Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng 204

MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, công tác hạch toán kế toán nói chung, công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng là một trong những công việc hết sức quan trọng trong công tác quản lý kinh tế và tài chính của các doanh nghiệp. Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp thể hiện các mặt sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là thước đo mức chi phí tiêu hao để bù đắp trong quá trình sản xuất và là căn cứ để xây dựng giá bán của sản phẩm. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh yêu cầu khách quan đặt ra cho các doanh nghiệp là phải tìm ra biện pháp giảm chi phí sản xuất thấp nhất và hạ giá thành sản phẩm. Vì nó là nhân tố bảo đảm sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do đó kế toán là một bộ phận không thể thiếu được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài việc cung cấp số liệu về tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các báo cáo tài chính kế toán còn giúp cho các cấp lãnh đạo doanh nghiệp, các bộ phận quản lý thấy được quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình có hiệu quả hay không hiệu quả. Đồng thời qua báo cáo tài chính kế toán còn giúp cho các nhà quản lý thấy được tình hình tài chính của doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sự ra đời và phát triển của nền kinh tế gắn liền với sự ra đời và phát triển của xã hội. Trong xã hội nền kinh tế ngày càng phát triển thì công tác kế toán càng trở nên quan trọng hơn và là bộ phận không thể thiếu được trong công tác quản lý kinh tế của doanh nghiệp nói riêng và quản lý nền kinh tế của Nhà nước nói chung. Trong giai đoạn hiện nay, với nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có sự cạnh tranh quyết liệt để tồn tại và phát triển vì vậy mà việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành được các nhà quản lý hết sức quan tâm. Việc xác định đúng đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành đúng, giúp cho doanh nghiệp xác định được giá thành một cách chính xác, từ đó giúp cho doanh nghiệp có thể giảm bớt được chi phí từng phần và đưa ra một giá thành hợp lý nhằm làm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp và để nâng cao hơn hiểu biết của mình trong thời gian thực tập tốt nghiệp, Tôi đã đi sâu tìm hiểu và quyết định chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết kế và Xây Dựng 204” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Bố cục chủa chuyên đề ngoài phần mở đầu và phần kết luận gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các Doanh nghiệp xây dựng. Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết kế và Xây Dựng 204. Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết kế và Xây Dựng 204 . Chuyên đề hoàn thành với sự nỗ lực của bản thân cùng với sự hướng dẫn tận tình của Giáo viên hướng dẫn – Nguyễn Thành Cường. Tuy nhiên với cách nhìn nhận vấn đề và khả năng lý luận còn hạn chế nên việc trình bày chuyên đề chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Qua chuyên đề thực tập tốt nghiệp này, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quí Thầy, Cô giáo, Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong phòng Tài Chính Kế Toán Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng 204 để chuyên đề được hoàn thiện hơn.

doc101 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/05/2013 | Lượt xem: 1408 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng 204, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
haät kyù chung + Giaûi thích quy trình: Trong kyø khi xuaát nguyeân vaät lieäu duøng cho saûn xuaát, caên cöù vaøo phieáu xuaát kho nguyeân vaät lieäu, keá toaùn vaät tö ghi vaøo soå chi tieát vaät tö, ñoàng thôøi ghi vaøo soå nhaät kyù chung trong ñoù ghi roõ loaïi vaät tö xuaát duøng, soá löôïng xuaát duøng, xuaát cho coâng trình naøo?. Cuoái thaùng, quí keá toaùn toång hôïp seõ toång hôïp soá nguyeân vaät lieäu xuaát duøng cho töøng coâng trình töø keá toaùn vaät tö, treân cô sôû ñoù laäp baûng toång hôïp nguyeân vaät lieäu xuaát duøng cho coâng trình. Ñoàng thôøi töø nhaät kyù chung keá toaùn ghi vaøo soå caùi vaø ñoái chieáu soå caùi vôùi baûng toång hôïp vaät tö cho töøng coâng trình coù khôùp khoâng ?. Treân cô sôû ñoù ñeå phuïc vuï cho vieäc tính giaù thaønh saûn phaåm. 2.2.3.5. Noäi dung vaø trình töï haïch toaùn: - Khi xuaát vaät lieäu duøng cho coâng trình: Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. + Caên cöù vaøo giaáy ñeà nghò caáp vaät tö soá 12 ngaøy 05/10/2006. + Caên cöù vaøo phieáu xuaát kho. + Caên cöù vaøo baûng toång hôïp nguyeân vaät lieäu. Keá toaùn ghi buùt toaùn: Nôï TK 621-CT002 : 400.777.511 Coù TK 1521 : 385.251.013 Coù TK 1522: 15.526.498 - Mua vaät lieäu veà duøng ngay + Caên cöù vaøo giaáy ñeà nghò caáp vaät tö soá 19 ngaøy 07/11/2006. + Caên cöù vaøo soá löôïng mua ngaøy 15/10/2006. + Caên cöù vaøo hoùa ñôn mua haøng. + Caên cöù vaøo phieáu chi ngaøy 29/11/2006. Keá toaùn ghi buùt toaùn: Nôï TK 621-CT002 : 50.459.208 Nôï TK 133 : 2.522.960 Coù TK 1111 : 52.982.168 - Keát chuyeån chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm. Nôï TK 621: 451.236.719 Coù TK 1521: 385.251.013 Coù TK 1522: 15.526.498 Coù TK 1111: 50.459.208 - Caên cöù vaøo soå chi tieát taøi khoaûn 621- CT002, keá toaùn ghi: Nôï TK 1541-CT002: 451.236.719 Coù TK 621-CT002: 451.236.719 2.2.3.6. Sô ñoà toång hôïp keá toaùn nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp: Sô ñoà 7: Sô ñoà toång hôïp haïch toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp cho coâng trình Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. TK 1521 TK 621-CT6 TK 1541-CT6 385.251.013 385.251.013 451.236.719 451.236.719 TK 1522 15.526.498 15.526.498 TK 1111 52.982.168 50.459.208 TK 1331 2.522.960 451.236.719 451.236.719 2.2.3.7. Chöùng töø soå saùch minh hoïa: Ví duï nhö coâng trình: Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc GIAÁY ÑEÀ NGHÒ CAÁP VAÄT TÖ Kính göûi: - Giaùm ñoác Coâng ty CP Tö vaán Thieát Keá & Xaây Döïng 204. - Phoøng kyõ thuaät keá hoaïch vaät tö . - Phoøng keá toaùn vaät tö . - Caên cöù vaøo keá hoaïch saûn xuaát cuûa Coâng ty giao cho ñôn vò quí IV naêm 2006. - Caên cöù vaøo ñònh möùc tieâu hao vaät tö. - Caên cöù vaøo tieán ñoä thi coâng coâng trình. Nay, ñoäi thi coâng coâng trình Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït caàn duøng caùc loaïi vaät tö sau: TT Teân vaät tö ÑVT Tyû leä Soá löôïng 01 Xi maêng PCB 30 Kg 7.500 02 Saét phi 8 Kg 215 03 Saét phi 10 Kg 352 04 Daây theùp chæ Kg 5 05 Ñaù 1 x 2 M3 29 06 Caùt vaøng M3 15 07 Ñinh Kg 2,5 08 Truï BTLT 10,5mA Truï 12 9 Truï BTLT 10,5mC Truï 5 10 Daây nhoâm traàn ACKII 70 Meùt 3.014 11 Söù ñöùng 24KV (Caû ty) Caùi 36 12 Söù caêng 22kV(Chuoãi 3 baùt) Chuoãi 34 13 Xaø ñôõ thaêûng ÑTT-10 Boä 12 14 Xaø neùo goùc NGT – 10 Boä 3 15 Maùy bieán aùp 160kVA-15(22)/0,4kV Maùy 1 Ngaøy 05 thaùng 10 naêm 2006 GIAÙM ÑOÁC DUYEÄT ÑÔN VÒ YEÂU CAÀU - Caên cöù vaøo giaáy ñeà nghò caáp vaät tö ñöôïc duyeät, keá toaùn vaät tö laäp phieáu xuaát kho. Coâng ty CP Tö vaán Thieát Keá & Xaây Döïng 204 Soá  : 001 Km 03 - Quoác Loä I –F9 -TP Tuy Hoøa Nôï  : 621 Coù  : 1521 PHIEÁU XUAÁT KHO Ngöôøi nhaän haøng : Traàn Vaên Höôùng. Ñòa chæ (Boä phaän): ñoäi xaây laép Coâng Trình Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. Lyù do xuaát : Laøm coâng trình Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. Xuaát taïi kho cho coâng trình: Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. STT Teân vaät tö ÑVT Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn Yeâu caàu Thöïc xuaát 01 Xi maêng PCB 30 Kg 7.500 7.500 840 6.300.000 02 Saét phi 8 Kg 215 215 8.750 1.881.250 03 Saét phi 10 Kg 352 352 8.750 3.080.000 04 Daây theùp chæ Kg 5 5 10.500 52.500 05 Ñaù 1 x 2 M3 29 29 105.000 3.045.000 06 Caùt vaøng M3 15 15 30.000 450.000 07 Ñinh kg 2,5 2,5 10.500 26.250 08 Truï BTLT 10,5mA Truï 12 12 1.260.000 15.120.000 9 Truï BTLT 10,5mC Truï 5 5 1.360.000 7.750.000 10 Daây nhoâm traàn ACKII 70 Meùt 3.014 3.014 20.500 61.787.000 11 Söù ñöùng 24KV (Caû ty) Caùi 36 36 85.000 3.060.000 12 Söù caêng 22kV Chuoãi 34 34 216.000 7.344.000 13 Xaø ñôõ thaêûng ÑTT-10 Boä 12 12 349.885 4.198.620 14 Xaø neùo goùc NGT – 10 Boä 3 3 690.200 2.070.600 15 Maùy bieán aùp 160kVA-15(22)/0,4kV Maùy 1 1 32.570.000 32.570.000 Coäng: 148.735.220 Soá tieàn baèng chöõ: (Moät traêm boán möôi taùm trieäu, baûy traêm ba möôi laêm nghìn hai traêm hai chuïc ñoàng.) Ngaøy 06 thaùng10 naêm 2006 Giaùm ñoác Phuï traùch Keá toaùn Ngöôøi nhaän Thuû kho Caên cöù vaøo phieáu xuaát kho, thuû kho laäp theû kho. DN: Cty CP TVTK&XD204 Maãu soá: ST/-SKT/DNN Teân kho: Ban haønh theo QÑ soá 1177-TC/QÑ/CDKT ngaøy 23/12/1996 cuûa Boä Taøi Chính THEÛ KHO Ngaøy laäp theû: 06/10/2005 Tôø soá: 01 Teân nhaõn hieäu quy caùch saûn phaåm haøng hoùa: Xi maêng Hoaøng Thaïch Ñôn vò tính: Kg Maõ soá: XMHT Ngaøy nhaäp xuaát Chöùng töø Soá löôïng Soá phieáu Ngaøy thaùng Dieãn giaûi Nhaäp Xuaát Toàn Ghi chuù Nhaäp Xuaát 03/9 11/9 03/9 XMHT 10.000 10.000 HB ÑL 12/9 15/9 12/9 XMHT 7.500 2.500 Caên cöù vaøo chöùng töø goác, keá toaùn vaøo soå Nhaät kyù chung. Coâng ty CP Tö vaán Thieát Keá & Xaây Döïng 204 Km 03 - Quoác Loä I –F9 -TP Tuy Hoøa soå nhaät kyù chung Töø 01/12/2006 ñeán 31/12/2006 Chöùng töø Dieãn giaûi Taøi khoaûn Soá tieàn Soá hieäu Ngaøy Nôï Coù Nôï Coù PN001 07/12 Nhaäp saét cuûa XNTN Cty theùp Mieàn Nam 1521 3311 10.500.000 10.500.000 PX002 12/12 Xuaát XM duøng CT Nuoâi Troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït 621 1521 611.191 611.191 PT006 10/12 Ruùt TGNH-AD:263548 1111 1121 25.000.000 25.000.000 BC005 17/12 Nhaän tieàn CT Nuoâi Troàng Thuûy Saûn nöôùc Ngoït 1121 1311 35.000.000 35.000.000 . . . . . . . . . . COÄNG SOÁ PHAÙT SINH 315.033.918 315.033.918 Ngöôøi ghi soå Keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò - Caên cöù vaøo phieáu xuaát kho, keá toaùn vaät tö vaøo soå chi tieát caùc TK 152,621. Coâng ty CP Tö vaán Thieát Keá & Xaây Döïng 204 Km 03 - Quoác Loä I –F9 -TP Tuy Hoøa SOÅ CHI TIEÁT TAØI KHOAÛN 621 – Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp. Boä phaän: Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh-Saûn phaåm: Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. Töø 01/01/2006 ñeán 31/12/2006 Chöùng töø Dieãn giaûi TK ÑÖ Soá tieàn Soá hieäu Ngaøy Nôï Coù Soá dö ñaàu kyø: PX0016 6/10 Xuaát XMHT duøng CT Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït 1521 592.213 PC0025 17/11 Traû tieàn mua goã coát pha 1111 1.132.000 PX0012 6/10 Xuaát saét f 8 duøng CT Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït 1521 1.437.816 PX 0017 18/10 Xuaát Ñinh 5 phaân duøng CT Thuûy Saûn Nöôùc ngoït 1522 477.000 PX0045 12/11 Xuaát truï BTLT 10,5m duøng CT Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït 1521 22.870.000 ........ ........ KC.621 31/12 K/C 621-Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït 1541 451.236.719 Toång coäng: 451.236.719 451.236.719 Soá dö cuoái kyø Ngöôøi ghi soå Keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò - Caên cöù soå chi caùc taøi khoaûn, keá toaùn laäp baûng toång hôïp nguyeân lieäu, vaät lieäu. Coâng ty CP Tö vaán Thieát Keá & Xaây Döïng 204 Km 03 - Quoác Loä I –F9 -TP Tuy Hoøa BAÛNG TOÅNG HÔÏP NGUYEÂN LIEÄU, VAÄT LIEÄU BP: Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh.152 Saûn phaåm: Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. Töø 01/10/2006 ñeán 31/12/2006 TT Teân Haøng Maõ haøng Ñ.Vò Soá löôïng Ñôn giaù Soá tieàn 1521. Nguyeân lieäu 385.251.013 1 Xi maêng PCB 30 XMHT Kg 7.500 840 6.300.000 2 Truï BTLT 10,5mA LT10,5A Truï 12 1.260.000 15.120.000 3 Truï BTLT 10,5mC LT10,5C Truï 5 1.360.000 6.800.000 4 Saét fi 8 SAT8 Kg 215 8.750 1.881.250 5 ........ 6 ........ 1522. Vaät lieäu 15.526.498 1 Sôn Baïch Tuyeát SÔN Kg 2 35.500 71.000 2 ....... 3 ........ 4 ......... TOÅNG COÄNG: 400.777.511 Ngöôøi ghi soå Keá toaùn tröôûng - Caên cöù vaøo soå chi tieát vaøo soå caùi TK 152,621 . Coâng ty CP Tö vaán Thieát Keá & Xaây Döïng 204 Km 03 - Quoác Loä I –F9 -TP Tuy Hoøa SOÅ CAÙI 621 – CPNVL Tröïc tieáp Saûn phaåm: Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. Töø 01/01/2006 ñeán 31/12/2006 Chöùng töø Dieãn giaûi TK ÑÖ Soá tieàn Soá hieäu Ngaøy Nôï Coù SD ÑK PX0001 02/10 Xuaát XMHT duøng CT Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït 1521 898.006 PX0038 03/11 Xuaát truï BTLT 10,5m 1521 6.282.160 PC0016 05/10 Mua maùy phaùt ñieän 5,7KVA 1111 32.570.000 .... ..... KC.621 31/12 KC 621 451.236.719 TOÅNG COÄNG 451.236.719 451.236.719 Ngöôøi ghi soå Keá toaùn tröôûng 2.2.3.8. Nhaän xeùt veà keá toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp: Nguyeân vaät lieäu laø moät trong nhöõng yeáu toá cô baûn caáu thaønh neân saûn phaåm, nhaát laø ñoái vôùi saûn phaåm xaây laép thì chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp chieám tyû troïng lôùn trong toaøn boä chi phí saûn xuaát, thöôøng töø 60 ñeán 70% vì vaäy maø keá toaùn vaät tö phaûi theo doõi phaûn aùnh kòp thôøi, ñaày ñuû, chính xaùc veà giaù cuûa nguyeân vaät lieäu nhaäp, xuaát kho cuõng nhö quaù trình thu mua, vaän chuyeån. Öu ñieåm: Veà chöùng töø, soå saùch, taøi khoaûn söû duïng vaø phöông phaùp haïch toaùn, roõ raøng, deã hieåu, phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm toå chöùc saûn xuaát cuûa Coâng ty. Nhöôïc ñieåm: Chöùng töø coøn bò ñình treä vì coâng trình xa. 2.2.4. KEÁ TOAÙN CHI PHÍ NHAÂN COÂNG TRÖÏC TIEÁP: 2.2.4.1. Nhöõng vaán ñeà chung veà chi phí nhaân coâng tröïc tieáp: a. Noäi dung chi phí nhaân coâng tröïc tieáp: - Traû löông cho ngöôøi lao ñoäng saûn xuaát tröïc tieáp theo khoái löôïng saûn phaåm saûn xuaát caên cöù vaøo khoái löôïng coâng vieäc thöïc hieän. - Caùc khoaûn trích baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá, kinh phí coâng ñoaøn cho ngöôøi lao ñoäng. - Caùc khoaûn tieàn phuï caáp coù tính chaát löông cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát. b. Phöông phaùp tính  nhaân coâng tröïc tieáp: Phöông phaùp tính toaùn, xaùc ñònh chi phí nhaân coâng tröïc tieáp ñöôïc xaùc ñònh theo ngaøy coâng thöïc teá phaùt sinh hoaëc theo khoái löôïng coâng vieäc thöïc teá hoaøn thaønh. - Vieäc traû löông ôû Coâng ty nhö sau: Caùn boä phoøng toå chöùc lao ñoäng döïa vaøo ñôn giaù nhaân coâng theo quy ñònh cho töøng boä phaän saûn xuaát caên cöù vaøo trình ñoä caáp baäc coâng vieäc ôû töøng giai ñoaïn saûn xuaát maø tieán haønh chia löông cho töøng coâng nhaân saûn xuaát. Caên cöù vaøo baûng khoái löôïng coâng vieäc thöïc hieän vaø ñôn giaù quy ñònh tính ñöôïc chi phí nhaân coâng theo coâng thöùc: Chi phí nhaân coâng = Khoái löôïng coâng vieäc X Ñôn giaù nhaân coâng Thöïc hieän Chi phí nhaân coâng = Soá ngaøy coâng X Ñôn giaù nhaân coâng Thöïc hieän Ñôn giaù nhaân coâng ôû ñaây aùp duïng theo Nghò ñònh 16/2005 NÑ-CP ngaøy 07/02/2005 cuûa chính Phuû. Ví duï: Thanh toaùn theo hôïp ñoàng khoaùn vieäc cho boä phaän tröïc tieáp SX. Ñoäi thi coâng xaây laép ñieän coâng trình di dôøi ñöôøng daây 0,4kV ra khoûi tröôøng caáp 2,3 Leâ Lôïi Huyeän Ñoàng xuaân, tænh Phuù Yeân ñöôïc Coâng ty hôïp ñoàng giao khoaùn coâng vieäc thöïc hieän vaø ñôn giaù nhö sau: STT Teân coâng vieäc thöïc hieän ÑVT Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn Ghi chuù 1 2 3 4 5 6=4*5 1 Ñaøo ñaát hoá moùng (ñaát caáp 3) m3 30 25.000 750.000 2 Ñoå beâ toâng loùt ñaù 4 x 6 m3 15 50.000 750.000 3 Ñoå beâ toâng M200 ñaù 2 x 4 m3 7 50.000 350.000 . . . . . . Toång coäng 5.650.000 Sau khi khoái löôïng coâng vieäc hoaøn thaønh ñöôïc xaùc nhaän cuûa ngöôøi kieåm tra, ngöôøi giao vieäc vaø laõnh ñaïo duyeät vaøo phieáu xaùc nhaän vaø thanh toaùn coâng vieäc hoaøn thaønh thì boä phaän keá toaùn tieán haønh vieäc chi traû löông nhö theo hôïp ñoàng khoaùn goïn. 2.2.4.2. Taøi khoaûn söû duïng: Taøi khoaûn 622-CT002: “Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp - Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït”. Caùc taøi khoaûn lieân quan: Taøi khoaûn 334: “Phaûi traû coâng nhaân vieân” 2.2.4.3. Chöùng töø vaø trình töï luaân chuyeån: Ñeå haïch toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Coâng ty söû duïng caùc loaïi chöùng töø nhö: - Baûng chaám coâng. - Phieáu xaùc nhaän vaø thanh toaùn coâng vieäc hoaøn thaønh. - Baûng toång hôïp. - Phieáu chi. Sô ñoà 8: Sô ñoà trình töï luaân chuyeån chöùng töø Toå tröôûng Ñoäi xaây laép Keá toaùn Thanh toaùn Laõnh ñaïo Doanh nghieäp Keá toaùn Toång hôïp Thuû quyõ (2a) (1) (2b) (4) (3) (5) Giaûi thích: (1) : Haøng ngaøy toå tröôûng ñoäi xaây laép tieán haønh chaám coâng cho töøng coâng nhaân, cuoái thaùng laäp baûng chaám coâng vaø phieáu xaùc nhaän vaø thanh toaùn coâng vieäc hoaøn thaønh, coù xaùc nhaän cuûa caùn boä giaùm saùt phoøng kyõ thuaät vaø phuï traùch ñôn vò xaùc nhaän khoái löôïng coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh theo ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät cuõng nhö chaát löôïng coâng trình, sau ñoù chuyeån sang phoøng keá toaùn ñeå tính löông. (2a): Keá toaùn nhaän baûng chaám coâng hoaëc phieáu xaùc nhaän vaø thanh toaùn coâng vieäc hoaøn thaønh laäp baûng toång hôïp thanh toaùn tieàn löông, sau ñoù trình leân laõnh ñaïo doanh nghieäp duyeät. (2b): Laõnh ñaïo doanh nghieäp ñoàng yù kyù duyeät vaøo roài chuyeån leân keá toaùn thanh toaùn laäp phieáu chi 2 lieân, chuyeån phieáu chi cho Thuû quyõ vaø keá toaùn toång hôïp. (3): Thuû Quõy nhaän phieáu chi kieåm tra soá tieàn, chi tieàn, ñöa cho ngöôøi nhaän tieàn kyù vaøo phieáu chi, ñöa 01 lieân phieáu chi cho keá toaùn toång hôïp. (4), (5): Keá toaùn toång hôïp taäp hôïp chöùng töø vaøo soå caùi, soå nhaät kyù chung. 2.2.4.4. Soå saùch vaø trình töï ghi soå: - Caên cöù vaøo baûng chaám coâng ñöôïc duyeät, keá toaùn laäp baûng thanh toaùn tieàn coâng. Baûng chaám coâng, Baûng thanh toaùn Soå chi tieát Baûng toång hôïp Baûng toång hôïp tieàn löông Soå nhaät kyù chung Soå Caùi 2.2.4.5. Trình töï haïch toaùn: Trong quaù trình haïch toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp, coù lieân quan tröïc tieáp ñeán töøng ñoái töôïng taäp hôïp chi phí rieâng bieät cho töøng coâng trình. Trong kyø khi phaùt sinh chi phí nhaân coâng tröïc tieáp, boä phaän phuï traùch laäp baûng chaám coâng hoaëc laäp phieáu xaùc nhaän coâng vieäc hoaøn thaønh. Cuoái thaùng keá toaùn tieàn löông caên cöù vaøo baûng chaám coâng, phieáu xaùc nhaän coâng vieäc hoaøn thaønh laäp baûng thanh toaùn tieàn coâng. Caên cöù vaøo baûng thanh toaùn tieàn coâng vaø phieáu xaùc nhaän coâng vieäc hoaøn thaønh ñöôïc laõnh ñaïo kyù duyeät, keá toaùn tieàn löông tieán haønh chi löông, vaøo soå chi tieát TK 622. Cuoái quí, keá toaùn toång hôïp tieán haønh laäp soå caùi TK 622: “Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp”. Coâng taùc haïch toaùn tính chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Coâng trình: Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. Caên cöù vaøo caùc chöùng töø traû löông cho coâng nhaân saûn xuaát tröïc tieáp coâng trình: Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït ngaøy 30/11 /2006, keá toaùn ghi: Nôï TK 622 CT6 : 95.756.312 Coù TK 334 : 95.756.312 - Cuoái kyø keá toaùn tính phaân boå vaø keát chuyeån chi phí nhaân coâng tröïc tieáp theo ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát kinh doanh, keá toaùn ghi: Nôï TK 154 : 95.756.312 Coù TK 622 : 95.756.312 2.2.4.6. Sô ñoà toång hôïp keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp: Sô ñoà 9: Sô ñoà toång hôïp chöõ T haïch toaùn CP NCTT Coâng trình Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït, ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2006. TK 334 TK 622 TK 154 95.756.312 95.756.312 95.756.312 95.756.312 95.756.312 95.756.312 D: = 0 2.2.4.7. Chöùng töø, soå saùch minh hoïa: Ñôn vò: Coâng ty CP Tö vaán Thieát Keá & Xaây Döïng 204 Ñòa chæ: Km 03 – Quoác Loä I –F9 –TP Tuy Hoøa BAÛNG THANH TOAÙN TIEÀN COÂNG (Töø ngaøy 01/11/2006 ñeán 30/11/2006) Soá: 11 Ngaøy 02/12/2006 Toå thi coâng : Traàn Vaên Höôùng Coâng Trình: Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. Soá TT Hoï vaø teân Soá coâng Ñôn giaù Thaønh tieàn Ghi chuù A B 1 2 3 D 1 Traàn Vaên Höôùng 20 35.000 700.000 2 Nguyeãn Vaên Döông 26 38.000 988.000 3 Leâ Thò Haân 26 25.000 650.000 4 Phan Vaên Myõ 26 35.000 910.000 5 Phaïm Theá Myõ 26 35.000 910.000 6 Traàn Hoaøng Nam 22 35.000 770.000 7 Ñoaøn Maïnh Huøng 26 25.000 650.000 8 Löông Tieán Khaûi 26 35.000 910.000 9 . . . . . 10 . . . . . TOÅNG COÄNG 7.350.000 Soá tieàn taïm öùng : 0 Soá tieàn coøn phaûi thanh toaùn: 7.350.000 ñoàng. Baèng chöõ: ( Baûy trieäu, ba traêm naêm möôi nghìn ñoàng chaün). Ngöôøi ñöôïc thanh toaùn Keá toaùn Thuû tröôûng ñôn vò - Caên cöù vaøo phieáu xaùc nhaän coâng vieäc hoaøn thaønh ñaõ ñöôïc duyeät, keá toaùn tieán haønh tính tieàn löông. Ñôn vò: Coâng ty CP TVTK & XD204 Maãu soá: 06 LDTI Ñòa chæ: Km03 – Quoác Loä I –F9 Ban haønh theo QÑ soá 1141 TC/QÑ/CÑTK Ngaøy 01/11/1995 cuûa Boä Taøi Chính. Soá : 18 PHIEÁU XAÙC NHAÄN VAØ THANH TOAÙN COÂNG VIEÄC HOAØN THAØNH Ngaøy 10 thaùng 11 naêm 2006 Teân ñôn vò (hoaëc caù nhaân): Nguyeãn Quoác Duõng Theo hôïp ñoàng soá: 08 ngaøy 05 thaùng 9 naêm 2006. Coâng Trình: Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. STT Teân saûn phaåm (Coâng vieäc) ÑVT Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn Ghi chuù A B C 1 2 3 D 1 Ñaøo ñaát hoá moùng (ñaát caáp 3) m3 77 25.000 1.925.000 2 Ñoå beâ toâng loùt ñaù 4 x 6 m3 12,75 50.000 637.500 3 Ñoå beâ toâng M200 ñaù 2 x 4 m3 45 50.000 2.250.000 4 Laép ñaët coát theùp F 8 Kg 215 3.500 752.500 5 Laép ñaët coát theùp F 10 Kg 352 2.800 985.600 6 Laép döïng truï BTLT 10,5mA Truï 12 215.000 2.580.000 7 Laép döïng truï BTLT 10,5mC Truï 5 215.000 1.075.000 8 Laáp ñaát hoá moùng m3 25,7 15.000 385.500 . . . . Coäng: 22.565.000 Soá tieàn ñaõ öùng: 0 Coøn ñöôïc thanh toaùn: 22.565.000 ñoàng Soá tieàn (Vieát baèng chöõ): (Hai möôi hai trieäu, naêm traêm saùu möôi laêm nghìn ñoàng chaün.) Ngöôøi giao vieäc Ngöôøi nhaän vieäc Ngöôøi kieåm tra Ngöôøi duyeät (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) Caên cöù vaøo baûng thanh toaùn tieàn coâng soá 11 ngaøy 02/11/2006 keá toaùn laäp phieáu chi. Ñôn vò: Cty CP TVTK & XD 204 Maãu soá: C22-HQÑ soá 999 TC/QÑ/GÑKT Ñòa chæ: Km03 – Quoác Loä I Ngaøy 2/11/1996 cuûa BTC PHIEÁU CHI Nôï: 622 Ngaøy 05 thaùng 12 naêm 2006 Coù: 111 Hoï teân ngöôøi nhaän tieàn: Traàn Vaên Höôùng Soá: 47 Ñòa chæ: Thoân Phong Nieân – Xaõ Hoøa Thaéng. Lyù do chi: Traû tieàn coâng laøm Coâng trình Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. Soá tieàn: 7.350.000 ñoàng Baèng chöõ: Baûy trieäu, ba traêm naêm möôi nghìn ñoàng chaün. Keøm theo 02 chöùng töø goác. Thuû tröôûng ñôn vò Keá toaùn tröôûng Ngöôøi laäp phieáu (Kyù,hoï teân) (Kyù,hoï teân) (Kyù,hoï teân) Ñaõ nhaän ñuû soá tieàn: Baûy trieäu, ba traêm naêm möôi nghìn ñoàng chaün. Ngaøy 05 thaùng 12 naêm 2006 Thuû quyõ Ngöôøi nhaän tieàn ( Kyù,hoï teân) (Kyù,hoï teân) Caên cöù vaøo chöùng töø goác, keá toaùn vaøo soå Nhaät kyù chung. COÂNG TY CP TVTK & XD 204 Km 03 – Quoác Loä I –F9 –TP Tuy Hoøa soå nhaät kyù chung Töø 01/12/2006 ñeán 31/12/2006 Chöùng töø Dieãn giaûi Taøi khoaûn Soá tieàn Soá hieäu Ngaøy Nôï Coù Nôï Coù PC047 47/12 Thanh toaùn tieàn coâng CT Nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. 622 1111 7.350.000 7.350.000 PC018 18/12 Thanh toaùn tieàn coâng CT Nuoâi Troàng Thuûy saûn Nöôùc Ngoït. 622 1111 22.565.000 22.565.000 . . . . . . . . . . COÄNG SOÁ PHAÙT SINH 117.563.190 117.563.190 Ngöôøi ghi soå Keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò Caên cöù vaøo phieáu chi keá toaùn vaøo soå chi tieát TK622 COÂNG TY CP TVTK & XD 204 Km 03 – Quoác Loä I –F9 –TP Tuy Hoøa SOÅ CHI TIEÁT TAØI KHOAÛN 622 – Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp. Boä phaän: Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh-Saûn phaåm: Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. Töø 01/6/2006 ñeán 31/12/2006 Chöùng töø Dieãn giaûi TK ÑÖ Soá tieàn Soá hieäu Ngaøy Nôï Coù Soá dö ñaàu kyø: PC047 47/12 Thanh toaùn tieàn coâng 1111 7.350.000 PC018 18/12 Traû tieàn coâng CT Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït 1111 22.565.000 NNC004 31/12 Traû tieàn nhaân coâng 334 4.521.500 . . . . . . . . . . . . . . KC.622 31/12 K/C 622-CT Thuûy Saûn Nöôùc ngoït 1541 90.823.000 Toång coäng: 95.756.312 95.756.312 Soá dö cuoái kyø Ngöôøi ghi soå Keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò - Caên cöù vaøo caùc soå chi tieát keá toaùn toång hôïp vaøo soå caùi TK622. COÂNG TY CP TVTK & XD 204 Km 03 - Quoác Loä I –F9 -TP Tuy Hoøa SOÅ CAÙI 622 – Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Saûn phaåm : Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. Töø 01/01/2006 ñeán 31/12/2006 Chöùng töø Dieãn giaûi TK ÑÖ Soá tieàn Soá hieäu Ngaøy Nôï Coù Soá dö ñaàu kyø: TH.334 31/12 Chi phí nhaân coâng saûn xuaát tröïc tieáp 334 95.756.312 KC.622 31/12 K/C 622 – Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït 1541 95.756.312 Toång coäng: 95.756.312 95.756.312 Soá dö cuoái kyø Ngöôøi ghi soå Keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò 2.2.4.8. Nhaän xeùt veà keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp: Trong coâng taùc keá toaùn tieàn löông, Coâng ty luoân xem xeùt vaø hoaøn chænh ñeå ñaûm baûo tieàn löông thöïc söï laø moät ñoäng löïc thuùc ñaåy saûn xuaát, trong quaù trình traû löông ñaõ tính ñeán, möùc ñoä hoaøn thaønh vaø khoái löôïng coâng vieäc ñöôïc giao cuõng nhö tieán ñoä cuûa coâng trình, nhaèm goùp phaàn naâng cao hieäu quaû vaø söï naêng ñoäng trong vieäc ñieàu haønh quaûn lyù Coâng ty. Öu ñieåm: Veà chöùng töø, soå saùch taøi khoaûn söû duïng vaø phöông phaùp haïch toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp ñôn giaûn, deã hieåu caùch tính tieàn löông ñaûm baûo chính xaùc deã kieåm tra vaø ñaûm baûo quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng. Nhöôïc ñieåm: Chöa ñoùng baûo hieåm cho ngöôøi lao ñoâïng tröïc tieáp saûn xuaát nhö moät soá doanh nghieäp tö nhaân khaùc. 2.2.5. KEÁ TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT CHUNG: 2.2.5.1. Nhöõng vaán ñeà chung veà keá toaùn chi phí saûn xuaát chung: a. Noäi dung chi phí saûn xuaát chung bao goàm: Chi phí saûn xuaát chung laø toaøn boä nhöõng chi phí phaùt sinh trong kyø lieân quan ñeán vieäc toå chöùc, quaûn lyù vaø phuïc vuï saûn xuaát. Ñeå phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa nghaønh xaây laép, Coâng ty haïch toaùn chi phí saûn xuaát chung bao goàm caùc noäi dung sau: - Chi phí nhaân vieân quaûn lí phaân xöôûng - Chi phí vaät lieäu - Chi phí coâng cuï duïng cuï - Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh - Chi phí dòch vuï mua ngoaøi - Chi phí baèng tieàn khaùc Ngoaøi ra chi phí saûn xuaát chung coøn bao goàm caùc khoaûn trích veà baûo hieåm xaõ hoäi. Baûo hieåm y teá, kinh phí coâng ñoaøn cuûa coâng nhaân tröïc tieáp xaây laép. b. Phöông phaùp tính toaùn, xaùc ñònh chi phí saûn xuaát chung: Chi phí saûn xuaát chung ñöôïc môû chi tieát theo töøng coâng trình, töøng boä phaän saûn xuaát vaø chi phí saûn xuaát chung phaùt sinh trong kyø ôû coâng trình, boä phaän coâng trình naøo seõ ñöôïc phaân boå heát cho caùc ñoái töôïng taäp hôïp chi phí maø coâng trình ñoù tham gia saûn xuaát, khoâng phaân bieät ñaõ hoaøn thaønh hay chöa hoaøn thaønh. 2.2.5.2. Taøi khoaûn söû duïng: - Caùc taøi khoaûn söû duïng bao goàm: Taøi khoaûn 627 “ chi phí saûn xuaát chung” Taøi khoaûn naøy ñöôïc môû thaønh nhieàu caáp. TK 6271 : CPSXC - Nhaân vieân phaân xöôûng TK 62711 : CPSXC - Löông vaø phuï caáp TK 62712 : CPSXC - Baûo hieåm XH, BHYT, KPCÑ TK 6272 : CPSXC - Chi phí vaät lieäu TK 6273 : CPSXC - Chi phí CCDC TK 6274 : CPSXC - Chi phí khaáu hao TSCÑ TK 6277 : CPSXC - Chi phí dòch vuï mua ngoaøi TK62771 : CPSXC - Chi phí ñieän nöôùc TK62772 : CPSXC - Chi phí ñieän thoaïi TK62773 : CPSXC - Chi phí vaên phoøng phaåm TK62776 : CPSXC - Chi phí söõa chöûa TSCÑ TK62778 : CPSXC - Chi phí coâng taùc phí TK6278 : CPSXC - Chi phí baèng tieàn khaùc TK62781 : CPSXC - Baûo hoä an toaøn lao ñoäng TK62782 : CPSXC - Chi phí veä sinh coâng nghieäp TK62786 : CPSXC - Chi phí leä phí giao thoâng 2.2.5.3. Chöùng töø vaø trình töï luaân chuyeån chöùng töø: Ñeå haïch toaùn chi phí saûn xuaát chung, Coâng ty söû duïng caùc chöùng töø nhö: - Baûng keâ khoái löôïng coâng vieäc thöïc hieän - Phieáu xuaát - Phieáu chi - Hoùa ñôn - Baûng tính vaø trích khaáu hao taøi saûn coá ñònh Sô ñoà 10: Sô ñoà luaân chuyeån chöùng töø - Phieáu xuaát kho - Phieáu chi - Baûng tính vaø trích khaáu hao . . Baûng toång hôïp chi phí saûn xuaát chung Soå caùi (1) (2) * Giaûi thích: (1) : Cuoái thaùng keá toaùn toång hôïp caên cöù vaøo caùc chöùng töø goác lieân quan ñeán chi phí chung cho phaân xöôûng: Phieáu xuaát kho, phieáu chi, baûng tính vaø trích khaáu hao TSCÑ. . . tieán haønh laäp baûng toång hôïp chi phí saûn xuaát chung. (2): Cuoái quyù caên cöù vaøo baûng toång hôïp chi phí saûn xuaát chung keá toaùn toång hôïp laäp soå caùi taøi khoaûn 627 “Chi phí saûn xuaát chung”. 2.2.5.4. Soå saùch vaø trình töï ghi soåø: Caùc soå saùch ñöôïc söû duïng: - Soå chi tieát taøi khoaûn. - Soå caùi. Chöùng töø Soå chi tieát taøi khoaûn Soå caùi 2.2.5.5. Trình töï haïch toaùn: - Chi phí nhaân vieân phaân xöôûng (TK 6271) - Chi phí löông vaø phuï caáp löông boä phaän quaûn lyù (TK 62711) Tieàn löông trong chi phí chung laø: 15.422.904 ñoàng: Nôï TK 6271 :15.422.904 Coù TK 334 : 15.422.904 - Trích baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá, kinh phí coâng ñoaøn cuûa boä phaän quaûn lyù. Nôï TK 6271: 7.619.000 Coù TK 338: 7.619.000 - Chi phí vaät lieäu (TK 6272): Laø khoaûn chi phí vaät lieäu phuïc vuï cho caùn boä quaûn lyù nhö: xaêng, daàu caùc loaïi xe. . . . Caên cöù vaøo soå chi tieát TK 1523 keá toaùn ghi buùt toaùn: Nôï TK 6272 : 5.600.000 Coù TK 1523: 5.600.000 - Chi phí coâng cuï duïng cuï TK (6273) Coâng cuï duïng cuï ñöôïc söû duïng vaøo quaù trình thi coâng cuûa Coâng ty phaàn lôùn coù giaù trò khoâng lôùn, thôøi gian söû duïng ngaén nhö: baïc, boùng ñeøn, daây ñieän, caùc duïng cuï duøng ñeå laøm laùn traïi taïm... Do ñoù toaøn boä giaù trò coâng cuï duïng xuaát duøng ñöôïc keát chuyeån heát 1 laàn vaøo chi phí saûn xuaát trong kyø. Caên cöù vaøo soå chi tieát TK1531 xuaát coâng cuï duïng cuï phuïc vuï cho Coâng trình Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït vôùi soá tieàn: 1.500.000ñ. Nôï TK 6273 : 1.500.000 Coù TK 1531 : 1.500.000 - Chi phí khaáu hao TSCÑ (6274): Khaáu hao TSCÑ thuoäc boä phaän saûn xuaát bao goàm: Khaáu hao maùy moùc thieát bò, khaáu hao thieát bò duïng cuï quaûn lyù, phöông tieän vaän taûi... phuïc vuï cho quaù trình saûn xuaát. Hieän taïi Coâng ty ñang tính khaáu hao theo phöông phaùp tuyeán tính coá ñònh cho taát caû caùc loaïi taøi saûn coá ñònh vôùi möùc khaáu hao theo Quyeát ñònh soá 507/TC/ÑTXD ngaøy 20/7/1996 cuûa Boä taøi chính, töùc laø döïa vaøo tyû leä khaáu hao haøng naêm cuûa töøng taøi saûn coá ñònh ñeå tính möùc khaáu hao haøng naêm cuûa TSCÑ ñoù theo coâng thöùc: Möùc khaáu hao naêm = Nguyeân giaù x Tyû leä khaáu hao TSCÑ haøng naêm (%) Sau khi tính ñöôïc möùc khaáu hao naêm tieán haønh trích khaáu hao quyù theo coâng thöùc: Möùc khaáu hao quyù = Möùc khaáu hao naêm x 3 12 Caên cöù vaøo baûng tính vaø trích khaáu hao keá toaùn ghi buùt toaùn Nôï TK 6274 : 5.955.625 Coù TK 2141 : 5.955.625 Do khuoân khoå baùo caùo laø coù haïn khoâng theå ghi heát ñöôïc taát caû caùc loaïi taøi saûn cuõng nhö möùc khaáu hao toaøn boä taøi saûn ñöôïc, neân em chæ neâu ra moät soá taøi saûn töôïng tröng ñeå tính khaáu hao. - Chi phí dòch vuï mua ngoaøi (TK 6277) Chi phí dòch vuï mua ngoaøi ôû Coâng ty bao goàm: Tieàn ñieän, tieàn nöôùc, ñieän thoaïi, vaên phoøng phaåm, söûa chöõa taøi saûn coá ñònh, coâng taùc phí: Toång chi phí dòch vuï mua ngoaøi phaùt sinh trong quyù IV naêm 2006 laø: 29.100.000ñ. Keá toaùn ghi: Nôï TK 6277: 29.100.000 Coù TK 331: 29.100.000 - Keá toaùn chi phí baèng tieàn khaùc (TK 6278) Chi phí baèng tieàn khaùc ôû Coâng ty naøy laø: Baûo hoä lao ñoäng, an toaøn veä sinh coâng nghieäp, ñieän thoaïi. . . Toång chi phí baèng tieàn khaùc phaùt sinh trong quyù IV/2006 laø: 2.209.293ñ. Keá toaùn ghi: Nôï TK 6278 : 2.209.293 Coù TK 1111 : 2.209.293 - Caên cöù vaøo baûng toång hôïp chi phí chung keá toaùn tieán haønh ñònh khoaûn Nôï TK 627 : 67.406.822 Coù TK 1523 : 5.600.000 Coù TK 153 : 1.500.000 Coù TK 334 : 15.422.904 Coù TK 338 : 7.619.000 Coù TK 214 : 5.955.625 Coù TK 331 : 29.100.000 Coù TK 1111 : 2.209.293 2.2.5.6. Sô ñoà toång hôïp keá toaùn chi phí saûn xuaát chung: Sô ñoà 11 : Sô ñoà toång hôïp chöõ T chi phí saûn xuaát chung coâng trình Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. TK 1523 TK 627 TK 154 5.600.000 TK 153 67.406.822 67.406.822 67.406.822 1.500.000 TK 334 15.422.904 TK 338 7.619.000 TK 214 5.955.625 TK 331 29.100.000 TK 111 2.209.293 67.406.822 67.406.822 0 2.2.5.7. Chöùng töø soå saùch minh hoïa: COÂNG TY CP TVTK & XD 204 Km 03 - Quoác Loä I –F9 -TP Tuy Hoøa SOÅ CHI TIEÁT TAØI KHOAÛN 1523 Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2006 Trích yeáu Soá hieäu taøi khoaûn Soá tieàn Nôï Coù Xuaát nhieân lieäu chaïy maùy phaùt ñieän. 6272 1523 1.400.000 Xuaát nhieân lieäu cung caáp cho xe con phuïc vuï boä phaän quaûn lyù 6272 1523 4.200.000 Coäng : 5.600.000 Ngöôøi laäp Keá toaùn tröôûng COÂNG TY CP TVTK & XD 204 Km 03 - Quoác Loä I –F9 -TP Tuy Hoøa BAÛNG TÍNH VAØ TRÍCH KHAÁU HAO TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH (Quùy IV naêm 2006) TT Loaïi TSCÑ Nguyeân giaù Tyû leä KH Möùc KH naêm Möùc KH quyù I Maùy moùc thieát bò 75.950.000 3.797.500 949.375 1 Maùy haøn ,maùy ñaàm 15.600.000 5 780.000 195.000 2 Maùy troän beâ toâng 60.350.000 5 3.017.500 754.375 II Thieát bò duïng cuï quaûn lyù 150.000.000 10 13.500.000 3.375.000 1 Maùy vi tính 30.000.000 1.500.000 375.000 .. .. .. .. .. .. .. .. .. III Thieát bò phöông tieän vaän taûi 130.500.000 5 6.525.000 1.631.250 1 Xe vaän taûi 5 taán 50.000.000 5 2.500.000 625.000 2 Xe caåu 5 taán 80.000.000 4.025.000 1.006.250 Coäng : 356.450.000 23.822.500 5.955.625 Ngöôøi laäp Keá toaùn tröôûng COÂNG TY CP TVTK & XD 204 Km 03 - Quoác Loä I –F9 -TP Tuy Hoøa SOÅ CHI TIEÁT TAØI KHOAÛN TK 627 "Chi phí saûn xuaát chung" (Quyù IV naêm 2006) Chöùng töø Dieãn giaûi TK ÑÖ Soá tieàn Soá hieäu Ngaøy Nôï Coù a. Soá dö ñaàu kyø b. Soá phaùt sinh trong kyø - VL phuïc vuï quaûn lyù 1523 5.600.000 - CCDC 153 1.500.000 - Löông boä phaän quaûn lyù 334 15.422.904 - BHXH, BHYT, KPCÑ 338 7.619.000 - Khaáu hao TSCÑ 214 5.955.625 - Chi phí dòch vuï mua ngoaøi 331 29.100.000 - Chi phí baèng tieàn khaùc 1111 2.209.293 - K/c 627 – CT Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït 1541 67.406.822 Coäng phaùt sinh: 67.406.822 67.406.822 Soá dö cuoái kyø 0 Ngöôøi laäp Keá toaùn tröôûng 2.2.5.8. Nhaän xeùt veà keá toaùn chi phí saûn xuaát chung: Ñoái vôùi nhöõng khoaûn muïc chi phí saûn xuaát chung keá toaùn ñaõ tieán haønh taäp hôïp moät caùch kòp thôøi vaø kòp thôøi phaân boå vaøo giaù thaønh saûn phaåm töøng coâng trình, haïng muïc coâng trình vôùi tyû leä theo tieàn löông nhaân coâng tröïc tieáp cuûa coâng trình, haïng muïc coâng trình ñoù. Caùch thöùc phaân boå naøy ñôn giaûn deã hieåu. Thoâng qua vieäc tính döï toaùn chi phí saûn xuaát chung, Coâng ty ñaõ chuû ñoäng trong quaûn lyù saûn xuaát, quaûn lyù chi phí saûn xuaát, phaùt hieän nhöõng khoaûn chi phí baát hôïp lyù, keùm hieäu quaû kòp thôøi, nhaèm haï giaù thaønh trong quaù trình saûn xuaát cuõng nhö trong quaù trình ñaáu thaàu coâng trình ñaït keát quaû mong muoán. 2.2.6. TOÅNG HÔÏP CHI PHÍ SAÛN XUAÁT: 2.2.6.1.Taøi khoaûn söû duïng: Coâng ty söû duïng taøi khoaûn 154: Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang ñeå haïch toaùn saûn phaåm dôû dang, cuoái kyø tính giaù thaønh. Keá toaùn toång hôïp chi phí phaùt sinh vaø keát chuyeån caùc khoaûn muïc chi phí sang TK 154. Coù caùc taøi khoaûn chi tieát: + TK621: Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp. + TK 622: Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp. + TK 627; Chi phí saûn xuaát chung 2.2.6.2.Trình töï haïch toaùn: Coâng ty tieán haønh söû duïng caùc khoaûn muïc chi phí ñaõ ñöôïc haïch toaùn ñeå laøm chöùng töø haïch toaùn toång hôïp chi phí. Nôï TK 154: 614.399.853 Coù TK 621: 451.236.719 Coù TK 622: 95.756.312 Coù TK 627: 67.406.822 2.2.6.3. Sô ñoà toång hôïp chi phí saûn xuaát: Sô ñoà 12: Sô ñoà toång hôïp chöõ T chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm coâng trình Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. TK621 TK1541 TK 632 D: 0 451.236.719 614.399.853 614.399.853 TK622 614.399.853 95.756.312 TK 627 67.406.822 614.399.853 614.399.853 D: 0 2.2.6.4. Soå saùch minh hoïa: Soå chi tieát taøi khoaûn COÂNG TY CP TVTK & XD 204 Km 03 - Quoác Loä I –F9 -TP Tuy Hoøa SOÅ CHI TIEÁT TAØI KHOAÛN 1541- Chi phí xaây döïng dôû dang. Boä phaän : Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh-Saûn phaåm: Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. Töø 01/01/2006 ñeán 31/12/2006 Chöùng töø Dieãn giaûi TK ñoái öùng Soá tieàn Soá hieäu Ngaøy Nôï Coù a. Soá dö ñaàu kyø KC.1541 31/12 KC.1541-CT Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït 621 451.236.719 KC.1541-CT Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït 622 95.756.312 KC.1541-CT Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït 627 67.406.822 KC.1541-CT Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït 632 614.399.853 Coäng phaùt sinh: 614.399.853 614.399.853 Soá dö cuoái kyø 0 Ngöôøi laäp Keá toaùn tröôûng 2.2.7. TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM: 2.2.7.1. Noäi dung: a. Ñoái töôïng tính giaù thaønh: Tính theo coâng trình hoaëc haïng muïc cuûa moät coâng trình maø ñôn vò ñaõ thöïc hieän. b. Kyø tính giaù thaønh: Sau khi coâng trình hoaëc haïng muïc coâng trình hoaøn thaønh baøn giao ñöa vaøo söû duïng. 2.2.7.2. Phöông phaùp tính giaù thaønh: Do vaäy xaùc ñònh ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø ñoái töôïng tính giaù thaønh ôû Coâng ty naøy laø truøng nhau. Neân Coâng ty ñaõ aùp duïng phöông phaùp tính giaù thaønh giaûn ñôn ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm: Giaù thaønh saûn phaåm = Chi phí NVLTT + Chi phí NCTT + Chi phí saûn xuaát chung 2.2.7.3. Laäp phieáu tính giaù thaønh: COÂNG TY CP TVTK & XD 204 Km 03 - Quoác Loä I –F9 -TP Tuy Hoøa BAÛNG TÍNH GIAÙ THAØNH Coâng Trình: Xaây laép ñöôøng daây 0,4kV vaø Maùy phaùt ñieän döï phoøng 5,7KVA thuoäc döï aùn Cô sôû thöïc nghieäm vaø trình dieãn nuoâi troàng Thuûy Saûn Nöôùc Ngoït. Khoaûn muïc chi phí CPSXKDDD Ñaàu kyø CPSXKDDD Trong kyø CPSXKDDD cuoái kyø Toång giaù thaønh Chi phí NVLTT 451.236.719 451.236.719 Chi phí NCTT 95.756.312 95.756.312 Chi phí SXC 67.406.822 67.406.822 Coäng 614.399.853 614.399.853 Ngöôøi laäp Keá toaùn tröôûng 2.2.8. NHAÄN XEÙT CHUNG: 2.2.8.1. Nhöõng maët ñaït ñöôïc: - Boä phaän keá toaùn: Nhìn chung boä maùy keá toaùn taïi Coâng ty Coå Phaàn tö Vaán Thieát Keá vaø Xaây Döïng 204 hoaït ñoäng raát hieäu quaû, goàm coù 04 nhaân vieân, maø moãi nhaân vieân ñöôïc phaân coâng phuï traùch moät coâng vieäc cuï theå vaø chòu traùch nhieäm tröôùc giaùm ñoác Coâng ty veà phaàn vieäc ñöôïc giao. Vieäc haïch toaùn ban ñaàu, vieäc kieåm tra chöùng töø hôïp lyù hôïp leä ñöôïc tieán haønh caån thaän, chính xaùc coù caên cöù phaùp lyù, traùnh ñöôïc söï sai soùt nhaàm laãn giöõa caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh, söû duïng soå saùch keá toaùn goïn nheï, hôïp lyù taïo ñieàu kieän cho vieäc haïch toaùn ghi cheùp vaø toång hôïp soá lieäu quyeát toaùn ñöôïc chính xaùc, deã hieåu ñeå kieåm tra ñoái chieáu ñaûm baûo vieäc cung caáp thoâng tin kòp thôøi phuïc vuï cho coâng taùc quaûn lyù. - Veà hình thöùc keá toaùn: Coâng ty Coå Phaàn tö Vaán Thieát Keá vaø Xaây Döïng 204 ñang aùp duïng hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù chung raát phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Veà keát caáu maãu soå ñôn giaûn, roõ raøng, deã nhôù, deã laøm giuùp cho vieäc kieåm tra chöùng töø ñöôïc chaët cheõ, ñaày ñuû khoâng ñeå thaát thoaùt vaø taêng cöôøng khaû naêng quaûn lyù. -Veà taøi khoaûn söû duïng: Boä phaän keá toaùn söû duïng heä thoáng taøi khoaûn môùi hieän haønh do boä Taøi chính quy ñònh vaø ñaõ linh ñoäng môû theâm moät soá taøi khoaûn caáp hai, vaø môû chi tieát cho moät soá taøi khoaûn caàn quaûn lyù chi tieát nhö: TK 621, TK 622, TK 154. . . taïo ñieàu kieän cho vieäc theo doõi moät caùch chi tieát cho töøng coâng trình, haïng muïc coâng trình. -Veà chöùng töø söû duïng: Coâng ty Coå Phaàn tö Vaán Thieát Keá vaø Xaây Döïng 204 ñaõ xaây döïng heä thoáng chöùng töø chaët cheõ, phuø hôïp vôùi coâng taùc keá toaùn taïi ñôn vò. Chöùng töø ñöôïc luaân chuyeån qua caùc phaàn haønh khaù nhòp nhaøng. Phoøng keá toaùn ñaõ laøm toát coâng taùc toå chöùc quaûn lyù vaø caáp chöùng töø in saün cho caùc boä phaän lieân quan. Rieâng ñoái vôùi chöùng töø thu chi tieàn maët, hoùa ñôn ñöôïc quaûn lyù chaët cheõ. - Veà haïch toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh: Boä phaän keá toaùn naém baét thoâng tin kòp thôøi, nhanh choùng, tích cöïc trong coâng vieäc xöû lyù vaø cung caáp soá lieäu moät caùc chính xaùc, taïo ñieàu kieän cho vieäc taäp hôïp ñaày ñuû chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm ñuùng kyø haïn quyeát toaùn. -Veà haïch toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp: Coâng ty Coå Phaàn tö Vaán Thieát Keá vaø Xaây Döïng 204 ñaõ duøng phöông phaùp theo doõi chi tieát cho töøng loaïi saûn phaåm neân khoâng boû soùt moät khoaûn chi phí naøo trong quaù trình tính giaù thaønh saûn phaåm, ñaûm baûo giaù thaønh saûn phaåm chính xaùc vaø hôïp lyù. -Veà haïch toaùn chi phí nhaân coâng: Coâng ty Coå Phaàn tö Vaán Thieát Keá vaø Xaây Döïng 204 ñaõ theo doõi coâng vaø khoái löôïng coâng vieäc thöïc hieän neân vieäc tính tieàn löông laø chính xaùc. 2.2.8.2. Nhöõng maët toàn taïi: - Boä phaän keá toaùn: Chæ coù boán ngöôøi : Moät keá toaùn tröôûng, hai keá toaùn vieân vaø moät thuû quyõ. Moät ngöôøi phaûi kieâm nhieäm nhieàu vieäc neân phaàn naøo cuõng aûnh höôûng ñeán toác ñoä vaø hieäu quaû cuûa coâng taùc keá toaùn. Vì boä phaän keá toaùn vaãn coøn aùp duïng hình thöùc keá toaùn baèng tay chöa aùp duïng hình thöùc söû duïng keá toaùn baèng maùy neân cuõng aûnh höôûng ñeán naêng suaát hieäu quaû coâng vieäc, chöa tham möu kòp thôøi cho laõnh ñaïo trong vieäc ñieàu haønh saûn xuaát cuûa Coâng ty trong neàn kinh teá thò tröôøng phaùt trieån hieän nay. - Veà hình thöùc keá toaùn: Aùp duïng hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù chung, coâng vieäc ñoái chieáu kieåm tra thöôøng doàn vaøo cuoái kyø, ít nhieàu cuõng aûnh höôûng ñeán thôøi haïn noäp vaø göûi baùo caùo quyeát toaùn. CHÖÔNG III: MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP NHAÈM GOÙP PHAÀN HOAØN THIEÄN COÂNG TAÙC HAÏCH TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TAÏI COÂNG TY 3.1. NHAÄN XEÙT VEÀ COÂNG TAÙC HAÏCH TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM ÔÛ COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ VAØ XAÂY DÖÏNG 204: Qua thôøi gian thöïc taäp, tìm hieåu coâng taùc keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm taïi Coâng ty. Nhìn chung coâng taùc naøy ñaõ ñöôïc tieán haønh coù neà neáp, keá toaùn ôû Coâng ty ñaõ theo doõi, haïch toaùn chi phí saûn xuaát moät caùch roõ raøng, ñôn giaûn phuïc vuï toát yeâu caàu quaûn lyù saûn xuaát cuõng nhö phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty. Cung caáp ñaày ñuû caùc soá lieäu keá toaùn taïi Coâng ty cho laõnh ñaïo, phuïc vuï coâng taùc quaûn lyù, taïo ñieàu kieän thöïc hieän muïc tieâu tieát kieäm chi phí, haï thaáp giaù thaønh saûn phaåm cuûa Coâng ty. Tuy nhieân trong quaù trình haïch toaùn chi phí Coâng ty coøn coù moät soá toàn taïi trong vieäc haïch toaùn caàn phaûi nghieân cöùu ñeå hoaøn thieän hôn. Laø sinh vieân thöïc taäp vôùi söï nhìn nhaän cuûa mình em xin ñöa ra moät soá bieän phaùp mong raèng seõ goùp ñöôïc phaàn naøo nhaèm hoaøn thieän hôn nöõa coâng taùc keá toaùn taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm taïi Coâng ty nhö sau: 3.1.1 Nhoùm bieän phaùp keá toaùn: 3.1.1.1. Bieän phaùp 1: - Ôû Coâng ty chöa ñöôïc trang bò heä thoáng noái maïng maùy vi tính vaø phaàn meàm keá toaùn cho neân ñoâi khi vieäc taäp hôïp tính toaùn chi phí saûn xuaát giaù thaønh saûn phaåm chöa chính xaùc cao, chöa kòp thôøi tham möu cho laõnh ñaïo Coâng ty. Vì vaäy phoøng keá toaùn neân coù ñeà xuaát tham möu cho laõnh ñaïo bieát ñeå cuûng coá hoaøn thieän trang thieát bò maùy moùc ñeå phoøng keá toaùn hoaït ñoäng coù hieäu quaû cao hôn. - Vì laø coâng trình thi coâng ôû xa vaên phoøng maø boä phaän nhaân vieân phoøng keá toaùn chæ coù 4 ngöôøi neân ñoâi khi moïi thoâng tin dieãn bieán veà coâng taùc taøi chính ôû coâng tröôøng vaãn chöa naém baét kòp thôøi. Vì vaäy theo em Coâng ty caàn taêng theâm nhaân söï cho phoøng taøi chính keá toaùn ñeå laøm nhieäm vuï theo doõi, thu thaäp chöùng töø vaø toå chöùc khaâu ghi cheùp ban ñaàu sau ñoù chuyeån veà cho phoøng keá toaùn Coâng ty giuùp phoøng taøi chính keá toaùn hoaït ñoäng coù hieäu quaû hôn. - Laø moät Coâng ty Coå Phaàn vaán ñeà chöa ñoùng baûo hieåm cho caùc ñoái töôïng tröïc tieáp lao ñoäng saûn xuaát neân cuõng phaàn naøo aûnh höôûng taâm lyù ngöôøi lao ñoäng daãn ñeán naêng suaát, hieäu quaû cuûa ngöôøi tröïc tieáp lao ñoäng chöa cao, chöa taïo ñieàu kieän cho ngöôøi lao ñoäng an taâm khi nghæ cheá ñoä. Do ñoù boä phaän keá toaùn neân ñeà xuaát laõnh ñaïo Coâng ty neân thöïc hieän kòp thôøi vaø ñoùng ñaày ñuû caùc khoaûn baûo hieåm cho ngöôøi tham gia lao ñoäng. 3.1.1.2. Bieän phaùp 2: - Boä phaän keá toaùn chæ coù keá toaùn tröôûng laø trình ñoä ñaïi hoïc coøn 3 nhaân vieân khaùc laø trình ñoä trung caáp. Vì vaäy Coâng ty caàn quan taâm hôn nöõa vieäc ñöa caùn boä ñi ñaøo taïo nhaèm naâng cao theâm trình ñoä quaûn lyù cuûa caùc nhaân vieân. - Thöôøng xuyeân tham khaûo thò tröôøng naém baét moïi söï bieán ñoäng cuûa thò tröôøng ñeå giaûm söï cheânh leäch vaät tö, thieát bò giöõa giaù thaønh döï toaùn vaø vieäc tính giaù thaønh saûn phaåm coâng trình khi hoaøn thaønh baøn giao goùp phaàn laøm giaûm giaù thaønh saûn phaåm. - Do ñaëc ñieåm toå chöùc saûn xuaát cuûa Coâng ty laø phaân taùn, raûi raùc khaép nôi do ñoù vieäc baûo quaûn nguyeân vaät lieäu laø raát khoù khaên. Cho neân Coâng ty phaûi taêng cöôøng theâm thuû kho cho caùc ñôn vò vaø laøm caùc kho baõi taïm taïi coâng trình, traùnh tình traïng maát maùt vaät tö taïi coâng trình cuõng nhö hao huït vaät tö trong caùc muøa möa, gaây laõng phí, laøm taêng giaù thaønh saûn phaåm vaø ñoàng thôøi phaûi boá trí theâm moät ngöôøi chuyeân laøm coâng taùc thu thaäp chöùng töø vaät tö kòp thôøi ñeå haøng thaùng quyeát toaùn tieâu hao vaät tö moät caùch chính xaùc. - Chi phí vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï taïi Coâng ty khi phaùt sinh ñöôïc haïch toaùn vaø cuoái kyø keát chuyeån heát moät laàn vaøo ñoái töôïng tính giaù thaønh. Do vaäy seõ coù moät soá tröôøng hôïp laøm cho vieäc tính giaù thaønh chöa chính xaùc, vì coù moät soá coâng cuï duïng cuï coù giaù trò töông ñoái lôùn, ñöôïc xuaát duøng qua nhieàu kyø haïch toaùn. Do vaäy ñeå coù soá lieäu tính toaùn giaù thaønh saûn phaåm moät caùch chính xaùc hôn caàn phaûi phaân boå daàn caùc chi phí naøy vaøo chi phí saûn xuaát nhieàu kyø haïch toaùn. 3.1.2 Nhoùm bieän phaùp Taøi Chính: - Laø moät Coâng ty ñöôïc thaønh laäp naêm 2004 neân vaán ñeà huy ñoäng voán töø coâng ty vaãn coøn gaëp khoù khaên, neân khi coâng trình thöïc hieän cuøng luùc thì Laõnh ñaïo Coâng ty phaûi huy ñoäng voán töø caùc ngaân haøng vaø caùc toå chöùc tín duïng khaùc ñeå thöïc hieän coâng trình. Vì vaäy khi tính giaù thaønh saûn phaåm cuõng taêng cao. Do ñoù theo em veà vaán ñeà taøi chính Coâng ty Coå Phaàn tö Vaán Thieát Keá vaø Xaây Döïng 204 caàn quan taâm hôn nöõa ñeå hoaït ñoäng saûn xuaát taïi Coâng ty ngaøy caøng phaùt trieån hôn. - Caùc coâng trình XDCB chuû yeáu laø nguoàn voán ngaân saùch nhaø nöôùc. Nhöng khi thi coâng xong vaø baøn giao coâng trình maø ñoâi khi vaãn chöa theå thanh quyeát toaùn ñöôïc neân vieäc thu hoài voán ñaàu tö cuõng bò chaäm. Vì vaäy laõnh ñaïo Coâng ty caàn coù bieän phaùp ñeå thu hoài voán nhanh hôn. Treân ñaây laø moät soá suy nghó vaø yù töôûng rieâng cuûa mình mong muoán raèng laøm cho coâng taùc haïch toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm taïi Coâng ty ñöôïc toát hôn vaø hoaøn thieän hôn. KIEÁN NGHÒ VAØ KEÁT LUAÄN Trong thôøi gian thöïc taäp taïi Coâng ty Coå Phaàn Tö Vaán Thieát Keá vaø Xaây Döïng 204, em ñaõ choïn ñeà taøi “Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm” ñeå laøm chuyeân ñeà toát nghieäp. Qua thôøi gian ñaàu thöïc taäp, thoâng qua tìm hieåu vaø hoïc hoûi thöïc teá taïi Coâng ty Coå Phaàn Tö Vaán Thieát Keá vaø Xaây Döïng 204 em thaáy quaù trình haïch toaùn cuûa Coâng ty veà coâng taùc haïch toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm chính xaùc, roõ raøng, deã hieåu, ñaày ñuû soá lieäu. Vieäc tính giaù thaønh theo phöông phaùp giaûn ñôn neân phaàn naøo cuõng ñaõ giuùp cho em hieåu hôn veà thöïc teá cuûa moät coâng taùc haïch toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh ôû caùc doanh nghieäp laø raát quan troïng. Qua ñoù em xin coù moät soá yù kieán : 1. Kieán Nghò: Nhaèm ñeå hoaøn thieän boä maùy keá toaùn hoaït ñoäng taïi Coâng ty vaø ñeå Coâng ty ngaøy moät phaùt trieån em xin coù moät soá yù kieán nhö: - Laõnh ñaïo Coâng ty caàn quan taâm hôn nöõa veà nhaân söï taïi phoøng keá toaùn taøi chính ñeå phoøng taøi chính kòp thôøi thu thaäp ñaày ñuû caùc chöùng töø, thoâng tin cuûa nhöõng coâng trình caùch xa vaên phoøng Coâng ty. - Neân ñöa heä thoáng noái maïng vi tính vaø phaàn meàm keá toaùn vaøo hoaït ñoäng cuûa boä maùy keá toaùn nhaèm ñaùp öùng kòp thôøi caùc thoâng tin caàn thieát tham möu cho Laõnh ñaïo Coâng ty kòp thôøi. - Ñoùng ñaày ñuû caùc khoaûn baûo hieåm cho ngöôøi tröïc tieáp tham gia saûn xuaát goùp phaàn naâng cao hieäu quaû saûn xuaát ôû caùc coâng trình. - Söû duïng chi phí 1% giaù thaønh xaây döïng theo thoâng tö 04 cuûa boä xaây döïng ñöôïc tính trong döï toaùn ñeå laøm chi phí nhaø taïm goùp phaàn giaûm ñöôïc maát maùt, hao huït vaø baûo quaûn ñöôïc vaät tö taïi coâng trình. 2. Keát luaän: Trong chuyeân ñeà môùi chæ nghieân cöùu, ñeà caäp nhöõng noäi dung chuû yeáu cuûa coâng taùc “Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm” ôû moät coâng trình cuï theå, neân chöa theå ñuû ñöôïc. Maët khaùc, trình ñoä cuûa taùc giaû coøn haïn cheá neân chöa theå coù nhöõng nhaän ñònh keát luaän thaät xaùc ñaùng. Mong nhaän ñöôïc nhöõng yù kieán töø caùc Thaày, Coâ, caùc Anh, Chò trong Doanh nghieäp vaø caùc baïn. Chaân thaønh caûm ôn! Taøi lieäu tham khaûo 1-Höôùng daãn haïch toaùn keá toaùn doanh nghieäp (taùc giaû: Nguyeãn Vaên Nhieäm-NXB thoáng keâ) 2- Giaùo trình keá toaùn doanh nghieäp 1 vaø 2 (Taùc giaû: Phan Thò Dung) 3- Baùo caùo taøi chính, baûng caân ñoái keá toaùn naêm 2004, 2005, 2006 cuûa Coâng ty Coå Phaàn Tö Vaán Thieát Keá vaø Xaây Döïng 204. 4- Moät soá taøi lieäu tham khaûo khaùc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết kế và Xây Dựng 204.doc
Luận văn liên quan