Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng Trường Thành

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu: Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, sử dụng l­­uợng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội, đóng góp đáng kể vào GDP, là điều kiện thu hút vốn đầu t­u n­uớc ngoài trong quá trình CNH –HĐH. Trong xu hu­ớng phát triển chung, đặc biệt là cơ chế thị tru­­ờng, lĩnh vực đầu t­­u xây dựng cơ bản có tốc độ phát triển nhanh ở nu­­ớc ta hiện nay, điều này có nghĩa là vốn đầu tu­­ xây dựng cơ bản cũng tăng lên. Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào quản lý vốn có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát trong điều kiện sản xuất xây dựng cơ bản trải qua quá trình sản xuất phức tạp, địa bàn hoạt động luôn thay đổi, thời gian thi công kéo dài. Chính vì thế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một công tác kế toán quan trọng không thể thiếu đối với các công trình xây dựng và lắp đặt nói riêng và đối với xã hội nói chung. Với Nhà n­­uớc, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp là cơ sở để Nhà n­­uớc kiểm soát vốn đầu t­u xây dựng cơ bản và thu thuế. Với các loại hình doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng, doanh nghiệp cần phải tổ chức kế toán tốt, hợp lý và khoa học nhằm thu đ­­uợc doanh thu nhiều nhất và chi phí bỏ ra là ít nhất. Muốn vậy, kế toán cần hiểu rõ từng khoản chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh để tìm cách giảm chi phí sản xuất thấp nhất từ đó giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sẽ hạ. Thực hiện đ­uợc điều này, doanh nghiệp sẽ có nhiều lợi thế khi cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị tr­ờng. - V? phớa doanh nghi?p: Sau khi nghiờn c?u v?n d? này tru?c h?t s? giỳp cho doanh nghi?p nhỡn nh?n m?t cỏch dỳng d?n v? th?c tr?ng quỏ trỡnh s?n xu?t, qu?n lý và cung c?p cỏc thụng tin c?n thi?t m?t cỏch chớnh xỏc và k?p th?i cho b? mỏy lónh d?o d? cú cỏc chi?n lu?c, sỏch lu?c, cỏc bi?n phỏp phự h?p nh?m ti?t ki?m t?i da chi phớ s?n xu?t, h? giỏ thành s?n ph?m tang l?i nhu?n cho doanh nghi?p mà v?n d?m b?o cho ch?t lu?ng cụng trỡnh. é?ng th?i n?u làm t?t cụng tỏc này s? giỳp cho doanh nghi?p cú k? ho?ch s? d?ng v?n m?t cỏch cú hi?u qu?, d?m b?o tớnh ch? d?ng trong s?n xu?t và ch? d?ng v? ngu?n tài chớnh. - V? phớa ban ngành cú liờn quan nhu B? tài chớnh, b? ch? qu?n: Nghiờn c?u cụng tỏc k? toỏn t?p h?p chớ s?n xu?t xõy d?ng s? giỳp cho ban ngành nh?n d?nh dỏnh giỏ m?t cỏch t?ng th? và toàn di?n v? s? phỏt tri?n c?a n?n kinh t? qu?c dõn, t? dú dua ra du?ng l?i chớnh sỏch phự h?p d? khuy?n khớch, thỳc d?y s? phỏt tri?n c?a cỏc doanh nghi?p xõy d?ng làm an cú hi?u qu? và h?n ch? quy mụ c?a cỏc doanh nghi?p xõy d?ng ho?t d?ng khụng mang tớnh chi?n lu?c, thua l? tri?n miờn khụng cú kh? nang kh?c ph?c nh?m m?c dớch ch?ng lóng phớ, co c?u l?i n?n kinh t?, t?o ti?n d? cho s? phỏt tri?n khụng ng?ng c?a d?t nu?c. - V? phớa ngu?i s? d?ng thụng tin: Nhu k? toỏn viờn và cỏc nhà qu?n tr? vi?c nghiờn c?u cụng tỏc k? toỏn t?p h?p chi phớ s?n xu?t xõy d?ng giỳp h? cú du?c cỏi nhỡn dỳng d?n và d?y d? v? chi phớ s?n xu?t d? t? dú k? toỏn cú th? tớnh giỏ thành s?n ph?m xõy d?ng du?c chớnh xỏc, cỏc nhà qu?n tr? s? cú cỏc sỏch lu?c k?p th?i cho k? ho?ch ho?t d?ng c?a doanh nghi?p trong tuong lai.

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2981 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng Trường Thành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng Trường Thành.doc
Luận văn liên quan