Hoạt động kinh doanh tại thị trường kinh doanh thương mại dịch vụ mía đường 1

Hoạt động Kinh Doanh tại Thị Trường Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ mía đường 1 Lời mở đầu Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến quan trọng,chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường, đã đặt các nghành ,các doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh gay gắt, bên cạnh đó là các biến động khoa học ,công nghệ,kinh tế ,chính trị , mang đến cho doanh nghiệp những cơ hội, nhưng cũng đặt các doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh ngày càng biến động, phức tạp và nhiều rủi ro thách thức. Vì vậy kinh doanh trong cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải hết sức năng động ,nhạy bén, linh hoạt trước sự biến động của môi trường để khai thác ,tận dụng các cơ hội và hạn chế rủi ro trong kinh doanh. Một doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ giữa các chính sách ,chiến lược,kế hoạch ,đồng thời phải quản lí được mọi hoạt động như mua ,bán ,dự trữ, lao động ,vốn chi phí ,điều chỉnh hoạt động kinh doanh linh hoạt thích ứng với mọi biến động của thị trường ,trong mối quan hệ kinh tế đa dạng và phức tạp .Trung tâm kinh doanh thương mại dịch vụ mía đường I là một đơn vị tiêu biểu cho loại hình doanh nghiệp thương mại nhỏ ở Việt Nam ,hiện nay,đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như sự canh tranh ,sự ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh, trong khi đó vốn kinh doanh thiếu phải vay lãi xuất cao, để lỡ nhiều cơ hội kinh doanh, điều đó đặt ra cho không chỉ trung tâm mà các doanh nghiệp thương mại hiện nay ở Việt Nam làm như thế nào để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình ,nâng cao hiệu quả và mở rộng thị trường kinh doanh. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này ,trong thời gian thực tập tại trung tâm em xin chọn đề tài "Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của trung tâm kinh doanh thương mại dịch vụ mía đường I " làm đề tài nghiên cứu . Phụ lục Lời mở đầu Chương I: Cơ sở lí luận về hoạt động kinh doanh I-Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường . 1-Doanh nghiệp thương mại và chức năng của nó . 2- Các loại hình doanh nghiệp thương mại . 3-Các yêu cầu và mục đích của doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường . II- Nội dung cơ bản của hoạt động kinh doanh thương mại : 1-Hoạt động nghiên cứu thị trường. 2- Huy động và sử dụng hợp lí các nguồn đưa vào kinh doanh . 3- Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ . 4- Quản trị vốn, chi phí và nhân sự trong kinh doanh . III-Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại : 1-Các yếu tố khách quan . 2- Các yếu tố chủ quan . 3-Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh của trung tâm kinh doanh thương mại dịch vụ mía đường : I-Lịch sử hình thành và phát triển của trung tâm 1-Lịch sử hình thành và phát triển của trung tâm . 2-Chức năng hoạt động của trung tâm . 3-Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm 4-Chế độ hoạt động tài chính 5-Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh của trung tâm . 6-Mối quan hệ của trung tâm với các đơn vị khác . II- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của trung tâm : 1-Đặc điểm mặt hàng kinh doanh . 2-Đặc điểm thị trường kinh doanh . III-Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của trung tâm : 1-Các nhân tố khách quan . 2-Các nhân tố chủ quan . IV-Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của trung tâm . 1-Hoạt động nghiên cứu thị trường . 2-Hoạt động mua hàng . 3-Hoạt động bán hàng . 4-Chi phí kinh doanh . 5-Hoạt động dự trữ . 6-Khách hàng . 7-Đối thủ cạnh tranh. 8- kết quả hoạt động kinh doanh của trung tâm V-Nhận xét hoạt động kinh doanh của trung tâm : 1-ưu điểm . 2-Nhược điểm . 3-Nguyên nhân . Chương III: I-Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của trung tâm trong thời gian tới II- Các giải pháp . III-Điều kiện và tiền đề để thực hiện các giải pháp . IV-Một số kiến nghị .

doc98 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1283 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoạt động kinh doanh tại thị trường kinh doanh thương mại dịch vụ mía đường 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a vô phô thuéc vµo mïa thu ho¹ch mÝa, ®Æc biÖt lµ bÞ ¶nh h­ëng bëi thêi tiÕt, khÝ hËu. -Kinh doanh ®­êng vµ c¸c s¶n phÈm sau ®­êng mang t×nh thêi vô. -Quy m« kinh doanh cña Trung t©m cßn bÐ khã kh¨n trong viÖc tæ chøc hoµn thiÖn mét cuéc ®iÒu tra thÞ tr­êng toµn diÖn, tæ chøc dù tr÷ vµ x©y dùng m¹ng l­íi mua hµng hîp lÝ. Ch­¬ng III: I-Ph­¬ng h­íng vµ kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi: NhËn thøc râ nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc tíi Trung t©m ®­îc sù tham m­u cña c¸c c¸n bé phßng kinh doanh ®· thùc hiÖn c«ng t¸c chuÈn bÞ vµ lËp kÕ ho¹ch kinh doanh trong cho thêi gian tíi. Sau khi ®· ph©n tÝch c¸c yÕu tè kh¸ch quan còng nh­ chñ quan ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh, kÕt hîp víi tiÒm n¨ng cña Trung t©m nh­ t×nh h×nh tµi chÝnh, nguån nh©n lùc, c¸c mèi quan hÖ cña Trung t©m , ban l·nh ®¹o ®· ®­a ra ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu cô thÓ sau: -VÒ t¹o nguån hµng: ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ Trung t©m ®· x©y dùng kÕ ho¹ch chi tiÕt phÊn ®Êu mua hµng theo sè l­îng vµ chØ tiªu sau: ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2001 -XuÊt khÈu -NhËp khÈu USD USD 2.125.000 404.880 MÆt hµng chñ yÕu 1. XuÊt khÈu mËt 2. XuÊt khÈu ®­êng 3. Kinh doanh néi ®Þa 4. Kinh doanh mËt néi ®Þa 5. C¸c lo¹i hµng kh¸c TÊn TÊn TÊn Ngh×n ®ång 25.000 1.000 6.000 2.500 300.000 -VÒ c«ng t¸c b¸n hµng: Trong thêi gian tíi n¾m v÷ng thÞ tr­êng cò, më réng thÞ tr­êng míi c¶ vÒ chiÒu s©u vµ chiÒu réng, duy tr× vµ më réng kh¸ch hµng b¸n bu«n vµ b¸n lÎ, ph¸t triÓn trªn c¬ së mÆt hµng ®­êng vµ mËt xuÊt khÈu lµ chñ lùc. -VÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n: Ngoµi nhiÖm vô lo ®ñ vèn cho yªu c©u kinh doanh cña Trung t©m, thùc hiÖn h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n theo ®Þnh kú, x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n gi¶m chi phÝ, sö dông vèn phï hîp víi nhiÖm vô s¶n xuÊt n¨m 2001. -C«ng t¸c kÕ ho¹ch qu¶n lÝ kho vµ x©y dùng c¬ b¶n: Trung t©m dù tÝnh më réng thªm cöa hµng b¸n lÎ, v¨n phßng giao dÞch ®Çu t­ mua s¾m trang thiÕt bÞ v¨n phßng, x©y dùng thªm nhµ kho vµ ®Çu t­ mua s¾m c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn phôc vô kh¸ch hµng trong n¨m 2001. -Môc tiªu ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2001 cña Trung t©m lµ: +Gi÷ v÷ng vµ ®Èy m¹nh tèc ®é kinh doanh phÊn ®Êu ®¹t møc doanh thu 47,272294 tû ®ång. +X©y dùng ®éi ngò qu¶n lÝ , c¸n bé kinh doanh cã ®ñ n¨ng lùc ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña thêi k× míi. Mét sè chØ tiªu tæng hîp ChØ tiªu §¬n vÞ Gi¸ trÞ 1. Doanh thu TriÖu ®ång 47.272,294 2. Tæng chi phÝ -Gi¸ vèn -Chi phÝ qu¶n lÝ TriÖu ®ång 47.228,261 46.629,461 998,8 3. Lîi tøc tr­íc thuÕ ThuÕ lîi tøc TriÖu ®ång 44,033 14,09 4. Lîi tøc sau thuÕ TriÖu ®ång 29,943 +VÒ thÞ tr­êng: Trung t©m sÏ tæ chøc thªm c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o vµ sÏ ®Çu t­ thªm thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho nghiªn cøu thÞ tr­êng, thu thËp, xö lÝ th«ng tin. +VÒ vèn kinh doanh: Trung t©m sÏ tËn dông lîi thÕ cña m×nh ®Ó t¨ng c­êng vèn hç trî tõ tæng c«ng ty, t¹o mèi quan hÖ tèt víi ng©n hµng ®Ó vay vèn cho kinh doanh. +VÒ kh©u qu¶n lÝ: Trung t©m sÏ t¨ng c­êng c«ng t¸c th«ng tin... tÕ, theo dâi chÆt chÏ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong l­u th«ng t¨ng c­êng sö dông ®ßn bÈy ®Ó kÝch thÝch, c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p lµm viÖc, hiÖu qu¶ c«ng viÖc. II- Mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña trung t©m : 1-X©y dùng vµ hoµn thiÖn chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh : Ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mçi doanh nghiÖp lµ mét chñ thÓ cã quyÒn tù do kinh doanh ,tù do c¹nh tranh theo nguyªn t¾c tù h¹ch to¸n lÊy thu bï chi ®¶m b¶o cã l·i vµ thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc th«ng qua thuÕ, bèi c¶nh ®ã buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù chñ trong kinh doanh tù ®Þnh ®o¹t vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh nhµ n­íc kh«ng can thiÖp vµo kinh doanh cña doanh nghiÖp nh­ tr­íc ®©y ,v× vËy mäi vÊn ®Ò kinh doanh c¸i g× cho ai nh­ thÕ nµo ®Òu ph¶i do doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh mÆt kh¸c trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng kinh doanh th­êng xuyªn biÕn ®éng t¹o ra c¬ héi vµ th¸ch thøc ,doanh nghiÖp ph¶i biÕt ®ãn nhËn thêi c¬ vµ tr¸nh nh÷ng nguy c¬ ¶nh h­ëng ®Õn kinh doanh trong khi ®ã xu thÕ khu vùc ho¸ ,quèc tÕ ho¸ m¹nh mÏ ®iÒu nµy ®ßi hái trong khi quyÕt ®Þnh vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh doanh nghiÖp kh«ng chØ quan t©m ®Õn m«i tr­êng kinh doanh trong n­íc mµ ph¶i tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè t¸c ®éng cña thÕ giíi v× vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu c¸c yÕu tè cña m«i tr­êng kinh doanh ®Ó ®­a ra c¸c môc tiªu phï hîp ,víi môc tiªu ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i lËp ra ®­îc chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n kh¶ thi . §Ó x©y dùng chiÕn l­îc ®óng ®¾n trung t©m cÇn ph¶i c¨n cø vµo : -C¨n cø vµo c¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña nhµ n­íc cña ngµnh kÕt hîp víi viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng kü ®Çy ®ñ chi tiÕt dù ®o¸n t×nh h×nh ®­a ra môc tiªu (cô thÓ ®Þnh l­îng ,linh ho¹t,kh¶ thi ,nhÊt qu¸n ,vµ hîp lÝ ) tËn dông c¬ héi kinh doanh vµ h¹n chÕ rñi ro . -Tù chñ t×m gi¶i ph¸p vµ lùa chän ph­¬ng ¸n kinh doanh tèi ­u . -§Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu th«ng tin dù b¸o vÒ ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu nh÷ng c¬ héi th¸ch thøc ®èi víi trung t©m ,ph©n tÝch dù b¸o t×nh h×nh s¶n xu¸t tiªu dïng . -Trung t©m cÇn ph¶i c¨n cø vµo tiÒm lùc cña m×nh ,biÕt khai th¸c nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ h¹n chÕ nh÷ng ®iÓm yÕu kh¾c phôc khã kh¨n thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra . -Tèi ­u ho¸ trong viÖc ph©n bæ c¸c nguån lùc trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh th«ng qua h×nh thøc vay ng©n hµng ,xin trî cÊp tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc,tham gia liªn doanh ,liªn kÕt thu hót sù tham gia cña n­íc ngoµi ,huy ®éng tõ c¸n bé nh©n viªn ®èi víi ph©n bæ ,sö dông ph¶i tiÕn hµnh theo môc tiªu ,chiÕn l­îc chó träng môc tiªu ,­u tiªn cho tõng giai ®o¹n -Trung t©m cßn ph¶i ®iÒu chØnh kÞp thêi cac môc tiªu vµ ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp víi sù thay ®«Ø cña m«i tr­êng kinh doanh trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc. 2-Ph¸t triÓn c«ng t¸c thu thËp xö lÝ th«ng tin x¸c ®Þnh nhu cÇu thÞ tr­êng më réng kinh doanh . Bªn c¹nh nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ tr­oiõng trung t©m ph¶i chó träng h¬n vµo nghiªn cøu chi tiÕt ,thùc chÊt lµ nghiªn cøu ®èi t­îng mua vµ b¸n hµng ho¸ mµ trung t©m kinh doanh .Khi nghiªn cøu t×nh h×nh cung thÞ tr­êng cÇn ph¶i nghiªn cøu khèi l­ong hµng b¸n ra trªn thÞ tr­êng , sè l­îng c¸c ®¬n vÞ cung øng t×nh h×nh cung cÊp trong mÊy n¨m gÇn ®©y ,gi¸ b¸n trung b×nh vµ chÝnh s¸ch ph©n phèi cña hä nh­ thÕ nµo ,khi nghiªn cøu vÒ ®èi thñ c¹nh tranh ph¶i x¸c ®Þnh sè l­îng so s¸nh chÊt l­îng hµng ho¸ ,gi¸ c¶ ,dÞch vô ®Ó cã chÝnh s¸ch ®æi míi vµ thu hót nghiªn cøu kh¸ch hµng ph¶i lËp ®­îc danh s¸ch kh¸ch hµng hiÖn nay , t­¬ng lai chó träng ®Õn kh¸ch hµng truyÒn thèng cã quan hÖ lµm ¨n l©u dµi ®ång thêi nghiªn cøu vÒ uy tÝn ,kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ yªu cÇu vÒ nhu cÇu cña hä . -§Ó nghiªn cøu th«ng tin thø cÊp cã chÊt l­îng phï hîp víi yªu cÇu nghiªn cøu th× ph¶i x¸c ®Þnh cô thÓ th«ng tin cÇn vµ nguån thu thËp .Trung t©m cã thÓ thu thËp th«ng tin qua c¸c nguån tõ s¸ch b¸o t¹p chÝ trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng qua phßng th­¬ng m¹i hay m¹ng internet. -§èi víi th«ng tin s¬ cÊp nªn chän ph­¬ng ph¸p phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ ë trung t©m nh­ng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng ,trung t©m cã thÓ t¨ng c­êng c¸n bé ®Õn c¸c c¬ së , nguån hµng ®Ó lËp ®­îc mèi quan hÖ ,giao dÞch ®µm ph¸n,®Õn c¸c ®¬n vÞ kh¸ch hµng dÓ giíi thiÖu hµng ho¸ hoÆc göi th­ chµo hµng. -C¨n cø vµo môc tiªu chung cña trung t©m còng nh­ t­¬ng lai ph¸t triÓn kinh doanh trung t©m ®­a ra c¸c môc tiªu mang tÝnh chiÕn l­îc cho c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh cho viÖc x©m nhËp thÞ tr­êng ,hiªn nay thÞ tr­êng ®­êng ®ang s«i ®éng nh­ng trong t­¬ng lai sÏ nh­ thÕ nµo trung t©m cã më réng ®­îc thÞ tr­êng hay kh«ng ®©y lµ vÊn ®Ò cÇn quan t©m trong c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng v× vËy môc tiªu nghiªn cøu thÞ tht­êng cÇn x¸c ®Þnh ®­îc : +Quy m« thÞ tr­êng cña trung t©m ë hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai . +Sù biÕn ®éng cña cung cÇu trong thêi gian tíi . -Trung t©m cÇn ph¶i quan t©m h¬n n÷a ®Õn viÖc ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n cho c¸n bé nghiªn cøu thÞ tr­êng b»ng viÖc tæ chøc cho hä tham gia c¸c líp häc båi d­ìng ng¾n dµi h¹n vÒ kiÕn thøc thÞ tr­êng ,tæ chøc c¸c buæi nãi chuyÖn th¶o luËn vÒ c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng gi÷a c¸c chuyªn gia thÞ tr­êng cã kinh nghiÖm ë ®¬n vÞ kh¸c víi c¸n bé nh©n viªn cña trung t©m . -Sau khi thu th©p th«ng tin trung t©m nªn xö lÝ nh÷ng th«ng tin ®ã tøc lµ nªn tiÕn hµnh tæng hîp ph©n lo¹i ph©n tÝch ®Ó x¸c ®Þnh ®óng ®¾n vµ chÝnh x¸c lo¹i trõ th«ng tin nhiÔu ®Ó gióp ®­a ra quyÕt ®Þnh tèi ­u ,bªn c¹nh ®ã trung t©m cÇn hç trî thªm c¸c ph­¬ng tiÖn thu thËp xö lÝ th«ng tin . -Trong ®iÒu kiÖn h¹n chÕ vÒ nguån lùc còng nh­ quy m« kinh doanh trung t©m cã thÓ thµnh lËp mét tæ chuyªn nghiªn cøu thÞ tr­¬ng tõ 2 ®Õn 3 ng­êi,chän ng­êi cã n¨ng lùc ,n¨ng ®éng ,nh¹y bÐn víi kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó chuyªn m«n ho¸ nghiªn cøu thÞ truêng ,®ång thêi còng cÇn lËp kÕ ho¹ch nghiªn cøu phï hîp víi t×nh h×nh cña trung t©m theo tr×nh tù: +Thu thËp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng th«ng qua tµi liÖu hoÆc nghiªn cøu thùc tÕ . +X¸c ®Þnh môc tiªu cÇn nghiªn cøu . +Xö lÝ lôa chän ,ph©n tÝch th«ng tin +Ra quyÕt ®Þnh vÒ ph¸t triÓn hay më réng kinh doanh hµng ho¸ . +QuyÕt ®Þnh vÒ gi¸ c¶ vµ c¸c h×nh thøc dÞch vô . -Khi nghiªn cøu thÞ tr­êng trung t©m cÇn ph¶i chó tréng : +Nghiªn cøu thÞ tr­êng mµ m×nh kinh doanh +Nghiªn cøu kh¸ch hµng ph¶i x¸c ®Þnh kh¸ch hµng cña m×nh lµ ai ,nhu cÇu cña tõng lo¹i ,kh¶ n¨ng thanh to¸n ,kh¶ n¨ng vÒ quan hÖ l©u dµi th­êng xuyªn hay t¹m thêi . +Nghiªn cøu hµng ho¸ vÒ chÊt l­îng gi¸ c¶ kh¶ n¨ng c¹nh tranh, khai th¸c nguån . +Nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh . +Nghiªn cøu vÒ ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng hÖ thèng giao th«ng vµ c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn tin . -nghiªn cøu thÞ tr­êng trung t©m cÇn ph¶i t×m kiÕm nh÷ng th«ng tin ,chiÕn l­îc ph¸t triÓn dµi h¹n ,ng¾n h¹n cña c¸c nghµnh sö dông ®­êng mËt ,nha lµm nguyªn liÖu, ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p khai th¸c cã hiÖu qu¶ . +Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t¸c ®éng c¸c yÕu tè nh­ :khoa häc c«ng nghÖ ,chÝnh trÞ,x· héi ,kinh tÕ ,d©n sè v¨n ho¸ ,c¹nh tranh cã ¶nh h­ëng ®Õn nhu cÇu sö dông ®­êng vµ c¸c s¶n phÈm sau ®­êng cña c¸c nghµnh sö dungj nã lµm nguyªn liÖu,bëi v× thùc tÕ ë trung t©m m¹ng l­íi cöa hµng b¸n lÎ cßn nhá nªn h×nh thø c phôc vô nhu cÇu cña d©n c­ Ýt ,mµ chñ yÕu lµ b¸n víi khèi l­îng lín cho c¸c doanh nghiÖp sö dông ®­êng vµ sau ®­êng v× vËy ®Ó thµnh c«ng tr­íc tiªn trung t©m ph¶i hiÓu ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c c¸c yÕu tè liªn quan trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn nhu cÇu ,thÞ hiÕu ,søc mua cña kh¸ch hµng nµy míi cã thÓ gióp trung t©m x¸c ®Þnh ®­îc tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng mµ trung t©m ch­a khai th¸c hÕt +Hµng ho¸ trung t©m kinh doanh mang tÝnh thêi vô c¶ trong s¶n xuÊt vµ tiªu dïng ,v× vËy ph¶i quan t©m ®Õn nghiªn cøu thÞ tr­êng xem giai ®o¹n nµo trong n¨m cã nhu cÇu cao ®Ó lËp ph­¬ng ¸n kinh doanh cho phï hîp . -§Çu t­ thªm c¬ sá vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng nh­ c¸c dông cô tÝnh to¸n phôc vô cho thèng kª ph©n tÝch tµi liÖu ,m¸y in ,m¸y tÝnh cã thÓ mua hoÆc ®Æt c¸c t¹p chÝ chuyªn nghµnh ,b¸o chÝ th­¬ng m¹i ,thêi b¸o kinh tÕ …Bªn c¹nh ®ã nªn ®Çu t­ thªm c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cho c¸n bé nh©n viªn thu thËp ph©n tÝch xö lý th«ng tih nhanh chãng chÝnh x¸c ,®Çu t­ cac ph­¬ng tiÖn ®i l¹i thuËn tiÖn cho viÖc ti×m kiÕm th«ng tin giao dÞch víi kh¸ch hµng , víi ®¬n vÞ nguån hµng 3-C¸c biÖn ph¸p khai th¸c nguån vµ mua hµng æn ®Þnh cã hiÖu qu¶ : T¹o ®­îc nguång hµng æn ®Þnh trung t©m cã thÓ chñ ®éng trong ho¹t ®éng kinh doanh ,tËn dông c¸c c¬ héi ,cã nguång hµng æn ®Þnh sÏ gi¶m ®­îc t×nh tr¹ng bÞ Ðp gi¸ khi hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng khan hiÕm ,gióp trung t©m cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng mua hµng cã ®ñ hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu trung t©m cã thÓ ¸p dông c¸c biªn ph¸p : Trung t©m nªn më réng còng cè mèi quan hÖ æn ®Þnh l©u dµi kÝ kÕt c¸ hîp ®ång kinh tÕ dµi h¹n ®Ó cã nguån hµng æn ®Þnh . Trung t©m cã thÓ thùc hiÖn c¸c h×nh thøc : Thu mua b»ng tiÒn mÆt trùc tiÕp kh«ng cÇn kÝ kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ tõ ng­êi s¶n xuÊt hoÆc c¸c ®èi t­îng muèn b¸n hµng kh¸c ,¸p dông h×nh thøc nµy khi nguån hµng trªn thÞ tr­êng khan hiÕm . Trong ®iÒu kiÖn hµng ho¸ khã mua trung t©m cã thÓ ¸p dông h×nh thøc kÝ quü tr­íc ®Ó mua hµng ,®©y lµ h×nh thøc dÆt cäc cho ng­êi s¶n xuÊt h×nh thøc nµy cã thÓ ®¶m b¶o trung t©m cã hµng tr¸nh bÞ ®èi thñ c¹nh tranh giµnh mÊt Trung t©m ph¶i kh«ng ngõng më réng mèi quan hÖ cña m×nh víi c¸c nguån hµng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ trong thu mua ,®Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã th× ph¶i n©ng cao uy tÝn cña m×nh ®èi víi b¹n hµng cã thÓ coi ®©y nh­ lµ mét c«ng cô c¹nh tranh víi ®èi thñ tr«ng kh©u mua hµng ®ång thêi gióp cho trung t©m trong ®iÒu kiÖn khan hiÕm hµng ho¸ cã thÓ mua hµng ®­îc nhanh chãng gi¸ c¶ hîp lÝ ®¶m b¶o chÊt l­îng hµng ho¸ ,gi¶m ®­îc c¸c thñ tôc r­êm rµ kh«ng cÇn thiÕt ®Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy trung t©m ph¶i chuÈn bÞ ®ñ tµi chÝnh thanh to¸n ®óng h¹n tr¸nh nî ®äng trµn lan ,chuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn nhËn hµng ®óng hÑn nhanh chãng tranh thñ thêi gian cña c¶ hai bªn ,chuÈn bÞ c¸c chøng tõ ,giÊy tê cÇn thiÕt ®Ó mua vµ nhËn hµng thuËn lîi Trung t©m cÇn ph¶i chuÈn tµi chÝnh vµ c¬ së vËt chÊt cÇn thiÕt cã thÓ cã c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch c¸n bé nh©n viªn kinh doanh tÝch cùc tham gia khai th¸c nguån hµng b»ng c¬ chÕ th­ëng ph¹t nghiªm ®èi víi c¸n bé lµm tãt hay kh«ng tèt nhiÖm vô ®­îc giao hoÆc cã thÓ thùc hiÖn giao kho¸n trong kh©u mua hµng ®Ó kÝch thÝch tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng tuy nhiªn møc giaop kho¸n ph¶i hîp lia kh«ng g©y søc Ðp cao víi ng­êi th­c hiÖn v× t×nh h×nh mua hµng cßn phô thuéc vµo s¶n xuÊt cña nhµ m¸y ,t×nh h×nh cung cÇu gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng Tæ chøc nghiªn cøu vµ lùa chän nguån hµng thuËn lîi nhÊt cho viÖc vËn chuyÓn chÊt l­îng ®¶m b¶o ,æn ®Þnh ®Ó gi¶m bít chi phÝ vËn chuyÓn chi phÝ thu mua ,chän nguån hµng tËp trung ,tæ chøc hîp lÝ m¹ng l­íi thu mua dÓ gi¶m bít chi phÝ thu mua chi phÝ giao dÞch ,c«ng t¸c ®ång thêi cÇn ph¶i tæ chøc tèt hÖ thèng th«ng tin tõ nguån hµng b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau nh­ cö ®¹i diÖn x©y dùng tèt mèi quan hÖ víi c¸c c¸n bé cua rnguån hµng ®Ó trao ®æi th«ng tin ,tranh thñ sù gióp ®ì cña hä ,hoÆc trao ®æi qua c¸ ph­¬ng tiÖn th«ng tin . §èi víi c«ng tac t¹o nguån ,mua hµng con ng­êi còng ®ãng vai trß quan träng ®Ó t×m nguån hµng cã chÊt l­îng cao ,gi¸ c¶ phï hîp,mét c¸n bé nh©n viªn giái ph¶i lµ ng­êi n¨ng ®éng cã kü n¨ng giao tiÕp tèt ,kh¶ n¨ng khai th¸c n¾m b¾t th«ng tin tèt ,t¹o ®­îc uy tÝn víi ®èi t¸c khai th¸c ®­îc nguån hÇng æn ®Þnh ,chi phÝ thu mua thÊp v× vËy cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé thu mua ,t¹o nhuån ®Ó n¨ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña hä . 3-BiÖn ph¸p t¨ng c­êng ho¹t ®éng dÞch vô vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng b¸n hµng cña trung t©m . DÞch vô gi÷ vai trß quan träng trong c«ng t¸c b¸nhµng nh­ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña trung t©m dÞch vô lµ h×nh thøc tèt nhÊt ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng sÏ ®¶m b¶o sù tho¶ m·n vµ tin t­ëng cua rkh¸ch hµng v¬Ý trung t©m qua ®ã uy tÝn cua rtd ®­îc n©ng cao t¹o lîi thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng t¨ng c­êng c¸c h×nh thøc dÞch vônh»m tËn dông ®­îc kh¶ n¨ng hiÖn cã ®¶m b¶o sö dông vèn cã hiÖu qua trung t©m cã thÓ sö dông c¸c biÖn ph¸p : -Trung t©m ph¶i t¹o cho m×nh mét phong c¸ch riªng tr­íc t×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t trong thÞ tr­êng ®Ó t¨ng thÞ phÇn ®Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy khi ®¸nh gi¸ x¸c ®Þnh chÊt l­îng dÞch vô ph¶i xÕt ®Ðn b¶n th©n trung t©m so víi ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó cung cÊp ®­îc chÊt l­îng dÞch vô tèt ph¶i hiÓu ®­îc nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ®¸nh gia svµ c¶m nhËn cña kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng vµ dÞch vô . -CÇn ph¶i th­êng xuyªn n©ng cÊp c¶i t¹o v¨n phßng giao dÞch ,tiÕp kh¸ch t¹o sù chó ý vµ g©y niÒm tin víi kh¸ch hµng . _Nªn ®Çu t­ mua s¾m thªm ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn hµng ho¸ ®¶m b¶o phôc vô nhanh chãng kÞp thêi thuËn tiÖn . -Söa ch÷a n©ng cÊp x©y dùng thªm kho dù tr÷ hµng ho¸ ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng giao nhËn chñ ®éng thuËn tiÖn h¬n -N©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng b»ng c¸ch phôc vô mäi lóc mäi n¬i ,®óng theo yªu cÇu cua rkh¸ch ®óng ®Þa ®iÓm cña kh¸ch mong ®îi do ®ã ph¶i khai th¸c tèt nguån hµng ®Ó cã chÊt l­îng gi¸ c¶ hîp lÝ b¸n ra thÞ tr­êng ®ång thêi ph¶i tæ chøc kiÓm tra chÊt l­îng hµng ho¸ vµ hµng ho¸ kinh doanh ë trung t©m ®ßi hái yªu cÇu bao qu¶n cao nªu skh«ng dÔ bÞ h­ háng ,gi¶m chÊt l­îng ®iÒu ®ã ¶nh h­ëng uy tÝn cu¶ trung t©m bªn c¹nh yÕu tè vÒ c¬ së vËt chÊt th× con ng­êi ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng dÞch vô v× vËy trung t©m cÇn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c kho¸ häc n©ng cao kh¶ n¨ng giao tiÕp xö lý c¸c t×nh huèng tr­íc kh¸ch hµng cña c¸n bé nh©n viªn . -Më réng c¸c mèi quan hÖ nh»m cñng cè vµ x©y dùng niÒm tin víi kh¸ch hµng ,víi b¹n hµng ,víi nh÷ng ng­êi cã liªn quan b»ng c¸c h×nh thøc :qu¶ng c¸o ,xóc tiÕn hîp lý phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh cña trung t©m . -MÆc dï hµng ho¸ kinh doanh ë trung t©m lµ nh÷ng mÆt hµng th«ng dông nh­ :®­êng ,b¸nh kÑo ,r­îu .bia ……MÆt hµng chñ lùc lµ ®­êng ,h×nh thøc kinh doanh chñ yÕu lµ b¸n bu«n cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt sö dông ®­êng lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt cho c¸c nhµ bu«n ,®¹i lý…..V× vËybiÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ nhÊt lµ chµo hµng qua ®¬n ,cö d¹i diÖn ®Õn tËn n¬i ®Ó giao dÞch ®µm ph¸n ,giíi thiÖu t¹i c¸c quÇy hµng, cöa hµng, qua b¶ng biÓu …. B¸n hµng lµ nhiÖm vô c¬ b¶n thùc hiÖn môc ®Ých cña kinh doanh ®ång thêi nã còng gãp phÇn quyÕt ®Þnh c¸c nhiÖm vô kh¸c vµ h¬n thÕ n÷a ,kÕt qu¶ ho¹t ®éng b¸n hµng ph¶n ¸nh sù ®óng ®¾n cua rmôc tiªu ,chiÕn l­îc kinh doanh ,ph¶n ¸nh kÕt qu¶ haäat ®éng cña trung t©m trªn thÞ tr­êng . B¸n hµng lµ môc tiªu cña ho¹t ®éng kinh doanh chØ cã b¸n hµng m¬Ý gióp trung t©m ®¹t ®­îc môc ®Ých kiÕm lîi nhu©nj nÕu kh©u b¸n hµng thùc hiÖn tèt hµng ho¸ b¸n ra t¨ng sÏ lµm cho lîi nhuËn cña trung t©m t¨ng lªn ,ng­îc l¹i nªu sdb¸n hµng kh«ng ®­îc tæ chøc tèt lµm lîi nhuËn gi¶m v× vËy ®Ó thóc ®¶y ho¹t ®éng b¸n hµng trung t©m cã thÓ sö dông c¸c biÖn ph¸p : -§èi víi kh¸ch hµng truyÒn thèng trung t©m cã thÓ coi viÖc gi÷ mèi quan hÖ víi hä lµ rÊt quan trong cã thÓ th­êng xuyªn cñng cè mèi quan hÖ ®ã theo h×nh thøc : +Chñ ®éng t×m c¸ch thøc theo s¸t c¸c nhu cÇu cña hä nh­ cö c¸n bé ®Õn c¬ së n¾m b¾t th«ng tin vÒ nhu cÇu ,thêi gian sè l­îng ,tõ ®ã cã biÖn ph¸p ®¸p øng kÞp thêi nhanh chãng vµ ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña hä . +¸p dông c¸c chÝnh s¸ch yªu ®·i ®èi víi hä b»ng c¸c h×nh thøc gi¶m gi¸ khi mua víi khèi l­îng lín hay kÝ hîp dång dµi h¹n trung t©m cã thÓ ­u tiªn cung cÊp hµng cho hä tr­íc khi hµng ho¸ khan hiÕm +¸p duông c¸c ph­¬ng thøc giao dÞch thanh to¸n mÒm dÎo linh ho¹t nh­ giao dÞch gi¸n tiÕp kÝ hîp ®ång qua th­ tÝn ,fax…thanh to¸n b»ng c¸ h×nh thøc kh¸c nhau nh­ tiÒn mÆt sÐc chuyÓn kho¶n . -§èi víi kh¸ch hµng míi viÖc thu hót hä cÇn chó ý c¸c h×nh thøc : +Cö c¸n bé nh©n viªn xuèng tËn n¬i ®Ó giíi thiÖu hµng ho¸ giao dÞch ®µm ph¸n kÝ kÕt c¸c hîp dång cung cÊp +Còng cè m¹ng l­íi kinh doanh hiÖn cã ,tiÕp tôc n©ng cao më réng c¸c cña hµng c¸c ®iÎm b¸n hµng ®Ó thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng cung nh­ më réng kh¶ n¨ng më réng nhu cÇu nhá lÎ +Hoµn thiÖn viÖc tr­ng bµy hµng ho¸ còng nh­ n©ng cÊp trang trÝ biÓn b¶ng cöa hµng cña trung t©m . +Hoµn thiÖn kªnh b¸n hµng tæ chøc thªm c¸c cöa hµng b¸n lÎ vµ ®¹i lÝ -§èi víi kh¸ch hµng míi còng nh­ kh¸ch hµng truyÒn thèng ®Òu cã vai trß quan träng ®èi víi trung t©m bëi v× b¸n hµng ®Ó thøc hiÖn môc tiªu cña trung t©m h­¬ngd tíi kh¸ch hµng thu lîi nhuËn lín nhÊt ,b¸n hµng thùc chÊt lµ viÖc trao ®æi gi÷a con ng­êi víi nhau lµ qua tr×nh ®µm ph¸n ®Ó ®i ®Õn kÕt qu¶ tèt ®Ñp ®©y lµ mét nghÖ thuËt trong kinh doanh ®ßi hái trung t©m ph¶i cã déi ngò c¸n bé giái nhanh nh¹y cã n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt ,b¸n hµng gãp phÇn quan träng thu hót kh¸ch hµng t¨ng kh¶ n¨ng b¸n v× vËy trung t©m ph¶i th­êng xuyªn huÊn luyÖn n©ng cao nghiÖp vô cho c¸n bé nh©n viªn giao dÞch ,b¸n hµng cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm t¸c phong nhanh ,lu«n gi÷ th¸i ®é niÒm nëvíi kh¸ch -chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng sÏ ®em l¹i thµnh c«ng rùc rì thËm chÝ c¶ khi thÞ tr­êng ®ang suy tho¸i v× vËy ho¹t ®éng b¸n hµng ph¶i coi kh¸ch hµng lµ xuÊt ph¸t ®iÓm cho mäi chiÕn l­îc kinh doanh ,vµ ph¶i biÕt kh¸ch hµng cÇn g× ®Ó s½n sµng ®¸p øng . -Trung t©m cÇn duy tr× vµ më réng quan hÑ víi c¸c kh¸ch hµng mua khèi l­îng lín t×m kiÕm c¸ hîp ®ång dµi h¹n b¶o ®¶m ho¹t ®éng b¸n hµng æn ®Þnh. -CÇn ph¶i tiÕp tôc vµ sö dông thªm c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o ,xóc tiÕn cñng cè vÞ thÕ cña trung t©m vµ më réng thÞ tr­êng kinh doanh 4-C¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ kinh doanh : Trong ho¹t ®éngkd th­¬ng m¹i chi phÝ kinh doanh bao gåm chi mua hµng ,chi phÝ thu mua ,vËn chuyÓn b¶o qu¶n ,chi phÝ qu¶n lÝ hµnh chÝnh trong ®ã chi phÝ mua la fkho¶n chi lín nhÊt ®«Ý víi trung t©m v× vËy lùa chän mua hµng ®èi t¸c mua ph¶i ®¶m b¶o hµng mua b¸n ®ùoc trªn thÞ tr­êng cïng mét lo¹i hµng ho¸ ph¶i chän hµng cã chÊt l­îng tèt víi chi phÝ thÊp nhÊt ®ßi hoie trung t©m ph¶i cã biÖn ph¸p khai th¸c nguån hang tèt h¬n . -C¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn thu mua : +T¨ng c­êng nghiªn cøu c¸c nguån cung cÊp lùa chän nguån hµng rÎ chÊt l­îng ®¶m b¶o ,qu·ng ®­êng vËn chuûen ng¾n tæ chøc mua nguån tËp trung ®Ó gi¶m c¸c chi phÝ cho kÝ kÕt giao dÞch nªn kÝ kÕt hîp ®ång dµi h¹n ®Ó cã nguån b¶o ®¶m æn ®Þnh. +Tæ chøc bé m¸y kinh doanmh vµ mËng l­íi b¸n hµng cã qui m« phï hîp víi sè l­îng hµng ho¸ l­u chuyÓn . +T¨ng c­êng qu¶n lý vµ sö dông tèi ®a c¬ së v¹t chÊt ,kü thuËt ,tµi s¶n ,vµ thÕ m¹nh cña trung t©m trong mua hµng +Chñ ®äng tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ,tæ chøc tèt cong t¸c bèc dì hµng ho¸ ë hai tuyÕn vËn chuyÓn ,hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c ®¬n vÞ kho vËn,sö dông c¸c ph­¬nh tiÖn vËn chuyÓn tiªn tiÕn ,thuÑc hiÖn h×nh thøc mua th¼ng b¸n th¼ng cã dù tr÷ hîp lý nh»m gi¶m chi phÝ bèc dì ,thuª ph­¬ng tiÖn nhiÒu lÇn lùa chän ®óng ®¾n ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn phï hîp víi khèi l­îng hµng cµan vËn chuyÓn, tr¸nh l·ng phÝ ,nÕu vËn chuyÓn khèi l­îng hµng lín liªn tôc cã thÓ ký hîp ®ång vËn chuyÓn theo thêi gian -c¸c biÖn ph¸p gi¶m chÝ b¶o qu¶n thu mua: +¸p dông tiÕn bé c«ng nghÖ míi trong b¶o qu¶n hµng ho¸ ,th­ßng xuyªn kiÓm tra vµ ®Çu t­ thªm c¸c dông cô ,c«ng cô ,vËt liÖu kª lãt ,chèng Èm ,chèng c«n trïng gÆm nhÊm . +T¨ng c­êng båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô kü thuËt cña c¸n bé nh©n viªn lµm c«ng t¸c kho . +KiÓm tra chÆt chÏ sè l­îng ,chÊt l­îng hµng ho¸ xuÊt nhËp kho cã sù ph©n lo¹i b¶o qu¶n thÝch hîp . +X©y dùng ®Þnh møc hao hôt vµ qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kh©u ,c¸cyÕu tè cã liªn quan ®Õn hao hôt tù nhiªn . +Lùa chän kho vµ c¸c trang thiÕt bÞ kho phï hîp víi ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña tõng lo¹i hµng ho¸ kinh doanh -C¸c biÖn ph¸p giÈm chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh lµ kho¶n chi cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh kinh doanh nh­ chi l­¬ng cho c¸n bé nh©n viªn ,chi phÝ giao dÞch tiÕp kh¸ch chi phÝ qu¶ng c¸o ,xóc tiÕn giíi thiÖu hµng ho¸ ,chi nép cÊp trªn.Chóng ta biÕt r»ng hiÖn nay chi phÝ ho¹t ®äng qu¶n lý hµnh chÝnh cña trung t©m cßn cao nguyªn nh©n lµ chi l­¬ng ,nép cÊp trªn,chi phÝ giao dÞch tiÕp kh¸ch cao v× vËy trung t©m cÇn ph¶i: +TËn dông khai th¸c mét c¸ch hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc hiÑn cã ë trung t©m cã thÓ më réng thªm kinh doanh thùc hiÖn thªm c¸c h×nh thøc dÞch vô t¹o thªm viÖc vµ t¨ng doanh thu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh . +C¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lÝ phï hîp víi quy m« ti×nh ph¸t triÓn cña trung t©m ,gi¶m bít c¸c thñ tôc hµnh chÝnh kh«ng cÇn thiÕt ¸p dông tiÕn bé trong qu¶n lÝ . +Tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ ph¶i ®­îc tiÕn hµnh nhÞp nhµng th«ng suèt ®Òu ®Æn gi÷a c¸c kh©u ,kÝ kÕt hîp ®ång mua hµng ,thanh to¸n ,d÷ tr÷ vµ b¸n hµng b¶o ®¶m sù th«ng suèt gi÷a c¸c kh©u . +Cã thÓ xin t¸ch khái tæng c«ng ty thµnh ®¬n vÞ ®éc lËp ®Ó gi¶m bít chi ph¶i nép cho qu¶n lÝ cÊp trªn . +§Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt ,v¨ phßng giao dÞch phôc vô cho viÖc giao dÞch ®µm ph¸n tiÕp kh¸ch gi¶m bít c¸c kho¶n chi ph¶i thuª ngoµi . 5-C¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn kªnh b¸n hµng : §Ó t¨ng c­êng ho¹t ®éng b¸n hµng më réng kinh doanh ®ßi hái trung t©m ph¶i më réng m¹ng l­íi b¸n hµng ,bªn c¹nh viÖc t¨ng c­êng c¸c cöa hµng trªn thÞ tr­êng th× mét h×nh thøc kh¸c ®ã lµ sö dông trung gian nh­ m«i giíi ,®¹i lÝ ,ng­êi b¸n lÎ ®Æc biÖt lµ ®¹i lÝ lµ ng­êi trung gian cÇn thiÕt nã t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c qu¶ng c¸o b¸n hµng më réng thÞ tr­ßng vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh trong tÊt c¶ h×nh thøc ®¹i lÝ th× ®¹i lÝ cã hîp ®ång lµ h×nh thøc mµ trung t©m nªn chó träng h¬n ,®ay lµ h×nh thøc ®¹i lÝ hä kÝ kÐt hîp ®ång b¸n hµng vµ h­ëng hoa hång hä b¸n hµng cho trung t©m trong ®iÒu kiÖn kh«ng mua hµng ph¸t triÓn h×nh thøc ®¹i lÝ nµy gióp trung t©m cã kh¶ n¨ng më réng b¸nhµng trùc tiÕp ®Ðn kh¸ch hµng khu vùc thÞ tr­êng mµ trung t©m ch­a ®ñ kh¶ n¨ng khai th¸c gióp trung t©m gi¶m chi phÝ nh­ chi phÝ phôc vô b¸n chi cho viÖc x©y dùng cöa hµng ,®Çu t­ thªm trang thiÕt bÞ nh©n c«ng trong ®iÒu kiÖn h¹n chÕ vÒ vèn ®Ó ®Çu t­ mua s¾m . Tuy nhiªn kh«ng thÓ kÝ kÕt hîp ®ång trµn lan ®­îc mµ ph¶i cã sù lùa chän ®iÒu nµy c¨n cø vµo thØtu­êng kinh doanh vµo uy tÝn kinh nghiÖm tæ chøc qu¶n lÝ cña hä trªn thÞ tr­êng . §Ó t¨ng c­êng c¸c ®¹i lÝ trung t©m cã thÓ ¸p dông cac biÖn ph¸p khuyÕn khÝch nh­ cho h­ëng møc hoa h«ng cao h¬n ®èi thñ c¹nh tranh n©ng cao d­ nî hµng th¸ng ,vËn chuyÓn hµng ho¸ ®Õn tËn n¬i ngoµi ra ®Ó t¨ng doanh sè b¸n trung t©m cÇn ph¶i quan t©m ®Õn ng­êi b¸n lÎ v× hä lµ ng­êi trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng ,ng­êi tiªu dïng ,thu hót ®­îcc¶m t×nh vµ ®éng viªn ®éi ngò nµy lµm viÖc lµ viÖc lµm cã ý nghÜa quan träng hä s· lµ ®éi ngò tiÕp thÞ ,giíi thiÖu qu¶ng c¸o vµ vËn ®éng ng­êi tiªu dïng mua hµng ®ång thêi hä sÏ lµ ng­êi cung cÊp th«ng tin cho trung t©m vÒ ®¸nh gi¸ ,vÒ sù biÕn ®æi trong nhu cÇu cña kh¸ch ,lÝ do hµng b¸n nhanh hay bÞ ø ®äng ®Ó trung t©m cã biÖn ph¸p lÞp thêi . 6-C¸c biÖn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng dù tr÷ : Trong kinh doanh dù tr÷ hµng ho¸ lµ yªu cÇu cÇn thiÕt møc dù tr÷ hîp lÝ cã mét ý nghi· rÊt lín ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu vÒ thêi gian cã Ých vµ chi phÝ cña ®¬n vÞ nãi chung ,dù tr÷ kh«ng hîp lÝ cã thÓ mÊt kh¸ch hµng vµ lµm t¨ng chi phÝ b¸n hµng cña trung t©m v× vËy ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c dù tr÷ trung t©m cã thÓ ph¶i : +X¸c ®Þnh nhu cÇu hµng ho¸ l­îng ®Æt hµng vµ nhËp vÒ trong kÕ ho¹ch kinh doanh trªn c¬ së nghiªn cøu nhu cÇu ,x¸c ®Þnh l­îng tån kho vµ kh¶ n¨ng khai th¸c nguån . +Më réng vµ ph¸t triÓn c¸c kªnh b¸n hµng ®Ó gi¶m dù tr÷ ë kho mµ t¨ng l­îng hµng ho¸ ë c¸c ®iÓm b¸n ®¹i lÝ . +§Çu t­ x©y dùng m¹ng l­íi kho tµng trang thiÕt bÞ b¶o qu¶n hµng ho¸ ,gi¶m chi phÝ hao hôt mÊt m¸t kÐm phÈm chÊt hµng ho¸ . +Th­êng xuyªn kiÓm tra ,xem xÐt l­îng dù tr÷ . +Khi x¸c ®Þnh dù tr÷ ph¶i x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm ®Æt dù tr÷ ë kho hay ë c¸c cöa hµng ®¹i lÝ. +Danh môc c¸c lo¹i hµng ho¸ dù tr÷ ,kh¸ch hµng khèi l­îng cña tõng lo¹i +Víi tr­êng hîp hµng ho¸ bÞ ø ®éng trung t©m nªn n¨ng ®éng trong viÖc t×m kiÕm nhu cÇu ®Ó gi¶m dù tr÷ chuyÓn sang kinh doanh dù tr÷ mÆt hµng kh¸c . +Nªn kinh doanh theo ph­¬ng thøc mua th¼ng chuyÓn th¼ng cho kh¸ch hµng chØ dù tr÷ møc hîp lÝ ®Ó tr¸nh hµng ho¸ trong kho qu¸ nhiÒu gi¶m ®­îc c¸c chi phÝ xuÊt nhËp . +C«ng t¸c dù tr÷ tån kho ph¶i ®­îc chØ ®¹o chÆt chÏ linh ho¹t võa b¶o ®¶m nhu cÇu cung øng cho kh¸ch hµng võa h¹n chÕ tån ®äng hµng qu¸ møc cÇn thiÕt +MÆt hµng ®­êng cã tÝnh chÊt thêi vô trong c¶ s¶n xuÊt vµ tiªu dµng chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè cÇn thiÕt c¸c ngµy lÔ héi lín ngµy tÕt héi hÌ …ChÝnh v× vÊy trung t©m cÇn ph¶i cã kÕ hoach dù tr÷ hîp lÝ ®µu t­ vèn dù tr÷ trong nh÷ng ngµy thêi vô ®Ó phôc vô cho kinh doanh trong c¶ n¨m . 7-T¹o lËp nÒn v¨n ho¸ doanh nghiÖp : Mét doanh nghiÖp tån t¹i trªn thÞ tr­êng mét mÆt nã chÞu t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè kh¸ch quan mét phÇn cßn do chñ quan cña nã sù thµnh c«ng trong kinh doanh chØ ®Õn khi doanh nghiÖp phèi hîp tèt nhÊt c¸c yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoa× ®Ó t¹o sù phèi hîp nhÞp nhµng gi¶i quyÕt tèt c¸c mèi quan hÖ bªn trong cña trung t©m nh»m t¹o dùng nÌen v¨ ho¸ doanh nghiÖp mµ trong ®ã mäi ng­êi hiÓu biÕt lÉn nhau ,hiÓu ®­îc nhiÖm vô môc tiªu chung cña doanh nghiÖp lµm cho doanh nghiÖp trë thµnh mét céng ®ång thèng nhÊt lµm viÖc trªn tinh thÇn hîp t¸c tin cËy g¾n bã th©n thiÖn quy tô ®­îc søc m¹nh cña mäi ng­êi ,mäi bé phËn ®oµn kÕt quyÕt t©m v× môc tiªu chung gãp phÇn ®­a ®Õn nh÷ng thµnh c«ng cña trung t©m . V¨n ho¸ doanh nghiÖp cã thÓ lµ toµn bé gi¸ trÞ tinh thÇn mang ®Æc tr­ng riªng cña trung t©m t¸c ®éng tíi t×nh c¶m lÝ trÝ vµ hµnh vi cña c¸c thµnh viªn ,v¨n ho¸ doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu bé phËn hîp thµnh nh­ c¸c nghi lÔ nh÷ng chuÈn mùc chung triÕt lÝ kinh doanh cña trung t©m . §Ó x©y dùng ®­îc nÒn v¨n hoa doanh nghiÖp ë trung t©m th× tÊt c¶ c¸c thµnh viªn vµ ®Æc biÖt lµ th¸i ®é ,c¸ch øng xö vµ giao tiÕp ®èi víi c¸n bé cÊp d­íi sÏ ¶nh h­ëng tíi tinh thÇn th¸i ®é lao ®éngcña mçi thµnh viªn vµ longf trung thµnh ®èi voÝ trung t©m nÕu trung t©m t¹o ®­îc bÇu kh«ng khÝ tÝch cùc c¸c nh©n viªn sÏ hµo høng h¬n ,phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nhiÖm vô ®­îc giao .V× vËy ng­êi l·nh ®¹o ph¶i lµ ng­êi tµi giái cã ®ñ søc ®ñ tµi ®Ó t¹o ra hÖ thèng gi¸ trÞ s¸ng lËp nÒn v¨n ho¸ trung t©m hä ph¶i lµ ng­êi g­¬ng mÉu vµ thùc hiÖn nghiªm tóc nh÷ng tËp tôc thãi quen nh÷ng chuÈn mùc chung cña trung t©m . V¨n ho¸ doanh nghiÖp cã thÓ ®iÒu chØnh hµnh vi cña nh©n viªn kinh doanh nã lµ c¸c chuÈn mùc ®¸nh gia smäi hµnh vi cu¶ c¸c thµnh viªn biÓu d­¬ng nh÷ng hµng vi tèt vµ h¹n chÕ nh÷ng hµnh vi xxÊu tõ ®ã c¸c thµnh viªn biÕt nªn lµm g× vµ kh«ng nªn lµm g× ,v¨n hoa doanh nghiÖp cßn bao hµm c¶ nhiÖm vô cña mçi thµnh viªn ®èi víi trung t©m vµ ®èi víi x· héi .V× vËy x©y dùng nÒn v¨n ho¸ doanh nghiÖp ®ßi hái ph¶i gi¸o dôc v¨n ho¸ ®¹o ®øc cho mçi thµnh viªn n©ng cao tri thøc ,sù hiÓu biÕt ®¹o ®øc thÈm mÜ ®ång thêi ph¶i dùa trªn v¨n ho¸ x· héi. V¨n ho¸ doanh nghiÖp cã tÝnh bÒn v÷ng æn ®Þnh nã ®Þnh h­íng cho ho¹t ®éng cña trung t©m thèng nhÊt mäi thµnh viªn v¨n ho¸ doanh nghiÖp cµng m¹nh th× viÖc ®­a chØ thÞ mÖnh lÖnh h­íng dÉn cµng gi¶m ®i ,qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn v¨n ho¸ doanh nghiÖp ®åi hái thêi gian dµi noa gièng nh­ x©y dùng nguån lùc v« h×nh v× vËy ®ßi hái cã sù tæng kÕt thùc hiÖn kinh doanh biÓu d­¬ng hµnh vi tèt ®Ó mäi nguêi lµm theo t¹o ra mét tËp tôc thãi quen kh«ng thay ®æi . 8-BiÖn ph¸p ®Èy m¹nh c¹nh tranh : Th­¬ng tr­êng lµ chiÕn tr­êng c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo thÞ tr­êng th× kh«ng tr¸nh khái c¹nh tranh trung t©m lµ doanh nghiÖp kinh doanh míi ®­îc thµnh lËp ®ang cßng nhiÒu khã kh¨n nh­ng còng kh«ng tr¸nh khái sù canh tranh víi c¸c ®èi thñ c¶ trong n­íc vµ n­íc ngoµi ,®èi thñ c¹nh tranh n­íc ngoµi lµ nh÷ng n­íc xuÊt khÈu ®­êng ,®èi thñ canh tranh trong n­íc lµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh thuéc c¸c thµnh phÇn nh­ quèc doanh t­ nh©n ,liªn doanh , ®¹i lÝ nhµ bu«n . Doanh nghiÖp tham gia vµo thÞ tr­êng ph¶i t×m c¸ch ®¸nh gôc ®èi thñ canh tranh ®Ó g×anh phÇn th¾ng líi chiÕm lÜnh thi tr­êng muèn vËy trung t©m cÇn ph¶i : -X¸c ®Þnh ®­îc ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh lµ ai ®ã lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®­êng c¸c s¶n phÈm sau ®­êng vµ c¸c s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng thay thÕ . -X¸c ®Þnh ®­îc sè l­îng ®­îc ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng träng ®iÓm mµ trung t©m ®ang kinh doanh . -x¸c ®Þnh ®­îc tr¹ng th¸i c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng mµ doanh nghiÖp kinh doanh xem ®ã lµ tr¹ng th¸i thÞ tr­êng c¹nh tranh thuÇn tuý, c¹nh tranh hçn t¹p hay lµ c¹nh tranh ®éc quyÒn trªn c¬ së ®ã ®Ó cã chiÕn l­îc ,kÕ ho¹ch c¹nh tranh phï hîp . -Ph¶i nghiªn cøu ®iÒu kiÖn chung vÒ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ,c¸c quan ®iÓm khuyÕn khÝch hay h¹n chÕ c¹nh tranh ,vai trß vµ kh¶ n¨ng cña chÝnh phñ trong viÖc ®iÒu khiÓn c¹nh tranh ,c¸c quy ®Þnh vÒ c¹nh tranh vµ ¶nh h­ëng cóa nã ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh t¹o ra c¬ héi hay lµ th¸ch thøc ®èi v¬Ý kinh doanh cña trung t©m, tõ ®ã ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p vµ khai th¸c c¸c c¬ héi kinh doanh . -Ph¶i nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh, x¸c ®Þnh ®­îc quy m«,thÞ phÇn ,tiÒm lùc kü thuËt c«ng nghÖ ,tiÒm lùc tµi chÝnh, kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lý cña hä.sau khi nghiªn cøu ph©n tÝch x¸c ®Þnh vÞ thÕ cña trung t©m so víi ®èi thñ c¹nh tranh, tõ ®ã rót ra ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña ®èi thñ c¹nh tr¹nh so víi trung t©m ®Ó chñ ®éng tÊn c«ng giµnh th¾ng lîi. -Khi nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh ph¶i ®¶m b¶o bÝ mËt ,®Ó t×m kiÕm th«ng tin chÝnh x¸c III-§iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p : Nãi ®Õn kinh doanh th× ph¶i nãi ®Õn kh«ng chØ c¬ së vËt chÊt ,vèn mµ cßn bao gåm con ng­êi, cã thÓ nãi r»ng vËt chÊt lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng kinh doanh cßn con ng­êi lµ ®iÒu kiÖn ®ñ, ®©y lµ hai yÕu tè c¬ b¶n mµ bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo muèn tham gia vµo kinh doanh th× ph¶i ®¶m b¶o c¸c yÕu tè nµy, bªn canh ®ã cßn cÇn cã sù hç trî vµ gióp ®ì cu¶ nhµ n­íc . 1-§iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt: C¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt gåm v¨n phßng, giao dÞch hÖ thèng c¸c cña hµng, hÖ thèng kho tµng, trang thiÕt bÞ kh¸c .C¬ së vËt chÊt gi÷ vai trß quan träng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña trung t©m biÓu hiÖn thÕ lùc vµ vÞ trÝ cña trung t©m trªn thÞ tr­êng ®ång thêi lµ c¸c yÕu tè cÇn phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô cña trung t©m, nh­ nghiªn cøu thÞ tr­êng cÇn c¸c thiÕt bÞ c«ng cô phôc vô cho thu thËp xö lÝ,ph©n tÝch, lùa chän nh­ ®iÖn tho¹i m¸y tÝnh m¹ng internet …Trong c«ng t¸c t¹o nguån mua hµng ®ßi hái ph¶i cã ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ,xÕp dì hÖ thèng kho ®Ó tiÕp nhËn, b¶o qu¶n, ®èi víi c«ng t¸c b¸n hµng ®ßi hái cã m¹ng l­íi c¸c cöa hµng v¨n phßng giao dÞch, ph­¬ng tiÖn phôc vô cho qu¶ng c¸o, dÞch vô kh¸ch hµng . C¬ së vËt chÊt rÊt quan träng tuy nhiªn víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ë trung t©m c¬ së vËt chÊt cßn nghÌo h¹n chÕ ®Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c biÖn ph¸p trªn ®ßi hái ph¶i cã sù quan t©m ®óng møc ®Ðn viÖc ®Çu t­ më r«ngj t¨ng c­êng thªm c¬ së vËt chÊt vµ vèn kinh doanh ®Æc biÖt ®èi víi trung t©m thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i nªn vèn l­u ®éng ®ãng vai trß cùc k× cÇn thiÕt v× vËy trung t©m cÇn ph¶i : +§Çu t­ x©y dùng thªm hÖ thèng kho b·i ®Ó chøa ®ùng, b¶o qu¶n vµ dù tr÷ hµng ho¸ mua vÒ, t¨ng c­êng thªm c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc trong kho nh­ m¸y hót ®é Èm ,c¸c kÖ, gi¸ kª lãt ®Ó gi÷ g×n hµng ho¸ trong kho, gi¶m hao hôt, mÊt m¸t tr¸nh thiÖt h¹i do c«n trïng gÆm nh©m . +§Çu t­ mua s¾m c¸c thiÕt bÞvËn chuyÓn ,bèc dì tiÕp nhËn c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt nh­ c¸c kü thuËt ph­¬ng tiÖn chuyªn dïng, m¸y kiÓm tra chÊt l­îng, c¸c thiÕt dông cô c©n ®ong ®o ®Õm ®Ó kiÓm tra khèi l­îng hµng xuÊt nhËp, mua c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ c¸c ph­¬ng tiÖn chuyªn chë phï hîp ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸ vµo kho hay ®Õn ®Þa ®iÓm theo yªu cÇu cña kh¸ch nhanh,gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn . +Trang bÞ thªm c¸c ph­¬ng tiÖn phôc vô cho nghiªn cøu thÞ tr­êng khai th¸c nguån hµng. §Ó t¹o mét hÖ thèng cung cÊp th«ng tin tèt nhÊt, nhanh chÝnh x¸c, phôc vô cho c«ng t¸c mua hµng ,b¸n hµng ,phôc vô tèt nhu cÇu cña kh¸ch nh­ m¸y tÝnh telex, fax, internet ….Bªn c¹nh ®ã còng nªn s÷a ch÷a b¶o toµn nh÷ng ph­¬ng tiÖn s½n cã ®Ó gi¶m chi phÝ, t¹o c¬ së vËt chÊt phôc vô kinh doanh . +N©ng cÊp s÷a ch÷a, më réng v¨n phßng giao dÞch c¸c cöa hµng b¸n lÎ, trang bÞ tèt c¸c ph­¬ng tiÖn nghe nh×n phôc vô kh¸ch hµng . 2-Vèn kinh doanh : §øng tr­íc thö th¸ch lín, c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt trung t©m ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh ®Ó g×anh ®­îc uy tÝn t¹o thÕ lùc trong kinh doanh.Vèn lµ yÕu tè quan träng ,hiÖn nay vèn kinh doanh cña trung t©m lµ qu¸ Ýt ®Æc biÖt lµ vèn l­u ®éng, khi yªu cÇu më réng kinh doanh ®ang trë nªn bøc thiÕt ®Ó ®¶m b¶o vèn cho kinh doanh ®ßi hái trung t©m ph¶i cã biÖn ph¸p thÝch hîp kh¾c phôc ®iÓm yÕu nµy.V× vËy trung t©m cÇn ph¶i duy tr× tèt nÒ nÕp vµ quan hÖ tèt víi c¸c ng©n hµng víi c¸c ®¬n vÞ nguån hµng ,b¹n hµng theo s¸t sù ph¸t triÓn cña thÞ trõ¬ng tµi chÝnh vµ c¸c h×nh thøc cho vay vèn ®Ó tranh thñ khai th¸c thªm nguån vèn míi cho trung t©m, do ®ã ®Ó t¹o nguån vèn cho m×nh trung t©m cã thÓ : +TrÝch tõ lîi nhuËn cña trung t©m ®©y lµ nguån quan träng v× nguån vèn nµy sÏ chñ ®éng h¬n t¨ng c­êng néi lùc, gi¶m chi phÝ vÒ l·i vay so víi nguån vèn vay . +Vèn vay ng©n hµng, ®©y lµ ph­¬ng ph¸p t¹o vèn chñ yÕu ®èi víi mäi doanh nghiÖp, vay tÝn dông ng©n hµng cã lîi thÕ lµ cã thÓ vay ®­îc l­îng vèn vµ ®¶m b¶o nguån thanh to¸n trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, tuy nhiªn l·i suÊt tÝn dông cßn cao ,thñ tôc vay phøc t¹p v× vËy ph¶i c©n nh¾c kü khi quyÕt ®Þnh vay . +Sö dông vèn chiÕm dông ®©y lµ nguån vèn kh«ng chÝnh thøc nã chØ mang tÝnh t¹m thêi ,nguån nµy cã thÓ tõ c¸c quü cña trung t©m ,tõ tiÒn l­¬ng c¸n bé nh©n viªn tõ nguån cña kh¸ch hµng ®Æt tiÒn tr­íc ,hay cña c¸c ®¬n vÞ nguån hµng mµ trung t©m mua theo ph­¬ng thøc tr¶ chËm, ®©y lµ nguån quan träng gióp cho trung t©m trong nh÷ng thêi ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh s«i ®éng kh«ng ®ñ vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh. +Trung t©m cã thÓ huy ®«ng nguån vèn tõ c¸ nh©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn,trung t©m vay vèn cña nh©n viªn trong trung t©m cã lîi h¬n cña ng©n hµng vÒ thêi ®iÓm cÇn vay vèn, thêi gian tr¶ l·i vµ møc l·i suÊt .Huy ®éng vèn trong c¸n bé nh©n viªn ®©y lµ gi¶i ph¸p mµ nhiÒu doanh nghiÖp hiÖn nay ®ang sö dông bëi v× ®©y lµ h×nh thøc mµ cho phÐp c¸n bé nh©n viªn tham gia qu¶n lÝ kinh doanh, cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn quyÒn vµ lîi Ýchcña hä ,kinh doanh cã l·i hä ®­îc tr¶ l·i cao, ng­îc l¹i kinh doanh lç lîi Ých cña hä bÞ gi¶m ®i v× vÊy hä sÏ lao ®éng hÕt m×nh cïng toµn thÓ trung t©m phÊn ®©ó hoµn thµnh môc tiªu ®Ò ra . +Nguån vèn ng©n s¸ch ®©y lµ nguån vèn bÞ h¹n chÕ . -§Ó khai th¸c nguån vèn phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh tèt trung t©m cÇn ph¶i : +Cñng cè vµ x©y dùng tèt mèi quan hÖ víi ng©n hµng b»ng viÖc thanh to¸n nhah chãng theo ®óng thêi h¹n . +H¹ch to¹n chi tiÕt vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, tÝnh to¸n hiÖu qu¶ sö dông vèn trong tõng kh©u kinh doanh ®Ó cã chiÕn l­îc ®Çu t­ vèn hîp lÝ. +T¹o ch÷ tÝn trong quan hÖ giao dÞch nhê ®ã trung t©m se xt¹o thuËn lîi h¬n trong quan hÖ kinh doanh . 3-§iÒu kiÖn vÒ con ng­êi Cã thÓ nãi con ng­êi gi÷ vai trÝ quan träng trong cuéc sèng ,kh«ng ngõng ®­a x· héi ph¸t triÓn h¬n bëi v× con ng­ßi chÝnh lµ trung t©m cña mäi ho¹t ®éng v× vËy ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m b¶o sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp nãi chung,. phô thuéc vµo con ng­ßi phô thuéc tµi n¨ng ,sù quyÕt ®o¸n vµ th«ng minh nh¹y bÐn cña ng­ßi qu¶n lý,sù nç lùc ,sù nhiÖt t×nh ,kinh nghiÖm ,sù ®oµn kÕt vµ gióp ®ì lÉn nhau cña c¸n bé nh©n viªn trung t©m .§èi víi c¸c yÕu tè vÒ nguån lùc vËt chÊt (bao gåm v¨n phßng ,cöa hµng ,trang thiÕt bÞ ,vèn l­u ®éng…) chØ lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ,nÕu kh«ng cã c¸c ®iÒu kiÖn ®ã th× kh«ng thÓ kinh doanh, tuy nhiªn nÕu kh«ng cã con ng­êi th× kh«ng thÓ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ mong muèn ,chØ víi ®iÒu kiÖn con ng­êi vµ tµi n¨ng cña hä trong khai th¸c vµ sö dông c¸c nguån lùc míi lµ yªó tè quyÕt ®Þnh v× vËy nãi ®Õn kinh doanh lµ ph¶i nãi ®Õn con ng­êi vµ ph¶i nhËn thøc ®­îc vai trß quan träng cña con ng­êi . Tr­íc tiªn nãi ®Õn kinh doanh lµ ph¶i nãi ®Õn tÇm quan träng cña nhµ qu¶n trÞ. Theo møc ®é tham gia qu¶n trÞ doanh nghiÖp mçi c¸n bé cã vÞ trÝ vµ nhiÖm vô kh¸c nhau ,c¸n bé qu¶n trÞ cÊp cao cã vai trß quyÕt ®Þnh tíi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp qua sù ®óng ®¾n cña chiÕn l­îc kinh doanh. C¸n bé cÊp trung gian lµm tham m­u thõa hµnh nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña doanh nghiÖp ,c¸n bé qu¶n trÞ cÊp thÊp thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng t¸c nghiÖp cô thÓ. Nh×n chung ®éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ gi÷ vai trß quan träng nèi liÒn c¸c yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi cña doanh nghiÖp thµnh mét khèi thèng nhÊt ,hä ®ång thêi lµ ng­êi trùc tiÕp trong kh©u nhËn thøc vµ vËn ®ông c¸c quy luËt ,khai th¸c c¬ héi ®­a ra quyÕt ®Þnh kinh doanh .Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t vai trß cña ng­êi qu¶n lý cµng trë nªn quan träng h¬n ,nã kh«ng chØ yªu cÇu c¸c tè chÊt vÒ b¶n lÜnh chÝnh trÞ n¨ng lùc tæ chøc thùc hiÖn vµ phÈm chÊt ®aä ®øc mµ cßn ®ßi hái ng­êi qu¶n lý ph¶i th«ng minh ,n¨ng ®éng ,nh¹y bÐn ,t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp .Bªn c¹nh nh÷ng kü n¨ng giao tiÕp trªn bµn ®µm ph¸n ng­êi qu¶n trÞ cÇn ph¶i cã nh÷ng kü n¨ng giao tiÕp x· héi ,nh÷ng nghi lÔ ,hiÓu biÕt nh÷ng phong tôc tËp qu¸n vµ t©m lý cu¶ con ng­ßi ë tõng n¬I, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng kinh doanh cña trung t©m ,ng­êi qu¶n trÞ cßn ph¶i cã kh¶ n¨ng nh×n xa tr«ng réng ,®Þnh h­íng ®óng ®¾n c©n nh¾c mÆt lîi mÆt h¹i ®Ó tr¸nh rñi ro , thiÖt h¹i cã thÓ x¶y ra nh­ng ph¶i quyÕt ®o¸n ®­a ra quyÕt ®Þnh nhanh chãng . §Ó cã thÓ tån t¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mµ m«i tr­êng kinh doanh th­êng xuyªn thay ®æi lu«n t¹o ra nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc c¸c nhµ qu¶n trÞ còng cÇn ph¶i kiÓm so¸t m«i tr­êng ®ang thay ®æi ®ã ®Ó ®ãn b¾t c¬ héi, h¹n chÕ nguy c¬,v× vËy ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i liªn tôc häc hái, trau råi kiÕn thøc cho b¶n th©n m×nh t¹o quan hÖ tèt h¬n víi c¸n bé nh©n viªn, c¸c mèi quan hÖ víi b¹n hµng, kh¸ch hµng vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan nh­ c¬ quan thuÕ ,ng©n hµng ... §èi víi nh©n viªn kinh doanh ®©y lµ thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia kinh doanh do ®ã hä lµ ng­êi trùc tiÕp t¹o ra lîi , mang l¹i kÕt qu¶ cho trung t©m trong thêi gian qua, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu mµ thÞ tr­êng ®Æt ra trung t©m ®· tiÕn hµnh ®µo t¹o ,tuyÓn dông, ®éi ngò nh©n viªn kinh doanh trÎ ,n¨ng ®éng.Tuy nhiªn ®Ó cã ®éi ngò nh©n viªn kinh doanh giái cã kiÕn thøc phong phó vÒ hµng ho¸ vµ c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é quy ®Þnh cña rnhµ n­íc cã sù n¨ng ®éng ,nh¹y bÐn s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt ®ßi hái trung t©m ph¶i : +Th­êng xuyªn t¹o ®iÒu kiÖn cho hä tham gia vµo c¸c líp häc chuyªn m«n s©u, c¸c líp ng¾n dµi h¹n th­êng xuyªn båi d­ìng kiÕn thøc thÞ tr­êng ,ph¸p luËt,kinh nghiÖm kinh doanh th«ng qua trao ®æi héi nghÞ,héi häp … +Trung t©m nªn thùc hiÖn kÝ kÕt hîp ®ång ng¾n h¹n ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho hä rÌn luyÖn ,tu bæ vµ phÊn ®Êu hÕt kh¶ n¨ng, hoµn thµnh nhiÖm qua ®ã lùa chän ®­îc nh÷ng ng­êi thùc sù giái nhiÖt t×nh n¨ng ®éng trong c«ng viÖc, phï hîp víi ®ßi hái thùc tÕ cña c¬ chÕ thÞ tr­êng ,®èi víi nh©n viªn míi tuyÓn dông ph¶i ®­a ®i ®µo t¹o qua mét ch­¬ng tr×nh nghiÖp vô phï hîp víi vÞ trÝ tuyÓn dông . +§Ó nh©n viªn ë trung t©m hoµn thµnh tèt nhiÖm cÇn phaØ cã chÕ ®é chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng ®èi víi hä, ®éng viªn gióp ®ì hä hoµn thµnh c«ng viÖc, ngoµi ra cÇn ph¶i th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ t×m ra ®iÓm m¹nh ,®iÓm yÕu ®Ó ph¸t huy vµ kh¾c phôc . + Trung t©m cÇn cã chÕ ®é ®·i ngé, nh©n viªn tèt h¬n ®Ó kÝch thÝch hä phÊn ®Êu thùc hiÖn nhiÖm vô nhiÖt t×nh, do ®ã ph¶i x©y dùng chÕ ®é ph©n phèi hîp lÝ, c«ng b»ng ,®ßi hái ph¶i chó ý h¬n n÷a ®Õn viÖc ®µo t¹o v¨n ho¸ t­ t­ëng cña c¸n bé nh©n viªn ®Ó mäi ng­êi hiÓu râ quyÒn lîi, tr¸ch nhiÖm ®èi víi trung t©m ®iÒu ®ã thóc ®Èy hä tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh tèt h¬n. IV-Mét sè kiÕn nghÞ : 1_KiÕn nghÞ víi nhµ n­íc : Ngµy nay mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ®Òu cã vai trß t¸c ®éng cña nhµ n­íc, ch¼ng h¹n chÝnh s¸ch thuÕ ,l·i suÊt lµm thay ®æi lîi nhuËn cña c¸c doanh nghiÖp t¸c ®éng ®Õn tiÕt kiÖm vµ ®Çu t­ ,vai trß nµy cßn ®Æc biÖt quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ,vÊn ®Ò ®Æt ra lµm sao t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh cã hiÖu qu¶, h­íng dÉn ®iÒu chØnh doanh nghiÖp ho¹t ®éng lµnh m¹nh ®Ó gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò ®ã cÇn ph¶i tiÕp tôc ®æi m¬Ý vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lÝ vÜ m« ®èi víi doanh nghiÖp th­¬ng m¹I, t¹o lËp m«i tr­êng kinh doanh tù do ,b×nh ®¼ng trong khu«n khæ ph¸p luËt, ®Çu t­ h¬n n÷a vÒ c¬ së vËt chÊt cho ho¹t ®éng th­¬ng m¹i . -HÖ thèng ng©n hµng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp vay vèn vµ ®­a ra tØ lÖ l·i suÊt ­u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp, phôc vô më réng kinh doanh bëi v× hiÖn nay, c¶ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i vµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®Òu trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn kinh doanh ,h¹n chÕ kh¶ n¨ng më réng kinh doanh, ®Ó lì nhiÒu c¬ héi kinh, tµi s¶n thÕ chÊp ,vÒ c¸c thñ tôc vay m­în t¹o thuËn lîi h¬n cho c¸c doanh nghiÖp trong kinh doanh . -TiÕp tôc hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lÝ ®ång bé vµ æn ®Þnh qu¶n lÝ chÆt chÏ ho¹t ®éng kinh doanh, chèng bu«n lËu ,gian lËn th­¬ng m¹i t¹o sù c«ng b»ng trong c¹nh tranh.SÏ rÊt khã cho c¸c doanh nghiÖp khi m«i tr­êng ph¸p lÝ ch­a ®ñ, thiÕu ®ång bé, th­êng xuyªn thay ®æ,i ch­a minh b¹ch, ®ang cßn gian lËn nhiÒu lµm cho nhiÒu doanh nghiÖp thua lç gÆp khã kh¨n do yÕu tè kh¸ch quan lµ chÝnh mµ kh«ng ph¶i do næ lùc chñ quan cña doanh nghiÖp . -Nhµ n­íc cÇn ph¶i x¸c ®Þnh møc thuÕ hîp lÝ cho c¸c doanh nghiÖp míi thµnh lËp hoÆc trong t×nh tr¹ng khã kh¨n ®Ó hç trî hä ph¸t triÓn kinh doanh . -Nhµ n­íc ph¶i tõng b­íc hoµn thiÖn m«i tr­êng kinh doanh,t¹o sù æn ®Þnh thuËn lîi cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn kinh doanh th«ng qua viÖc n©ng cao hiÖu lùc cña c¬ chÕ qu¶n lÝ vµ bé m¸y qu¶n lÝ cña nhµ n­íc c¸c cÊp ,x©y dùng c¬ chÕ bæ sung vèn l­u ®éng trªn c¬ së hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp . -Nhµ n­íc cÇn ph¶i t¨ng c­êng h¬n n÷a viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng tiªn tiÕn, phôc vô cho ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ,dÞch vô ph¸t triÓn nh­ hÖ thèng cöa hµng chî siªu thÞ trung t©m th­¬ng m¹i ,trung t©m ph©n phèi ,trung t©m th«ng tin qu¶ng c¸o ,hÖ thèng kho tµng ,hÖ thèng ®­êng x¸ ,®Ó t¹o ra mét m«i truêng kinh tÕ s«i ®éng cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng . -Nhµ n­íc cÇn ph¶i t¨ng c­êng ®Çu t­ ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c nh­ hÖ thèng b­u ®iÖn, m¹ng l­íi ®iÖn ,x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho ph¸t triÓn hÖ thèng ®Þªn tho¹i ,internet,phôcvô cho yªu cÇu kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp . -Nhµ n­íc cÇn ph¶i thµnh lËp c¸c trung t©m xóc tiÕn th­¬ng m¹I, nh»m cung cÊp th­êng xuyªn c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc víi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè cung, cÇu, gi¸ c¶, c¹nh tranh ,t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trong ngµnh mÝa ®­êng ho¹t ®éng cã hiÖu qña h¬n, bëi v× hiÖn nay t×nh h×nh kinh doanh doanh ngµnh ®­êng mÝa ®ang biÕn ®éng kh¸ phøc t¹p ,gi¸ c¶ lªn xuèng thÊt th­êng ,v× vËy kh©u tæ chøc cung cÊp th«ng tin thÞ tr­êng lµ cÇn thiÕt chiÕmvÞ trÝ quan träng trong kh¶ n¨ng thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c¸c doanh nghiÖp .HiÖn nay vÊn ®Ò th«ng tin ë n­íc ta ®ang trong t×nh tr¹ng thiÕu th«ng tin ,®é chÝnh x¸c ch­a cao .V× vËy nhµ n­íc còng nh­ c¸c bé nghµnh cã liªn quan cÇn ®Æc biÖt chó träng ®Õn c«ng t¸c nghiªn cøu kh¶o s¸t ,dù b¸o t×nh h×nh thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp cã kÕ ho¹ch ,chiÕn l­îc thÝch hîp còng nh­ cã thÓ th¨m dß t×m kiÕm c¸c c¬ héi kinh doanh . _Nhµ n­íc ®ãng vai trß quan träng trong viÖc dÉn d¾t c¸c doanh nghiÖp tiÕp cËn víi thÞ tr­êng thÕ giíi ,cã c¬ héi giíi thiÖu hµng ho¸ víi kh¸ch hµng n­íc ngoµi th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch ®èi ngo¹I, nh­ më réng c¸c quan hÖ song ph­¬ng ,®a ph­¬ng ,c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ,c¸c tæ chøc hiÖp héi trong khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi v× vËy nhµ n­íc cÇn ph¶i t¨ng c­êng më réng c¸c mèi quan hÖ ®èi ngo¹i víi c¸c n­íc theo h­íng t¨ng c­êng th­¬ng m¹i . -§Ó ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®­êng mÝa nhµ n­íc cÇn cã chinh s¸ch b¶o hé hîp lÝ h¬n ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng hµng trong n­íc kh«ng c¹nh tranh ®­îc víi hµng nhËp lËu lµm cho nhiÒu doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®­êng mÝa kinh doanh kh«ng cã l·i thËm chÝ bÞ lç ,®inh trÖ s¶n xuÊt kinh doanh g©y nªn nhiÒu hËu qu¶ nh­ doanh nghiÖp kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng tr¶ nî lao ®éng thÊt nghiÖp ,n«ng d©n ph¸ vïng mÝa nguyªn liÖu th¸t thu lín nh­ n¨m 1999,n¨m 2000 ®Ó cho nghµnh nµy cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng ,trî gióp cho hä ®ñ kh¶ n¨ng ®æi míi cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi gi¸ ®­êng trªn thÕ giíi . 2-Mét sè kiÕn nghÞ víi cÊp chñ qu¶n (Tæng C«ng TY Mia §­êng I): Lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc TCTM§I trung t©m kinh doanh dÞch vô mÝa ®­êng I trùc tiÕp chÞu sù qu¶n lÝ vµ ®iÒu hµnh cña TCT ,ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tù h¹ch to¸n kinh doanh vµ thùc hiÖn nghÜa vô ,c¸c ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª ,quy chÕ tµi chÝnh ®­îc TCT giao phã ,v× vËy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh . T¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña trung t©m ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng trong c¸c quan hÖ b¸n hµng nguån hµng, phôc vô cho kinh doanh trong néi ®Þa vµ xuÊt nhËp khÈu. Hç trî thªm vèn kinh doanh cho trung t©m ,®Æc biÖt lµ vèn l­u ®éng, ®Ó phôc vô cho viÖc më réng ho¹t ®éng kinh doanh theo yªu cÇu vµ dÞch vô mµ TCT giao phã TCT cã thÓ hç trî ®øng ra b¶o l·nh gióp trung t©m vay thªm vèn kinh doanh tõ c¸c ng©n hµng cho ®Çu t­ hç trî kinh doanh . §Ò nghÞ TCT miÔn nép kinh phÝ qu¶n trong 1 ®Õn 2 n¨m ®Çu ®Ó gi¶m chi phÝ kinh doanh sö dông chi phÝ ®ã chØnh ®èn l¹i c¬ cÊu tæ chøc cña trung t©m . §Ò nghÞ TCT ®Çu t­ thªm c¬ së h¹ tÇng tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh KÕt luËn Ho¹t ®éng kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p ®ång bé míi ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. C¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay cã nh÷ng ®ßi hái kh¾t khe vÒ qu¶n lý kinh doanh , nªn muèn më réng vµ ph¸t triÓn kinh doanh viÖc ®Çu tiªn c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ph¶i lo lµ lµm sao c¹nh tranh ®­îc víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ®Ó b¸n ®­îc hµng ho¸ . §èi víi doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ho¹t ®éng trong kh©u l­u th«ng vÊn ®Ò ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh cã ý nghÜa to lín quyÕt ®Þnh quy m« cña doanh nghiÖp . Trung t©m míi thµnh lËp nªn ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n nh­ng trung t©m ®· biÕt vËn dông sù gióp ®ì cña Tæng c«ng ty, huy ®éng søc m¹nh cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh. Ho¹t ®éng kinh doanh cña trung t©m ®· kh«ng ngõng më réng vµ ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt, tõ mét ®¬n vÞ lµm ¨n thua lç, vèn phÇn lín lµ ®i vay vµ chiÕm dông, ®Õn nay trung t©m ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh ®¸ng kÓ, tèc ®é ph¸t triÓn nhanh, ®Çu t­ x©y d­îng ®­îc c¬ sá vËt chÊt, ®· cã vèn chñ së h÷u bæ sung vµo vèn l­u ®éng, qua ®ã phÇn nµo chóng ta thÊy ®­îc sù nç lùc vµ cè g¾ng cña toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn cña Trung t©m. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay c¹nh tranh trë thµnh vÊn ®Ò sèng cßn víi c¸c doanh nghiÖp, ®Ó thÝch nghi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng Trung t©m cÇn ph¶i kh¾c phôc mét sè kh©u ch­a hîp lý, môc tiªu lµ ph¸t triÓn thµnh mét doanh nghiÖp lín, phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng chØ trªn ®Þa bµn Hµ néi. Víi sù ph¸t triÓn liªn tôc nh­ hiÖn nay cã thÓ tin t­ëng r»ng Trung t©m kinh doanh th­¬ng m¹i dÞch vô MÝa ®­êng I sÏ ®øng v÷ng vµng vµ kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr­êng. Trong thêi gian thùc tËp ë Trung t©m em ®· t×m hiÓu vµ n¾m b¾t ®­îc phÇn nµo ho¹t ®éng kinh doanh cña trung t©m, v× vËy em xin gãp mét sè ý kiÕn vÒ gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña trung t©m trong thêi gian tíi hy väng trung t©m sÏ nhanh chãng trë thµnh mét doanh nghiÖp kinh doanh cã quy m« lín, hiÖu qu¶ cao. Do tr×nh ®é hiÓu biÕt vµ thêi gian thùc tËp ë trung t©m cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt v× vËy, em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« h¬n n÷a ®Ó hoµn thiÖn chuyªn ®Ò cña m×nh. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy PGS-PTS NguyÔn Thõa Léc cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn Trung t©m kinh doanh th­¬ng m¹i dÞch vô MÝa ®­êng I ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoạt động kinh doanh tại TT kinh doanh thương mại DV mía đường 1.doc
Luận văn liên quan