Hướng dẫn học sinh giải dạng toán tìm x

Lí do chọn đề tài: Để đáp ứng được nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, bản thân tôi cảm thấy sự cần thiết phải nghiên cứu phương pháp giảng dạy “ Dạng toán tìm x ” nhằm mục đích: -Giúp học sinh nắm vững kiến thức về thứ tự thực hiện phép tính, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. -Giúp học sinh học tốt hơn môn Đại số ở các lớp 7, 8, 9, , nhất là giải dạng toán bằng cách lập phương trình . -Rèn cho học sinh một số kĩ năng giải dạng Toán tìm x. -Làm cho học sinh thấy yêu thích môn Toán hơn và học tập nó một cách dễ dàng, nhanh chóng hơn. 2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu: -Học sinh lớp 6A2, 6A4 trường trung học cơ sở Thị Trấn. -Cách hình thành kĩ năng giải toán cho học sinh thông qua các tiết luyện tập. -Học hỏi kinh nghiệm qua các tiết dự giờ của đồng nghiệp. -Triển khai nội dung đề tài và kiểm tra, đối chiếu kết quả học tập của học sinh từ đầu năm học đến kết quả học kì một. 3. Đề tài đưa ra giải pháp mới: -Trong quá trình giảng dạy, tôi đã tìm hiểu thực tế chất lượng của học sinh qua khảo sát, qua các tiết luyện tập, từ đó lập ra danh sách học sinh yếu, cập nhật vào sổ kế hoạch bộ môn. Sau đó xây dựng đôi bạn cùng tiến, sắp xếp chỗ ngồi hợp lý để học sinh khá giỏi kèm học sinh yếu kém. Yêu cầu học sinh khá giỏi sửa bài tập vào 15 phút ôn bài đầu giờ. Bản thân giáo viên chuẩn bị đồ dùng dạy hoc khoa học giúp học sinh dễ tiếp thu bài, phiếu học tập để kiểm tra kĩ năng tiếp thu; kĩ năng giải toán của học sinh, tổ chức các trò chơi toán học giúp các em thích thú hơn. Tôi đã nghiên cứu, thực hiện và đúc kết thành giải pháp giúp các em nâng dần chất lượng học tập. 4. Hiệu quả áp dụng: Hơn 70% học sinh có học lực từ khá trở xuống nắm được kiến thức cơ bản khi lên lớp và vận dụng để giải một số bài toán áp dụng cơ bản. Học sinh dạng trung bình, yếu mạnh dạng hỏi lại giáo viên khi phần nào chưa hiểu và thấy thích môn Toán hơn. Sự tập trung chú ý khi học của học sinh cũng phần nào được nâng cao. 5. Phạm vi áp dụng: Đề tài được áp dụng cho tất cả các học sinh có học lực trung bình, yếu, kém ở các lớp khối 6 trong trường Trung Học Cơ Sở Thị Trấn Châu Thành. Nhưng cụ thể hơn là học sinh lớp 6A2, 6A4 được áp dụng, theo dõi và so sánh kết quả cụ thể.

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 5909 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn học sinh giải dạng toán tìm x, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAÛN TOÙM TAÉT SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM: “HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI DẠNG TOÁN TÌM x” –&— Hoï vaø teân taùc giaû: NGUYEÃN THÒ BEÙ TRINH Ñôn vò coâng taùc: Tröôøng Trung Hoïc Cô Sôû Thò Traán 1.Lí do choïn ñeà taøi: Ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy, baûn thaân toâi caûm thaáy söï caàn thieát phaûi nghieân cöùu phöông phaùp giaûng daïy “ Daïng toaùn tìm x ” nhaèm muïc ñích: -Giuùp hoïc sinh naém vöõng kieán thöùc veà thứ tự thöïc hieän pheùp tính, caùc pheùp tính coäng, tröø, nhaân, chia. -Giuùp hoïc sinh hoïc toát hôn moân Ñaïi soá ôû caùc lôùp 7, 8, 9, …, nhaát laø giaûi daïng toaùn baèng caùch laäp phöông trình . -Reøn cho hoïc sinh moät soá kó naêng giaûi daïng Toaùn tìm x. -Laøm cho hoïc sinh thaáy yeâu thích moân Toaùn hôn vaø hoïc taäp noù moät caùch deã daøng, nhanh choùng hôn. 2. Ñoái töôïng, phöông phaùp nghieân cöùu: -Hoïc sinh lôùp 6A2, 6A4 tröôøng trung hoïc cô sôû Thò Traán. -Caùch hình thaønh kó naêng giaûi toaùn cho hoïc sinh thoâng qua caùc tieát luyeän taäp. -Hoïc hoûi kinh nghieäm qua caùc tieát döï giôø cuûa ñoàng nghieäp. -Trieån khai noäi dung ñeà taøi vaø kieåm tra, ñoái chieáu keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh töø ñaàu naêm hoïc ñeán keát quaû hoïc kì moät. 3. Ñeà taøi ñöa ra giaûi phaùp môùi: -Trong quaù trình giaûng daïy, toâi ñaõ tìm hieåu thöïc teá chaát löôïng cuûa hoïc sinh qua khaûo saùt, qua caùc tieát luyeän taäp, töø ñoù laäp ra danh saùch hoïc sinh yeáu, caäp nhaät vaøo soå keá hoaïch boä moân. Sau ñoù xaây döïng ñoâi baïn cuøng tieán, saép xeáp choã ngoài hôïp lyù ñeå hoïc sinh khaù gioûi keøm hoïc sinh yeáu keùm. Yeâu caàu hoïc sinh khaù gioûi söûa baøi taäp vaøo 15 phuùt oân baøi ñaàu giôø. Baûn thaân giaùo vieân chuaån bò ñoà duøng daïy hoïc khoa hoïc giuùp hoïc sinh deã tieáp thu baøi, phieáu hoïc taäp ñeå kieåm tra kó naêng tieáp thu; kó naêng giaûi toaùn cuûa hoïc sinh, toå chöùc caùc troø chôi toaùn hoïc giuùp caùc em thích thuù hôn. Toâi ñaõ nghieân cöùu, thöïc hieän vaø ñuùc keát thaønh giaûi phaùp giuùp caùc em naâng daàn chaát löôïng hoïc taäp. 4. Hieäu quaû aùp duïng: Hôn 70% hoïc sinh coù hoïc löïc töø khaù trôû xuoáng naém ñöôïc kieán thöùc cô baûn khi leân lôùp vaø vaän duïng ñeå giaûi moät soá baøi toaùn aùp duïng cô baûn. Hoïc sinh daïng trung bình, yeáu maïnh daïng hoûi laïi giaùo vieân khi phaàn naøo chöa hieåu vaø thaáy thích moân Toaùn hôn. Söï taäp trung chuù yù khi hoïc cuûa hoïc sinh cuõng phaàn naøo ñöôïc naâng cao. 5. Phaïm vi aùp duïng: Ñeà taøi ñöôïc aùp duïng cho taát caû caùc hoïc sinh coù hoïc löïc trung bình, yeáu, keùm ôû caùc lôùp khoái 6 trong tröôøng Trung Hoïc Cô Sôû Thò Traán Chaâu Thaønh. Nhöng cuï theå hôn laø hoïc sinh lôùp 6A2, 6A4 ñöôïc aùp duïng, theo doõi vaø so saùnh keát quaû cuï theå. Chaâu Thaønh, ngaøy 10 thaùng 4 naêm 2010 Ngöôøi thöïc hieän NGUYEÃN THÒ BEÙ TRINH A/.MÔÛ ÑAÀU: Saùng kieán kinh nghieäm: “HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI DẠNG TOÁN TÌM x” –&— I/ Lí do choïn ñeà taøi: Trong thöïc teá giaûng daïy chuùng ta gaëp khoù khaên nhieàu vôùi nhöõng em hoïc sinh yeáu. Phaûi noùi raèng caùc em naøy bò hoång kieán thöùc cô baûn raát nhieàu, trình ñoä tieáp thu thì haïn cheá, yù thöùc hoïc taäp chöa cao, nhieàu gia ñình coøn nhieàu khoù khaên neân caùc em chöa theå toaøn taâm chuù yù cho vieäc hoïc cuûa caùc em, …. Coù raát nhieàu lyù do caû khaùch quan laãn chuû quan laøm aûnh höôûng ñeán hoïc taäp cuûa hoïc sinh. Cuï theå trong ñôït khaûo saùt chaát löôïng ñaàu naêm hoïc 2009 – 2010 cuûa HS lôùp 6, chuùng toâi thoáng keâ ñöôïc nhö sau: Trong moät lôùp hôn 10 em laøm sai baøi tính nhaân 3 chöõ soá, vaø chöa giaûi ñöôïc baøi toaùn tìm x coù daïng nhö: 6 + x = 29. Muïc tieâu haøng ñaàu cuûa giaùo duïc ñoù laø naâng cao chaát löôïng hoïc sinh. Vaø ñoái töôïng haøng ñaàu caàn quan taâm saâu saéc ñoù laø caùc em học sinh yeáu. Phaûi noùi raèng daïng toaùn tìm x laø moät daïng raát coå ñieån ñoái voái hoïc sinh khi hoïc boä moân soá hoïc. Caùc em ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi daïng toaùn naøy töø khi hoïc caùc lôùp ôû Tieåu hoïc. Nhöng thöïc teá khi gaëp caùc daïng toaùn tìm x, y caùc em gaëp raát nhieàu loãi sai. Ñoái vôùi học sinh trung bình yeáu thì khoâng bieát baét ñaàu giaûi töø ñaâu, tính pheùp tính naøo tröôùc … Ñoái vôùi học sinh khaù thì khi gaëp nhöõng daïng toaùn phaùt trieån khoù hôn thì vöôùng maéc khoâng bieát laøm. Vì theá khi giaûng daïy chöông trình Toaùn 6, toâi coá gaéng ñöa ra moät soá caùch giaûi daïng toaùn naøy. Tröôùc heát laø giuùp caùc em hoïc yeáu toaùn giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn tìm x ñôn giaûn, sau ñoù laø phaùt trieån sao cho phuø hôïp vôùi caùc học sinh töø yeáu, trung bình ñeán khaù, gioûi. Daïng toaùn tìm x, y naøy ta gaëp raát nhieàu trong Soá hoïc lôùp 6. Ñoù laø moät trong soá daïng toaùn yeâu caàu kyõ naêng tính toaùn, suy luaän, tö duy logic cho học sinh. Vì vaäy thöôøng gaëp trong caùc baøi toaùn kieåm tra, baøi thi. Ñoái vôùi học sinh khaù gioûi coù theå phaùt trieån roäng hôn, saâu hôn neân phaùt huy toát khaû naêng tö duy. Hôn nöõa, neáu gioûi daïng toaùn naøy seõ giuùp học sinh hoïc toát phaàn Ñaïi soá ôû chöông trình lôùp 7, 8, 9 … Vôùi thöïc traïng hoïc sinh vaø nhöõng lí do treân toâi quyeát ñònh thöïc hieän ñeà taøi “Höôùng daãn hoïc sinh giaûi daïng toaùn tìm x”. II/ Ñoái töôïng nghieân cöùu: -Hoïc sinh lôùp 6A2, 6A4. -Caùc phöông phaùp daïy hoïc theo höôùng ñoåi môùi. -Khaû naêng tieáp thu kieán thöùc môùi cuûa hoïc sinh trong töøng tieát hoïc. III/ Phaïm vi nghieân cöùu: -Hoïc sinh trong lôùp 6A2, 6A4 tröôøng Trung Hoïc Cô Sôû Thò Traán. IV/ Phöông phaùp nghieân cöùu: -Caùch hình thaønh kó naêng giaûi toaùn cho hoïc sinh thoâng qua caùc tieát luyeän taäp. -Hoïc hoûi kinh nghieäm qua döï giôø, ruùt kinh nghieäm töø ñoàng nghieäp. -Trieån khai noäi dung ñeà taøi vaø kieåm tra, ñoái chieáu keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh töø ñaàu naêm hoïc ñeán keát quaû hoïc kì moät. Giaû thieát khoa hoïc ñaët ra: Hoïc sinh giaûi ñöôïc daïng toaùn tìm x ñôn giaûn, vaän duïng giaûi caùc baøi taäp phöùc taïp hôn. Hoïc sinh thaáy yeâu thích moân Toaùn hôn vaø coù caùc kó naêng cô baûn khi giaûi Toaùn. B/.NOÄI DUNG: I .Cô sôû lyù luaän: Nghò quyeát soá 40/2000/QH10, ngaøy 9/12/2000 cuûa Quoác hoäi khoùa X veà ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng ñaõ khaúng ñònh muïc tieâu cuûa vieäc ñoåi môùi chöông trình phoå thoâng laàn naøy laø“ xaây döïng moät noäi dung chöông trình, phöông phaùp giaùo duïc, saùch giaùo khoa phoå thoâng môùi nhaèm naâng cao chaát löôïng, giaùo duïc toaøn dieän theá heä treû, ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån nguoàn nhaân löïc phuïc vuï coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc, phuø hôïp vôùi thöïc tieãn vaø truyeàn thoáng vieät nam, tieáp caän trình ñoä giaùo duïc ôû caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi” Luaät giaùo duïc 2005(Ñieàu 5) quy ñònh: “ phöông phaùp giaùo duïc phaûi phaùt huy tính tích cöïc, töï giaùc, chuû ñoäng, tö duy saùng taïo cuûa ngöôøi hoïc; boài döôõng cho ngöôøi hoïc naêng löïc töï hoïc, khaû naêng thöïc haønh, loøng say meâ hoïc taäp vaø yù chí vöôn leân ” Coù nhieàu thay ñoåi töø chöông trình saùch giaùo khoa ñoàng nghóa vôùi vieäc thay ñoåi caùch nhìn, caùch hoïc, caùch daïy cuûa thaày vaø troø. Tröôùc tình hình chung nhö theá, moân Toaùn cuõng khoâng naèm ngoaøi xu höôùng ñoù. Ñeå daïy vaø hoïc toát moân Toaùn nhaát laø daïng Toaùn tìm x, ñoøi hoûi caû thaày laãn troø phaûi noã löïc nghieân cöùu, tìm hieåu taøi lieäu moät caùch saâu saéc. Tuy nhieân, vôùi trình ñoä hieän nay hoïc sinh khoâng theå töï mình lónh hoäi khoái löôïng lôùn kieán thöùc cuøng moät luùc. Vì vaäy, reøn luyeän kó naêng giaûi daïng Toaùn tìm x trong chöông trình toaùn 6 laø moät vaán ñeà quan troïng trong vieäc daïy vaø hoïc moân Toaùn 6. II.Cô sôû thöïc tieãn: Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu giaùo duïc ñeà ra veà naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc ôû caùc khoái lôùp, Boä giaùo duïc ñaõ tieán haønh caûi caùch chöông trình saùch giaùo khoa. Ñoái vôùi saùch giaùo khoa Toaùn 6 cuõng coù nhieàu thay ñoåi veà noäi dung vaø hình thöùc. Rieâng ñoái vôùi daïng toaùn tìm x, saùch trình baøy nhieàu daïng töø deã ñeán khoù giuùp töøng böôùc phaùt trieån tö duy hoïc sinh. Tuy nhieân nhieàu hoïc sinh gaëp khoù khaên khi giaûi daïng toaùn naøy, caùc em khoâng bieát baét ñaàu töø ñaâu, giaûi khoâng ñuùng theo thöù töï pheùp tính daãn ñeán sai keát quaû. Daïng toaùn tìm x laø moät daïng toaùn caùc em ñöôïc hoïc xuyeân suoát caùc khoái lôùp, do ñoù reøn cho hoïc sinh giaûi thaønh thaïo daïng toaùn naøy laø raát caàn thieát, laøm neàn taûng giuùp caùc em hoïc toát hôn moân Ñaïi soá ôû lôùp 7, 8, 9, … Do ñoù toâi quyeát ñònh ñieàu tra, nghieân cöùu vaø tìm ra saùng kieán kinh nghieäm “ Höôùng daãn hoïc sinh giaûi daïng toaùn tìm x ”. III.Noäi dung vaán ñeà: 1.Vaán ñeà ñaët ra: Kó naêng caàn hình thaønh cho hoïc sinh THCS bao goàm caùc thao taùc trí tueä vaø thöïc haønh theå hieän khaû naêng vaän duïng nhöõng tri thöùc ñaõ bieát moät caùch coù muïc ñích saùng taïo ñeå giaûi caùc daïng toaùn tìm x trong chöông trình toaùn THCS. 2.Giaûi phaùp thöïc hieän: - Chuyeån theå töø daïng toaùn tìm x phöùc taïp thaønh daïng toaùn ñôn giaûn ñaõ bieát caùch giaûi. Giaùo vieân ñöa lieàu löôïng kieán thöùc vöøa phaûi, thích hôïp vôùi naêng löïc vaø ñieàu kieän cuûa hoïc sinh. - Giaùo vieân ñoùng vai troø laø ngöôøi höôùng daãn, daãn daét hoïc sinh tìm ra lôøi giaûi baøi toaùn, hoïc sinh chuû ñoäng lónh hoäi kieán thöùc. - Giaùo vieân luoân taïo moät moâi tröôøng thaân thieän giöõa thaày vaø troø. Khoâng quaù toû veû xa caùch hay quaù lôùn lao vaø cao caû ñoái vôùi hoïc sinh. Luoân taïo cho hoïc sinh moät caûm giaùc gaàn guõi, khoâng laøm hoïc sinh sôï haõi; daïy thaät, hoïc thaät ngay töø ñaàu. Daïy theo ñieàu kieän thöïc teá khoâng quaù aùp ñaët chuû quan. 1.Daãn daét hoïc sinh yeáu, trung bình giaûi nhöõng baøi toaùn tìm x: a/ Baét ñaàu töø nhöõng baøi toaùn tính toaùn caùc pheùp tính toång, hieäu, tích, thöông: Cho caùc baøi toaùn ñôn giaûn, chæ thöïc hieän moät pheùp tính: Töø 45 + 70 = 115 ta suy ra: . Ôû daïng toaùn naøy hoïc sinh seõ laøm ngay ñöôïc. Tuy nhieân ôû moät soá baøi khaùc: ví duï 115 – x = 45 Hoïc sinh yeáu hay tính nhaàm: x = 45 – 115 => x = -70 (sai) Höôùng daãn hoïc sinh yeáu caùch laøm nhö sau: em haõy töï cho moät ví duï töông töï coù pheùp tính tröø nhö treân: 6 – 4 = 2. Töø ñoù chaéc chaén HS seõ suy ra ñöôïc x = 115 – 45 (Soá tröø = Soá bò tröø – Hieäu) neân hoïc sinh seõ laøm khoâng nhaàm laãn caâu treân. 115 – x = 45 6 – x = 2 (GV chæ cho HS thaáy söï töông öùng) Khi thay x thaønh 7x ta coù baøi 1.2: Baøi 1.2: 45 + 7x = 115 Giaùo vieân höôùng daãn laøm baøi naøy: Caùch 1: Ta xem 7x nhö x ôû baøi 1.1. 45 + x = 115 x = 115 – 45 x = 70 Töø ñoù suy ra: 45 + 7x = 115 7x = 115 – 45 7x = 70 x = 70 : 7 x =10 Caùch 2: Theo thöù töï thöïc hieän pheùp tính ta tính pheùp tính naøo tröôùc? (tính pheùp nhaân tröôùc, töùc laø tính 7x, 7x = ?) Xem 7x nhö moät soá haïng ta tính 7x = ? (7x = 115 – 45, roài giaûi gioáng nhö caùch 1) Thay tích 7x baèng toång 13 + x ta coù baøi 1.3: Baøi 1.3: 45 + (13 + x) = 115 13 + x = 115 – 45 13 + x = 70 x = 70 – 13 x = 57 hoïc sinh ñaõ hieåu caùch laøm baøi thì caùc baøi toaùn sau giaûi deã daøng: Baøi 1.4: 45 + 2(13 + x) = 115 2(13 + x) = 115 – 45 2(13 + x) = 70 13 + x = 70 : 2 13 + x = 35 Baøi 1.5: 45 + 2(13 + 2x) = 57 : 54 Ñeå yù raèng: [45 + 2(13 + 2x)]. 54 = 57 => [45 + 2(13 + 2x)] = 57 : 54 Aùp duïng theâm tính chaát cuûa pheùp nhaân ta coù ñöôïc lôøi giaûi nhanh choùng baøi toaùn töông ñoái roái ren nhö sau: Baøi 1.5: 54 . 55 + 54 . 2 .(13 + 2x) = 57 Baøi 1.6: Coù theå phaùt bieåu baøi toaùn 1.4 döôùi daïng coù lôøi vaên: Baïn An nghó ra moät soá. Laáy soá ñoù coäng vôùi 13 roài nhaân vôùi 2 roài coäng tieáp vôùi 45 thì ñöôïc keát quaû laø 115. Baïn An nghó soá naøo vaäy ? b/ Khi hoïc baøi tính chaát pheùp nhaân, töø tính chaát : Tích hai thöøa soá baèng 0 thì ít nhaát moät soá baèng 0. Giaùo vieân cho baøi taäp sau : Höôùng daãn : Caùch 1: Xem laø moät thöøa soá, ta thaáy tích 2 thöøa soá treân baèng 0. Coù keát luaän gì thöøa soá  ? ( thöøa soá chöa bieát phaûi baèng 0) Caùch 2: Xem laø moät thöøa soá chöa bieát. Tìm = ?(ta laáy tích chia cho thöøa soá ñaõ bieát) Thay x bôûi 3y ta coù baøi toaùn 2.1 Baøi 2.1 Tìm y bieát : (3y – 27).63 = 0 Coù theå phaùt trieån baøi toaùn thaønh tìm 2 thöøa soá : Baøi 2.2  Tìm x, y bieát : ( 3y – 27) . x = 0 Aùp duïng tính chaát phaân phoái cuûa pheùp nhaân ñoái vôùi pheùp tröø ta coù bt sau : Baøi 2.3: Tìm x,y bieát : 3xy – 27x = 0 c/ Khi hoïc ñònh nghóa hai phaân soá baèng nhau : . Giaùo vieân cho baøi taäp sau : Höôùng daãn: Giaùo vieân Hoïc sinh Aùp duïng ñònh nghóa hai phaân soá baèng nhau ta coù ñieàu gì? ÔÛ ñaây muoán tìm x ta thöïc hieän pheùp tính nhö theá naøo? Ta coù: Neân x . 7 = -7 . 3 Tìm x baèng caùch laáy tích chia cho thöøa soá ñaõ bieát. Vaäy x = x = -3 vThay x bôûi x + 4 ta coù baøi toaùn sau: Baøi 3.1: Tìm soá nguyeân x, bieát : Giaûi: Ta coù: Neân (x + 4) . 7 = 3 . (-7) 7x + 28 = -21 7x = -21 – 28 7x = -49 x = -49 : 7 x = -7 v Thay x bôûi 3 + x; -7 bôûi 7 + y ta ñöôïc baøi toaùn sau: Baøi 3.2: Tìm caùc soá x, y bieát raèng vaø x + y = 20 Giaûi: Ta coù Neân: (3 + x).7 = (7 + y) . 3 21 + 7x = 21 + 3y 7x = 3y Theo ñeà baøi: x + y = 20 Suy ra 3x + 3y = 60 Do ñoù: 3x + 7x = 60 10x = 60 x = 60 : 10 x = 6 Suy ra: y = 20 – 6 = 14 Vaäy x = 6, y = 14. 2. Moät soá ñieåm löu yù: Nhö vaäy döïa vaøo caùch phaùt trieån vaán ñeà nhö treân thì caùc baøi taäp tìm x seõ trôû neân deã daøng hôn vôùi caùc em. Caùc em khoâng nhöõng töï laøm toát caùc baøi taäp treân maø coøn coù theå töï ra ñeà cho mình laøm vaø ra caùc daïng baøi khoù hôn töøng böôùc moät. Caùc em hoïc sinh khaù gioûi thì khoâng nhöõng ñöôïc naâng cao veà kyõ naêng tính toaùn, phaùt trieån vaán ñeà maø coøn hoïc ñöôïc caùch giaûi moät baøi toaùn baèng caùch ñöa veà daïng tìm x. Moät ñieåm löu yù laø hoïc sinh thöôøng khoâng bieát trình baøy baøi daïng naøy, neân khi höôùng daãn giaùo vieân chuù yù nhieàu ñeán caùch trình baøy sao deã nhìn, deã thaáy caùch laøm, ñeïp vaø khoa hoïc. 3.Caùc baøi toaùn luyeän taäp: Baøi 1:Tìm caùc soá töï nhieân x, y bieát: a) 9x – 13 = 671 b) 9.4y – 13 = 671 Baøi 2 : Tìm caùc soá nguyeân x bieát : a) 3x + 26 = 5 b) 123 – 5(x+4) = 38 c) [(6x – 72) : 2 ]. 28 = 5628 d) 24 . 38 – 24 .x = 16 e) x+ 9x + 5x+ 7x = 2244 f) (3x – 72) . 59 = 4.510 Baøi 3 :Cho phaân soá coù x + y = 316293, y – x = 51015. Haõy xaùc ñònh phaân soá, roài ruùt goïn. IV. KEÁT QUAÛ: Sau khi tieán haønh luyeän taäp ñeå hình thaønh kó naêng giaûi caùc baøi toaùn tìm x cho hoïc sinh toâi nhaän thaáy: Ña soá caùc em naém vöõng, bieát laøm ñöôïc ña soá caùc baøi taäp tìm x. Nhôù ñöôïc caùc thao taùc giaûi baøi taäp töøng daïng cuï theå. Keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh qua caùc giai ñoaïn ñöôïc thoáng keâ nhö sau: Lôùp 6A2 TSHS Gioûi Khaù Trung bình Yeáu Keùm SL % SL % SL % SL % SL % Ñaàu naêm 42 8 19 7 16.6 12 28.6 12 28.6 3 7.1 Giöõa HKI 42 9 21.4 9 21.4 11 26.2 11 26.2 2 4.8 HKI 42 11 26.2 11 26.2 9 21.4 11 26.2 Lôùp 6A4 Ñaàu naêm 42 7 16.6 6 14.2 11 26.2 15 35.7 3 7.1 Giöõa HKI 42 8 19 7 16.6 11 26.2 14 33.3 2 4.8 HKI 42 9 21.4 9 21.4 10 23.8 14 33.3 C/. KEÁT LUAÄN: 1.Baøi hoïc kinh nghieäm: * Öu ñieåm: - Haàu heát caùc em naém vöõng kieán thöùc veà thöù töï thöïc hieän pheùp tính. - Caùc em giaûi ñöôïc caùc daïng baøi taäp tìm x. - Hoïc sinh giaûi toaùn nhanh vaø trình baøy baøi giaûi roõ raøng hôn. - Caùc em thích thuù hoïc Toaùn hôn . * Khuyeát ñieåm: - Tuy nhieân vaãn coøn moät vaøi hoïc sinh chöa naém chaéc ñöôïc caùc baøi taäp naâng cao. - Moät soá hoïc sinh trình baøy baøi giaûi chöa maïch laïc roõ raøng, moät soá hoïc sinh coøn vieát daáu “ = ” ñaàu doøng . * Baøi hoïc kinh ngieäm: - Trong quaù trình giaûng daïy, giaùo vieân caàn höôùng daãn hoïc sinh nghieân cöùu thaät kó ñeà baøi ñeå tìm ra caùch giaûi. - Phaân coâng, chia baøi cho hoïc sinh laøm theo nhoùm. - Taêng cöôøng luyeän taäp. - Quan taâm moïi ñoái töôïng, taïo khoâng khí lôùp hoïc soâi noåi, sinh ñoäng vaø coù moái quan heä gaàn guõi giöõa thaày vaø troø. - Ñoäng vieân khuyeán khích kòp thôøi khi hoïc sinh coù tieán boä. 2.Höôùng phoå bieán aùp duïng ñeà taøi: Phoå bieán vaø aùp duïng vaøo moân Toaùn ôû caùc khoái lôùp tröôøng THCS Thò Traán Chaâu Thaønh. 3.Höôùng nghieân cöùu tieáp ñeà taøi: - Höôùng nghieân cöùu tieáp trong thôøi gian tôùi laø tieáp tuïc aùp duïng ñeà taøi vaøo caùc tieát luyeän taäp Toaùn ôû caùc khoái lôùp nhaèm giuùp hoïc sinh naém vöõng daïng toaùn tìm x. Beân caïnh ñoù ñuùc keát thaønh kinh nghieäm boå sung vaø hoaøn thieän hôn ñeà taøi. Chaâu Thaønh, ngaøy 10 thaùng 4 naêm 2010 Ngöôøi thöïc hieän NGUYEÃN THÒ BEÙ TRINH TAØI LIEÄU THAM KHAÛO — & – Phöông phaùp daïy hoïc ôû tröôøng phoå thoâng – Hoaøng Chuùng Toaùn naâng cao lôùp 6 NXB Ñaø Naúng – Phan Vaên Ñöùc. Nhöõng vaán ñeà chung veà ñoåi môùi giaùo duïc THCS – Nguyeãn Haûi Chaâu – Phaïm Ñöùc Quang – Nguyeãn Theá Thaïch. Naâng cao vaø phaùt trieån toaùn 6 – Vuõ Höõu Bình. Tuyeån choïn 400 baøi taäp Toaùn 6 – Nguyeãn Anh Duõng – Nguyeãn Thò Bích Thu. MUÏC LUÏC — & – NOÄI DUNG TRANG A/.PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 3 -Lí do choïn ñeà taøi 3 -Ñoái töôïng nghieân cöùu 4 -Phaïm vi nghieân cöùu 4 -Phöông phaùp nghieân cöùu 4 B/.NOÄI DUNG 4 -Cô sôû lí luaän 4 -Cô sôû thöïc tieãn 4 -Noäi dung vaán ñeà 5 1.Vaán ñeà ñaët ra 5 2.Giaûi phaùp thöïc hieän 9 3.Caùc baøi toaùn luyeän taäp 9 -Keát quaû nghieân cöùu 10 C/.KEÁT LUAÄN 11 -Baøi hoïc kinh nghieäm 11 -Höôùng phoå bieán, aùp duïng ñeà taøi 11 D/.MUÏC LUÏC 13 E/.PHIEÁU ÑIEÅM 14 F/.YÙ KIEÁN NHAÄN XEÙT, ÑAÙNH GIAÙ CUÛA HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC 15 PHIEÁU ÑIEÅM Tieâu chuaån Nhaän xeùt Ñieåm Tieâu chuaån 1 (toái ña 25 ñieåm): Tieâu chuaån 2 (toái ña 50 ñieåm): Tieâu chuaån 3 (toái ña 25 ñieåm): Toång coäng: ñieåm Xeáp loaïi: Thò Traán, ngaøy thaùng naêm 2010 Hoï teân giaùm khaûo 1: chöõ kyù: Hoï teân giaùm khaûo 2: chöõ kyù: Hoï teân giaùm khaûo 3: chöõ kyù: F.YÙ KIEÁN NHAÄN XEÙT VAØ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC I/.CAÁP TRÖÔØNG: 1/.Nhaän xeùt: 2/.Xeáp loaïi: Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Khoa Hoïc II/.CAÁP HUYEÄN(Phoøng GD&ÑT): 1/.Nhaän xeùt: 2/.Xeáp loaïi: Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Khoa Hoïc III/.CAÁP NGAØNH(Sôû GD&ÑT): 1/.Nhaän xeùt: 2/.Xeáp loaïi: Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Khoa Hoïc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI DẠNG TOÁN TÌM x.doc
Luận văn liên quan