Hướng dẫn ôn tập môn tin học văn phòng (Phục vụ thi tuyển cán bộ công chức) Năm 2011

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG ( Phục vụ thi tuyển cán bộ công chức ) Năm 2011 Gồm 50 câu hỏi môn Word và 55 câu hỏi Excel trắc nghiệm kèm theo đáp án HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG (Phục vụ thi tuyển cán bộ công chức) LỜI NÓI ĐẦU Để thực hiện và triển khai tốt việc thi tuyển công chức năm 2011 theo đúng qui định của Trung ương, Sở Nội vụ tổ chức soạn thảo tài liệu hướng dẫn ôn thi môn Tin học phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu thi tuyển. Hình thức thi tuyển: Thi trắc nghiệm khách quan, thời gian 30 phút, chung cho tất cả các đối tượng dự thi. Để các đối tượng dự thi được thuận lợi, trong kì thi này môn Tin học chỉ tập trung vào tin học văn phòng, với 2 nội dung chính là: 1.Phần mềm soạn thảo văn bản MS-Word. 2.Phần mềm bảng tính MS-Excel. Các nội dung hướng dẫn ôn sau đây được thể hiện dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, có tính bao quát toàn bộ chương trình tin học văn phòng, tập trung vào các kỹ năng thực hành ứng dụng mà công chức cần nắm được. Các thí sinh cần chọn 1 trong các phương án trả lời được nêu ra, nếu chọn sai sẽ không được tính điểm. Tài liệu này được soạn theo cuốn “Tin học văn phòng”- Tác giả Thạc Bình Cường (chủ biên), NXB Giáo dục ấn hành.

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 26650 | Lượt tải: 134download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn ôn tập môn tin học văn phòng (Phục vụ thi tuyển cán bộ công chức) Năm 2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
H­íng dÉn «n tËp M«n tin häc v¨n phßng (Phôc vô thi tuyÓn c¸n bé c«ng chøc) lêi nãi ®Çu §Ó thùc hiÖn vµ triÓn khai tèt viÖc thi tuyÓn c«ng chøc n¨m 2011 theo ®óng qui ®Þnh cña Trung ­¬ng, Së Néi vô tæ chøc so¹n th¶o tµi liÖu h­íng dÉn «n thi m«n Tin häc phôc vô cho c¸c ®èi t­îng cã nhu cÇu thi tuyÓn. H×nh thøc thi tuyÓn: Thi tr¾c nghiÖm kh¸ch quan, thêi gian 30 phót, chung cho tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng dù thi. §Ó c¸c ®èi t­îng dù thi ®­îc thuËn lîi, trong k× thi nµy m«n Tin häc chØ tËp trung vµo tin häc v¨n phßng, víi 2 néi dung chÝnh lµ: PhÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n MS-Word. PhÇn mÒm b¶ng tÝnh MS-Excel. C¸c néi dung h­íng dÉn «n sau ®©y ®­îc thÓ hiÖn d­íi d¹ng c©u hái tr¾c nghiÖm, cã tÝnh bao qu¸t toµn bé ch­¬ng tr×nh tin häc v¨n phßng, tËp trung vµo c¸c kü n¨ng thùc hµnh øng dông mµ c«ng chøc cÇn n¾m ®­îc. C¸c thÝ sinh cÇn chän 1 trong c¸c ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®­îc nªu ra, nÕu chän sai sÏ kh«ng ®­îc tÝnh ®iÓm. Tµi liÖu nµy ®­îc so¹n theo cuèn “Tin häc v¨n phßng”- T¸c gi¶ Th¹c B×nh C­êng (chñ biªn), NXB Gi¸o dôc Ên hµnh. Microsoft Word 1. Cã c¸c c¸ch nµo khëi ®éng MS-Word: NhÊn chuét vµo nót Start®Programs®Microsoft Word. NhÊn ®óp biÓu t­îng Microsoft Word trªn mµn h×nh. C¶ hai c¸ch trªn ®Òu ®óng C¶ hai c¸ch trªn ®Òu kh«ng ®óng 2. §ang so¹n th¶o v¨n b¶n b»ng WinWord, muèn tho¸t, ta cã thÓ: a. NhÊn Ctrl + F4 b. NhÊn Alt + F4 c. NhÊn Esc d. C¸c c©u A, B, C ®Òu ®óng 3. NhÊn nót nµo sau ®©y ®Ó t¹o mét v¨n b¶n míi ? a) b) c) d) 4. Ph¸t biÓu nµo d­íi ®©y lµ sai: NhÊn chuét vµo khu vùc sè 1 ®Ó t¹o míi mét v¨n b¶n. NhÊn chuét vµo khu vùc sè 2 ®Ó t¹o mét th­ môc míi NhÊn chuét vµo khu vùc sè 3 ®Ó ®ãng cöa sæ so¹n th¶o v¨n b¶n NhÊn chuét vµo khu vùc sè 4 ®Ó ghi l­u v¨n b¶n 5. Trong WinWord, ®Ó t¹o mét v¨n b¶n míi, ta dïng tæ hîp phÝm: Ctrl+O Ctrl+S Ctrl+N Ctrl+P 6. Khi chän File® Save As ta thùc hiÖn c«ng viÖc nµo sau ®©y: Ghi tÖp ®ang më ®Ì lªn tÖp cò Ghi lÇn ®Çu tÖp ®ang so¹n th¶o. Ghi l­u tµi liÖu víi mét tªn kh¸c Cho phÐp thùc hiÖn c¶ ba ®iÒu trªn 7. Theo h×nh minh ho¹, ph¸t biÓu nµo d­íi ®©y lµ sai: vïng 1 lµ thanh tr¹ng th¸i vïng 2 lµ thanh thùc ®¬n lÖnh cña cöa sæ vïng 3 lµ mét thanh c«ng cô vïng 4 lµ thanh cuén däc 8. Cho biÕt ph¸t biÓu nµo ®­íi ®©y lµ sai: bÊm Ctrl+C t­¬ng ®­¬ng víi nhÊn nót Copy trªn thanh thùc ®¬n lÖnh Standard. bÊm Ctrl+V t­¬ng ®­¬ng víi nhÊn nót Paste. bÊm Ctrl+X t­¬ng ®­¬ng víi nhÊn nót Cut bÊm Ctrl+P t­¬ng ®­¬ng víi nhÊn nót Print trªn thanh c«ng cô Standard. 9. Ph¸t biÓu nµo d­íi ®©y lµ sai khi b¹n gâ tiÕng ViÖt theo kiÓu Telex: gâ phÝm a vµ s t¹o ®­îc ch÷ ¸ gâ phÝm a ba lÇn t¹o ®­îc ch÷ © gâ phÝm a vµ sau ®ã gâ phÝm s hai lÇn t¹o ®­îc ch÷ as gi÷ phÝm SHIFT gâ phÝm a t¹o ®­îc ch÷ A 10. T×m c©u sai: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl-X ®Ó thay thÕ cho chøc n¨ng Cut NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl-V ®Ó thay thÕ cho chøc n¨ng Paste NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl-C ®Ó thay thÕ cho chøc n¨ng Copy NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl-O thay cho viÖc nh¾p chän nót Undo trªn thanh c«ng cô. 11. Nh¾p chuét ë ®Çu mét dßng v¨n b¶n lµ ®Ó: chän (hay cßn gäi lµ b«i ®en) nhiÒu dßng v¨n b¶n. chän 1 dßng v¨n b¶n. xo¸ 1 dßng v¨n b¶n. xo¸ toµn bé v¨n b¶n. 12. Môc HEADER AND FOOTER cña MS-Word cho phÐp chÌn dßng ch÷, h×nh ¶nh. cho phÐp chÌn sè trang ®¸nh tù ®éng cho v¨n b¶n. cho phÐp chÌn sè trang theo d¹ng: [trang hiÖn thêi]/[tæng sè trang] cho phÐp thùc hiÖn c¶ ba ®iÒu trªn 13. Víi chøc n¨ng cña MS-Word, b¹n kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc viÖc: vÏ b¶ng biÓu trong v¨n b¶n chÌn ¶nh vµo trang v¨n b¶n sao chÐp 1 ®o¹n v¨n b¶n vµ thùc hiÖn d¸n nhiÒu lÇn ®Ó t¹o ra nhiÒu ®o¹n v¨n b¶n mµ kh«ng ph¶i nhËp l¹i kiÓm tra lçi chÝnh t¶ tiÕng ViÖt. 14. §Ó chuyÓn ®æi qua l¹i gi÷a c¸c tµi liÖu ®ang so¹n trong WinWord, ta cã thÓ dïng: Menu Windows, Switch to Menu Windows, Task List Menu Windows, List NhÊn Ctrl+F6 15. Muèn thay ®æi danh s¸ch ®ang ®­îc b«i ®en thµnh danh s¸ch ®¸nh sè thø tù, b¹n nhÊn vµo menu nµo ®Ó cã thÓ truy xuÊt ®Õn chøc n¨ng mong muèn File Edit Format Tools 16. Víi c«ng viÖc nµo b¹n cÇn ph¶i më thùc ®¬n lÖnh FORMAT khi muèn ghi l­u tÖp v¨n b¶n khi muèn ®Æt trang v¨n b¶n n»m ngang ®Ó cã thÓ vÏ ®­îc b¶ng biÓu cã nhiÒu cét khi muèn ®æi ph«ng ch÷ khi muèn cµi ®Æt m¸y in 17. Khi b¹n ®· chän bé gâ v¨n b¶n lµ theo chuÈn UNICODE, kiÓu gâ lµ Telex th× ph«ng ch÷ ph¶i sö dông lµ Vntime ABC Times New Roman VNI 18. Ph¸t biÓu nµo d­íi ®©y b¹n kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc víi MS-WORD: §Þnh d¹ng ®Üa mÒm §Þnh d¹ng dßng v¨n b¶n Nèi hai tÖp v¨n b¶n thµnh 1 tÖp v¨n b¶n. §¸nh sè trang tù ®éng cho v¨n b¶n. 19. §Ó chÌn dßng trèng dßng 1 vµ dßng 2, chóng ta ph¶i sö dông phÝm: TAB CTRL ENTER ESC 20. §Ó d·n kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dßng lµ 1.5 line chän Format/paragraph/line spacing NhÊn Ctrl + 5 t¹i dßng ®ã C¶ hai c¸ch A vµ B ®Òu ®óng C¶ 2 c¸ch A vµ B ®Òu sai 21. MS Word hç trî sao l­u v¨n b¶n ®ang so¹n thµnh c¸c ®Þnh d¹ng nµo *.doc,*.txt vµ *.exe *.doc, *.htm vµ *.zip *.doc, *.dot, *.htm, *.txt *.doc, *.avi, *.mpeg vµ *.dat 22. §Ó cã thÓ ®¸nh ®­îc chØ sè d­íi, vÝ dô ®¸nh H2O, b¹n cÇn: B«i ®en sè 2, nhÊn tæ hîp phÝm (Ctrl = ) B«i ®en sè 2, nhÊn tæ hîp phÝm (Ctrl Shift =) B«i ®en sè 2, nhÊn tæ hîp phÝm (Ctrl Alt =) B«i ®en sè 2, nhÊn tæ hîp phÝm (Alt shift =) 23. B¹n ®· b«i ®en mét dßng ch÷ vµ b¹n muèn dßng ch÷ nµy ®­îc ®Ëm lªn. B¹n nhÊn tæ hîp phÝm nµo ®Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy Ctrl + B Ctrl + C Ctrl + A Ctrl + K 24. §Ó mét ®o¹n v¨n b¶n ®­îc canh tr¸i, thôt ®Çu dßng 1cm vµ c¸ch ®o¹n bªn d­íi 6pt ta dïng menu Format, Paragraph víi c¸c khai b¸o sau: a. Special First Line 1cm, Spacing After 6pt, Alignment Left b. Special Hanging 1cm, Spacing After 6pt, Alignment Left c. Spacing First Line 1cm, Spacing After 6pt, Alignment Left d. Special First Line 1cm, Spacing After 6pt, Alignment Justified 25. §Ó ®¸nh dÊu chän toµn bé v¨n b¶n trªn mµn h×nh, ta cã thÓ: NhÊn Ctrl-A. Click nhanh chuét 3 lÇn trªn lÒ tr¸i vïng lùa chän. NhÊn Ctrl, kÝch chuét trªn lÒ tr¸i vïng lùa chän. C¶ 3 c©u A, B, C ®Òu ®óng. 26. Trong WinWord, sau khi lì xãa nhÇm mét ®o¹n v¨n b¶n hoÆc mét thao t¸c nµo ®ã lµm mÊt ®i néi dung v¨n b¶n, ta cã thÓ phôc håi l¹i v¨n b¶n nh­ tr­íc ®ã: Dïng lÖnh Edit, Undo §ãng tËp tin ®ã nh­ng kh«ng l­u. C¸c c©u A vµ B ®Òu ®óng. C¸c c©u A vµ B ®Òu sai. 27. §Ó chÌn vµo v¨n b¶n nh÷ng h×nh ¶nh §f(=&, b¹n chän môc nµo trong menu kÐo xuèng cña môc Insert Auto text Field Symbol Reference 28. B¹n ®· lùa chän (b«i ®en) 3 « cña b¶ng vµ sau ®ã nhÊn chuét ph¶i. B¹n chän chøc n¨ng nµo ®Ó trén 3 « nµy lµm mét Delete rows Merge Cells Distribute Row Evenly Distribute Column Evenly 29. B¹n cã thÓ t¹o ®­îc lo¹i biÓu ®å nµo trong Word: ChØ t¹o ®­îc biÓu ®å ®­êng th¼ng Word hç trî duy nhÊt 2 lo¹i lµ biÓu ®å th¼ng vµ biÓu ®å h×nh cét Word cã thÓ gióp b¹n t¹o c¸c biÓu ®å ®­êng th¼ng, cét vµ biÓu ®å h×nh trßn Word kh«ng cã chøc n¨ng biÓu ®å 30. B¹n ®· chÌn mét b¶ng biÓu vµo v¨n b¶n, lµm thÕ nµo ®Ó b¶ng nµy cã viÒn kÎ ®Ëm NhÊn Format, chän Bullets and Numbering NhÊn Tools, chän Borders and Shading NhÊn Format, chän Theme NhÊn Format, chän Borders and Shading 31. §Ó chän mét dßng trong c¶ mét b¶ng biÓu, b¹n sÏ NhÊn ®óp chuét vµo vÞ trÝ bÊt kú cña b¶ng ®ã NhÊn chuét vµo phÝa ngoµi bªn tr¸i cña dßng ®ã NhÊn chuét 3 lÇn vµo mét vÞ trÝ bÊt kú trong b¶ng C¶ hai c¸ch A vµ B ®Òu ®­îc 32. §Ó lùa chän toµn bé mét « trong b¶ng, b¹n sÏ NhÊn ®óp chuét vµo « ®ã NhÊn chuét 3 lÇn vµo « ®ã NhÊn chuét ë vÞ trÝ gãc tr¸i d­íi « ®ã NhÊn chuét ë bªn trªn « ®ã 33. Sau khi nhËp néi dung vµo c¸c « cho b¶ng, chóng ta cã thÓ: sao chÐp néi dung tõ « nµy sang « kh¸c c¾t vµ d¸n néi dung tõ cét nµy sang cét kh¸c c¾t vµ d¸n néi dung tõ dßng nµy sang dßng kh¸c lµm ®­îc c¶ 3 thao t¸c nãi trªn 34. Muèn gép (tiÕng Anh lµ Merge) hai « thµnh mét « theo chiÒu däc th× chän c¸c «, sau ®ã nh¾p ph¶i chuét vµo « ®· chän lµm xuÊt hiÖn hép lÖnh. chän c¸c «, sau ®ã nh¾p vµo Table, Merge Cells chän c¸c «, sau ®ã nh¾p nót Merge Cells. c¶ 3 c¸ch trªn ®Òu cho ra kÕt qu¶ theo yªu cÇu. 35. §Ó ghÐp d÷ liÖu nhiÒu « trong b¶ng thµnh mét «, ta ®¸nh dÊu c¸c « ®ã vµ dïng menu: Table, Split Cells Table, Sum Cells Table , Merge Cells Table, Split Table 36. Khi con trá ë « cuèi cïng trong b¶ng, nÕu ta nhÊn phÝm Tab th×: Con trá nh¶y vÒ « ®Çu tiªn cña b¶ng. Con trá ®øng yªn v× ®· hÕt b¶ng. Con trá sÏ nh¶y ra ®o¹n v¨n bªn d­íi b¶ng. SÏ cho b¶ng thªm mét dßng míi. 37. Theo h×nh minh ho¹, B¹n muèn chÌn 1 b¶ng biÓu vµo v¨n b¶n, B¹n nh¾p chuét vµo nót: Sè 1 Sè 2 Sè 3 Sè 4 38. B¹n ®ang ®Æt con trá v¨n b¶n ë « gãc bªn ph¶i, dßng cuèi cña b¶ng. B¹n muèn thªm mét dßng míi cho b¶ng vËy b¹n sÏ sö dông phÝm nµo d­íi ®©y: PhÝm Ctrl PhÝm Enter PhÝm Shift PhÝm Tab 39. B¹n ®ang gâ v¨n b¶n vµ d­íi ch©n nh÷ng ký tù b¹n ®ang gâ xuÊt hiÖn c¸c dÊu xanh ®á DÊu xanh lµ biÓu hiÖn cña vÊn ®Ò chÝnh t¶, dÊu ®á lµ vÊn ®Ò ng÷ ph¸p DÊu xanh lµ do b¹n ®· dïng sai tõ tiÕng Anh, dÊu ®á lµ do b¹n dïng sai quy t¾c ng÷ ph¸p DÊu xanh lµ do b¹n gâ sai quy t¾c ng÷ ph¸p, dÊu ®á lµ do b¹n gâ sai tõ tiÕng Anh DÊu xanh ®á lµ do m¸y tÝnh bÞ virus 40. §Ó canh gi÷a cho mét ®o¹n v¨n b¶n, ta nhÊn: a. Ctrl+C b. Ctrl+E c. Ctrl+L d. Ctrl+R 41. Chøc n¨ng Format, DropCap dïng ®Ó thÓ hiÖn: a. Ch÷ hoa cho toµn bé ®o¹n v¨n b¶n b. Ch÷ hoa ®Çu tõ cho toµn bé ®o¹n v¨n b¶n c. Lµm to ký tù ®Çu tiªn cña ®o¹n. d. Lµm t¨ng cì ch÷ cho v¨n b¶n trong ®o¹n 42. Trong WinWord muèn kÎ ®­êng th¼ng cho thËt th¼ng th× ph¶i ®Ì phÝm g× tr­íc khi kÐo chuét: a. SHIFT b. CTRL + SHIFT c. CTRL + ALT d. TAB 43. §Ó chÌn mét tËp tin trªn ®Üa vµo v¨n b¶n ®ang so¹n th¶o t¹i vÞ trÝ con trá, ta sö dông: a. Insert, File b. Insert, Object c. Insert , Field d. Insert, Symbol 44. Trong WinWord sau khi ®Þnh d¹ng in nghiªng cho 1 khèi , muèn xãa ®Þnh d¹ng cña khèi ®ã dïng lÖnh hay tæ hîp phÝm g×? a. CTRL + I b. CTRL + SpaceBar c. Click Normal sau khi dïng lÖnh Format Font d. C¸c c©u trªn ®Òu ®óng 45. Muèn xem l¹i trang v¨n b¶n tr­íc khi in, ta dïng: Ctrl + Shift + P Menu View, Page Menu File, Print Preview Menu View, Full Screen 46. §Ó t¨ng kho¶ng c¸ch ®o¹n chøa con trá víi ®o¹n v¨n d­íi nã, ta dïng menu: Format, Spacing Before Format, Paragraph, Spacing After Format, Spacing After Format, Paragraph, Spacing Before 47. §Ó chia cét cho v¨n b¶n ®ang so¹n, ta cã thÓ: NhÊn Ctrl+Shift+Enter Dïng menu Format, Columns Dïng menu Tools, Columns NhÊn Ctrl+Enter 48. §Ó ®Þnh d¹ng l¹i cho ký tù trong WinWord, ta dïng: Format, Paragraph Format, Style Format, AutoFormat Format, Font 49. Muèn chÌn sè trang tù ®éng vµo v¨n b¶n th× thao t¸c: chän thùc ®¬n lÖnh Insert->Page Numbers chän thùc ®¬n lÖnh Insert->Index and Tables chän thùc ®¬n lÖnh Insert->Symbol chän thùc ®¬n lÖnh Insert->Break 50. B¹n lùa chän khu vùc nµo ®Ó thÓ hiÖn r»ng m×nh muèn in 4 b¶n Khu vùc sè 1 Khu vùc sè 2 Khu vùc sè 3 Khu vùc sè 4 Microsoft Excel 1. Trong c¸c ph¸t biÓu sau, ph¸t biÓu nµo ®óng B¶ng tÝnh cã thÓ cã ®Õn 256 cét. C¸c cét ®­îc ®¸nh thø tù b»ng c¸c ch÷ c¸i A,B,C .. Z,AA, AB,AC.. B¶ng tÝnh cã thÓ lªn ®Õn 512 cét. C¸c cét ®­îc ®¸nh sè thø tù tõ A,B,...,Y,Z,AA, AB,AC.. B¶ng tÝnh chØ cã 24 cét. C¸c cét ®­îc ®¸nh sè thø tù tõ A,B,...,Y,Z B¶ng tÝnh bao gåm 24 cét vµ 10 dßng, trong ®ã 24 cét t­¬ng øng víi 24 ch÷ c¸i vµ 10 dßng lµ 10 gi¸ trÞ hiÖn cã 2. §Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ghi l­u néi dung cña b¶ng tÝnh vµo m¸y tÝnh, b¹n h·y cho biÕt tæ hîp phÝm t¾t nµo d­íi ®©y ®¸p øng ®­îc ®iÒu nµy ? Tæ hîp phÝm Ctrl + O Tæ hîp phÝm Ctrl + A Tæ hîp phÝm Shift + S Tæ hîp phÝm Ctrl + S 3. Tæ hîp phÝm nµo d­íi ®©y thùc hiÖn viÖc t¹o míi mét b¶ng tÝnh? Tæ hîp phÝm Shift + Ctrl + N Tæ hîp phÝm Ctrl + N Tæ hîp phÝm Ctrl + A Tæ hîp phÝm Ctrl + O 4. §Ó ®ãng (t¾t) b¶ng tÝnh (workbook) ®ang më, b¹n h·y cho biÕt c¸ch nµo trong c¸c c¸ch d­íi ®©y kh«ng ®¸p øng ®­îc ®iÒu nµy ? Vµo thùc ®¬n File, chän Close Vµo thùc ®¬n File, chän Exit Vµo thùc ®¬n File, chän Quit NhÊn chuét vµo biÓu t­îng ®ãng (x) ë gãc ph¶i trªn cña cöa sæ 5. Khi tÖp congvan012005 ®ang më, b¹n muèn t¹o tÖp míi tªn lµ cv-02-05 cã cïng néi dung víi congvan012005 th× b¹n ph¶i: nh¾p chän thùc ®¬n lÖnh FILE vµ chän SAVE. nh¾p chän thùc ®¬n lÖnh FILE vµ chän SAVE AS nh¾p chän thùc ®¬n lÖnh FILE vµ chän EDIT. nh¾p chän thùc ®¬n lÖnh EDIT vµ chän RENAME. 6. Trong MS Excel, muèn nhê ch­¬ng tr×nh gióp ®ì vÒ mét vÊn ®Ò g× ®ã, b¹n chän môc nµo trong sè c¸c môc sau Vµo thùc ®¬n Help, chän Microsoft Excel Help Vµo thùc ®¬n Help, chän About Microsoft Excel Vµo thùc ®¬n Tools, chän Help Vµo thùc ®¬n Edit, chän Guide 7. §Ó lùa chän c¸c vïng kh«ng liÒn kÒ nhau trong b¶ng tÝnh, b¹n cÇn sö dông chuét kÕt hîp víi phÝm nµo Alt Shift Ctrl vµ Shift Ctrl 8. B¹n ®· b«i ®en mét hµng trong b¶ng tÝnh. LÖnh nµo trong sè c¸c lÖnh sau cho phÐp chÌn thªm mét hµng vµo vÞ trÝ phÝa trªn hµng ®ang chän. Vµo thùc ®¬n Insert, chän Rows. Vµo thùc ®¬n Insert, chän Cells Vµo thùc ®¬n Insert, chän Columns Vµo thùc ®¬n Insert, chän Object 9. §Ó chän toµn bé c¸c « trªn b¶ng tÝnh b»ng tæ hîp phÝm b¹n chän: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + A NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + All NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Alt +Space C¶ hai c¸ch thø nhÊt vµ thø 3 ®Òu ®­îc 10. §Ó ghi b¶ng tÝnh nh­ mét tÖp tin mÉu, ta chän tuú chän nµo sau ®©y tõ phÇn Save as type cña hép tho¹i Save Web Page (*.htm; *.html) Template (*.xlt) Text (Tab delimited) (*.txt) Unicode Text (*.txt) 11. KiÓu nhËp d÷ liÖu ngµy th¸ng ®­îc hÖ ®iÒu hµnh qui ®Þnh trong: Control Panel – Regional Options Control Panel – System Control Panel – Date/Time Control Panel – Display 12. Trong Excel, ®Ó sao chÐp mét Sheet ta vµo a. Edit, chän Delete Sheet b. File, chän Copy Sheet c. Edit, chän Move or Copy Sheet d. Ba c©u trªn ®Òu sai 13. Trong Excel, ®Ó xo¸ mét hµng vµ dån d÷ liÖu hµng d­íi lªn, ta chän hµng cÇn xãa vµ lÖnh sau: a. Edit, Clear..., All b. Edit, Delete c. Edit, Delete..., Shift Cell Up d. Ba c©u trªn ®Òu ®óng 14. Trong Excel, ®Ó chÌn mét cét ta thùc hiÖn: a. Vµo menu Insert, chän Row b. Vµo menu Edit, chän Fill c. Vµo menu Column, chän Insert d. TÊt c¶ ®Òu sai 15. Khi ®ang nhËp liÖu trong Excel, phÝm t¾t nµo sau ®©y sÏ gióp b¹n xuèng mét dßng ngay trong cïng mét «: Enter Ctrl + Enter Shift + Enter Alt + Enter 16. §Ó chuyÓn con trá trong b¶ng tÝnh tõ « bÊt k× vÒ « A1, ta thùc hiÖn thao t¸c nµo sau ®©y: Ên phÝm Ctrl + ­ Ên phÝm Home Ên phÝm Ctrl + Home Ên phÝm Page Up 17. §Ó chän ®ång thêi c¸c « kh«ng liÒn kÒ nhau, b¹n Ên phÝm nµo råi bÊm chuét Ctrl Shift Ctrl + Shift Alt + Shift 18. §Ó xo¸ mét cét vµ dÞch cét bªn ph¶i sang, b¹n thùc hiÖn thao t¸c nµo sau ®©y: Chän cét cÇn xo¸ råi bÊm phÝm Delete Chän cét cÇn xo¸ råi vµo File ® Delete Chän cét cÇn xo¸ råi bÊm Ctrl + X Chän cét cÇn xo¸ råi vµo File ® Delete Sheet 19. Trong hép tho¹i Format Cell danh môc nµo sau ®©y ®Þnh nghÜa kh«ng ®óng: Number: Cho phÐp lùa chän mét trong c¸c kiÓu ®Þnh d¹ng cã s½n nh­ sè, ngµy, thêi gian... Alignment: Cho phÐp ®Þnh d¹ng kiÓu d÷ liÖu. Fonts: Cho phÐp ®Þnh d¹ng font d÷ liÖu Border : Cho phÐp ®Þnh d¹ng ®­êng viÒn cho b¶ng tÝnh 20. ViÖc nµo sau ®©y kh«ng thùc hiÖn ®­îc b»ng thao t¸c bÊm chuét ph¶i trªn b¶ng tÝnh : Sao chÐp d÷ liÖu Ghi tÖp d÷ liÖu vµo ®Üa Di chuyÓn d÷ liÖu §Þnh d¹ng d÷ liÖu 21. Chän c©u tr¶ lêi ®óng A. Khi nhËp d÷ liÖu ngµy th¸ng, b¾t buéc ph¶i nhËp th¸ng tr­íc B. Khi nhËp d÷ liÖu ngµy th¸ng, b¾t buéc ph¶i nhËp ngµy tr­íc. C. Khi nhËp d÷ liÖu ngµy th¸ng, b¾t buéc ph¶i nhËp d÷ liÖu cho n¨m lµ 4 ch÷ sè. D. Khi nhËp d÷ liÖu ngµy th¸ng, cã thÓ nhËp ngµy tr­íc hay th¸ng tr­íc tïy theo ®Þnh d¹ng hiÓn thÞ cña d÷ liÖu. 22. BiÓu hiÖn ### trong cét F thÓ hiÖn: D÷ liÖu trong cét cã lçi §Þnh d¹ng d÷ liÖu cña cét cã lçi KÕt qu¶ tÝnh to¸n cã lçi ChiÒu réng cét kh«ng ®ñ ®Ó hiÓn thÞ d÷ liÖu. 23. §Þa chØ « nh­ thÕ nµo sau ®©y lµ ®óng ? 1A AA1 $1$A C¶ ba ®Þa chØ trªn ®Òu ®óng 24. §Þa chØ B$3 lµ ®Þa chØ T­¬ng ®èi TuyÖt ®èi Hçn hîp BiÓu diÔn sai 25. Trong Excel, b¹n cã thÓ cho dßng ch÷ trong mét « hiÓn thÞ theo kiÓu g× ? Theo chiÒu n»m ngang Theo chiÒu th¼ng ®øng Theo chiÒu nghiªng C¶ 3 kiÓu trªn 26. B¹n ®· nhËp sè 15 vµo « C6. B¹n nhÊn vµo nót nµo ®Ó cã thÓ « C6 cã gi¸ trÞ lµ $15 Vµo thùc ®¬n Format - Cells - Number – Scientific Vµo thùc ®¬n Format - Cells - Alignment – Accounting Chän « C6 råi nhÊn chuét vµo nót trªn thanh c«ng cô C¶ ba c¸ch trªn ®Òu ®óng 27. C«ng thøc nµo d­íi ®©y lµ ®óng ? =SUM(A1);SUM(A7) =SUM(A1):SUM(A7) =SUM(A1-A7) =SUM(A1:A7) 28. Hµm Rank(Value, Range) cho gi¸ trÞ lµ: Gi¸ trÞ c¨n bËc Range cña gi¸ trÞ Value §Õm c¸c « trong vïng Range tho¶ m·n tiªu chuÈn Value Thø h¹ng cña gi¸ trÞ Value so víi gi¸ trÞ cã trong Range Lµm trßn gi¸ trÞ Value víi s« ch÷ sè thËp ph©n lµ Range 29. Muèn tÝnh trung b×nh cña hµng hay cét, b¹n sö dông hµm nµo trong sè c¸c hµm d­íi ®©y? Hµm SUM(TOTAL)/TOTAL() Hµm TOTAL(SUM)/SUM() Hµm Medium() Hµm Average() 30. T×m c©u ®óng: And(1000>900;Left(“Excel”)= “ex”) sÏ cho kÕt qu¶ lµ TRUE OR(1000>900;Left(“Excel”)= “x”) sÏ cho kÕt qu¶ lµ TRUE ROUND(123,456;0)=123,456 MInute(“6:30:40”)=6 31. NÕu thÝ sinh ®¹t tõ 5 ®iÓm trë lªn, thÝ sinh ®ã ®­îc xÕp lo¹i §¹t, ng­îc l¹i nÕu d­íi 5 ®iÓm, th× xÕp lo¹i Kh«ng ®¹t. Theo b¹n, c«ng thøc nµo d­íi ®©y thÓ hiÖn ®óng ®iÒu nµy (Gi¶ sö « G6 ®ang chøa ®iÓm thi) =IF(G6>=5,"§¹t") ELSE ("Kh«ng ®¹t") =IF(G6<5,"Kh«ng ®¹t","§¹t") =IF(G6=<5,"§¹t", "Kh«ng ®¹t") =IF(G6>5,"§¹t","Kh«ng §¹t") 32. Gi¸ trÞ nµo sau ®©y sÏ ®­îc ®iÒn cho « D8 khi b¹n nhÊn chuét vµo gãc ph¶i d­íi « D7 vµ kÐo xuèng c¸c « D8, D9, D10 ®Ó ¸p dông cïng c«ng thøc cña « D7 200 240 144 0 33. BiÕt r»ng l­¬ng=l­¬ng c¬ b¶n * hÖ sè. §Ó tÝnh l­¬ng cña tõng ng­êi, b¹n ph¶i nhËp c«ng thøc nµo vµo « D7 =C7*D3 =$C7*D3 =C7*$D$3 =$C$7*$D$3 34. §Ó tÝnh gi¸ trÞ cho c¸c « tõ D3 ®Õn D9, ®Çu tiªn b¹n ph¶i nhËp c«ng thøc nµo trong sè c¸c c«ng thøc sau vµo « D3 =VLOOKUP(C3,B11:C14,2,0) =VLOOKUP(C3,$B$11:$C$14,1,2) =VLOOKUP(C3,$B$11:$C$14,2,0) =VLOOKUP(C3,B11:C14,2,1) 35. §Ó nhanh chãng xem c¸c thÝ sinh xÕp lo¹i "xuÊt s¾c", b¹n b«i ®en toµn bé vïng cã chøa d÷ liÖu cÇn xem råi sö dông c«ng cô g× trong sè c¸c c«ng cô sau Vµo menu Tools, chän Quick view, chän møc "xuÊt s¾c" Vµo menu Data, chän Validation Vµo menu View, chän møc "xuÊt s¾c" Vµo menu Data, chän Filter – Autofilter 36. Sau khi thùc hiÖn lÖnh s¾p xÕp d÷ liÖu theo chiÒu t¨ng dÇn, thø tù s¾p xÕp nµo sau ®©y lµ ®óng ? A010 - A100 - A011 A010 - A011 - A100 A100 - A010 - A011 A011 - A010 - A100 37. MS-Excel hç trî b¹n vÏ nh÷ng kiÓu biÓu ®å g×? Column, Bar, Pie, Line XY, Radar B&W Column TÊt c¶ c¸c kiÓu biÓu ®å trªn 38. §Ó thùc hiÖn viÖc cè ®Þnh dßng tiªu ®Ò, cét tiªu ®Ò khi cuén mµn h×nh, ta chän vïng nµo trong c¸c vïng sau: Vïng 1 Vïng 2 Vïng 3 Vïng 4 39. §Ó cè ®Þnh dßng tiªu ®Ò 1 vµ cét tiªu ®Ò 1 khi cuén mµn h×nh nh­ h×nh minh häa, ta ®Æt con trá t¹i « nµo d­íi ®©y: ¤ A1 ¤ B2 ¤ A2 ¤ B1 40. §Ó chia mµn h×nh thµnh nhiÒu khu vùc lµm viÖc nh­ h×nh minh häa, ta chän vïng nµo trong c¸c vïng sau: Vïng 1 Vïng 2 Vïng 3 Vïng 4 41. §Ó ®Þnh d¹ng d÷ liÖu t¹i cét C lµ kiÓu sè cã mét ch÷ sè ë phÇn thËp ph©n, ta chän cét d÷ liÖu, nh¾p chuét vµo thùc ®¬n lÖnh Format, chän: Cells Column AutoFormat Conditional Formatting 42. §Ó thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp d÷ liÖu trong b¶ng theo §iÓm TB HK1 tõ cao xuèng thÊp, sau ®ã s¾p xÕp theo líp, thùc hiÖn theo h×nh minh häa sÏ cho kÕt qu¶ s¾p xÕp sai. Nguyªn nh©n do lùa chän sai ë : Vïng 1 Vïng 2 Vïng 3 Vïng 4 43. Gi¶ sö b¶ng tÝnh cã mét cét chøa ®iÓm trung b×nh cña häc sinh cã gi¸ trÞ b»ng sè. §Ó thùc hiÖn läc c¸c häc sinh cã ®iÓm trung b×nh lín h¬n 5.0, ta nhÊn chuét vµo thùc ®¬n lÖnh Data, chän: Form Filter Subtotals Validation 44. §Ó thùc hiÖn tÝnh ®iÓm trung b×nh chung häc kú 1 sinh viªn líp A1, ta sö dông chøc n¨ng Subtotals nh­ h×nh minh häa. Trong hép Use function, hµm ®­îc sö dông lµ: Sum Count Average Product 45. §Ó thùc hiÖn ®Þnh d¹ng ®­êng viÒn cho b¶ng d÷ liÖu, chän b¶ng d÷ liÖu ®ã, nhÊn chuét vµo thùc ®¬n lÖnh Format – Cells. Trong hép tho¹i Format Cells, chän thÎ Alignment Font Border Pattern 46. §Ó ®Õm sè SV xÕp lo¹i §¹t vµ Kh«ng §¹t nh­ h×nh minh häa, ta sö dông hµm COUNTIF t¹i « F14 sau ®ã sao chÐp c«ng thøc sang « F15. BiÓu diÔn hµm COUNTIF nµo d­íi ®©y ®¸p øng ®­îc yªu cÇu trªn: COUNTIF($G$2:$G$10,E14) COUNTIF(G2:G10,E14) COUNTIF(G2:G10,"§¹t"); COUNTIF($G$2:$G$10,"Kh«ng §¹t") 47. A1 chøa gi¸ trÞ 4, B1 chøa 36, C1 chøa 6. NhËp vµo D1 c«ng thøc: =IF(C1>0;sum(A1:B1);0) Cho biÕt kÕt qu¶ trong « D1: a. 40 b. 6 c. 0 d. 9 48. Gi¶ sö « A1 cã gi¸ trÞ 7,263 vµ « A2 cã gi¸ trÞ 5,326. C«ng thøc =ROUND(A1;2)-INT(A2) cho kÕt qu¶: a. 1,901 b. 2,26 c. 2 d. 2,2 49. Trong Excel, ®Ó sao chÐp gi¸ trÞ trong « A3 vµo « A9, th× t¹i « A9 ta ®iÒn c«ng thøc: a. =A3 b. =$A3 c. =$A$3 d. C©u A, B, C ®Òu ®óng. 50. ¤ A1 chøa gi¸ trÞ sè lµ 7, « B1 chøa gi¸ trÞ chuçi lµ ABC. Hµm =AND(A1>5,B1="ABC") sÏ cho kÕt qu¶ lµ: a. TRUE b. FALSE c. 1 d. 2 51. BiÕt « A3 cã gi¸ trÞ 15. Hµm =MOD(A3;2) sÏ cho kÕt qu¶: a. 1 b. 7 c. 0,5 d. M¸y b¸o lçi. 52. ¤ A6 chøa chuçi "8637736X". Hµm =VALUE(A6) cho kÕt qu¶ a. 8637736 b. 0 c. Kh«ng xuÊt hiÖn g× c¶. d. M¸y b¸o lçi. 53. §Ó xem nhanh trang b¶ng tÝnh tr­íc khi in, b¹n sö dông thao t¸c nµo d­íi ®©y Vµo menu File, chän Print Vµo menu View, chän Zoom Vµo menu File, chän Web Page Preview Vµo menu File, chän Print Preview 54. §Ó in mét trang b¶ng tÝnh n»m ngang hoÆc th¼ng ®øng, b¹n chän thao t¸c nµo Vµo File - Web Page Preview - Chän kiÓu ®øng hoÆc n»m ngang. Vµo Format - Borders and Shading - Chän kiÓu ®øng hoÆc n»m ngang. Vµo File - Page Setup - Chän kiÓu ®øng hoÆc n»m ngang Vµo Insert - Page Number - Chän kiÓu ®øng hoÆc n»m ngang. 55. Thao t¸c nµo sÏ thay ®æi cì ch÷, d¹ng ch÷, in bÐo, in nghiªng, kiÓu ch÷... trong MS Excel Vµo thùc ®¬n Tools - Options - Font. Vµo thùc ®¬n File - Properties - Font. Vµo thùc ®¬n Format - Cells - Font. Vµo thùc ®¬n Insert – Font §¸p ¸n Microsoft Word 1.c 2.b 3.b 4.b 5.c 6.d 7.a 8.d 9.b 10.d 11.b 12.d 13.d 14.d 15.c 16.c 17.c 18.a 19.c 20.c 21.c 22.a 23.a 24.c 25.d 26.c 27.c 28.b 29.c 30.d 31.b 32.c 33.d 34.d 35.c 36.d 37.a 38.d 39.c 40.b 41.c 42.a 43.a 44.d 45.c 46.b 47.b 48.b 49.a 50.b Microsoft Excel 1.a 2.d 3.b 4.c 5.b 6.a 7.d 8.a 9. a 10.b 11.a 12.c 13.b 14.d 15.d 16.c 17.a 18.b 19.b 20.b 21.d 22.d 23.b 24.c 25.d 26.b 27.d 28.c 29.d 30.b 31.b 32.d 33.c 34.c 35.d 36.b 37.d 38.d 39.b 40.d 41.a 42.b 43.b 44.c 45.c 46.a 47.a 48.b 49.d 50.a 51.a 52.d 53.d 54.c 55.c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHướng dẫn ôn tập môn tin học văn phòng (Phục vụ thi tuyển cán bộ công chức) Năm 2011.doc
Luận văn liên quan