnh vÒ ®¶m b¶o quyÒn cña chñ së h÷u toµn d©n ®èi víi tµi s¶n trong doanh nghiÖp CPH, ®¶m b¶o quyÒn tù do, b×nh ®¼ng cña c¸c nhµ ®Çu t−, ®¶m b¶o quyÒn vµ lîi Ých cña ng−êi lao ®éng. §Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu nµy, t¸c gi¶ ®· ®Ò xuÊt söa ®æi, bæ sung nhiÒu néi dung cô thÓ liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò nªu trªn, gãp phÇn h¹n chÕ c¸c nguy c¬ x©m h¹i ®Õn tµi s¶n cña Nhµ n−íc trong doanh nghiÖp CPH, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ®«ng ®¶o nh©n d©n vµ c¸c nhµ ®Çu t− tham gia vµo qu¸ tr×nh CPH vµ ®Ó thùc hiÖn tèt yªu cÇu vÒ ®µo t¹o lao ®éng, s¾p xÕp viÖc lµm vµ gi¶i quyÕt tháa ®¸ng chÝnh s¸ch ®èi víi ng−êi lao ®éng. 99 kÕt luËn C¶i c¸ch nÒn kinh tÕ, thùc hiÖn vµ ph¸t huy d©n chñ trong lÜnh vùc kinh tÕ t¹o ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ cã hiÖu qu¶, n©ng cao søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ lµ nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu cña c«ng cuéc ®æi míi vµ x©y dùng ®Êt n−íc. Trong nÒn kinh tÕ n−íc ta, DNNN lµ mét bé phËn hÕt søc quan träng gi÷a vai trß chñ ®¹o, n¾m gi÷ nh÷ng lÜnh vùc then chèt, trùc tiÕp n¾m gi÷, sö dông phÇn lín nguån tµi nguyªn cña quèc gia. Víi thùc tr¹ng ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ vµ kÐm søc c¹nh tranh nh− hiÖn nay, viÖc s¾p xÕp, ®æi míi DNNN lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan vµ cã tÝnh cÊp b¸ch. Cæ phÇn hãa DNNN lµ mét gi¶i ph¸p ®æi míi DNNN, ®−a l¹i sù chuyÓn biÕn toµn diÖn vÒ c¬ cÊu së h÷u, c¬ chÕ tæ chøc ho¹t ®éng vµ h×nh thøc ph¸p lý cña DNNN, ®· ®−îc vËn dông thùc hiÖn vµ thu ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan, ®em l¹i søc sèng míi cho doanh nghiÖp, tuy nhiªn, trong thùc tiÔn thùc hiÖn cßn cã nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ, nh−: ch−a thu hót ®−îc sù tham gia cña ®«ng ®¶o nh©n d©n, cßn cã nh÷ng biÓu hiÖn lîi dông nh÷ng s¬ hë cña ph¸p luËt x©m ph¹m tµi s¶n cña doanh nghiÖp CPH, x©m ph¹m quyÒn së h÷u cña nh©n d©n, vÉn cßn t×nh tr¹ng CPH khÐp kÝn trong néi bé doanh nghiÖp... §¶m b¶o d©n chñ trong CPH DNNN lµ ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn quyÒn lùc nhµ n−íc trong CPH phôc vô cho lîi Ých cña nh©n d©n, ®−îc ®Æt trong sù kiÓm tra, gi¸m s¸t phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®¶m b¶o quyÒn lîi cña chñ së h÷u toµn d©n ®èi víi tµi s¶n nhµ n−íc ®Çu t− vµo c¸c DNNN, ®¶m b¶o quyÒn tù do, b×nh ®¼ng cña c¸c nhµ ®Çu t− tham gia mua cæ phÇn, ®¶m b¶o quyÒn vµ lîi Ých cña ng−êi lao ®éng. §¶m b¶o d©n chñ trong CPH DNNN trùc tiÕp gãp phÇn thu hót sù tham gia cña ®«ng ®¶o nh©n d©n vµo ho¹t ®éng CPH, ph¸t huy søc m¹nh cña nh©n d©n, thóc ®Èy tiÕn tr×nh CPH ®−îc thùc hiÖn nhanh h¬n, lµnh m¹nh vµ hiÖu qu¶ h¬n. 100 Ph¸p luËt ®¶m b¶o d©n chñ trong CPH DNNN lµ c«ng cô ph¸p lý quan träng ®Ó thùc hiÖn c¸c néi dung d©n chñ, ®Ó ®¶m b¶o d©n chñ trong CPH DNNN. Thùc tr¹ng ph¸p luËt ®¶m b¶o d©n chñ trong CPH DNNN cßn nhiÒu vÊn ®Ò h¹n chÕ, tån t¹i c¶ vÒ h×nh thøc vµ néi dung, dÉn ®Õn thùc tiÔn CPH DNNN ch−a thùc sù d©n chñ, ch−a thu hót ®−îc sù tham gia cña quÇn chóng nh©n d©n vµo qu¸ tr×nh nµy; cßn cã nh÷ng biÓu hiÖn thiÕu c«ng khai, minh b¹ch hoÆc lîi dông s¬ hë cña ph¸p luËt x©m h¹i ®Õn quyÒn së h÷u toµn d©n. §Ó ®¶m b¶o d©n chñ trong CPH DNNN, t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ, thóc ®Èy tiÕn tr×nh CPH, cÇn hoµn thiÖn mét c¸ch toµn diÖn ph¸p luËt ®¶m b¶o d©n chñ trong CPH DNNN. VÒ hiÖu lùc ph¸p lý: CÇn x©y dùng ph¸p luËt vÒ CPH DNNN víi h×nh thøc lµ mét ®¹o luËt ®Ó n©ng cao hiÖu lùc ®iÒu chØnh, t¹o hµnh lang ph¸p lý v÷ng ch¾c cho tiÕn tr×nh CPH DNNN. VÒ néi dung: CÇn hoµn thiÖn toµn diÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®¶m b¶o d©n chñ trong CPH DNNN, quy ®Þnh chÆt chÏ, râ rµng quyÒn h¹n, nhiÖm vô cña c¸c chñ thÓ nhµ n−íc trong CPH DNNN, x¸c lËp ®Çy ®ñ c¬ chÕ kiÓm tra, gi¸m s¸t ®èi víi viÖc thùc hiÖn quyÒn lùc nhµ n−íc trong CPH DNNN; ®Æc biÖt lµ quan t©m hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh ®¶m b¶o quyÒn së h÷u toµn d©n ®èi víi tµi s¶n tiÒn vèn nhµ n−íc ®Çu t− vµo c¸c doanh nghiÖp CPH, ®¶m b¶o sù c«ng b»ng, b×nh ®¼ng gi÷a c¸c nhµ ®Çu t−, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng−êi lao ®éng. Gi¶i quyÕt tèt c¸c yªu cÇu ®ã, t¸c gi¶ luËn v¨n tin t−ëng r»ng, tiÕn tr×nh CPH DNNN sÏ ®−îc thùc hiÖn víi tèc ®é, chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ cao h¬n, sÏ thùc sù lµ mét gi¶i ph¸p cã tÇm chiÕn l−îc quèc gia trùc tiÕp t¹o sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc. 101 danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Vò §×nh B¸ch (2005), §Æc tr−ng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam, §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp Nhµ n−íc KX.01.01, Hµ Néi. 2. Hoµng ChÝ B¶o (1992), "Tæng quan vÒ d©n chñ vµ c¬ chÕ thùc hiÖn d©n chñ x· héi chñ nghÜa ë n−íc ta: quan ®iÓm lý luËn vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu", Th«ng tin lý luËn, (9), tr. 7-11. 3. Hoµng ChÝ B¶o (1997), "D©n chñ víi t− c¸ch lµ mét chÕ ®é chÝnh trÞ", TriÕt häc, (3), tr. 55-57. 4. Ph¹m V¨n BÝch (2002), "Tõ t− t−ëng d©n chñ cña Hå ChÝ Minh ®Õn nÒn d©n chñ x· héi chñ nghÜa ë n−íc ta hiÖn nay", Lý luËn chÝnh trÞ, (2), tr. 12-17. 5. NguyÔn Thanh B×nh (2005), Qu¶n lý nhµ n−íc b»ng ph¸p luËt ®èi víi c«ng ty cæ phÇn ë ViÖt Nam, LuËn ¸n tiÕn sÜ LuËt häc, Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi. 6. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o (2002), Gi¸o tr×nh kinh tÕ - chÝnh trÞ M¸c - Lªnin, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 7. Bé Lao ®éng Th−¬ng binh vµ X· héi (1998), Th«ng t− sè 11/1998/TT- L§TBXH ngµy 21-8, vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi ng−êi lao ®éng khi chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n−íc thµnh c«ng ty cæ phÇn (theo NghÞ ®Þnh sè 44/1998/N§-CP ngµy 29-6-1998), Hµ Néi. 8. Bé Lao ®éng Th−¬ng binh vµ X· héi (1999), Th«ng t− sè 03/1999/TT-L§TBXH ngµy 9-1, vÒ söa chuÈn nghÌo trong Th«ng t− sè 11/1998/TT-L§TBXH ngµy 21-8-1998 vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng khi chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n−íc thµnh c«ng ty cæ phÇn (theo NghÞ ®Þnh sè 44/1998/N§-CP ngµy 29-6-1998), Hµ Néi. 9. Bé Tµi chÝnh (2003), Th«ng t− sè 73/2003/TT-BTC ngµy 31-7, h−íng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ gãp vèn mua cæ phÇn cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi trong doanh nghiÖp ViÖt Nam, Hµ Néi. 102 10. Bé Tµi chÝnh (2004), Th«ng t− sè 39/2004/TT-BTC ngµy 11-5, h−íng dÉn tr×nh tù thñ tôc vµ xö lý tµi chÝnh ®èi víi ho¹t ®éng mua b¸n, bµn giao, tiÕp nhËn xö lý nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña doanh nghiÖp, Hµ Néi. 11. Bé Tµi chÝnh (2004), Th«ng t− sè 42/2004/TT-BTC ngµy 20-5, h−íng dÉn gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n−íc, Hµ Néi. 12. Bé Tµi chÝnh (2004), Th«ng t− sè 126/2004/TT-BTC ngµy 24-12, h−íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§-CP ngµy 16-11-2004 cña ChÝnh phñ vÒ chuyÓn c«ng ty nhµ n−íc thµnh c«ng ty cæ phÇn, Hµ Néi. 13. ChÝnh phñ (1998), NghÞ ®Þnh sè 61/1998/N§-CP ngµy 15-8, vÒ c«ng t¸c thanh tra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, Hµ Néi. 14. ChÝnh phñ (1999), NghÞ ®Þnh sè 07/1999/N§-CP ngµy 13-2, ban hµnh Quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ ë doanh nghiÖp nhµ n−íc, Hµ Néi. 15. ChÝnh phñ (2001), QuyÕt ®Þnh sè 128/2001/Q§-TTg cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Ban chØ ®¹o ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, Hµ Néi. 16. ChÝnh phñ (2002), QuyÕt ®Þnh sè 174/2002/Q§-TTg cña Thñ t−íng ChÝnh phñ ngµy 2-2, vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quü hç trî s¾p xÕp vµ cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ n−íc, Hµ Néi. 17. ChÝnh phñ (2002), NghÞ ®Þnh sè 64/2002/N§-CP ngµy 19-6, vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n−íc thµnh c«ng ty cæ phÇn, Hµ Néi. 18. ChÝnh phñ (2002), NghÞ ®Þnh sè 79/2002/N§-CP ngµy 4-10, vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty tµi chÝnh, Hµ Néi. 19. ChÝnh phñ (2003), NghÞ ®Þnh sè 38/2003/N§-CP ngµy 15-4, vÒ viÖc chuyÓn ®æi mét sè doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi sang ho¹t ®éng theo h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn, Hµ Néi. 20. ChÝnh phñ (2003), NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§-CP ngµy 28-11, vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n, Hµ Néi. 103 21. ChÝnh phñ (2004), NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§-CP ngµy 16-11, vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty nhµ n−íc thµnh c«ng ty cæ phÇn, Hµ Néi 22. ChÝnh phñ (2004), NghÞ ®Þnh sè 199/2004/N§-CP ngµy 3-12, ban hµnh Quy chÕ tµi chÝnh ®èi víi c«ng ty nhµ n−íc, Hµ Néi. 23. ChÝnh phñ (2005), NghÞ ®Þnh sè 101/2005/N§-CP ngµy 3-8, vÒ thÈm ®Þnh gi¸, Hµ Néi. 24. ChÝnh phñ (2005), NghÞ ®Þnh sè 132/2005/N§-CP ngµy 20-10, vÒ thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña chñ së h÷u nhµ n−íc ®èi víi c«ng ty nhµ n−íc, Hµ Néi. 25. NguyÔn Cóc (2005), Hai m−¬i n¨m ®æi míi vµ sù h×nh thµnh thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa, Nxb Lý luËn chÝnh trÞ, Hµ Néi. 26. Bïi Ngäc C−êng (2001), X©y dùng vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt kinh tÕ nh»m ®¶m b¶o quyÒn tù do kinh doanh ë n−íc ta, LuËn ¸n tiÕn sÜ LuËt häc, Tr−êng §¹i häc LuËt Hµ Néi. 27. TrÇn §×nh C−êng (2005), "¶nh h−ëng cña nhµ ®Çu t− chiÕn l−îc ®èi víi gi¸ trÞ doanh nghiÖp trong cæ phÇn hãa", Tµi chÝnh, (5), tr. 26-27, 29. 28. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1991), C−¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n−íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, Nxb Sù thËt, Hµ Néi. 29. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1991), V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII, Nxb Sù thËt, Hµ Néi. 30. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1996), V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 31. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2001), V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 32. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2002), NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø ba Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng khãa IX vÒ tiÕp tôc ®æi míi ph¸t triÓn n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ n−íc, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 104 33. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2006), V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 34. NguyÔn Hoµng H¶i (2005), "§Ó ph¸t huy tèi ®a c¬ chÕ b¸n cæ phÇn qua thÞ tr−êng chøng kho¸n (gãp ý vÒ c¬ chÕ c«ng bè th«ng tin vµ ph−¬ng ph¸p b¸n cæ phÇn ra c«ng chóng)", Tµi chÝnh, (5), tr. 44-45. 35. Lª Hång H¹nh (2004), Cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ n−íc - nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 36. TrÞnh H÷u H¹nh (2005), "Th¸o gì mét sè v−íng m¾c khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp", Tµi chÝnh, (5), tr. 22-26. 37. Ph¹m H¶o - Vâ Xu©n TiÕn (2004), Toµn cÇu hãa kinh tÕ, nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi miÒn Trung, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 38. Mai Trung HËu (2002), "Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ vÊn ®Ò d©n chñ", Lý luËn chÝnh trÞ, (5), tr. 7-11. 39. NguyÔn Ngäc HiÕn (2001), C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 40. Héi ®ång Lý luËn Trung −¬ng (2004), LÏ ph¶i cña chóng ta, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 41. NguyÔn M¹nh Hïng (2004), C¸c c¬ quan chÝnh phñ vµ ch−¬ng tr×nh s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ n−íc, Nxb Thèng kª, Hµ Néi. 42. Hå Xu©n Hïng (2004), "Cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ n−íc - kÕt qu¶, v−íng m¾c vµ gi¶i ph¸p", T¹p chÝ Céng s¶n, (18), tr. 23-28, 46. 43. NguyÔn V¨n Hïng (2006), H−íng dÉn s¾p xÕp vµ cæ phÇn hãa c«ng ty nhµ n−íc, Nxb Lao ®éng - x· héi, Hµ Néi. 44. NguyÔn §×nh H−¬ng (2005), ChuyÓn ®æi kinh tÕ ë Liªn bang Nga - lý luËn, thùc tiÔn vµ bµi häc kinh nghiÖm, Nxb Lý luËn chÝnh trÞ, Hµ Néi. 45. Farrukl Iqbal vµ Jong IIyou (2002), D©n chñ kinh tÕ thÞ tr−êng vµ ph¸t triÓn - Tõ gãc nh×n c©u ¸, Nxb ThÕ giíi, Hµ Néi. 105 46. Phan Huy Lª (1992), "VÊn ®Ò d©n chñ trong truyÒn thèng ViÖt Nam", Th«ng tin lý luËn, (9), tr. 26-30. 47. V.I. Lªnin (1981), Toµn tËp, TËp 32, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va. 48. Tr−¬ng §«ng Léc (2004), "Cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ n−íc ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long - thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p", Nghiªn cøu kinh tÕ, (317), tr. 49-56. 49. Ng« Th¾ng Lîi (2004), Doanh nghiÖp nhµ n−íc trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë ViÖt Nam ®Õn 2010, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 50. Chu ViÕt Lu©n (vµ nhãm biªn so¹n) (2002), Cæ phÇn hãa - gi¶i ph¸p quan träng trong c¶i c¸ch doanh nghiÖp nhµ n−íc, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 51. LuËt d©n sù (2006), Nxb Thèng kª, Hµ Néi. 52. LuËt doanh nghiÖp 1999 (2005), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 53. LuËt doanh nghiÖp 2005 (2006), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 54. LuËt doanh nghiÖp nhµ n−íc (2003), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 55. LuËt ®Êt ®ai (2003), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 56. LuËt gi¸m s¸t cña quèc héi (2004), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 57. LuËt kÕ to¸n - thèng kª (2005), Nxb Lao ®éng - x· héi, Hµ Néi. 58. LuËt khiÕu n¹i tè c¸o (2001), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 59. LuËt kiÓm to¸n nhµ n−íc (2005), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 60. LuËt lao ®éng (2003), Nxb Lao ®éng, Hµ Néi 61. LuËt ng©n s¸ch nhµ n−íc (2001), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 62. LuËt thanh tra (2006), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 63. LuËt tæ chøc ChÝnh phñ (2001), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 64. LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ ñy ban nh©n d©n (2003), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 106 65. LuËt tæ chøc Quèc héi (2001), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 66. C. M¸c - Ph. ¡ngghen (1995), Toµn tËp, TËp 4, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 67. §ç M−êi (1998), "Ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n ë c¬ së", T¹p chÝ Céng s¶n, (20), tr. 3-8. 68. Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam (1998), Th«ng t− sè 07/1998/TT-NHNN ngµy 28-9, h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung liªn quan ®Õn ng©n hµng khi chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n−íc thµnh c«ng ty cæ phÇn, Hµ Néi. 69. Vò D−¬ng Ninh (1992), "NÒn d©n chñ t− s¶n vµ nh÷ng kinh nghiÖm", Th«ng tin lý luËn, (9), tr. 16-20. 70. Th¸i Ninh - Hoµng ChÝ B¶o (1991), D©n chñ t− s¶n vµ d©n chñ x· héi chñ nghÜa, Nxb Sù thËt, Hµ Néi. 71. Ph¸p lÖnh gi¸ ngµy 26-10-2002 (2002), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 72. Vò V¨n Phóc (2005), NÒn kinh tÕ qu¸ ®é trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam, Nxb Lý luËn chÝnh trÞ, Hµ Néi. 73. Ph¹m Ngäc Quang (2001), "ë n−íc ta d©n chñ chØ ®−îc ®¶m b¶o trong mét nÒn chÝnh trÞ nhÊt nguyªn", T¹p chÝ Céng s¶n, (18), tr. 38-44. 74. Tr−¬ng ThÞ Minh S©m (2004), "C«ng nh©n víi vÊn ®Ò cæ phÇn hãa", Khoa häc x· héi, 1(65), tr. 42-49. 75. Tr−¬ng ThÞ Minh S©m (2004), "VÊn ®Ò lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn hãa", Khoa häc x· héi, 5(69), tr. 46-50. 76. Hµ ThÞ S¸u (2004), "Cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ n−íc v× sao cßn tr× trÖ", Ph¸t triÓn kinh tÕ (9), tr. 24-26. 77. §µm Th¸i S¬n (2004), "Cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ n−íc ë ViÖt Nam - mét vµi suy nghÜ", Kinh tÕ vµ dù b¸o, (5), tr. 13-16. 78. NguyÔn Hång S¬n (2004), Vai trß kinh tÕ cña Nhµ n−íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, LuËn v¨n th¹c sÜ LuËt häc, Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi. 107 79. Lª ThÞ B¨ng T©m (2005), "Cæ phÇn hãa ®ang b−íc vµo giai ®o¹n t¨ng tèc", Tµi chÝnh, (3), tr. 8-9. 80. §Æng §×nh T©n - §Æng Minh TuÊn (2004), "Qu¸n triÖt t− t−ëng Hå ChÝ Minh vÒ d©n chñ vµ thùc hµnh d©n chñ", Lý luËn chÝnh trÞ, (5), tr. 10-16. 81. Hå B¸ Th©m (2004), "Cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ n−íc - thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p", Tæ chøc nhµ n−íc, (10), tr. 28-32. 82. TrÇn ThÞ B¨ng Thanh (2002), Vai trß cña Nhµ n−íc ®èi víi viÖc thùc hiÖn quyÒn d©n chñ cña nh©n d©n ë ViÖt Nam hiÖn nay, LuËn ¸n tiÕn sÜ LuËt häc, Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi. 83. Vò Ph¹m QuyÕt Th¾ng (1992), "Mét sè vÊn ®Ò d©n chñ trong lÜnh vùc kinh tÕ ®èi ngo¹i", Th«ng tin lý luËn, (9), tr. 30-32. 84. Hµn M¹nh Th¾ng (2005), Nh÷ng vÊn ®Ò ph¸p lý vÒ cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ n−íc, LuËn v¨n th¹c sÜ LuËt häc, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi. 85. PhÝ Träng Th¶o (2005), "Cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ n−íc ®Ó cã "b×nh míi, r−îu míi"", Tµi chÝnh, (5), tr, 26-27, 29. 86. NguyÔn Minh Th«ng (2004), "Bµi häc rót ra tõ thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ c¬ së ë doanh nghiÖp nhµ n−íc", T¹p chÝ Céng s¶n, (20), tr. 45-54. 87. NguyÔn V¨n Thøc (2004), Së h÷u: lý luËn vµ vËn dông ë ViÖt Nam, Nxb Khoa häc x· héi, Hµ Néi. 88. NguyÔn V¨n Th−êng (2005), T¨ng tr−ëng kinh tÕ ë ViÖt Nam: Nh÷ng rµo c¶n cÇn ph¶i v−ît qua, Nxb Lý luËn chÝnh trÞ, Hµ Néi. 89. Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam (2002), C«ng v¨n sè 2035/TL§ ngµy 9-12, vÒ nhiÖm vô cña C«ng ®oµn c¬ së trong vµ sau khi chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n−íc thµnh c«ng ty cæ phÇn (theo NghÞ ®Þnh sè 64/2002/N§-CP ngµy 19-6-2002 cña chÝnh phñ), Hµ Néi. 90. Lª V¨n T− (2005), ThÞ tr−êng chøng kho¸n, Nxb Thèng kª, Hµ Néi. 91. Lª V¨n Tu©n (1992), "T− t−ëng Hå ChÝ Minh vÒ thùc hµnh d©n chñ", Th«ng tin lý luËn, (9), tr. 32-36. 108 92. NguyÔn Quèc TuÊn (2004), "Cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ n−íc - thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p", Tæ chøc nhµ n−íc, (10), tr. 28-32. 93. §µo TrÝ óc (1998), "Cñng cè c¸c h×nh thøc d©n chñ v× sù v÷ng m¹nh cña Nhµ n−íc ta", Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt, (11), tr. 3-14. 94. NguyÔn Kh¶i Vi (1992), "Bµi häc vÒ d©n chñ vµ d©n chñ hãa ë §«ng ¢u vµ Liªn X« trong ®æi míi", Th«ng tin lý luËn, (9), tr. 20-22. 95. §¨ng Vinh (2005), ViÖt Nam ®æi míi vµ ph¸t triÓn, Nxb Tõ ®iÓn B¸ch khoa, Hµ Néi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay.pdf
Luận văn liên quan