Hướng dẫn cách viết chuyên đề tốt nghiệp

Mục đích của chuyên đề tốtnghiệp là tạo điều kiện cho sinh viên có dịp so sánh, đánh giá và gắn liền giữa những vấn đề lý luận với thực tiễn về tình hình quản lý tài chính tại các doanh nghiệp cũng như môi trường tài chính mà các doanh nghiệp hoạt động. Đây là vấn đề cần thiết đối với sinh viên chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp. Sinh viên có thể thực tập và nghiên cứu tài chính ở mọi doanh nghiệp thuộc nhiều hình thức sở hữu như tổng công ty, công ty liên doanh, công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn mọi loại hình kinh doanh như doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, ngân hàng và các định chế tài chính Ngoài ra, sinh viên còn có thể thực tập tại các Bộ, Vụ, Viện, Sở Tài chính và các ban ngành khác. Sinh viên có thể thựctập các vấn đề liên quan đến các môn học thuộc chuyên ngành tàichính như tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, đầu tư tài chính, phân tích tài chính, hoạch định ngân sách vốn, quản lý danh mục đầu tư, quản lý rủi ro.

pdf20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/05/2013 | Lượt xem: 2328 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn cách viết chuyên đề tốt nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- 1 - TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM KHOA TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP HÖÔÙNG DAÃN VIEÁT CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP DAØNH CHO SINH VIEÂN CHUYEÂN NGAØNH TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP TP. HOÀ CHÍ MINH – NAÊM 2009 - 2 - TRUÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HCM KHOA TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP 279 Nguyeãn Tri Phöông Q.10 TP.HCM ÑT : 38575623 – email: ducnam@ueh.edu.vn HÖÔÙNG DAÃN VIEÁT CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP Chuyeân ngaønh : Taøi chính doanh nghieäp (Daønh cho sinh vieân heä ñaøo taïo Ñaïi hoïc) Muïc ñích cuûa chuyeân ñeà toát nghieäp laø taïo ñieàu kieän cho sinh vieân coù dòp so saùnh, ñaùnh giaù vaø gaén lieàn giöõa nhöõng vaán ñeà lyù luaän vôùi thöïc tieãn veà tình hình quaûn lyù taøi chính taïi caùc doanh nghieäp cuõng nhö moâi tröôøng taøi chính maø caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng. Ñaây laø vaán ñeà caàn thieát ñoái vôùi sinh vieân chuyeân ngaønh Taøi chính doanh nghieäp. Sinh vieân coù theå thöïc taäp vaø nghieân cöùu taøi chính ôû moïi doanh nghieäp thuoäc nhieàu hình thöùc sôû höõu nhö toång coâng ty, coâng ty lieân doanh, coâng ty coå phaàn, doanh nghieäp nhaø nöôùc, coâng ty traùch nhieäm höõu haïn … moïi loaïi hình kinh doanh nhö doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh, ngaân haøng vaø caùc ñònh cheá taøi chính … Ngoaøi ra, sinh vieân coøn coù theå thöïc taäp taïi caùc Boä, Vuï, Vieän, Sôû Taøi chính vaø caùc ban ngaønh khaùc. Sinh vieân coù theå thöïc taäp caùc vaán ñeà lieân quan ñeán caùc moân hoïc thuoäc chuyeân ngaønh taøi chính nhö taøi chính doanh nghieäp, taøi chính quoác teá, ñaàu tö taøi chính, phaân tích taøi chính, hoaïch ñònh ngaân saùch voán, quaûn lyù danh muïc ñaàu tö, quaûn lyù ruûi ro. - 3 - I – HÖÔÙNG DAÃN CHUNG Trong quaù trình thöïc taäp, caùc sinh vieân caàn coù söï chuaån bò ñeå thöïc hieän vaø hoaøn thaønh luaän aùn qua caùc böôùc sau : 1. Choïn ñeà taøi : Sinh vieân coù theå choïn baát cöù noäi dung naøo trong chöông trình Taøi chính doanh nghieäp sao cho phuø hôïp vôùi khaû naêng vaø tình hình thöïc tieãn cuûa neàn kinh teá (Löu yù: trong phaàn naøy sinh vieân neân trao ñoåi vôùi giaùo vieân tröïc tieáp höôùng daãn veà noäi dung ñeà taøi ). 2. Vieát ñeà cöông : Sau khi choïn ñeà taøi, caùc sinh vieân coù theå vieát ñeà cöông chi tieát vaø lieân heä vôùi caùc giaùo vieân giaûng daïy ñöôïc phaân coâng höôùng daãn ñeå ñöôïc goùp yù, söûa chöõa cho ñeà cöông hoaøn chænh. 3. Thöïc hieän vieát chuyeân ñeà : Treân cô sôû ñeà cöông chi tieát ñöôïc söûa, sinh vieân vieát vaø hoaøn thieän chuyeân ñeà cuûa mình. 4. Taát caû chuyeân ñeà toát nghieäp khi noäp chaám ñieåm ñeàu phaûi coù ñeà cöông coù chöõ kyù ñoàng yù cuûa giaùo vieân höôùng daãn. II – NOÄI DUNG CÔ BAÛN CUÛA CHUYEÂN ÑEÀ Keát caáu cuûa chuyeân ñeà goàm 3 phaàn ( khoâng keå môû ñaàu vaø keát luaän) Phaàn 1 : Cô sôû lyù luaän. Taøi lieäu tham khaûo laø caùc giaùo trình taøi chính doanh nghieäp, taøi chính quoác teá, ñaàu tö taøi chính, … do giaùo vieân Khoa TCDN bieân soaïn vaø caùc giaùo trình khoa hoïc khaùc. - 4 - Phaàn 2 : Ñaùnh giaù thöïc traïng veà vaán ñeà maø ñeà taøi ñaõ ñeà caäp vaø löïa choïn. Khoa khuyeán khích SV söû duïng caùc phöông phaùp kinh teá löôïng nhö phaân tích hoài quy ñeå xöû lyù vaø giaûi thích soá lieäu coù lieân quan. Neáu sinh vieân vieát veà caùc ñeà taøi thuoäc veà moâi tröôøng taøi chính lieân quan ñeán caùc vaán ñeà vó moâ thuoäc taøi chính quoác teá vaø ñaàu tö taøi chính thi nguoàn soá lieäu laø caùc thoâng tin coù lieân quan treân maïng hoaëc caùc taïp chí. Phaàn 3 : Caùc giaûi phaùp kieán nghò nhaèm hoaøn thieän nhöõng vaán ñeà maø chuyeân ñeà ñaõ ñeà caäp. (Trong phaàn naøy SV neân löôïng hoùa noäi dung caùc giaûi phaùp hoaëc xaây döïng moâ hình cho caùc giaûi phaùp). III – MOÄT SOÁ ÑEÀ TAØI GÔÏI YÙ 1. Vaän duïng lyù thuyeát PPP, IRP, IFE trong vieäc giaûi thích laïm phaùt, laõi suaát vaø tyû giaù hoái ñoaùi cuûa ñoàng Vieät Nam so vôùi caùc ñoàng tieàn khaùc treân theá giôùi. 2. Quaûn lyù vaø phoøng ngöøa (hedging ) ruûi ro taøi chính. 3. Phöông phaùp ñònh giaù doanh nghieäp. 4. Ñaàu tö daøi haïn taïi doanh nghieäp. 5. Tìm hieåu cho thueâ taøi chính vaø caùc nghieân cöùu öùng duïng cho thueâ taøi chính taïi Vieät Nam. 6. Naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi. 7. Quaûn lyù taøi chính taïi caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. - 5 - 8. Caùc giaûi phaùp taøi chính hoã trôï doanh nghieäp thuùc ñaåy xuaát khaåu. 9. Thöïc traïng caùn caân taøi khoaûn vaõng lai Vieät Nam vaø taùc ñoäng cuûa thöïc traïng naøy ñoái vôùi moâi tröôøng taøi chính taïi caùc doanh nghieäp nöôùc ta trong hoaït ñoäng ? Giaûi phaùp. 10. Vaán ñeà töï do hoùa taøi khoaûn voán taïi Vieät Nam. 11. Vaán ñeà laïm phaùt – laõi suaát – tyû giaù hoái ñoaùi cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Taùc ñoäng cuûa chuùng ñoái vôùi caùn caân thanh toaùn vaø moâi tröôøng taøi chính cuûa Vieät Nam. 12. Vaán ñeà laïm phaùt – laõi suaát – tyû giaù hoái ñoaùi cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Taùc ñoäng cuûa chuùng ñoái vôùi tình hình taøi chính cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam. 13. Xaây döïng phöông aùn taøi trôï ngaén haïn thích hôïp cho doanh nghieäp VN trong xu theá hoäi nhaäp. 14. Vaán ñeà thua loã cuûa caùc doanh nghieäp FDI ôû Vieät Nam vaø tình traïng ñònh giaù chuyeån giao. 15. Nghieân cöùu haønh vi taøi chính cuûa caùc coâng ty ña quoác gia ñang hoaït ñoäng taïi Vieät Nam vaø khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam. 16. Caáu truùc voán vaø chi phí söû duïng voán cuûa caùc coâng ty ña quoác gia ñang hoaït ñoäng taïi Vieät Nam. Phöông aùn taøi trôï daøi haïn thích hôïp. 17. ÖÙng duïng moâ hình ñònh giaù taøi saûn voán (CAPM) trong vieäc ñònh giaù taøi saûn taïi doanh nghieäp. - 6 - 18. Quyeát ñònh vay vaø cho vay döôùi goùc ñoä doanh nghieäp trong quaù trình hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá theá giôùi. 19. Hoaïch ñònh ñaàu tö taøi chính trong caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam. 20. Quaûn lyù taøi chính taïi caùc coâng ty ña quoác gia ñang ñaàu tö taïi Vieät Nam. 21. Quaûn lyù taøi saûn ngaén haïn trong caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam. 22. Giaûi phaùp thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi ñòa phöông. 23. Ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa chính saùch baùn chòu ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp trong neàn kinh teá thò tröôøng. 24. Hoaïch ñònh ngaân saùch tieàn maët vaø taùc duïng cuûa vieäc hoaïch ñònh ngaân saùch trong quaûn lyù taøi chính ngaén haïn trong doanh nghieäp. 25. Baùn traû goùp vaø caùc moâ hình baùn traû goùp cuûa doanh nghieäp. 26. Phaân tích vaø laäp keá hoaïch taøi chính. 27. Phaân tích taøi chính döï aùn ñaàu tö 28. Phaân tích caáu truùc voán vaø chi phí söû duïng voán trong doanh nghieäp. 29. Xaây döïng danh muïc ñaàu tö hieäu quaû treân thò tröôøng chöùng khoaùn. 30. Chieán löôïc ñaàu tö vaø huy ñoäng tieàn maët taïi doanh nghieäp. (Vaän duïng caùc moâ hình EOQ, Miller Orr trong phaân tích moät doanh nghieäp cuï theå ). - 7 - 31. Phaân tích moái quan heä giöõa lôïi nhuaän vaø ruûi ro trong ñaàu tö taøi saûn taøi chính. 32. Phaân tích caáu truùc kyø haïn cuûa laõi suaát treân thò tröôøng taøi chính. 33. Chính saùch phaân phoái taïi caùc coâng ty coå phaàn aûnh höôûng ñeán giaù trò cuûa doanh nghieäp. 34. Vaán ñeà keát hôïp quyeát ñònh ñaàu tö vaø quyeát ñònh taøi trôï trong vieäc hoaïch ñònh taøi chính ôû caùc doanh nghieäp. 35. Caùc chieán löôïc quaûn lyù voán luaân chuyeån taïi doanh nghieäp. 36. Nhöõng taùc ñoäng ñoøn baåy leân doanh lôïi vaø ruûi ro. Ñoøn caân ñònh phí vaø ñoøn caân nôï cuûa doanh nghieäp. 37. Hoaïch ñònh chieán löôïc taøi chính doanh nghieäp thích hôïp cho giai ñoaïn phaùt trieån cuûa doanh nghieäp töø giai ñoaïn khôûi söï, taêng tröôûng, baûo hoøa vaø suy thoaùi. 38. Chính saùch phaân phoái coå töùc ñoái vôùi giaù trò doanh nghieäp. 39. Chính saùch nôï taùc ñoäng ñeán giaù trò doanh nghieäp. 40. Nguyeân taéc cô baûn trong hoaïch ñònh caáu truùc taøi chính cuûa doanh nghieäp. 41. ÖÙng duïng caùc coâng cuï phaùi sinh (derivatives) trong vieäc phoøng ngöøa ruûi ro. 42. Thöïc traïng thueâ taøi saûn trong neàn kinh teá Vieät Nam, nghieân cöùu vieäc öùng duïng nghieäp vuï thueâ taøi saûn ôû caùc doanh nghieäp Vieät Nam. 43. Laäp keá hoaïch taøi chính ngaén haïn trong doanh nghieäp. - 8 - 44. Xaây döïng chính saùch tín duïng thích hôïp trong doanh nghieäp. 45. ÖÙng duïng kyõ thuaät phaân tích tyû giaù ñeå döï baùo tyû giaù trong neàn kinh teá Vieät Nam. Chuù thích : 1. Khoa khuyeán khích caùc SV khoâng vieát luaän vaên toát nghieäp caùc ñeà taøi veà phaân tích taøi chính. Noäi dung phaân tích taøi chính chæ neân laø moät phaàn ñöông nhieân phaûi coù trong chöông 2 ñoái vôùi moät soá luaän vaên ñeà caäp ñeán quaûn trò taøi chính taïi doanh nghieäp. 2. Treân ñaây chæ laø nhöõng ñeà taøi mang tính ñònh höôùng. SV ñöôïc quyeàn vieát baát kyø ñeà taøi naøo ngoaøi danh muïc treân neáu ñöôïc söï ñoàng yù cuûa giaùo vieân höôùng daãn. - 9 - CAÙC ÑEÀ CÖÔNG GÔÏI YÙ CHO MOÄT SOÁ ÑEÀ TAØI Ñeà taøi : TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI VAØ TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN CAÙN CAÂN THANH TOAÙN VAØ MOÂI TRÖÔØNG TAØI CHÍNH CUÛA VIEÄT NAM Môû ñaàu : - Lyù do choïn ñeà taøi. - Noäi dung nghieân cöùu cuûa ñeà taøi. Phaàn I : Cô sôû lyù luaän 1. Tyû giaù hoái ñoaùi vaø caùc phöông phaùp xaùc ñònh tyû giaù. 2. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán tyû giaù hoái ñoaùi. 3. Taùc ñoäng cuûa tyû giaù ñeán caùn caân thanh toaùn vaø moâi tröôøng taøi chính. 4. Caùc chính saùch ñieàu haønh tyû giaù hieän nay treân theá giôùi. 5. Caùc coâng cuï phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù Phaàn II : Thöïc traïng veà chính saùch quaûn lyù tyû giaù cuûa Vieät Nam trong thôøi gian qua. 1. Chính saùch ñieàu haønh tyû giaù cuûa chính phuû Vieät Nam trong thôøi gian qua. 2. Phaân tích aûnh höôûng cuûa tyû giaù ñeán caùn caân thanh toaùn Vieät Nam. 3. Phaân tích aûnh höôûng cuûa tyû giaù ñeán moâi tröôøng taøi chính. 4. Caùc coâng cuï phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù ñaõ söû duïng ôû Vieät Nam. Phaàn III : Caùc giaûi phaùp vaø kieán nghò Döïa treân nhöõng noäi dung ñaõ phaân tích ñaùnh giaù ôû phaàn 2, ñöa ra caùc giaûi phaùp veà ñieàu haønh chính saùch tyû giaù trong giai ñoaïn saép tôùi. Vieäc söû duïng caùc coâng cuï phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù môùi vaøo Vieät Nam - 10 - Keát luaän. Ñeà taøi : VAÁN ÑEÀ LAÏM PHAÙT VAØ TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN CAÙN CAÂN THANH TOAÙN VAØ MOÂI TRÖÔØNG TAØI CHÍNH CUÛA VIEÄT NAM Môû ñaàu : - Lyù do choïn ñeà taøi. - Noäi dung nghieân cöùu cuûa ñeà taøi. Phaàn I : Cô sôû lyù luaän 1. Laïm phaùt vaø caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán laïm phaùt. 2. Taùc ñoäng cuûa laïm phaùt ñeán caùn caân thanh toaùn. 3. Taùc ñoäng cuûa laïm phaùt ñeán moâi tröôøng taøi chính. Phaàn II : Thöïc traïng veà laïm phaùt vaø taùc ñoäng cuûa laïm phaùt ñeán caùn caân thanh toaùn vaø moâi tröôøng taøi chính cuûa Vieät Nam trong thôøi gian qua. 1. Tình hình laïm phaùt cuûa Vieät Nam trong thôøi gian qua. 2. Phaân tích taùc ñoäng cuûa laïm phaùt ñeán caùn caân thanh toaùn Vieät Nam. 3. Phaân tích aûnh höôûng cuûa laïm phaùt ñeán moâi tröôøng taøi chính cuûa Vieät Nam. Phaàn III : Caùc giaûi phaùp vaø kieán nghò Döïa treân nhöõng noäi dung ñaõ phaân tích ñaùnh giaù ôû phaàn 2, ñöa ra caùc giaûi phaùp nhaèm kieåm soaùt laïm phaùt, oån ñònh caùn caân thanh toaùn vaø caûi thieän moâi tröôøng taøi chính cuûa Vieät Nam. Keát luaän. - 11 - Ñeà taøi : LAÄP KEÁ HOAÏCH TAØI CHÍNH TAÏI DOANH NGHIEÄP Môû ñaàu : - Lyù do choïn ñeà taøi. - Noäi dung nghieân cöùu cuûa ñeà taøi. Phaàn I : Cô sôû lyù luaän I – Khaùi nieäm, muïc ñích, phöông phaùp phaân tích taøi chính : - Khaùi nieäm phaân tích taøi chính. - Muïc ñích phaân tích taøi chính. - Phöông phaùp phaân tích taøi chính. II – Noäi dung phaân tích tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp - Phaân tích tình hình taøi chính qua baûng caân ñoái keá toaùn - Phaân tích tình hình taøi chính qua baûng baùo caùo keát quaû KD - Phaân tích tình hình taøi chính qua caùc tyû soá taøi chính III – Caùc moâ hình laäp keá hoaïch taøi chính Phaàn II : Tình hình thöïc tieãn taïi doanh nghieäp I – Giôùi thieäu veà doanh nghieäp II – Phaân tích tình hình taøi chính taïi doanh nghieäp. - Phaân tích tình hình taøi chính qua baûng caân ñoái keá toaùn. - Phaân tích tình hình taøi chính qua baûng baùo caùo keát quaû KD - Phaân tích tình hình taøi chính qua caùc tyû soá taøi chính III – Thöïc traïng laäp keá hoaïch taøi chính taïi doanh nghieäp trong thôøi gian qua. Phaàn III : Caùc giaûi phaùp vaø kieán nghò Keát luaän. - 12 - Ñeà taøi HOAÏCH ÑÒNH NGAÂN SAÙCH VOÁN ÑAÀU TÖ Môû ñaàu - Lyù do choïn ñeà taøi - Noäi dung nghieân cöùu cuûa ñeà taøi Phaàn I: Cô sôû lyù luaän I. Moät soá khaùi nieäm cô baûn veà hoaõch ñònh ngaân saùch voán ñaàu tö. II. Noäi dung hoaïch ñònh ngaân saùch voán ñaàu tö 1. Ñeà xuaát caùc döï aùn 2. Hoaïch ñònh doøng tieàn 3. Xaùc ñònh chi phí söû duïng voán 4. Phaân tích vaø ra quyeát ñònh 5. Ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa döï aùn III. Caùc phöông phaùp phaân tích ñaùnh giaù döï aùn ñaàu tö 1. Phöông phaùp thôøi gian hoaøn voán 2. Phöông phaùp hieän giaù thuaàn 3. Phöông phaùp tyû suaát doanh lôïi noäi boä 4. Phöông phaùp chæ soá sinh lôøi. Phaàn II: Hoaïch ñònh ngaân saùch voán ñaàu tö taïi doanh nghieäp I. Giôùi thieäu sô löôïc veà doanh nghieäp II. Noäi dung hoaïch ñònh ngaân saùch voán ñaàu tö 1. Ñeà xuaát caùc döï aùn 2. Hoaïch ñònh doøng tieàn 3. Xaùc ñònh chi phí söû duïng voán 4. Phaân tích vaø ra quyeát ñònh 5. Ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa döï aùn Phaàn III: Giaûi phaùp vaø kieán nghò Keát luaän - 13 - Ñeà taøi CAÁU TRUÙC VOÁN CUÛA DOANH NGHIEÄP VAØ CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THAÁP CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN Môû ñaàu - Lyù do choïn ñeà taøi - Noäi dung nghieân cöùu cuûa ñeà taøi Phaàn I: Cô sôû lyù luaän veà caáu truùc voán vaø chi phí söû duïng voán cuûa doanh nghieäp 1. Khaùi nieäm veà caáu truùc voán, chi phí söû duïng voán 2. Caáu truùc voán toái öu, caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán caáu truùc voán toái öu 3. Taùc ñoäng cuûa caáu truùc voán ñeán doanh lôïi vaø ruûi ro 4. Caáu truùc voán trong moái quan heä vôùi giaù trò doanh nghieäp Phaàn II: Thöïc traïng veà caáu truùc voán, chi phí söû duïng voán cuûa doanh nghieäp A – Giôùi thieäu khaùi quaùt veà doanh nghieäp B – Phaân tích caáu truùc voán vaø chi phí söû duïng voán taïi doanh nghieäp 1. Phaân tích caáu truùc voán cuûa doanh nghieäp 2. Phaân tích chi phí söû duïng voán cuûa töøng nguoàn voán vaø chi phí söû duïng voán bình quaân cuûa doanh nghieäp 3. Phaân tích taùc ñoäng cuûa caáu truùc voán ñeán doanh lôïi vaø ruûi ro cuûa doanh nghieäp 4. Phaân tích caáu truùc voán trong moái quan heä vôùi giaù trò doanh nghieäp Phaàn III: Caùc bieän phaùp taùi caáu truùc voán vaø haï thaáp chi phí söû duïng voán cuûa doanh nghieäp Keát luaän. - 14 - Ñeà taøi PHAÂN TÍCH MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA CAÁU TRUÙC VOÁN VÔÙI CHÍNH SAÙCH PHAÂN PHOÁI LÔÏI NHUAÄN CUÛA COÂNG TY Môû ñaàu - Lyù do choïn ñeà taøi - Noäi dung nghieân cöùu cuûa ñeà taøi Phaàn I: Cô sôû lyù luaän A. Moät soá khaùi nieäm veà caáu truùc voán vaø chính saùch phaân phoái I. Khaùi nieäm veà caáu truùc voán II. Khaùi nieäm veà chính saùch phaân phoái III. Yù nghóa cuûa vieäc xaây döïng caáu truùc voán hôïp lyù vaø chính saùch phaân phoái thích hôïp B. Noäi dung phaân tích I. Phaân tích caáu truùc voán 1. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán caáu truùc voán 2. Chi phí söû duïng voán 3. Aûnh höôûng cuûa ñoøn baåy taøi chính II. Phaân tích veà chính saùch phaân phoái 1. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán chính saùch phaân phoái 2. Caùc hình thöùc chi traû lôïi töùc coå phaàn C. Moái quan heä giöõa caáu truùc voán vaø chính saùch phaân phoái cuûa doanh nghieäp Phaàn II: Phaân tích tình hình thöïc teá taïi coâng ty A. Giôùi thieäu coâng ty B. Phaân tích tình hình thöïc teá taïi coâng ty I. Phaân tích caáu truùc voán 1. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán caáu truùc voán taïi coâng ty 2. Chi phí söû duïng caùc nguoàn voán thöïc teá cuûa coâng ty - 15 - 3. Aûnh höôûng cuûa ñoøn baåy taøi chính ñoái vôùi caáu truùc voán cuûa coâng ty 4. Ñaùnh giaù ruûi ro taøi chính cuûa coâng ty II. Phaân tích chính saùch phaân phoái cuûa coâng ty 1. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán chính saùch phaân phoái 2. Caùc hình thöùc chi traû lôïi töùc coå phaàn III. Moái quan heä giöõa chính saùch phaân phoái vaø caáu truùc voán muïc tieâu cuûa coâng ty Phaàn III: Caùc giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän caáu truùc voán taïi coâng ty Phaàn naøy döïa vaøo nhöõng nhaän xeùt ôû phaàn phaân tích ñeå thöïc hieän Keát luaän. Ñeà taøi QUAÛN LYÙ TAØI CHÍNH TAÏI CAÙC DOANH NGHIEÄP COÙ VOÁN ÑAÀU TÖ NÖÔÙC NGOAØI Môû ñaàu - Lyù do choïn ñeà taøi - Noäi dung nghieân cöùu cuûa ñeà taøi Phaàn I: Cô sôû lyù luaän I. Moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi VN II. Ñaëc ñieåm coâng taùc quaûn lyù taøi chính taïi caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi VN 1. Quyeát ñònh taøi trôï 2. Quyeát ñònh phaân phoái 3. Quyeát ñònh ñaàu tö III. Caùc chæ tieâu söû duïng khi phaân tích taøi chính caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi - 16 - Phaàn II: Thöïc traïng coâng taùc quaûn lyù taøi chính taïi caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi VN A. Giôùi thieäu sô löôïc tình hình cuûa doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi I. Giôùi thieäu quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån II. Ñaëc ñieåm saûn xuaát kinh doanh III. Cô caáu toå chöùc IV. Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa doanh nghieäp B. Phaân tích tình hình thöïc teá veà quaûn lyù taøi chính cuûa caùc doanh nghieäp coù voán ÑTNN taïi VN I. Tình hình quaûn lyù voán II. Nguoàn taøi trôï cho doanh nghieäp coù voán ÑTNN III. Ñaëc ñieåm chi phí saûn xuaát kinh doanh vaø thu nhaäp cuûa caùc doanh nghieäp coù voán ÑTNN taïi VN IV. Aûnh höôûng cuûa vaán ñeà tyû giaù vaø nhöõng quy ñònh veà chính saùch thueá ñeán coâng taùc toå chöùc taøi chính Phaàn III Caùc giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän cô cheá quaûn lyù taøi chính cuûa doanh nghieäp coù voán ÑTNN taïi VN Phaàn naøy döïa vaøo nhöõng nhaän xeùt ôû phaàn phaân tích ñeå thöïc hieän. Keát luaän. - 17 - Ñeà taøi VAÁN ÑEÀ LAÏM PHAÙT – LAÕI SUAÁT – TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI CUÛA CAÙC NÖÔÙC TRONG KHU VÖÏC VAØ TREÂN THEÁ GIÔÙI TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH CUÛA CAÙC DOANH NGHIEÄP VIEÄT NAM Môû ñaàu - Lyù do choïn ñeà taøi - Noäi dung nghieân cöùu cuûa ñeà taøi Phaàn I: Cô sôû lyù luaän I. Moái quan heä giöõa laïm phaùt vaø tyû giaù – lyù thuyeát ngang giaù söùc mua PPP, lyù thuyeát ngang giaù laõi suaát IRP, hieäu öùng Fisher quoác teá IFE II. Vaän duïng caùc lyù thuyeát treân vaøo thöïc teá Phaàn II: Phaân tích taùc ñoäng cuûa laïm phaùt – laõi suaát – tyû giaù hoái ñoaùi ñeán tình hình taøi chính cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam I. Taùc ñoäng cuûa quaù trình hoäi nhaäp kinh teá theá giôùi ñeán laïm phaùt, laõi suaát vaø tyû giaù hoái ñoaùi. II. Phaân tích aûnh höôûng cuûa caùc bieán soá treân ñoái vôùi hoaït ñoäng taøi chính cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam 1. Tình hình saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm (xuaát nhaäp khaåu) 2. Tình hình ñaàu tö trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi 3. Tình hình quaûn lyù voán, chi phí vaø thu nhaäp cuûa doanh nghieäp Phaàn III: Caùc giaûi phaùp Phaàn naøy döïa vaøo nhöõng nhaän xeùt ôû phaàn phaân tích ñeå thöïc hieän. Keát luaän. - 18 - IV - HÌNH THÖÙC Soá trang yeâu caàu cuûa chuyeân ñeà töø 45 – 50 trang, ñaùnh maùy khoå A4, 1 trang 26 doøng, 1 doøng töø 14 ñeán 16 chöõ. Tôø bìa in treân giaáy cöùng. Phaàn nhaän xeùt cuûa cô quan thöïc taäp. Phaàn nhaän xeùt vaø keát quaû chaám ñieåm cuûa chuyeân ñeà. Moïi chi tieát lieân heä Khoa Taøi chính Doanh nghieäp B224-226, 279 Nguyeãn Tri Phöông Q.10 – TP. Hoà Chí Minh Ñieän thoaïi: 08.38575623. Email: ducnam@ueh.edu.vn - 19 - SOÁ ÑIEÄN THOAÏI CUÛA CAÙC GIAÛNG VIEÂN GIAÛNG VIEÂN ÑIEÄN THOAÏI DI ÑOÄNG PGS.TS. Nguyeãn Ngoïc Ñònh 0903.812068 GS.TS. Traàn Ngoïc Thô 0913.801625 PGS.TS. Phan Thò Bích Nguyeät 0903.845052 PGS.TS. Nguyeãn Thò Lieân Hoa 0903.878807 PGS.TS. Nguyeãn Thò Ngoïc Trang 0982.252630 TS. Buøi Höõu Phöôùc 0913.100394 TS. Leâ Thò Lanh 0903.006691 TS. Nguyeãn Thò Uyeân Uyeân 0903.043448 TS. Traàn Thò Thuøy Linh 0903.359652 ThS. Vuõ Vieät Quaûng ThS. Töø Thò Kim Thoa 0983.034936 ThS. Döông Kha 0903.000074 ThS. Leâ Ñaït Chí 0983.500650 ThS. Nguyeãn Khaéc Quoác Baûo 0983.299279 ThS. Nguyeãn Thò Haûi Lyù 0918.738554 ThS. Phuøng Ñöùc Nam 0919.086043 ThS. Leâ Thò Phöông Vy 0918.765571 ThS. Ñinh Thò Thu Hoàng 0903.361870 ThS. Hoà Quoác Tuaán ThS. Leâ Vaên Taùm 0903.752552 - 20 - ThS. Phaïm Döông Phöông Thaûo 0908.432069 ThS. Huyønh Thò Caåm Haø 0908.531301 GV. Quaùch Doanh Nghieäp 0903.710323 GV. Leâ Thò Hoàng Minh 0919.045446

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp đại học.pdf
Luận văn liên quan