Khai thác ly hợp xe GAZ-66

LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn hiện nay, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đang phát triển như­ vũ bão và thu đư­ợc rất nhiều thành tựu tác dụng to lớn đến nền kinh tế và quốc phòng. Đất nư­ớc ta đang trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế phát triển, nền quốc phòng vững mạnh điều này đòi hỏi cần có một nền khoa học kỹ thuật phát triển. Trong bối cảnh đó, ngành xe máy quân đội ta đang không ngừng nâng cao chất lư­ợng nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, đội ngũ cán bộ làm công tác thiết kế, quản lý‎, khai thác, sử dụng xe máy trong quân đội. Chính điều đó mới đáp ứng đ­ược yêu cầu ngày càng cao với sự nghiệp phát triển đất nư­ớc nói chung và từng bư­ớc hiện đại hoá quân đội, nâng cao sức chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế rất khó khăn của đất nư­ớc Việt Nam hiện nay, việc khai thác, sử dụng các trang thiết bị hiện có trong quân đội một cách khoa học là một yêu cầu rất cấp bách, thiết yếu, nhất là các phương tiện xe máy, các trang thiết bị trong quân đội đều là những trang thiết bị chuyên dụng, rất đắt tiền, ít có khả năng  mua mới. Mặt khác xe máy trong quân đội đa phần là các loại xe sản xuất tại Liên Xô cũ. Do đó để khai thác, sử dụng tốt trang bị xe máy, cũng như vấn đề khai thác và sử dụng tốt ly hợp xe GAZ-66, trong quân đội ở điều kiện địa hình Việt Nam đòi hỏi mỗi cán bộ kỹ thuật ngành xe máy phải nắm chắc đặc tính kết cấu xe GAZ-66 để biết cách khai thác, bảo dư­ỡng, sửa chữa, phục hồi những chi tiết có trong ly hợp được tốt. Đảm bảo cho xe có sức chiến đấu cao, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Theo sự phân công của bộ môn Xe Quân Sự- Khoa Động Lực. Bài tập tốt nghiệp của tôi được giao đề tài: “Khai thác ly hợp xe GAZ-66”. Nội dung bài tập tốt nghiệp gồm các phần sau: * Phần thuyết minh: Lời nói đầu Chương I: “Giới thiệu chung về xe GAZ-66”. Chương II: “Phân tích đánh giá kết cấu của ly hợp xe GAZ-66”. Chương III: “Quy trình tháo lắp ly hợp xe GAZ-66” Chương IV: “Một số chú ý trong quá trình khai thác, sử dụng ly hợp xe GAZ-66”. Kết luận. * Phần bản vẽ: 01 bản vẽ kết cấu ly hợp xe GAZ-66 (Ao) Qua tìm hiểu nhiệm vụ tôi thấy đây là một đề tài có ý nghĩa thực tế nhưng do thời gian ngắn và khả năng chuyên môn còn hạn chế nên bài tập sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy tôi rất mong được sự giúp đỡ của các thày giáo và các đồng đội để tôi hoàn thành bài tập tốt nghiệp bảo đảm chất lượng, đúng kế hoạch. Tôi xin trân thành cảm ơn!

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1974 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khai thác ly hợp xe GAZ-66, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi nãi ®Çu Trong giai ®o¹n hiÖn nay, cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt ®ang ph¸t triÓn nh­ vò b·o vµ thu ®­îc rÊt nhiÒu thµnh tùu t¸c dông to lín vµo nÒn kinh tÕ vµ quèc phßng. §Êt n­íc ta ®ang trong thêi kú CNH-H§H, ®iÒu nµy ®ßi hái cÇn cã mét nÒn khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn. Trong bèi c¶nh ®ã, ngµnh xe m¸y qu©n ®éi ta ®ang kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng nghiªn cøu khoa häc, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n ®èi l­îng ®éi ngò lµm c«ng t¸c thiÕt kÕ, qu¶n lý‎, khai th¸c vµ sö dông xe m¸y trong qu©n ®éi ChÝnh ®iÒu ®ã míi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ngµy cµng cao víi sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n­íc nãi chung vµ tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ qu©n ®éi, n©ng cao søc chiÕn ®Êu, s½n sµng nhËn vµ hoµn thµnh mäi nhiÖm vô. Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ rÊt khã kh¨n cña ®Êt n­íc ViÖt Nam hiÖn nay, viÖc khai th¸c, sö dông c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn cã trong qu©n ®éi mét c¸ch khoa häc lµ mét yªu cÇu rÊt cÊp b¸ch, thiÕt yÕu, nhÊt lµ c¸c ph­¬ng tiÖn xe m¸y, c¸c trang thiÕt bÞ trong qu©n ®éi ®Òu lµ nh÷ng trang thiÕt bÞ chuyªn dông, rÊt ®¾t tiÒn, Ýt cã kh¶ n¨ng mua míi. MÆt kh¸c xe m¸y trong qu©n ®éi ta ®a phÇn lµ c¸c lo¹i xe s¶n xuÊt t¹i Liªn X« cò. Do ®ã ®Ó cã thÓ khai th¸c, sö dông tèt trang bÞ xe m¸y trong qu©n ®éi ë ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh ViÖt Nam ®ßi hái mçi c¸n bé kÜ thuËt ngµnh xe ph¶i n¾m ch¾c ®Æc tÝnh kÕt cÊu c¸c lo¹i xe ®Ó biÕt c¸ch khai th¸c, b¶o d­ìng, söa ch÷a, phôc håi chi tiÕt, hÖ thèng trªn xe. §å ¸n “ TÝnh to¸n kiÓm nghiÖm ly hîp xe UAZ-31512” còng kh«ng n»m ngoµi môc ®Ých trang bÞ cho c¸n bé ngµnh xe cã thªm hiÓu biÕt vÒ hÖ thèng truyÒn lùc nãi chung vµ tõng chi tiÕt trong hÖ thèng, nhÊt lµ cã thÓ söa ch÷a, phôc håi c¸c chi tiÕt trong ly hîp. §Ó tõ ®ã cã c¬ së khai th¸c, b¶o d­ìng xe ®­îc tèt h¬n. §å ¸n gåm nh÷ng phÇn chÝnh sau: PhÇn I: TæNG QUAN VÒ LY HîP C«ng dông, yªu cÇu ®èi víi ly hîp. Ph©n tÝch kÕt cÊu ly hîp. PhÇn II: tÝnh to¸n kiÓm nghiÖm ly hîp « t« uaz 31512 X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña ly hîp. KiÓm nghiÖm ly hîp. TÝnh to¸n c¸c chi tiÕt chñ yÕu cña ly hîp. DÉn ®éng ®iÒu khiÓn ly hîp. PhÇn I: tæng quan vÒ ly hîp I. C«ng dông, yªu cÇu ®èi víi ly hîp: 1.1. C«ng dông: Trong hÖ thèng truyÒn lùc cña « t« ly hîp lµ mét trong nh÷ng côm chÝnh. Ly hîp cã c«ng dông: T¸ch ®éng c¬ ra khái hÖ thèng truyÒn lùc mét c¸ch døt kho¸t. Nèi ®éng c¬ víi hÖ thèng truyÒn lùc mét c¸ch ªm dÞu vµ truyÒn toµn bé momen quay tõ ®éng c¬ ®Õn hÖ thèng truyÒn lùc. §¶m b¶o an toµn cho c¸c chi tiÕt cña hÖ thèng truyÒn lùc khi gÆp qu¸ t¶i nh­ khi phanh ®ét ngét mµ kh«ng ng¾t ly hîp (ly hîp sÏ bÞ tr­ît). Ly hîp cßn lµ c¬ cÊu an toµn ®¶m b¶o cho ®éng c¬ vµ hÖ thèng truyÒn lùc khái bÞ qu¸ t¶i d­íi t¸c dông cña t¶i träng ®éng vµ m«men qu¸n tÝnh. Nèi vµ t¸ch ®éng c¬ ra khái hÖ thèng truyÒn lùc mét c¸ch ªm dÞu vµ døt kho¸t ®Ó gi¶m t¶i träng ®éng t¸c ®éng lªn hÖ thèng truyÒn lùc, ®¶m b¶o ®­îc khi xe khëi ®éng t¹i chç, khi t¨ng tèc, khi sang sè lóc « t« chuyÓn ®éng ph¶i ªm dÞu vµ c¸c va ®Ëp ë c¸c r¨ng, c¸c khíp nèi ph¶i nhá ®Ó t¨ng tuæi thä c¸c chi tiÕt. 1.2. Yªu cÇu: TruyÒn ®­îc momen xo¾n lín nhÊt cña ®éng c¬ mµ kh«ng bÞ tr­ît ë bÊt kú ®iÒu kiÖn sö dông nµo. §ãng ªm dÞu vµ hoµn toµn. Më hoµn toµn vµ nhanh chãng. Tho¸t nhiÖt tèt cho c¸c bÒ mÆt ma s¸t, ®¶m b¶o sù lµm viÖc b×nh th­êng cña ly hîp. §¶m b¶o c©n b»ng lùc chiÒu trôc. §iÒu khiÓn nhÑ nhµng, dÔ dµng, cã kh¶ n¨ng tù ®éng ho¸ dÉn ®éng ®iÒu khiÓn. M«men qu¸n tÝnh phÇn bÞ ®éng cña ly hîp ph¶i nhá ®Ó gi¶m lùc va ®Ëp. KÕt cÊu ®¬n gi¶n dÔ ®iÒu chØnh, th¸o l¾p vµ b¶o d­ìng, söa ch÷a. Lµ c¬ cÊu an toµn cho ®éng c¬ khi hÖ thèng truyÒn lùc bÞ qu¸ t¶i. ii. Ph©n tÝch kÕt cÊu ly hîp mét ®Üa ma s¸t: H×nh 2.1: CÊu t¹o ly hîp mét ®Üa 1. PhÇn chñ ®éng cña ly hîp. - PhÇn chñ ®éng cña ly hîp gåm cã b¸nh ®µ 2, ®Üa Ðp 3, vá ly hîp 9, lß xo Ðp 7, cµng më 16. C¸c bÒ mÆt ma s¸t cña b¸nh ®µ ®­îc gia c«ng ph¼ng. - Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ly hîp sÏ ph¸t sinh nhiÖt lµm cho c¸c chi tiÕt cña ly hîp bÞ nãng lªn v× vËy ®Üa Ðp ®­îc chÕ t¹o b»ng gang hîp kim cã ®é bÒn mßn cao, ®é chèng mßn tèt, ®é bÒn c¬ häc cao, kh¼ n¨ng tho¸t nhiÖt tèt. §Üa Ðp cã d¹ng h×nh khèi kh¸ dµy nªn nã sÏ thu nhiÖt vµo b¶n th©n råi to¶ ra m«i tr­êng, b¸nh ®µ vµ ®Üa Ðp ®­îc xem lµ hÊp thô toµn bé l­îng nhiÖt sinh ra khi ly hîp bÞ tr­ît. Ngoµi ra ®Üa Ðp cßn ph¶i ®¶m b¶o ®é cøng v÷ng vµ tr¸nh ®­îc qu¸ tr×nh cong vªnh khi ly hîp lµm viÖc. §Üa Ðp ngoµi chuyÓn ®éng quay cïng víi b¸nh ®µ cßn ph¶i cã kh¶ n¨ng di chuyÓn däc trôc khi më vµ ®ãng ly hîp, v× vËy ®Üa Ðp 3 vµ vá ly hîp 9 ®­îc liªn kÕt víi nhau b»ng bèn lß xo l¸ 4. Mét ®Çu lß xo l¸ ®­îc t¸n cè ®Þnh víi vá ly hîp b»ng ®inh t¸n, ®Çu cßn l¹i l¾p víi ®Üa Ðp 3 qua èng b¹c 5 b»ng bul«ng 6. Do vËy t¹o nªn sù liªn kÕt cøng gi÷a ®Üa Ðp víi vá ly hîp theo ph­¬ng tiÕp tuyÕn. §Ó ®¶m b¶o truyÒn m« men xo¾n, ®ång thêi còng ®¶m b¶o sù di chuyÓn däc trôc ®Üa Ðp khi më hoÆc ®ãng ly hîp, ë mÆt cña ®Üa Ðp cßn gia c«ng c¸c gê låi ®Ó ®Þnh vÞ c¸c lß xo Ðp. §«i khi cßn thÊy khoan bít phÇn kim lo¹i ë bÒ mÆt ®Üa Ðp, ®ã chÝnh lµ viÖc ®¶m b¶o c©n b»ng ®éng cho phÇn chñ ®éng cña ly hîp. - Vá ly hîp ®­îc cè ®Þnh víi b¸nh ®µ b»ng c¸c bu l«ng 23, lß xo Ðp 7 ®ùoc bè trÝ trªn mét h×nh trßn, mçi lß xo Ðp 7 cã mét ®Çu t× vµo ®Üa Ðp qua vßng c¸ch nhiÖt 10, ®Çu cßn l¹i t× vµo vá ly hîp qua gê ®Þnh vÞ. - Lß xo ®­îc ®Þnh t©m mÐp c¸c lç ë vá ly hîp vµ gê låi ë ®Üa Ðp. 2. PhÇn bÞ ®éng cña ly hîp. - PhÇn bÞ ®éng cña ly hîp bao gåm: ®Üa bÞ ®éng 26, trôc bÞ ®éng 29. - §Üa bÞ ®éng 26 ®­îc l¾p ghÐp then hoa víi trôc 29 còng chÝnh lµ trôc s¬ cÊp cña hép sè. Mèi ghÐp then hoa nµy b¶o ®¶m truyÒn m« men xo¾n tíi trôc 29, ®ång thêi ®Üa bÞ ®éng 26 cã thÓ dÞch chuyÓn däc trôc khi më vµ ®ãng ly hîp. - CÊu t¹o ®Üa bÞ ®éng gåm 4 phÇn: x­¬ng ®Üa, moay ¬ ®Üa, tÊm ma s¸t, bé gi¶m chÊn xo¾n. H×nh 2.2: §Üa bÞ ®éng X­¬ng ®Üa: ChÕ t¹o b»ng thÐp, kh«ng xÎ r·nh vµ còng kh«ng ®Æt lß xo tÊm gîn sãng. C¸c tÊm ma s¸t ®­îc l¾p trùc tiÕp lªn x­¬ng ®Üa b»ng c¸c ®inh t¸n (t¸n riªng cho tõng tÊm ma s¸t víi x­¬ng ®Üa). Moay¬ cña ®Üa bÞ ®éng: Dïng ®Ó truyÒn m« men xo¾n tõ ®Üa bÞ ®éng tíi trôc bÞ ®éng cña ly hîp (trôc s¬ cÊp cña hép sè), mÆt trong cña moay ¬ cã gia c«ng c¸c r·nh then hoa ®Ó l¾p ghÐp víi ®o¹n trôc then hoa cña trôc bÞ ®éng, vµnh moay ¬ ®­îc chÕ t¹o liÒn víi moay ¬. Hai bÒ mÆt s¸t th©n moay ¬ ®­îc gia c«ng ph¼ng ®Ó tiÕp xóc víi c¸c tÊm ma s¸t cña bé gi¶m chÊn xo¾n. C¸c tÊm ma s¸t: §­îc chÕ t¹o d¹ng vµnh kh¨n, trªn bÒ mÆt cã gia c«ng c¸c r·nh h­íng t©m vµ nghiªng nh»m tho¸t nhiÖt, tho¸t phÇn vËt liÖu bÞ mµi mßn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc vµ tho¸t dÇu, tho¸t n­íc ra khái bÒ mÆt ma s¸t. Trªn mçi tÊm ma s¸t gia c«ng hai hµng lç d¹ng bËc ®Ó l¾p ghÐp tÊm ma s¸t víi x­¬ng ®Üa b»ng c¸c ®inh t¸n, c¸c ®inh t¸n nµy th­êng ®­îc chÕ t¹o b»ng kim lo¹i mÒm (®ång hoÆc nh«m). Sau khi g¾n c¸c tÊm ma s¸t lªn x­¬ng ®Üa, c¸c ®Çu ®inh t¸n ph¶i tôt xuèng khái bÒ mÆt ma s¸t tõ 1-2 mm ®Ó tr¸nh sù cä s¸t gi÷a c¸c ®Çu ®inh t¸n lªn c¸c bÒ mÆt ma s¸t cña ®Üa Ðp vµ b¸nh ®µ khi c¸c tÊm ma s¸t qu¸ mßn. Bé g¶m chÊn xo¾n: §­îc ®Æt ë ®Üa bÞ ®éng cña ly hîp ®Ó t¨ng ®é ªm dÞu khi ®ãng ly hîp, tr¸nh cho hÖ thèng truyÒn lùc khái nh÷ng dao ®éng xo¾n céng h­ëng khi tÇn sè dao ®éng cña hÖ thèng truyÒn lùc trïng víi tÇn sè kÝch thÝch dao ®éng g©y ra bëi sù thay ®æi m« men xo¾n cña ®éng c¬. Bé gi¶m chÊn xo¾n gåm 3 lß xo trô ®­îc l¾p trong c¸c lç h×nh ch÷ nhËt cña x­¬ng ®Üa vµ vµnh moay¬ ®Üa víi ®é nÐn nhÊt ®Þnh c¸c tÊm ma s¸t cña bÒ mÆt gi¶m chÊn xo¾n cã mét bÒ mÆt tiÕp xóc víi bÒ mÆt ma s¸t cña moay¬, bÒ mÆt cßn l¹i tiÕp xóc víi víi mÆt bÝch cña x­¬ng ®Üa. Nh­ vËy, x­¬ng ®Üa vµ moay¬ liªn kÕt ®µn håi víi nhau qua c¸c lß xo gi¶m chÊn, gi÷a x­¬ng ®Üa vµ moay¬ cã thÓ xoay t­¬ng ®èi víi nhau. Khi cã sù xoay t­¬ng ®èi gi­a moay¬ vµ x­¬ng ®Üa th× c¸c lß xo gi¶m chÊn xo¾n bÞ nÐn l¹i nªn nã gi¶m ®é cøng cña hÖ thèng truyÒn lùc, cã nghÜa lµ gi¶m tÇn sè giao ®éng riªng cña hÖ thèng truyÒn lùc vµ triÖt tiªu kh¶ n¨ng xuÊt hiªn céng h­ëng ë tÇn sè cao. Do ®é cøng tèi thiÓu cña c¸c lß xo gi¶m chÊn xo¾n bÞ giíi h¹n bëi ®iÒu kiÖn kÕt cÊu cña ly hîp nªn dao ®éng cña hÖ th«ng truyÒn lùc vÉn cã thÓ x¶y ra céng h­ëng ë tÇn sè thÊp, bëi vËy c¸c bÒ mÆt cña tÊm ma s¸t cña bé gi¶m chÊn xo¾n gi÷a moay ¬ vµ x­¬ng ®Üa sÏ xuÊt hiÖn m« men ma s¸t, n¨ng l­îng dao ®éng céng h­ëng ë tÇn sè thÊp nhê ®ã mµ khuÕch t¸n ra m«i tr­êng d­íi d¹ng nhiÖt vµ dao ®éng céng h­ëng nµy sÏ bÞ triÖt tiªu. 3. C¬ cÊu më ly hîp. * §ßn më: Dïng ®Ó t¸ch c­ìng bøc ®Üa Ðp vµ gi¶i phãng ®Üa bÞ ®éng ra khái b¸nh ®µ cña ly hîp. §ßn më ®­îc kÕt cÊu theo nguyªn lÝ ®ßn bÈy, mét ®Çu tùa vµo ®Üa Ðp, mét ®Çu sÏ t× vµo b¹c më khi t¸c ®éng më ly hîp, phÇn th©n ®ßn më nèi b¶n lÒ víi gi¸ ®ßn më, gi¸ nµy l¾p cè ®Þnh víi vá ly hîp b»ng bu l«ng. Khíp b¶n lÒ ë gi÷a ®ßn më ph¶i b¶o ®¶m cho ®Çu trong cña ®ßn më cã thÓ quay quanh b¶n lÒ nµy víi t©m quay thay ®æi ®Ó ®Çu ngoµi cña ®ßn më chØ cã mét chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn däc trôc khi më vµ ®ãng ly hîp. §Çu trong (phÝa b¹c më) cña ®ßn më ph¶i n»m trong cïng mét mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi ®­êng t©m trôc. * B¹c më: Dïng ®Ó truyÒn t¸c ®éng më ly hîp tíi ®ßn më. B¹c më gåm æ tú h­íng trôc 11 vµ b¹c më 12. Khi ®ãng më ly hîp th× b¹c më 12 di chuyÓn däc trôc 29. 4. Nguyªn lÝ lµm viÖc. - Khi ng­êi l¸i ®¹p lªn bµn ®¹p ly hîp 1 lùc th¾ng søc c¨ng lß xo håi vÞ bµn ®¹p vµ lùc nÐn lß xo Ðp ®Üa ma s¸t, lóc ®ã ly hîp më ra vµ c¾t ®éng lùc truyÒn tõ ®éng c¬ ®Õn ®Üa ma s¸t, lóc nµy trôc bÞ ®éng cña ly hîp kh«ng cßn truyÒn m« men xo¾n. Khi t¸c ®éng lªn bµn ®¹p th«ng qua hÖ thèng dÉn ®éng thuû lùc t¸c ®éng lªn b¹c më lµm b¹c më di chuyÓn däc trôc t¸c ®éng lªn ®ßn më vµ më ly hîp. - Khi ®ãng ly hîp th× ng­êi l¸i nh¶ tõ tõ bµn ®¹p, nhê lß xo håi vi vµ th«ng qua hÖ thèng ®ßn dÉn ®éng b¹c më ®­îc ®­a vÒ vÞ trÝ ban ®Çu, ®ßn më ®­îc gi¶i phãng, lß xo Ðp Ðp ®Üa Ðp vµo tÊm ma s¸t lªn bÒ mÆt b¸nh ®µ, ly hîp ®­îc ®ãng l¹i vµ truyÒn m« men cña ®éng c¬. H×nh 2.6: S¬ ®å nguyªn lÝ lµm viÖc cña ly hîp phÇn II: tÝnh to¸n kiÓm nghiÖm ly hîp « t« UAZ 31512 TÝnh n¨ng kü chiÕn thuËt « t« UAZ 31512: STT Th«ng sè kü thuËt Gi¸ trÞ §¬n vÞ 1 ChiÒu dµi toµn bé L 4025 mm 2 ChiÒu réng B 1785 mm 3 ChiÒu cao toµn bé H 2015 mm 4 ChiÒu dµi c¬ së Lo 2380 mm 5 T¶i träng 600+2ng­êi KG 6 Träng l­îng xe kh«ng t¶i 1600 KG 7 Träng l­îng toµn bé 2480 KG 8 C«ng suÊt lín nhÊt Nemax 90-92 ml 9 Sè vßng quay nemax 4000 v/ph 10 M«men lín nhÊt Memax 17,5 KGm 11 TØ sè truyÒn hép sè ihs 3,78-2,60-1,55-1,00-L:4,12 12 Hép sè ph©n phèi ip 1,00-1,94 13 TruyÒn lùc chÝnh io 4,625 14 KÝch th­íc b¸nh xe 8,40-15 inch I . X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña ly hîp. M«men ma s¸t cña ly hîp Mf. M« men ma s¸t cña ly hîp ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: + Memax _ M« men lín nhÊt cña ®éng c¬ cña ly hîp. Memax = 17,5 KG.m + b _ HÖ sè dù tr÷ m« men cña ly hîp. « t« du lÞch: b = 1,2 - 1,75 . Chän b = 1,75. Suy ra: Mf = 1,75 . 17,5 = 30,63 [ KG.m] X¸c ®Þnh kÝch th­íc vßng ma s¸t. a) §­êng kÝnh ngoµi D: §­êng kÝnh ngoµi ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc kinh nghiÖm sau: Memax _ Momen cùc ®¹i cña ®éng c¬ [Nm]. A _ HÖ sè kinh nghiÖm. §èi víi « t« du lÞch A =4,7 Þ D = 2R= [cm] Chän ®­êng kÝnh ngoµi cña vßng ma s¸t ly hîp D = 250 [mm] b) §­êng kÝnh trong d: §­êng kÝnh trong d cña vßng s¸t ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: d = (0,55 ¸ 0,70).D = (137,5 ¸ 175). Dùa theo b¶ng 3, tµi liÖu [I] vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n Chän: d = 150 [mm] ChiÒu dµy tÊm ma s¸t: 50 mm. X¸c ®Þnh sè ®«i bÒ mÆt ma s¸t cña ly hîp. Sè l­îng ®«i bÒ mÆt ma s¸t cña ly hîp cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau ®©y: Trong ®ã: m _ HÖ sè ma s¸t cña c¸c bÒ mÆt tiÕp xóc. HÖ sè ma s¸t phô thuéc rÊt nhiÒu yÕu tè : vËt liÖu lµm tÊm ma s¸t, tèc ®é tr­ît gi÷a c¸c ®Üa, ¸p lùc riªng vµ nhiÖt ®é. §èi víi ly hîp «t«, hÖ sè ma s¸t th­êng n»m trong kho¶ng: m=0,25¸0,4. Chän: m = 0,3 q _ ¸p lùc riªng trªn bÒ mÆt ma s¸t (KG/cm2). Chän q = 200 [KN/m2] Tõ ®ã ta tÝnh ®­îc: i = 1,36 Do sè ®«i bÒ mÆt ma s¸t lµ mét sè nguyªn nªn ta chän i = 2 Nh­ vËy ly hîp tÝnh to¸n cã mét ®Üa ma s¸t bÞ ®éng X¸c ®Þnh lùc Ðp c¸c ®Üa ma s¸t. Lùc Ðp c¸c ®Üa ma s¸t ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Trong ®ã: + Rtb _ B¸n kÝnh trung b×nh cña vßng ma s¸t. = [mm]. R _ B¸n kÝnh ngoµi cña vßng ma s¸t, [mm] R _ B¸n kÝnh trong cña vßng ma s¸t, [mm] Thay sè vµ tÝnh to¸n, ta ®­îc: » 2805,15 [N] X¸c ®Þnh hµnh tr×nh ®Üa Ðp. Hµnh tr×nh ®Üa Ðp ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: DS = i.d d _ Khe hë gi÷a 2 ®Üa kÒ nhau khi ly hîp ë tr¹ng th¸i më. Ly hîp mét ®Üa: d = 0,75¸1,00 mm. Chän: d = 1 [mm]. VËy: DS = 2 [mm]. II - KiÓm nghiÖm ly hîp theo c«ng tr­ît riªng vµ nhiÖt ®é ®èt nãng c¸c chi tiÕt cña ly hîp. C«ng tr­ît cña ly hîp. C«ng tr­ît sinh ra trªn bÒ mÆt ma s¸t ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau ®©y : KG.m Jb _ M« men qu¸n tÝnh cña b¸nh ®µ t­îng tr­ng ®Æt trªn trôc bÞ ®éng cña ly hîp t­¬ng ®­¬ng víi ®éng n¨ng cña « t«. [KG.m.s2] d’ _ HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña khèi l­îng chuyÓn ®éng quay trong tr­êng hîp ly hîp më. Chän: d’ = 1,07. G _ Träng l­îng toµn bé xe. Chän: G = 2480 KG (khi xe chÊt ®Çy t¶i). g _ Gia tèc träng tr­êng: g = 9,81 m/s2. rk _ B¸n kÝnh tÝnh to¸n. rk = l.r (m) l _ HÖ sè biÕn d¹ng cña lèp. Víi lèp ¸p suÊt thÊp l = 0,930¸0,935, chän l = 0,93. r _ B¸n kÝnh thiÕt kÕ (m), ®­îc x¸c ®Þnh theo kÝch th­íc tiªu chuÈn cña lèp. Ta cã kÝ hiÖu lèp: 8,40 - 15 ih, iP, io vµ ic _ TØ sè truyÒn cña hép sè, hép sè ph©n phèi, truyÒn lùc chÝnh vµ truyÒn lùc c¹nh. Chän: ih = 3,78; iP = 1; ic = 1; io =4,625. Thay sè vµ tÝnh to¸n ta ®­îc: 0,125 KG.m.s2= 1,226 N.m.s2 Je _ M« men qu¸n tÝnh cña c¸c khèi l­îng chuyÓn ®éng quay cña ®éng c¬ vµ phÇn chñ ®éng cña ly hîp. KG.m.s2. Chän:  Je = 1,2.Jm. Jm _ M« men cña b¸nh ®µ vµ ®éng c¬. KG.m.s2. no _ Sè vßng quay cña trôc khuûu khi xe khëi hµnh ë sè 1. no=1000 v/ph. b _ HÖ sè dù tr÷ m« men cña ly hîp. Thay sè vµ tÝnh to¸n, ta ®­îc: 6164 N.m C«ng tr­ît riªng cña ly hîp. C«ng tr­ît riªng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: KG.m/cm2 i _ Sè ®«i bÒ mÆt ma s¸t F _ DiÖn tÝch bÒ mÆt ma s¸t. (cm2) D _ §­êng kÝnh ngoµi cña vßng ma s¸t. d _ §­êng kÝnh trong cña vßng ma s¸t. Þ F = 314,16 ( cm2). [l] _ C«ng tr­ît riªng cho phÐp. [l] =10¸12 kG/cm2. Þ l = 1,00003 kG/cm2. VËy: l < [l]. X¸c ®Þnh nhiÖt ®é c¸c chi tiÕt bÞ nung nãng. §Ó tÝnh nhiÖt ®é nung nãng c¸c chi tiÕt cña ly hîp ta gi¶ thiÕt r»ng: §Üa ma s¸t truyÒn nhiÖt kÐm do ®ã toµn bé nhiÖt sinh ra tûong qu¸ tr×nh tr­ît cña ly hîp ®Òu truyÒn qua ®Üa Ðp vµ b¸nh ®µ. §Üa Ðp vµ b¸nh ®µ ®­îc nung nãng tøc thêi, nghÜa lµ kh«ng kÓ ®Õn sù truyÒn nhiÖt tõ ®Üa Ðp vµ b¸nh ®µ ra m«i tr­êng xung quanh. NhiÖt ®é t¨ng lªn cña chi tiÕt sau mçi lÇn ®ãng ly hîp ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Trong ®ã: + T _ NhiÖt ®é cña chi tiÕt tÝnh theo ®é K. + n _ HÖ sè x¸c ®Þnh c«ng tr­ît dïng ®Ó nung nãng chi tiÕt cÇn tÝnh (®Üa Ðp hoÆc ®Üa chu ®éng trung gian). = 0,5. + n _ Sè ®Üa bÞ ®éng cña ly hîp (n=1). + L _ C«ng tr­ît sinh ra khi ®ãng ly hîp [KG.m] + C _ Tû nhiÖt cña chi tiÕt bÞ nung nãng. C= 0,115 kcal / kg0C + Gn _ Khèi l­îng cña chi tiÕt ®ang tÝnh (®Üa Ðp): Gn=4,2 kg. VËy: DT = 0C. §èi víi « t« b¸nh h¬i, mçi lÇn khëi hµnh t¹i chç trong ®iÒu kiÖn sö dông ë ®­êng phè, DT kh«ng v­ît qu¸ [DT] = 10 ¸ 15 0C. VËy, nhiÖt ®é t¨ng lªn khi ®ãng ly hîp ®¶m b¶o ®¹t yªu cÇu. III . TÝnh to¸n c¸c chi tiÕt chñ yÕu cña ly hîp. 3.1. Lß xo Ðp cña ly hîp. Lß xo Ðp cña ly hîp lµ h×nh trô bè trÝ xung quanh, lß xo ®­îc chÕ t¹o b»ng thÐp c¸cbon cao (50¸60) víi øng suÊt cho phÐp: [t] = 500¸700 MN/m2. Chän lß xo Ðp lµ lß xo h×nh trô bè trÝ theo chu vi ®Üa Ðp. * Chän sè l­îng lß xo Ðp n: Theo b¶ng 4 [I], chän n = 9. * Lùc Ðp cña lß xo khi ®ãng ly hîp : Lùc Ðp chung cña tÊt c¶ c¸c lß xo ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: » 2805,15 N. Khi ng¾t ly hîp, c¸c lß xo bÞ nÐn thªm mét ®o¹n n÷a, lóc nµy lùc Ðp tæng sÏ t¨ng lªn kho¶ng 20% so víi lóc ly hîp ®ang ®ãng, VËy lùc Ðp khi ng¾t ly hîp ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: PSmax = 1,2.PS = 1,2. 2805,15= 3366,18 N. §èi víi « t« cã t¶i träng nhá vµ trung b×nh th× t¶i träng t¸c dông lªn mét 1 lß xo kh«ng v­ît qu¸ 60¸70 KG. Lùc nÐn t¸c dông lªn mét lß xo khi ly hîp ®ãng: P = PS/n = 2805,15/9 = 350,64 N. Lùc t¸c dông lªn mét lß xo khi ly hîp ë tr¹ng th¸i më hoµn toµn: P0 = PSmax/n = 3366,18/9 = 420,773 N. * X¸c ®Þnh ®­êng kÝnh d©y lß xo Theo s¸ch [I] : tmax=5000¸7000 KG/cm2 vµ tØ sè trung b×nh cña lß xo víi ®­êng kÝnh lß xo: , chän c = 7 §­êng kÝnh d©y lß xo ®­îc x¸c ®Þnh theo øng suÊt xo¾n ([tx]). Theo [VIII], ta cã c«ng thøc k: hÖ sè xÐt ®Õn ®é cong cña d©y lß xo, k » 1+1,45/c = 1,18 Tõ ®ã suy ra => D = 27,16 mm. * X¸c ®Þnh sè vßng lµm viÖc cña lß xo: §é cøng lß xo: C = 20¸40 N/mm, chän C = 30 N/mm mµ Víi : n0: lµ sè vßng lµm viÖc cña lß xo G: m«®un ®µn håi cña lß xo, G = 8.104 MN/m2 Tõ ®ã suy ra no= 3,77 vßng; ta chän no = 4 VËy, sè vßng lµm viÖc cña lß xo lµ 4 vßng. * X¸c ®Þnh chiÒu dµi biÕn d¹ng cña lß xo: - ChiÒu dµi biÕn d¹ng ban ®Çu cña lß xo l1: l1 = l0.P. Trong ®ã: + l0 _ HÖ sè ®µn håi cña lß xo (l0 = 0,015¸0,04 mm/N). Chän: l0 = 0,033 mm/N Suy ra: l1 = 0,033. 350,64 = 11,57 mm. - §é biÕn d¹ng thªm khi më lß xo ly hîp l2: l2 = i.d =2.1 = 2 mm. d _ khe hë gi÷a c¸c vßng cña lß xo khi më ly hîp (d = 0,5-1,5 mm), chän d’ = 1,0 mm. i _ Sè cÆp bÒ mÆt ma s¸t, i = 2. - ChiÒu dµi biÕn d¹ng hoµn toµn cña ly hîp l: l = l1 + l2 = 11,57 + 2 = 13,57 mm. ChiÒu dµi cña lß xo ë tr¹ng th¸i tù do: theo gi¸o tr×nh chi tiÕt m¸y tËp 2 : ChiÒu dµi lß xo nÐn khi c¸c vßng sÝt nhau: l = (n- 0,5)d Trong ®ã n lµ toµn bé sè vßng lµm viÖc no céng thªm (0,75¸ 1) ë mçi ®Çu mót ChiÒu dµi lß xo ë tr¹ng th¸i tù do lµ: l0 = l + l = (4 +1.2- 0,5).3,88 +13,57 = 34,91 mm * KiÓm nghiÖm l¹i lß xo: Khi tÝnh to¸n lß xo h×nh trô, cÇn ph¶i tÝnh ®Õn sù tËp trung øng suÊt ë phÝa trong cña d©y lß xo. tk = MN/m2. ë ®©y: D = 27,16 mm. d0 = 3,88 mm. k = (theo b¶ng trang 74 _ KCTT xe « t« 1968). Thay sè vµ tÝnh to¸n, ta ®­îc: tk = 597,866 N/mm2 [t] = 500 ¸ 700 N/mm2. Suy ra: tk < [t]. VËy, lß xo ®¹t yªu cÇu. 3.2. §Üa chñ ®éng cña ly hîp (®Üa Ðp). §èi víi ly hîp mét ®Üa, ®Üa chñ ®éng ®ång thêi còng lµ ®Üa Ðp. §Üa chñ ®éng ®­îc chän dùa trªn kÝch th­íc vßng ma s¸t vµ b¸nh ®µ ®éng c¬. §Üa chñ ®éng cña ly hîp ®­îc chÕ t¹o tõ gang x¸m CЧ.18-36 C¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë trªn ta chän kÝch th­íc cña ®Üa Ðp: D = 250 mm d = 150 mm BÒ dµy cña ®Üa ®­îc chän s¬ bé b»ng (4,5 ¸ 6)% D = 11,25 ¸ 15 mm §Üa Ðp vµ vá ly hîp liªn kÕt víi nhau b»ng bèn lß xo l¸. Mét ®Çu lß xo ®­îc t¸n cè ®Þnh víi vá ly hîp b»ng ®inh t¸n, ®Çu cßn l¹i l¾p víi ®Üa Ðp 3 qua èng b¹c 5 b»ng bu l«ng 6. Do vËy tÝnh bÒn cho ®Üa Ðp ta tÝnh bÒn cho chi tiÕt b¾t ( ®inh t¸n vµ bul«ng) theo tc vµ scd vµ tÝnh bÒn lß xo theo sk vµ su C«ng thøc tÝnh bÒn theo [II] : tc £ [tc ] = 15 ¸ 20 MPa sc £[sc] = 20 ¸ 30 MPa sk £ [sk ] = 400 ¸ 500 MPa su £ 850 ¸ 900 MPa k - hÖ sè tÝnh ®Õn vÞ trÝ cña ®Üa chñ ®éng, k = 0,5. Mjmax – m«men ®éng cùc ®¹i, Mjmax = 82 KG.m = 803,6.103 N.mm rTB – b¸n kÝnh trung b×nh vÕt tiÕp xóc, rTB = 135,84 mm zc – sè ®Üa chñ ®éng, zc = 1 zd- sè ®inh t¸n(bul«ng), zd = 4 d - ®­êng kÝnh ®inh t¸n(bul«ng), d = 8 mm dl- chiÕu dµi lµm viÖc cña ®inh t¸n(bul«ng), dl = 9 mm dlx- ®é dÇy lß xo, dlx = 2,6 mm blx- bÒ réng lß xo, blx = 2,2 mm D- hµnh tr×nh ®Üa Ðp, D = 2 mm llx- chiÒu dµi lß xo, llx = 164 mm Tõ ®ã ta suy ra ®inh t¸n, bul«ng vµ lß xo ®ñ bÒn §èi víi ly hîp mét ®Üa, ®Üa chñ ®éng ®ång thêi còng lµ ®Üa Ðp. §Üa chñ ®éng ®­îc chän dùa trªn kÝch th­íc vßng ma s¸t vµ b¸nh ®µ ®éng c¬. §Üa chñ ®éng cña ly hîp ®­îc chÕ t¹o tõ gang x¸m C4.18-36 C¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë trªn ta chän kÝch th­íc cña ®Üa Ðp: D = 250 mm; d = 150 mm. 3.3. §Üa ma s¸t bÞ ®éng. §Üa bÞ ®éng cÇn cã ®é ®µn håi lín ®Ó t¨ng ®é ªm dÞu khi ®ãng ly hîp, cã hÖ sè ma s¸t cao vµ æn ®Þnh. §Üa ®­îc cÊu t¹o tõ c¸c vßng ma s¸t, x­¬ng ®Üa vµ bé gi¶m chÊn xo¾n... nh»m ®¶m b¶o cho ®Üa ®µn håi däc trôc hay ®µn håi theo chiÒu xo¾n. Vßng ma s¸t ®­îc lµm tõ AtbÐt, Fera®«, kim lo¹i gèm...,cã ®é dµy tõ 3¸4 mm, chän 3mm. X­¬ng cña ®Üa ma s¸t bÞ ®éng cña ly hîp « t« ®­îc chÕ t¹o tõ thÐp cã hµm l­îng c¸cbon cao, sau ®ã nhiÖt luyÖn b»ng ph­¬ng ph¸p t«i. X¸c ®Þnh øng suÊt chÌn dËp then hoa. Theo tµi liÖu [VIII]: øng suÊt chÌn dËp then hoa ®­îc tÝnh theo c«ng thøc :sd = 2.Mx/(dtb.l.h.z) Mx _ M« men xo¾n trªn trôc. Mx = Memax = 17500 KG.mm l _ ChiÒu dµi lµm viÖc mèi ghÐp z _ Sè r¨ng; dtb _ §­êng kÝnh trung b×nh cña mèi ghÐp h _ ChiÒu cao lµm viÖc cña r¨ng. Tra b¶ng 9.3[VII], (TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng dÉn ®éng c¬ khÝ), chän: m = 3, z = 10; h = 2,4 mm; dtb = 35 mm; l = 46 mm. thay sè vµ tÝnh to¸n, ta ®­îc: sd » 8,886 N/mm2 VËy, mèi ghÐp then hoa gi÷a ®Üa bÞ ®éng ma s¸t vµ trôc bÞ ®éng cña ly hîp ®¶m b¶o bÒn. * TÝnh bÒn cho ®inh t¸n §inh t¸n dïng ®Ó t¸n c¸c tÊm ma s¸t víi x­¬ng ®Üa, ®­îc chÕ t¹o tõ nh«m víi d=5mm. §inh t¸n d­îc kiÓm bÒn theo øng suÊt chÌn dËp vµ øng suÊt c¾t. §inh t¸n ®­îc bè trÝ theo 2 d·y, ta cã: ; sc £ [s] = 40 MPa ; scd £ [scd] = 25 MPa Víi : r1, r2 - B¸n kÝnh vßng ®inh t¸n trong vµ vßng ®inh t¸n ngoµi F1, F2 - lùc t¸c dông lªn vßng ®inh t¸n cã b¸n kÝnh t­¬ng øng r1, r2 d - ®­êng kÝnh ®inh t¸n n1, n2 lµ sè l­îng ®inh t¸n t­¬ng øng r1 , r2 Tõ ®ã ta suy ra ®inh t¸n ®ñ bÒn 3.4. Bé gi¶m chÊn xo¾n. Theo b¶ng 6 [I], ta chän sè l­îng lß xo cña bé gi¶m chÊn xo¾n lµ 8, ®­êng kÝnh mÆt bÝch cña moay ¬ lµ 135 mm. B¸n kÝnh vßng trßn bè trÝ c¸c lß xo gi¶m chÊn ®­îc chän dùa trªn ®­êng kÝnh ngoµi cña mÆt bÝch moay ¬ lµ 60 mm. §Ó t¹o nªn lùc Ðp ban ®Çu, chiÒu dµi lç bè trÝ lß xo ph¶i nhá h¬n chiÒu dµi cña lß xo ë tr¹ng th¸i tù do. Chän chiÒu dµi cña lç lµ 25 mm. Lùc Ðp ban ®Çu cña c¸c lß xo gi¶m chÊn ph¶i t¹o nªn m« men cã trÞ sè b»ng (0,15¸0,20). Memax = (2,625¸3,5) KG.m. Lß xo cña bé gi¶m chÊn xo¾n cã tØ sè gi÷a ®­êng kÝnh trung b×nh víi ®­êng kÝnh d©y lß xo nhá ®Ó ®¶m b¶o võa cã ®é cøng lín, song kÝch th­íc l¹i nhá gän, tû sè ®ã n»m trong kho¶ng 4,5¸5,5. Trong kÕt cÊu ly hîp, ®­êng kÝnh d©y lß xo th­êng dao ®éng trong kho¶ng 3¸4 mm; ®­êng kÝnh ngoµi cña lß xo: 14¸19 mm; sè vßng lµm viÖc cña lß xo: 4¸5. Ta chän: §­êng kÝnh d©y lß xo: 3 mm; ®­êng kÝnh ngoµi cña lß xo: 14 mm; sè vßng lµm viÖc cña lß xo: 4 vßng. 3.5. Trôc bÞ ®éng cña ly hîp. Trôc bÞ ®éng cña ly hîp ®ång thêi còng lµ trôc s¬ cÊp cña hép sè, v× vËy ë cuèi trôc bÞ ®éng cña ly hîp cã bè trÝ b¸nh r¨ng cña hép sè. Trong tr­êng hîp nµy, trôc võa chÞu xo¾n võa chÞu uèn, do ®ã ®é bÒn cña trôc ®­îc tÝnh to¸n theo øng suÊt tæng hîp. Trôc bÞ ®éng cña ly hîp th­êng ®­îc chÕ t¹o b»ng thÐp: 40X, 18XGT, 30 XGT.... Theo tµi liÖu chi tiÕt m¸y, ®é bÒn cña trôc ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : std = £ [s] Trong ®ã : s = Mmax/(0,1.d3) t = Tmax/(0,2.d3) [s] = 0,8 sch Víi Mmax, Tmax _ M« men xo¾n lín nhÊt vµ m« men uèn lín nhÊt t¹i thiÕt diÖn nguy hiÓm lóc qu¸ t¶i; sch _ Giíi h¹n ch¶y cña vËt liÖu trôc (sch = 450 Mpa). 3.6. §ßn më ly hîp. §ßn më ly hîp ®­îc tÝnh bÒn theo øng suÊt uèn, øng suÊt uèn ®­îc x¸c ®Þnh d­íi t¸c dông cña lùc ®Æt t¹i ®Çu trong ®ßn më ly hîp. Khe hë gi÷a ®ßn më vµ b¹c më 3¸4 mm. Muèn c¾t më ®­îc bé ly hîp cÇn ph¶i t¸c dông lªn c¸c ®ßn më mét lùc lín h¬n lùc nÐn tæng céng cña c¸c lß xo trong tr­êng hîp ®Üa Ðp dÞch chuyÓn mét ®o¹n la S. Lùc t¸c dông lªn mçi ®ßn më ®­îc tÝnh : N. Trong ®ã : PS _ lôc nÐn tæng céng, PS = 2805,15 N n _ Sè ®ßn më, chän nd = 4. i _ TØ sè truyÒn, chän i =5. Thay sè vµ tÝnh to¸n, ta ®­îc: Q = 168,309 N. IV. DÉn ®éng ®iÒu khiÓn ly hîp. DÉn ®éng ®iÒu khiÓn ly hîp xe UAZ- 31215 lµ dÉn ®éng ®iÒu khiÓn b»ng thuû lùc. * ¦u ®iÓm: - KÕt cÊu gän, chØ cÇn kho¶ng kh«ng gian nhá hÑp ®Ó bè trÝ c¸c côm vµ ®­êng èng cña hÖ thèng. - Khi bÞ nÐn dÇu kh«ng bÞ gi¶m thÓ tÝch vµ c¸c ®­êng èng kh«ng cã biÕn d¹ng nªn dÉn ®éng thuû lùc cã ®é cøng cao. - DÉn ®éng thuû lùc cho phÐp ®ãng ly hîp ªm h¬n so víi dÉn ®éng c¬ khÝ. * Nh­îc ®iÓm: - §é tin cËy kh«ng cao - Gi¸ thµnh chÕ t¹o cao H×nh 2.4: S¬ ®å dÉn ®éng ®iÒu khiÓn ly hîp ë hÖ thèng dÉn ®éng ®iÒu khiÓn ly hîp b»ng thuû lùc, viÖc ®ãng hoµn toµn ®­îc ®¶m b¶o b»ng hai khe hë: Khe hë gi÷a piston víi cÇn ®Èy piston xy lanh chÝnh vµ khe hë gi÷a c¸c ®ßn më víi b¹c më ly hîp. - Khe hë gi÷a cÇn ®Èy víi piston xy lanh chinh yªu cÇu b»ng: 0,5- 1,5 mm - Khe hë gi÷a ®Çu ®ßn më vµ b¹c më yªu cÇu b»ng: 3 mm Trong qu¸ tr×nh sö dông bÊt kú khi nµo th¸o ®Ó söa ch÷a c¸c ®­êng èng dÇu hoÆc bæ sung dÇu sau khi ®· c¹n qu¸ møc cho phÐp thi cÇn ph¶i x¶ khÝ trong hÖ thèng. Tr­íc tiªn ®iÒn ®Çy dÇu ly hîp vµo b×nh chøa trªn b¬m c¸i ®Õn møc quy ®Þnh. TiÕp theo nèi mét èng mÒm vµo ®Çu vÝt x¶ khÝ trªn xy lanh con, ®Çu kia cña èng mÒm ®­îc nhóng ch×m vµo mét b×nh chøa dÇu. Mét ng­êi ngåi trªn xe ®¹p bµn ®¹p ly hîp vµi lÇn ®Õn khi thÊy nÆng th× gi÷ bµn ®¹p ë vÞ trÝ ®ã víi mét lùc nhÊt ®Þnh. Mét ng­êi ë d­íi níi vÝt x¶ khÝ cho dÇu tho¸t ra theo ®­êng èng mÒm xuèng b×nh chøa dÇu bªn d­íi, khi ®ã cã thÓ quan s¸t ®­îc bät khÝ theo dÇu tho¸t ra ë b×nh. Quan s¸t thÊy lóc nµo kh«ng cßn bät khÝ n÷a th× dõng l¹i, ng­êi trªn xe ®¹p bµn ®¹p hÕt hµnh tr×nh tíi sµn xe th× gi÷ nguyªn ®ã ®Ó ng­êi ë d­íi vÆn vÝt x¶ khÝ l¹i. KÕt luËn §å ¸n m«n häc kÕt cÊu tÝnh to¸n « t« qu©n sù lµ mét ®å ¸n vËn dông lÝ thuyÕt cña c¸c m«n häc: cÊu t¹o xe qu©n sù, lÝ thuyÕt « t«, kÕt cÊu xe qu©n sù, vµ vËn dông tæng hîp c¸c kiÕn thøc ®· ®­îc häc vÒ søc bÒn vËt liÖu, chi tiÕt m¸y, nguyªn lÝ m¸y… ®Ó gi¶i quyÕt. §å ¸n nµy gióp Ých rÊt nhiÒu cho t«i trong qua tr×nh hÖ thèng l¹i kiÕn thøc cña m×nh vµ ¸p dông vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò mµ nhiÖm vô ®å ¸n ®Æt ra. §å ¸n nµy gióp t«i cã thªm nh÷ng kiÕn thøc chuyªn nghµnh vµ nh÷ng kiÕn thøc tæng hîp kh¸c t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh häc tËp tiÕp theo còng chuÈn bÞ cho ®å ¸n tèt nghiÖp sau nµy. Víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy gi¸o trong bé m«n xe qu©n sù vµ c¸c thµnh viªn trong líp t«i ®· hoµn thµnh ®­îc nhiÖm vô. Nh­ng trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n, kÕt qu¶ cña ®å ¸n cã thÓ ch­a hoµn thiÖn, kÝnh mong ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy, ®Ó gióp t«i hoµn thiÖn h¬n lµm nÒn t¶ng cho ®å ¸n tèt nghiÖp sau nµy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Hµ néi: ngµy….. th¸ng ….. n¨m….. Tµi liÖu tham kh¶o H­íng dÉn ®å ¸n m«n häc lÝ thuyÕt tÝnh to¸n vµ kÕt kÊu « t« qu©n sù - Bé m«n xe qu©n sù, khoa trang bÞ c¬ ®iÖn - tr­êng ®¹i häc qu©n sù - 1976. TËp bµi gi¶ng thiÕt kÕ tÝnh to¸n «t« - pGS.TS NguyÔn Träng Hoan CÊu t¹o « t« qu©n sù - Ph¹m §×nh Vi, Vò §øc LËp _ HVKTQS-_ 1995. KÕt cÊu vµ tÝnh to¸n « t« - Nhµ xuÊt b¶n GTVT _ 1984. ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n « t« m¸y kÐo - NguyÔn H÷u CÇn, Phan §×nh Kiªn - Nhµ xuÊt b¶n ®¹i häc vµ trung häc chuyªn nghiÖp - 1985 LÝ thuyÕt « t« qu©n sù - HVKTQS - 2002. ThiÕt kÕ hÖ thèng dÉn ®éng -TrÞnh ChÊt, Lª V¨n UyÓn - Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc. Chi tiÕt m¸y - §ç QuyÕt Th¾ng - Bé m«n C¬ kü thuËt - HVKTQS 1994

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThuyet minh LHC1.doc
  • dwgBan ve LHC.dwg
  • docThuyet minh LHC1.doc
Luận văn liên quan